Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden"

Transkript

1

2 Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik, omkostninger og succeshonorar Spar Nord FormueInvest - betyder... Udbudsbetingelser 2

3 Baggrund for børsnoteringen Henrik Bærtelsen Direktør Spar Nord FormueInvest A/S Spar Nord FormueInvest A/S er et nyt investeringsselskab som investerer med både egenkapital og fremmed kapital i en blandet portefølje af børsnoterede obligationer og aktier samt finansielle instrumenter. Formålet med at investere i en portefølje af blandede aktiver er at sprede risikoen på forskellige typer for på den måde at reducere den samlede risiko og samtidig optimere afkastet. Investeringsstrategien bag Spar Nord FormueInvest A/S beror også på at geare Selskabets egenkapital og dermed udnytte mulighederne for at låne til en lav rente og placere i aktiver med højere afkast. Som porteføljeforvalter har vi valgt Spar Nord Bank, som har stor erfaring og ekspertise med porteføljeforvaltning og risikostyring. Målsætningen er at kunne skabe et gennemsnitligt afkast på minimum 10 pct. p.a. før driftsomkostninger og skat, med en samlet risiko på niveau med investering i aktiemarkedet. 3

4 Bestyrelsen Formand Næstformand Sven Caspersen Bestyrelsesformand på Aalborg Universitet Jan Gerhardt Direktør for Handels- og Udlandsområdet i Spar Nord Bank Ole Jørgensen Direktør i Spar Nord Fonden Finn V. Nielsen Adm. direktør i Hedegaard A/S Jørgen Enggaard Adm. direktør i A. Enggaard A/S Bestyrelse Organisation Direktion Spar Nord FormueInvest A/S er et selvstændigt selskab. Spar Nord FormueInvest har indgået en række aftaler blandt andet med Spar Nord Bank, hvoraf porteføljeaftalen og kreditaftalen er de mest vitale. Spar Nord FormueInvest A/S Aftalerne mellem Spar Nord FormueInvest A/S og Spar Nord Bank er indgået på markedsmæssige vilkår og gengivet i børsprospektet. Bestyrelsens opgave er overordnet at tilse at Spar Nord FormueInvest A/S drives forsvarligt og til fulde lever op til alle krav fra myndigheder og Københavns Fondsbørs. 4

5 Målsætning Det er Spar Nord FormueInvest A/S målsætning over en 5-årig periode at give et afkast på minimum 10 pct. p.a. før skat og driftsomkostninger. Investering i Spar Nord FormueInvest A/S er at betragte som en traditionel aktieinvestering, hvorfor ledelsen vurderer at Selskabets risikoprofil vil afspejle dette. Tabellen nedenfor viser hvilket afkast investeringsporteføljen (basis) i Spar Nord FormueInvest A/S ville have givet hvis investeringsstrategien var etableret og fulgt siden Som det ses, har den historiske udvikling givet et gennemsnitligt afkast på 18,5 pct. p.a., hvilket har været væsentligt bedre end placering i obligationer og aktier. Det ses også af tabellen, at finansieringsomkostningen i danske kroner (DKK) og i schweizerfranc (CHF) gennemsnitligt har været 6,0 pct. og 4,5 pct., hvilket vil sige at det over perioden (1993 til 2004) har kunnet betale sig at optage lån til investering. Tabellen viser også at risikoen i investeringsporteføljen (basis) i perioden er målt til 18,2 pct., hvilket er en risiko på niveau med de 3 aktieindeks i samme periode. Dermed har det altså historisk været muligt at opnå et afkast der er større end aktieafkastet. Det forventer vi også at kunne gøre i fremtiden. For fuldstændig beskrivelse af selskabets investeringsstrategi og investeringsramme henvises til børsprospektet. Årligt afkast i pct. Realkredit obl. Basisporteføljens sammensætning Aktiver Passiver 60 pct. Realkredit obl. 25 pct. egenkapital 30 pct. Danske Stat obl. 5 pct. Danske aktier 75 pct. fremmed kapital 2,5 pct. Europa aktier heraf 75 pct. i DKK 2,5 pct. Value aktier og 25 pct. i CHF Danske Stat obl. Danske aktier Europa aktier Value aktier Lån-DKK Lån-CHF ,6 21,7 44,2 40,0 41,0 13,0 13,3 47, ,7-4,1-7,1-8,1-4,2 7,6 6,9-35, ,8 19,1 8,2 10,9 10,1 7,6 8,4 63, ,0 10,8 29,6 29,8 22,4 5,3-5,8 53, ,9 9,2 56,1 42,2 32,7 4,9 9,4 43, ,3 10,8 1,3 20,3 8,0 5,4 1,5 23, ,1-0,8 30,7 34,3 35,3 4,6 2,4 3, ,0 7,3 10,8-0,7 8,5 6,2 10,1 9, ,6 5,7-10,5-16,0-10,8 6,0 6,6 1, ,4 9,5-28,8-31,3-32,6 4,7 4,1 7, ,1 4,4 24,5 16,5 16,2 3,6-5,2 23,2 2004* 6,7 7,0 21,1 9,6 7,6 3,3 4,7 19,8 Afkast - gennemsnit 9,0 8,2 12,5 9,9 9,2 6,0 4,5 18,5 ** - højeste 12M 22,8 21,7 70,6 69,6 62,2 13,0 20,4 91,4 - laveste 12M -4,7-4,1-36,6-40,5-40,6 3,3-5,8-36,5 Risiko 4,4 4,0 18,8 16,9 16,9 0,7 4,2 18,2 * Dækker perioden januar - november Annualiseret. Ekskl. omkostninger og skat. ** Historisk afkast er ikke garanti for fremtidige afkast. Basis 5

6 Investeringsstrategien Fig. 1 Forventet aktiv sammensætning 10% aktier 90% obligationer Tre ideer ligger bag investeringsstrategien i Spar Nord FormueInvest A/S. Det er muligt at låne til en lav rente og placere til en forventet højere rente og derved opnå et positivt afkast. Ved at sprede risikoen over flere typer aktiver skabes et bedre forhold mellem afkast og risiko. Afkastet kan forbedres ved at foretage aktiv styring af aktiver, passiver og markedsrisici. Selskabet forventer i gennemsnit at have 90 pct. af kapitalen placeret i obligationer og 10 pct. i aktier. Fig.2 Forventet passiv sammensætning Investeringsstrategien er så fleksibel, at porteføljeforvalteren ikke er bundet af at have en bestemt procentsats i obligationer eller aktier. Derimod er der grænser for risici - for eksempel må beholdningen af aktier ikke overstige egenkapitalen. 25% egenkapital Lån CHF 18,75% Lån DKK 56,25% Selskabet vil anvende finansielle instrumenter, primært til optimering og afdækning af markedsrisici. Egenkapitalen forventes gearet 3 gange i gennemsnit. Den maksimale gearing af egenkapitalen er 5. Finansiering af gearingen forventes fortrinsvis at være i danske kroner (DKK) og schweizerfranc (CHF). For fuldstændig beskrivelse af selskabets investeringsstrategi og investeringsramme henvises til børsprospektet. 6

7 100% Realkredit obl. Danske aktier Europa aktier Basis Risikofaktorer 75% 50% 25% 0% Gns. 9% Gns. 12,5% Gns. 9,9% Gns. 18,5% Investering i obligationer og aktier finansieret med en kombination af egenkapital og fremmed kapital er behæftet med risici. Kombinationer af flere aktivtyper i selskabets investeringsportefølje begrænser den samlede risiko, hvorimod gearing af investeringerne med fremmed kapital øger risikoen. - 25% - 50% Selskabets langsigtede risiko forventes at være på niveau med investering i aktiemarkedet. Højeste og laveste 12 måneders løbende afkast Spar Nord Bank har en central rolle som forvalter af selskabets risikostyring og investeringsstrategi på fuldmagtsbasis. Spar Nord Bank har stor erfaring med risikostyring. Risikostyringen omfatter: Renterisiko Kreditrisiko Aktierisiko Valutarisiko Risiko ved anvendelse af fremmed kapital For fuldstændig beskrivelse af selskabets risikofaktorer henvises til børsprospektet. 7

8 Forventninger til fremtiden Perioden siden 1993 har været kendetegnet ved faldende renter. Selskabet forventer at denne tendens i fremtiden vil være en anden, og derfor tager en fremadrettet simulering udgangspunkt i lavere rentesatser end gennemsnittet siden I beregningen på denne side er opstillet en fremadrettet simulering af basisporteføljen, der afspejler de afkastmuligheder, som Selskabet forventer (grundforudsætninger) over en årrække. Selskabet forventer således, at det over en årrække er muligt at skabe et afkast på 12,7 pct. før skat og driftsomkostninger, hvis grundforudsætningerne holder. Grundforudsætninger Afkast på obligationer (vægt 90 pct.) Afkast på aktier (vægt 10 pct.) Effektive låneomkostninger Gæld i pct. af egenkapital Forventet afkast før skat og driftsomkostninger (men inkl. direkte låneomkostninger) 5,5 pct. p.a. 8,5 pct. p.a. 3,5 pct. p.a. 300 pct. 12,7 pct. p.a. Beregningen er med en fast aktiv- og passivsammensætning. I praksis er Selskabets investeringsstrategi fleksibel og porteføljeforvalteren kan ændre på fordelingen mellem obligationer og aktier, samt størrelsen af gælden. Alt sammen for aktivt at optimere afkastet. For fuldstændig beskrivelse af selskabets forventninger til fremtiden og ændringer i de enkelte grundforsætningers påvirkning på afkastet henvises til børsprospektet. 8

9 Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Det er en veldokumenteret investeringsstrategi og risikostyringsmodel som ligger bag konceptet. Det stiller store krav til ekspertise og erfaring. Derfor har Spar Nord FormueInvest valgt Spar Nord Bank som porteføljeforvalter. Det er enkelt at deltage, og investors fordele er: Professionel porteføljepleje. Noteret på Københavns Fondsbørs. Indre værdi offentliggøres hver dag via Københavns Fondsbørs. Fleksibel investeringsstrategi, hvor der ændres på fordelingen af obligationer og aktier for at optimere afkastet. Mulighed for et højt afkast. Spar Nord FormueInvest forventer ikke at udbetale udbytte. Afkastet udtrykker sig ved kursstigninger på aktien, hvilket giver investor mulighed for en bedre skatteplanlægning. Spar Nord FormueInvest har opnået meget fordelagtige handelsvilkår. Spar Nord Bank er market maker i aktien så der løbende stilles pris og kan handles. Spar Nord Bank får ikke kurtage for de handler der foretages for Spar Nord FormueInvest, men får derimod succeshonorar når afkastet overstiger 10 pct. før skat og driftsomkostninger. Spar Nord Bank stiller tegningsgaranti på DKK 100 mio. 9

10 Aftaler Der er indgået en række aftaler mellem Spar Nord Formue- Invest A/S og Spar Nord Bank. Der er tillige indgået administrationsaftale med BI-Holding. Alle aftaler er indgået på markedsmæssige vilkår, og de gensidige betingelser fremgår af børsprospektet. Beskatning Spar Nord FormueInvest A/S er en børsnoteret aktie, der beskattes efter reglerne om aktieavancebeskatning for både selskaber og personer. Pensionsmidler beskattes efter Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL-afgift). For uddybning af de skattemæssige forhold henvises til børsprospektet eller anden rådgivning. Udbyttepolitik Spar Nord FormueInvest A/S forventer ikke at udbetale udbytte. Værdistigninger sker alene ved kursstigninger på aktien. Omkostninger Det samlede omkostningsniveau i Spar Nord FormueInvest A/S forventes at være på maks. 2 pct. af egenkapitalen ekskl. succeshonorar. Selskabet betaler ikke kurtage til Spar Nord Bank for handel med obligationer og aktier, men derimod succeshonorar såfremt de opstillede mål indfries. Succeshonorar Succeshonoraret beregnes med udgangspunkt i det aflagte, godkendte årsregnskab. Princippet bag succeshonoraret er, at Spar Nord Bank skal have 15 pct. af det afkast der overstiger 10 pct. beregnet som resultatet før driftsomkostninger og skat. Beregningen sker efter High Watermark metoden, således at afkastet hvert år minimum skal være 5 pct. og eventuelle tidligere års differencer mellem basisforrentningen på 5 pct. og afkastet først skal være dækket ind. Først herefter kan succeshonoraret udbetales. Herunder ses eksempel på beregningen. År Afkast pct. Kommentar 1 12,5 pct. Afkastet er over 10 pct., og der skal derfor betales succeshonorar. Succeshonoraret er 15 pct. af 2,5 pct. af den gennemsnitlige egenkapital hen over året. 2 2,0 pct. Afkastet er under 10 pct., og derfor udbetales succeshonoraret ikke. Da afkastet er under 5 pct., skal denne manko på 3 pct. tjenes ind senere, før succeshonoraret kan komme til udbetaling. 3 13,0 pct. Afkastet er over 10 pct., men det udløser ikke succeshonorar, da mankoen på 3 pct. fra år 2 først skal dækkes ind. 4 13,0 pct. Afkastet er over 10 pct., og der skal derfor betales succeshonorar. Succeshonoraret er 15 pct. af 3,0 pct. af den gennemsnitlige egenkapital hen over året. 5 22,0 pct. Afkastet er over 10 pct., og der skal derfor betales succeshonorar. Succeshonoraret er 15 pct. af 12,0 pct. af den gennemsnitlige egenkapital hen over året. 10

11 Spar Nord FormueInvest A/S - betyder: Professionel porteføljepleje Mulighed for skatteplanlægning Højt langsigtet afkast Fleksibel investeringsstrategi, hvor der ændres på fordelingen mellem obligationer og aktier så afkastet optimeres. Likviditet i aktien - let omsættelig Investor har: Frie midler eller pensionsopsparing til investering Risikoprofil til køb af aktier Investeringshorisont på 3 til 5 år Et ja til udsagnene betyder et ja til Spar Nord FormueInvest A/S og et godt alternativ eller supplement til andre investeringer. Børsintroduktion Børsprospekt og tegningsblanket kan rekvireres på Børsprospektet kan også hentes i alle afdelinger i Spar Nord Bank eller bestilles ved henvendelse til: Spar Nord FormueInvest A/S Skelagervej 15, 9000 Aalborg Telefon CVR nr

12 Udbudsbetingelser Tegningsbeløb Spar Nord FormueInvest A/S udbyder op til stk. nye aktier a nominelt DKK 100, svarende til en nominel aktiekapital på DKK 200 mio. i fri tegning. Tegningsperiode Tegningsperioden løber fra mandag den 17. januar kl. 9:00 til fredag den 28. januar 2005 kl. 17:00, begge dage inklusive, med mindre udbuddet lukkes tidligere. Udbuddet kan dog tidligst lukkes mandag den 17. januar 2005 kl. 17:00. Tegningskurs De nye aktier tegnes til DKK 100 pr. aktie a nominelt DKK 100, franko. Tegningssted Tegningsønsker skal indleveres til: Spar Nord Bank A/S (eller lokale banker heraf) Skelagervej 15, DK-9000 Aalborg Telefon Telefax Nærværende brochure er ikke et tilbud eller en opfordring fra eller på vegne af Spar Nord FormueInvest A/S, Bestyrelsen, Direktionen eller finansiel formidler til køb af aktier i Spar Nord FormueInvest A/S. Investorer opfordres til at søge professionel investeringsrådgivning samt undersøge de juridiske forhold, herunder skatteforhold, der måtte være relevante i forbindelse med køb af aktier i Spar Nord Formue- Invest A/S. Notering på Københavns Fondsbørs Aktierne forventes noteret på Københavns Fondsbørs første gang onsdag den 9. februar Garanti Spar Nord Bank A/S har afgivet tegningsgaranti for tegning af nye aktier svarende til en kursværdi på DKK 100 mio. Betaling og registrering i Værdipapircentralen Registrering af de nye aktier på investors konto i Værdipapircentralen sker mod kontant betaling for de nye aktier, hvilket forventes at finde sted tirsdag den 8. februar 2005.

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Fuldstændigt prospekt

Fuldstændigt prospekt FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR Hedgeforeningen Jyske Invest Jyske Invest April 2007 INDHOLD 1 FRASKRIVELSE AF ANSVAR...1 2 ANSVAR FOR PROSPEKT...2 3 ÆNDRINGSFORBEHOLD...3 4 FORENINGENS NAVN, ADRESSE OG REGISTRERINGSNUMMER...3

Læs mere

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer

Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Jutlander Bank s beskrivelse af værdipapirer Indledning I banken kan du som udgangspunkt frit vælge, hvordan du vil investere dine penge. En begrænsning er dog f.eks. gældende lovregler om pensionsmidlernes

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Fundamental Invest. Fundamental Invest Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Fundamental Invest Fundamental Invest Kort om strukturen i årsrapporten Fundamental Invests årsrapport er opbygget med generelle afsnit og afdelingsspecifikke afsnit.

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling Latinamerika Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasse(r): Latinamerika Acc. 4. december 2012 Ansvar for det prospekt for 3 Uafhængig

Læs mere

Investering i danske boligejendomme

Investering i danske boligejendomme Investering i danske boligejendomme En langsigtet investering med stabilt afkast Unoteret ejendomsaktie udbudt af: Core Property Management A/S 1 Resume Core Bolig VI giver dig mulighed for at investere

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår

Årsrapport 2012. Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår Årsrapport 2012 Aktiv Formueforvaltning Stratego A/S CVR nr. 30 28 32 36 6. regnskabsår 1 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... Ledelsespåtegning. De uafhængige revisorers erklæringer.... Ledelsesberetning...

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Prospekt for Investeringsforeningen Lån & Spar Invest Juli 2015 Indholdsfortegnelse Side Ansvar for prospektet... 3 Foreningen... 4 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 4 2. Formål... 4 3. Foreningens

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger

xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Maj 2010 xxxxx Danske Invest Mix-afdelinger Fire gode alternativer til placering af overskudslikviditet eller værdipapirinvesteringer Henvender sig til aktie- og anpartsselskaber samt erhvervsdrivende

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af

OFFERING MEMORANDUM. Core Bolig IV & V. Investering i danske boligejendomme. Udbudt af OFFERING MEMORANDUM Core Bolig IV & V Investering i danske boligejendomme Udbudt af 16. juni 2014 DISCLAIMER Vi skal gøre opmærksom på, at en Investering i Core Bolig IV & V indebærer en række risici.

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569

Tegningsprospekt for. IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 Tegningsprospekt for IR Favoritter A/S ISIN DK0060642569 c/o InvesteringsRådgivning A/S Østergade 27 b 1. tv, Postboks 100, 7400 Herning CVR-nr. 36017147 April 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål... 3 2.

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER

INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER INVESTERING AF PENSIONS- MIDLER I UNOTEREDE AKTIER Forord Opsparing i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber,

Læs mere

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S

Årsrapport 2012. for. Danilund A/S . Årsrapport 2012 for Selskabsoplysninger Selskabets navn og adresse mv.: Vesterbro 91 9000 Aalborg CVR-nr. 27 29 93 34 Telefon & Fax: Telefon (+45) 9813 0900 Telefax (+45) 9813 8600 Internet & E-mail:

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Investér bæredygtigt i udviklingslande

Investér bæredygtigt i udviklingslande Investér bæredygtigt i udviklingslande Vil du være med til at give mindre virksomheder og kooperativer i udviklingslande adgang til finansiering på fair vilkår? Køb aktier i Merkur Udviklingslån A/S Om

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport 2014. Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Investeringsinstitutforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Ledelsesberetning... 4 Udvikling og forventninger... 5 Risici og risikostyring... 9 Påtegninger...

Læs mere

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE

6 KRAV OM ØGET TILLID TIL NETMEDIET 12 PÅ VEJ MOD. 18 Tinglysning FRA MÆND PÅ TINGE TIL FULDSTÆNDIG DIGITALISERING GIVER UNIKKE MULIGHEDER ON LINE > ÅRSR APPORT > Indhold 1 Ledelsens beretning 1 Resultatet for 2006 kort fortalt 5 Resultat i forhold til forventning 8 Realkreditmarkedet 11 Forretningsområderne 14 Obligationsudstedelse 17 Portefølje

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

U DBUD AF 2.682.706 STK.

U DBUD AF 2.682.706 STK. Dette prospekt findes i engelsk oversættelse. I tilfælde af eventuelle uoverensstemmelser er den danske ordlyd gældende. U DBUD AF 2.682.706 STK. NYE AKTIER Á NOMINELT KR. 10 0 TIL KURS 235 Dette prospekt

Læs mere

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier

Investering af pensionsmidler i unoterede aktier Investering af pensionsmidler i unoterede aktier 2012 FORORD Opsparingen i skattebegunstigede pensionsordninger i pengeinstitutter kan investeres i unoterede aktier og anparter (i det følgende anføres

Læs mere