FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE..."

Transkript

1 Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 15. april 2014nr. LIFE02/ Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst og kort: Rune Sø Neergaard Indhold: 1. INDLEDNING FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE Fordeling af polygoner med vandstandshævning på arealtype Fordeling af polygoner uden vandstandshævning på arealtype METODE - PADDEUNDERSØGELSER Polygoner med vandstandshævning Polygoner uden vandstandshævning DNA-analyser RESULTATER POLYGONVIS GENNEMGANG Paddeforekomster i polygoner med hævelse af vandstand Paddeforekomster i reference-polygoner RESULTATER - ARTSVIS GENNEMGANG Spidssnudet frø Butsnudet frø Skrubtudse Løgfrø Lille vandsalamander Stor vandsalamander AFLEVEREDE GIS- OG EXCEL-TEMAER BILAG 1. OVERSIGT OVER POLYGONER I UNDERSØGELSEN BILAG 2. KORT - FOREKOMST AF SPIDSSNUDET FRØ I HØSTEMARK SKOV BILAG 3. KORT - FOREKOMST AF SPIDSSNUDET FRØ I TOFTE SKOV BILAG 4. KORT OVER VANDHULLER I N-DEL AF HØSTEMARK SKOV AMPHI CONSULT: Vi har siden 1993 arbejdet med rådgivning og planlægning indenfor biologi, miljø og natur. Læs mere om vores arbejde på Amphi Consult v/martin Hesselsøe Aps, Fruebjergvej 3, boks 102, 2100 Kbh Ø, Amphi Consult v/martin Hesselsøe Aps, Forskerparken NOVI, 9220 Aalborg Ø, Tel: Amphi Consult v/lars Briggs, Forskerparken 10, 5230 Odense M, Amphi Consult v/peer Ravn, Finlandsvej 6,4200 Slagelse, Amphi Consult v/per Klit Christensen, Vistelhøjvej 5, Skarrild, 6933 Kibæk, Amphi Consult v/lars Christian Adrados, Årupvej 44, Årup, 7752 Snedsted,

2 1. Indledning I forbindelse udarbejdelsen og implementeringen af grønne driftsplaner for Tofte og Høstemark Skov skal der foretages vandstandshævninger i flere områder i de to skove. Dette formodes at ville have en positiv effekt på bestandene af padder i området. På foranledning fra Københavns Universitet / Aage V. Jensens Fonde har Amphi Consult derfor i 2013 foretaget en basismonitering af paddeforekomster på udvalgte arealer, hvor vandstandshævning enten planlægges udført eller allerede er gennemført for kort tid siden. De berørte områder er delt op i 16 forskellige polygoner afhængig af tilstandsændringens karakter og naturtype. Dertil kommer 16 polygoner uden planlagte vandstandshævninger. Her er der gennemført en mindre intensiv registrering af paddeforekomsterne, hvilket i sagens natur i høj grad også skal tilskrives, at hovedparten af disse polygoner er ret tørre arealer uden mange potentielle padde-ynglelokaliteter. 2

3 2. Fordeling af polygoner på arealtype 2.1 Fordeling af polygoner med vandstandshævning på arealtype For i alt 16 polygoner planlægges enten gennemført en hævelse af vandstanden, eller også er dette allerede gennemført. Af disse 16 polygoner er der fire polygoner i Tofte Skov, der er utilgængelige i 2013 pga. ynglende ørne. Disse fire udgøres af de tre polygoner i Vesterskov og polygonet Vestgabet. De 12 resterende polygoner, der planlægges at bliver mere våde, fordeler sig på følgende arealtyper: 7 polygoner med skov: - 2 polygoner med bøgeskov (tør -> ) - 5 polygoner med blandskov ( -> våd) 5 lysåbne polygoner: - 3 polygoner med slette/eng ( -> våd) - 2 polygoner med renafdrift ( -> våd) 2.2 Fordeling af polygoner uden vandstandshævning på arealtype For i alt 16 polygoner skal der ikke gennemføres vandstandshævninger. Disse fordeler sig på tre polygoner med renafdrift samt 13 reference-polygoner, hvor der slet ikke er planlagt naturforbedrende tiltag. 3 polygoner med renafdrift: - 2 polygoner med eng ( -> ) - 1 polygoner med slette (tør -> tør) 13 reference-polygoner: - 4 polygoner med bøgeskov (tør -> tør) - 4 polygoner med blandskov ( -> ) - 4 polygoner med elleskov ( -> ) - 1 polygon med slette (tør -> tør) 3

4 3. Metode - paddeundersøgelser Inden selve basisregistreringen blev foretaget, besigtigede Amphi Consult de fleste polygoner med henblik på at danne sig et indtryk af beskaffenheden af de polygoner, der skulle undersøges. Dette var især for at få overblik over den generelle vandstand i de to skovområder, da dette var af altafgørende vigtighed for at kunne planlægge baselineundersøgelsen især i forhold til, hvad der var realistisk inden for den tidsramme, som var defineret i forhold til det økonomiske budget. 3.1 Polygoner med vandstandshævning Undersøgelse af forekomst af brune frøer Forekomsten af brune frøer (spids- og butsnudet frø) er moniteret ved at optælling af antal ægklumper i de undersøgte polygoner. Det kræver meget stor erfaring at skelne ægklumper af de to arter af brune frøer fra hinanden. I nogle situationer er adskillelse af arternes æg umulig. Derimod er det lettere at skelne haletudserne af de arter. Skelnen mellem de to arter udføres i det omfang, det er muligt. Hvor der er usikkerhed om artsbestemmelsen afrapporteres data som brun frø sp. (spidssnudet- eller butsnudet frø). Dette er gjort ved at gennemtrave områderne og opsøge de steder, hvor der visuelt kunne konstateres åbne vandflader, der vurderedes som potentielle ynglelokaliteter for brune frøer. I gennemsnit er der anvendt 2,5 time pr polygon til kortlægning af forekomsten af brune frøer. Ruten for hvert enkelt polygon er blevet tracket på GPS og der blev lavet waypoints på alle ansamlinger på mere end 50 ægklumper. Derudover blev der lavet grove skitseringer over fordelingen af arealer med åbent vandspejl i de enkelte polygoner. Både i forbindelse med moniteringen ultimo april (primo maj) og juni blev alle forekomster af andre paddearter (skrubtudse og lille vandsalamander) notereret. Undersøgelse af forekomst af stor vandsalamander I forbindelse med moniteringen af brune frøer i april (primo maj) blev der lavet waypoints på i alt 24 vandansamlinger, hvor det blev vurderet, at forekomst af stor vandsalamander var sandsynlig/mulig. Disse lokaliteter blev derefter genbesøgt i juni måned med henblik på at lede efter larver (vha. vandshulsketsjer) og eventuelt æg (visuel observation) af stor vandsalamander. 4

5 3.2 Polygoner uden vandstandshævning Undersøgelse af paddeforekomster De 16 polygoner uden vandstandshævning er blevet gennemgået i juni for potentielle ynglelokaliteter for padder. De lokaliteter, der blev vurderet som relevante, blev undersøgt med ketsjer for paddeyngel. Desuden blev der for hver af disse lokaliteter taget et waypoint med GPS. 3.3 DNA-analyser Der er ikke blevet indsamlet vand til DNA-analyse for stor vandsalamander og løgfrø. Årsagen til dette er primært, at der inden for polygonerne ikke blev registreret virkelig oplagte ynglelokaliteter for nogen af de to arter. Såfremt det ønskes, kan der dog indsamles vandprøver til DNA-analyse i Amphi Consults samplingsmetode er siden 2013 blevet væsentligt forbedret, således det nu muligt i felten at opkoncentrere et meget større volumen af søvand, hvorved sandsynligheden for at detektere arter tilstede i lavt antal NU er blevet væsentligt forbedret. Ønskes dette foretaget i 2014, ønsker Amphi Consult at vide besked herom inden 15. maj. 5

6 4. Resultater polygonvis gennemgang 4.1 Paddeforekomster i polygoner med hævelse af vandstand Høstemark Skov Høstemark Mose N Gran- og birkeskov på tørvejord. Meget surt og brunvandet i de våde områder. Området bliver gradvist mere vådt mod øst, og størstedelen af den allerøstligste del stod, som udgøres af birkeskov var dækket af ca. 30 cm vand ultimo april Derudover er der mange spredte meget små vandhuller og flere kanaler inde i området. Her blev der registreret i alt 16 ægklumper af spidssnudet frø på tre forskellige placeringer. Ved besigtigelsen ultimo juni blev der registreret seks adulte spidssnudede frøer og syv haletudser registreret. Derudover blev fire larver af lille vandsalamander fundet. Rudolfs Plads Åbent slettelandskab, der mestendels består af tørt, lidt højereliggende terræn. Eneste potentielle ynglehabitat for padder var nogle kørespor med lidt vand i den vestlige del af polygonen. Her blev der registreret to ægklumper af spidssnudet frø og 21 ægklumper af butsnudet frø. Fodervejen C Løvskov (bøg, el, eg og birk), der flere steder er ret t. I den nordøstlige del af området er der en del ellesump, hvor der var ultimo april stod ca cm s vand. Centralt i polygonen er der en øst-vestgående, brunvandet grøft/kanal uden vandplanter og med hundestejler. Langs polygonens østlige kant er der en lysåben grøft. I denne blev der registreret en amsamling på syv ægklumper af butsnudet frø. Derudover blev en enkelt haletudse og tre adulte spidssnudede frøer registreret samme sted ultimo juni. Denne grøft samt en lavning centralt i området er begge blevet eftersøgt for forekomst af larver af stor vandsalamander ultimo, men uden succes. Polygon 1 Løvskov (bøg, el og eg) med flere våde partier, særligt langs den østlige kant af polygonen. Her blev der fundet to separate ægklumper af butsnudet frø. Dette område vurderes at kunne være et ret godt yngleområde for brune frøer frø i våde år (hvilket 2013 ikke var), men udtørrer i de fleste år nok for hurtigt. Derudover løber der et par øst-vestgående grøfter gennem dele af den centrale del af polygonen samt langs nordkanten af polygonen langs vejen. Ingen af disse steder blev der dog fundet ynglende padder. Særligt grøften langs nordkanten havde en veludviklet vegetation af vandplanter og var ret dyb. Stor vandsalamander blev eftersøgt i denne grøft 6

7 samt på tre andre lokaliteter i polygonen ultimo juni. Alle steder dog uden succes. Ved denne besigtigelse blev der registreret hhv. 11 og én adult spidssnudede og butsnudede frøer. Tofte Skov Hestefolden NV Denne store polygon var den mest padderige af alle de undersøgte polygoner. Området er lysåben eng under tilgroning med især lysesiv og rørgræs. Området er oversået med mange blokerede, delvist oversvømmede grøftestykker, mange meget små vandhuller små vandhuller/skrab, som er blevet skabt ved fjernelse af jord til blokering af grøfterne samt et enkelt lidt større vandhul, som ligger centralt i polygonen. Arealet er meget svært overskueligt, da vegetationen er ret høj og optællingen kan derfor ikke betragtes som totalt dækkende. En totaloptælling af polygonen vil tage minimum en dags arbejde pga. arealets beskaffenhed. Der er optalt hele 554 ægklumper og set syv adulte af spidssnudet frø. Ægklumperne var fordelt på i alt 27 forskellige placeringer med største ansamling på 100 ægklumper. Butsnudet frø er også rigt repræsenteret med 182 ægklumper fordelt på seks placeringer og største ansamling på 75 ægklumper. Derudover sås en enkelt adult butsnudet frø. Det skal nævnes, at næsten alle ægklumper af de brune frøer var blevet præderet af fladorme. To ægstrenge og tre adulte skrubtudse blev endvidere registreret i polygonen. En enkelt lokalitet (centralt beliggende vandhul) blev genbesøgt ultimo juni for at eftersøge larver af stor vandsalamander, hvilket var uden succes. Ved denne besigtigelse blev der dog fundet 150 hhv. 100 haletudser af spids- og butsnudet frø samt seks larver af lille vandsalamander. Hestefolden SØ Udgøres af et lysåbent område med renafdrift, og som er under tilgroning med lysesiv og rørgræs. Området er domineret af mange blokerede, delvist oversvømmede grøftestykker samt mange meget små vandhuller små vandhuller/skrab, som er blevet skabt ved fjernelse af jord til blokering af grøfterne. Hundestejler er udbredt forekommende i de fleste vandansamlinger i polygonen. Polygonen er meget svært overskueligt, da vegetationen er ret høj og optællingen kan derfor ikke betragtes som totalt dækkende. Der er optalt 213 ægklumper af spidssnudet frø fordelt 24 forskellige placeringer med største ansamling på 30 ægklumper. Desuden blev der set syv adulte spidssnudede frøer ved besigtigelsen og hørt masser af kvækkende hanner ved et screeningsbesøg et par dage tidligere end den egentlige besigtigelse. 7

8 Endvidere er der registreret to ansamlinger af i alt 22 ægklumper, der ikke kunne bestemmes til art. Ved besigtigelsen i april blev der desuden registreret to adulte skrubtudser. En enkelt lokalitet (centralt beliggende vandhul) blev genbesøgt ultimo juni for at eftersøge larver af stor vandsalamander, hvilket var uden succes. Ved denne besigtigelse blev der dog fundet 20 haletudser af spidssnudet frø samt fem larver af lille vandsalamander. Indkastet Lysåbent engområde med mange østvest-gående, blokerede grøfter. Derudover er der mange små vandhuller/skrab, som er blevet skabt ved fjernelse af jord til blokering af grøfterne, samt enkelte mere naturlige vandhuller og flere oversvømmelser dannet pga. de blokerede grøfter. Hundestejler er udbredt forekommende i de fleste vandansamlinger i polygonen. Der er optalt 336 ægklumper af spidssnudet frø fordelt 25 forskellige placeringer med største ansamling på 54 ægklumper. Desuden blev der registreret ca. 50 enten sete eller kvækkende adulte spidssnudede frøer. Endvidere er der registreret 199 ægklumper (i fire separate ansamlinger), der ikke kunne bestemmes til art. Disse placeringer samt to yderligere lokaliteter i polygonen blev genbesøgt ultimo juni. Formålet med dette var at artsbestemme eventuelle haletudser af brune frøer samt for at eftersøge larver af stor vandsalamander. Ved denne besigtigelse blev der dog fundet tre haletudser af spidssnudet frø på de lokaliteter, hvor der var tvivl om arten i april. Stor vandsalamander blev ej heller fundet, men til gengæld registreredes 50 larver og tre voksne lille vandsalamander fordelt på to vandhuller. Engskoven Området består primært af gammel egeskov med en del vinter/forårsoversvømmede partier. Disse våde områder er især udbredt i den nordlige og midterste del af polygonet. Visse steder er vandansamlingerne dybe nok til at kunne huse ynglende brune frøer, men der blev ikke fundet nogle ægklumper overhovedet. Eneste padderegistreringer i polygonen er en enkelt adult butsnudet frø samt en kvækkende skrubtudse hørt i grøften, der afgrænser området mod syd. Skelhus Blandskov (primært gran, eg og birk) med tør bund. De eneste mulige ynglelokaliteter for padder er to nord-sydgående grøfter, som både vurderes at være for kolde/skyggede, dybe og brunvandede til at være rigtig potentielle for ynglende brune frøer. Der er da heller ikke registreret nogen padder overhovedet i polygonen. 8

9 Østgabet Tidligere sitkagran-beplantning, der nu er renafdriftet og er under kraftig tilgroning med lysesiv m.v. Enkelte områder med gran er bevaret. Der er rigtig mange små vandansamlinger, som dels består af blokerede, delvist oversvømmede grøftestykker, små vandhuller/skrab skabt ved fjernelse af jord til blokering af grøfterne, våde kørespor og små vandhuller. Polygonen er meget svært overskueligt, da vegetationen er ret høj og optællingen kan derfor ikke betragtes som totalt dækkende. Der er optalt 223 ægklumper af spidssnudet frø fordelt på 10 forskellige placeringer med største ansamling på 83 ægklumper. Desuden blev der set to adulte spidssnudede frøer set. Endvidere er der registreret to ansamlinger af i alt 22 ægklumper, der ikke kunne bestemmes til art. Ultimo juni blev fire lokaliteter genbesøgt med henblik på at eftersøge larver af stor vandsalamander, men uden succes. Dog blev der ved denne besigtigelse fundet to larver af butsnudet frø, 430 larver af spidssnudet frø og 100 larver af lille vandsalamander på de fire undersøgte lokaliteter. Østerskov S Området består af løvskov (primært bøg) på tør bund. Der er enkelte meget små vandhuller, et par kildevæld og et par grøfter. Der er kun registreret butsnudet frø i polygonet. I alt er der registreret seks ægklumper i en lille grøft, der ikke er forbundet med vandløb. Derudover er der set to adulte butsnudede frøer. Kamrene Blandskov (gran, eg, bøg og birk) på tør bund, flankeres af både grøfter samt en bæk mod vest. I polygonen er der få meget små lavninger med lidt åbent vand. I en enkelt af disse lavninger blev der registreret to ægklumper af butsnudet frø. Desuden blev der set to adulte butsnudede frøer. 4.2 Paddeforekomster i reference-polygoner Høstemark Skov Fodervejen N Blandskov domineret af birk og med enkelte mindre partier med gran. Der er ingen arealer med åbent vandspejl, og byder således ikke på potentielle ynglehabitater for padder. Der blev set to adulte spidssnudede frøer i polygonen ved besigtigelsen. 9

10 Bjælkehytten Ø Løvskov, der flere steder er ret t især i den vestlige del, men ingen steder der var relevante for æglægning af brune frøer. Dog kan der i våde år sandsynligvis yngle enkelte brune frøer i disse områder. Mod øst afgrænses polygonen af en lysåben grøft. Ingen padder registreret ved besigtigelsen, men området udgør i lighed med de andre polygoner i samme område sandsynligvis ganske fine terrestriske habitater for brune frøer. Ødums Graner N Løvskov med e partier med elleskov. Bortset fra enkelte grøfter er der ingen arealer med åbent vandspejl. Enkelte brune frøer (især butsnudet frø) kan måske yngle i grøfterne somme tider, men ved besigtigelsen i juni blev der ikke fundet paddeyngel. Der blev set to adulte spidssnudede frøer i polygonen ved besigtigelsen. Ødums Graner S Løvskov, hvor de højereliggende områder domineres af bøg, og underskoven i de åbne partier er helt domineret af ørnebregne. De lavtliggende områder domineres af ask og el. Der er ingen områder med åbent vandspejl og således heller ikke potentielle ynglelokaliteter for padder. Der blev set fire adulte spidssnudede frøer i polygonen ved besigtigelsen. Karolinevej Løvskov, overvejende på tør bund med bøg og domineret af ørnebregne i de åbne dele. Især i det sydøstlige hjørne er der dog lavtliggende, e områder med elleskov, starvegetation, tagrør og gul iris, men kun få og små pytter af åbent vand. De e områder er velegnet som især fourageringsområde og i mindre grad som ynglelokalitet for brune frøer. Ved besigtigelsen ultimo juni blev der således og registreret tre haletudser og fire adulte af spidssnudet frø foruden 1 adult butsnudet frø. Rimme 1 Lysåbent engområde, til dels med overdrevskarakter. Området er for tørt til at have nogen sørlig værdi for padder; langs den sydlige kant af polygonen er der dog et lidt lavtliggende, t areal (uden områder med åbent vand) med tuer af mosebunke mv. Ingen padder registreret ved besigtigelsen. Bredsig S Helt tørt renafdriftet areal uden oplagte paddehabitater. Således heller ingen padder registreret ved besigtigelsen. 10

11 Bredsig N Helt tørt renafdriftet areal uden oplagte paddehabitater. Således heller ingen padder registreret ved besigtigelsen. Tofte Skov Elleskoven Gammel løvskov (primært el og eg) med ret store e partier med elleskov især i den sydvestlige og nordvestlige del. Kun få og lavvande områder med åbent vand ved besigtigelsen primo maj. Enkelte steder er vandansamlingerne dybe nok til at kunne huse ynglende brune frøer, men der blev ikke fundet nogle ægklumper overhovedet. Der blev registreret minimum fire 1-års butsnudede frøer. Åbningerne Renafdriftet areal, der mestendels er tørt. Området blev besigtiget kortvarigt primo maj. Her kunne konstateres, at der var to nord-sydgående kanaler uden videre potentiale som ynglelokalitet for brune frøer. Dog sås en enkelt adult butsnudet frø i den ene af disse kanaler. Derudover blev der ikke registreret padder, men et område i nordøstlige ende af polygonen blev udvalgt til senere besigtigelse for stor vandsalamander og yngel af brune frøer. Ved besigtigelsen ultimo juni blev denne lokalitet eftersøgt for yngel af brune frøer og stor vandsalamander. Her blev der registreret 20 hhv. 10 haletudser af spids- og butsnudet frø, hhv. én og to adulte af spids- og butsnudet samt en masse nymetamorferede brune frøer med klar overvægt af butsnudet frø. Desuden blev der fundet mindst 20 larver af lille vandsalamander, men ingen af stor vandsalamander. Bøgebakken Tør, højtliggende bøgeskov helt uden potentielle ynglelokaliteter for padder. Tofte Bøge Løvskov (mest bøg og el), hvorigennem der løber en lille bæk/kilde. Således er området ret t med en del meget lavvandede småpytter. Ved besigtigelsen blev der set fem adulte spidssnudede, tre butsnudede og fem ubestemte brune frøer. Der blev dog ikke fundet nogen haletudser i de små, mudrede vandansamlinger. Det kan dog ikke udelukkes, at enkelte brune frøer og store vandsalamandre lægger æg i disse områder somme tider, men områdets nuværende 11

12 beskaffenhed gør, at der højest er små bestande af de pågældende arter i polygonen, hvis der overhovedet er regelmæssig ynglen. Bønderskov Ø Tør, gammel egeskov helt uden potentielle ynglelokaliteter for padder. Bønderskov V Løvskov (eg, el, birk mv.) med flere e partier med elleskov og starsump, især i den centrale del. Kun få og lavvande områder med åbent vand ved besigtigelsen primo maj. Enkelte steder er vandansamlingerne dybe nok til at kunne huse ynglende brune frøer, men der blev ikke fundet nogle ægklumper overhovedet. Derudover et enkelt vandhul ca. 100 m 2, som dog var næsten udtørret ultimo juni, og således heller ikke registreret noget paddeyngel. Dog sås fem adulte butsnudede frøer ved besigtigelsen ultimo juni. Langsig Tør blandskov på nær to små, næsten udtørrede damme på hver især ca. 20 m 2. En del kanaler, som alle var udtørrede ved besigtigelsen ultimo juni, og derfor næppe paddeegnede. Enkelte brune frøer (nok mest butsnudet frø) kan måske gennemføre yngel i disse kanaler i meget våde år. Ingen padder registreret ved besigtigelsen. Østerskov N Tør bøgeskov domineret af en underskov af ørnebregne i store dele. Andre dele af polygonen er mere, men egentlig åbent vand er der kun i de få kanaler. Ved besigtigelsen er der fundet tre adulte butsnudede frøer, mens der ikke er fundet paddeyngel. 12

13 5. Resultater - artsvis gennemgang 5.1 Spidssnudet frø Spidssnudet frø er den art, der er blevet registreret i flest polygoner og i størst antal ved undersøgelsen. Der er registreret yngleforekomst af spidssnudet frø i fire polygoner i Høstemark Skov, dog i små antal. De undersøgte polygoner i Høstemark Skov byder ikke på optimale ynglehabitater, men er derimod ret gode fourageringsområder for arten, således er der da også registreret adulte spidssnudede frøer i yderligere fire polygoner i forbindelse med gennemgangen i juni. Source-vandhullerne for arten i Høstemark Skov ligger altså uden for de undersøgte polygoner. Af vigtige, kendte source-vandhuller for spidssnudet frø i den nordlige del af Høstemark Skov skal nævnes vandhul 960 og især i vandhullet umiddelbart øst for dette samt vandhul 950 og vandhullerne omkring dette (se Bilag 4). I den nordlige del af Tofte Skov er der registreret store bestande af spidssnudet frø i de fire polygoner Hestefolden NV, Hestefolden SØ, Indkastet og Østgabet. Alle disse er lysåbne og domineret af mange områder med åbent vand. Derudover der nogle få haletudser af arten registreret i det nærliggende polygon Åbningerne. De resterende undersøgte polygoner i Tofte Skov er alle skovdominerede og for de fleste vedkommende ret tørre polygoner uden optimale ynglehabitater for arten. I to af mere våde skovpolygoner, Bønderskov V og Tofte Bøge er der registreret adulte spidssnudede frøer og disse samt Engskoven og Elleskoven bliver nok i ret stor stil anvendt som fourageringsareal for arten. Det formodes, at der er meget store bestande af arten ude på højmosefladerne vest for de undersøgte polygoner, men dette er ikke undersøgt. 5.2 Butsnudet frø Arten er klart mindre almindelig end spidssnudet frø i både Høstemark og Tofte Skov. I Høstemark Skov er butsnudet frø registreret ynglende i små antal i tre polygoner; Polygon 1, Fodervejen C og Karolinevej. Der er blot registreret adulte butsnudede frøer i to polygoner i Høstemark Skov og i klart mindre antal end ditto af spidssnudet frø. Dette antages at være et resultat af en klart mindre bestand af butsnudet end spidssnudet frø i skoven og dens umiddelbare omgivelser. I Tofte Skov er arten mere udbredt, idet den er registreret ynglende i fem forskellige polygoner, dog primært i små antal, bortset fra Hestefolden NV, hvor der er registreret 182 ægklumper. I yderligere fem polygoner er der blot registreret adulte butsnudede frøer (i små antal), hvilket formodes at dreje sig om fouragerende adulte frøer, som ikke yngler (i hvert fald i andet meget beskedent antal) i de givne polygoner. 13

14 I vandhullet ved gården i Tofte Skov dvs. uden for de undersøgte områder, blev der ultimo april konstateret et meget stort antal ægklumper (>1000) af butsnudet frø. Denne lokalitet må formodes at være en af source-lokaliteterne for arten i Tofte Skov. 5.3 Skrubtudse Skrubtudse er ved undersøgelsen blevet registreret i alt tre polygoner. Forårsmoniteringen med optælling af ægklumper af brune frøer gennem visuel observation er ikke optimal til registrering af ægstrenge af skrubtudse, da disse ligger viklet ind mellem vegetationen nedsænket i vand og dermed let overses. Dette kan især være tilfældet i de lidt dybere, brunvandede grøfter. Dog vurderes det, at arten reelt set ikke er særlig udbredt i området, men artens reelle status i området har det således ikke været muligt at kortlægge inden for rammerne af indeværende undersøgelse. Skrubtudse foretrækker vandhuller med forekomst af større fisk, hvilket formodes at være pga., at artens haletudser ikke præderes af fisk ligesom haletudserne af de brune frøer, hvilket giver arten en konkurrencefordel. 5.4 Løgfrø Arten er ikke registreret ved undersøgelsen. Der vurderes ikke at være potentielle ynglevandhuller for arten inden for de undersøgte polygoner. Arten er tidligere (1990 erne) tilfældigt registreret på en insektfælde i den nordvestlige del af Høstemark Skov. På den baggrund har Amphi Consult i anden sammenhæng i foråret 2013 undersøgt (natlytning med hydrofon efter kvækkende hanner) flere vandhuller umiddelbart udenfor hegnet nord for Høstemark Skov. Arten blev ikke registreret i nogle af disse. Det vurderes imidlertid som særdeles muligt, at der er løgfrø i nogle af vandhullerne i den nordvestlige del af Høstemark Skov, når det tidligere fund af løgfrø i området tages in mente. Særligt vandhul nr. 959, 976, 2293, 3963x3, 950 og 954 ligner potentielle ynglelokaliteter for arten. Derudover er der uden succes lyttet kortvarigt om dagen med hydrofon efter arten i vandhullet ved gården i Tofte Skov. Lokaliteten ser dog særdeles velegnet ud, men arten er så vidt vides ikke kendt fra området i forvejen. 5.5 Lille vandsalamander Lille vandsalamander er ved undersøgelsen blevet registreret i alt seks polygoner. Arten er udelukkende fundet i forbindelse med eftersøgning af stor vandsalamander ultimo juni. Forårsmoniteringen med optælling af ægklumper af brune frøer gennem visuel observation tillader ikke registrering af lille vandsalamander. Den registrerede forekomst af lille vandsalamander er således overhovedet ikke dækkende, og arten må formodes at forekomme i langt de fleste polygoner, hvor der er permanent vand, således også i mange af grøftesystemerne inde i skovene. Generelt er lille vandsalamander den danske 14

15 paddeart med de mindst snævre krav til habitat derunder størrelse af vandansamlingen. Et krav er dog relevant æglægningssubstrat, og at der er vand til ind ca. midt i juli. 5.6 Stor vandsalamander Arten er ikke registreret ved undersøgelsen. Langt de fleste vandansamlinger vurderes til at være for temporære til, at arten kan gennemføre yngle succesfuldt mere andet end sporadisk. Der er dog en del grøfter både med mere dybt og permanent vand i både Høstemark Skov og Tofte Skov. Årsagerne til, at arten ikke er registreret disse steder, er nok flere. Dels er der forbindelse mellem grøfterne og andre vandområder, hvilket er grunden til, at hundestejler forekommer meget hyppigt i disse kanaler. Forekomsten af hundestejler er begrænsende for stor vandsalamander, idet hundestejlerne i stor stil præderer på larverne af stor vandsalamander. Dels er de fleste af grøfterne ret brunvandede og sure, hvilket ikke er stor vandsalamanders foretrukne habitat, selv om arten godt kan træffes i disse områder. Til gengæld blev der ultimo april registreret mange æg af arten i vandhullet ved gården i Tofte Skov dvs. uden for de undersøgte områder. 6. Afleverede GIS- og excel-temaer GIS-temaer - Aprilbesigtigelse - Eftersøgt for stor vandsalamander - Alle paddeoplysninger - Mere end 50 ægklumper af brune frøer - Ruter i polygoner med vandstandshævning Excel - Alle paddeoplysninger inklusive kommentarer 15

16 Bilag 1. Oversigt over polygoner i undersøgelsen Polygon Polygoner med vandstandshævning Område Vådere SKOV LYSÅBNE OMRÅDER tør - > tør bøg tør -> bøg -> -> våd våd -> våd el -> våd eng/ slette -> eng/ slette -> våd -> tør -> tør Hovedtype Renafdrift blandskov blandskov Renafdrift Renafdrift Renafdrift tør -> tør slette Polygon 1 Høstemark Skov x x Fodervejen C Høstemark Skov x x Høstemark Mose N Høstemark Skov x x Rudolfs Plads Høstemark Slette x x Engskoven Tofte Skov x x Hestefolden NV Tofte Slette x x Hestefolden SØ Tofte Slette x x x Indkastet Tofte Slette x x Kamrene Tofte Skov x x Skelhus Tofte Skov x x Østerskov S Tofte Skov x x Østgabet Tofte Slette x x x Bilag 1: Oversigt over polygoner i undersøgelsen

17 Polygoner uden vandstandshævning SKOV LYSÅBNE OMRÅDER tør -> tør tør -> -> -> våd våd -> våd -> våd -> -> våd -> tør -> tør tør -> tør Polygon Område Bilag 1: Oversigt over polygoner i undersøgelsen bøg bøg bland -skov el eng/ slette eng/ slette Åbningerne Tofte Slette x x Bredsig S Høstemark Slette x x Bredsig N Høstemark Slette x x Bjælkehytten Ø Høstemark Skov x x Østerskov N Tofte Skov x x Ødums graner S Høstemark Skov x x Ødums graner N Høstemark Skov x x Tofte Bøge Tofte Skov x x Rimme 1 Høstemark Slette x x Langsig Tofte Skov x x Karolinevej Høstemark Skov x x Fodervejen N Høstemark Skov x x Elleskoven Tofte Skov x x Bønderskov Ø Tofte Skov x x Bønderskov V Tofte Skov x x Bøgebakken Tofte Skov x x Renaf -drift Hovedtype Renafdrift Reference blandskov Renafdrift Renaf -drift slette

18 Bilag 2. Kort - forekomst af spidssnudet frø i Høstemark Skov Bilag 2: Kort - forekomst af spidssnudet frø i Høstemark Skov

19 Bilag 3. Kort - forekomst af spidssnudet frø i Tofte Skov Bilag 3: Kort - forekomst af spidssnudet frø i Tofte Skov

20 Bilag 4. Kort over vandhuller i N-del af Høstemark Skov Bilag 4: Kort over vandhuller i N-del af Høstemark Skov

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

RESULTATER - ARTSVIS GENNEMGANG...

RESULTATER - ARTSVIS GENNEMGANG... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 1. maj 2014nr. LIFE02 NOTAT Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af insekter i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst: Rune Sø Neergaard

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune

Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Registrering af 3 områder i Gentofte Kommune Rekvirent: Gentofte Kommune Dato: 4. December 2008 Feltarbejde: Thomas Vikstrøm Tekst: Thomas Vikstrøm og Martin Hesselsøe GIS: Jakob Hassingboe Indhold: 1.

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2014

Overvågning af padder Randers kommune 2014 Overvågning af padder Randers kommune 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for

Læs mere

NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N Aulum Version 1, 1/12-2014

NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro N Aulum Version 1, 1/12-2014 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 Postboks 529 8660 Skanderborg Att: Niels Krogh Kristensen.: Keld Andersen 1. december 2014 NOTAT Afrapportering af forekomst af invasive arter på etape 6714 Holstebro

Læs mere

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3

RESULTATER (STOR VANDSALAMANDER)...3 Mariager Fjord Kommune Teknik og Miljø Østergade 22 9510 Arden Att: Bjarke Jensen NOTAT: Vurdering af lokalplanforslag 49/2011 i forhold til bilag IV arter Tekst og feltarbejde: Rune Sø Neergaard, Jule

Læs mere

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)...

BESKYTTET NATUR (INPUT TIL MILJØRAPPORT)... Hillerød Kommune Trollesminde Allé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Foreløbigt bidrag vedrørende miljøvurdering af Helhedsplanen for ULLERØD NORD (december 2014) Tekst: Rune Sø Neergaard, John

Læs mere

VURDERING OG ANBEFALINGER...

VURDERING OG ANBEFALINGER... Hillerød Kommune Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge

Læs mere

BAGGRUNDSOPLYSNINGER...

BAGGRUNDSOPLYSNINGER... Freja Ejendomme A/S Gl. Kongevej 60, 6. Sal 1850 Frederiksberg C Att: Rune Christiansen (rc@freja.biz).: Andersen 3 dispensationsansøgning (Indsendes til Furesø kommune) Dato: 3. udgave 21. april 2016

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune,

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe

Rekvirent: Frederikssund Kommune Dato: 2. udgave, 9. januar 2012 Tekst: Thomas Vikstrøm Kvalitetssikring: Martin Hesselsøe Registrering af 3-natur på del af Kulhusvej 21 m.fl., matr. nr. 1c, 1d, 2d, 4g, 14, 15c og 16b, Slagelsesgårdene, Dråby, og matr. nr. 5, Troldegårde, Dråby, i Frederikssund Kommune Rekvirent: Frederikssund

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult for Vejle Amt 2004 Titel: Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger.

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Arbejdsdokument udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm af AGLAJA, juni 2009. Indhold Sammenfatning...3

Læs mere

Overvågning af grøn mosaikguldsmed i Hellsingør Kommune i 2015

Overvågning af grøn mosaikguldsmed i Hellsingør Kommune i 2015 Helsingør Kommune Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Vandteamet Mørdrupvej 15, 3060 Espergærde Att: Andreas Jarløv Busch Overvågning af grøn mosaikguldsmed i Hellsingør Kommune i 2015 Feltarbejde:

Læs mere

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge.

NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden af grønbroget tudse. 2. udgave. Forfatter: John Frisenvænge. Til: DONG Energy Teglholmen A.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV Att: Birte Hansen (birha@dongenergy.dk) 26. marts 2008 NOTAT Vurdering af forventede effekter af vindmølleprojekt på Avedøre Holme på bestanden

Læs mere

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 I foråret 2009 undersøgte jeg på vegne af DN Køge vandhuller for paddeforekomster på Svenstrup Gods arealer. Ét væsentligt

Læs mere

Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind

Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind For 10 år siden regnede man med, at der var maks 170 lokaliteter for strandtudser fordelt over hele landet. Af dem var de 20 såkaldte indlandslokaliteter,

Læs mere

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn

NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Til: Frederikssund Kommune Att: Minna Møller 1. udgave 10. december 2009 NOTAT: Vurdering af ansøgningsmateriale og konsekvensvurdering ang. bevægelig målbane på Jægerspris Skydeterræn Tekst: Thomas Vikstrøm

Læs mere

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen v/ Lars Briggs, Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, SE nr.: 1669 3502, tlf: 6315 7143, fax: 6593 2309, mobil: 2161 0797, email: nd@amphi.dk Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller

Læs mere

Løgfrøen ved Sevel Skovby

Løgfrøen ved Sevel Skovby Afrapportering for projektet Løgfrøen ved Sevel Skovby Pleje af eksisterende vandhuller og etablering af nye vandhuller i området ved Sevel Skovby og Ryde Bavnehøj Reference nr.: 2014-A-68 Projektansvarlig:

Læs mere

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov

Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Biodiversitetsprojekt. Genskabt og øget våd natur i Silkeborg Sønderskov Formål Formålet med projektet er med små midler at øge den del af biodiversiteten, der er knyttet til små vandhuller, lysninger

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Padderegistrering i Høje-Tåstrup Kommune 2011

Padderegistrering i Høje-Tåstrup Kommune 2011 Padderegistrering i Høje-Tåstrup Kommune 2011 Rapport udarbejdet at AGLAJA for Høje-Tåstrup kommune, oktober 2011 Padderegistrering i Høje Tåstrup Kommune 2011 Rapport udarbejdet for Høje Tåstrup kommune,

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune Indhold Indledning 4 Stor Vandsalamander 5 Strandtudse 8 Grønbroget

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Overvågning af padder 2010

Overvågning af padder 2010 NATURA 2000 INDSATSPLAN Lars Hansen Overvågning af padder 2010 Hansen Lars U DARBEJDET AF NATURKONSULENT. DK FOR K ERTEMINDE K OMMUNE 1 Indhold Indledning.. 2 Anbefalinger overvågning.. 3 Anbefalinger

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier.

Stenlængegård-området. Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. AGLAJA maj 2007 Stenlængegård-området Registrering og vurdering af biologiske og landskabelige værdier. Arbejdsrapport

Læs mere

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER

KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER KONSTRUEREDE MINIVÅDOMRÅDER 20-04- 2011 Screening for minivådområder i oplandet Mariager Fjord Dette dokument viser resultatet af en screeningsproces foretaget i hovedvandoplandet til Mariager fjord. Der

Læs mere

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven t o te Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven Almindeligt firben Bjergsalamander Bjergsalamander Butsnudet frø Hugorm Lille vandsalamander Lille vandsalamander Løvfrø Skrubtudse Snog Spidssnudet frø

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. september 2015 Bettina Nygaard & Jesper Bladt Institut for Bioscience

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Fredericia Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Hedensted Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Særligt beskyttede dyrearter i Farum Nord 2015

Særligt beskyttede dyrearter i Farum Nord 2015 Særligt beskyttede dyrearter i Farum Nord 2015 Rekvirent: Furesø Kommune (Mette Bjerre Larsen). Dato: 2. udgave 18. december 2015 Feltarbejde: John Frisenvænge og Wouter de Vries Tekst og kort: John Frisenvænge

Læs mere

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Rapport fra 2015 Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Forsidefoto: Klokkefrø Bombina bombina - Peer Ravn, Amphi Consult Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

J. nr. LIFE02/ef.: LCA

J. nr. LIFE02/ef.: LCA Til: Hvidovre Kommune Teknisk Forvaltning Bygge- og Planafdelingen Høvedstensvej 45 2650 Hvidovre Att: Jens Schelde og Paula Meldgaard J. nr. LIFE02/ef.: LCA NOTAT Foreløbig vurdering af konsekvenser på

Læs mere

Thorild Vrang Bennett Erik Aude Nikolaj Sass Ebsen Notat 2014-03

Thorild Vrang Bennett Erik Aude Nikolaj Sass Ebsen Notat 2014-03 Vegetationsovervågning i Høstemark og Tofte Skov i Lille Vildmose 2013 Thorild Vrang Bennett Erik Aude Nikolaj Sass Ebsen Notat 2014-03 Kolofon Dokumenttitel Forfattere Korrekturlæsning Kunde Kontaktperson

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer 4 Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Svendborg Kommune Redaktion: Søren Bagger og Hanne Morthorst Petersen Udgiver:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Silkeborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels

Læs mere

Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø

Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø Baggrund for projektet Lolland Kommune besluttede i 2010, at foretage en grundig undersøgelse af udbredelsen af padder opført på habitatdirektivets bilag IV. Undersøgelsen

Læs mere

Ansøgning om hydrologiske tiltag i Skagen Klitplantage. Naturstyrelsens j.nr. NST

Ansøgning om hydrologiske tiltag i Skagen Klitplantage. Naturstyrelsens j.nr. NST Frederikshavns Kommune post@frederikshavn.dk Vendsyssel Ref. BJHJE Den 15. august 2016 Ansøgning om hydrologiske tiltag i Skagen Klitplantage. Naturstyrelsens j.nr. NST-2142-00414. Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl

Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Titel: Overvågning af sortterne som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Thomas Bregnballe & Thomas Eske Holm Aarhus Universitet TA. nr.: A154 Version: 2 Oprettet: 06.03.2017 Gyldig fra:

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Rebild Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs Vej

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune 2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Københavns Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat

BILAG 3. Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat BILAG 3 Natur ved Skinderup Mølle Dambrug - besigtigelsesnotat 4.12.2014 Lokalitet 1 Lokalitet 1 består af et moseområde på 3,8 ha, som ligger i ådalen langs vandløbet Skinderup Bæk vest for Skinderup

Læs mere

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at Side 1/7 Amphi Consult v/per Klit Christensen Vistelhøjvej 5 6933 Kibæk Per.klit@mail.tele.dk Dato:11-03-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-4-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere

KAN MAN ERSTATTE NATUR?

KAN MAN ERSTATTE NATUR? KAN MAN ERSTATTE NATUR? - E K S E M P L E R O G E R F A R I N G E R M E D S Æ R L I G T U D G A N G S P U N K T I B I L A G I V A R T E R M A R T I N H E S S E L S Ø E A M P H I C O N S U LT M H @ A M

Læs mere

Retablering af Fugleøer i Utterslev Mose

Retablering af Fugleøer i Utterslev Mose Retablering af Fugleøer i Utterslev Mose Opbygning af forsøgsparceller og Nedskæring af rørskov udført i december 2008 Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 1. udgave 18. Februar 2009 Tekst: Knud Mose Poulsen

Læs mere

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha.

Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på 455 ha. Landskabsanalyse for skovrejsningsområdet ved Solhøj Fælled Naturstyrelsen, Østsjælland Ref. nakpe Den 1. maj 2014 Projektområdet til skovrejsning ligger syd for Hedehusene, Øst for Reerslev. Det er på

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve)

Teknisk anvisning til kortlægning af levesteder for vandhulsarter (padder, guldsmede og vandkalve) Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr.: TA-OP 5 Titel: Gyldig fra: 27.5 2010 Kortlægning

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Naturvisioner for Bøtø Plantage

Naturvisioner for Bøtø Plantage Naturvisioner for Bøtø Plantage 1 Indledning... 3 Almindelig beskrivelse... 3 Status og skovkort... 3 Offentlige reguleringer... 4 Natura 2000... 4 Naturbeskyttelseslovens 3... 4 Nøglebiotoper... 4 Bevaring

Læs mere

Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt

Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt ARBEJDSDOKUMENT FELTARBEJDE OG AFRAPPORTERING: AGLAJA 2006 Overvågning af Mygblomst i 2004 2006 i Storstrøms Amt Overvågning af Mygblomst i 2004-2006

Læs mere

Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 handleplaner Natura 2000 handleplaner 2016-2021 159 Bagholt Mose Udpegningsgrundlag: Kransnålalge sø Brunvandet sø Hængesæk Skovbevokset tørvemose Elle- og askeskov Mygblomst Målsætning: At det lysåbne areal udvides

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave

Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Padder, krybdyr og flagermus omfattet af Habitatdirektivet i lokalplanområdet Karens Minde i Kgs. Enghave Rekvirent: Københavns Kommune Dato: 2. udgave 16. august 2005 Feltarbejde: John Frisenvænge og

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Nyborg Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg Niels Bohrs

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Klokkefrøen i Slagelse Kommune Fra tidligere at have været vidt udbredt

Læs mere

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven

Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Notat fra besigtigelse af naturarealer ved Høje Kejlstrup og vurdering af arealernes beskyttelses-status jf. naturbeskyttelsesloven Områderne er besigtiget af Peter Lange og Bente Sørensen d. 30. oktober

Læs mere

Naturzoneringskort for Hedeland

Naturzoneringskort for Hedeland Naturzoneringskort for Hedeland Feltarbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov, Henry Nielsen og Eigil Plöger Tekst og GIS-arbejde: AGLAJA v. Orla Bjørneskov og Eigil Plöger Indhold Databaggrund... 3 Kategorisering

Læs mere

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard

NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering - Hydrologiprojekt ved Gl. Oremandsgaard NOTAT Sagsnr.: 14/10818 Dok.nr.: 95799/17 Afdeling for Byg Land og Miljø Sagsbehandler Carsten Horup Bille 55 36 24 91 caho@vordingborg.dk NOTAT: Natura 2000 væsentlighedsvurdering og Bilag IV-artsvurdering

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro Side 1/6 Ole Gade Sirvej 18 7500Holstebro Dato: 18-10-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-17-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. TEKNIK OG MILJØ Jan Sandholm Sejlsigvej 4 7400 Herning Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8036 ngojs@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.02-P25-8-13

Læs mere

Skema til undersøgelse af vandhuller og småsøer

Skema til undersøgelse af vandhuller og småsøer Skema til undersøgelse af vandhuller og småsøer Søens beliggenhed (adresse og evt. matrikelnummer) Undersøgelsesdato Fysiske forhold Sigtdybde (cm)? Hvor dyb er søen (cm)? Hvordan og hvornår er dybden

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Naturvurdering Blåsig Bæk

Naturvurdering Blåsig Bæk Hjørring Kommune Naturvurdering Blåsig Bæk August 2016 Udgivelsesdato : 9. august 2016 Vores reference : 21.0036.05 Udarbejdet Kontrolleret : Jens Aamand Kristensen : Helene Dalgaard Clausen Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer

Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune 2012-2013 Titel: Naturstyrelsens opdatering af 3-registreringer Høje-Taastrup Kommune Udgiver: Miljøministeriet Naturstyrelsen Aalborg

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /e942ff27-4d9...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /e942ff27-4d9... Page 1 of 61 of 6 From: Sent: 03-11-2016 12:23:40 To: 'Ladislav Binko' Hej Ladislav Jeg vil ikke holde møde, før I har indsendt konkrete forslag til en løsning, der bevarer de beskyttede arter. Præmisserne

Læs mere

Bilag 1: Visualiseringer af stationer

Bilag 1: Visualiseringer af stationer BILAG 1: VISUALISERINGER AF STATIONER 1 Bilag 1: Visualiseringer af stationer Indhold 1 Visualiseringer 2 1.1 Metode og forudsætninger 2 1.1.1 Beplantningsbælte 3 1.2 Valg af fotopunkter 3 1.2.1 Station

Læs mere

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station

Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Naturundersøgelser byudviklingsområde ved Egedal Station Notat udarbejdet for Egedal kommune af AGLAJA juni 2011 Indhold Sammenfatning...3 1. Overordnet områdebeskrivelse...3 1.1 Rammelokalplanområdet...3

Læs mere

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk Nye metoder til undesøgelse af vandhuller Amphi Consult Naturstyrelsen nye metode til bilag II arter i N2000. Eksempel på andre metoder Novana-metoden Nye metoder under udvikling Hvad betyder fund af bilag

Læs mere

Offentligt møde LIFE Helnæs

Offentligt møde LIFE Helnæs Offentligt møde LIFE Helnæs Dagsorden 1. Velkomst og indledning v/skovrider Søren Strandgaard, Naturstyrelsen Fyn 2. Indlæg fra landbruget v/ Niels Rasmussen, Formand for Centrovice 3. Gennemgang af LIFE

Læs mere