Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi Den finansielle strategi omfatter 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet 2 5. Modpartsrisiko 2 6. Kassekredit (Driftskredit) 3 7. Langfristede lån Løbetid på lån Rentetyper Valutastrategi Omlægning af lån Udbud af lån Anmodning om kommunal garanti 5 8. Revidering af finansiel strategi Lovgivningen på området Leasing/leje strategi Definitioner Leasing/leje af driftsmateriel Leasing af anlæg 5 Finansiel strategi. Kalundborg Forsyning Side 1

2 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi Den finansielle strategi formuleret i nærværende dokument betragtes som et arbejdsredskab til brug for håndtering af den finansielle portefølje. Kalundborg Forsyning Holding A/S og tilhørende selskaber kan selvstændigt agere ud fra bestyrelsens overordnede godkendelse af rammer og retningslinjer beskrevet i nærværende strategi. Strategien har endvidere til formål at sikre, at Kalundborg Forsyning har overblik over de rente-og valutarisici, der er forbundet med virksomhedens aktiv-og passivside. 2. Den finansielle strategi omfatter Den finansielle strategi omfatter Kalundborg Forsyning Holding A/S med tilhørende selskaber, herefter kaldet Kalundborg Forsyning. 3. Formålet med den finansielle strategi Formålet med den finansielle strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Kalundborg Forsynings finansielle portefølje, dvs. håndtering af de likvide midler og en evt. obligationsbeholdning (aktivpleje), og af den langfristede gæld (passivpleje), under hensyntagen til de finansielle risici, man er villig til at påtage sig. I tillæg hertil fastlægges de finansielle retningslinjer for brug af leasingfinansiering. Målet er optimering af afkast/risikoforholdet på likviditetsplacering og minimering af finansieringsomkostninger indenfor de nedennævnte rammer i nærværende strategi, som er vedtaget af bestyrelsen i Kalundborg Forsyning. 4. Placering af overskudslikviditet Kalundborg Forsyning ønsker at afkastet på overskydende likviditet placeres på en sådan måde, at det forventede afkast bliver størst mulig indenfor strategiens rammer. Kalundborg Forsyning har mulighed for at investere deres kapital i følgende typer værdipapirer i Danmark eller lande (indenfor EU/EØS, jf. Styrelsesloven) med samme kreditrating: Aftaleindskud Statsobligationer Skatkammerbeviser Realkreditobligationer Investeringsbeviser Overskudslikviditet må udelukkende placeres på aftaleindskud, Danske statsobligationer eller Danske realkreditobligationer med en løbetid på maksimalt 5 år. 5. Modpartsrisiko Risikoen for at modparten ikke kan overholde sine betalings forpligtelser overfor Kalundborg Forsyning skal vurderes. Finansiel strategi. Kalundborg Forsyning Side 2

3 Ved placering af overskudslikviditet i form af aftaleindskud pådrager Kalundborg Forsyning sig en modpartsrisiko. Den finansielle situation for bankerne gør, at der p.t. er en vis risiko ved indeståender i særligt mindre banker. Kalundborg Forsyning har, i perioder omkring a conto indbetalinger fra kunder, betydelige bankindeståender. For at reducere modpartsrisikoen må Kalundborg Forsyning koncerns samlede indeståender hos den daglige bankforbindelse ikke overstige 25 mio.kr. uden der er fuld sikkerhed herfor. For at reducere modpartsrisikoen kan Kalundborg Forsyning eksempelvis indgå aftale om repo forretning. Som et led i bankpakke IV er de mest kreditværdige danske banker udpeget til såkaldte systembanker (Too-big-to-fail). Der er krav om øget soliditet til disse banker, og Kalundborg Forsyning vurderer, at risikoen i disse banker er den lavest opnåelige. Indestående kan uden sikkerhed placeres i en systembank. 6. Kassekredit (Driftskredit) Kassekredittens maksimum udgør pt. jf. lånebekendtgørelsens 9 stk. 2, kr. 125 pr. indbygger i Kalundborg Kommune pr. selskab. Den er der ifølge Kalundborg Kommunes hjemmeside borgere i Kalundborg Kommune, hvilket betyder der må oprettes en kassekredit på maksimalt kr ,-pr. selskab. Der udarbejdes likviditetsbudgetter med kvartalsvis opfølgning. Kassekreditten adskiller sig fra byggekreditter ved at være tilknyttet den løbende konto, og ved at der kan trækkes driftsudgifter på kassekreditten. Via kassekreditten kan perioder med likviditetsunderskud inddækkes (kortfristet gæld). Direktionen er bemyndiget til at oprette kassekreditter i det omfang den løbende drift viser behov herfor. De maksimale kassekreditrammer for de enkelte selskaber kan til enhver tid ligge på niveau med lånebekendtgørelsens regelsæt. Hvis der er behov for større kassekreditfaciliteter for det enkelte selskab eksempelvis ved kortvarig finansiering af anlæg, skal bestyrelsen godkende dette. 7. Langfristede lån Målet er at fremskaffe den nødvendige finansiering af anlægsaktiver billigst muligt, samtidigt med at de finansielle risici minimeres. Lånoptagelsen kan udelukkende finansiere anlægsaktiver, der pga. af aktivernes karakter vil have lange afskrivningsperioder. Det er målet at maksimere det tidsmæssige råderum til at afdrage på gælden. 7.1 Løbetid på lån Som følge af anlægsaktivernes typisk lange afskrivningsperioder, ønskes afdrag på gælden udstrakt længst muligt. Nye lån optages som annuitetslån eller serielån med en afdragsperiode som svarer til aktivets levetid. Hvis denne er længere end den mulige låneperiode, optages lånet med maksimal løbetid for at sikre den højeste grad af fleksibilitet. Lån må ikke optages eller omlægges til stående lån eller lån med en afdragsfri periode på længere end 5 år. Der kan i byggefasen for anlægsinvesteringer optages lån via anlægskreditter, der omlægges til endelig finansiering (langfristet gæld), når de samlede anlægsudgifter er kendt, jf. lånebekendtgørelsen 9 stk. 2, Finansiel strategi. Kalundborg Forsyning Side 3

4 Bestyrelsens godkendelse af låneoptagelse sker i forbindelse med godkendelse af selskabernes budgetter. Er der behov for låneoptagelse ud over det i budgettet fastlagte, skal bestyrelsen godkende dette særskilt. 7.2 Rentetyper Kalundborg Forsyning har mulighed for at optage såvel fast som variabel forrentet finansiering og kan omlægge til både fast og variabel finansiering. Gældsporteføljen kan til enhver tid bestå af såvel lån med variabel rente som lån med fast rente. Fordelingen i låneporteføljen mellem fast og variabel forrentede lån fremgår af nedenstående oversigt. I tider med lav rente og udsigt til rentefald øges andelen af variable lån, mens der åbnes mulighed for at andelen af variable lån kan nedsættes i tider med udsigt til rentestigning af mere permanet karakter. Rentetyper Variabel rente Fast rente Udsvingsgrænser andel 0 50 pct. af samlet lånebeløb andel pct. af samlet lånebeløb Lån med variabel/fast rente defineres som lån med rentefastsættelse under eller over 3 år. 7.3 Valutastrategi Selskabets indtægter er i danske kroner. Heraf følger, at det på udgiftssiden ikke anses for formålstjenstligt at matche med udgifter (ydelsesbetalinger) i fremmed valuta. Med henblik på at udnytte situationer, hvor eurorenten er lavere end i danske kroner, kan der dog i begrænset omfang optages lån i euro, idet valutarisikoen anses for minimal. Kalundborg Forsynings låneportefølje kan optages i EUR, hvis rentebesparelsen overstiger 0,15% -point p.a., og andelen kan maksimalt udgøre 20% af den samlede låneportefølje. I tilfælde, hvor rentebesparelsen er under det angivne niveau optages ikke valutafinansiering. 7.4 Omlægning af lån Selskabets adm. direktør og økonomichef kan i forening træffe beslutning om omlægning af lån samt foretage ekstraordinære afdrag, hvis det vurderes at være økonomisk hensigtsmæssigt. Formålet er bl.a. at kunne agere på forventninger om rentestigninger ved at omlægge til en større andel lån med fast rente samt at kunne agere på forventninger om faldende renter ved at omlægge til en større andel lån med variabel rente. Lån kan omlægges via konvertering (indfrielse af eksisterende lån og optagelse af nyt lån). 7.5 Udbud af lån Korte lån, herunder kassekreditter, vil indgå i aftale med Kalundborg Forsynings primære bank, som vælges efter bankudbud. Byggelån og langfristede lån aftales efter indhentning af tilbud fra Kommune Kredit samt minimum et Finansiel strategi. Kalundborg Forsyning Side 4

5 andet større finansieringsinstitut i henhold til gældende regler for udbudsforretninger. 7.6 Anmodning om kommunal garanti Nye lån og løbetidsforlængelser etableres så vidt muligt på baggrund af en kommunal garantistillelse, hvis denne er konkurrencedygtig på den samlede rente inkl. garantiprovision til Kalundborg Kommune. Kalundborg Kommune beregner sig p.t. en garantiprovision ved etablering på 1%. Kalundborg kommunen kan, jf. lånebekendtgørelsens 3 stk. 3, garantere for lån, uden at det belaster kommunens låneramme, til selskabets afholdte anlægsinvesteringer inden for regnskabsåret eller senest 31. marts året efter. Den maksimale løbetid på lån med kommunal garanti vil følge den til enhver tid gældende lovgivning på området, som pt.er 25 år, såfremt lånet afdrages som et annuitetslån eller som et serielån. 8. Revidering af finansiel strategi Strategien forelægges bestyrelsen en gang årligt til godkendelse, eller når direktionen finder behov for ændringer i strategien. 9. Lovgivningen på området Kalundborg Kommune er underlagt Styrelsesloven i forbindelse med placering af overskudslikviditet samt lånebekendtgørelsen i forbindelse med optagelse af lån. Kalundborg Kommune er eneejer af Kalundborg Forsyning, hvorved Kalundborg Forsyning indirekte følger tilsvarende lovgrundlag. 10. Leasing/leje strategi 10.1 Definitioner Finansiel leasing er leasingaftale, hvor alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten er overført fra leasingselskabet til leasingtager (typisk aktivets vedligeholdelse og restværdi). Operationel leasingaftale svarer til en traditionel lejeaftale. I operationelle leasingaftaler er leasingperioden ofte væsentlig kortere end aktivets levetid. Aktivets anskaffelsessum bliver således ikke fuldt tilbagebetalt over lejeperioden, men må genudlejes flere gange eller sælges af leasingselskabet. Leasingselskabet har risikoen på restværdien. Ved operationel leasing påhviler vedligeholdelsespligten leasingselskabet, ligesom selskabet må bære risikoen og ansvaret for aktivet som ved almindelige lejeaftaler. Kalundborg Forsyning finansielle strategi giver mulighed for både at foretage operationel leasing under iagttagelse af nedenstående retningslinjer Operationel leasing/leje af driftsmateriel Ved driftsmateriel forstås: Inventar, biler, maskiner samt IT-udstyr m.v. Direktøren kan indgå leasing/lejeaftaler af udstyr, der vedrører normal kontordrift eksempelvis printere m.v., uden at dette skal forelægges Bestyrelsen. Dette sker i overensstemmelse med direktionsinstruks. Leasingaftaler vedr. øvrigt driftsmateriel, skal godkendes af bestyrelsen. Finansiel strategi. Kalundborg Forsyning Side 5

6 10.4 Leasing af anlæg. Alle leje-og leasingaftaler vedrørende anlægsaktiver, som ikke er driftsmateriel, skal godkendes af Bestyrelsen. Vedtaget på bestyrelsesmødet den 30. august Torben Jørgensen Direktør Allan Orris Bestyrelsesformand Finansiel strategi. Kalundborg Forsyning Side 6

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om:

Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Udbud Trin for trin Sektorspecifik vejledningstekst om: Finansielle tjenesteydelser: Fase/Trin Sektorspecifikke tekster Fase 1: Politisk afklaring Trin 1: Formulere en serviceog udbudsstrategi Der er ikke

Læs mere

Februar 2014 Finansiel styringspolitik

Februar 2014 Finansiel styringspolitik Februar 2014 Finansiel styringspolitik Finansiel styringspolitik HAB Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 1.1. Identifikation 1 1.2. Ikrafttrædelse 1 1.3. Retningslinjer 1 2. Intern bemyndigelse 2 2.1. Organisationsbestyrelsens

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION

7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: Oktober 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 7 BOGFØRING, REGNSKAB OG REVISION Indhold Side 7.0 Bogføring 7.0-1 7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014

Ring 3 Letbane I/S Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 Indhold Herlev Årsrapport 2014 Indhold Indhold 1.0 Velkommen 4 2.0 Ledelsesberetning 8 2.1 Årets resultat 10 2.2 Virksomhedsledelse 14 2.3 Samfundsansvar 16 2.4 Anlæg af letbane på Ring

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere