Tirsdag d. 31. august 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag d. 31. august 2010"

Transkript

1 Referat af CG-bestyrelsesmøde Tirsdag d. 31. august 2010 Til stede: Benny Dylander, Eik Andreasen, Troels Vang Andersen, Anette Vistesen, René Kural, Benjamin Lausten, Rebecca Ingemann, Birthe Tandrup (referent), Afbud fra Flemming Pless og Jens Mandrup Den udsendte dagsorden er nedenfor indrykket og sat med almindelig skrift og punktstørrelse 11, mens beslutningsreferat og kommentarer er sat med fed skrift og punktstørrelse Dagsorden og referat af blev godkendt. 2. Meddelelser: a) Elever og nyt skoleår: Søgningen til de københavnske gymnasier var i år meget stor, hvilket afspejler at vi er ved at nå toppen af ungdomsårgangene samtidig med at gymnasiefrekvensen i københavnsområdet igen i år steg. Det var et stort problem at få plads til alle ansøgere på de københavnske gymnasier selvom hovedparten af vores naboskoler valgte at optage én ekstra 1.g-klasse ud over deres kapacitetsmaximum. Denne mulighed var helt udelukket på CG, hvor lokaleanvendelsen ligger meget tæt på 100 %. På CG havde vi historisk set det næsthøjeste søgetal, kun overgået af ansøgertallet for to år siden. Der var omkring 100 elever, som forgæves søgte CG som 1. prioritet. Omkring halvdelen af disse elever brugte deres ret til at skrive til regionen om at få taget deres optagelsessag op til fornyet behandling. På CG blev der i den forbindelse optaget tre elever ekstra inden ferien. Efter sommerferien har skolen været i kontakt med en del elever, som stadig undersøger muligheden for at komme ind på en eventuel ledig plads. Der er i fordelingsudvalget aftalt en fredsperiode, hvor man ikke må optage 1.g elever fra andre gymnasier gående fra og frem til årsskiftet. Vi har efter ferien optaget 26 gymnasieelever på CG i vores 2.-3.g klasser. Ved udgangen af den første skoleuge ligger den gennemsnitlige klassekvotient på 27,25 i 3.g; 27,75 i 2.g og 29,6 i 1.g. Det giver en samlet klassekvotient for hele skolen på 28,2, hvilket må siges at være mere end tilfredsstillende ud fra vores mål om maximalt at have 28 i alle 2.-3.g klasser samt vores mål om at gå fra 30 til 28 elever i 1.g klasserne i løbet af grundforløbet. Erfaringsmæssigt vil der gå nogle elever ud i løbet af de næste fire uger dvs. inden tælledagen i forhold til taxameterudbetalingen fra ministeriet. Skolestarten er i øvrigt gået rigtig godt. Indtrykket er igen i år, at vi har modtaget mange konstruktive og uddannelsesparate 1.g ere. At vejret foreløbig har flasket sig i den første skoleuge har selvfølgelig været dejligt. Formanden kommenterede at det er meget positivt med den store søgning, der også skyldes en stor indsats på skolen, samt at 28 elever i klasserne på CG er maksimum med skolens lokaleforhold. 1

2 b) Personale: Hen over sommeren er der sket en del personaleændringer på skolen. Vi fastansatte 5 lærere (3 af disse skal i pædagogikum på skolen i år) og ansatte herudover 10 barselsvikarer m.v. En del af både de nye fastansatte lærere samt de nyansatte vikarer har dog været ansat på skolen tidligere. I TAP-gruppen er Line Strøm ansat som barselsvikar for regnskabschef, Linda Schjøtt er ansat som administrativ medarbejder, bibliotekar Helle Meldgaard er ansat i 5 måneder med løntilskud som assistent i studiecenteret til at hjælpe med de flere tusinde nye bøger skolen har indkøbt ifm. den store ekstraordinære bevilling til undervisningsmidler. Endelig er Jane Sandager ansat med løntilskud i køkkenet. De sidste to ansættelser falder i tråd med skolens og statens målsætning om at være en socialt ansvarlig arbejdsplads. c) Bygninger: I løbet af sommerferien har der været meget travlt på skolen med forskellige renoveringsarbejder. I skolegården er der blevet repareret kloakrør efter en skade ligesom der er foretaget fotografering af kloaksystemet. Ved studiecenteret har vi fået lavet køling på vores serverrum, som forhindrer vores IT-system i at brænde sammen i varme perioder. På lærerværelset har vi fået omlakeret alle stole og er på vej til at få renoveret de gamle Wegnersofaer. Sommerens to helt store projekter har dog været udskiftningen af alle Fabrikkens vinduer samt renovationen af Fabrikkens vand/varme-systemer. Vand/varme-projektet har medført en total udskiftning af samtlige faldstammer, næsten alle toiletter og vaske. Desuden er de fleste af vandrørene, de fleste af varmerørene og hovedparten af radiatorerne i Fabrikken udskiftet. Projekterne er næsten færdige og trods megen travlhed i specielt dagene op til skolestart er det lykkedes at få afviklet to meget store projekter i samme bygning hen over 6 ugers skoleferie. Undervejs i afviklingen af disse to projekter er der stødt mindre ting til, som vi har fået ordnet sideløbende bl.a. har vi fået fjernet asbest fra et par områder i Fabrikken, ligesom vi har fået skiftet et loft på hele 50 er-gangen. I efterårssemesteret vil vi gå i gang med etablering af projektorer i de klasselokaler på skolen, hvor vi endnu ikke har fået disse installeret. d) IT: I forsommeren købte og installerede vi et større antal computere på skolen, således at CG nu hen over de sidste to år har gennemført en udskiftning af alle skolens ældre computere. Der er stort set ingen computere på skolen, som er over ca. 2 år. Hen over sommeren har skolen fået opbygget en helt ny og længe ønsket hjemmeside med hjælp fra Spring Company. Yderligere har IT-afdelingen bestilt bærbare computere til størstedelen af lærerne, som hermed fra og med august 2010 får tilbudt både bredbåndsforbindelse og computer som arbejdsredskaber for deres undervisningsplanlægning. Endelig udleverer IT-afdelingen printer- og kopikort til alle medarbejdere og elever på skolen i forbindelse med skolestarten. Lærerne har derfor nu mulighed for at afsende printerog kopiopgaver fra deres bærbare computer hjemmefra eller fra skolen, hvorefter de kan hente opgaven fra en hvilken som helst kopimaskine på skolen, når de har behov for det. Eleverne får mulighed for at bestille print og nu også kopier fra skolens printere og kopimaskiner. I efterårssemesteret følger vi i en testperiode eleverne forbrug med henblik på senere at lægge en grænse på det forbrug eleverne får tildelt gratis af skolen. 2

3 e) GSK [= Gymnasialt suppleringskursus] på CG: TA har aftalt møde med Søren Fersløv Andersen fra KVUC i starten af september måned med henblik på drøftelse af muligheden for, at CG opretter GSK-undervisning i sommerferier fra og med Økonomi a) Besparelse: Ministeriet har udmeldt at skolen skal spare 1 % af tilskuddet for Besparelsen foretages ved at beskære skolens tilskud. I det netop fremsendte finanslovsforslag er der varslet væsentlige besparelser for de kommende år. Der er tale om besparelser på taxametrene til stx, som stiger år efter år i perioden TA tilføjede at besparelserne så ud til at blive 1% i 2010 og 2011, 1,7% i 2012, 2,3% i 2013 og 4,3% i b) Halvårsregnskab: TA fremlagde halvårsregnskabet og kommenterede at overordnet set går det godt. Tilskuddene er omkring ½ mio. kr. større end forventet, fordi der var 8 elever mere i foråret end budgetsat, og fordi der er flere elever end forventet i efteråret (omkring 11 elever). Denne ½ mio. ekstra dækker stort set regeringens 1%-besparelse (se under 3a), som skal betales januar Mht. omkostningerne er formodningen at budget 2010 nogenlunde kommer til at passe hvad angår lønninger, undervisningsmidler, ejendomsdrift mv. Derimod forventes ikke alle afsatte midler til bygningsdrift forbrugt (- bygningsdrift er det nye kontoområde efter bygningskøbet, som er sat efter de nøgletal ministeriet udmeldte ifm. købet). Dette skyldes bl.a. at udgifterne kan afskrives over et antal år, og dermed mærkes beløbet ikke så meget på dette års driftsregnskab, men derimod på skolens likviditetsregnskab. Overordnet set er vi gået fra et ét-årigt til et flerårigt blik på økonomien og skal sørge for at have likviditet til udgifter der kommer i store klumper (IT, AV, bygninger mv.). Skolens renteudgifter på lån er lidt lavere end antaget pga. lav rente. Formanden spurgte til en afvigelse inden for PR- og markedsføring, hvor udgifterne er større end antaget. Dette skyldes CG's studieretningshæfte, som blev lidt dyrere end beregnet. c) Ang. placering af likvider: TA kommenterede at Nykredit løbende giver råd om hvordan skolens likvider med fordel kan placeres. TA ønsker at bestyrelsen giver rektor beføjelse til fremover at forvalte skolens lån og likvider i samråd med Nykredit. Hvis der er større ændringer ift. hidtidig praksis, skal TA kontakte bestyrelsesformanden. Bestyrelsen besluttede at give rektor bemyndigelse til dette. d) Ang. vikar for Line Strøm, som er barselsvikar for regnskabschef Helle Pedersen: 3

4 CG deler regnskabschef med Falkonergården, og der skal derfor i fællesskab findes en løsning. Forslaget går pt. på at entrere med vores revisorfirma, selvom dette er en dyr løsning, men det vil være hårdt, arbejdskrævende og også dyrt for skolerne at skulle starte forfra med ny regnskabschef igen. TA anbefalede at han fik lov at gå videre med denne proces, og bestyrelsen gav ham bemyndigelse hertil. e) Ang. forvaltningsmål for Bestyrelsen vedtog de foreslåede forvaltningsmål: 1. Indkøb foretages effektivt 2. Overtid og undertid til lærerne søges minimeret der skal ligge særlige begrundelser for over/undertid +/- 250 timer 3. Økonomistyringen videreudvikles fokus på overtagelse af bygninger 4 Rektors resultatlønskontrakt: a) Bestyrelsen evaluerede TA's resultatlønsrapport for og fastsatte en målopfyldelsesgrad på 90%. René Kural bad om en mere detaljeret handlingsplan fremadrettet for Multifunktionshuset og kantinen, og TA regjorde for situationen pt.: Første skridt ift. Multifunktionshuset er at tage kontakt til fonde. Derudover skal der laves volumenstudier, og interesserede borgere kan så blive involveret. Mht. kantinen: Indretning af kantinen afhænger af Multifunktionshusets evt. opførelse, men mindre tiltag kan dog gøres, fx kan der anskaffes nye stole. De mindre fællesområder vil blive prioriteret først med det afsatte beløb. Formanden nævnte at forhandlingerne mellem undervisningsministeriet og Bestyrelsesforeningen om håndtering af cheflønstillæg blev afsluttet før sommerferien, men at bemyndigelsen til bestyrelsesformændene endnu ikke er fremsendt. Det er tidligere drøftet i bestyrelsen at TA skal have et tillæg, hvilket så må blive med tilbagevirkende kraft. b) Rektors resultatlønskontrakt for blev diskuteret. Formanden arbejder videre med forslag til kontrakten på baggrund af drøftelsen, som fremhævede punkter som bygningsområdet og elev- og medarbejdertilfredshed/blik på skolen. 5. TA orienterede om beredskabsplanen, som været behandlet i skolens sikkerhedsudvalg og forelagt PR, og som skal ligge på skolens hjemmeside. Købehavns Politi har også indkaldt til møde i september om emnet. 6. Ang. a) sommerens byggeprojekter og b) Multifunktionshuset: se ovenfor pkt. 2 og 4. Ang. c): bestyrelsen vedtog forslaget om renovering af vand og varme i hovedbygningen og facaderenovering af Fabrikken 4

5 Ang. d): bestyrelsen gav TA bemyndigelse til at gå videre med arbejdet vedr. etablering af administrativt bygningsfællesskab. 7. Kommende bestyrelsesmøder er d kl. 15 og d kl Evt. AV spurgte til et evt. efterspil efter borgermødet om Multifunktionshuset. TA orienterede om at borgere fra Dronningens Gade har skrevet et åbent brev til alle involverede og desuden bedt om møde. De har modtaget svar om at der i øjeblikket arbejdes med det økonomiske aspekt, og at de vil blive kontaktet når og hvis volumenstudier går i gang. Formanden orienterede om to kommende kurser for gymnasiebestyrelser i bestyrelsesforeningens regi, ét for nye bestyrelsesmedlemmer og et for siddende bestyrelsesmedlemmer, samt om et kursus for elever om bestyrelsesarbejde afholdt af DGS, Bestyrelsesforeningen og Rektorforeningen. Referatet er godkendt af nedenstående bestyrelsesmedlemmer: Dato Navn Underskrift Benny Dylander Anette Vistesen Flemming Pless Jens Mandrup René Kural Torben Monefeldt Eik Andreasen Rebecca Ingemann Benjamin Lausten 5

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3.

REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. REFERATER 2003 Referat af KF-møde Onsdag d. 17/12 2003 Tilstede: Mette, Remi, Rasmus, Mads, 1. Dirigent: Mette 2. Referent: Mette 3. Sidste referat: Godkendt 4. Post: ingen 5. KF-julefrokost: årets julefrokost

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky og Michael Sandberg. Fra administrationen: controller Dorthe Kristensen deltog i Per Lunds fravær. Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand) deltog til og med pkt. 10.2, Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Mogens Birkebæk, Dorte Stockfisch

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Referat 6. oktober 2014 Bestyrelsesmøde nr. 36, torsdag den 2. oktober Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Isabella Meyer, Mogens Hansen, Anne-Sofie Domino, Jonas Priess Sørensen,

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium.

Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Paderup d. 3. november 2009. Indkaldelse til 15. møde i Bestyrelsen for Paderup Gymnasium. Mandag d. 9. november 2009 kl. 17.30 19.00. Forud for mødet er bestyrelsen inviteret til at deltage i 2. halvdel

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøde D. 18. marts 2013 kl. 16.00 Til stede: Malene Brønd (MB), Frederik Cramer (FC), Marie Glud (MG), Tove Kruse (TK), Stig Bo Jensen (SBJ), Jan B. Larsen (JBL), Claus Niller Nielsen

Læs mere

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014

Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Budget 2014 Godkendt af bestyrelsen, den 17. december 2013 Budget 2014 Forord Bestyrelsen har den 17. december 2013 behandlet og godkendt budgettet for 2014. Udgangspunktet for budgetlægningen for 2014

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret.

26 grundejere var repræsenteret på generalforsamlingen, og der var fuldmagt fra 4 grundejere, dvs. i alt 30 grundejere ud af 65 repræsenteret. Grundejerforeningen Grundejerforeningen Tisvildelund Referat fra ekstraordinærordinær generalforsamling Tirsdag, den 14. september 2010 KL. 19:00 på Sankt Helene, Bygmarken 30, Tisvildeleje Formanden Jens

Læs mere

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden

Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden Pkt. Referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2015 Lørdag d. 20. juni 2015 kl. 10:00 17:00 Bygningen, Ved Anlægget i Vejle Dagsorden 1 Valg af dirigent a) Valg af referent b) Vedtagelse af Forretningsorden

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6

33. årgang Nr. 13 11. april 2013. Tillykke. Rengøring mand. d. 14. april Stamgruppe 6 33. årgang Nr. 13 11. april 2013 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE

SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE SIGERSLEVØSTER PRIVATSKOLE Referat af ordinær generalforsamling Onsdag, den 25. marts 2015 klokken 19.00 i Riddersalen på Sigerslevøster Privatskole Ad 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår tidligere

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring

Energirenovering: Økonomien er den største udfordring TEKST MAJKEN S. ELIASEN ILLUSTRATION NIELS POULSEN TEMA: ENERGIRENOVERING 35% af ABF s medlemsforeninger får behov for at energirenovere inden for de næste 10 år. Hvordan kommer man i gang? Og er der tilskudsordninger,

Læs mere