Fælleskassens beretning 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælleskassens beretning 2005"

Transkript

1 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf Fax Årsrapport 2005

2 Fælleskassens beretning oktober 2005 kunne Fælleskassen fejre sin 20 års fødselsdag - et stort tillykke til de visionære og idealistiske personer som stod bag oprettelsen blev endnu et spændende og begivenhedsrigt år for Fælleskassen. Vi har fortsat en jævn kundetilgang, og såvel ind- og udlån som egenkapital er steget pænt i årets løb. En tak til Andelshaverne for godt samarbejde igen i år. Fælleskassens bestyrelse vil gerne også i år indlede beretningen med en tak til andelshaverne for den fortsatte opbakning, som Fælleskassen har modtaget. Vi hører fra mange af andelshaverne, at de er glade for den tætte og gode kontakt de har med personalet - og vi hører meget ofte, at vi skal bevare det meget personlige forhold, der er mellem kunde og medarbejder. Fra nye andelshavere hører vi, at netop den manglende tilgængelighed og den manglende indlevende behandling i de store pengeinstitutter, er grunden til, at de vælger Fælleskassen. Bestyrelsen er meget bevidst om dette, og vi vil arbejde videre på at bevare de særpræg, som Fælleskassen har oparbejdet, naturligvis på lige fod med de "grønne og bæredygtige" holdninger, som Fælleskassen også står for. Alle, der bruger Fælleskassen, skal være andelshavere og indskyde mindst 1.000,- kroner i andelskapital. Dette giver blandt andet stemmeret ved generalforsamlingen og indflydelse på udviklingen i Fælleskassen. Overskud anvendes således til at konsolidere andelskassen og kommer derfor andelshaverne til gode, i form af øget solvens, forbedringer i kvalitet og antal serviceydelser. Man kan sige, at vi i denne forstand som andelshavere finansierer hinanden i samme takt, som vi skaber opsparing. Ud over at drive anstændig og ansvarlig pengeinstitutvirksomhed til gavn og glæde for vores ejerkreds - andelshaverne - er Fælleskassen også et fællesskab mellem mennesker, som ønsker at påvirke samfundsudviklingen i en bæredygtig retning, og som ikke kun tænker penge. Det er Fælleskassens klare mål at gøre en forskel. Dette gælder både hvad angår pengeinstitutmoral, men også påvirkning af det samfund, vi er en del af. Hvis man skal give en kort og rammende karakteristik af Fælleskassen og vore aktiviteter, er bæredygtighed det mest dækkende. Vi gør, hvad vi kan for at støtte udviklingen af et samfund med plads til individet, og sikkerhed for at jordens ressourcer også er til rådighed for vores børn og børnebørn Balance Det er af afgørende betydning for vor eksistens og virke, at Fælleskassen er et andelsselskab, hvor de der ejer pengeinstituttet også er kunder. Vi har altså ingen aktionærer, der kræver udbytte af deres investeringer, som de fleste traditionelle pengeinstitutter har

3 Inden for disse rammer arbejder Fælleskassen på at udfylde sin potentielle markedsrolle, idet vi er af den opfattelse, at der er mange, som føler og mener ligesom os. Alle disse personer vil vi gerne samle og stå som inspirator og organisator for på det økonomiske plan. Tak til vore ansatte Personalet er det største aktiv i Fælleskassen. Uden det engagerede og målrettede arbejde, som er udført gennem hele året, så resultatet ikke ud som det gør. Bestyrelsen vil derfor gerne udtrykke sin taknemmelighed for den store arbejdsindsats, der er ydet. Fælleskassens organisation På personalesiden har en kunderådgiver i årets løb fundet nye udfordringer i en anden branche, og rejste derfor i juni måned. Det viste sig at være svært at genbesætte stillingen, men medio november lykkedes det. Det var rart at kunne præsentere en meget kompetent ny rådgiver for ventende brugere. Vor ny medarbejder hedder Mikael Bødker Sørensen, og han er i besiddelse af en bred faglig erfaring, som mange allerede har stiftet bekendtskab med. Mikael Bødker Sørensen har herudover fået til opgave at give hjemmesiden et hårdt tiltrængt løft, hvilket allerede kan ses. Den øverste myndighed er som bekendt generalforsamlingen, der udgøres af andelshaverne. Hver andelshaver har én stemme uanset størrelsen af den tegnede andelskapital. I henhold til vedtægterne vælger generalforsamlingen et repræsentantskab, som i dag er på 30 medlemmer. Ved generalforsamlingen i marts 2005 blev følgende medlemmer genvalgt: Bent Andrup, Peter Elleby, Bjarne Hindsgaul, Peter Højgaard Pedersen, Morten E. Larsen, Charlotte Mannstaedt, Hans Melgaard og Jan Nielsen. Nyvalgt blev endvidere: Preben Rasmussen og Dorte Thorsen. Repræsentantskabet genvalgte i april Hans Melgaard og Bente Biering-Sørensen, som henholdsvis formand og næstformand. Fælleskassens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 6 vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne (hvert år er 3 på valg for en 2-årig periode), og 1 medlem vælges af medarbejderne. På repræsentantskabsmødet i april måned blev Morten Andersen, Charlotte Mannstaedt og Anne-Marie Sejer valgt til bestyrelsen. Medarbejderne er fortsat repræsenteret af Ole Jørgensen, idet han genvalgtes i På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Lars Møller Kristensen som formand og Henning Bech Frederiksen som næstformand. Peter Højgård blev udpeget til fast referent. Grundet personlige årsager ønskede Lars Møller Kristensen i januar 2006 at trække sig som formand, hvorfor bestyrelsen på ny har konstitueret sig med Anne-Marie Sejer som formand, og med Peter Højgaard Pedersen som næstformand. Det blev samtidig besluttet, at referenten fremover vil blive udpeget blandt de ansatte i Fælleskassen. I året 2003 blev det af repræsentantskabet besluttet, at bestyrelsesarbejde i Fælleskassen ikke længere blot skulle være frivilligt ulønnet arbejde. I hele 2005 er der således blevet udbetalt honorar til samtlige bestyrelsesmedlemmer - i alt ca kr. For hele 2006 er der budgetteret med i alt kroner i ordinært bestyrelseshonorar. Det skal understreges, at det er repræsentantskabet, der fastsætter honoreringen til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne deltager ikke i behandlingen heraf. Bestyrelsen ønsker at rette en tak til repræsentantskabets medlemmer for godt samarbejde og entusiastisk deltagelse i arbejdet med "Strategi 2010", som er omtalt nedenfor Indlån Fælleskassen er p.t. medlem af Finansrådet og andelshaver i D.m.p.D. (De mindre pengeinstitutters Dataformidling) og herigennem medlemskunde og således indirekte medejer af BEC (Bankernes EDB Central) i Roskilde. Desuden er vi indtil 30/ tillige medlem af Foreningen af J.A.K.Andelskasser. I 2005 besluttede bestyrelsen, at Fælleskassen udmeldte sig af Foreningen af J.A.K. Andelskasser da det blev vurderet, at foreningen ikke kunne opfylde Fælleskassens behov og ønsker til en brancheforening. Forventningerne til blev de indfriet? Fælleskassen er i en udviklingsproces, hvor vi på den ene side skal bevare vor lidenhed og høje serviceniveau, og på den anden side have et højt aktivitetsniveau med vækst og professionelle ydelser. Der er en lang række punkter, hvor vi klart skal forbedre os. Blandt andet efterspørger flere andelshavere en mere aktiv indsats fra 4

4 Udlån Fælleskassen side. Hele kommunikationen med vor omverden kan forbedres. Der er derfor nok at tage fat på i det nye år. Det er dog bestyrelsens opfattelse, at vi udvikler os ganske positivt i Fælleskassen. Der tænkes ikke blot på et tilfredsstillende resultat på 4,8 millioner kroner i overskud - nok så vigtigt er det, at vi har bevaret vort værdigrundlag i denne udviklingsproces. Vi vil gerne tage små skridt i retning af at gøre verden til et bedre sted at være, med menneskelighed og bæredygtighed i højsædet. Vort demokrati fungerer rigtigt godt. Repræsentantskabet har været aktivt, både hvad angår strategiproces, som videreudvikling af vedtægterne. Vi vil gerne forbedre os på det grønne og bæredygtige område. Vi ville gerne via vort Grøn Vækst produkt have deltaget i mange flere projekter af den art på udlånsområdet. Pengene står til rådighed til formålet. Vi skal derfor være mere aktive til at finde egnede projekter inden for rammerne af Grøn Vækst. Som nævnt på sidste års ordinære generalforsamling blev fusionen med Århus Andelskasse ikke til noget. Dog skal det ikke glemmes, at denne proces fyldte meget i de første måneder af 2005 og brugte rigtig mange ressourcer, både hos ledelse og medarbejdere. Alt i alt finder bestyrelsen, at året 2005 har været et fremgangsrigt år. Vi har fået 341 nye andelshavere, og har herefter i alt personer registreret i vore bøger. Strategi 2010 processen og resultaterne På sidste års generalforsamling blev den igangsatte strategiplan omtalt. Fælleskassen har siden 1995 haft Strategiplaner, løbende 5 år ad gangen, som beskriver de mål, vi har sat os i perioden. Det gælder både mål af rent økonomisk, forretningsmæssig art og af mere holdningspræget ideologisk art. Bestyrelsen igangsatte derfor tidligt i 2004 processen med at formulere og vedtage Strategi Selve processen har været positiv, set i lyset af de mange gode debatter og møder, vi har holdt i bestyrelsen. I flere omgange har repræsentantskabet og medarbejderne været involveret. Først i forbindelse med den brainstorm, som skød hele strategiprocessen i gang, men også via en lang række andre møder. Strategiproces og visioner til vedtægtsændringer flød sammen i oktober, hvor specielt Fælleskassens oplæg til vedtægtsændringerne blev debatteret - på et langt og godt repræsentantskabsmøde. Senest her i januar 2006 under temaet "Mig og min andelskasse - identitet, kommunikation og værdier", hvor spørgsmålet var: "Hvordan oplever jeg som bruger og andelshaver Fælleskassen, og hvordan ønsker jeg fremover som bruger og andelshaver at opleve Fælleskassen"? Selve strategien tager nu form, og af hovedoverskrifter kan nævnes følgende: Fælleskassen skal fortsat være et selvstændigt pengeinstitut. Fælleskassen balancerer det menneskelige med det økonomiske. Årskronelån til lav rente er hjørnestenen i Fælleskassens strategi. Fælleskassen forsøger at fremme grøn og bæredygtig økonomi. Fælleskassen skal vokse på en kontrolleret og fornuftig måde. Fælleskassen skal drives professionelt med effektive og optimerede arbejdsgange. Bestyrelsen har forsøgt at sætte mål på vigtige nøgletal frem til 2010, og er meget opmærksom på, at det ikke er et mål i sig selv at have vækst. Fælleskassens kvaliteter eller specialiteter om man vil, må ikke sættes over styr i den proces. Det er fortsat et meget højt prioriteret mål, at Fælleskassen ønsker at tage skridt til, at vi alle sammen får en bedre verden at leve i. Frem mod 2010 vil Fælleskassen vokse yderligere - ingen tvivl om det. Derfor vil en konsekvens heraf på et tidspunkt være, at de nuværende lokaler ikke er store nok. Det er bestyrelsens holdning, at en eventuel flytning, rent geografisk, ikke må være for langt væk, set i forhold til vor eksisterende adresse på Bülowsvej. Et andet sted, hvor Fælleskassen vokser, er på distancekunder, eller mere nøjagtigt brugere af Fælleskassen, som betjenes enten pr. telefon, , web-bank eller telefonservice. Fælles for disse andelshavere er, at de fleste aldrig eller yderst sjældent kommer i vore lokaler. Fra personalet får vi tilkendegivelser om, at denne voksende gruppe ikke må glemmes, og at vi derfor må sætte ressourcer af til speciel servicering af denne kundegruppe. I strategiplanen kommer bestyrelsen med et bud på dette. Det har ved flere lejligheder, på generalforsamlinger og på repræsentantskabsmøder været dialog om Fælleskassen skulle markedsføre sig, og i givet fald hvordan. Paradoksalt nok har Fælleskassens pæne fremgang i antallet af kunder hidtil været klaret stort set uden markedsføring. Tilfredse kunder har været nok til at give en ganske flot fremgang de seneste 20 år. Bestyrelsen mener fortsat, at tilfredse kunder er langt den bedste form for markedsføring man kan have. Det står dog også klart, at Fælleskassen nødvendigvis må være mere aktiv i at få sine budskaber igennem, på den ene eller anden måde. 5

5 En tilfreds bruger sagde for et stykke tid siden - "Jeg er meget glad og tilfreds med min "lille bank" Fælleskassen, men når jeg så vil fortælle om, hvor god den er, så mangler jeg noget materiale, hvor der står, hvad det egentlig er, vi står for". Det er bestyrelsens holdning, at vi skal blive bedre til at formulere vores idegrundlag, og det er hensigten, at bestyrelse og repræsentantskab fremover vil skrive artikler om blandt andet dette. Af anden påtænkt markedsføring kan nævnes ansigtsløftning af kvartalsinformationen, imagekampagne på Frederiksberg og brokvartererne og naturligvis videreudvikling af hjemmesiden Egenkapital Medarbejderforhold og trivsel Medarbejdernes Ve og Vel er flere gange blevet nævnt i strategiprocessen. Medarbejderne er Fælleskassens vigtigste ressource - sådan blev det formuleret efter mødet med repræsentantskabet. Efterfølgende blev personaleområdet delt op i 4 hovedområder: Uddannelse Intern kommunikation Arbejdsforhold Arbejdsmiljø Det skal være sjovt, spændende, lærerigt og fagligt udfordrende at være ansat i Fælleskassen. Arbejdsmiljø bliver der arbejdet videre med på baggrund af den lovpligtige arbejdspladsvurdering var året, hvor Fælleskassen havde besøg af Arbejdstilsynet for første gang nogensinde, og rapporten lød på: Ingen anmærkninger! Kunde Nye regnskabsregler fra 2005 Med virkning fra 1. januar 2005 er der indført nye regnskabsregler, der følger internationale regnskabsstandarder. Efter Fælleskassens opfattelse er ændringerne ikke optimale for de mindre pengeinstitutter. Vi vil naturligvis overholde dem, men vi er af den opfattelse, at disse nye regler mere er skabt for langt større pengeinstitutter end for den størrelse, som vi befinder os i. Regnskabsprincipperne ændres især på to områder: principperne for foretagelse af nedskrivninger (før hensættelser) og måden, hvorpå udlån indregnes i regnskabet Nedskrivningerne har voldt en hel del overvejelser i ledelsen, og den ændrede praksis har blandt andre årsager været medvirkende til, at nedskrivningernes total i 2005 er faldet fra 8,8 millioner til 6,4 millioner kroner. Lavrente afdeling Årskroner* til dig selv Derkan oprettes lavt forrentedelån Årskroner* til GrønVækstpuljen Rentebærende afdeling Sikrer de opsparede årskroner anvendes til bæredygtige formål Årskroner Flagskibet i Fælleskassen har lige siden starten været årskronesystemet, hvor rentefri indlån sparer årskroner sammen til benyttelse ved optagelse af lavtforrentede udlån. Det skal i denne sammenhæng erindres, at det for andelshaverne er muligt at overdrage alle eller dele af sine årskroner til familie, venner eller Grøn Vækst, hvis man kan konstatere, at man ikke selv kan finde anvendelse herfor til lån med lave renter. *Årskroner En årskroneer1 kronepå rentefri konto i Fælleskassen i étår. Den samlede sum af årskronererudtryk for, hvormeget dergennemsnitligt har ståetinde på en kontoi en given periode. Detkan være dage, uger, månederog år. Man kan også sige, at summen af årskronersvarertil, hvormange penge du som indskyder har givetfælleskassen at arbejde med i den forgangne periode. Reglen erså, at du som kunde kan låne ettilsvarendebeløb i étår eller andetaftalt afviklingsforløb - dogaltid efteralmindelig kreditvurdering. Årskronerpå anfordringskonti omregnes med 75%,årskronerpå opsparingkonti (3 mdrs. opsigelse og andelskapitalkonti) omregnes 100%. Fælleskassen følger opsparingen og forbruget af disse årskroner konstant, således at den pukkel af årskroner, som endnu henstår ubenyttede, ikke eskalerer unødigt. Hvis man forestiller sig, at andelshaverne på samme tid alle bad om et 5-årigt lån for samtlige opsparede årskroner, efter fradrag af de disponerede årskroner til nuværende lån og kreditter, ville det pr. 31. december 2005 betyde et samlet udlån 6

6 på 180,0 millioner kr. Det tilsvarende tal året før var 135,8 millioner kr. Grøn vækst I begyndelsen af 2003 søsatte Fælleskassen kontoformen Grøn Vækst. Med Grøn Vækst ønskede vi i endnu højere grad at markere Fælleskassen som et grønt pengeinstitut. Mange af vore kunder støtter op om ordningen og benytter Grøn Vækst indlånskonti, hvor de opsamlede årskroner overføres direkte til Grøn Vækst puljen, således at flere grønne tiltag får mulighed for at blive ført ud i livet. Grøn Vækst ydes som anlægsfinansiering, og der kan bl.a. opnås lån til: Vedvarende energi - solfangere, vindmøller, lavenergihuse m.m. Produktion af økologiske fødevarer, herunder landbrug, frugtavl, mejeri o.l. Økologiske landsbysamfund og andelssamfund. Bæredygtig produktion i øvrigt. Vi ønsker, at indskyderne i Grøn Vækst puljen kan være sikre på, at midlerne også anvendes til grønne, bæredygtige projekter. Derfor har vi allieret os med en erfaren person fra det bæredygtige miljø, der i tvivlstilfælde kan vurdere de konkrete projekter. Som nævnt ovenfor er udlånssiden i Grøn Vækst et udviklingsområde for Fælleskassen, men indtil nu har vi støttet bæredygtige projekter indenfor følgende brancher: Servicevirksomheder Økologiske Landbrug Vedvarende energi Distributionsvirksomhed Landsbyfællesskaber Kulturvirksomhed Sociale projekter Produktionsvirksomhed Økologisk skovbrug Forslag til vedtægtsændringer Forslagene til vedtægtsændringer skal ses som indledningen til en modernisering af Fælleskassen. Resultatet af mange timers granskning, debat og forhandlinger blev sendt ud til andelshaverne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. I dette materiale er der mulighed for at sammenligne de nye vedtægtsforslag med de nuværende vedtægter. Endvidere er ændringsforslaget heri fulgt op af argumentation og konklusion for ændringerne. Bestyrelsen håber på bred opbakning fra andelshaverne til det, vi fra bestyrelsens side anser som værende en nødvendig fremtidssikring. En stor tak for den store indsats på området rettes til medlemmerne af repræsentantskabet. Tendenser omkring os Det lave renteniveau har bidt sig fast, selvom visse såkaldte eksperter, det sidste år eller to har forudsagt, at renten langsomt vil stige. På et tidspunkt får de sikkert ret, og der har da også i slutningen af 2005 været svage tendenser i den retning. Fælleskassen bifalder naturligvis det lave renteniveau, det har vi jo arbejdet på i mange år. Disse lave renter er specielt kommet husejerne til gode og ejerne af andelsboliger, hvilket bl.a. medvirket til at øge de to gruppers formue væsentligt. Den tredje gruppe, lejerne, har set denne værdistigning gå forbi deres økonomi, og vi mener, det er bekymrende, såfremt denne udvikling fortsætter. Dels gør det formueforskellen i samfundet større, uden arbejdsindsats fra de berørte parter. Dels er det også bekymrende, fordi lavtlønsgrupper får vanskeligere vilkår, når de vil bosætte sig i bykernerne. Fælleskassen ser også en fare i, at visse grupper af boligejere, specielt dem med rentetilpasningslån, bliver for overmodige og enten forbruger opsparingen i ejendommene eller satser unødigt meget på, at renteniveauet forbliver, hvor det er i dag. Begge dele kan give problemer i privatøkonomien, hvis bare nogle få komponenter i forventningerne svigter. Virksomheder og private har haft gunstige vilkår de senere år, hvilket har sat forbruget på himmelfart. Det er dejligt, at det går godt, også for Fælleskassens kunder. I Fælleskassen har vi i lighed med det øvrige marked mange penge at låne ud af. Vi låner derfor gerne ud. Det vi derimod ikke ønsker at deltage i, er den massive anprisning af udlånsvaren. Vi ønsker fortsat at give en seriøs rådgivning, således at vi stadig råder vore andelshavere til tilbageholdenhed, såfremt det er nødvendigt. På generalforsamlingen den 4. april 2006, skal andelshaverne tage stilling til den ændring af Fælleskassens vedtægter, som ledelsen mener, vil sikre Fælleskassens eksistensmuligheder og samtidig ruste os til de mange udfordringer, der vil komme i fremtiden. Der har været arbejdet længe og intensivt med de nye vedtægtsforslag. Den store opgave har været at gøre os til et fuldt fremtidssikret pengeinstitut, uden at vi vil glemme de rødder, der har sørget for, at vi er her i dag Resultat efter skat

7 Fælleskassen er i denne situation opmærksom på, at det lettere kan gå galt for mange økonomier, hvis eller når konjunkturerne begynder at vende, hvorfor vi råder alle vore andelshavere til at være opmærksomme på problemstillingen. Det er jo vores fælles værdier, vi skal værne om. Kommentarer til resultatopgørelse og balance 2005 Det fremgår af mange af tallene i årsregnskabet, at aktiviteten i 2005 er steget meget. Fælleskassens balance andrager pr. 31. december mill. kroner, hvilket markerer en stigning på 46 mill. kroner svarende til 21,6 %. Tilsvarende er indlånene steget med 40 mill. kroner til i alt 217 mill. kroner, hvilket betyder en stigning på 22,5 %. Det samme kan ikke siges om udlånene, som den sidste dag i året beløb sig til 140 mill. kroner, en stigning på 13 mill. kroner eller blot 10 %. Virkningen af denne forskellige udvikling i ind- og udlån kan aflæses direkte i resultatopgørelsen, idet renteindtægten fra udlån er faldet lidt, hvorimod renteindtægten fra tilgodehavender i andre pengeinstitutter er steget næsten tilsvarende. Kombineret med en næsten halvering i renteudgift til indlån betyder det, at nettorenteindtægter er steget med 0,5 mill. kroner, hvilket svarer til 4,5 %. Omkostninger til personale og administration er steget med 3,9 % eller knap 0,7 mill. kroner. Da stigningstakten på omkostningerne er mindre end på nettorenteindtægter, betyder det et positivt bidrag til nettoresultatet. Den pæne udvikling i Fælleskassens omkostninger ses også af udviklingen i omkostningsprocenten i forhold til balancen, som er faldet fra 4,77 % til 4,04. Set over de seneste 5 år er der tale om et fald på mere end en tredjedel, hvilket absolut er positivt. Den væsentligste påvirkning til nettoresultatet er dog i endnu højere grad i år posten nedskrivninger (tidligere benævnt hensættelser), idet det ikke i 2005 har været nødvendigt med yderligere nedskrivninger. Tværtimod, da der er tilbageført 1,1 mill. kroner. Af de nævnte væsentligste grunde blev 2005 alt i alt et år, hvor resultatet var pænt positivt med en stigning på 41 % i forhold til året før. 8

8 Årsregnskab 2005 Ledelsens regnskabspåtegning og underskrifter Revisionspåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter Udviklingstal Krøniken Ledelse 9

9 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2005 for Fælleskassen Samøkonomi - J.A.K. andelskasse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Fælleskassens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 07. februar 2006 Direktion: Lars Frederiksen (direktør) Bestyrelse: Anne-Marie Sejer Peter Højgaard Pedersen (formand) (næstformand) Morten Andersen Henning Bech Frederiksen Lars Møller Kristensen Charlotte Mannstaedt Ole Jørgensen (medarbejder repræsentant) 10

10 REVISIONSPÅTEGNING Til andelshaverne i Fælleskassen Samøkonomi J.A.K. andelskasse Vi har revideret årsrapporten for Fælleskassen Samøkonomi - J.A.K. andelskasse for regnskabsåret 2005, der aflægges efter lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Andelskassens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af andelskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af andelskassens aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.. Roskilde, den 07. februar 2006 Lauge Schmidt og Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jan Lundqvist Statsautoriseret revisor John Cubbin Registreret revisor 11

11 REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til tidligere år. Fælleskassen har i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for finansielle aktiver og forpligtelser samt afledte resultatposter. Resultatopgørelsen for 2005 og 2004 er således ikke fuldt sammenlignelige, da metoderne for måling og indregning af nedskrivninger på udlån, gebyrindtægter samt renterisikoafdækkende instrumenter ikke er tilpasset i resultatopgørelsen for Hoved- og nøgletal for er ligeledes i overensstemmelse med overgangsreglerne ikke tilpasset den nye praksis. Vi henviser i øvrigt til det i ledelsesberetningen anførte vedrørende usikkerhederne i forbindelse med især måling af udlån mv. Effekten af praksisændringerne Praksisændringen har medført en forøgelse af egenkapitalen pr. 1. januar 2005 på 121 t.kr., mens Fælleskassen`s samlede aktiver er forøget med 121 t.kr. Effekten af praksisændringerne er indregnet direkte på egenkapitalen pr. 1. januar Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Fælleskassen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når Fælleskassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Fælleskassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hvert enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme, direkte på egenkapitalen. Finansielle instrumenter indregnes på handelstidspunktet. Resultatopgørelsen Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Skat af årets resultat og udskudt skat Årets skat består af årets aktuelle skat, regulering af årets udskudte skat samt skat af nedskrivningskonto. Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver er, i lighed med sidste år, ikke indregnet i balancen. 12

12 Balancen Udlån og garantidebitorer Udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesprovision mv., med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. Nedskrivninger foretages såvel individuelt som gruppevist. Obligationer og aktier Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekurs for det pågældende marked på balancedagen. Dog er obligationer, der er udtrukket inden den 15. januar året efter optaget til kurs 100. Unoterede værdipapirer er optaget til anskaffelsesprisen eller handelsværdien, hvor denne er lavere. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Indretning af lejede lokaler og rettigheder afskrives lineært over 5 år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som anskaffelsespris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Maskiner og inventar EDB-materiel 5 år 3 år Anskaffelser under kr afskrives straks. Andre aktiver Andre aktiver indeholder tilgodehavende renter. Andre passiver Andre passiver indeholder skyldige renter, skyldig skat samt øvrige skyldige omkostninger. 13

13 RESULTATOPGØRELSE FOR 2005 (1.000 kr) Note... Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Rente af udlån m.v Rente af obligationer m.v Andre renteindtægter RENTEINDTÆGTER I ALT Rente til kreditinstitutter Rente til indlån m.v Rente til efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Gebyrer og andre provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursregulering af obligationer m.v Andre ordinære indtægter RESULTAT AF FINANSIELLE POSTER Udgifter til personale og administration Andre ordinære udgifter Afskrivninger på immaterielle aktiver Afskrivninger på maskiner og inventar Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v ORDINÆRT RESULTAT Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter ÅRETS RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT

14 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2005 (1.000 kr) Note... AKTIVER Kassebeholdning m.v Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT PASSIVER 10 Gæld til øvrige kreditinstitutter Indlån: 11 Indlån på anfordring Indlån med opsigeselsvarsel Særlige indlånsformer Andre passiver Efterstillede kapitalindskud FORPLIGTELSER I ALT Egenkapital: 15 Andelskapital Reserver EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT Ikke balanceførte poster: 17 Afgivne garantier IKKE BALANCEFØRTE POSTER I ALT

15 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN (1.000 kr) Note 1 Note 2 Note 3 Udgifter til personale og administration: Honorar bestyrelse Lønninger Udgifter til social sikring/lønsumsafgift Husleje, incl. el og varme Reparation og vedligeholdelse Revisionshonorarer vedrørende årsregnskab Kontorudgifter Annoncer, reklame, rejser og kurser m.v Repræsentation Øvrige omkostninger Der påhviler ikke Fælleskassen pensionsforpligtelser overfor bestyrelse, direktion eller repræsentantskab. Nedskrivning på udlån Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår... 0 Andre bevægelser Skat af årets resultat Selskabsskat Afgift af rentefordel på hensættelser

16 NOTER TIL BALANCEN (1.000 kr) Note 4 Note 5 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter: Anfordringstilgodehavender Restløbetid fra 0 til 3 mdr Restløbetid fra 3 til 12 mdr Udlån og kreditter: Udlånskonti med adgang til variabel udnyttelse Andre udlån Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis på åbningsbalancen Almindeligt forrentede lån Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis på åbningsbalancen Omsætningslån - 4,5% p.a Andelslån - 2% p.a Løbetidsfordelingen for udlån er som følger: Udlån på anfordring Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis på åbningsbalancen Udlån til og med 3 måneder Udlån over 3 måneder og til og med 1 år Udlån over 1 år og til og med 5 år Udlån over 5 år Udlån til bestyrelse, direktion og repræsentantskab (incl. kassekredit maxima og garantier): Bestyrelse Direktion Akkumulerede nedskrivninger: Nedskrevet ultimo på udlån og garantidebitorer Tilgodehavender med standset renteberegning ultimo Værdi af udlån hvor der indtruffet objektiv indikation for værdifrorringelse: Udlån og tilgodehavender før nedskrivning Nedskrivning Note 6 Obligationer: Beholdningen består af obligationer noteret på Københavns Fondsbørs og sammensættes således: Restløbetid fra 0 til 1 år Restløbetid fra 1 til 5 år Fælleskassen har deponeret obligationer for i alt t.kr til opfyldelse af forpligtelser hos EDB-centralen. 17

17 (1.000 kr) Note 7 Note 8 Aktier m.v.: Garantbeviser i Folkesparekassen Andelskapital i J.A.K. pengeinstitutter Øvrige kapitalandele i J.A.K. pengeinstitutter DMPD Immaterielle anlægsaktiver: (Indretning af lejede lokaler samt rettigheder) Anskaffelsessum primo Tilgang Afgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Balanceværdi ultimo Note 9 Materielle anlægsaktiver: (Maskiner og inventar) Anskaffelsessum primo Tilgang Afgang til kostpris Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger vedrørende årets afgang Afskrivninger ultimo Balanceværdi ultimo Note 10 Note 11 Gæld til kreditinstitutter: Anfordringsgæld Opsigelse over 3 mdr Indlån på anfordring: Rentebærende indlån Rentefri indlån Note 12 Indlån med opsigelsesvarsel: Rentebærende indlån Rentefri indlån Note 13 Særlige indlånsformer: Rentebærende indlån Rentefri indlån

18 (1.000 kr) Løbetidsfordeling for totalen af note 10, 11 og 12 er som følger:... Indlån på anfordring Indlån til og med 3 måneder Indlån over 3 måneder og til og med 1 år Indlån over 1 år og til og med 5 år Indlån over 5 år Note 14 Efterstillede kapitalindskud: Rentebærende indskudskapital Rentefri indskudskapital Note 15 Andelskapital: Saldo primo Indbetalt i året Note 16 Reserver: Overført fra tidligere år Effekt af ændring i anvendt regsnkabspraksis på åbningsbalancen Årets resultat Note 17 Afgivne garantier: Garantier over for danske pengeinstitutter Øvrige garantier Note 18 Kreditrisici: (Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher) Offentlige myndigheder... 5,5% 5,1% Landbrug, gartneri og skovbrug... 1,3% 1,9% Fremstillingsvirk., råstofudv., el-vand-varmeværker... 3,0% 2,2% Bygge- og anlægsvirksomhed... 4,7% 6,8% Handels- og restaurationsvirksomhed... 5,8% 6,2% Transport, post og telefon... 0,8% 0,8% Kredit-, finansierings- og forsikringsvirksomhed... 0,6% 0,6% Ejendomsadministration og -handel... 14,0% 16,4% Øvrige erhverv... 7,9% 7,4% Private... 56,4% 52,6% ,0% 100,0% Opdelingen af de samlede udlån og garantidebitorer på sektorer (erhverv og private) og brancher er baseret på registreringer, der foretages på tidspunktet for engagementernes oprindelige etablering med efterfølgende ajourføring. Opdelingen er foretaget ved registreringer, der i et vist omfang er baseret på skønsmæssige grupperinger. 19

19 5 ÅRS UDVIKLINGSTAL (1.000 kr.) Resultatopgørelse Renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Administrationsomkostninger Tab og nedskrivninger på debitorer Skat Resultat efter skat Balance Tilgodehavende hos kreditinstitutter Udlån Værdipapirer og kapitalandele m.v Aktiver i alt Indlån Egenkapital Ikke-balanceførte poster Garantier Nøgletal Antal ansatte, heltid, gennemsnit... 11,4 11,5 11,5 10,7 10,5 Basisindtjening i % af egenkapital... 13,42 13,39 9,04 17,62 7,98 Resultat i % af egenkapital... 11,66 9,37 7,16 7,07-15,35 Udlån/indlån... 0,65 0,67 0,70 0,77 0,86 Solvensprocent... 17,4 16,6 15,5 13,6 12,0 Kernekapitalprocent... 17,4 16,6 15,5 13,8 12,2 Egenkapitalforrentning før skat... 17,2 14,1 10,5 10,9-14,8 Egenkapitalforrentning efter skat... 12,7 9,9 7,6 7,0-15,4 Indtjening pr. omkostningskrone... 1,52 1,34 1,22 1,18 0,81 Renterisiko i handelsbeholdning... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Valutaposition... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Valutarisiko... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån... 64,8 71,6 75,5 83,7 93,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,7 360,6 335,0 264,4 160,2 Summen af store engagementer... 27,4 41,1 51,6 103,6 164,5 Andel af tilgodehavender med nedsat rente... 0,0 0,1 0,2 0,5 1,3 Akkumuleret nedskrivningsprocent... 4,2 6,5 7,0 8,0 7,5 Årets tabs- og nedskrivningsprocent... -1,7 0,0-0,1 1,0 3,2 Årets udlånsvækst... 13,7 0,7 0,2-0,4 4,6 Udlån i forhold til egenkapital... 4,4 4,6 5,1 5,8 6,7 Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag Basiskapital Egenkapital Gennemsnitlig egenkapital Udlån, primo året Udlån, garantier og nedskrivninger Indlån Ordinære omkostninger % kravet i FIL Omkostningsprocent, udlån... 7,78 8,60 9,09 8,42 8,47 Omkostningsprocent, balancesum... 4,04 4,77 5,34 5,50 6,19 20

20 Krøniken Et idealistisk pengeinstitut: Kan man dét? Ja! Fælleskassen har bevaret blandingen af idealisme, snusfornuft og ambitionen om at blive stor nok til at gøre en forskel. Her er historien om, hvordan Fælleskassen kom fra dagligstueniveau til et stort, lille pengeinstitut på 20 år: Der er folk, som ikke er til at stoppe, når det gælder om at virkeliggøre en idé. Sådan en gruppe af mennesker mødtes i en dagligstue i det københavnske boligkvarter Husum i Da de skiltes, var de blevet enige om at stifte Husum Fælleskasse, et lille pengeinstitut, som skulle fungere på et idégrundlag om bæredygtig økonomi. I de første ni år foregik det efter en sjældent benyttet lov fra 30 erne, som tillod sådanne fælleskasser at virke i et kirkesogn og de tilstødende kirkesogne - en begrænsning, som sørgede for, at man ikke kom for godt i gang. Princippet var for så vidt OK, idet det sikrede, at deltagerne kendte hinanden. Det var vigtigt, for deltagerne hæftede nemlig solidarisk. Hver enkelt stod personligt inde for de andres økonomiske forpligtelser over for fælleskassen. I 1985 gik Husum Fælleskasse sammen med fem andre tilsvarende fælleskasser efter en ændring af bank- og sparekasseloven. Nu var der åbnet mulighed for at blive en andelskasse med begrænset hæftelse. Med en andelskapital på kr., 240 medlemmer, en balance på godt 11 millioner kroner og to medarbejdere var Fælleskassen Samøkonomi, J.A.K. andelskasse en realitet. Fra den spæde start har Fælleskassen bevaret blandingen af idealisme, snusfornuft og ambitionen om at blive så stor, at man kan gøre en forskel. Den gør sig stadig gældende. Et af de yngste Selv hvis man regner Husum Fælleskasse-tiden med, er Fælleskassen et af Danmarks yngste pengeinstitutter. Det siger noget om livskraften i foretagendet, at det er lykkedes at opbygge et velfungerende pengeinstitut fra ingenting til en balance på 200 millioner kroner i en tid, hvor de toneangivende banker og sparekasser har fusioneret på kryds og tværs og hvor mange gamle og hæderkronede foretagender har måttet tage skiltet ind og kridte ruderne. Et blik på den økonomiske udvikling i samfundet viser størrelsen af den udfordring, som Fælleskassen har taget op. I 1976 hed statsministeren Anker Jørgensen, og det var år 3 efter det, der siden er blevet kaldt den første oliekrise. Arbejdsløsheden var skudt i vejret og havde lagt en dæmper på udviklingen. Men alligevel var der jo mennesker, som skulle stifte familie og anskaffe bolig og dermed bruge det, som man går i banken eller sparekassen efter: Kredit. Nogle af dem meldte sig ind i Husum Fælleskasse. I 1985 havde Poul Schlüter været regeringschef i tre år. Begrebet afgrundens rand var meget anvendt i medierne, og det var udlandsgælden, der prægede den politiske og økonomiske debat. Danmark var som nation gældsat til skorstenen, renten var tocifret og noget måtte gøres. Det blev til et politisk indgreb, som fik navnet kartoffelkuren, og som betød et kraftigt indhug i den private købekraft med deraf følgende indskrænkning i aktivitetsniveauet, faldende ejendomspriser, tvangsauktioner og konkurser. Men, stadigvæk: Der var mennesker, som skulle have finansieret hus og hjem, butik og forretning. Nogle af dem havde hørt om Fælleskassen, en særlig bank, som holdt til på Nørrebro og lånte penge ud rentefrit. Rentefrit?! Ja, hvis man havde sparet op, kunne man låne - OK: Ikke rentefrit i bogstavelig forstand; men til en lav afgift eller rente, som blot skal dække omkostningerne ved driften. Fra 1985 til 1986 voksede antallet af kunder eller brugere (dvs. andelshavere og medlemmer) fra 240 til 480, og balancen fordobledes ligeledes, fra 11 til 22 millioner kroner. Fornuft og realisme Snusfornuften i foretagendet viste sig ved, at godt nok var det i overensstemmelse med den oprindelige idé bag Fælleskassen de rentefrie lån, som var hovedsagen; men det var jo ikke realistisk at forestille sig, at folk ventede med at bruge penge, til de havde opsparet en passende mængde lånemulighed. Den slags lange forlovelser findes ikke mere! Derfor tilbød Fælleskassen både rentebærende lån og blandede rentefri og rentebærende lån ved siden af de rentefrie lån (-som efterhånden fik den mere korrekte betegnelse lavtforrentede lån. ) 21

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2009. Andelskassen Fælleskassen

RAPPORT 1. HALVÅR 2009. Andelskassen Fælleskassen RAPPORT 1. HALVÅR 2009 Andelskassen Fælleskassen 1 Indholdsfortegnelse for halvårsrapport. Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelse for perioden 1. januar 30 juni 2009 7 Balance pr.

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne

Resultat bedre end forrige år - og på niveau med forventningerne Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato: 24.11. 24.11. Side: 1 Vor ref.: Direktionen Telefon: 9633 5000 Kvartalsrapport pr. 30.09. for Nordjyske Bank Nordjyske Banks bestyrelse har i

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007.

Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport for 2007. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København K 8. august Fondsbørsmeddelelse nr. 16/ Lokalbanken i Nordsjællands rapport for Lokalbankens bestyrelse har i dag godkendt bankens halvårsrapport

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

ASNET Board s.m.b.a.

ASNET Board s.m.b.a. ASNET Board s.m.b.a. CVR-nr. 29 62 72 07 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den dirigent ASNET s.m.b.a. 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger...

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2011-30. september 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016

CVR-nr Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia. Årsregnskab 2016 CVR-nr. 11 77 06 49 Den Danske Vedligeholdsforening Købmagergade 86, 7000 Fredericia Årsregnskab 2016 Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2-3 Årsregnskab

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kræmmer Consulting ApS

Kræmmer Consulting ApS CVR-nummer 26 23 01 44 Årsrapport 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. juni 2013 Michael Kræmmer dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer 33 24 17 63 Kongevejen

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014

RASMUSLUND APS ÅRSRAPPORT FOR 2014 RASMUSLUND APS CVR-nr. 35 81 97 03 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/01 2015 Rene Thomasbjerg Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AB HORIZON ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AB HORIZON ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Bo Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere