Besparelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besparelser 2010 2014"

Transkript

1 Besparelser Besluttet på byrådsmødet den 17. maj 2010

2

3 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen Forlig om besparelser Venstre, Dansk Folkeparti, De konservative og Borgergruppen har den 17. maj 2010 indgået forlig om besparelser for Baggrunden for sparerunden Dansk økonomi er hårdt ramt af finanskrisen med stigende ledighed og stagnerende vækst, og det har naturligvis også konsekvenser for kommunernes økonomi. I Fredericia har vi også mærket den stigende ledighed. Alene sidste år blev budgetterne opjusteret med 30 mio. kr., og de seneste måneders stigende tendens tyder på, at der bliver behov for en yderliger genopretning i Kommunerne under ét kompenseres for de stigende overførselsudgifter, men tidligere års erfaringer viser, at der kun er tale om en delvis kompensation for Fredericias vedkommende, da vi på dette område desværre ligger over landsgennemsnittet. I det vedtagne budget er der allerede indregnet en forventning om yderligere kompensation i Det betyder, at vi ikke kan forvente, at en eventuel midvejsregulering af budgetgarantien kan ændre væsentlig ved de aktuelle merudgifter, som tegner sig på nuværende tidspunkt. Kommunens økonomi er også presset af en kraftigt stigende efterspørgsel på en række områder, herunder særligt området for voksne handicappede. I sidste års budgetlægning var der fremsat nødvendige ønsker på området ønsker som var baseret på konkrete beregninger af udgifter til vores handicappede borgere med særlige behov, især botilbud til autister, som fylder 18 år i den kommende periode. Forligspartierne ønsker med sparerunden at skabe det nødvendige råderum til at kunne sikre anstændige tilbud til kommunens nok mest sårbare borgere. At tro at udfordringerne kan løses inden for de nuværende rammer til området er utopi det vil blot forringe dagligdagen for andre i samme situation. Sparerunder er ikke en ny disciplin i kommunerne. For Fredericia Kommunes vedkommende er det 5. gang siden 2000, at det har været nødvendigt med besparelser og reduktioner i kommunens serviceniveau. Byrådet forsøger hele tiden at finde smarte og intelligente løsninger i opgaveløsningen, men det rækker ikke altid, og derfor har vi i den aktuelle situation været nødt til at tage fat, så balancen i økonomien kan genoprettes. Besparelser er ikke ønskværdige, men kan være nødvendige, hvis vi fortsat vil have kontrol over vores egen økonomi i Fredericia Kommune. Vi tør ikke vente, for vi risikerer, at problemerne bliver endnu værre. Regeringen har tilkendegivet, at de seneste års underskud på de offentlige finanser bl.a. skal løses gennem nulvækst i 2011 for den samlede offentlige sektor og med egentlige besparelser i kommunerne i 2012 og Forligspartierne signalerer med den aktuelle sparerunde, at vi er parate til at tage vores del af ansvaret for den økonomiske genopretning og vise den fornødne rettidige omhu. Besparelsesforslag Målet for besparelser har været mio. kr. årligt. Forligspartierne kan konstatere, at målet med nærværende forlig er nået, og at kommunen dermed har et fornuftigt fundament for at imødekomme de aktuelle udfordringer. Der er med sparerunden ikke skabt ekstra luft i den Forlig om besparelser

4 Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative og Borgergruppen kommunale økonomi. Derfor skal økonomien også fremadrettet styres stramt, og særligt skal likviditeten følges nøje. I sparerunden har Byrådet anvendt et sparekatalog, som har været gennem en omfattende høringsproces, hvor de berørte parter har haft mulighed for at give deres mening til kende. Forligspartierne har nærlæst alle høringssvarene og har lyttet til budskaberne, bl.a. i form af en helt konkret møderække med nogle af afsenderne. Dette har på flere områder betydet ændringer i de endelige besparelser i forhold til det første udspil, det gælder bl.a. i forhold til effektivisering af bibliotekets drift og Den historiske Miniby s drift. Forligspartierne er enige om, at kommunens kernevelfærd er intakt også efter sparerunden. Sparerunden betyder altså ikke mindre tid til børnene i daginstitutionerne, færre undervisningstimer i folkeskolen eller mindre plejetid på ældreområdet. Opretholdelsen af kernevelfærden har været forligspartiernes hovedmål, og det er lykkedes. Ved sparerundens opstart blev der indført ansættelsesstop i hele kommunen med henblik på at minimere antallet af afskedigelser. Ansættelsesstoppet kan nu ophæves i takt med, at der skabes det fulde overblik over de områder, som ikke er berørt af besparelserne, eller hvor disse kan gennemføres ved naturlig afgang. Forligspartierne forventer dermed, at kommunens offensive og aktive arbejdsmarkedsindsats kan genoptages i et vist omfang og hermed være med til at afbøde virkningerne af den stigende ledighed. Håndtering af stigende udgiftspres Anledningen til sparerunden har været udgiftspresset på en række områder. Forligspartierne er enige om, at området for voksne handicappede, overførselsudgifter og snerydning tilføres midler til løsning af udfordringerne. Samtidig anmodes udvalgene om at være særligt omhyggelige i deres kvalificering af de nødvendige ønsker til den kommende budgetlægning. Peder Hvejsel Venstre Kurt Halling Dansk Folkeparti John Bader De Konservative Mads Lund Borgergruppen Forlig om besparelser

5 Besparelser Byrådet, Resultatopgørelse (mio. kr.) I alt G.snit Skatter og generelle tilskud , , , , , ,5 Drift 2.726, , , , , ,5 Renter 23,9 24,5 23,3 25,1 96,8 24,2 Resultat af ordinær drift -36,6-91,0-53,3-18,5-199,3-49,8 Anlæg 96,0 65,8 60,9 43,3 266,1 66,5 Resultat af det skattefinansierede område 59,5-25,1 7,6 24,8 66,8 16,7 Jordforsyning 2,0 2,1 2,1 0,0 6,2 1,5 Brugerfinansierede områder (drift og anlæg) 12,0-4,4-4,8-5,3-2,5-0,6 Danmark C 4,5 1,5 0,0 0,0 6,1 1,5 Plejeboligplan 22,4 0,0 0,0 0,0 22,4 5,6 Resultat i alt 100,4-25,9 4,9 19,5 98,9 24,7 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i millioner kroner, netto Kassebeholdning (mio. kr.) I alt G.snit Likvide aktiver primo -105,7-152,7-135,1-189, ,8 Resultat i alt -100,4 25,9-4,9-19, ,7 Optagne lån 81,8 10,2 10,2 10,2-28,1 Afdrag på lån -36,4-50,7-51,1-51, ,5 Deponering 10,6 34,8-6,0-0,9-9,6 Øvrige finansforskydninger -2,6-2,6-2,6-2,6 - -2,6 Likvide aktiver ultimo -152,7-135,1-189,5-254, ,8 Likvide aktiver deponeret 34,0-0,8 5,2 6,1-11,1 Likvide aktiver gennemsnit 150,0 70,0 50,0-70,0-50,0 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto Langfristet gæld - ultimo I alt G.snit Langfristet gæld , , ,4-968, ,6 - Heraf skattegæld -820,8-793,3-765,4-737, ,1 - Heraf lån til kommunale ældreboliger -270,0-257,0-244,0-231, ,5 Udlæg brugerfinansierede områder -6,3-10,7-15,5-20, ,3 (+) = aktiver (-) = passiver; beløb i millioner kroner, netto 3

6 Drift - ønsker og besparelser Mio. kr Socialudvalget Øget efterspørgsel det specialiserede socialområde 7,100 11,600 16,000 20,400 Mængderegulering Plejen 2,000 6,000 11,000 Stigende overførselsindkomster 15,000 15,000 15,000 15,000 Budgetgaranti 9,000-13,000-4,000-9,000 Manglende effektiviseringer 2,900 6,900 4,900 4,900 Vintervedligehold 4,000 Økonomiudvalget Tilpasning af økonomien -9,448-35,919-43,490-47,520 I alt (pristalsfremskrevet) 28,552-13,808-5,919-5,687 (+) = udgift/underskud (-) = indtægt/overskud; beløb i mio. kr., netto 4

7 Besparelser Byrådet, kr Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget 128 Begrænse indhentelse af lægeattester Regres på sygedagpengeområdet Omlægge tilbud til de svageste kontanthjælpsmodtagere Beredskabskommissionen 85 Afvikling af 3. slukningstog, basisenhed og standardenhed Børne- og Ungdomsudvalget 47 Ny struktur på dagtilbudsområdet Kommunalt tilskud til madordning for 0-3 årige reduceres Lukning af Legeteket Mindreudgift til socialpædagogiske og økonomiske fripladser % effektivisering på klubområdet Forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet Yderligere forøgelse af lærernes undervisningstid på normalområdet Ændring af model for tildeling af midler til undervisning af tosprogede elever Reduktion af normering i SFO Kultur- og Fritidsudvalget 22 Årets Idrætsfest afholdes for fremtiden under byrådets udgifter Medborgercentret Korskær - driften overgår til Boligselskab Elefandanten - aktiviteten ophører Den Historiske Miniby - driftsmidler reduceres Huslejetilskud til Kunstspiralen bortfalder fra Lokaletilskud nedsættes Opsparede midler i 2010 lægges i kommunkassen NY Effektivisering af biblioteket, herunder medtages nedlæggelse af fællesbiblíotekerne på skoler Miljøudvalget 88 Effektivisering af Green Network, som følge af sammenlægning med Trekantområdet Danmark 103 Agenda 21 og Grøn Kommune indsatser reduceres Overdragelse/salg af kommunens 4 store skove til staten med efterfølgende driftsbesparelser til følge Socialudvalget 92 Nedlæggelse af 1 lederstilling i Plejen Reducere Arbejdsglædeprojektet - nyt koncept for de tilbageværende midler

8 Besparelser Byrådet, kr Dagcenterfunktionen centraliseres Udbredelse af Projekt Trænende Hjemmehjælp Opnormering af personale Fleksibel brug af de 11 store lejligheder på Othello til almene boliger Færre boliger med kommunal anvisningsret Betaling for kørsel til dagcenter Brugerbetaling for omsorgstandpleje Forhøje egenbetaling til det maksimale på forplejning på plejecenter og fuld forplejning eller ingen, når man flytter i plejebolig. 115 Forhøje egenbetaling til det maksimale på madservice Tilretninger på køkkenområdet Mindre økologisk indkøb på fødevareområdet Udbetaling af færre særydelser til medarbejdere Reduktion af udgifter til Pensionistavisen Socialpsykiatrien. Flytning af Kultur caféen Team 85 (støtte/kontaktpersoner) opsigelse af aftale om transporttid for ledsagere Sundhedsudvalget 104 Lokale analyser af sundhedsprofil gennemføres ikke Pulje til sundhedsfremmende tiltag nedlægges/reduceres Øget egenbetaling for hjælpemidler som forbrugsgoder Straks service på hjælpemidler Teknisk Udvalg 79 Lukning af kommunalt gartneri og reduktion af blomsterudsmykning Kollektiv trafik - omlægninger i forbindelse med den aktuelle reform af køreplanen Entreprenørgården - opstilling af konkrete effektiviseringskrav NY Stop for overtagelse af private fællesveje Økonomiudvalget 1 Personale- og opgavereduktion Digitalisering af kommunikation med Kommunalbestyrelsen Reduktion af Rådhusets åbningstid Reduktion af budget til venskabsby samarbejder Rentekorrektion for lån optaget i KommuneKredit Rentegevinst som følge af lav rente I alt (-) = besparelse; beløb i kr., netto 6

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk

Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk Økonomisk politik 2009-2012 www.skive.dk Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, 2009-2012...4 1. Den økonomiske handlefrihed...4 2. Skatterne...4 3. Driftsudgifter og økonomisk styring...4

Læs mere

Budgetforlig 2015-2018

Budgetforlig 2015-2018 7. september 2014 Budgetforlig 2015-2018 Rettidig omhu og borgernære hensyn Budgetforliget er indgået af: A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative D: Borgernes Stemme F: SF O: Dansk Folkeparti

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune

BUDGET 2011 Sparekatalog. Randers Kommune BUDGET 2011 Sparekatalog Randers Kommune Program Orientering om budgetsituationen, ved Klaus Christiansen Oplæg fra Bent Peter Larsen Oplæg fra Jojo Verndal Spørgsmål fra salen Vi slutter kl. 15.30 2 Orientering

Læs mere

Resultatopgørelse, budget 2014-17

Resultatopgørelse, budget 2014-17 Resultatopgørelse, budget 2014-17 Mio. kr. BF 2014 BF 2015 BF 2016 BF 2017 Skatter -3.950,2-3.970,4-4.107,2-4.196,9 Tilskud og udligning -1.856,1-1.803,7-1.811,2-1.835,2 Ændringer skatter og tilskud -6,8-88,7-95,6-103,8

Læs mere

BUDGETFORLIG 2014-2017

BUDGETFORLIG 2014-2017 Den 24/9-2013 endelig BUDGETFORLIG 2014-2017 Mellem følgende lister og partier er der dags dato indgået aftale om budget 2014-17: - Fælleslisten - Venstre - Socialdemokraterne - De konservative - Dansk

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 Holbæk, den 25. september 2014 1. Holbæk i Fællesskab Der er indgået budgetaftale mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Socialdemokraterne. Budgettet for 2015-2018 er blevet til under

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013

KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE FORSLAG TIL BUDGET 2013 0 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL BUDGETFORSLAG 2013... 2 BEVILLINGER OG OPGAVER REVISIONEN... 24 BORGERRÅDGIVEREN... 28 ØKONOMIUDVALGET... 33 KULTUR OG FRITIDSUDVALGET...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

Enhedslistens budgetforslag 2013-15

Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Svendborg 24. september 2012 Enhedslistens budgetforslag 2013-15 Bevar velfærden, styrk klimaindsatsen og skab nye arbejdspladser Der er råd til at bevare velfærden og den kommunale service i 2013. Derfor

Læs mere

Gentofte Kommune 21. september 2014

Gentofte Kommune 21. september 2014 Gentofte Kommune 21. september 2014 Budgetaftale Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre har den 21. september 2014 indgået en aftale om budgettet for Gentofte

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17

Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Administrationens 2. budgetvurdering August 2013 Administrationens 2. budgetvurdering 2014-17 Budgetvurderingen giver Byrådet administrationens vurdering af de økonomiske udfordringer og perspektiver for

Læs mere

Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016

Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016 Samlet oversigt over udmøntning af de yderligere 2 pct. fra 2015-2016 Fanenr. Beskrivelse, beløb i 100 Effektivisering af ejendomsadministration 0-1.650-4.950-4.950 101 Ansættelse af en driftssupervisor

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere