SAMMEN LÆGGER VI SPOR - Meta-metafortælling om Styrket Inklusion i Dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SAMMEN LÆGGER VI SPOR - Meta-metafortælling om Styrket Inklusion i Dagtilbud"

Transkript

1 SAMMEN LÆGGER VI SPOR - Meta-metafortælling om Styrket Inklusion i Dagtilbud MARTS 2014

2 KONTEKST OG BAGGRUND FOR META-METAFORTÆLLINGEN Programmet Styrket inklusion i dagtilbud er startet i 2012 og har haft afsæt i Kerteminde Kommunes fokusering på inklusionsudvikling fra 0-18 år. Det overordnede formål for Styrket inklusions i dagtilbud har været at iværksætte en udviklingsproces med fokus på samarbejdet mellem tre primære aktører: specialpædagoger, daginstitutions-ledere og daginstitutionspersonalet. Som støtte til lokale udviklingsprocesser har alle daginstitutionslederne, en medarbejder fra hver daginstitution, samt hele specialpædagoggruppen deltaget i et fælles udviklingsforløb, som har haft fokus på faglig videnudvikling, sparring og videndeling om inklusion. University College Lillebælt har været facilitatorer og konsulenter på forløbet. Forløbet har medført udvikling af to konkrete spor: Et spor har handlet om at styrke samarbejdet mellem dagtilbud og specialpædagoger, hvilket bl.a. har resulteret i fælles målsætning om det fremtidige samarbejde. Resultatet af dette ses blandt andet i SMTTE-skrivelsen: Fælles spor Vision for almen- og specialpædagogisk praksis. Denne skrivelse skal fremadrettet være rammesættende for de tre aktørers samarbejde om inklusion i dagtilbud. Et andet spor har handlet om det enkelte dagtilbuds udvikling med henblik på at styrke inklusionsindsatsen. Her har der ligeledes været arbejdet systematisk med målsætninger af institutionernes udviklingsprocesser gennem udarbejdelse af SMTTER i alle daginstitutioner. I disse målsætninger har der især været sat fokus på ledelsesperspektivet. Processerne i daginstitutionerne har efterfølgende været suppeleret med udarbejdelse af metafortællinger fra alle daginstitutioner for at indfange og tydeliggøre nogle af de forandringsprocesser, der har fundet sted. Arbejdet med inklusion i dagtilbud stopper ikke med afslutningen af programmet Stykret inklusion i dagtilbud. Det er ambitionen, at de resultater og erfaringer, dette forløb har medført, skal viderebringes og sættes i spil i Kerteminde Kommunes proces om inklusionsudvikling Denne meta-metafortælling kan således ses som både en erfaringsopsamling samt et bidrag til de fremtidige udviklingsprocesser i kommunen. 1

3 ERFARINGER FRA UDVIKLINGSPROCESSERNE Formålet med erfaringsopsamlingen har været at videndele og give opmærksomhed til de fortsatte udviklingsprocesser, og målet har derfor været at indfange nogle af de forandringsprocesser, der særligt har præget udviklingen. I den forbindelse har alle medarbejdere udarbejdet små fortællinger, som har haft som tema at beskrive konkrete før og nu-situationer. Fortællingerne har dannet baggrund for udarbejdelsen af metafortællinger fra hvert dagtilbud, som så igen danner baggrund for denne fælles meta-metafortælling. Meta-metafortællingen er blevet til gennem en læsning, der går på tværs af daginstitutionernes metafortællinger, og der vil blive redegjort for de tegn og mønstre, som denne proces har analyseret frem. Det skal nævnes, at de beskrevne mønstre ikke skal ses som faktuelle sandheder, men som nogle typiske tendenser for de forandringsprocesser, der har været og fortsat er i gang i dagtilbuddene. FØRSTE MØNSTER: Forandringer i forhold til børnesyn En del af fortællingerne fremhæver, at personalet har fået øje på eksistensen af nogle relativt smalle normalitetsforståelser, som de ikke selv var opmærksomme på tidligere. I praksis sås en tendens til individfokusering i forhold til arbejdet med børn i udsatte positioner, hvor medarbejderne i højere grad nu forsøger at afdække børns vanskeligheder i kontekster. Personalet italesætter børn på ny måder, så børns styrker fremtræder tydeligere, og der er mere fokus på, hvordan børnefællesskaber støttes og udvikles. Personalet er blevet mere opmærksomt på, at der er en faglig, kollektiv ramme for arbejdet, som er inklusion og ikke integration, som hidtidige praksis afspejlede. Som eksempel på før-praksis ses konkret et typisk mønster i fortællingerne, der vedrører, hvordan voksne er tilstede sammen med børnene og betydningen af valg af aktivitet. Medarbejderne skriver om en tendens til, at de voksne er til stede på en måde, hvor de afventer børns udspil eller laver lidt vilkårlige aktiviteter, så de utilsigtet bliver lidt for re-aktive voksne. Samtidig har der været en anden tendens til, at afviklingen af den specifikke aktivitet blev det styrende, hvilket affødte, at aktiviteter med børn udelukkede de børn, der ikke bidrog på den rette måde, fordi børns tilstedeværelse og deltagelse forventedes at udspille sig på en bestemt måde og med sigte på et bestemt indhold. Samlet kan det indkredses som en lidt for stiv regelrethed, hvor aktiviteten tonede de voksnes tilgang og metode, og hvor rummene var funktionsbestemte og blev brugt lidt for endimensionelt. Som eksempel på en praksis, der er udviklet gennem projektet, beskriver metafortællingerne, hvordan personalet nu i højere grad arbejder med at udvide barnets deltagelsesmuligheder gennem måder at organisere sig anderledes og eksperimentere med nye, mere differentierede måder at tilrettelægge aktiviteter på. Voksne tager mere bevidst ansvar for læringsforløb, der matcher den enkelte gruppes behov. De oplever, at de er blevet mere proaktive og mere opsøgende i forhold til at minimere eksklusion, så børn i vanskeligheder støttes anderledes ved, at der gribes tidligere ind, der eksperimenteres med nye tilgange, nye retningslinjer for børnene osv. En medarbejder beskriver det som en bevægelse fra at fokusere på børn, der ekskluderer sig selv til en øget opmærksomhed på de voksnes utilsigtede marginaliseringer i hverdagens rammesætning. 2

4 Skematisk illustration af tendenserne i forandringerne: Før-fortællinger Nu-fortællinger Afdækninger på individniveau Afdækning af børn i kontekster Fokus på venskaber Fokus på, hvordan fællesskaber, dannes, støttes og videreudvikles Fokus på børn, der ekskluderer sig selv Fokus på børns adgang til børnefællesskaber og fokus på voksnes utilsigtede marginaliseringer i hverdagens rammesætning Fokus på det udsatte barn Fokus på udsatte positioner Reaktive voksne, med vilkårlige aktiviteter eller Voksne tager ansvar for læringsforløb, der i højere for styrende aktiviteter, der mindsker børns grad matcher den enkelte gruppes behov deltagelsesmuligheder Dette mønster om forandringer i det man kan kalde børnesynet stemmer overens med Bent Madsens teoretiske blik på skiftet fra at fokusere på integration til et fokus på inklusions- og eksklusionsprocesser. Skematisk illustration af Bent Madsens teoretiske blik på forandringer i børnesyn, i en sproglig omarbejdet form: Integration Inklusion Standarder, normaliseringer Mangfoldighed, Integritet Læring blandt børn med ens forudsætninger Forskelle som læringsmulighed Individet har udviklingsopgaven Miljøet har udviklingsopgaven Ressourcer støtter individet Ressourcer støtter fællesskaber Mindsteenhed er individet Mindsteenhed er relationen Andet tilbud og eventuelt reintegration Undgå udstødelse fra almenområdet (Jf. Madsen 2005, 2009) ANDET MØNSTER: Forandringer i organisationskulturen og den fysiske indretning Et andet typisk mønster vedrører organisationskulturen og betydningen af den fysiske indretning. En del af fortællingerne viser, at organiseringen af praksis ikke har været afklaret og italesat, men mere har båret præg af en rutiniseret og hævnbunden praksis. Det, der har præget organiseringen var, at medarbejderne talte om dine børn og mine børn, og den pædagogiske praksis har nogle steder fungeret som separerede, forskellige og ukoordinerede enheder. Dagens rytme har båret præg af, at der nærmest var en standardiseret krav-sætning til alle børn, og at der var en ens afvikling af dagens gøremål i hele huset. Det har blandt andet vist sig i form af en logistisk afvikling af gøremål og aktiviteter på samme tid, dvs. at alle børn skulle det samme på samme tidspunkt. F.eks. kunne det iagttages ved, at personalet afventede det samme tidspunkt, så alle er klar, hvilket har skabt køer, ventetider og givet anledning til en del udfordrende deltagelsesbetingelser for børn. Som eksempel på at det organisatoriske perspektiv ikke har været bevidst medtænkt i hverdagen, beskrives det i en del af fortællingerne, at de fysiske rammer ikke i tilstrækkelig grad har understøttet pædagogikken og den inkluderende målsætning. Rum har været indrettet og anvendt forholdsvis endimensionelt. Ved udløb af projektperioden er der derimod lavet rumopdeling og plads til rum i rummene. Der er arrangeret muligheder for differentierede læringsrum inde og ude, så børn gives mulighed for at være i forskellige rum efter deltagelsesmåder, kompetencer og 3

5 aftaler. Mange daginstitutioner har særligt kvalificeret uderummet, så lokaliteterne udnyttes mere optimalt. Derudover beskriver personalet, hvordan de eksperimenterer med nye samarbejdsformer, ved i højere grad at arbejdsdele og rollefordele. Nogle beskriver, at der er udnævnt en tissevoksen, som kommer børnene til hjælp. Andre taler om overbliksvoksne, så voksne er synlige og mere tilgængelige for børn. Dvs. at der nu arbejdes anderledes om at være støttende i forhold til børns processer og at arbejdsdele i voksenhøjde, så der bl.a. ikke kommer så mange afbrydelser ind i børns processer. Skematisk illustration af tendenserne i forandringerne: Før-fortællinger Nu-fortællinger Hævdvunden praksis Metodebrug, eksperimenterende praksis Institutionskulturen er fast etableret Alle bidrager til Institutionskulturen - praksisfællesskaber Standardiseret, ikke reflekteret dagsrytme Afstemt, didaktisk tilrettelæggelse Dine og mine børn Alles børn voksenfællesskaber om børn Ensidighed/endimensionel benyttelse af rum Dynamisk udnyttelse af rum ude og inde Traditionel mødeafvikling information/diskussion Mødefacilitering/videndeling TREDJE MØNSTER: Samarbejdet med specialpædagog Ny specialpædagogisk praksis Et eksempel på dette mønster er en fortælling, som nævner, at specialpædagogen nu kender husets værdier. Fortællingerne viser et skift fra at være en specialpædagog til at være en del af kulturen. Dvs. at specialpædagogen nu fungerer som fødselshjælper og sparringspartner og ikke længere er et fremmedelement i huset. Der arbejdes mere koordineret med samme målsætning og samme forståelse af, hvordan der kan interveneres. Tidligere betragtede man det individuelle barn, som én, der skulle tilføres noget særligt, til forskel fra i dag, hvor det ses som en forudsætning for barnets trivsel, at personalet har fokus på barnets adgang til børnefælles-skaberne, idet de udgør en udviklingsressource for barnet. Hidtil har der været en tendens til, at problemer kunne vokse sig (for) store (i kraft af at vanskeligheder blev anskuet som tilhørende det givne barn), inden man søgte hjælp fra specialpædagogkorpset. Der ses nu mere samarbejde om tidlige indsatser, hvor barnets deltagelsesmuligheder og personalets rammesætning ses som forbundne størrelser. Det ser ud til at være af vital betydning for de professionelles støtte til afhjælpning af børns og fællesskabers problemstillinger, at medarbejdergruppen oplever af have en koordineret forståelse af fagligheden, der til enhver tid er en dynamisk størrelse, der er i udvikling. Skematisk illustration af tendenser i forandringerne: Før-fortællinger Nu-fortællinger Specialpædagogen som ekstern Specialpædagogen kender og bidrager til husets værdier Specialpædagogisk ambulancehjælp Specialpædagogen faciliterer udvikling af pædagogikken i kraft af sin tilstrækkelige nærhed og distance til praksis 4

6 Ressourcen som ekstra hænder Specialpædagogen blev tildelt, når problemet havde sat sig Forskellig faglighed og arbejdsdeling mellem almen- og specialpædagogik Ressourcen som videnudviklende Specialpædagogen inddrages forebyggende i et samarbejde med afsæt i den konkrete situation Fælles praksisudvikling der overskrider almen- og specialpædagogik FJERDE MØNSTER: Forandringer i samarbejdsformer i refleksion over og udvikling af praksis Et fjerde mønster viser, at medarbejderne er begyndt at arbejde mere med systematisk refleksion over praksis. I en del af fortællingerne fremgår det, at når personalet tidligere havde refleksionsrum, så var der for meget løs debat, som ikke var koblet til en faglig indsats eller målsætning. Møderne var præget af for megen uforpligtende snak og en forestilling om, at alle skal mene noget om alt, og at vi alle helst skal være enige, inden der handles. Mange medarbejdere beskriver, at de har gavn af at bruge narrativer (praksisfortællinger) som redskab til systematisk refleksion over praksis. En opmærksomhed på organiseringen og videndelingen har således optimeret brugen af personaleressourcer og de kompetencer, der er til rådighed i huset. Der debatteres f.eks. om brugen af møderum, og der kigges på nye strukturer for hvem, der skal deltage, hvordan og hvorfor. Det kan iagttages, at personalet har fået en mere koordineret opgaveforståelse. De beskriver f.eks., hvordan værktøjer og refleksion hjælper dem til at udvikle arbejdsdelinger, voksnes positioneringer, nytænkning af fysiske læringsrum og en nuanceret forståelse af børns læringsrum og deltagelse. Derudover bruger medarbejderne SMTTE og andre målstyringsredskaber, som en integreret del af praksisudviklingen. Der er således kommet mere fokus på en fælles praksisafdækning som grundlag for indkredsning af indsatser i det konkrete arbejde med børnene. Via udviklingsforløbet har personalet tilegnet sig fælles analytiske begreber, som de kan anvende til at analysere deres praksis med. Daginstitutionerne arbejder således qua udviklingsarbejdet med at udvikle nye praksisformer præget af mere fleksible tilgange. Herved kan man sige, at de er blevet mere reflekterende metodikere (Kjær 2010) i kraft af, at de systematisk eksperimenterer med at justere praksis for at undgå eksklusion. Skematisk illustration af tendenserne i forandringerne: Før-fortællinger Nu-fortællinger Uddeling af opgaver ofte et privat ansvar Fælles ejerskab til opgaveløsning Praksis er et kendt produkt Dynamiske voksenfællesskaber om børnefællesskaber Forudsigelige arbejdsgange Udvikling af pædagogikken på baggrund af konkrete sagsforhold og gennem videndeling om indsatser Indbyrdes uafhængighed når min gruppe er Gensidig afhængighed og hjælpsomhedskultur i færdig, er arbejdet færdigt hele huset Samlebåndsagtigt Holdsport, teamånd Ledelse af standardiserede produkter Ledelse af processer og faglig udvikling 5

7 ET TEORETISK BLIK PÅ LEDELSESOPGAVEN OM FORANDRINGER I SAMARBEJDE OG FÆLLES PRAKSISUDVIKLING Betydningen af forandringer i samarbejdet og den fælles praksisudvikling skal her søges perspektiveret. Til dette inddrages begreberne kooperativt samarbejde og kollaborativt samarbejde, med inspiration fra artikel af Jørgen Bang og Christian Dalsgaard. 1 Bang og Dalsgaard beskriver kooperation som en form for arbejdsdeling, hvor arbejdsopgaverne opdeles i mindre delopgaver, som derefter uddelegeres til deltagerne, der arbejder uafhængigt af hinanden. Det vil sige, at deltagerne arbejder med forskellige og uafhængige (del)målsætninger. Det er derfor ikke nødvendigt for dem at vide, hvad de andre beskæftiger sig med. I modsætning hertil er kollaborativt samarbejde karakteriseret ved, at deltagerne er fælles om at løse en arbejdsopgave. De arbejder sammen om et fælles mål og er indbyrdes afhængige og har et gensidigt ansvar. Det kræver en høj grad af løbende koordinering mellem deltagerne. Vidensdeling er afgørende for kollaborativt arbejde, fordi deltagerne som fordsætning for opgaveløsningen har behov for at dele alt med hinanden. Alle skal koordinere forståelser af arbejdet. Samtidig indebærer kollaboration, at viden anvendes af deltagerne på nogenlunde samme måde i samme kontekst. Det handler ikke bare om at dele med hinanden, men i stedet være fælles om. Det er interessant at kikke på de nye erfaringer med samarbejdet som mange af institutionerne skriver om i deres metafortællinger ud fra disse to analytiske begreber. Der er ingen tvivl om, at de på mange måder nu samarbejder mere kollaborativt. Praksis fungerer på baggrund af en høj grad af videndeling, der er formuleret omkring et fælles værdisæt, der er udviklet en fælles faglighed og fælles forståelse af tilgangen til arbejdet med inklusion. Medarbejderen er ikke i tvivl om, at han/hun er repræsentant for daginstitutionen, efter devisen: Min pædagogik afspejler ikke min private holdning, men den fælles pædagogik for vores hus. En af udfordringerne er, at det ikke bare handler om at dele viden med hinanden, men at være fælles om tilvejebringelse af viden, som del af et fagligt praksisfællesskab. Der er en anden udfordring i det kollaborative samarbejde, som er, at man fejlagtigt kan tænke, at alle medarbejdere skal være fælles om alle beslutninger og være enige på bedste demokratiske vis. I den forståelse vil den kollaborative praksis få den modsatte virkning, og blive en fastlåsende, tung og ufleksibel tilgang til den fælles opgave om udvikling af praksis. Kooperation er uddelegering i mindre dele på baggrund af en bestemt opgave, som skal løses. Og ja, det kan være nødvendigt og også fordelagtigt at uddelegere ved at dele en fælles opgave op i mindre dele. Men der er en fare i, at det kan blive en tom funktion, som den enkelte medarbejder bare udfylder, eller medarbejderen kan betragte denne delopgave som sin egen opgave, hvor vedkommende for sig selv planlægger mål, indhold og proces uafhængig af de fælles værdier og fælles målsætninger. 1 Jørgen Bang og Christian Dalsgaard (2005): Samarbejde kooperation eller kollaboration? I: Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse, 2. årgang nr. 5,

8 I metafortællingerne fremgår det, at daginstitutionerne har fået øje på fordele ved koordineret at arbejdsdele og uddelegere gennem den måde, de arbejder med differentierede fællesskaber, voksnes positioneringer og rolle- og opgavefordelinger på. Man kan se dette som en form for kooperativt samarbejde om at facillitere inkluderende deltagelse i en kompleks kontekst, ved at dele opgaven op i mindre enheder. Men samtidig er det en kollaborativ samarbejdsform, som netop kun kan lade sig gennemføre, fordi vi arbejder sammen om et fælles mål, deler viden og er indbyrdes afhængige i udførelsen af opgaven. Denne samarbejdsform er helt forskellig fra den hidtidige praksis, som bar præg af, at opgaven ikke var distribueret. Alle bidrog, dog uden helt at vide, hvem der gjorde hvad og med hvilken effekt. En sådan samarbejdsform kan have haft kooperativ karakter, idet man på en måde var fælles om reproduktion af hverdagen, hvor tidslogikken og praktiske opgaver nødvendigvis måtte fylde som en erstatningsstruktur for den manglende refleksive praksisstruktur, hvor fokus er på kerneopgaven omkring udvikling af inkluderende læringsmiljøer. For at visualisere dette yderligere inddrages her et billede af et håndboldhold. Hvis vi har syv mand på banen, og alle hjælper hinanden, så vil vi se alle løbe derhen, hvor bolden er lige nu. Der er brug for kooperation. Det her er din opgave. Vi er nødt til at uddelegere. Og samtidig er der brug for kollaboration, fordi vi må samarbejde om den fælles opgave med at aflæse spillet og justere ind. Vi kan ikke bare gøre, som vi gjorde i går. Både det kooperative og det kollaborative samarbejde kræver alles opmærksomhed, ikke mindst ledelsens. 7

9 AFRUNDING OG PERSPEKTIVERING Der er altid nogen, der har sat sig spor ( ) Og derfor har vi brug for stifinderen ( ) Stifinderen finder ikke en sti, men tilbyder en måde at gå på. (Schmidt 2007) De mønstre, som er søgt redegjort for i meta-metafortællingen om Styrket inklusion i dagtilbud, kan ses som et stykke sporarbejde. Med sporarbejde henvises der til de mange spor, som kan følges på tværs af programdeltagernes forskellige perspektiver. Metafortællingerne har vist sig som et pragmatisk middel til indfange, hvordan inklusionsarbejdet formede sig ved programmets opstart, samt har forandret sig over et år. Som Lars-Henrik Schmidt skriver i citatet, er der altid nogen, der har sat sig spor. Og spor har der været mange af i forbindelse med programmets udviklingsprocesser; spor sat med inklusion som pejlemærke. Stifinderen finder ikke en sti, dvs. der tilbydes ikke en facitliste for inklusionsarbejdet ved programmets udløb. De professionelle tilbydes i stedet en måde at gå på, hermed forstået et perspektiv. Netop tilbuddet om et perspektiv er også rammen for denne meta-metafortælling, hvor der fremhæves nogle mønstre ved den pædagogiske praksis, som beskriver de centrale ændringer set fra et inklusionsperspektiv. Arbejdet med at styrke inklusion i dagtilbud stopper ikke med udløbet af dette program. Det er, som nævnt, ambitionen, at erfaringerne videreføres og videreudvikles. Den praksisviden, der er indsamlet i forbindelse med dette program, skal fremover bruges som trædesten i det fortsatte arbejde med inklusionsudvikling for børn og unge i 0-18 års alderen i Kerteminde Kommune. Alle deltagere i programmet Styrket inklusion i dagtilbud står stærkere i dag og der er i samarbejdet skabt en vision, der fremadrettet kan følges: Sammen lægger vi spor for alle børns deltagelse i fællesskaber God fornøjelse med det videre arbejde! Lene Iversholt, konsulent v. UC Lillebælt Kurt Bendix-Olsen, konsulent v. UC Lillebælt Jess Bøg Gommesen, konsulent i Kerteminde Kommune 8

10 Litteratur: Bang, J. & Dalsgaard, C. (2005): Samarbejde kooperation eller kollaboration? Tidsskrift for universiteternes efter- og videreuddannelse, 2. årgang, nr. 5. Dreier, O. (1999): Læring som ændring af personlig deltagelse i sociale kontekster. I: Nielsen, K. & Kvale, S./red: Mesterlære. Læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag, København Højholt, C. et al. (2011): Børn i vanskeligheder. Samarbejde på tværs. Dansk Psykologisk Forlag, København Højholt et al. (2007): Børnefællesskaber om de andre børns betydning. At arbejde med rummelighed og forældresamarbejde. Forlaget Børn & Unge, Viborg. Kjær, Bjørg: Inkluderende pædagogik. God praksis og gode praktikere. Kapitel 5: Professionelle og professionel kommunikation & kapitel 6: Kollegialitetskultur. Akademisk Forlag. Lave, J. & Wenger, E. (2003): Situeret læring og andre tekster. Hans Reitzels Forlag, København. Madsen, Bent (2009): Inklusionens pædagogik om at vide, hvad der ekskluderer, for at udvikle en pædagogik, der inkluderer. I: Pedersen, Carsten/red.: Inklusionens pædagogik, Hans Reitzels Forlag. Madsen, B. (2005): Socialpædagogik. Integration og inklusion i det moderne samfund. Hans Reitzels Forlag, København. Pedersen, C. (2011): Praksisfilosofi faglig refleksion på tværs af professioner. Akademisk Forlag, København. Schmidt, L.H. (2007): Sporsansen. Magasinet Asterisk, september 2007, nr. 36. Schrøder, V. & Larsen, D. O. (2010): Inkluderende pædagogik. Nye institutioner ny praksis. Vera, nr. 53, december. Wenger, E. (2004): Praksisfællesskaber. Læring, mening, identitet. Hans Reitzels Forlag, København. 9

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi?

Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Evaluering af projektet Inklusion i nærmiljøet hvordan gør vi? Middelfart Kommune November 2013 Udarbejdet af dagtilbudschef Tove Vestergaard-Nielsen Projektet Inklusion i nærmiljøet har for mig betydet,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE

KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE KOM GODT I GANG MED INKLUSIONSARBEJDET VIDEN OG INSPIRATION FRA ROSKILDEPROJEKTET UNIVERSITY COLLEGE VEST PROFESSIONSHØJSKOLE 1 INDLEDNING Du har nu taget fat på at læse en guide, med bud på, hvordan man

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Hvad er inkluderende faglighed?

Hvad er inkluderende faglighed? - på baggrund af Roskildeprojektets erfaringer og resultater v/carsten Pedersen Nationalt Videncenter for Inklusion og Eksklusion www.nvie.dk 1 Disposition Om Roskildeprojektet og dets formål Hvordan har

Læs mere

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer

FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE. Praksiskatalog om ledelse af forandringer 10 FORTÆLLINGER OM SKOLELEDELSE Praksiskatalog om ledelse af forandringer Indholdfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ti skolelederfortællinger om ledelse af forandringer 5 Susanne Oxvig Håkansson, Grønnevang

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv

gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv gladsaxe.dk DAP Pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv 1 DAP pædagogikkens landskaber i et teoretisk perspektiv Forord Dokumentation af pædagogiske læreplaner i vuggestue, børnehave og dagpleje

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet

Lederen gør en forskel. Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet Lederen gør en forskel Rapport fra projekt ledelse, faglighed, pædagogiske kvalitet UdviklingsForum november 2009 LEDEREN GØR EN FORSKEL Rapport fra en undersøgelse af ledelse af dagtilbud i Århus Kommune

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU

Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU AT GØRE EN FORSKEL Rapport nr. 2 over erfaringer med Initiativer med særligt fokus på integration af flygtninge og indvandrere m.fl. i EUD og AMU Michael Svendsen Pedersen Lektor, Institut for Psykologi

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

den reflekterende mentor

den reflekterende mentor den reflekterende mentor undervisningshæfte til mentorers kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling af mentorordninger den reflekterende mentor undervisningshæfte til mentorers kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling

Læs mere

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum

Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum inspiration til arbejdsmiljøindsatser i virksomheder og organisationer Karina Nielsen, Maria Stage, Johan Simonsen Abildgaard, Charlotte V. Brauer DET

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV

BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV BENTE JENSEN KAN DAGINSTITUTIONER GØRE EN FORSKEL? FRA FORSKNING OM DAGINSTITUTIONER SET I LYSET AF ET KOMPETENCE- OG EKSKLUSIONSPERSPEKTIV Kan daginstitutioner gøre en forskel? Fra forskning om daginstitutioner

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Ro og klasseledelse i folkeskolen

Ro og klasseledelse i folkeskolen Dorte Marie Søndergaard Helle Plauborg Thomas Szulevicz Tine Basse Fisker Torben Mørup Lene Tetzlaff-Petersen Mette With Hagensen Agnete V. Hansen Gitte Øgendal Helle Saabye Pedersen Pia Werborg Ro og

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere