Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april edoc:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april 2015. edoc: 2015-0012126"

Transkript

1 Effektiviseringsforslag til Budget 2016, - Bilag 3 til KFU s 2.behandling 30. april 2015 edoc:

2 Effektiviseringsforslag marginale tal Nr. Forslag Potentiale Initial (marginalt i kr P/L) investering Reduktion af tilskud 1 Generel reduktion af kulturtilskud Københavns Internationale Teater - reduktion af driftstilskud Copenhagen Artist in residence - nedlæggelse af program Folkeoplysningsområdet 4 Forenings- og aftenskolepakke Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler og foreninger Energirenovering af øvelokaler i bunkers Merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning Fjernelse af aktivitetstilskud til børn og unge fra andre kommuner Brugerbetaling for øvelokaleforeninger Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune Seks tennisanlæg overgår til brugerdrift Omlægning af servicetilbud 12 Midlertidig lukning af skøjtebanen på Toftegårds Plads Omlægning af tilskud til Golden Days Team Copenhagen - Styrkelse af eliteidrætsarbejdet på tværs af aktiviteter, events og byggeri Lygten Station - overgang til brugerdrift Kapelvej 44 - overgang til brugerdrift Struktur 17 Omlægning af biblioteksdrift i Brønshøj, Tingbjerg og Husum Bibliotekshuset på Rodosvej - omlægning af tilbud Øgede indtægter 19 Prisstigning i svømmehallerne Anmeldelse af flytning Kortere tidsfrist og forhøjelse af bødestørrelse ved overskridelse heraf Øvrige forslag 21 Rådhusbiblioteket - flytning af samling til Hovedbiblioteket ,3/0,5 procent effektivisering Økonomi-tekniske effektiviseringer i Kultur- og Fritidsforvaltningen (Forslaget omfatter stigende profiler fra tidligere års forvaltningsspecifikke effektiviseringer og Citizeneffektiviseringer, kommende Citizen-effektiviseringer og bortfald af afdrag på to interne lån) Samdrift af idrætsanlægget Remisen og TMF's bemandede legeplads under KFF* (215) Effektiviseringspotentiale i alt Effektiviseringspotentiale i alt - akkumuleret Effektiviseringsbehov Effektiviseringsmåltal Administrative merudgifter Effektiviseringsbehov i alt Effektiviseringsbehov i alt - akkumuleret Forskel mellem effektiviseringspotentiale og effektiviseringsbehov (positiv=overskud) Forskel mellem effektiviseringspotentiale og effektiviseringsbehov (positiv=overskud) - akkumuleret * Potentialet indgår ikke i beregningen af det samlede effektiviseringspotentiale, da realiseringen af forslaget forudsætter afklaring med Teknik- og Miljøudvalget edoc nr.:

3 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type 1 - Generel reduktion af kulturtilskud Kultur- og Fritidsudvalget har i 2016 i alt 87 mio. kr. til permanente tilskud til idræt, fritidstilbud, museer, musik, scenekunst og andre kulturelle opgaver. Forslaget indebærer en reduktion i 2016 på 1,3 pct. svarende til en besparelse på ca. 1,1 mio. kr. I hvert af årene 2017 og 2018 indebærer forslaget en reduktion på 0,5 pct. svarende til ca. 0,4 mio. kr. årligt. Kultur- og Fritidsforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Reduktion af tilskud - idræt Kultur og fritid - service Reduktion af tilskud - fritidstilbud Kultur og fritid - service Reduktion af tilskud - museer Kultur og fritid - service Reduktion af tilskud - musik Kultur og fritid - service Reduktion af tilskud - scenekunst Kultur og fritid - service Reduktion af tilskud - andre kulturelle opgaver Kultur og fritid - service Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1

4 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET KFU har i alt et budget på ca. 87 mio. kr. til permanente tilskud fordelt således: 3,8 mio. kr. til idræt vedr. GAM3 Street Mekka 10,9 mio. kr. til fritidstilbud vedr. bl.a. udviklingspulje for børn og unge, Christianshavns Beboerhus og Karens Minde Kulturhus 3,0 mio. kr. til museer vedr. bl.a. kunstforeningen Gl. Strand og tilskud til lokalhistoriske museer 15,1 mio. kr. til musik vedr. bl.a. honorarstøtte, musikudvalgets pulje, VEGA, Stengade 18 osv. 35,2 mio. kr. til scenekunst vedr. bl.a. De Små Storbyteatre 19,3 mio. kr. til andre kulturelle opgaver vedr. bl.a. Copenhagen Eventures, Scenekunstudvalget, Billedkunstudvalget, Grønlændernes Hus osv. 4. FORSLAGETS INDHOLD KFF foreslår, at reducere tilskuddet med 1,3 pct. for hvert område i 2016 og 0,5 pct. i hvert af årene 2017 og FORSLAGETS POTENTIALE Forslaget vil give forvaltningen en samlet besparelse på ca. 1,1 mio. kr. i 2016, ca. 1,6 mio. kr. i 2017 og ca. 2,0 mio. kr. i Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Reduktion af tilskud - idræt Reduktion af tilskud - fritidstilbud Reduktion af tilskud - museer Reduktion af tilskud - musik Reduktion af tilskud - scenekunst Reduktion af tilskud - andre kulturelle opgaver Samlet varig driftsændring (brutto)

5 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Tilskuddene reduceres med virkning fra 1. januar Kultur- og Fritidsforvaltningen v. FritidKBH er ansvarlig for, at der i dialog med ansøgere udarbejdes nye tilskudsaftaler, som indeholder forudsætninger for tilskuddet og målbare succeskriterier. Besparelsen medfører ikke afledte omkostninger. 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forslaget forventes at medføre et lavere aktivitetsniveau. Forslaget kan samtidig give anledning til, at der søges anden finansiering f.eks. gennem tilskud fra stat, private eller ved øget billetsalg. 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Realisering af besparelse Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås Hvordan måles Hvem er ansvarlig for Hvornår gennemføres Ved at forslaget giver anledning til at der søges finansiering fra private og staten, samt en forøget indtjening på billetsalg og andre publikumsrettede aktiviteter. Ved udarbejdelse af nye aftaler, samt aflæggelse af regnskab og evaluering med målbare succeskriterier. Kultur- og Fritidsforvaltningen, FritidKBH. Ultimo

6 9. RISICI Der er ikke væsentlige risici ved forslagets gennemførelse Tabel 4. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 4

7 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type 2 - Københavns Internationale Teater reduktion af driftstilskud Københavns Internationale Teater (KIT) har et fast årligt tilskud på 1,9 mio. kr. Forslaget indebærer en reduktion på 1 mio. kr. af tilskuddet. Kultur- og Fritidsforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Besparelse på tilskud til Københavns Internationale Teater (KIT) Kultur og fritid - service Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1

8 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET KITs budget kan tilrettes, så aktiviteterne foregår på et lavere niveau, eller mængden af forestillinger/projekter nedsættes. 4. FORSLAGETS INDHOLD KIT er fast på KFUs budget med et årligt tilskud på 1,9 mio. kr. I KITs resultatkontrakt med Københavns Kommune fremgår forudsætninger for tilskuddet, herunder krav til antal produktioner og opførelser i København. Den foreslåede reduktion af tilskuddet er en ren besparelse, der vil have konsekvenser for KITs budget og muligheder. Der vil skulle udarbejdes en ny tilskudsaftale med afsæt i 2016, hvor der under tilskuddets forudsætninger tages højde for dette forhold. Beslutningen vil kunne sættes i værk umiddelbart. 5. FORSLAGETS POTENTIALE Besparelse på tilskud til Københavns Internationale Teater vil være 1,0 mio. kr. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Besparelse på tilskud til Københavns Internationale Teater (KIT) Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Kultur- og Fritidsforvaltningen er ansvarlig for forslaget, der kan implementeres umiddelbart efter beslutning med effektuering i Forvaltningen udarbejder ny resultatkontrakt i dialog med tilskudsmodtager. 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT KIT vil med reduktion af tilskuddet med stor sandsynlighed være nødt til at beskære sine aktiviteter, fx færre produktioner eller opførelser. Alternativt må KIT søge øget finansiering gennem fonde og sponsorater. 2

9 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Succeskriteriet en besparelse vil være umiddelbart målbart og behøver i sig selv ingen yderligere opfølgning. Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Hvordan opnås Hvordan måles Reduktion af driftstilskud til Københavns Internationale Teater Det udbetalte tilskud til KIT reduceres med 1,0 mio. kr., herunder udarbejdelse af ny resultatkontrakt - Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvem er ansvarlig for KFF Hvornår gennemføres Primo RISICI Besparelsen vil med stor sandsynlighed medføre, at KIT må gå på kompromis med enten antallet af produktioner og tiltag eller med kvaliteten i projekterne. Tabel 4. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 3

10 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type 3 - Copenhagen Artist in residence nedlæggelse af program Forslaget går ud på at nedlægge Copenhagen Artist in residence-programmet (Cph Air). Der er få ansøgere til programmet, og det er administrativt omkostningstungt. Besparelsen i 2016 og de efterfølgende år vil være 0,367 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Nedlæggelse af Copenhagen Artist in Residence Kultur og fritid - service Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1

11 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Cph Air er et residence-program for udenlandske billedkunstnere og forfattere. Programmet går i korte træk ud på, at aktører i det københavnske kulturliv kan invitere udenlandske billedkunstnere og forfattere til at opholde sig og arbejde i Danmark i kortere eller længere perioder. Københavns Kommune stiller en lejlighed, et månedligt stipendium på kr. og et studie på Fabrikken for Kunst og Design til rådighed for den besøgende kunstner. Fabrikken for Kunst og Design varetager administrations- og faciliteringsopgaver i forbindelse med programmet. I 2014 modtog programmet i alt fire ansøgninger i de tre ansøgningsrunder. Ved første ansøgningsrunde i 2015 modtog programmet seks ansøgninger. Den manglende interesse fra udenlandske kunstnere og de deraf få ansøgninger betyder endvidere, at det er svært at indfri programmets ambition om at invitere kunstnere med en høj kunstnerisk faglighed. 4. FORSLAGETS INDHOLD Nedlægges Cph Air, er det stadig muligt for aktører i det danske billedkunstmiljø at invitere og samarbejde med udenlandske kunstnere. Fabrikken for Kunst og Design har et residence-program for kunstnere fra de nordiske og baltiske lande. Derudover kan gallerier og udstillingssteder søge om tilskud til projekter med udenlandske kunstnere i Københavns Kommunes Billedkunstudvalg 5. FORSLAGETS POTENTIALE Forudsætningen for effektiviseringspotentialet er baseret på regnskabstal fra den nuværende drift af programmet. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Nedlæggelse af Copenhagen Artist in Residence Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Programmet kan nedlægges fra 1. januar

12 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Nedlægges Cph Air, er der færre udenlandske kunstnere, som vil opholde sig i København og danne netværk/interagere med den københavnske kunstscene. 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) KFF har ansvaret for at følge op på forslaget. Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Angiv succeskriterium 1 Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås At programmet nedlægges Hvordan måles Hvem er ansvarlig for KFF Hvornår gennemføres 9. RISICI Der er ikke væsentlige risici ved forslagets gennemførelse. Tabel 4. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 3

13 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag 4 - Forenings- og aftenskolepakke Pakken går ud på at investere i kommunens lokaler, så de bliver mere attraktive at anvende for foreninger og aftenskoler. Dermed kan den støtte, der i dag udbetales til brug af private lokaler, reduceres. Samtidig vil det også styrke sammenhængskraften mellem de kommunale skoler, kulturhuse, idrætsanlæg og administrationsbygninger, der lægger lokaler til, og de borgere, der benytter sig af forenings- og aftenskoletilbudene. Fremstillende forvaltning Type Forslaget forudsætter, at investeringen på 18,8 mio. kr. i finansieres af kommunens fælles investeringspulje. Hvis der ikke findes finansiering i denne pulje, bortfalder forslaget. Kultur- og Fritidsforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Reduceret lokaletilskud Kultur og fritid - service Øget drift, rengøring og vedligehold Kultur og fritid - service Implementeringsomkostninger - anlæg Istandsættelse lokaler Kultur og fritid - Anlæg Implementeringsomkostninger - drift Årsværk til analyse og implementering Kultur og fritid - service Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) 6 Søges der om midler fra investeringspuljerne? Ja OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på ca. 18,8 mio. kr. i finansieres af kommunens fælles investeringspulje. Hvis der ikke findes finansiering i denne pulje, bortfalder forslaget. 1

14 Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET En stor andel af aftenskolerne i Københavns Kommune får i dag tilskud til deres kursusaktivitet, fordi de benytter sig af egne eller lejede private lokaler til den undervisning, som kræver særligt udstyr. Det samme gør sig gældende på foreningsområdet, hvor foreningerne, fx spejdergrupper får tilskud til egne eller lejede private lokaler. Med investeringen er det målet at gøre det mere attraktivt for foreningerne at anvende offentlige lokaler frem for private. Forslaget vil medføre en bedre udnyttelse af de offentlige faciliteter og forventeligt en større grad af tilfredshed med kommunens tilbud. Ved at forbedre de offentlige lokaler, som mange steder er utidssvarende, får Københavns Kommune faciliteter, der bliver attraktive for både dagsbrugere og fritidsbrugere. De folkeoplysende foreninger vil med ordentlige forhold i kommunens lokaler have bedre forudsætninger for at skabe attraktive tilbud for byens borgere. Forbedringerne vil være til gavn for både foreninger, aftenskoler, institutioner og skoler. Endvidere kan Københavns Kommune gennem en investering i en forenings- og aftenskolepakke i væsentlig højere grad leve op til den del af Folkeoplysningslovens 23 og 25, stk. 2, der omhandler anvisning af egnede lokaler: Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis kommunalbestyrelsen kan anvise et egnet lokale. Foruden dette investeringsforslag er der udarbejdet investeringsforslaget Energirenovering af øvelokaler i bunkers og effektiviseringsforslaget Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler og foreninger, der omhandler samme område. Potentialet i investeringsforslaget ligger udover potentialet i de to andre forslag. Endvidere er der med vedtagelsen af Overførselssagen afsat 3 mio. kr. i 2015 til renovering af lokaler, som benyttes af aftenskolerne. De lokaler, der renoveres i 2015, er ud over de forventede ca. 60 lokaler der forventes renoveret med denne Forenings- og aftenskolepakke FORSLAGETS INDHOLD Pakken omhandler en omorganisering, så aftenskolers undervisning og foreningers aktiviteter flyttes fra private til offentlige lokaler, der forbedres ved investeringer i udstyr, opmagasinering, adgangsveje etc. Baseret på Kultur- og Fritidsforvaltningen erfaringer koster det mellem kr. og kr. at gøre et lokale egnet til forenings- og aftenskolebrug. Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at investere i og opgradere 60 lokaler. Investeringen skal gøre de eksisterende skoler, idrætsfaciliteter, kulturinstitutioner, plejehjem m.m. tilgængelige 2

15 for aftenskolers og foreningers aktiviteter. En egentlig udvælgelse af lokaler vil ske i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 1. kvartal Forslaget forudsætter finansiering i af i alt 18,8 mio. kr. fra kommunens investeringspulje. Med en tilbagebetaling på seks år opfylder forslaget umiddelbart de formelle krav hertil. 5. FORSLAGETS POTENTIALE Det økonomiske potentiale hentes ved, at lokaletilskuddet til aftenskoler og foreninger reduceres, når der kan stilles offentlige lokaler med det fornødne udstyr til rådighed for deres aktiviteter. Det samlede lokaletilskud er i dag 21,7 mio. kroner årligt. Med forslaget forventes det, at lokaletilskuddet kan reduceres med ca. 25 %. Flere brugere i de forbedrede faciliteter medfører øgede driftsomkostninger på drift, rengøring og vedligehold. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Reduceret lokaletilskud Omkostninger Øget drift, rengøring og vedligehold Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Investeringerne i lokaleforbedringerne fordeler sig over tre år. Kultur- og Fritidsforvaltningen har defineret tre kategorier for lokaletype. Alt afhængig af efterspurgte funktioner er der forskel på hvilke typiske forbedringer og nødvendige tilpasninger, lokalerne kræver. Lokaletype Typiske krævede forbedringer Forventet gennemsnitlig investering 1. Undervisningslokale (Klasseværelser på folkeskoler) 2. Faglokale (Hjemkundskabslokaler, håndarbejdslokaler og musiklokaler) 3. Bevægelseslokale (Gymnastiksale, dansesale, skoleog idrætshaller) AV-udstyr, smartboards, projektor, forbedret belysning og justerbare møbler, som også kan anvendes til voksne om aftenen. Forbedret indretning, forbedret udsugning, indkøb af udstyr og etablering af opmagasineringsmuligheder. Indkøb af udstyr, opmagasinering af eget udstyr, ændret gulvbelægning fx fjedrende gulv, spejle, ændret ruminddeling, forbedring af adgangsforhold for handicappede, forbedrede omklædnings- og badefaciliteter kr kr kr. 3

16 Fordeling af lokaletyper: Undervisningslokaler: 15 lokaler a kr. = 1,5 mio. kr. Faglokaler: 30 lokaler a kr. = 8,4 mio. kr. Bevægelseslokaler: 15 lokaler a kr. = 7,5 mio. kr. Samlet kræver forbedringen af lokalerne en investering på 17,4 mio. kr. fordelt over tre år. Til analysen og implementering afsættes et årsværk til projektledelse á 0,55 mio. kr. årligt i og ½ årsværk i Projektlederen skal sikre fremdrift for projektet gennem styring, analyse, byggestyring og dialog med de væsentlige interessenter, herunder særligt foreninger og aftenskoler. Tabel 3. Implementeringsomkostninger Kr p/l Anlægsinvesteringer Istandsættelse lokaler Driftsudgifter til implementering (midlertidige) Årsværk til analyse og implementering Samlede implementeringsomkostninger FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forvaltningen vurderer, at en flytning af aftenskolers og foreningers aktiviteter fra private til egnede offentlige lokaler vil være uden konsekvens for aktivitetsniveauet på aftenskole- og foreningsområdet i København. Forvaltningen forventer endvidere, at især aftenskolerne gennem investeringerne i indretning m.v. vil være mere tilfredse med de offentlige lokalers egnethed. 4

17 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvar for at følge op på forslaget. En flytning af aktiviteter vil være permanent, så der vil ske en opfølgning i forbindelse med tildeling af tilskud til aftenskoler og foreninger i Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Realisering af effektivisering Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås Hvordan måles Hvem er ansvarlig for Flytte aftenskolers og foreningers undervisning og aktiviteter fra private til offentlige lokale. Reduktion af rammen for lokaletilskud til aftenskoler og foreninger. Kultur- og Fritidsforvaltningen Hvornår gennemføres I forbindelse med fordeling af tilskud til aftenskoler og foreninger. 9. RISICI Mange interessenter kan betyde en forlænget sagsbehandlingstid. Risikohåndtering sker gennem projektledelse med fokus på dialog med de væsentligste interessenter. En forudsætning for Forenings- og aftenskolepakken er, at der kan findes ledig kapacitet i kommunale bygninger. Risikohåndtering sker ved aktiv inddragelse af implicerede forvaltninger. Tabel 5. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 5

18 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type 5 - Reduktion af lokaletilskud til aftenskoler og foreninger Det foreslås at flytte foreninger og aftenskoler fra private til offentlige lokaler og derved opnå en besparelse på 1 mio. kr. i Kultur- og Fritidsforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Flytning af aktiviteter fra private til offentlige lokaler Kultur og fritid - service Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1

19 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET En lang række af aftenskolerne i Københavns Kommune får tilskud til deres kursusaktivitet, fordi de benytter sig af egne eller lejede private lokaler til den undervisning, som kræver særligt udstyr. Det samme gør sig gældende på foreningsområdet, hvor flere foreninger får tilskud til egne eller lejede private lokaler. Forvaltningen vurderer, at en del af den aftenskoleundervisning og foreningsaktivitet, der i dag gennemføres i private særligt udstyrede lokaler, kan flyttes til offentlige lokaler. En stor del af aktiviteterne afvikles i tidsrummet efter kl. 17, hvorfor det vil være muligt at øge indsatsen for at flytte aktiviteterne over i de særligt udstyrede lokaler på folkeskolerne. Foruden dette effektiviseringsforslag er der udarbejdet to investeringsforslag; Energirenovering af øvelokaler i bunkers og Forenings- og aftenskolepakke , der handler om at investere i en forbedring af de offentlige faciliteter, så aftenskoler og foreninger kan tilbydes offentlige lokaler i stedet for de private, som de bruger i dag. Potentialet i effektiviseringsforslaget ligger udover potentialet i de to investeringsforslag. 4. FORSLAGETS INDHOLD Forslaget omhandler en omorganisering, så aftenskolers undervisning og foreningers aktiviteter flyttes fra private til offentlige lokaler. Forvaltningen vurderer, at det er muligt at flytte yderligere pct. af den undervisning og aktivitet, der gennemføres i private særligt udstyrede lokaler til egnede offentlige lokaler. Det vil give en besparelse på ca. 1 mio. kr. i forbindelse med tilskudsfordelingen for Forslaget skal ses i forlængelse af effektivisering på lokaletilskuddet i 2015 på 2,5 mio. kr., hvor 1 mio. kr. blev sparet ved at flytte fra private til offentlige lokaler, og 1,5 mio. kr. blev taget på rammen. I 2016 skal denne beslutning udmøntes fuldt ud med flytning fra private til offentlige lokaler. 5. FORSLAGETS POTENTIALE Det økonomiske potentiale på 1 mio. kr. hentes ved at lokaletilskuddet til aftenskoler og foreninger reduceres når der kan stilles offentlige lokaler med det fornødne udstyr til rådighed for deres aktiviteter. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Flytning af aktiviteter fra private til offentlige lokaler Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Kultur- og Fritidsforvaltningen foretager de fornødne undersøgelser og handlinger i forbindelse med flytning af aktiviteter. Udmøntningen vil effektueres i forbindelse med tilskud for Processen vil finde sted i efteråret 2015 og være afsluttet ved udgangen af

20 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Kultur- og Fritidsforvaltningen vurderer, at en flytning af aftenskolers og foreningers aktiviteter fra private til egnede offentlige lokaler vil være uden konsekvens for aktivitetsniveauet på aftenskole- og foreningsområdet i København. 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvar for at følge op på forslaget. En flytning af aktiviteter vil være permanent, så der vil ske en opfølgning i forbindelse med tildeling af tilskud til aftenskoler og foreninger i Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Realisering af effektivisering Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås Hvordan måles Hvem er ansvarlig for Flytte aftenskolers og foreningers undervisning og aktiviteter fra private til offentlige lokaler. Reduktion af rammen for lokaletilskud til aftenskoler og foreninger. Kultur- og Fritidsforvaltningen. Hvornår gennemføres I forbindelse med fordeling af tilskud til aftenskoler og foreninger. 9. RISICI Det vurderes, at der ikke er nogen risici forbundet med flytning af undervisning fra private til offentlige lokaler. Tabel 4. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 3

21 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type 6 - Energirenovering af øvelokaler i bunkers Forslaget går ud på at installere varmepumper i stedet for elvarme i de bunkers, som bruges som øvelokaler for musikere. Investeringen i 2015 vil medføre et lavere elforbrug fra Forslaget forudsætter, at investeringen på 1,2 mio. kr. i 2015 finansieres af kommunens fælles investeringspulje. Kultur- og Fritidsforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Lavere elforbrug Kultur og fritid - service Implementeringsomkostninger - anlæg Installation af varmepumper Kultur og fritid - Anlæg Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) 3 Søges der om midler fra investeringspuljerne? Nej OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på 1,2 mio. kr. finansieres af kommunens fælles investeringspulje og gives allerede i 2015 samt at den *markeres. Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1

22 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Kultur- og Fritidsforvaltningen har i samarbejde med øvelokaleforeninger undersøgt potentialet i at installere varmepumper i stedet for elvarme i byens kulturbunkers. Formålet med etablering af varmepumper er dels reducering af driftsomkostninger til opvarmning og dels en forbedring af indeklimaet i bunkers. 4. FORSLAGETS INDHOLD Der etableres varmepumper og udskiftes lyskilder til mere energirigtige løsninger i byens musikbunkers. Forslaget forudsætter finansiering allerede i 2015 af 1,2 mio. kr. fra kommunens investeringspulje. Med en tilbagebetalingstid på tre år opfylder forslaget umiddelbart de formelle krav hertil. 5. FORSLAGETS POTENTIALE Ved at etablere varmepumper og udskifte lyskilder til energirigtige kilder vil energiforbruget kunne reduceres med 2/3. Med en etableringsudgift på 1,2 mio. kr. vil der kunne spares ca kr. om måneden i driftsudgifter. Det svarer til 0,44 mio. kr. om året. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Lavere elforbrug Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Der skal installeres varmepumper i 33 rum fordelt på 14 bunkers. Udgiften pr. rum er på mellem t.kr. og de samlede udgifter er 1,2 mio. kr. Installation af varmepumper vil ske i fjerde kvartal 2015 således at der fuld effekt fra år et. Tabel 3. Implementeringsomkostninger Kr p/l Anlægsinvesteringer Installation af varmepumper Samlede implementeringsomkostninger

23 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Ved at udskifte elvarme med varmepumper opnås både en miljømæssig og økonomisk fornuftig opvarmningskilde. Elforbruget forventes at kunne reduceres med 2/3. 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvar for at følge op på forslaget. Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Realisering af effektivisering Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås Hvordan måles Der installeres varmepumper i de bunkers, der i dag er forsynet med elvarme. Energiforbruget reduceres Hvem er ansvarlig for Kultur- og Fritidsforvaltningen Hvornår gennemføres RISICI Forslaget vurderes ikke at være forbundet med risici. Tabel 5. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 3

24 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type 7 - Merindtægt på mellemkommunal refusion for folkeoplysning Det foreslås at hæve provenuet fra den mellemkommunale refusion for den folkeoplysende voksenundervisning med 1 mio. kr., hvilket opnås ved at budgettere med højere indtægter fra andre kommuner og/eller budgettere med lavere udgifter til andre kommuner. Kultur- og Fritidsforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Merindtægten vises som en besparelse i nedenstående tabel 1. Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Merindtægt på mellemkommunal refusion på folkeoplysning Kultur og fritid - service Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1

25 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Den mellemkommunale refusion på folkeoplysningsområdet består af betaling fra andre kommune for udenbys deltagere ved den folkeoplysende voksenundervisning i de københavnske aftenskoler samt betaling til andre kommuner for københavnske borgere, der deltagere i folkeoplysende voksenundervisning i andre kommuner. Det budgetterede provenu ved den mellemkommunale refusion er i budget 2015 på t. kr. 4. FORSLAGETS INDHOLD Gennem de senere år har det vist sig, at der opnås et større provenu ved udenbys deltagere i aftenskoleaktiviteter i København end budgetteret. Det foreslås derfor at ændre budgetforudsætningen og lade det øgede provenu indgå som effektiviseringspotentiale. 5. FORSLAGETS POTENTIALE Der er et potentiale på i alt 1 mio. kr. ved forslaget. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Merindtægt på mellemkommunal refusion på folkeoplysning Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Forslaget implementeres i forbindelse med godkendelse af budget De folkeoplysende voksenundervisningsforeninger (aftenskolerne) aflægger regnskab 1. april 2015 for deres aktiviteter i 2014 og søger på den baggrund samtidig om tilskud til Ansøgningerne bliver behandlet på Folkeoplysningsudvalgets møde i december 2015, hvor ekstra tilskud fordeles. Effektiviseringen udmøntes i lavere ekstra tilskud til foreningerne. 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Forslaget kommer til at berøre 85 aftenskoler, som umiddelbart vil komme til at modtage mindre i ekstra tilskud. 1

26 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud til aftenskolerne ud fra den udmeldte budgetramme. Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Angiv succeskriterium 1 Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås Hvordan måles Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud ud fra den reducerede udmeldte nettoramme til aftenskoler. Besparelse på 1 mio. kr. Hvem er ansvarlig for Fritid KBH - Folkeoplysningsudvalget Hvornår gennemføres December RISICI Der vurderes ikke nogen umiddelbar risici ved forslaget, og den samlede risiko vurderes som lav. Tabel 4. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 3

27 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type 8 - Fjernelse af aktivitetstilskud til børn og unge fra andre kommuner Københavns Kommune betaler et aktivitetstilskud til medlemmer under 25 år i folkeoplysende foreninger. Forslaget går ud på at fjerne tilskuddet til medlemmer, som kommer fra andre kommuner. Kultur- og Fritidsforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Effektiviseringen er baseret på et skøn over, at 5 % af de børn og unge under 25 år, som modtager et aktivitetstilskud, har bopæl i andre kommuner. Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Besparelse på aktivitetstilskud Kultur og fritid - service Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1

28 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Københavns Kommune udbetaler et aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, som er medlemmer af folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune. Aktivitetstilskuddet for 2015 er 238 kr. per medlem. Den samlede ramme for aktivitetstilskud er i 2015 på kr.. 4. FORSLAGETS INDHOLD Forslaget går ud på at fjerne tilskud til børn og unge under 25 fra andre kommuner. KFF kender ikke det præcise tal for, hvor mange børn og unge under 25 år fra andre kommuner, der modtager et aktivitetstilskud. Disse oplysninger skal først indhentes. Forslaget er baseret på, at 5 pct. af aktivitetstilskuddet udbetales til børn og unge under 25 år fra andre kommuner. 5. FORSLAGETS POTENTIALE Den umiddelbare effekt af forslaget er besparelsen på 1,072 mio. kr. årligt. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Besparelse på aktivitetstilskud Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Forslaget implementeres i forbindelse med godkendelse af budget FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Den umiddelbare effekt af forslaget er besparelsen på ca. 1,1 mio. kr. årligt. De foreninger, som har medlemmer udenfor København, vil miste en del af deres indtægtsgrundlag og vil sandsynligvis være nødsaget til at sætte foreningens kontingent op. Et medlemskab af foreningerne vil derfor blive dyrere for alle foreningens medlemmer. 1

29 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud til de folkeoplysende foreninger ud fra den udmeldte budgetramme. Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Realisering af besparelse Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås Hvordan måles Folkeoplysningsudvalget fordeler tilskud ud fra den reducerede udmeldte ramme til foreninger. Besparelse på 1,1 mio. kr. Hvem er ansvarlig for Fritid KBH Folkeoplysningsudvalget Hvornår gennemføres December RISICI Hvis aktivitetstilskuddet til børn og unge under 25 år fjernes vil det kunne få betydning for foreninger med aktiviteter, som udbydes af få foreninger, foreninger med en eliteafdeling og foreninger, der har tilhørssted nær kommunegrænsen. Forslaget vil medføre øget administration for såvel foreninger som forvaltning. Tabel 4. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 3

30 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type 9 - Brugerbetaling for øvelokaleforeninger Forslaget indebærer brugerbetaling for øvelokaleforeningerne, og det medfører en besparelse på 0,3 mio. kr. Kultur- og Fritidsforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Besparelse på øvelokaleforeninger Kultur og fritid - service Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) Tilbagebetalingstid (Break Even) - Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 1

31 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Øvelokaleforeningerne har ekslusivret til deres lokaler, der, med andre ord, ikke fordeles efter folkeoplysningslovens kriterier. Det fører bl.a. til ulige behandling, da foreningerne ikke skal søge om lokaler. Samtidig udnyttes lokalerne ikke optimalt, da der ikke stilles krav om minimumsbrug af lokalerne. Eksklusivretten giver dermed øvelokaleforeningerne nogle meget gunstige forhold. Øvelokaleforeninger modtager ca. 5,6 mio. kr. i tilskud. 4. FORSLAGETS INDHOLD Der indføres en brugerbetaling for øvelokaleforeninger i offentlige lejemål med eksklusivret. Besparelsen på 0,3 mio. kr. fordeles mellem øvelokaleforeningerne efter størrelsen af deres tilskud i Øvelokaleforening Tilskud i 2015 Andel af besparelse kr. (afrundet) Refshaleøen Øvelokale Rusk Bunkersforeningerne Muve I alt FORSLAGETS POTENTIALE Forslaget medfører en besparelse på 0,3 mio. kr. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Besparelse på øvelokaleforeninger Samlet varig driftsændring (brutto) IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Besparelsen fratrækkes øvelokaleforeningernes tilskud i 2016 ved fordelingen af tilskud. 7. FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Der forventes en effektivisering af øvelokaleforeningernes anvendelse af deres øvelokaler, da det antages, at en brugerbetaling vil kunne skabe en tilskyndelse til en mere effektiv udnyttelse af tiden i øvelokalerne. 2

32 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Tabel 3. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Realisering af besparelse Angiv succeskriterium 2 Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås Hvordan måles Ved at fratrække fra rammen til driftstilskud inden for folkeoplysningen Ved korrektion i Budget 2016 Hvem er ansvarlig for KFF Hvornår gennemføres Ved budgetlægning 9. RISICI Der forventes ingen risiko ved forlaget. Tabel 4. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 3

33 BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi INDLEDNING Dato Forslag Fremstillende forvaltning Type 10 - Brugerbetaling på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune Det foreslås at indføre gebyrer på benyttelsen af offentlige faciliteter i Københavns Kommune. Brugerbetalingen bliver en timeafgift for voksenforeninger i faciliteterne. Forslaget forudsætter, at investeringen på 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 finansieres af kommunens fælles investeringspulje. Kultur- og Fritidsforvaltningen Forvaltningsspecifik effektivisering 2. FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER Tabel 1. Forslagets samlede økonomi Kr p/l Bevilling Varige driftsændringer Gebyr på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune Kultur og fritid - service Administrativ medarbejder til opgaven Kultur og fritid - service Implementeringsomkostninger - anlæg Investering i digital løsning Kultur og fritid - Anlæg Samlet varig driftsændring (brutto) Samlet pengestrøm i forslaget Personalemæssige konsekvenser(åv) ½ ½ 0 0 Tilbagebetalingstid (Break Even) 1 Søges der om midler fra investeringspuljerne? Ja OBS: Forslaget forudsætter, at investeringen på 1 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 finansieres af kommunens fælles investeringspulje. Det forventes, at der personalemæssigt vil blive brug for et halvt årsværk til administration i 2016 og

34 Produktivitet og Administration Medfører forslaget produktivitetsforbedringer Medfører forslaget reducerede udgifter til administration 3. BAGGRUND FOR FORSLAGET Det er muligt at pålægge brugen af offentlige faciliteter gebyr og at graduere gebyret, så børn og unge kan sikres bedre vilkår end voksne. Gebyret indføres primært for at skabe større ligestilling mellem betalingen fra selvorganiserede og foreninger for voksne. 4. FORSLAGETS INDHOLD Der indføres gebyr på anvendelse af offentlige faciliteter i Københavns Kommune. Gebyrerne differentieres enkelt i to grupper, alt efter om der er tale om en større eller mindre facilitet. Gebyrerne lægges på tider i alle offentlige faciliteter i Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune og på stats- og regionsfaciliteter. Disse tider stilles i dag gratis til rådighed for foreninger og aftenskoler. Gebyret fastsættes til 200 kr. pr. time for store faciliteter (haller, 11-mandsbaner m.v.) og 100 kr. pr. time for mindre faciliteter. Kultur- og Fritidsforvaltningen er ikke i besiddelse af opgørelser over den aldersmæssige fordeling ved brugen af tildelte faciliteter og heller ikke medlemssammensætning for foreninger, der kun modtager lokaler, hvilket er ca. halvdelen af foreningerne. Antagelsen er, at de har ingen eller kun få medlemmer under 25 år, da de ellers også ville have søgt medlemstilskud. Forvaltningen har skønsmæssigt anslået indtægten ved indførelsen af gebyrer på baggrund af medlemsopgørelser indhentet i tilskudssammenhæng. Det foreslås, at Folkeoplysningsudvalget får kompetence til afgrænsningen af voksenforeninger i forhold til børn og ungeforeninger og til at definere, hvad der skal opfattes som større og mindre faciliteter. Investering i digital administration. For at undgå at administrationen, for både foreningerne og kommunen, bliver for tung ved en gebyrordning, foreslås det, at der afsættes 2 mio. kr. til investering i en digital løsning i det kommende bookingsystem som indføres i løbet af Det skal være sådan, at foreningerne og aftenskolerne kan ændre og optimere deres brug af de offentlige faciliteter, uden gebyrafregningen kræver særlige opgørelser eller beregninger. Lovhjemmel og juridisk grundlag Borgerrepræsentationen kan beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler (herunder haller og udendørs anlæg), hvis kommunen yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af foreningernes egne eller lejede private lokaler, jf. folkeoplysningslovens 22, stk. 4. Borgerrepræsentationen fastsætter gebyrets størrelse. Det samlede opkrævede beløb må ikke overstige den samlede udgift til de frivillige supplerende lokaletilskud på hvert område i kommunen, og det må ikke overstige udgiften ved kommunens drift af de anviste lokaler, jf. folkeoplysningslovens 22, stk. 5. En del af provenuet ved indførsel 2

35 af gebyr på offentlige lokaler skal tilbageføres til folkeoplysningsområdet til driftstilskud til private lokaler. I henhold til Folkeoplysningslovens 22, stk. 4 skal gebyrindtægterne indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område. I tilfælde, hvor der opkræves gebyr for anviste lokaler i henhold til folkeoplysningslovens 22, stk. 4, giver 11 i folkeoplysningsbekendtgørelsen mulighed for at graduere gebyret, så børn og unge kan sikres bedre vilkår end voksne. Borgerrepræsentationen skal sikre, at Folkeoplysningsudvalget inddrages i alle sammenhænge af generel betydning, herunder forud for vedtagelsen af kommunens budget for den folkeoplysende virksomhed og forud for vedtagelsen af kommunens regler for tilskud til den folkeoplysende virksomhed, jf. folkeoplysningslovens 35. På den baggrund skal det sikres, at Folkeoplysningsudvalget får mulighed for at fremsætte bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling vedrørende en gebyrordning inden Borgerrepræsentationens beslutning i sagen. Forslaget forudsætter finansiering af 1 mio. kr. i hvert af årene 2016 og 2017 fra kommunens investeringspulje. Med en tilbagebetalingstid på et år opfylder forslaget umiddelbart de formelle krav hertil. 5. FORSLAGETS POTENTIALE Forslagets samlede potentiale er på i alt 3 mio. kr. årligt i 2016 og Fra 2018 og frem er potentialet 3,25 mio. kr. Tabel 2. Driftseffektiviseringer og nye varige driftsomkostninger Kr p/l Effektiviseringer Gebyr på idrætsfaciliteter for voksenforeninger i Københavns Kommune Omkostninger Administrativ medarbejder til opgaven Samlet varig driftsændring (brutto)

36 6. IMPLEMENTERING AF FORSLAGET Ved implementering af forslaget skal der investeres 2 mio. kr. over to år i digital administration, som ikke i dag kan håndteres i kommunens booking- og tilskudssystem. Tabel 3. Implementeringsomkostninger Kr p/l Anlægsinvesteringer Investering i digital løsning Samlede implementeringsomkostninger FORSLAGETS FORVENTEDE EFFEKT Der kan forventes forskellige effekter, hvor forskellige brugere agerer forskelligt i denne betalingssituation. Forhåbningen er, at et gebyr vil kunne skabe incitamenter til kun at booke tider, der rent faktisk anvendes, og forventningen er, at kun meget få eller ingen brugere vil fravælge aktivitet og booking på grund af gebyret. 8. OPFØLGNING PÅ FORSLAGET (OUTCOME) Tabel 4. Opfølgning på forslagets outcome Succeskriterium Metode Realisering af effektivisering Friholde foreninger med børn og unge Angiv succeskriterium 3 Hvordan opnås Ved at indføre gebyr på offentlige faciliteter opnås et provenu på 3 mio. kr. Foreninger med børn og unge skal så vidt muligt friholdes for direkte virkninger af gebyrerne Hvordan måles Om provenuet kommer ind som indtægt Ved at se på den samlede driftsøkonomi for børn og ungeforeninger og undersøge om aktiviteter for børn og unge er blevet fordyret Hvem er ansvarlig for Strategi og økonomi Fritid KBH Hvornår gennemføres Medio 2016 Medio 2016 ved en spørgeskemaundersøgelse 4

37 9. RISICI Der vil være en mindre risiko for, at provenuet ikke kommer ind i samme omfang som antaget, fordi brugerne vælger at skære ned på aktiviteterne. Tabel 5. Samlet risikovurdering Risikovurdering Høj risiko Middel risiko Lav risiko 5

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH

Folkeoplysning Mads Kamp Hansen. // Fritid KBH Folkeoplysning 2020 Mads Kamp Hansen // Fritid KBH 1 En vision for folkeoplysning år 2020 Tilvækst på 1.000 nye borgere om måneden skaber pres på byens kultur- og fritidsfaciliteter. Der skal være muligheder

Læs mere

Isabel Meyer Kjærulff

Isabel Meyer Kjærulff Isabel Meyer Kjærulff Emne: Bibliotekshuset bør bevares! Fra: jhm [mailto:seselv@gmail.com] Sendt: 30. april 2015 01:02 Til: Borgmesteren Kultur Emne: Bibliotekshuset bør bevares! Bibliotekshuset er af

Læs mere

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik

Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne

Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016. Kr. 1000 2016 p/l 2016 2017 2018 2019 Bevilling BUSINESS CASE Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi 2016 1. INDLEDNING Dato 19-03-2015 Forslag Fremstillende forvaltning Type 2 - Omlægning af Lydavisen Lydavisens produkter er som udgangspunkt

Læs mere

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014

Oversigt effektiviseringsforslag Plan- og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag - budget 2014 Oversigt effektiviseringsforslag Plan og Bolig udvalgets effektiviseringsforslag budget 2014 Effektiviseringsforslag (1.000 kr. ) Nr. Forslag 201 4 1 Borgerinddragelse Digitalisering ifm. Lokal og kommuneplaner

Læs mere

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force

Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force Bilag 2b: Interne omprioriteringer til finansiering af bevillingsudløb samt Task force Dato: 15.04.2015 Sagsnr. 2015-0085469 Bilag 2b er et katalog med interne omprioriteringer for i alt 11,6 mio. kr.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Driftstilskud til lokaler

Driftstilskud til lokaler Driftstilskud til lokaler Retningslinjer for driftstilskud til lokaler til folkeoplysende aktiviteter for børn og unge under 25 år Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012 og

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Driftsforslag Nr. R-601 Færre tilskud til kulturelle aktiviteter Politikområde 603 Det kulturelle område Der er i 2017 afsat et rammebeløb til Kulturinitiativer på 576.000 kr. og 106.000 kr. til Pulje til andre kulturelle

Læs mere

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag

Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: Åben sag Øget tilskud til foreningslivet Dok.nr.: 5437 Sagsid.: 14/4146 Initialer: 46903 Åben sag Sagsfremstilling Udvalget drøftede 12. marts 2014 forskellige muligheder for at give øget støtte til foreningslivet.

Læs mere

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)

Implementeringsomkostninger Anlægsinvestering 400 Hjælpemidler 5.35.40.3 Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift) Kvalitetsmodel Forslag 1 Etablering af kommunalt tilbud om høreapparatbehandling til borgere med ukomplicerede høretab Etablering af et kommunalt tilbud, som sikrer borgerne et reelt frit valg mellem offentlig

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3

Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU) Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Indhold Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget (KFIU)... 2 Selvejende institutioner 4 % reduktion (50)... 3 Reduktion af pulje til folkeoplysende voksenundervisning (51)... 4 Nedjustering af den betjente

Læs mere

Administrativt sparekatalog

Administrativt sparekatalog Administrativt sparekatalog Budget 2014-2017 Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013 Rammebesparelse - Idrætsområder Forslag nr. 15-01 1.000 kr. 2013-priser Nuværende budget 10.173

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103

Bornholms Regionskommune Budget 2016 2019. Besparelsesforslag. Nuværende budget 103 103 103 103 Tilskud til Wonderfestiwall Forslag nr. FKU-01 1.000 kr. 2015-priser Nuværende budget 103 103 103 103 Mindre udgift - 103-103 - 103-103 Nettobesparelse - 103-103 - 103-103, anlæg Forslaget omfatter en

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget

Læs mere

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget

Samlet for Kultur- og Fritidsudvalget Center Tekst der beskriver forslaget 202 203 204 205 4.0 Kultur Greve Bibliotek 400 400 400 400 Portalen 0 200 200 200 4.02 Fritid Idrætshaller 600 600 600 600 Valhallen 200 400 400 400 Aftenskoleområdet

Læs mere

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Retningslinier for udviklings- og aktivitetspuljen for aftenskoler i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinier for udviklings- og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Gebyr for brug af faciliteter - modeller

Gebyr for brug af faciliteter - modeller KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritid KBH NOTAT 03-12-2015 Gebyr for brug af faciliteter - modeller Projektgruppen vedrørende ligestilling af voksenforeninger og selvorganiserede brugere

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Kultur og Fritid hele tiden

Kultur og Fritid hele tiden Kultur og Fritid hele tiden Handleplan nr. 8: Kultur og Fritid hele tiden Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Forår 2013 1 Kultur og Fritid hele tiden Der skal arbejdes med øget åbningstid

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Elektroniske nøgler og kørebøger i Den Sociale Hjemmepleje Elektroniske

Læs mere

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011

Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Budgetønsker på baggrund af Folkeoplysningsudvalget seminar maj 2011 Følgende budgetønsker sendes videre til KFU: 1. Weekendåbent på flere skoler... 2 2. Elektronisk adgangskontrol på skoler mv... 3 Indførelse

Læs mere

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE

1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1. FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVNS KOMMUNE 1.5 BESTYRELSENS ANSVAR Foreningens bestyrelse har følgende ansvar over for Københavns Kommune: a) At det kommunale tilskud anvendes efter folkeoplysningsloven disse

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-601 Reduktion i budgettet til lokaletilskud til de folkeoplysende foreninger og aftenskoler Politikområde 602 Folkeoplysning Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring Effektivisering Andet Lokaletilskud

Læs mere

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017

PRIORITERINGSKATALOG BUDGET 2014-2017 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C V Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling Antal

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Samlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap,

Samlet nettoændring Samlet driftsændring Hjemmepleje, Samlet anlægsændring Handicap, Forslag Botilbud til borgere med énslignende massivt plejebehov Der ønskes etableret et botilbud til samling af minimum 5 borgere med enslignende massivt plejebehov, der i dag bor i eget hjem og modtager

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet

Hjørring Kommune. Til Folkeoplysningsudvalget. Høring vedrørende mulige besparelser på Folkeoplysningsområdet Hjørring Kommune Til Folkeoplysningsudvalget Plan og Udvikling Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Telefon 72 33 33 33 Fax 72 33 30 30 hjoerring@hjoerring.dk www.hjoerring.dk Høring vedrørende mulige besparelser

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

BØRNE- OG UNGEFORENINGER

BØRNE- OG UNGEFORENINGER BØRNE- OG UNGEFORENINGER Medlemstilskud, retningslinjerne 4.3.1 Aldersgrupperne 0 12 år og 19 24 år modtager tilskud med faktor 1, mens aldersgruppen 13 18 år modtager tilskud med faktor 2. For handicappede

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -1.885-1.885 Udvalget ekskl. modposter skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. 1000 kr. 2016 p/l Styringsområde 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Øvrige berørte forvaltninger: Fælles materielstyring En samlet og koordineret indsats for kommunens

Læs mere

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg

Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Regler for fordeling og benyttelse af lokaler og udendørsanlæg Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Hvem kan låne lokaler? Folkeoplysende foreninger Lokalelånsberettigede foreninger Foreninger

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Workshop - Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler? Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud

Læs mere

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag 1.6 Forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag Effektiviseringsforslag 2012 2013 2014 2015 Beskrivelse Arealoptimering -1.500-1.500-1.500-1.500 Øget udnyttelse af eksisterende arealer på Islands Brygge

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution

3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution 04.04.00-P00-4-15 3. Principbeslutning omkring Højenehallen som selvejende institution Resumé Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget skal tage stilling til Højenehallen som selvejende institution, og

Læs mere

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune.

Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. U D K A S T Tilskudsmodel for folkeoplysende voksenundervisning i Randers Kommune. 1. Godkendelse af aftenskoler Folkeoplysningsudvalget (eller kommunalbestyrelsen) godkender folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15

Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag af 15 Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2015 og budgetforslag 2016 1 af 15 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E1 REV, BOR,,,,,, TMU, BIU E2 REV,,,,,, TMU, BIU E3 REV,,,,,, TMU, BIU E4,,,,, TMU, BIU E5,,,,,

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger

TM23 Almene familie- og ungdomsboliger Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35 Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter: Ballerup Idrætsby bestående af Ballerup- og

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering

By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget Svømmehaller: Reduktion i drift vedr. energioptimering Nr. Fagudvalg Fagområde Projektnavn 2017 2018 2019 2020 17 Kultur- og Fritidsudvalget 18 Kultur- og Fritidsudvalget By Land og Kultur Reduktion i musikskolens budget 200 200 200 200 By Land og Kultur Svømmehaller:

Læs mere

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik

08-08-2012. Bilag 4. Sagsnr. 2012-87333. Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2013: Overblik I budgetaftalen for 2012 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte den flerårige

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14

Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Bosætning og erhverv 5. august 2015 J.nr 18.00.00-Ø40-1-14 Vedr. sag nr. 155 på Kommunalbestyrelsens møde d. 11. august 2015. Notat til Kommunalbestyrelsen vedr. justeringer af haltilskudsmodel i forbindelse

Læs mere

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016.

Forvaltningen henviser generelt til udvalgets 2. behandling af budgetforslag 2017 den 27. april 2016. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy Bilag 1. Oversigt over effektiviseringer i vedtaget budget 2017 Effektiviseringerne vedtaget i budget 2017 er delt op i to typer: - De

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budgetoplæg

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budgetoplæg Sag: 00.30.10-Ø00-1-16 Dato: 17-08-2016 Hjørring Kommune Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Budgetoplæg 2017-2020 1. Indledning Budgetoplæg 2017-2020 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget er

Læs mere

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153)

3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget, ref. 5. maj 2011 3 Københavns Skyttecenter - opsigelse af lejemål og overgang til brugerdrift (2011-41153) Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til et forslag om, at

Læs mere

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN

FORMÅL MÅL FOR FOLKEOPLYSNINGEN I KØBENHAVN Københavns Kommunes Folkeoplysningspolitik FORMÅL Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag og debat sikrer de københavnske borgere

Læs mere

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp

Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp InnoByg Efterårskonference den 9. november 2011 Energirenovering i København v. Direktør Gyrithe Saltorp KOMMUNE De næste 20 minutter Kort om Københavns Ejendomme Energirenovering i København Overvejelser

Læs mere

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling.

Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til intern omstilling. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Bilag 1. Anvendelse af midler til intern omstilling/investering Nedenfor fremgår forslag til anvendelse af midlerne til

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 4. Pris for årskort til grøn tid i svømmehallerne (2015-0066756) Kultur- og Fritidsudvalget skal beslutte pris på årskort i grøn tid i svømmehallerne og sende forslaget i høring.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud Program 1. Præsentationsrunde og forventninger til workshoppen 2. Ansøgning om Aktivitetstimetilskud 3. Ansøgning om Lokaletilskud 4. Regnskab

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.35 Bevillingsområde 40.35 Folkeoplysende og fritidsaktiviteter mv. 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Ballerup og Måløv Idrætspark, East Kilbride Badet og idrætsanlæg med klubhuse og idrætshaller.

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinjer for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Gældende fra 1. januar 2012 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr.

Budget Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i kr. ÆNDRINGSFORSLAG STILLET AF: Negative beløb = indtægt Regnskab 2015 Budget 2017-2020 - Hovedoversigt - Ændringsforslag til 2. behandling. Alle beløb i 1.000 kr. Oprindelig budget 2016 Forv. regnsk. 2016

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen

Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens handleplan på baggrund af spejder/samrådsanalysen På baggrund af en analyse af spejder- og samrådsforeningernes vilkår i København har Fritid KBH i Kulturog Fritidsforvaltningen

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 08.12.2010 kl. 16:30 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 51. Meddelelser og orientering... 3 52. Fordeling af tilskud til aftenskoleundervisning

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2

A - Generelt... 1. B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter... 2 Lokaleudlånsregler Frederiksberg Kommune 28-05-2009 Sagsbeh: VF Sagsnr.: 1147-100482 Dokumentnr.: 1147-789690 Kulturdirektoratet A - Generelt... 1 B - Principper for tildeling af lokaler og faciliteter...

Læs mere

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes:

Notat. Inden for modellen kan følgende ændringer overvejes: Notat 1. Opsamling: Forslag til ændringer i haltilskudsmodellen Notatet har gennemgået en række emner, der knytter an til haltilskudsmodellens udformning og hvordan den har virket i perioden fra 2010 til

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår

Læs mere

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur

Notat. Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015. Baggrund for evalueringen. Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Notat Til: KFU Kopi til: Fra: Plan og Kultur Evaluering af haltilskudsmodellen 2014-2015 Baggrund for evalueringen 28. maj 2015 Sags id: 14/7087 Kontaktperson: Bodil Christensen E-mail: bochr@assens.dk

Læs mere

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne

ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Teknik- og Miljøforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT ØU1 - Bedre erhvervsservice gennem øget brug af digitale løsninger til virksomhederne Baggrund Virksomhederne skal

Læs mere

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser

Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Undersøgelse af foreningernes tilfredshed med administrative serviceydelser Fritids- og Kulturforvaltningen, januar 2004-1- Indledning Fritids- og Kulturforvaltningen har i efteråret 2003 udsendt et spørgeskema

Læs mere

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen)

REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) 1 REFERAT FRA FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS MØDE DEN 22. MAJ 2007 KL. 17.00 PÅ RÅDHUSET I AARS MØDELOKALE 4 (gæstekantinen) Indholdsfortegnelse Åben - Ansøgning fra Dancing Friends Vesthimmerland om godkendelse

Læs mere