Fleksibel MASTERUDDANNELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibel MASTERUDDANNELSE"

Transkript

1 det teologiske fakultet københavns universitet Fleksibel MASTERUDDANNELSE PRÆDIKENENS TEOLOGI OG PRAKSIS

2

3 Fleksibel MASTERUDDANNELSE I udbyder Det Teologiske Fakultet under kandidatuddannelsen i teologi tre kompaktkurser om emnet: Prædikenens teologi og praksis januar 2014 Prædikenen mellem bibelske tekster og aktuelle medforfattere Det Teologiske Fakultet, København august 2014 Prædikenen som liturgisk-æstetisk begivenhed Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster januar 2015 Prædikenens teologi: Fornuft, fremmedhed og dårskab Det Teologiske Fakultet, København Disse kurser kan med fordel indgå i en fleksibel masteruddannelsen inden for homiletik. Som et særligt tilbud til specialestuderende og masterstuderende tilbydes desuden: august 2015 Skriveophold med henblik på speciale eller Masteropgave Teologisk Pædagogisk Center, Løgumkloster

4 Den fleksible masteruddannelse Den fleksible masteruddannelse udbydes af Det Teologiske Fakultet i henhold til Bekendtgørelsen om fleksible forløb inden for videregående uddannelse af voksne (BEK nr af 15/12/2000). Den er normeret til et års fuldtidsstudier (60 ECTS), men tilrettelægges individuelt. I en fleksibel masteruddannelse indgår foruden det afsluttende projekt typisk tre uddannelseselementer à 15 ECTS ved fakultet. Det kan fx være de tre kompaktkurser om homiletik. Undervisning Kompaktkurserne har en gennemgående underviser og består af forelæsninger og homiletiske øvelser på engelsk og dansk ved internationale og danske teologer. Kurserne begynder reelt i efteråret 2013 med forberedende læsning. Som forberedelse til første kompaktkursus i januar 2014 vil der blive udsendt litteraturliste og læsevejledning i oktober Der tages forbehold for ændringer i kompaktkursernes indholdsmæssige forløb. Der vil blive oprettet et digitalt kursusrum og homiletisk blog med henblik på indbyrdes idéudveksling, inspiration og vejledning. Herigennem kan kompaktkurserne forberedes og løbende blive fulgt op på hen over det to-årige forløb. Kompaktkurserne gennemføres med minimum 16, maksimum 30 deltagere. Ansøgere optages efter først til mølle princippet, forudsat at kvalifikationerne og det indsendte ansøgningsmateriale er fyldestgørende. Vekselvirkning mellem teori og praksis Undervisningen lægger op til en konstruktiv udveksling mellem deltagernes egne erfaringer og refleksioner samt aktuelle teorier og tendenser inden for international homiletisk forskning. I tillæg til forelæsninger og øvelser på kompaktkurserne vil de deltagere, der fungerer som præster, afprøve udvalgte teorier i deres egen prædikenpraksis samt give hinanden feedback på, hvordan mødet mellem teori og praksis udspiller sig i deres kontekst. Uddannelseskrav Kompaktkurserne absolveres efter reglerne om valgfag (studieordningen for kandidatuddannelsen i teologi 2.4) ved skriftlig opgave og præsens (min. 75%). Der læses i alt ca. 750 sider fælles pensum for hvert kompaktkursus. Hertil kommer ca. 750 sider individuelt valgt pensum i forbindelse med

5 udarbejdelse af en individuel opgave på tegn, dvs. ca sider pr. kursus. Det fjerde og sidste kursus i august 2015 er et skriveophold med vejledning med henblik på masteropgaver og specialer. For krav til specialets omfang henvises til studievejledningen. Masteropgaven bygger på 1500 sider individuelt valgt litteratur og har et omfang af tegn, dvs. ca sider. De samlede krav til pensa ved masteruddannelsen er 6000 sider. Kursernes gennemgående underviser, cand.theol. et ph.d. Marlene Ringgaard Lorensen, er vejleder ved masteropgaven. Afhængig af emnet dog i samarbejde med forløbets øvrige undervisere. Masteropgaven afleveres senest den 1. december 2015 og forsvares i januar 2016 ved en mundtlig eksamen på en halv time, hvor vejleder fungerer som eksaminator med en ekstern censor fra fakultetets teologiske censorkorps. Kvalifikationer og ansøgning Ansøgning om optagelse på den fleksible masteruddannelse sker på blanketter, som findes på hjemmesiden: (alle tre blanketter skal fremsendes i udfyldt stand): Ansøgningsblanket: Masteruddannelse Ansøgningsblanket Forside til uddannelsesplan: Masteruddannelse Uddannelsesplan Tilmelding til kurser: Masteruddannelse Kursusregistrering Ved ansøgning om optagelse skal vedlægges en personlig uddannelsesplan. I denne skal der redegøres for ansøgerens adgangsgrundlag, professionelle erfaring og motivation for optagelse. Desuden skal uddannelsens faglige profil fremgå, herunder det intenderede emne for det afsluttende projekt. Tillige skal det fastlægges, hvilke kurser uddannelsen skal omfatte, og hvorledes de bidrager til uddannelsens profil. Hvis der ønskes optagelse på de tre kompaktkurser om homiletik er ansøgningsfrist 1. juni Ansøgning sendes til: Det Teologiske Fakultet Studienævnssekretariatet Købmagergade 46, stuen 1150 København K

6 Litteratur Der vil blive oprettet et digitalt kursusrum på Absalon. Her vil foreligge et e-kompendium med artikler og tekstuddrag til brug på uddannelsen. Hertil må forventes et bogindkøb på 2-3 bøger pr. kompaktkursus. Omkostninger Betaling for den fleksible masteruddannelse udgøres af et grundgebyr på kr. og kursusgebyrer på kr. pr. kursus. Kurserne i Løgumkloster (august 2014 og 2015) er inklusiv kost og logi på Refugiet. Kurserne på Det Teologiske Fakultet, København (januar 2014 og 2015) er eksklusiv kost og logi. Kontakt For spørgsmål vedrørende ansøgning og optagelse kontakt: Specialkonsulent Bente Guldsborg Tlf Vær. 050 Købmagergade København K. For faglige spørgsmål, vejledning om uddannelsesplanen og lignende kontakt: Ph.d. Marlene Ringgaard Lorensen

7 Kompaktkursus I Prædikenen mellem bibelske tekster og aktuelle medforfattere januar 2014 Det Teologiske Fakultet Københavns Universitet

8 John S. McClure Professor of Homiletics, Vanderbilt University, Divinity School John McClure s homiletik bygger på en etisk funderet filosofisk tradition inspireret af Emmanuel Levinas. I lyset af Levinas arbejde med den Anden, den fremmede og den uendeligt anderledes har McClure analyseret de seneste homiletiske udviklinger i USA og karakteriseret dem under betegnelsen other-wise preaching. John S. McClure McClure s Other-wise Preaching a postmodern ethic for homiletic beskriver, hvorledes mange nutidige prædikenpraksisser udfordrer traditionelle autoriteter i form af bibelske tekster, teologisk tradition og systematisk ræsonnement. Denne kritiske stillingtagen sker til fordel for et dekonstruktivt møde med decentrerende ansigter og kroppe. Blandt de praktiske implikationer af disse analyser har McClure udviklet retningslinjer for collaborative preaching, hvor prædikanter mødes med en dialoggruppe for at brainstorme, udvikle og få feedback på deres prædikenpraksis. McClure s nyeste bog Mashup Religion fokuserer på teologisk inventio og kreativitet i lyset af hans erfaringer som musiker. For yderligere info se bloggen: Otherwise Thinking på: johnsmcclure.com

9 Gitte Buch-Hansen MSO-Professor, Det Nye Testamentes eksegese, Københavns Universitet Gitte Buch-Hansen har både som lektor på Det Teologiske Fakultet, Universitetet i Oslo og MSO-professor på Københavns Universitet samarbejdet med præster og homiletikere med henblik på at forstå den særlige hermeneutik, som er knyttet til de bibelske teksters brug i gudstjenesten. Gitte Buch-Hansen Gennem det 20. århundrede har den bibelske eksegese gennemløbet en udvikling, hvor fokus har flyttet sig fra den historiske verden bag de bibelske tekster via den narrative eksegeses fokus på verden i teksten til interessen for teksternes funktion i forskellige nutidige fortolkningssamfund altså den verden som skabes foran teksterne. Som noget relativt nyt er den akademiske eksegese begyndt at interessere sig de strategier, hvormed ikke-akademiske læsere går til de kanoniske tekster. Buch- Hansen mener, at der til hvert af de eksegetiske paradigmer hører forskellige måder at angribe tekst og prædiken på. Hun vil bidrage til masteruddannelsen med en introduktion til de seneste udviklinger i den nytestamentlige eksegese samt med homiletiske øvelser i, hvordan tekstarbejdet kan gribes an, afhængig af hvilken af tekstens verdener, man ønsker at udfolde sin prædiken i. Gitte Buch-Hansen er desuden formand for Center for Studiet af Bibelens Brug, som hører hjemme på Afdeling for Bibelsk Eksegese, Københavns Universitet.

10 Marlene Ringgaard Lorensen Ph.d., Praktisk Teologi, Københavns Universitet Marlene Ringgaard lorensen Marlene Ringgaard Lorensen har udarbejdet den homiletiske ph.d. afhandling: Preaching as a Carnivalesque Dialogue between the Wholly Other and Other-wise Listeners. I afhandlingen analyseres nutidige danske og amerikanske homiletiske positioner og prædikenpraksisser i lyset af den russiske dialogfilosof Mikhail Bakhtins teorier om dialogicitet og karnevalisering. Omdrejningspunktet for dette projekt består i at undersøge den erfaring af fremmedhed, der karakteriserer ikke blot menneskers Gudsforhold, men også mennesker imellem. I kritisk stillingtagen til den dialektisk teologiske tradition, såvel som det amerikanske Other-wise Homiletics, undersøges muligheder for at mellemmenneskelig fremmedhed og forskellighed ikke blot nivelleres i lyset af den radikale forskel mellem Gud og menneske, men tværtimod kan åbne rum for mødet med Den helt Anden. Udover teoretiske undersøgelser har Lorensen gjort sig erfaringer med international homiletisk didaktik blandt andet i kraft af ophold på Vanderbilt University i Tennessee, samt Duke University i North Carolina. I kraft af denne baggrund vil hun være gennemgående underviser og vejleder på masteruddannelsen, hvor vi vil kontekstualisere og diskutere internationale homiletiske indsigter i forhold til en dansk kontekst.

11 Kompaktkursus II Prædikenen som liturgisk-æstetisk begivenhed august 2014 Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

12 Alexander Deeg Professor für Praktische Theologie, Universität Leipzig Alexander Deeg Alexander Deeg har, som leder af Zentrums für evangelische Predigtkultur, været med til at udvikle fænomenet Atelier Sprache i en homiletisk kontekst. I samarbejde med Professor Martin Nicol har Deeg arbejdet med at integrere indsigter og metoder fra det amerikanske New Homiletics i en tysk kontekst. Dette arbejde har givet anledning til udviklingen af en dramaturgisk homiletik med fokus på iscenesættelse af teologiske forstyrrelser og bibelske tekster i liturgiske kontekster. På masteruddannelsen vil vi først og fremmest beskæftige os med Deegs seneste værk: Das äußere Wort und seine liturgische Gestalt: Überlegungen zu einer evangelischen Fundamentalliturgik (2011). I Das äußere Wort fører Deegs analyse af aktuelle kulturstudier, historiske indsigter, jødiske fortolkninger og katolsk liturgi til en beskrivelse af den evangeliske gudstjeneste som en Ord-Kult dybt indfældet i et liturgisk ritual. Ritualet beskrives som ordets permanente skikkelse samtidig med at ordet fungerer som en kontinuerlig kritik af ritualet. De teoretiske reflektioner fører til både nytænkning og kritik af aktuelle protestantiske prædikenpraksisser og gudstjenesteformer.

13 Marianne Gaarden Ph.d. studerende, Århus Universitet samt Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse Marianne Gaarden har foretaget en kvalitativ empirisk undersøgelse af, hvordan kirkegængere lytter til prædikenen. Undersøgelsen peger blandt andet på, hvilken betydning kirkegængernes relation til og indtryk af præsten har for deres indre dialogiske interaktion med prædikenen. Marianne Gaarden Disse indsigter udfordrer på den ene side traditionelle teologiske opfattelser af prædikenen som Guds ord og prædikanten som neutral formidler. På den anden side giver de empiriske indsigter anledning til en teologisk antropologisk nytænkning af mellemmenneskelige relationer, dialog, menneskelig situerethed og Gudsforståelse. På masteruddannelsen vil Gaarden fremlægge disse indsigter og diskutere de teologiske implikationer forbundet hermed. Baseret på hendes forskning vil hun endvidere afholde homiletisk masterclass og øvelser med henblik på tilhørerreception og dialogisk interaktion.

14 Bent Flemming Nielsen Professor i dogmatik, Københavns Universitet Efter at have været lektor i Praktisk Teologi på Københavns Universitet i en årrække er Bent Flemming Nielsen nu Professor i Dogmatik med forpligtelse til tværvidenskabelig forskning i feltet mellem Dogmatik og Praktisk Teologi og med særligt henblik på dansk liturgisk tradition. Bent Flemming Nielsen Nielsens homiletiske tilgang er udviklet i en kritisk konstruktiv dialog med Karl Barths teologi, ritualteori, systemisk kommunikationsteori og teaterantropologi. Hans praksisteoretiske analyser understreger væsentligheden af prædikenens liturgiske kontekst herunder betydningen af kroppens rolle i religiøse praksisser. Centralt i hans undersøgelser står opfattelsen af prædikenen som en opførelse eller performance snarere end som en tekst. På uddannelsen vil vi læse Bent Flemming Nielsens nyeste bog som pt. er under udarbejdelse: Liturgik. En historisk og systematisk fremstilling af gudstjenestens historie og teologi.

15 Kompaktkursus III Prædikenens teologi: Fornuft, fremmedhed og dårskab januar 2015 Teologisk Fakultet Københavns Universitet

16 Anders Holm Ph.d., Kirkehistorie og Praktisk Teologi, Københavns Universitet Anders Holm bidrager i kraft af sin forskning i Grundtvig, Kierkegaard og kirke-stat forhold til at holde liv i spændingsfeltet mellem Kirkehistorie, Systematisk og Praktisk Teologi. Anders Holm På masteruddannelsen vil vi læse To Samtidige. Kierkegaards og Grundtvigs kritik af hinanden, hvori Holm bruger samtidighedsbegrebet som prisme til at illustrere dels Grundtvig og Kierkegaards reaktion på rationalisme og historisk-kritisk eksegese, dels vekselvirkningen mellem de to teologiske positioner. I forlængelse af bogen vil Holm bidrage med indblik i den indirekte samtale der fandt sted mellem Grundtvig og Kierkegaard blandt andet i kraft deres prædikener. Med dette historiske afsæt vil vi undersøge Kierkegaard og Grundtvigs betydning for nutidige teologiske positioner og prædikenpraksisser bl.a. i form af P.G. Lindhardts og deltagernes egne bidrag.

17 Charles Campbell Professor of Homiletics, Duke University Divinity School Campbell s forfatterskab spænder over bibelske, teologiske og etiske dimensioner af prædikenens teologi og praksis. På masteruddannelsen vil vi primært fokusere på Campbell s seneste værk Preaching Fools: The Gospel as a Rhetoric of Folly (2012) som er skrevet i samarbejde med den sydafrikanske homiletiker, Johan Cilliers. Charles Campbell Campbell påviser, hvordan narren som arketype har spillet en afgørende rolle for fællesskabers fortolkning og identitetsdannelse på tværs af nationale og kulturelle grænser. Parallelt hermed beskrives, hvordan prædikanten, som har til opgave at udbringe et paradoksalt evangelium, også er at sammenligne med en dåre. På dette kursus vil Campbell vise, hvordan moderne prædikenpraksisser relaterer til korsets dårskab. Ved at balancere på den hårdfine linje mellem evangeliets skønhed og lidelse, visdom og dårskab demonstrerer han, bl.a. i kraft af Mikhail Bakhtin, hvordan latteren og parodiens dobbelte fokus korresponderer med evangeliets paradoksale budskab.

18 Kompaktkursus IV Skriveophold Vejledning og faglig udveksling med henblik på speciale eller masteropgave august 2015 Teologisk Pædagogisk Center Løgumkloster

19 Afsluttende skriveophold i forbindelse med speciale eller Masterafgangsprojekt inden for hovedemnet: Prædikenens teologi og praksis Studiekredse med henblik på tekstlæsning og opgaveskrivning. Foto: Lone Stidsen, TPC Individuel vejledning ved cand.theol. et ph.d. Marlene Ringgaard Lorensen, Københavns Universitet. Adgang til Teologisk Pædagogisk Centers bibliotek. Kost og logi på Refugiet. Kapitelsalen, Løgumkloster Kirke Kulturelle tilbud, andagter og gudstjenester i Løgumkloster.

20

det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011

det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011 det teologiske fakultet københavns universitet Kompetencegivende efter- og videreuddannelse Forår 2011 28 Indhold 2 Åbent Universitet 4 Masteruddannelse 5 Praktisk information Oversigt over kurser i foråret

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Studievejledning 01.08.2014

Studievejledning 01.08.2014 Diplomuddannelsen i ledelse Diploma of Leadership Studievejledning 01.08.2014 Det tages forbehold for ændringer i studievejledningen Uddannelsen udbydes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Moderne Kultur og Kulturformidling

Moderne Kultur og Kulturformidling D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Moderne Kultur og Kulturformidling 2015-ordningen Institut

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i drama-og teaterpædagogik Masteruddannelsen i drama-

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring

Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Studieordning for masteruddannelsen i matematikkens didaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Profession sproglærer

Profession sproglærer sprogforum tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik nummer 42, juni 2008 tema Profession sproglærer Offentligt ansatte, herunder sproglærere, udsættes i disse år for professions oprustning som modsvar

Læs mere

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015

VPC-ERHVERV. VPC-Erhverv 2015 V o k s e n p æ d a g o g i k 2015 VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2015 1 Indhold Voksenpædagogisk uddannelse 3 Voksenpædagogisk grundkursus 12 Lær at holde et foredrag 13 Konfliktløsning 14 Feed-back en rød tråd

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse

STUDIEORDNING for den pædagogiske diplomuddannelse for den pædagogiske diplomuddannelse 1. august 2014 PROJEKTLEDELSE OG ORGANISATIONSUDVIKLING Studieordningens historik 01-08-2014 gældende 8. udgave med revision af afgangsprojekt, 2 nye moduler (19.11.5

Læs mere

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007

Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bilag 1 Stx, juni 2007 Oversigt over bekendtgørelsens indhold og fortegnelse over bilag 27.6.2007 Bekendtgørelsens indhold Kapitel 1 Uddannelsens formål ( 1-3) Kapitel 2 Uddannelsens varighed og omfang

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Københavns Universitetet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Revideret afgørelsesbrev Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning

bladet Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Teologi for kirkens skyld Fra forskning AUG 2007 5 bladet fra menighedsfakultetet Teologi for kirkens skyld s. 2 Fra forskning til kirkerelevante bøger s. 3 Teologien skal have både himmel- og jordforbindelse Vore undervisere rykker ud med foredrag

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

En profession i tilblivelse

En profession i tilblivelse Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Foråret 2011 Århus Universitet Pædagogisk Antropologi En profession i tilblivelse - En undersøgelse af de islandske pædagogers kamp for højere status i samfundet

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

Teologisk og pædagogisk efteruddannelse

Teologisk og pædagogisk efteruddannelse Teologisk og pædagogisk efteruddannelse Kurser i Helsingør stift 2013 13 forskellige Kurser Kursusoversigt 2013 Datoer 2013 Kursus Tid og sted 23. januar Specialkonfirmander Konfirmander med specielle

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering af ny masteruddannelse i it-innovation. Akkrediteringsrådet har 20. juni 2014 akkrediteret masteruddannelsen

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Maj. Undervisningspraksis på Diplomuddannelsen i Ledelse. Pernille Rydén Adjunkt i Ledelse. Center for Videreuddannelse

Maj. Undervisningspraksis på Diplomuddannelsen i Ledelse. Pernille Rydén Adjunkt i Ledelse. Center for Videreuddannelse Maj Center for Videreuddannelse 2010 Undervisningspraksis på Diplomuddannelsen i Ledelse Adjunkt i Ledelse Lautrupvang 19 B, 2750 Ballerup E-mail: pry@ihk.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 5 1.1 UVP

Læs mere