åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole Meddelelser Lukket - Kondemnering Lukket - Ejendomssag Løgstør Lukket - Udgravning af areal i Aars Lukket - Køb af Limfjordsvej 22, Løgstør Lukket - Bevillingsmæssige konsekvenser af køb af ejendommene Limfjordsvej 20 og 22, Løgstør Budget Samlet for Vesthimmerlands Kommune Vegger Biogasanlæg - Kommunegaranti på 30 mio. kr

3 Medlemmer Knud Kristensen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Per Bach Laursen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole Sagsnr.: 12/8535 Fraværende: Bilag: 88381/12 Åben Forslag til lokalplan nr /12Åben Forslag til kommuneplantilæg nr. KP /12Åben Indsigelse /12Åben Kortbilag med angivelse af tilkørsel Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Blære Skole har været i offentlig høring. Der er indkommet en indsigelse vedr. vejtilkørsel, som Byrådet bedes tage stilling til. Planerne giver mulighed for at bygge en hal i tilknytning til Blære Skole. Planlægningen omfatter hele området ved skolen inklusiv idrætsarealer m.v. Der er lavet ny planlægning, da en del af området i dag er omfattet af en ramme i kommuneplanen og en lokalplan, der bestemmer, at der ikke må bygges. Resumé af indsigelsen: Den planlagte udkørsel er for tæt på udkørsel fra Gl. Blærevej 64 og 66, og udkørslen vil give gener i form af støj og lys og der er bekymring for at biler parkeres på Gl. Blærevej. En gadebelysning på adgangsvejen vil give gener. Udlægget til adgangsvej er for bredt. Beplantningsbæltet mod Gl. Blærevej bør bevares og ikke brydes af vejtilkørsel. Der stilles forslag om at adgangsvejen flyttes til syd for frysehuset på Gl. Blærevej eller at vejadgang sker fra Skolevænget. Forvaltningens bemærkninger til indsigelsen: Det indstilles, at lokalplanen vedtages uden ændringer, bortset fra en præcisering af byggefeltet, som det er udlagt. Hvis der senere konstateres et problem med parkerede biler på Gl. Blærevej, kan man overveje et parkeringsforbud her. Parkering i begge sider, så passage ikke er mulig, er i øvrigt i strid med færdselsloven. Et vejudlæg på 8 m. er ikke usædvanligt, da det skal sikre areal til bl.a. rabat. En vejbredde på 5 er minimum, og kan kun bruges, hvor hastigheden er meget lav. Såfremt der skal etableres gadelys på tilkørslen til Multihallen kan der laves en lysberegning af anlægget, som viser hvordan lyset fordeler sig. En vejadgang til Skolevænget kan ikke anbefales, idet Skolevænget er en mindre vej, hvor der færdes en del bløde trafikanter til og fra skole. Skolevænget er i 4

5 forvejen belastet af en del bil- og bustrafik. Det vil derfor være en god løsning at fordele trafikken mellem Skolevænget og Gl. Blærevej ved at lade Multihallen få adgang fra Gl. Blærevej. Vejteknisk er der umiddelbart ikke noget til hinder for, at man lader tilkørslen få et forløb længere mod syd, når blot det sikres, at vinklen mellem vejene giver tilstrækkelig oversigt af Gl. Blærevej (90 graders vinkel). Vejen er alligevel planlagt nord for frysehuset, da skolen ønsker, at vejen ikke føres tæt ved multibanen på skolens areal. Arealet her benyttes også til tarzanbane m.v. Anvendelse af det eksisterende vejforløb syd om frysehuset giver ikke optimale oversigtsforhold fra udkørslen. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer og - at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer, bortset fra en præcisering af byggefeltet, såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Søren Chr. Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 5

6 226. Meddelelser Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. 6

7 227. Lukket - Kondemnering Sagsnr.: 09/11007 Fraværende: Bilag: 7

8 228. Lukket - Ejendomssag Løgstør Sagsnr.: 12/27294 Fraværende: Bilag: 8

9 229. Lukket - Udgravning af areal i Aars Sagsnr.: 10/41381 Fraværende: Bilag: 9

10 230. Lukket - Køb af Limfjordsvej 22, Løgstør Sagsnr.: 12/12119 Fraværende: Bilag: 10

11 231. Lukket - Bevillingsmæssige konsekvenser af køb af ejendommene Limfjordsvej 20 og 22, Løgstør Sagsnr.: 12/12119 Fraværende: Bilag: 11

12 232. Budget Samlet for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 12/18363 Fraværende: Bilag: /12Åben Udvalgenes behandling af budget /12Åben Budgetaftale /12Åben Specifikation over driftsreduktioner, driftsønsker og anlæg /12Åben /12Åben Oversigt over anlæg, lån og garantier Resultatbudget som følge af budgetaftalen for 2013 Sagsfremstilling Tillægspunkt til ordinær dagsorden Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2012 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2013 tillige med forslag til budget for overslagsårene Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag. Efter 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Årsbudget 2013 Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 (pkt. 197). Endvidere har Byrådet afholdt et budgetmøde fredag den 31. august 2012, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel i tilskud og lån blev gennemgået. Budgettet for 2013 viste ved Økonomudvalgets møde den 15. august 2012 en ubalance på 25,0 mio. kr., finansieret således: Udvalg Svarende til 150 % Økonomiudvalget Socialudvalget

13 Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt Finansieringen sker med 25,0 mio. senest ifm. Økonomiudvalgets oplæg til Byrådets 2. behandling medio oktober Budgetoplægget er herefter i balance for 2013 med et likviditetsforbrug på 0,- kr. Fra Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. august 2012 og ind til budgetorienteringen den 31. august 2012 er fremkommet følgende ændringer: Merindtægt for tilskud fra puljen til særlig vanskelligt stillede kommuner 10,0 mio. kr. Lånetilsagn for kommuner med lav likviditet 23 mio. kr. mod budgetteret 0,- mio. kr. Reduktion i lånetilsagn for kvalitetsfondsområdet med 7,6 mio. kr., der skal finansieres ved lånoptagelse for øvrige anlægsarbejder med 7,6 mio. kr. Anlæg og lån ser herefter således ud: Mio. kr. Anlæg ØK 15/ ØK 12/ Ændring Lån/garanti Lån/garanti Kvalitetsfond 26,5 13,2 5,6 7,6 Øvrige anlæg * 30,0 8,6 16,2-7,6 I alt 56,5 21,8 21,8 0,0 Låneopgørelsen vedrører anlæg med automatisk låneadgang udgør 16,2 mio. kr. * Der er automatisk låneadgang til eks % Energibesparende foranstaltninger % Havneanlæg - 95 % Finansiering af byfornyelsesprojekter % Forsyningsområder Kirkeskat Administrationen har afholdt møde med repræsentanter fra provstiet. Provstiet forventer at fastholde skatteprocenten på 1,18 % i hele budgetperioden. Endvidere forventer provstiet at mellemregningsforholdet med 13

14 kommunen forbliver uændret. Anlægsbudget 2012 I budgettet er anlægsmidler til asfaltarbejder og ind- og udvendig vedligeholdelse under Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget overført til drift, idet de anvendte midler primært har karakter af driftsudgifter. Hertil kommer anlægsprojekter på kvalitetsfondsområdet og anlægsprojekter afledt af de opnåede tilsagn om lån fra den ordinære lånepulje. Dette giver følgende muligheder for anlægsbudget i 2013 Garanti (Lanternen, Vestrup, Blære) Kvalitetsfondsområdet samlet ramme der skal afsættes for at den fulde lånedispensation kan udnyttes kr. (13,000) 26,500 Anlægsarbejder med fuld låneadgang, jf. ovenfor 16,200 Andre anlæg som kassefinansieres (vejanlæg m.v.) Anlægsbudget i alt I den endelige udformning af budgetforslaget for 2013 kan disse områder derfor prioriteres ind i anlægsbudgettet med en tilsvarende finansiering ved optagelse af yderligere lån. Budget 2013 Skattefinansierede område Indtægter mio. kr. Skatter og generelle tilskud ,5 Sænket kommuneskat med 0,1 % 5,0 Tilskud til nedsættelse af skatten -3,8 Særtilskud -8,0 Særtilskud - yderligere - ansøgning -10, ,3 14 Driftsudgifter Budgetramme - april ,9 Overført fra anlæg - asfalt, ind-udv. vedligehold 18,5 Lovgivning & tekniske korrektioner - DUT m.v. 29,2 Chefgruppens gennemgang - 7. august ,2 Tidligere byrådsbeslutninger /2012-5,9 Pris- & lønreduktion (lønpulje - 5,7 - pris - 8,0) -13,7 Effektiviseringspulje - april ,5 Råderum til politisk prioritering 10,0

15 Udvalgenes reduktioner - ØK. 15. august , ,3 Renter 21,2 Anlægsudgifter 56,5 I alt skattefinansieret område -43,3 Forsyningsvirksomhed 1,5 Finansiering m.v. mio. kr. Lånoptagelse -8,8 Lån - lav likviditet -23,0 Afdrag på lån 36,6 Balanceforskydninger (kirke/vand) 4,0 I alt finansiering 8,8 Likviditetshenlæggelse -33,0 Der vil til Økonomiudvalgsmødet den 12. september 2012 foreligge en samlet oversigt incl. overslagsårene. Til Økonomiudvalgsmødet den 12. september 2012 vil endvidere foreligge en beregning over servicerammen. Med de indregnede budgetreduktioner jfr. ovenfor forventer administrationen dog, at servicerammen for 2013 overholdes. Ovennævnte budgetforslag for 2013 bygger på følgende forudsætninger: 15 - Den kommunale skatteprocent er nedsat med 0,1 % fra 27,2 % til 27,1 %. - Uændret grundskyldspromille og fortsat ingen opkrævning af dækningsafgift - KL s pris- og lønskøn. Dog er prisfremskrivningen reduceret med 8,0 mio. kr. i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 15. august Der er afsat 5,8 mio. kr. til ny løn og omstillingspulje m.v. i Det er op til kommunerne selv at afsætte fornødne midler hertil (kommunen bestemmer således selv størrelsen heraf). - Tilskud og udligning samt skatter er indregnet ud fra statsgaranti - Der er indregnet samme takst som i 2011 for genforsikring af tjenestemandsforpligtigelser (laveste takst). - Indenrigs- og Økonomiministeriets udmelding om tilskud og lånedispensationer o Puljen til vanskeligt stillede kommuner 18,0 mio. kr.

16 o Lånepuljen til kvalitetsfondsområdet maks. 14,0 mio. kr. o Lånepuljen til kommuner med lav likviditet 23,0 mio. kr. o Den ordinære lånepulje 0,0 mio. kr. - Der er i budgetbalancen afsat en råderumspulje på 10 mio. kr. til imødekommelse af drifts- og anlægsønsker. Budgetalternativer Administrationen har udarbejdet forslag til imødekommelse af Økonomiudvalgets ønske om en budgettilpasning af budget 2013 på i alt 25 mio. kr. Forslagene er fremsendt til de enkelte udvalg, der har behandlet dem på møderne primo september måned Udvalgenes tilbagemeldinger om de 25 mio. kr. giver følgende forslag til budgetreduktion: Udvalg Udmeldt budgettilpasning fra Økonomiudvalge t Administrative forslag Udvalgenes indstilling Økonomiudvalget 1) Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget 2) Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt ) Økonomiudvalget tager den 12. september 2011 stilling til budgettilpasningen Forvaltningerne / Udvalgene har desuden fremsendt forslag til drifts- og anlægsønsker for Udvalg / kr. Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt Der vil til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012 blive udarbejdet oversigter og specifikationer af de anførte beløb. 16

17 Politiske målsætninger I den godkendte politiske drejebog for budget er der fastsat mål for budgetlægningen for Det foreliggende budgetforslag imødekommer målsætningerne således: Målsætning Kommuneskatten nedsættes med 0,1 % point i hvert af budgetårene 2013, 2014, 2015 og I 2016 vil kommuneskatten således være nedsat med 0,4 % point i alt. Den langfristede gæld skal reduceres med gennemsnitlig 20 mio. kr. årligt i budgetperioden. Målsætningen kan fraviges, hvis der gennemføres investeringer, der vil medføre en netto driftsbesparelse, eller hvis investeringen er nødvendig i forhold til demografisk udvikling m.v. Niveauet for brutto anlægsudgifter skal mindst være kr. pr indbygger svarende til et brutto anlægsbudget på omkring 75 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen bør udgøre mindst 2 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet det enkelte år. Dette svarer i 2012 til ca. 62 mio. kr. Det skattefinansierede driftsoverskud skal som minimum kunne dække den del af anlæg, som ikke er lånefinansieret og balanceforskydninger. Til budgetlægningen for 2013 skal der arbejdes på at skaffe et centralt råderum på 0,5 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet. Dette svarer til ca. 16,5 mio. kr. Råderummet vil senere i budgetlægningsfasen blive anvendt til nye udviklingstiltag på driften, konsolidering m.v. Målet for aktivitetsniveau og serviceniveau i budgetperioden er at fastholde og gerne udbygge serviceniveauet til borgerne ved hjælp af effektiviseringer og omlægning af Målopfyldelse Opfyldt for 2013 Afdrag i 2013 Indregnet lån Målsætning opfyldt p.t. 38,058 mio. kr. 8,800 mio. kr. Det skal dog bemærkes at der til styrkelse af likviditeten optages et lån på 23,0 mio. kr. Ikke opfyldt. (Bemærk, at 16,5 mio. kr. er overflyttet fra anlæg til drift). Ikke opfyldt Opfyldt (afdrag på lån indregnes ikke i det skattefinansierede driftsoverskud). Delvist opfyldt. Der er alene afsat 10 mio. Opfyldt 17

18 aktivitetsniveau. Administrationen forpligtes til at kunne præsentere effektiviseringer for 17,5 mio. kr. Kommunen vil arbejde for at der skabes øget gennemskuelighed på tværs af udvalg og øget fokus på budgetoverholdelse. Behandles på Økonomiudvalgets møde den 9. maj Der skal politisk fastsættes gennemskuelige tildelingsmodeller der sikrer, at budgetrammerne for områder med stigende / faldende antal brugere automatisk reguleres i overensstemmelse hermed. Forslag forventes at kunne foreligge til august måned Kommunens gæld til forsyningsområdet (renovation) skal afvikles med 1/3 i hvert af årene 2013, 2014 og Gælden udgør ultimo 2011 ca. 4,5 mio. kr. Er opfyldt ved at der fra budgetlægningen 2013 er indført politikområder. Ikke opfyldt. Administrative tildelingsmodeller er under udarbejdelse. Opfyldt. Der er budgetteret med nedskrivning af saldoen med 1,5 mio. kr. i 2013 Takstoversigt Forslag til takster for de enkelte områder vil først kunne foreligge til byrådets prioriteringsseminar når udvalgenes budgetrammer er nærmere præciseret. Høringssvar Høringssvar fra de forskellige interessenter vil efterhånden som de fremkommer blive tilgængelige for Byrådet på den politiske web-side. De enkelte udvalgs behandling af budget 2012 er vedlagt sagen. Det skal specielt bemærkes, at Sundhedsudvalget ikke kan anbefale administrationens effektiviseringsforslag vedr. udbud af indkøbsydelsen beregnet til 1,770 mio. kr. og indstiller til Økonomiudvalget, at forslaget bortfalder uden kompenserende effektiviseringsforslag. Derudover tager udvalgsmedlemmerne forbehold for flere af administrationens forslag til budgetreduktion. Lovgrundlag Styrelseslovens 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. 18

19 Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller -at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2013 og overslagsårene til Byrådets 1. behandling den 20. september at der først bliver taget endelige stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 11. oktober at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 4. oktober 2012 kl Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt dog med følgende bemærkninger: Fagudvalgenes indstilling til budgetreduktioner anbefales godkendt - dog forhøjes sundhedsudvalgets indstilling med en rammebesparelse på kr., så de samlede budgetreduktioner herefter udgør 37,5 mio. kr. Det opnåede ekstra provenu på 12,5 mio. kr. tillægges den af ØK godkendte råderumspulje på 10,0 mio. kr., så puljen herefter udgør i alt 22,5 mio. kr. til politisk prioritering samt tilbagekøb af besparelsesforslag. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Palle Jensen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling Byrådet afholdt prioriteringsseminar den 27. og 28. september På prioriteringsseminaret blev der indgået en budgetaftale for 2013 mellem alle partier med undtagelse af SF som valgte at stå udenfor. 19

20 Følgende materiale vedlægges - Budgetaftale for Specifikation over driftsreduktioner, driftsudvidelse og anlæg - Oversigt over anlæg, lån og garantier - Resultatbudget som følge af budgetaftalen for 2013 Budgetforliget indeholder følgende hovedposter: Mio. kr. Konsolidering jfr. budgetbalancen fra 1. behandling -33,039 Tilbagekøbte driftsbesparelser i forhold til 11,645 sparerammen på 37,5 mio. kr. Imødekomne driftsønsker 16,655 Afsat råderumspulje udtages -22,500 Reduktion af afsatte midler til Ny Løn -1,800 Tandplejen driftsbesparelse overført overskud -1,800 Indsat serviceudgiftsbuffer 23,039 Reduktion af anlæg fra 56,5 mio. kr. til 47,3 mio. kr. -9,200 Låneoptagelse reduceres fra 8,8 mio. kr. til 2,8 mio. 6,000 kr. Balanceforskydninger afsat (grundkapital) 11,000 Endelig budgetbalance (konsolidering) 0,000 Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget fremsender Budgetaftale 2013 med tilhørende bilag som ændringsforslag til budget Beslutning i Økonomiudvalget den "Budgetaftale 2013" anbefales godkendt. 20

21 233. Vegger Biogasanlæg - Kommunegaranti på 30 mio. kr. Sagsnr.: 11/8440 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Tillægspunkt til ordinær dagsorden Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Vegger Biogasanlæg ansøger om en kommunegaranti til optagelse af et lån på op til 30 mio. kr. Det er muligt at Vegger Biogasanlæg kan opnå et anlægstilskud på % af udgiften. Hvis dette opnås, vil lånebehovet og hermed den kommunale garantistillelse blive tilsvarende mindre. Byrådet godkendte i mødet den 22. september 2011 sag nr. 177 Endelig vedtagelse af planlægning for Vegger biogasanlæg - omfattende muligheden for udvidelse og renovering af selskabets biogasanlæg i Vegger. Anlægsinvesteringen på de 30 mio. kr. er enten reinvesteringer, som er nødvendige for at kunne opnå en fremtidig optimal drift, eller nye tiltag som kan forbedre værkets driftsøkonomi. Vegger Biogasanlæg ønsker projektet igangsat snarest, men deres pengeinstitut stiller som en betingelse, at en kommunegaranti er en forudsætning for optagelse af et anlægslån til projektet. Lovgrundlag Lånebekendtgørelsen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jfr. lånebekendtgørelsens 2 stk. 1 pkt. 4 kan kommunen yde garanti for lån til Vegger Biogasanlæg, uden at det påvirker kommunens låneramme. Administrationen indstiller - at der ikke meddeles tilsagn om en kommunegaranti på op til 30 mio. kr. Afgørelsen er begrundet i den specielle konstruktionsform i Vegger Biogas. Endvidere vil afgørelse danne præcedens fremover. 21

22 Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet udsat. Der skal udarbejdes et juridisk responsum om sagen før den genoptages. Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på møde den 14. december 2011, at der skal udarbejdes et juridisk responsum om sagen. Med henblik på at udarbejde dette responsum har der været et møde med repræsentanter fra Vegger Biogasanlæg den 6. januar På baggrund heraf har juridisk kontor udarbejdet vedlagte notat vedr. organiseringen af Vegger Energiselskab (Vegger biogas) og risikoen ved afgivelse af garanti. Der henvises specielt til afsnittet i notatet om risikovurdering. Vesthimmerlands Kommune har ved brev af den 27. oktober 2011 stillet Ministeriet forskellige spørgsmål i relation til kommunal garanti til biogasanlæg. Forespørgslen er vedlagt som bilag. Ministeriet har den 5. marts 2012 fremsendt Energistyrelsens besvarelse af 2. februar 2012 til Ministeriet (bidrag til besvarelse Vesthimmerlands Kommune biogas) Ministeriets vejledning af 27. oktober 2010 om kommunegaranti til private biogasanlæg med bemærkning, at det endelige svar vil snarest blive fremsendt. Den foreløbige besvarelse er vedlagt som bilag. Administrationen indstiller - at sagen drøftes grundet sagens principielle karakter. Beslutning i Økonomiudvalget den Vegger Biogasselskab og Vegger Varmeværk indkaldes til et opklarende møde, hvorefter sagen vil blive genoptaget på Økonomiudvalgets dagsorden. Økonomiudvalget tilkendegiver endvidere, at det er vanskeligt at tage en endelig 22

23 stillingtagen, før det endelige energiforlig fra folketinget kendes. Per Bisgaard og Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har den 6. juni 2012 modtaget oplysning om, at samtlige aktiver og passiver samt rettigheder og forpligtelser fra Vegger Energiselskab, Erhvervsdrivende Fond agtes overført til Vegger Varmeværk A.m.b.a., der herefter skifter navn til Vegger Energiselskab A.m.b.a. Denne konstruktion skal godkendes på en generalforsamling i varmeværket, hvilket ikke er sket p.t. Det er samtidigt oplyst, at den tidligere ansøgning ændres således, at det er nuværende Vegger Varmeværk A.m.b.a., der søger om kommunegarantien dog under forudsætning af, det bliver Vegger Varmeværk A.m.b.a., der kommer til at eje biogasanlægget og forestå den ønskede ombygning. Administrationen indstiller: -at der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 30 mio. kr. -at tilsagnet gives under forudsætning af at det er det nuværende Vegger Varmeværk A.m.b.a. der kommer til at eje biogasanlægget og forestå den ønskede ombygning -at den endelige kommunegarantis størrelse justeres således, at evt. anlægsstøtte fratrækkes i de 30 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler, at: - der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 30 mio. kr. - tilsagnet gives under forudsætning af, at det er det nuværende Vegger Varmeværk A.m.b.a., der kommer til at eje biogasanlægget og forestå den ønskede ombygning - den endelige kommunegarantis størrelse justeres således, at evt. anlægsstøtte fratrækkes i de 30 mio. kr. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet. Supplerende sagsfremstilling Vesthimmerland Kommune har den 18. juni 2012 modtaget vedlagte brev fra Advokat Uffe Bro med oplysning om, at de forelagte oplysninger om anlægssummen størrelse ikke har været korrekte, idet anlægssummen nu er 23

24 budgetteret til 38,1 mio. kr. - brevet er vedlagt sagsfremstillingen Forholdet vil have betydning for kommunegarantiens størrelse, idet den nu kan udgøre op til 38,1 mio. kr. og ikke de før omtalte 30 mio. kr. Administrationen indstiller: - at Byrådet ud over Økonomiudvalgets indstilling forholder sig til udvidelse af garantiens størrelse på op til 38,1 mio. kr. Beslutning i Byrådet den Uffe Bro erklærede sig inhabil, hvilket Byrådet godkendte. Det var oplyst til mødet, at den ønskede garanti udgjorde 38,1 mio. kr. Godkendt med de beløbsmæssige ændringer, således at der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 38,1 mio. kr. og at den endelige kommunegarantis størrelse justeres således, at eventuel anlægsstøtte fratrækkes i de 38, 1 mio. kr. Uffe Bro, Ib Nøhr og Jens Lauritzen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling På vegne af Vegger Varmeværk er der den 2. oktober 2012 modtaget anmodning om, at Byrådet - udover den endelige finansiering - også lader garantien omfatte en byggekredit, der skal optages enten i Kommunekredit eller i et lokalt pengeinstitut. Dette vil lette varmeværkets mulighed for at få etableret en ikke alt for dyr mellemfinansiering. Administrationen indstiller: - at der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 38 mio. kr. til etablering af en byggekredit i Kommunekredit (ingen oprettelsesomkostninger og meget lav rente p.t.), - at byggekreditten foreløbigt gives for en periode på 1 år og - at byggekreditten efterfølgende omlægges til et fast lån i Kommunekredit med en løbetid på max. 25 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 24

25 Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet. Underskrifter Knud Kristensen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Per Bach Laursen 25

26 26 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 24. maj 2012 kl. 14:00 i Aars 1 Indholdsfortegnelse 132. Lokaler 10. klasse centret 246 133. Aalestrup Varme - Kommunegaranti 7,0 mio. kr. 249 134. Aalestrup Vand

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Mandag den 26. september 2011. Mødetidspunkt: 09:00 Dagsorden Dato: Mandag den 26. september 2011 Mødetidspunkt: 09:00 Mødelokale: Medlemmer: Ny Kaffestue Milton Graff Pedersen, Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne Bech, Mikkel Dencker,

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 18. august 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 257. Orientering 3 258. Budget 2009 5 259. Fælles retningslinier for udlejning af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal

åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal åbent møde for Byrådets møde den 14. oktober 2010 kl. 16:00 i Aars Byrådssal Indholdsfortegnelse 160. Budget 2011-2014 - Politisk budgetbehandling 357 161. Budgetopfølgning pr. 31. august 2010 - Samlet

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Administrativt Budget 2016

Administrativt Budget 2016 Administrativt Budget 2016 samt overslagsårene 2017-2019 Læsevejledning Indledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 13-10-2010. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 09:00 Fraværende: Ingen. REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. 2. behandling af budget 2011-14 746 2. Stillingtagen til medvirken

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 18.09.2006 kl. 17.30 Ordinært møde Åbent møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen

Budget 2016. Det politiske arbejde i budgetlægningen Budget 2016 Det politiske arbejde i budgetlægningen Økonomi- og Planudvalget den 20. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Det politiske arbejde i budgetlægningen... 1 2.1 Udvalgenes delmål...

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 15. juni 2009 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 363. Orientering 3 364. Budgetopfølgning pr. 30. april 2009 - Teknisk Udvalg 4 365.

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Skive Kommune. Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter. November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Skive Kommune Notat om gennemgang af Landsbyudviklingsprojekter November 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 INDLEDNING Skive Kommune har i forbindelse med en økonomisk

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus.

Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Referat fra Økonomiudvalgets møde den 30. oktober 2006 kl. 15.00 på Aars Rådhus. Indholdsfortegnelse PUNKTER VEDR. VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 125. Ansøgning om støtte fra Plan09 midler til udarbejdelse af

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Samtlige kommunalbestyrelser Orientering om 30. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2013-11322 Doknr. 180108 Dato 12-12-2013 Hermed orienteres om ændringer af Budget-

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013

Referat. Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00. 21. februar 2013 Referat Løgstør Fjernvarmes bestyrelsesmøde nr. 01/2013 Den 26. februar 2013 kl. 17.00 21. februar 2013 Sted: Løgstør Fjernvarme Herefter spisning på Hotel du Nord. Deltagere: Formand Uffe Bro, bestyrelsesmedlemmerne:

Læs mere

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning

Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Kommuneqarfik Sermersooq Økonomisk Forvaltning Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Oplæg til budgettets 2. behandling: Økonomiudvalget har udarbejdet og godkendt et forslag til budgettet for 2014

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen

Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til procedure for Budget 2011 (2012-2014) Sag: 00.30.00-Ø02-1-10 Økonomi 6-05-2010 Morten Bentsen Tillæg til budgetproceduren for Budget 2011 (2012 2014) Økonomiudvalget godkendte på sit møde den

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014.

Der fremsendes publikationen Generelle tilskud til regionerne for 2014. Samtlige regioner Sagsnr. 2013-07243 Doknr. 115097 Dato 28. juni 2013 Budgetlægningen for 2014 Til brug for regionernes budgetlægning for 2014 udmeldes hermed fordelingen af bloktilskuddet fra staten.

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 12. juni 2008 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 001. Budgetopfølgning pr.30. april 2008 3 002. Anlægsbevilling til tilskud til Maritimt Oplevelsescenter

Læs mere