Ledelse&der&lykkes&i&globaliteten1&&& & & 1.&Baggrund&og&formål& 2.&Metode& companies&are& competing&with&everyone&from&everywhere&for& everything.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ledelse&der&lykkes&i&globaliteten1&&& & & 1.&Baggrund&og&formål& 2.&Metode& companies&are& competing&with&everyone&from&everywhere&for& everything."

Transkript

1 1 Ledelsederlykkesiglobaliteten 1 I"used"to"think"that"running"an"organization"was"equivalent"to"conducting"a"symphony" orchestra."but"i"don't"think"that's"quite"it;"it's"more"like"jazz."there"is"more"improvisation. (WarrenBennis) 1.Baggrundogformål Ambitionenmeddettecase5projekteratfindeudafhvadderkendetegnersuccesfuldledelse ogsuccesfuldelederesomertrådtindienvirksomhedderimereendfireårtierharefterlevet præcisdensammestrategi;enstærkdecentralisering,étdynamiskmålogtomidlerien incitament5struktursomudelukkendebelønnerkollektivet.måleterblevetnåethverteneste årimereend40årisvenskehandelsbanken.viharkiggetindenforiénafdelingogtofilialeri DanmarkforatafdækkeogforståHandelsbank5ledereog ledelsemedsuccespåsvenski Danmark. Voresambitionindeholderetvigtigtopgørmedindustrielledelsestænkningsomerfunderet, formuleret,opøvetiindustri5samfundet.projektetbyggerpådenantagelseatledelseforat værehensigtsmæssigiennutidigkontekstaflokalogglobalkompleksitet(qvortrup,1989) ogondeproblemer(rittelwebber,1973:wickedproblems)ilangthøjeregradberorpå flydendeledelsesprocesserogdistribueretledelsefremforpåstereotypefikseredepåleder5 ogmedarbejderroller,sef.eks.hosgronn(2000)ogbolden(2011). 2.Metode Herbrugescase5studietsomforskningsstrategiogvimener,samstemmendemed Kuhn,atenvidenskabeligdisciplinudenetstortantalomhyggeligtudførte casestudiererendisciplinudensystematiskproduktionafeksemplarer,ogatendisciplin udeneksemplarermanglergennemslagskraft.godeoghyppigtudførtecasestudierer,siger Flyvbjerg(2001)en"forudsætning"for"at"styrke"samfundsA"og"humanvidenskaberne. Casestudieterenstrategi,derbenyttesvedgennemgangafenkonkrethændelseelleretandet fænomen,herledelsesmæssigeksekveringafstrategi,foratanalysere,hvadmankanlæreaf fænomenet.tilforskelfraandrevidenskabeligeundersøgelsesmetoder,dernormaltvil afprøveenteorivedatsøgedenbekræftetienoverrepræsentationblandtgentagelser,søger case5studietbekræftelsenvedat"finde"sammenhængen"i"selve"hændelsen(ramian,2012). ViharidentificerettredirektørerisvenskejedeHandelsbankensomvivilkaldeeksperteri forholdtilderesledelsesmæssigeopgave.fællesforalleeksperterer,atdehandlerpå grundlagafindgåendekendskabtiltusindvisafkonkretetilfældeindenforderes ekspertiseområde. Fænomenologiskestudierafmenneskeliglæringviser,atderhosvoksnefindeset kvalitativtspringilæringsprocessenfraregelstyretbrugafanalytiskrationalitethos 1Sirkinetal(2008):Globalityisatotallydifferentkindofenvironment oneinwhichthecompetitivelandscapehaschangeddramatically. Intoday snewphaseofworldwidetradeandeconomicdevelopment,companiesare competingwitheveryonefromeverywherefor everything. Andwhilethereisnoultimatemodelforsuccess,nosurefirestrategyforinnovationandgrowth,emerging5marketchallengers haveevolvednewmanagementandgovernancestructuresthatareideallysuitedtothisnewcompetitivereality(voresmarkeringsomskal illustrerehandelsbankenskonkurrence5situation).

2 begynderetildenflydendebeherskelseaftavsefærdighederhosdet,pierrebourdieu (1977)kaldervirtuoser,ogHubertogStuartDreyfus(1986)kaldersandemenneskelige eksperter.ifølgeflyvbjerg(2001)erdeflestemenneskereksperter,nårdetgælder enlangrækkedagligdagssociale,tekniskeogintellektuellefærdighedersåsomatgive engave,kørepåcykelellerafkodebillederpåtvskærmen.derimodnårkundefærresteden sandeekspertisesniveaupåmerespecialiseredeområdersomfxatspilleskak, komponereensymfoniellerledeenhandelsbankfilialeller5afdelingmedsuccesiensamtidig lokalogglobalkompleksitet. Kontekstafhængigvidenogerfaringer,fortsætterFlyvbjerg,selvekerneniekspertens virksomhedoghandlinger5ogdenformforvidenogekspertiseernetopifokusicasestudiet somforsknings5oglæringsmetode.fænomenologiskestudierafmennesketslæringsproces afdækkerbetydningenafdenneoglignendemetoder:deterkungennemerfaringmed enkelttilfælde,atmanidetheletagetkanbevægesigfrabegynder5tilekspertstadiet.hvis folkudelukkendetilegnedesigkontekstuafhængigvidenogregler,dvs.denformforviden, derdannergrundlagforlærebøger,villede,ifælgeflyvbjerg,forblivepåbegynderniveaueti læringsprocessen.somviskalsespillerintuition,improvisationogkontekstenikke uvæsentligrollenårvinedenforkiggernærmerepåbank5direktørerne;eksperterne. Herbrugescase5studietefterRobson(2002)somsigeratcasestudieterenstrategitil empiriskudforskningafetudvalgtnutidigtfænomenisinnaturligesammenhængved anvendelseafforskelligedatakilder,derkananvendes,somrobsonsiger,i"en"bevisførelse. Bukh(2005:15)anbefaler,sammenmedFlyvbjerg(2001)casestudiersomsærdelesnyttigei forholdtilatforståhvaddervirkerietkomplekstsystem.detservisomenstyrkeiforholdtil voresvalgafnetopcase5studietvedatværedykketnediforståelsenafhvadderkendetegner succesfuldeledereihandelsbankensinsisterendefastholdelseafdensammestrategiske strukturimereend40år. Viønsker,medFlyvbjerg(2001),atopnåinformationomenusædvanligcase,somsynes særligtsuccesfuld.flyvbjergkaldersådanencaseforenekstremellerenatypiskcaseogdet menervinetopertilfældetdervedathandelsbankengennemmereend40årharhaftdet sammemål,haropnåetdethvertenesteårudenatudarbejdeetenestebudget;harfokuseret pådesammetomidler;udelukkendeharbelønnetkollektivet;harværetstærkt decentraliseretogaldrigharmodtagetstatsligesubsidieriformafbankpakker.indenvi konkretisererdekonkretemetodiskegrebicase5tilgangen,præsenterescasenherunder. Case:SvenskeHandelsbankeniDanmark PånordiskplanerHandelsbankenblandtdestørstebankermedover700filialerogkontorer i22lande.hjemmemarkedetomfatterdanmark,sverige,norge,finlandogengland.heri landeterder56handelsbankenfilialer,ogennogenlundeligeligudlånsfordelingmellem privatkunderogerhvervskunder.handelsbankenkøbtemidtbanki2001oglokalbanken (nordsjælland)i2008. Budgetterneblevdroppetistartenaf70 erne,dajanwallanderstartedesomkoncernchef.ud røgogsådestoreogmagtfuldestabsfunktionerogdermedbureaukratiet.handelsbanken havdeutilfredsekunderoghøjeomkostningerpådettidspunkt,ognogetradikaltvar 2

3 nødvendigtforatfåbankenrettetop5ogderblevgåetradikalttilværks. Forholdet"mellem"hovedkontoret"og"filialerne"blev,fortællerkommunikationschefeni HandelsbankeniDanmark,vendt"på"hovedet"og"hver"filial"fik"det"fulde"ansvar"for"deres"egne" kunder"og"deres"eget"resultat."stabsfunktionerne"skulle"ikke"længere"sende"direktiver"og" kontrollere,"om"de"blev"efterlevet,"men"i"stedet"fungere"som"sparringspartnere"og" ressourceenheder,"når"det"blev"efterspurgt"af"filialerne. Etmålogtomidler Resultaternefulgte,ogimereend40årharHandelsbankenlevetoptilsitøkonomiskemål omathaveenhøjererentabilitetendgennemsnittetforbankernepåhjemmemarkedet.siden 1989harHandelsbankeniSverigehaftdemesttilfredsekunder,oghvadangår kundetilfredshedenpånordiskplan,liggerhandelsbankenpåensamletførsteplads (EPSI.com ).SamtidigerHandelsbankendenmestomkostningseffektivebanki Europa.Altsammenudenbudgettermenmedenkultur,dersætterdenenkeltemedarbejderi standtilselvattræffebeslutningerogtageansvar. Dethandler,fortsætterkommunikationschefen:om"Devolved"Leadership" "det"modsatte"af" command"and"control."grundlæggende"er"der"tale"om"et"paradigmeskifte,"hvor"man,"for"at"kunne" tilpasse"sig"en"til"stadighed"mere"dynamisk"og"krævende"konkurrencesituation" "hvor"hurtighed," tilpasningsevne,"kundetilfredshed"og"omkostningseffektivitet"er"blandt"de"afgørende"faktorer" " må"indrette"sig"efter"en"anden"filosofi"end" den"traditionelle." Vækerdeabsoluttemål,budgetterneogalleforecasts.Deerstattesafrelativemål. Vækerskiftendestrategiudmeldingerfratopledelsen;istedeterforretningsansvaret 2 lagt udtildemennesker,dersiddertættestpåkunderne.ihandelsbankensfortolkninghandler DevolvedLeadership 3 omdetenkelteindividsevnetilattagebeslutningerogansvarogifølge bankengælderdetomatbrugeressourcernepåatafdækkehvaddenenkeltekundeforventer ligenu.ikkepåatfindeudafhvordanverdenmåskeserudomethalvt,toellerfemår. Koncernenharetmålomenbedrelønsomhedendgennemsnittetforbankernepå hjemmemarkederne.lønsomhedmålerbankensomrentabilitetafegenkapitalen.foratnå målet,harbankenidentificerettomidler:athavemeretilfredsekunderoghøjereeffektivitet hvilketerdetsammesomlavereomkostningerendkonkurrenterne.forsom kommunikationschefenretoriskspørger:hvorfor"være"glad"for"at"have"tjent"10"milliarder,"hvis" de"andre"tjente"12" "og"hvorfor"ikke"være"tilfreds"med"at"have"tjent"4"milliarder,"hvis"de"andre" kun"tjente"2?"bankenharhaftdettemålogdissetomidlersidenstartenaf70 erneogharhaft enbedrerentabilitetendgennemsnittetligesiden imereend40åritræk.enafdemange fordelevedrelativemåler,menerbanken,atdeerdesammefraårtilår ogatalle medarbejderederforharletvedathuskedemogkanrelateretildem. Kirketårnsmodellen StruktureniHandelsbankensorganisation,menerbanken,ermåskedetmestafgørende elementfor,atnåmåletoganvendemidlerne.somnævnt,erdervendtopognedpådet 2Voresnotesombedesbemærketaflæseren:Menikkedermedledelsesansvaret herertaleomansvarogbeføjelsertilathandleogskabe forretning. 3Gennemgåsnedenfor 3

4 4 traditionellehierarki.allefilialerfungerersom bankeribanken.deharhverisærdetfulde mandattilattræffebeslutninger,ogdehardetfuldeansvarfordereskunderogresultat. Åbnerbankenennyfilial,erdetdennytiltrådtefilialdirektør,dermåbesluttebeliggenheden, hvilkeoghvormangemedarbejderederskalvære,hvilkekunderdevilsatsepå,hvilkenfarve derskalværepågardinerneosv.ognårfilialeneretableret,ertingsompriser,renter, kommunikationogmarkedsføringegne,lokalebeslutninger.filialenharetgeografisk afgrænsetmarkedsområdeefter kirketårnsmodellen ;althvadmankansefrabyens kirketårn,hørertilfilialensmarked.hr.olsen,denlokaleslagterogdeninternationale koncern. Denafgørendekundetilfredshed Decentraliseringogstærktlokaltansvareri,ifølgeHandelsbanken,enforudsætningforat kunneagereoptimaltoverforsinekunder.somkommunikationschefensiger:ingen"kender" det"lokale"marked"bedre"end"dem,"der"sidder"midt"i"det."de"kender"til"konkurrencesituationen,"de" ved,"hvad"der"rører"sig"i"lokalsamfundet,"de"har"det"sorte"bælte"i"at"finde"ud"af,"hvad"der"lige" nøjagtig"skal"til"for"at"gøre"netop"deres"kunder"tilfredse."de"beslutninger,"medarbejderne"i" filialerne"træffer,"vil"altid"være"kvalitetsmæssigt"overlegne"i"forhold"til"det," hovedkontorsfunktionerne"kan"regne"sig"frem"til"ved"at"studere"markedsanalyser"eller" segmentbeskrivelser." Ibankverdenenerderingenpatentmuligheder,allebankernesproduktererstortsetens, sådetermedkulturogdygtigemedarbejdere,atbankenmeneratkunneskillesigudfra mængden.blanderstabsfunktionernesigformegetifilialernesgørenogladen,gårdet galt,fordideterfilialerne,derhardetlokalekendskab,menogsåafenandenvæsentliggrund. Kommunikationschefensiger:Hvem"har"ansvaret,"hvis"der"er"for"mange"kokke"om"maden?"I" Handelsbanken"kalder"vi"det"for"rygstøtte."Blander"hovedkontoret"sig"i"forretningen,"skabes"der" samtidig"uklarhed"om,"hvem"der"egentlig"bærer"ansvaret"forsituationen" "uanset"om"det"er"gået" godt"eller"dårligt."tages"der"beslutninger"hen"overhovedet"på"filialerne,"har"de"rygstøtte"til"at" fralægge"sig"ansvaret."og"ansvaret"må"der"ikke"herske"tvivl"om"i"en"decentral"organisation."når" folk"får"tillid,"ansvar"og"mandat,"vokser"de"med"opgaven."vi"vil"ikke"have"tilskuere" "men" beslutningstagere"der"vil,"kan,"tør"og"må."de"skal"tage"helhedsansvar"for"kunderne,"sig"selv"og"for" deres"filials"resultat."de"skal"tænke"som"ledere 4."Sådanne"mennesker"kan"levere"service"til" kunder,"der"ligger"ud"over"det"forventede."og"skabe"langvarige"relationer"til"fordel"for"både" kunden"og"banken."" 3.DataJindsamlingenogdensbegrænsninger Data5indsamlingenercentreretomkringdetrefokuspersonerundersøgelsenafbankenfik lovtilatinddrage 5 ;detredirektørersomdesenestefemårbedstharmodsvaretkravetom denbedstelønsomhediforholdtilbådeinterne(deøvrigehandelsbankafdelingerogfilialeri Danmarksamtmedsinegenafdelingsresultatfrasidsteregskabsår)ogeksterne konkurrenter(debankeridanmarkmansammenlignersigdirektemed). 4Note:forståetsådanatmedarbejdernetagerbeslutningeriforholdtildereskundersomgavnerforretningen. 5Vivillegernehavelavetetsurveymedinddragelseafsamtligedanskefilial5ogafdelingsdirektørermendetvarikkemuligt.Vivilleligeledes gernehavegennemførtdetkvalitativeundersøgelsesprogrammedetstørreantalfilialer/afdelingermendetvarhellerikkemuligt.vimener ikkedestomindreogpåbaggrundafflyvbjergs(2001)femkorrigeredemisforståelseatderernogetvigtigtatlæreafhandelsbankens ledelsesparadigme(kuhn,1995)oggennemden adaptivetidløshed (sammemålogmidleriforholdtilskiftendekontekster)derpåmange måderharprægetbankensstrategiipraksis.

5 Detredirektørererudvalgtafdennudaværendekommunikationschefogden administrerendedirektøridanmark.undersøgerhavdeikkemulighedforatpåvirkedette valgmenharviabankensinternek/i5indexkunnebekræftederesrangering. Detreerogsåudvalgtveduddannelsesmæssigtatværeideal5typiskefordemændderer direktøreribankensnu55filialerogafdelingeridetdeerbankuddannede,harenlang karriereientenhandelsbankenellerienafdetobankerhandelsbankenharopkøbti henholdsvishartagetenhdeksamen.enhardesudensuppleretmedenmbauddannelse. DererlavetinterviewsmedtredirektøreriHandelsbanken,fokusgruppeinterviewsmed derestrenærmestemedarbejdere(devalgtedemselv),interviewsmeddenadministrerende direktøridanmark,medhr5direktørenogmedområde5direktørenforjyllandogfyn. DererdesudenlavetNEOPI5RpersonlighedstestogBOMATIQtest(udbydesafforlaget Hogrefe)pådetreafdelings5ogfilialdirektører. 4.Fundogdiskussion Denindustriellerevolutionhavde,efterhåndensomdenspredtesigfrasitudgangspunkti Storbritanien,idensidstedelafdet18.ogdenførstedelafdet19.århundredeendybtgående effektpåsocioøkonomiskeogkulturelleforhold.sidenadamsmithi1776ian"inquiry"into"the" Nature"and"Causes"of"the"Wealth"of"Nations"pegedepåarbejdetsdelingogspecialiseringsom bådeenmulighedogetproblemerbeggedelevoksetiomfangogkompleksitet(rittel Webber,1973;Qvortrup,1998). Globalisering(communities seengeströmsmodelidiskussionsafsnittet)ogteknologi (medierendeartefakter Engeström,1991)harudstraktogusynliggjortprodukters produktions5oginterdependenskæderogi1950 ernetaltemanomarbejdets fremmedgørelsefordidetforbådeindivid,gruppeogvirksomhedblevumuligtatoverskue produktionsprocessernefraendetilanden oghvilkedeleafdemskullemansåledeogpå hvilkenmåde? ØkonomenogforskerenJanWallander(født1920)blevafdaværendebestyrelsesformandfor svenskehandelsbanken,forretningsmandentorebrowaldh,ifebruar1970hentetfra Sundsvallsbanken,hvorhanhavdeværetdirektørsiden1961.Nogenlundesamtidigskrev RittelWebberartiklenDilemmas"in"a"General"Theory"of"Planning(1973:159)hvorideto forfatterebla.konstaterer Many"now"have"an"image"of"how"an"idealized"planning"system"would"function."It"is"being"seen"as" an"onagoing,"cybernetic"process"of"governance,"incorporating"systematic"procedures"for" continuously"searching"out"goals;"identifying"problems;"forecasting"uncontrollable"contextual" changes;"inventing"alternative"strategies,"tactics,"and"timesequenced"actions;"stimulating" alternative"and"plausible"action"sets"and"their"consequences;"evaluating"alternatively"forecasted" outcomes;"statistically"monitoring"those"conditions"of"the"publics"and"of"systems"that"are"judged" to"be"germane;"feeding"back"information"to"the"simulation"and"decision"channels"so"that"errors" can"be"correctedaaall"in"a"simultaneously"functioning"governing"process."that"set"of"steps"is" familiar"to"all"of"us,"for"it"comprises"what"is"by"now"the"modernaclassical"model"of"planning."and" 5

6 yet"we"all"know"that"such"a"planning"system"is"unattainable,"even"as"we"seek"more"closely"to" approximate"it."it"is"even"questionable"whether"such"a"planningsystem"is"desirable." JanWallanderssvartilspørgsmåletisidstelinjeeretrungendenej.Omsamfundene,skriver LarsQvortrupi1998,atdeerblevethyperkomplekseogatkompleksitetenøges eksponentielt.hyperkompleksitetenindebærer,atsamfundetikkekanoverskuesfraetenkelt observationspunkt.qvortrupsigeratsamfundetmåiagttagesfraflereforskelligepunkter medhverderesiagttagelseskode.enstordelafdisseiagttagelsermåforetagesafandreog kræverderforogsåandreiagttagelseskoder.pådetontologiskeplanforstårlarsqvortrupdet hyperkompleksesamfundsomden"dramatiske"intensivering"af"den"samfundsmæssige" kompleksitet,"som"udspringer"af"den"stigende"funktionelle"differentiering"af"institutionelle" ordener"inden"for"rammerne"af"stadigt"mere"globaliserede"samfund. Detindebærer,sigerQvortrup,etsamfund,hvorinterdependenskæderne"er"forlænget,"så"de" enkelte"aktører"i"stigende"grad"bliver"afhængige"af"andre"for"at"nå"deres"mål;"hvor"det"ikke" længere"nytter"at"sætte"sig"mål"og"søge"dem"realiseret"uafhængigt"af"andre"aktører;"hvor"der" ikke"kan"overskues"fra"noget"enkelt"observationspunkt;"hvor"de"traditionelle"hierarkiske" styringskapaciteter"ikke"længere"er"tilstrækkelige.troenpåmennesketsubegrænsede rationalitetafløsesafindsigtenimenneskets,ogdermeddenglobalemanagers,begrænsede rationalitet,ogdybestsetskabesenacceptaf,atderikkelængerekanudpegesétprivilegeret perspektiv,hvorfraverdenkanbeskrives. SelvomQvortrupførstskriverdetteca25årsenere,erdeteridetteperspektivJanWallander vælgeatdroppebudgetterneogdencentraltstyredecommand5control/punish5reward5 modeltilfordelforbudgetløshedogdecentraliseretansvarogbeføjelserihandelsbanken. VispørgerherunderomsvaretpåHandelsbankensledelsesmæssigesuccesliggeri indførelsenafindførelsenaf beyondbudgeting modellen oghvisdetertilfældetomdetså ernærliggendeatanbefale Beyondbudgeting5Thecoherentmodelforsuccessinachanging world tilandre. Devolvedleadershipbyggerpå BeyondBudgeting (HopeFraser,2003a,2003b,2003c) dererenblandtenrækkeøkonomistyringsmetoder,derienlindstrømblevintroducereti faglitteraturen,påkonferencerogviakonsulenteropgennem90 erneog2000 erne(bukh, 2005).HerfikBeyondBudgetingenvisopmærksomhedogdettevilblivediskuteretsenerei artiklen.arbejdetersketiregiafdetsåkaldtebeyond"budgeting"round"table"(www.bbrt.org) ogherefterbbrt,hvoromkring60virksomheder,heriblandtskandinaviskevirksomheder somborealis,skf,ikea,volvoogaltsåhandelsbankenhardeltaget. Handelsbankennævnesspecifikti ByondBudgetting Thecoherentmodelforsuccessina changingworld (BBRT.org,Hopem.fl.)somenafdebedstecases(formodellen)på verdensplan. OmbaggrundenformodellensigerBBRT Devolving"accountability"for"results"and"replacing" fixed"performance"contracts "with"more"adaptive"steering"mechanisms"will"create"a" management"model"that"will"enable"an"organisation"to"respond"more"quickly"to"change"and"be" better"to"deal"with"increasing"levels"of"uncertainty"and"complexity.(beyondbudgeting The 6

7 coherentmodelforsuccessinachangingworld,2006;6) IenrækkeartiklergørHope,Fraser,BunceRööslifraround5tableogmedlems5og konsulentvirksomhedenbeyond"budgeting"round"table(bbrt),påvismedlemsliste Handelsbankennævnes(bbrt.org,8.nov.2013)opmedcommand5controlmodellenogser densomforældetiforholdtilatskulleledeorganisationerienkompleksogtvetydig omverden.hvismankiggerpåbbrtshjemmeside,hvorfraendelpaperskandownloades bådemodbetalingoggratis,harmanmedudgangspunkti Thecoherentmodel isærudgivet iårene om thecoherentmodel sigerbbrtpåsinhjemmeside:.."it"is"suitable"for"postaindustrial"knowledgeabased"organizations;"it"supports"the"success"factors" that"must"be"met"in"highly"competitive"business"conditions;"and"it"is"also"consistent"with" cybernetics"and"systems"theory" "the"most"relevant"management"science."twelve"principles" provide"managers"with"a"robust,"albeit"emperical"framework"for"evaluating"their"organizations" stand"today,"and"guiding"them"towards"an"alternative"management"model(bbrt.org:beyond Budgeting,thecoherentmodelforsuccessinachangingworld,8.nov.2013). BeyondBudgeting(BB)erisærkonkreteanvisningerogteknikkersamtenmeregenerel beskrivelseafhvadmetodernebeståraf(bukh,2005:3).bberdesudenenfilosofioget diskussionsemnehvorenrækkeafdentraditionellebudgetlægningspotentielleproblemer diskuteres,herundertilskyndelsetilkortsigtedebeslutninger,suboptimeringer, underbudgetteringosv.professornikolajbukhkonstatererisinartikel(2005),atethvert" økonomistyringsdesign,"som"var"velment"og"velgennemtænkt"på"udviklingstidspunktet"har"det" med"at" sande"til "i"takt"med"at"organisationen"udvikler"sig,""omstrukturerer,"ændrer"it" systemer,"får"nye"chefer,"konteksten"ændres"osv. Handelsbankenharfastholdtsitbudgetløseøkonomistyringsdesigngennemmereend40år ogharhaftsuccesiforholdtilatskabeenafeuropassikrestebankerogsamtidighave nordensmesttilfredsekunder(epsi.com).deteridettespændingsfeltmellemfagligehensyn tilbankenskundersbetjeningogøkonomiskehensyniforholdtileffektivitetogrationeldrift deafhandelsbankensdirektørervihararbejdetmed,navigerermedsucces. Deterenrækkevanskeligedilemmaersomdenenkeltefilial5ogafdelingsdirektøri Handelsbankenskalforholdesigtil:Skalhanellerhunfokuserepåalleelementerneiden rullendeplanforafdelingenellerkundedele,someromfattetafvedkommendesaktuelle,og mereellermindreformelle,aftalermedorganisationenogtopledelsen?skaldenenkelte afdelingsresultatoptimeres,selvomdetbetyder,atandreafdelingersresultatersåikkekan nås?skalalleåretsmulighederforfølges,selvomdetindebæreratdetblivervanskeligtat holdesinpladsihandelsbank5ligaendefølgendeår?skalafdelingen,hvisdenkan,gøredet bedreiårselvomdetimplicitøgerkravettilhøjereeffektivitetdekommendeår? Detervelkendtogempiriskveldokumenteret(Bukh,2005:8)atresultatafhængiglønkan væreenvæsentligmotivationsfaktorogdermedetvelfungerendeinstrument menet betydeligtogindbyggetdilemmaillustreresafjensen(2001:97)as"soon"as"you"start" motivating"units"and"department"heads"to"falsify"forecasts"and"otherwise"hide"or"manipulate" critical"information,"you"undermine"the"salutary"effect"of"budgeting. 7

8 DetharHandelsbankenformåetattagehøjdeforvedathaveenstrategisomikketagersit udspringibudgetter.dererhelleringenindividuellebonuskontrakterhoshandelsbanken. Derimodenkollektivincitamentstrukturderudløsersammebelønningtilallenårbanken samletsetnårlønsomhedsmålet.udbetalingenskerprimærtiformafmedarbejderaktiersom indsættespåmedarbejdernespensionskonti.vi"vil"gerne"holde"på"folk"så"længe"som"muligt" fordi"vi"tror"på"at"de"bliver"bedre"og"bedre"til"deres"job"jo"længere"de"er"hersigerfrankvang5 Jensen. Dererkunibegrænsetomfangforsketihvordanpræstationsafhængigløntilskyndertilsnyd ogandenuetiskadfærd.tilgengældvisernoglestudier(schweitzeretal,2004)atmålstyring ogsåtilskyndertilsnyd ogdetenddaselvommåleneikkeknyttessammenmedaflønningen (Bukh,2005:8).SelvommålethosHandelsbankenerdynamisk(bedrelønsomhedendsnittet afkonkurrenterne)såerdetstadigetmål ogetsomersynligtforalleiensegenogiallede øvrigefilialersamtfortopledelsenisåveldanmarksomisverige.detstillerbestemtekrav ombl.a.arbejdsetik,herunderommanoperererudfraetpligt5(deontologisketik)eller konsekvensetisk(teleologisketik)perspektiv.ihandelsbankenskerderensammenblanding hvilketøgerkravettildenenkelteledersevnetilløbendeatfindeetiskforsvarligefikspunkter forsinstyring.spørgsmåletomhvem"er"man"forpligtet"overfor"iforholdtilhvordan"man" skaber"størst"mulig"nytte"for"så"mange"som"muligt"finderforskelligesvariforskellige konteksterhosforskelligelederemedforskelligsucces. Inspirationentilbudgetløshedkommer,ikkeoverraskende,fraSverigeogdukkedeopiden danskefagdebatmidti2000erne(f.eks.arildsen2004,2005a,2005b).ideenerbesnærende fordiderbrugesmangeressourcertilbudgetteringogderforspekuleresderiomdetikkekan udvikles,sådetløsereksisterendeognyeopgaverbedre(jf.ekholmwallin2000:527). MenogsåJackWelch,tidligereCEOfraGeneralElectricvarudeefterbudgettetogerciteret forathavesagt:the"budget"is"the"bane"of"corporate"america."it"should"never"have"existed."it"is" an"exercise"in"minimalization."you"always"are"getting"the"lowest"out"of"people(loeb,1995). UdtalelsenerfulgtopmedTime"to"bin"the"budget(Kesnar,1999),Budgetting" "the" unnecessary"evil(wallander1999)ogfigures"of"hate(hopefraser2001). DerforbødBBRTpå rullendebudgetterogtrendforecasting(fxvedberegningaf12 månedersglidendegennemsnitafderealiserederesultater),benchmarking(denrelative præstationiforholdtilkonkurrenterne)ogdecentraliseringafbl.a. investeringsbeslutningerne(ideener,atdederertættestpåeninvesteringsmulighedvil kunneskabedenbedste,positivemarginmellemopnåetmeromsætningogtilhørende meromkostningiforholdtillønsomhedsmåletihandelsbanken). Delkonklusioniforholdtil Beyondbugeting Jmodellen VispurgteovenforomsvaretpåHandelsbankensledelsesmæssigesuccesliggeriindførelsen afindførelsenaf beyondbudgeting modellenoghvis,omdetsåvilleværenærliggendeat anbefale Beyondbudgeting5Thecoherentmodelforsuccessinachangingworld tilandre. SvaretblæserivindenNikolajBukhmener,påbaggrundafenoverordnetgennemgangaf litteraturenomledelsemedellerudenbudgetter,atdet(fortsat)vanskeligtatvurdereombb eretbedreredskab/enbedreteknikendklassiskbudgettering(bukh,2005)idetenmetode ikkebareerénmetode.detersværtatkonstaterehvaddeterforetfænomenderundersøges 8

9 nårmanforsøgeratvurdereforskelle,fordeleogulemper.deteridetheletagetsværtat beviseatenhvilkensomhelstøkonomistyringhardenogdeneffektidetderergodeog dårligeanvendelserafgode(ogdårlige)teknikkerogmetoder.mankanhellerikke sammenlignedensammevirksomhedmedsigselv5medogudenbudget.mednikolajbukhs (2005:12)orderdet"en"kerneproblematik"at"man"i"sagens"natur"ikke"kan"sammenligne"en" konkret"virksomhed,"der"bruger"en"konkret"ledelsestekonologi"med"den"selvasamme"virksomhed. Vitilladerospådenbaggrundatantageatdirektørernevihartaltmederistandtilpåen kvalificeretmåde,atforstå,forholdesigtiloganvendehandelsbankens,ogdermedegen, fortolkningogbrugafbbrt5modellen/devolvedleadershipiderespektiveafdelingerog filialerjævnførudsagnetom,atfilialen/afdelingenerbanken.detredirektørerogdeøvrige deltagereiundersøgelsenomtalerikkepånogettidspunktmodellen.detalerudelukkende omansvar5oglidtsjældnerebeføjelser. MedNikolajBukhskonkludervidermed,atdenafgørendepointei"den"nødvendige"form"for" dillemaaledelse"er,"at"de"fleste"ledelsesmæssige"udfordringer"ligger"i"samspillet"mellem" bløde " adfærdsmæssige"forhold"og"det" hårde "systema"og"organisationsdesign."" " Dermedbliverdetdenenkeltedirektør,hansgrupperafin5ogeksterneinteressenterog redskaber(herunderøkonomi5styringssystemer)idenlokale(kirketårnetsmegetsynlige markedsmulighed)ogglobale(hyperkompleksinterdependens alleslåsmedalleomalt) kontekstderkangøreenledelsesmæssigforskelsomkangøreenproduktionsmæssigforskel. Vitolkerdetderhenatdeterdirektørensfortolkningogbrugaføkonomi5systemet,og dermedogsåethvertøkonomi5system,iforholdtilbl.a.egnedistaleogproksimaleegenskaber (merenedenforomdette)dererafgørendeforsucces. Direktørernespersonlighedogmentalitet:Hvemskabersuccesen? Detredirektørererifyrrene,harallebørn,tilsammenotte.DeharhverisærenHDi finaciering,enenkeltharsuppleretmedenmbaogdeerefteraftjentværnepligtallegået direkteindibankverdenenhvordeubrudtharhaftheledereskarriere.deharalletre finansielogøkonomiskteori5ogpraksisforståelsepåhøjesteniveauogbrugerexcel(.."han" splitter"alt"op"i"atomer"i"sine"regneark".. )somredskabtilbådeinformation,kommunikationog tilproduktionafbl.a.produktive(semereomproduktionogre5produktionherunder) business5cases.deeralledrevetafatdeltagepåhøjtstrategiskniveau. Leder1sigeratJeg"værdsætter"højt"at"være"en"del"af"de"beslutninger"der"tages"på"højt"niveau" og"drives"i"høj"grad"af"de"udfordringer"der"ligger"i"driften"af"større"forretningsområder"og" gennem"ledelse"af"dygtige"medarbejdere. IetinterviewmedBørseni2010sigeradm.diriHandelsbankenDanmark,FrankVagn5Jensen attalentpleje"er"et"stort"emne"for"os,"og"har"været"det"i"alle"årene" "det"handler"om"sund"fornuft," om"at"finde"de"mennesker"der"kunne"tænke"sig"at"påtage"sig"et"lederskab,"identificere"deres"gaps" og"få"dem"fyldt"op.dethandlerihandelsbankenekstremtmegetomlearning5by5doingogom ikke"at"gøre"lederskab"til"noget"forkromet."ihandelsbankenhandlerdetomat"kunne"sit"stof"og" evne"at"arbejde"med"mennesker,"og"det"er,somfrankvang5jensensigerikke"raketvidenskab. Hanfortsætterogsigeratledelse"er"en"sum"af"mange"elementer" "alle"har"brug"for"at"blive" lyttet"til,"at"blive"udfordret"og"få"stillet"spørgsmål"og"det"er"en"stor"opgave"for"mig."en"anden"stor" 9

10 opgave"for"mig"er"at"vise"retningen"for"de"tre"direktører"(som"herunder"benævnes" L1," L2 "og" L3 "og"deres"medarbejdere" L1"medarbejdere "osv.)"og"så"i"øvrigt"lade"enhver"gøre"det"på"sin" egen"måde.""" L1medarbejderesigerbl.a.athanerekstremt"struktureret" "laver"business"cases"på"alt" "er" dynamisk"og"vil"at"tingene"lykkes" "og"han"har"stor"gennemslagskraft."" " FrankVangJensensigervidereiinterviewmedBørsen,atvi"handelsbankere"skal"tænke"selv." Det"er"en"vigtig"del"af"vores"kultur."Vi"ved"hvad"vi"vil,"og"vi"går"gerne"vores"egne"veje."Har"vi"flere" alternativer,"og"er"der"gode"argumenter"bag"dem"alle,"vælger"vi"ofte"at"gøre"det"omvendt"i" handelsbanken."vi"kigger"ikke"bekymret"på"alle"nye"trends,"vi"forsøger"ikke"ængsteligt"at"kopiere" det,"de"andre"gør"lige"nu."vi"gør"det"på"vores"måde,"selvom"det"indebærer,"at"vi"gør"det"modsatte" af"alle"andre." L2sigeratJeg"arbejder"på"den"anden"side"af"100"timer"om"ugen"og"jeg"fungerer"overordnet"som" ekstern"frontfigur"og"intern"sparringspartner."min"arbejdstid"er"min"eneste"ressource"og"jobbet" er"en"livsstil."jeg"kan"rangliste"mine"medarbejdere"og"måler"dem"på"hvorvidt"de"griber"de"bolde" jeg"kaster."hver"måned"giver"jeg"en"note"til"hver"medarbejder"om"hvor"meget"de"økonomisk"har" bidraget"med"i"banken"a"pointen"er"at"det"skal"være"et"gensidigt"redskab."jeg"lykkes"ved"at" medarbejderne"åbent"siger"hvad"den"kan"og"vil" "og"hvad"de"ikke"kan"og"vil." L2smedarbejderesigerat han"ved"alt"og"er"meget"perfektionistisk."det"er"en"stor"øvelse"for" ham"at"slappe"mere"af."han"har"klæbehjerne"og"arbejder"meget" "han"er"her"24"timer" "han"er" ambitiøs"og"vil"ud"over"stepperne" "hvis"du"vil"med"er"det"i"hans"tempo" "har"vendt"afdelingen" fra"at"være"rigtig"dårlig"til"at"være"rigtig"god" "klart"hans"høje"faglighed"der"er"baggrunden"for" hans"succes" "" " FrankVang5Jensenfortsætter:Bag"en"stor"del"af"vores"fremgang"står"erfarne"filialdirektører," som"i"årenes"løb"har"udviklet"dele"af"deres"forretning"på"en"unik"måde,"tilpasset"filialens"eget" lokale"marked."at"alle"vores"filialer"ikke"er"helt"ens"er"ikke"en"svaghed" "tværtimod,"det"er"en" vigtig"del"af"vores"ide"om,"hvordan"man"driver"en"rigtig"god"bank. L3sigeratjeg"er"en"respekteret"men"krævende"leder"som"går"forrest"og"giver"frihed."Det"er"min" bank"og"det"er"vigtigt"for"mig"at"have"overskud"og"overblik"i"en"sådan"grad"at"jeg"kan"forbinde" kunderne"og"skabe"goodwill"på"alle"planer."jeg"har"en"tyrkertro"på"at"jeg"nok"skal"lykkes" "" L3medarbejderesigerathan"går"foran,"motiverer,"giver"sparring"og"frihed"under"ansvar" "han" er"kransekagefiguren." Afovenståendeskulledetgernefremgå,atdirektørerneharetbetydeligtdrive,atdeudskiller sigogtilhørerengruppemenneskerforhvemarbejdetofteerenkildetilbetydeligenergi. Spørgsmåleteromvikansigenogetgenereltomdissesærligeledertyper ogomderer meningsfyldeiatforsøge. ViharlavetNEOPI5Rpersonlighedstestsmhpatbrugeresultaternesometbidragindien samlettolkningafcase5materialet.nedenfordiskuterervianvendelighed. 10

MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/

MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/ MIDTVEJSEVALUERING/AF/NATIONALT/NETVÆRK/AF/SKOLETJENESTER/ Na#onalt(Netværk(af(Skoletjenester(er(et(treårigt(projekt(under( Kulturministeriet(og(Undervisningsministeriet.(( Projektets(formål(er(at(styrke(anvendelsen(af(kulturins#tu#oners(

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt

BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt BankInvest siger goddag til ny forretningsmæssig indsigt Farvel til Excel anarkiet og velkommen til ny indsigt og forretningsforståelse. Det er hovedgevinsten ved BankInvests nye data warehouse framework,

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.

SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde. Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna. Inspirationsseminar SharePoint 2007 Fælles platform for kommunikation, videndeling og samarbejde Uffe Meiner Markedschef, Creuna Danmark A/S (uffe.meiner@creuna.dk) Formål Inspiration til udnyttelse af

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea

4 sekunder. 20 sekunder. 1-3 timer. 14% hurtigere. 5-6% bagud. 30/70 split. Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea 4 sekunder 1-3 timer 20 sekunder 14% hurtigere 5-6% bagud 30/70 split Vejen til succes med Hybrid Cloud v/cso, Poul Bærentsen, Atea Emnerne jeg vil tale om Brændende platforme versus brændende ambitioner

Læs mere

Jagten på The Missing Link

Jagten på The Missing Link Jagten på The Missing Link ictnorcom 27. august 2009 Halvfuldt eller halvtomt Does IT matter? IT is everything! Jan Horsager Jan Horsager Journalist fra DJH i 1993 Dansk VVS Dagbladet Børsen Koncerninformation

Læs mere

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning.

ekspartner. Og det er lige præcis det, som skader og påvirker vores fælles børn i negativ retning. INDLEDNING Den gode skilsmisse De fleste mennesker vil nok påstå, at der ikke findes gode skilsmisser. For hvad er en god skilsmisse egentlig? Når den kærlighed, som vi engang nød godt af, pludselig bliver

Læs mere

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015.

Garantkapital. Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. Garantkapital Fakta om Garantkapital i Middelfart Sparekasse gældende fra 1. juni 2015. 02 // Garantkapital Garantkapital i Middelfart Sparekasse Alle har mulighed for at tegne garantkapital i Middelfart

Læs mere

Fritid, Hobby og Hyggee

Fritid, Hobby og Hyggee Fritid,HobbyogHyggee Etmagasinfordefritidslystne 2012 Fritid,HobbyogHyggeeretfritidsmagasin,hvismålgruppeerunge menneskerpågymnasietogandreuddannelser.voresmåleratvisede ungehvordanfritidenkanbrugespådenbedstemådeviafitness,spil,

Læs mere

TARGIT CUSTOMER RELATIONS

TARGIT CUSTOMER RELATIONS TARGIT CUSTOMER RELATIONS Kend din kunde Customer Relations Manager Lars Henrik Hejlesen TARGIT Global Business Intelligence softwareleverandør Standardudviklet software Uddannelse af kunder/brugere gennem

Læs mere

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse!

Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Ledelse i forandring! Balanceret Ledelse! Dansk Socialrådgiverforening" 17. November 2009" Odense " Richard Ledborg Hansen" Forsvaret" Registreret revisor " Økonomidirektør" Adm. direktør" Forretningsudvikling"

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Implementering af informationssikkerhed

Implementering af informationssikkerhed Implementering af informationssikkerhed Historiske milepæle 1915 Holger Sørensen grundlægger Vejle Caramel- og Tabletfabrik senere kaldet Dansk Tyggegummi Fabrik A/S 1927 Virksomhedens første tyggegummi,

Læs mere

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien

Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Indskydergaranti Sikkerhed i sparekassen - Fakta om Broager Sparekasse og indskydergarantien Er dine penge i sikkerhed hos os? Den nye indskydergaranti Den 1. oktober 2010 indførtes en permanent forhøjelse

Læs mere

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS

HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS HEALTHY COWS ARE PROFITABLE COWS Innovative solutions designet og udviklet i Danmark FREEDOM FOR COWS COW-WELFARE COW-WELFARE FLEX STALLS EN WIN-WIN LØSNING Flex Stalls er udviklet til at fremme både dyrevelfærden

Læs mere

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015

Region Nordjylland. Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Region Nordjylland Hvordan skaber et datavarehus værdi i en regional forvaltning? Juni 2015 Hvem er vi Hanne Purkær Fuldmægtig Koncern Økonomi (Systemejer) Region Nordjylland Dagligt ansvar for BI Jan

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING. Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

Vision og mål for MSE mod 2020

Vision og mål for MSE mod 2020 M S E S t r a t e g i p r o c e s 2 0 1 3 Vision og mål for MSE mod 2020 Strategi i MSE Som nævnt på MSE dagen 2012 er vi på vej op i Superligaen! Vi er fortsat den største entreprenør på Lolland Falster,

Læs mere

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter

Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Xergi skaber avanceret økonomi- og ledelsesrapportering på få minutter Med en business intelligence løsning udviklet af Solitwork har Xergi fået en mere fleksibel platform til at styre virksomheden. Løsningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. marts 2009 7. februar 2007 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (Junior Covered Bonds) 26. marts 2009 7. februar

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Også på andre områder mener medarbejderne, at arbejdsgiverne i dag stiller større krav end for fem år siden:

Også på andre områder mener medarbejderne, at arbejdsgiverne i dag stiller større krav end for fem år siden: 24. september 2013 Krisen har fået os til at løbe stærkere 87% af de danske lønmodtagere mener, at arbejdsgiverne stiller højere krav til dem i dag end for fem år siden. Det viser en ny stor international

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008

Vækstforum Region Hovedstaden. Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 Vækstforum Region Hovedstaden Vækstforum Danske Bank den 17. april 2008 www.danskebank.dk/finanscenter Finanscenter København din regionale sparringspartner Finanscenter København Holbergsgade 2 1090 København

Læs mere

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier

IT Projektleder ERFA 9. juni 2011. Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier IT Projektleder ERFA 9. juni 2011 Tema: Brug af Business Intelligence (BI) og sociale medier Centerleder i Innovationscenter for ebusiness Jan Overgaard Revideret agenda 09:30 09:45 Registrering, kaffe

Læs mere

JOB- OG KRAVPROFIL. Kommunikations og marketingchef Insero Horsens

JOB- OG KRAVPROFIL. Kommunikations og marketingchef Insero Horsens JOB- OG KRAVPROFIL Kommunikations og marketingchef Insero Horsens April 2015 Indhold 1. OM INSERO... 3 2. STILLINGEN SOM KOMMUNIKATIONS- OG MARKETINGCHEF... 7 3. YDERLIGERE INFORMATION... 9 4. TIDSPLAN...

Læs mere

Præsentation. August 2015

Præsentation. August 2015 Præsentation August 2015 Indhold Introduktion af Halberg koncernen Halberg Kapital Positionering Investeringskriterier Kompetencer Eksempel på investering: Newline Side 2 Halberg koncernens historie Harald

Læs mere

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation

CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation CODAN FORSIKRING Virksomhedspræsentation INDHOLD Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan OM CODAN FORSIKRING OM CODAN FORSIKRING I snart 100 år har Codan

Læs mere

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015

LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER ÆNDREDE LICENSMODELLER - RETLIGE UDFORDRINGER 29. FEBRUAR 2015 LICENSMODELLER ÆNDRINGER OG RETLIGE UDFORDRINGER DAGSORDEN 1. Markedsudviklingen 2. Licensmodellernes udvikling i hovedtræk 3. SaaS det økonomiske fundament 4. SaaS - udvalgte eksempler på udfordringer

Læs mere

Har du et kropssprog som en vinder?

Har du et kropssprog som en vinder? Har du et kropssprog som en vinder?, mja@erhvervsbladet.dk Tirsdag den 26. februar 2008, 0:01 Ønsker du at blive taget alvorligt, så ret din ryg og se folk i øjnene. Se billederne og få succes på jobbet.

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

Undgå ubehagelige overraskelser

Undgå ubehagelige overraskelser Undgå ubehagelige overraskelser Det er en naturlig del af forretningslivet at tage risici. Men visse risici er ikke værd at tage. En konkurs blandt en af de største kunder vil have meget alvorlige konsekvenser

Læs mere

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland

Carlsberg Breweries bliver det førende bryggeri i Nordtyskland 1/2004 Hovedpunkter Carlsberg Breweries tilbyder at købe Holsten-Brauerei AG for en samlet pris (enterprise value) på 1.065 mio. (7,9 mia. kr.) Bindende aftaler tillader Holsten at sælge sine mineralvandselskaber

Læs mere

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter.

Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Case: Forretningsmæssig prioritering af IT projekter. Lars Fruensgaard 27. september 2012 15 år i IT branchen (EG, IBM, Globeteam) Forretningsoptimering, Business Intelligence og udbudsrådgivning 10+ år

Læs mere

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv

Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Kvindernes position i færøsk erhvervsliv Vestnordisk Konference af kvindelige parlamentsmedlemmer Reykjavik, 7. juni 2010 Gunvør Balle, Sendikvinna Føroya Sammenfatning Fakta om ligestilling Nøgletal over

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 20. august 2009 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i kapitalcenter G 20. august 2009 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af i forbindelse med offentliggørelse af halvårsrapport

Læs mere

Second screen og forbrugeraktivering

Second screen og forbrugeraktivering Second screen og forbrugeraktivering Nye kommunikationsmuligheder med tv-reklamer og digitale medier Second screen and consumer engagement New communication activities with TV commercials and digital media

Læs mere

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Projektoversigt

Trivsel og Bevægelse i Skolen. Projektoversigt Trivsel og Bevægelse i Skolen Projektoversigt Baggrundogformål Flereskalha mereudafbevægelseiskolen Meddennyeskolereformskalalleeleverrøresig45minutteromdagenforatforbedresundhed,læringog trivsel.menhvordanleverbevægelsesaktiviteternebedstoptildemål?mangestederhalterplanlægningen,

Læs mere

Giv kunderne mere værdi med lean.

Giv kunderne mere værdi med lean. Giv kunderne mere værdi med lean. Hvor effektiv er din organisation? Bruger I tiden på de processer, der giver jeres kunder værdi? De fleste virksomheder har et stort potentiale i relation til at optimere

Læs mere

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013

Kundecase Region Syddanmark. Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 Kundecase Region Syddanmark Ivan Bergendorff Søborg, 7. november 2013 DUBEX SECURITY & RISK MANAGEMENT SUMMIT 2013 Agenda Hvorfor mobility hos Region Syddanmark Behov og forventede gevinster Udvælgelsesprocessen

Læs mere

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag

God Ledelse i Thisted Kommune. Ledelsesgrundlag God Ledelse i Thisted Kommune Ledelsesgrundlag 0. Forord Kære ansatte ved Thisted Kommune På direktionens og Hoved-MED-udvalgets vegne vil jeg gerne præsentere ledelsesgrundlaget for God ledelse i Thisted

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter E Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt i kapitalcenter E 16. april 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede i forbindelse med ændring

Læs mere

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering

Produktion i Danmark. Førende fremstillingsvirksomheder satser. på digitalisering Produktion i Danmark Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Titel: Førende fremstillingsvirksomheder satser på digitalisering Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen?

Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? Partnere i forretningen eller ressourcekrævende vedhæng til organisationen? HR Partneren indikator 2009 Stor forskel på opfattelsen af, hvad HR beskæftiger sig med mellem HR og kunderne Hvilke opgaver

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek

BibZoom.dk. Perspektiv 2012. BibZoom.dk Herning Bibliotekerne ; Odense Centralbibliotek, Statsbiblioteket & Det Kongelige Bibliotek BibZoom.dk Perspektiv 2012 2012 mål En massiv vækst i antal brugere Næsten alle kommuner i DK med Massiv vækst i antal downloads Massiv positiv medieomtale Markant Skandinavisk salg Hvad skal gøre det

Læs mere

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring

Virksomhedspræsentation. Præsentation af Codan Forsikring Præsentation af Codan Forsikring 1 Virskomhedspræsentation Virksomhedspræsentation Indhold Om Codan Forsikring Codans markeder Social ansvarlighed At arbejde hos Codan Fakta om Codan 2 Om Codan Forsikring

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed

Peak Consulting Group er en førende skandinavisk management konsulentvirksomhed Gevinstrealisering Hvordan skaber og vedligeholder du en retvisende og realiserbar business case, og samtidigt undgår fælder som dobbelttælling af gevinster og Matadorpenge. Helle Russel Falholt Projektværktøjsdagen

Læs mere

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008

Dansk Aktionærforening. 5. november 2008 Dansk Aktionærforening 5. november 2008 Uendeligt stort udvalg af transport- og logistikløsninger DSV tilbyder global transport og logistik. DSV har 25.200 ansatte på verdensplan og egne kontorer i mere

Læs mere

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER!

VIRTUELLE PLATFORME. Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! VIRTUELLE PLATFORME Working Virtual 2014 SUCCES MED VIRTUELLE MØDER! OM WORKING VIRTUAL Working Virtual er en konsulentvirksomhed med speciale i virtuelt samarbejde. Vi mener, at udnyttelse af det virtuelle

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Professionel baristamaskine til servering over disken

Professionel baristamaskine til servering over disken NESCAFÉ MILANO 2.0 Professionel baristamaskine til servering over disken GØR DINE KUNDER TILFREDSE GØR TILBEREDNINGEN LET ØG DIN INDTJENING MULIGHEDERNE I dag indtages der kaffe alle vegne, på forskellige

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KOLDING Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A.

Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A. Velkommen til informationsmøde om etablering af selskab i U.S.A. 1 Dagsorden Indledning og baggrund Hvorfor et amerikansk selskab Skatteforhold U.S.A. Dokumenter til etablering af U.S. Corporation Omkostninger

Læs mere

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring

Analyse: Kontraktstyring 1. Bech-Bruun Intelligence. Kontraktstyring Analyse: Kontraktstyring 1 Bech-Bruun Intelligence Kontraktstyring Analyse September 2015 2 Analyse: Kontraktstyring Indhold Baggrund 3 Overordnede resultater 4 Data 6 Alle rettigheder til denne analyse

Læs mere

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as

DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Pressemeddelelse 17. marts 2003 DIS i strategisk alliance med Dan-Ejendomme as Parterne opretter et fælles internetbaseret selskab, Ungdomsboliger.dk, der skal administrere ungdomsboliger og kollegier

Læs mere

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder:

Facility management. Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S TEMADAG. Sponsorer: Mød følgende virksomheder: TEMADAG Tirsdag den 16.november 2010 på Hotel Scandic Kolding Facility management Mød følgende virksomheder: Sponsorer: Syddansk Universitet GN Ejendomme A/S Rockwool International A/S Novo Nordisk A/S

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne

Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne Sådan holder TDC styr på økonomien og finanserne Mobiltelefoner, internetforbindelser og TV-pakker er blot nogle af de mange ydelser, som TDC tilbyder sine kunder. Med hjælp fra Solitworks økonomi- og

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd

De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften. Lars Nørby Johansen. Formand for Danmarks Vækstråd De vigtigste udfordringer for fremtidens infrastruktur fem skud fra hoften Lars Nørby Johansen Formand for Danmarks Vækstråd Statuskonference for de strategiske analyser d. 12. april 2010 Udfordringer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i kapitalcenter H Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for udbud af 9. februar 2012 offentliggør tillæg til prospekt for udbud af særligt dækkede obligationer i forbindelse med offentliggørelse

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse SOLRØD Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal

Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Integration af SAS Business Intelligence i kundeorienteret internetportal Dennis Andersen Product Manager Issuer Service SAS Forum, 30. maj 2008 Agenda Kort om VP og VP s Issuer Service forretning Hvad

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse FREDERIKSBERG Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Datadrevet HR som ledelsesværktøj

Datadrevet HR som ledelsesværktøj Datadrevet HR som ledelsesværktøj Et bearbejdet og let tilgængeligt datagrundlag skal støtte Forsvarets chefer i deres HR-virke. Grundlaget skal gøre det nemmere at spotte tendenser og sætte prognoser

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen

Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen 17. April 2007 Værdibaseret styring og optimering af projektporteføljen Programchef Thomas Steinmetz, G4S Teamleder Charlotte Blou Sand, Creuna Copyright Creuna Danmark A/S Om Creuna Skandinavisk IT-konsulenthus

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010

DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 DSB s ÅRSREGNSKAB 2010 Den 18. marts 2011 Mogens Granborg, Bestyrelsesformand Klaus Pedersen, Konst. adm. direktør ƒ Pressemeddelelse og forvaltningspåtegning ƒ Årsregnskab ƒ Spørgsmål Forbehold i Forvaltningsrevisionen

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011

VÆKST BAROMETER. Økonomiske pejlemærker. september 2011 VÆKST BAROMETER september Økonomiske pejlemærker Pejlemærker. Forventningerne hos de små og mellemstore virksomheder til det kommende kvartal er nu mere afdæmpede i forhold til forårets positive stemning.

Læs mere

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK

PJD Automation & Industriel IT / PJD Production Performance WWW.PJDPP.DK 1 Performance Management: Udvælg dine KPI er med omtanke, keep it simple Danfoss Kolding Cheminova 2 Indhold 1. Introduktion til PJD Production Performance 2. Optimering hvem taler vi om 3. Lean manuel

Læs mere

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008

Fra: Waldemar Schmidt. Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør. Dato: 29. juli 2008 Fra: Waldemar Schmidt Til: Hovedaktionærer og Adm. direktør Dato: 29. juli 2008 Tiltrædelsesbrev i forbindelse med etablering af uafhængig bestyrelse for SCE A/S Jeg er meget imponeret over udviklingen

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7.

PRESSEMEDDELELSE. Danish Agro og Vestjyllands Andel køber aktiemajoriteten i Finlands største grovvareselskab. Galten, 7. PRESSEMEDDELELSE Danish Agro a.m.b.a. Køgevej 55 4653 Karise www.danishagro.dk Galten, 7. september 2012 Vestjyllands Andel Vesterkær 16 6950 Ringkøbing www.vja.dk Danish Agro og Vestjyllands Andel køber

Læs mere

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet

Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Tværsektoriel ledelse på sundhedsområdet Ledelse på tværs med borgerne som samarbejdspartnere Ernæringsforbundet, 18. januar 2014 www.par3.dk Indhold o Udfordringer i ledelse tværs af sektorer o Paradigmeskift

Læs mere

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet!

Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Fokus på en årsrapport af høj kvalitet! Af Henrik Jensen og Henrik Steffensen Kontakt Henrik Jensen Telefon: 3945 9244 Mobil: 2148 2367 E-mail: hjn@pwc.dk Henrik Steffensen Telefon: 3945 3214 Mobil: 2373

Læs mere

DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE. 11-05-2012 EG Copyright

DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE. 11-05-2012 EG Copyright DRIFT VEDLIGEHOLDELSE IO-ANALYSE 1 EG IT Koncern IT EG IT - Vision Én sammenhængende skalérbar IT-platform til understøttelse af IT-konsulentvirksomhed på det Skandinaviske marked EG IT IT Governance IT

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

GØR EN GOD FORRETNING

GØR EN GOD FORRETNING GØR EN GOD FORRETNING -Biblioteket hjælper dig på vej ONLINE LIGE HER Forsidebillede: colourbox Brug bibliotekets baser kvit og frit! Biblioteket er meget mere end bøger. Vi har fx en række online baser,

Læs mere

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang Foodtag Catellae Farm & Food Foodtag - Sådan kommer du i gang Fokus på sporbarhed og fødevaresikkerhed 2 Catellae Farm & Food Dit nye værktøj HVAD ER FOODTAG? Med Foodtag får du det ideelle værktøj til

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

PERFORMANCE OG TRIVSEL i Spar Nord Bank. Nextwork 17. april, Erhvervsparken 1, Brønderslev

PERFORMANCE OG TRIVSEL i Spar Nord Bank. Nextwork 17. april, Erhvervsparken 1, Brønderslev PERFORMANCE OG TRIVSEL i Spar Nord Bank Nextwork 17. april, Erhvervsparken 1, Brønderslev Program 1. Spar Nord Bank Hvem er vi? 2. Hvordan skaber vi motivation og commitment blandt medarbejderne for at

Læs mere

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson

Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012. Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Biogas som forretning for et naturgasselskab Foreningen for Danske Biogasanlæg 10. december 2012 Administrerende Direktør Bjarke Pålsson Naturgas Fyn 5,9% 7,9% 25,7% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Naturgas

Læs mere

Behandlingssikring. Hurtigt og sikkert gennem behandlingssystemet

Behandlingssikring. Hurtigt og sikkert gennem behandlingssystemet Behandlingssikring Hurtigt og sikkert gennem behandlingssystemet Behandlingssikring Behandlingssikring er en forsikring for, at du får hjælp fra en uafhængig læge til at komme hurtigt og sikkert gennem

Læs mere