Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen"

Transkript

1 Referat af ordinær generalforsamling i Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. Mandag den 14. juni 2010 kl. 19:00, Cafeteriet Lystrup Hallen Deltagere: 61 Andelshavere 4 Medarbejdere Rådgivende ingeniør, Jørgen Halle (Ivar Lykke Kristensen A/S) Statsaut. revisor Torben Rhode Pedersen (Deloitte) Poul B. Skou Mod dokumentation blev udleveret i alt 66 stemmesedler, som fordelte sig således: 46 Stemmesedler til Grp Stemmesedler til Grp. 2 5 Stemmesedler til Grp. 3 Formanden Aksel Plambøck Larsen bød velkommen til de fremmødte og gik straks over til den udsendte dagsorden. 1. Valg af dirigent Formanden foreslog på bestyrelsens vegne formanden for Lystrup Fællesråd, Hans Schiøtt til hvervet som dirigent, som herefter enstemmigt blev valgt af forsamlingen. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at i henhold til vedtægternes 6 skal generalforsamlingen afholdes inden den 15. juni og indkaldes med mindst 14 dages varsel. Da begge kriterier var opfyldt og ingen havde indvendinger, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. Dirigenten gik i gang med den udsendte dagsorden og gav herefter ordet til formanden for dagsordenens pkt Beretning for det forløbne regnskabsår Formanden aflagde beretning på vegne af bestyrelsen og i overensstemmelse med den af bestyrelsen godkendte beretning. Det har været et travlt år for Lystrup Fjernvarme med flere store anlægsaktiviteter tilgang af nye andelshavere og en kedelig sag med afvikling af samarbejdet med tidligere driftschef Flemming Strange. 1

2 Aksel Plambøck Larsen har fungeret som driftschef i en periode, men nu er der fundet en ny direktør for Lystrup Fjernvarme, og det bliver fhv. rådmand, Poul B Skou fra Egaa. Den nye direktør tiltræder 1. juli Kraftvarmekøbet har været på MWh og graddagene steget med 9,2 % i forhold til året før. Afkølingen har været god, helt ned på 26 % som følge af mere solgt varme i den kolde vinter. Lærkehaven byggeriet fra Boligforeningen Ringgården har fået internationale priser, derfor var Palle Jørgensen ikke til stede på generalforsamlingen. Samarbejdet med Vejlby Fjernvarme selskab fortsætter. Leif Jensen fik en hilsen og tak for indsatsen efter 10 år i bestyrelsen. - Andelshaver Per Østergaard spurgte til timingen for anlægsarbejder og det vigtige i at sikre varmeforsyningen i vintermånederne. Der var spørgsmål om Lystrup Fjernvarmes andel af overdækningen i Varmeplan Århus. Om Energitilsyn sagen og om benchmark i forhold til andre værker. o Aksel Plambøck Larsen oplyste at der altid tilrettelægges efter mindst mulig gene for kunderne, men at visse arbejder og pludselige brud desværre kan give afbrydelser også om vinteren. Overdækningen i Varmeplan Århus transmission er kun 175 mio. kr. og heraf har Lystrup Fjernvarme ca. 2 % til gode, som tilbagebetales i form af lavere grossist varme pris i 4 år. Alle påbud fra Energitilsynet er fulgt nøje. Det er meget svært at lave benchmark, Energistyrelsen har forsøgt af flere gange. Problemet er alder på net, kundetyper, investeringsbehov osv. - Andelshaver Erik Gregersen spurgte til strategiske mål for Lystrup Fjernvarme. o Aksel Plambøck Larsen oplyste at bestyrelsen arbejder med at positionere Lystrup Fjernvarme i relation til Varmeplan II, at der er flerårige renoveringsplaner m.v. Der vil på hjemmesiden ske en intensiveret information om planer og strategier fremover. - Andelshaver Per Østergaard spurgte til effekttabet og henviste til flere tal i årsrapporten, som ikke var ens. o Aksel Plambøck Larsen oplyste at det samlede energitab var faldet til ca. 26 % fra 29 % året før, hvilket er meget flot. At oplysningen i årsrapporten på side 7 om 20 % ledningstab er udgiften til tabet og ikke energitabet. Der arbejdes målrettet med at gøre tabet endnu mindre bl.a. med nye rør og renoveringer men at et samlet tab for et net som Lystrups formentlig ikke kommer meget under %, da det både handler om temperatur, tryk og mængde i rørsystemet. Vejlby har f.eks. kun 10 %, men også et meget mere kompakt net. Herefter blev beretningen taget til efterretning. 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse Fungerende driftschef, Aksel Plambøck Larsen gennemgik det udsendte regnskab. Der er et lille overskud på kr. af en omsætning på 38 mio. kr. Der har været ekstra udgifter i forbindelse med ophør af driftschefen. Der har været justeringer af varmeprisen fra Varmeplanen, men bestyrelsen har valgt kun at lave opgørelse ved årets afslutning. 2

3 - Andelshaver Per Østergaard spurgte om forretningsudvalget får dobbelt løn. o Aksel Plambøck Larsen oplyste at de tre bestyrelsesmedlemmer, som indgår i forretningsudvalget også får mødediæter for forretningsudvalgsmøder, og at der således ikke er tale om dobbelt løn, men honorar for ekstra arbejde. - Andelshaver Poul (Hyldehaven) spurgte til, hvor længe der skal være et forretningsudvalg. o Aksel Plambøck Larsen oplyste at det kun opretholdes til situationen er normaliseret. - Andelshaver Per Kjærgaard spurgte til hvilke opgaver forretningsudvalget har løst. o Aksel Plambøck Larsen oplyste at det var den tidligere driftschefs manglende levering af materialer til bestyrelsen som havde påkrævet et forretningsudvalg til at forberede bestyrelsesmøderne. - Der var spørgsmål om, hvorfor Lystrup Fjernvarme ikke havde benyttet Kommunekredit med kommunal garanti i stedet for kreditforeningslån til finansiering af nyanlæg. o Aksel Plambøck Larsen oplyste at det faktisk var lykkedes at få et meget fordelagtigt lån fra Realkredit Danmark, som i starten er et F1 lån til lav rente, hvilket de budgetterede renteudgifter for det kommende år også viser. - Andelshaver Per Kjærgaard spurgte til varmeprisen for varme fra Lisbjerg Forbrænding. o Aksel Plambøck Larsen oplyste at forbrændingen leverer ca % af varmen i Varmeplanen og at nye skatter og afgifter har gjort varmen dyrere. - Der var spørgsmål om de kr. i forbindelse med stop for tidligere driftschef. o Aksel Plambøck Larsen oplyste at det var udgifter til konsulenter. Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt. 4. Budget for indeværende driftsår fremlægges til orientering Fungerende driftschef, Aksel Plambøck Larsen gennemgik det udsendte budget. Som udgangspunkt er varmekøbet fra Varmeplanen baseret på, at varmeåret 2010/2011 bliver et normalår med tillæg af 5 % varmekøb og derfor et samlet varmekøb på MWh svarende til omkostning på 31,4 mio. kr. Overskuddet fra tidligere år ( kr.) er indregnet i budgettet. Varmeprisen er fastsat til 0,42 kr./kwh, effektbidraget til 15,5 kr. pr. m 2 og abonnementsbidrag på 875 kr. Yderligere er der afsat kr. i henlæggelser til kommende anlægsprojekter, herunder målerudskiftning. Budgettet forudsætter et overskud på 0 kr. - Andelshaver Per Østergaard spurgte til de forventede 3,5 mio. kr. til renoveringer og energspareaktiviteterne. o Aksel Plambøck Larsen oplyste at nettet i Lystrup er gammelt og at der er nødvendigt med renoveringer. Af kommende projekter kan nævnes Hovmarken, Rugmarken og Hedeskovvej. Der er fra Energistyrelsen krav om at Lystrup Fjernvarme formår energispareaktiviteter for MWh. Meget vil kunne opnås ved kampagne for nye kunder og renoveringer af nettet. Det afsatte beløb til køb af energispare-kvoter vil derfor kun komme til aktivering hvis ikke der lokalt er nok energibesparelser. 3

4 - Der var spørgsmål om nye målere og nødvendigheden af disse. o Aksel Plambøck Larsen oplyste at en meget stor del af områdets målere skal skiftes i årene og at det er en kæmpe investering på mio. kr. Der må henlægges 75 % af investeringen over 5 år med maksimalt 20 % det enkelte år og derfor er der i budgettet henlagt 2 mio. kr. i Der samarbejdes med NRGi og Vandforsyningen om en mulig fælles moderne målerløsning, der kan give en billigere drift. - Der var spørgsmål om honorar til bestyrelsen i det kommende år. o Aksel Plambøck Larsen oplyste at bestyrelsen får mødediæter og det faktiske forbrug vil afhænge af antal møder. Efter disse bemærkninger blev budgettet taget til efterretning og er sendt til Energitilsynet. 5. Indkomne forslag Der var ikke indkommet nogen forslag. 6. Valg til bestyrelsen Dirigenten orienterede om vedtægtens 7.1. Der skulle vælges en repræsentant til gruppe 1 (parcelhusejerne). - Aksel Plambøck Larsen blev af bestyrelsen foreslået til genvalg for gruppe 1 - enstemmigt valgt. 7. Valg af suppleanter I henhold til vedtægtens 7.2 skal der på hver ordinær generalforsamling vælges en suppleant til bestyrelsen for hver af de tre grupper. På forslag af bestyrelsen foreslog dirigenten, at der for Grp. 1 skete genvalg af Tom Person og for Grp. 2 skete nyvalg af Preben Karlson. For Grp. 3 var Klaus Faarvang på valg men var ikke mødt op eller havde tilkendegivet interesse for genvalg. Dirigenten spurgte forsamlingen om andre mulige kandidater fra Grp. 3. Da der ikke var nogen kandidat blev der i stedet foreslået en suppleant fra forsamlingen. Per Østergaard (Grp. 1) blev valgt uden modkandidat. Der var ikke andre forslag fra forsamlingen og de tre suppleanter blev enstemmigt valgt. 8. Valg af statsautoriseret revisor Bestyrelsen foreslog genvalg af revisionsfirmaet Deloitte v/ statsaut. revisor Karsten Mumm. Der var ikke andre forslag fra forsamlingen, og Deloitte blev enstemmigt valgt. 4

5 9. Eventuelt Poul B Skou fik ordet og tilkendegav stor interesse og glæde til at komme i gang med arbejdet som ny direktør for Lystrup Fjernvarme samt vilje til stærkt lokalt forankret samarbejde. Dirigenten gjorde opmærksom på, at Dansk Fjernvarme arbejder med nye standardvedtægter for fjernvarmeselskaber og at Lystrup Fjernvarme kan benytte lejligheden til at få opdateret de nuværende vedtægter. Per Østergaard opfordrede til at der i den udsendte årsrapport gøres tydeligere hvor meget effekttabet egentligt er i fjernvarmenettet samt om muligt sammenligning med lignende fjernvarmeselskabers tab. Der var ikke yderligere bemærkninger fra forsamlingen. Dirigenten takkede for god ro og orden, og overgav ordet til formanden. Formanden takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen og andelshaverne for det store fremmøde, hvorefter generalforsamlingen sluttede kl. 20:44. Hans Schiøtt dirigent Referent: Kim Behnke, 19. juni

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler.

Ved indgangen blev sikret at de fremmødte var andelshavere, desuden blev der uddelt stemmesedler. Brande Fjernvarme amba Referat af ordinær generalforsamling, tirsdag, den 27. september 2011. Sted: Hotel Dalgas i Brande. Deltagere: 49 andelshavere samt 2 ved fuldmagt. Ved indgangen blev sikret at de

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro.

Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Referat fra generalforsamling den 24.9.2013 på Vissenbjerg Storkro. Der var mødt 31 stemmeberettigede + 1 fuldmagt. Nogle af deltagerne havde ledsager med. Formand Jørgen Pedersen bød velkommen og gik

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten

Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Referat af ordinær generalforsamling i Gråsten Fjernvarme A.m.b.A afholdt onsdag den 22. april 2015 kl. 19.00 i Ahlmannsparken, 6300 Gråsten Der var mødt 24 andelshavere, der repræsenterede 84 stemmer.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup

Referat af generalforsamlingen. Søndag den 26. april 2015. Idrætscaféen i Herrestrup ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Brandsbjergvej 17 2600 Glostrup Tlf. 44848826 Egenæs Vandværk A.m.b.a. info@egenaesvand.dk www.egenaesvand.dk ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark

Referat fra ordinær generalforsamling. i ejerforeningen Vejgårdspark Referat fra ordinær generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark Mandag den 24. februar 2014, kl. 17.00, afholdtes generalforsamling i ejerforeningen Vejgårdspark på Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520

Læs mere

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden:

Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel. Dagsorden: Ordinær generalforsamling, torsdag den 20. september 2012 på Idrætscenter Vendsyssel Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretning. 3. Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget. 4.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU April 2006 HER OG NU s anden udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Løndannelsen 2006 Bonus og provision 2005 Information om valg af A-kasse Ferie/Feriefridage

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 Der afholdtes ordinær generalforsamling i K/S Danskib 16 hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1., 2900 Hellerup torsdag den 27.

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense

Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Referat Generalforsamling i Danske Guldsmede og Urmagere Søndag den 2. juni 2013, kl. 10.00 på Lederens KonferenceCenter, Odense Formanden, Ole Rostmose, bød de fremmødte medlemmer velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset.

Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. 1 Referat fra generalforsamlingen 2014-04-08 kl. 19 i Klubhuset. Til stede var 41 medlemmer, heraf var 8 bestyrelsesmedlemmer og ca. 3 medlemmer fra ungdomsafdelingen uden stemmeret. Som noget nyt var

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25

ADVOKATERNE ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 ROSENBORGGADE 3 POSTBOKS 1113 1009 KØBENHAVN K TELEFON 33 11 6364 TELEFAX 33 11 91 25 E-MAIL: info@bjd-advokaterdk DanskeBankregnr9541-kontonr2501709207 Giroregnr 9541 - konto nr 5095670 Ar 2009, tirsdag,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen.

Dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning af forsamlingen. PETER EGEMAR Advokat L CLAUS CLAUSEN Advokat L Nørregade 7 A, 2. tv. Postboks 2206 1018 København K Telefon 33 32 83 66 År 2015 den 22. april, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2012

Referat af ordinær generalforsamling 2012 Referat af ordinær generalforsamling 2012 Jf. vedtægternes 9 indkaldes til ordinær generalforsamling i Sommerbyen Ejbylund Lørdag den 21. april 2012 kl. 14 på Ejbyskolen, Tumlesalen Dagsorden 1. Valg af

Læs mere

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub

Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub Generalforsamling 11/3 2010 i Akademisk Boldklub 1. Valg af dirigent - Hovedbestyrelsen foreslog advokat Jens Hjortskov, (JH) som blev valgt uden modkandidater. - JH konstaterede at generalforsamling var

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3

O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 O M V E N D T A P R I L 2 0 1 3 April 2013 Til medlemmerne af Glostrup Grundejerforening Som tidligere sendes som orientering for foreningens medlemmer et referat fra generalforsamlingen den 13. marts

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere