åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine"

Transkript

1 åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

2 Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole Meddelelser Lukket - Kondemnering Lukket - Ejendomssag Løgstør Lukket - Udgravning af areal i Aars Lukket - Køb af Limfjordsvej 22, Løgstør Lukket - Bevillingsmæssige konsekvenser af køb af ejendommene Limfjordsvej 20 og 22, Løgstør Budget Samlet for Vesthimmerlands Kommune Vegger Biogasanlæg - Kommunegaranti på 30 mio. kr

3 Medlemmer Knud Kristensen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Per Bach Laursen Fraværende Bemærkninger til dagsorden Mødet blev afsluttet kl. 3

4 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole Sagsnr.: 12/8535 Fraværende: Bilag: 88381/12 Åben Forslag til lokalplan nr /12Åben Forslag til kommuneplantilæg nr. KP /12Åben Indsigelse /12Åben Kortbilag med angivelse af tilkørsel Sagsfremstilling Sagsbehandler: Helle Ingvardsen Forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for Blære Skole har været i offentlig høring. Der er indkommet en indsigelse vedr. vejtilkørsel, som Byrådet bedes tage stilling til. Planerne giver mulighed for at bygge en hal i tilknytning til Blære Skole. Planlægningen omfatter hele området ved skolen inklusiv idrætsarealer m.v. Der er lavet ny planlægning, da en del af området i dag er omfattet af en ramme i kommuneplanen og en lokalplan, der bestemmer, at der ikke må bygges. Resumé af indsigelsen: Den planlagte udkørsel er for tæt på udkørsel fra Gl. Blærevej 64 og 66, og udkørslen vil give gener i form af støj og lys og der er bekymring for at biler parkeres på Gl. Blærevej. En gadebelysning på adgangsvejen vil give gener. Udlægget til adgangsvej er for bredt. Beplantningsbæltet mod Gl. Blærevej bør bevares og ikke brydes af vejtilkørsel. Der stilles forslag om at adgangsvejen flyttes til syd for frysehuset på Gl. Blærevej eller at vejadgang sker fra Skolevænget. Forvaltningens bemærkninger til indsigelsen: Det indstilles, at lokalplanen vedtages uden ændringer, bortset fra en præcisering af byggefeltet, som det er udlagt. Hvis der senere konstateres et problem med parkerede biler på Gl. Blærevej, kan man overveje et parkeringsforbud her. Parkering i begge sider, så passage ikke er mulig, er i øvrigt i strid med færdselsloven. Et vejudlæg på 8 m. er ikke usædvanligt, da det skal sikre areal til bl.a. rabat. En vejbredde på 5 er minimum, og kan kun bruges, hvor hastigheden er meget lav. Såfremt der skal etableres gadelys på tilkørslen til Multihallen kan der laves en lysberegning af anlægget, som viser hvordan lyset fordeler sig. En vejadgang til Skolevænget kan ikke anbefales, idet Skolevænget er en mindre vej, hvor der færdes en del bløde trafikanter til og fra skole. Skolevænget er i 4

5 forvejen belastet af en del bil- og bustrafik. Det vil derfor være en god løsning at fordele trafikken mellem Skolevænget og Gl. Blærevej ved at lade Multihallen få adgang fra Gl. Blærevej. Vejteknisk er der umiddelbart ikke noget til hinder for, at man lader tilkørslen få et forløb længere mod syd, når blot det sikres, at vinklen mellem vejene giver tilstrækkelig oversigt af Gl. Blærevej (90 graders vinkel). Vejen er alligevel planlagt nord for frysehuset, da skolen ønsker, at vejen ikke føres tæt ved multibanen på skolens areal. Arealet her benyttes også til tarzanbane m.v. Anvendelse af det eksisterende vejforløb syd om frysehuset giver ikke optimale oversigtsforhold fra udkørslen. Lovgrundlag Planloven. Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Økonomi Udgiftsneutralt. Administrationen indstiller - at kommuneplantillægget vedtages endeligt uden ændringer og - at lokalplanen vedtages endeligt uden ændringer, bortset fra en præcisering af byggefeltet, såfremt kommuneplantillægget vedtages endeligt. Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales godkendt. Søren Chr. Hansen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Beslutning i Økonomiudvalget den Teknik- og Miljøudvalgets indstilling anbefales godkendt. 5

6 226. Meddelelser Sagsnr.: Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Orientering fra formanden Orientering fra administrationen Beslutning i Økonomiudvalget den Taget til efterretning. 6

7 227. Lukket - Kondemnering Sagsnr.: 09/11007 Fraværende: Bilag: 7

8 228. Lukket - Ejendomssag Løgstør Sagsnr.: 12/27294 Fraværende: Bilag: 8

9 229. Lukket - Udgravning af areal i Aars Sagsnr.: 10/41381 Fraværende: Bilag: 9

10 230. Lukket - Køb af Limfjordsvej 22, Løgstør Sagsnr.: 12/12119 Fraværende: Bilag: 10

11 231. Lukket - Bevillingsmæssige konsekvenser af køb af ejendommene Limfjordsvej 20 og 22, Løgstør Sagsnr.: 12/12119 Fraværende: Bilag: 11

12 232. Budget Samlet for Vesthimmerlands Kommune Sagsnr.: 12/18363 Fraværende: Bilag: /12Åben Udvalgenes behandling af budget /12Åben Budgetaftale /12Åben Specifikation over driftsreduktioner, driftsønsker og anlæg /12Åben /12Åben Oversigt over anlæg, lån og garantier Resultatbudget som følge af budgetaftalen for 2013 Sagsfremstilling Tillægspunkt til ordinær dagsorden Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Sagsfremstilling Efter styrelseslovens 37 skal Økonomiudvalget senest den 15. september 2012 udarbejde et forslag til kommunens årsbudget for 2013 tillige med forslag til budget for overslagsårene Forslaget fra Økonomiudvalget skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum. Byrådet beslutter under 1. behandling en frist for indsendelse af ændringsforslag. Efter 3 stk. 1 i ministeriets bekendtgørelsen nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunens budget- og regnskabsvæsen, revision med videre skal der være balance mellem indtægter og udgifter på årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag. Årsbudget 2013 Grundlaget for budgetforslaget er materialet, der blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 (pkt. 197). Endvidere har Byrådet afholdt et budgetmøde fredag den 31. august 2012, hvor resultatet af kommunens ansøgninger om andel i tilskud og lån blev gennemgået. Budgettet for 2013 viste ved Økonomudvalgets møde den 15. august 2012 en ubalance på 25,0 mio. kr., finansieret således: Udvalg Svarende til 150 % Økonomiudvalget Socialudvalget

13 Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt Finansieringen sker med 25,0 mio. senest ifm. Økonomiudvalgets oplæg til Byrådets 2. behandling medio oktober Budgetoplægget er herefter i balance for 2013 med et likviditetsforbrug på 0,- kr. Fra Økonomiudvalgets behandling af sagen den 15. august 2012 og ind til budgetorienteringen den 31. august 2012 er fremkommet følgende ændringer: Merindtægt for tilskud fra puljen til særlig vanskelligt stillede kommuner 10,0 mio. kr. Lånetilsagn for kommuner med lav likviditet 23 mio. kr. mod budgetteret 0,- mio. kr. Reduktion i lånetilsagn for kvalitetsfondsområdet med 7,6 mio. kr., der skal finansieres ved lånoptagelse for øvrige anlægsarbejder med 7,6 mio. kr. Anlæg og lån ser herefter således ud: Mio. kr. Anlæg ØK 15/ ØK 12/ Ændring Lån/garanti Lån/garanti Kvalitetsfond 26,5 13,2 5,6 7,6 Øvrige anlæg * 30,0 8,6 16,2-7,6 I alt 56,5 21,8 21,8 0,0 Låneopgørelsen vedrører anlæg med automatisk låneadgang udgør 16,2 mio. kr. * Der er automatisk låneadgang til eks % Energibesparende foranstaltninger % Havneanlæg - 95 % Finansiering af byfornyelsesprojekter % Forsyningsområder Kirkeskat Administrationen har afholdt møde med repræsentanter fra provstiet. Provstiet forventer at fastholde skatteprocenten på 1,18 % i hele budgetperioden. Endvidere forventer provstiet at mellemregningsforholdet med 13

14 kommunen forbliver uændret. Anlægsbudget 2012 I budgettet er anlægsmidler til asfaltarbejder og ind- og udvendig vedligeholdelse under Teknik- og Miljøudvalget og Børne- og Skoleudvalget overført til drift, idet de anvendte midler primært har karakter af driftsudgifter. Hertil kommer anlægsprojekter på kvalitetsfondsområdet og anlægsprojekter afledt af de opnåede tilsagn om lån fra den ordinære lånepulje. Dette giver følgende muligheder for anlægsbudget i 2013 Garanti (Lanternen, Vestrup, Blære) Kvalitetsfondsområdet samlet ramme der skal afsættes for at den fulde lånedispensation kan udnyttes kr. (13,000) 26,500 Anlægsarbejder med fuld låneadgang, jf. ovenfor 16,200 Andre anlæg som kassefinansieres (vejanlæg m.v.) Anlægsbudget i alt I den endelige udformning af budgetforslaget for 2013 kan disse områder derfor prioriteres ind i anlægsbudgettet med en tilsvarende finansiering ved optagelse af yderligere lån. Budget 2013 Skattefinansierede område Indtægter mio. kr. Skatter og generelle tilskud ,5 Sænket kommuneskat med 0,1 % 5,0 Tilskud til nedsættelse af skatten -3,8 Særtilskud -8,0 Særtilskud - yderligere - ansøgning -10, ,3 14 Driftsudgifter Budgetramme - april ,9 Overført fra anlæg - asfalt, ind-udv. vedligehold 18,5 Lovgivning & tekniske korrektioner - DUT m.v. 29,2 Chefgruppens gennemgang - 7. august ,2 Tidligere byrådsbeslutninger /2012-5,9 Pris- & lønreduktion (lønpulje - 5,7 - pris - 8,0) -13,7 Effektiviseringspulje - april ,5 Råderum til politisk prioritering 10,0

15 Udvalgenes reduktioner - ØK. 15. august , ,3 Renter 21,2 Anlægsudgifter 56,5 I alt skattefinansieret område -43,3 Forsyningsvirksomhed 1,5 Finansiering m.v. mio. kr. Lånoptagelse -8,8 Lån - lav likviditet -23,0 Afdrag på lån 36,6 Balanceforskydninger (kirke/vand) 4,0 I alt finansiering 8,8 Likviditetshenlæggelse -33,0 Der vil til Økonomiudvalgsmødet den 12. september 2012 foreligge en samlet oversigt incl. overslagsårene. Til Økonomiudvalgsmødet den 12. september 2012 vil endvidere foreligge en beregning over servicerammen. Med de indregnede budgetreduktioner jfr. ovenfor forventer administrationen dog, at servicerammen for 2013 overholdes. Ovennævnte budgetforslag for 2013 bygger på følgende forudsætninger: 15 - Den kommunale skatteprocent er nedsat med 0,1 % fra 27,2 % til 27,1 %. - Uændret grundskyldspromille og fortsat ingen opkrævning af dækningsafgift - KL s pris- og lønskøn. Dog er prisfremskrivningen reduceret med 8,0 mio. kr. i henhold til Økonomiudvalgets beslutning af 15. august Der er afsat 5,8 mio. kr. til ny løn og omstillingspulje m.v. i Det er op til kommunerne selv at afsætte fornødne midler hertil (kommunen bestemmer således selv størrelsen heraf). - Tilskud og udligning samt skatter er indregnet ud fra statsgaranti - Der er indregnet samme takst som i 2011 for genforsikring af tjenestemandsforpligtigelser (laveste takst). - Indenrigs- og Økonomiministeriets udmelding om tilskud og lånedispensationer o Puljen til vanskeligt stillede kommuner 18,0 mio. kr.

16 o Lånepuljen til kvalitetsfondsområdet maks. 14,0 mio. kr. o Lånepuljen til kommuner med lav likviditet 23,0 mio. kr. o Den ordinære lånepulje 0,0 mio. kr. - Der er i budgetbalancen afsat en råderumspulje på 10 mio. kr. til imødekommelse af drifts- og anlægsønsker. Budgetalternativer Administrationen har udarbejdet forslag til imødekommelse af Økonomiudvalgets ønske om en budgettilpasning af budget 2013 på i alt 25 mio. kr. Forslagene er fremsendt til de enkelte udvalg, der har behandlet dem på møderne primo september måned Udvalgenes tilbagemeldinger om de 25 mio. kr. giver følgende forslag til budgetreduktion: Udvalg Udmeldt budgettilpasning fra Økonomiudvalge t Administrative forslag Udvalgenes indstilling Økonomiudvalget 1) Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget 2) Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt ) Økonomiudvalget tager den 12. september 2011 stilling til budgettilpasningen Forvaltningerne / Udvalgene har desuden fremsendt forslag til drifts- og anlægsønsker for Udvalg / kr. Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Teknik- og Miljøudvalget I alt Der vil til Økonomiudvalgets møde den 12. september 2012 blive udarbejdet oversigter og specifikationer af de anførte beløb. 16

17 Politiske målsætninger I den godkendte politiske drejebog for budget er der fastsat mål for budgetlægningen for Det foreliggende budgetforslag imødekommer målsætningerne således: Målsætning Kommuneskatten nedsættes med 0,1 % point i hvert af budgetårene 2013, 2014, 2015 og I 2016 vil kommuneskatten således være nedsat med 0,4 % point i alt. Den langfristede gæld skal reduceres med gennemsnitlig 20 mio. kr. årligt i budgetperioden. Målsætningen kan fraviges, hvis der gennemføres investeringer, der vil medføre en netto driftsbesparelse, eller hvis investeringen er nødvendig i forhold til demografisk udvikling m.v. Niveauet for brutto anlægsudgifter skal mindst være kr. pr indbygger svarende til et brutto anlægsbudget på omkring 75 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning efter kassekreditreglen bør udgøre mindst 2 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet det enkelte år. Dette svarer i 2012 til ca. 62 mio. kr. Det skattefinansierede driftsoverskud skal som minimum kunne dække den del af anlæg, som ikke er lånefinansieret og balanceforskydninger. Til budgetlægningen for 2013 skal der arbejdes på at skaffe et centralt råderum på 0,5 % af brutto drifts- og anlægsbudgettet. Dette svarer til ca. 16,5 mio. kr. Råderummet vil senere i budgetlægningsfasen blive anvendt til nye udviklingstiltag på driften, konsolidering m.v. Målet for aktivitetsniveau og serviceniveau i budgetperioden er at fastholde og gerne udbygge serviceniveauet til borgerne ved hjælp af effektiviseringer og omlægning af Målopfyldelse Opfyldt for 2013 Afdrag i 2013 Indregnet lån Målsætning opfyldt p.t. 38,058 mio. kr. 8,800 mio. kr. Det skal dog bemærkes at der til styrkelse af likviditeten optages et lån på 23,0 mio. kr. Ikke opfyldt. (Bemærk, at 16,5 mio. kr. er overflyttet fra anlæg til drift). Ikke opfyldt Opfyldt (afdrag på lån indregnes ikke i det skattefinansierede driftsoverskud). Delvist opfyldt. Der er alene afsat 10 mio. Opfyldt 17

18 aktivitetsniveau. Administrationen forpligtes til at kunne præsentere effektiviseringer for 17,5 mio. kr. Kommunen vil arbejde for at der skabes øget gennemskuelighed på tværs af udvalg og øget fokus på budgetoverholdelse. Behandles på Økonomiudvalgets møde den 9. maj Der skal politisk fastsættes gennemskuelige tildelingsmodeller der sikrer, at budgetrammerne for områder med stigende / faldende antal brugere automatisk reguleres i overensstemmelse hermed. Forslag forventes at kunne foreligge til august måned Kommunens gæld til forsyningsområdet (renovation) skal afvikles med 1/3 i hvert af årene 2013, 2014 og Gælden udgør ultimo 2011 ca. 4,5 mio. kr. Er opfyldt ved at der fra budgetlægningen 2013 er indført politikområder. Ikke opfyldt. Administrative tildelingsmodeller er under udarbejdelse. Opfyldt. Der er budgetteret med nedskrivning af saldoen med 1,5 mio. kr. i 2013 Takstoversigt Forslag til takster for de enkelte områder vil først kunne foreligge til byrådets prioriteringsseminar når udvalgenes budgetrammer er nærmere præciseret. Høringssvar Høringssvar fra de forskellige interessenter vil efterhånden som de fremkommer blive tilgængelige for Byrådet på den politiske web-side. De enkelte udvalgs behandling af budget 2012 er vedlagt sagen. Det skal specielt bemærkes, at Sundhedsudvalget ikke kan anbefale administrationens effektiviseringsforslag vedr. udbud af indkøbsydelsen beregnet til 1,770 mio. kr. og indstiller til Økonomiudvalget, at forslaget bortfalder uden kompenserende effektiviseringsforslag. Derudover tager udvalgsmedlemmerne forbehold for flere af administrationens forslag til budgetreduktion. Lovgrundlag Styrelseslovens 37 og 38 samt bekendtgørelse nr. 136 af 3. februar 2010 om kommunernes budget og regnskabsvæsen, revision m.v. 18

19 Sagen afgøres i Byrådet. Administrationen indstiller -at Økonomiudvalget oversender et budget i balance for 2013 og overslagsårene til Byrådets 1. behandling den 20. september at der først bliver taget endelige stilling til valg mellem statsgaranti og selvbudgettering i forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgettet den 11. oktober at fristen for fremsættelse af ændringsforslag fastsættes til torsdag den 4. oktober 2012 kl Ændringsforslag skal indsendes til Borgmesterkontoret. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt dog med følgende bemærkninger: Fagudvalgenes indstilling til budgetreduktioner anbefales godkendt - dog forhøjes sundhedsudvalgets indstilling med en rammebesparelse på kr., så de samlede budgetreduktioner herefter udgør 37,5 mio. kr. Det opnåede ekstra provenu på 12,5 mio. kr. tillægges den af ØK godkendte råderumspulje på 10,0 mio. kr., så puljen herefter udgør i alt 22,5 mio. kr. til politisk prioritering samt tilbagekøb af besparelsesforslag. Beslutning i Byrådet den Godkendt. Palle Jensen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af dette punkt. Supplerende sagsfremstilling Byrådet afholdt prioriteringsseminar den 27. og 28. september På prioriteringsseminaret blev der indgået en budgetaftale for 2013 mellem alle partier med undtagelse af SF som valgte at stå udenfor. 19

20 Følgende materiale vedlægges - Budgetaftale for Specifikation over driftsreduktioner, driftsudvidelse og anlæg - Oversigt over anlæg, lån og garantier - Resultatbudget som følge af budgetaftalen for 2013 Budgetforliget indeholder følgende hovedposter: Mio. kr. Konsolidering jfr. budgetbalancen fra 1. behandling -33,039 Tilbagekøbte driftsbesparelser i forhold til 11,645 sparerammen på 37,5 mio. kr. Imødekomne driftsønsker 16,655 Afsat råderumspulje udtages -22,500 Reduktion af afsatte midler til Ny Løn -1,800 Tandplejen driftsbesparelse overført overskud -1,800 Indsat serviceudgiftsbuffer 23,039 Reduktion af anlæg fra 56,5 mio. kr. til 47,3 mio. kr. -9,200 Låneoptagelse reduceres fra 8,8 mio. kr. til 2,8 mio. 6,000 kr. Balanceforskydninger afsat (grundkapital) 11,000 Endelig budgetbalance (konsolidering) 0,000 Administrationen indstiller - at Økonomiudvalget fremsender Budgetaftale 2013 med tilhørende bilag som ændringsforslag til budget Beslutning i Økonomiudvalget den "Budgetaftale 2013" anbefales godkendt. 20

21 233. Vegger Biogasanlæg - Kommunegaranti på 30 mio. kr. Sagsnr.: 11/8440 Fraværende: Bilag: Sagsfremstilling Tillægspunkt til ordinær dagsorden Sagsbehandler: Hans Jørgen Møller Vegger Biogasanlæg ansøger om en kommunegaranti til optagelse af et lån på op til 30 mio. kr. Det er muligt at Vegger Biogasanlæg kan opnå et anlægstilskud på % af udgiften. Hvis dette opnås, vil lånebehovet og hermed den kommunale garantistillelse blive tilsvarende mindre. Byrådet godkendte i mødet den 22. september 2011 sag nr. 177 Endelig vedtagelse af planlægning for Vegger biogasanlæg - omfattende muligheden for udvidelse og renovering af selskabets biogasanlæg i Vegger. Anlægsinvesteringen på de 30 mio. kr. er enten reinvesteringer, som er nødvendige for at kunne opnå en fremtidig optimal drift, eller nye tiltag som kan forbedre værkets driftsøkonomi. Vegger Biogasanlæg ønsker projektet igangsat snarest, men deres pengeinstitut stiller som en betingelse, at en kommunegaranti er en forudsætning for optagelse af et anlægslån til projektet. Lovgrundlag Lånebekendtgørelsen. Sagen afgøres i Byrådet. Økonomi Jfr. lånebekendtgørelsens 2 stk. 1 pkt. 4 kan kommunen yde garanti for lån til Vegger Biogasanlæg, uden at det påvirker kommunens låneramme. Administrationen indstiller - at der ikke meddeles tilsagn om en kommunegaranti på op til 30 mio. kr. Afgørelsen er begrundet i den specielle konstruktionsform i Vegger Biogas. Endvidere vil afgørelse danne præcedens fremover. 21

22 Beslutning i Økonomiudvalget den Punktet udsat. Der skal udarbejdes et juridisk responsum om sagen før den genoptages. Supplerende sagsfremstilling Økonomiudvalget besluttede på møde den 14. december 2011, at der skal udarbejdes et juridisk responsum om sagen. Med henblik på at udarbejde dette responsum har der været et møde med repræsentanter fra Vegger Biogasanlæg den 6. januar På baggrund heraf har juridisk kontor udarbejdet vedlagte notat vedr. organiseringen af Vegger Energiselskab (Vegger biogas) og risikoen ved afgivelse af garanti. Der henvises specielt til afsnittet i notatet om risikovurdering. Vesthimmerlands Kommune har ved brev af den 27. oktober 2011 stillet Ministeriet forskellige spørgsmål i relation til kommunal garanti til biogasanlæg. Forespørgslen er vedlagt som bilag. Ministeriet har den 5. marts 2012 fremsendt Energistyrelsens besvarelse af 2. februar 2012 til Ministeriet (bidrag til besvarelse Vesthimmerlands Kommune biogas) Ministeriets vejledning af 27. oktober 2010 om kommunegaranti til private biogasanlæg med bemærkning, at det endelige svar vil snarest blive fremsendt. Den foreløbige besvarelse er vedlagt som bilag. Administrationen indstiller - at sagen drøftes grundet sagens principielle karakter. Beslutning i Økonomiudvalget den Vegger Biogasselskab og Vegger Varmeværk indkaldes til et opklarende møde, hvorefter sagen vil blive genoptaget på Økonomiudvalgets dagsorden. Økonomiudvalget tilkendegiver endvidere, at det er vanskeligt at tage en endelig 22

23 stillingtagen, før det endelige energiforlig fra folketinget kendes. Per Bisgaard og Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling Vesthimmerlands Kommune har den 6. juni 2012 modtaget oplysning om, at samtlige aktiver og passiver samt rettigheder og forpligtelser fra Vegger Energiselskab, Erhvervsdrivende Fond agtes overført til Vegger Varmeværk A.m.b.a., der herefter skifter navn til Vegger Energiselskab A.m.b.a. Denne konstruktion skal godkendes på en generalforsamling i varmeværket, hvilket ikke er sket p.t. Det er samtidigt oplyst, at den tidligere ansøgning ændres således, at det er nuværende Vegger Varmeværk A.m.b.a., der søger om kommunegarantien dog under forudsætning af, det bliver Vegger Varmeværk A.m.b.a., der kommer til at eje biogasanlægget og forestå den ønskede ombygning. Administrationen indstiller: -at der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 30 mio. kr. -at tilsagnet gives under forudsætning af at det er det nuværende Vegger Varmeværk A.m.b.a. der kommer til at eje biogasanlægget og forestå den ønskede ombygning -at den endelige kommunegarantis størrelse justeres således, at evt. anlægsstøtte fratrækkes i de 30 mio. kr. Beslutning i Økonomiudvalget den Økonomiudvalget anbefaler, at: - der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 30 mio. kr. - tilsagnet gives under forudsætning af, at det er det nuværende Vegger Varmeværk A.m.b.a., der kommer til at eje biogasanlægget og forestå den ønskede ombygning - den endelige kommunegarantis størrelse justeres således, at evt. anlægsstøtte fratrækkes i de 30 mio. kr. Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet. Supplerende sagsfremstilling Vesthimmerland Kommune har den 18. juni 2012 modtaget vedlagte brev fra Advokat Uffe Bro med oplysning om, at de forelagte oplysninger om anlægssummen størrelse ikke har været korrekte, idet anlægssummen nu er 23

24 budgetteret til 38,1 mio. kr. - brevet er vedlagt sagsfremstillingen Forholdet vil have betydning for kommunegarantiens størrelse, idet den nu kan udgøre op til 38,1 mio. kr. og ikke de før omtalte 30 mio. kr. Administrationen indstiller: - at Byrådet ud over Økonomiudvalgets indstilling forholder sig til udvidelse af garantiens størrelse på op til 38,1 mio. kr. Beslutning i Byrådet den Uffe Bro erklærede sig inhabil, hvilket Byrådet godkendte. Det var oplyst til mødet, at den ønskede garanti udgjorde 38,1 mio. kr. Godkendt med de beløbsmæssige ændringer, således at der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 38,1 mio. kr. og at den endelige kommunegarantis størrelse justeres således, at eventuel anlægsstøtte fratrækkes i de 38, 1 mio. kr. Uffe Bro, Ib Nøhr og Jens Lauritzen var fraværende og deltog ikke i behandlingen af punktet. Supplerende sagsfremstilling På vegne af Vegger Varmeværk er der den 2. oktober 2012 modtaget anmodning om, at Byrådet - udover den endelige finansiering - også lader garantien omfatte en byggekredit, der skal optages enten i Kommunekredit eller i et lokalt pengeinstitut. Dette vil lette varmeværkets mulighed for at få etableret en ikke alt for dyr mellemfinansiering. Administrationen indstiller: - at der gives tilsagn om en kommunegaranti på op til 38 mio. kr. til etablering af en byggekredit i Kommunekredit (ingen oprettelsesomkostninger og meget lav rente p.t.), - at byggekreditten foreløbigt gives for en periode på 1 år og - at byggekreditten efterfølgende omlægges til et fast lån i Kommunekredit med en løbetid på max. 25 år. Beslutning i Økonomiudvalget den Administrationens indstilling anbefales godkendt. 24

25 Uffe Bro deltog ikke i behandlingen af punktet pga. inhabilitet. Underskrifter Knud Kristensen Kirsten Moesgaard Ninni Lodahl Gjessing Palle Jensen Per Bisgaard Uffe Bro Per Bach Laursen 25

26 26 Vesthimmerlands Kommune, Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 15. august 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 171. Omlægning af CHF-lån restgæld 137.460.839 Dkr 331 172. Budget 2013-2015 - Reguleret budgetramme

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Referat

Kommunalbestyrelsen. Referat Kommunalbestyrelsen Referat Dato 18. september 2014 Mødetidspunkt 18:00 Sluttidspunkt 20:40 Sted Medlemmer Fraværende Byrådssalen, Vordingborg Rådhus Knud Larsen, Bo Manderup, Eva Sommer-Madsen, Kim Petersen,

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 18. marts 2015. Tid 14:00. ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 18. marts 2015 Tid 14:00 Sted NB. Fraværende ML 0.23 (byrådslounge) HovedMED deltager i mødet den første time. Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 18:00-20:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Gylling Haahr, Alf Vinter, Arne Haahr Hansen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 02. oktober 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:10 Mikael Klitgaard, Formand (V) Hedegaard Jens Arne (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019...

Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/30114 Gennemgang af årshjul til budget 2016-2019... Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 5. marts 2015 - kl. 15:00 Sted Møde udenfor rådhuset, Årup Hotel, Bredgade 10, 5560 Årup. Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 14-12-2010 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Curt Sørensen, Hanne Klit, Ove Engstrøm, Bruno Hansen, Arne Ebsen, Lars Erik Hornemann, Lise-Lotte Tilsted, Jesper

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 31. maj 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den 31. maj 20 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet

REBILD KOMMUNE. REFERAT Byrådet Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: REFERAT Kultur- og Medborgerhuset Kig Ind, Nørager Møde slut: 20:40 Fraværende: Ingen. Mogens Schou Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 04 til pkt. 23. Rikke

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB.

Frederikshavn Byråd. Ordinært møde. Dato 17. december 2014. Tid 19:00. Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Referat Frederikshavn Byråd Ordinært møde Dato 17. december 2014 Tid 19:00 Sted Byrådssalen, Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Stedfortræder Medlemmer Frode Thule Jensen Lisbeth Erlandsen Birgit S. Hansen

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm

Kommunalbestyrelsen. Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Dagsorden Dato: Tirsdag den 28. august 2012 Mødetidspunkt: 18:00 Særlige forhold: Henrik W. Olsen er suppleant for Benthe Viola Holm Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Helle Moesgaard Adelborg, Finn Gerdes,

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 18.09.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revisionsberetninger 2007 3 Budget 2008: Budgetrevision

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. maj 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 08.15-12.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/174 Ungdomsboligerne

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget

Beslutninger fra mødet. Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Økonomiudvalget Beslutninger fra mødet Torsdag 8.06.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Økonomiudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = Beskæftigelsesudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 13. marts 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen (A),

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere