Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet"

Transkript

1 Bilag 4 Høringssvar Kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet I det følgende er de indkomne høringssvar sat op anonymt og i tilfældig rækkefølge: Š Der gives i disse år mulighed for henvisning fra primærsektoren til billeddiagnostiske undersøgelser i stigende omfang. I den daglige klinik med rygpatienter i primærsektoren findes sjældent indikation eller behov for billeddiagnostisk vejledning, hverken i forhold til diagnostik eller valg af behandling. For at sikre at (kun) de rette patienter henvises på den rette indikation til den rette undersøgelse er der behov for overskuelige retningslinjer som de foreliggende. Det er fortjenstfuldt, at retningslinjerne systematisk vurderer mere end 4 ugers relevant behandling uden klinisk effekt som værende på linje med andre røde flag, som giver indikation for billeddiagnostik. Fra [ ] side er håbet at de modtagende afdelinger i givet fald har tilstrækkelig kapacitet til en hurtig afklaring. Rapportens strålehygiejniske fokus er prisværdigt og kan være med til at sikre at unødvendige røntgenundersøgelser undgås. Rapporten publiceres både skriftligt og elektronisk, hvilket vil sikre en stor tilgængelighed til rapportens anbefalinger. En mundtlig introduktion til Retningslinjerne vil naturligt ske i årsmøde regi. Det fremgår ikke tydeligt af rapporten, hvorledes arbejdsgangen skal være, såfremt kiropraktoren på baggrund af Retningslinjerne finder indikation for billeddiagnostik, han ikke selv kan udføre. Vi ville i vores sammenhæng explicit fremhæve, at mistanke om artrose ikke giver indikation for billeddiagnostik i primærsektoren. Ä Š Overordnet finder vi, at emnet ligger på grænsen til vores fagområde. For at være sikre, har vi valgt at sende retningslinjerne til [vores] faglige selskaber [ ]. Vi har imidlertid ikke modtaget nogen svar. Ä 56

2 Š I arbejdsgruppen har [ ] haft mulighed for at være repræsenteret med en [ ]. De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen er muskulo-skeletale radiologer, udpeget af regionerne samt kiropraktorer. Der har i arbejdsgruppen ikke været fuld enighed om alle punkter i retningslinjerne. De herværende retningslinier for billeddiagnostisk udredning læner sig op ad henholdsvis canadiske og engelske vejledninger for kiropraktorers og praktiserende lægers henvisning til billeddiagnostik. I sin form minder vejledningen meget om den tidligere version af Dansk Radiologisk Selskabs retningslinier for billeddiagnostik, men med nyere terminologi. Retningslinierne er tiltænkt anvendt ved henvisning af patienter fra almen praksis og fra kiropraktorer. Det er dog problematisk at de to grupper af henvisere ikke umiddelbart besidder samme faglige baggrund. Særligt kræftpakker kan synes vanskelige at håndtere for kiropraktorgruppen, som ikke har lægefaglig uddannelse. Vejledningen er meget praktisk orienteret, men det kan være lidt svært at kategorisere tilstande: f.eks. mistanke om artrose i knæ hvilken rubrik falder den så i? Der er et generelt problem med retningslinierne fordi de kliniske specialer ikke har været repræsenterede i arbejdsgruppen. Det lægefaglige indhold er bedømt af erfarne muskuloskeletale radiologer, men uden samspil med de henvisende specialer. Der er formentlig i høj grad overensstemmelse mellem de her foreslåede retningslinier og de retningslinier, der praktiseres i de enkelte regioner i samarbejdet mellem det radiologiske og de henvisende specialer men retningslinier bør udarbejdes i fællesskab med de berørte, kliniske specialer. Endelig ville det styrke vejledningen, hvis også Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin deltog i udarbejdelsen af retningslinier, da de nuklearmedicinske og radiologiske udredninger ligger ret tæt op af hinanden. Man kunne måske gå så vidt, så man havde én fælles diagnostisk strategi indenfor de parakliniske specialer med én fælles national vejledning. Disse kliniske Retningslinier for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet kan således ikke anbefales som nationale retningslinier for muskuloskeletal billeddiagnostik. Hvis retningslinierne skal gælde for kiropraktorerne alene, bør kræftpakkerne udelades, og det anføres at patienten uophørligt skal videre til lægelig vurdering. Ä Š [ ] takker for muligheden for at fremsende kommentarer vedrørende Dansk Kiropraktor Forening og Danske Regioners udkast til kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet. Ä 57

3 Š [ ] kommenterer almindeligvis alene på organisatoriske forhold, idet det er [vores, red.] forventning, at bemærkninger fra de lægevidenskabelige selskaber til de konkrete anbefalinger til behandling inddrages i den endelige udgave af de kliniske retningslinjer. [ ] har i forbindelse med denne høring vurderet det nødvendigt at inddrage sagkyndig bistand, hvorfor det ikke har været muligt at afgive høringssvar indenfor den oprindelige høringsfrist. Dette blev meddelt den 14. december [ ] finder, at kiropraktorer og læger bør anvende de samme retningslinjer for anvendelse af billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der udarbejdes kliniske retningslinjer, der gælder begge faggrupper. Det aktuelle udkast til kliniske retningslinjer er udarbejdet af kiropraktorer udpeget af Dansk Kiropraktor Forening og speciallæger i radiologi udpeget af Danske Regioner. Det er [ ] opfattelse, at man i arbejdet burde have inddraget repræsentanter for relevante faglige selskaber, herunder også indenfor kliniske lægevidenskabelige specialer. I forlængelse heraf er det [ ] opfattelse, at nærværende kliniske retningslinjer bør målrettes kiropraktorernes indikationsområde og være gældende alene for kiropraktorer. [...] bemærker, at der flere steder i udkastet til retningslinjer beskrives karakteristika ved tumorer og henvises til kræftpakker. [..] skal i den forbindelse præcisere, at hvis en kiropraktor som led i et behandlingsforløb får mistanke om alvorlig sygdom herunder kræft skal kiropraktoren straks henvise patienten til den praktiserende læge med henblik på videre udredning og behandling. [...] bemærker, at retningslinjen baseres på kliniske retningslinjer udgivet i hhv. 2007/2008 samt 2012, og at der ikke er søgt på og vurdere nyere primærlitteratur. Dette kan medføre, at retningslinjen ikke er tidssvarende allerede på udgivelsestidspunktet. I udkastet til kliniske retningslinjer fremgår det mange steder, at flere billeddiagnostiske modaliteter herunder røntgen er indiceret. Det er ofte ikke tydeligt, hvornår der anbefales brug af CT, MR eller røntgen og anbefalingen bygger ofte på svag evidens (evidensniveau C). Derudover fremgår det ikke, at der i mange tilfælde slet ikke vil være behov for billeddiagnostiske undersøgelser, ligesom brugen af ultralydsundersøgelser ikke er beskrevet. Det vil være hensigtsmæssigt med en præcisering af indikationen dels for at kvalitetssikre retningslinjerne og dels for at undgå et øget og uhensigtsmæssigt brug af røntgen. Ä 58

4 Š Generelt: I henhold til høringsbrevet er retningslinjerne udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af speciallæger i radiologi udpeget af regionerne samt kiropraktorer udpeget af DKF. Baggrund for retningslinjerne er ikke motiveret i et klinisk behov men der synes at være lagt op til et takststyringsredskab som anført: Ved overenskomstforhandlingerne i 2010 mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Dansk Kiropraktor Forening (DKF) blev parterne enige om at iværksætte et arbejde med henblik på udarbejdelse af kliniske retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet. Der har ikke været inddraget kliniske lægevidenskabelige selskaber eller personer, og det er usikkert om de anførte radiologer er udpeget af Dansk Radiologisk Selskab. Som udgangspunkt finder [ ] det er hensigtsmæssigt at have nationale kliniske retningslinjer med henblik på at ensrette den kliniske praksis indenfor veldefinerede sundhedsprofessioner og faglige områder, og kan se at der er lagt et stort arbejde i retningslinjen. Indhold: Den herværende retningslinje går langt ud over sin sundhedsfaglige profession nemlig kiropraktorgerningen. Den er en stor sammenblanding af hvad der efter vores opfattelse er klar lægegerning og kiropraktorgerning. Man går på en række områder ind i veldefinerede lægelige indikationer: Retningslinjen starter med at henvise til kræftpakken, hvilket giver et helt forkert indtryk af hvad der er målet for retningslinjen. En kiropraktor skal ikke begive sig ind på at vurdere hvorvidt en patient med tumor skal henvises, men blot straks henvise. Et par andre eksempler: indenfor skulderområdet finder vi, at: der etableres et alternativt udredningssystem uden om lægen der vil blive lavet en masse unødvendige undersøgelser, idet der er vide rammer for at foretage disse retningslinjerne er ikke i tråd med de nationale kliniske visitationsretningslinjer udarbejdet i samarbejde med blandt andet Sundhedsstyrelsen indenfor hofteområdet, er der ikke sufficient beskrivelse af: frakturmistanke hoftesmerter uden røde flag Lægegerning forudsætter den sundhedsfaglige uddannelse, som en kiropraktor naturligvis ikke er i besiddelse af. Det er [ ] s opfattelse, at kiropraktik baseres på et andet grundlag end den lægevidenskabelige praksis i overensstemmelse med at 59

5 der er stor forskel i uddannelserne, og vi skal derfor understrege, at [ ] hverken har godkendt, tiltrådt eller i øvrigt kan tages til indtægt for anbefalinger i de kliniske retningslinjer. Selskabet finder endvidere at der generelt er grund til at understrege, at kiropraktorbehandling aldrig må udsætte henvisning til relevant lægelig vurdering og behandling. [ ] må som høringspart udtrykke stor bekymring for den foreliggende retningslinje og vil bede Sundhedsstyrelsen om at foretage en overordnet vurdering. En række af retningslinjer forudsætter klar lægelig viden og uddannelse. Anbefalinger er ikke udtømmende og dækker ikke over gældende praksis. Vi forventer at der at foretages en grundig revision, således at man afgrænser sig til sig til sin sundhedsfaglige profession samt at det udtrykkeligt på forsiden og andre relevante steder, bliver anført i vejledning, at den udelukkende er gældende for kiropraktorer. Ä Š 1. I hvilket omfang vil der, efter jeres vurdering, være behov for de fremsendte retningslinjer både generelt og inden for jeres organisation? [ ] hilser de fremsendte retningslinjer velkommen. Stadig flere [medlemmer, red.] billeddiagnostiske undersøgelser i deres arbejde [ ], fx i ambulatorier, på skadestuer og i praksissektoren, og med henblik på at sikre en ensartet praksis af høj faglig kvalitet i den enkelte sektor samt på tværs af sektorer vil der være behov for retningslinjer som disse. 2. Hvor anvendelige er disse retningslinjer for medlemmerne af jeres organisation? Retningslinjerne er meget generelle, og i mange tilfælde meget enslydende. Der står flere gange ved mistanke om, og for klinikeren er det naturligvis vigtigt at få kommunikeret videre på hvilken baggrund mistanken er opstået. Her er klinisk ræssonering og viden om validiteten, sensitiviteten og specificiteten af de kliniske tests vigtige. En mistanke skal ikke bare være baseret på en mavefornemmelser, og her kunne ønskes at retningslinjerne var mere specifikke med hensyn til de enkelte kropsdele. 3. Hvordan forestiller I jer at disse retningslinjer kan implementeres for medlemmerne af jeres organisation? Det er stadig en lille del af [ ]s medlemmer, der arbejder med billeddiagnostiske undersøgelser. Derfor skal implementering målrettes. [ ] har gode erfaringer med at afholde workshops for [medlemmerne, red.] når nye retningslinjer er udviklet. Vi kan se, at retningslinjerne bliver implementeret efterfølgende. Vores viden på dette område, vil vi gerne stille til rådighed, når implementeringsprocessen skal planlægges. [ ] vil desuden gerne informere om retningslinjerne på vores hjemmeside. 60

6 En kortfattet udgave i oversigtform med resume af de forskellige indikationer kunne tænkes at være brugbare i klinisk praksis og lettere at implementere, og denne kunne forsøges udviklet som app Indeholder disse retningslinjer væsentlige mangler, som besværliggør implementering? Det ville være hensigtsmæssigt med et afsnit om etik. Praktikeren kan stå i situationer, hvor det kunne være hensigtsmæssigt med etiske retningslinjer. Fx hvem skal kommunikere fundene til patienten, og hvor detaljeret skal det være (fx i tilfælde af bifund uden umiddelbar klinisk relevans). Hvad hvis man ser noget, som kunne være malignt hvad siger man til patienten osv. Der savnes referencer ved nogle af arbejdsgruppens kommentarer. Fx ved Røntgen af costae på mistanke om fraktur er ikke indiceret og UL kan alternativ anvendes, dog ses ca. 40 % af iliopsoas-bursiterne ikke. Ä Š 1. I hvilket omfang vil der, efter jeres vurdering, være behov for de fremsendte retningslinjer både generelt og inden for jeres organisation? Der vil efter vores opfattelse være stor interesse og behov for at få kendskab til retningslinjernes anbefalinger og indhold blandt praktiserende [ ] der dagligt træffer beslutninger om indikation for billeddiagnostiske undersøgelser. Der bør desuden generelt såvel i primær- og sekundærsektoren være stor interesse for implementering af opdaterede retningslinjer på området, da disse retningslinjer bl.a. kan være medvirkende til at nedbringe stråledosis. Dette specielt set i lyset af, at røntgenundersøgelser foretaget i [ ] praksis udgør mindre end 4% af det samlede antal af røntgenundersøgelser af bevægeapparatet foretaget på sygehusene. Derfor forekommer det uhensigtsmæssigt, at disse opdaterede retningslinjer, der er udarbejdet af repræsentanter for DKF og DRS primært skulle have kiropraktorer som målgruppe, når det samtidig oplyses, at der ikke findes opdaterede nationale retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet. 2. Hvor anvendelige er disse retningslinjer for medlemmerne af jeres organisation? Retningslinjerne opfattes som umiddelbart anvendelige for praktiserende [ ], når beslutning om indikation for billeddiagnostisk undersøgelse skal træffes. De er overskuelige og man kan let og hurtigt orientere sig i forhold til indikationer og anbefalinger. Det er en god ide, at arbejdsgruppens kommentarer er indskrevet i forbindelse med retningslinjernes anbefalinger. Retningslinjerne vil ligeledes kunne anvendes til kvalitetssikring i forhold til indikationer og antal af billeddiagnostiske undersøgelser samt i forhold til begrænsning af stråledosis. Implementering af retningslinjernes anbefalinger lokalt vil kunne foregå nemt og ukompliceret. 61

7 3. Hvordan forestiller I jer at disse retningslinjer kan implementeres for medlemmerne af jeres organisation? Lokalt i de enkelte [ ] klinikker er [vores faggruppe, red.] slutbruger af retningslinjerne. Organisatorisk er der derfor ikke lange implementeringsprocesser og beslutningsniveauer at tage hensyn til. Den praktiske implementering af retningslinjerne kan derfor foregå forholdsvis hurtigt og ukompliceret. Information om retningslinjernes anbefalinger kan f.eks. foregå dels ved udsendelse af papir-publikation, dels ved web-baseret version f.eks. med enkle søgefunktioner hurtigt kan hjælpe klinikeren til information om indikationer for en given undersøgelse mens patienten er til stede i konsultationen. Derudover kunne man f.eks. drøfte retningslinjernes anbefalinger på kredsmøder, hvor specielt indikationer for billeddiagnostiske undersøgelser i forbindelse med relevante cases kunne være til diskussion. Alternativt kunne man udarbejde web-baserede tutorials med cases i forhold til at arbejde med indikationer, differentialdiagnostiske overvejelser etc. 4. Indeholder disse retningslinjer væsentlige mangler, som besværliggør implementering? Den væsentligste mangel ved disse opdaterede retningslinjer er desværre, at DRS øjensynlig ikke føler samme ejerskab for retningslinjernes indhold som kiropraktorerne, hvilket yderligere besværliggør implementering i forhold til DRS medlemmer, der således fortsat kan henholde sig til retningslinjer fra Set i lyset af den faglige og teknologiske udvikling på området kan det undre, at DRS ikke føler sig tilskyndet til at arbejde for implementering af nye opdaterede retningslinjer i deres regi. Kommentarer: Flot stykke arbejde som kiropraktorstanden kan være stolt af. Kiropraktorer har stået i spidsen for udviklingen af disse retningslinjer og viser hermed, at standen tager problemerne omkring indikationer for billediagnostiske undersøgelser samt begrænsning af stråledosis alvorligt. Ä Š 1. I hvilket omfang vil der, efter jeres vurdering, være behov for de fremsendte retningslinjer både generelt og inden for jeres organisation? De tidligere (2006) udarbejdede retningslinjer fra Dansk radiologisk Selskab er ikke reviderede gennem flere år. Det er derfor en god ide med opdaterede retningslinjer på området. I det foreliggende arbejde, ser der ud til at være foretaget en grundig og systematisk gennemgang. Vi finder imidlertid at de fremsendte retningslinjer er for generelle til de kan anvendes i klinisk praksis på [afdelingerne, red.] og at henvisende læger vil komme til at stå i samme situation. 62

8 2. Hvor anvendelige er disse retningslinjer for medlemmerne af jeres organisation? Se punkt Hvordan forestiller I jer at disse retningslinjer kan implementeres for medlemmerne af jeres organisation? Umiddelbart vil vi ikke foreslå, at retningslinjerne implementeres før de er tilpasset den kliniske [..] hverdag. 4. Indeholder disse retningslinjer væsentlige mangler, som besværliggør implementering? Vi mener at retningslinjerne er for upræcise og ikke omfattende nok til at de vil kunne benyttes. Det er nogle konkrete kommentarer som er anført i den kommenterede udgave. Kommentarer: Vi er generelt enige i de to reviewers kommentarer, og kan tilslutte os følgende betragtninger fra reviewer nummer to: Kommende opdatering af anbefalingerne bør fokusere på afgrænsede anatomiske områder og gå mere i dybden med diagnostisk værdi, behandlingsmæssig relevans og samfundsøkonomiske vurderinger. Under afsnittet Anbefalinger for billeddiagnsotiske undersøgelser af bevægeapparatet svarende til punktet Henvisning, bør der være henvisning til Røntgenbekendtgørelsen, med henblik på kravene til henvisninger. I de foreliggende vejledninger vedr. columna er valg af primær modalitet næsten overalt ændret fra røntgenundersøgelse til MR, hvilket ikke er i overensstemmelse med de guidelines som der henvises til, specielt ikke i forhold til de engelske vejledninger. Disse er fra 2012 og angiver at MR anvendes i specielle situationer og ikke som første modalitet. Valget af MR som primær undersøgelse er set ud fra et radiologisk muskuloskeletalt synspunkt særligt problematisk for columna cervicalis vedkommende, men også for columna lumbalis; f.eks. skolioser og listheser diagnosticeres ved stående røntgenoptagelse og ikke liggende MR skanning. Det fremgår ikke klart, hvorfor dette skifte er foretaget. Der er på flere hospitalsafdelinger aftale om udførelse af columna MR-skanninger ved henvisning fra praktiserende læger, men oftest med et krav om at der skal være radikulære symptomer eller andre tegn på alvorlig lidelse. Hvad angår mistanke om fraktur f.eks. ved knæled og ankelled vil det være hensigtsmæssigt at der anvendes de sædvanlige indikationer, såsom anamnestiske og 63

9 kliniske tegn på fraktur. Det hænder, at der ses fraktur selvom patienten kan gå mere end fire skridt. Bl.a. stressfraktur vil falde i denne kategori. Vejledningerne tager ikke højde for folkesygdomme såsom knæledsartrose. De kommer ofte ind under knæledssmerter med mistanke om intraartikulær årsag og udløser en MR skanning som primær undersøgelse selvom første valg fra en radiologisk synsvinkel vil være røntgenundersøgelse, herunder også med henblik på de differentialdiagnostiske overvejelser.. De kliniske vejledninger i nuværende form kan således ikke anvendes i relation til [afdelingernes, red.] samarbejde med primærsektoren. Ä Š [ ] hilser udarbejdelse af kliniske retningslinjer til brug for behandlingen af patienter med problemer i bevægeapparatet i kiropraktorpraksis, herunder også retningslinjer om billeddiagnostiske undersøgelser, velkommen. [ ] finder i øvrigt, at der med de nye kliniske billeddiagnostiske retningslinjer er tilvejebragt et fagligt grundlag, som understøtter kiropraktorernes ønske om at få direkte adgang til at henvise til billeddiagnostiske undersøgelser i sygehusvæsenet. Ved fremtidige og nye initiativer beder [ ] om stadig at stå på høringslisten. Ä Š 1. I hvilket omfang vil der, efter jeres vurdering, være behov for de fremsendte retningslinjer både generelt og inden for jeres organisation? Generelt et stort behov, især i forhold til praksis og kiropraktorer. 2. Hvor anvendelige er disse retningslinjer for medlemmerne af jeres organisation? Særdeles anvendelige. 3. Hvordan forestiller I jer at disse retningslinjer kan implementeres for medlemmerne af jeres organisation? Efter udsendelse skal de danne basis for visitering til radiologiske afdelinger, derfor vigtigt, at de bliver implementeret på de enkelte sygehuse, foruden hos henvisende personer. Dialog er vigtig i denne henseende. 4. Indeholder disse retningslinjer væsentlige mangler, som besværliggør implementering? Nej. Kommentarer: Særdeles velunderbyggede retningslinjer. Vi ved, at der er retningslinjer på vej fra Ortopædisk Selskab, derfor ser vi, at aktuelle retningslinjer bliver en del af det diagnostiske setup, men de kan ikke stå alene, og kan derfor kun danne baggrund for en samlet implementering af retningslinjerne [ ] Ä 64

10 Š 1. I hvilket omfang vil der, efter jeres vurdering, være behov for de fremsendte retningslinjer både generelt og inden for jeres organisation? Der er behov for klare retningslinjer for billeddiagnostiske undersøgelser af ekstremiteterne. Dette gælder både praktiserende læger og i hospitalsregi. De må kun opfattes som overordnet anbefalinger, idet der altid vil være undtagelser 2. Hvor anvendelige er disse retningslinjer for medlemmerne af jeres organisation De er anvendelige. 3. Hvordan forestiller I jer at disse retningslinjer kan implementeres for medlemmerne af jeres organisation? Overordnet er det de retningslinjer vi i forvejen anvender. I det omfang de afviger fra gængs praksis vil de være overordentlig besværlige at implementerer, især blandt speciallæger. De forventer klinisk frihed og selvbestemmelse i ordination af billeddiagnostiske ydelser. De praktiserende læger er også en gruppe der traditionelt er svære at nå ud til. 4. Indeholder disse retningslinjer væsentlige mangler, som besværliggør implementering? Det er en klar mangel, at artrose (slidegigt) ikke er på listen af røntgenydelser af såvel ryg, overekstremiteter og underekstremiteter. Det er en af de hyppigste grunde til at der tages røntgen og er yderst relevant. Kommentarer: Det er et væsentligt fremskridt, at der gøres op med den udbredte holdningen, at der ikke kan bestilles Ultralyd, MR-scanning eller CT scanning uden, at der foreligger en almindelig røntgenoptagelse. Ä 65

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland

Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland Svarrapport 27 kiropraktorer 2014 Audit om billeddiagnostik af columna lumbalis i Region Sjælland 2014 Indledning: Denne rapport beskriver

Læs mere

Introduktionsuddannelsen

Introduktionsuddannelsen Logbog Introduktionsuddannelsen Diagnostisk Radiologi Printervenlig udgave udarbejdet af Elisabeth Albrecht-Beste Formand for DRS Koordinerende Uddannelsesråd eab@dadlnet.dk yderligere oplysninger om logbogen

Læs mere

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB)

FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) FORLØBSBESKRIVELSE FOR PATIENTER MED AKUT LUMBAL NERVERODSPÅVIRKNING (PROLAPSFORLØB) Patienter med akutte nerverodssmerter hører til blandt de allermest forpinte patienter, som varetages i kiropraktorpraksis.

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler

Kommunikation kiropraktor-læge. Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Baggrund Aftaler Praktik Eksempler Fordele - Praktiske fordele i patientforløb Kvalitet Service Faglig profilering Økonomi For at styrke kvaliteten i patientbehandlingen er RLTN og DKF enige om at

Læs mere

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis:

Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Henvisning til billeddiagnostisk udredning for almen lægepraksis og almen kiropraktorpraksis: Kiropraktor Carsten Hviid Banegårdsplads 4 8000 Århus C Danmark 10-05-2012 E-mail: carsten@kiropraktor-hviid.dk

Læs mere

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis

Rationel billeddiagnostik i almen praksis. Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering af henvisninger til billeddiagnostik fra almen praksis Pilotundersøgelse 215 1 2 Rationel billeddiagnostik i almen praksis Kvalitetsvurdering

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse sum@sum.dk Att.: ani@sum.dk s høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet takker

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet. Klinisk radiologi. Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Diagnostiske strategier: Muskuloskeletal radiologi Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Læs mere

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger

3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Møde i Samarbejdsudvalget for Kiropraktik Torsdag den 26. marts 2015 kl. 16:00 Regionshuset Journalnummer: 14-000411 3. Drøftelse af udkast til Praksisplan for Kiropraktik med henblik på bemærkninger Resume

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København

Kursus om Prolapsforløb og speciale 64. For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Kursus om Prolapsforløb og speciale 64 For kiropraktorerne i Region Hovedstaden lørdag den 13. september 2014, Bispebjerg Hospital, København Program Kl. 9.00: Ankomst - morgenkaffe Kl. 9.30 12.00 Velkomst

Læs mere

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus

Udredningsstrategier. A-kursus i muskuloskeletal radiologi Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus A-kursus i muskuloskeletal radiologi 2016 Arne Lücke Røntgen og Skanning NBG Århus 1 Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægelsesapparatet. Modalitet Visitation Økonomi Strålehygiejne

Læs mere

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser

Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Evaluering af ordningen med direkte henvisning og visitation fra praktiserende læger og kiropraktorer til billeddiagnostiske undersøgelser Skottenborg 26 DK-8800

Læs mere

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB

PROLAPSBEHANDLING OG PAKKEFORLØB KIROPRAKTIK 2014 Hvorfor pakkeforløb for prolaps? Baggrunden Faglige og politiske bevæggrunde Indholdet i en Lite version Faglige bevæggrunde: Uddannelse Billeddiagnostik Landsdækkende netværk Stort antal

Læs mere

Bilag til Kræftplan II

Bilag til Kræftplan II Bilag til Kræftplan II Bilag 8.3 A Diagnostisk udredning på sygehus - radiologi Adm. overlæge Jens Karstoft Radiologien i kræftdiagnostik og behandling Radiologien (røntgendiagnostikken) spiller en central

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET

IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET IMPLEMENTERING AF KLINISKE RETNINGSLINJER FOR BILLEDDIAGNOSTISKE UNDERSØGELSER AF BEVÆGEAPPARATET Tue Secher Jensen NIKKB, Odense Rygcenter Syddanmark, Middelfart SAMARBEJDSPARTNERE OG STØTTE APO-Odense

Læs mere

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

RLTN. OK-Nyt Praksis nr REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN. Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 002-14 Principper og skabelon for 66-aftaler i speciallægepraksis

Læs mere

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR

HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? KIROPRAKTOR HVORNÅR ER KOMMUNIKATION RELEVANT? LÆGE KIROPRAKTOR HVORNÅR? Kommunikation mellem kiropraktoren og den praktiserende læge er vigtig, når patienten har et parallelt forløb, som gør en tværgående indsats

Læs mere

Hvordan kommer vi videre?

Hvordan kommer vi videre? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2011-12 SUU alm. del Bilag 340 Offentligt Hvordan kommer vi videre? For at føre sagen videre tilbyder Osteoporoseforeningen sammen med førende osteoporoseeksperter et

Læs mere

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter

Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter NOTAT 6 Høringsnotat - national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje for behandling af nyopståede lænderygsmerter.

Læs mere

Praksisenheden Århus. Kiropraktorerne i Region Midt. Kære kolleger: Vedrørende: Mulighed for henvisning til MR-scanning

Praksisenheden Århus. Kiropraktorerne i Region Midt. Kære kolleger: Vedrørende: Mulighed for henvisning til MR-scanning Regionshuset Århus Kiropraktorerne i Region Midt Praksisenheden Århus Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Tel. +45 8728 4571 Praksisenheden.aarhus@stab.rm.dk www.rm.dk Kære kolleger: Vedrørende: Mulighed

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Nørre Voldgade 90 1358 København K Telefon 33 41 47 60 www.danskepatienter.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K 27. maj 2009 jl@danskepatienter.dk Vedrørende

Læs mere

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab

Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab 17. december 2014 13/039297 JMR Høringsskema Faglige anbefalinger og beskrivelser af god praksis for ernæringsindsats til ældre med uplanlagt vægttab Når I kommenterer dokumentet vil vi bede jer være særligt

Læs mere

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010

OK 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 Forhandlingsaftale af 26. maj 2010 3- årig aftale, der træder i kraft den 1. oktober Hvad kom der ud af denne overenskomstforhandling? En samlet pakke på det billeddiagnostiske område Fortsat fremdrift

Læs mere

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening

KIROPRAKTORERNE I SPIL. Dansk Kiropraktor Forening. Dansk Kiropraktor Forening KIROPRAKTORERNE I SPIL KIROPRAKTORERNE I SPIL POLITISK MÅLPROGRAM 2011-2016 DANSK KIROPRAKTOR FORENING - KØBENHAVN 2010 Kiropraktorerne i spil KIROPRAKTORERNE I SPIL Forord Målprogrammet Kiropraktorerne

Læs mere

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008

Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin. Juni 2008 Beskrivelse af fagområdet for akutmedicin Juni 2008 Disposition Formål Baggrund Funktionsområder Uddannelse Kompetencer Organisation/lokalisation Fremtid Formål Formålet med dette nye fagområde har været

Læs mere

REFERAT. Møde i: SFR Radiologi Dato: Onsdag d. 11. maj 2016 Kl.: Sted: Bispebjerg-matriklen, lokale 20D-1-7. Deltagere:

REFERAT. Møde i: SFR Radiologi Dato: Onsdag d. 11. maj 2016 Kl.: Sted: Bispebjerg-matriklen, lokale 20D-1-7. Deltagere: Sekretariat SFR Radiologi REFERAT Møde i: SFR Radiologi Dato: Onsdag d. 11. maj 2016 Kl.: 8.00 10.00 Sted: Bispebjerg-matriklen, lokale 20D-1-7 Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang bygn. 50 A, plan 2 Telefon

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK Nyt Praksis nr. 005 2017 Ny aftale om kiropraktik Regionernes Lønnings og

Læs mere

Spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine Februar 2009

Spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine Februar 2009 Spørgeskema Faglig vurdering af Map of Medicine Februar 2009 1 Faglig vurdering af en række udvalgte forløb i Map of Medicine (MoM) Der skal udfyldes et skema pr. forløb/pathway (I MoM anvendes begrebet

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009

Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Indberetningsskema Region Nordjylland, marts 2009 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder forløbstid og opfylder ikke forløbstid ) Forløbstider ifølge Henvisningsperiode Udredningsperiode

Læs mere

A. Generelle forhold for flere specialer.

A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 27.06.2016 Specialeaftale og tro & loveerklæring for BOX-undersøgelse på hovedfunktion under specialet intern medicin: lungesygdomme under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation: Glostrup Kommune

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation: Glostrup Kommune Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose

National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Nationale kliniske retningslinjer (NKR) - spot på implementering National Klinisk Retningslinje for Knæartrose Baggrund for retningslinjen og betydningen set fra et ortopædkirurgisk perspektiv Søren Overgaard

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet

Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Indberetningsskema vedr. implementering af pakkeforløb på kræftområdet Region Syddanmark Med henblik på en samlet og opdateret status i forbindelse med implementeringen af pakkeforløbene er det i regi

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

angst og social fobi

angst og social fobi Danske Regioner 29-10-2012 Angst og social fobi voksne (DF41 og DF40) Samlet tidsforbrug: 15 timer Pakkeforløb for angst og social fobi DANSKE REGIONER 2012 / 1 Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

Kliniske retningslinjer Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet

Kliniske retningslinjer Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet Kliniske retningslinjer Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet Kliniske retningslinjer Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Kiropraktor

Læs mere

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB

N O T A T. 18. juni 2007 j.nr /1/KRSB N O T A T Administrationens forlag til akutplan Region Midtjylland Region Midtjylland har d. 31. maj 2007 sendt Administrationens forslag til akutplan Region Midtjylland til forud for den politiske beslutningsproces

Læs mere

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik

Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modulbeskrivelse Nuklearmedicinsk og radiologisk billeddiagnostik Modul 9NR Teori Studieretning: Nuklearmedicinsk & radiologisk billeddiagnostik Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 019-10 OK-nyt om overenskomstresultat for forhandlingerne

Læs mere

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Revideret specialevejledning for arbejdsmedicin (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

med Regionshospitalet Viborg) Hospitalsenheden Vest (Regionshospitalet Herning) Århus Universitetshospital, Århus Sygehus !!" # $% &# Jf. hospitalsplanen, indgår geriatri i Region Midtjyllands planer for fælles akutmodtagelser enten i form af egentlig afdeling/funktion eller i form af aftaler om assistance fra andre hospitaler.

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter Baggrund og formål Nakkesmerter er ifølge WHO nummer fire på listen over årsager

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner Danske Regioner 29-10-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion voksne (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord

Læs mere

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012

reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Pakkeforløb for Danske Regioner 21-06-2012 Danske Regioner 21-06-2012 Reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion (DF43.1 DF43.2) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for reaktion på svær belastning og tilpasningsreaktion Forord I psykiatrien

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018

Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommunes høringssvar til udkast til sundhedsaftale 2015-2018 Faaborg-Midtfyn Kommune hilser høringsversionen af Sundhedsaftalen 2015-2018 for Region Syddanmark velkommen og anerkender det

Læs mere

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan

vurderer overordnet, at Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan N O T A T Vedr. Region Syddanmarks forslag til gennemførelsesplan Region Syddanmark har den 3. juli 2008 sendt Gennemførelsesplan: Fremtidens sygehuse fra plan til virkelighed i offentlig høring. Ifølge

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan

Region Nordjyllands udkast til sygehusplan N O T A T Region Nordjyllands udkast til sygehusplan Region Nordjylland har den 19. maj 2009 sendt Udkast til sygehusplan i Region Nordjylland i høring. Ifølge Sundhedslovens 206 stk. 2 skal regionerne

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er:

Til lægen (udfyldes af selskabet): Spørgsmål 12a og 12b i attesten bedes besvaret for en periode på [10] år forud for skadestidspunktet, som er: FP 420 Funktionsattest - Brystryg og lænderyg Attesten indgår som en del af aftalen mellem Forsikring & Pension og Lægeforeningen om attester og helbredsoplysninger mv. Det er aftalt mellem Forsikring

Læs mere

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM)

Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Høringssvar til 2. version af akkrediteringsstandarder for sygehuse (DDKM) Nedenstående indehold sendes til IKAS 8. februar 2012 via elektronisk skabelon 1. Danske Patienters kommentarer til Forståelighed

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser. Maj 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser Maj 2012 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilsyn med private leverandører af mammografiundersøgelser

Læs mere

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle Røntgenhenvisningen 1 Røntgenhenvisningen Hvilke hensyn skal man tage, når man bestiller en billeddiagnostisk undersøgelse? 2 Fire vigtige hensyn Strålebeskyttelse Godt samarbejde med røntgenafdelingen

Læs mere

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer

Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Til Sundhedsstyrelsen Enhed for Planlægning 6. marts 2007 Gennemgang af akutberedskabet høringssvar fra de intern medicinske specialer Nedenstående høringssvar er udformet af: Dansk Cardiologisk Selskab

Læs mere

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser

Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser N O T A T Sammenhæng mellem kliniske retningslinjer og patientforløbsbeskrivelser Der har gennem de senere år været stigende fokus på det sammenhængende patientforløb i form af forløbsprogrammer og pakkeforløb

Læs mere

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk

Høringsskema - besvaret af Organisation: Patientinddragelsesudvalget i Region Hovedstaden E-mail: lone.holm@regionh.dk Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666111 Mail csu@regionh.dk Dato: 28. maj 2015 Høringsskema - besvaret af Organisation:

Læs mere

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser

Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Spiseforstyrrelser voksne (DF50.0, DF50.1, DF50.2, DF50.3, DF509) Samlet tidsforbrug: 30 timer Pakkeforløb for spiseforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere

Læs mere

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland

Høringssvar til udkast til sundhedsplan i Region Midtjylland fra Regionsudvalget Kræftens Bekæmpelse Region Midtjylland Juni 2013 Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg Att. Louise Møller Afdeling Region Midtjylland Elin Kristensen Telefon 30381509 elk@cancer.dk UNDER PROTEKTION AF HENDES MAJESTÆT

Læs mere

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer.

Det er regionernes ansvar at implementere pakkeforløb for kræftpatienter i overensstemmelse med de generelle rammer. Task Force for Kræftområdet Akut handling og klar besked: Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for kræftpatienter Introduktion Regeringen og Danske Regioner indgik den 12. oktober 2007 en aftale

Læs mere

Plastisk Organiske Grupper

Plastisk Organiske Grupper Plastisk Organiske Grupper Udviklings- og kvalitetskoordinator, radiograf Annette Meyer Balle Diagnostisk Center, Universitetsklinik for innovative patientforløb annette.meyer.balle@midt.rm.dk Et redskab

Læs mere

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme

Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB FOR KRÆFT- OG HJETE- PATIENTER Generelle rammer for indførelse af pakkeforløb for patienter med ikke-akutte livstruende hjertesygdomme Introduktion Regeringen og Danske Regioner

Læs mere

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus

Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Forebyggelse i almen praksis og på sygehus Forebyggelse på sygehus Til lederne på sygehuset Indhold DU HAR SOM LEDER EN VIGTIG OPGAVE Hvem tager sig af hvad i forebyggelsesforløbet Lederens opgaver Lederens

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/9 Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af

Læs mere

bipolar affektiv sindslidelse

bipolar affektiv sindslidelse Danske Regioner 21-06-2012 Bipolar affektiv sindslidelse (DF31) Samlet tidsforbrug: 20 timer Pakkeforløb for bipolar affektiv sindslidelse Forord I psykiatrien har vi kunne konstatere en række store udfordringer

Læs mere

Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik

Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik Rapport fra Moderniseringsudvalget for billeddiagnostik Udarbejdet af moderniseringsudvalget - et udvalg nedsat af dansk Kiropraktor Forening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen Sundhedsstyrelsen Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen KL takker for muligheden for at afgive høringssvar på Sundhedsstyrelsens faglige

Læs mere

Kliniske retningslinjer. Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet

Kliniske retningslinjer. Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet Kliniske retningslinjer Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet Kliniske retningslinjer Billeddiagnostiske undersøgelser af bevægeapparatet Kliniske retningslinjer Billeddiagnostiske undersøgelser

Læs mere

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008

Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Indberetningsskema Region Nordjylland, december 2008 Tabel 1: Forløbstider (anvend kategorierne:, opfylder (med overskridelse) og opfylder ikke ) Forløbstider ifølge pakkebeskrivelse 1 Henvisningsperiode

Læs mere

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse.

Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Visioner for en kiropraktisk specialist uddannelse. Rygcenter Fyn, Ringe 11. januar 2008 Med nærværende dokument beskrives visioner for en dansk specialkiropraktor uddannelse. Visionerne for uddannelsens

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Mammaradiologi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Mammaradiologi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Mammaradiologi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for nakkesmerter med udstråling til armen (cervikal radikulopati)

Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for nakkesmerter med udstråling til armen (cervikal radikulopati) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af national klinisk retningslinje for nakkesmerter med udstråling til armen (cervikal radikulopati) Baggrund og formål Nakkesmerter er hyppigt forekommende. Mellem

Læs mere

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin j.nr. 7-203-01-90/12 Specialevejledning for klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialebeskrivelse Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværgående speciale, der udfører og fortolker diagnostiske

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Att. Pernille Westh Mail pwn@sum.dk KL s høringssvar vedr. udkast til revision af bekendtgørelse om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud

Læs mere

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet

Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 13.00-14.00 i mødelokale H3 *

Læs mere

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse tsp@sum.dk sum@sum.dk Høringssvar vedr. udkast til vejledning om frit sygehusvalg mv. 12.08.2013 takker for muligheden for at afgive kommentarer til udkast til vejledning

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse

Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1 Projektbeskrivelse: Fokusområder for udvikling af indhold i de nye sygehuse 1: Projektbasis 1.1: Projektidentifikation Fokusområde Projekt titel Lettere og hurtigere adgang til diagnostik på sygehuse

Læs mere

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC

Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Høringsnotat om forslag til ændrede regler vedr. DNSSEC Dansk Internet Forum (herefter DIFO) og DK Hostmaster sendte den 4. maj 2010 et forslag til ændring af Generelle vilkår for tildeling, registrering

Læs mere

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik

Statusrapport Implementering af Praksisplan for kiropraktik. Jnr Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 - for implementering af Praksisplan for kiropraktik 2013-2016 Samarbejdsudvalget for kiropraktik Samarbejdsudvalget for kiropraktik Statusrapport 2016 Implementering af Praksisplan for

Læs mere

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft

Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft Kommissorium for opdatering af Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedr. screening for livmoderhalskræft I lyset af den hastige udvikling inden for området humant papillomvirus (HPV) med mulighed for såvel

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har modtaget 13 høringssvar til retningslinjen fra nedenstående parter, listet i indkommen rækkefølge:

Sundhedsstyrelsen har modtaget 13 høringssvar til retningslinjen fra nedenstående parter, listet i indkommen rækkefølge: NOTAT Høringsnotat - national klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af nyopstået rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervikal radikulopati) Sundhedsstyrelsen nationale

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Specialevejledning for klinisk farmakologi

Specialevejledning for klinisk farmakologi U j.nr. 7-203-01-90/19 Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialevejledning for klinisk farmakologi Specialebeskrivelse Klinisk

Læs mere

NRK for meniskpatologi i knæet

NRK for meniskpatologi i knæet NRK for meniskpatologi i knæet Specialeansvarlig overlæge Trine Torfing Muskuloskeletal sek;on, Radiologisk afdeling Odense Universitetshospital NKR for meniskpatologi o Ultralydskanning 3 radiologiske

Læs mere