Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning"

Transkript

1 Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning DK

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2. Vigtige informationer Hensigtsmæssig anvendelse Sikkerhedsanvisninger 6 3. Beskrivelse af Condair Dual Hybridbefugter Condair Dual Hybridbefugter s opbygning Funktionsbeskrivelse Varianter Ekstraudstyr Installation og første igangsætning Sikkerhedsanvisninger for installation og igangsætning Montage af befugterenheden Montering af dysesystem Montering af de keramiske plader Montering af centralenheden Montering af enkeltkomponenter i decentralt anlæg Vandinstallation Elektrisk installation Første igangsætning Drift Betjeningsvejledning Igangsætning i daglig drift Afbrydelse af befugtning Visning af driftstilstande Indkodning af driftsparametre Vedligeholdelse og udskiftning af enkeltdele Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelsesarbejder Vigtige anvisninger for vedligeholdelsesarbejder Montering og demontering af dele Montering og demontering af de keramiske plader Montering og demontering af dyser Vedligeholdelse af sølvioniseringen Udskiftning af sikringer i styreboks Fejl Fejlmeddelelser Fejl der kan forekomme Anvisninger for afhjælpning af fejl Specifikationer/omgivelses konditioner Tillæg Bemærkninger til fugtregulering Overensstemmelseserklæring Idriftsætningsprotokol/Vedligeholdelsesjournal Indstillingstabel for sølvionisering 63

4 1. Indledning 1.1 Forord Hermed takker vi for Deres køb af Condair Dual Hybridbefugter, som er en luftbefugter til anvendelse i forbindelse med ventilationsanlæg og -kanaler. Med Condair Dual Hybridbefugter er der skabt en kombination mellem de to befugtningsprincipper forstøvning og fordampning. Som en følge af den modulare opbygning er Condair Dual Hybridbefugter i stand til at dække et meget stort område med hensyn til befugtningskapacitet. Condair Dual Hybridbefugter er konstrueret i overensstemmelse med nutidens tekniske niveau samt anerkendte sikkerhedstekniske forskrifter. Til trods herfor kan der ved ukvalificeret anvendelse opstå fare for såvel bruger som tredjeperson, og der kan ligeledes opstå skader på anlæg og andre værdier. Det er et ubetinget krav, at alle personer der er engageret med arbejde i forbindelse med denne Condair Dual Hybridbefugter, skal overholde alle forskrifter og anvisninger, der er angivet i denne montage- og driftsvejledning. Det schweiziske selskab AXAIR AG har på verdensbasis et udbygget forhandlernet, der til enhver tid er i stand til at yde en kvalificeret service. Ved driftsforstyrrelser, uanset hvilken art, eller spørgsmål i forbindelse med luftbefugtningsteknik, er De velkommen til at rette henvendelse til Deres Condair-forhandler. 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen Begrænsning Denne montage- og driftsvejledning indeholder alle anvisninger på den korrekte montage, drift og vedligeholdelse af Condair Dual Hybridbefugter. Den henvender sig til de personer, der udfører de respektive arbejder. Udover denne montage- og driftsvejledning suppleres med anlægstekniske specifikationer. Om nødvendigt med relevante krydshenvisninger. Som supplement til denne montage- og driftsvejledning gør vi opmærksom på følgende: Alle lokale sikkerhedsforeskrifter for elektriske apparater tilsluttet det elektriske forsyningsnet. Alle anvisninger og advarsler i publikationer for produkter der anvendes i tilknytning til Condair Dual Hybridbefugter. Alle sikkerhedsforeskrifter for det anlæg (ventilationsanlæg), som Condair Dual Hybridbefugter er indbygget i. Alle anvisninger og advarsler, der er anbragt på Condair Dual Hybridbefugter. Alle lokale bestemmelser angående den sanitære installation. 4

5 Symboler For denne montage- og driftsvejledning er følgende symboler gældende: Arbejdsprocesser (arbejdsforløb) er kendetegnet med. Dette symbol angiver sikkerheds- og fareanvisninger, der såfremt de ikke følges kan føre til person- eller materielskade. Dette symbol angiver yderligere information og anvisninger, der bidrager til en bedre forståelse af Condair Dual Hybridbefugter samt bidrager til en mere korrekt og mere økonomisk drift. Opbevaring Vi opfordrer til at opbevare denne montage- og driftsvejledning på et sikkert og tilgængeligt sted, ligesom vi opfordrer til at videregive den ved eventuelt skift i ejer- eller brugerregi. Deres Condair forhandler råder over yderligere eksemplarer, såfremt denne skulle bortkomme. Sprogversioner Denne montage- og driftsinstruktion forefindes på forskellige sprog. Såfremt De har behov herfor, bedes De blot kontakte Deres Condair forhandler. 5

6 2. Vigtige informationer Vi opfordrer til, at De omhyggeligt gennemlæser dette kapitel. De vil heri finde vigtige informationer, der vil bidrage til sikker, saglig og økonomisk drift af Condair Dual Hybridbefugter. 2.1 Hensigtsmæssig anvendelse Denne Condair Dual Hybridbefugter er udelukkende beregnet for anvendelse til luftbefugtning i ventilationssystemer. Al anden anvendelse herudover uden firma Axair AG s skriftlige tilladelse er at betragte som ikke hensigtsmæssig anvendelse. For heraf følgende skader kan fabrikant/ leverandør ikke gøres ansvarlige. Denne risiko bærer alene brugeren. Under hensigtsmæssig anvendelse henregnes: De i denne montage- og driftsvejledning for Condair Dual Hybridbefugter givne anvisninger, forskrifter og anbefalinger. Overholdelse af de forskrevne inspektions- og vedligeholdelsesintervaller. Korrekt opretholdelse af god driftsstand for Condair Dual Hybridbefugter. Overholdelse af de foreskrevne miljø- og driftsbetingelser. 2.2 Sikkerhedsanvisninger Denne Condair Dual Hybridbefugter må kun installeres, betjenes, vedligeholdes og ikke mindst repareres af personer, der er fortrolige med apparatet og tilstrækkeligt uddannet til det pågældende arbejde. Det er kundens ansvar at denne montage- og driftsvejledning suppleres med driftsinterne anvisninger m.h.t. tilsyns- og anmeldelsespligt, driftsorganisation, personaleuddannelse m.v. Udfør intet arbejde, som De ikke kender følgerne af eller er tilstrækkeligt kvalificeret til. I tvivlstilfælde bør De forud kontakte Deres foresatte eller Deres lokale Condair-forhandler. Før påbegyndelse af arbejder på komponenter i Condair Dual Hybridbefugter, skal såvel ventilationsanlæg som luftbefugter korrekt tages ud af drift, el-tilslutning afbrydes, (betjeningskontakt på OFF ) og sikres mod utilsigtet indkobling. Alle installations-, vedligeholdelses-, og reparationsarbejder på den elektriske installation i Condair Dual Hybridbefugter må kun udføres af fagfolk, der er fortrolige med den hermed forbundne fare. Dårligt vedligeholdte befugtningsanlæg kan være sundhedsfarlige. Vedligeholdelsesintervaller skal derfor ubetinget overholdes ligesom vedligeholdelsesarbejder skal udføres korrekt. Vær opmærksom på lokale sikkerhedsforskrifter vedrørende elektriske og elektroniske apparater. Såfremt Condair Dual Hybridbefugter installeres i et rum uden afløb, skal der monteres følere, der afbryder vandforsyningen, såfremt der opstår lækager på vandsystemet. 6

7 Condair Dual Hybridbefugter må kun sættes i drift under de specificerede driftsbetingelser. Advarsel! Afsaltet vand er aggressivt. Permeatledninger såvel som komponenter i forbindelse med befugterenheden skal derfor udføres i rustfrit stål (min. DIN ) eller kunststof. Såfremt det må antages at farefri drift af Condair Dual Hybridbefugter ikke længere er mulig, skal Condair Dual tages ud af drift og sikres mod utilsigtet indkobling. Det må endvidere antages, at en farefri drift ikke længere er mulig: når komponenter i Condair Dual Hybridbefugter udviser beskadigelser. når Condair Dual ikke længere arbejder korrekt. når tilslutninger og rør udviser utætheder. når Condair Dual s komponenter er udslidt eller kraftigt forurenede. når elementer til efterfordampning ikke er ordentligt anbragt, indkoblet og tætte. efter længere tids oplagring under ugunstige forhold. efter alvorlige tranportskader. Anvend udelukkende originale tilbehørs- og reservedele fra Deres Condair leverandør. Der må ikke foretages om- eller tilbygninger på Condair Dual Hybridbefugter og optionale tilbehørsdele uden skriftlig tilladelse fra Axair AG. 7

8 3. Beskrivelse af Condair Dual Hybridbefugter 3.1 Condair Dual Hybridbefugter s opbygning Efterfølgende tegning viser den principielle opbygning af Condair Dual Hybridbefugter M E Kontrolenhed 2 Strømforsyning 3 Styre- og følersignal 4 Tilslutning af ekstern sikkerhedskæde 5 Ekstraudstyr (for indbygning i styreenhed): Drift- og fejlkontrol (option Z401) Trinvis regulering (option Z402) Pneumatisk adapter (option Z403) Seriel interface RS232 (option Z404) Seriel interface RS485 (option Z405) 6 Vandtilslutning 7 Stophane (leveres/udføres af kunden) 8 Filter maskevidde 0,125mm (leveres/udføres af kunden) 9 Trykpumpe 10 Trykkontrol for min. tryk 11 Max. temperatur kontrol for pumpe 12 Sølvionisering 13 Udskylningsafløb m/ vandlås 14 Udskylningsventil 15 Sensor for ledningsevneværdi 16 Tilslutningsbox med 2 dyseventiler (3-trins) Tilslutningsbox med 3 dyseventiler (7- trins, option Z407) 17 Trykkontrol for max. tryk 18 Dyseventiler 19 Afløb med vandlås (leveres/udføres af kunden) 20 Keramiske plader 21 Dyser 22 Luftfilter min. F6/EU6 (leveres/udføres af kunden) 8

9 3.2 Funktionsbeskrivelse Fra omvendt osmose anlægget (RO) ledes det demineraliserede vand (også kaldet RO vand eller Permeat) via stophanen (7) og filteret (8) til trykpumpen (9). I trykpumpen bliver trykket justeret til det nødvendige arbejdstryk på ca. 7 bar afhængig af den ønskede ydelse. Fra trykpumpen ledes det behandlede vand via sølvioniseringsenheden (12) (for sterilisering af vandet) til tilslutningsboxen (16). Ved anlæg der anvendes til køling af luften, kan sølvioniseringsenheden springes over. Ved krav om befugtning åbnes een eller begge dyseventiler (18) i tilslutningsboxen (16) afhængig af den nødvendige ydelse. (I tilfælde med den ekstra 3. ventil: Én, to eller tre dyseventiler). Det behandlede vand ledes videre til de respektive dyser (21), hvor det forstøves til fine dråber. Luften, der passerer forbi dyserne absorberer dråberne, og bliver herved befugtet. De dråber der ikke absorberes bliver tilbageholdt i de keramiske plader for restfordampning (20). Her sker derfor en efterbefugtning af den luft, der strømmer gennem de keramiske plader. Det overskydende vand, der ikke medgår til befugtningen, ledes væk via afløb og vandlås. Styring Anlæggets styring sker enten fra en ekstern regulator eller v.h.a. den i kontrolenheden indbyggede PI styring. I standardudførelsen med 2 ventiler sker styringen i 3 trin svarende til 1/3, 2/3 og 3/3 ydelse. Den første ventil åbner ved ca. 20% fugtbelastning, den anden ved ca. 50 % og begge ventiler er åbne ved ca. 80 % fugtbelastning. Bemærk: For anlæg med en tredje ventil på tilslutningsboxen sker styringen i 7 trin med en dertil svarende fordeling af ydelsen. Kontrol Løbende kontrolleres min. og max. tryk, vandets ledningsevne samt temperaturen på trykpumpen. I tilfælde af at den tilladelige ledningsevne (max. 15 µs) overskrides, åbnes ventilen (14) på tilslutningsboxen og vandsystemet gennemskylles indtil den tilladelige ledningsevne er nået. 9

10 3.3 Varianter Condair Dual Hybridbefugter kan leveres i 2 forskellige udførelser: Som Central-Anlæg (type: CD ZE...) og som Decentral-Anlæg (type CD DZ...). De to udførelser er i princippet ens. I Central-anlægget udgør styreenheden, trykpumpen, sølvioniseringsenheden og tilslutningsboksen den såkaldte Centralenhed, som leveres færdig monteret og elektrisk forbundet. I Decentral-anlægget kan de nævnte komponenter monteres frit. Central-anlæg (CD ZE...) 1 2 2h 2a 2g 2f 3 2b 2e c 2d 1 Befugterenhed 2 Centralenhed med: 2a Kontrolenhed 2b Min. pressostat Permeat 2c Max. termostat pumpe 2d Trykpumpe 2e Sølvionisering 2f Sensor for måling af ledningsevne 2g Tilslutningsbox 2h Max. Pressostat Permeat 3 El-tilslutninger (strømforsyning, styrestrøm- henholdsvis signalindgang fra føler, forbindelser til ekstern sikkerhedskæde) 4 Stophane (leveres/udføres af kunden) 5 Filter (maskevidde 0,125 mm - leveres/udføres af kunden) 6 Vandtilslutning 10

11 Decentral-anlæg (CD DZ...) Befugterenhed 2 Kontrolenhed 3 El-tilslutninger (strømforsyning, styre- og signalindgang, tilslutning og ekstern sikkerhedskæde) 4 Trykpumpe 5 Stophane (leveres/udføres af kunden) 6 Filter (maskevidde 0,125 mm - leveres/udføres af kunden) 7 Vandtilslutning 8 Max. termostat pumpe 9 Min. Pressostat Permeat 10 Sølvionisering 11 Sensor for måling af ledningsevne 12 Tilslutningsbox 13 Max. Pressostat Permeat 11

12 3.4 Ekstraudstyr Fjernsignalprint for drift og fejlmelding Z401 Fjernsignalprintet muliggør via 4 potentialfrie kontaktsæt, at få signaler om driftstilstandene: Driftsklar, Befugtning, Service påkrævet og Fejl. NB! Fjernsignalprintet leveres med særskilt vejledning. Print for trinvis regulering Z402 Dette print for trinvis regulering muliggør tilslutning af en 3-trins hygrostat (f.eks. HDU3) til styring af Condair Dual Hybridbefugter. NB! Print for trinvis regulering leveres med særskilt vejledning. Pneumatikadapter Z403 Denne adapter muliggør tilslutning af en pneumatisk modulerende regulator til Condair Dual Hybridbefugter. NB! Pneumatikadapteren leveres med særskilt vejledning. Serielle forbindelser RS 232 Z404 henholdsvis RS 485 Z405 Via de serielle tilslutninger (RS 232 eller RS 485) kan driftsdata overføres mellem Condair Dual Hybridbefugter og en PC eller til CTS-anlæg. NB! Projektering og udførelse af respektive software er kundens ansvar. Teknisk information om kommunikationsparametre m.v. kan indhentes hos Deres Condair leverandør. Tilslutningsbox med dyseventiler Z407 Tilslutningsboxen med 3 forstøverventiler muliggør en 7-trinsregulering af Condair Dual Hybridbefugter. Dækkappe for centralenheden Z408 Dækkappen tjener til beskyttelse af centralenheden mod smuds og beskadigelse. Dækkappen kan til enhver tid eftermonteres. NB! Dækkappen leveres med særskilt montagevejledning. 12

13 4. Installation og første igangsætning 4.1 Sikkerhedsanvisninger for installation og igangsætning Alle installations- og igangsætningsarbejder må kun varetages af kvalificerede fagfolk, som er fortrolige med Condair Dual Hybridbefugter. Alle installationsarbejder i ventilationsanlægget, hvor Condair Dual Hybridbefugter bliver indbygget, må kun foretages efter at anlægget er taget ud af drift og sikret mod utilsigtet indkobling. Alle anvisninger for placering og montage af de enkelte komponenter til Condair Dual Hybridbefugter (se kapitel 4.2 til 4.5) skal ubetinget følges og overholdes. Anvend udelukkende de medleverede fastgørelsesmaterialer. Såfremt dette, i specielle tilfælde, ikke er muligt med de medleverede materialer, anbefales det at anvende en tilsvarende stabil fastgørelsesmetode. I tvivlstilfælde bør De tage kontakt med Deres Condair leverandør. 4.2 Montage af befugterenheden Vigtigt Normalt er dimensioneringen af luftkanaler/ventilationscentral og placering af Condair Dual Hybridbefugter i luftkanalen endeligt fastlagt ved projekteringen af anlægget og angivet i projektbilag. Forvis Dem inden montage om at følgende punkter er taget i betragtning. Advarsel, RO vand er agressivt! Samtlige komponenter (kanal/ventilationscentral, fastgørelsesmaterialer, afløbsledning, etc.) i tilknytning til befugterenheden skal udføres i rustfrit stål (min. DIN ) eller i kunststof. For indbygning og vedligeholdelse af befugterenheden skal der i luftkanalen/ ventilationscentralen indbygges et vindue og en tilstrækkelig stor montagelem. Luftkanaler/ventilationscentral i tilknytning til befugterenheden skal udføres vandtætte. Foran befugterenheden skal monteres luftfilter i kvalitet EU6 eller bedre. I kanalafsnit hvor befugterenheden monteres, skal indbygges en afløbsbakke med fald mod de keramiske plader. Udløbet forbindes via en vandlås til afløbssystemet. NB! Vandlåsens højde er afhængig af trykket i kanalen. Dimensionering foretages af kunden. I kolde omgivelse skal kanalen isoleres, således at den befugtede luft ikke kondenserer på kanalvæggen. En minimumsafstand på 0,2 m til en forvarmeflade skal overholdes. En jævn luftfordeling over befugterens tværsnit skal tilsikres. 13

14 4.2.1 Montering af dysesystem Komponenterne til dysesystemet leveres enkeltvis og må sammenbygges på monteringsstedet. Efterfølgende er beskrevet det videre forløb af dysesystemets montage. Detailerede informationer (mål, fastgørelsespunkter, etc.) befinder sig på montagetegningen over Deres anlæg. Vigtigt! De på montagetegningen angivne mål, skal ubetinget overholdes. Dysesystemet indeholder følgende komponenter: A B C D E F A B C D E F G To beslag til fastgørelse af de lodrette profilskinner på kanalvæggen To eller flere vandrette profilskinner To lodrette profilskinner der fastgøres til kanalvæggen med beslagene (A) Et antal beslag til samling af vandrette og lodrette profilskinner Et eller flere dysegitre med påmonterede dyser Fire eller seks gitterbæringer pr. dysegitter To eller tre kanalgennemføringer G Luftretning 14

15 Montér først de to lodrette profilskinner på begge sider i kanalen (se montagetegningen for placering og fastgørelse). Vigtigt! Brug udelukkende de medfølgende monteringsmaterialer. Hvis dette ikke er muligt, er det vigtigt at sørge for, at monteringshullerne indvendig er korrekt forseglet ved de anvendte materialer ø3.3 mm 1. Afmærk placering af hullerne til beslagene på kanalvæggen og bor hullerne med et Ø3.3 mm bor. Vigtigt! Vær opmærksom på at monteringshullerne i højre og venstre side af kanalvæggene er nøjagtigt overfor hinanden samt at de øverste og nederste monteringshuller er i korrekt vinkel på kanalloftet. 2. Fastgør de lodrette profilskinner til kanalvæggene med de medfølgende beslag og skruer. 3. I kanaler med en bredde over 2m: Montér loftsbeslaget til den øverste profilskinne (hul i profilskinnen: Ø14mm) Fastgør vinklerne til de lodrette profilskinner med de medfølgende skruer og plademøtrikker. 5. Fastgør de vandrette profilskinner på vinklerne med de medfølgende skruer og plademøtrikker. 6. I kanaler med en bredde over 2m: Forbind alle de nærliggende vandrette profilskinner (om muligt i midten), ved at anvende de medfølgende profilskruer og møtrikker, og montér de lodrette holdere mellem de vandrette profilskinner - i den viste position. 15

16 7 8 9 B B A B 7. Fastgør gitterholderne til de vandrette profilskinner med de medfølgende skruer og plademøtrikker. 8. På dysegitteret monteres bæremuffe A og de tre eller fire bøsninger B. 9. Montér dysegitteret (eller flere) i gitterholderne på profilskinnerne i den korrekte position (se placering på montagetegningen). Bemærk: Dyserne er på fabrikken påmonteret en beskyttelseshætte, så snavs og støv ikke kan trænge ind i dyserne. Disse hætter fjernes først lige før opstart af anlægget Montering af kanalgennemføringer (2 eller 3 anhængig af anlægstype) til vandtilførsel: Bor de nødvendige antal Ø14mm huller og montér gennemføringerne som vist på tegningen. Forbind vandtilførslen med gennemføringen i overensstemmelse med den medfølgende montagetegning. Bemærk følgende punkter: Y6 (rood) Y7 (blauw) Y8 (geel) Dyserne til den enkelte vandtilførsel er mærket med farvede tætningsringe (rød, blå og gul). Anvend udelukkende de medleverede slanger Ø6/4 mm. Andre slangetyper kan forårsage problemer under driften. Skær slangerne af med 5 mm tillæg på længden. Hermed kan slangerne korrekt anbringes i lynkoblingen (indtil anslag). Vigtigt! Anvend velegnet skæreværktøj således at der opnås lige snit uden hakker. Slangerne må ikke have knæk eller beskadigelser (revner på langs). Kontrollér at slangerne er ordenligt fastgjorte. Korrekt monterede slanger kan ikke trækkes ud, uden tryk på klemringen. 16

17 4.2.2 Montering af de keramiske plader Komponenterne til de keramiske plader leveres enkeltvis og må sammenbygges på monteringsstedet. I det efterfølgende er beskrevet, hvordan samlingen af de keramiske plader skal foretages. Detaljerede informationer (mål, fastgørelsespunkter, detailtegninger, etc.) findes i montagetegningen til anlægget. Vigtigt! De angivne mål på montagetegningen, skal ubetinget overholdes. Efterfordampningsenheden består af følgende komponenter: F G3 G4 G1 B C G3 D G4 A A B C D E F G En, to eller tre tværskinner (afhængig af størrelsen på anlægget) hver bestående af: 2 vægbeslag sammenskruet med en U-skinne. Et eller flere profilstykker med glidere, fastgøres på tværskinnen med bøjlebeslag. En eller to holdere til dækplader for tætning af sidefladerne af de keramiske plader. Keramisk plade Nederste tætningspude (1-6 stk. afhængig af antal keramiske plader). Øverste tætningspude med tætningselement. Tætningsplader: G1 Færdigskåret plade 140 x 80 mm G2 Materiale på rulle bredde 140 mm G3 Materiale på rulle bredde 90 mm G4 Materiale på rulle bredde 120 mm E Luftretning G4 G2 17

18 Montagerækkefølge Først monteres den øverste tværskinne mm ø3.3 mm 6x 158 mm 1. Anvend boreskabelonen og afmærk hullerne nøjagtigt i både højre og venstre side af kanalvæggen (se installationstegningen) og bor Ø3,3 mm hullerne. Vigtigt! Placér boreskabelonerne i korrekt vinkel i forhold til kanalens loft og i samme afstand fra dysegitteret. 2. Montér begge beslag på kanalvæggen ved at anvende de selvskærende skruer. Vigtigt! Før skruer spændes helt til, kontrolleres det, at beslagene er i den rigtige vinkel og afstand (158 mm) i forhold til kanalloftet. 3. Montér U-skinnen på vægbeslagene og fastgør den med de medleverede (M6x55) cylinderhovedskruer, spændeskiver, pakninger og møtrikker. 4. Hvis systemet er udstyret med en Booster monteres basispladen nu i kanalen. Basispladen fastgøres til kanalvæggen med popnitter, bagved fordampningsenheden. 4 18

19 Indsætning af glidere i profilstykket Møtrikker er indstøbt i gliderne til fastgørelse af gliderne i profilstykket. Set fra oven i luftretningen er møtrikkerne placeret lidt til venstre for midten af glideren Fjern først alle låsene fra gliderne. 6. Begynd med at montere den nederste glider: Skru cylinderhovedskruen (M6x20) ind i profilstykket, indtil der mangler 5 mm. Indsæt glideren fra oven i profilen og skub den ned til den får kontakt med skruen. Spænd nu skruen helt fast til glideren er fastlåst. Gentag denne fremgangsmåde til alle gliderne er monteret i profilen. Montering af den nederste tværskinne (og evt. midterskinne). Bemærk: Hvis systemet kun har een tværskinne, så fortsæt til punkt Montér både venstre og højre profilstykke til den øverste tværskinne med bøjlebeslagene og (M6x10) cylinderhovedskruerne. Før endelig fastgørelse kontrolleres at profilstykkerne er paralelle med kanalens sidevægge og i vinkelret på kanalloftet. Bemærk: Hvis systemet kun har eet profilstykke, monteres det i midten af den øverste tværskinne. 19

20 Montér vægbeslagene i den nederste og evt. den miderste tværskinne. Vigtigt! Spænd kun skruerne så meget, at vægbeslagene stadig kan bevæge sig i U-profilen. 9. Fastgør den nederste og evt. den miderste tværskinne til profilstykkerne med de medfølgende bøjlebeslag. Bemærk: Hvis systemet kun har eet profilstykke, skal den nederste tværskinne monteres parallelt med en øverste skinne Pres nu vægbeslagene ud til kanalvæggene. Kontrollér at alle vinkler er korrekte, afmærk skruehuller og bor alle Ø3,3 mm hullerne. Skru vægbeslagene fast med de selvskærende skruer. 10. I tilfælde af et ulige antal keramiske plade (i bredden) skal det ene profilstykke monteres helt op til kanalens sidevæg. For at tætne de keramiske plader her, skal der monteres en tætningsliste (15 x 8 mm selvklæbende) mellem profilstykket og sidevæggen. Vigtigt! Begge overflader skal være absolut rene før tætningsliste monteres. 20

21 11. Fastgør alle profilstykkerne til tværskinnerne ved hjælp af bøjlebeslagene (se installationstegning for nøjagtig placering). Montér dem parallelt med kanalvæggene og efterspænd alle skruer. 12. Indsæt de øverste tætningplader (færdigskåret 140 x 80 mm) på alle profilstykker. 13. Klip de nederste tætningsplader (materiale på rulle bredde 140 mm) til i den korrekte længde (før pladen op i profilen til den ikke kan komme længere og klip af i længden) og indsæt dem i alle profiler. Montage af beslag til tætningsplader Bemærk. Ved ulige antal keramiske plader i bredden bruges 1 beslag. Ved lige antal keramiske plader i bredden bruges 2 beslag (i specielle tilfælde ingen) /3 1/3 ø3.3 mm 14. Hæng den nederste keramiske plade ind i hængselhullerne i glideren og sving pladen ud til kanalvæggen. 15. Montér beslaget i hængslerne på den keramiske plade og i den rigtige vinkel på kanalloftet som vist på illustrationen. Mærk skruehullerne op og bor Ø3,3 mm hullerne. 16. Montér beslaget med de selvskærende skruer. Vigtigt! For at sikre den optimale tæthed skal alle skruehuller i beslaget anvendes. 21

22 Forberedelse af de keramiske plader før installation: Bemærk: For at angive den korrekte placering er der på hver af de keramiske plader (på den side der vender mod dyserne) anbragt en etiket med påtrykt typebetegnelse. For at angive placering af de keramiske plader er samme typebetegnelse anført på den medfølgende tegning Montér de nederste tætningspuder på den nederste keramiske plade. Bemærk: Antallet af de nederste tætningspuder afhænger af den aktuelle installation (1-6 stk.). Hvis der er mere end een tætningspude, er de to fjedre monteret mellem tætningspuderne. Ingen fjedre er indsat mellem den øverste tætningspude og det keramiske element. Om nødvendigt kan (hvis fjedrenes styretappe på den øverste tætningspude rører den keramiske plade) styretappene bøjes ud til siden. 18. Montér den øverste tætningspude på den angivne keramiske plade (med de angivne tætningselementer monteret).. Montering af de keramiske plader: Begynd installeringen på den ene kanalvæg Begynd fra neden og montér den keramiske plade ind i gliderne i lodret rækkefølge. Kontrollér at hængslerne er korrekt monteret i hullerne i gliderne. Gentag denne fremgangsmåde på de øvrige lodrette plader. 20. Når alle de keramiske plader er monteret i højden, indsættes låsestykkerne i alle gliderne (indsættes til de klikker). 22

23 G Skær tætningsplader af (materiale på rulle bredde 90 mm) til den nøjagtige længde (kanalhøjde) og montér dem for at tætne mellemrummet mellem de karamiske plader og profilskinnen med gliderne. Bemærk: Hvis systemet er udstyret med en Booster monteres booster elementerne nu (se afsnittet: Installering af booster elementer). Drej de keramiske plader i korrekt stilling. 22. Skær tætningsplader af (materiale på rulle bredde 90 mm) til den nøjagtige længde (kanalhøjde) og montér den for at tætne mellemrummet mellem de keramiske plader og beslaget til tætningspladen. Pladen indsættes i holderne på de keramiske plader og beslaget (se tegning). 23. Fastgør de keramiske plader på tætningspladeholderen med fjedre (2 fjedre pr. plade). 24. Fastgør modstående keramiske plader med hinanden med hængselbøjlerne (2 bøjler pr. plade). 25. Skær tætningsplader af (materiale på rulle bredde 120 mm) til den nøjagtige længde (kanalhøjde) og montér dem for at tætne mellemrummet mellem de keramiske plader. Fastgøres i holderne på de keramiske plader (se tegning). 23

24 Installering af booster-elementer: Anlæg med lufthastigheder >2,5 m/s er udstyret med en Booster bestående af booster-skørter og booster-paneler. De monteres ved at følge installeringen af de keramiske plader Hæng booster-panelerne ind i de korresponderende beslag Montér booster-panelerne bag på de keramiske plader (set fra luftretningen) og fastgør dem i hængslerne med hængselbøjlerne. 24

25 900 mm 4.3 Montering af centralenheden Placering af centralenheden Centralenheden er beregnet for vægmontage. Kontrollér at bygningskonstruktionen (væg, søjle, etc.), hvor centralenheden skal monteres, er i besiddelse af tilstrækkelig bæreevne og stabilitet samt er egnet for fastgørelse. NB! Undlad at montere centralenheden på vibrerende bygningsdele. Det anbefales kun at montere centralenheden i rum med gulvafløb. Såfremt dette ikke er muligt skal der indbygges fugtfølere på passende sted, således at der afbrydes for vandtilgang i tilfælde af utætheder i vandsystemet. Derudover bør det påses, at der ikke opstår vandskader på effekter der opbevares/findes i nærheden af centralenheden. Ved placering af centralenheden er det vigtigt at være opmærksom på overholdelse af lokale bestemmelser (se kapitel 8.2). NB! Fare for beskadigelse! Undlad at montere centralenheden på steder, hvor risici er tilstede, eller på steder hvor store støvmængder forekommer. I givet fald kan centralenheden beskyttes med dækkappe Z408. Centralenheden skal monteres således, at længden af vandledningen mellem tilslutningsboks og dyser er så kort som muligt og ikke overstiger 10 m. Centralenheden skal endvidere monteres således, at den er nem at komme til med tilstrækkelig plads til betjening og vedligeholdelse (min. fri plads rundt om centralenheden er 0,5 m og min 1,0 m til gulv). Montering af centralenheden Centralenheden fastgøres til væggen med det medleverede monteringssæt centralenhed (4 stk. træskruer m/ rundt hoved Ø8x50 mm og 4 stk. rawplugs Ø10 mm). Såfremt det ikke er muligt at anvende de medleverede materialer vælges en tilsvarende stabil befæstigelsesmetode. Vigtigt! Centralenheden anbringes vandret (anvend waterpass). Ø10 mm 640 mm Ø8x50 mm 25

26 85 mm 4.4 Montering af enkeltkomponenter i decentralt anlæg Generelle retningslinier for placering og fastgørelse De enkelte komponenter skal placeres sådan at: afstandene mellem komponenterne er så kort som muligt, og at de maximale afstande overholdes. de er rimeligt tilgængelige og således, at der er tilstrækkelig plads til betjening og vedligeholdelse (ca. 0,5 m luft omkring de enkelte komponenter og min. afstand fra gulv 1,0 m). Trykpumpen, sølvionisering og tilslutningsboksen bør kun monteres i rum med gulvafløb. Såfremt dette ikke er muligt, skal der indbygges følere, der registrerer eventuelle utætheder og foranlediger effektiv lukning for vandtilførslen. Vær yderligere opmærksom på, at der ved eventuelle utætheder ikke kan opstå skader på ting og sager. Vær opmærksom på risici for beskadigelser. Anbring ikke komponenter på steder, hvor latent risiko for beskadigelse er tilstede eller hvor uforholdsmæsig stor støvbelastning forekommer. Trykforøgerenheden er beregnet for vægmontage, styreenheden, sølvionisering og tilslutningsboksen er beregnet for montage direkte på kanalvæggen/ventilationscentral. Vær opmærksom på at de respektive konstruktioner (vægge, søjler, kanaler etc.) er af passende stabilitet og styrke og er egnet for den pågældende montage. NB! Undgå at montere komponenter på vibrerende bygningsdele. Anvend udelukkende de medleverede fastgørelsesmaterialer. Såfremt dette, i specielle tilfælde, ikke er muligt med de medleverede materialer, anbefales det at anvende en tilsvarende stabil fastgørelsesmetode. I tvivlstilfælde bør De tage kontakt med Deres Condair leverandør. 125 mm M5x55 Montering af tilslutningsboksen Tilslutningsboksen leveres monteringsklar og fastgøres til ventilationskanal/ ventilationscentral eller en ramme med de medleverede 4 stk. cyl. skruer M5x55, M5 fjederskiver og M5 blindmøtrikker. Tilslutningsboksen monteres sådan at placeringsanvisninger overholdes og længden af vandledninger mellem tilslutningsboks og dyser er kortest muligt (max. 10 m). 40 mm M6x25 Montering af sølvionisering Denne fastgøres til ventilationskanal/ ventilationscentral eller på en ramme med de medleverede 2 stk. cyl. skruer M6x25, M6 fjederskiver og M6 blindmøtrikker. Sølvioniseringen anbringes sådan at monteringsanvisningerne overholdes, og således at længden af vandledningen mellem tilslutningsboks og trykpumpen bliver kortest muligt (max. 10 m). 26

Condair Dual. Hybridbefugter. Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2510725 DK 0801

Condair Dual. Hybridbefugter. Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2510725 DK 0801 Condair Dual 2 Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 2510725 DK 0801 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Omvendt Osmose Type UniRo C Teknisk Instruktion

Omvendt Osmose Type UniRo C Teknisk Instruktion Omvendt Osmose er meget miljøvenlig. Der bruges ingen kemikalier i processen - kun vandtryk. 1.1 Brugermanualen Denne brugermanual gælder for UniRo 150 210 450C. Brugermanualen bør gennemlæses grundigt,

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning

Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Fjernbetjening VRC calormatic FBG d Betjenings- og installationsvejledning Side 1 Indholdsfortegnelse 1.Betjeningsoversigt 3 2.Energisparetips 5 3.Styringens indstillinger 6 3.1 Styringens driftsarter

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne

Spa-Kompagniet. Monteringsvejledning for saunaovne Spa-Kompagniet Monteringsvejledning for saunaovne 1. Introduktion a. Denne monteringsvejledning angiver hvorledes Spa-Kompagniets saunaovne skal monteres og installeres. For optimal installering skal vejledningen

Læs mere

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING

Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING [Skriv tekst] [Skriv tekst] Proces Styring STF-1 til BalTec Radial Nittemaskine med RC 20 STYRING Brugsanvisning Introduktion Styringen og overvågningen af processer med henblik på kvalitetssikring er

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie

Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie Monterings- og betjeningsvejledning RO 200 Serie RO 253-C, RO 254-C, RO 257-C, RO 257-C/450 KEN A/S Brobyværk, DK-5672 Broby Tlf.: 62 63 10 91, fax: 62 63 16 07 Internet: www.ken.dk, e-mail: ken@ken.dk

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3.

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. ELEKTRONISK KODELÅS TIL 1-2-3 DØRE. TCS CODY er et moderne og sikkert alternativ til de mest almindelige låsesystemer. Med to simple programmeringstrin, dvs. indtastning af og

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual

Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Beta Care Puslebord 40 væghængt Brugermanual Udgave 1 August 2011 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges

ES 999. Co2+ NTC Sensor Basic for montage på kanal. Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Co Sensor Basic for montage på kanal Sensor til ventilationsanlæg så komforten i lokalet øges Egenskaber: har en 0- proportional udgang, på baggrund af det aktuelle CO niveau, beregnet som input til en

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning KOM GODT I GANG MED INSTALLATIONEN Denne vejledning giver dig et overblik over, hvad startpakken indeholder og hjælper dig med installationen trin for trin. 1 gateway 1 netværkskabel

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2

BRUGERVEJLEDNING KRM-1 og KRM-2 -1 og -2 V2.0 (05.11.2015) 1 (8) SENSORKONSTRUKTION. Elektronik. B. Øvre kabinet med tætning.. Nedre hus med tætning.. dapterplade med pakning. E. Optisk røgsensor. F. Gummibøsning (kun til isolerede eller

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de

Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de A brand name within the Frico Group Frico GmbH Dieselstr. 4, D-73278 Schlierbach Tel. +49 (0) 7021 / 97003-0 Fax +49 (0) 7021 / 768 41 e-mail: info@gelu-frico.de Monterings- og betjeningsvejledning for

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2

VAV FUNKTION. Instruktionsmanual 2 VAV FUNKTION DK Instruktionsmanual 2 DK INDHOLD INDLEDNING... 3 1. MONTAGE AF TRYKTRANSMITTER... 3 2. SLANGE TILSLUTNING PÅ TRYKTRANSMITTER... 3 3. ELEKTRISK TILSLUTNING TIL AGGREGAT... 4 4. INDSTILLING

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

MEGAPRO GULVVARME STYRING

MEGAPRO GULVVARME STYRING MEGAPRO GULVVARME STYRING Tlf. 58 85 60 00 1 Indholdsfortegnelse MEGAPRO GULVVARME...1 Trådløs rumtermostat...3 Rumtermostaten DTP F85 BC0 0SE...4 Teknisk data...6 Fejlsøgning...7 Trådløs Styreenhed...8

Læs mere