EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN"

Transkript

1 9. januar 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Der har været kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser igennem de sidste fem år. Hvor (f.eks.) kvadratmeterprisen i København og på Frederiksberg var 20 procent højere end landsgennemsnittet i starten af 1997, er den i dag over 65 procent højere end landsgennemsnittet. Analyserne i notatet viser, at der er gode økonomiske grunde til, at det forholder sig sådan. Gennemgangen viser således: Hvor ledigheden i København og på Frederiksberg lå 4¼ procentpoint over landsgennemsnittet i starten af 1996, er der i dag praktisk taget ingen forskel. Fra 1996 og til nu er Københavns og Frederiksbergs andel af arbejdsstyrken steget med knap 0,4 procentpoint. Ikke bare er betydeligt flere af dem, der i forvejen var på arbejdsmarkedet i København og Frederiksberg, kommet i arbejde. Der er også kommet relativt flere ud på arbejdsmarkedet end i resten af landet. Og denne indkomstfremgang i centrum af København vil også kunne aflæses som stigende efterspørgsel efter ejerboliger i periferien rundt om København. Med udgangspunkt i en (statistisk) analyse af prisudviklingen for ejerboliger i tre hovedstadsregioner og provinsen findes følgende: Et fald i merledigheden på ét procentpoint øger regionens boligpriser med godt 5½ procent mere end i resten af landet. En stigning i regionens andel af arbejdsstyrken på én procent øger regionens boligpriser med 1,3 procent mere end i resten af landet. Faldet i merledigheden og dermed stigende gennemsnitsindkomster i København og på Frederiksberg kan forklare omkring 2/3 af de sidste 5 års merstigning i prisen på ejerboliger i denne region. P:\GS\06-til ny hjemmeside\erhverv og samfund\2001\regio-b doc

2 2 EJENDOMSPRISERNE I HOVEDSTADSREGIONEN Notatet forklarer årsagerne til de regionale forskelle i prisudviklingen på ejerboligmarkedet. Specielt stilles der skarpt på prisudviklingen i hovedstadsregionen og hovedstadsregionen i forhold til provinsen. 1. Prisudviklingen for parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder Realkreditrådets ejendomsprisstatistik for tredje kvartal 2001 viser, at prisen på ejerlejligheder steg med godt 4½ procent fra andet til tredje kvartal, mens prisen på parcel- og rækkehuse steg med 1¼ procent (sæsonkorrigeret). Siden efteråret 1997 har der været en tendens til, at udviklingen i prisen på ejerlejligheder er løbet stærkere, end prisen på parcel- og rækkehuse er, jf. figur 1. Figur 1. Prisudvikling for parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder 5 5 Kvartalsvis vækst i pris pr. kvm., procent Kvartalsvis vækst i pris pr. kvm., procent Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder Anm.: Figuren viser den sæsonkorrigerede kvartalsvise vækst. Kilde: Realkreditrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Udviklingen i figur 1 afspejler i høj grad, at prisstigningerne har været noget kraftigere i hovedstadsregionen end i resten af landet. Landsgennemsnittet af prisen på ejerlejligheder er således klart mere domineret af prisudviklingen i hovedstaden, end prisen på parcel- og rækkehuse er. Hvor omkring 2/3 af alle handler af ejerlejligheder foretages i hovedstadsregionen dvs. Københavns og Frederiksberg kommune samt Københavns, Frederiksborg og Roskilde amt er det kun omkring ¼ af alle handler for parcel- og rækkehuses vedkommende.

3 3 2. Den regionale prisudvikling De regionale prisforskelle er blevet markant større igennem de sidste fem år, jf. figur 2. Prisudviklingen i de fire regioner beskrives ved et sammenvejet udtryk af prisudviklingen for parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder. 1 Figur 2. De regionale prisforskelle Indeks 100 = gns. pris pr. kvm Indeks 100 = gns. pris pr. kvm København & Frederiksberg Frederiksborg & Roskilde amter Københavns Amt Provinsen Anm.: Figuren viser et sammenvejet udtryk for parcel- og rækkehuse samt ejerlejligheder. Kilde: Realkreditrådet og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Særlig kraftigt har udviklingen været i Københavns og Frederiksberg kommune. Hvor kvadratmeterprisen i København og på Frederiksberg var 20 procent højere end landsgennemsnittet i starten af 1997, er den i dag over 65 procent højere end landsgennemsnittet. 3. Mulige årsager Prisudviklingen på ejerboliger afspejler først og fremmest udviklingen i efterspørgslen efter ejerboliger. Det skyldes, at det tager tid at bygge nyt, hvorfor udbuddet af ejerboliger er konstant på kort sigt. At priserne således er steget kraftigere i hovedstadsregionen end i resten af landet afspejler en større efterspørgsel efter ejerboliger i hovedstadsregionen. Efterspørgslen efter ejerboliger bestemmes af indkomstudviklingen, udviklingen i rente efter skat, inflation og befolkningsudviklingen. Udvikling i rente, skatteregler og inflation er ens for hele landet. Derfor skal årsagen til stigende regionale forskelle ikke findes heri. De primære kilder bag de regi-

4 4 onale forskelle skal således findes i indkomstudviklingen og befolkningsudviklingen. Herudover kan der da udviklingen ikke kun betragtes på det helt korte sigt være et bidrag fra forskelle i muligheder for at øge udbuddet af ejerboliger. Umiddelbart er de fysiske muligheder for at øge udbuddet af ejerboliger mere begrænset i hovedstadsregionen end i provinsen. Det skulle i sig selv trække i retning af, at prisstigningerne med samme stigning i efterspørgslen var mere begrænset i provinsen end i hovedstadsregionen. Så langt så godt. Der findes imidlertid ikke detaljerede kvartalsvise regionale tal for indkomstudviklingen og befolkningsudviklingen og slet ikke helt frem til tredje kvartal Dette vanskeliggør umiddelbart mulighederne for at forklare de observerede prisforskelle empirisk. Men det er ikke umuligt. Som indikator på den regionale udvikling i indkomsterne anvendes de regionale ledighedsprocenter. Og som relevant grundlag for den kvartalsvise regionale befolkningsudvikling anvendes udviklingen i den regionale fordeling af arbejdsstyrken. Endvidere forsøges en (negativ) trend inddraget i forklaringen af prisudviklingen i provinsen. Denne trend tager afsæt i, at der er forskel på udbudsmuligheder i hovedstadsregionen og provinsen. 4. Udvikling i de regionale indkomstforskelle Vurderet ud fra udviklingen i ledighedsprocenterne, er indkomsterne i København og på Frederiksberg steget noget kraftigere end i resten af landet. Hvor ledigheden i København og på Frederiksberg lå 4¼ procentpoint over landsgennemsnittet i starten af 1996, er der i dag ikke nogen forskel i forhold til landsgennemsnittet, jf. figur 3. 1 Prisindeksene er dannet med udgangspunkt i det gennemsnitlige antal handler i perioden 1995 til tredje kvartal 2001 i dels Københavns og Frederiksberg kommune, dels Københavns amt, dels Frederiksborg og Roskilde amt og dels provinsen.

5 5 Figur 3. Regionernes merledighed 5 5 Merledighed i f.t. gns., pct.point Merledighed i f.t. gns., pct.point København & Frederiksberg Frederiksborg & Roskilde amter Københavns Amt Provinsen 01-3 Kilde: Danmarks Statistik. Omvendt har der igennem de sidste 5-6 år været en tendens til, at ledigheden ikke er faldet så meget i provinsen, som den er faldet på landsbasis og følgelig slet ikke som den er faldet i hovedstadsregionen. Hvad angår Københavns amt samt Frederiksborg og Roskilde amter, så har de i hele perioden haft en ledighed under landsgennemsnittet. Underledigheden i disse amter har været nogenlunde konstant i hele perioden måske med en lille tendens til et fald i ledigheden i Københavns amt. Vurderet ud fra ledighedsudviklingen, er det således ikke mærkeligt, at efterspørgslen efter ejerboliger har været noget større i hovedstadsregionen end i provinsen. Det kraftige fald i merledigheden har betydet, at de gennemsnitlige indkomster i hovedstadsregionen er steget betydeligt kraftigere end i resten af landet. Selvom det først og fremmest er i København og på Frederiksberg, at merledigheden er faldet, så vil dette fald også betyde stigende efterspørgsel efter ejerboliger i de omkringliggende amter. Ønskes en indkomstfremgang omsat i et større boligforbrug måske som et skifte fra en lejlighed til et parcel- eller rækkehus så kræver det ofte, at man flytter fra centrum. Dermed vil en indkomstfremgang i centrum af København også kunne aflæses som stigende efterspørgsel efter ejerboliger i periferien rundt om København.

6 6 Som følge af, at indkomstfremgange i centrum vil brede sig som ringe i vandet til stigende boligefterspørgsel også udenfor centrum, vil også ledigheden i København og på Frederiksberg blive inddraget, når prisudviklingen skal forklares i de omkringliggende amter. 5. Udvikling i regionernes befolkningsgrundlag Vurderet ud fra den regionale fordeling af arbejdsstyrken, så har også befolkningsgrundlaget været mere stigende i hovedstadsregionen end i resten af landet, jf. figur 4. Figur 4. Arbejdsstyrkens regionale fordeling Andel af arbejdsstyrke, pct Andel af arbejdsstyrke, pct København & Frederiksberg Frederiksborg & Roskilde amter Københavns Amt Provinsen (h. akse) 64.8 Anm.: Figuren viser løbende årsgennemsnit. Provinsen er vist på højre akse, mens de tre andre regioner er vist på venstre akse. Kilde: Danmarks Statistik. Fra 1996 til nu er Københavns og Frederiksbergs andel af arbejdsstyrken steget med knap 0,4 procentpoint svarende til en stigning i arbejdsstyrken på godt personer. Ikke bare er betydeligt flere af dem, der i forvejen var på arbejdsmarkedet i København og Frederiksberg, kommet i arbejde jf. det kraftige fald i merledigheden. Der er også kommet relativt flere på arbejdsmarkedet her sammenlignet med resten af landet. Begge forhold trækker i retning af, at efterspørgslen efter ejerboliger i hovedstadsregionen har været større end i resten af landet.

7 7 På grund af samme ringe i vandet-argument som ovenfor vil også udviklingen i Københavns og Frederiksbergs andel af arbejdsstyrken blive inddraget i forklaringen af prisudviklingen i de omkringliggende amter. 6. De kvantitative sammenhænge De fire regioners relative prisudvikling sammenlignet med resten af landet er forsøgt forklaret med udviklingen i merledigheden og andelen af arbejdsstyrken. 2 Den statistiske analyse er nærmere beskrevet i appendix. Ifølge de sammenhænge, der er estimeret, vil et fald i en regions merledighed på ét procentpoint øge regionens boligpriser med godt 5½ procent mere end i resten af landet. 3 Endvidere vil en stigning i en regions andel af arbejdsstyrken på én procent øge regionens boligpriser med 1,3 procent mere end i resten af landet. Den statistiske analyse viser også som ventet at boligpriserne har en tendens til at stige med lidt mindre i provinsen end i hovedstadsregionen. Og analysen indikerer endvidere, at der de sidste tre år er sket et skifte i efterspørgslen efter ejerboliger i retningen ind mod centrum. Forklaringsmodellens forudsigelsesfejl er vist i figur 5. I de sidste kvartaler ses umiddelbart en tendens til, at priserne i København og på Frederiksberg er steget mere, end modellens sammenhænge kan forklare. Hvorvidt der (igen) er sket et mere permanent løft i boligefterspørgslen i centrum og dermed et niveauløft i centrums relative boligpriser eller om der er tale om et midlertidigt udsving, kan (desværre) vanskeligt afgøres på nuværende tidspunkt. Dette forhold rykker dog ikke ved, at modellens forudsigelser rammer forholdsvist præcist i den analyserede periode. 2 Estimationerne for de fire regioner pool es. Det betyder, at sammenhængen fra merledighed hhv. andel af arbejdsstyrken og til relativ prisudvikling tvinges til at være den samme i alle fire regioner. 3 Jf. boks 2 i appendix.

8 8 Figur 5. Modellens forudsigelsesfejl Afvigelse fra faktisk merpris, procent Afvigelse fra faktisk merpris, procent København & Frederiksberg Frederiksborg & Roskilde amter Københavns Amt Provinsen 01-3 Anm.: Figuren viser de faktiske relative priser minus de model-forudsagte. Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tabel 1 viser en dekomponering af de enkelte forklaringsdeles bidrag til den historiske udvikling i de fire regioners relative prisudvikling. Tabel 1. Dekomponering af bidrag til udvikling i relative boligpriser Københavns amt København & Frederiksberg Frederiksborg & Roskilde amter Provinsen Procentpoint Merledighed 22,4 11,4 7,5-4,0 Andel af arbejdsstyrken 4,8 1,7 1,4-0,3 Trend (mulighed for at bygge nyt) ,3 Strukturelt skift 2,4-4,3-3,2 - Modelforudsigelse i alt 29,5 8,8 5,7-11,6 Faktisk 34,2 8,0 4,2-12,5 Anm.: Den historiske udvikling vedrører perioden fjerde kvartal 1996 til tredje kvartal Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tabellen viser, at en meget betydelig del ca. 2/3 af hovedstadsregionens kraftige stigning i boligpriserne kan henføres til det store fald i hovedstadens merledighed dvs. til en noget kraftigere indkomstudvikling end i resten af landet. Men også stigningen i befolkningsgrundlaget beskrevet ved regionens andel af arbejdsstyrken spiller en klar rolle.

9 9 7. Afslutning Vurderet ud fra de empiriske analyser i dette notat er det ikke mærkeligt, at boligpriserne er steget forholdsvist kraftigt i hovedstadsregionen igennem de senere år. Såvel indkomstfremgangen som væksten i befolkningsgrundlaget har været noget kraftigere end i resten af landet. Retter vi blikket lidt fremad, så indikerer analyserne, at tendensen til kraftige merstigninger i hovedstadens boligpriser efterhånden må blive svagere. Det forhold, at ledigheden i København og på Frederiksberg nu er nedbragt til (et relativt lavt) landsgennemsnit, betyder, at der fremover vil være mere snærende grænser for hvor meget hurtigere, fremgangen i indkomsterne i hovedstaden kan vokse end i resten af landet. Omvendt vil der også i fremtiden kunne opleves større boligprisstigninger i hovedstadsregionen, hvis arbejdsstyrken stiger mere her end i resten af landet.

10 10 Appendix. Den statistiske analyse De fire regioners relative prisudvikling sammenlignet med resten af landet er forsøgt forklaret med udviklingen i merledigheden og andelen af arbejdsstyrken. Relationerne er pool et således, at sammenhængen fra merledighed hhv. andel af arbejdsstyrken og til relativ prisudvikling tvinges til at være den samme i alle fire regioner. Som følge af de tætte bånd mellem regionerne i hovedstadsregionen, så inddrages den samlede merledighed hhv. andel af arbejdsstyrken for Københavns og Frederiksberg kommune samt Københavns amt, når den relative prisudvikling i Københavns amt skal forklares. Og tilsvarende den samlede merledighed hhv. andel af arbejdsstyrken for Københavns og Frederiksberg kommune, Københavns amt samt Frederiksborg og Roskilde amter, når den relative prisudvikling i Frederiksborg og Roskilde amter skal forklares. Modellen til at forklare regionernes relative prisudvikling er først forsøgt estimeret, hvor der, udover som ovenfor nævnt, også indgår regionsspecifikke konstanter. Endvidere er det antaget, at arbejdsløshedsændringer virker med en større forsinkelse end ændringer i befolkningsgrundlaget. Det tager tid at finde den rette bolig. Men herudover kræver det som regel, at man er helt sikker i sadlen i et nyt job, før man øger sit boligforbrug. Helt konkret indgår merarbejdsløsheden med en forsinkelse på tre kvartaler, og andelen af arbejdsstyrken med en forsinkelse på et kvartal. Estimationsresultatet af grundmodellen fremgår af boks 1.

11 11 Boks 1. Den estimerede grundmodel REGIO POOL Master Equation QUARTERLY data for Date: 7 DEC 2001 Lrphk 80 periods from 1996Q4 to 2001Q3 = * rbul[-3] * lrua[-1] (lrphk_KF) ( ) ( ) ( ) (lrphk_KA) (lrphk_FR) (lrphk_P) ( ) ( ) ( ) Sum Sq Std Err LHS Mean R Sq R Bar Sq F 5, D.W.( 1) D.W.( 4) Variabelliste: lrphk = Logaritmen til regionens pris pr. kvm. i f.t. landsgennemsnittet rbul = Merledighed i f.t. landsgennemsnit lrua = Logaritmen til andel af arbejdsstyrken (lrphk_kf), (lrphk_ka), (lrphk_fr) og (lrphk_p) er regionsspecicifikke konstanter for hhv. (KF) København og Frederiksberg, (KA) Københavns amt, (FR) Frederiksborg og Roskilde amter og (P) provinsen En efterfølgende granskning, af grundmodellens forudsigelsesfejl (residulaer) indikerede to forhold. Først som ventet at det var nødvendigt at inddrage en trend i forklaringen af den relative prisudvikling i provinsen. Og dernæst, at der skete et skifte i den relative prisudvikling i hovedstadsregionen omkring første kvartal Følgelig blev en modiceret udgave af modellen forsøgt estimeret. Denne model inddrager udover hvad der indgår i grundmodellen en trend i forklaringen af den relative prisudvikling i provinsen, og en niveaudummy for de tre regioner i hovedstadsregionen. Resultatet af denne model fremgår af boks 2. Estimationsresultaterne i boks 2 er så tilfredsstillende, at dette er den endelige model til at forklare de regionale prisforskelle. Parametrene til niveau-dummy en indikerer, at der omkring årsskiftet 1998/- 99 er sket et strukturelt skifte i efterspørgslen efter boliger i hovedstadsregionen, hvorved priserne (relativt) er hævet i centrum af hovedstadsregionen og sænket i de omkringliggende amter.

12 12 Boks 2. Den endelige model REGIO POOL Master Equation QUARTERLY data for Date: 7 DEC 2001 Lrphk 80 periods from 1996Q4 to 2001Q3 = *rbul[-3] *lrua[-1] * t(lrphk_kf) ( ) ( ) ( ) * t(lrphk_ka) * t(lrphk_fr) ( ) ( ) * t(lrphk_p) (lrphk_KF) (lrphk_KA) ( ) ( ) ( ) (lrphk_FR) (lrphk_P) ( ) ( ) Sum Sq Std Err LHS Mean R Sq R Bar Sq F 9, D.W.( 1) D.W.( 4) Variabelliste: lrphk = Logaritmen til regionens pris pr. kvm. i f.t. landsgennemsnittet rbul = Merledighed i f.t. landsgennemsnit lrua = Logaritmen til andel af arbejdsstyrken t(lrphk_kf), t(lrphk_ka) og t(lrphk_fr) er regionsspecifikke niveaudummies, der er lig med 0 frem til og med fjerde kvartal 1998, og derefter lig med 1 for hhv. (KF) København og Frederiksberg, (KA) Københavns amt og (FR) Frederiksborg og Roskilde amter t(lrphk_p) er en trend inddraget i relationen for provinsen (lrphk_kf), (lrphk_ka), (lrphk_fr), (lrphk_p) er regionsspecicifikke konstanter for hhv. (KF) København og Frederiksberg, (KA) Københavns amt, (FR) Frederiksborg og Roskilde amter og (P) provinsen

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Markante sæsonudsving på boligmarkedet

Markante sæsonudsving på boligmarkedet N O T A T Markante sæsonudsving på boligmarkedet 9. marts 0 Denne analyse estimerer effekten af de sæsonudsving, der præger prisudviklingen på boligmarkedet. Disse priseffekter kan være hensigtsmæssige

Læs mere

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen

Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen David Tønners Uddybende beregninger til Produktivitetskommissionen I forlængelse af mødet i Produktivitetskommissionen og i anledning af e-mail fra Produktivitetskommissionen med ønske om ekstra analyser

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET

AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET 4. april 2008 Af Af Jakob Jakob Mølgård Mølgård og Martin og Martin Madsen Madsen (33 (33 55 77 55 18) 77 18) AERÅDETS PROGNOSE, MARTS 2008: VENDING PÅ BOLIGMARKEDET Vi forventer en gradvis tilpasning

Læs mere

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA

#7.. juni 2013 #17. Nybyggeriet står stadigvæk stille. Side 1 ØKONOMISK TEMA Nybyggeriet står stadigvæk stille Byggeriet holdes for tiden oppe af boligreparationer og anlægsinvesteringer, mens nybyggeriet af både boliger og erhvervsbygninger ligger historisk lavt. Vendingen er

Læs mere

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber

Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber PRESSEMEDDELELSE 20. december Ny boligmarkedsstatistik: Faldende huspriser og større enighed mellem sælger og køber Det seneste kvartal er det blevet lidt billigere at købe hus. Der er dog store regionale

Læs mere

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen

Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen NR. 8 / 27. JANUAR 2003 Fald i boligbyrden støtter boligefterspørgslen Blandt hovedkonklusionerne er: Boligbyrden for en gennemsnitshuskøber er faldet 2,2 procentpoint siden "toppen" i 1. kvartal 2001

Læs mere

ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION

ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION 24. februar 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: ÅRSAGER TIL STIGENDE INFLATION Inflationen er stigende og ligger over udlandets. Ifølge de seneste pristal var inflationen i januar 2,6 procent (årsniveau),

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

Regional boligprisprognose prisfald til alle

Regional boligprisprognose prisfald til alle 13. november 28 Regional boligprisprognose prisfald til alle Boligmarkedet er i ubalance. Udbudet af boliger til salg er steget kraftigt, samtidig med at antallet af handler er faldet markant. Udviklingen

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 4. kvartal 2008 27. januar 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. De gennemsnitlige kvadratmeterpriser for parcel- og rækkehuse

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FJERDE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER

KONJUNKTURBAROMETER FJERDE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER FJERDE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER KONJUNKTURBAROMETER 2016 Konjunkturbarometeret 2016 er en løbende overvågning af erhvervsrelevante konjunkturer

Læs mere

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001

STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 17. april 2002 Af Jonas Schytz Juul - Direkte telefon: 33 55 77 22 Resumé: STIGENDE RÅDIGHEDSBELØB FOR 2001 DA s lønstatistik for 2001 viser en gennemsnitlige stigning på 4,4 procent i timefortjenesterne

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked

Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked N O T A T Københavnske ejerlejlighedspriser en meget begrænset indikator for hele landets boligmarked Baggrund og resume Efter i årevis at have rapporteret om et fastfrosset boligmarked, har de danske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER

BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER 27. juni 2005 Af Rasmus Tommerup Resumé: BESKÆFTIGELSESUDVIKLINGEN I DE NYE REGIONER Tal for den regionale beskæftigelse bliver offentliggjort med stor forsinkelse. På nuværende tidspunkt vedrører de nyeste

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Svagt fald i ledigheden i december 1 Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Knap hver fjerde offentligt ansat er over år Industrien

Læs mere

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006

BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 20. juli 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 Resumé: BOLIGPRISUDVIKLINGEN I 2. KVARTAL 2006 Boligpriserne steg fortsat kraftigt i 2. kvartal 2006, selvom stigende renter har reduceret folks købsmulighed

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne

De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne De rigeste danske familier bor ikke i udkantskommunerne Gruppen af de rigeste danskere er steget markant igennem en årrække. Langt de fleste rige familier bor nord for København, mens udkantskommer stort

Læs mere

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001

Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 30. marts 2009 af Jarl Quitzau og chefanalytiker Jonas Schytz Juul Direkte tlf.: 33 55 77 22 / 30 29 11 07 Rekordstor stigning i uligheden siden 2001 Med vedtagelsen af VK-regeringens og Dansk Folkepartis

Læs mere

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT

BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT 31. oktober 28 Jeppe Druedahl og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: BOLIGPRISFALD SPREDER SIG REGIONALT De seneste tal fra Realkreditrådet viser et fortsat fald i boligpriserne på landsplan. Udviklingen

Læs mere

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE

DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE 15. maj 2003 Af Thomas V. Pedersen Resumé: DET DEMOGRAFISKE PRES FOR OFFENTLIG SERVICE I de seneste 22 år er det offentlige forbrug i forhold til det demografiske træk i gennemsnit vokset med 1,4 procent

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau

Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau DI ANALYSE oktober 14 Udsigt til fremgang i byggeriet men fra lavt niveau Forventninger om øget økonomisk aktivitet, fortsat bedring på boligmarkedet og store offentligt initierede anlægsprojekter betyder,

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15

Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 5. oktober 2015 Reestimation af uddannelsessøgende til modelversion okt15 Resumé: Relationen for uddannelsessøgende reestimeres til modelversion

Læs mere

Om boligpriserne - En opfølgning

Om boligpriserne - En opfølgning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 18. oktober 13 Om boligpriserne - En opfølgning Resumé: Nærværende papir sammenligner ADAMs boligprisindeks, som er Danmarks Statistik

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 3.. kvartal 2009 22. oktober 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Boligmarkedet nu og fremover

Boligmarkedet nu og fremover Boligmarkedet nu og fremover V. cheføkonom Jens Christian Nielsen BRFkredit e-mail: chr@brf.dk 25. november 2004 Vi vil forsøge at besvare følgende spørgsmål: Kan vi forklare de seneste års prisstigninger

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Demografi giver medvind til københavnske huspriser

Demografi giver medvind til københavnske huspriser 2. januar 2012 Demografi giver medvind til københavnske huspriser Københavnsområdet har gennem en årrække oplevet, at flere og flere danskere har fundet det attraktivt at bosætte sig her set i forhold

Læs mere

Udsigt til fremgang i byggeriet

Udsigt til fremgang i byggeriet Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 NOVEMBER Udsigt til fremgang i byggeriet Få nye byggerier betyder, at bygge- og anlægsinvesteringerne i dag ligger på et lavt niveau. Men der

Læs mere

Landerapport for Danmark

Landerapport for Danmark Landerapport for Danmark NBO styrelsen 7. - 8. marts Økonomisk aktivitet Nationalregnskabet for 3. kvartal 2010 viser en god stigning i reelt BNP på 1 pct. i forhold til 2. kvartal 2010. Dermed er BNP

Læs mere

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang

Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Den rigeste procent oplever rekordhøj indkomstfremgang Mens den rigeste procent har oplevet rekordhøj indkomstfremgang siden, så har indkomstfremgangen været rekordlav for alle andre indkomstgrupper i

Læs mere

Regionalt boligoverblik København

Regionalt boligoverblik København Regionalt boligoverblik København Boligmarkedsanalytiker Jacob Isaksen jai@nykredit.dk 44 55 13 64 28. november 2016 Boligpriserne er steget i hovedstaden siden 2012 Solid prisfremgang for huspriserne

Læs mere

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011

Kvartalsrapport 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Kvartalsrapport RESULTATER AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ØSTDANMARK 4. KVARTAL 2011 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Marts 2012 Beskæftigelsesregion

Læs mere

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst

Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden falder trods lav vækst Arbejdsløsheden fortsatte med at falde i maj måned på trods af, at væksten er moderat. Normalt kræves en gennemsnitlig vækst på 1½-2 pct. over en to-årig periode,

Læs mere

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009

Om boligpriserne. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen. Arbejdspapir* 12. februar 2009 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 12. februar 2009 Om boligpriserne Resumé: ADAM s boligprisindeks er Danmarks Statistiks prisindeks for 1-familiehuse. Indekset afspejler prisudviklingen

Læs mere

Maj for ejerlejligheder. Antallet af nedtagne ejerboliger er i øvrigt på det højeste niveau siden sommeren 2005.

Maj for ejerlejligheder. Antallet af nedtagne ejerboliger er i øvrigt på det højeste niveau siden sommeren 2005. Maj 2007 Stort og voksende udbud på ejerboligmarkedet Realkreditrådets boligudbudsstatistik er opgjort ved udgangen af maj 2007. Der er i hele landet 30.251 parcelog rækkehuse, 15.444 ejerlejligheder og

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Juni 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Juni 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for juni 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013

Økonomisk Barometer for Region Midtjylland, marts 2013 Økonomisk Barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA., MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse

Figur 1. Udviklingen i boligpriserne ifølge AEs prognose, oktober 2008. Danmarks Statistik enfamilieshuse 6. oktober 2008 Jeppe Druedahl, Martin Madsen og Frederik I. Pedersen (33 55 77 12) Resumé: AERÅDETS PROGNOSE FOR BOLIGMARKEDET, OKTOBER 2008: BOLIGPRISFALD VIL PRESSE VÆKST OG BESKÆFIGELSE Priserne på

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 5.700 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. I den

Læs mere

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne

Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne P R E S S E M E D D E L E L S E Stigende antal bolighandler primært i landdistrikterne I 77 kommuner er antallet af handler steget i 3. kvartal 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. I to kommuner

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Færre langtidsledige end for et år siden Virksomhedsrettede tiltag hjælper svage ledige i beskæftigelse Ugens tendens Ingen nettotilgang

Læs mere

Middelklassen bliver mindre

Middelklassen bliver mindre Mens fattigdommen fortsætter med at stige, så bliver middelklassen mindre. I løbet af bare 7 år er der blevet 111.000 færre personer i middelklassen. Det står i kontrast til, at den samlede befolkning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 3 31. august. september 1 Danmark Svag fremgang i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i juli Højeste lønstigninger i kommuner og regioner i. kvartal Huspriserne faldt i juni let

Læs mere

FØRSTE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER

FØRSTE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER FØRSTE KVARTAL 2016 LOLLAND OG GULDBORGSUND KOMMUNER KONJUNKTURBAROMETER KONJUNKTURBAROMETER 2016 Konjunkturbarometeret 2016 er en løbende overvågning af erhvervsrelevante konjunkturer

Læs mere

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang

Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang Pensionister har oplevet den største indkomstfremgang I løbet af de seneste 1 år har pensionister oplevet den største indkomstfremgang af alle aldersgrupper. Indkomsten for pensionister er således vokset

Læs mere

Stigende indkomstforskelle i København

Stigende indkomstforskelle i København Stigende indkomstforskelle i København Indkomstforskellen mellem de forskellige bydele i København og Frederiksberg er vokset. De højeste indkomster er på Frederiksberg, mens de laveste indkomster er på

Læs mere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere

Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere DET ØKONOMISKE RÅD S E K R E T A R I A T E T d. 20. maj 2005 SG Betydningen af konjunktur og regelændringer for udviklingen i sygedagpengemodtagere Baggrundsnotat vedr. Dansk Økonomi, forår 2005, kapitel

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights:

Økonomisk analyse. Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring. Highlights: Økonomisk analyse 8. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Tema: Danmark ud af vækstkrisen Det danske arbejdsmarked og det tabte forspring

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Danmark Ingen boligboble i København

Danmark Ingen boligboble i København 9. august 2013 Danmark Ingen boligboble i København Ejerlejlighedspriserne i København steg med 10% fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 Det skyldes blandt andet et økonomisk opsving, lavt udbud og

Læs mere

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Den offentlige beskæftigelse stiger, den private falder Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat set nærmere på udviklingen i beskæftigelsen i den private- og offentlige sektor, og fandt i den forbindelse

Læs mere

Indkomster i de sociale klasser i 2012

Indkomster i de sociale klasser i 2012 Indkomster i de sociale klasser i 2012 Denne analyse er den del af baggrundsanalyserne til bogen Klassekamp fra oven. Analysen beskriver indkomstforskellene i de fem sociale klasser og udviklingen i indkomster

Læs mere

Stor stigning i antallet af rige

Stor stigning i antallet af rige Antallet af rige personer i Danmark er steget voldsomt de seneste år, og der er nu omkring.000 personer, der har en disponibel indkomst, der er over dobbelt så stor som den typiske indkomst i Danmark.

Læs mere

Stabile priser for parcel- og rækkehuse

Stabile priser for parcel- og rækkehuse Pressemeddelelse 23. april 2008 Stabile priser for parcel- og rækkehuse Priserne for parcel- og rækkehuse ligger stabilt med et mindre fald på 0,4 procent i 1. kvartal 2008 i forhold til samme kvartal

Læs mere

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen

Analyse. Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi. 23. marts 2015. Af Nicolai Kaarsen Analyse 23. marts 215 Danskerne har forøget fokus på værdipolitik og mindre på økonomi Af Nicolai Kaarsen Hvilke politiske temaer optager danskerne, hvordan har det ændret sig over tid og hvad er sammenhængen

Læs mere

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler.

Juni 2007. fjernet, fordi sælger har valgt opgive salget eller sælge hos en anden ejendomsformidler. Juni 2007 Fortsat mange ejerboliger til salg Der er 30.381 parcel- og rækkehuse, 15.493 ejerlejligheder og 8.512 fritidshuse i alt 54.386 boliger til salg på internettet. Det viser Realkreditrådets boligudbudsstatistik,

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere

Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Voldsom stigning i gruppen af meget fattige danskere Antallet af personer, der er meget fattige og har en indkomst på under pct. af fattigdomsgrænsen, er steget markant, og der er nu 106.000 personer med

Læs mere

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september.

Oktober 2007. Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Oktober 2007 Flere boliger til salg I oktober var der ca. 55.500 boliger til salg på internettet. Det er 400 flere end i september. Antallet af udbudte parcel- og rækkehuse steg med 500 fra september til

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet

Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Demografiske forskydninger udfordrer - også boligmarkedet Af Jan Christensen, jnc@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at anskueliggøre, hvordan udbuddet af ejerboliger i landdistrikterne længere væk

Læs mere

Stor stigning i gruppen af rige danske familier

Stor stigning i gruppen af rige danske familier Stor stigning i gruppen af rige danske familier Gruppen af rige danskere er steget markant siden 2004. Hovedparten af familierne består af to voksne i aldersgruppen 50-65 år uden hjemmeboende børn. Personer

Læs mere

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke

Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Store effekter af koordineret europæisk vækstpakke Verdensøkonomien er i dyb recession, og udsigterne for næste år peger på vækstrater langt under de historiske gennemsnit. En fælles koordineret europæisk

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere

STIGENDE IMPORT FRA KINA

STIGENDE IMPORT FRA KINA 15. september 5/TP Af Thomas V. Pedersen Resumé: STIGENDE IMPORT FRA KINA Den relativ store og voksende import fra Kina samt et handelsbalanceunderskud over for Kina på ca. 1 mia.kr. fører ofte til, at

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 49 Indhold: Ugens tema Bruttoledigheden stort set uændret i oktober 212 Ugens analyse Tidligt tilbage-til-arbejdet reducerer sygefraværet Ugens tendenser Svag økonomisk

Læs mere

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres

NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres NØGLETALSNYT Industriproduktionen under pres AF STEEN BOCIAN, JONAS SPENDRUP MEYER OG KRISTIAN SKRIVER SØRENSEN Den seneste uge har været rimeligt stille på nøgletalsfronten. Det mest interessante nøgletal

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 1. kvartal 2009 21. april 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcel- og rækkehuse

Læs mere

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år

Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Danske familier får historisk lav indkomstfremgang til næste år Selvom alle danske familier får flere penge mellem hænderne næste år, er der tale om en historisk lav fremgang sammenlignet med tidligere.

Læs mere

Konjunktur og arbejdsmarked

Konjunktur og arbejdsmarked Konjunktur og arbejdsmarked Uge. marts 7. marts 9 Indhold: Nye nøgletal Størst stigning i beskæftigelsesfrekvensen for indvandrere Stabil men lav forbrugertillid Realkredit Danmark forudser et fortsat

Læs mere

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD

EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD 27. marts 2006 af Martin Windelin direkte tlf. 33557720 og Frederik I. Pedersen direkte tlf. 33557712 EFFEKTER PÅ DANSK ØKONOMI VED BOLIGPRISFALD Hvis boligpriserne over de kommende syv år falder nominelt

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 16 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2. færre beskæftigede indenfor bygge og anlæg Lidt færre beskæftigede

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Boligmarkedet 1. kvartal 2015

Boligmarkedet 1. kvartal 2015 Notat 16. september Boligmarkedet 1. kvartal Tal for handler, udbudte boliger og handler er offentliggjort frem til første kvartal, mens liggetiderne for de udbudte boliger er offentliggjort frem til juli.

Læs mere

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus

Vækstbarometer. Marts 2011. Befolkning, erhverv og arbejdsmarked. Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Vækstbarometer Befolkning, erhverv og arbejdsmarked Marts 2011 Ti indikatorer på udviklingen i Vejle, nabokommunerne og Århus Direktionssekretariatet 1 Sammenfatning for marts 2011 De 5 østjyske Kommuner

Læs mere

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab.

Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. Ejendomspriser 2.. kvartal 2009 30. juli 2009 Statistikken for ejendomspriser udarbejdes af Realkreditrådet og Realkreditforeningen i fællesskab. På landsplan faldt priserne på parcel- og rækkehuse fra

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder.

Finansudvalget (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt. Det talte ord gælder. Finansudvalget 2014-15 (2. samling) FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 31 Offentligt Det talte ord gælder. 1 Af Økonomisk Redegørelse der offentliggøres senere i dag fremgår det, at dansk økonomi er

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 1. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 1. kvartal 2016 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det går stille og roligt fremad i regionen med stigende beskæftigelse og faldende ledighed. Samtidig er der opadgående

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 2 Indhold: Ugens temaer Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens temaer: Overrepræsentation af indvandrere på kontanthjælp og førtidspension

Læs mere

Ti år efter krisen: job mangler fortsat

Ti år efter krisen: job mangler fortsat Ti år efter krisen: 24. job mangler fortsat De sidste par år har væksten i dansk økonomi kun været omkring 1 pct. Normalt ville en så lav vækst i bedste fald kunne holde beskæftigelsen uændret, men på

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Nordjylland, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB

Notat. Optag og ledighed et opsummerende notat. Danske Fysioterapeuter. Til: HB Notat Danske Fysioterapeuter Til: HB Optag og ledighed et opsummerende notat Dette notat opsummerer udviklingen i optag på landets fysioterapiuddannelser, udviklingen i ledigheden og forventningerne til

Læs mere

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet

Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet 23. november 2015 Stor fremgang i friværdierne i 2015 især i dele af landet Fremgangen på boligmarkedet gennem 2015 sætter sine tydelige positive spor i danskernes friværdier. Alene i årets første halvår

Læs mere

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED

Fortsat stigende ledighed. Bygningsbestanden. Om Oline-Lokalebørs Statistikken. Nr. 7 August 3. Kvartal 2008 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. 7 August 3. Kvartal 28 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler fortsætter den stigende tendens på landsplan. Således ligger

Læs mere