Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning"

Transkript

1 Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning DK

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2. Vigtige informationer Hensigtsmæssig anvendelse Sikkerhedsanvisninger 6 3. Beskrivelse af Condair Dual Hybridbefugter Condair Dual Hybridbefugter s opbygning Funktionsbeskrivelse Varianter Ekstraudstyr Installation og første igangsætning Sikkerhedsanvisninger for installation og igangsætning Montage af befugterenheden Montering af dysesystem Montering af de keramiske plader Montering af centralenheden Montering af enkeltkomponenter i decentralt anlæg Vandinstallation Elektrisk installation Første igangsætning Drift Betjeningsvejledning Igangsætning i daglig drift Afbrydelse af befugtning Visning af driftstilstande Indkodning af driftsparametre Vedligeholdelse og udskiftning af enkeltdele Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelsesarbejder Vigtige anvisninger for vedligeholdelsesarbejder Montering og demontering af dele Montering og demontering af de keramiske plader Montering og demontering af dyser Vedligeholdelse af sølvioniseringen Udskiftning af sikringer i styreboks Fejl Fejlmeddelelser Fejl der kan forekomme Anvisninger for afhjælpning af fejl Specifikationer/omgivelses konditioner Tillæg Bemærkninger til fugtregulering Overensstemmelseserklæring Idriftsætningsprotokol/Vedligeholdelsesjournal Indstillingstabel for sølvionisering 63

4 1. Indledning 1.1 Forord Hermed takker vi for Deres køb af Condair Dual Hybridbefugter, som er en luftbefugter til anvendelse i forbindelse med ventilationsanlæg og -kanaler. Med Condair Dual Hybridbefugter er der skabt en kombination mellem de to befugtningsprincipper forstøvning og fordampning. Som en følge af den modulare opbygning er Condair Dual Hybridbefugter i stand til at dække et meget stort område med hensyn til befugtningskapacitet. Condair Dual Hybridbefugter er konstrueret i overensstemmelse med nutidens tekniske niveau samt anerkendte sikkerhedstekniske forskrifter. Til trods herfor kan der ved ukvalificeret anvendelse opstå fare for såvel bruger som tredjeperson, og der kan ligeledes opstå skader på anlæg og andre værdier. Det er et ubetinget krav, at alle personer der er engageret med arbejde i forbindelse med denne Condair Dual Hybridbefugter, skal overholde alle forskrifter og anvisninger, der er angivet i denne montage- og driftsvejledning. Det schweiziske selskab AXAIR AG har på verdensbasis et udbygget forhandlernet, der til enhver tid er i stand til at yde en kvalificeret service. Ved driftsforstyrrelser, uanset hvilken art, eller spørgsmål i forbindelse med luftbefugtningsteknik, er De velkommen til at rette henvendelse til Deres Condair-forhandler. 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen Begrænsning Denne montage- og driftsvejledning indeholder alle anvisninger på den korrekte montage, drift og vedligeholdelse af Condair Dual Hybridbefugter. Den henvender sig til de personer, der udfører de respektive arbejder. Udover denne montage- og driftsvejledning suppleres med anlægstekniske specifikationer. Om nødvendigt med relevante krydshenvisninger. Som supplement til denne montage- og driftsvejledning gør vi opmærksom på følgende: Alle lokale sikkerhedsforeskrifter for elektriske apparater tilsluttet det elektriske forsyningsnet. Alle anvisninger og advarsler i publikationer for produkter der anvendes i tilknytning til Condair Dual Hybridbefugter. Alle sikkerhedsforeskrifter for det anlæg (ventilationsanlæg), som Condair Dual Hybridbefugter er indbygget i. Alle anvisninger og advarsler, der er anbragt på Condair Dual Hybridbefugter. Alle lokale bestemmelser angående den sanitære installation. 4

5 Symboler For denne montage- og driftsvejledning er følgende symboler gældende: Arbejdsprocesser (arbejdsforløb) er kendetegnet med. Dette symbol angiver sikkerheds- og fareanvisninger, der såfremt de ikke følges kan føre til person- eller materielskade. Dette symbol angiver yderligere information og anvisninger, der bidrager til en bedre forståelse af Condair Dual Hybridbefugter samt bidrager til en mere korrekt og mere økonomisk drift. Opbevaring Vi opfordrer til at opbevare denne montage- og driftsvejledning på et sikkert og tilgængeligt sted, ligesom vi opfordrer til at videregive den ved eventuelt skift i ejer- eller brugerregi. Deres Condair forhandler råder over yderligere eksemplarer, såfremt denne skulle bortkomme. Sprogversioner Denne montage- og driftsinstruktion forefindes på forskellige sprog. Såfremt De har behov herfor, bedes De blot kontakte Deres Condair forhandler. 5

6 2. Vigtige informationer Vi opfordrer til, at De omhyggeligt gennemlæser dette kapitel. De vil heri finde vigtige informationer, der vil bidrage til sikker, saglig og økonomisk drift af Condair Dual Hybridbefugter. 2.1 Hensigtsmæssig anvendelse Denne Condair Dual Hybridbefugter er udelukkende beregnet for anvendelse til luftbefugtning i ventilationssystemer. Al anden anvendelse herudover uden firma Axair AG s skriftlige tilladelse er at betragte som ikke hensigtsmæssig anvendelse. For heraf følgende skader kan fabrikant/ leverandør ikke gøres ansvarlige. Denne risiko bærer alene brugeren. Under hensigtsmæssig anvendelse henregnes: De i denne montage- og driftsvejledning for Condair Dual Hybridbefugter givne anvisninger, forskrifter og anbefalinger. Overholdelse af de forskrevne inspektions- og vedligeholdelsesintervaller. Korrekt opretholdelse af god driftsstand for Condair Dual Hybridbefugter. Overholdelse af de foreskrevne miljø- og driftsbetingelser. 2.2 Sikkerhedsanvisninger Denne Condair Dual Hybridbefugter må kun installeres, betjenes, vedligeholdes og ikke mindst repareres af personer, der er fortrolige med apparatet og tilstrækkeligt uddannet til det pågældende arbejde. Det er kundens ansvar at denne montage- og driftsvejledning suppleres med driftsinterne anvisninger m.h.t. tilsyns- og anmeldelsespligt, driftsorganisation, personaleuddannelse m.v. Udfør intet arbejde, som De ikke kender følgerne af eller er tilstrækkeligt kvalificeret til. I tvivlstilfælde bør De forud kontakte Deres foresatte eller Deres lokale Condair-forhandler. Før påbegyndelse af arbejder på komponenter i Condair Dual Hybridbefugter, skal såvel ventilationsanlæg som luftbefugter korrekt tages ud af drift, el-tilslutning afbrydes, (betjeningskontakt på OFF ) og sikres mod utilsigtet indkobling. Alle installations-, vedligeholdelses-, og reparationsarbejder på den elektriske installation i Condair Dual Hybridbefugter må kun udføres af fagfolk, der er fortrolige med den hermed forbundne fare. Dårligt vedligeholdte befugtningsanlæg kan være sundhedsfarlige. Vedligeholdelsesintervaller skal derfor ubetinget overholdes ligesom vedligeholdelsesarbejder skal udføres korrekt. Vær opmærksom på lokale sikkerhedsforskrifter vedrørende elektriske og elektroniske apparater. Såfremt Condair Dual Hybridbefugter installeres i et rum uden afløb, skal der monteres følere, der afbryder vandforsyningen, såfremt der opstår lækager på vandsystemet. 6

7 Condair Dual Hybridbefugter må kun sættes i drift under de specificerede driftsbetingelser. Advarsel! Afsaltet vand er aggressivt. Permeatledninger såvel som komponenter i forbindelse med befugterenheden skal derfor udføres i rustfrit stål (min. DIN ) eller kunststof. Såfremt det må antages at farefri drift af Condair Dual Hybridbefugter ikke længere er mulig, skal Condair Dual tages ud af drift og sikres mod utilsigtet indkobling. Det må endvidere antages, at en farefri drift ikke længere er mulig: når komponenter i Condair Dual Hybridbefugter udviser beskadigelser. når Condair Dual ikke længere arbejder korrekt. når tilslutninger og rør udviser utætheder. når Condair Dual s komponenter er udslidt eller kraftigt forurenede. når elementer til efterfordampning ikke er ordentligt anbragt, indkoblet og tætte. efter længere tids oplagring under ugunstige forhold. efter alvorlige tranportskader. Anvend udelukkende originale tilbehørs- og reservedele fra Deres Condair leverandør. Der må ikke foretages om- eller tilbygninger på Condair Dual Hybridbefugter og optionale tilbehørsdele uden skriftlig tilladelse fra Axair AG. 7

8 3. Beskrivelse af Condair Dual Hybridbefugter 3.1 Condair Dual Hybridbefugter s opbygning Efterfølgende tegning viser den principielle opbygning af Condair Dual Hybridbefugter M E Kontrolenhed 2 Strømforsyning 3 Styre- og følersignal 4 Tilslutning af ekstern sikkerhedskæde 5 Ekstraudstyr (for indbygning i styreenhed): Drift- og fejlkontrol (option Z401) Trinvis regulering (option Z402) Pneumatisk adapter (option Z403) Seriel interface RS232 (option Z404) Seriel interface RS485 (option Z405) 6 Vandtilslutning 7 Stophane (leveres/udføres af kunden) 8 Filter maskevidde 0,125mm (leveres/udføres af kunden) 9 Trykpumpe 10 Trykkontrol for min. tryk 11 Max. temperatur kontrol for pumpe 12 Sølvionisering 13 Udskylningsafløb m/ vandlås 14 Udskylningsventil 15 Sensor for ledningsevneværdi 16 Tilslutningsbox med 2 dyseventiler (3-trins) Tilslutningsbox med 3 dyseventiler (7- trins, option Z407) 17 Trykkontrol for max. tryk 18 Dyseventiler 19 Afløb med vandlås (leveres/udføres af kunden) 20 Keramiske plader 21 Dyser 22 Luftfilter min. F6/EU6 (leveres/udføres af kunden) 8

9 3.2 Funktionsbeskrivelse Fra omvendt osmose anlægget (RO) ledes det demineraliserede vand (også kaldet RO vand eller Permeat) via stophanen (7) og filteret (8) til trykpumpen (9). I trykpumpen bliver trykket justeret til det nødvendige arbejdstryk på ca. 7 bar afhængig af den ønskede ydelse. Fra trykpumpen ledes det behandlede vand via sølvioniseringsenheden (12) (for sterilisering af vandet) til tilslutningsboxen (16). Ved anlæg der anvendes til køling af luften, kan sølvioniseringsenheden springes over. Ved krav om befugtning åbnes een eller begge dyseventiler (18) i tilslutningsboxen (16) afhængig af den nødvendige ydelse. (I tilfælde med den ekstra 3. ventil: Én, to eller tre dyseventiler). Det behandlede vand ledes videre til de respektive dyser (21), hvor det forstøves til fine dråber. Luften, der passerer forbi dyserne absorberer dråberne, og bliver herved befugtet. De dråber der ikke absorberes bliver tilbageholdt i de keramiske plader for restfordampning (20). Her sker derfor en efterbefugtning af den luft, der strømmer gennem de keramiske plader. Det overskydende vand, der ikke medgår til befugtningen, ledes væk via afløb og vandlås. Styring Anlæggets styring sker enten fra en ekstern regulator eller v.h.a. den i kontrolenheden indbyggede PI styring. I standardudførelsen med 2 ventiler sker styringen i 3 trin svarende til 1/3, 2/3 og 3/3 ydelse. Den første ventil åbner ved ca. 20% fugtbelastning, den anden ved ca. 50 % og begge ventiler er åbne ved ca. 80 % fugtbelastning. Bemærk: For anlæg med en tredje ventil på tilslutningsboxen sker styringen i 7 trin med en dertil svarende fordeling af ydelsen. Kontrol Løbende kontrolleres min. og max. tryk, vandets ledningsevne samt temperaturen på trykpumpen. I tilfælde af at den tilladelige ledningsevne (max. 15 µs) overskrides, åbnes ventilen (14) på tilslutningsboxen og vandsystemet gennemskylles indtil den tilladelige ledningsevne er nået. 9

10 3.3 Varianter Condair Dual Hybridbefugter kan leveres i 2 forskellige udførelser: Som Central-Anlæg (type: CD ZE...) og som Decentral-Anlæg (type CD DZ...). De to udførelser er i princippet ens. I Central-anlægget udgør styreenheden, trykpumpen, sølvioniseringsenheden og tilslutningsboksen den såkaldte Centralenhed, som leveres færdig monteret og elektrisk forbundet. I Decentral-anlægget kan de nævnte komponenter monteres frit. Central-anlæg (CD ZE...) 1 2 2h 2a 2g 2f 3 2b 2e c 2d 1 Befugterenhed 2 Centralenhed med: 2a Kontrolenhed 2b Min. pressostat Permeat 2c Max. termostat pumpe 2d Trykpumpe 2e Sølvionisering 2f Sensor for måling af ledningsevne 2g Tilslutningsbox 2h Max. Pressostat Permeat 3 El-tilslutninger (strømforsyning, styrestrøm- henholdsvis signalindgang fra føler, forbindelser til ekstern sikkerhedskæde) 4 Stophane (leveres/udføres af kunden) 5 Filter (maskevidde 0,125 mm - leveres/udføres af kunden) 6 Vandtilslutning 10

11 Decentral-anlæg (CD DZ...) Befugterenhed 2 Kontrolenhed 3 El-tilslutninger (strømforsyning, styre- og signalindgang, tilslutning og ekstern sikkerhedskæde) 4 Trykpumpe 5 Stophane (leveres/udføres af kunden) 6 Filter (maskevidde 0,125 mm - leveres/udføres af kunden) 7 Vandtilslutning 8 Max. termostat pumpe 9 Min. Pressostat Permeat 10 Sølvionisering 11 Sensor for måling af ledningsevne 12 Tilslutningsbox 13 Max. Pressostat Permeat 11

12 3.4 Ekstraudstyr Fjernsignalprint for drift og fejlmelding Z401 Fjernsignalprintet muliggør via 4 potentialfrie kontaktsæt, at få signaler om driftstilstandene: Driftsklar, Befugtning, Service påkrævet og Fejl. NB! Fjernsignalprintet leveres med særskilt vejledning. Print for trinvis regulering Z402 Dette print for trinvis regulering muliggør tilslutning af en 3-trins hygrostat (f.eks. HDU3) til styring af Condair Dual Hybridbefugter. NB! Print for trinvis regulering leveres med særskilt vejledning. Pneumatikadapter Z403 Denne adapter muliggør tilslutning af en pneumatisk modulerende regulator til Condair Dual Hybridbefugter. NB! Pneumatikadapteren leveres med særskilt vejledning. Serielle forbindelser RS 232 Z404 henholdsvis RS 485 Z405 Via de serielle tilslutninger (RS 232 eller RS 485) kan driftsdata overføres mellem Condair Dual Hybridbefugter og en PC eller til CTS-anlæg. NB! Projektering og udførelse af respektive software er kundens ansvar. Teknisk information om kommunikationsparametre m.v. kan indhentes hos Deres Condair leverandør. Tilslutningsbox med dyseventiler Z407 Tilslutningsboxen med 3 forstøverventiler muliggør en 7-trinsregulering af Condair Dual Hybridbefugter. Dækkappe for centralenheden Z408 Dækkappen tjener til beskyttelse af centralenheden mod smuds og beskadigelse. Dækkappen kan til enhver tid eftermonteres. NB! Dækkappen leveres med særskilt montagevejledning. 12

13 4. Installation og første igangsætning 4.1 Sikkerhedsanvisninger for installation og igangsætning Alle installations- og igangsætningsarbejder må kun varetages af kvalificerede fagfolk, som er fortrolige med Condair Dual Hybridbefugter. Alle installationsarbejder i ventilationsanlægget, hvor Condair Dual Hybridbefugter bliver indbygget, må kun foretages efter at anlægget er taget ud af drift og sikret mod utilsigtet indkobling. Alle anvisninger for placering og montage af de enkelte komponenter til Condair Dual Hybridbefugter (se kapitel 4.2 til 4.5) skal ubetinget følges og overholdes. Anvend udelukkende de medleverede fastgørelsesmaterialer. Såfremt dette, i specielle tilfælde, ikke er muligt med de medleverede materialer, anbefales det at anvende en tilsvarende stabil fastgørelsesmetode. I tvivlstilfælde bør De tage kontakt med Deres Condair leverandør. 4.2 Montage af befugterenheden Vigtigt Normalt er dimensioneringen af luftkanaler/ventilationscentral og placering af Condair Dual Hybridbefugter i luftkanalen endeligt fastlagt ved projekteringen af anlægget og angivet i projektbilag. Forvis Dem inden montage om at følgende punkter er taget i betragtning. Advarsel, RO vand er agressivt! Samtlige komponenter (kanal/ventilationscentral, fastgørelsesmaterialer, afløbsledning, etc.) i tilknytning til befugterenheden skal udføres i rustfrit stål (min. DIN ) eller i kunststof. For indbygning og vedligeholdelse af befugterenheden skal der i luftkanalen/ ventilationscentralen indbygges et vindue og en tilstrækkelig stor montagelem. Luftkanaler/ventilationscentral i tilknytning til befugterenheden skal udføres vandtætte. Foran befugterenheden skal monteres luftfilter i kvalitet EU6 eller bedre. I kanalafsnit hvor befugterenheden monteres, skal indbygges en afløbsbakke med fald mod de keramiske plader. Udløbet forbindes via en vandlås til afløbssystemet. NB! Vandlåsens højde er afhængig af trykket i kanalen. Dimensionering foretages af kunden. I kolde omgivelse skal kanalen isoleres, således at den befugtede luft ikke kondenserer på kanalvæggen. En minimumsafstand på 0,2 m til en forvarmeflade skal overholdes. En jævn luftfordeling over befugterens tværsnit skal tilsikres. 13

14 4.2.1 Montering af dysesystem Komponenterne til dysesystemet leveres enkeltvis og må sammenbygges på monteringsstedet. Efterfølgende er beskrevet det videre forløb af dysesystemets montage. Detailerede informationer (mål, fastgørelsespunkter, etc.) befinder sig på montagetegningen over Deres anlæg. Vigtigt! De på montagetegningen angivne mål, skal ubetinget overholdes. Dysesystemet indeholder følgende komponenter: A B C D E F A B C D E F G To beslag til fastgørelse af de lodrette profilskinner på kanalvæggen To eller flere vandrette profilskinner To lodrette profilskinner der fastgøres til kanalvæggen med beslagene (A) Et antal beslag til samling af vandrette og lodrette profilskinner Et eller flere dysegitre med påmonterede dyser Fire eller seks gitterbæringer pr. dysegitter To eller tre kanalgennemføringer G Luftretning 14

15 Montér først de to lodrette profilskinner på begge sider i kanalen (se montagetegningen for placering og fastgørelse). Vigtigt! Brug udelukkende de medfølgende monteringsmaterialer. Hvis dette ikke er muligt, er det vigtigt at sørge for, at monteringshullerne indvendig er korrekt forseglet ved de anvendte materialer ø3.3 mm 1. Afmærk placering af hullerne til beslagene på kanalvæggen og bor hullerne med et Ø3.3 mm bor. Vigtigt! Vær opmærksom på at monteringshullerne i højre og venstre side af kanalvæggene er nøjagtigt overfor hinanden samt at de øverste og nederste monteringshuller er i korrekt vinkel på kanalloftet. 2. Fastgør de lodrette profilskinner til kanalvæggene med de medfølgende beslag og skruer. 3. I kanaler med en bredde over 2m: Montér loftsbeslaget til den øverste profilskinne (hul i profilskinnen: Ø14mm) Fastgør vinklerne til de lodrette profilskinner med de medfølgende skruer og plademøtrikker. 5. Fastgør de vandrette profilskinner på vinklerne med de medfølgende skruer og plademøtrikker. 6. I kanaler med en bredde over 2m: Forbind alle de nærliggende vandrette profilskinner (om muligt i midten), ved at anvende de medfølgende profilskruer og møtrikker, og montér de lodrette holdere mellem de vandrette profilskinner - i den viste position. 15

16 7 8 9 B B A B 7. Fastgør gitterholderne til de vandrette profilskinner med de medfølgende skruer og plademøtrikker. 8. På dysegitteret monteres bæremuffe A og de tre eller fire bøsninger B. 9. Montér dysegitteret (eller flere) i gitterholderne på profilskinnerne i den korrekte position (se placering på montagetegningen). Bemærk: Dyserne er på fabrikken påmonteret en beskyttelseshætte, så snavs og støv ikke kan trænge ind i dyserne. Disse hætter fjernes først lige før opstart af anlægget Montering af kanalgennemføringer (2 eller 3 anhængig af anlægstype) til vandtilførsel: Bor de nødvendige antal Ø14mm huller og montér gennemføringerne som vist på tegningen. Forbind vandtilførslen med gennemføringen i overensstemmelse med den medfølgende montagetegning. Bemærk følgende punkter: Y6 (rood) Y7 (blauw) Y8 (geel) Dyserne til den enkelte vandtilførsel er mærket med farvede tætningsringe (rød, blå og gul). Anvend udelukkende de medleverede slanger Ø6/4 mm. Andre slangetyper kan forårsage problemer under driften. Skær slangerne af med 5 mm tillæg på længden. Hermed kan slangerne korrekt anbringes i lynkoblingen (indtil anslag). Vigtigt! Anvend velegnet skæreværktøj således at der opnås lige snit uden hakker. Slangerne må ikke have knæk eller beskadigelser (revner på langs). Kontrollér at slangerne er ordenligt fastgjorte. Korrekt monterede slanger kan ikke trækkes ud, uden tryk på klemringen. 16

17 4.2.2 Montering af de keramiske plader Komponenterne til de keramiske plader leveres enkeltvis og må sammenbygges på monteringsstedet. I det efterfølgende er beskrevet, hvordan samlingen af de keramiske plader skal foretages. Detaljerede informationer (mål, fastgørelsespunkter, detailtegninger, etc.) findes i montagetegningen til anlægget. Vigtigt! De angivne mål på montagetegningen, skal ubetinget overholdes. Efterfordampningsenheden består af følgende komponenter: F G3 G4 G1 B C G3 D G4 A A B C D E F G En, to eller tre tværskinner (afhængig af størrelsen på anlægget) hver bestående af: 2 vægbeslag sammenskruet med en U-skinne. Et eller flere profilstykker med glidere, fastgøres på tværskinnen med bøjlebeslag. En eller to holdere til dækplader for tætning af sidefladerne af de keramiske plader. Keramisk plade Nederste tætningspude (1-6 stk. afhængig af antal keramiske plader). Øverste tætningspude med tætningselement. Tætningsplader: G1 Færdigskåret plade 140 x 80 mm G2 Materiale på rulle bredde 140 mm G3 Materiale på rulle bredde 90 mm G4 Materiale på rulle bredde 120 mm E Luftretning G4 G2 17

18 Montagerækkefølge Først monteres den øverste tværskinne mm ø3.3 mm 6x 158 mm 1. Anvend boreskabelonen og afmærk hullerne nøjagtigt i både højre og venstre side af kanalvæggen (se installationstegningen) og bor Ø3,3 mm hullerne. Vigtigt! Placér boreskabelonerne i korrekt vinkel i forhold til kanalens loft og i samme afstand fra dysegitteret. 2. Montér begge beslag på kanalvæggen ved at anvende de selvskærende skruer. Vigtigt! Før skruer spændes helt til, kontrolleres det, at beslagene er i den rigtige vinkel og afstand (158 mm) i forhold til kanalloftet. 3. Montér U-skinnen på vægbeslagene og fastgør den med de medleverede (M6x55) cylinderhovedskruer, spændeskiver, pakninger og møtrikker. 4. Hvis systemet er udstyret med en Booster monteres basispladen nu i kanalen. Basispladen fastgøres til kanalvæggen med popnitter, bagved fordampningsenheden. 4 18

19 Indsætning af glidere i profilstykket Møtrikker er indstøbt i gliderne til fastgørelse af gliderne i profilstykket. Set fra oven i luftretningen er møtrikkerne placeret lidt til venstre for midten af glideren Fjern først alle låsene fra gliderne. 6. Begynd med at montere den nederste glider: Skru cylinderhovedskruen (M6x20) ind i profilstykket, indtil der mangler 5 mm. Indsæt glideren fra oven i profilen og skub den ned til den får kontakt med skruen. Spænd nu skruen helt fast til glideren er fastlåst. Gentag denne fremgangsmåde til alle gliderne er monteret i profilen. Montering af den nederste tværskinne (og evt. midterskinne). Bemærk: Hvis systemet kun har een tværskinne, så fortsæt til punkt Montér både venstre og højre profilstykke til den øverste tværskinne med bøjlebeslagene og (M6x10) cylinderhovedskruerne. Før endelig fastgørelse kontrolleres at profilstykkerne er paralelle med kanalens sidevægge og i vinkelret på kanalloftet. Bemærk: Hvis systemet kun har eet profilstykke, monteres det i midten af den øverste tværskinne. 19

20 Montér vægbeslagene i den nederste og evt. den miderste tværskinne. Vigtigt! Spænd kun skruerne så meget, at vægbeslagene stadig kan bevæge sig i U-profilen. 9. Fastgør den nederste og evt. den miderste tværskinne til profilstykkerne med de medfølgende bøjlebeslag. Bemærk: Hvis systemet kun har eet profilstykke, skal den nederste tværskinne monteres parallelt med en øverste skinne Pres nu vægbeslagene ud til kanalvæggene. Kontrollér at alle vinkler er korrekte, afmærk skruehuller og bor alle Ø3,3 mm hullerne. Skru vægbeslagene fast med de selvskærende skruer. 10. I tilfælde af et ulige antal keramiske plade (i bredden) skal det ene profilstykke monteres helt op til kanalens sidevæg. For at tætne de keramiske plader her, skal der monteres en tætningsliste (15 x 8 mm selvklæbende) mellem profilstykket og sidevæggen. Vigtigt! Begge overflader skal være absolut rene før tætningsliste monteres. 20

21 11. Fastgør alle profilstykkerne til tværskinnerne ved hjælp af bøjlebeslagene (se installationstegning for nøjagtig placering). Montér dem parallelt med kanalvæggene og efterspænd alle skruer. 12. Indsæt de øverste tætningplader (færdigskåret 140 x 80 mm) på alle profilstykker. 13. Klip de nederste tætningsplader (materiale på rulle bredde 140 mm) til i den korrekte længde (før pladen op i profilen til den ikke kan komme længere og klip af i længden) og indsæt dem i alle profiler. Montage af beslag til tætningsplader Bemærk. Ved ulige antal keramiske plader i bredden bruges 1 beslag. Ved lige antal keramiske plader i bredden bruges 2 beslag (i specielle tilfælde ingen) /3 1/3 ø3.3 mm 14. Hæng den nederste keramiske plade ind i hængselhullerne i glideren og sving pladen ud til kanalvæggen. 15. Montér beslaget i hængslerne på den keramiske plade og i den rigtige vinkel på kanalloftet som vist på illustrationen. Mærk skruehullerne op og bor Ø3,3 mm hullerne. 16. Montér beslaget med de selvskærende skruer. Vigtigt! For at sikre den optimale tæthed skal alle skruehuller i beslaget anvendes. 21

22 Forberedelse af de keramiske plader før installation: Bemærk: For at angive den korrekte placering er der på hver af de keramiske plader (på den side der vender mod dyserne) anbragt en etiket med påtrykt typebetegnelse. For at angive placering af de keramiske plader er samme typebetegnelse anført på den medfølgende tegning Montér de nederste tætningspuder på den nederste keramiske plade. Bemærk: Antallet af de nederste tætningspuder afhænger af den aktuelle installation (1-6 stk.). Hvis der er mere end een tætningspude, er de to fjedre monteret mellem tætningspuderne. Ingen fjedre er indsat mellem den øverste tætningspude og det keramiske element. Om nødvendigt kan (hvis fjedrenes styretappe på den øverste tætningspude rører den keramiske plade) styretappene bøjes ud til siden. 18. Montér den øverste tætningspude på den angivne keramiske plade (med de angivne tætningselementer monteret).. Montering af de keramiske plader: Begynd installeringen på den ene kanalvæg Begynd fra neden og montér den keramiske plade ind i gliderne i lodret rækkefølge. Kontrollér at hængslerne er korrekt monteret i hullerne i gliderne. Gentag denne fremgangsmåde på de øvrige lodrette plader. 20. Når alle de keramiske plader er monteret i højden, indsættes låsestykkerne i alle gliderne (indsættes til de klikker). 22

23 G Skær tætningsplader af (materiale på rulle bredde 90 mm) til den nøjagtige længde (kanalhøjde) og montér dem for at tætne mellemrummet mellem de karamiske plader og profilskinnen med gliderne. Bemærk: Hvis systemet er udstyret med en Booster monteres booster elementerne nu (se afsnittet: Installering af booster elementer). Drej de keramiske plader i korrekt stilling. 22. Skær tætningsplader af (materiale på rulle bredde 90 mm) til den nøjagtige længde (kanalhøjde) og montér den for at tætne mellemrummet mellem de keramiske plader og beslaget til tætningspladen. Pladen indsættes i holderne på de keramiske plader og beslaget (se tegning). 23. Fastgør de keramiske plader på tætningspladeholderen med fjedre (2 fjedre pr. plade). 24. Fastgør modstående keramiske plader med hinanden med hængselbøjlerne (2 bøjler pr. plade). 25. Skær tætningsplader af (materiale på rulle bredde 120 mm) til den nøjagtige længde (kanalhøjde) og montér dem for at tætne mellemrummet mellem de keramiske plader. Fastgøres i holderne på de keramiske plader (se tegning). 23

24 Installering af booster-elementer: Anlæg med lufthastigheder >2,5 m/s er udstyret med en Booster bestående af booster-skørter og booster-paneler. De monteres ved at følge installeringen af de keramiske plader Hæng booster-panelerne ind i de korresponderende beslag Montér booster-panelerne bag på de keramiske plader (set fra luftretningen) og fastgør dem i hængslerne med hængselbøjlerne. 24

25 900 mm 4.3 Montering af centralenheden Placering af centralenheden Centralenheden er beregnet for vægmontage. Kontrollér at bygningskonstruktionen (væg, søjle, etc.), hvor centralenheden skal monteres, er i besiddelse af tilstrækkelig bæreevne og stabilitet samt er egnet for fastgørelse. NB! Undlad at montere centralenheden på vibrerende bygningsdele. Det anbefales kun at montere centralenheden i rum med gulvafløb. Såfremt dette ikke er muligt skal der indbygges fugtfølere på passende sted, således at der afbrydes for vandtilgang i tilfælde af utætheder i vandsystemet. Derudover bør det påses, at der ikke opstår vandskader på effekter der opbevares/findes i nærheden af centralenheden. Ved placering af centralenheden er det vigtigt at være opmærksom på overholdelse af lokale bestemmelser (se kapitel 8.2). NB! Fare for beskadigelse! Undlad at montere centralenheden på steder, hvor risici er tilstede, eller på steder hvor store støvmængder forekommer. I givet fald kan centralenheden beskyttes med dækkappe Z408. Centralenheden skal monteres således, at længden af vandledningen mellem tilslutningsboks og dyser er så kort som muligt og ikke overstiger 10 m. Centralenheden skal endvidere monteres således, at den er nem at komme til med tilstrækkelig plads til betjening og vedligeholdelse (min. fri plads rundt om centralenheden er 0,5 m og min 1,0 m til gulv). Montering af centralenheden Centralenheden fastgøres til væggen med det medleverede monteringssæt centralenhed (4 stk. træskruer m/ rundt hoved Ø8x50 mm og 4 stk. rawplugs Ø10 mm). Såfremt det ikke er muligt at anvende de medleverede materialer vælges en tilsvarende stabil befæstigelsesmetode. Vigtigt! Centralenheden anbringes vandret (anvend waterpass). Ø10 mm 640 mm Ø8x50 mm 25

26 85 mm 4.4 Montering af enkeltkomponenter i decentralt anlæg Generelle retningslinier for placering og fastgørelse De enkelte komponenter skal placeres sådan at: afstandene mellem komponenterne er så kort som muligt, og at de maximale afstande overholdes. de er rimeligt tilgængelige og således, at der er tilstrækkelig plads til betjening og vedligeholdelse (ca. 0,5 m luft omkring de enkelte komponenter og min. afstand fra gulv 1,0 m). Trykpumpen, sølvionisering og tilslutningsboksen bør kun monteres i rum med gulvafløb. Såfremt dette ikke er muligt, skal der indbygges følere, der registrerer eventuelle utætheder og foranlediger effektiv lukning for vandtilførslen. Vær yderligere opmærksom på, at der ved eventuelle utætheder ikke kan opstå skader på ting og sager. Vær opmærksom på risici for beskadigelser. Anbring ikke komponenter på steder, hvor latent risiko for beskadigelse er tilstede eller hvor uforholdsmæsig stor støvbelastning forekommer. Trykforøgerenheden er beregnet for vægmontage, styreenheden, sølvionisering og tilslutningsboksen er beregnet for montage direkte på kanalvæggen/ventilationscentral. Vær opmærksom på at de respektive konstruktioner (vægge, søjler, kanaler etc.) er af passende stabilitet og styrke og er egnet for den pågældende montage. NB! Undgå at montere komponenter på vibrerende bygningsdele. Anvend udelukkende de medleverede fastgørelsesmaterialer. Såfremt dette, i specielle tilfælde, ikke er muligt med de medleverede materialer, anbefales det at anvende en tilsvarende stabil fastgørelsesmetode. I tvivlstilfælde bør De tage kontakt med Deres Condair leverandør. 125 mm M5x55 Montering af tilslutningsboksen Tilslutningsboksen leveres monteringsklar og fastgøres til ventilationskanal/ ventilationscentral eller en ramme med de medleverede 4 stk. cyl. skruer M5x55, M5 fjederskiver og M5 blindmøtrikker. Tilslutningsboksen monteres sådan at placeringsanvisninger overholdes og længden af vandledninger mellem tilslutningsboks og dyser er kortest muligt (max. 10 m). 40 mm M6x25 Montering af sølvionisering Denne fastgøres til ventilationskanal/ ventilationscentral eller på en ramme med de medleverede 2 stk. cyl. skruer M6x25, M6 fjederskiver og M6 blindmøtrikker. Sølvioniseringen anbringes sådan at monteringsanvisningerne overholdes, og således at længden af vandledningen mellem tilslutningsboks og trykpumpen bliver kortest muligt (max. 10 m). 26

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109

Condair CP3. Dampbefugter. Teknisk Information 2560987 DK 1109 Condair CP3 Dampbefugter Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2560987 DK 1109 3 Indhold 1 Indledning 4 1.1 Indledningsvis 4 1.2 Vedrørende denne driftsvejledning 4 2 Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Leica ST5020. Multistainer

Leica ST5020. Multistainer Leica ST5020 Multistainer Betjeningsvejledning Leica ST5020 V1.7 Dansk 08/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De informationer,

Læs mere

VC960-6000-101-VL 003

VC960-6000-101-VL 003 Titel ESR 25 ESR 28 Betjeningsvejledning Dokument Version VC960-6000-101-VL 003 :4A SENSOR RNA Dokument historie Dato Initialer Version Kort beskrivelse af ændring 7. nov. 1997 NBM 001 Første version 8.

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Tekniske specifikationer

Tekniske specifikationer Tekniske specifikationer EV-nummer 18127 EV-nummer udeføler (ekstraudstyr) 18140 Strøm 2-leder polaritetsfri svagstrømsforbindelse med UBA-4000 Programmerbar stuetermostat Betjeningsvejledning Maks. tværsnit

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper

Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler. Lamper Side 1 HWAT-ECO Version II Elektronisk temperaturstyring for energibesparende anvendelse af HWAT-R/-M/-L varmekabler Beskrivelse af lamper, taster og skærm Illustration A Lamper 1. (grøn LED) Spænding

Læs mere

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW

Wilo-Easy Control MS-L 2x4kW Wilo-Easy Control S-L 2x4kW de Einbau- und Betriebsanleitung fi Asennus- ja käyttöohje US Installation and operating instructions el Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας fr Notice de montage et de mise

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL

PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL PV-omformer SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL Installationsvejledning SB30-50TL-21-IA-da-20 IMDA-SBXTL-21 Version 2.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger

Læs mere

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60

NBE PILLEFYR. Black Star Fra version 6.60 NBE PILLEFYR Black Star Fra version 6.60 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-12 Stage 0-4 Side 13: Justering

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken.

Type 411. Instruktionsbog KEN A/S. Brobyværk, DK 5672 Broby - Tel.: (+45) 62 63 10 91, Fax: (+45) 62 63 16 07 www.ken.dk, e-mail: ken@ken. Instruktionsbog Type 411 Indhold: Opstartsinstruktion 00.03-04 Teknisk beskrivelse. 10.01-0 Brugsanvisning. 0.01-05 Programopbygning. 30.01-0 Fejlsøgning. 40.01-05 Afprøvning og justering. 50.01-04 Konsulent

Læs mere

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion

Powador 12.0 TL3 - INT 14.0 TL3 - INT 18.0 TL3 - INT 20.0 TL3 - INT. Betjeningsvejledning. Oversættelse af tysk originalversion Powador. TL - INT 4. TL - INT 8. TL - INT. TL - INT Betjeningsvejledning Oversættelse af tysk originalversion Betjeningsvejledning til installatører og operatører Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger...

Læs mere

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com

THERMOMAX SMX 100. Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm. www.thermomax-group.com THERMOMAX SMX 100 Microprocessorstyret frostrumsstyring med datalogger og temperaturalarm www.thermomax-group.com INDHOLDSFORTEGNELSE SEKTION 1 - INTRODUKTION... 2 SEKTION 2 - INSTALLATION...... 3 2.1

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Væghængt centralvarmekedel for olie

Væghængt centralvarmekedel for olie Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side 1 DK/137544/02/26-04-2005 Væghængt centralvarmekedel for olie DANAK Reg.nr. 5001 Kvalitetsstyringssystem certificeret i henhold til DS/EN ISO 9001:2000 af

Læs mere

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14

EKS 110. Driftsanvisning 11.09 - 02.14 EKS 110 11.09 - Driftsanvisning K 51204873 02.14 Overensstemmelseserklæring Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamborg Producent eller repræsentant i EU Type Ekstraudstyr Serie-nr. Byggeår EKS 110

Læs mere

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning

Microchip. User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Microchip User s Guide Användarhandbok Käyttöopas Bruksanvisning Brugervejledning Please read this entire guide before installation. Läs hela den här handboken före installation. Lue tämä opas kokonaan

Læs mere