Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015."

Transkript

1 Redegørelse Personaleforbrug

2 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere, Direktion, MED-system og andre interesserede. Der udsendes årlige redegørelser om udvalgte emner i overensstemmelse med det årshjul, der er aftalt i Hoved-MED. Det er tanken, at disse redegørelser ud over relevante data kan suppleres med andre faktuelle oplysninger og hovedtendenser på området. Data for sygefravær og reaktioner fra Arbejdstilsynet udsendes hvert kvartal som særlige rapporter. Redegørelsen offentliggøres på viborg.dk. Redaktionen afsluttet den 16. februar 2015 Redaktion: Ole Kristensen og Knud Sejer Jensen Forsidebillede: Camilla Fabricius Viborg Kommune Stabs- og Byrådssekretariatet / Personale- og organisationsudvikling Prinsens Alle Viborg Tlf eller

3 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG PERSONALEFORBRUG DE STØRSTE FAGGRUPPER PERSONALEFORBRUG FORDELT PÅ FAGGRUPPER PERSONALEFORBRUG PÅ DELOMRÅDER SKOLEOMRÅDET BREDT UDVIKLINGEN FOLKESKOLERNE UDVIKLINGEN SENIORJOBORDNINGEN I 2013 OG DELTIDSBESKÆFTIGELSE PERSONALEOMSÆTNING AFSKEDIGELSER Sammendrag Det ordinære personaleforbrug i Viborg Kommune fra kommunens start og til november 2014 er faldet med ca. 11 procent. Samme udvikling tegner gruppen af chefer og ledere sig for med et fald på 16 procent. Udviklingen for faggrupperne er ret forskellig, se diagram i afsnit 1. Det samlede ordinære personaleforbrug i Viborg Kommune er fra november 2013 til november 2014 steget med 2,4 % i forhold til et fald på landsplan med 1,2 procent. Det er særligt lærere, pædagoger og sundhedspersonale, der trækker opad. Personaleforbruget i november 2014 indenfor hele folkeskoleområdet er forøget med ca. 8 procent i forhold til november På selve skolerne er antallet af lærere steget med ca. 10 procent. Udviklingen af antal ansatte i seniorjob er faldet, idet det ikke har været muligt at nyansætte i fleksjob i Se nærmere oversigt i afsnit procent af de ansatte er på deltid, hvilket er lidt lavere end på landsplan. Det har ligget ret konstant over tid med en svag faldende tendens. Se nærmere i afsnit 4. Personaleomsætningen er lavere i Viborg Kommune end i kommunerne på landsplan. En undtagelse er dagplejere som er reduceret i antal på grund af lavere børnetal og specialarbejdere, hvor Park & Vejservice har gennemført konkurrenceudsættelse. I forhold til den foregående periode er personaleomsætningen forøget det gælder særligt akademikere, lærere, sosu-personale og sundhedspersonale. Se nærmere i afsnit 5. Antallet af uansøgte afskedigelser i 2014 er på niveau med tidligere år var særligt præget af personalereduktioner på dagplejeområdet. Afskedigelser på grund af sygefravær er faldende halveret over de seneste 4 år. Der er gennemført omplacering af 17 medarbejdere i 2014, som derved har undgået at fratræde på grund af personalereduktioner. Se afsnit 6. 3

4 1. Personaleforbrug de største faggrupper Indekstal for det ordinære personaleforbrug ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Omregnet til fuldtidsansættelser Viborg Kommune total. * samtlige chefer, men kun ledere indenfor undervisning, sundhedsområdet og pædagogisk uddannede ledere.. Omfatter månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, ekskl. ansatte i seniorjob. Den overordnede udvikling i det ordinære personaleforbrug fra kommunens start og indtil 2013 udviste et fald på ca. 14 procent for alle faggrupper i gennemsnit. Fra er udviklingen nu stabiliseret, således at der er en lille stigning i antal ansatte. Der er fortsat faldende antal indenfor rengøring, specialarbejdere, teknisk service og dagplejere. Årsagen hertil er til dels konkurrenceudsættelser og effektiviseringer, dels faldende børnetal. Chefer og ledere reduceres ligeledes fortsat. Udviklingen er nu vendt for andre grupper, herunder kontorpersonale, socialrådgivere, pædagoger og lærere. Sundhedskartellets personale (syge-/sundhedsplejersker, terapeuter, kost/ernæring) og akademikerne oplever en fortsat vækst i antal ansatte. 4

5 2. Personaleforbrug fordelt på faggrupper Faktiske tal for det ordinære personaleforbrug ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Omregnet til fuldtidsansættelser. Overenskomstansatte og tjenestemænd måneds- og timelønnede 2013 August Ansatte i alt (ordinært personaleforbrug) Akademikere Beredskabspersonale Chefer Dagplejere Forhandlingskartellets personale Hjemmevejledere og pædagoger i døgninstitutioner Husassistenter Håndværkere m.fl Kontor- og it - personale Ledende værkstedspersonale ved klientværksteder Ledere m.fl., på undervisningsområdet Ledere/mellemledere ved ældre-området (FOA) Lærere Musikskolelærere Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgnområdet Pædagoger - daginstitution / klub/ SFO Pædagoger - forebyggende og dagbehandling (familieområdet) Pædagogisk personale, særlige stillinger Pædagogisk personale i dagplejeordninger Pædagogisk uddannede ledere Pædagogmedhjælpere, dagtilbudsområdet Rengøringsassistenter Social- og sundhedspersonale Socialrådgivere./socialformidlere Specialarbejdere./ faglærte gartnere/brolæggere Sundhedskartellets personale Syge- og sundhedspersonale, ledere Tandklinikpersonale inkl. tandlæger Teknisk Service Tekniske designere m.fl Grupper med under 10 fuldtidsansatte er ikke vist. NB: Der er indregnet ansatte i akutjob og seniorjob. Viborg Kommunes personaleforbrug er fra november 2013 november 2014 forøget med 2,4 % i forhold til november Stigningen er bl.a. synlig på fagområderne akademikere, kontor- og itpersonale, lærere, pædagoger i dagtilbud, pædagogmedhjælpere, socialrådgivere og sundhedskartellets personale. Omvendt er dagplejere og specialarbejdere faldet i antal. Den tilsvarende udvikling i samme periode i alle landets kommuner er et fald på 1,2 %. Hos sosu-personalet kan det betydelige indtag af ikke-uddannede ferieafløsere ses i forholdet mellem tallene i august og november

6 3. Personaleforbrug på delområder 3.1. Skoleområdet bredt udviklingen Fuldtidsansatte Overenskomstområde (med flere end 10 ansatte) Ændring i procent Akademikere 14,3 14,6 2,7 % Kontor- og It-personale 46,9 51,7 10,3 % Ledere undervisningsområdet 59,1 60,0 1,6 % Lærere m.fl. i folkeskole og specialundervisning 890,0 960,0 7,9 % Pædagogisk personale 197,0 206,8 5,0 % Pædagogisk uddannede ledere 28,0 21,3-23,8 % Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 56,8 62,2 9,5 % I alt 1.354, ,6 7,9 % Ansættelsesform: Tjenestemænd og overenskomstansatte, ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Afgrænsning: Folkeskoler inkl. fællesudgifter, syge- og hjemmeundervisning, PPR, SFO, specialskoler og UU Folkeskolerne udviklingen Fuldtidsansatte Overenskomstområde (med flere end 10 ansatte) Ændring i procent Kontor- og It-personale, KL 39,6 44,9 13,3 % Ledere undervisningsområdet 52,1 54,0 3,7 % Lærere m.fl. i folkeskole og specialundervisning 753,1 826,9 9,8 % Pædagogisk personale 6,6 15,5 133,8 % Teknisk Service 45,7 66,2 45,0 % I alt 909, ,2 12,7 % Ansættelsesform: Tjenestemænd og overenskomstansatte, ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Afgrænsning: Folkeskoler Folkeskolereformen fra 1. august 2014 har haft betydelig indvirkning på antal ansatte, primært lærerne, men også på det pædagogiske personale. Stigningen i ansatte indenfor teknisk service skyldes omlægning af ansættelsesforholdene, således der arbejdes sammen i lokalområder på tværs af institutionstyper. Det betyder at alt teknisk servicepersonale pr. 1. maj 2014 er ansat på skoleområdet. 6

7 3.3. Seniorjobordningen i 2013 og Politikområder Antal personer Antal personer Ialt De tekniske områder 2 2 Kultur og Fritid 8 5 Skoler Dagstilbud Familieområdet 0 0 Ældre 9 7 Handicap/psykiatri/udsatte 5 7 Beskæftigelse 8 1 Administration I 2014 har der ikke været adgang til at ansætte nye i seniorjob, hvilket har givet et naturligt fald i antal ansatte. Seniorjobordningen i hovedtræk Kommunerne har i følge loven forpligtelse til at tilbyde et job i kommunen til ledige som ved udløb af deres dagpengeperiode har op til 7 år tilbage, før de kan gå på efterløn og er tilmeldt efterløn. I forbindelse med den seneste reform på området kan ledige seniorer, der falder ud af dagpengesystemet få en arbejdsmarkedsydelse, hvilket betyder at der i 2014 og indtil 31. marts 2015 ikke sker nye ansættelser i seniorjob. Ansættelsen i seniorjob ophører automatisk den dag seniorjobberen kan gå på efterløn. Hvis kommunen ikke tilbyder et seniorjob rettidigt skal kommunen betale en kompensation til den ledige svarende til den lediges dagpengesats. Der skal tilbydes ansættelse på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår Staten yder et tilskud på ca. kr pr. helårsplads. I Viborg Kommune er der oprettet en central konto til den arbejdsgiverfinansierede del, hvorfor det i direkte løn- og pensionsudgifter er udgiftsneutralt for den enkelte arbejdsplads i kommunen at ansætte en person i seniorjob. Ifølge lovgivningen skal ledige være 15 mdr. på midlertidig arbejdsmarkedsydelse før de har ret til at overgå til seniorjob. Det betyder, at der i 2015 efter 31. marts kan komme en tilgang fra den målgruppe, der allerede nu er på arbejdsmarkedsydelse og som har max. 5 år til efterlønsretten. Målgruppen vurderes i 2015 til at være på ca. 25 personer. Viborg Kommune er forsat frikommune og har ad den vej lov til at tilbyde ledige med ret til seniorjob, at de kan ansættes i private virksomheder. Denne ordning vil blive relanceret i 2015, når der igen kommer en tilgang til seniorjobordningen. 7

8 feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 feb-12 apr-12 jun-12 aug-12 okt-12 dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 okt Deltidsbeskæftigelse Andel af de ansatte, som er deltidsbeskæftiget udvalgte fagområder. Deltidsansatte i pct. Ialt Hjemmevejledere Kontor- og It-personale Lærere Pædagoger Pædagogmedhjælpere Sosu-personale Sundhedskartellets personale 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd. Mange faggrupper i kommunen arbejder på deltid i alt ca. 43 procent af alle ansatte. Det er lidt lavere end det samme tal på landsplan (ca. 45 procent). Sosu-personalet og pædagogmedhjælperne ligger øverst med ca. 80 % af de ansatte på deltid. Pædagoger i dag- og døgntilbud samt sundhedskartellets medarbejdere ligger lidt over 50 %. Kontorpersonalet ligger på ca. 30 %, mens kun 10 % af lærerne er deltidsansatte. Deltidsfrekvensen har i gennemsnit ligget ret konstant over tid i hele perioden fra 2010 til Der er en svag faldende tendens for deltid hos sundhedskartellets personale. Hos hjemmevejledere / pædagoger i døgntilbud og pædagogmedhjælperne ses en svagt stigende deltidsfrekvens. Over 80 % af de deltidsansatte ligger mellem timer pr. uge. Årsagen til at nogle faggrupper rummer mange deltidsansatte er hovedsageligt et hensyn til arbejdstilrettelæggelsen, særligt på de områder der har døgndækning, eller hvor en fuldtidsstilling ikke kan dække hele åbningstiden. En række ansatte har endvidere et personligt ønske om deltidsansættelse i kortere eller længere perioder. 8

9 5. Personaleomsætning Viborg Kommune sammenlignet med alle kommuner udvalgte faggrupper Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd 25% Personaleomsætning november % 15% Viborg Alle kommuner i hele landet 10% 5% 0% Personaleomsætningen (ekstern afgang) er for de fleste faggrupper lavere i Viborg Kommune end i kommunerne på landsplan. En undtagelse blandt de større faggrupper er dagplejere og specialarbejdere på grund af personalereduktioner. Ekstern afgang på årsbasis Viborg Kommune Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd. november november Akademikere 8,3 % 13,6 % Dagplejere 9,1 % 12,1 % Pædagoger døgn / hjemmevejledere 10,0 % 12,3 % Kontor og IT-personale (HK) 9,9 % 7,1 % Lærere i folkeskolen 8,2 % 11,7 % Pædagoger i dagtilbud mv. 10,1 % 8,7 % Pædagogmedhjælpere 19,0 % 18,6 % Sosu-personale 11,6 % 12,7 % Socialrådgivere og -formidlere 16,1 % 13,1 % Specialarbejdere/gartnere mv. 11,6 % 19,8 % Sundhedskartellets personale 9,6 % 12,3 % Gennemsnit for alle ansatte i Viborg Kommune 10,7 % 11,7 % Alle kommuner 12,9 % 13,5 % Personaleomsætningen for de fleste grupper er stigende. Det samme er tilfældet på landsplan. For dagplejere og specialarbejdere skyldes stigningerne delvis reduktion i antal ansatte. Der er endvidere betydelig stigning for akademikere, lærere, sosu- og sundhedspersonalet. Modsat er omsætningen mindsket for kontorpersonale, pædagoger i dagtilbud og socialrådgivere. I gennemsnittet for alle ansatte i 2013 indgår rengøringspersonalet ikke, da hovedparten af de ansatte er overgået til privat leverandør i perioden. kilde: krl.dk 9

10 Antal afskedigelser 6. Afskedigelser Årsager til uansøgt afsked I alt uansøgt afsked sygdom/fravær diskretionært personalereduktion Året 2014 Sygdom / fravær Diskretionære årsager (1) Personalereduktion (2) De tekniske områder Skoler Dagtilbud til børn og unge Ældreområdet Handicap / Psykiatri / Udsatte Administrationen I alt hele I alt hele I alt hele I alt hele I alt 4. kvartal kvartal kvartal kvartal (1) Bl.a. samarbejdsvanskeligheder, manglende kompetencer, udeblivelse, mv. (2) Bortfald af opgaver, budgetbesparelser og lign. Kilde: Egne data I et normalt år ligger andelen af uansøgt afskedigede i niveauet 2,5 % af de ansatte (ca. 200 på årsbasis) kan derfor betegnes som et ret normalt år i modsætning til 2011, som var præget af et stort antal afskedigelser på grund af personalereduktioner. 10

11 Afskedigelser på grund af sygdom/fravær er faldet betydeligt de seneste 4 år. Antallet af diskretionære afskedigelser er højere i 2014 end i tidligere år. Personalereduktioner Den årsag, der i sagens natur har de største udsving, er personalereduktioner. Beslutninger om organisationstilpasninger og om ændret aktivitets- og serviceniveau herunder demografiske ændringer - har en direkte effekt på lønbudgetterne og dermed på personalereduktioner. Der har i 2014 i særlig grad været tale om at reducere antallet af dagplejere på grund af faldende børnetal. Sygefravær Sygefravær er i sig selv ikke afskedigelsesgrund. Men sygefraværet kan - ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde - forårsage sådanne driftsmæssige forstyrrelser på den enkelte arbejdsplads, at det kan udgøre en saglig afskedigelsesgrund. Diskretionære årsager Afskedigelsen er her begrundet i forhold, der i det væsentlige kan tilskrives medarbejderen, f. eks. samarbejdsvanskeligheder, manglende evne eller vilje til at udfylde stillingen eller tjenesteforseelser som f.eks. udeblivelse fra arbejdet. Disse årsager er der i sagens natur meget begrænsede muligheder for at ændre omfanget af. Gyldig grund og forvaltningsretlig proces Alle afskedigelser skal for at have gyldighed være saglige og der skal, inden der træffes endelig beslutning om afsked, gennemføres en overenskomstbaseret procedure, hvorefter medarbejderen bl.a. har adgang til at blive hørt i sagen. Forud for en afskedsproces forudsættes det i alle tilfælde, at lederen har forsøgt eller overvejet at anvende mindre indgribende skridt. De faglige organisationer har i varierende grad adgang til at blive hørt og kan forlange en forhandling i sagen. Ofte bliver der - særligt som følge af organisationernes inddragelse lavet en aftale om fratræden som alternativ til en uansøgt afsked. Omplacering Hvor det i det enkelte tilfælde giver mening, og der er mulighed for det, udfoldes der store bestræbelser for omplacering til andet arbejde indenfor Viborg Kommune både inden for de enkelte fagområder og på tværs i Kommunen. Omplaceringen foretages bl. a. centralt hos Personale og Organisation, men også lokalt ved rokeringer mellem institutioner og skoler. Omplacering kan foretages i opsigelsesperioden ind til den afskedigede formelt fratræder sin stilling. Den fælles centrale omplacering har i 2014 haft 60 ansatte til omplacering på grund af personalereduktioner, hvilet er ca. 20 % mere end de foregående år. Hovedparten af de afskedigede kommer fra dagplejen, som har reduceret på grund af faldende børnetal. Ud af de 60 personer er omplacering gennemført for 17 personer, 10 er fratrådt med anden ordning, f.eks. efterløn, pension eller job udenfor kommunen, 22 fratrådte ved opsigelsesperiodens udløb uden omplacering og 11 personer står fortsat til omplacering. 11

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014. Redegørelse Personaleforbrug 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2013 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i maj 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december Redegørelse Mangfoldighed 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december 2014. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015.

Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Personalepolitisk Redegørelse Lønudviklingen 2014 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Lønudvikling og indgår i Hoved-MEDs drøftelse af emnet i juni 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december

Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december Redegørelse Mangfoldighed 2015 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Mangfoldighed og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i december 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer

Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Personalesammensætning fordelt på ansættelsesformer Tabel 1 Månedslønnede fordelt på ansættelsesform 1.1.14 1.1.15 Ændring 1.1.15 Antal Antal Antal % 5371 1.1 Overenskomstansatte 4.178 4.373 195 82 1.2

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2016.

Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2016. Redegørelse Personaleforbrug 2015 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2016. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold

Læs mere

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner

Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner FOA Kampagne og Analyse Beskæftigelsesudviklingen i kommuner og regioner 2007-7. april 2015 Her beskrives udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner fra 2007 og frem til og med. 1 Beskæftigelsen

Læs mere

Viborg Kommune Personale- og organisationsudvikling / Stabs- og Byrådssekretariatet Prinsens Alle 5 8800 Viborg

Viborg Kommune Personale- og organisationsudvikling / Stabs- og Byrådssekretariatet Prinsens Alle 5 8800 Viborg / 1 Viborg Kommune Personale- og organisationsudvikling / Stabs- og Byrådssekretariatet Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf. 87 87 80 14 E-mail: olk@viborg.dk www.viborg.dk Forsidebillede: Camilla Fabricius

Læs mere

Beskæftigelsen i kommuner og regioner

Beskæftigelsen i kommuner og regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen i kommuner og regioner 2009-2013 I dette notat præsenteres udviklingen i beskæftigelsen i kommuner og regioner i årene 2009-2013, med fokus på den seneste udvikling i 2013.

Læs mere

Notat. Baggrund. Lønudviklingen

Notat. Baggrund. Lønudviklingen Notat Vedrørende: Lønudvikling 2011-2015 Sagsnavn: Lokal løndannelse 2013-2015 Sagsnummer: 81.00.00-I00-1-15 Skrevet af: Bjarne Vejrup E-mail: bjarne.vejrup@randers.dk Forvaltning: Personale- og HR-afdeling

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN JUNI MÅNED 2014 11. september 2014 På KRLs hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Viborg Kommune Stabs- og Byrådssekretariatet / Personale- og organisationsudvikling Prinsens Alle Viborg

Viborg Kommune Stabs- og Byrådssekretariatet / Personale- og organisationsudvikling Prinsens Alle Viborg / 1 Viborg Kommune Stabs- og Byrådssekretariatet / Personale- og organisationsudvikling Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf. 87 87 80 14 E-mail: olk@viborg.dk www.viborg.dk Forsidebillede: Camilla Fabricius

Læs mere

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner

Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 23. april 2014 Beskæftigelsen for FOAs grupper i De Danske Regioner 2009-2013 I perioden 2009-2012 falder antallet af ordinært ansatte i FOAs grupper med 17 procent, svarende til 3.768 fuldtidsansatte

Læs mere

Data for august 2008

Data for august 2008 Data for august 2008 30. oktober 2008 Redigeret 31. oktober 2008 Data for august 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Indhold 2 Personaleforbrug 3 Lønudvikling 3 Personaleomsætning 5 Beskæftigelsesgrader Nedenfor

Læs mere

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til

Notat. BORGMESTERENS AFDELING HR Aarhus Kommune. Personalestatistikker med fem års udvikling. Orientering. Kopi til Notat Side 1 af 5 Til Til Kopi til Byrådet Orientering Personalestatistikker med fem års udvikling Magistraten behandlede den Personaleredegørelse 2013. I den forbindelse blev der efterlyst statistikker,

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014

LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 LIGESTILLINGSSTATISTIKKEN NOVEMBER MÅNED 2014 28. januar 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis den regionale

Læs mere

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal

Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personalepolitisk regnskab 2013 Glostrup Kommunes personale i tal Personaleforbrug I Glostrup Kommune var personaleforbruget pr. 31. december 2013 på 1929 årsværk (beregnede fuldtidsstillinger). I 2012

Læs mere

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008.

Figur 1. Den overordnede udvikling i beskæftigelsen i kommuner og regioner i antal personer 2007 og fremefter Apr Aug 2008. Sep 211 Mar 211 Sep 21 Mar 21 Sep 29 Mar 29 Sep 28 Mar 28 Sep 27 Mar 27 Dec 211 Okt 211 Aug 211 Apr 211 Feb 211 Okt 21 Aug 21 Apr 21 Feb 21 Okt 29 Aug 29 Apr 29 Feb 29 Okt 28 Aug 28 Apr 28 Feb 28 Okt 27

Læs mere

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014

FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 FRAVÆRSSTATISTIKKEN 2014 Formålet med statistikken er at beskrive fraværet i den kommunale henholdsvis den regionale sektor samt at muliggøre benchmarking for kommuner og regioner. Statistikken omfatter

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. april 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 07. maj 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR JANUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. april 2013 Hermed udkommer data for januar 2013. Data

Læs mere

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor.

Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. NYT OM LØN Nr. 1 / 2012 *** 3. februar 2012 *** Danske Regioners elektroniske nyhedsbrev Nyt om løn samler aktuelle fakta om løn med særligt fokus på den regionale sektor. Hovedpointer Reguleringsordningen

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR DECEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 10. marts 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Seniorordninger O.11 11-05-2011

Seniorordninger O.11 11-05-2011 Seniorordninger Administrativt område 30.01 Aftale om aflønning af chefer 5.30.01 Aftale om særlige vilkår for administrative chefstillinger i Københavns Kommune 30.11 og Overenskomst og aftale for kontorpersonale

Læs mere

Personalepolitiske. Nøgletal

Personalepolitiske. Nøgletal Personalepolitiske Nøgletal 4. kvartal / 1 Viborg Kommune Fællesstaben HR-Udvikling Vævervej 10 8800 Viborg Tlf. 87 87 84 01 E-mail: ria@viborg.dk www.viborg.dk Forsidebilleder: Tina S. Woller 2 Fællesstaben

Læs mere

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008

Data for maj 2008. Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS. 11. september 2008 Data for maj 2008 Data for maj 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS 11. september 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Lønudvikling 7 Datagrundlag Data for maj 2008 er påvirket af strejken

Læs mere

PIXIUDGAVE SENIORDAGE

PIXIUDGAVE SENIORDAGE PIXIUDGAVE SENIORDAGE Hvem er omfattet af seniordageordningen 25.03.2009 Alle kommunalt ansatte i aldersgruppen fra 60 år og op efter, har ret til frihed med sædvanlig løn i to dage fra det kalenderår

Læs mere

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den

hvorvidt kommunen har formuleret en ligestillingspolitik, og i givet fald det nærmere indhold af den Notat Til: Fra: Byrådet, Direktionen Byrådsservice Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Ligestillingsredegørelse 2013 Baggrund Ifølge Lov om ligestilling af

Læs mere

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året.

I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Afsnit om sygefravær, Personaleredegørelse 2016 Sygefravær I sygefraværsstatistikken for 2015 indgår 26.837 fuldtidsansatte set som gennemsnit over hele året. Sygefraværsstatistikken viser det registrerede

Læs mere

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR APRIL 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR APRIL ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 3 Lønudvikling 5 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag 03. juli Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Reaktionerne er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den eneklte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den eneklte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 3. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Personalepolitiske. Nøgletal

Personalepolitiske. Nøgletal Personalepolitiske Nøgletal 3. kvartal / 2009 1 Viborg Kommune Fællesstaben Rødevej 3 8800 Viborg Tlf. 87 87 84 01 E-mail: ria@viborg.dk www.viborg.dk Forsidebilleder: Tina S. Woller 2 Viborg Kommune samler

Læs mere

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder

Behov for at tiltrække personale til FOAs områder FOA Kampagne og Analyse 17. juni 2014 Behov for at tiltrække personale til FOAs områder 2013-2023 FOA har udarbejdet en fremskrivning af aldersafgangen inden for FOAs områder samt behovet for at tiltrække

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2013 ER NU TILGÆNGELIG I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 08. maj 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

Personalepolitiske. Nøgletal

Personalepolitiske. Nøgletal Personalepolitiske Nøgletal / 1 Viborg Kommune Fællesstaben Rødevej 3 8800 Viborg Tlf. 87 87 80 14 E-mail: olk@viborg.dk www.viborg.dk Forsidebilleder: Tina S. Woller 2 Viborg Kommune samler løbende en

Læs mere

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lockout 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 23. august Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ansatte i regionerne

Ansatte i regionerne Ansatte i regionerne 2010-2013 1 Ansatte i regionerne 2010-2013 Dette notat gennemgår udviklingen i beskæftigelsen i de danske regioner i perioden 2010-2013 1. Beskæftigelsen stiger ca. 1 procent i perioden.

Læs mere

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2009 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 20. august 2009 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 3 Ændringer i overenskomster og stillinger 4 NYT: Klassificeringer i LOPAKS 5 Datagrundlag Data

Læs mere

Markant fald i antallet af offentligt ansatte

Markant fald i antallet af offentligt ansatte Markant fald i antallet af offentligt ansatte Nye tal fra det det Fælles Kommunale Løndatakontor (FLD), som AE har analyseret, peger på endnu et kraftigt fald i den offentlige beskæftigelse ind i 3. kvartal

Læs mere

Fakta og undersøgelser

Fakta og undersøgelser STYRK VELFÆRD OG FÆLLESSKAB FOR FREMTIDEN Fakta og undersøgelser Velfærdskonferencen 21. september 2011 Færre ansatte i kommuner og regioner det sidste år Fra juni 2010 til juni 2011 er antallet af ordinært

Læs mere

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JUNI 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 11. september 2014 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering

Notat. Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune. BORGMESTERENS AFDE- LING Juridisk Service Aarhus Kommune. FællesMED Orientering Notat Til Til FællesMED Orientering Side 1 af 6 Udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune Baggrund FællesMED har bedt om oplysninger vedrørende udviklingen i andelen af lokal løn i Aarhus Kommune.

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2013 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 5. december 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner

Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 5. oktober Social- og sundhedspersonalet i kommuner og regioner 2007- Færre Social- og Sundhedsassistenter i regionerne: I regionerne er antallet af Social- og Sundhedsassistenter omregnet til fuld tid

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 17.09.2015 Sagsbeh: RFJ/BR/CH Økonomiafdelingen/HRafdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at

Læs mere

Data for januar & februar 2008

Data for januar & februar 2008 Data for januar & februar 2008 30. april 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Beskæftigelsesgrader Data for januar og februar 2008 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2015 På KRL hjemmeside http://www.krl.dk/statistik/ligestilling/ er der adgang til Ligestillingsstatistikken for den kommunale henholdsvis regionale sektor. Statistikken

Læs mere

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg.

Notat. Økonomi Jobcentersekretariat Ramsherred 12 5700 Svendborg. Tlf. 62 23 39 17. jacob.bojesen.larsen@svendborg.dk www.svendborg. Notat Seniorjob Seniorjob-ordningen blev indført i forbindelse med, at de tidligere gældende regler om forlænget dagpengeret for 55-59-årige blev ophævet. Efter de tidligere regler om forlænget dagpengeret

Læs mere

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. september 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Regionernes arbejdsmarked

Regionernes arbejdsmarked NOTAT Regionernes arbejdsmarked 21-11-2017 Nedenstående beskriver i tabeller, figurer og tekst en række centrale nøgletal for det regionale arbejdsmarked. Tallene stammer fra det særlige beregningsgrundlag

Læs mere

Personalepolitisk Redegørelse

Personalepolitisk Redegørelse 2013 Personalepolitisk Redegørelse Brønderslev Kommune Forord Brønderslev Kommune er udover myndighed og leverandør af service til borgerne også kommunens største arbejdsplads med ca. 2.340 fuldtidsansatte

Læs mere

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS

DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS DATA FOR DECEMBER 2012 ER NU TILGÆNGELIG I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 5 Udbetaling Danmark 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. marts 2013 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 20. april 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2014 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 28. januar 2015 INDHOLD 2 Lønudvikling 4 Personaleforbrug 6 Personaleomsætning 7 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR NOVEMBER 2008 ER TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 3. februar 2009 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 6 Alder og Køn 8 Datagrundlag Nedenfor vises udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR JANUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 18. april 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR NOVEMBER 2015 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 04. februar 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder.

Som det ses af Tabel 1 var omkring 75% af alle ansatte i kommunerne både opgjort i antal personer og i antal fuldtidsbeskæftigede kvinder. LIGESTILLINGSSTATISTIK MAJ MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens rapporter er designet til at sammenligne og beskrive kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale henholdsvis regionale

Læs mere

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016

LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 LIGESTILLINGSSTATISTIK NOVEMBER MÅNED 2016 Ligestillingsstatistikkens forskellige rapporter er designet til at beskrive og sammenligne kvinder og mænds ansættelse, lønforhold, fravær m.m. på det kommunale

Læs mere

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015

OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 OVERENSKOMSTSTATISTIK 2015 19. april 2016 OVERENSKOMSTSTATISTIKKEN FOR 2015 ER UDKOMMET OG KAN SES PÅ KRL S HJEMMESIDE, KRL.DK INDHOLD Hovedtal, Kommuner Hovedtal, Regioner 1 3 Statistikken indeholder

Læs mere

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år.

Når et påbud er efterkommet, erstattes den gule eller røde smiley af en grøn smiley på Arbejdstilsynets hjemmeside. Den grønne smiley gælder i 5 år. Arbejdstilsynets reaktioner over for Viborg Kommune 1. kvartal 2015 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008.

Andelen af kommunalt ansatte med anden etnisk baggrund er steget fra 6,4 procent i 2007 til 7,2 procent i 2008. N O TAT Ansatte i kommunerne og deres etniske KL har gentaget den årlige særkørsel hos Danmarks Statistik, der viser hvor mange indvandrere og efterkommere med henholdsvis vestlig og ikkevestlig, der er

Læs mere

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR SEPTEMBER 2017 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 23. november 2017 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR MAJ 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 15. august 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og

Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1 Resumé Faktaboks 1: Ansatte 2013 2014 Ordinært ansatte (overenskomstansatte, tjenestemænd og 1.786 ansatte 1.816 ansatte reglementansatte) Øvrige ekstraordinært ansatte (elever, timelønnede vikarer,

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 15.685,3 16.026,0 16.418,7 16.902,0 1.216,7 7,8 Dagplejere 14.564,3 13.791,8 13.123,8 12.470,3-2.094,0-14,4 Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 19.952,1

Læs mere

Sygefraværsstatistik

Sygefraværsstatistik HR Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 Fax: 46 32 04 83 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Sygefraværsstatistik 2. kvartal 2017 Resume: Den gennemsnitlige sygefraværsprocent

Læs mere

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01)

Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) 3. september2015/lbb/lra Forhåndsaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Viborg Kommune. (50.01) Forhåndsaftalen er indgået mellem Viborg Kommune og Viborg Lærerkreds og udarbejdet med henvisning

Læs mere

Nøgletal om Personale 2013

Nøgletal om Personale 2013 Nøgletal om Personale 213 Personalesammensætningen Løn Sygefravær HR-Centret Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Antal ansatte... 5 2.1 Antal ansatte fordelt på centre og sektorer... 5 2.2 Antal ansatte

Læs mere

Personalesituationen 2014 / nøgletal m.v. vedrørende ansatte i Rudersdal Kommune

Personalesituationen 2014 / nøgletal m.v. vedrørende ansatte i Rudersdal Kommune Personalesituationen 2014 / 2015 -nøgletal m.v. vedrørende ansatte i Rudersdal Kommune Teknik og Miljø Psykiatri og Handicap Borgerservice og Digitalisering Beskæftigelse Personale Skole og Familie Kultur

Læs mere

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JULI 2012 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 04. oktober 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte

Ansatte i kommunen fordelt på overenskomstområder Antal fuldtidsansatte Kommuner i alt Alle ansatte Akademikere, KL 16.026,0 16.418,7 16.902,0 17.200,9 17.501,1 1.475,1 9,2 Dagplejere 13.791,8 13.123,8 12.470,3 11.836,2 11.242,0-2.549,7-18,5 døgninst. 19.840,4 20.179,8 20.081,1

Læs mere

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune

Notat. Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Notat Dato: 06.07.2012 Sagsbeh: PLJ HR-afdelingen Lønudviklingen i Frederiksberg Kommune Formålet med dette notat er at skabe overblik over den faktiske lønudvikling, således at udviklingen kan indgå i

Læs mere

Personalepolitisk redegørelse 2012

Personalepolitisk redegørelse 2012 Personalepolitisk redegørelse 2012 Et billede af Rebild Kommunes medarbejdere i tekst, tal og figurer om løn og ansættelse, alder og køn, fravær og arbejdsmiljø. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Data for oktober 2007

Data for oktober 2007 Data for oktober 2007 7. januar 2008 Indhold 2 Personaleforbrug 2 Beskæftigelsesgrader 3 Personaleomsætning 4 Lønudvikling 5 Datagrundlaget Data for oktober 2007 er nu tilgængelige i LOPAKS Nedenfor vises

Læs mere

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4

1. Sammenfatning Datagrundlag Baggrund Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 Lønredegørelse 2012 1. Sammenfatning... 2 2. Datagrundlag... 3 3. Baggrund... 3 4. Den generelle udvikling i Greve Kommune... 4 4.1 ANTAL ANSATTE... 4 4.1.1 Udvikling i antal medarbejdere... 4 4.1.2 Antal

Læs mere

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR OKTOBER 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag 12. januar 2012 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt

Læs mere

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014.

Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Personalepolitisk Redegørelse Arbejdsmiljø 1 FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Arbejdsmiljø og indgår i Hoved-MEDs årlige drøftelse om arbejdsmiljø i juni 2014. Redegørelsen indeholder både en oversigt

Læs mere

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD

PERSONALEPOLITISKE NØGLETAL 2014 FORORD Personalepolitiske Nøgletal 2014 INDHOLD INDHOLD FORORD... 3 1. GENERELLE TENDENSER... 4 2. DIVERSE NØGLETAL... 5 REKRUTTERING... 5 PERSONALEOMSÆTNING... 6 MEDARBEJDERNES BOPÆL... 6 ALDERSGENNEMSNIT...

Læs mere

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data

Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projekt om analyse af forskelle i udmøntning af lokal løn mellem mænd og kvinder indenfor samme personalegruppe fase 1 og 2 FLD data Projektgruppen har opgjort forskelle i lokalløn mellem mænd og kvinder

Læs mere

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde

Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde FOA - Fag og Arbejde Krav til fornyelse pr. 1. april 2018 af aftaler og overenskomster indgået mellem KL og FOA Fag og Arbejde KL s krav til organisationsforhandlingerne med FOA Fag og Arbejde er oplistet

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR

HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice HALVÅRSRAPPORT OM SYGEFRAVÆR 2017 16,3 15,6 15,2 14,8 13,6 12,7 12,7 12,3 12,2 12,0 11,2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Prognose

Læs mere

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR APRIL 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 14. juli 2010 3 Orlov uden løn men med pension 4 Personaleomsætning 5 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt

HR nøgletal 3. kvartal Hospitalsenhed Midt HR nøgletal Hospitalsenhed Midt Hospitalsenhed Midt Viborg, Skive, Silkeborg og Hammel Indhold 1. Indledning... 2 2. Fakta vedrørende ansatte... 3 Antal ansatte og antal fuldtidsstillinger samt udviklingen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013

Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Københavns Kommune - Beregning for faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 Økonomivaltningen Koncernservice Økonomi- og Lønstyring Lønskelle mellem og i Kommune - Beregning faggrupper på løndata fra 2008 til 2013 0 Indholdstegnelse 1. Data og metode... 2 1.1 Løndata... 2 1.2

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 1. kvartal 2014 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Orientering af byrådskandidater

Orientering af byrådskandidater Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag 1.800.000 Bruttonationalprodukt, mio.kr. 2005-priser 1.600.000 1.400.000 Aktuel

Læs mere

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2.

Reaktionerne fra Arbejdstilsynet er opsummeret i tabeller i afsnit 1 og der er en kort redegørelse for den enkelte reaktion i afsnit 2. Arbejdstilsynets reaktioner overfor Viborg Kommune 4. kvartal 2013 FORORD: Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere,

Læs mere

Fravær i Region Syddanmark 2009

Fravær i Region Syddanmark 2009 Fravær i Region Syddanmark 2009 Silkeborg Data har lavet et nyt modul vedrørende fravær, der gør det meget nemmere at hente data for hele regionen. Løn og Personale har derfor udarbejdet nedenstående grafer,

Læs mere

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder

Antal fuldtidsansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Antal sansatte i regionen fordelt på overenskomstområder Regioner i alt Akademikere, Regioner 5.212,4 5.296,0 5.384,3 5.598,3 5.765,2 552,8 Husassistenter, Regioner 2.123,9 1.934,7 1.977,6 1.863,5 1.975,9-148,0

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF)

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del) af 5. maj 2014 stillet efter ønske fra René Christensen (DF) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 276 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Finansministeren 27. maj 2014 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 276 (Alm. del)

Læs mere

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR JUNI 2010 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS 8. september 2010 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010

Sygefravær Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sygefravær 2010 - Statistik og analyse af sygefraværet i Region Syddanmark i 2010 Sammenfatning I dette notat er fremstillet en række statistiske analyser af sygefraværet i Region Syddanmark. Udgangspunktet

Læs mere