Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013"

Transkript

1 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne for foreningens låneoptagelse... 6 Afdragsfrihed... 9 Rentebuffer Rentebuffer 2012 samt forventet rentebuffer Følsomhedsberegninger Strategi Strategi Bestyrelsens mandat Bilag 1 Konverteringsmuligheder Bilag 2 Oversigt over indfriede og eksisterende lån

3 Indledning A/B Lindstrand havde i en ca. 15-årig periode fra stiftelsen og frem til 2012 et stort behov for renovering af ejendommen. Projekterne medførte løbende låneoptagelse og omlægning af lån. Foreningen går nu ind i en ny periode, hvor projekter har længere udsigter (eksempelvis udskiftning af varmeanlæg). Dette giver bestyrelsen nye muligheder for at koble låneoptagelse og gældspleje sammen med foreningens investeringsplan. Vi får dermed mulighed for at lave en langsigtet plan og herunder medtage netop de fremtidige projekter samtidig med at dette også giver også mulighed for at planlægge afdrag på foreningens gæld på en sådan måde, at de modsvarende stigninger i boligydelsen fortsat bliver så lempelige som muligt. Generelt er det bestyrelsens politik, at boligydelsen kun skal stige af tre årsager: 1. så boligafgiften år for år overordnet set holdes inden for prisudviklingen i samfundet 2. som følge af rentestigninger på foreningens variabelt forrentede lån eller 3. som planlagt og begrundet i investeringsplanen. Ved at skabe større sammenhæng mellem punkt 2 og 3 får foreningen bedre mulighed for at planlægge stigninger i boligydelsen i form af eksempelvis opsparing til projekter eller opsparing til afdrag, når afdragsfrihed på lån ophører. Formål Formålet med dette dokument er at beskrive bestyrelsens strategi for foreningens lån i de kommende år, hvor afdragsfriheden ophører for ca. 40 % af lånene. Foreningens økonomi skal tilpasses afdragsfrihedens ophør, og der skal besluttes en langsigtet strategi for foreningens variabelt forrentede lån. Både afdragsfrihedens ophør og afdækning af risikoen for stigende renter på den variable del af foreningens lån har optaget generalforsamlingen de senere år. Det blev på generalforsamlingen 2012 derfor besluttet at opbygge en buffer mod stigende renter. Læs mere under afsnittet Rentebuffer. Strategien vil blive tilpasset, i takt med udviklingen på lånemarkederne og vil efter behov blive præsenteret på foreningens generalforsamling. Strategien er tiltænkt andelshavere, der ønsker en mere detaljeret indsigt i foreningens lån, og generelt ønsker at vide, hvordan foreningens lån vil, eller måske rettere sagt kan, påvirke deres boligydelse. For denne strategi er baseret på en række helt centrale forudsætninger, hvor anderledes forudsætninger vil medføre en anden påvirkning. Foreningens lån i hovedtræk Foreningens lån kan af historiske årsager opdeles i to. Den første del består af lån til overtagelsen af ejendommen ( hovedlån 1+2 ) og den andel del af løbende låneoptagelse i perioden til finansiering af facaderenovering, vinduesudskiftning, elevatorrenovering, vvs-udskiftning, istandsættelse af opgange, renovering af tag m.m. ( projektlån 1+2 ). Hovedlånene var oprindeligt fastforrentede, mens projektlånene blev optaget med variabel rente. 3

4 Fordeling af foreningens samlede lån efter hovedstol (mio.kr) efter den seneste låneomlægning medio 2012 med forøgelse af lån på 1,5 mio.kr. Projektlån 2 (14 %) 4,6 mio. kr. Projektlån 1 (24 %) 7,8 mio. kr. Hovedlån 1+2 (62 %) 20,3 mio. kr. 4

5 Fordeling af foreningens samlede lån efter låntype F3 38 % F2 62 % NB: foreningen foretog pr. 1. april 2013 omlægning af de to hidtidige F1 lån til F3. 5

6 Grundprincipperne for foreningens låneoptagelse Foreningens låneoptagelse er baseret på fire grundprincipper: Fastforrentede lån Afdrag Principper Boligydelse Løbetid Fastforrentede lån Foreningen optager som udgangspunkt fastforrentede lån. Dette giver bestyrelsen bedre mulighed for at planlægge foreningens økonomi langsigtet i forhold til investeringsplanen. Afdrag Foreningen afdrager på sine lån for at skabe friværdi. Friværdi vil muliggøre fremtidig låneoptagelse og modvirke eller mindske eventuelle nedskrivninger af andelskronen som følge af fald i foreningens ejendomsværdi. Foreningen anvender dog afdragsfrihed på eksisterende lån i perioder, hvor økonomien skal konsolideres, eller der skal optages nye lån. Det er bestyrelsens holdning, at lån til et givent renoveringsprojekt skal afdrages, inden renoveringsprojektet bliver aktuelt igen. Boligydelsen Stigning i boligydelsen som følge af afdrag på foreningens lån ønskes foretaget så lempeligt som muligt og dermed i videst mulige omfang over en længere årrække, så alle beboere har mulighed for at følge med og planlægge egen økonomi. Løbetid Da foreningen har en forholdsvis lav gældsætningsgrad er det ikke i sig selv en prioritet at afdrage lånene fuldt ud. Tiden vil øge vores købekraft og udhule værdien af lån. Derfor optages som udgangspunkt lån med 30 års løbetid. 6

7 Bestyrelsens forvaltning af foreningens økonomi har de seneste 5 år udmøntet sig i visse afvigelser fra grundprincipperne. Lån Fast Variabel Tidligere strategi Ny strategi Afdrag 30 år - Afdrag Foreningen kørte fra stiftelsen og frem til 2008 kun med fastforrentede lån og det meste af perioden med fuldt afdrag signallerede et delvist kursskifte, idet finanskrisens medførte et udvidet spænd mellem den lange og den korte rente 1 i et sådant omfang, at finansieringen af projekter med fastforrentede lån havde betydet en stor stigning i boligydelsen, der ville have været uoverkommelig for mange andelshavere. Derfor valgte foreningen at optage variabelt forrentede lån. Foreningen har siden 2004 løbende udnyttet muligheden for afdragsfrihed, og fra medio 2012 er der afdragsfrihed på alle lån. Afdragsfriheden har, i kombination med en reduktion af posterne til løbende vedligeholdelse, givet foreningen luft til at følge med de øgede renteudgifter. 1 Se figur på efterfølgende side for illustration 7

8 Rentespændet kan illustreres ved nedenstående figur. Udvikling i kort og lang rente Pct F F F Kort rente Lang rente Kilde: 8

9 Afdragsfrihed Hovedlån 1+2 er afdragsfrit indtil 2022, og projektlånene er afdragsfrie indtil Afdragsfriheden ophører som vist i nedenstående figur 2020 Projektlån Hovedlån Projektlån 1 Læs mere om afdrag under afsnittet Strategi

10 Rentebuffer Indtil 2012 var det bestyrelsens strategi at risikoafdække ved at holde hovedlånet på en fast rente. I perioden indtil 2012 opnåede foreningen dermed ikke den fulde besparelse, foreningen kunne have fået, såfremt vi alene havde haft lån med rentetilpasning. Til gengæld havde foreningen bedre mulighed for at følge med økonomisk ved fremtidige rentestigninger, da disse kun ville ramme under halvdelen af foreningens lån. Som følge af den økonomiske afmatning og de vedvarende lave renter besluttedes det på generalforsamlingen i 2012 imidlertid, at foreningen skulle udnytte den lave rente fuldt ud dog med samtidig opbygning af en rentebuffer. Dette betyder, at der på foreningens budget fortsat opkræves boligydelse svarende til renten på de faste lån samt variable lån primo 2012 (den samlede budgetterede renteomkostning i budget 2011). Altså hvor ca. 60 % af foreningens lån var med fast rente på 5 %. I de år, hvor renten på foreningens lån er lavere end den budgetterede renteomkostning, indsættes besparelsen på en særskilt konto ved årets udgang og indregnes som en særskilt reserve i årsregnskabet. I år med rentestigninger anvendes af bufferen, indtil denne er opbrugt og fortsatte rentestigninger kræver en stigning i boligydelsen. Rentebuffer 2012 samt forventet rentebuffer 2013 Nedenstående tabel viser effekten af omlægningen i 2012 fra 5 % fast rente på hovedlån 1+2 til et nyt F 2 lån med variabel rente på 0,61 %. Der vises ligeledes resultatet af udviklingen i renten på foreningens to F1/F3 lån. Rentebesparelsen skal ses i forhold til 2011, der som det sidste hele år med fast rente udgør indeksåret. Renter, bidrag og afdrag 2011 (indeksår) 2012 Ændring i kroner 2013** Ændring i kroner Renter fastforrentede lån 5 % Renter F1/F3 lån Renter F2 lån Bidrag * Afdrag * I alt * tal er taget fra budget 2011, som boligydelsen er baseret på. Der er afvigelse i forhold til realiserede tal i årsrapport 2011 på ca kr. ** baseret på en forventet F3 rente på 0,87 og en forventet F2 rente på 0,61 primo Refinansiering til F3 foretaget pr. 1. april 2013 resulterede i en rente på 0,78. Refinansiering af F2 foretages pr. 1. oktober Alle tal i kolonnen er annualiserede, dvs. beregnet for 12 måneder. Pr. 31. december 2012 udgjorde rentebufferen således kr. Beløbet er overført til en særskilt konto. Årsrapport 2012 indeholder yderligere oplysninger. 10

11 Følsomhedsberegninger Rentebufferen er en opsparing. Foreningen skal bruge af bufferen, når et års renteomkostninger overstiger indeksåret Når rentebufferen er opbrugt, vil det medføre en stigning i boligydelsen isoleret set. Rentebufferen opbruges således af stigende renter, men også stigende bidragssatser reducerer den årlige besparelse. I 2011 var det samlede bidrag til foreningens realkreditinstitut ca kr. I 2012 steg bidraget til ca Foreningens nuværende F3 rente fastsættes hver tredje år 1. april, og F2 renten 1. oktober hver andet år. Derfor vil effekten af en stigende eller faldende rente i et givent år ikke påvirke hele året men kun 9 henholdsvis 3 måneder. På generalforsamlingen 2012 præsenterede bestyrelsen følsomhedsberegninger lavet af foreningens revisor. De viser, hvornår en rentestigning vil betyde, at bufferen er opbrugt, og en stigning i boligydelsen er nødvendig. Omlægning af bestående lån Ingen Med Helt år omlægning omlægning omlagt Restgæld renter renter renter år 2012 år 2012 år 201x 1. Nyk. 5 % obl. lån år Nyk. 5,1 % kontant år Nyk. 2,1 % F1- årligt tilpasningslån Nyk. 2,1 % F1- årligt tilpasningslån NB: besparelsen er forskellen mellem de to markerede tal. Beregningerne er baseret på følgende forudsætninger: Rentesats for F1 lån pr. 1/4/2012 og F2 lån pr. 1/7/2012 på 1,260 % Bidragssats for alle lån på 0,550 % 11

12 Pr. måned for Buffer ved Rentestigning omlægning pr. m²/mdr 88m² Renten stiger med 1 % til 2,26 % Renten stiger med 2 % til 3,26 % Renten stiger med 3 % til 4,26 % Renten stiger med 4 % til 5,26 % Renten stiger med 5 % til 6,26 % Ovenstående viser, at såfremt renten stiger med 3 % point til en rente på 4,26 %, så vil det være nødvendigt med en boligafgiftsstigning på kr. 4 pr. m², svarende til kr. 352 pr. måned for en andel på 88 m². Pilen viser, at vi med bufferen gerne vil kunne klare, at renten stiger op til 6 %. Forventning til bufferens størrelse Det er bestyrelsens holdning, at bufferen til enhver tid skal kunne modsvare en rente på 6 % (det historiske loft på F1 renten) på alle foreningens lån i en periode på 2 år. Den følgende tabel viser, at foreningen i 2012 har opbygget 35 % af den ønskede buffer. Indeksår % scenarie Samlede renter + afdrag 2011 (indeksår) Samlede renter 6 % på alle lån Bidrag Bidrag Stigning i 2 år Opsparet buffer pr. 31/ I alt Mål forventes nået

13 Historisk rentetabel for foreningens lån Rentesats F1 ( ) optaget ,7 1,7 2,1 0,87 Ændret til F3 i ,78 0,78 0,78 F1 ( ) optaget ,4 2,1 0,87 Ændret til F3 i ,78 0,78 0,78 F2 ( ) optaget ,61 0,56* * Nykredit forventning primo 2013, refinansiering foretages oktober

14 Strategi Fortsat afdragsfrihed Bestyrelsen har ingen planer om at påbegynde afdrag af hovedlån 1+2 inden for en overskuelig årrække. Foreningen har via låneomlægning forlænget perioden med afdragsfriheden på hovedlån 1+2 fra det oprindelige udløb i 2015 med yderligere 10 år frem til Foreningens budget rummer kun rentebetalinger og giver ikke plads til afdrag. For projektlån 1+2 har bestyrelsen planer om påbegyndelse af afdrag fra Læs mere under afsnittet Strategi Ingen ændring i det nuværende antal lån Grundet de relativt høje omkostninger ved optagelse af F1 lån på kr. i både 2009 og 2010 ønsker bestyrelsen ikke at afdække mindre lånebehov fremadrettet ved særskilt låneoptagelse men i stedet ved omlægning af eksisterende lån i kombination med udbetaling af et nettoprovenu. Bestyrelsen ser desuden en fordel i at have flere lån med forskudt ophør af afdragsfrihed og rentefastsættelse i forhold til stigninger i boligydelsen. Fortsat variabelt forrentede lån Foreningen skal fortsætte med at drage fordel af den historisk lave korte rente. Bestyrelsen vil først aktivt overveje omlægning til fast rente, når en 3 % obligationsserie ligger i en høj kurs, eller hvis den korte rente begynder at stige kraftigt over en længere årrække. Omlægning af lån i 2013 Projektlån 1+2 holdes uændret som variabelt forrentede lån men er omlagt pr. 1. april 2013 fra F1 til F3. Bestyrelsen ønsker at sikre en lav rente i nogle år men vil samtidig have mulighed for at reagere i forhold til udviklingen på lånemarkederne ved ikke at binde foreningen for en længere periode. Afdragsfriheden på disse lån fortsætter uændret. Hovedlån 1+2 holdes uændret som variabelt forrentet lån (F2). Eventuel låneoptagelse i 2015 Det er bestyrelsens vurdering, at foreningen intet behov har for låneoptagelse før tidligst i efteråret Bestyrelsen vil arbejde med en projektering af elevatorer i nr. 64 til drøftelse på generalforsamlingen i I fald dette projekt godkendes, vil foreningen have behov for låneoptagelse i Baseret på mundtlige tilkendegivelser fra entreprenørfirma skønnes et elevatorprojekt i nr. 64 at koste 2-3 mio. kr. Projektet er stadig meget usikkert, og eventuelt låneoptagelse enten særskilt eller ved omlægning af eksisterende lån er derfor ikke medtaget i beregningerne i dette dokument. Bestyrelsen vil dog ved forlængelse af hovedlån 1+2 i efteråret 2013 med forventeligt en ny toårig periode holde muligheden åben for, at låneoptagelse til elevatorer i efteråret 2015 kan ske ved omlægning af dette lån. 14

15 Strategi opsummering 2013 Omlægning F1 til F3 samt fortsat F Eventuel låneoptagelse Variabel rente på alle lån Opbygning af rentebuffer Fortsat afdragsfrihed 15

16 Strategi 2016 Afdrag af projektlånene/omlægning af lån Bestyrelsen har de sidste par år ikke kunne lægge en konkret strategi for afdrag, da der var usikkerhed om det økonomiske råderum hos andelshaverne, fordi det også kunne komme på tale med stigninger i boligydelsen til opbygning af rentebuffer og et fælles altanprojekt for hele foreningen. Rentebufferen er nu under opbygning, uden at det har krævet stigninger i boligydelsen, og altanprojektet kommer ikke til at ramme alles økonomi. Desuden har det i en længere periode med låneoptagelse heller ikke givet mening for foreningen at afdrage samtidig med, at der lånes penge. Da bestyrelsen ikke ser behov for større låneoptagelse de kommende år, er dette heller ikke en hindring for, at der kan lægges en konkret strategi for afdrag. Hvis foreningen jf. strategien for afdrag af projektlån skal afdrage disse over projekternes levetid, så skal F3 lånene ( kr.) være tilbagebetalt ved oprindeligt udløb. Dette betyder, at der som udgangspunkt skal påbegyndes afdrag i 2019 og 2020 frem for omlægning med ny periode med afdragsfrihed. Dette ville betyde, at der årligt skulle afdrages kr., medførende en årlig stigning i boligydelsen på 108,45 kr. pr. m 2. Omregnet til en månedlig stigning på henholdsvis ca. 800 kr. (Lindenovsgade 86 m 2 ) og ca kr. (Strandboulevarden m 2 ). For at undgå en så stor stigning i boligydelsen, vil bestyrelsen derfor i 2016 foretage omlægning til nyt lån med afdrag, således at afdrag foretages over en 30-årig periode*. Dette vil betyde årlige afdrag på kr. Bestyrelsen har ikke besluttet, om lånet skal være med fast eller variabel rente. Da foreningens budget ikke rummer plads til afdrag, skal der skabes plads via et overskud på driften. Bestyrelsen mener, at det fra 1. januar 2014 er realistisk at kunne realisere en årlig forbedring af budgettet på kr. som følge af øget lejeindtægt ved udlejning af tomme erhvervslejemål samt besparelser på budgettet. De resterende kr. skal findes via stigninger i boligydelsen. Dette vil betyde en årlig stigning i boligydelsen på 52,48 kr. pr. m 2. Omregnet til en månedlig stigning på henholdsvis ca. 375 kr. (Lindenovsgade 86 m 2 ) og ca. 720 kr. (Strandboulevarden m 2 ). Stigningen foreslås vedtaget på generalforsamlingen 2016*. Grunden til, at bestyrelsen ikke foreslår omlægning allerede i 2013 er dels, at andelshaverne får tid til at indrette deres økonomi til stigningen og dels, at foreningen med yderligere 3 år med variabel forrentning kan øge opsparingen til rentebufferen. En lav rente frem til 2016 er sikret ved omlægning fra F1 til F3 i april * dette er med forbehold for udviklingen i opbygningen af bufferen. Hvis foreningen i 2016 stadig opbygger en væsentlig buffer hvert år, så ser bestyrelsen det som en mulighed, at bufferen bruges til afdrag frem for en stigning i boligydelsen. 16

17 Strategi 2016 opsummering Låntype? Træk på rentebuffer? Variabel rente på alle lån? Start på afdrag af projektlånene? 17

18 Bestyrelsens mandat Bestyrelsen opnåede på generalforsamlingen 2011 mandat til at foretage omlægning af foreningens lån i tiden frem til næste ordinære generalforsamling, såfremt dette er økonomisk fordelagtigt for foreningen. Bestyrelsen har ved senere års låneomlægning fokuseret på at skabe plads i foreningens budget ved at fokusere på en lavere årlig ydelse på foreningens lån frem for omlægning for at restgældsreducere, læs mere under bilag 2. Mandatet er fornyet i

19 Bilag 1 Konverteringsmuligheder Konvertering at lån består i, at foreningen opsiger og indfrier eksisterende lån og samtidig optager nye lån. Konvertering kan foretages til en lavere rente end eksisterende lån (nedkonvertering) eller en højere rente (opkonvertering). Der kan ligeledes konverteres fra fast til variabel rente eller omvendt. Nedkonvertering Den økonomiske fordel ved nedkonvertering består i, at foreningen kan indfri obligationsrestgælden på eksisterende lån til kurs 100 samtidig med at der kan optages et nyt lån til en lavere rente med en kurs tæt på 100. Resultatet er en øget restgæld (forskellen mellem de to kurser) men til gengæld til en lavere rente. Foreningen har benyttet denne mulighed ved flere lejligheder. Opkonvertering Den økonomiske fordel ved opkonvertering består i, at foreningen kan indfri obligationsrestgælden på eksisterende lån til under kurs 100 samtidig med at der optages et nyt lån til en højere rente med en kurs under 100. Resultatet er en lavere restgæld (forskellen mellem de to kurser) men til gengæld til en højere rente. Den økonomiske fordel ved opkonvertering afhænger af kursen mellem de to lån, men i højere grad af muligheden for en senere nedkonvertering. Der er desuden en større kursrisiko forbundet med opkonvertering, idet foreningen skal opkøbe obligationer til indfrielse af eksisterende lån samtidig med at der købes nye obligationer til optagelse af nye lån. Og foretages dette ikke samtidig ved fastlåsning af begge kurser på samme tidspunkt, kan det medføre et tab, da kurserne på køb og salg af obligationer vil udvikle sig forskelligt alt efter renteudviklingen. Ved opkøb af obligationer er foreningen interesseret i så lav en kurs som mulig, hvorimod foreningen ved salg af obligationer er interesseret i en så høj kurs som mulig. Foreningen har ikke benyttet muligheden for opkonvertering endnu. 19

20 Bilag 2 Oversigt over indfriede og eksisterende lån Grundejernes Investeringsfond (GI) Foreningen optog i marts 1999 et 4 % obligationslån i Grundejernes Investeringsfond med hovedstol på kr. Lånet blev indfriet i juni 2010 ved optagelse af 30-årigt F1 rentetilpasningslån. BG Bank Foreningen optog i december 1997 et variabelt forrentet obligationslån i BG Bank med hovedstol på kr. og udløb i Lånet blev optaget som et sælgerpantebrev for at finansiere den del af ejendomskøbet, der oversteg 80 % af ejendommens værdi. Lånet blev indfriet i marts 2006 ved optagelse af et 5 % kontantlån i Nykredit. Nykredit A/B Lindstrand optog i 1997 et 6 % obligationslån med hovedstol på kr. til køb af ejendommen fra den tidligere udlejer. I september 2001 blev lånet konverteret til et nyt 6 % obligationslån med hovedstol på kr. grundet finansiering af facade- og vinduesrenovering af gadesiden Lindenovsgade. I januar 2003 blev lånet konverteret til et 5 % obligationslån med hovedstol på kr. I august 2004 blev lånet konverteret til et nyt 5 % obligationslån med hovedstol på ,00 kr. Lånet var afdragsfrit i perioden I august 2004 optog foreningen et 3 % 10-årigt tillægsobligationslån med hovedstol på kr. til delvis finansiering af facade og vinduesrenovering af gårdsiden Lindenovsgade og Strandboulevarden 64. Dette lån blev indfriet i maj 2009 ved optagelse af 30-årigt F1 rentetilpasningslån for at skabe afdragsfrihed på størstedelen af foreningens lån. I marts 2006 optog foreningen et 30-årligt 5 % tillægskontantlån med hovedstol på kr. til indfrielse af lånet i BG Bank. I maj 2009 optog foreningen et 30-årigt F1 rentetilpasningslån til indfrielse af 3 % 10-årigt tillægsobligationslån samt finansiering af opgangsrenovering, vvs-renovering i Strandboulevarden 64 samt elevatorrenovering. I juni 2010 optog foreningen yderligere et 30-årigt F1 rentetilpasningslån til indfrielse af lånet i GI på ca. 0,5 mio.kr. og finansiering af vvs-renovering i Lindenovsgade samt udskiftning af elhovedtavler. 20

21 I juni 2012 optog foreningen et 30-årigt F2 rentetilpasningslån med hovedstol på kr. til indfrielse af 5 % obligationslån med hovedstol på ,00 kr. og 5 % tillægskontantlån med hovedstol på kr. samt yderligere låntagning af 1.5 mio. kr. til renovering af tag m.m. I april 2013 foretog foreningen omlægning af F1 lånene til F3. Foreningen har således fra 2013 og frem 3 lån i Nykredit: 1. F2 rentetilpasningslån med udløb i Lånet er afdragsfrit i perioden Benævnes hovedlån F3 rentetilpasningslån med udløb i Lånet er afdragsfrit i perioden Benævnes projektlån F3 rentetilpasningslån med udløb i Lånet er afdragsfrit i perioden Benævnes projektlån 2. Foreningens lån opstillet skematisk: Prioritetsgæld Hovedstol Låntype Afdrag Rentesats (F2) (F3) Restgæld pr. 31. december 2012 Nykredit 2042 (hovedlån 1+2) Nykredit 2039 (projektlån 1) Nykredit 2040 (projektlån 2) ,00 F2 rentetilpasningslån Afdragsfrihed til ,00 F3 rentetilpasningslån Afdragsfrihed til ,00 F3 rentetilpasningslån Afdragsfrihed til ,56 % ,00 0,78 % ,00 0,78 % ,00 21

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A 7. november 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Andelsboligforeningen Standard A U D K A S T Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme Overvejelser, tips og råd Indhold 3 Indledning 4 Fordele og ulemper ved at eje henholdsvis leje bygninger 5 Fordele 7 Ulemper 9 Påvirkning af driftsøkonomien

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

Realkreditrådgivning,

Realkreditrådgivning, Realkreditrådgivning, god skik og afdragsfrie lån 4 FORFATTER Lektor ph.d. Svend Jakobsen Handelshøjskolen i Århus E-mail: skj@asb.dk Figur 1 Udvikling i resultat før skat for realkreditinstitutterne,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B347000D - SAN UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 3. juli 2015 af Østre Landsrets 24. afdeling (landsdommerne Peter Thønnings, Gitte Rubæk Pedersen og Lone Dahl Frandsen). 24.

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET

SVENDSEN. J.nr. 00196-50 Administrationsafdelingen. Årsrapport 2014. Drifts- og likviditetsbudget 2015. samt noter ADVOKATFIRMAET ADVOKATFIRMAET SVENDSEN ADVOKATrsl SAMFUNDET "TORSTEN SVENDSEN (L) Certificeret Dansk BOLIGadvokat STEN CORFIX JENSEN (L) BRIAN HEBEL ANDERSEN (H) "LOTTE HEBEL ANDERSEN (H) Certificeret Dansk BOLIGadvokat

Læs mere

Rådgivningsrapport for andelsboligforeningen Eksempel Købt gennem Boliga 2012-11-07 Fuld rapport: Eksempel (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 6 plus forklaringer Information Ændring på 1 år Grafer over

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T 2. september 2013 NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGER U D K A S T Oplysningerne i skemaet er opgjort pr. x. xxxx 201x Forbehold: Der kan være nyere vigtige oplysninger. Oplysninger i dette skema

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering

Forældrekøb - nytteværdi frem for investering 25. juli 2011 Forældrekøb - nytteværdi frem for investering Redaktion Anders Friis Binzer abin@rd.dk Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Tommelfinger regler for konvertering

Tommelfinger regler for konvertering Tommelfinger regler for konvertering Kourosh Marjani Rasmussen Claus Anderskov Madsen Boligøkonomisk Videncenter 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i Realdania startede i november 2011 et

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

14. Redegørelse for amtets gældssituation

14. Redegørelse for amtets gældssituation 14. Redegørelse for amtets gældssituation 14.1 Typer af lån... 2 14.2 Den historiske Udvikling i amtets gæld... 3 14.3 Gældens sammensætning i 2005... 4 14.4 Risikovurdering af gælden 2005-08... 6 Socialudvalget

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE

NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE NØGLEOPLYSNINGSSKEMA FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN ANDELSBOLIGFORENINGEN BRYNHILDE Skemaet skal bruges af mulige købere i deres overvejelser om køb af andelsbolig. Derfor er det vigtigt, at skemaet udleveres

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14

Andelsboliglovens maksimalprisregler... 12 Andelskronen... 13 Beregning af max værdi... 13 Værdifastsættelse... 14 Indholdsfortegnelse Problemformulering:...3 Problemstilling:...4 Metode...5 Definitionenpåenandelsboligforening...7 Andelsboligmarkedet...8 Bestemmelsesforholdienandelsboligforening... 10 Typerafandelsboliger...

Læs mere