Frederikshavn Kommune: Restrukturering af låneportefølje 9. april 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Kommune: Restrukturering af låneportefølje 9. april 2014"

Transkript

1 Frederikshavn Kommune: Restrukturering af låneportefølje 9. april 214 Klaus Ahm Partner Infrastructure Advisory Anders Topp Jensen Manager Transaction Advisory Services T T E E

2 Ernst & Young Gyngemose Parkvej Søborg Tel: Fax: Frederikshavn Kommune Att.: Økonomichef, Karsten Jørgensen Center for Økonomi og Personale Rådhusallé 1 99 Frederikshavn 9. april 214 Formål EY har assisteret Frederikshavn Kommune med en vurdering af likviditetseffekterne ved omlægning af kommunens renteafdækkede låneportefølje, som kan bruges ved en vurdering af mulighederne for at tilpasse likviditetsbelastningen fra kommunens renteafdækkede låneportefølje til kommunens aktuelle økonomiske situation. Beregningerne er vejledende, og ikke et konkret tilbud om en låneomlægning. De endelige renteniveauer vil først kunne fastlæges med sikkerhed, når den konkrete omlægning foretages og vil bl.a. afhænge af de konkrete markedsforhold på transaktionstidspunktet. Se afsnittet væsentlige simplificeringer under metode. Tilgang Likviditetseffekten beregnes i nogle scenarier, opstillet af Frederikshavn Kommune. Her antages det enkelte lån inklusiv en eventuelt tilhørende renteafdækning omlagt til et lån med en svagt, fast stigende ydelsesprofil (indekserede). Det antages, at kommunen ved omlægningen af et konkret lån løbetidsforlænger indenfor de rammer, lånebekendtgørelsen muliggør. Låneporteføljens samlede ydelses- og afdragsprofil er beregnet som den aktuelt er og i et nyt scenarie, hvori kommunen omlægger udvalgte lån i låneporteføljen til indekserede lån med nye tilhørende fastrenteaftaler. Derved opsiges visse indgåede renteaftaler, og der indgås nye til erstatning herfor. Datagrundlag Analysens datagrundlag er etableret i et tæt samarbejde med Frederikshavn Kommune og bygger på data fra Kommunekredit og Nordea. Analysens data er indhentet den 31. marts 214 kl Vurderingen af muligheden for at sammenlægge og løbetidsforlænge lånene er baseret på oplysninger fra KommuneKredit og Nordea. Før en eventuel låneomlægning Analysen giver en god belysning af de likviditetsmæssige konsekvenser ved en omlægning af kommunens lån og tilhørende fastrenteaftaler. Som forberedelse til en låneomlægning har EY har i samarbejde med kommunen og Kommunekredit opstillet en procesplan, som trin for trin beskriver, hvordan en låneomlægning skal gennemføres. Gennemførelsen af låneomlægningen efter procesplanen vil samtidig virke som en kvalitetssikring af de i denne vurdering foretagne beregninger. EY anbefaler, at afvikling af de nuværende fastrenteaftaler (swapaftaler) og indgåelse af nye aftaler, sker under en grundig konkurrenceudsættelse af vilkårene herfor. Det anbefales, at lade KommuneKredit forestå denne konkurrenceudsættelse, samt at lade Kommunekredit være kommunens modpart i de nye aftaler. Med venlig hilsen Klaus Ahm, Partner Ernst & Young P/S

3 Indholdsfortegnelse Analysemetode 4 1. Analysemetode 5 Analysens hovedscenarier 6 1. Scenarie 1: Sammenlægning af to lån til ét nyt lån 7 2. Scenarie 2: Sammenlægning af syv lån til to nye lån 8 3. Scenarie 3: Sammenlægning af 11 lån til tre nye lån 9 4. Scenarie 4: Sammenlægning af 13 lån til fire nye lån 1 Underliggende lånetyper Variabelt forrentet lån + fastrenteaftale (swap), fastforrentet aftalelån eller fastforrentet obligationslån 12 Afdækning af renterisiko Muligheder for afdækning af renterisiko 14 Fremtidig proces Tidsplan for proces frem mod låneomlægning Step by step planlægning af omlægningsprocessen Omlægningsdetaljer 18 Appendiks Appendiks A-M: Likviditetseffekt ved omlægning af enkeltstående lån Appendiks N-O: Likviditetseffekt af sammenlægning af lån (blok 1-4) april 214

4 Analysemetode 1. Analysemetode april 214

5 Analysemetode Analysemetode Analysemetode Introduktion til analysemetoden Analysens hovedformål er at gennemføre en objektiv og uvildig analyse af de fremtidige likviditetsmæssige konsekvenser af at opretholde den nuværende låneportefølje versus en omlægning af et eller flere af lånene til indekserede lån. Analysens konklusioner bør betragtes som eksemplificeringer. For at kunne vurdere de likviditetsmæssige effekter har det være nødvendigt at gennemføre følgende tre analysetrin: 1. Identificere eksisterende lån og fasterenteprodukter (swap-aftaler) 2. Opstille fremtidige betalinger pr. 31. marts Værdiansættelse af nye lån gennem rentekurver og fasterenteniveauer Afslutningsvis fremhæves analysens væsentligste simplificeringer. 3. Værdiansættelse af nye lån gennem rentekurver og fasterenteniveauer Med udgangspunkt i de opstillede betalinger er en rentekurve fra KommuneKredit anvendt til at udregne den forventede fasterente på afdækningsdelen samt de fremtidige forward-renter. ene estimeres således, at lånets samlede ydelser stiger med ca. 2% p.a. Markedsværdien ved indfrielse af de eksisterende swapaftaler medtages gennem en øget hovedstol. Nulkuponrentestruktur pr. 31. marts 214 kl. 13. Kilde: EY interpolation mellem rentekurvepunkter fra KommuneKredit 1. Identificere eksisterende lån og fasterenteprodukter (swap-aftaler) EYs beregninger tager udgangspunkt i låneporteføljens karakteristika vedr. renter og restgæld oplyst af KommuneKredit per 12. marts 214 justeret for 1. kvartals afdrag. Markedsværdierne på swaps er oplyst af Nordea per 31. marts 214 kl. 13. Det er aftalt, at lån nr. 1 (skolelånet) ikke inddrages i analysen. 2. Opstillingen af fremtidige betalinger pr. 31. marts 214 På baggrund af porteføljens karakteristika har EY opstillet de fremtidige betalinger, herunder de forventede rentebetalinger. Som et skøn over de fremtidige variable rentesatser på kommunens variabelt forrentede lån benyttes forwardrentesatser udledt af rentekurven. De variable renter vil i sagens natur afhænge af den fremtidige renteudvikling. Bestillingsstrømmene er opstillet, således at det antages, at afdrag og renter betales ved udløb af hvert kvartal. Væsentlige simplificeringer: 1) Alle betalinger vedr. lån og fastrenteprodukter (swaps) falder alle ultimo det pågældende kvartal. 2) Transaktionen gennemføres til markedspriser uden yderligere omkostninger. 3) Omlægningen foretages ultimo 1. kvartal ) Markedsværdier og rentekurver er per 31. marts ) Påløbende renter på et omlægningstid punkt vil skulle betales i forbindelse med omlægningen. 6) tilskrivningsdatoer er approksimative. 7) Fremtidige variable renter er estimeret på baggrund af rentekurven, men vil i sagens natur afhænge af den fremtidige renteudvikling april 214

6 Analysens hovedscenarier 1. Scenarie 1: Et nyt lån med swap ved omlægning lån 3 og Scenarie 2: To nye lån med swap ved omlægning lån 3, 5, 8, 9 og Scenarie 3: Tre nye lån med swap ved omlægning lån 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og Scenarie 4: Fire nye lån med swap ved omlægning hele portefølje april 214

7 Kr. Kr. Kr. Scenarie 1: Et nyt lån Analysens hovedscenarier Scenarie 1: Et nyt lån med swap ved omlægning lån 3 og 5 Andel Serielån med kvartårlig Swap Afhænger af specifikke lån. betalinger. Restgæld 899,9 mio. Restgæld 492, mio. Ydelse år 1 82,7 mio. år 1 65,5 mio. Ny portefølje Samlede portefølje Serielån med kvartårlig betaling for lån 1, 2, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15. Nyt indekslån: #1: (3+5) Swap Restgæld 939,9 mio. Restgæld 538,2 mio. Ydelse år 1 61,8 mio. (-2,9 mio. ) år 1 46,9 mio. (-18,6 mio. ) Aktuel portefølje inkl. aktuelle swaps Swap opretholdes på uberørte lån. Swap tilknyttet de omlagte lån unwindes. Ny swap på 7% af hovedstolen på det nye lån Overblik over ydelser Ny portefølje inkl. nye swaps Ydelse på omlagt portefølje Ydelse på oprindelig portefølje Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Ydelse (Mio. ) Scenarie 1 (inkl. 7% swap) 46, 63, 64,4 66,2 67,9 Oprindelig portefølje 61,7 83, 82,9 83,3 83,3 Forskel -15,7-2, -18,5-17,1-15, april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214

8 Kr. Kr. Kr. Scenarie 2: To nye lån Analysens hovedscenarier Scenarie 2: To nye lån med swap ved omlægning lån 3, 5, 8, 9, 11, 12 og 14 Andel Serielån med kvartårlig Swap Afhænger af specifikke lån. betalinger. Restgæld 899,9 mio. Restgæld 492, mio. Ydelse år 1 82,7 mio. år 1 65,5 mio. Ny portefølje Samlede portefølje Serielån med kvartårlig betaling for lån 1, 2, 6, 7, 13 og 15. Nye indekslån: #1: (3+5) #2: ( ) Swap Restgæld 948,9 mio. Restgæld 594,3 mio. Ydelse år 1 57,9 mio. (-24,8 mio. ) år 1 42,5 mio. (-23, mio. ) Aktuel portefølje inkl. aktuelle swaps Swap opretholdes på uberørte lån. Swap tilknyttet de omlagte lån unwindes. Nye swap på 7% af hovedstolene på de nye lån Overblik over ydelser Ny portefølje inkl. nye swaps Ydelse på omlagt portefølje Ydelse på oprindelig portefølje Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Ydelse (Mio. ) Scenarie 2 (inkl. 7% swap) 43,1 59,3 61, 63,1 65,1 Oprindelig portefølje 61,7 83, 82,9 83,3 83,3 Forskel -18,7-23,7-22, -2,2-18, april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214

9 Kr. Kr. Kr. Scenarie 3: Tre nye lån Analysens hovedscenarier Scenarie 3: Tre nye lån med swap ved omlægning lån 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 og 14 Andel Serielån med kvartårlig Swap Afhænger af specifikke lån. betalinger. Restgæld 899,9 mio. Restgæld 492, mio. Ydelse år 1 82,7 mio. år 1 65,5 mio. Ny portefølje Samlede portefølje Serielån med kvartårlig betaling for lån 13 og 15. Nye indekslån: #1: (3+5) #2: ( ), #3: ( ), Swap Restgæld 961,9 mio. Restgæld 643, mio. Ydelse år 1 55,1 mio. (-27,6 mio. ) år 1 39,9 mio. (-25,6 mio. ) Aktuel portefølje inkl. aktuelle swaps Swap opretholdes på uberørte lån. Swap tilknyttet de omlagte lån unwindes. Nye swap på 7% af hovedstolene på de nye lån Overblik over ydelser Ny portefølje inkl. nye swaps Ydelse på omlagt portefølje Ydelse på oprindelig portefølje Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Ydelse (Mio. ) Scenarie 3 (inkl. 7% swap) 41, 56,6 58,6 6,9 63,1 Oprindelig portefølje 61,7 83, 82,9 83,3 83,3 Forskel -2,8-26,3-24,3-22,4-2, april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214

10 Kr. Kr. Kr. Scenarie 4: Fire nye lån Analysens hovedscenarier Scenarie 4: Fire nye lån med swap ved omlægning hele portefølje (lån 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15) Andel Serielån med kvartårlig Swap Afhænger af specifikke lån. betalinger. Restgæld 899,9 mio. Restgæld 492, mio. Ydelse år 1 82,7 mio. år 1 65,5 mio. Ny portefølje Samlede portefølje Omlægning af hele porteføljen. Nye indekslån: #1: (3+5) #2: ( ), #3: ( ), #4: (13+15), Swap Restgæld 962,1 mio. Restgæld 673,5 mio. Ydelse år 1 54,3 mio. (-28,4 mio. ) år 1 38,9 mio. (-26,6 mio. ) Aktuel portefølje inkl. aktuelle swaps Swap opretholdes på uberørte lån. Swap tilknyttet de omlagte lån unwindes. Nye swap på 7% af hovedstolene på de nye lån Overblik over ydelser Ny portefølje inkl. nye swaps Ydelse på omlagt portefølje Ydelse på oprindelig portefølje Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Ydelse (Mio. ) Scenarie 4 (inkl. 7% swap) 4,4 56, 58, 6,5 62,9 Oprindelig portefølje 61,7 83, 82,9 83,3 83,3 Forskel -21,3-27, -24,9-22,8-2, april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214

11 Underliggende lånetyper 1. Variabelt forrentet lån + fastrenteaftale (swap), fastforrentet aftalelån eller fastforrentet obligationslån april 214

12 Lånemuligheder Lånemuligheder Variabelt forrentet lån + fastrenteaftale (swap),, fastforrentet aftalelån eller fastforrentet obligationslån Afdækning af renterisikoen Som udgangspunkt kan Frederikshavn Kommune i forbindelse med låneomlægningen vælge tre lånemuligheder, som sikrer kommunen faste betalinger på gælden: 1. Variabelt forrentet lån med tilhørende fastrenteaftale (swap) 2. Fastforrentet aftalelån 3. Fastforrentet obligationslån Variabelt forrentet lån med tilhørende fastrenteaftale (swap) Et variabelt forrentet lån vil løbende forrentes til en 3-måneders rente svarende til KommuneKredits fundingomkostninger. Da lånet følger en kort variabel rente vil der ikke være en mulighed løbende op- eller nedkonverteringer af lånet. Ved at kombinere et variabelt forrentet lån med en fastrenteaftale vil man sikre sig mod rentestigninger i den korte rente ved at konvertere den variable rentebetaling med en fast rentebetaling gennem en swap. Aftalen kan kun opsiges til markedsværdien. Markedsværdien afgøres af forskellen mellem den faste rente i aftalen og markedsrenten på tidspunktet for førtidsindfrielse. Forskellen kan være af betydelig størrelse. Frederikshavn Kommune kan desuden vælge, at første afdrag først forfalder til betaling i 215, uden at lånet anses som afdragsfrit. Det reducerer ydelserne med ca. 18 mio. i 214 mod et øget afdragsniveau de resterende terminer. I lighed hermed vil forskydningen af afdragene medføre en mindre rentestigning (forventet under 5 basispoint). Fastforrentet aftalelån Kommunen har ligeledes mulighed for at indgå et fastforrentet aftalelån i KommuneKredit. Set fra Kommunens synspunkt vil der ikke være væsentlig forskel ved det fastforrentede aftalelån og et variabelt lån med tilhørende fastrenteaftale (swap). I lighed med ovenstående produkt, vil det fastforrentede lån give kommunen en fast rente over hele lånets løbetid. Hovedstolen vil dog være 1% afdækket, således at Frederikshavn Kommune ikke er eksponeret overfor den variable rente. Yderligere kræver nærværende låneaftale ligeledes en markedsværdikompensation, hvis kommunen indfrier lånet før udløb, svarende til markedsværdien af fastrenteaftalen (swappen) ved det variable lån. Den reelle forskel forekommer således ved den bagvedliggende finansiering. Da KommuneKredit finansierer dette lån i et marked med længere løbetid, er det KommuneKredits vurdering, at nærværende lån vil være cirka,5%-point dyrere end det variabelt forrentede lån med tilhørende fastrenteaftale (swap). Fastforrentet obligationslån Afslutningsvis kan Frederikshavn Kommune naturligvis vælge et fastforrentet obligationslån. Ved et obligationslån er hovedstolen opgjort via de obligationer, der bliver solgt for at kunne udbetale et forud bestemt kontantlånebeløb til sælger. Da kursen ved låneoptagelse normalt er mindre end 1 vil lånets hovedstol være større end det man reelt modtager som låntager. I et obligationslån kan man altid førtidsindfri til markedsværdi eller kurs 1. Obligationslån udstedes i puljer. Da der pt. udstedes obligationer med 25-års løbetid, vil der være en omkostning forbundet ved omlægge lån med kortere løbetid. Herudover er det KommuneKredits vurdering, at nærværende lånetype vil være cirka,75%-,8%-point dyrere end det variabelt forrentede lån med tilhørende swap. Foretrukne finansieringsmulighed KommuneKredits funding tilsiger, at Frederikshavn Kommune kan opnå væsentlige lavere finansieringsomkostninger ved anvendelse af et variabelt forrentet lån med tilhørende fast rente (gennem en swap-aftale). Udover de direkte øgede fundingomkostninger på 5-8 basispoint muliggør det variabelt forrentede lån kombineret med en swap-aftale, at ydelsesprofilen kan justeres, således den i faste priser belaster kommunens likviditet ligeligt over lånets løbetid. Dette er ikke muligt med de andre lånetyper. De implicitte omkostninger herved er den manglende mulighed for at låse markedsværdien af aftalen. Såfremt renteniveauet falder yderligere vil swappen få en negativ markedsværdi, hvorimod restgælden for obligationslånet vil være begrænset til niveauet omkring kurs 1. Såfremt kommunen forventer, at renterne aftager til et niveau, der er lavere end i dag, kan det derfor overvejes at betale for konverteringsmuligheden. Umiddelbart vil det være mest fordelagtigt at omlægge til variabelt kort forrentede lån, der giver fleksibilitet og en lav rente. I tillæg til det variabelt forrentede lån kan man sikre sig mod renteændringer ved få en fast rente gennem en swapaftale april 214

13 Afdækning af renterisiko 1. Muligheder for afdækning af renterisiko april 214

14 forskel, %-point. Afdækning af renterisiko Muligheder for afdækning af renterisiko Muligheder for afdækning af renterisiko Afdækning af renterisikoen Ved omlægning til nye lån hos KommuneKredit får Frederikshavn Kommune en forpligtelse til at betale KommuneKredits løbende 3-måneders funding-rente (ECP3m). Kommunen bliver således eksponeret overfor en væsentlig renterisiko ved indgåelse af disse lån. For at minimere denne renterisiko anvendes typisk en swap-kontakt, hvorved kommunen ændrer sin renteeksponering til en faste rente. Kommunens finansielle strategi tilskriver, at kommunen afdækker op til 7% af renterisikoen. Aftaler om faste renter (gennem swaps) indgås typisk med CIBORrenten, som det variable ben. Det betyder, at kommunen skal betale ECP til kommunekredit, men modtager CIBOR fra swapmodparten. Formålet med aftalen er at eliminere renterisiko, og disse to renter bør derfor være ens. Som figuren til højre illustrerer, har der historisk været enkeltstående væsentlige afvigelser af kortere varighed, men gennemsnitligt er ECP3m,6 %-point lavere end CIBOR3m. Historisk har forskellen betydet, at kommunen hvert kvartal betaler mindre til KommuneKredit i variabel rente end der modtages fra det variable ben i forhold til modparten. Historisk har denne konstruktion gennemsnitligt indeholdt en positiv likviditet, hvorved renteafdækningen inkorporerer et økonomisk forsigtighedsprincip. KommuneKredits grundlæggende funding og risikoprofil tilsiger, at dette forhold teoretisk set bør være gældende, hvorfor der ikke indarbejdes et særskilt tillæg i swappen. Kommunen har opstillet to forskellige scenarier til håndtering af renterisiko. 1. Fastrenteaftale (swap) på 7% af hovedstolen i hele lånets løbetid. 2. Forward rate agreements på 7% af hovedstolen i hele lånets løbetid. Fastrenteaftale (swap) på 7% af hovedstolen i hele lånets løbetid I analysens hovedscenarier anvendes en standard fastrenteaftale (swap) på 7% af lånets til enhver tid resterende hovedstol. Aftalen indgås på tidspunkt for låneomlæggelse og fastsætter renten i hele lånets løbetid. Således opnår Frederikshavn Kommune den ønskede eksponering mod den variable rente på 3% af hovedstolen på de omlagte lån. forskel mellem ECP3m og CIBOR3m,4,2, -,2 -,4 -,6 -,8-1, forskel Forward rate agreements på 7% af hovedstolen i hele lånets løbetid Gennemsnit For at øge likviditeten indledningsvis kan indgås en række forward rate agreements (svarende til en kombination af flere simple swaps med forskellig løbetid). Det betyder, at første års rente låses på ét niveau, andet års på ét andet niveau, tre års rente på ét tredje niveau og den resterende løbetid på ét fjerde niveau. Således opnår kommunen en eksponering mod den variable rente på 3% af lånet samtidig med, at den relativt lavere korte rente udnyttes til at få umiddelbart lavere rentebetalinger de tre første år mod et højere renteniveau efter år 3. En sådan swap estimeres i hovedanalysens scenarie 1 at medføre en umiddelbar likviditetsbesparelse de første 3 år på cirka 18 mio. mod et rentetillæg på cirka,7%-point i lånets resterende løbetid april 214

15 Fremtidig proces 1. Tidsplan for proces frem mod låneomlægning Step by step planlægning af omlægningsprocessen Omlægningsdetaljer april 214

16 Fremtidig proces Tidsplan for proces frem mod låneomlægning Tidsplan for proces frem mod låneomlægning Tidsplan Uge 13/14: Frederikshavn Kommune vurderer omlægningsscenarier. 2. april: EY fremsender omlægningsberegning med 31. marts 214 som omlægningsdato og opdateret handelsdata pr. 31. marts 214. Uge 14/15: Behandling af forslag til låneomlægning i direktionen. Orientering og drøftelse med borgmester og eventuelt andre relevante politikere. Efter behov deltager EY i præsentation, motivering og begrundelser for forslaget til omlægning af lån overfor relevante personer. 23. april: Låneomlægning behandles på økonomiudvalgsmøde. EY deltager på formøde. 3. april: Låneomlægning behandles på byrådsmødet og administrationen bemyndiges til at igangsætte konverteringen. Udstedelse af mandater og fastsættelse af tidspunkt for konverteringen, herunder: Kommunen giver KommuneKredit mandat til at håndtere eksisterende fastrenteaftaler (swaps). Kommunen giver KommuneKredit mandat til at løbetidsforlænge de pågældende lån mest muligt. Kommunen giver EY mandat til at udlede en afdragsprofil med henblik på stigende ydelsesprofil. Kommunen giver KommuneKredit mandat til at indfri eksisterende lån og fastsætte eventuel kompensation i forbindelse hermed (afhængig af valgt konverteringstidspunkt), etablere nyt og fastsætte rente på ny fasterenteaftale (swap). Efterfølgende aftales konkret tidspunkt for gennemførelse af låneomlægning. KommuneKredit vil som den professionelle aktør være ansvarlig for al dialog med markedsaktører i forbindelse med selve låneomlægningen og herunder sikre, at der indhentes tilbud på renteswappen. EY vil i forbindelse med omlægningen udelukkende bidrage med en beregning af afdragsprofilen på lånet og den tilhørende fastrenteaftale (gennem en swap) april 214

17 Fremtidig proces Step by step planlægning af omlægningsprocessen Step by step planlægning af omlægningsprocessen KommuneKredit vil være ansvarlig for at udarbejde lånedokumenter og etablering af ny fastrenteaftale (swap) i forhold til den omlagte portefølje. Ligeledes vil KommuneKredit gennemføre og dokumentere konkurrenceudsættelsen på vegne af kommunen. Provenuet fra det nye lån vil naturligvis skulle anvendes til at førtidsindfri de eksisterende låneaftaler og betale markedsværdien af de tilhørende swap-aftaler hos Nordea. Nedenstående tager udgangspunkt i, at kommunen vælger hovedscenarie 1. Såfremt kommunen vælger andre scenarier, vil nedenstående proces gennemføres for hvert nyt lån. Dagen for omlægning vil være struktureret således: Funktionalitets- og markedstest: 2 timer før omlægning: KommuneKredit opstiller ny nulkuponrentestruktur. KommuneKredit indhenter markedsværdi på eksisterende swaps. EY udregner nyt udkast til afdrags-/ydelsesprofil. KommuneKredit markedstester EYs faste rente. EY justerer eventuelt tillæg til KommuneKredits nulkuponrentestruktur således, at modellen returnerer korrekt fastrente og ydelsesprofil. Gennemførsel af konvertering og etablering af ny finansiering: Omlægningstidspunkt: KommuneKredit opstiller ny nulkuponrentestruktur EY udregner afdragsprofil på nyt lån og fastrenteaftale (swap) (med udgangspunkt i markedsværdi fastsat maksimalt 2 timer før transaktionen). KommuneKredit anmoder markedsdeltagere om at stille to priser på fastrenteforretningerne: 1) fast rente på nye aftale (Karakteristika: Hovedstol: 7% af lånet. Hele løbetiden. Samme afdragsprofil. CIBOR3m, rentekonvention faktiske dage/36, justeret og betaling ultimo hvert kvartal) april 214 2) pris på unwinding (swaps tilknyttet til de lån, som førtidsindfries). Tildeling af den nye fastrentesaftale foretages af KommuneKredit. KommuneKredit vil fungere direkte modpart overfor Frederikshavn Kommune. Unwindingen tildeles til den aktør, hvor KommuneKredit samlet set vurderer det mest fordelagtigt for kommunen under hensyntagen til totalomkostningerne. I forhold til den tilbudte unwindingsomkostning fra den eksisterende modpart, er KommuneKredit ansvarlig for at indhente verificerende priser for at indtræde i Frederikshavn Kommunes sted overfor den aktuelle forpligtelse, hvorved unwindingsomkostningen markedstestes. KommuneKredit udarbejder de fornødne tilhørende lånedokumenter, således at provenuet fra det nye lån rulles ind i en førtidsindfrielse af de oprindelige lån samt dækker omkostningerne til unwinding af den eksistende fastrenteaftale. Hovedstol og afdragsprofil justeres således i forhold til den opnåede unwindingspris. Denne justering medfører, at en eventuel afvigelse i markedsværdien på swappen medfører, at restgælden justeres, hvorved den egentlige risikoafdækning må forventes at afvige en smule fra den ønskede procentsats. KommuneKredit sikrer, at det nye lån har samme rentekonventioner, rentebetalingstidspunkter mv., som swap-aftalen.

18 Fremtidig proces Omlægningsdetaljer Omlægningsdetaljer Samråd med Frederikshavn Kommune og Kommunekredit vurderes, at omlægning bør foregå under nærværende detaljer: Procesdetaljer Konvertering foretages indenfor 7 dage efter Økonomiudvalget eller Byrådet har tildelt administrationen mandat hertil. KommuneKredit forestår konverteringen og markedstestning. Konverteringen foretages udelukkende på et tidspunkt, hvor både KommuneKredit vurderer, at markederne stabile. Swapdetaljer Eksisterende swap-aftaler unwindes samtidig med indgåelse af ny swap for at undgå unødig renteeksponering. Terminstidspunkter fastsættes kvartalvis i forbindelse med omlægningen. Første terminsperiode består således af tre fulde måneder. Fastrenteaftalens (swappens) hovedstol fastsættes i niveauet 65-75% af lånets hovedstol. sprofilen på fastrenteaftalen (swappen) følger lånets afdragsprofil (justeret for 65-75%). KommuneKredit er Frederikshavn Kommunes modpart på swappen. KommuneKredit fastsætter rentedagekonventioner og andre swap-karakteriska, således det er overensstemmende med lånet. Såfremt enkelte elementer ikke kan gøres fuldstændig overensstemmende, gør KommuneKredit tydeligt opmærksomt herpå forud for konverteringen. Lånedetaljer Nyt lån bliver et KKvariabel lån (model A) med afdragsprofil afsat af EY med henblik på løbende stigning i ydelserne. konventioner for lån og fastrenteaftalen (swappen) vil være identiske. Terminstidspunkter holdes ens, således Frederikshavn Kommunes likviditet ikke påvirkes utilsigtet. Hovedstolen justeres til at udgøre kompensation i forhold til unwinding af eksisterende fastrenteaftaler (swaps) og restgæld på lån. Vedhængende renter på konverteringstidspunkt forfalder i forbindelse omlægning til betaling af Frederikshavn Kommune. Lånets løbetid forlænges mest muligt april 214

19 Appendiks 1. Appendiks A-M: Likviditetseffekt af enkeltstående lån Appendiks N-Q: Likviditetseffekt af sammenlægning af lån (blok 1-4) april 214

20 Appendiks Lån 1 Appendiks A: Likviditetseffekt ved omlægning af lån nr. 1 (med 7% SWAP) Produkt Serielån med kvartårlig Swap Nej betaling Restgæld 5,6 mio. Restgæld Ydelse år 1,3 mio. Udløb - år 1,3 mio. Fast rente - Udløb omkring swap - Nyt indekslån Produkt Indekslån (2%) med Swap kvartårlig betaling Restgæld 5,6 mio. Restgæld 3,9 mio. kr Ydelse år 1,3 mio. Udløb år 1,2 mio. Fast rente 2,25% Udløb omkring swap - Aktuelt serielån inkl. swap Overblik over ydelser (deflateret) Ydelse (nyt lån) - deflateret Ydelse (opr. lån) - deflateret Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Nyt indekslån inkl. swap april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december

21 Appendiks Lån 2 Appendiks B: Likviditetseffekt ved omlægning af lån nr. 2 (med 7% SWAP) Produkt Serielån med kvartårlig Swap Nej betaling Restgæld 32,8 mio. Restgæld Ydelse år 1 1,8 mio. Udløb - år 1 1,6 mio. Fast rente - Udløb omkring swap - Nyt indekslån Produkt Indekslån (2%) med Swap kvartårlig betaling Restgæld Restgæld 23, mio. Ydelse år 1 1,5 mio. kr Udløb år 1,9 mio. kr Fast rente 2,27% Udløb omkring swap - Aktuelt serielån inkl. swap Overblik over ydelser (deflateret) 3.. Ydelse (nyt lån) - deflateret 2.5. Ydelse (opr. lån) - deflateret Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Nyt indekslån inkl. swap april Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december 214 Note: Bemærk at 214 udelukkende indeholder perioden 1. april 214 til 31. december

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune

Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune (Genberegning) Vurdering af økonomisk potentiale ved ændring af skolestrukturen i Randers Kommune 1. Formål og ændringer

Læs mere

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Aabenraa Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Portefølje er godt afdækning med god spredning på rentekurven

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende fordeling i porteføljen

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 17. august 2015 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 18. august 2015 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 6. marts 2012 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - Rapportering pr. 29. februar 2012 Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det

Læs mere

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune

Kvartalsrapport april 2010 Faxe Kommune Faxe Kommune Kvartalsrapport april Kvartalsrapport april Faxe Kommune Anbefalinger: Med de nuværende renteforventninger vurderes Faxe Kommunes spredning mellem fast og variabel finansiering passende. En

Læs mere

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Region Hovedstaden Kvartalsrapport januar 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Region Hovedstaden har en passende fordeling mellem

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport juli 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en høj andel af fast finansiering og varighed.

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER

KOMMUNEKREDIT LÅNEPRODUKTER OM KommuneKredit er en forening, der har til formål at yde lån til kommuner, regioner, kommunale interessentskaber, samt til selskaber og institutioner med 100 pct. kommunegaranti. KommuneKredits mission

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 2014 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport oktober 214 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med de nuværende renteforventninger har Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 2012 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune Kvartalsrapport oktober 212 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Faxe Kommune har en passende porteføljefordeling og høj

Læs mere

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk

Finansiel politik. November 2012. Næstved Varmeværk Finansiel politik November 2012 Næstved Varmeværk Generelt Formålet med den finansielle politik er fastlæggelse af rammerne for en aktiv styring af den finansielle portefølje, med henblik på optimering

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 2015 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faaborg-Midtfyn Kommune Kvartalsrapport januar 215 Nordea Markets, Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Sammenfatning (se side 3 for en uddybning) Med det store rentefald de seneste kvartaler,

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv.

Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Andelsforeningen Duegården Redegørelse vedr. de økonomiske forhold mv. Indledning Den 19. maj 2010 blev der afgivet accept til PrivatBo A/S og advokatvirksomheden Pernille Høxbro om at yde økonomisk rådgivning

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Information om rentetilpasningslån(rt-lån)

Information om rentetilpasningslån(rt-lån) Information om rentetilpasningslån(rt-lån) DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån(rt-lån) i kroner(dkk) og i euro(eur). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen ved lån i euro er karakteristika

Læs mere

Direktionscenter Økonomi

Direktionscenter Økonomi Direktionscenter Økonomi Den 22. august 2012 Notatark Notat vedr. lån i schweizerfranc mv. KommuneKredit udsendte medio 2011 en anbefaling til sine rådgivningskunder om, at etablere handlingsplaner for

Læs mere

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune

Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Information om rentetilpasningslån (RT-lån)

Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Side 1 af 5 Information om rentetilpasningslån (RT-lån) Maj 2015 DLR Kredit tilbyder rentetilpasningslån (RT-lån) i kroner (DKK) og i euro (EUR). Bortset fra skattemæssige forhold og valutakursrisikoen

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014

Strategi for lån A/B Lindstrand. Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Strategi for lån A/B Lindstrand Senest opdateret efter rentetilpasning oktober 2013 og generalforsamling marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3 Grundprincipperne

Læs mere

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune

Gældsrapportering juni 2015. Aabenraa Kommune Gældsrapportering juni 2015 Aabenraa Kommune Aabenraa, den 7. juli 2015 [2] Indledning Gældsrapporteringen omhandler Aabenraa Kommunes lån (undtaget lån til ældreboliger) samt finansielle forretninger

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013

Finansiel Strategi. Afrapportering for 2013 Finansiel Strategi Afrapportering for 2013 Økonomicentret 31-01-2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)...

Læs mere

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter

ØDF-ÅRSMØDE 2010. Workshop Handel med finansielle instrumenter ØDF-ÅRSMØDE 2010 Workshop Handel med finansielle instrumenter Dagsorden 1. Styrelsesloven og Lånebekendtgørelsen 2. Hvad er risici ved finansielle instrumenter? 3. Dekomponering af renteswaps og valutaswaps

Læs mere

Afrapportering for 1. halvår 2015

Afrapportering for 1. halvår 2015 Afrapportering for 1. halvår 2015 Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud / obligationer)... 3

Læs mere

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013

Strategi for lån A/B Lindstrand. Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Strategi for lån A/B Lindstrand Præsenteret på generalforsamlingen 2013 Senest opdateret efter refinansiering april 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Foreningens lån i hovedtræk... 3

Læs mere

Realkreditobligationer

Realkreditobligationer Skitsering af lånemarkedet i DK vs. kontantlån Fastforrentede lån tilpasningslån (FlexLån) udvikling og huspriser Warning: kortfattet simplificeret skitsering af et komplekst område! Den interesserede

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Beboermøde 29. september 2015 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Beboermøde 29. september 2015 Morten Blicher Senior

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder

Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder 6. september 2011 Priser på andelsboliger i tråd med ejerlejligheder Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring

Læs mere

Ordforklaring til Långuide

Ordforklaring til Långuide 20. april 2015 Ordforklaring til Långuide Oversigt Belåningsinterval... 2 Delydelse... 2 Effektiv rente ekskl. omkostninger... 2 Fradragskonto... 2 Færdigmelding i forbindelse med forhåndslån... 3 Kalkulationsrente...

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

På lånesiden omfattes alle kommunens kort- og langfristede lån ekskl. lån til ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt.

På lånesiden omfattes alle kommunens kort- og langfristede lån ekskl. lån til ældreboliger, hvor låneformen er lovbestemt. Finansiel strategi 2013 Mål Den finansielle styring skal medvirke til at sikre, at der findes det nødvendige finansielle grundlag for, at det vedtagne serviceniveau kan realiseres og at den nødvendige

Læs mere

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk

Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk marts 2010 Liste over acceptable låntyper Gældende for Energinet.dk Listen omfatter de finansielle transaktioner, Energinet.dk (virksomheden) kan benytte i relation til låntagning, herunder lån og afledte

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente

FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån Hvis du har fokus på en lav rente FlexLån en kort introduktion I Realkredit Danmark kan vi tilbyde FlexLån, hvor ydelsen er lav og valgmulighederne mange. Lånet er et såkaldt rentetilpasningslån,

Læs mere

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11

A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 A/B Jagtvej 177/Samsøgade 1-11 Generalforsamling den 30. nov. 2010 - orientering om finansiering Udarbejdet af: Susan Kielstrup Finanscenter København Tlf.nr.: 4455 2447 Email : suki@nykredit.dk Henning

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Gældspleje og finansielle instrumenter

Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje og finansielle instrumenter 1 Gældspleje og finansielle instrumenter Gældspleje betyder, at virksomheden hele tiden er klar over de finansielle

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Ny vejledning og modelregnskab Ejendomsforeningen Danmark 23. marts 2011 Agenda Hvad er nyt eller blot en ændret præsentationsform? Behandling af ejendom

Læs mere

Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia. Forslag til finansiering

Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia. Forslag til finansiering Vrist Pumpelag c/o Karsten Dam fuglsnagparken 6 7000 Fredericia Forslag til finansiering Under henvisning til mail fra Karsten Dam om optagelse af lån på DKK 1.000.000,00 til finansiering af anlægsudgifter

Læs mere

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup

Claus Munk. kap. 1-3. Afdeling for Virksomhedsledelse, Aarhus Universitet Esben Kolind Laustrup Claus Munk kap. 1-3 1 Dagens forelæsning Grundlæggende introduktion til obligationer Betalingsrækker og låneformer Det danske obligationsmarked Pris og kurs Effektive renter 2 Obligationer Grundlæggende

Læs mere

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008

Kommentar. Pari sikkerhed med fleksibilitet. 15. februar 2008. 15. februar 2008 15. februar 2008 15. februar 2008 Kommentar Pari sikkerhed med fleksibilitet Pari-swappen er en konverterbar fastrenteswap, som giver låntager sikkerhed i form af en fast finansieringsrente Swappen giver

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Swaps. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Swaps Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I det seneste år har i pressen været omtalt en række problemer med swaps. Især kan fremhæves Lene Andersens grundige behandling af emnet i Jyllands-Posten

Læs mere

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål 3 2 Den daglige porteføljestyring i Hvidovre Kommune 3 3 Passivsiden - gældspleje 3 3.1. Rentesammensætning 5 3.2. Låneomlægning 5 4. Aktivsiden - formuepleje

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector

Faxe Kommune. Gældsrapport. April 2015. Anne Kathrine Møller Petersen. Derivatives Marketing Corporate & Public Sector Faxe Kommune April 2015 Anne Kathrine Møller Petersen Derivatives Marketing Corporate & Public Sector en Indhold Forudsætninger en: Temaer i det aktuelle marked Overblik over gældsporteføljen Sammenfatning

Læs mere

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2

Finansiel strategi. 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2. 2. Den finansielle strategi omfatter 2 Indholdsfortegnelse Finansiel strategi 1. Indledning og grundlag for finansiel strategi 2 2. Den finansielle strategi omfatter 2 3. Formålet med den finansielle strategi 2 4. Placering af overskudslikviditet

Læs mere

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet

Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Til alle Regulerede Institutioner under Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR

Læs mere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere

3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere 16. januar 2012 3,5 %-lånet er attraktivt for mange låntagere De historiske rentefald i kølvandet på den sløje økonomiske udvikling har betydet, at det nu er blevet muligt at optage 3,5 % fastforrentet

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi

31. august 2011 side 1 AB Duegården. Boligafgift Andelsværdi økonomisk overblik Prognose 2012-2039 Andelsværdi side 2 økonomisk overblik økonomisk overblik Mange år Belyse omkostninger og af-/udvikling af s lån Forbundet med usikkerhed Udgangspunkt Regnskab 2010

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik

Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Dette notat beskriver Københavns Kommunes finansielle

Læs mere

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S

Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S Oversigt over godkendte kompetencekrav Rød certificeringsprøve Financial Training Partner A/S 22. juni 2012 I:\Certificering af Investeringsrådgivere\Kompetencekrav\Kompetencekrav 9 produkter til hjemmesiden

Læs mere

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014

Finansielt overblik. A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598. Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober 2014 Finansielt overblik A/B Valborghus II CVR.nr. 33283598 Udarbejdet af: Karina Herrmann Seniorerhvervsrådgiver Tlf.nr.: 44 55 36 94 email: karh@nykredit.dk Ekstraordinær generalforsamling den 21. oktober

Læs mere

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne

Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne 10. september 2014 Attraktive omlægningsmuligheder for boligejerne Renterne på fastforrentede realkreditlån har aldrig i nyere tid været lavere, og det giver boligejerne gunstige muligheder for at optimere

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen

Foto: Scanpix/Iris. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Få styr på dit. boliglån. sider. Sådan er dit boliglån skruet sammen Foto: Scanpix/Iris Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få styr på dit boliglån 12 sider Sådan er dit boliglån skruet sammen INDHOLD: Få styr på dit boliglån Uvidenhed koster dyrt...4-5

Læs mere

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen

Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Den 28. januar 2010 Notat vedr. af schweizerfranc i låneporteføljen Norddjurs Kommune har i øjeblikket et lån 1 i schweizerfranc 2 på ca. 87,9 mio. kr. (ekskl. evt. kurstab) ud af en samlet låneportefølje

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed

Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed Februar 2015 Enestående mulighed for at styrke landbrugets finansielle robusthed En kombination af svag økonomi, lav inflation og uro på de finansielle markeder har medført en rekordlav rente. Selvom vi

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere

Rudersdal Kommune Status på låneportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 13. jan. 2015. Dealer Pernille Kristensen

Rudersdal Kommune Status på låneportefølje. Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 13. jan. 2015. Dealer Pernille Kristensen Rudersdal Kommune Status på låneportefølje Materialet er udarbejdet som rapport med status pr. den 13. jan. 2015. Dealer Pernille Kristensen Indhold Kommentarer til risiko side 2 Nøgletal til risikostyring

Læs mere

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013.

Låneoptagelse og langfristet gæld Nedenstående tabel 1 viser Helsingør Kommunes langfristede gæld, samt udgifter til renter og afdrag i 2013. Notat Center for Økonomi og Styring Økonomi og Planlægning Stengade 56 3000 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 01.07. Sagsbeh. pwb11/bra13 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

2,80% p.a. Halvårligt 30 dage pr. mdr.j360 dage pr. år 30. marts 2010. Ingen 0,00% p.a. af restgælden. 2,82%

2,80% p.a. Halvårligt 30 dage pr. mdr.j360 dage pr. år 30. marts 2010. Ingen 0,00% p.a. af restgælden. 2,82% Roskilde Kommune Fællesforvaltningen Økonomi og analyse Køgevej 80 4000 Roskilde Forslag til finansiering af låneramme 2009 samt lån mod dispensationer. Under henvisning til telefonsamtale med Hans-Jørgen

Læs mere

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv

Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Låntyper og forretningsbetingelser Erhverv Gælder fra den 18. august 2015 Side 1 af 37 Velkommen i Realkredit Danmark Vi ønsker at give dig det bedst mulige grundlag for at vælge, hvordan du vil finansiere

Læs mere

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne

Stor tvivl om konvertering hos boligejerne 22. marts 2011 Stor tvivl om konvertering hos boligejerne Redaktion Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk Seniorøkonom Liselotte Ravn Bærentzen lbre@rd.dk Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 8 2008

ØkonomiNyt nr. 8 2008 ØkonomiNyt nr. 8 2008 Finanskrisen Det liberaliserede mar ked Likviditets og kapitalkrise Den kommende rentetilpasning Fast forrentede lån Valuta Den økonomiske krises betydning for landbr ugets finansielle

Læs mere

Bornholms Regionskommune Rapportering

Bornholms Regionskommune Rapportering Bornholms Regionskommune Rapportering Materialet er udarbejdet til Bornholms Regionskommune og bedes behandlet fortroligt Rapporten er udarbejdet d. 3 marts 2015. Lars Kruse Brixler Indhold Ordforklaring

Læs mere

Prisindikation. Forslag til finansiering

Prisindikation. Forslag til finansiering Prisindikation Forslag til finansiering Under henvisning til aftale med Allan, Haslev Fjernvarme om optagelse af lån på DKK 24.000.000,00 til finansiering af Solfanger, fremsendes hermed KommuneKredits

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Finansierings- og rentemøde

Finansierings- og rentemøde Finansierings- og rentemøde onsdag, den 7. oktober 2015 v/ Jørgen Thorø, KHL Kort og lang rente siden 1998 Råvareakties op- og nedtur Økonomisk udvikling i Danmark Den absolutte rentebund

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere