Vækstmarkedsstrategi. Vietnam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vækstmarkedsstrategi. Vietnam"

Transkript

1 Vækstmarkedsstrategi Vietnam November 2012

2 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Vietnam Fra bistand til busines Danmarks eksport til Vietnam Muligheder og udfordringer i Vietnam Grøn vækst Landbrug, fiskeri og fødevarer Sundhed og velfærd Uddannelse Corporate Social Responsibility ANNEX: Handlingsplan Grøn vækst generelt Grøn vækst vand Grøn vækst vedvarende energi Grøn vækst energieffektivitet Grøn vækst affaldshåndtering -ressourceeffektivitet Landbrug, fiskeri og fødevarer Sundhed og velfærd Uddannelse Corporate Social Responsibility Andre tiltag... 23

3 3 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Vietnam Forholdet mellem Danmark og Vietnam er under forandring. Vietnam har indtil for få år siden været blandt de største modtagere af dansk udviklingsbistand. Samtidig har Vietnam i det seneste årti udviklet sig til at være blandt verdens hurtigst voksende økonomier samt til at spille en mere aktiv udenrigspolitisk rolle, navnlig i Asien. Det har åbnet en række nye muligheder for samarbejde mellem Danmark og Vietnam, herunder i forhold til at styrke de kommercielle relationer mellem landene. Vietnam har leveret imponerende vækstrater gennem de sidste to årtier med en gennemsnitlig vækst i perioden på 7 pct. Samtidig er Vietnam med et befolkningsgrundlag på knap 90 mio. indbyggere verdens 13. største land målt på befolkningsstørrelse. Bl.a. på den baggrund har Vietnam naturligt placeret sig i gruppen af lande, der går under betegnelsen Next Eleven - verdens vækstøkonomier sammen med BRIK-landene. Vietnams høje økonomiske vækst kan navnlig tilskrives det forhold, at Vietnam med sine relativt lave lønninger har været et attraktivt produktionsland for mange udenlandske virksomheder, der har valgt at anvende Vietnam som outsourcing land. Vietnam har været i stand til at tiltrække betydelige udenlandske investeringer, især inden for tekstil og beklædning, samt fodtøj- og elektronikindustrien. Den økonomiske vækst skal også ses i lyset af normaliseringen af Vietnams handelsrelationer med USA samt Vietnams indtræden i WTO i 2007, der har givet Vietnam øget adgang til de store eksportmarkeder samt tiltrukket udenlandske investeringer inden for nye sektorer, bl.a. detailhandel og ejendomsmarkedet. Der er i 2012 indledt forhandlinger mellem EU og Vietnam om indgåelse af en frihandelsaftale. Vietnam bliver dermed efter Singapore og Malaysia det tredje vækstland i ASEAN, som EU har indledt frihandelsforhandlinger med. En sådan aftale vil kunne styrke dansk erhvervslivs muligheder for samhandel med Vietnam som følge af bl.a. reduktion af toldsatser og fjernelse af handelsbarrierer. EU og Vietnam underskrev allerede i juni 2012 en Partnerskabs- og Samarbejdsaftale, som har til formål at etablere en omfattende og ambitiøs ramme for den bilaterale dialog. Aftalen fokuserer bl.a. på politisk samarbejde samt en række sektorer af fælles interesse, heriblandt fremme af handel og investeringer, videnskabeligt og teknologisk samarbejde, klimaforandringer, miljø, naturressourceforvaltning, energi, uddannelse, kultur, landbrug, fiskeri, sundhed mv. Vietnam har i de sidste par år oplevet en afmatning i den økonomiske vækst på lige fod med de fleste øvrige lande i Asien. På trods heraf er det forventningen, at Vietnam også fremover vil høre til blandt de hurtigst voksende økonomier i Asien med gennemsnitlige årlige vækstrater på ca. 6-7 pct. fra Det vil imidlertid kræve en omstilling i den vietnamesiske økonomi, hvor man bevæger sig væk fra den lavtlønsbaserede eksportmodel til opbygning af nationale industrier, der kan skabe større værditilvækst. Det vil også kræve markante investeringer i udbygning af infrastrukturen, et kvalitetsløft i uddannelsessystemet samt omstilling til en mere bæredygtig og grøn økonomi. Dette er alle områder, hvor dansk erhvervsliv har stærke kompetencer. Fremvæksten af en middelklasse i de større byer skaber grobund for en mere forbrugsdrevet økonomi. Befolkningstallet ventes at runde 100 mio. indbyggere i Hertil kommer, at mere end halvdelen af befolkningen er under 30 år. Der er udsigt til en tredobling af BNP per indbygger frem til 2020, men Vietnam vil stadig være blandt de fattigere vækstmarkeder, og befolkningens købekraft befinder sig fortsat på et lavt niveau sammenholdt med de øvrige vækstøkonomier. Der er imidlertid stor forskel på købekraften mellem by- og landområder i Vietnam. Den øgede købekraft i de større byer giver sig udslag i en stigende efterspørgsel efter højkvalitetsprodukter og vil åbne nye markedsmuligheder for danske virksomheder. Regeringens mål i femårsperioden er at fordoble den danske basisvareeksport til Vietnam. Det er baseret på en forudsætning om en økonomisk vækst i Vietnam på 6-7 pct. om året.

4 4 For at opfylde målet vil regeringen arbejde for et styrket kommercielt samarbejde med Vietnam inden for en række områder, hvor den stigende efterspørgsel matcher de danske styrkepositioner. Det gælder bl.a. inden for energi- og miljøområdet, sundhed, uddannelse, skibsfart og fødevareområdet. Der ligger i regeringens generelle vækstmarkedsstrategi en række tværgående tiltag, som selvsagt også vil blive forfulgt i forhold til Vietnam. Det handler indledningsvis om at styrke dels forbindelserne med vækstmarkederne via relationsopbygning, dels den løbende dialog med danske virksomheder om erhvervslivets behov. Dernæst fokuseres på eksportfremmeindsatsen. Konkret prioriteres de fælles eksportfremstød mod regeringens satsningsområder, 50 pct. af midlerne til fremstød øremærkes BRIK-markederne og vækstmarkederne, og det tilsikres, at andelen af SMVer, der benytter fremstødsordningen, øges eller som minimum fastholdes. Det handler også om at videreudvikle programmerne Eksportstart Vækst og Vitus Vækst, der leverer skræddersyet og individuel rådgivning til danske SMVer på vækstmarkederne, så endnu flere SMVer får succes på de nye markeder. Et yderligere eksportfremmemål er at styrke lokal tilstedeværelse på vækstmarkederne (f.eks. med fokus på sektorekspertise og CSR) samt udvikle programmer, der understøtter fælles salgsindsatser målrettet konkrete og større forretningsmuligheder på vækstmarkederne. Regeringen vil desuden styrke rådgivningen om finansiering på udvalgte vækstmarkeder for at facilitere tilvejebringelse af nødvendig finansiering for danske eksportører. For at nedbringe de barrierer, som danske virksomheder står overfor i Vietnam, vil regeringen styrke det aktive arbejde i markedsadgangskomiteen i EU. Derudover vil Danmark gøre brug af de internationale forhandlinger om frihandel, af bilaterale møder samt styrke rådgivningen til virksomhederne for at fremme vilkår og rammebetingelser for danske aktører på vækstmarkederne. Regeringen vil via den samlede markedsføringsindsats gennemføre konkrete tiltag rettet mod vækstmarkederne, herunder øge kendskabet til danske produkter, løsninger og styrkepositioner. Endelig vil regeringen fremadrettet styrke uddannelsessamarbejdet med Vietnam. Der er allerede indhøstet positive erfaringer på området, og der er et presserende behov for at styrke kvaliteten af uddannelserne i Vietnam. 1.1 Fra bistand til business Vietnams imponerende vækstrater gennem de sidste to årtier har medvirket til en markant fattigdomsreduktion og dermed sikret bedre levevilkår for en stor del af befolkningen. Mens 58 pct. af befolkningen i 1993 levede under fattigdomsgrænsen, er tallet i dag under 10 pct. I mange år har den danske udviklingsbistand været omdrejningspunktet for de bilaterale relationer mellem Vietnam og Danmark. Vietnam blev udvalgt som programsamarbejdsland i 1993, og alene i perioden har Vietnam modtaget ca. 5,6 mia. kr. i udviklingsbistand fra Danmark. Bistandssamarbejdet har bidraget til at udbrede kendskabet til Danmark og danske styrkepositioner i Vietnam. I takt med Vietnams økonomiske og sociale udvikling har forholdet mellem Danmark og Vietnam udviklet sig til i dag at være kendetegnet ved et bredere samarbejde, der spænder over politiske, kulturelle og kommercielle anliggender. I 2006 blev Vietnamfonden (Danish Cultural Development and Exchange Fund) etableret fra dansk side som en kulturel satsning indenfor dansk udviklingsbistand med henblik på at støtte den vietnamesiske kunstscene og kulturudvekslingen mellem Danmark og Vietnam. H.M. Dronningens statsbesøg i 2009 affødte en underskrevet kulturaftale mellem de to lande, der yderligere har styrket den kulturelle udveksling mellem landene. Det store danske udviklingsengagement har været en medvirkende faktor til, at dansk erhvervsliv i dag er repræsenteret med et relativt stort antal virksomheder i Vietnam. I dag er der ca. 130 danske virksomheder etableret i landet. Mange af virksomhederne har gjort brug af de forskellige offentlige erhvervsinstrumenter, som har været stillet til rådighed i Vietnam. De omfatter bl.a. Danida Business Partnerships, Danida Business Finance, Industrialiseringsfonden for Udviklingslande (IFU) og Eksportkreditfonden. Det mangeårige udviklingsengagement inden for en række sektorer har været en god platform for udvikling af kommercielle relationer mellem Danmark og Vietnam. Det gælder f.eks. inden for fiskerisektoren, hvor Danmark har medvirket til at skabe arbejdspladser og indtægter for fattige befolkningsgrupper. I dag bevæger samarbejdet mellem Danmark og Vietnam sig i en kommerciel retning. Med den igangværende etablering af OPP partnerskabet

5 5 Vietnam-Denmark Aquaculture Technology Transfer Centre (VIDATEC) er der lagt op til at styrke viden- og teknologioverførsel fra Danmark til Vietnam og hermed bidrage til en fortsat bæredygtig udvikling af akvakultur industrien i Vietnam. Endvidere har den danske udviklingsbistand på vand- og sanitetsområdet betydet forbedrede levevilkår for mere end én million fattige mennesker. Det har også ført til opbygning af tætte relationer til myndighederne på området, hvilket er et godt udgangspunkt for danske virksomheders kommercielle bestræbelser. Udviklingen hen imod et bredere funderet samarbejde mellem Danmark og Vietnam afspejles også i den danskvietnamesiske partnerskabsaftale, der ventes indgået under den vietnamesiske præsident Sangs besøg i Danmark, formentlig i Aftalen udgør en samlet ramme for det fremtidige danske engagement med Vietnam. Aftalen lægger op til en styrket politisk dialog og samarbejde, et udvidet og socialt ansvarligt kommercielt samarbejde, herunder inden for de områder som er omfattet af regeringens vækstmarkedsstrategi, samt et bredere samarbejde inden for kultur og uddannelse. 1.2 Danmarks eksport til Vietnam I 2011 var Vietnam Danmarks 50. største eksportmarked samt Danmarks ottende største eksportmarked i Asien. Vietnam er altså fortsat en relativ lille importør af danske varer med under 0,2 pct. af Danmarks samlede eksport. Men væksten har været markant. I 2005 var Danmarks eksport af varer til Vietnam 422 mio. kr. og var i 2011 øget til over 1,2 mia. kr. Dette svarer til en vækst på næsten 200 pct. Hvis man sammenholder Danmarks vareeksport til Vietnam med sammenlignelige EU-landes eksport til Vietnam (referencegruppe omfattende: Belgien, Finland, Nederlandene, Sverige, Tyskland og Østrig) har den danske markedsandel været svagt faldende fra at udgøre omkring 6-7 pct. for 10 år siden til i de seneste par år kun at være omkring 4-5 pct. Ud fra referencegruppens eksportstørrelse og vækst de seneste år er det vurderingen, at mulighederne for Vietnam som fremtidig eksportmarked (også for danske virksomheder), ser gunstige ud. Mulighederne beskrives nærmere i de efterfølgende sektorrelaterede afsnit. Danmarks vareeksport til Vietnam i mill. kr. og sammenholdt med andre EU-landes vareeksport til Vietnam, Dansk vareeksport, mill.kr. Markedsandel ,0% 7.0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Note: Referencegruppen: Belgien, Østrig, Tyskland, Nederlandene, Finland og Sverige 1,0% 0,0%

6 6 2. Muligheder og udfordringer i Vietnam Vietnam byder på en række muligheder og udfordringer for danske virksomheder, der forsøger at komme ind på markedet. En række af udfordringerne er velkendte for vækstøkonomierne, bl.a. markedsadgangsbarrierer, utilstrækkelig infrastruktur, manglende håndhævelse af intellektuelle rettigheder etc. Mulighederne består især i den øgede offentlige og private efterspørgsel efter udenlandske kompetencer og tjenesteydelser på områder, hvor dansk erhvervsliv har klare kompetencer, og hvor der kan tages afsæt i et allerede solidt funderet samarbejde mellem Danmark og Vietnam. De politiske relationer mellem Danmark og Vietnam er styrket gennem de senere år. Der er etableret et direkte samarbejde mellem den vietnamesiske Nationalforsamling og Folketinget. På myndighedsniveau er der ikke mindst gennem udviklingsbistandsprogrammerne skabt tætte kontakter til ministerier og lokale myndigheder inden for en række centrale samfundsområder. Vigtigheden af at pleje de politiske relationer og netværk til myndigheder fremadrettet er af stor betydning for at varetage danske kommercielle interesser. Dansk erhvervsliv har et godt udgangspunkt for at drage fordel af vækstmulighederne i Vietnam og er godt repræsenteret med store danske virksomheder samt med et større antal små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne repræsenterer produktion, salg og service til det lokale marked og eksportmarkederne. Hermed er der allerede indhøstet en lang række erfaringer om muligheder og udfordringer for dansk erhvervsliv. Med henblik på at lette adgangen for danske virksomheder til at trække på den erfaring etableres et advisory board bestående af lokalt baserede repræsentanter for dansk erhvervsliv, der kan supplere ambassadens rådgivningsydelser med sparring vedr. de konkrete erfaringer med etablering og drift af virksomhed i Vietnam. Regeringen vil fremme synergien mellem udviklingsbistanden og de kommercielle indsatser i Vietnam med henblik på at øge kendskabet til danske styrkepositioner. Det vil ske ved at målrette erhvervsinstrumenterne til understøttelse af aktiviteter, navnlig på det grønne område, hvor danske virksomheder kan byde ind med kompetencer og erfaring. Dansk erhvervsliv står overfor en række udfordringer i forbindelse med opstart og tilstedeværelse på det vietnamesiske marked. Det gælder bl.a. i forhold til lovgivningskravene, der gør det tidskrævende at indhente de fornødne tilladelser knyttet til virksomhedsetablering, produktregistrering etc. Hertil kommer, at korruption er udbredt, og mange danske virksomheder støder på problemstillingen. Det er derfor uhyre vigtigt at have formuleret en klar politik på området. Det vietnamesiske marked er kendetegnet ved høje adgangsbarrierer og komplicerede regulatoriske forhold inden for en række sektorer defineret som værende af særlig national strategisk interesse. Det gælder bl.a. inden for energisektoren, lægemiddelindustrien, fødevareindustrien og uddannelse. Endvidere er der udfordringer forbundet med håndhævelse af intellektuelle rettigheder (IPR). Vietnam har ganske vist en lovgivning på plads, der muliggør sanktioner i tilfælde af krænkelse af intellektuelle rettigheder, men lange sagsgange gør det vanskeligt i praksis at retsforfølge den krænkende part. Regeringen vil derfor sætte ind med øget IPR- rådgivning til danske virksomheder. På trods af massive investeringer i infrastruktur har den vietnamesiske regering haft vanskeligt ved at følge med den hastige økonomiske vækst og de krav, det stiller til udbygning af infrastruktur og energiforsyning. Udfordringerne på infrastrukturområdet giver dermed også nogle

7 7 muligheder for udenlandske investorer i lyset af kapitalbehovet og behov for tilførsel af teknologi. Den vietnamesiske regering har udpeget skibsbygning som et af de strategisk vigtigste erhverv for Vietnam, hvilket er relevant for Danmark som en af de førende nationer for skibsbygningsteknologi. Både i forhold til produktionsmetoder og teknologi til skibe og offshoreaktiviteter. Potentielle markedsmuligheder for danske maritime virksomheder i forhold til den vietnamesiske skibsbygningsindustri vil løbende være under observation under hensynstagen til den usikkerhed, der aktuelt præger den vietnamesiske skibsbygningsindustri. Endelig er Vietnams uddannelsessystem utidssvarende med pensum og indlæringsmetoder, der ikke afspejler virksomhedernes krav til jobkandidater. Det betyder, at mange virksomheder må allokere betydelige ressourcer i oplæring af medarbejdere. Regeringen vil arbejde på at reducere barriererne for dansk erhvervsliv i Vietnam. Det vil især ske i regi af EU markedsadgangskomiteen samt i Joint Trade Commission, der fremover forankres på politisk niveau. Det vil bidrage til en styrkelse af de handelsmæssige relationer på højeste niveau og sikre politisk bevågenhed om danske mærkesager. Endvidere vil Danmark tage aktiv del i udformningen af EU s holdning i de netop påbegyndte forhandlinger med Vietnam om en frihandelsaftale. Med udgangspunkt i regeringens overordnede vækstmarkedsstrategi og blik for de muligheder, der er særligt gældende på det vietnamesiske marked, har regeringen valgt at fokusere på en række sektorer i Vietnam, der vil blive gennemgået yderligere i de efterfølgende afsnit.

8 8 3. Grøn vækst Vietnams økonomiske udvikling fra et landbrugs- til et industrisamfund udfordrer miljø- og energiområdet. Ikke mindst energiforbruget er vokset betydeligt, og energiefterspørgslen ventes at blive tredoblet frem mod Den vietnamesiske regering planlægger investeringer på energiområdet i størrelsesordenen 49 mia. USD i perioden Samtidig er Vietnam ét af de lande i verden, som er mest sårbare overfor de negative effekter af klimaforandringer. Den vietnamesiske regering er bevidst om udfordringerne og har vedtaget The Vietnam Green Growth Strategy som en langsigtet strategi for øget anvendelse af vedvarende energi og energieffektivitet. Implementeringen af strategien hæmmes af begrænset ekspertise og økonomiske ressourcer samt subsidierede energipriser. Sidstnævnte forventes dog harmoniseret med verdensmarkedspriserne i medfør af WTO-aftalen. Som led i den vietnamesiske regerings bestræbelser på energiområdet er bl.a. vedtaget en målsætning om, at vedvarende energi skal udgøre 5,6 pct. af det totale energiforbrug inden 2020 og 9,4 pct. inden Der er især fokus på solenergi, vind, biogas og biomasse. Der er etableret incitamentsordninger for vindprojekter, og det er planen at lignende ordninger skal iværksættes for andre vedvarende energikilder. I forhold til energieffektivitet iværksatte regeringen i 2011 Law on Energy Saving and Efficiency. Loven opstiller specifikke energisparemål for udvalgte typer af industri-, forsynings- og transportvirksomheder. Eftersom industrien står for ca. 45 pct. af det totale energiforbrug, er der gode muligheder for at indarbejde mere effektive og grønne teknologier i den vietnamesiske industri. Energieffektiviseringer støttes af offentlig-private investeringsfonde. Danmark har siden 2009 støttet Vietnam National Energy Efficiency Programme (VNEEP). I forlængelse af den indsats planlægger Danmark at støtte Vietnam under Klimapuljens globale ramme med underskrivelse af et energisektorprogram, som har til formål at fremme energieffektivitet i små og mellemstore virksomheder samt i bygninger for derigennem at fremme landets omstilling til et lavemissionssamfund. Endvidere er et myndighedssamarbejde mellem Danmark og Vietnam under opbygning. Danmark ønsker med samarbejdet at bidrage til at skabe en holdbar udviklingsbane for den vietnamesiske energisektor gennem udbredelse af kendskabet til de unikke danske politiske og regulatoriske erfaringer på det energipolitiske område. Konkret vil fagligt underbygget rådgivning om udbygning af vedvarende energi og energieffektivitet blive tilvejebragt gennem samarbejde med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, herunder Energistyrelsen. Den danske støtte skal fremme kapacitetsopbygning, konkrete energibesparelser og emissionsreduktioner samt fremme regeringssamarbejde. Samarbejdet kan også være medvirkende til at synliggøre Danmarks styrkeposition indenfor grønne løsninger.

9 9 Vand- og spildevandsområdet udgør også et indsatsområde for den vietnamesiske regering. Her er der behov for at forbedre vandkvaliteten samt reducere spild på vandledningsnettet. Spildevands- og affaldshåndtering er ligeledes et voksende problem for vandmiljøet og befolkningens sundhedstilstand, idet hovedparten af spildevand fra husholdninger og industri ledes direkte ud i floder. Danmark og Vietnam underskrev i november 2011 en fælleserklæring (Joint Declaration) i forbindelse med H.K.H Kronprinsens besøg. Fælleserklæringen tager sigte på at etablere et partnerskab mellem Danmark og Vietnam inden for klima, energi, miljø og grøn vækst. Dette er i tråd med, at Danmark som led i udfasningen af udviklingsbistanden bl.a. fokuserer på at sikre en social ansvarlig og grøn vækst samt imødegå klimaforandringer. Fælleserklæringen udgør et første skridt mod den dansk-vietnamesiske partnerskabsaftale, som ventes indgået i Udsigten til fortsat høj økonomisk vækst, stigende industriproduktion og fortsat urbanisering kombineret med Vietnams betydelige investeringer i energi- og klimaudfordringer giver store muligheder indenfor en række grønne vækstsektorer og åbner derved interessante perspektiver for danske virksomheder. Markedet er dog fortsat umodent, og derfor bør danske virksomheder anlægge en langsigtet strategi for markedstilgangen. Regeringen vil På det politiske niveau sikre at danske erfaringer inden for grønne rammebetingelser bliver udvekslet med vietnamesiske beslutningstagere. Synliggøre danske kompetencer og løsninger inden for 1) vedvarende energi, 2) energieffektivitet 3) affaldshåndtering/ressourceeffektivitet samt 4) vandforsyning og spildevand gennem målrettede erhvervsfremstød, projekter og generel markedsføring. Fremme kapacitetsopbygning inden for grøn vækst hos vietnamesiske myndigheder gennem støtte til det nationale klimaprogram og det nationale program for vand og sanitet i landdistrikter. Gennem Danida Business erhvervsinstrumenterne finansiere grønne investeringer og grønne partnerskaber mellem danske og vietnamesiske virksomheder. Bruge Danmarks energipolitiske kompetencer til aktivt at fremme grøn omstilling i Vietnam gennem myndighedssamarbejde, der kan udbrede kendskab til danske politiske og regulatoriske erfaringer. Arbejde for en styrket markedsføring af danske grønne løsninger samt for at fremme kendskab til danske kompetencer inden for energieffektivitet. Fremme energieffektivitet i den vietnamesiske bygningssektor med fokus på udvikling og implementering af energikrav i nybyggeri og forberedelse af muligt demonstrationsbyggeri, som kan medvirke til at øge kendskab til energieffektive danske løsninger.

10 10 4. Landbrug, fiskeri og fødevarer Landbrugs- og fiskerierhvervenes store betydning for den vietnamesiske økonomi i form af jobskabelse og eksportindtægter gør, at det er et erhverv, som har den vietnamesiske regerings bevågenhed i forhold til at sikre fremtidig vækst. Inden for fiskerisektoren har Danmark som nævnt gennem udviklingsbistanden medvirket til at forbedre indtægtsgrundlaget for fattige befolkningsgrupper gennem støtte til en bæredygtig udvikling af akvakultur/dambrug samt til kvalitetsforbedring og markedsføring af fiske-

11 11 riprodukter. Det har været en væsentlig forudsætning for den markante stigning i Vietnams eksport af fisk og skaldyr, der steg fra ca. 550 mio. USD i 1995 til mere end 6 mia. USD i Vietnam har oplevet høj vækst i eksporten af landbrugs- og fiskeriprodukter gennem de seneste år, og inden for nogle produkter er Vietnam nu blandt verdens absolut førende eksportører. Det gælder bl.a. peber, cashewnødder, ris, kaffe samt fisk/skaldyr. Eksporten er i dag primært kendetegnet ved uforarbejdede råvarer, og her ønsker den vietnamesiske regering at bevæge sig i retning af en højere grad af forædling med henblik på at øge afsætningsmulighederne lokalt såvel som på de udenlandske markeder. For så vidt angår sidstnævnte er man særligt interesseret i at øge eksporten til de mere krævende markeder i forhold til kvalitet og fødevaresikkerhed som f.eks i USA og Europa. Der er således behov for store investeringer i højteknologisk produktionsudstyr med henblik på at øge produktiviteten og højne kvaliteten af produkterne. Her er der på kort sigt fortsat tale om en begrænset efterspørgsel fra mellemstore og større vietnamesiske virksomheder, der producerer højkvalitetsprodukter, men markedet for højteknologisk udstyr forventes at vokse i årene fremover tilskyndet af bl.a. den vietnamesiske regerings bestræbelser på at støtte udviklingen af fødevaresektoren. Den øgede levestandard betyder også, at der stilles højere krav til kvalitet og fødevaresikkerhed. Udbuddet af importerede fødevarer og specialprodukter vokser i takt med, at detailhandelsbilledet i Vietnam er under forandring. Der ses et stigende antal super/hypermarkeder under opførelse, men distributions- og infrastrukturen er fortsat underudviklet og udgør dermed en udfordring for udenlandske mærkevarers indtog på markedet. Det skal holdes op imod den fordel, der vil være ved at gå ind på et marked i vækst, og hvor markedet sammenlignet med mange af de omkringliggende lande i regionen generelt set endnu ikke er kendetegnet ved så stor konkurrence. Regeringen vil Markedsføre dansk teknologi og viden inden for landbrug, fiskeri, fødevarer og fødevareteknologi gennem dialog med myndigheder, erhvervsfremstød, målrettede B-B-møder etc. Udbygge det eksisterende samarbejde med de vietnamesiske fødevaremyndigheder til også at omfatte områder som fødevaresikkerhed, miljøbeskyttelse samt energieffektivitet. Arbejde for at fjerne tekniske handelshindringer på fødevareområdet, herunder i regi af EU- Vietnam frihandelsforhandlingerne. Støtte etableringen af et dansk-vietnamesisk partnerskab inden for akvakultur (VIDATEC) med sigte på videns- og teknologioverførsel til understøttelse af en bæredygtig akvakultur industri.

12 12 5. Sundhed og velfærd Vietnam har i dag et underudviklet sundhedssystem, og med en voksende befolkning kombineret med stigende velstand står sektoren over for store udfordringer. Det er vurderingen, at udgifterne på sundhedsområdet vil stige fra knap 7 mia. USD i 2010 til ca mia. USD i Lægemiddelindustrien i Vietnam har svært ved at konkurrere med udenlandske produkter, og den indenlandske produktion dækker kun 50 pct. af hjemmemarkedets efterspørgsel. Markedet er endvidere kendetegnet ved mange produkter, der ikke lever op til lovgivningens krav. Den vietnamesiske befolkning efterspørger i stigende grad udenlandske produkter af høj kvalitet, og forbruget forventes at stige i årene fremover. Vietnam vil indtage en vigtig rolle som afsætningsmarked for den farmaceutiske industri, så allerede nu bør danske virksomheder overveje at indlede registrering af deres produkter. Markedet for medico udstyr forventes at fordobles fra 599 mio. USD i 2011 til 1,2 mia. USD i Meget af det eksisterende udstyr er forældet, og der er stort behov for en modernisering af udstyr og indførelse af nye behandlingsformer. Afsætningen af udstyr finder sted på fire områder: 1) hospitaler der står for ca. 70 pct. af afsætningen, 2) udenlandsk ejede sundhedsklinikker, 3) lokale privatejede sundhedsklinikker og 4) forskningsinstitutioner. Den indenlandske produktion er næsten ikke-eksisterende, og det meste medico udstyr bliver importeret fra udlandet. Afsætningsmulighederne for dansk medico udstyr forventes at være gode i årene fremover, idet hele sundhedssektoren står over for en gradvis udskiftning af det eksisterende udstyr. Der eksisterer en række adgangsbarrierer for udenlandske lægemiddelsvirksomheder, bl.a. legale handelsbarrierer i form af en kompleks prispolitik, der favoriserer lokale producenter. Regeringen vil Ved FTA-forhandlingerne mellem EU og Vietnam bl.a. arbejde for, at europæiske farmaceutiske produkter får nemmere adgang til det vietnamesiske marked. Invitere en højtstående delegation fra det vietnamesiske sundhedsministerium til Danmark for at øge kendskabet til den danske/europæiske regulering af lægemidler og medico udstyr. Arbejde for en styrket markedsføring af danske sundheds- og velfærdsløsninger.

13 13 6. Uddannelse Uddannelsessystemet i Vietnam består fortrinsvis af et statskontrolleret netværk af skoler, universiteter og colleges, og generelt trænger det vietnamesiske uddannelsessystem til grundlæggende reform på alle niveauer. Det mangelfulde uddannelsessystem i Vietnam betyder, at der inden for en række sektorer er mangel på kvalificerede medarbejdere. Det gælder både i forhold til faglærte arbejdere, hvor de erhvervsrettede uddannelser er utilstrækkelige, men også i forhold til kandidater til mellemleder-/lederjobs. Blandt danske virksomheder i Vietnam nævnes manglen på kvalificerede medarbejdere som én af barriererne ved at drive virksomhed i Vietnam. Der ligger heri en mulighed for at etablere partnerskaber mellem de virksomheder, som oplever skills mismatch, vietnamesiske erhvervsskoler og danske tekniske skoler med henblik på at etablere kapacitetsopbygning i det vietnamesiske erhvervsskolesystem. En anden mulighed er for danske tekniske skoler at etablere sig med selvstændige fysiske enheder i Vietnam baseret på efterspørgslen blandt virksomhederne. Begge muligheder forudsætter et tæt samarbejde med såvel vietnamesiske myndigheder på både centralt og lokalt plan som vietnamesiske skoler og uddannelsesinstitutioner. En øget synlighed for danske videregående uddannelsesinstitutioner og sektorens brede uddannelsestilbud til vietnamesiske institutioner og studerende kan endvidere have

14 14 betydning for fremtidige samarbejds- og eksportaftaler og understøtte danske virksomheders lokale engagement. I takt med den stigende velstand øges efterspørgslen på uddannelser af høj kvalitet. I de senere år er der etableret et parallelt privatfinansieret uddannelsessystem - ofte i partnerskaber med udenlandske uddannelsesinstitutioner. Desuden sender et stigende antal vietnamesiske forældre deres børn til udlandet for at studere. Vietnam er derfor et vigtigt potentielt partnerland for Danmark, når der skal fokuseres på eksport af dansk uddannelsesekspertise. I december 2010 blev der underskrevet et Memorandum of Understanding med henblik på at styrke samarbejdet på uddannelsesområdet mellem Vietnam og Danmark inden for bl.a. erhvervsuddannelser, videregående uddannelser og efter- og videreuddannelse på områder såsom bæredygtighed, pædagogik, ingeniørog plejesektoren. Danmark assisterer ligeledes Vietnam med en curriculum reform på grundskoleområdet. Professionshøjskolerne har i de senere år været fagligt aktive i Vietnam og arbejder bl.a. med at videreudvikle curriculum og pædagogiske metoder og efteruddanne undervisere i landet. Interessen for at indgå i partnerskaber med vietnamesiske uddannelsesinstitutioner er voksende både med henblik på at eksportere danske undervisningssystemer og kurser til studerende ved vietnamesiske uddannelsesinstitutioner, lærerudveksling samt at sende danske studerende på praktikophold i Vietnam. Regeringen vil Indgå en dialog med de vietnamesiske myndigheder om forbedring af de politiske rammebetingelser på uddannelsesområdet. Følge op på det dansk vietnamesisk Memorandum of Understanding fra 2010 på uddannelsesområdet, herunder muligheden for at videreudvikle potentialet for uddannelsessamarbejder for de danske professionshøjskoler, erhvervsakademier, tekniske skoler, VUC og AMU. Undersøge muligheden for en sektorbåret interesse for etablering af netværk blandt danske undervisningsinstitutioner (universiteter, kunstneriske uddannelsesinstitutioner, professionshøjskoler, erhvervsakademier, tekniske skoler, VUC og AMU) og virksomheder med erfaring og interesse for Vietnam, blandt andet med henblik på at fremme eksport af dansk uddannelse og uddannelsesekspertise til Vietnam gennem et tæt samarbejde med danske og vietnamesiske uddannelsesinstitutioner samt relevante danske og vietnamesiske myndigheder. Arbejde aktivt på at facilitere fortsat samarbejde mellem danske og vietnamesiske videregående uddannelsesinstitutioner. Dansk uddannelsesekspertise vurderes at have rigtig gode muligheder inden for de tekniske erhvervsuddannelser, erhvervsakademiuddannelser, professionsbachelor-uddannelser og voksenuddannelse generelt.

15 15 7. Corporate Social Responsibility Danske virksomheder i Vietnam har grundlæggende været gode til at integrere Corporate Social Reponsibility (CSR) i deres forretningsstrategier for Vietnam, og den fremtrædende danske rolle inden for CSR er anerkendt i det vietnamesiske samfund. Danske virksomheder efterspørger information og viden om, hvordan det sikres at lokale underleverandører implementerer grundlæggende CSR-principper. Der er et ønske fra de danske virksomheder om, at CSR-principperne indarbejdes i hele deres værdikæde. Fra vietnamesiske myndigheder og erhvervsliv kan der også registreres en øget interesse for CSR som redskab til at få landets virksomheder til at udvise samfundsansvarlig adfærd, og der er generelt en åbenhed over for at lære af de danske erfaringer. Flere større vietnamesiske virksomheder erkender, at efterlevelse af CSR-principperne er nødvendige, hvis de skal konkurrere på eksportmarkederne. Erhvervs- og Vækstministeriet har sammen med i 2012 iværksat et projekt for ansvarlig leverandørstyring med fokus på en række asiatiske vækstmarkeder.

16 16 Vietnam har været et af de førende lande i dette projekt, som forventes at fortsætte i de kommende par år. Indsatsen fra dansk side indtil 2015 fokuserer på, at danske virksomheder integrerer CSR i hele deres værdikæde gennem samarbejde med myndigheder, virksomheder og NGO er. Der vil være fokus på yderligere udbredelse af samfundsansvarlig adfærd gennem seminarer, kontakt til myndigheder og erhvervsliv samt vietnamesisk presse. Ambassadens introduktion på workshops i foråret 2012 af bl.a. CSR-Kompasset til de danske virksomheder har givet disse et nyt værktøj i denne forbindelse. Ambassadens rådgivning af de enkelte virksomheder vil bl.a. omfatte disses lokale CSR-strategi, ansvarlig leverandørstyring, samarbejdet med virksomhedens lokale interessenter samt CSR i politiske og sociale analyser. Desuden vil der blive fulgt op på konklusionerne fra det danske EU-formandskab, hvor der bl.a. lægges vægt på FN s nye principper om erhvervsliv og menneskerettigheder. Med regeringens lancering af en mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd kan virksomheder blive indklaget for overtrædelser af OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder. Det forventes derfor, at danske virksomheder, der opererer i Vietnam, får øget behov for at etablere strukturer til at styrke ansvarlig virksomhedsadfærd internt og i relation til deres samarbejdspartnere. Regeringen vil Markedsføre og implementere FN principper om menneskerettigheder og erhvervsliv i forbindelse med det generelle CSR-arbejde, såvel i forhold til danske virksomheder og inden for EU-kredsen samt i forhold til vietnamesiske myndigheder og virksomheder. Gennem vietnamesisk presse markedsføre dansk erhvervsliv som et af de førende inden for CSR i praksis. Overfor vietnamesiske myndigheder og erhvervsliv understrege vigtigheden af CSR som en del af det vietnamesiske samfund samt erhvervsliv. Dialogen med de vietnamesiske myndigheder vil tage udgangspunkt i konkrete danske erfaringer såvel fra Danmark som i erhvervssektorsamarbejdet i Vietnam. Integrere CSR-budskaber i forbindelse med erhvervsfremstød såvel overfor vietnamesisk erhvervsliv som over for myndigheder samt uddannelses og forskningsinstitutioner. Lancere mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Mæglings- og klageinstitutionen skal behandle sager om brud på OECD s retningslinjer samt informere om institutionen og OECD s retningslinjer over for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

17 17 ANNEX: Handlingsplan Nedenstående handlingsplan sammenfatter konkrete tiltag og aktiviteter med henblik på yderligere at fremme dansk-vietnamesisk samhandel og investeringer. Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Grøn vækst generelt Relevante ministerier Gennemførelse af officielle besøg og besøg på embedsmandsniveau med vægt på grøn vækst. Øget kendskab til de politiske rammebetingelser for udvikling af grøn vækst. Etablering af grønne partnerskaber mellem danske og vietnamesiske virksomheder gennem Danida Business erhvervsinstrumenterne. Sikre fodfæste og markedsadgang for danske virksomheder inden for grøn vækst Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Grøn vækst vand Miljøministeriet Udbygge kontakter til vietnamesiske beslutningstagere samt øvrige aktører inden for vandsektoren. Øget kendskab til danske kompetencer inden for vandteknologi samt øget eksport. Miljøministeriet Arbejde for gennemførelse af pilotprojekt inden for Non Revenue Water mellem Hanoi og København. Bedre kendskab til danske kompetencer inden for vandteknologi samt øget eksport Gennemførelse af projekter inden for spildevand i en række provinser i Vietnam. Øget kendskab til danske kompetencer inden for spildevand samt øget eksport. Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Grøn vækst vedvarende energi Udbygge kontakter til vietnamesiske myndigheder og erhvervsliv, herunder undersøge mulighederne for finansiering til fremme af danske vindmøllekompetencer i Vietnam. Øget eksport af dansk vindmølleteknologi Afholdelse af seminarer om dansk vindmølleteknologi. Øget eksport af dansk vindmølleteknologi. Gennemførelse af to pilotprojekter inden for solpumper hhv. i det sydlige Vietnam og i det nordlige Vietnam. Øget efterspørgsel efter solteknologi, hvor Danmark har stærke kompetencer

18 18 ANNEX: Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Grøn vækst energieffektivitet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Underskrivelse af aftale om energisektorprogram og efterfølgende implementering af støtte til energieffektivitet i små og mellemstore virksomheder og i bygningssektoren. Fremme af energieffektivitet i industri og byggeri samt kendskab til danske kompetencer inden for energieffektivitet Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Forberedelse af muligt demonstrationsbyggeri under nyt program for støtte til energieffektivitet med henblik på at illustrere relevante løsninger både ift. design af bygninger og enkeltkomponenter. Øge kendskab til danske kompetencer inden for energieffektive løsninger Gennemførelse af stakeholder seminarer vedrørende energieffektivitet inden for byplanlægning samt byggeri i samarbejde med danske virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Bedre kendskab til danske kompetencer inden for energieffektivitet samt øget eksport 2013 Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Grøn vækst affaldshåndtering - ressourceeffektivitet Udbygge kontakter til vietnamesiske myndigheder og erhvervsliv samt undersøge mulighederne for finansiering til fremme af danske kompetencer indenfor ressourceeffektiv affaldshåndtering i Vietnam. Bedre kendskab til danske kompetencer inden for affaldshåndtering samt øget eksport. Gennemførelse af studietur inden for affaldshåndtering for danske virksomheder. Øget kendskab til danske kompetencer inden for affaldssortering. 2013

19 19 ANNEX: Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Landbrug, fiskeri og fødevarer Fødevareministeriet Besøg af den vietnamesiske landbrugsminister til Danmark, bl.a. i samarbejde med FOOD. Øget kendskab til dansk fødevarestandard, fiskeri samt promovering af Danmark som hub for vietnamesisk fiskerieksport til Europa Fødevareministeriet Fødevarestyrelsen Som et led i konkrete handelsfremmende aktiviteter søge at gennemføre tekniske besøg af vietnamesiske embedsmænd med fokus på fødevaresikkerhed og veterinære forhold. Indgåelse af samarbejdsaftale, hvis det er relevant for at fremme eksport af fødevarer og fødevareteknologi og udstyr. Høj kendskabsgrad til danske veterinære standarder og fødevaresikkerhed med henblik på at udbygge danske virksomheders markedsadgang for fødevarer og slagteriudstyr. Fødevareministeriet Arbejde for fjernelse af tekniske handelshindringer på fødevareområdet i forbindelse med FTAforhandlingerne. Bedre markedsadgang for danske fødevarer. Gennemførelse af eksportfremstød inden for udstyr og teknologi til svineproduktion og slagterier i samarbejde med erhvervet/relevante organisationer. Bedre markedsadgang for dansk teknologi og knowhow. 2013/2014 Gennemførelse af eksportfremstød for fødevarer i samarbejde med erhvervet/relevante organisationer. Øget salg af danske fødevarer Miljøministeriet Etablering af et dansk-vietnamesisk partnerskab inden for akvakultur (VIDATEC). Øget kendskab til og eksport af dansk miljøteknologisk udstyr og knowhow til bæredygtig akvakultur

20 20 ANNEX: Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Sundhed og velfærd Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udbygge kontakter på højt niveau blandt vietnamesiske sundhedsmyndigheder, herunder besøg af den vietnamesiske sundhedsminister i Danmark, bl.a. i samarbejde med sundheds- og velfærdskonsortiet. Synliggørelse af danske kompetencer på sundheds- og velfærdsområdet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Arbejde på fjernelse af tekniske handelshindringer på sundhedsområdet. Bedre markedsadgang for danske lægemiddelprodukter. Etablering af netværk for danske farmaceutiske virksomheder med interesse for Vietnam. Øget eksport af danske farmaceutiske produkter. 2014

21 21 ANNEX: Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Uddannelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Indgå en dialog med de vietnamesiske myndigheder om forbedring af de politiske rammebetingelser på uddannelsesområdet. Fjernelse af barrierer for danske uddannelsesaktiviteter i Vietnam i henhold til vietnamesisk lovgivning og praksis samt bedre grundlag for udveksling af viden Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Opfølgning på danskvietnamesisk MoU, bl.a. i relation til afdækning af potentialet for videregående uddannelsessamarbejder i Vietnam. Styrket samarbejde på uddannelsesområdet, understøtte videndeling, fælles aktiviteter og øget mobilitet af studerende og undervisere. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøge muligheden for en sektorbåret interesse for etablering af netværk blandt danske undervisningsinstitutioner og virksomheder med erfaring og interesse for Vietnam. Eksport af dansk uddannelse og uddannelsesekspertise til Vietnam. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Arbejde aktivt for at facilitere fortsat samarbejde mellem danske og vietnamesiske videregående uddannelsesinstitutioner. Styrket samarbejde på uddannelsesområdet.

22 22 ANNEX: Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Corporate Social Responsibility Erhvervs- og Vækstministeriet CSR vurderinger af udvalgte danske virksomheder i Vietnam. Bedre indarbejdelse af CSR-principperne hos danske virksomheder i Vietnam Erhvervs- og Vækstministeriet Markedsføring af Danish Responsibility-projektet herunder også ved erhvervsfremstød. Markedsføring af danske virksomheder med en stærk samfundsansvarlig profil. Erhvervs- og Vækstministeriet I samarbejde med Ministry of Labour, War, Invalids and Social Affairs gennemføres oplysningsseminar om CSR-principperne over for vietnamesiske virksomheder. Bedre indarbejdelse af CSRprincipperne hos vietnamesiske virksomheder Erhvervs- og Vækstministeriet Lancering af mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Bedre indarbejdelse af CSR-principperne hos danske virksomheder i Vietnam

23 23 ANNEX: Handlingsplan Ansvarlig Handling Forventet resultat Tidshorisont Andre tiltag Kulturministeriet Gennemførelse af besøgsprogrammer i Danmark for vietnamesiske kulturelle nøgleaktører. Øget kendskab til de centrale aktører med henblik på styrket, fremtidigt kultursamarbejde og -udveksling og frem Erhvervs- og Vækstministeriet Rådgivning af danske virksomheder om IPR-rettigheder i Vietnam i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrelsen. Sikre danske produkters rettigheder i Vietnam. Etablering af et Advisory Board bestående af lokale danske virksomheds repræsentanter. Adgang for danske virksomheder til praktiske erfaringer med virksomhedsetablering og drift i Vietnam Tilbyde one-gate-entry konceptet med inkubator facilitet i Ho Chi Minh City og Hanoi. Lettere etableringsbetingelser for danske virksomheder I regi af FTA forhandlingerne afholde jævnlige møder med danske virksomheder for at indhente danske synspunkter på handelsbarrierer. Gøre danske synspunkter gældende i regi af FTA-forhandlingerne i forhold til fjernelse af handelsbarrierer. Indsamle danske synspunkter til brug for forhandlingerne om en ASEAN-frihandelszone fra Fjernelse af handelsbarrierer Større internationale projekter i vækstmarkeder kræver muskler og tidlig identifikation. Eksportrådet vil hjælpe virksomhederne til at levere systemløsninger af skræddersyede danske kompetencer i en strategisk virksomhedsalliance, hvor store virksomheder trækker SMV erne med sig. Der etableres en strategisk virksomhedsalliance inden for en af regeringens prioritetssektorer med henblik på at bearbejde konkrete forretningsmuligheder på markedet. Etableres i 2013 og frem

24 24 Vækstmarkedsstrategi Vietnam 2012/2013:6 Såfremt spørgsmål kan henvendelse rettes til: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade København K Tlf. : Asiatisk Plads København K Tlf.: Elektronisk publikation Design e-types & India Foto Thomas Bo Pedersen samt fotos fra Danmarks ambassade i Vietnam Web Publikationen kan hentes på og

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund

SMV erne og Kina. Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund SMV erne og Kina Eksportrådet, kontorchef Susanne Hyldelund Temaer Hvorfor har regeringens en strategi for Kina? Konsekvenser for SMV ere Hvordan kommer man videre? Real 2005 US$ Verdens 10 største økonomier

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer

Vækst gennem eksport. LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Vækst gennem eksport LU Workshop 8. april 2014 Anders søgaard Landbrug & Fødevarer Verdensmarkederne Fødevareklyngen (2012) Mia. kr. EUROPA 100,3 AMERIKA 7,7 ASIEN 33,5 AFRIKA 2,4 OCEANIEN 2,0 Hvad gør

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Åbne markeder, international handel og investeringer

Åbne markeder, international handel og investeringer 14 Økonomisk integration med omverdenen gennem handel og investeringer øger virksomhedernes afsætningsgrundlag og forstærker adgangen til ny viden og ny teknologi. Rammebetingelser, der understøtter danske

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport

IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport Organisation for erhvervslivet Februar 2010 IndonesIen kan blive næste store vækstmarked for eksport AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT TRYGVE ILKJÆR Indonesien står på spring

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk

Strategi for DBDH Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Strategi for DBDH 2016-2018 Fjernvarmebranchens samlede eksportorganisation og stærkeste netværk Marked og omverden Mere end halvdelen af verdens mennesker bor i byer. FN forventer, at byerne skal huse

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri?

Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Hvordan sikrer vi en stærk og udviklingsorienteret lægemiddelindustri? og hvad er produktionens rolle heri? Lars Nørby Johansen, formand for Danmarks Vækstråd Lægemiddelproduktion - en dansk styrkeposition

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål:

Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse af følgende spørgsmål: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 200 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET Der er tale om et åbent samråd. Erhvervs- Vækst- og Eksportudvalget udbeder sig besvarelse

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen

Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Kolofon Strategi - Eksportfremmeindsatser for fødevareklyngen September 2014 Denne strategi er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Regeringens Vækstmarkedsstrategi

Regeringens Vækstmarkedsstrategi Regeringens Vækstmarkedsstrategi Maj 2012 2 Indhold Danske løsninger på vækstmarkedernes udfordringer...4 Målsætninger....6 1. Udbygning af forbindelserne med vækstmarkederne styrkelse af netværk i Danmark...8

Læs mere

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande

UDVIKLING VÆKST BALANCE. Fødevareklyngens indsats i udviklingslande UDVIKLING VÆKST BALANCE Fødevareklyngens indsats i udviklingslande Vi skal handle mere med udviklingslande Samhandel og eksport styrker vækst og beskæftigelse i udviklingslandene, når det sker på bæredygtige

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab

Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab Styrkelse af vækstvilkårene for eksport af vandløsninger set fra et vandselskab 21. November 2012 Anders Bækgaard Regeringen vil gøre en langt større indsats for at hjælpe virksomhederne med at få fodfæste

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydafrika

Vækstmarkedsstrategi. Sydafrika Vækstmarkedsstrategi Sydafrika Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydafrika...3 2. Muligheder og udfordringer....5 2.1 Muligheder..................................................................................................................................................

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK

Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Perspektiver for udvikling af fødevaresektoren i post-konflikt områder med fokus på IRAK Ole Stokholm Jepsen Seniorrådgiver NIRAS International Consulting 10. december 2008 Global Fødevarekrise National

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Hans Peter Slente Energikonference 2017 24. april 17 Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Chefkonsulent Hans Peter Slente DI Energi Energiindustriens beskæftigede i Danmark Antal

Læs mere

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform

Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid. Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Disruptionrådet Partnerskab for Danmarks fremtid Udkast til temaer og formål samt arbejdsform Overordnede temaer til drøftelse i partnerskabet Nye teknologier og forretningsmodeller Fremtidens kompetencer

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016.

Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Forprojektgruppe - Tyskland Statusnotat til Vækstforums møde 31. august 2016. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 regional-udvikling@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder

Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Organisation for erhvervslivet Januar 21 Stort potentiale for mindre og mellemstore virksomheder på vækstmarkeder Af afsætningspolitisk chef Peter Thagesen, PTH@DI.DK og konsulent Jesper Friis, JEF@DI.DK

Læs mere

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER

STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER Organisation for erhvervslivet Marts 2010 STÆRKT VÆKSTPOTENTIALE I SUNDHEDSFREMMENDE FØDEVARER AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Salget af sundhedsfremmende fødevarer er stærkt stigende i vores

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Svar på Spørgsmål 11 Offentligt Spørgsmål 9 dels Indien laves en formulering, der sikrer, at miljøproblemer, og ikke mindst klimaproblemerne kommer til at spille en vigtig

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Vækstpolitik 2013-2017

Vækstpolitik 2013-2017 Vækstpolitik 2013-2017 Strategiske samarbejder For at opnå tilstrækkelig kompetence og styrke til i 2017 at være en af Danmarks 10 bedste erhvervskommuner, vil kommunen indgå i en række strategiske samarbejder/partnerskaber.

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation

Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation Den 27. maj 2011 Nyhedsbrev om de politiske aftaler med vækstinitiativer samlet i pakken Danmark som vækstnation 1. Indledning I dag har regeringen, Dansk Folkeparti og Pia Christmas- Møller indgået aftale

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder.

Der skal nu fokus på implementering i den daglige drift, samt udvikling af udvalgte temaer og områder. UDKAST Handlingsplan 2012-2013 - Videregående uddannelser Indledning Kompetenceparat 2020 er en langsigtet satsning med det formål at hæve kompetenceniveauet markant i regionen frem mod 2020, gennem en

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi USA

Eksportanalyse af Vandteknologi USA Eksportanalyse af Vandteknologi USA September 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-598-5 2 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Eksportanalyse af vandteknologi

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder

REFERAT. Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder REFERAT Rundbord d. 15. maj 2017 om fremme af samfundsansvar i globale værdikæder RUNDBORD D. 15. maj 2017 Fremme af ansvarlige globale værdikæder Sted: DIEH Hub, Overgaden Oven Vandet 10, st. 1415 København

Læs mere

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel

Planlægning i europæisk perspektiv. ESPON med en dansk vinkel Planlægning i europæisk perspektiv ESPON med en dansk vinkel Danmark i international sammenhæng Globaliseringen har stor betydning for Danmark, ikke mindst i form af en kraftig urbanisering. Når nogle

Læs mere

Vækstaftaler

Vækstaftaler Vækstaftaler 2017-2019 Som et led i udmøntningen af den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) ønsker Vækstforum at indgå tre vækstaftaler, som skal være med til at løse komplekse vækstudfordringer

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012. Bilag til meddelelser. Meddelelse nr. 58.19

Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012. Bilag til meddelelser. Meddelelse nr. 58.19 Forretningsudvalgets møde den 12. juni 2012 Bilag til meddelelser Meddelelse nr. 58.01 Brev fra Bent Hansen og Carl Holst til finansministeren i anledning af regeringens 2020-plan Danmark i arbejde Udfordringer

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport

Økonomisk analyse. Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Økonomisk analyse 23. november 2012 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Verdens fødevareforbrug stiger Gode muligheder for dansk eksport Highlights:

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Fødevareministeriets kommunikationspolitik

Fødevareministeriets kommunikationspolitik Fødevareministeriets kommunikationspolitik 2 Fødevareministeriets kommunikationspolitik Indhold Indledning... 5 Formål... 6 Målsætninger... 7 Principper for god kommunikation... 8 Målgrupper... 9 Roller

Læs mere

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed

Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed NOTAT 15. april 2015 Ønske: Ny fagligt stærk, dedikeret og effektiv lægemiddelmyndighed Både patienterne og lægemiddelindustrien har brug for en selvstændig, fagligt stærk og effektiv lægemiddelmyndighed

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea

Vækstmarkedsstrategi. Sydkorea Vækstmarkedsstrategi Sydkorea Oktober 2012 2 Indhold 1. Regeringens vision for et styrket fokus på Sydkorea...3 Danmarks eksport...5 Det styrkede dansk-koreanske forhold....6... 2. Muligheder og udfordringer

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere