åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole Meddelelser Lukket - Kondemnering Lukket - Ejendomssag Løgstør Lukket - Udgravning af areal i Aars Lukket - Køb af Limfjordsvej 22, Løgstør Lukket - Bevillingsmæssige konsekvenser af køb af ejendommene Limfjordsvej 20 og 22, Løgstør Budget Samlet for Vesthimmerlands Kommune Vegger Biogasanlæg - Kommunegaranti på 30 mio. kr

3 Medlemmer Knud Kristensen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Per Bach Laursen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole Sagsnr.: 12/8535 Fraværende: Bilag: 88381/12 Åben Forslag til lokalplan nr /12Åben Forslag til kommuneplantilæg nr. KP /12Åben Indsigelse /12Åben Kortbilag med angivelse af tilkørsel Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Blære Skole har været i offentlig høring. Der er indkommet en indsigelse vedr. vejtilkørsel, som Byrådet bedes tage stilling til. Planerne giver mulighed for at bygge en hal i tilknytning til Blære Skole. Planlægningen omfatter hele området ved skolen inklusiv idrætsarealer m.v. Der er lavet ny planlægning, da en del af området i dag er omfattet af en ramme i kommuneplanen og en lokalplan, der bestemmer, at der ikke må bygges. Resumé af indsigelsen: Den planlagte udkørsel er for tæt på udkørsel fra Gl. Blærevej 64 og 66, og udkørslen vil give gener i form af støj og lys og der er bekymring for at biler parkeres på Gl. Blærevej. En gadebelysning på adgangsvejen vil give gener. Udlægget til adgangsvej er for bredt. Beplantningsbæltet mod Gl. Blærevej bør bevares og ikke brydes af vejtilkørsel. Der stilles forslag om at adgangsvejen flyttes til syd for frysehuset på Gl. Blærevej eller at vejadgang sker fra Skolevænget. Forvaltningens bemærkninger til indsigelsen: Det indstilles, at lokalplanen vedtages uden ændringer, bortset fra en præcisering af byggefeltet, som det er udlagt. Hvis der senere konstateres et problem med parkerede biler på Gl. Blærevej, kan man overveje et parkeringsforbud her. Parkering i begge sider, så passage ikke er mulig, er i øvrigt i strid med færdselsloven. Et vejudlæg på 8 m. er ikke usædvanligt, da det skal sikre areal til bl.a. rabat. En vejbredde på 5 er minimum, og kan kun bruges, hvor hastigheden er meget lav. Såfremt der skal etableres gadelys på tilkørslen til Multihallen kan der laves en lysberegning af anlægget, som viser hvordan lyset fordeler sig. En vejadgang til Skolevænget kan ikke anbefales, idet Skolevænget er en mindre vej, hvor der færdes en del bløde trafikanter til og fra skole. Skolevænget er i 4

5 forvejen belastet af en del bil- og bustrafik. Det vil derfor være en god løsning at fordele trafikken mellem Skolevænget og Gl. Blærevej ved at lade Multihallen få adgang fra Gl. Blærevej. Vejteknisk er der umiddelbart ikke noget til hinder for, at man lader tilkørslen få et forløb længere mod syd, når blot det sikres, at vinklen mellem vejene giver tilstrækkelig oversigt af Gl. Blærevej (90 graders vinkel). Vejen er alligevel planlagt nord for frysehuset, da skolen ønsker, at vejen ikke føres tæt ved multibanen på skolens areal. Arealet her benyttes også til tarzanbane m.v. Anvendelse af det eksisterende vejforløb syd om frysehuset giver ikke optimale oversigtsforhold fra udkørslen. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer og - at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer, bortset fra en præcisering af byggefeltet, såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Søren Chr. Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 5

6 226. Meddelelser Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. 6

7 227. Lukket - Kondemnering Sagsnr.: 09/11007 Fraværende: Bilag: 7

8 228. Lukket - Ejendomssag Løgstør Sagsnr.: 12/27294 Fraværende: Bilag: 8

9 229. Lukket - Udgravning af areal i Aars Sagsnr.: 10/41381 Fraværende: Bilag: 9

10 230. Lukket - Køb af Limfjordsvej 22, Løgstør Sagsnr.: 12/12119 Fraværende: Bilag: 10

11 231. Lukket - Bevillingsmæssige konsekvenser af køb af ejendommene Limfjordsvej 20 og 22, Løgstør Sagsnr.: 12/12119 Fraværende: Bilag: 11

12 232. Budget Samlet for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 12/18363 Fraværende: Bilag: /12Åben Udvalgenes behandling af budget /12Åben Budgetaftale /12Åben Specifikation over driftsreduktioner, driftsønsker og anlæg /12Åben /12Åben Oversigt over anlæg, lån og garantier Resultatbudget som følge af budgetaftalen for 2013 Sagsfremstilling Tillægspunkt til ordinær dagsorden Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2012 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2013 tillige med forslag til budget for overslagsårene Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag. Efter 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Årsbudget 2013 Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 (pkt. 197). Endvidere har Byrådet afholdt et budgetmøde fredag den 31. august 2012, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel i tilskud og lån blev gennemgået. Budgettet for 2013 viste ved Økonomudvalgets møde den 15. august 2012 en ubalance på 25,0 mio. kr., finansieret således: Udvalg Svarende til 150 % Økonomiudvalget Socialudvalget

13 Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt Finansieringen sker med 25,0 mio. senest ifm. Økonomiudvalgets oplæg til Byrådets 2. behandling medio oktober Budgetoplægget er herefter i balance for 2013 med et likviditetsforbrug på 0,- kr. Fra Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. august 2012 og ind til budgetorienteringen den 31. august 2012 er fremkommet følgende ændringer: Merindtægt for tilskud fra puljen til særlig vanskelligt stillede kommuner 10,0 mio. kr. Lånetilsagn for kommuner med lav likviditet 23 mio. kr. mod budgetteret 0,- mio. kr. Reduktion i lånetilsagn for kvalitetsfondsområdet med 7,6 mio. kr., der skal finansieres ved lånoptagelse for øvrige anlægsarbejder med 7,6 mio. kr. Anlæg og lån ser herefter således ud: Mio. kr. Anlæg ØK 15/ ØK 12/ Ændring Lån/garanti Lån/garanti Kvalitetsfond 26,5 13,2 5,6 7,6 Øvrige anlæg * 30,0 8,6 16,2-7,6 I alt 56,5 21,8 21,8 0,0 Låneopgørelsen vedrører anlæg med automatisk låneadgang udgør 16,2 mio. kr. * Der er automatisk låneadgang til eks % Energibesparende foranstaltninger % Havneanlæg - 95 % Finansiering af byfornyelsesprojekter % Forsyningsområder Kirkeskat Administrationen har afholdt møde med repræsentanter fra provstiet. Provstiet forventer at fastholde skatteprocenten på 1,18 % i hele budgetperioden. Endvidere forventer provstiet at mellemregningsforholdet med 13

14 kommunen forbliver uændret. Anlægsbudget 2012 I budgettet er anlægsmidler til asfaltarbejder og ind- og udvendig vedligeholdelse under Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget overført til drift, idet de anvendte midler primært har karakter af driftsudgifter. Hertil kommer anlægsprojekter på kvalitetsfondsområdet og anlægsprojekter afledt af de opnåede tilsagn om lån fra den ordinære lånepulje. Dette giver følgende muligheder for anlægsbudget i 2013 Garanti (Lanternen, Vestrup, Blære) Kvalitetsfondsområdet samlet ramme der skal afsættes for at den fulde lånedispensation kan udnyttes kr. (13,000) 26,500 Anlægsarbejder med fuld låneadgang, jf. ovenfor 16,200 Andre anlæg som kassefinansieres (vejanlæg m.v.) Anlægsbudget i alt I den endelige udformning af budgetforslaget for 2013 kan disse områder derfor prioriteres ind i anlægsbudgettet med en tilsvarende finansiering ved optagelse af yderligere lån. Budget 2013 Skattefinansierede område Indtægter mio. kr. Skatter og generelle tilskud ,5 Sænket kommuneskat med 0,1 % 5,0 Tilskud til nedsættelse af skatten -3,8 Særtilskud -8,0 Særtilskud - yderligere - ansøgning -10, ,3 14 Driftsudgifter Budgetramme - april ,9 Overført fra anlæg - asfalt, ind-udv. vedligehold 18,5 Lovgivning & tekniske korrektioner - DUT m.v. 29,2 Chefgruppens gennemgang - 7. august ,2 Tidligere byrådsbeslutninger /2012-5,9 Pris- & lønreduktion (lønpulje - 5,7 - pris - 8,0) -13,7 Effektiviseringspulje - april ,5 Råderum til politisk prioritering 10,0

15 Udvalgenes reduktioner - ØK. 15. august , ,3 Renter 21,2 Anlægsudgifter 56,5 I alt skattefinansieret område -43,3 Forsyningsvirksomhed 1,5 Finansiering m.v. mio. kr. Lånoptagelse -8,8 Lån - lav likviditet -23,0 Afdrag på lån 36,6 Balanceforskydninger (kirke/vand) 4,0 I alt finansiering 8,8 Likviditetshenlæggelse -33,0 Der vil til Økonomiudvalgsmødet den 12. september 2012 foreligge en samlet oversigt incl. overslagsårene. Til Økonomiudvalgsmødet den 12. september 2012 vil endvidere foreligge en beregning over servicerammen. Med de indregnede budgetreduktioner jfr. ovenfor forventer administrationen dog, at servicerammen for 2013 overholdes. Ovennævnte budgetforslag for 2013 bygger på følgende forudsætninger: 15 - Den kommunale skatteprocent er nedsat med 0,1 % fra 27,2 % til 27,1 %. - Uændret grundskyldspromille og fortsat ingen opkrævning af dækningsafgift - KL s pris- og lønskøn. Dog er prisfremskrivningen reduceret med 8,0 mio. kr. i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 15. august Der er afsat 5,8 mio. kr. til ny løn og omstillingspulje m.v. i Det er op til kommunerne selv at afsætte fornødne midler hertil (kommunen bestemmer således selv størrelsen heraf). - Tilskud og udligning samt skatter er indregnet ud fra statsgaranti - Der er indregnet samme takst som i 2011 for genforsikring af tjenestemandsforpligtigelser (laveste takst). - Indenrigs- og Økonomiministeriets udmelding om tilskud og lånedispensationer o Puljen til vanskeligt stillede kommuner 18,0 mio. kr.

16 o Lånepuljen til kvalitetsfondsområdet maks. 14,0 mio. kr. o Lånepuljen til kommuner med lav likviditet 23,0 mio. kr. o Den ordinære lånepulje 0,0 mio. kr. - Der er i budgetbalancen afsat en råderumspulje på 10 mio. kr. til imødekommelse af drifts- og anlægsønsker. Budgetalternativer Administrationen har udarbejdet forslag til imødekommelse af Økonomiudvalgets ønske om en budgettilpasning af budget 2013 på i alt 25 mio. kr. Forslagene er fremsendt til de enkelte udvalg, der har behandlet dem på møderne primo september måned Udvalgenes tilbagemeldinger om de 25 mio. kr. giver følgende forslag til budgetreduktion: Udvalg Udmeldt budgettilpasning fra Økonomiudvalge t Administrative forslag Udvalgenes indstilling Økonomiudvalget 1) Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget 2) Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt ) Økonomiudvalget tager den 12. september 2011 stilling til budgettilpasningen Forvaltningerne / Udvalgene har desuden fremsendt forslag til drifts- og anlægsønsker for Udvalg / kr. Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt Der vil til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012 blive udarbejdet oversigter og specifikationer af de anførte beløb. 16

17 Politiske målsætninger I den godkendte politiske drejebog for budget er der fastsat mål for budgetlægningen for Det foreliggende budgetforslag imødekommer målsætningerne således: Målsætning Kommuneskatten nedsættes med 0,1 % point i hvert af budgetårene 2013, 2014, 2015 og I 2016 vil kommuneskatten således være nedsat med 0,4 % point i alt. Den langfristede gæld skal reduceres med gennemsnitlig 20 mio. kr. årligt i budgetperioden. Målsætningen kan fraviges, hvis der gennemføres investeringer, der vil medføre en netto driftsbesparelse, eller hvis investeringen er nødvendig i forhold til demografisk udvikling m.v. Niveauet for brutto anlægsudgifter skal mindst være kr. pr indbygger svarende til et brutto anlægsbudget på omkring 75 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen bør udgøre mindst 2 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet det enkelte år. Dette svarer i 2012 til ca. 62 mio. kr. Det skattefinansierede driftsoverskud skal som minimum kunne dække den del af anlæg, som ikke er lånefinansieret og balanceforskydninger. Til budgetlægningen for 2013 skal der arbejdes på at skaffe et centralt råderum på 0,5 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet. Dette svarer til ca. 16,5 mio. kr. Råderummet vil senere i budgetlægningsfasen blive anvendt til nye udviklingstiltag på driften, konsolidering m.v. Målet for aktivitetsniveau og serviceniveau i budgetperioden er at fastholde og gerne udbygge serviceniveauet til borgerne ved hjælp af effektiviseringer og omlægning af Målopfyldelse Opfyldt for 2013 Afdrag i 2013 Indregnet lån Målsætning opfyldt p.t. 38,058 mio. kr. 8,800 mio. kr. Det skal dog bemærkes at der til styrkelse af likviditeten optages et lån på 23,0 mio. kr. Ikke opfyldt. (Bemærk, at 16,5 mio. kr. er overflyttet fra anlæg til drift). Ikke opfyldt Opfyldt (afdrag på lån indregnes ikke i det skattefinansierede driftsoverskud). Delvist opfyldt. Der er alene afsat 10 mio. Opfyldt 17

18 aktivitetsniveau. Administrationen forpligtes til at kunne præsentere effektiviseringer for 17,5 mio. kr. Kommunen vil arbejde for at der skabes øget gennemskuelighed på tværs af udvalg og øget fokus på budgetoverholdelse. Behandles på Økonomiudvalgets møde den 9. maj Der skal politisk fastsættes gennemskuelige tildelingsmodeller der sikrer, at budgetrammerne for områder med stigende / faldende antal brugere automatisk reguleres i overensstemmelse hermed. Forslag forventes at kunne foreligge til august måned Kommunens gæld til forsyningsområdet (renovation) skal afvikles med 1/3 i hvert af årene 2013, 2014 og Gælden udgør ultimo 2011 ca. 4,5 mio. kr. Er opfyldt ved at der fra budgetlægningen 2013 er indført politikområder. Ikke opfyldt. Administrative tildelingsmodeller er under udarbejdelse. Opfyldt. Der er budgetteret med nedskrivning af saldoen med 1,5 mio. kr. i 2013 Takstoversigt Forslag til takster for de enkelte områder vil først kunne foreligge til byrådets prioriteringsseminar når udvalgenes budgetrammer er nærmere præciseret. Høringssvar Høringssvar fra de forskellige interessenter vil efterhånden som de fremkommer blive tilgængelige for Byrådet på den politiske web-side. De enkelte udvalgs behandling af budget 2012 er vedlagt sagen. Det skal specielt bemærkes, at Sundhedsudvalget ikke kan anbefale administrationens effektiviseringsforslag vedr. udbud af indkøbsydelsen beregnet til 1,770 mio. kr. og indstiller til Økonomiudvalget, at forslaget bortfalder uden kompenserende effektiviseringsforslag. Derudover tager udvalgsmedlemmerne forbehold for flere af administrationens forslag til budgetreduktion. Lovgrundlag Styrelseslovens 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. 18

19 Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller -at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2013 og overslagsårene til Byrådets 1. behandling den 20. september at der først bliver taget endelige stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 11. oktober at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 4. oktober 2012 kl Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt dog med følgende bemærkninger: Fagudvalgenes indstilling til budgetreduktioner anbefales godkendt - dog forhøjes sundhedsudvalgets indstilling med en rammebesparelse på kr., så de samlede budgetreduktioner herefter udgør 37,5 mio. kr. Det opnåede ekstra provenu på 12,5 mio. kr. tillægges den af ØK godkendte råderumspulje på 10,0 mio. kr., så puljen herefter udgør i alt 22,5 mio. kr. til politisk prioritering samt tilbagekøb af besparelsesforslag. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Palle Jensen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling Byrådet afholdt prioriteringsseminar den 27. og 28. september På prioriteringsseminaret blev der indgået en budgetaftale for 2013 mellem alle partier med undtagelse af SF som valgte at stå udenfor. 19

20 Følgende materiale vedlægges - Budgetaftale for Specifikation over driftsreduktioner, driftsudvidelse og anlæg - Oversigt over anlæg, lån og garantier - Resultatbudget som følge af budgetaftalen for 2013 Budgetforliget indeholder følgende hovedposter: Mio. kr. Konsolidering jfr. budgetbalancen fra 1. behandling -33,039 Tilbagekøbte driftsbesparelser i forhold til 11,645 sparerammen på 37,5 mio. kr. Imødekomne driftsønsker 16,655 Afsat råderumspulje udtages -22,500 Reduktion af afsatte midler til Ny Løn -1,800 Tandplejen driftsbesparelse overført overskud -1,800 Indsat serviceudgiftsbuffer 23,039 Reduktion af anlæg fra 56,5 mio. kr. til 47,3 mio. kr. -9,200 Låneoptagelse reduceres fra 8,8 mio. kr. til 2,8 mio. 6,000 kr. Balanceforskydninger afsat (grundkapital) 11,000 Endelig budgetbalance (konsolidering) 0,000 Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget fremsender Budgetaftale 2013 med tilhørende bilag som ændringsforslag til budget Beslutning i Økonomiudvalget den "Budgetaftale 2013" anbefales godkendt. 20

21 233. Vegger Biogasanlæg - Kommunegaranti på 30 mio. kr. Sagsnr.: 11/8440 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Tillægspunkt til ordinær dagsorden Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Vegger Biogasanlæg ansøger om en kommunegaranti til optagelse af et lån på op til 30 mio. kr. Det er muligt at Vegger Biogasanlæg kan opnå et anlægstilskud på % af udgiften. Hvis dette opnås, vil lånebehovet og hermed den kommunale garantistillelse blive tilsvarende mindre. Byrådet godkendte i mødet den 22. september 2011 sag nr. 177 Endelig vedtagelse af planlægning for Vegger biogasanlæg - omfattende muligheden for udvidelse og renovering af selskabets biogasanlæg i Vegger. Anlægsinvesteringen på de 30 mio. kr. er enten reinvesteringer, som er nødvendige for at kunne opnå en fremtidig optimal drift, eller nye tiltag som kan forbedre værkets driftsøkonomi. Vegger Biogasanlæg ønsker projektet igangsat snarest, men deres pengeinstitut stiller som en betingelse, at en kommunegaranti er en forudsætning for optagelse af et anlægslån til projektet. Lovgrundlag Lånebekendtgørelsen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jfr. lånebekendtgørelsens 2 stk. 1 pkt. 4 kan kommunen yde garanti for lån til Vegger Biogasanlæg, uden at det påvirker kommunens låneramme. Administrationen indstiller - at der ikke meddeles tilsagn om en kommunegaranti på op til 30 mio. kr. Afgørelsen er begrundet i den specielle konstruktionsform i Vegger Biogas. Endvidere vil afgørelse danne præcedens fremover. 21

22 Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet udsat. Der skal udarbejdes et juridisk responsum om sagen før den genoptages. Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på møde den 14. december 2011, at der skal udarbejdes et juridisk responsum om sagen. Med henblik på at udarbejde dette responsum har der været et møde med repræsentanter fra Vegger Biogasanlæg den 6. januar På baggrund heraf har juridisk kontor udarbejdet vedlagte notat vedr. organiseringen af Vegger Energiselskab (Vegger biogas) og risikoen ved afgivelse af garanti. Der henvises specielt til afsnittet i notatet om risikovurdering. Vesthimmerlands Kommune har ved brev af den 27. oktober 2011 stillet Ministeriet forskellige spørgsmål i relation til kommunal garanti til biogasanlæg. Forespørgslen er vedlagt som bilag. Ministeriet har den 5. marts 2012 fremsendt Energistyrelsens besvarelse af 2. februar 2012 til Ministeriet (bidrag til besvarelse Vesthimmerlands Kommune biogas) Ministeriets vejledning af 27. oktober 2010 om kommunegaranti til private biogasanlæg med bemærkning, at det endelige svar vil snarest blive fremsendt. Den foreløbige besvarelse er vedlagt som bilag. Administrationen indstiller - at sagen drøftes grundet sagens principielle karakter. Beslutning i Økonomiudvalget den Vegger Biogasselskab og Vegger Varmeværk indkaldes til et opklarende møde, hvorefter sagen vil blive genoptaget på Økonomiudvalgets dagsorden. Økonomiudvalget tilkendegiver endvidere, at det er vanskeligt at tage en endelig 22

23 stillingtagen, før det endelige energiforlig fra folketinget kendes. Per Bisgaard og Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har den 6. juni 2012 modtaget oplysning om, at samtlige aktiver og passiver samt rettigheder og forpligtelser fra Vegger Energiselskab, Erhvervsdrivende Fond agtes overført til Vegger Varmeværk A.m.b.a., der herefter skifter navn til Vegger Energiselskab A.m.b.a. Denne konstruktion skal godkendes på en generalforsamling i varmeværket, hvilket ikke er sket p.t. Det er samtidigt oplyst, at den tidligere ansøgning ændres således, at det er nuværende Vegger Varmeværk A.m.b.a., der søger om kommunegarantien dog under forudsætning af, det bliver Vegger Varmeværk A.m.b.a., der kommer til at eje biogasanlægget og forestå den ønskede ombygning. Administrationen indstiller: -at der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 30 mio. kr. -at tilsagnet gives under forudsætning af at det er det nuværende Vegger Varmeværk A.m.b.a. der kommer til at eje biogasanlægget og forestå den ønskede ombygning -at den endelige kommunegarantis størrelse justeres således, at evt. anlægsstøtte fratrækkes i de 30 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler, at: - der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 30 mio. kr. - tilsagnet gives under forudsætning af, at det er det nuværende Vegger Varmeværk A.m.b.a., der kommer til at eje biogasanlægget og forestå den ønskede ombygning - den endelige kommunegarantis størrelse justeres således, at evt. anlægsstøtte fratrækkes i de 30 mio. kr. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet. Supplerende sagsfremstilling Vesthimmerland Kommune har den 18. juni 2012 modtaget vedlagte brev fra Advokat Uffe Bro med oplysning om, at de forelagte oplysninger om anlægssummen størrelse ikke har været korrekte, idet anlægssummen nu er 23

24 budgetteret til 38,1 mio. kr. - brevet er vedlagt sagsfremstillingen Forholdet vil have betydning for kommunegarantiens størrelse, idet den nu kan udgøre op til 38,1 mio. kr. og ikke de før omtalte 30 mio. kr. Administrationen indstiller: - at Byrådet ud over Økonomiudvalgets indstilling forholder sig til udvidelse af garantiens størrelse på op til 38,1 mio. kr. Beslutning i Byrådet den Uffe Bro erklærede sig inhabil, hvilket Byrådet godkendte. Det var oplyst til mødet, at den ønskede garanti udgjorde 38,1 mio. kr. Godkendt med de beløbsmæssige ændringer, således at der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 38,1 mio. kr. og at den endelige kommunegarantis størrelse justeres således, at eventuel anlægsstøtte fratrækkes i de 38, 1 mio. kr. Uffe Bro, Ib Nøhr og Jens Lauritzen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling På vegne af Vegger Varmeværk er der den 2. oktober 2012 modtaget anmodning om, at Byrådet - udover den endelige finansiering - også lader garantien omfatte en byggekredit, der skal optages enten i Kommunekredit eller i et lokalt pengeinstitut. Dette vil lette varmeværkets mulighed for at få etableret en ikke alt for dyr mellemfinansiering. Administrationen indstiller: - at der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 38 mio. kr. til etablering af en byggekredit i Kommunekredit (ingen oprettelsesomkostninger og meget lav rente p.t.), - at byggekreditten foreløbigt gives for en periode på 1 år og - at byggekreditten efterfølgende omlægges til et fast lån i Kommunekredit med en løbetid på max. 25 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 24

25 Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet. Underskrifter Knud Kristensen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Per Bach Laursen 25

26 26 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø

Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 24. september 2012 kl. 09:00 i Lokale K2, Administrationsbygningen Farsø Indholdsfortegnelse 590. Endelig godkendelse af varmeprojektforslag Industriområde

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen

Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl i Byrådssalen Byrådet Referat fra møde Onsdag den 12. september 2012 kl. 18.00 i Byrådssalen Mødet slut kl. 18.58 MØDEDELTAGERE Ole Find Jensen (A) Anne-Lise Kuhre (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Grethe Olsen (F)

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering...

1. Godkendelse af dagsorden /13296 Den kirkelige ligning / behandling af budget Orientering... Referat Byrådet Tid Onsdag den 17. september 2014 - kl. 17:00 Sted Byrådssalen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/13296 Den kirkelige ligning 2015...1 3. 14/8880

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetoplæg

Budgetoplæg Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 203. Halvårsregnskab 2012 - Samlet for Vesthimmerlands Kommune 389 204. Budget 2013-2016 -

Læs mere

Økonomi- og Planudvalget

Økonomi- og Planudvalget Økonomi- og Planudvalget Tirsdag den 02.10.07 kl. 15.30 i Biblioteket Medlemmer: Hans Barlach (C) Bo Johansen (V) Jørgen Kristiansen (V) René Milo (V) Henrik Gliese Pedersen (B) Kai O. Svensson (F) Jakob

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Tirsdag den 4. oktober 2016 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 13:30 Medlemmer: Fraværende: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 250, rådhuset Dato: Torsdag den 2. oktober 2014 Start kl.: 9:00 Slut kl.: 9:45 Medlemmer: Jan Petersen (A) Torben Jensen (L) Benny Hammer (C) Hans Erik

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.

Ændringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv. 2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Administrativ drejebog. Budget 2010-13

Administrativ drejebog. Budget 2010-13 Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 16. februar 2012 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 013. Frigivelse af anlægbevilling til bygade renovering - Nørregade i Farsø 29 014. Frigivelse af anlægsbevilling

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget den 01-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Økonomiudvalget Protokol Tirsdag den 1. oktober 2013 kl. 16:00 afholdt Økonomiudvalget møde i Udvalgsværelse 1/Rådhus. Medlemmerne var til stede

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Budgetvejledning 2016

Budgetvejledning 2016 Budgetvejledning 2016 Indledning Budgetvejledningen indeholder retningslinjerne for udarbejdelse af budget 2016 og overslagsårene 2017-2019. Budgetprocessen arbejder med 3 spor: et politisk- administrativt

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til

Tidsforskydning på investeringsoversigten fra 2016 til Nedenfor er en liste over anlægsprojekter, der kan forskydes fra 2016 til ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.00-S00-4-14 Budget 2016: Justering af investeringsoversigt Baggrund KL vurderer,

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 8. oktober Sport og Fritidscenter. Starttidspunkt for møde: 19:00. Mødedo: 8. oktober 2015 Mødelokale: Multisalen, Tønder Sport og Fritidscenter Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: 8. oktober 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Kirkelig

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø

åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø åbent møde for Teknik- og Miljøudvalgets møde den 03. maj 2010 kl. 13:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 074. Møde med Danmarks Naturfredningsforening 3 075. Budgetorientering - marts

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal udvalg Mødetidspunkt: 5. oktober 2004, kl. 14:00 Åben sag: 230. Budget 2005 og overslagsår - 2. behandling Åben sag: 231. Kirkeskat

Læs mere

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)

NOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3) Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere