Ledelse&der&lykkes&i&globaliteten1&&& & & 1.&Baggrund&og&formål& 2.&Metode& companies&are& competing&with&everyone&from&everywhere&for& everything.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse&der&lykkes&i&globaliteten1&&& & & 1.&Baggrund&og&formål& 2.&Metode& companies&are& competing&with&everyone&from&everywhere&for& everything."

Transkript

1 1 Ledelsederlykkesiglobaliteten 1 I"used"to"think"that"running"an"organization"was"equivalent"to"conducting"a"symphony" orchestra."but"i"don't"think"that's"quite"it;"it's"more"like"jazz."there"is"more"improvisation. (WarrenBennis) 1.Baggrundogformål Ambitionenmeddettecase5projekteratfindeudafhvadderkendetegnersuccesfuldledelse ogsuccesfuldelederesomertrådtindienvirksomhedderimereendfireårtierharefterlevet præcisdensammestrategi;enstærkdecentralisering,étdynamiskmålogtomidlerien incitament5struktursomudelukkendebelønnerkollektivet.måleterblevetnåethverteneste årimereend40årisvenskehandelsbanken.viharkiggetindenforiénafdelingogtofilialeri DanmarkforatafdækkeogforståHandelsbank5ledereog ledelsemedsuccespåsvenski Danmark. Voresambitionindeholderetvigtigtopgørmedindustrielledelsestænkningsomerfunderet, formuleret,opøvetiindustri5samfundet.projektetbyggerpådenantagelseatledelseforat værehensigtsmæssigiennutidigkontekstaflokalogglobalkompleksitet(qvortrup,1989) ogondeproblemer(rittelwebber,1973:wickedproblems)ilangthøjeregradberorpå flydendeledelsesprocesserogdistribueretledelsefremforpåstereotypefikseredepåleder5 ogmedarbejderroller,sef.eks.hosgronn(2000)ogbolden(2011). 2.Metode Herbrugescase5studietsomforskningsstrategiogvimener,samstemmendemed Kuhn,atenvidenskabeligdisciplinudenetstortantalomhyggeligtudførte casestudiererendisciplinudensystematiskproduktionafeksemplarer,ogatendisciplin udeneksemplarermanglergennemslagskraft.godeoghyppigtudførtecasestudierer,siger Flyvbjerg(2001)en"forudsætning"for"at"styrke"samfundsA"og"humanvidenskaberne. Casestudieterenstrategi,derbenyttesvedgennemgangafenkonkrethændelseelleretandet fænomen,herledelsesmæssigeksekveringafstrategi,foratanalysere,hvadmankanlæreaf fænomenet.tilforskelfraandrevidenskabeligeundersøgelsesmetoder,dernormaltvil afprøveenteorivedatsøgedenbekræftetienoverrepræsentationblandtgentagelser,søger case5studietbekræftelsenvedat"finde"sammenhængen"i"selve"hændelsen(ramian,2012). ViharidentificerettredirektørerisvenskejedeHandelsbankensomvivilkaldeeksperteri forholdtilderesledelsesmæssigeopgave.fællesforalleeksperterer,atdehandlerpå grundlagafindgåendekendskabtiltusindvisafkonkretetilfældeindenforderes ekspertiseområde. Fænomenologiskestudierafmenneskeliglæringviser,atderhosvoksnefindeset kvalitativtspringilæringsprocessenfraregelstyretbrugafanalytiskrationalitethos 1Sirkinetal(2008):Globalityisatotallydifferentkindofenvironment oneinwhichthecompetitivelandscapehaschangeddramatically. Intoday snewphaseofworldwidetradeandeconomicdevelopment,companiesare competingwitheveryonefromeverywherefor everything. Andwhilethereisnoultimatemodelforsuccess,nosurefirestrategyforinnovationandgrowth,emerging5marketchallengers haveevolvednewmanagementandgovernancestructuresthatareideallysuitedtothisnewcompetitivereality(voresmarkeringsomskal illustrerehandelsbankenskonkurrence5situation).

2 begynderetildenflydendebeherskelseaftavsefærdighederhosdet,pierrebourdieu (1977)kaldervirtuoser,ogHubertogStuartDreyfus(1986)kaldersandemenneskelige eksperter.ifølgeflyvbjerg(2001)erdeflestemenneskereksperter,nårdetgælder enlangrækkedagligdagssociale,tekniskeogintellektuellefærdighedersåsomatgive engave,kørepåcykelellerafkodebillederpåtvskærmen.derimodnårkundefærresteden sandeekspertisesniveaupåmerespecialiseredeområdersomfxatspilleskak, komponereensymfoniellerledeenhandelsbankfilialeller5afdelingmedsuccesiensamtidig lokalogglobalkompleksitet. Kontekstafhængigvidenogerfaringer,fortsætterFlyvbjerg,selvekerneniekspertens virksomhedoghandlinger5ogdenformforvidenogekspertiseernetopifokusicasestudiet somforsknings5oglæringsmetode.fænomenologiskestudierafmennesketslæringsproces afdækkerbetydningenafdenneoglignendemetoder:deterkungennemerfaringmed enkelttilfælde,atmanidetheletagetkanbevægesigfrabegynder5tilekspertstadiet.hvis folkudelukkendetilegnedesigkontekstuafhængigvidenogregler,dvs.denformforviden, derdannergrundlagforlærebøger,villede,ifælgeflyvbjerg,forblivepåbegynderniveaueti læringsprocessen.somviskalsespillerintuition,improvisationogkontekstenikke uvæsentligrollenårvinedenforkiggernærmerepåbank5direktørerne;eksperterne. Herbrugescase5studietefterRobson(2002)somsigeratcasestudieterenstrategitil empiriskudforskningafetudvalgtnutidigtfænomenisinnaturligesammenhængved anvendelseafforskelligedatakilder,derkananvendes,somrobsonsiger,i"en"bevisførelse. Bukh(2005:15)anbefaler,sammenmedFlyvbjerg(2001)casestudiersomsærdelesnyttigei forholdtilatforståhvaddervirkerietkomplekstsystem.detservisomenstyrkeiforholdtil voresvalgafnetopcase5studietvedatværedykketnediforståelsenafhvadderkendetegner succesfuldeledereihandelsbankensinsisterendefastholdelseafdensammestrategiske strukturimereend40år. Viønsker,medFlyvbjerg(2001),atopnåinformationomenusædvanligcase,somsynes særligtsuccesfuld.flyvbjergkaldersådanencaseforenekstremellerenatypiskcaseogdet menervinetopertilfældetdervedathandelsbankengennemmereend40årharhaftdet sammemål,haropnåetdethvertenesteårudenatudarbejdeetenestebudget;harfokuseret pådesammetomidler;udelukkendeharbelønnetkollektivet;harværetstærkt decentraliseretogaldrigharmodtagetstatsligesubsidieriformafbankpakker.indenvi konkretisererdekonkretemetodiskegrebicase5tilgangen,præsenterescasenherunder. Case:SvenskeHandelsbankeniDanmark PånordiskplanerHandelsbankenblandtdestørstebankermedover700filialerogkontorer i22lande.hjemmemarkedetomfatterdanmark,sverige,norge,finlandogengland.heri landeterder56handelsbankenfilialer,ogennogenlundeligeligudlånsfordelingmellem privatkunderogerhvervskunder.handelsbankenkøbtemidtbanki2001oglokalbanken (nordsjælland)i2008. Budgetterneblevdroppetistartenaf70 erne,dajanwallanderstartedesomkoncernchef.ud røgogsådestoreogmagtfuldestabsfunktionerogdermedbureaukratiet.handelsbanken havdeutilfredsekunderoghøjeomkostningerpådettidspunkt,ognogetradikaltvar 2

3 nødvendigtforatfåbankenrettetop5ogderblevgåetradikalttilværks. Forholdet"mellem"hovedkontoret"og"filialerne"blev,fortællerkommunikationschefeni HandelsbankeniDanmark,vendt"på"hovedet"og"hver"filial"fik"det"fulde"ansvar"for"deres"egne" kunder"og"deres"eget"resultat."stabsfunktionerne"skulle"ikke"længere"sende"direktiver"og" kontrollere,"om"de"blev"efterlevet,"men"i"stedet"fungere"som"sparringspartnere"og" ressourceenheder,"når"det"blev"efterspurgt"af"filialerne. Etmålogtomidler Resultaternefulgte,ogimereend40årharHandelsbankenlevetoptilsitøkonomiskemål omathaveenhøjererentabilitetendgennemsnittetforbankernepåhjemmemarkedet.siden 1989harHandelsbankeniSverigehaftdemesttilfredsekunder,oghvadangår kundetilfredshedenpånordiskplan,liggerhandelsbankenpåensamletførsteplads (EPSI.com ).SamtidigerHandelsbankendenmestomkostningseffektivebanki Europa.Altsammenudenbudgettermenmedenkultur,dersætterdenenkeltemedarbejderi standtilselvattræffebeslutningerogtageansvar. Dethandler,fortsætterkommunikationschefen:om"Devolved"Leadership" "det"modsatte"af" command"and"control."grundlæggende"er"der"tale"om"et"paradigmeskifte,"hvor"man,"for"at"kunne" tilpasse"sig"en"til"stadighed"mere"dynamisk"og"krævende"konkurrencesituation" "hvor"hurtighed," tilpasningsevne,"kundetilfredshed"og"omkostningseffektivitet"er"blandt"de"afgørende"faktorer" " må"indrette"sig"efter"en"anden"filosofi"end" den"traditionelle." Vækerdeabsoluttemål,budgetterneogalleforecasts.Deerstattesafrelativemål. Vækerskiftendestrategiudmeldingerfratopledelsen;istedeterforretningsansvaret 2 lagt udtildemennesker,dersiddertættestpåkunderne.ihandelsbankensfortolkninghandler DevolvedLeadership 3 omdetenkelteindividsevnetilattagebeslutningerogansvarogifølge bankengælderdetomatbrugeressourcernepåatafdækkehvaddenenkeltekundeforventer ligenu.ikkepåatfindeudafhvordanverdenmåskeserudomethalvt,toellerfemår. Koncernenharetmålomenbedrelønsomhedendgennemsnittetforbankernepå hjemmemarkederne.lønsomhedmålerbankensomrentabilitetafegenkapitalen.foratnå målet,harbankenidentificerettomidler:athavemeretilfredsekunderoghøjereeffektivitet hvilketerdetsammesomlavereomkostningerendkonkurrenterne.forsom kommunikationschefenretoriskspørger:hvorfor"være"glad"for"at"have"tjent"10"milliarder,"hvis" de"andre"tjente"12" "og"hvorfor"ikke"være"tilfreds"med"at"have"tjent"4"milliarder,"hvis"de"andre" kun"tjente"2?"bankenharhaftdettemålogdissetomidlersidenstartenaf70 erneogharhaft enbedrerentabilitetendgennemsnittetligesiden imereend40åritræk.enafdemange fordelevedrelativemåler,menerbanken,atdeerdesammefraårtilår ogatalle medarbejderederforharletvedathuskedemogkanrelateretildem. Kirketårnsmodellen StruktureniHandelsbankensorganisation,menerbanken,ermåskedetmestafgørende elementfor,atnåmåletoganvendemidlerne.somnævnt,erdervendtopognedpådet 2Voresnotesombedesbemærketaflæseren:Menikkedermedledelsesansvaret herertaleomansvarogbeføjelsertilathandleogskabe forretning. 3Gennemgåsnedenfor 3

4 4 traditionellehierarki.allefilialerfungerersom bankeribanken.deharhverisærdetfulde mandattilattræffebeslutninger,ogdehardetfuldeansvarfordereskunderogresultat. Åbnerbankenennyfilial,erdetdennytiltrådtefilialdirektør,dermåbesluttebeliggenheden, hvilkeoghvormangemedarbejderederskalvære,hvilkekunderdevilsatsepå,hvilkenfarve derskalværepågardinerneosv.ognårfilialeneretableret,ertingsompriser,renter, kommunikationogmarkedsføringegne,lokalebeslutninger.filialenharetgeografisk afgrænsetmarkedsområdeefter kirketårnsmodellen ;althvadmankansefrabyens kirketårn,hørertilfilialensmarked.hr.olsen,denlokaleslagterogdeninternationale koncern. Denafgørendekundetilfredshed Decentraliseringogstærktlokaltansvareri,ifølgeHandelsbanken,enforudsætningforat kunneagereoptimaltoverforsinekunder.somkommunikationschefensiger:ingen"kender" det"lokale"marked"bedre"end"dem,"der"sidder"midt"i"det."de"kender"til"konkurrencesituationen,"de" ved,"hvad"der"rører"sig"i"lokalsamfundet,"de"har"det"sorte"bælte"i"at"finde"ud"af,"hvad"der"lige" nøjagtig"skal"til"for"at"gøre"netop"deres"kunder"tilfredse."de"beslutninger,"medarbejderne"i" filialerne"træffer,"vil"altid"være"kvalitetsmæssigt"overlegne"i"forhold"til"det," hovedkontorsfunktionerne"kan"regne"sig"frem"til"ved"at"studere"markedsanalyser"eller" segmentbeskrivelser." Ibankverdenenerderingenpatentmuligheder,allebankernesproduktererstortsetens, sådetermedkulturogdygtigemedarbejdere,atbankenmeneratkunneskillesigudfra mængden.blanderstabsfunktionernesigformegetifilialernesgørenogladen,gårdet galt,fordideterfilialerne,derhardetlokalekendskab,menogsåafenandenvæsentliggrund. Kommunikationschefensiger:Hvem"har"ansvaret,"hvis"der"er"for"mange"kokke"om"maden?"I" Handelsbanken"kalder"vi"det"for"rygstøtte."Blander"hovedkontoret"sig"i"forretningen,"skabes"der" samtidig"uklarhed"om,"hvem"der"egentlig"bærer"ansvaret"forsituationen" "uanset"om"det"er"gået" godt"eller"dårligt."tages"der"beslutninger"hen"overhovedet"på"filialerne,"har"de"rygstøtte"til"at" fralægge"sig"ansvaret."og"ansvaret"må"der"ikke"herske"tvivl"om"i"en"decentral"organisation."når" folk"får"tillid,"ansvar"og"mandat,"vokser"de"med"opgaven."vi"vil"ikke"have"tilskuere" "men" beslutningstagere"der"vil,"kan,"tør"og"må."de"skal"tage"helhedsansvar"for"kunderne,"sig"selv"og"for" deres"filials"resultat."de"skal"tænke"som"ledere 4."Sådanne"mennesker"kan"levere"service"til" kunder,"der"ligger"ud"over"det"forventede."og"skabe"langvarige"relationer"til"fordel"for"både" kunden"og"banken."" 3.DataJindsamlingenogdensbegrænsninger Data5indsamlingenercentreretomkringdetrefokuspersonerundersøgelsenafbankenfik lovtilatinddrage 5 ;detredirektørersomdesenestefemårbedstharmodsvaretkravetom denbedstelønsomhediforholdtilbådeinterne(deøvrigehandelsbankafdelingerogfilialeri Danmarksamtmedsinegenafdelingsresultatfrasidsteregskabsår)ogeksterne konkurrenter(debankeridanmarkmansammenlignersigdirektemed). 4Note:forståetsådanatmedarbejdernetagerbeslutningeriforholdtildereskundersomgavnerforretningen. 5Vivillegernehavelavetetsurveymedinddragelseafsamtligedanskefilial5ogafdelingsdirektørermendetvarikkemuligt.Vivilleligeledes gernehavegennemførtdetkvalitativeundersøgelsesprogrammedetstørreantalfilialer/afdelingermendetvarhellerikkemuligt.vimener ikkedestomindreogpåbaggrundafflyvbjergs(2001)femkorrigeredemisforståelseatderernogetvigtigtatlæreafhandelsbankens ledelsesparadigme(kuhn,1995)oggennemden adaptivetidløshed (sammemålogmidleriforholdtilskiftendekontekster)derpåmange måderharprægetbankensstrategiipraksis.

5 Detredirektørererudvalgtafdennudaværendekommunikationschefogden administrerendedirektøridanmark.undersøgerhavdeikkemulighedforatpåvirkedette valgmenharviabankensinternek/i5indexkunnebekræftederesrangering. Detreerogsåudvalgtveduddannelsesmæssigtatværeideal5typiskefordemændderer direktøreribankensnu55filialerogafdelingeridetdeerbankuddannede,harenlang karriereientenhandelsbankenellerienafdetobankerhandelsbankenharopkøbti henholdsvishartagetenhdeksamen.enhardesudensuppleretmedenmbauddannelse. DererlavetinterviewsmedtredirektøreriHandelsbanken,fokusgruppeinterviewsmed derestrenærmestemedarbejdere(devalgtedemselv),interviewsmeddenadministrerende direktøridanmark,medhr5direktørenogmedområde5direktørenforjyllandogfyn. DererdesudenlavetNEOPI5RpersonlighedstestogBOMATIQtest(udbydesafforlaget Hogrefe)pådetreafdelings5ogfilialdirektører. 4.Fundogdiskussion Denindustriellerevolutionhavde,efterhåndensomdenspredtesigfrasitudgangspunkti Storbritanien,idensidstedelafdet18.ogdenførstedelafdet19.århundredeendybtgående effektpåsocioøkonomiskeogkulturelleforhold.sidenadamsmithi1776ian"inquiry"into"the" Nature"and"Causes"of"the"Wealth"of"Nations"pegedepåarbejdetsdelingogspecialiseringsom bådeenmulighedogetproblemerbeggedelevoksetiomfangogkompleksitet(rittel Webber,1973;Qvortrup,1998). Globalisering(communities seengeströmsmodelidiskussionsafsnittet)ogteknologi (medierendeartefakter Engeström,1991)harudstraktogusynliggjortprodukters produktions5oginterdependenskæderogi1950 ernetaltemanomarbejdets fremmedgørelsefordidetforbådeindivid,gruppeogvirksomhedblevumuligtatoverskue produktionsprocessernefraendetilanden oghvilkedeleafdemskullemansåledeogpå hvilkenmåde? ØkonomenogforskerenJanWallander(født1920)blevafdaværendebestyrelsesformandfor svenskehandelsbanken,forretningsmandentorebrowaldh,ifebruar1970hentetfra Sundsvallsbanken,hvorhanhavdeværetdirektørsiden1961.Nogenlundesamtidigskrev RittelWebberartiklenDilemmas"in"a"General"Theory"of"Planning(1973:159)hvorideto forfatterebla.konstaterer Many"now"have"an"image"of"how"an"idealized"planning"system"would"function."It"is"being"seen"as" an"onagoing,"cybernetic"process"of"governance,"incorporating"systematic"procedures"for" continuously"searching"out"goals;"identifying"problems;"forecasting"uncontrollable"contextual" changes;"inventing"alternative"strategies,"tactics,"and"timesequenced"actions;"stimulating" alternative"and"plausible"action"sets"and"their"consequences;"evaluating"alternatively"forecasted" outcomes;"statistically"monitoring"those"conditions"of"the"publics"and"of"systems"that"are"judged" to"be"germane;"feeding"back"information"to"the"simulation"and"decision"channels"so"that"errors" can"be"correctedaaall"in"a"simultaneously"functioning"governing"process."that"set"of"steps"is" familiar"to"all"of"us,"for"it"comprises"what"is"by"now"the"modernaclassical"model"of"planning."and" 5

6 yet"we"all"know"that"such"a"planning"system"is"unattainable,"even"as"we"seek"more"closely"to" approximate"it."it"is"even"questionable"whether"such"a"planningsystem"is"desirable." JanWallanderssvartilspørgsmåletisidstelinjeeretrungendenej.Omsamfundene,skriver LarsQvortrupi1998,atdeerblevethyperkomplekseogatkompleksitetenøges eksponentielt.hyperkompleksitetenindebærer,atsamfundetikkekanoverskuesfraetenkelt observationspunkt.qvortrupsigeratsamfundetmåiagttagesfraflereforskelligepunkter medhverderesiagttagelseskode.enstordelafdisseiagttagelsermåforetagesafandreog kræverderforogsåandreiagttagelseskoder.pådetontologiskeplanforstårlarsqvortrupdet hyperkompleksesamfundsomden"dramatiske"intensivering"af"den"samfundsmæssige" kompleksitet,"som"udspringer"af"den"stigende"funktionelle"differentiering"af"institutionelle" ordener"inden"for"rammerne"af"stadigt"mere"globaliserede"samfund. Detindebærer,sigerQvortrup,etsamfund,hvorinterdependenskæderne"er"forlænget,"så"de" enkelte"aktører"i"stigende"grad"bliver"afhængige"af"andre"for"at"nå"deres"mål;"hvor"det"ikke" længere"nytter"at"sætte"sig"mål"og"søge"dem"realiseret"uafhængigt"af"andre"aktører;"hvor"der" ikke"kan"overskues"fra"noget"enkelt"observationspunkt;"hvor"de"traditionelle"hierarkiske" styringskapaciteter"ikke"længere"er"tilstrækkelige.troenpåmennesketsubegrænsede rationalitetafløsesafindsigtenimenneskets,ogdermeddenglobalemanagers,begrænsede rationalitet,ogdybestsetskabesenacceptaf,atderikkelængerekanudpegesétprivilegeret perspektiv,hvorfraverdenkanbeskrives. SelvomQvortrupførstskriverdetteca25årsenere,erdeteridetteperspektivJanWallander vælgeatdroppebudgetterneogdencentraltstyredecommand5control/punish5reward5 modeltilfordelforbudgetløshedogdecentraliseretansvarogbeføjelserihandelsbanken. VispørgerherunderomsvaretpåHandelsbankensledelsesmæssigesuccesliggeri indførelsenafindførelsenaf beyondbudgeting modellen oghvisdetertilfældetomdetså ernærliggendeatanbefale Beyondbudgeting5Thecoherentmodelforsuccessinachanging world tilandre. Devolvedleadershipbyggerpå BeyondBudgeting (HopeFraser,2003a,2003b,2003c) dererenblandtenrækkeøkonomistyringsmetoder,derienlindstrømblevintroducereti faglitteraturen,påkonferencerogviakonsulenteropgennem90 erneog2000 erne(bukh, 2005).HerfikBeyondBudgetingenvisopmærksomhedogdettevilblivediskuteretsenerei artiklen.arbejdetersketiregiafdetsåkaldtebeyond"budgeting"round"table"(www.bbrt.org) ogherefterbbrt,hvoromkring60virksomheder,heriblandtskandinaviskevirksomheder somborealis,skf,ikea,volvoogaltsåhandelsbankenhardeltaget. Handelsbankennævnesspecifikti ByondBudgetting Thecoherentmodelforsuccessina changingworld (BBRT.org,Hopem.fl.)somenafdebedstecases(formodellen)på verdensplan. OmbaggrundenformodellensigerBBRT Devolving"accountability"for"results"and"replacing" fixed"performance"contracts "with"more"adaptive"steering"mechanisms"will"create"a" management"model"that"will"enable"an"organisation"to"respond"more"quickly"to"change"and"be" better"to"deal"with"increasing"levels"of"uncertainty"and"complexity.(beyondbudgeting The 6

7 coherentmodelforsuccessinachangingworld,2006;6) IenrækkeartiklergørHope,Fraser,BunceRööslifraround5tableogmedlems5og konsulentvirksomhedenbeyond"budgeting"round"table(bbrt),påvismedlemsliste Handelsbankennævnes(bbrt.org,8.nov.2013)opmedcommand5controlmodellenogser densomforældetiforholdtilatskulleledeorganisationerienkompleksogtvetydig omverden.hvismankiggerpåbbrtshjemmeside,hvorfraendelpaperskandownloades bådemodbetalingoggratis,harmanmedudgangspunkti Thecoherentmodel isærudgivet iårene om thecoherentmodel sigerbbrtpåsinhjemmeside:.."it"is"suitable"for"postaindustrial"knowledgeabased"organizations;"it"supports"the"success"factors" that"must"be"met"in"highly"competitive"business"conditions;"and"it"is"also"consistent"with" cybernetics"and"systems"theory" "the"most"relevant"management"science."twelve"principles" provide"managers"with"a"robust,"albeit"emperical"framework"for"evaluating"their"organizations" stand"today,"and"guiding"them"towards"an"alternative"management"model(bbrt.org:beyond Budgeting,thecoherentmodelforsuccessinachangingworld,8.nov.2013). BeyondBudgeting(BB)erisærkonkreteanvisningerogteknikkersamtenmeregenerel beskrivelseafhvadmetodernebeståraf(bukh,2005:3).bberdesudenenfilosofioget diskussionsemnehvorenrækkeafdentraditionellebudgetlægningspotentielleproblemer diskuteres,herundertilskyndelsetilkortsigtedebeslutninger,suboptimeringer, underbudgetteringosv.professornikolajbukhkonstatererisinartikel(2005),atethvert" økonomistyringsdesign,"som"var"velment"og"velgennemtænkt"på"udviklingstidspunktet"har"det" med"at" sande"til "i"takt"med"at"organisationen"udvikler"sig,""omstrukturerer,"ændrer"it" systemer,"får"nye"chefer,"konteksten"ændres"osv. Handelsbankenharfastholdtsitbudgetløseøkonomistyringsdesigngennemmereend40år ogharhaftsuccesiforholdtilatskabeenafeuropassikrestebankerogsamtidighave nordensmesttilfredsekunder(epsi.com).deteridettespændingsfeltmellemfagligehensyn tilbankenskundersbetjeningogøkonomiskehensyniforholdtileffektivitetogrationeldrift deafhandelsbankensdirektørervihararbejdetmed,navigerermedsucces. Deterenrækkevanskeligedilemmaersomdenenkeltefilial5ogafdelingsdirektøri Handelsbankenskalforholdesigtil:Skalhanellerhunfokuserepåalleelementerneiden rullendeplanforafdelingenellerkundedele,someromfattetafvedkommendesaktuelle,og mereellermindreformelle,aftalermedorganisationenogtopledelsen?skaldenenkelte afdelingsresultatoptimeres,selvomdetbetyder,atandreafdelingersresultatersåikkekan nås?skalalleåretsmulighederforfølges,selvomdetindebæreratdetblivervanskeligtat holdesinpladsihandelsbank5ligaendefølgendeår?skalafdelingen,hvisdenkan,gøredet bedreiårselvomdetimplicitøgerkravettilhøjereeffektivitetdekommendeår? Detervelkendtogempiriskveldokumenteret(Bukh,2005:8)atresultatafhængiglønkan væreenvæsentligmotivationsfaktorogdermedetvelfungerendeinstrument menet betydeligtogindbyggetdilemmaillustreresafjensen(2001:97)as"soon"as"you"start" motivating"units"and"department"heads"to"falsify"forecasts"and"otherwise"hide"or"manipulate" critical"information,"you"undermine"the"salutary"effect"of"budgeting. 7

8 DetharHandelsbankenformåetattagehøjdeforvedathaveenstrategisomikketagersit udspringibudgetter.dererhelleringenindividuellebonuskontrakterhoshandelsbanken. Derimodenkollektivincitamentstrukturderudløsersammebelønningtilallenårbanken samletsetnårlønsomhedsmålet.udbetalingenskerprimærtiformafmedarbejderaktiersom indsættespåmedarbejdernespensionskonti.vi"vil"gerne"holde"på"folk"så"længe"som"muligt" fordi"vi"tror"på"at"de"bliver"bedre"og"bedre"til"deres"job"jo"længere"de"er"hersigerfrankvang5 Jensen. Dererkunibegrænsetomfangforsketihvordanpræstationsafhængigløntilskyndertilsnyd ogandenuetiskadfærd.tilgengældvisernoglestudier(schweitzeretal,2004)atmålstyring ogsåtilskyndertilsnyd ogdetenddaselvommåleneikkeknyttessammenmedaflønningen (Bukh,2005:8).SelvommålethosHandelsbankenerdynamisk(bedrelønsomhedendsnittet afkonkurrenterne)såerdetstadigetmål ogetsomersynligtforalleiensegenogiallede øvrigefilialersamtfortopledelsenisåveldanmarksomisverige.detstillerbestemtekrav ombl.a.arbejdsetik,herunderommanoperererudfraetpligt5(deontologisketik)eller konsekvensetisk(teleologisketik)perspektiv.ihandelsbankenskerderensammenblanding hvilketøgerkravettildenenkelteledersevnetilløbendeatfindeetiskforsvarligefikspunkter forsinstyring.spørgsmåletomhvem"er"man"forpligtet"overfor"iforholdtilhvordan"man" skaber"størst"mulig"nytte"for"så"mange"som"muligt"finderforskelligesvariforskellige konteksterhosforskelligelederemedforskelligsucces. Inspirationentilbudgetløshedkommer,ikkeoverraskende,fraSverigeogdukkedeopiden danskefagdebatmidti2000erne(f.eks.arildsen2004,2005a,2005b).ideenerbesnærende fordiderbrugesmangeressourcertilbudgetteringogderforspekuleresderiomdetikkekan udvikles,sådetløsereksisterendeognyeopgaverbedre(jf.ekholmwallin2000:527). MenogsåJackWelch,tidligereCEOfraGeneralElectricvarudeefterbudgettetogerciteret forathavesagt:the"budget"is"the"bane"of"corporate"america."it"should"never"have"existed."it"is" an"exercise"in"minimalization."you"always"are"getting"the"lowest"out"of"people(loeb,1995). UdtalelsenerfulgtopmedTime"to"bin"the"budget(Kesnar,1999),Budgetting" "the" unnecessary"evil(wallander1999)ogfigures"of"hate(hopefraser2001). DerforbødBBRTpå rullendebudgetterogtrendforecasting(fxvedberegningaf12 månedersglidendegennemsnitafderealiserederesultater),benchmarking(denrelative præstationiforholdtilkonkurrenterne)ogdecentraliseringafbl.a. investeringsbeslutningerne(ideener,atdederertættestpåeninvesteringsmulighedvil kunneskabedenbedste,positivemarginmellemopnåetmeromsætningogtilhørende meromkostningiforholdtillønsomhedsmåletihandelsbanken). Delkonklusioniforholdtil Beyondbugeting Jmodellen VispurgteovenforomsvaretpåHandelsbankensledelsesmæssigesuccesliggeriindførelsen afindførelsenaf beyondbudgeting modellenoghvis,omdetsåvilleværenærliggendeat anbefale Beyondbudgeting5Thecoherentmodelforsuccessinachangingworld tilandre. SvaretblæserivindenNikolajBukhmener,påbaggrundafenoverordnetgennemgangaf litteraturenomledelsemedellerudenbudgetter,atdet(fortsat)vanskeligtatvurdereombb eretbedreredskab/enbedreteknikendklassiskbudgettering(bukh,2005)idetenmetode ikkebareerénmetode.detersværtatkonstaterehvaddeterforetfænomenderundersøges 8

9 nårmanforsøgeratvurdereforskelle,fordeleogulemper.deteridetheletagetsværtat beviseatenhvilkensomhelstøkonomistyringhardenogdeneffektidetderergodeog dårligeanvendelserafgode(ogdårlige)teknikkerogmetoder.mankanhellerikke sammenlignedensammevirksomhedmedsigselv5medogudenbudget.mednikolajbukhs (2005:12)orderdet"en"kerneproblematik"at"man"i"sagens"natur"ikke"kan"sammenligne"en" konkret"virksomhed,"der"bruger"en"konkret"ledelsestekonologi"med"den"selvasamme"virksomhed. Vitilladerospådenbaggrundatantageatdirektørernevihartaltmederistandtilpåen kvalificeretmåde,atforstå,forholdesigtiloganvendehandelsbankens,ogdermedegen, fortolkningogbrugafbbrt5modellen/devolvedleadershipiderespektiveafdelingerog filialerjævnførudsagnetom,atfilialen/afdelingenerbanken.detredirektørerogdeøvrige deltagereiundersøgelsenomtalerikkepånogettidspunktmodellen.detalerudelukkende omansvar5oglidtsjældnerebeføjelser. MedNikolajBukhskonkludervidermed,atdenafgørendepointei"den"nødvendige"form"for" dillemaaledelse"er,"at"de"fleste"ledelsesmæssige"udfordringer"ligger"i"samspillet"mellem" bløde " adfærdsmæssige"forhold"og"det" hårde "systema"og"organisationsdesign."" " Dermedbliverdetdenenkeltedirektør,hansgrupperafin5ogeksterneinteressenterog redskaber(herunderøkonomi5styringssystemer)idenlokale(kirketårnetsmegetsynlige markedsmulighed)ogglobale(hyperkompleksinterdependens alleslåsmedalleomalt) kontekstderkangøreenledelsesmæssigforskelsomkangøreenproduktionsmæssigforskel. Vitolkerdetderhenatdeterdirektørensfortolkningogbrugaføkonomi5systemet,og dermedogsåethvertøkonomi5system,iforholdtilbl.a.egnedistaleogproksimaleegenskaber (merenedenforomdette)dererafgørendeforsucces. Direktørernespersonlighedogmentalitet:Hvemskabersuccesen? Detredirektørererifyrrene,harallebørn,tilsammenotte.DeharhverisærenHDi finaciering,enenkeltharsuppleretmedenmbaogdeerefteraftjentværnepligtallegået direkteindibankverdenenhvordeubrudtharhaftheledereskarriere.deharalletre finansielogøkonomiskteori5ogpraksisforståelsepåhøjesteniveauogbrugerexcel(.."han" splitter"alt"op"i"atomer"i"sine"regneark".. )somredskabtilbådeinformation,kommunikationog tilproduktionafbl.a.produktive(semereomproduktionogre5produktionherunder) business5cases.deeralledrevetafatdeltagepåhøjtstrategiskniveau. Leder1sigeratJeg"værdsætter"højt"at"være"en"del"af"de"beslutninger"der"tages"på"højt"niveau" og"drives"i"høj"grad"af"de"udfordringer"der"ligger"i"driften"af"større"forretningsområder"og" gennem"ledelse"af"dygtige"medarbejdere. IetinterviewmedBørseni2010sigeradm.diriHandelsbankenDanmark,FrankVagn5Jensen attalentpleje"er"et"stort"emne"for"os,"og"har"været"det"i"alle"årene" "det"handler"om"sund"fornuft," om"at"finde"de"mennesker"der"kunne"tænke"sig"at"påtage"sig"et"lederskab,"identificere"deres"gaps" og"få"dem"fyldt"op.dethandlerihandelsbankenekstremtmegetomlearning5by5doingogom ikke"at"gøre"lederskab"til"noget"forkromet."ihandelsbankenhandlerdetomat"kunne"sit"stof"og" evne"at"arbejde"med"mennesker,"og"det"er,somfrankvang5jensensigerikke"raketvidenskab. Hanfortsætterogsigeratledelse"er"en"sum"af"mange"elementer" "alle"har"brug"for"at"blive" lyttet"til,"at"blive"udfordret"og"få"stillet"spørgsmål"og"det"er"en"stor"opgave"for"mig."en"anden"stor" 9

10 opgave"for"mig"er"at"vise"retningen"for"de"tre"direktører"(som"herunder"benævnes" L1," L2 "og" L3 "og"deres"medarbejdere" L1"medarbejdere "osv.)"og"så"i"øvrigt"lade"enhver"gøre"det"på"sin" egen"måde.""" L1medarbejderesigerbl.a.athanerekstremt"struktureret" "laver"business"cases"på"alt" "er" dynamisk"og"vil"at"tingene"lykkes" "og"han"har"stor"gennemslagskraft."" " FrankVangJensensigervidereiinterviewmedBørsen,atvi"handelsbankere"skal"tænke"selv." Det"er"en"vigtig"del"af"vores"kultur."Vi"ved"hvad"vi"vil,"og"vi"går"gerne"vores"egne"veje."Har"vi"flere" alternativer,"og"er"der"gode"argumenter"bag"dem"alle,"vælger"vi"ofte"at"gøre"det"omvendt"i" handelsbanken."vi"kigger"ikke"bekymret"på"alle"nye"trends,"vi"forsøger"ikke"ængsteligt"at"kopiere" det,"de"andre"gør"lige"nu."vi"gør"det"på"vores"måde,"selvom"det"indebærer,"at"vi"gør"det"modsatte" af"alle"andre." L2sigeratJeg"arbejder"på"den"anden"side"af"100"timer"om"ugen"og"jeg"fungerer"overordnet"som" ekstern"frontfigur"og"intern"sparringspartner."min"arbejdstid"er"min"eneste"ressource"og"jobbet" er"en"livsstil."jeg"kan"rangliste"mine"medarbejdere"og"måler"dem"på"hvorvidt"de"griber"de"bolde" jeg"kaster."hver"måned"giver"jeg"en"note"til"hver"medarbejder"om"hvor"meget"de"økonomisk"har" bidraget"med"i"banken"a"pointen"er"at"det"skal"være"et"gensidigt"redskab."jeg"lykkes"ved"at" medarbejderne"åbent"siger"hvad"den"kan"og"vil" "og"hvad"de"ikke"kan"og"vil." L2smedarbejderesigerat han"ved"alt"og"er"meget"perfektionistisk."det"er"en"stor"øvelse"for" ham"at"slappe"mere"af."han"har"klæbehjerne"og"arbejder"meget" "han"er"her"24"timer" "han"er" ambitiøs"og"vil"ud"over"stepperne" "hvis"du"vil"med"er"det"i"hans"tempo" "har"vendt"afdelingen" fra"at"være"rigtig"dårlig"til"at"være"rigtig"god" "klart"hans"høje"faglighed"der"er"baggrunden"for" hans"succes" "" " FrankVang5Jensenfortsætter:Bag"en"stor"del"af"vores"fremgang"står"erfarne"filialdirektører," som"i"årenes"løb"har"udviklet"dele"af"deres"forretning"på"en"unik"måde,"tilpasset"filialens"eget" lokale"marked."at"alle"vores"filialer"ikke"er"helt"ens"er"ikke"en"svaghed" "tværtimod,"det"er"en" vigtig"del"af"vores"ide"om,"hvordan"man"driver"en"rigtig"god"bank. L3sigeratjeg"er"en"respekteret"men"krævende"leder"som"går"forrest"og"giver"frihed."Det"er"min" bank"og"det"er"vigtigt"for"mig"at"have"overskud"og"overblik"i"en"sådan"grad"at"jeg"kan"forbinde" kunderne"og"skabe"goodwill"på"alle"planer."jeg"har"en"tyrkertro"på"at"jeg"nok"skal"lykkes" "" L3medarbejderesigerathan"går"foran,"motiverer,"giver"sparring"og"frihed"under"ansvar" "han" er"kransekagefiguren." Afovenståendeskulledetgernefremgå,atdirektørerneharetbetydeligtdrive,atdeudskiller sigogtilhørerengruppemenneskerforhvemarbejdetofteerenkildetilbetydeligenergi. Spørgsmåleteromvikansigenogetgenereltomdissesærligeledertyper ogomderer meningsfyldeiatforsøge. ViharlavetNEOPI5Rpersonlighedstestsmhpatbrugeresultaternesometbidragindien samlettolkningafcase5materialet.nedenfordiskuterervianvendelighed. 10

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund.

For børn skal også spille rundbold og bevæge sig, siger formand for det nationale råd for folkesundhed Bente Klarlund. Bruger 2 Forord Flere og flere undersøgelser viser at vores børn ikke får rørt sig nok i løbet af dagen. Det er under halvdelen af danske skoleelever, der når op på den anbefalede times fysiske aktivitet

Læs mere

Evaluering i natur og samfund

Evaluering i natur og samfund Evaluering i natur og samfund Ordet evaluering er hver mands eje. Alle evaluerer. Projekter, programmer, politikker, love, ledere, medarbejdere, elever evalueres. Vi har Danmarks Evalueringsinstitut og

Læs mere

Test Test. Test 26.05.2009

Test Test. Test 26.05.2009 R A P P O R T Den analyserede person Organisation Dato Denne analyse er baseret på svarene givet i Extended DISC Person Analyse spørgeskemaet. Analyseresultatet må ikke anvendes som det eneste kriterium

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Rapport: Virale apps

Rapport: Virale apps Rapport: Virale apps Lavet af Jacob Mike Anthonisen Klasse 2.5 Arbejdsgruppe: Morten, Andreas og Kristian Fag: Kommunikation/IT Skole: Roskilde htx Tidsperiode: 15/5/2012-20/5/2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel

Baggrunden bag transkritiske systemer. Eksempel Høj effektivitet med CO2 varmegenvinding Køleanlæg med transkritisk CO 2 har taget markedsandele de seneste år. Siden 2007 har markedet i Danmark vendt sig fra konventionelle køleanlæg med HFC eller kaskade

Læs mere

Historiedidaktiske udfordringer, der trænger sig på

Historiedidaktiske udfordringer, der trænger sig på Historiedidaktiske udfordringer, der trænger sig på Historiestudiet, Aarhus Universitet d. 27. sept. 2013 Bernard Eric Jensen Indledning Jeg har erfaringer med at undervise i historie i gymnasiet, men

Læs mere

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE

ENGAGE, EXPLORE, DEVELOP: SKAB NYE MULIGHEDER GENNEM INDDRAGELSE Et workshopforløb i tre dele med Teori og Praksis som case 12. februar, 5. marts og 19. marts, Keywords: brugerinddragelse, co-creation, proces, værdiskabelse og projektdesign. klokken 16.00-19.00 ENGAGE,

Læs mere

TAK FOR DIN TILMELDING TIL MIT NYHEDSBREV

TAK FOR DIN TILMELDING TIL MIT NYHEDSBREV Kan du nå alt det, du gerne vil? TAK FOR DIN TILMELDING TIL MIT NYHEDSBREV Her har du opskriften på en to-do-liste, der virker! Følg de 3 nemme trin og få overblik over dine allervigtigste opgaver allerede

Læs mere

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole

Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Bliv så dygtig som du kan - på Katrinedals Skole Forord På vegne af Katrinedals Skole er jeg glad for at byde både nye og nuværende elever velkommen på 7. klassetrin og til en ny udskolingsmodel, der er

Læs mere

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk

Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Find de vigtigste opgaver og giv dem til de rette folk Agenda 1. Hvorfor overhovedet beskæftige sig med talent? 2. Hvad er talent potentiale og talentleder potentiale? 3. Hvordan kan vi træne talent? 13%

Læs mere

PLANKULTUR. Vi skaber en fælles, sammenhængende plankultur 3. seminardag

PLANKULTUR. Vi skaber en fælles, sammenhængende plankultur 3. seminardag PLANKULTUR Vi skaber en fælles, sammenhængende plankultur 3. seminardag PROGRAM 9.00-10.00: Hvor vi er nu, og hvordan arbejder vi os frem mod en fælles plankultur? 10.00-11.00: Værdiarbejde #1: Debat på

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt

BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt Farvel til Excel anarkiet og velkommen til ny indsigt og forretningsforståelse. Det er hovedgevinsten ved BankInvests nye data warehouse framework,

Læs mere

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel

Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Eksempler på elevbesvarelser i Toulmins argumentationsmodel Elevernes debatoplæg blev fremført med fin fornemmelse for drama og retoriske virkemidler. Det var tydeligt at eleverne havde fået god inspiration

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

# $ % & ' % # ) * * + # ' # '

# $ % & ' % # ) * * + # ' # ' ! " " # $ % & ' ( &) % # ) + # ' # ', -. (. /! 0'$$ " 1 ) 1 2 & () 2 & 2 3 ) ) # & 2 3 ), ) 2 2 2 3 # 2 4 & 2 2 2 & 2 & 5 & & &) ) & & ) & ) 6&2 & ) & 2 ) ( & ) 2 3 2, ) & ) 2 & & Opgavens opbygning, afgrænsning

Læs mere

SI eller Emit? Oplæg til diskussion af skift fra Emit til SI i Sydkredsen. Juni 2015. Michael Termansen

SI eller Emit? Oplæg til diskussion af skift fra Emit til SI i Sydkredsen. Juni 2015. Michael Termansen SI eller Emit? Oplæg til diskussion af skift fra Emit til SI i Sydkredsen. Juni 2015. Michael Termansen Indhold 1. Baggrund, dagens situationer 2. Emit -fakta og priser 3. Sportident fakta og priser 4.

Læs mere

Videnregnskaber i forsyningssektoren: Materialisering og enactment af styring 0

Videnregnskaber i forsyningssektoren: Materialisering og enactment af styring 0 Videnregnskaber i forsyningssektoren: Materialisering og enactment af styring 0 Af Isa Jensen Kjærgaard & Per Nikolaj Bukh Resume Denne artikel belyser med udgangspunkt i en konkret ledelsesteknologi,

Læs mere

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system.

Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Alle brander sig om de vil eller ej du kan lige så godt sætte det i system. Black Network hjælper virksomheder og organisationer med at blive bedre til at brande sig selv. Vi har udviklet en praktisk og

Læs mere

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om

PROCESRAPPORT KarriereIndex - PBA E-konceptudvikler - UCN - Gruppe: Heidi, Janus, Ulrik, Eyla. Procesrapport om Procesrapport om 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING Problemfelt Problemformulering Metodisk tilgang OPSAMLENDE ANALYSE Markedsanalyse Konkurrentanalyse Målgruppeanalyse Delkonklusion Idégenerering Test Visuel

Læs mere

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning

SkoleParlamentet. - Folketinget for begyndere. Lærervejledning SkoleParlamentet - Folketinget for begyndere Lærervejledning 1 Lærervejledning til onlinespillet SkoleParlamentet Folketinget for begyndere www.skoleparlamentet.gyldendal.dk (ISBN 978-87-6250578-0) Af

Læs mere

Middelfart Kommune: Klimatilpasningsprofilen er et godt dialogværktøj

Middelfart Kommune: Klimatilpasningsprofilen er et godt dialogværktøj Middelfart Kommune: Klimatilpasningsprofilen er et godt dialogværktøj Med en lokal klimatilpasningsprofil kan en kommune på en relativ enkel og billig måde danne sig et indledende overblik over, hvor kommunen

Læs mere

Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer

Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer Kurser til privatansatte informationsspecialister og bibliotekarer I vinteren 2007/08 inviterede Kursus- og Konsulentafdelingen ved Danmarks Biblioteksskole forskellige interessegrupper til en dialog om

Læs mere

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder

Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian Nielsen Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder Hovedrapport ROCKWOOLFONDEN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Michael S. Dahl, Pernille G. Jensen & Kristian

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere