Fælleskassens beretning 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælleskassens beretning 2005"

Transkript

1 Samøkonomi - J.A.K. andelskasse Bülowsvej 48 A, 1870 Frederiksberg C Tlf Fax Årsrapport 2005

2 Fælleskassens beretning oktober 2005 kunne Fælleskassen fejre sin 20 års fødselsdag - et stort tillykke til de visionære og idealistiske personer som stod bag oprettelsen blev endnu et spændende og begivenhedsrigt år for Fælleskassen. Vi har fortsat en jævn kundetilgang, og såvel ind- og udlån som egenkapital er steget pænt i årets løb. En tak til Andelshaverne for godt samarbejde igen i år. Fælleskassens bestyrelse vil gerne også i år indlede beretningen med en tak til andelshaverne for den fortsatte opbakning, som Fælleskassen har modtaget. Vi hører fra mange af andelshaverne, at de er glade for den tætte og gode kontakt de har med personalet - og vi hører meget ofte, at vi skal bevare det meget personlige forhold, der er mellem kunde og medarbejder. Fra nye andelshavere hører vi, at netop den manglende tilgængelighed og den manglende indlevende behandling i de store pengeinstitutter, er grunden til, at de vælger Fælleskassen. Bestyrelsen er meget bevidst om dette, og vi vil arbejde videre på at bevare de særpræg, som Fælleskassen har oparbejdet, naturligvis på lige fod med de "grønne og bæredygtige" holdninger, som Fælleskassen også står for. Alle, der bruger Fælleskassen, skal være andelshavere og indskyde mindst 1.000,- kroner i andelskapital. Dette giver blandt andet stemmeret ved generalforsamlingen og indflydelse på udviklingen i Fælleskassen. Overskud anvendes således til at konsolidere andelskassen og kommer derfor andelshaverne til gode, i form af øget solvens, forbedringer i kvalitet og antal serviceydelser. Man kan sige, at vi i denne forstand som andelshavere finansierer hinanden i samme takt, som vi skaber opsparing. Ud over at drive anstændig og ansvarlig pengeinstitutvirksomhed til gavn og glæde for vores ejerkreds - andelshaverne - er Fælleskassen også et fællesskab mellem mennesker, som ønsker at påvirke samfundsudviklingen i en bæredygtig retning, og som ikke kun tænker penge. Det er Fælleskassens klare mål at gøre en forskel. Dette gælder både hvad angår pengeinstitutmoral, men også påvirkning af det samfund, vi er en del af. Hvis man skal give en kort og rammende karakteristik af Fælleskassen og vore aktiviteter, er bæredygtighed det mest dækkende. Vi gør, hvad vi kan for at støtte udviklingen af et samfund med plads til individet, og sikkerhed for at jordens ressourcer også er til rådighed for vores børn og børnebørn Balance Det er af afgørende betydning for vor eksistens og virke, at Fælleskassen er et andelsselskab, hvor de der ejer pengeinstituttet også er kunder. Vi har altså ingen aktionærer, der kræver udbytte af deres investeringer, som de fleste traditionelle pengeinstitutter har

3 Inden for disse rammer arbejder Fælleskassen på at udfylde sin potentielle markedsrolle, idet vi er af den opfattelse, at der er mange, som føler og mener ligesom os. Alle disse personer vil vi gerne samle og stå som inspirator og organisator for på det økonomiske plan. Tak til vore ansatte Personalet er det største aktiv i Fælleskassen. Uden det engagerede og målrettede arbejde, som er udført gennem hele året, så resultatet ikke ud som det gør. Bestyrelsen vil derfor gerne udtrykke sin taknemmelighed for den store arbejdsindsats, der er ydet. Fælleskassens organisation På personalesiden har en kunderådgiver i årets løb fundet nye udfordringer i en anden branche, og rejste derfor i juni måned. Det viste sig at være svært at genbesætte stillingen, men medio november lykkedes det. Det var rart at kunne præsentere en meget kompetent ny rådgiver for ventende brugere. Vor ny medarbejder hedder Mikael Bødker Sørensen, og han er i besiddelse af en bred faglig erfaring, som mange allerede har stiftet bekendtskab med. Mikael Bødker Sørensen har herudover fået til opgave at give hjemmesiden et hårdt tiltrængt løft, hvilket allerede kan ses. Den øverste myndighed er som bekendt generalforsamlingen, der udgøres af andelshaverne. Hver andelshaver har én stemme uanset størrelsen af den tegnede andelskapital. I henhold til vedtægterne vælger generalforsamlingen et repræsentantskab, som i dag er på 30 medlemmer. Ved generalforsamlingen i marts 2005 blev følgende medlemmer genvalgt: Bent Andrup, Peter Elleby, Bjarne Hindsgaul, Peter Højgaard Pedersen, Morten E. Larsen, Charlotte Mannstaedt, Hans Melgaard og Jan Nielsen. Nyvalgt blev endvidere: Preben Rasmussen og Dorte Thorsen. Repræsentantskabet genvalgte i april Hans Melgaard og Bente Biering-Sørensen, som henholdsvis formand og næstformand. Fælleskassens bestyrelse består af 7 medlemmer, hvoraf 6 vælges af og blandt repræsentantskabsmedlemmerne (hvert år er 3 på valg for en 2-årig periode), og 1 medlem vælges af medarbejderne. På repræsentantskabsmødet i april måned blev Morten Andersen, Charlotte Mannstaedt og Anne-Marie Sejer valgt til bestyrelsen. Medarbejderne er fortsat repræsenteret af Ole Jørgensen, idet han genvalgtes i På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Lars Møller Kristensen som formand og Henning Bech Frederiksen som næstformand. Peter Højgård blev udpeget til fast referent. Grundet personlige årsager ønskede Lars Møller Kristensen i januar 2006 at trække sig som formand, hvorfor bestyrelsen på ny har konstitueret sig med Anne-Marie Sejer som formand, og med Peter Højgaard Pedersen som næstformand. Det blev samtidig besluttet, at referenten fremover vil blive udpeget blandt de ansatte i Fælleskassen. I året 2003 blev det af repræsentantskabet besluttet, at bestyrelsesarbejde i Fælleskassen ikke længere blot skulle være frivilligt ulønnet arbejde. I hele 2005 er der således blevet udbetalt honorar til samtlige bestyrelsesmedlemmer - i alt ca kr. For hele 2006 er der budgetteret med i alt kroner i ordinært bestyrelseshonorar. Det skal understreges, at det er repræsentantskabet, der fastsætter honoreringen til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne deltager ikke i behandlingen heraf. Bestyrelsen ønsker at rette en tak til repræsentantskabets medlemmer for godt samarbejde og entusiastisk deltagelse i arbejdet med "Strategi 2010", som er omtalt nedenfor Indlån Fælleskassen er p.t. medlem af Finansrådet og andelshaver i D.m.p.D. (De mindre pengeinstitutters Dataformidling) og herigennem medlemskunde og således indirekte medejer af BEC (Bankernes EDB Central) i Roskilde. Desuden er vi indtil 30/ tillige medlem af Foreningen af J.A.K.Andelskasser. I 2005 besluttede bestyrelsen, at Fælleskassen udmeldte sig af Foreningen af J.A.K. Andelskasser da det blev vurderet, at foreningen ikke kunne opfylde Fælleskassens behov og ønsker til en brancheforening. Forventningerne til blev de indfriet? Fælleskassen er i en udviklingsproces, hvor vi på den ene side skal bevare vor lidenhed og høje serviceniveau, og på den anden side have et højt aktivitetsniveau med vækst og professionelle ydelser. Der er en lang række punkter, hvor vi klart skal forbedre os. Blandt andet efterspørger flere andelshavere en mere aktiv indsats fra 4

4 Udlån Fælleskassen side. Hele kommunikationen med vor omverden kan forbedres. Der er derfor nok at tage fat på i det nye år. Det er dog bestyrelsens opfattelse, at vi udvikler os ganske positivt i Fælleskassen. Der tænkes ikke blot på et tilfredsstillende resultat på 4,8 millioner kroner i overskud - nok så vigtigt er det, at vi har bevaret vort værdigrundlag i denne udviklingsproces. Vi vil gerne tage små skridt i retning af at gøre verden til et bedre sted at være, med menneskelighed og bæredygtighed i højsædet. Vort demokrati fungerer rigtigt godt. Repræsentantskabet har været aktivt, både hvad angår strategiproces, som videreudvikling af vedtægterne. Vi vil gerne forbedre os på det grønne og bæredygtige område. Vi ville gerne via vort Grøn Vækst produkt have deltaget i mange flere projekter af den art på udlånsområdet. Pengene står til rådighed til formålet. Vi skal derfor være mere aktive til at finde egnede projekter inden for rammerne af Grøn Vækst. Som nævnt på sidste års ordinære generalforsamling blev fusionen med Århus Andelskasse ikke til noget. Dog skal det ikke glemmes, at denne proces fyldte meget i de første måneder af 2005 og brugte rigtig mange ressourcer, både hos ledelse og medarbejdere. Alt i alt finder bestyrelsen, at året 2005 har været et fremgangsrigt år. Vi har fået 341 nye andelshavere, og har herefter i alt personer registreret i vore bøger. Strategi 2010 processen og resultaterne På sidste års generalforsamling blev den igangsatte strategiplan omtalt. Fælleskassen har siden 1995 haft Strategiplaner, løbende 5 år ad gangen, som beskriver de mål, vi har sat os i perioden. Det gælder både mål af rent økonomisk, forretningsmæssig art og af mere holdningspræget ideologisk art. Bestyrelsen igangsatte derfor tidligt i 2004 processen med at formulere og vedtage Strategi Selve processen har været positiv, set i lyset af de mange gode debatter og møder, vi har holdt i bestyrelsen. I flere omgange har repræsentantskabet og medarbejderne været involveret. Først i forbindelse med den brainstorm, som skød hele strategiprocessen i gang, men også via en lang række andre møder. Strategiproces og visioner til vedtægtsændringer flød sammen i oktober, hvor specielt Fælleskassens oplæg til vedtægtsændringerne blev debatteret - på et langt og godt repræsentantskabsmøde. Senest her i januar 2006 under temaet "Mig og min andelskasse - identitet, kommunikation og værdier", hvor spørgsmålet var: "Hvordan oplever jeg som bruger og andelshaver Fælleskassen, og hvordan ønsker jeg fremover som bruger og andelshaver at opleve Fælleskassen"? Selve strategien tager nu form, og af hovedoverskrifter kan nævnes følgende: Fælleskassen skal fortsat være et selvstændigt pengeinstitut. Fælleskassen balancerer det menneskelige med det økonomiske. Årskronelån til lav rente er hjørnestenen i Fælleskassens strategi. Fælleskassen forsøger at fremme grøn og bæredygtig økonomi. Fælleskassen skal vokse på en kontrolleret og fornuftig måde. Fælleskassen skal drives professionelt med effektive og optimerede arbejdsgange. Bestyrelsen har forsøgt at sætte mål på vigtige nøgletal frem til 2010, og er meget opmærksom på, at det ikke er et mål i sig selv at have vækst. Fælleskassens kvaliteter eller specialiteter om man vil, må ikke sættes over styr i den proces. Det er fortsat et meget højt prioriteret mål, at Fælleskassen ønsker at tage skridt til, at vi alle sammen får en bedre verden at leve i. Frem mod 2010 vil Fælleskassen vokse yderligere - ingen tvivl om det. Derfor vil en konsekvens heraf på et tidspunkt være, at de nuværende lokaler ikke er store nok. Det er bestyrelsens holdning, at en eventuel flytning, rent geografisk, ikke må være for langt væk, set i forhold til vor eksisterende adresse på Bülowsvej. Et andet sted, hvor Fælleskassen vokser, er på distancekunder, eller mere nøjagtigt brugere af Fælleskassen, som betjenes enten pr. telefon, , web-bank eller telefonservice. Fælles for disse andelshavere er, at de fleste aldrig eller yderst sjældent kommer i vore lokaler. Fra personalet får vi tilkendegivelser om, at denne voksende gruppe ikke må glemmes, og at vi derfor må sætte ressourcer af til speciel servicering af denne kundegruppe. I strategiplanen kommer bestyrelsen med et bud på dette. Det har ved flere lejligheder, på generalforsamlinger og på repræsentantskabsmøder været dialog om Fælleskassen skulle markedsføre sig, og i givet fald hvordan. Paradoksalt nok har Fælleskassens pæne fremgang i antallet af kunder hidtil været klaret stort set uden markedsføring. Tilfredse kunder har været nok til at give en ganske flot fremgang de seneste 20 år. Bestyrelsen mener fortsat, at tilfredse kunder er langt den bedste form for markedsføring man kan have. Det står dog også klart, at Fælleskassen nødvendigvis må være mere aktiv i at få sine budskaber igennem, på den ene eller anden måde. 5

5 En tilfreds bruger sagde for et stykke tid siden - "Jeg er meget glad og tilfreds med min "lille bank" Fælleskassen, men når jeg så vil fortælle om, hvor god den er, så mangler jeg noget materiale, hvor der står, hvad det egentlig er, vi står for". Det er bestyrelsens holdning, at vi skal blive bedre til at formulere vores idegrundlag, og det er hensigten, at bestyrelse og repræsentantskab fremover vil skrive artikler om blandt andet dette. Af anden påtænkt markedsføring kan nævnes ansigtsløftning af kvartalsinformationen, imagekampagne på Frederiksberg og brokvartererne og naturligvis videreudvikling af hjemmesiden Egenkapital Medarbejderforhold og trivsel Medarbejdernes Ve og Vel er flere gange blevet nævnt i strategiprocessen. Medarbejderne er Fælleskassens vigtigste ressource - sådan blev det formuleret efter mødet med repræsentantskabet. Efterfølgende blev personaleområdet delt op i 4 hovedområder: Uddannelse Intern kommunikation Arbejdsforhold Arbejdsmiljø Det skal være sjovt, spændende, lærerigt og fagligt udfordrende at være ansat i Fælleskassen. Arbejdsmiljø bliver der arbejdet videre med på baggrund af den lovpligtige arbejdspladsvurdering var året, hvor Fælleskassen havde besøg af Arbejdstilsynet for første gang nogensinde, og rapporten lød på: Ingen anmærkninger! Kunde Nye regnskabsregler fra 2005 Med virkning fra 1. januar 2005 er der indført nye regnskabsregler, der følger internationale regnskabsstandarder. Efter Fælleskassens opfattelse er ændringerne ikke optimale for de mindre pengeinstitutter. Vi vil naturligvis overholde dem, men vi er af den opfattelse, at disse nye regler mere er skabt for langt større pengeinstitutter end for den størrelse, som vi befinder os i. Regnskabsprincipperne ændres især på to områder: principperne for foretagelse af nedskrivninger (før hensættelser) og måden, hvorpå udlån indregnes i regnskabet Nedskrivningerne har voldt en hel del overvejelser i ledelsen, og den ændrede praksis har blandt andre årsager været medvirkende til, at nedskrivningernes total i 2005 er faldet fra 8,8 millioner til 6,4 millioner kroner. Lavrente afdeling Årskroner* til dig selv Derkan oprettes lavt forrentedelån Årskroner* til GrønVækstpuljen Rentebærende afdeling Sikrer de opsparede årskroner anvendes til bæredygtige formål Årskroner Flagskibet i Fælleskassen har lige siden starten været årskronesystemet, hvor rentefri indlån sparer årskroner sammen til benyttelse ved optagelse af lavtforrentede udlån. Det skal i denne sammenhæng erindres, at det for andelshaverne er muligt at overdrage alle eller dele af sine årskroner til familie, venner eller Grøn Vækst, hvis man kan konstatere, at man ikke selv kan finde anvendelse herfor til lån med lave renter. *Årskroner En årskroneer1 kronepå rentefri konto i Fælleskassen i étår. Den samlede sum af årskronererudtryk for, hvormeget dergennemsnitligt har ståetinde på en kontoi en given periode. Detkan være dage, uger, månederog år. Man kan også sige, at summen af årskronersvarertil, hvormange penge du som indskyder har givetfælleskassen at arbejde med i den forgangne periode. Reglen erså, at du som kunde kan låne ettilsvarendebeløb i étår eller andetaftalt afviklingsforløb - dogaltid efteralmindelig kreditvurdering. Årskronerpå anfordringskonti omregnes med 75%,årskronerpå opsparingkonti (3 mdrs. opsigelse og andelskapitalkonti) omregnes 100%. Fælleskassen følger opsparingen og forbruget af disse årskroner konstant, således at den pukkel af årskroner, som endnu henstår ubenyttede, ikke eskalerer unødigt. Hvis man forestiller sig, at andelshaverne på samme tid alle bad om et 5-årigt lån for samtlige opsparede årskroner, efter fradrag af de disponerede årskroner til nuværende lån og kreditter, ville det pr. 31. december 2005 betyde et samlet udlån 6

6 på 180,0 millioner kr. Det tilsvarende tal året før var 135,8 millioner kr. Grøn vækst I begyndelsen af 2003 søsatte Fælleskassen kontoformen Grøn Vækst. Med Grøn Vækst ønskede vi i endnu højere grad at markere Fælleskassen som et grønt pengeinstitut. Mange af vore kunder støtter op om ordningen og benytter Grøn Vækst indlånskonti, hvor de opsamlede årskroner overføres direkte til Grøn Vækst puljen, således at flere grønne tiltag får mulighed for at blive ført ud i livet. Grøn Vækst ydes som anlægsfinansiering, og der kan bl.a. opnås lån til: Vedvarende energi - solfangere, vindmøller, lavenergihuse m.m. Produktion af økologiske fødevarer, herunder landbrug, frugtavl, mejeri o.l. Økologiske landsbysamfund og andelssamfund. Bæredygtig produktion i øvrigt. Vi ønsker, at indskyderne i Grøn Vækst puljen kan være sikre på, at midlerne også anvendes til grønne, bæredygtige projekter. Derfor har vi allieret os med en erfaren person fra det bæredygtige miljø, der i tvivlstilfælde kan vurdere de konkrete projekter. Som nævnt ovenfor er udlånssiden i Grøn Vækst et udviklingsområde for Fælleskassen, men indtil nu har vi støttet bæredygtige projekter indenfor følgende brancher: Servicevirksomheder Økologiske Landbrug Vedvarende energi Distributionsvirksomhed Landsbyfællesskaber Kulturvirksomhed Sociale projekter Produktionsvirksomhed Økologisk skovbrug Forslag til vedtægtsændringer Forslagene til vedtægtsændringer skal ses som indledningen til en modernisering af Fælleskassen. Resultatet af mange timers granskning, debat og forhandlinger blev sendt ud til andelshaverne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. I dette materiale er der mulighed for at sammenligne de nye vedtægtsforslag med de nuværende vedtægter. Endvidere er ændringsforslaget heri fulgt op af argumentation og konklusion for ændringerne. Bestyrelsen håber på bred opbakning fra andelshaverne til det, vi fra bestyrelsens side anser som værende en nødvendig fremtidssikring. En stor tak for den store indsats på området rettes til medlemmerne af repræsentantskabet. Tendenser omkring os Det lave renteniveau har bidt sig fast, selvom visse såkaldte eksperter, det sidste år eller to har forudsagt, at renten langsomt vil stige. På et tidspunkt får de sikkert ret, og der har da også i slutningen af 2005 været svage tendenser i den retning. Fælleskassen bifalder naturligvis det lave renteniveau, det har vi jo arbejdet på i mange år. Disse lave renter er specielt kommet husejerne til gode og ejerne af andelsboliger, hvilket bl.a. medvirket til at øge de to gruppers formue væsentligt. Den tredje gruppe, lejerne, har set denne værdistigning gå forbi deres økonomi, og vi mener, det er bekymrende, såfremt denne udvikling fortsætter. Dels gør det formueforskellen i samfundet større, uden arbejdsindsats fra de berørte parter. Dels er det også bekymrende, fordi lavtlønsgrupper får vanskeligere vilkår, når de vil bosætte sig i bykernerne. Fælleskassen ser også en fare i, at visse grupper af boligejere, specielt dem med rentetilpasningslån, bliver for overmodige og enten forbruger opsparingen i ejendommene eller satser unødigt meget på, at renteniveauet forbliver, hvor det er i dag. Begge dele kan give problemer i privatøkonomien, hvis bare nogle få komponenter i forventningerne svigter. Virksomheder og private har haft gunstige vilkår de senere år, hvilket har sat forbruget på himmelfart. Det er dejligt, at det går godt, også for Fælleskassens kunder. I Fælleskassen har vi i lighed med det øvrige marked mange penge at låne ud af. Vi låner derfor gerne ud. Det vi derimod ikke ønsker at deltage i, er den massive anprisning af udlånsvaren. Vi ønsker fortsat at give en seriøs rådgivning, således at vi stadig råder vore andelshavere til tilbageholdenhed, såfremt det er nødvendigt. På generalforsamlingen den 4. april 2006, skal andelshaverne tage stilling til den ændring af Fælleskassens vedtægter, som ledelsen mener, vil sikre Fælleskassens eksistensmuligheder og samtidig ruste os til de mange udfordringer, der vil komme i fremtiden. Der har været arbejdet længe og intensivt med de nye vedtægtsforslag. Den store opgave har været at gøre os til et fuldt fremtidssikret pengeinstitut, uden at vi vil glemme de rødder, der har sørget for, at vi er her i dag Resultat efter skat

7 Fælleskassen er i denne situation opmærksom på, at det lettere kan gå galt for mange økonomier, hvis eller når konjunkturerne begynder at vende, hvorfor vi råder alle vore andelshavere til at være opmærksomme på problemstillingen. Det er jo vores fælles værdier, vi skal værne om. Kommentarer til resultatopgørelse og balance 2005 Det fremgår af mange af tallene i årsregnskabet, at aktiviteten i 2005 er steget meget. Fælleskassens balance andrager pr. 31. december mill. kroner, hvilket markerer en stigning på 46 mill. kroner svarende til 21,6 %. Tilsvarende er indlånene steget med 40 mill. kroner til i alt 217 mill. kroner, hvilket betyder en stigning på 22,5 %. Det samme kan ikke siges om udlånene, som den sidste dag i året beløb sig til 140 mill. kroner, en stigning på 13 mill. kroner eller blot 10 %. Virkningen af denne forskellige udvikling i ind- og udlån kan aflæses direkte i resultatopgørelsen, idet renteindtægten fra udlån er faldet lidt, hvorimod renteindtægten fra tilgodehavender i andre pengeinstitutter er steget næsten tilsvarende. Kombineret med en næsten halvering i renteudgift til indlån betyder det, at nettorenteindtægter er steget med 0,5 mill. kroner, hvilket svarer til 4,5 %. Omkostninger til personale og administration er steget med 3,9 % eller knap 0,7 mill. kroner. Da stigningstakten på omkostningerne er mindre end på nettorenteindtægter, betyder det et positivt bidrag til nettoresultatet. Den pæne udvikling i Fælleskassens omkostninger ses også af udviklingen i omkostningsprocenten i forhold til balancen, som er faldet fra 4,77 % til 4,04. Set over de seneste 5 år er der tale om et fald på mere end en tredjedel, hvilket absolut er positivt. Den væsentligste påvirkning til nettoresultatet er dog i endnu højere grad i år posten nedskrivninger (tidligere benævnt hensættelser), idet det ikke i 2005 har været nødvendigt med yderligere nedskrivninger. Tværtimod, da der er tilbageført 1,1 mill. kroner. Af de nævnte væsentligste grunde blev 2005 alt i alt et år, hvor resultatet var pænt positivt med en stigning på 41 % i forhold til året før. 8

8 Årsregnskab 2005 Ledelsens regnskabspåtegning og underskrifter Revisionspåtegning Regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter Udviklingstal Krøniken Ledelse 9

9 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2005 for Fælleskassen Samøkonomi - J.A.K. andelskasse. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Fælleskassens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg, den 07. februar 2006 Direktion: Lars Frederiksen (direktør) Bestyrelse: Anne-Marie Sejer Peter Højgaard Pedersen (formand) (næstformand) Morten Andersen Henning Bech Frederiksen Lars Møller Kristensen Charlotte Mannstaedt Ole Jørgensen (medarbejder repræsentant) 10

10 REVISIONSPÅTEGNING Til andelshaverne i Fælleskassen Samøkonomi J.A.K. andelskasse Vi har revideret årsrapporten for Fælleskassen Samøkonomi - J.A.K. andelskasse for regnskabsåret 2005, der aflægges efter lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Andelskassens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af andelskassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af andelskassens aktiviteter for regnskabsåret 2005 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.. Roskilde, den 07. februar 2006 Lauge Schmidt og Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Jan Lundqvist Statsautoriseret revisor John Cubbin Registreret revisor 11

11 REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. (Regnskabsbekendtgørelsen). Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til tidligere år. Fælleskassen har i overensstemmelse med overgangsbestemmelserne i regnskabsbekendtgørelsen ikke foretaget tilpasning af sammenligningstal for finansielle aktiver og forpligtelser samt afledte resultatposter. Resultatopgørelsen for 2005 og 2004 er således ikke fuldt sammenlignelige, da metoderne for måling og indregning af nedskrivninger på udlån, gebyrindtægter samt renterisikoafdækkende instrumenter ikke er tilpasset i resultatopgørelsen for Hoved- og nøgletal for er ligeledes i overensstemmelse med overgangsreglerne ikke tilpasset den nye praksis. Vi henviser i øvrigt til det i ledelsesberetningen anførte vedrørende usikkerhederne i forbindelse med især måling af udlån mv. Effekten af praksisændringerne Praksisændringen har medført en forøgelse af egenkapitalen pr. 1. januar 2005 på 121 t.kr., mens Fælleskassen`s samlede aktiver er forøget med 121 t.kr. Effekten af praksisændringerne er indregnet direkte på egenkapitalen pr. 1. januar Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde Fælleskassen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når Fælleskassen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå Fælleskassen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til dagsværdi. Dog måles immaterielle og materielle aktiver på tidspunktet for første indregning til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hvert enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret. Dog indregnes værdistigninger i domicilejendomme, direkte på egenkapitalen. Finansielle instrumenter indregnes på handelstidspunktet. Resultatopgørelsen Renter, gebyrer og provisioner Renteindtægter og renteudgifter indregnes i resultatopgørelsen i den periode de vedrører. Øvrige gebyrer indregnes i resultatopgørelsen på transaktionsdagen. Skat af årets resultat og udskudt skat Årets skat består af årets aktuelle skat, regulering af årets udskudte skat samt skat af nedskrivningskonto. Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver er, i lighed med sidste år, ikke indregnet i balancen. 12

12 Balancen Udlån og garantidebitorer Udlån måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af stiftelsesprovision mv., med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af indtrådte, men endnu ikke realiserede tab. Nedskrivninger til tab foretages, når der er objektiv indikation for værdiforringelse. Nedskrivning foretages med forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi før nedskrivningen og nutidsværdien af de forventede fremtidige betalinger på udlånet. Nedskrivninger foretages såvel individuelt som gruppevist. Obligationer og aktier Obligationer, der handles på aktive markeder, måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres efter lukkekurs for det pågældende marked på balancedagen. Dog er obligationer, der er udtrukket inden den 15. januar året efter optaget til kurs 100. Unoterede værdipapirer er optaget til anskaffelsesprisen eller handelsværdien, hvor denne er lavere. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Indretning af lejede lokaler og rettigheder afskrives lineært over 5 år. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som anskaffelsespris reduceret med eventuel scrapværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør: Maskiner og inventar EDB-materiel 5 år 3 år Anskaffelser under kr afskrives straks. Andre aktiver Andre aktiver indeholder tilgodehavende renter. Andre passiver Andre passiver indeholder skyldige renter, skyldig skat samt øvrige skyldige omkostninger. 13

13 RESULTATOPGØRELSE FOR 2005 (1.000 kr) Note... Rente af tilgodehavender hos kreditinstitutter m.v Rente af udlån m.v Rente af obligationer m.v Andre renteindtægter RENTEINDTÆGTER I ALT Rente til kreditinstitutter Rente til indlån m.v Rente til efterstillede kapitalindskud Øvrige renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Gebyrer og andre provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursregulering af obligationer m.v Andre ordinære indtægter RESULTAT AF FINANSIELLE POSTER Udgifter til personale og administration Andre ordinære udgifter Afskrivninger på immaterielle aktiver Afskrivninger på maskiner og inventar Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v ORDINÆRT RESULTAT Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter ÅRETS RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT

14 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2005 (1.000 kr) Note... AKTIVER Kassebeholdning m.v Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT PASSIVER 10 Gæld til øvrige kreditinstitutter Indlån: 11 Indlån på anfordring Indlån med opsigeselsvarsel Særlige indlånsformer Andre passiver Efterstillede kapitalindskud FORPLIGTELSER I ALT Egenkapital: 15 Andelskapital Reserver EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT Ikke balanceførte poster: 17 Afgivne garantier IKKE BALANCEFØRTE POSTER I ALT

15 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSEN (1.000 kr) Note 1 Note 2 Note 3 Udgifter til personale og administration: Honorar bestyrelse Lønninger Udgifter til social sikring/lønsumsafgift Husleje, incl. el og varme Reparation og vedligeholdelse Revisionshonorarer vedrørende årsregnskab Kontorudgifter Annoncer, reklame, rejser og kurser m.v Repræsentation Øvrige omkostninger Der påhviler ikke Fælleskassen pensionsforpligtelser overfor bestyrelse, direktion eller repræsentantskab. Nedskrivning på udlån Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår... 0 Andre bevægelser Skat af årets resultat Selskabsskat Afgift af rentefordel på hensættelser

16 NOTER TIL BALANCEN (1.000 kr) Note 4 Note 5 Tilgodehavender hos øvrige kreditinstitutter: Anfordringstilgodehavender Restløbetid fra 0 til 3 mdr Restløbetid fra 3 til 12 mdr Udlån og kreditter: Udlånskonti med adgang til variabel udnyttelse Andre udlån Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis på åbningsbalancen Almindeligt forrentede lån Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis på åbningsbalancen Omsætningslån - 4,5% p.a Andelslån - 2% p.a Løbetidsfordelingen for udlån er som følger: Udlån på anfordring Effekt af ændring i anvendt regnskabspraksis på åbningsbalancen Udlån til og med 3 måneder Udlån over 3 måneder og til og med 1 år Udlån over 1 år og til og med 5 år Udlån over 5 år Udlån til bestyrelse, direktion og repræsentantskab (incl. kassekredit maxima og garantier): Bestyrelse Direktion Akkumulerede nedskrivninger: Nedskrevet ultimo på udlån og garantidebitorer Tilgodehavender med standset renteberegning ultimo Værdi af udlån hvor der indtruffet objektiv indikation for værdifrorringelse: Udlån og tilgodehavender før nedskrivning Nedskrivning Note 6 Obligationer: Beholdningen består af obligationer noteret på Københavns Fondsbørs og sammensættes således: Restløbetid fra 0 til 1 år Restløbetid fra 1 til 5 år Fælleskassen har deponeret obligationer for i alt t.kr til opfyldelse af forpligtelser hos EDB-centralen. 17

17 (1.000 kr) Note 7 Note 8 Aktier m.v.: Garantbeviser i Folkesparekassen Andelskapital i J.A.K. pengeinstitutter Øvrige kapitalandele i J.A.K. pengeinstitutter DMPD Immaterielle anlægsaktiver: (Indretning af lejede lokaler samt rettigheder) Anskaffelsessum primo Tilgang Afgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger ultimo Balanceværdi ultimo Note 9 Materielle anlægsaktiver: (Maskiner og inventar) Anskaffelsessum primo Tilgang Afgang til kostpris Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger Afskrivninger vedrørende årets afgang Afskrivninger ultimo Balanceværdi ultimo Note 10 Note 11 Gæld til kreditinstitutter: Anfordringsgæld Opsigelse over 3 mdr Indlån på anfordring: Rentebærende indlån Rentefri indlån Note 12 Indlån med opsigelsesvarsel: Rentebærende indlån Rentefri indlån Note 13 Særlige indlånsformer: Rentebærende indlån Rentefri indlån

18 (1.000 kr) Løbetidsfordeling for totalen af note 10, 11 og 12 er som følger:... Indlån på anfordring Indlån til og med 3 måneder Indlån over 3 måneder og til og med 1 år Indlån over 1 år og til og med 5 år Indlån over 5 år Note 14 Efterstillede kapitalindskud: Rentebærende indskudskapital Rentefri indskudskapital Note 15 Andelskapital: Saldo primo Indbetalt i året Note 16 Reserver: Overført fra tidligere år Effekt af ændring i anvendt regsnkabspraksis på åbningsbalancen Årets resultat Note 17 Afgivne garantier: Garantier over for danske pengeinstitutter Øvrige garantier Note 18 Kreditrisici: (Udlån og garantidebitorer fordelt på sektorer og brancher) Offentlige myndigheder... 5,5% 5,1% Landbrug, gartneri og skovbrug... 1,3% 1,9% Fremstillingsvirk., råstofudv., el-vand-varmeværker... 3,0% 2,2% Bygge- og anlægsvirksomhed... 4,7% 6,8% Handels- og restaurationsvirksomhed... 5,8% 6,2% Transport, post og telefon... 0,8% 0,8% Kredit-, finansierings- og forsikringsvirksomhed... 0,6% 0,6% Ejendomsadministration og -handel... 14,0% 16,4% Øvrige erhverv... 7,9% 7,4% Private... 56,4% 52,6% ,0% 100,0% Opdelingen af de samlede udlån og garantidebitorer på sektorer (erhverv og private) og brancher er baseret på registreringer, der foretages på tidspunktet for engagementernes oprindelige etablering med efterfølgende ajourføring. Opdelingen er foretaget ved registreringer, der i et vist omfang er baseret på skønsmæssige grupperinger. 19

19 5 ÅRS UDVIKLINGSTAL (1.000 kr.) Resultatopgørelse Renteindtægter Netto gebyr- og provisionsindtægter Administrationsomkostninger Tab og nedskrivninger på debitorer Skat Resultat efter skat Balance Tilgodehavende hos kreditinstitutter Udlån Værdipapirer og kapitalandele m.v Aktiver i alt Indlån Egenkapital Ikke-balanceførte poster Garantier Nøgletal Antal ansatte, heltid, gennemsnit... 11,4 11,5 11,5 10,7 10,5 Basisindtjening i % af egenkapital... 13,42 13,39 9,04 17,62 7,98 Resultat i % af egenkapital... 11,66 9,37 7,16 7,07-15,35 Udlån/indlån... 0,65 0,67 0,70 0,77 0,86 Solvensprocent... 17,4 16,6 15,5 13,6 12,0 Kernekapitalprocent... 17,4 16,6 15,5 13,8 12,2 Egenkapitalforrentning før skat... 17,2 14,1 10,5 10,9-14,8 Egenkapitalforrentning efter skat... 12,7 9,9 7,6 7,0-15,4 Indtjening pr. omkostningskrone... 1,52 1,34 1,22 1,18 0,81 Renterisiko i handelsbeholdning... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Valutaposition... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Valutarisiko... 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udlån plus hensættelser herpå i forhold til indlån... 64,8 71,6 75,5 83,7 93,7 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet ,7 360,6 335,0 264,4 160,2 Summen af store engagementer... 27,4 41,1 51,6 103,6 164,5 Andel af tilgodehavender med nedsat rente... 0,0 0,1 0,2 0,5 1,3 Akkumuleret nedskrivningsprocent... 4,2 6,5 7,0 8,0 7,5 Årets tabs- og nedskrivningsprocent... -1,7 0,0-0,1 1,0 3,2 Årets udlånsvækst... 13,7 0,7 0,2-0,4 4,6 Udlån i forhold til egenkapital... 4,4 4,6 5,1 5,8 6,7 Vægtede poster i alt Kernekapital efter fradrag Basiskapital Egenkapital Gennemsnitlig egenkapital Udlån, primo året Udlån, garantier og nedskrivninger Indlån Ordinære omkostninger % kravet i FIL Omkostningsprocent, udlån... 7,78 8,60 9,09 8,42 8,47 Omkostningsprocent, balancesum... 4,04 4,77 5,34 5,50 6,19 20

20 Krøniken Et idealistisk pengeinstitut: Kan man dét? Ja! Fælleskassen har bevaret blandingen af idealisme, snusfornuft og ambitionen om at blive stor nok til at gøre en forskel. Her er historien om, hvordan Fælleskassen kom fra dagligstueniveau til et stort, lille pengeinstitut på 20 år: Der er folk, som ikke er til at stoppe, når det gælder om at virkeliggøre en idé. Sådan en gruppe af mennesker mødtes i en dagligstue i det københavnske boligkvarter Husum i Da de skiltes, var de blevet enige om at stifte Husum Fælleskasse, et lille pengeinstitut, som skulle fungere på et idégrundlag om bæredygtig økonomi. I de første ni år foregik det efter en sjældent benyttet lov fra 30 erne, som tillod sådanne fælleskasser at virke i et kirkesogn og de tilstødende kirkesogne - en begrænsning, som sørgede for, at man ikke kom for godt i gang. Princippet var for så vidt OK, idet det sikrede, at deltagerne kendte hinanden. Det var vigtigt, for deltagerne hæftede nemlig solidarisk. Hver enkelt stod personligt inde for de andres økonomiske forpligtelser over for fælleskassen. I 1985 gik Husum Fælleskasse sammen med fem andre tilsvarende fælleskasser efter en ændring af bank- og sparekasseloven. Nu var der åbnet mulighed for at blive en andelskasse med begrænset hæftelse. Med en andelskapital på kr., 240 medlemmer, en balance på godt 11 millioner kroner og to medarbejdere var Fælleskassen Samøkonomi, J.A.K. andelskasse en realitet. Fra den spæde start har Fælleskassen bevaret blandingen af idealisme, snusfornuft og ambitionen om at blive så stor, at man kan gøre en forskel. Den gør sig stadig gældende. Et af de yngste Selv hvis man regner Husum Fælleskasse-tiden med, er Fælleskassen et af Danmarks yngste pengeinstitutter. Det siger noget om livskraften i foretagendet, at det er lykkedes at opbygge et velfungerende pengeinstitut fra ingenting til en balance på 200 millioner kroner i en tid, hvor de toneangivende banker og sparekasser har fusioneret på kryds og tværs og hvor mange gamle og hæderkronede foretagender har måttet tage skiltet ind og kridte ruderne. Et blik på den økonomiske udvikling i samfundet viser størrelsen af den udfordring, som Fælleskassen har taget op. I 1976 hed statsministeren Anker Jørgensen, og det var år 3 efter det, der siden er blevet kaldt den første oliekrise. Arbejdsløsheden var skudt i vejret og havde lagt en dæmper på udviklingen. Men alligevel var der jo mennesker, som skulle stifte familie og anskaffe bolig og dermed bruge det, som man går i banken eller sparekassen efter: Kredit. Nogle af dem meldte sig ind i Husum Fælleskasse. I 1985 havde Poul Schlüter været regeringschef i tre år. Begrebet afgrundens rand var meget anvendt i medierne, og det var udlandsgælden, der prægede den politiske og økonomiske debat. Danmark var som nation gældsat til skorstenen, renten var tocifret og noget måtte gøres. Det blev til et politisk indgreb, som fik navnet kartoffelkuren, og som betød et kraftigt indhug i den private købekraft med deraf følgende indskrænkning i aktivitetsniveauet, faldende ejendomspriser, tvangsauktioner og konkurser. Men, stadigvæk: Der var mennesker, som skulle have finansieret hus og hjem, butik og forretning. Nogle af dem havde hørt om Fælleskassen, en særlig bank, som holdt til på Nørrebro og lånte penge ud rentefrit. Rentefrit?! Ja, hvis man havde sparet op, kunne man låne - OK: Ikke rentefrit i bogstavelig forstand; men til en lav afgift eller rente, som blot skal dække omkostningerne ved driften. Fra 1985 til 1986 voksede antallet af kunder eller brugere (dvs. andelshavere og medlemmer) fra 240 til 480, og balancen fordobledes ligeledes, fra 11 til 22 millioner kroner. Fornuft og realisme Snusfornuften i foretagendet viste sig ved, at godt nok var det i overensstemmelse med den oprindelige idé bag Fælleskassen de rentefrie lån, som var hovedsagen; men det var jo ikke realistisk at forestille sig, at folk ventede med at bruge penge, til de havde opsparet en passende mængde lånemulighed. Den slags lange forlovelser findes ikke mere! Derfor tilbød Fælleskassen både rentebærende lån og blandede rentefri og rentebærende lån ved siden af de rentefrie lån (-som efterhånden fik den mere korrekte betegnelse lavtforrentede lån. ) 21

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT

Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT Cvr. nr. 82 11 22 19 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Indholdsfortegnelse side Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning. 4 Ledelsespåtegning. 6 Resultatopgørelse. 7 Balance. 8 Egenkapitalopgørelse.. 10 Noter

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010

Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09 18 14. Årsrapport 2009 77. driftsår. Budget for 2010 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Andelsselskabet Otterup Vandværk CVR-nr. 11 09

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening

Folkemuseet og Nordsjællandsk Museumsforening Dansk Revision Hillerød Godkendt Revisionsaktieselskab Vølundsvej 6B DK-3400 Hillerød hillerod@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 48 24 48 24 Telefax: +45 48 24 02 72 CVR: DK 26 58 03 90

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504

Gjesing Fritidsskole. Herschendsgavevej 18 8660 Skanderborg. Årsrapport 1. januar 2011 til 31. december 2011. CVR. nr. 33671504 Dansk Revision Århus registreret revisionsaktieselskab Tomsagervej 2 DK-8230 Åbyhøj aarhus@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 36 12 12 Telefax: +45 89 36 12 00 CVR: DK 26 71 76 71 Bank:

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012

Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Årsrapport 2012 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2012 Cvr nr. 60 83 50 12 1 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den interne revisions erklæringer 4 De uafhængige revisorers erklæringer

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR

AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 37. REGNSKABSÅR Tlf: 96 56 17 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hirtshals@bdo.dk Havnegade 18, Box 78 www.bdo.dk DK-9850 Hirtshals CVR-nr. 20 22 26 70 AALBÆK BUGT FÆLLESANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT 2010 37.

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS

RANDERS HANDELSSTANDSFORENINGS UDDANNELSESFOND OG KJØBMÆNDENES HJÆLPEFOND TØRVEBRYGGEN 12, 8900 RANDERS BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr. 20 22 26 70 www.bdo.dk Provstegården, Provstegade 10, Box 4002 DK-8900 Randers Tlf: 87 10 63 00, Fax: 87 10 63 01 E-mail: Randers@bdo.dk

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København Årsrapport 2010. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen for København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Påtegninger... 3 Ledelsens regnskabspåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere