Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning"

Transkript

1 Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning DK

2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Forord Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2. Vigtige informationer Hensigtsmæssig anvendelse Sikkerhedsanvisninger 6 3. Beskrivelse af Condair Dual Hybridbefugter Condair Dual Hybridbefugter s opbygning Funktionsbeskrivelse Varianter Ekstraudstyr Installation og første igangsætning Sikkerhedsanvisninger for installation og igangsætning Montage af befugterenheden Montering af dysesystem Montering af de keramiske plader Montering af centralenheden Montering af enkeltkomponenter i decentralt anlæg Vandinstallation Elektrisk installation Første igangsætning Drift Betjeningsvejledning Igangsætning i daglig drift Afbrydelse af befugtning Visning af driftstilstande Indkodning af driftsparametre Vedligeholdelse og udskiftning af enkeltdele Sikkerhedsanvisninger for vedligeholdelsesarbejder Vigtige anvisninger for vedligeholdelsesarbejder Montering og demontering af dele Montering og demontering af de keramiske plader Montering og demontering af dyser Vedligeholdelse af sølvioniseringen Udskiftning af sikringer i styreboks Fejl Fejlmeddelelser Fejl der kan forekomme Anvisninger for afhjælpning af fejl Specifikationer/omgivelses konditioner Tillæg Bemærkninger til fugtregulering Overensstemmelseserklæring Idriftsætningsprotokol/Vedligeholdelsesjournal Indstillingstabel for sølvionisering 63

4 1. Indledning 1.1 Forord Hermed takker vi for Deres køb af Condair Dual Hybridbefugter, som er en luftbefugter til anvendelse i forbindelse med ventilationsanlæg og -kanaler. Med Condair Dual Hybridbefugter er der skabt en kombination mellem de to befugtningsprincipper forstøvning og fordampning. Som en følge af den modulare opbygning er Condair Dual Hybridbefugter i stand til at dække et meget stort område med hensyn til befugtningskapacitet. Condair Dual Hybridbefugter er konstrueret i overensstemmelse med nutidens tekniske niveau samt anerkendte sikkerhedstekniske forskrifter. Til trods herfor kan der ved ukvalificeret anvendelse opstå fare for såvel bruger som tredjeperson, og der kan ligeledes opstå skader på anlæg og andre værdier. Det er et ubetinget krav, at alle personer der er engageret med arbejde i forbindelse med denne Condair Dual Hybridbefugter, skal overholde alle forskrifter og anvisninger, der er angivet i denne montage- og driftsvejledning. Det schweiziske selskab AXAIR AG har på verdensbasis et udbygget forhandlernet, der til enhver tid er i stand til at yde en kvalificeret service. Ved driftsforstyrrelser, uanset hvilken art, eller spørgsmål i forbindelse med luftbefugtningsteknik, er De velkommen til at rette henvendelse til Deres Condair-forhandler. 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen Begrænsning Denne montage- og driftsvejledning indeholder alle anvisninger på den korrekte montage, drift og vedligeholdelse af Condair Dual Hybridbefugter. Den henvender sig til de personer, der udfører de respektive arbejder. Udover denne montage- og driftsvejledning suppleres med anlægstekniske specifikationer. Om nødvendigt med relevante krydshenvisninger. Som supplement til denne montage- og driftsvejledning gør vi opmærksom på følgende: Alle lokale sikkerhedsforeskrifter for elektriske apparater tilsluttet det elektriske forsyningsnet. Alle anvisninger og advarsler i publikationer for produkter der anvendes i tilknytning til Condair Dual Hybridbefugter. Alle sikkerhedsforeskrifter for det anlæg (ventilationsanlæg), som Condair Dual Hybridbefugter er indbygget i. Alle anvisninger og advarsler, der er anbragt på Condair Dual Hybridbefugter. Alle lokale bestemmelser angående den sanitære installation. 4

5 Symboler For denne montage- og driftsvejledning er følgende symboler gældende: Arbejdsprocesser (arbejdsforløb) er kendetegnet med. Dette symbol angiver sikkerheds- og fareanvisninger, der såfremt de ikke følges kan føre til person- eller materielskade. Dette symbol angiver yderligere information og anvisninger, der bidrager til en bedre forståelse af Condair Dual Hybridbefugter samt bidrager til en mere korrekt og mere økonomisk drift. Opbevaring Vi opfordrer til at opbevare denne montage- og driftsvejledning på et sikkert og tilgængeligt sted, ligesom vi opfordrer til at videregive den ved eventuelt skift i ejer- eller brugerregi. Deres Condair forhandler råder over yderligere eksemplarer, såfremt denne skulle bortkomme. Sprogversioner Denne montage- og driftsinstruktion forefindes på forskellige sprog. Såfremt De har behov herfor, bedes De blot kontakte Deres Condair forhandler. 5

6 2. Vigtige informationer Vi opfordrer til, at De omhyggeligt gennemlæser dette kapitel. De vil heri finde vigtige informationer, der vil bidrage til sikker, saglig og økonomisk drift af Condair Dual Hybridbefugter. 2.1 Hensigtsmæssig anvendelse Denne Condair Dual Hybridbefugter er udelukkende beregnet for anvendelse til luftbefugtning i ventilationssystemer. Al anden anvendelse herudover uden firma Axair AG s skriftlige tilladelse er at betragte som ikke hensigtsmæssig anvendelse. For heraf følgende skader kan fabrikant/ leverandør ikke gøres ansvarlige. Denne risiko bærer alene brugeren. Under hensigtsmæssig anvendelse henregnes: De i denne montage- og driftsvejledning for Condair Dual Hybridbefugter givne anvisninger, forskrifter og anbefalinger. Overholdelse af de forskrevne inspektions- og vedligeholdelsesintervaller. Korrekt opretholdelse af god driftsstand for Condair Dual Hybridbefugter. Overholdelse af de foreskrevne miljø- og driftsbetingelser. 2.2 Sikkerhedsanvisninger Denne Condair Dual Hybridbefugter må kun installeres, betjenes, vedligeholdes og ikke mindst repareres af personer, der er fortrolige med apparatet og tilstrækkeligt uddannet til det pågældende arbejde. Det er kundens ansvar at denne montage- og driftsvejledning suppleres med driftsinterne anvisninger m.h.t. tilsyns- og anmeldelsespligt, driftsorganisation, personaleuddannelse m.v. Udfør intet arbejde, som De ikke kender følgerne af eller er tilstrækkeligt kvalificeret til. I tvivlstilfælde bør De forud kontakte Deres foresatte eller Deres lokale Condair-forhandler. Før påbegyndelse af arbejder på komponenter i Condair Dual Hybridbefugter, skal såvel ventilationsanlæg som luftbefugter korrekt tages ud af drift, el-tilslutning afbrydes, (betjeningskontakt på OFF ) og sikres mod utilsigtet indkobling. Alle installations-, vedligeholdelses-, og reparationsarbejder på den elektriske installation i Condair Dual Hybridbefugter må kun udføres af fagfolk, der er fortrolige med den hermed forbundne fare. Dårligt vedligeholdte befugtningsanlæg kan være sundhedsfarlige. Vedligeholdelsesintervaller skal derfor ubetinget overholdes ligesom vedligeholdelsesarbejder skal udføres korrekt. Vær opmærksom på lokale sikkerhedsforskrifter vedrørende elektriske og elektroniske apparater. Såfremt Condair Dual Hybridbefugter installeres i et rum uden afløb, skal der monteres følere, der afbryder vandforsyningen, såfremt der opstår lækager på vandsystemet. 6

7 Condair Dual Hybridbefugter må kun sættes i drift under de specificerede driftsbetingelser. Advarsel! Afsaltet vand er aggressivt. Permeatledninger såvel som komponenter i forbindelse med befugterenheden skal derfor udføres i rustfrit stål (min. DIN ) eller kunststof. Såfremt det må antages at farefri drift af Condair Dual Hybridbefugter ikke længere er mulig, skal Condair Dual tages ud af drift og sikres mod utilsigtet indkobling. Det må endvidere antages, at en farefri drift ikke længere er mulig: når komponenter i Condair Dual Hybridbefugter udviser beskadigelser. når Condair Dual ikke længere arbejder korrekt. når tilslutninger og rør udviser utætheder. når Condair Dual s komponenter er udslidt eller kraftigt forurenede. når elementer til efterfordampning ikke er ordentligt anbragt, indkoblet og tætte. efter længere tids oplagring under ugunstige forhold. efter alvorlige tranportskader. Anvend udelukkende originale tilbehørs- og reservedele fra Deres Condair leverandør. Der må ikke foretages om- eller tilbygninger på Condair Dual Hybridbefugter og optionale tilbehørsdele uden skriftlig tilladelse fra Axair AG. 7

8 3. Beskrivelse af Condair Dual Hybridbefugter 3.1 Condair Dual Hybridbefugter s opbygning Efterfølgende tegning viser den principielle opbygning af Condair Dual Hybridbefugter M E Kontrolenhed 2 Strømforsyning 3 Styre- og følersignal 4 Tilslutning af ekstern sikkerhedskæde 5 Ekstraudstyr (for indbygning i styreenhed): Drift- og fejlkontrol (option Z401) Trinvis regulering (option Z402) Pneumatisk adapter (option Z403) Seriel interface RS232 (option Z404) Seriel interface RS485 (option Z405) 6 Vandtilslutning 7 Stophane (leveres/udføres af kunden) 8 Filter maskevidde 0,125mm (leveres/udføres af kunden) 9 Trykpumpe 10 Trykkontrol for min. tryk 11 Max. temperatur kontrol for pumpe 12 Sølvionisering 13 Udskylningsafløb m/ vandlås 14 Udskylningsventil 15 Sensor for ledningsevneværdi 16 Tilslutningsbox med 2 dyseventiler (3-trins) Tilslutningsbox med 3 dyseventiler (7- trins, option Z407) 17 Trykkontrol for max. tryk 18 Dyseventiler 19 Afløb med vandlås (leveres/udføres af kunden) 20 Keramiske plader 21 Dyser 22 Luftfilter min. F6/EU6 (leveres/udføres af kunden) 8

9 3.2 Funktionsbeskrivelse Fra omvendt osmose anlægget (RO) ledes det demineraliserede vand (også kaldet RO vand eller Permeat) via stophanen (7) og filteret (8) til trykpumpen (9). I trykpumpen bliver trykket justeret til det nødvendige arbejdstryk på ca. 7 bar afhængig af den ønskede ydelse. Fra trykpumpen ledes det behandlede vand via sølvioniseringsenheden (12) (for sterilisering af vandet) til tilslutningsboxen (16). Ved anlæg der anvendes til køling af luften, kan sølvioniseringsenheden springes over. Ved krav om befugtning åbnes een eller begge dyseventiler (18) i tilslutningsboxen (16) afhængig af den nødvendige ydelse. (I tilfælde med den ekstra 3. ventil: Én, to eller tre dyseventiler). Det behandlede vand ledes videre til de respektive dyser (21), hvor det forstøves til fine dråber. Luften, der passerer forbi dyserne absorberer dråberne, og bliver herved befugtet. De dråber der ikke absorberes bliver tilbageholdt i de keramiske plader for restfordampning (20). Her sker derfor en efterbefugtning af den luft, der strømmer gennem de keramiske plader. Det overskydende vand, der ikke medgår til befugtningen, ledes væk via afløb og vandlås. Styring Anlæggets styring sker enten fra en ekstern regulator eller v.h.a. den i kontrolenheden indbyggede PI styring. I standardudførelsen med 2 ventiler sker styringen i 3 trin svarende til 1/3, 2/3 og 3/3 ydelse. Den første ventil åbner ved ca. 20% fugtbelastning, den anden ved ca. 50 % og begge ventiler er åbne ved ca. 80 % fugtbelastning. Bemærk: For anlæg med en tredje ventil på tilslutningsboxen sker styringen i 7 trin med en dertil svarende fordeling af ydelsen. Kontrol Løbende kontrolleres min. og max. tryk, vandets ledningsevne samt temperaturen på trykpumpen. I tilfælde af at den tilladelige ledningsevne (max. 15 µs) overskrides, åbnes ventilen (14) på tilslutningsboxen og vandsystemet gennemskylles indtil den tilladelige ledningsevne er nået. 9

10 3.3 Varianter Condair Dual Hybridbefugter kan leveres i 2 forskellige udførelser: Som Central-Anlæg (type: CD ZE...) og som Decentral-Anlæg (type CD DZ...). De to udførelser er i princippet ens. I Central-anlægget udgør styreenheden, trykpumpen, sølvioniseringsenheden og tilslutningsboksen den såkaldte Centralenhed, som leveres færdig monteret og elektrisk forbundet. I Decentral-anlægget kan de nævnte komponenter monteres frit. Central-anlæg (CD ZE...) 1 2 2h 2a 2g 2f 3 2b 2e c 2d 1 Befugterenhed 2 Centralenhed med: 2a Kontrolenhed 2b Min. pressostat Permeat 2c Max. termostat pumpe 2d Trykpumpe 2e Sølvionisering 2f Sensor for måling af ledningsevne 2g Tilslutningsbox 2h Max. Pressostat Permeat 3 El-tilslutninger (strømforsyning, styrestrøm- henholdsvis signalindgang fra føler, forbindelser til ekstern sikkerhedskæde) 4 Stophane (leveres/udføres af kunden) 5 Filter (maskevidde 0,125 mm - leveres/udføres af kunden) 6 Vandtilslutning 10

11 Decentral-anlæg (CD DZ...) Befugterenhed 2 Kontrolenhed 3 El-tilslutninger (strømforsyning, styre- og signalindgang, tilslutning og ekstern sikkerhedskæde) 4 Trykpumpe 5 Stophane (leveres/udføres af kunden) 6 Filter (maskevidde 0,125 mm - leveres/udføres af kunden) 7 Vandtilslutning 8 Max. termostat pumpe 9 Min. Pressostat Permeat 10 Sølvionisering 11 Sensor for måling af ledningsevne 12 Tilslutningsbox 13 Max. Pressostat Permeat 11

12 3.4 Ekstraudstyr Fjernsignalprint for drift og fejlmelding Z401 Fjernsignalprintet muliggør via 4 potentialfrie kontaktsæt, at få signaler om driftstilstandene: Driftsklar, Befugtning, Service påkrævet og Fejl. NB! Fjernsignalprintet leveres med særskilt vejledning. Print for trinvis regulering Z402 Dette print for trinvis regulering muliggør tilslutning af en 3-trins hygrostat (f.eks. HDU3) til styring af Condair Dual Hybridbefugter. NB! Print for trinvis regulering leveres med særskilt vejledning. Pneumatikadapter Z403 Denne adapter muliggør tilslutning af en pneumatisk modulerende regulator til Condair Dual Hybridbefugter. NB! Pneumatikadapteren leveres med særskilt vejledning. Serielle forbindelser RS 232 Z404 henholdsvis RS 485 Z405 Via de serielle tilslutninger (RS 232 eller RS 485) kan driftsdata overføres mellem Condair Dual Hybridbefugter og en PC eller til CTS-anlæg. NB! Projektering og udførelse af respektive software er kundens ansvar. Teknisk information om kommunikationsparametre m.v. kan indhentes hos Deres Condair leverandør. Tilslutningsbox med dyseventiler Z407 Tilslutningsboxen med 3 forstøverventiler muliggør en 7-trinsregulering af Condair Dual Hybridbefugter. Dækkappe for centralenheden Z408 Dækkappen tjener til beskyttelse af centralenheden mod smuds og beskadigelse. Dækkappen kan til enhver tid eftermonteres. NB! Dækkappen leveres med særskilt montagevejledning. 12

13 4. Installation og første igangsætning 4.1 Sikkerhedsanvisninger for installation og igangsætning Alle installations- og igangsætningsarbejder må kun varetages af kvalificerede fagfolk, som er fortrolige med Condair Dual Hybridbefugter. Alle installationsarbejder i ventilationsanlægget, hvor Condair Dual Hybridbefugter bliver indbygget, må kun foretages efter at anlægget er taget ud af drift og sikret mod utilsigtet indkobling. Alle anvisninger for placering og montage af de enkelte komponenter til Condair Dual Hybridbefugter (se kapitel 4.2 til 4.5) skal ubetinget følges og overholdes. Anvend udelukkende de medleverede fastgørelsesmaterialer. Såfremt dette, i specielle tilfælde, ikke er muligt med de medleverede materialer, anbefales det at anvende en tilsvarende stabil fastgørelsesmetode. I tvivlstilfælde bør De tage kontakt med Deres Condair leverandør. 4.2 Montage af befugterenheden Vigtigt Normalt er dimensioneringen af luftkanaler/ventilationscentral og placering af Condair Dual Hybridbefugter i luftkanalen endeligt fastlagt ved projekteringen af anlægget og angivet i projektbilag. Forvis Dem inden montage om at følgende punkter er taget i betragtning. Advarsel, RO vand er agressivt! Samtlige komponenter (kanal/ventilationscentral, fastgørelsesmaterialer, afløbsledning, etc.) i tilknytning til befugterenheden skal udføres i rustfrit stål (min. DIN ) eller i kunststof. For indbygning og vedligeholdelse af befugterenheden skal der i luftkanalen/ ventilationscentralen indbygges et vindue og en tilstrækkelig stor montagelem. Luftkanaler/ventilationscentral i tilknytning til befugterenheden skal udføres vandtætte. Foran befugterenheden skal monteres luftfilter i kvalitet EU6 eller bedre. I kanalafsnit hvor befugterenheden monteres, skal indbygges en afløbsbakke med fald mod de keramiske plader. Udløbet forbindes via en vandlås til afløbssystemet. NB! Vandlåsens højde er afhængig af trykket i kanalen. Dimensionering foretages af kunden. I kolde omgivelse skal kanalen isoleres, således at den befugtede luft ikke kondenserer på kanalvæggen. En minimumsafstand på 0,2 m til en forvarmeflade skal overholdes. En jævn luftfordeling over befugterens tværsnit skal tilsikres. 13

14 4.2.1 Montering af dysesystem Komponenterne til dysesystemet leveres enkeltvis og må sammenbygges på monteringsstedet. Efterfølgende er beskrevet det videre forløb af dysesystemets montage. Detailerede informationer (mål, fastgørelsespunkter, etc.) befinder sig på montagetegningen over Deres anlæg. Vigtigt! De på montagetegningen angivne mål, skal ubetinget overholdes. Dysesystemet indeholder følgende komponenter: A B C D E F A B C D E F G To beslag til fastgørelse af de lodrette profilskinner på kanalvæggen To eller flere vandrette profilskinner To lodrette profilskinner der fastgøres til kanalvæggen med beslagene (A) Et antal beslag til samling af vandrette og lodrette profilskinner Et eller flere dysegitre med påmonterede dyser Fire eller seks gitterbæringer pr. dysegitter To eller tre kanalgennemføringer G Luftretning 14

15 Montér først de to lodrette profilskinner på begge sider i kanalen (se montagetegningen for placering og fastgørelse). Vigtigt! Brug udelukkende de medfølgende monteringsmaterialer. Hvis dette ikke er muligt, er det vigtigt at sørge for, at monteringshullerne indvendig er korrekt forseglet ved de anvendte materialer ø3.3 mm 1. Afmærk placering af hullerne til beslagene på kanalvæggen og bor hullerne med et Ø3.3 mm bor. Vigtigt! Vær opmærksom på at monteringshullerne i højre og venstre side af kanalvæggene er nøjagtigt overfor hinanden samt at de øverste og nederste monteringshuller er i korrekt vinkel på kanalloftet. 2. Fastgør de lodrette profilskinner til kanalvæggene med de medfølgende beslag og skruer. 3. I kanaler med en bredde over 2m: Montér loftsbeslaget til den øverste profilskinne (hul i profilskinnen: Ø14mm) Fastgør vinklerne til de lodrette profilskinner med de medfølgende skruer og plademøtrikker. 5. Fastgør de vandrette profilskinner på vinklerne med de medfølgende skruer og plademøtrikker. 6. I kanaler med en bredde over 2m: Forbind alle de nærliggende vandrette profilskinner (om muligt i midten), ved at anvende de medfølgende profilskruer og møtrikker, og montér de lodrette holdere mellem de vandrette profilskinner - i den viste position. 15

16 7 8 9 B B A B 7. Fastgør gitterholderne til de vandrette profilskinner med de medfølgende skruer og plademøtrikker. 8. På dysegitteret monteres bæremuffe A og de tre eller fire bøsninger B. 9. Montér dysegitteret (eller flere) i gitterholderne på profilskinnerne i den korrekte position (se placering på montagetegningen). Bemærk: Dyserne er på fabrikken påmonteret en beskyttelseshætte, så snavs og støv ikke kan trænge ind i dyserne. Disse hætter fjernes først lige før opstart af anlægget Montering af kanalgennemføringer (2 eller 3 anhængig af anlægstype) til vandtilførsel: Bor de nødvendige antal Ø14mm huller og montér gennemføringerne som vist på tegningen. Forbind vandtilførslen med gennemføringen i overensstemmelse med den medfølgende montagetegning. Bemærk følgende punkter: Y6 (rood) Y7 (blauw) Y8 (geel) Dyserne til den enkelte vandtilførsel er mærket med farvede tætningsringe (rød, blå og gul). Anvend udelukkende de medleverede slanger Ø6/4 mm. Andre slangetyper kan forårsage problemer under driften. Skær slangerne af med 5 mm tillæg på længden. Hermed kan slangerne korrekt anbringes i lynkoblingen (indtil anslag). Vigtigt! Anvend velegnet skæreværktøj således at der opnås lige snit uden hakker. Slangerne må ikke have knæk eller beskadigelser (revner på langs). Kontrollér at slangerne er ordenligt fastgjorte. Korrekt monterede slanger kan ikke trækkes ud, uden tryk på klemringen. 16

17 4.2.2 Montering af de keramiske plader Komponenterne til de keramiske plader leveres enkeltvis og må sammenbygges på monteringsstedet. I det efterfølgende er beskrevet, hvordan samlingen af de keramiske plader skal foretages. Detaljerede informationer (mål, fastgørelsespunkter, detailtegninger, etc.) findes i montagetegningen til anlægget. Vigtigt! De angivne mål på montagetegningen, skal ubetinget overholdes. Efterfordampningsenheden består af følgende komponenter: F G3 G4 G1 B C G3 D G4 A A B C D E F G En, to eller tre tværskinner (afhængig af størrelsen på anlægget) hver bestående af: 2 vægbeslag sammenskruet med en U-skinne. Et eller flere profilstykker med glidere, fastgøres på tværskinnen med bøjlebeslag. En eller to holdere til dækplader for tætning af sidefladerne af de keramiske plader. Keramisk plade Nederste tætningspude (1-6 stk. afhængig af antal keramiske plader). Øverste tætningspude med tætningselement. Tætningsplader: G1 Færdigskåret plade 140 x 80 mm G2 Materiale på rulle bredde 140 mm G3 Materiale på rulle bredde 90 mm G4 Materiale på rulle bredde 120 mm E Luftretning G4 G2 17

18 Montagerækkefølge Først monteres den øverste tværskinne mm ø3.3 mm 6x 158 mm 1. Anvend boreskabelonen og afmærk hullerne nøjagtigt i både højre og venstre side af kanalvæggen (se installationstegningen) og bor Ø3,3 mm hullerne. Vigtigt! Placér boreskabelonerne i korrekt vinkel i forhold til kanalens loft og i samme afstand fra dysegitteret. 2. Montér begge beslag på kanalvæggen ved at anvende de selvskærende skruer. Vigtigt! Før skruer spændes helt til, kontrolleres det, at beslagene er i den rigtige vinkel og afstand (158 mm) i forhold til kanalloftet. 3. Montér U-skinnen på vægbeslagene og fastgør den med de medleverede (M6x55) cylinderhovedskruer, spændeskiver, pakninger og møtrikker. 4. Hvis systemet er udstyret med en Booster monteres basispladen nu i kanalen. Basispladen fastgøres til kanalvæggen med popnitter, bagved fordampningsenheden. 4 18

19 Indsætning af glidere i profilstykket Møtrikker er indstøbt i gliderne til fastgørelse af gliderne i profilstykket. Set fra oven i luftretningen er møtrikkerne placeret lidt til venstre for midten af glideren Fjern først alle låsene fra gliderne. 6. Begynd med at montere den nederste glider: Skru cylinderhovedskruen (M6x20) ind i profilstykket, indtil der mangler 5 mm. Indsæt glideren fra oven i profilen og skub den ned til den får kontakt med skruen. Spænd nu skruen helt fast til glideren er fastlåst. Gentag denne fremgangsmåde til alle gliderne er monteret i profilen. Montering af den nederste tværskinne (og evt. midterskinne). Bemærk: Hvis systemet kun har een tværskinne, så fortsæt til punkt Montér både venstre og højre profilstykke til den øverste tværskinne med bøjlebeslagene og (M6x10) cylinderhovedskruerne. Før endelig fastgørelse kontrolleres at profilstykkerne er paralelle med kanalens sidevægge og i vinkelret på kanalloftet. Bemærk: Hvis systemet kun har eet profilstykke, monteres det i midten af den øverste tværskinne. 19

20 Montér vægbeslagene i den nederste og evt. den miderste tværskinne. Vigtigt! Spænd kun skruerne så meget, at vægbeslagene stadig kan bevæge sig i U-profilen. 9. Fastgør den nederste og evt. den miderste tværskinne til profilstykkerne med de medfølgende bøjlebeslag. Bemærk: Hvis systemet kun har eet profilstykke, skal den nederste tværskinne monteres parallelt med en øverste skinne Pres nu vægbeslagene ud til kanalvæggene. Kontrollér at alle vinkler er korrekte, afmærk skruehuller og bor alle Ø3,3 mm hullerne. Skru vægbeslagene fast med de selvskærende skruer. 10. I tilfælde af et ulige antal keramiske plade (i bredden) skal det ene profilstykke monteres helt op til kanalens sidevæg. For at tætne de keramiske plader her, skal der monteres en tætningsliste (15 x 8 mm selvklæbende) mellem profilstykket og sidevæggen. Vigtigt! Begge overflader skal være absolut rene før tætningsliste monteres. 20

21 11. Fastgør alle profilstykkerne til tværskinnerne ved hjælp af bøjlebeslagene (se installationstegning for nøjagtig placering). Montér dem parallelt med kanalvæggene og efterspænd alle skruer. 12. Indsæt de øverste tætningplader (færdigskåret 140 x 80 mm) på alle profilstykker. 13. Klip de nederste tætningsplader (materiale på rulle bredde 140 mm) til i den korrekte længde (før pladen op i profilen til den ikke kan komme længere og klip af i længden) og indsæt dem i alle profiler. Montage af beslag til tætningsplader Bemærk. Ved ulige antal keramiske plader i bredden bruges 1 beslag. Ved lige antal keramiske plader i bredden bruges 2 beslag (i specielle tilfælde ingen) /3 1/3 ø3.3 mm 14. Hæng den nederste keramiske plade ind i hængselhullerne i glideren og sving pladen ud til kanalvæggen. 15. Montér beslaget i hængslerne på den keramiske plade og i den rigtige vinkel på kanalloftet som vist på illustrationen. Mærk skruehullerne op og bor Ø3,3 mm hullerne. 16. Montér beslaget med de selvskærende skruer. Vigtigt! For at sikre den optimale tæthed skal alle skruehuller i beslaget anvendes. 21

22 Forberedelse af de keramiske plader før installation: Bemærk: For at angive den korrekte placering er der på hver af de keramiske plader (på den side der vender mod dyserne) anbragt en etiket med påtrykt typebetegnelse. For at angive placering af de keramiske plader er samme typebetegnelse anført på den medfølgende tegning Montér de nederste tætningspuder på den nederste keramiske plade. Bemærk: Antallet af de nederste tætningspuder afhænger af den aktuelle installation (1-6 stk.). Hvis der er mere end een tætningspude, er de to fjedre monteret mellem tætningspuderne. Ingen fjedre er indsat mellem den øverste tætningspude og det keramiske element. Om nødvendigt kan (hvis fjedrenes styretappe på den øverste tætningspude rører den keramiske plade) styretappene bøjes ud til siden. 18. Montér den øverste tætningspude på den angivne keramiske plade (med de angivne tætningselementer monteret).. Montering af de keramiske plader: Begynd installeringen på den ene kanalvæg Begynd fra neden og montér den keramiske plade ind i gliderne i lodret rækkefølge. Kontrollér at hængslerne er korrekt monteret i hullerne i gliderne. Gentag denne fremgangsmåde på de øvrige lodrette plader. 20. Når alle de keramiske plader er monteret i højden, indsættes låsestykkerne i alle gliderne (indsættes til de klikker). 22

23 G Skær tætningsplader af (materiale på rulle bredde 90 mm) til den nøjagtige længde (kanalhøjde) og montér dem for at tætne mellemrummet mellem de karamiske plader og profilskinnen med gliderne. Bemærk: Hvis systemet er udstyret med en Booster monteres booster elementerne nu (se afsnittet: Installering af booster elementer). Drej de keramiske plader i korrekt stilling. 22. Skær tætningsplader af (materiale på rulle bredde 90 mm) til den nøjagtige længde (kanalhøjde) og montér den for at tætne mellemrummet mellem de keramiske plader og beslaget til tætningspladen. Pladen indsættes i holderne på de keramiske plader og beslaget (se tegning). 23. Fastgør de keramiske plader på tætningspladeholderen med fjedre (2 fjedre pr. plade). 24. Fastgør modstående keramiske plader med hinanden med hængselbøjlerne (2 bøjler pr. plade). 25. Skær tætningsplader af (materiale på rulle bredde 120 mm) til den nøjagtige længde (kanalhøjde) og montér dem for at tætne mellemrummet mellem de keramiske plader. Fastgøres i holderne på de keramiske plader (se tegning). 23

24 Installering af booster-elementer: Anlæg med lufthastigheder >2,5 m/s er udstyret med en Booster bestående af booster-skørter og booster-paneler. De monteres ved at følge installeringen af de keramiske plader Hæng booster-panelerne ind i de korresponderende beslag Montér booster-panelerne bag på de keramiske plader (set fra luftretningen) og fastgør dem i hængslerne med hængselbøjlerne. 24

25 900 mm 4.3 Montering af centralenheden Placering af centralenheden Centralenheden er beregnet for vægmontage. Kontrollér at bygningskonstruktionen (væg, søjle, etc.), hvor centralenheden skal monteres, er i besiddelse af tilstrækkelig bæreevne og stabilitet samt er egnet for fastgørelse. NB! Undlad at montere centralenheden på vibrerende bygningsdele. Det anbefales kun at montere centralenheden i rum med gulvafløb. Såfremt dette ikke er muligt skal der indbygges fugtfølere på passende sted, således at der afbrydes for vandtilgang i tilfælde af utætheder i vandsystemet. Derudover bør det påses, at der ikke opstår vandskader på effekter der opbevares/findes i nærheden af centralenheden. Ved placering af centralenheden er det vigtigt at være opmærksom på overholdelse af lokale bestemmelser (se kapitel 8.2). NB! Fare for beskadigelse! Undlad at montere centralenheden på steder, hvor risici er tilstede, eller på steder hvor store støvmængder forekommer. I givet fald kan centralenheden beskyttes med dækkappe Z408. Centralenheden skal monteres således, at længden af vandledningen mellem tilslutningsboks og dyser er så kort som muligt og ikke overstiger 10 m. Centralenheden skal endvidere monteres således, at den er nem at komme til med tilstrækkelig plads til betjening og vedligeholdelse (min. fri plads rundt om centralenheden er 0,5 m og min 1,0 m til gulv). Montering af centralenheden Centralenheden fastgøres til væggen med det medleverede monteringssæt centralenhed (4 stk. træskruer m/ rundt hoved Ø8x50 mm og 4 stk. rawplugs Ø10 mm). Såfremt det ikke er muligt at anvende de medleverede materialer vælges en tilsvarende stabil befæstigelsesmetode. Vigtigt! Centralenheden anbringes vandret (anvend waterpass). Ø10 mm 640 mm Ø8x50 mm 25

26 85 mm 4.4 Montering af enkeltkomponenter i decentralt anlæg Generelle retningslinier for placering og fastgørelse De enkelte komponenter skal placeres sådan at: afstandene mellem komponenterne er så kort som muligt, og at de maximale afstande overholdes. de er rimeligt tilgængelige og således, at der er tilstrækkelig plads til betjening og vedligeholdelse (ca. 0,5 m luft omkring de enkelte komponenter og min. afstand fra gulv 1,0 m). Trykpumpen, sølvionisering og tilslutningsboksen bør kun monteres i rum med gulvafløb. Såfremt dette ikke er muligt, skal der indbygges følere, der registrerer eventuelle utætheder og foranlediger effektiv lukning for vandtilførslen. Vær yderligere opmærksom på, at der ved eventuelle utætheder ikke kan opstå skader på ting og sager. Vær opmærksom på risici for beskadigelser. Anbring ikke komponenter på steder, hvor latent risiko for beskadigelse er tilstede eller hvor uforholdsmæsig stor støvbelastning forekommer. Trykforøgerenheden er beregnet for vægmontage, styreenheden, sølvionisering og tilslutningsboksen er beregnet for montage direkte på kanalvæggen/ventilationscentral. Vær opmærksom på at de respektive konstruktioner (vægge, søjler, kanaler etc.) er af passende stabilitet og styrke og er egnet for den pågældende montage. NB! Undgå at montere komponenter på vibrerende bygningsdele. Anvend udelukkende de medleverede fastgørelsesmaterialer. Såfremt dette, i specielle tilfælde, ikke er muligt med de medleverede materialer, anbefales det at anvende en tilsvarende stabil fastgørelsesmetode. I tvivlstilfælde bør De tage kontakt med Deres Condair leverandør. 125 mm M5x55 Montering af tilslutningsboksen Tilslutningsboksen leveres monteringsklar og fastgøres til ventilationskanal/ ventilationscentral eller en ramme med de medleverede 4 stk. cyl. skruer M5x55, M5 fjederskiver og M5 blindmøtrikker. Tilslutningsboksen monteres sådan at placeringsanvisninger overholdes og længden af vandledninger mellem tilslutningsboks og dyser er kortest muligt (max. 10 m). 40 mm M6x25 Montering af sølvionisering Denne fastgøres til ventilationskanal/ ventilationscentral eller på en ramme med de medleverede 2 stk. cyl. skruer M6x25, M6 fjederskiver og M6 blindmøtrikker. Sølvioniseringen anbringes sådan at monteringsanvisningerne overholdes, og således at længden af vandledningen mellem tilslutningsboks og trykpumpen bliver kortest muligt (max. 10 m). 26

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-LE Kosan Gas varenr. 24213 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L

Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Brugs- og installationsvejledning for laboratorietester model GPPS-L Kosan Gas varenr. 24210 (Juni 2011) 1 Brugsvejledning Inden test sikres, at alle bordhaner er lukket. Denne laboratorietester er udviklet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL!

ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! ATTENTION! GENERAL ADVARSEL! For at installere, anvende og vedligeholde dette beslagssæt sikkert er en række forholdsregler nødvendige. Læs derfor følgende instruktioner og advarsler inden montage påbegyndes!

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning

ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling VARIO - 3-delt dækkappe ESR - Dør synkronisering. Montagevejledning ED 100 ED 250 Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 Tilpasning af montageplade og dækkappe mellem dør-automatik.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Montagevejledning. Pumpfix F Højvandslukker. PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker

Montagevejledning. Pumpfix F Højvandslukker. PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker GARANTI NR.: Montagevejledning PE brønd Ø1000 til udbygning med Pumpfix F Højvandslukker Læs denne vejledning grundigt før påbegyndelse af montering. DIN EN 12056 Denne brønd kan kombineres med Staufix

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN

AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN 2015 AQUA RAPID 12 & 18kW MANUAL VVS-EKSPERTEN Indhold VIGTIGT!... 2 Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 2 Produktegenskaber... 3 El diagram... 3 Teknisk data... 4 Indvendig opbygning... 4 Installationsvejledning:...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro

Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro Installation af Y-cam HomeMonitor HD Pro 1. Adgang til kablerne. A. Skruen i bunden løsnes og fjernes. B. Drej dækslet i bunden mod uret for at få adgang til kabler. 2. Montering af antenne. Fjern beskyttelseskappen

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Til lykke med din nye LapTimer 4001A LapTimer 4001A 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 4001A Til lykke med din nye LapTimer 4001A

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks

Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Installationsmanual Alarm Tilslutningsboks Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 TILSLUTNING TIL ALARMSYSTEM... 3 TILSLUTNING TIL SENSORER OG EKSTERNE ENHEDER... 4 12V TILSLUTNING...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser

Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser 1 192 Dobbeltermostat Termostat / Sikkerhedstemperaturbegrænser Kombination af en elektromekanisk TR og en efter DIN3440 RAZ-ST On/off-termostat og sikkerhedstemperaturbegrænser med enpolede mikroomskiftere

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E

C E N T R A L S T Ø V S U G E R E Centralvac A5 DK Sep 2007 11/09/07 9:52 Side 1 Lette at installere lette at bruge Diskret og upåfaldende installation Centralstøvsugere fra NILFISK er lige så lette at installere i eksisterende huse som

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere