Frederikshavn Kommune: Restrukturering af låneportefølje 9. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune: Restrukturering af låneportefølje 9. april 2014"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune: Restrukturering af låneportefølje 9. april 214 Klaus Ahm Partner Infrastructure Advisory Anders Topp Jensen Manager Transaction Advisory Services T T E E

2 Ernst & Young Gyngemose Parkvej Søborg Tel: Fax: Frederikshavn Kommune Att.: Økonomichef, Karsten Jørgensen Center for Økonomi og Personale Rådhusallé 1 99 Frederikshavn 9. april 214 Formål EY har assisteret Frederikshavn Kommune med en vurdering af likviditetseffekterne ved omlægning af kommunens renteafdækkede låneportefølje, som kan bruges ved en vurdering af mulighederne for at tilpasse likviditetsbelastningen fra kommunens renteafdækkede låneportefølje til kommunens aktuelle økonomiske situation. Beregningerne er vejledende, og ikke et konkret tilbud om en låneomlægning. De endelige renteniveauer vil først kunne fastlæges med sikkerhed, når den konkrete omlægning foretages og vil bl.a. afhænge af de konkrete markedsforhold på transaktionstidspunktet. Se afsnittet væsentlige simplificeringer under metode. Tilgang Likviditetseffekten beregnes i nogle scenarier, opstillet af Frederikshavn Kommune. Her antages det enkelte lån inklusiv en eventuelt tilhørende renteafdækning omlagt til et lån med en svagt, fast stigende ydelsesprofil (indekserede). Det antages, at kommunen ved omlægningen af et konkret lån løbetidsforlænger indenfor de rammer, lånebekendtgørelsen muliggør. Låneporteføljens samlede ydelses- og afdragsprofil er beregnet som den aktuelt er og i et nyt scenarie, hvori kommunen omlægger udvalgte lån i låneporteføljen til indekserede lån med nye tilhørende fastrenteaftaler. Derved opsiges visse indgåede renteaftaler, og der indgås nye til erstatning herfor. Datagrundlag Analysens datagrundlag er etableret i et tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune og bygger på data fra Kommunekredit og Nordea. Analysens data er indhentet den 31. marts 214 kl Vurderingen af muligheden for at sammenlægge og løbetidsforlænge lånene er baseret på oplysninger fra KommuneKredit og Nordea. Før en eventuel låneomlægning Analysen giver en god belysning af de likviditetsmæssige konsekvenser ved en omlægning af kommunens lån og tilhørende fastrenteaftaler. Som forberedelse til en låneomlægning har EY har i samarbejde med kommunen og Kommunekredit opstillet en procesplan, som trin for trin beskriver, hvordan en låneomlægning skal gennemføres. Gennemførelsen af låneomlægningen efter procesplanen vil samtidig virke som en kvalitetssikring af de i denne vurdering foretagne beregninger. EY anbefaler, at afvikling af de nuværende fastrenteaftaler (swapaftaler) og indgåelse af nye aftaler, sker under en grundig konkurrenceudsættelse af vilkårene herfor. Det anbefales, at lade KommuneKredit forestå denne konkurrenceudsættelse, samt at lade Kommunekredit være kommunens modpart i de nye aftaler. Med venlig hilsen Klaus Ahm, Partner Ernst & Young P/S

3 Indholdsfortegnelse Analysemetode 4 1. Analysemetode 5 Analysens hovedscenarier 6 1. Scenarie 1: Sammenlægning af to lån til ét nyt lån 7 2. Scenarie 2: Sammenlægning af syv lån til to nye lån 8 3. Scenarie 3: Sammenlægning af 11 lån til tre nye lån 9 4. Scenarie 4: Sammenlægning af 13 lån til fire nye lån 1 Underliggende lånetyper Variabelt forrentet lån + fastrenteaftale (swap), fastforrentet aftalelån eller fastforrentet obligationslån 12 Afdækning af renterisiko Muligheder for afdækning af renterisiko 14 Fremtidig proces Tidsplan for proces frem mod låneomlægning Step by step planlægning af omlægningsprocessen Omlægningsdetaljer 18 Appendiks Appendiks A-M: Likviditetseffekt ved omlægning af enkeltstående lån Appendiks N-O: Likviditetseffekt af sammenlægning af lån (blok 1-4) april 214

4 Analysemetode 1. Analysemetode april 214

5 Analysemetode Analysemetode Analysemetode Introduktion til analysemetoden Analysens hovedformål er at gennemføre en objektiv og uvildig analyse af de fremtidige likviditetsmæssige konsekvenser af at opretholde den nuværende låneportefølje versus en omlægning af et eller flere af lånene til indekserede lån. Analysens konklusioner bør betragtes som eksemplificeringer. For at kunne vurdere de likviditetsmæssige effekter har det være nødvendigt at gennemføre følgende tre analysetrin: 1. Identificere eksisterende lån og fasterenteprodukter (swap-aftaler) 2. Opstille fremtidige betalinger pr. 31. marts Værdiansættelse af nye lån gennem rentekurver og fasterenteniveauer Afslutningsvis fremhæves analysens væsentligste simplificeringer. 3. Værdiansættelse af nye lån gennem rentekurver og fasterenteniveauer Med udgangspunkt i de opstillede betalinger er en rentekurve fra KommuneKredit anvendt til at udregne den forventede fasterente på afdækningsdelen samt de fremtidige forward-renter. ene estimeres således, at lånets samlede ydelser stiger med ca. 2% p.a. Markedsværdien ved indfrielse af de eksisterende swapaftaler medtages gennem en øget hovedstol. Nulkuponrentestruktur pr. 31. marts 214 kl. 13. Kilde: EY interpolation mellem rentekurvepunkter fra KommuneKredit 1. Identificere eksisterende lån og fasterenteprodukter (swap-aftaler) EYs beregninger tager udgangspunkt i låneporteføljens karakteristika vedr. renter og restgæld oplyst af KommuneKredit per 12. marts 214 justeret for 1. kvartals afdrag. Markedsværdierne på swaps er oplyst af Nordea per 31. marts 214 kl. 13. Det er aftalt, at lån nr. 1 (skolelånet) ikke inddrages i analysen. 2. Opstillingen af fremtidige betalinger pr. 31. marts 214 På baggrund af porteføljens karakteristika har EY opstillet de fremtidige betalinger, herunder de forventede rentebetalinger. Som et skøn over de fremtidige variable rentesatser på kommunens variabelt forrentede lån benyttes forwardrentesatser udledt af rentekurven. De variable renter vil i sagens natur afhænge af den fremtidige renteudvikling. Bestillingsstrømmene er opstillet, således at det antages, at afdrag og renter betales ved udløb af hvert kvartal. Væsentlige simplificeringer: 1) Alle betalinger vedr. lån og fastrenteprodukter (swaps) falder alle ultimo det pågældende kvartal. 2) Transaktionen gennemføres til markedspriser uden yderligere omkostninger. 3) Omlægningen foretages ultimo 1. kvartal ) Markedsværdier og rentekurver er per 31. marts ) Påløbende renter på et omlægningstid punkt vil skulle betales i forbindelse med omlægningen. 6) tilskrivningsdatoer er approksimative. 7) Fremtidige variable renter er estimeret på baggrund af rentekurven, men vil i sagens natur afhænge af den fremtidige renteudvikling april 214

6 Analysens hovedscenarier 1. Scenarie 1: Et nyt lån med swap ved omlægning lån 3 og Scenarie 2: To nye lån med swap ved omlægning lån 3, 5, 8, 9 og Scenarie 3: Tre nye lån med swap ved omlægning lån 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og Scenarie 4: Fire nye lån med swap ved omlægning hele portefølje april 214

7 Kr. Kr. Kr. Scenarie 1: Et nyt lån Analysens hovedscenarier Scenarie 1: Et nyt lån med swap ved omlægning lån 3 og 5 Andel Serielån med kvartårlig Swap Afhænger af specifikke lån. betalinger. Restgæld 899,9 mio. Restgæld 492, mio. Ydelse år 1 82,7 mio. år 1 65,5 mio. Ny portefølje Samlede portefølje Serielån med kvartårlig betaling for lån 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15. Nyt indekslån: #1: (3+5) Swap Restgæld 939,9 mio. Restgæld 538,2 mio. Ydelse år 1 61,8 mio. (-2,9 mio. ) år 1 46,9 mio. (-18,6 mio. ) Aktuel portefølje inkl. aktuelle swaps Swap opretholdes på uberørte lån. Swap tilknyttet de omlagte lån unwindes. Ny swap på 7% af hovedstolen på det nye lån Overblik over ydelser Ny portefølje inkl. nye swaps Ydelse på omlagt portefølje Ydelse på oprindelig portefølje Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Ydelse (Mio. ) Scenarie 1 (inkl. 7% swap) 46, 63, 64,4 66,2 67,9 Oprindelig portefølje 61,7 83, 82,9 83,3 83,3 Forskel -15,7-2, -18,5-17,1-15, april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214

8 Kr. Kr. Kr. Scenarie 2: To nye lån Analysens hovedscenarier Scenarie 2: To nye lån med swap ved omlægning lån 3, 5, 8, 9, 11, 12 og 14 Andel Serielån med kvartårlig Swap Afhænger af specifikke lån. betalinger. Restgæld 899,9 mio. Restgæld 492, mio. Ydelse år 1 82,7 mio. år 1 65,5 mio. Ny portefølje Samlede portefølje Serielån med kvartårlig betaling for lån 1, 2, 6, 7, 13 og 15. Nye indekslån: #1: (3+5) #2: ( ) Swap Restgæld 948,9 mio. Restgæld 594,3 mio. Ydelse år 1 57,9 mio. (-24,8 mio. ) år 1 42,5 mio. (-23, mio. ) Aktuel portefølje inkl. aktuelle swaps Swap opretholdes på uberørte lån. Swap tilknyttet de omlagte lån unwindes. Nye swap på 7% af hovedstolene på de nye lån Overblik over ydelser Ny portefølje inkl. nye swaps Ydelse på omlagt portefølje Ydelse på oprindelig portefølje Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Ydelse (Mio. ) Scenarie 2 (inkl. 7% swap) 43,1 59,3 61, 63,1 65,1 Oprindelig portefølje 61,7 83, 82,9 83,3 83,3 Forskel -18,7-23,7-22, -2,2-18, april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214

9 Kr. Kr. Kr. Scenarie 3: Tre nye lån Analysens hovedscenarier Scenarie 3: Tre nye lån med swap ved omlægning lån 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 14 Andel Serielån med kvartårlig Swap Afhænger af specifikke lån. betalinger. Restgæld 899,9 mio. Restgæld 492, mio. Ydelse år 1 82,7 mio. år 1 65,5 mio. Ny portefølje Samlede portefølje Serielån med kvartårlig betaling for lån 13 og 15. Nye indekslån: #1: (3+5) #2: ( ), #3: ( ), Swap Restgæld 961,9 mio. Restgæld 643, mio. Ydelse år 1 55,1 mio. (-27,6 mio. ) år 1 39,9 mio. (-25,6 mio. ) Aktuel portefølje inkl. aktuelle swaps Swap opretholdes på uberørte lån. Swap tilknyttet de omlagte lån unwindes. Nye swap på 7% af hovedstolene på de nye lån Overblik over ydelser Ny portefølje inkl. nye swaps Ydelse på omlagt portefølje Ydelse på oprindelig portefølje Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Ydelse (Mio. ) Scenarie 3 (inkl. 7% swap) 41, 56,6 58,6 6,9 63,1 Oprindelig portefølje 61,7 83, 82,9 83,3 83,3 Forskel -2,8-26,3-24,3-22,4-2, april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214

10 Kr. Kr. Kr. Scenarie 4: Fire nye lån Analysens hovedscenarier Scenarie 4: Fire nye lån med swap ved omlægning hele portefølje (lån 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15) Andel Serielån med kvartårlig Swap Afhænger af specifikke lån. betalinger. Restgæld 899,9 mio. Restgæld 492, mio. Ydelse år 1 82,7 mio. år 1 65,5 mio. Ny portefølje Samlede portefølje Omlægning af hele porteføljen. Nye indekslån: #1: (3+5) #2: ( ), #3: ( ), #4: (13+15), Swap Restgæld 962,1 mio. Restgæld 673,5 mio. Ydelse år 1 54,3 mio. (-28,4 mio. ) år 1 38,9 mio. (-26,6 mio. ) Aktuel portefølje inkl. aktuelle swaps Swap opretholdes på uberørte lån. Swap tilknyttet de omlagte lån unwindes. Nye swap på 7% af hovedstolene på de nye lån Overblik over ydelser Ny portefølje inkl. nye swaps Ydelse på omlagt portefølje Ydelse på oprindelig portefølje Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Ydelse (Mio. ) Scenarie 4 (inkl. 7% swap) 4,4 56, 58, 6,5 62,9 Oprindelig portefølje 61,7 83, 82,9 83,3 83,3 Forskel -21,3-27, -24,9-22,8-2, april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214

11 Underliggende lånetyper 1. Variabelt forrentet lån + fastrenteaftale (swap), fastforrentet aftalelån eller fastforrentet obligationslån april 214

12 Lånemuligheder Lånemuligheder Variabelt forrentet lån + fastrenteaftale (swap),, fastforrentet aftalelån eller fastforrentet obligationslån Afdækning af renterisikoen Som udgangspunkt kan Frederikshavn Kommune i forbindelse med låneomlægningen vælge tre lånemuligheder, som sikrer kommunen faste betalinger på gælden: 1. Variabelt forrentet lån med tilhørende fastrenteaftale (swap) 2. Fastforrentet aftalelån 3. Fastforrentet obligationslån Variabelt forrentet lån med tilhørende fastrenteaftale (swap) Et variabelt forrentet lån vil løbende forrentes til en 3-måneders rente svarende til KommuneKredits fundingomkostninger. Da lånet følger en kort variabel rente vil der ikke være en mulighed løbende op- eller nedkonverteringer af lånet. Ved at kombinere et variabelt forrentet lån med en fastrenteaftale vil man sikre sig mod rentestigninger i den korte rente ved at konvertere den variable rentebetaling med en fast rentebetaling gennem en swap. Aftalen kan kun opsiges til markedsværdien. Markedsværdien afgøres af forskellen mellem den faste rente i aftalen og markedsrenten på tidspunktet for førtidsindfrielse. Forskellen kan være af betydelig størrelse. Frederikshavn Kommune kan desuden vælge, at første afdrag først forfalder til betaling i 215, uden at lånet anses som afdragsfrit. Det reducerer ydelserne med ca. 18 mio. i 214 mod et øget afdragsniveau de resterende terminer. I lighed hermed vil forskydningen af afdragene medføre en mindre rentestigning (forventet under 5 basispoint). Fastforrentet aftalelån Kommunen har ligeledes mulighed for at indgå et fastforrentet aftalelån i KommuneKredit. Set fra Kommunens synspunkt vil der ikke være væsentlig forskel ved det fastforrentede aftalelån og et variabelt lån med tilhørende fastrenteaftale (swap). I lighed med ovenstående produkt, vil det fastforrentede lån give kommunen en fast rente over hele lånets løbetid. Hovedstolen vil dog være 1% afdækket, således at Frederikshavn Kommune ikke er eksponeret overfor den variable rente. Yderligere kræver nærværende låneaftale ligeledes en markedsværdikompensation, hvis kommunen indfrier lånet før udløb, svarende til markedsværdien af fastrenteaftalen (swappen) ved det variable lån. Den reelle forskel forekommer således ved den bagvedliggende finansiering. Da KommuneKredit finansierer dette lån i et marked med længere løbetid, er det KommuneKredits vurdering, at nærværende lån vil være cirka,5%-point dyrere end det variabelt forrentede lån med tilhørende fastrenteaftale (swap). Fastforrentet obligationslån Afslutningsvis kan Frederikshavn Kommune naturligvis vælge et fastforrentet obligationslån. Ved et obligationslån er hovedstolen opgjort via de obligationer, der bliver solgt for at kunne udbetale et forud bestemt kontantlånebeløb til sælger. Da kursen ved låneoptagelse normalt er mindre end 1 vil lånets hovedstol være større end det man reelt modtager som låntager. I et obligationslån kan man altid førtidsindfri til markedsværdi eller kurs 1. Obligationslån udstedes i puljer. Da der pt. udstedes obligationer med 25-års løbetid, vil der være en omkostning forbundet ved omlægge lån med kortere løbetid. Herudover er det KommuneKredits vurdering, at nærværende lånetype vil være cirka,75%-,8%-point dyrere end det variabelt forrentede lån med tilhørende swap. Foretrukne finansieringsmulighed KommuneKredits funding tilsiger, at Frederikshavn Kommune kan opnå væsentlige lavere finansieringsomkostninger ved anvendelse af et variabelt forrentet lån med tilhørende fast rente (gennem en swap-aftale). Udover de direkte øgede fundingomkostninger på 5-8 basispoint muliggør det variabelt forrentede lån kombineret med en swap-aftale, at ydelsesprofilen kan justeres, således den i faste priser belaster kommunens likviditet ligeligt over lånets løbetid. Dette er ikke muligt med de andre lånetyper. De implicitte omkostninger herved er den manglende mulighed for at låse markedsværdien af aftalen. Såfremt renteniveauet falder yderligere vil swappen få en negativ markedsværdi, hvorimod restgælden for obligationslånet vil være begrænset til niveauet omkring kurs 1. Såfremt kommunen forventer, at renterne aftager til et niveau, der er lavere end i dag, kan det derfor overvejes at betale for konverteringsmuligheden. Umiddelbart vil det være mest fordelagtigt at omlægge til variabelt kort forrentede lån, der giver fleksibilitet og en lav rente. I tillæg til det variabelt forrentede lån kan man sikre sig mod renteændringer ved få en fast rente gennem en swapaftale april 214

13 Afdækning af renterisiko 1. Muligheder for afdækning af renterisiko april 214

14 forskel, %-point. Afdækning af renterisiko Muligheder for afdækning af renterisiko Muligheder for afdækning af renterisiko Afdækning af renterisikoen Ved omlægning til nye lån hos KommuneKredit får Frederikshavn Kommune en forpligtelse til at betale KommuneKredits løbende 3-måneders funding-rente (ECP3m). Kommunen bliver således eksponeret overfor en væsentlig renterisiko ved indgåelse af disse lån. For at minimere denne renterisiko anvendes typisk en swap-kontakt, hvorved kommunen ændrer sin renteeksponering til en faste rente. Kommunens finansielle strategi tilskriver, at kommunen afdækker op til 7% af renterisikoen. Aftaler om faste renter (gennem swaps) indgås typisk med CIBORrenten, som det variable ben. Det betyder, at kommunen skal betale ECP til kommunekredit, men modtager CIBOR fra swapmodparten. Formålet med aftalen er at eliminere renterisiko, og disse to renter bør derfor være ens. Som figuren til højre illustrerer, har der historisk været enkeltstående væsentlige afvigelser af kortere varighed, men gennemsnitligt er ECP3m,6 %-point lavere end CIBOR3m. Historisk har forskellen betydet, at kommunen hvert kvartal betaler mindre til KommuneKredit i variabel rente end der modtages fra det variable ben i forhold til modparten. Historisk har denne konstruktion gennemsnitligt indeholdt en positiv likviditet, hvorved renteafdækningen inkorporerer et økonomisk forsigtighedsprincip. KommuneKredits grundlæggende funding og risikoprofil tilsiger, at dette forhold teoretisk set bør være gældende, hvorfor der ikke indarbejdes et særskilt tillæg i swappen. Kommunen har opstillet to forskellige scenarier til håndtering af renterisiko. 1. Fastrenteaftale (swap) på 7% af hovedstolen i hele lånets løbetid. 2. Forward rate agreements på 7% af hovedstolen i hele lånets løbetid. Fastrenteaftale (swap) på 7% af hovedstolen i hele lånets løbetid I analysens hovedscenarier anvendes en standard fastrenteaftale (swap) på 7% af lånets til enhver tid resterende hovedstol. Aftalen indgås på tidspunkt for låneomlæggelse og fastsætter renten i hele lånets løbetid. Således opnår Frederikshavn Kommune den ønskede eksponering mod den variable rente på 3% af hovedstolen på de omlagte lån. forskel mellem ECP3m og CIBOR3m,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, forskel Forward rate agreements på 7% af hovedstolen i hele lånets løbetid Gennemsnit For at øge likviditeten indledningsvis kan indgås en række forward rate agreements (svarende til en kombination af flere simple swaps med forskellig løbetid). Det betyder, at første års rente låses på ét niveau, andet års på ét andet niveau, tre års rente på ét tredje niveau og den resterende løbetid på ét fjerde niveau. Således opnår kommunen en eksponering mod den variable rente på 3% af lånet samtidig med, at den relativt lavere korte rente udnyttes til at få umiddelbart lavere rentebetalinger de tre første år mod et højere renteniveau efter år 3. En sådan swap estimeres i hovedanalysens scenarie 1 at medføre en umiddelbar likviditetsbesparelse de første 3 år på cirka 18 mio. mod et rentetillæg på cirka,7%-point i lånets resterende løbetid april 214

15 Fremtidig proces 1. Tidsplan for proces frem mod låneomlægning Step by step planlægning af omlægningsprocessen Omlægningsdetaljer april 214

16 Fremtidig proces Tidsplan for proces frem mod låneomlægning Tidsplan for proces frem mod låneomlægning Tidsplan Uge 13/14: Frederikshavn Kommune vurderer omlægningsscenarier. 2. april: EY fremsender omlægningsberegning med 31. marts 214 som omlægningsdato og opdateret handelsdata pr. 31. marts 214. Uge 14/15: Behandling af forslag til låneomlægning i direktionen. Orientering og drøftelse med borgmester og eventuelt andre relevante politikere. Efter behov deltager EY i præsentation, motivering og begrundelser for forslaget til omlægning af lån overfor relevante personer. 23. april: Låneomlægning behandles på økonomiudvalgsmøde. EY deltager på formøde. 3. april: Låneomlægning behandles på byrådsmødet og administrationen bemyndiges til at igangsætte konverteringen. Udstedelse af mandater og fastsættelse af tidspunkt for konverteringen, herunder: Kommunen giver KommuneKredit mandat til at håndtere eksisterende fastrenteaftaler (swaps). Kommunen giver KommuneKredit mandat til at løbetidsforlænge de pågældende lån mest muligt. Kommunen giver EY mandat til at udlede en afdragsprofil med henblik på stigende ydelsesprofil. Kommunen giver KommuneKredit mandat til at indfri eksisterende lån og fastsætte eventuel kompensation i forbindelse hermed (afhængig af valgt konverteringstidspunkt), etablere nyt og fastsætte rente på ny fasterenteaftale (swap). Efterfølgende aftales konkret tidspunkt for gennemførelse af låneomlægning. KommuneKredit vil som den professionelle aktør være ansvarlig for al dialog med markedsaktører i forbindelse med selve låneomlægningen og herunder sikre, at der indhentes tilbud på renteswappen. EY vil i forbindelse med omlægningen udelukkende bidrage med en beregning af afdragsprofilen på lånet og den tilhørende fastrenteaftale (gennem en swap) april 214

17 Fremtidig proces Step by step planlægning af omlægningsprocessen Step by step planlægning af omlægningsprocessen KommuneKredit vil være ansvarlig for at udarbejde lånedokumenter og etablering af ny fastrenteaftale (swap) i forhold til den omlagte portefølje. Ligeledes vil KommuneKredit gennemføre og dokumentere konkurrenceudsættelsen på vegne af kommunen. Provenuet fra det nye lån vil naturligvis skulle anvendes til at førtidsindfri de eksisterende låneaftaler og betale markedsværdien af de tilhørende swap-aftaler hos Nordea. Nedenstående tager udgangspunkt i, at kommunen vælger hovedscenarie 1. Såfremt kommunen vælger andre scenarier, vil nedenstående proces gennemføres for hvert nyt lån. Dagen for omlægning vil være struktureret således: Funktionalitets- og markedstest: 2 timer før omlægning: KommuneKredit opstiller ny nulkuponrentestruktur. KommuneKredit indhenter markedsværdi på eksisterende swaps. EY udregner nyt udkast til afdrags-/ydelsesprofil. KommuneKredit markedstester EYs faste rente. EY justerer eventuelt tillæg til KommuneKredits nulkuponrentestruktur således, at modellen returnerer korrekt fastrente og ydelsesprofil. Gennemførsel af konvertering og etablering af ny finansiering: Omlægningstidspunkt: KommuneKredit opstiller ny nulkuponrentestruktur EY udregner afdragsprofil på nyt lån og fastrenteaftale (swap) (med udgangspunkt i markedsværdi fastsat maksimalt 2 timer før transaktionen). KommuneKredit anmoder markedsdeltagere om at stille to priser på fastrenteforretningerne: 1) fast rente på nye aftale (Karakteristika: Hovedstol: 7% af lånet. Hele løbetiden. Samme afdragsprofil. CIBOR3m, rentekonvention faktiske dage/36, justeret og betaling ultimo hvert kvartal) april 214 2) pris på unwinding (swaps tilknyttet til de lån, som førtidsindfries). Tildeling af den nye fastrentesaftale foretages af KommuneKredit. KommuneKredit vil fungere direkte modpart overfor Frederikshavn Kommune. Unwindingen tildeles til den aktør, hvor KommuneKredit samlet set vurderer det mest fordelagtigt for kommunen under hensyntagen til totalomkostningerne. I forhold til den tilbudte unwindingsomkostning fra den eksisterende modpart, er KommuneKredit ansvarlig for at indhente verificerende priser for at indtræde i Frederikshavn Kommunes sted overfor den aktuelle forpligtelse, hvorved unwindingsomkostningen markedstestes. KommuneKredit udarbejder de fornødne tilhørende lånedokumenter, således at provenuet fra det nye lån rulles ind i en førtidsindfrielse af de oprindelige lån samt dækker omkostningerne til unwinding af den eksistende fastrenteaftale. Hovedstol og afdragsprofil justeres således i forhold til den opnåede unwindingspris. Denne justering medfører, at en eventuel afvigelse i markedsværdien på swappen medfører, at restgælden justeres, hvorved den egentlige risikoafdækning må forventes at afvige en smule fra den ønskede procentsats. KommuneKredit sikrer, at det nye lån har samme rentekonventioner, rentebetalingstidspunkter mv., som swap-aftalen.

18 Fremtidig proces Omlægningsdetaljer Omlægningsdetaljer Samråd med Frederikshavn Kommune og Kommunekredit vurderes, at omlægning bør foregå under nærværende detaljer: Procesdetaljer Konvertering foretages indenfor 7 dage efter Økonomiudvalget eller Byrådet har tildelt administrationen mandat hertil. KommuneKredit forestår konverteringen og markedstestning. Konverteringen foretages udelukkende på et tidspunkt, hvor både KommuneKredit vurderer, at markederne stabile. Swapdetaljer Eksisterende swap-aftaler unwindes samtidig med indgåelse af ny swap for at undgå unødig renteeksponering. Terminstidspunkter fastsættes kvartalvis i forbindelse med omlægningen. Første terminsperiode består således af tre fulde måneder. Fastrenteaftalens (swappens) hovedstol fastsættes i niveauet 65-75% af lånets hovedstol. sprofilen på fastrenteaftalen (swappen) følger lånets afdragsprofil (justeret for 65-75%). KommuneKredit er Frederikshavn Kommunes modpart på swappen. KommuneKredit fastsætter rentedagekonventioner og andre swap-karakteriska, således det er overensstemmende med lånet. Såfremt enkelte elementer ikke kan gøres fuldstændig overensstemmende, gør KommuneKredit tydeligt opmærksomt herpå forud for konverteringen. Lånedetaljer Nyt lån bliver et KKvariabel lån (model A) med afdragsprofil afsat af EY med henblik på løbende stigning i ydelserne. konventioner for lån og fastrenteaftalen (swappen) vil være identiske. Terminstidspunkter holdes ens, således Frederikshavn Kommunes likviditet ikke påvirkes utilsigtet. Hovedstolen justeres til at udgøre kompensation i forhold til unwinding af eksisterende fastrenteaftaler (swaps) og restgæld på lån. Vedhængende renter på konverteringstidspunkt forfalder i forbindelse omlægning til betaling af Frederikshavn Kommune. Lånets løbetid forlænges mest muligt april 214

19 Appendiks 1. Appendiks A-M: Likviditetseffekt af enkeltstående lån Appendiks N-Q: Likviditetseffekt af sammenlægning af lån (blok 1-4) april 214

20 Appendiks Lån 1 Appendiks A: Likviditetseffekt ved omlægning af lån nr. 1 (med 7% SWAP) Produkt Serielån med kvartårlig Swap Nej betaling Restgæld 5,6 mio. Restgæld Ydelse år 1,3 mio. Udløb - år 1,3 mio. Fast rente - Udløb omkring swap - Nyt indekslån Produkt Indekslån (2%) med Swap kvartårlig betaling Restgæld 5,6 mio. Restgæld 3,9 mio. kr Ydelse år 1,3 mio. Udløb år 1,2 mio. Fast rente 2,25% Udløb omkring swap - Aktuelt serielån inkl. swap Overblik over ydelser (deflateret) Ydelse (nyt lån) - deflateret Ydelse (opr. lån) - deflateret Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Nyt indekslån inkl. swap april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december

21 Appendiks Lån 2 Appendiks B: Likviditetseffekt ved omlægning af lån nr. 2 (med 7% SWAP) Produkt Serielån med kvartårlig Swap Nej betaling Restgæld 32,8 mio. Restgæld Ydelse år 1 1,8 mio. Udløb - år 1 1,6 mio. Fast rente - Udløb omkring swap - Nyt indekslån Produkt Indekslån (2%) med Swap kvartårlig betaling Restgæld Restgæld 23, mio. Ydelse år 1 1,5 mio. kr Udløb år 1,9 mio. kr Fast rente 2,27% Udløb omkring swap - Aktuelt serielån inkl. swap Overblik over ydelser (deflateret) 3.. Ydelse (nyt lån) - deflateret 2.5. Ydelse (opr. lån) - deflateret Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Nyt indekslån inkl. swap april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter

Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Selvejende uddannelsesinstitutioners anvendelse af finansielle instrumenter Rentesikringsordninger afdragsfrie lån lån i udenlandsk valuta Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen December

Læs mere

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S

afsagt den 29. august 2011 2010-01-09-118-N Nykredit Realkredit A/S 201009118 Variabelt forrentet lån. Swapaftale. Klageren er en andelsboligforening, som havde et F1-lån og et F10-lån hos det indklagede realkreditinstitut. F1-lånet blev i december 2006 rentetilpasset

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning

Specialeafhandling HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620. Tolagsbelåning HD-FR Karina Helbo, studienr.: 20042933 Andreas Persson, studienr.: 20111620 Vejleder: Christian Farø en kritisk analyse af Totalkredit s model HD-FR på Aalborg Universitet Forår 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011

UDVALGSRAPPORT OM. Juni 2011 UDVALGSRAPPORT OM - KOMMUNERNES LÅN TIL ENERGIRENOVERING OG STØRRE IT-INVESTERINGER SAMT OM KOMMUNERNES ANVENDELSE AF VALUTALÅN OG FINANSIELLE INSTRUMENTER Juni 2011 Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011

Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 36.01 Meddelelse nr. 36.04 Meddelelse nr. 36.05 Meddelelse nr. 36.08 Meddelelse nr. 36.09 Meddelelse nr. 36.10 Udvalgsrapport

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Privat

Låntyper og forretningsbetingelser Privat Låntyper og forretningsbetingelser Privat Gælder fra den 10. februar 2015 Side 1 af 31 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd

Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme. Overvejelser, tips og råd Selvejende institutioners overtagelse af ejendomme Overvejelser, tips og råd Indhold 3 Indledning 4 Fordele og ulemper ved at eje henholdsvis leje bygninger 5 Fordele 7 Ulemper 9 Påvirkning af driftsøkonomien

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager

VALG AF REALKREDITLÅN. med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Kandidatafhandling Institut for Finansiering Forfatter: Elena Korchounova Vejleder: Anders Grosen VALG AF REALKREDITLÅN med fokus på forbedring af rådgivning af den enkelte låntager Handelshøjskole i Århus

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Tommelfinger regler for konvertering

Tommelfinger regler for konvertering Tommelfinger regler for konvertering Kourosh Marjani Rasmussen Claus Anderskov Madsen Boligøkonomisk Videncenter 0.1. Forord 0.1 Forord Boligøkonomisk Videncenter i Realdania startede i november 2011 et

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Det danske realkreditsystems fremtid

Det danske realkreditsystems fremtid H.D.-studiet i Finansiering Afgangsprojekt foråret 2012. Opgaveløser: Lasse Bille Jakobsen Vejleder: Karsten Poul Jørgensen Det danske realkreditsystems fremtid Afgangsprojekt, HD Finansiering Forår 2012

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld

Danmarks Nationalbank. Statens lån tag ning og gæld Danmarks Nationalbank Statens lån tag ning og gæld 2006 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2006 Tryk: Datagraf ISSN: 0902-6681 1398-3873 (online) Danmarks Nationalbank Havnegade 5 1093 København K Telefon: 33

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden

Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden 3. december 2009 Finansfokus (rettet version) Rentesikring med caps 3M Cibor har set bunden Vi anbefaler at rentesikre dele af sin finansieringsportefølje Rentesikring med caps ved forventning om fortsat

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B0129043 SMH/IDJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 26. januar 2015 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Birgitte Grønborg Juul). 11. afd.

Læs mere