Ledelse&der&lykkes&i&globaliteten1&&& & & 1.&Baggrund&og&formål& 2.&Metode& companies&are& competing&with&everyone&from&everywhere&for& everything.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse&der&lykkes&i&globaliteten1&&& & & 1.&Baggrund&og&formål& 2.&Metode& companies&are& competing&with&everyone&from&everywhere&for& everything."

Transkript

1 1 Ledelsederlykkesiglobaliteten 1 I"used"to"think"that"running"an"organization"was"equivalent"to"conducting"a"symphony" orchestra."but"i"don't"think"that's"quite"it;"it's"more"like"jazz."there"is"more"improvisation. (WarrenBennis) 1.Baggrundogformål Ambitionenmeddettecase5projekteratfindeudafhvadderkendetegnersuccesfuldledelse ogsuccesfuldelederesomertrådtindienvirksomhedderimereendfireårtierharefterlevet præcisdensammestrategi;enstærkdecentralisering,étdynamiskmålogtomidlerien incitament5struktursomudelukkendebelønnerkollektivet.måleterblevetnåethverteneste årimereend40årisvenskehandelsbanken.viharkiggetindenforiénafdelingogtofilialeri DanmarkforatafdækkeogforståHandelsbank5ledereog ledelsemedsuccespåsvenski Danmark. Voresambitionindeholderetvigtigtopgørmedindustrielledelsestænkningsomerfunderet, formuleret,opøvetiindustri5samfundet.projektetbyggerpådenantagelseatledelseforat værehensigtsmæssigiennutidigkontekstaflokalogglobalkompleksitet(qvortrup,1989) ogondeproblemer(rittelwebber,1973:wickedproblems)ilangthøjeregradberorpå flydendeledelsesprocesserogdistribueretledelsefremforpåstereotypefikseredepåleder5 ogmedarbejderroller,sef.eks.hosgronn(2000)ogbolden(2011). 2.Metode Herbrugescase5studietsomforskningsstrategiogvimener,samstemmendemed Kuhn,atenvidenskabeligdisciplinudenetstortantalomhyggeligtudførte casestudiererendisciplinudensystematiskproduktionafeksemplarer,ogatendisciplin udeneksemplarermanglergennemslagskraft.godeoghyppigtudførtecasestudierer,siger Flyvbjerg(2001)en"forudsætning"for"at"styrke"samfundsA"og"humanvidenskaberne. Casestudieterenstrategi,derbenyttesvedgennemgangafenkonkrethændelseelleretandet fænomen,herledelsesmæssigeksekveringafstrategi,foratanalysere,hvadmankanlæreaf fænomenet.tilforskelfraandrevidenskabeligeundersøgelsesmetoder,dernormaltvil afprøveenteorivedatsøgedenbekræftetienoverrepræsentationblandtgentagelser,søger case5studietbekræftelsenvedat"finde"sammenhængen"i"selve"hændelsen(ramian,2012). ViharidentificerettredirektørerisvenskejedeHandelsbankensomvivilkaldeeksperteri forholdtilderesledelsesmæssigeopgave.fællesforalleeksperterer,atdehandlerpå grundlagafindgåendekendskabtiltusindvisafkonkretetilfældeindenforderes ekspertiseområde. Fænomenologiskestudierafmenneskeliglæringviser,atderhosvoksnefindeset kvalitativtspringilæringsprocessenfraregelstyretbrugafanalytiskrationalitethos 1Sirkinetal(2008):Globalityisatotallydifferentkindofenvironment oneinwhichthecompetitivelandscapehaschangeddramatically. Intoday snewphaseofworldwidetradeandeconomicdevelopment,companiesare competingwitheveryonefromeverywherefor everything. Andwhilethereisnoultimatemodelforsuccess,nosurefirestrategyforinnovationandgrowth,emerging5marketchallengers haveevolvednewmanagementandgovernancestructuresthatareideallysuitedtothisnewcompetitivereality(voresmarkeringsomskal illustrerehandelsbankenskonkurrence5situation).

2 begynderetildenflydendebeherskelseaftavsefærdighederhosdet,pierrebourdieu (1977)kaldervirtuoser,ogHubertogStuartDreyfus(1986)kaldersandemenneskelige eksperter.ifølgeflyvbjerg(2001)erdeflestemenneskereksperter,nårdetgælder enlangrækkedagligdagssociale,tekniskeogintellektuellefærdighedersåsomatgive engave,kørepåcykelellerafkodebillederpåtvskærmen.derimodnårkundefærresteden sandeekspertisesniveaupåmerespecialiseredeområdersomfxatspilleskak, komponereensymfoniellerledeenhandelsbankfilialeller5afdelingmedsuccesiensamtidig lokalogglobalkompleksitet. Kontekstafhængigvidenogerfaringer,fortsætterFlyvbjerg,selvekerneniekspertens virksomhedoghandlinger5ogdenformforvidenogekspertiseernetopifokusicasestudiet somforsknings5oglæringsmetode.fænomenologiskestudierafmennesketslæringsproces afdækkerbetydningenafdenneoglignendemetoder:deterkungennemerfaringmed enkelttilfælde,atmanidetheletagetkanbevægesigfrabegynder5tilekspertstadiet.hvis folkudelukkendetilegnedesigkontekstuafhængigvidenogregler,dvs.denformforviden, derdannergrundlagforlærebøger,villede,ifælgeflyvbjerg,forblivepåbegynderniveaueti læringsprocessen.somviskalsespillerintuition,improvisationogkontekstenikke uvæsentligrollenårvinedenforkiggernærmerepåbank5direktørerne;eksperterne. Herbrugescase5studietefterRobson(2002)somsigeratcasestudieterenstrategitil empiriskudforskningafetudvalgtnutidigtfænomenisinnaturligesammenhængved anvendelseafforskelligedatakilder,derkananvendes,somrobsonsiger,i"en"bevisførelse. Bukh(2005:15)anbefaler,sammenmedFlyvbjerg(2001)casestudiersomsærdelesnyttigei forholdtilatforståhvaddervirkerietkomplekstsystem.detservisomenstyrkeiforholdtil voresvalgafnetopcase5studietvedatværedykketnediforståelsenafhvadderkendetegner succesfuldeledereihandelsbankensinsisterendefastholdelseafdensammestrategiske strukturimereend40år. Viønsker,medFlyvbjerg(2001),atopnåinformationomenusædvanligcase,somsynes særligtsuccesfuld.flyvbjergkaldersådanencaseforenekstremellerenatypiskcaseogdet menervinetopertilfældetdervedathandelsbankengennemmereend40årharhaftdet sammemål,haropnåetdethvertenesteårudenatudarbejdeetenestebudget;harfokuseret pådesammetomidler;udelukkendeharbelønnetkollektivet;harværetstærkt decentraliseretogaldrigharmodtagetstatsligesubsidieriformafbankpakker.indenvi konkretisererdekonkretemetodiskegrebicase5tilgangen,præsenterescasenherunder. Case:SvenskeHandelsbankeniDanmark PånordiskplanerHandelsbankenblandtdestørstebankermedover700filialerogkontorer i22lande.hjemmemarkedetomfatterdanmark,sverige,norge,finlandogengland.heri landeterder56handelsbankenfilialer,ogennogenlundeligeligudlånsfordelingmellem privatkunderogerhvervskunder.handelsbankenkøbtemidtbanki2001oglokalbanken (nordsjælland)i2008. Budgetterneblevdroppetistartenaf70 erne,dajanwallanderstartedesomkoncernchef.ud røgogsådestoreogmagtfuldestabsfunktionerogdermedbureaukratiet.handelsbanken havdeutilfredsekunderoghøjeomkostningerpådettidspunkt,ognogetradikaltvar 2

3 nødvendigtforatfåbankenrettetop5ogderblevgåetradikalttilværks. Forholdet"mellem"hovedkontoret"og"filialerne"blev,fortællerkommunikationschefeni HandelsbankeniDanmark,vendt"på"hovedet"og"hver"filial"fik"det"fulde"ansvar"for"deres"egne" kunder"og"deres"eget"resultat."stabsfunktionerne"skulle"ikke"længere"sende"direktiver"og" kontrollere,"om"de"blev"efterlevet,"men"i"stedet"fungere"som"sparringspartnere"og" ressourceenheder,"når"det"blev"efterspurgt"af"filialerne. Etmålogtomidler Resultaternefulgte,ogimereend40årharHandelsbankenlevetoptilsitøkonomiskemål omathaveenhøjererentabilitetendgennemsnittetforbankernepåhjemmemarkedet.siden 1989harHandelsbankeniSverigehaftdemesttilfredsekunder,oghvadangår kundetilfredshedenpånordiskplan,liggerhandelsbankenpåensamletførsteplads (EPSI.com ).SamtidigerHandelsbankendenmestomkostningseffektivebanki Europa.Altsammenudenbudgettermenmedenkultur,dersætterdenenkeltemedarbejderi standtilselvattræffebeslutningerogtageansvar. Dethandler,fortsætterkommunikationschefen:om"Devolved"Leadership" "det"modsatte"af" command"and"control."grundlæggende"er"der"tale"om"et"paradigmeskifte,"hvor"man,"for"at"kunne" tilpasse"sig"en"til"stadighed"mere"dynamisk"og"krævende"konkurrencesituation" "hvor"hurtighed," tilpasningsevne,"kundetilfredshed"og"omkostningseffektivitet"er"blandt"de"afgørende"faktorer" " må"indrette"sig"efter"en"anden"filosofi"end" den"traditionelle." Vækerdeabsoluttemål,budgetterneogalleforecasts.Deerstattesafrelativemål. Vækerskiftendestrategiudmeldingerfratopledelsen;istedeterforretningsansvaret 2 lagt udtildemennesker,dersiddertættestpåkunderne.ihandelsbankensfortolkninghandler DevolvedLeadership 3 omdetenkelteindividsevnetilattagebeslutningerogansvarogifølge bankengælderdetomatbrugeressourcernepåatafdækkehvaddenenkeltekundeforventer ligenu.ikkepåatfindeudafhvordanverdenmåskeserudomethalvt,toellerfemår. Koncernenharetmålomenbedrelønsomhedendgennemsnittetforbankernepå hjemmemarkederne.lønsomhedmålerbankensomrentabilitetafegenkapitalen.foratnå målet,harbankenidentificerettomidler:athavemeretilfredsekunderoghøjereeffektivitet hvilketerdetsammesomlavereomkostningerendkonkurrenterne.forsom kommunikationschefenretoriskspørger:hvorfor"være"glad"for"at"have"tjent"10"milliarder,"hvis" de"andre"tjente"12" "og"hvorfor"ikke"være"tilfreds"med"at"have"tjent"4"milliarder,"hvis"de"andre" kun"tjente"2?"bankenharhaftdettemålogdissetomidlersidenstartenaf70 erneogharhaft enbedrerentabilitetendgennemsnittetligesiden imereend40åritræk.enafdemange fordelevedrelativemåler,menerbanken,atdeerdesammefraårtilår ogatalle medarbejderederforharletvedathuskedemogkanrelateretildem. Kirketårnsmodellen StruktureniHandelsbankensorganisation,menerbanken,ermåskedetmestafgørende elementfor,atnåmåletoganvendemidlerne.somnævnt,erdervendtopognedpådet 2Voresnotesombedesbemærketaflæseren:Menikkedermedledelsesansvaret herertaleomansvarogbeføjelsertilathandleogskabe forretning. 3Gennemgåsnedenfor 3

4 4 traditionellehierarki.allefilialerfungerersom bankeribanken.deharhverisærdetfulde mandattilattræffebeslutninger,ogdehardetfuldeansvarfordereskunderogresultat. Åbnerbankenennyfilial,erdetdennytiltrådtefilialdirektør,dermåbesluttebeliggenheden, hvilkeoghvormangemedarbejderederskalvære,hvilkekunderdevilsatsepå,hvilkenfarve derskalværepågardinerneosv.ognårfilialeneretableret,ertingsompriser,renter, kommunikationogmarkedsføringegne,lokalebeslutninger.filialenharetgeografisk afgrænsetmarkedsområdeefter kirketårnsmodellen ;althvadmankansefrabyens kirketårn,hørertilfilialensmarked.hr.olsen,denlokaleslagterogdeninternationale koncern. Denafgørendekundetilfredshed Decentraliseringogstærktlokaltansvareri,ifølgeHandelsbanken,enforudsætningforat kunneagereoptimaltoverforsinekunder.somkommunikationschefensiger:ingen"kender" det"lokale"marked"bedre"end"dem,"der"sidder"midt"i"det."de"kender"til"konkurrencesituationen,"de" ved,"hvad"der"rører"sig"i"lokalsamfundet,"de"har"det"sorte"bælte"i"at"finde"ud"af,"hvad"der"lige" nøjagtig"skal"til"for"at"gøre"netop"deres"kunder"tilfredse."de"beslutninger,"medarbejderne"i" filialerne"træffer,"vil"altid"være"kvalitetsmæssigt"overlegne"i"forhold"til"det," hovedkontorsfunktionerne"kan"regne"sig"frem"til"ved"at"studere"markedsanalyser"eller" segmentbeskrivelser." Ibankverdenenerderingenpatentmuligheder,allebankernesproduktererstortsetens, sådetermedkulturogdygtigemedarbejdere,atbankenmeneratkunneskillesigudfra mængden.blanderstabsfunktionernesigformegetifilialernesgørenogladen,gårdet galt,fordideterfilialerne,derhardetlokalekendskab,menogsåafenandenvæsentliggrund. Kommunikationschefensiger:Hvem"har"ansvaret,"hvis"der"er"for"mange"kokke"om"maden?"I" Handelsbanken"kalder"vi"det"for"rygstøtte."Blander"hovedkontoret"sig"i"forretningen,"skabes"der" samtidig"uklarhed"om,"hvem"der"egentlig"bærer"ansvaret"forsituationen" "uanset"om"det"er"gået" godt"eller"dårligt."tages"der"beslutninger"hen"overhovedet"på"filialerne,"har"de"rygstøtte"til"at" fralægge"sig"ansvaret."og"ansvaret"må"der"ikke"herske"tvivl"om"i"en"decentral"organisation."når" folk"får"tillid,"ansvar"og"mandat,"vokser"de"med"opgaven."vi"vil"ikke"have"tilskuere" "men" beslutningstagere"der"vil,"kan,"tør"og"må."de"skal"tage"helhedsansvar"for"kunderne,"sig"selv"og"for" deres"filials"resultat."de"skal"tænke"som"ledere 4."Sådanne"mennesker"kan"levere"service"til" kunder,"der"ligger"ud"over"det"forventede."og"skabe"langvarige"relationer"til"fordel"for"både" kunden"og"banken."" 3.DataJindsamlingenogdensbegrænsninger Data5indsamlingenercentreretomkringdetrefokuspersonerundersøgelsenafbankenfik lovtilatinddrage 5 ;detredirektørersomdesenestefemårbedstharmodsvaretkravetom denbedstelønsomhediforholdtilbådeinterne(deøvrigehandelsbankafdelingerogfilialeri Danmarksamtmedsinegenafdelingsresultatfrasidsteregskabsår)ogeksterne konkurrenter(debankeridanmarkmansammenlignersigdirektemed). 4Note:forståetsådanatmedarbejdernetagerbeslutningeriforholdtildereskundersomgavnerforretningen. 5Vivillegernehavelavetetsurveymedinddragelseafsamtligedanskefilial5ogafdelingsdirektørermendetvarikkemuligt.Vivilleligeledes gernehavegennemførtdetkvalitativeundersøgelsesprogrammedetstørreantalfilialer/afdelingermendetvarhellerikkemuligt.vimener ikkedestomindreogpåbaggrundafflyvbjergs(2001)femkorrigeredemisforståelseatderernogetvigtigtatlæreafhandelsbankens ledelsesparadigme(kuhn,1995)oggennemden adaptivetidløshed (sammemålogmidleriforholdtilskiftendekontekster)derpåmange måderharprægetbankensstrategiipraksis.

5 Detredirektørererudvalgtafdennudaværendekommunikationschefogden administrerendedirektøridanmark.undersøgerhavdeikkemulighedforatpåvirkedette valgmenharviabankensinternek/i5indexkunnebekræftederesrangering. Detreerogsåudvalgtveduddannelsesmæssigtatværeideal5typiskefordemændderer direktøreribankensnu55filialerogafdelingeridetdeerbankuddannede,harenlang karriereientenhandelsbankenellerienafdetobankerhandelsbankenharopkøbti henholdsvishartagetenhdeksamen.enhardesudensuppleretmedenmbauddannelse. DererlavetinterviewsmedtredirektøreriHandelsbanken,fokusgruppeinterviewsmed derestrenærmestemedarbejdere(devalgtedemselv),interviewsmeddenadministrerende direktøridanmark,medhr5direktørenogmedområde5direktørenforjyllandogfyn. DererdesudenlavetNEOPI5RpersonlighedstestogBOMATIQtest(udbydesafforlaget Hogrefe)pådetreafdelings5ogfilialdirektører. 4.Fundogdiskussion Denindustriellerevolutionhavde,efterhåndensomdenspredtesigfrasitudgangspunkti Storbritanien,idensidstedelafdet18.ogdenførstedelafdet19.århundredeendybtgående effektpåsocioøkonomiskeogkulturelleforhold.sidenadamsmithi1776ian"inquiry"into"the" Nature"and"Causes"of"the"Wealth"of"Nations"pegedepåarbejdetsdelingogspecialiseringsom bådeenmulighedogetproblemerbeggedelevoksetiomfangogkompleksitet(rittel Webber,1973;Qvortrup,1998). Globalisering(communities seengeströmsmodelidiskussionsafsnittet)ogteknologi (medierendeartefakter Engeström,1991)harudstraktogusynliggjortprodukters produktions5oginterdependenskæderogi1950 ernetaltemanomarbejdets fremmedgørelsefordidetforbådeindivid,gruppeogvirksomhedblevumuligtatoverskue produktionsprocessernefraendetilanden oghvilkedeleafdemskullemansåledeogpå hvilkenmåde? ØkonomenogforskerenJanWallander(født1920)blevafdaværendebestyrelsesformandfor svenskehandelsbanken,forretningsmandentorebrowaldh,ifebruar1970hentetfra Sundsvallsbanken,hvorhanhavdeværetdirektørsiden1961.Nogenlundesamtidigskrev RittelWebberartiklenDilemmas"in"a"General"Theory"of"Planning(1973:159)hvorideto forfatterebla.konstaterer Many"now"have"an"image"of"how"an"idealized"planning"system"would"function."It"is"being"seen"as" an"onagoing,"cybernetic"process"of"governance,"incorporating"systematic"procedures"for" continuously"searching"out"goals;"identifying"problems;"forecasting"uncontrollable"contextual" changes;"inventing"alternative"strategies,"tactics,"and"timesequenced"actions;"stimulating" alternative"and"plausible"action"sets"and"their"consequences;"evaluating"alternatively"forecasted" outcomes;"statistically"monitoring"those"conditions"of"the"publics"and"of"systems"that"are"judged" to"be"germane;"feeding"back"information"to"the"simulation"and"decision"channels"so"that"errors" can"be"correctedaaall"in"a"simultaneously"functioning"governing"process."that"set"of"steps"is" familiar"to"all"of"us,"for"it"comprises"what"is"by"now"the"modernaclassical"model"of"planning."and" 5

6 yet"we"all"know"that"such"a"planning"system"is"unattainable,"even"as"we"seek"more"closely"to" approximate"it."it"is"even"questionable"whether"such"a"planningsystem"is"desirable." JanWallanderssvartilspørgsmåletisidstelinjeeretrungendenej.Omsamfundene,skriver LarsQvortrupi1998,atdeerblevethyperkomplekseogatkompleksitetenøges eksponentielt.hyperkompleksitetenindebærer,atsamfundetikkekanoverskuesfraetenkelt observationspunkt.qvortrupsigeratsamfundetmåiagttagesfraflereforskelligepunkter medhverderesiagttagelseskode.enstordelafdisseiagttagelsermåforetagesafandreog kræverderforogsåandreiagttagelseskoder.pådetontologiskeplanforstårlarsqvortrupdet hyperkompleksesamfundsomden"dramatiske"intensivering"af"den"samfundsmæssige" kompleksitet,"som"udspringer"af"den"stigende"funktionelle"differentiering"af"institutionelle" ordener"inden"for"rammerne"af"stadigt"mere"globaliserede"samfund. Detindebærer,sigerQvortrup,etsamfund,hvorinterdependenskæderne"er"forlænget,"så"de" enkelte"aktører"i"stigende"grad"bliver"afhængige"af"andre"for"at"nå"deres"mål;"hvor"det"ikke" længere"nytter"at"sætte"sig"mål"og"søge"dem"realiseret"uafhængigt"af"andre"aktører;"hvor"der" ikke"kan"overskues"fra"noget"enkelt"observationspunkt;"hvor"de"traditionelle"hierarkiske" styringskapaciteter"ikke"længere"er"tilstrækkelige.troenpåmennesketsubegrænsede rationalitetafløsesafindsigtenimenneskets,ogdermeddenglobalemanagers,begrænsede rationalitet,ogdybestsetskabesenacceptaf,atderikkelængerekanudpegesétprivilegeret perspektiv,hvorfraverdenkanbeskrives. SelvomQvortrupførstskriverdetteca25årsenere,erdeteridetteperspektivJanWallander vælgeatdroppebudgetterneogdencentraltstyredecommand5control/punish5reward5 modeltilfordelforbudgetløshedogdecentraliseretansvarogbeføjelserihandelsbanken. VispørgerherunderomsvaretpåHandelsbankensledelsesmæssigesuccesliggeri indførelsenafindførelsenaf beyondbudgeting modellen oghvisdetertilfældetomdetså ernærliggendeatanbefale Beyondbudgeting5Thecoherentmodelforsuccessinachanging world tilandre. Devolvedleadershipbyggerpå BeyondBudgeting (HopeFraser,2003a,2003b,2003c) dererenblandtenrækkeøkonomistyringsmetoder,derienlindstrømblevintroducereti faglitteraturen,påkonferencerogviakonsulenteropgennem90 erneog2000 erne(bukh, 2005).HerfikBeyondBudgetingenvisopmærksomhedogdettevilblivediskuteretsenerei artiklen.arbejdetersketiregiafdetsåkaldtebeyond"budgeting"round"table"(www.bbrt.org) ogherefterbbrt,hvoromkring60virksomheder,heriblandtskandinaviskevirksomheder somborealis,skf,ikea,volvoogaltsåhandelsbankenhardeltaget. Handelsbankennævnesspecifikti ByondBudgetting Thecoherentmodelforsuccessina changingworld (BBRT.org,Hopem.fl.)somenafdebedstecases(formodellen)på verdensplan. OmbaggrundenformodellensigerBBRT Devolving"accountability"for"results"and"replacing" fixed"performance"contracts "with"more"adaptive"steering"mechanisms"will"create"a" management"model"that"will"enable"an"organisation"to"respond"more"quickly"to"change"and"be" better"to"deal"with"increasing"levels"of"uncertainty"and"complexity.(beyondbudgeting The 6

7 coherentmodelforsuccessinachangingworld,2006;6) IenrækkeartiklergørHope,Fraser,BunceRööslifraround5tableogmedlems5og konsulentvirksomhedenbeyond"budgeting"round"table(bbrt),påvismedlemsliste Handelsbankennævnes(bbrt.org,8.nov.2013)opmedcommand5controlmodellenogser densomforældetiforholdtilatskulleledeorganisationerienkompleksogtvetydig omverden.hvismankiggerpåbbrtshjemmeside,hvorfraendelpaperskandownloades bådemodbetalingoggratis,harmanmedudgangspunkti Thecoherentmodel isærudgivet iårene om thecoherentmodel sigerbbrtpåsinhjemmeside:.."it"is"suitable"for"postaindustrial"knowledgeabased"organizations;"it"supports"the"success"factors" that"must"be"met"in"highly"competitive"business"conditions;"and"it"is"also"consistent"with" cybernetics"and"systems"theory" "the"most"relevant"management"science."twelve"principles" provide"managers"with"a"robust,"albeit"emperical"framework"for"evaluating"their"organizations" stand"today,"and"guiding"them"towards"an"alternative"management"model(bbrt.org:beyond Budgeting,thecoherentmodelforsuccessinachangingworld,8.nov.2013). BeyondBudgeting(BB)erisærkonkreteanvisningerogteknikkersamtenmeregenerel beskrivelseafhvadmetodernebeståraf(bukh,2005:3).bberdesudenenfilosofioget diskussionsemnehvorenrækkeafdentraditionellebudgetlægningspotentielleproblemer diskuteres,herundertilskyndelsetilkortsigtedebeslutninger,suboptimeringer, underbudgetteringosv.professornikolajbukhkonstatererisinartikel(2005),atethvert" økonomistyringsdesign,"som"var"velment"og"velgennemtænkt"på"udviklingstidspunktet"har"det" med"at" sande"til "i"takt"med"at"organisationen"udvikler"sig,""omstrukturerer,"ændrer"it" systemer,"får"nye"chefer,"konteksten"ændres"osv. Handelsbankenharfastholdtsitbudgetløseøkonomistyringsdesigngennemmereend40år ogharhaftsuccesiforholdtilatskabeenafeuropassikrestebankerogsamtidighave nordensmesttilfredsekunder(epsi.com).deteridettespændingsfeltmellemfagligehensyn tilbankenskundersbetjeningogøkonomiskehensyniforholdtileffektivitetogrationeldrift deafhandelsbankensdirektørervihararbejdetmed,navigerermedsucces. Deterenrækkevanskeligedilemmaersomdenenkeltefilial5ogafdelingsdirektøri Handelsbankenskalforholdesigtil:Skalhanellerhunfokuserepåalleelementerneiden rullendeplanforafdelingenellerkundedele,someromfattetafvedkommendesaktuelle,og mereellermindreformelle,aftalermedorganisationenogtopledelsen?skaldenenkelte afdelingsresultatoptimeres,selvomdetbetyder,atandreafdelingersresultatersåikkekan nås?skalalleåretsmulighederforfølges,selvomdetindebæreratdetblivervanskeligtat holdesinpladsihandelsbank5ligaendefølgendeår?skalafdelingen,hvisdenkan,gøredet bedreiårselvomdetimplicitøgerkravettilhøjereeffektivitetdekommendeår? Detervelkendtogempiriskveldokumenteret(Bukh,2005:8)atresultatafhængiglønkan væreenvæsentligmotivationsfaktorogdermedetvelfungerendeinstrument menet betydeligtogindbyggetdilemmaillustreresafjensen(2001:97)as"soon"as"you"start" motivating"units"and"department"heads"to"falsify"forecasts"and"otherwise"hide"or"manipulate" critical"information,"you"undermine"the"salutary"effect"of"budgeting. 7

8 DetharHandelsbankenformåetattagehøjdeforvedathaveenstrategisomikketagersit udspringibudgetter.dererhelleringenindividuellebonuskontrakterhoshandelsbanken. Derimodenkollektivincitamentstrukturderudløsersammebelønningtilallenårbanken samletsetnårlønsomhedsmålet.udbetalingenskerprimærtiformafmedarbejderaktiersom indsættespåmedarbejdernespensionskonti.vi"vil"gerne"holde"på"folk"så"længe"som"muligt" fordi"vi"tror"på"at"de"bliver"bedre"og"bedre"til"deres"job"jo"længere"de"er"hersigerfrankvang5 Jensen. Dererkunibegrænsetomfangforsketihvordanpræstationsafhængigløntilskyndertilsnyd ogandenuetiskadfærd.tilgengældvisernoglestudier(schweitzeretal,2004)atmålstyring ogsåtilskyndertilsnyd ogdetenddaselvommåleneikkeknyttessammenmedaflønningen (Bukh,2005:8).SelvommålethosHandelsbankenerdynamisk(bedrelønsomhedendsnittet afkonkurrenterne)såerdetstadigetmål ogetsomersynligtforalleiensegenogiallede øvrigefilialersamtfortopledelsenisåveldanmarksomisverige.detstillerbestemtekrav ombl.a.arbejdsetik,herunderommanoperererudfraetpligt5(deontologisketik)eller konsekvensetisk(teleologisketik)perspektiv.ihandelsbankenskerderensammenblanding hvilketøgerkravettildenenkelteledersevnetilløbendeatfindeetiskforsvarligefikspunkter forsinstyring.spørgsmåletomhvem"er"man"forpligtet"overfor"iforholdtilhvordan"man" skaber"størst"mulig"nytte"for"så"mange"som"muligt"finderforskelligesvariforskellige konteksterhosforskelligelederemedforskelligsucces. Inspirationentilbudgetløshedkommer,ikkeoverraskende,fraSverigeogdukkedeopiden danskefagdebatmidti2000erne(f.eks.arildsen2004,2005a,2005b).ideenerbesnærende fordiderbrugesmangeressourcertilbudgetteringogderforspekuleresderiomdetikkekan udvikles,sådetløsereksisterendeognyeopgaverbedre(jf.ekholmwallin2000:527). MenogsåJackWelch,tidligereCEOfraGeneralElectricvarudeefterbudgettetogerciteret forathavesagt:the"budget"is"the"bane"of"corporate"america."it"should"never"have"existed."it"is" an"exercise"in"minimalization."you"always"are"getting"the"lowest"out"of"people(loeb,1995). UdtalelsenerfulgtopmedTime"to"bin"the"budget(Kesnar,1999),Budgetting" "the" unnecessary"evil(wallander1999)ogfigures"of"hate(hopefraser2001). DerforbødBBRTpå rullendebudgetterogtrendforecasting(fxvedberegningaf12 månedersglidendegennemsnitafderealiserederesultater),benchmarking(denrelative præstationiforholdtilkonkurrenterne)ogdecentraliseringafbl.a. investeringsbeslutningerne(ideener,atdederertættestpåeninvesteringsmulighedvil kunneskabedenbedste,positivemarginmellemopnåetmeromsætningogtilhørende meromkostningiforholdtillønsomhedsmåletihandelsbanken). Delkonklusioniforholdtil Beyondbugeting Jmodellen VispurgteovenforomsvaretpåHandelsbankensledelsesmæssigesuccesliggeriindførelsen afindførelsenaf beyondbudgeting modellenoghvis,omdetsåvilleværenærliggendeat anbefale Beyondbudgeting5Thecoherentmodelforsuccessinachangingworld tilandre. SvaretblæserivindenNikolajBukhmener,påbaggrundafenoverordnetgennemgangaf litteraturenomledelsemedellerudenbudgetter,atdet(fortsat)vanskeligtatvurdereombb eretbedreredskab/enbedreteknikendklassiskbudgettering(bukh,2005)idetenmetode ikkebareerénmetode.detersværtatkonstaterehvaddeterforetfænomenderundersøges 8

9 nårmanforsøgeratvurdereforskelle,fordeleogulemper.deteridetheletagetsværtat beviseatenhvilkensomhelstøkonomistyringhardenogdeneffektidetderergodeog dårligeanvendelserafgode(ogdårlige)teknikkerogmetoder.mankanhellerikke sammenlignedensammevirksomhedmedsigselv5medogudenbudget.mednikolajbukhs (2005:12)orderdet"en"kerneproblematik"at"man"i"sagens"natur"ikke"kan"sammenligne"en" konkret"virksomhed,"der"bruger"en"konkret"ledelsestekonologi"med"den"selvasamme"virksomhed. Vitilladerospådenbaggrundatantageatdirektørernevihartaltmederistandtilpåen kvalificeretmåde,atforstå,forholdesigtiloganvendehandelsbankens,ogdermedegen, fortolkningogbrugafbbrt5modellen/devolvedleadershipiderespektiveafdelingerog filialerjævnførudsagnetom,atfilialen/afdelingenerbanken.detredirektørerogdeøvrige deltagereiundersøgelsenomtalerikkepånogettidspunktmodellen.detalerudelukkende omansvar5oglidtsjældnerebeføjelser. MedNikolajBukhskonkludervidermed,atdenafgørendepointei"den"nødvendige"form"for" dillemaaledelse"er,"at"de"fleste"ledelsesmæssige"udfordringer"ligger"i"samspillet"mellem" bløde " adfærdsmæssige"forhold"og"det" hårde "systema"og"organisationsdesign."" " Dermedbliverdetdenenkeltedirektør,hansgrupperafin5ogeksterneinteressenterog redskaber(herunderøkonomi5styringssystemer)idenlokale(kirketårnetsmegetsynlige markedsmulighed)ogglobale(hyperkompleksinterdependens alleslåsmedalleomalt) kontekstderkangøreenledelsesmæssigforskelsomkangøreenproduktionsmæssigforskel. Vitolkerdetderhenatdeterdirektørensfortolkningogbrugaføkonomi5systemet,og dermedogsåethvertøkonomi5system,iforholdtilbl.a.egnedistaleogproksimaleegenskaber (merenedenforomdette)dererafgørendeforsucces. Direktørernespersonlighedogmentalitet:Hvemskabersuccesen? Detredirektørererifyrrene,harallebørn,tilsammenotte.DeharhverisærenHDi finaciering,enenkeltharsuppleretmedenmbaogdeerefteraftjentværnepligtallegået direkteindibankverdenenhvordeubrudtharhaftheledereskarriere.deharalletre finansielogøkonomiskteori5ogpraksisforståelsepåhøjesteniveauogbrugerexcel(.."han" splitter"alt"op"i"atomer"i"sine"regneark".. )somredskabtilbådeinformation,kommunikationog tilproduktionafbl.a.produktive(semereomproduktionogre5produktionherunder) business5cases.deeralledrevetafatdeltagepåhøjtstrategiskniveau. Leder1sigeratJeg"værdsætter"højt"at"være"en"del"af"de"beslutninger"der"tages"på"højt"niveau" og"drives"i"høj"grad"af"de"udfordringer"der"ligger"i"driften"af"større"forretningsområder"og" gennem"ledelse"af"dygtige"medarbejdere. IetinterviewmedBørseni2010sigeradm.diriHandelsbankenDanmark,FrankVagn5Jensen attalentpleje"er"et"stort"emne"for"os,"og"har"været"det"i"alle"årene" "det"handler"om"sund"fornuft," om"at"finde"de"mennesker"der"kunne"tænke"sig"at"påtage"sig"et"lederskab,"identificere"deres"gaps" og"få"dem"fyldt"op.dethandlerihandelsbankenekstremtmegetomlearning5by5doingogom ikke"at"gøre"lederskab"til"noget"forkromet."ihandelsbankenhandlerdetomat"kunne"sit"stof"og" evne"at"arbejde"med"mennesker,"og"det"er,somfrankvang5jensensigerikke"raketvidenskab. Hanfortsætterogsigeratledelse"er"en"sum"af"mange"elementer" "alle"har"brug"for"at"blive" lyttet"til,"at"blive"udfordret"og"få"stillet"spørgsmål"og"det"er"en"stor"opgave"for"mig."en"anden"stor" 9

10 opgave"for"mig"er"at"vise"retningen"for"de"tre"direktører"(som"herunder"benævnes" L1," L2 "og" L3 "og"deres"medarbejdere" L1"medarbejdere "osv.)"og"så"i"øvrigt"lade"enhver"gøre"det"på"sin" egen"måde.""" L1medarbejderesigerbl.a.athanerekstremt"struktureret" "laver"business"cases"på"alt" "er" dynamisk"og"vil"at"tingene"lykkes" "og"han"har"stor"gennemslagskraft."" " FrankVangJensensigervidereiinterviewmedBørsen,atvi"handelsbankere"skal"tænke"selv." Det"er"en"vigtig"del"af"vores"kultur."Vi"ved"hvad"vi"vil,"og"vi"går"gerne"vores"egne"veje."Har"vi"flere" alternativer,"og"er"der"gode"argumenter"bag"dem"alle,"vælger"vi"ofte"at"gøre"det"omvendt"i" handelsbanken."vi"kigger"ikke"bekymret"på"alle"nye"trends,"vi"forsøger"ikke"ængsteligt"at"kopiere" det,"de"andre"gør"lige"nu."vi"gør"det"på"vores"måde,"selvom"det"indebærer,"at"vi"gør"det"modsatte" af"alle"andre." L2sigeratJeg"arbejder"på"den"anden"side"af"100"timer"om"ugen"og"jeg"fungerer"overordnet"som" ekstern"frontfigur"og"intern"sparringspartner."min"arbejdstid"er"min"eneste"ressource"og"jobbet" er"en"livsstil."jeg"kan"rangliste"mine"medarbejdere"og"måler"dem"på"hvorvidt"de"griber"de"bolde" jeg"kaster."hver"måned"giver"jeg"en"note"til"hver"medarbejder"om"hvor"meget"de"økonomisk"har" bidraget"med"i"banken"a"pointen"er"at"det"skal"være"et"gensidigt"redskab."jeg"lykkes"ved"at" medarbejderne"åbent"siger"hvad"den"kan"og"vil" "og"hvad"de"ikke"kan"og"vil." L2smedarbejderesigerat han"ved"alt"og"er"meget"perfektionistisk."det"er"en"stor"øvelse"for" ham"at"slappe"mere"af."han"har"klæbehjerne"og"arbejder"meget" "han"er"her"24"timer" "han"er" ambitiøs"og"vil"ud"over"stepperne" "hvis"du"vil"med"er"det"i"hans"tempo" "har"vendt"afdelingen" fra"at"være"rigtig"dårlig"til"at"være"rigtig"god" "klart"hans"høje"faglighed"der"er"baggrunden"for" hans"succes" "" " FrankVang5Jensenfortsætter:Bag"en"stor"del"af"vores"fremgang"står"erfarne"filialdirektører," som"i"årenes"løb"har"udviklet"dele"af"deres"forretning"på"en"unik"måde,"tilpasset"filialens"eget" lokale"marked."at"alle"vores"filialer"ikke"er"helt"ens"er"ikke"en"svaghed" "tværtimod,"det"er"en" vigtig"del"af"vores"ide"om,"hvordan"man"driver"en"rigtig"god"bank. L3sigeratjeg"er"en"respekteret"men"krævende"leder"som"går"forrest"og"giver"frihed."Det"er"min" bank"og"det"er"vigtigt"for"mig"at"have"overskud"og"overblik"i"en"sådan"grad"at"jeg"kan"forbinde" kunderne"og"skabe"goodwill"på"alle"planer."jeg"har"en"tyrkertro"på"at"jeg"nok"skal"lykkes" "" L3medarbejderesigerathan"går"foran,"motiverer,"giver"sparring"og"frihed"under"ansvar" "han" er"kransekagefiguren." Afovenståendeskulledetgernefremgå,atdirektørerneharetbetydeligtdrive,atdeudskiller sigogtilhørerengruppemenneskerforhvemarbejdetofteerenkildetilbetydeligenergi. Spørgsmåleteromvikansigenogetgenereltomdissesærligeledertyper ogomderer meningsfyldeiatforsøge. ViharlavetNEOPI5Rpersonlighedstestsmhpatbrugeresultaternesometbidragindien samlettolkningafcase5materialet.nedenfordiskuterervianvendelighed. 10

Test af din ledelseseffektivitet - for lederen i mindre virksomhed, der gerne vil blive klogere på sig selv og sin ledelse

Test af din ledelseseffektivitet - for lederen i mindre virksomhed, der gerne vil blive klogere på sig selv og sin ledelse Test af din ledelseseffektivitet - for lederen i mindre virksomhed, der gerne vil blive klogere på sig selv og sin ledelse Svar på alle de nedenstående udsagn ved at sætte en ring om det tal, der bedst

Læs mere

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. 1. halvår. Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse 1. halvår 2010 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Markant kundetilgang og tilfredsstillende primær drift Middelfart Sparekasse fik mere end

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/

MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/ MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/ Na#onalt(Netværk(af(Skoletjenester(er(et(treårigt(projekt(under( Kulturministeriet(og(Undervisningsministeriet.(( Projektets(formål(er(at(styrke(anvendelsen(af(kulturins#tu#oners(

Læs mere

Fordi mennesker betyder alt

Fordi mennesker betyder alt Agenda Kort introduktion Oplæg: Forretningsvisioner hvorfor det? Hvordan virkeliggøres visionerne til klare strategier og operationelle mål? Implementering er det rette hold sat? Praktiske eksempler: Strategi

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser hash? t du kan teste din viden om hash på /testdigselv hash? t du kan teste din viden om hash på /testdigselv hash? t du kan teste din viden om hash på /testdigselv hash? t du kan teste din viden om hash

Læs mere

Your reputation means everything

Your reputation means everything Your reputation means everything Tid er penge Hvem ønsker at vente? Fra 0 to 1.9 liter på ca. 50 sekunder OASIS FLORAL FOAM Maxlife har en klar rekord tid i perfekt vand sugning. Når tid er vigtig, er

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011

VÆKST BAROMETER. Efterårets nedtur fortsætter. december 2011 VÆKST BAROMETER december Efterårets nedtur fortsætter Den negative tendens fra sensommerens måling fortsætter i konjunkturmålingen for 1. kvartal 2012. Opsvinget er tydeligt sat på pause. Flere virksomheder

Læs mere

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse

ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse ecapacity Digitale kanaler: Strategi Eksekvering Analyse Strategi, eksekvering og analyse ecapacity tilbyder end-to-end forbedring af digital performance ecapacity har indgående erfaring med at udvikle

Læs mere

Service vs. selvbetjening Erhvervsstyrelsens moderniseringsrejse. Betina Hagerup Direktør, Erhvervsstyrelsen

Service vs. selvbetjening Erhvervsstyrelsens moderniseringsrejse. Betina Hagerup Direktør, Erhvervsstyrelsen Service vs. selvbetjening Erhvervsstyrelsens moderniseringsrejse Betina Hagerup Direktør, Erhvervsstyrelsen Temaer 1. Kort intro til Erhvervsstyrelsens opgaver og kunder 2. Digitalisering/selvbetjening

Læs mere

Motivation og læring i arbejdsliv et reflekteret praksiseksempel. Fredag d. 4. juni 2010, Lars René Petersen, direktør, Center for Socialøkonomi

Motivation og læring i arbejdsliv et reflekteret praksiseksempel. Fredag d. 4. juni 2010, Lars René Petersen, direktør, Center for Socialøkonomi Motivation og læring i arbejdsliv et reflekteret praksiseksempel Fredag d. 4. juni 2010, Lars René Petersen, direktør, Center for Socialøkonomi Center for Socialøkonomi fra fundraising til forretning Voice

Læs mere

Forretningsdrevet HR Roadmap

Forretningsdrevet HR Roadmap Forretningsdrevet HR Roadmap Hvorfor? Hvad? Hvordan? Virksomhedens mål & strategiske fokusområder xxx Strategi for organisationen Strategiske HR initiativer HR Roadmap Hvad skal organisationen være i stand

Læs mere

WÜRTH LEASING. Nemt og bekvemt

WÜRTH LEASING. Nemt og bekvemt WÜRTH LEASING Nemt og bekvemt Det nyeste og mest effektive udstyr Leasing er uanset virksomhedens størrelse blevet en meget almindelig måde at få finansieret investeringer på. At drive virksomhed er nemlig

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd

Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd Københavns Kommunes erfaringer med IT-projektråd / Stig Lundbech Direktør i Koncern IT og Rådsmedlem 24.08.2017 Hvad laver IT-projektrådet? Københavns Kommunes IT-projektråd blev etableret i 2014. Formålet

Læs mere

Redigering Layout Mandag

Redigering Layout Mandag 4 investor Redigering Nicolaj Vorre Layout Julie Hugger Petersen Mandag den 4. februar 2013 Christian og Henrik Tiedemann er søn og far, men også krafterne bag den uafhængige investeringsforening Independent

Læs mere

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people

Succes med CRM. Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people Succes med CRM Det behøver slet ikke at være så svært! made for sales people CRM handler om at huske at kontakte dine kunder! Alt efter om du er salgschef, marketingmedarbejder eller arbejder indenfor

Læs mere

Statens Administration. Fra 15 til 10 sygefraværsdage på 2 år

Statens Administration. Fra 15 til 10 sygefraværsdage på 2 år Statens Administration Fra 15 til 10 sygefraværsdage på 2 år 1 En succes? Fra 15 til 10 sygefraværsdage? Er det flot? Hvis vi slipper speederen, går bilen i stå. 2 Jeppe Juul-Andersen Konstitueret direktør

Læs mere

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles

Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles 10. september 2012 Betydelig del af de lidt større virksomheder har kendskab til Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles Midtjyllands EU-kontor i Bruxelles. En tredjedel af de lidt større virksomheder (20-250

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Nicolai Moltke-Leth MOLTKE-LETH

Nicolai Moltke-Leth MOLTKE-LETH Nicolai Moltke-Leth Hvorfor hedder vi True North? Billedet kan ikke vises.. Den største fare for de fleste af os er ikke, at vores mål er for høje og at vi ikke når dem, men at de er for lave og vi når

Læs mere

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse Faglig Projektleder i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse I dit arbejde har du opnået en indsigt og erfaring, der - sammen med din uddannelse - giver dig en solid faglig fundering. Du er

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

SAMARBEJDE MELLEM FORSKNING OG FORBUND MOD OL I RIO. Peter M. Christensen Fysiolog (Ph.d)

SAMARBEJDE MELLEM FORSKNING OG FORBUND MOD OL I RIO. Peter M. Christensen Fysiolog (Ph.d) SAMARBEJDE MELLEM FORSKNING OG FORBUND MOD OL I RIO Peter M. Christensen Fysiolog (Ph.d) SAMARBEJDE MELLEM FORSKNING OG FORBUND MOD OL I RIO 8/24 33% INTENS UDHOLDENHEDS SPORT BANECYKLING 4000-m hold forfølgelses

Læs mere

BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt

BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt Farvel til Excel anarkiet og velkommen til ny indsigt og forretningsforståelse. Det er hovedgevinsten ved BankInvests nye data warehouse framework,

Læs mere

Den kommunale lobbyist hvad virker? Tirsdag den 20. november 2012

Den kommunale lobbyist hvad virker? Tirsdag den 20. november 2012 Den kommunale lobbyist hvad virker? Tirsdag den 20. november 2012 Disposition Hvorfor er PA vigtigt? Perspektiver på den politiske beslutningsproces Interne udfordringer i PA-arbejdet Hvordan opfatter

Læs mere

Hvorfor skal vi spille?

Hvorfor skal vi spille? Velkommen! Hvorfor skal vi spille? Vi lærer bedst, når vi er engageret i aktiviteter til opfyldelse af specifikke mål. Når vi involveres bliver budskaber og visioner vedkommende og der bliver plads til

Læs mere

Sult på skemaet. Følgende materiale anvendes. Introduktion. Læreplanen. Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse

Sult på skemaet. Følgende materiale anvendes. Introduktion. Læreplanen. Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse Sult på skemaet Emne: Sult og ernæring Klassetrin: 7-9 klasse Følgende materiale anvendes Internet forbindelse og computere Overheadprojektor / smart board Blyanter og kladdehæfter Introduktion I anledning

Læs mere

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Vestnordisk Konference af kvindelige parlamentsmedlemmer Reykjavik, 7. juni 2010 Gunvør Balle, Sendikvinna Føroya Sammenfatning Fakta om ligestilling Nøgletal over

Læs mere

Få succés med projekter og projektledelse

Få succés med projekter og projektledelse Få succés med projekter og projektledelse Mikkel Lundstrøm, Unik Consult www.unikconsult.dk ml@unikconsult.dk +(45) 2163 1872 9. oktober 2014 Få succes med projekter og projektledelse 1 Introduktion til

Læs mere

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life

Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life Byens Netværk Studietur 2010 Shanghai & EXPO: Better City - Better Life BYUDVIKLING i ord og billeder foto: Nanna Jardorf / tekst: Rolf Andersen, KAB Speed and Story et seminar om at bygge i Kina De første

Læs mere

Dagplejerne. KarenLindberg mosebjergvej18, 6560Sommersted Tlf.: JyteHaugaard Storegade96,

Dagplejerne. KarenLindberg mosebjergvej18, 6560Sommersted Tlf.: JyteHaugaard Storegade96, ANETTEJUHL TLF.40941628 Di tguld,etspi rendefrø begynder Dagplejerne KarenLindberg mosebjergvej18, Tlf.:21948272 mail:saxl@haderslev.dk JyteHaugaard Storegade96, Tlf.:40211286 mail:jyha@haderslev.dk Jegerfødti1958oggiftmedKnudsiden1977.Vihar2voksnebørn

Læs mere

-alle har ret til gode leads

-alle har ret til gode leads -alle har ret til gode leads Indhold Indledning Integreret Marketing Automatisering (IMA) Inbound Marketing Growth Driven Design Vejen til Reframing Næste skridt Det er i dag lettere end nogensinde at

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Fakta om den nye flaskekøler

Fakta om den nye flaskekøler Fakta om den nye flaskekøler Figur 1: Foto af den nye flaskekøler under test i klimakammer hos Teknologisk Institut. I dette tilfælde gennemføres en nedkølingstest af et antal dåser med sodavand efter

Læs mere

Modstand, involvering, facilitering. Faglige Forårsdage Tirsdag, d Keld Kunze

Modstand, involvering, facilitering. Faglige Forårsdage Tirsdag, d Keld Kunze Modstand, involvering, facilitering Faglige Forårsdage Tirsdag, d. 27.5.2014 Keld Kunze Aftaler for samvær Fortrolighed om personlige oplysninger Deltag men det er OK at sige pas Værdsættende fokus Ingen

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

til produktions-virksomheder i Danmark (og deres afdelinger globalt)

til produktions-virksomheder i Danmark (og deres afdelinger globalt) PJD A/S har 25 års erfaring med Automation og Industriel IT PJD A/S, grundlagt i 1990, PJD Production Performance ApS, grundlagt i 2008 www.pjd.dk & www.pjdpp.dk 1 Automation og industriel IT til produktions-virksomheder

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse

Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse Udviklingstiltag - med udgangspunkt i Personprofilanalyse Præsentationens Indhold: Indledning Hvad er DISC? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af udviklingstiltag? Hvordan kommer vi i gang? Indledning

Læs mere

GUCK. Art Direction & Design. Århusgade 62 kld København Ø

GUCK. Art Direction & Design. Århusgade 62 kld København Ø GUCK Art Direction & Design Århusgade 62 kld. 2100 København Ø guck@guck.dk +45 4242 0207 www.guck.dk GUCK betyder 'se' på tysk og en 'klistret' masse på engelsk. Men allermest betyder GUCK skæve ideer

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Aabenraa Kommune løber med årets Welfare Tech Award

Aabenraa Kommune løber med årets Welfare Tech Award Aabenraa Kommune løber med årets Welfare Tech Award http://www.welfaretech.dk/nyheder/2017/april/aabenraa-kommune-loeber-med-aarets... Side 1 af 4 Forside > Nyheder > Aabenraa Kommune løber med årets Welfare

Læs mere

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder

Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder 15. oktober 2011 Forretningsplanen hjælper væksten i ambitiøse virksomheder Forretningsplanen. Hver anden virksomhed i regionen har en nedskrevet forretningsplan, som beskriver alle aspekter af virksomheden.

Læs mere

VELKOMMEN TIL. Organisationsudvikling i et HR perspektiv dag 4.

VELKOMMEN TIL. Organisationsudvikling i et HR perspektiv dag 4. Kilde: Systime, Hildebrandt m.f.: Ledelse hele historien, 1. udgave 2015. Figur 1.2, Ledelse som en praksis, Mintzberg 2010 VELKOMMEN TIL Organisationsudvikling i et HR perspektiv dag 4. OPSAMLING FRA

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres

Pressemeddelelse. Halvårsrapport. 1. halvår 2011. Inkl. nøgletal samt faktaboks. Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Halvårsrapport 1. halvår 2011 Inkl. nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Fortsat flot udvikling i den primære drift og markant kundetilgang Middelfart Sparekasse

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

Få det bedste ud af dit kontaktcenter! Lars Paabøl Jensen Sebastian Nielsen

Få det bedste ud af dit kontaktcenter! Lars Paabøl Jensen Sebastian Nielsen Få det bedste ud af dit kontaktcenter! Lars Paabøl Jensen Sebastian Nielsen Agenda Får I det bedste ud af jeres kontaktcenter? Dine kunder efterlader en guldgrube af informationer i kontaktcenteret. Og

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse

AGENDA MARKEDSANALYSE. Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002. 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse MARKEDSANALYSE Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 29. April 2002 AGENDA 12.00 12.45 Introduktion til markedsanalyse Kvantitativ markedsanalyse Morten 12.45 13.00 PAUSE 13.00 13.45 Kvalitativ

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer Fakta De danske vejregler består af en almindelig arbejdsbeskrivelse og en vejledning. I Vejledningen findes anvisninger for valg af lagtykkelser på. For pulverasfalt, som er et slidlagsmateriale med en

Læs mere

Jagten på The Missing Link

Jagten på The Missing Link Jagten på The Missing Link ictnorcom 27. august 2009 Halvfuldt eller halvtomt Does IT matter? IT is everything! Jan Horsager Jan Horsager Journalist fra DJH i 1993 Dansk VVS Dagbladet Børsen Koncerninformation

Læs mere

Sæson 2014. Eventyr Golf Erhvervsklub

Sæson 2014. Eventyr Golf Erhvervsklub Sæson 2014 Eventyr Golf Erhvervsklub Erhvervsklubbens formål Eventyr Golf Erhvervsklub har som formål at forene det sportslige med det forretningsmæssige og skabe et stærkt socialt og forretningsmæssigt

Læs mere

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00

Årsrapport Pressemeddelelse. Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Årsrapport 2016 Pressemeddelelse Offentliggørelse klausuleret til onsdag den 25. januar klokken 06.00 Pressemeddelelse årsrapport 2016 2 Trecifret millionoverskud i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse

Læs mere

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013 3. September 2013 Effektkonference Hårde data om bløde indsatser ODENSE Effektkonference - 3. september 2013, Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Om effektmåling og resultatbaseret styring

Læs mere

Organisatoriske nøgletal

Organisatoriske nøgletal Organisatoriske nøgletal - Et ledelsesværktøj med bundlinieeffekt Kyösti Schmidt Foreningen af Rådgivende Ingeniører København, 21. april 2009 Kyösti Schmidt Schmidt Management ApS Esplanaden 34G 1263

Læs mere

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH

GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH GAMES R US DET AFSLUTTENDE PITCH DET STORE PITCH I løbet af forløbet Games r Us er du blevet introduceret til en række forretningsmæssige redskaber, viden og teknikker. Det er nu tid til, at du skal samle

Læs mere

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist

Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Jan Hansen, AMP CMDB Specialist Hansen@ampartner.com Hvad er en CMDB? Et register over enheder (ITIL sk: Configuration Items eller CIs) CIs indeholder relevante oplysninger: attributter Sammenhænge eller

Læs mere

Retningslinjer for produktberetninger

Retningslinjer for produktberetninger OVERSIGT Retningslinjer for produktberetninger Beretninger af høj kvalitet kan have en positiv indvirkning på potentielle kunder eller salgsledere. Som distributør repræsenterer du Nu Skin. Det er meget

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011

Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 15. december 2011 Tillid til 2012: Det bliver bedre end 2011 2012. Virksomhederne i Region Midtjylland tror på et bedre erhvervsklima i 2012. Knap halvdelen tror, at en bliver bedre i 2012, mens hver sjette

Læs mere

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften Lars Nørby Johansen Formand for Danmarks Vækstråd Statuskonference for de strategiske analyser d. 12. april 2010 Udfordringer

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT.

HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 EN NY KLASSIFIKATION FOR VENTILATIONSFILTRE HVORDAN MAN BLIVER EN ENERGI-HELT. OPGP--0592/0592/0296-ES-25-B00 0.9 m 3 /s Clean air solutions m 3 /s 0.9 SPAR ENERGI, PENGE

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011

CAND.MERC.AUD.-STUDIET. Opgave 1 (50 %) Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University. Sommereksamen 2011 CAND.MERC.AUD.-STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 31088 Skatteret II Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Opgave 1 (50 %) Anders Andersen (AA) driver virksomheden Investo i personligt

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Fleggaard Holding A/S

Fleggaard Holding A/S Fleggaard Holding A/S Årsrapport 2012/13 CVR nr. 77 84 73 16 Fleggaard Holding A/S Fleggaard Holding A/S Årsrapport 2012/13 CVR nr. 77 84 73 16 Fleggaard Holding A/S Fleggaard Holding A/S, Skovbakken 10,

Læs mere

få en reaktion og byg en relation

få en reaktion og byg en relation en artikel fra market magazine #23, februar 2008 få en reaktion og byg en relation af thomas lind og peter juul ottesen Læs denne og andre spændende artikler om branding, kommunikation, marketing og medier

Læs mere

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013

Bilag 8: Program for temadag. Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Bilag 8: Program for temadag Bilag til dagsordenspunkt 13: Temadag om arkitekturstyring Revideret pr. 10. september 2013 Tidspunkt Strategisk spor Fælles spor Specialist spor Tidspunkt 10.00-10.15 Velkomst

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal Februar 2012 VÆKST BAROMETER Februar 01 Økonomiske pejlemærker: Dyk i forventningerne til 1. kvartal 01 Sidste måling af de økonomiske pejlemærker fra september viste en stigning i antallet af krisetegn. Og med endnu

Læs mere

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31.

6 fakta om Sparekassens. soliditet 2014. Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud. Baseret på tal pr. den 31. 6 fakta om Sparekassens soliditet 2014 Solvens Kapitalgrundlag Robusthed Likviditet Udlån Indlånsoverskud Baseret på tal pr. den 31. december 2013 02 // Åbenhed Middelfart Sparekasses tilhørsforhold og

Læs mere

Formandens beretning for Lillerød Børnehus 2013

Formandens beretning for Lillerød Børnehus 2013 Formandens beretning for Lillerød Børnehus 2013 v. Line Sønderby Christensen Året der gik Tiden er nu kommet til, at vi gør status over året der gik i Lillerød Børnehus i 2013. 2013 var et år, hvor bestyrelsen

Læs mere

Referat af netværksmøde for uddannelsesansvarlige på kontorspecialet økonomi den 22. januar 2014

Referat af netværksmøde for uddannelsesansvarlige på kontorspecialet økonomi den 22. januar 2014 Referat af netværksmøde for uddannelsesansvarlige på kontorspecialet økonomi den 22. januar 2014 Deltagere: se venligst deltagerlisten Referent: Christina Dall Nygart Carlsen, Kontorelev Mødet starter

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s

Smag for vækst. Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Smag for vækst Ellen Trolle Director, Nordic Operations Roadside SOS International a/s Præsentation DAH - historien SOS Dansk Autohjælp Pensionisten Situationen 2010 Katastrofal økonomi Elendig service

Læs mere

Ressourceforløb. Fokus på ressourcer

Ressourceforløb. Fokus på ressourcer Fokus på ressourcer Ressourceforløb Om NordVirk NordVirk er en socialøkonomisk virksomhed baseret på IT-relaterede opgaver. NordVirks mission er at skabe reelle beskæftigelsesmuligheder for mennesker med

Læs mere

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC

Succeshistorie. Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC Succeshistorie Wrist Ship Supply - Danmark Wrist Ship Supply konsoliderer med SAP BPC» Nu diskuterer vi ikke om tallene er rigtige. Den diskussion er væk. Nu kan vi koncentrere os om at drive forretningen

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Udvikling af problemorienteret plan i MidtEPJ

Udvikling af problemorienteret plan i MidtEPJ Udvikling af problemorienteret plan i MidtEPJ Jeanette Finderup, Lise Simonsen, Bigitte Bigom Nielsen, Louise Grønhøj www.regionmidtjylland.dk Baggrund MidtEPJ et udviklingsprojekt 24 7 365 Fragmenteret

Læs mere

Hotel, Restaurant & Catering

Hotel, Restaurant & Catering ANNONCE DENNE UDGIVELSE ER ET INDSTIK FRA MEDIAPLANET ANNONCE SEPTEMBER 2016 HORECA-INFO.DK SAMARBEJDE Hvordan kan leverandøren inspirere dig? s06 PERSONALE Rekruttering af de rette mennesker giver plus

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. HD 2. del. Organisation. Eksamen, juni Strategisk ledelse. Mandag den 9. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 9 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation Eksamen, juni 2008 Strategisk ledelse Mandag den 9. juni 2008 Kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Det giver en helt enorm respekt for lægernes arbejde at lære deres faglighed at kende

Det giver en helt enorm respekt for lægernes arbejde at lære deres faglighed at kende KOMPETENCEUDVIKLING VIA MOBILITET: EFTERUDDANNELSESFORLØB FOR DJØF ERE INTRODUKTION TIL DEN KLINISKE VERDEN INSPIRATION FRA REGION SYDDANMARK Det giver en helt enorm respekt for lægernes arbejde at lære

Læs mere

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017

MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING OG DEN FJERDE INDUSTRIELLE REVOLUTION MAJ 2017 MAGIEN KOMMER, NÅR VI MIXER Derfor kombinerer altid faglig indsigt i kundernes verden med skarpe kommunikationskompetencer. Det kalder vi dobbeltkompetencer. EN NY DAGSORDEN I SAMFUNDET OM DIGITALISERING

Læs mere

Sekretæren som. Sælger

Sekretæren som. Sælger Sekretæren som Sælger Agenda Præsentation af underviser Fysioterapi også en forretning Hvordan kan en sekretær / receptionist være en sælger? Behov Mersalg Kundetyper Kommunikation Kundeservice Spørgsmål

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers

Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers Retail i transition fra salgskanal til oplevelsesunivers Arbejdet i spændingsfeltet mellem forretning og IT Digital forretningsudvikling og strategi Kunder, kundeoplevelser, kunderejser E-commerce, CPH

Læs mere

Symp 13. Højt begavede børn. 20. april 2013 Science Centret i Sorø. Gifted Childrens første symposium om

Symp 13. Højt begavede børn. 20. april 2013 Science Centret i Sorø. Gifted Childrens første symposium om Symp 13 Gifted Childrens første symposium om Højt begavede børn 20. april 2013 Science Centret i Sorø Lørdag den 20. april Kl. 9:30 18:00 Program 09:30 Velkomst ved Grith Tschorn, formand for Gifted Children

Læs mere

DM502. Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/

DM502. Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/ DM502 Peter Schneider-Kamp (petersk@imada.sdu.dk) http://imada.sdu.dk/~petersk/dm502/ 1 DM502 Bog, ugesedler og noter De første øvelser Let for nogen, svært for andre Kom til øvelserne! Lav opgaverne!

Læs mere