Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100. særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100. særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden"

Transkript

1 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007

2 Indhold 1. Indledning Sammenfatning Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne Undersøgelsens baggrund, formål, omfang og metode Baggrund og formål Omfang og metode Resultatet af undersøgelsen Baggrunden for ansøgningen om merudgifter (funktionsnedsættelsen) Afgørelsens korrekthed Særlige sagsbehandlingsregler funktionsevnemetoden Formelle regler i øvrigt Bemærkninger efter høring af Ankestyrelsen og kommunerne Skemaoversigt...12 Bilag 1: Regelgrundlaget for undersøgelsen Bilag 2: Principafgørelser fra Ankestyrelsen (kun resumé)...17 C C C Bilag 3: Det anvendte måleskema....19

3 1. Indledning Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Hovedstaden har gennemført en praksisundersøgelse om merudgifter efter lov om social service 100. Praksisundersøgelsen er led i nævnenes pligt til efter lov om retssikkerhed og administration på det sociale område at sikre, at de afgørelser, som kommunerne træffer, er i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Formålet med undersøgelsen har været at belyse kommunernes praksis i forbindelse med førstegangsbevilling af støtte til merudgifter med særlig fokus på kommunernes anvendelse af funktionsevnemetoden. 2. Sammenfatning. Undersøgelsen har vist, at: - 34 % af sagerne på det foreliggende grundlag var afgjort i overensstemmelse med regler og praksis. - i 73 % af alle sagerne var funktionsevnemetoden ikke anvendt i sin helhed. - i 16 % af disse sager ville sagen ikke være blevet hjemvist, da mangelfuld anvendelse af funktionsevnemetoden efter en helt konkret vurdering ikke blev vurderet som en retlig mangel, der kunne anses for væsentlig - i 66 % af de sager, hvor sagen ville være blevet hjemvist på grund af manglende anvendelse af funktionsevnemetoden, vurderedes det, at afgørelsen formentlig var materielt korrekt. Undersøgelsen har således vist, at: - betingelsen om, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven, var opfyldt i alle sager. - betingelsen om varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne var opfyldt i 87 % af sagerne. - betingelsen om, at merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne var opfyldt i 86 % af sagerne, og - betingelsen om, at merudgiften skal være nødvendig, var opfyldt 87 % af sagerne. Undersøgelsen har endvidere vist, at langt de fleste personer, som er bevilget hjælp til nødvendige merudgifter efter servicelovens 100, er personer med diabetes, men også med cøliaki. Der bevilges i disse sager dækning af merudgifter til diætkost, og for personer med diabetes tillige til insulin og i visse tilfælde til fodpleje samt transport til kontrol. De sandsynliggjorte merudgifter er typisk på mellem ca. 550 og 700 kr. om måneden, hvilket udløser 1

4 en merudgiftsydelse på kr. om måneden. Personer med diabetes og cøliaki bliver således, sådan som bestemmelsen er indrettet, hver måned overkompenseret med kr. i forhold til de handicapbetingede merudgifter. Kommunerne har i sager vedrørende diabetes type 2, i øvrigt i overvejende grad forsømt at indhente relevante oplysninger, om hvorvidt eventuel insulinbehandling var påkrævet, hvorfor det ikke på det foreliggende grundlag kunne afgøres, om betingelsen om varigt nedsat fysisk funktionsevne var opfyldt. Som nævnt har undersøgelsen vist, at funktionsevnemetoden ikke bliver anvendt i tilstrækkeligt omfang. Dette kan skyldes, at undersøgelsen vedrørte sager, hvor der var bevilget merudgiftsydelse, og at det set fra et retssikkerhedssynspunkt måske vurderes af kommunen som værende mindre vigtigt, at funktionsevnemetoden er anvendt, når borgeren får medhold, som hvis der er tale om sager om afslag på merudgiftsydelse. En anden årsag kan være, at de fleste af sagerne, som indgik i undersøgelsen, vedrørte diabetes og cøliaki, og at udfærdigelse af sammenfatning af funktionsevnen og aftaleskema kan virke irrelevant, da der typisk ikke er tale om en funktionsevnenedsættelse, hvis borgeren overholder behandlingen med insulin samt diætkost. 3. Det Sociale Nævns anbefalinger til kommunerne. Funktionsevnemetoden Kommunerne anbefales at være opmærksomme på, at funktionsevnemetoden er en garantiforskrift og skal anvendes i sin helhed, medmindre der er enighed om, at der er tale om en ubetydelig funktionsevnenedsættelse, eller borgeren selv fravælger metoden. Kommunerne bør derfor være omhyggelige med at oplyse borgere, der ansøger om dækning af merudgifter om funktionsevnemetoden og notere i journalen, såfremt borgeren ikke ønsker metoden anvendt, f.eks. fordi der alene er tale om funktionsnedsættelse som følge af diabetes eller cøliaki. Det er alene de relevante punkter i samtaleskemaet, som skal udfyldes. Kommunerne skal ligeledes være opmærksomme på i forbindelse med klage at fremsende samtlige akter i sagen til nævnet, således at kommunerne undgår, at sagen hjemvises unødigt, fordi sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst, eller det ikke fremgår, at funktionsevnemetoden er anvendt, eller hvorfor den ikke er anvendt. Vedrørende det materielle Kommunerne skal være opmærksomme på følgende: - at personer med diabetes 2 alene er omfattet af personkredsen, såfremt lidelsen uden relevant behandling i form af insulin mv. og diætkost ville være akut livstruende eller betyde umiddelbar risiko for væsentlig og varig funktionsnedsættelse. - at der alene i helt særlige tilfælde kan bevilges dækning af merudgifterne til fodpleje og fornyelse af kørekort til diabetikere - at udgifter til behandling ikke kan dækkes som merudgift. 2

5 Løbende merudgiftsydelse Kommuner skal være opmærksomme på, at merudgiftsydelsen er en løbende ydelse, som kommunerne skal sørge for at tage op til fornyet vurdering en gang om året. Den bevilgede ydelse fortsætter, indtil der er truffet ny afgørelse om merudgifter. Det er således ikke korrekt, når visse kommuner i undersøgelsen henviser borgeren til at henvende sig igen et par måneder før bevillingens udløb eller anmoder borgeren om at ansøge igen. Klagevejledning Kommunerne anbefales at gennemgå deres klagevejledning. Flere af de deltagende kommuner i undersøgelsen anvender en klagevejledning, som ikke er tilstrækkelig præcis. Et eksempel har været, at det fremgår, at klagen skal fremsendes inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen, hvor den rettelig skal være modtaget i kommunen inden udløbet af klagefristen. Kommunerne kan eventuelt anvende følgende formulering: Klagen skal være modtaget i kommunen inden for almindelig kontortid senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. 4. Undersøgelsens baggrund, formål, omfang og metode Baggrund og formål. Undersøgelsen er et led i Det Sociale Nævns forpligtelse til efter 78 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område at koordinere, at afgørelser, som indbringes for De Sociale Nævn, træffes i overensstemmelse med lovgivning og praksis. Som led i denne opgave, kan nævnene indhente sager til gennemsyn, jf. lovens 79. Undersøgelser af praksis danner baggrund/giver grundlag for dialog nævnene og kommunerne imellem om praksis og gør det muligt for De Sociale Nævn at målrette den vejledning, som nævnene skal yde over for kommunerne. Nævnene kan dog ikke ændre konkrete afgørelser, som indgår i undersøgelser af praksis. Formålet med den aktuelle undersøgelse har været at belyse kommunernes praksis i forbindelse med bevilling af støtte til merudgifter. Undersøgelsen har alene omfattet sager, hvor der er bevilget merudgiftsydelse. Det væsentligste har været en belysning af kommunernes anvendelse af den lovpligtige sagsbehandlingsmetode - funktionsevnemetoden - i forbindelse med behandling af en ansøgning om merudgifter. Det er således undersøgt, om der ved behandlingen af ansøgningen har været anvendt samtaleskema, afholdt møde med borgeren, udfyldt sammenfatning af funktionsevnen, udfærdiget aftaleskema, og om der har været foretaget partshøring i sammenfatning af funktionsevnen og aftaleskemaet. Formålet med funktionsevnemetoden er bl.a. at sikre, at der foretages en helhedsvurdering ved afgørelser om handicapkompenserende ydelser, samt at der er ensartethed og gennemskuelighed i sagsbehandlingen. Endvidere er formålet, at borgeren medinddrages, og at kommunens sagsbehandling udmunder i den rigtige kompensationsindsats. Det har naturligvis ligeledes været væsentligt at belyse, om afgørelserne materielt har været i overensstemmelse med regler og praksis på området. Det er i den forbindelse blevet undersøgt, om de personer, som er blevet bevilget dækning af merudgifter, var 3

6 omfattet af personkredsen, der var berettiget hertil. Det blev endvidere undersøgt, om de udgifter, som blev medregnet ved beregning af merudgiftsydelsen, kunne dækkes som en merudgift efter bestemmelsen. Det vil sige, at udgiften ikke må kunne dækkes efter andre love eller bestemmelser i serviceloven, at den skal være en følge af den nedsatte funktionsevne, og at udgiften skal være nødvendig. Da undersøgelsen alene har vedrørt sager, hvor der er bevilget dækning af merudgifter, har nævnet ikke vurderet, om det har været materielt korrekt, at der i enkelte sager var ansøgt om udgifter, som kommunen ikke havde medtaget ved beregningen af merudgiftsydelsen. Der var altså tale om et delvist afslag. Det delvise afslag havde dog i ingen tilfælde betydning for størrelsen af merudgiftsydelsen Omfang og metode. Undersøgelsen omfattede sager fra København, Hvidovre, Høje-Taastrup, Frederikssund, Hørsholm, Glostrup, Dragør og Herlev Kommuner. Der blev indkaldt 112 sager, hvor kommunerne havde bevilget dækning af merudgifter efter servicelovens 100, svarende til 14 sager fra hver kommune. Der blev indsendt 99 sager, hvoraf 16 af forskellige årsager måtte udgå af undersøgelsen. Der har således indgået 83 sager i undersøgelsen, hvor alle kommuner har været repræsenteret. Kommunerne blev anmodet om at udvælge sagerne således, at den første sag vedrørte den seneste afgørelse før den 1. april 2007, den anden sag vedrørte den næstsidste afgørelse før den 1. april 2007 og så fremdeles. Sagerne måtte ikke have været behandlet af Det Sociale Nævn. Det blev understreget, at der skulle være tale om afgørelser, hvor der for første gang blev bevilget støtte til merudgifter og ikke afgørelser i forbindelse med genvurderinger. Det blev ligeledes understreget, at nævnet ved undersøgelsen gik ud fra, at kommunerne ville indsende alle oplysninger, der var i sagerne, og at nævnet ikke ved vurderingen kunne fortolke en formodning ind om sagens fakta, hvis det ikke fremgik af sagen. Der er ved gennemgangen af de indsendte sager benyttet et skema, som er udarbejdet i samarbejde med Ankestyrelsen på grundlag af en af Ankestyrelsen udarbejdet skabelon til et måleskema til undersøgelse af kommunernes praksis i bevillingssager. For at sikre et ensartet niveau, når der måles sager i forbindelse med en praksisundersøgelse, har Ankestyrelsen været behjælpelig ved at deltage i en prøvemåling af et antal sager sammen med nævnet. 5. Resultatet af undersøgelsen Baggrunden for ansøgningen om merudgifter (funktionsnedsættelsen). Det fremgik af de fremsendte sager, at diabetes var årsag til langt de fleste bevillinger af merudgiftsydelse. I alt vedrørte 54 af sagerne, svarende til 65 % diabetes. 43 sager ved- 4

7 rørte diabetes type 1, 9 sager vedrørte diabetes type 2, og i 2 sager var det ikke oplyst, om det drejede sig om diabetes type 1 eller 2. En anden lidelse, der isoleret set var årsag til mange ansøgninger om merudgifter, var lidelsen cøliaki. I alt vedrørte 7 sager eller ca. 8 % af sagerne personer med cøliaki. Oversigt over årsagen til ansøgningen (funktionsnedsættelsen): diabetes cøliaki Andet 5.2 Afgørelsens korrekthed. Kommunernes afgørelser var i overensstemmelse med regler og praksis i 29 af sagerne, svarende til 34 % af sagerne. I 9 af disse sager manglede der ingen oplysninger, mens det i 20 af sagerne blev vurderet, at der manglede enkelte mindre væsentlige oplysninger. Nævnet ville på det foreliggende grundlag have ændret eller hjemvist sagen i 54 af sagerne, svarende til 66 %. Det blev i disse sager vurderet, at der manglede oplysninger i et sådant omfang, at der ikke ville kunne træffes afgørelse på det foreliggende grundlag. I 41 af de 54 sager blev det vurderet, at der manglede flere og/eller væsentlige oplysninger. I langt de fleste af disse sager havde vurderingen alene baggrund i, at funktionsevnemetoden ikke var anvendt i tilstrækkelig grad under sagsbehandlingen. I 38 af de 54 sager, som ville blive ændret eller hjemvist, vurderedes det således, at afgørelsen formentlig var materielt korrekt, forstået på den måde, at borgeren havde fået merudgifter dækket i overensstemmelse med praksis for de pågældende lidelser, f.eks. merudgifterne til insulin og diætkost for diabetikere. Funktionsevnemetoden er en dog en garantiforskrift, hvorfor manglende anvendelse af metoden medfører afgørelsens ugyldighed, medmindre fejlen efter en konkret vurdering ikke har været af væsentlig betydning (Ankestyrelsens principafgørelse C-12-06). Metoden har bl.a. til formål at sikre en helhedsvurdering, og at borgeren medinddrages. Manglende anvendelse af metoden medfører, at det ikke kan afvises, at der er oplysninger af betydning for merudgiftsvurderingen, der ikke er kommet frem. Borgeren kan og- 5

8 så have andre hjælpebehov, som ikke afdækkes. Sagerne ville derfor være blevet hjemvist, hvis sagerne havde været behandlet i nævnet. I 13 af sagerne blev det vurderet, at der manglede afgørende oplysninger. Der var her for eksempel tale om sager vedrørende diabetes, type 2, hvor der ikke forelå lægelige oplysninger om, hvorvidt lidelsen uden insulinbehandlingen ville være akut livstruende eller medføre umiddelbar risiko for væsentlig og varig funktionsnedsættelse for borgeren. Tallene er følgende: Skema 1 I hvilket omfang var sagen oplyst Antal sager Ingen oplysninger manglede 9 Enkelte mindre væsentlige oplysninger manglede 20 Flere og/eller væsentlige manglede 41 Afgørende oplysninger manglede 13 Eksempel Eksempel på en sag, som ikke vedrørte diabetes, og hvor der manglede afgørende oplysninger: Sagen vedrørte en 45-årig mand med alvorlige følger efter kræftbehandling. Han anvendte krykker og kørestol. Han boede sammen med sin ægtefælle og 5 børn. Det var oplyst, at han ikke selv kunne udføre havearbejde. Kommunen havde bevilget ham hjælp efter servicelovens 100 til græsslåning, klipning af hæk og rensning af tagrender. Det blev vurderet, at manden var omfattet af personkredsen, som var berettiget til dækning af merudgifter. Sagen ville dog være blevet hjemvist, da der ikke forelå oplysninger om ægtefælles og børnenes ressourcer i forhold til at kunne udføre havearbejde. Den materielle vurdering af kommunernes afgørelser viste endvidere, at betingelsen om, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven, var opfyldt i alle sager. I 81 af disse sager var betingelsen helt opfyldt, og i 2 af sagerne delvist. Eksempel Eksempel på en sag, hvor betingelsen kun delvist var opfyldt: Sagen vedrørte en 51-årig mand med diabetes 1, en ryglidelse og forhøjet blodtryk. Manden var omfattet af personkredsen som følge af diabeteslidelsen, hvorimod ryglidelsen ikke kunne karakteriseres som varig. Der var ikke oplysninger om, at blodtrykslidelsen uden relevant behandling ville være akut livstruende eller betyde en umiddelbar risiko for væsentligt og varigt nedsat funktionsevne. Kommunen medtog ved beregningen af merudgiftsydelsen bl.a. udgifterne til blodtryksnedsættende medicin og Ipren, som ikke var udgifter som følge af diabetes. Endvidere havde kommunen medtaget udgiften til behandling hos zoneterapeut ved beregning af merudgiftsydelsen, men behandling kan ikke dækkes efter servicelovens 100. Medtagelsen af disse udgifter havde dog ikke betydning for størrelsen af merudgiftsydelsen. 6

9 Betingelsen om varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne var opfyldt i høj grad eller i nogen grad i 72 sager. I 11 sager var betingelsen opfyldt i ringe grad eller slet ikke. Der var her ofte tale om, at manglende lægelige oplysninger medførte, at funktionsevnenedsættelsen ikke kunne vurderes på det foreliggende for eksempel ved diabetes, type 2. Eksempel Eksempel på en sag, hvor betingelsen kun var opfyldt i ringe grad: Der var tale om en 44-årig kvinde med kronisk eksem allergi over for bl.a. latex og gummi. Kommunen anså hende for omfattet af personkredsen. Ved beregningen af merudgiftsydelsen medtog kommunen merudgifter til medicin, vaskepulver, sæbe, shampoo, latexfrit undertøj, bomulds- og engangshandsker, sengetøj, specialcreme og solblokker. Det vurderedes ved undersøgelsen, at pågældende ikke var omfattet af personkredsen, som var berettiget til hjælp til nødvendige merudgifter efter servicelovens 100, idet der ikke vurderedes at være tale om en langvarig lidelse, hvis konsekvenser var af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medførte, at der måtte sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger. Da funktionsevnemetoden ikke var anvendt i tilstrækkelig omfang ville sagen dog være blevet hjemvist. Havde funktionsevnemetoden derimod været anvendt i sin helhed, ville sagen være blevet ændret på det foreliggende. Eksempel Et andet eksempel på, at betingelsen kun var opfyldt i ringe grad: Sagen vedrørte en 56-årig mand med diabetes. Manden fik bevilget merudgiftsydelse til medicin, diætkost og fodpleje. Der forelå ikke oplysninger om, hvorvidt der var tale om diabetes 1 eller 2, eller i det hele taget, om lidelsen var insulinkrævende. De kunne således ikke på det foreliggende afgøres, om pågældende var omfattet af personkredsen. Betingelsen om, at merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne var opfyldt i høj grad eller i nogen grad i 71 sager. I 12 sager var betingelsen ikke opfyldt eller kun i ringe grad. Eksempel Eksempel på sag, hvor betingelsen var opfyldt i nogen grad: Det drejede sig om en 27-årig kvinde med Ataxi og PCO. Hun fandtes omfattet af personkredsen i servicelovens 100 på grund af lidelsen Ataxi. PCO-lidelsen var ifølge pågældende selv ikke varig. Kommunen bevilgede hende merudgiftsydelse på om måneden. Der var ved beregningen bl.a. medtaget udgifter til taxakørsel til diætist, og behovet for diætist skyldtes ikke lidelsen Ataxi, men PCO, hvorfor udgiften hertil ikke var en følge af den nedsatte funktionsevne. Betingelsen om, at merudgiften skal være nødvendig var opfyldt i høj grad eller i nogen grad i 72 sager. I 11 sager fandtes betingelsen kun at være opfyldt i ringe grad eller slet ikke. 7

10 Eksempel Eksempel på en sag, hvor betingelsen var opfyldt i nogen grad: Sagen vedrørte en 19-årig mand med diabetes 1, som derfor var omfattet af personkredsen. Han blev ud over merudgifter til insulin, diætkost og kørsel til kontrol, som må anses for nødvendige merudgifter, bevilget merudgifter til druesukker samt produktet Sød, som ikke kunne anses for nødvendigt, ligesom hans udgifter til fodpleje blev medtaget, uanset der ikke var oplysninger om, at pågældende efter en konkret vurdering havde særligt behov for fodpleje. Det bemærkes, at når betingelserne om varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, om at merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne, og om at merudgiften skal være nødvendig, ikke var opfyldt eller kun var opfyldt i ringe grad, skyldtes dette ofte, at der manglede lægelige oplysninger. Dette medførte, at det ikke på det foreliggende grundlag kunne vurderes, om betingelserne var opfyldt, hvorfor der måtte, svares, at det ikke var tilfældet. Eksempel Et eksempel på dette: En 47-årig mand med diabetes 2, hjerteproblemer samt psykiske problemer søgte om støtte til merudgifter til diætkost, medicin, psykologbehandlinger og transport til kontrol. Kommunen bevilgede merudgifter til medicin, diætkost og transport. Der forelå ikke oplysninger om insulinens nødvendighed, hvorfor det ikke kunne vurderes, om pågældende var omfattet af personkredsen. Tallene er følgende: Skema 2 I hvilket omfang var de materielle betingelser opfyldt Antal sager Vurdering I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej Var betingelsen om varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne opfyldt? Var betingelsen om, at merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne opfyldt? Var betingelsen om, at merudgiften skal være nødvendig, opfyldt Særlige sagsbehandlingsregler funktionsevnemetoden. Undersøgelsen har særligt haft fokus på en belysning af, i hvilket omfang kommunerne har anvendt funktionsevnemetoden. 8

11 Undersøgelsen har vist, at den lovpligtige sagsbehandlingsmetode ikke har været anvendt i 73 % af sagerne. I resten af sagerne var metoden således anvendt i tilstrækkeligt omfang. Samtaleskemaet har været anvendt i 50 sager, svarende til 60 % af sagerne. Der har været afholdt møde med borgeren i 38 sager, svarende til 46 % af sagerne. Der har ikke været afholdt møde med borgeren i 45 af sagerne. Af disse 45 sager beroede den manglende afholdelse af møde på kommunen i de 39 af sagerne. I de resterende sager var borgeren årsag til, at der ikke havde været afholdt møde. I de sager, hvor det ikke fremgik, om der havde været afholdt møde, blev det i undersøgelsen besvaret benægtende, ligesom det blev antaget, at det manglende møde beroede på kommunen, hvis ikke andet fremgik. Tallene er følgende: Skema 3 Udfyldt samtaleskema og afholdt møde Antal sager Vurdering Ja Nej Beror kommune Beror borger Er der udfyldt samtaleskema? Har der været afholdt møde? I 29 sager var der udfærdiget sammenfatning af funktionsevnen i høj grad eller i nogen grad. Aftaleskema var alene udfærdiget i høj grad eller nogen grad i 22 sager. Tallene er følgende: Skema 4 Udfyldt sammenfatning og aftaleskema Antal sager Vurdering I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej Er der udfærdiget sammenfatning af funktionsevnen? Er der udfærdiget aftaleskema? Vedrørende partshøring blev sammenfatningen af funktionsevnen fremsendt til borgeren i 16 af de sager, hvor den var udfærdiget, svarende til 53 %. I 14 sager blev der ikke partshørt i sammenfatningen. 9

12 Aftaleskemaet blev fremsendt til borgeren i 13 af de sager, hvor det var udfyldt, svarende til 57 %. I 10 sager blev der ikke partshørt i aftaleskemaet. Eksempel Eksempel på en sag, hvor anvendelse af funktionsevnemetoden ville have afdækket andre hjælpebehov: Sagen vedrørte en 40-årig kvinde med følger efter whip-lash og syringomyeli. Hun var nyligt tilflyttet kommunen. Kommunen anvendte et 2 år gammelt samtaleskema, udfyldt i den tidligere kommune. Kommunen bevilgede merudgiftsydelse til medicin for lidelsen syringomyeki. Det fremgik af samtaleskemaet, at pågældende havde mange problemer i det daglige, og at hendes familie var presset både økonomisk og i det daglige. Hun havde derfor på tidspunktet for udfyldelsen af samtaleskemaet følt sig nødsaget til at flytte fra sin mand og børn. Det fremgik ikke, hvorvidt hun fortsat boede alene, ligesom der ikke var taget stilling til mangfoldige hjælpebehov. Uanset funktionsevnemetoden ikke var anvendt i tilstrækkeligt omfang vurderedes det i undersøgelsen, at nævnet ikke ville have hjemvist sagen i 10 af de 61 sager, da der efter en helt konkret vurdering ikke var tale om en retlig mangel, der blev anset for væsentlig. Eksempel Et eksempel på sådan en sag: Sagen vedrørte en 18-årig mand med diabetes, type 1. Der var udfyldt samtaleskema, og der havde været afholdt møde med ham vedrørende hans merudgifter. Der var ikke udfærdiget sammenfatning af funktionsevnen eller aftaleskema, men pågældende gav selv på mødet med kommunen udtryk for, at der ikke var yderligere at tilføje, da han ikke havde nogen begrænsninger i sin funktionsevne, og der udelukkende var tale om merudgifter i forbindelse med insulinkrævende diabetes i form af egenandel af køb af insulin og diætkost. Det blev derfor anset for uden betydning, at funktionsevnemetoden ikke var anvendt. Eksempel Et andet eksempel på sådan en sag: Der var tale om en 60-årig kvinde med følger efter dobbeltsidig hjerneblødning samt diabetes 2. Hun anvendte kørestol og havde problemer med sproget. Hun blev anset for omfattet af personkredsen i 100 som følge af følgerne efter hjerneblødning. Der var udfyldt samtaleskema, sammenfatning af funktionsevnen og aftaleskema, og der var partshørt i sammenfatning og aftaleskema. Der var ikke afholdt møde, men der var dog løbende telefonisk kontakt mellem kommunen og ægtefællen. Et møde kunne på grund af kvindens problemer med bl.a. sprog kun have været afholdt med ægtefællen. Borgeren havde således været inddraget i sagsbehandlingen i det omfang, det var muligt Formelle regler i øvrigt. Afgørelsens form. I 82 af sagerne var der truffet skriftlig afgørelse. Kun i 1 sag havde borgeren fået en mundtlig afgørelse, som fremgik af kommunens journalnotater. 10

13 Afgørelsens tydelighed. I alle sager fremgik afgørelsens resultat tilfredsstillende, idet det i 74 af sagerne fremgik i høj grad, hvilket afgørelse, der var truffet og i 9 sager fremgik det i nogen grad. Eksempel Eksempel på en sag, hvor afgørelsen fremgik i nogen grad: Sagen drejede sig om en 60-årig mand med diabetes. Det fremgik af afgørelsen, at der blev bevilget dækning af merudgifter grundet diabetes med et basisbeløb på kr. om måneden. Det fremgik således ikke, hvilke merudgifter, der var medtaget ved beregningen af merudgiftsydelsen og med hvilke beløb. Hjemlen for afgørelsen. Hjemlen fremgik i høj grad af afgørelsen i 79 af sagerne og i nogen grad i 1 sag. I 3 af sagerne fremgik hjemlen ikke af afgørelsen. Øvrige bemærkninger til formaliteten. Der blev i undersøgelsen fundet anledning til bemærkninger i 24 af sagerne, svarende til 29%. I 22 af disse 24 sager var årsagen til bemærkningen, at bevillingen af merudgiftsydelse fejlagtigt var tidsbegrænset, og at kommunen anmodede borgeren om selv at rette henvendelse til kommunen inden bevillingens udløb. I 2 sager var der tale om, at kommunen havde bevilget merudgiftsydelsen med virkning fra henholdsvis ansøgningsdatoen og dagen efter ansøgningen og ikke fra den 1. i måneden efter ansøgningens modtagelse. 6. Bemærkninger efter høring af Ankestyrelsen og kommunerne. Udkast til rapporten om praksisundersøgelsen blev den 5. november 2007 sendt til høring i de 8 deltagende kommuner samt Ankestyrelsen. De enkelte kommuner modtog sammen med rapporten de udfyldte måleskemaer vedrørende kommunens egne sager. Der er modtaget høringssvar fra 3 kommuner og fra Ankestyrelsen. Den ene kommune gjorde opmærksom på, at kommunen i modsætning til nogle af de andre kommuner var blevet bedømt på det maksimale antal sager, det vil sige 14 sager. Kommunen mener derfor, at det vil være korrekt, hvis det fremgår, hvor mange sager de enkelte kommuner har deltaget med og er bedømt ud fra. Det vurderes dog ikke at have betydning for undersøgelsens resultat eller for de enkelte kommuner, at antal bedømte sager fra hver kommune fremgår. Den anden kommune har oplyst, at de i mellemtiden har ændret praksis i overensstemmelse med nævnets anbefalinger vedrørende funktionsevnemetode, bevillingsperiode og diabetes 2. 11

14 Den tredje kommune er kommet med bemærkninger og spørgsmål vedrørende partshøring. Ankestyrelsen har haft bemærkninger af redaktionel art. Derudover har Ankestyrelsen foreslået præciseringer i nogle af eksemplerne fra sagerne og i nævnets bemærkninger vedrørende diabetes 2. Der er herefter foretaget nogle præciseringer. Endelig har Ankestyrelsen fundet det uklart, hvordan nævnet kan vurdere på det mangelfulde grundlag at afgørelsen i nogle af de sager, som ville være blevet hjemvist, formentlig er materielt korrekt. Dette er herefter uddybet i rapporten. Skemaoversigt Skema 1. I hvilket omfang var sagen oplyst... 6 Skema 2. I hvilket omfang var de materielle betingelser opfyldt... 8 Skema 3. Udfyldt samtaleskema og afholdt møde... 9 Skema 4. Udfyldt sammenfatning og aftaleskema

15 Bilag 1: Regelgrundlaget for undersøgelsen. Lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 26. september Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i denne lov. Stk. 2. Udmålingen af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte, f. eks merudgifter til individuel befordring, håndsrækninger og fritidsaktiviteter. Stk. 3. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Tilskuddet beregnes med et basisbeløb på kr. pr. måned. Basisbeløbet øges første gang med 500 kr. pr. måned til kr. pr. måned, når de skønnede merudgifter overstiger kr. pr. år, svarende til kr. pr. måned. Herefter øges basisbeløbet med 500 kr. pr. måned, hver gang merudgifterne stiger henholdsvis kr. pr. år og 500 kr. pr. måned. Tilskuddet afrundes til nærmeste hele beløb, der er deleligt med 500. Stk. 4. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse regler om, hvilke udgifter der kan ydes hjælp til, og betingelserne herfor. Stk. 5. Personer, der modtager pension efter 14 i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, er ikke berettiget til ydelser efter denne bestemmelse, medmindre de tillige er bevilget personlig hjælpeordning efter 96. Socialministeriets bekendtgørelse nr. 626 af 15. juni 2006 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Personkreds 1. Kommunalbestyrelsen skal efter lovens 100 yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem 18 og 65 år med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen af folkepensionen. Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i loven. Stk. 2. Med varigt nedsat funktionsevne forstås en langvarig lidelse, hvis konsekvenser for den enkelte er af indgribende karakter i den daglige tilværelse, og som medfører, at der må sættes ind med betydelige hjælpeforanstaltninger. Stk. 3. Personer, der modtager førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig pension, er ikke berettigede til ydelser efter lovens 100, medmindre de tillige er bevilget personlig hjælpeordning efter lovens 96. Stk. 4. Personer, der modtager invaliditetsydelse tilkendt efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, kan samtidig få dækket nødvendige merudgifter efter lovens Personer, som har medfødte misdannelser eller mangler men ikke synligt eller umiddelbart konstaterbar nedsat funktionsevne, kan få hjælp til dækning af merudgifter til diæt, når forskrifter om diæt og lignende følges. Stk. 2. Udgifter til særlige diætpræparater til personer med PKU (Føllings sygdom) og 13

16 personer med Alcaptonuri afholdes af staten og udleveres af Kennedy Instituttet - Statens Øjenklinik. 3. Personer, som på grund af deformiteter eller ganske særlig legemsbygning eller lignende har behov for særligt dyrt eller særligt udformet tøj, kan få hjælp til merudgifter hertil. Det samme gælder merudgifter til beklædning, der er nødvendigt på grund af ekstraordinært slid på tøj og sko, herunder ekstraordinært slid på ortopædisk sko. 4. Dækning af nødvendige merudgifter kan ske uanset ansøgerens boform. Beregning 5. Der ydes alene hjælp til dækning af nødvendige merudgifter, som er en følge af den nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne hos ansøgeren. Behovet vurderes i forhold til ikke-handicappede på samme alder og i samme livssituation. Stk. 2. De udgifter til den daglige livsførelse, som den pågældende selv ville have afholdt, hvis der ikke havde foreligget særlige omkostninger på grund af den nedsatte funktionsevne, skal afholdes af den pågældende selv. Stk. 3. Beløbet til dækning af merudgifter er uafhængigt af ansøgerens indkomst og er ikke skattepligtigt. 6. Udmåling af tilskuddet sker på grundlag af de sandsynliggjorte merudgifter for den enkelte. Udmålingen skal ske for det kommende år regnet fra afgørelsestidspunktet, jf. dog 7. Stk. 2. Kommunen laver et overslag over de sandsynliggjorte merudgifter. Overslaget over merudgifterne fastlægges ud fra kendskabet til niveauet generelt for de omhandlede udgifter. Stk. 3. Merudgifterne omfatter såvel løbende udgifter som enkeltudgifter. 7. Tilskud til nødvendige merudgifter kan ydes, når de skønnede merudgifter udgør mindst kr. pr. år, svarende til 500 kr. pr. måned. Stk. 2. Tilskuddet beregnes med et basisbeløb på kr. pr. måned. Stk. 3. Basisbeløbet øges første gang med 500 kr. pr. måned til kr. pr. måned, når de skønnede merudgifter overstiger kr. pr. år, svarende til kr. pr. måned. Stk. 4. Basisbeløbet øges herefter med 500 kr. pr. måned, hver gang merudgifterne stiger henholdsvis kr. pr. år og 500 kr. pr. måned. Stk. 5. Tilskuddet ydes som udgangspunkt som en kontantydelse. Visse ydelser kan dog aftales som naturalhjælp, som afregnes direkte af kommunen. Stk. 6. Den kontante del af ydelsen udbetales i månedlige rater. Beløb, som afregnes direkte af kommunen, modregnes i det månedlige tilskud. Genvurdering 8. Kommunen foretager mindst én gang årligt en genvurdering af ansøgerens forventede nødvendige merudgifter i det kommende år. Stk. 2. Ved uventede og høje udgifter, som forventes at være blivende, skal aftalen revideres snarest. Det samme gælder i de tilfælde, hvor udgifterne er lavere end oprindelig antaget. Den årlige opfølgning vil herefter skulle fastsættes senest et år efter det tidspunkt på året, hvor den nye aftale blev indgået. Stk. 3. Hvis der opstår behov for dækning af en enkeltstående merudgift, kan dette ske ved en enkeltstående udbetaling uden regulering af det månedlige beløb. Dette forudsætter, at den pågældende allerede er berettiget til merudgiftsydelse efter lovens 100. Stk. 4. For væsentlige ændringer i den pågældendes situation og behov, som er af midlertidig karakter, kan ydelsen reguleres for et kortere tidsrum. Tidspunktet for den årlige opfølgning fastholdes. 14

17 Socialministeriets bekendtgørelse nr. 623 af 15. juni 2006 om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser. 1. Formålet med bekendtgørelsen er: 1) at sikre, at der foretages en helhedsvurdering af den samlede livssituation for borgeren og dennes familie, 2) at sikre, at borgeren oplever synlighed og gennemskuelighed i afgørelser og procedurer, 3) at sikre, at borgeren involveres og får indflydelse på egen sag gennem dialog med kommunen, 4) at sikre, at afgørelse træffes efter en koordineret indsats i kommunen samt andre involverede instanser, 5) at sikre dokumentationsgrundlaget for vurderingen af borgerens funktionsevne, 6) at bidrage til at skabe en fælles faglig forståelse af de begreber og præmisser, der anvendes i vurderingen af borgerens funktionsevne, 7) at sikre et grundigt, hurtigt og smidigt sagsforløb både for borgeren og for kommunen, 8) at styrke borgerens retssikkerhed i overensstemmelse med god forvaltningsskik og 9) at sikre, at kommunen vurderer behovet for, at der bliver lavet en skriftlig handleplan for den enkelte efter lovens Bekendtgørelsen skal anvendes, når kommunen behandler sager om dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter lovens 100. I sager hvor kommunen umiddelbart vurderer, at borgerens funktionsnedsættelse er ubetydelig, kan den beslutte ikke at anvende bekendtgørelsen. Dog skal bekendtgørelsen altid anvendes i de tilfælde, hvor borgeren ønsker det. Stk. 2. Bekendtgørelsen kan anvendes, når kommunen behandler sager om andre handicapkompenserende ydelser efter serviceloven end de ydelser, der er omfattet af stk Kommunen udsender et samtaleskema til borgeren, der skal danne grundlag for en beskrivelse og en vurdering af borgerens funktionsevne ved en efterfølgende dialog om borgerens problemstillinger og behov samt muligheder for kompensation. Stk. 2. I samtaleskemaet skal indgå spørgsmål om, hvilke begrænsninger der er i de hverdagsfunktioner og -aktiviteter, som danner grundlag for, at borgeren kan fungere som enkelt individ og som samfundsborger. Samtaleskemaet skal i den forbindelse omfatte spørgsmål om: 1) Borgerens helbredsmæssige forhold, 2) borgerens sociale og arbejdsmæssige forhold og 3) barrierer i det omgivende samfund, som borgeren kan støde imod. Stk.3. Borgerens eget bidrag til oplysning af sagen skal fremgå i beskrivelsen og i vurderingen af borgerens funktionsevne. Der udarbejdes i fællesskab mellem borgeren og kommunen en sammenfatning som afrunding på samtalen. Stk. 4. Sammenfatningen indarbejdes i et aftaleskema, hvori kommunen noterer, hvad der videre skal ske. Stk. 5. Hensigten med samtaleskemaet og aftaleskemaet er: 1) at sikre, at borgeren får indflydelse på sagsbehandlingen, 15

18 2) at sikre, at borgeren får indsigt i sagsbehandlingens forløb, samt 3) at sikre, at sagsbehandlingen udmunder i den rigtige kompensationsindsats. Stk. 6. Kommunen sender en kopi af aftaleskemaet sammen med en kopi af sammenfatningen og det udfyldte samtaleskema til borgeren. Stk. 7. Hvis borgeren er uenig i beskrivelsen eller vurderingen af funktionsevnen i det sendte materiale efter stk. 6, skal kommunen tage stilling til, om der er grundlag for at fastholde beskrivelsen eller vurderingen på trods af uenigheden. Hvis kommunen beslutter at fastholde beskrivelsen eller vurderingen, skal borgerens bemærkninger tilføjes, således at de kan indgå i den samlede vurdering af funktionsevnen. Stk. 8. Det er kommunen, der træffer afgørelse om bevilling af handicapkompensation. Dette sker på baggrund af en beskrivelse og en vurdering af borgerens funktionsevne, jf. stk. 2 og 3. Ved vurderingen af funktionsevnen skal kommunen på baggrund af den samlede udredning rådgive borgeren om, hvilke ydelser der kan bevilliges. 16

19 Bilag 2: Principafgørelser fra Ankestyrelsen (kun resumé). C Afgørelse truffet af: Ankestyrelsen Afgørelsesdato: uds. dato: Nummer: J.nr C Principafgørelse om: - merudgifter til voksne - sagsbehandling - garantiforskrift væsentlig mangel - aftaleskema sammenfatning Lov: lov om social service - lovbekendtgørelse nr af 7. december Bekendtgørelse, cirkulære etc.: Socialministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2002 om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser, 1, 2 og 3. Resumé: Ved ansøgning om tilskud til dækning af nødvendige merudgifter skulle der fremsendes et aftaleskema og en sammenfatning til ansøger. I sagen var der ikke enighed om omfanget af ansøgers funktionsnedsættelse, og uanset at kommunen i forbindelse med sagsbehandlingen havde anvendt et aftaleskema, anså Ankestyrelsen det for en væsentlig mangel, at aftaleskemaet/sammenfatningen ikke var fremsendt til ansøger. Kommunens afgørelse var derfor ugyldig. Sagen blev hjemvist til ny afgørelse i kommunen. C Afgørelse truffet af: Ankestyrelsen Afgørelsesdato: uds. dato: Nummer: J.nr C Principafgørelse om: merudgifter til voksne - garantiforskrift - samtaleskema væsentlig mangel - ikke ordensforskrift Lov: lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april , stk. 1 Bekendtgørelse, cirkulære etc.: Socialministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2002 om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser, 1, 2 og 3. Resumé: Ved ansøgning om tilskud til dækning af nødvendige merudgifter skulle der fremsendes et samtaleskema til ansøgeren, med mindre kommunen vurderede, at ansøgerens funktionsnedsættelse var ubetydelig, og dette bestyrkedes af ansøgeren. I denne sag havde kommunen vurderet, at ansøgerens funktionsevnenedsættelse var 17

20 ubetydelig. Ansøgeren ønskede en vurdering af sin funktionsevne. Det blev derfor anset for en væsentlig mangel, at samtaleskemaet ikke var benyttet, og kommunens afgørelse var derfor ugyldig. Sagen blev hjemvist til ny afgørelse i kommunen. C Afgørelse truffet af: Ankestyrelsen Afgørelsesdato: uds. dato: Nummer: J.nr C Principafgørelse om: merudgifter til voksne - diætkost - insulinkrævende diabetes - funktionsevnevurdering Lov: lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april Bekendtgørelse, cirkulære etc.: Socialministeriets bekendtgørelse nr. 869 af 23. oktober 2002 om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse efter servicelovens Socialministeriets bekendtgørelse nr af 11. december 2002 om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser. 2 Resumé: I forbindelse med vurderingen af funktionsevnen hos insulinkrævende diabetikere skulle bekendtgørelsen om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser benyttes. Begrundelsen var, at insulinkrævende diabetikere som følge af den varige funktionsnedsættelse var omfattet af personkredsen i bestemmelsen om merudgiftsydelse, og at insulinkrævende diabetikere efter en konkret vurdering kunne have brug for yderligere nødvendige merudgifter end insulin og diætkost. 18

21 Bilag 3: Det anvendte måleskema. Det Sociale Nævn for Hovedstaden maj 2007 Skabelon til måleskema til undersøgelse af kommunernes praksis Servicelovens 100 Identifikation af sagen Kommune Kommune nr. Sagsnr. Sagsbehandler (initialer) 1. Grundoplysninger 1.1. Borgerens fødselsdato 1.2. Køn 1. Mand 2. Kvinde 2. Oplysninger om kommunens afgørelse 2.1. Dato for kommunens afgørelse? 1. Dato 2. Uoplyst Evt. bemærkninger: 3. Den materielle vurdering af kommunens afgørelse 3.1. Er afgørelsen samlet set rigtig? 1. Ja, afgørelsen er i overensstemmelse med regler og praksis 2. Nej, afgørelsen ville blive ændret eller sagen hjemvist, hvis det havde været en klagesag Bemærkninger: 3.2. I hvilket omfang er sagen oplyst? 1. Ingen oplysninger mangler 19

22 2. Enkelte mindre væsentlige oplysninger mangler 3. Flere og/eller væsentlige oplysninger mangler 4. Afgørende oplysninger mangler Bemærkninger: 3.3. Er betingelserne om, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller andre bestemmelser i serviceloven, opfyldt? 1. Ja 2. Nej 3. delvis Bemærkninger: 3.4. Er betingelsen om varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne opfyldt? I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej Bemærkninger: 3.5. Er betingelsen om, at merudgiften skal være en følge af den nedsatte funktionsevne, opfyldt? I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej 3.6. Er betingelsen om, at udgiften skal være nødvendig, opfyldt? Bemærkninger: I høj grad I nogen grad I ringe grad nej Bemærkninger: 4. Vurdering af særlige sagsbehandlingsregler 20

23 4.1. Er der udfyldt samtaleskema? Der henvises til bekendtgørelse om metode for god sagsbehandling ved vurdering af nedsat funktionsevne som grundlag for tildeling af handicapkompenserende ydelser efter servicelovens bestemmelser, 4, stk. 1 og 2. Ja Nej Bemærkninger: 4.2. Har der været afholdt møde med borgeren? Ja Nej Hvis nej, beror kommunen Beror borgeren 4.3. Er der udfærdiget sammenfatning af funktionsevnen? Der henvises til bekendtgørelsens 4, stk. 3. I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej Bemærkninger: 4.4. Er der udfærdiget aftaleskema? Der henvises til bekendtgørelsens 4, stk. 4. I høj grad I nogen grad I ringe grad Nej Bemærkninger 4.5. Er sammenfatning fremsendt til borgeren? Der henvises til bekendtgørelsens 4, stk Ja Nej 4.6. Er aftaleskema fremsendt til borgeren? Der henvises til bekendtgørelsens 4, stk. 6. Ja Nej 5. Vurdering af formelle regler i øvrigt 5.1. Hvilken form har afgørelsen? 1. Skriftlig afgørelse 2. Skriftligt notat i kommunens journal 3. Anden form 21

24 Bemærkninger: 5.2. Fremgår det, hvilken afgørelse der er truffet? 1. I høj grad 2. I nogen grad 3. I ringe grad 4. Nej Bemærkninger: 5.3. Fremgår det, med hvilken hjemmel afgørelsen er truffet? 1. I høj grad 2. I nogen grad 3. I ringe grad 4. Nej Bemærkninger: 6.1.Giver sagen i øvrigt anledning til bemærkninger. 1. Ja 2. Nej Bemærkninger: 22

25 Statsforvaltningen Hovedstaden Borups Allé 177, blok D-E 2400 København NV Tel

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100

Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 Praksisundersøgelse om bevilling af merudgiftsydelse efter servicelovens 100 særlig fokus på anvendelsen af funktionsevnemetoden Det Sociale Nævn 2007 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning....1 3.

Læs mere

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter?

100 merudgifter. Hvem kan få hjælp til merudgifter? 100 merudgifter Hvem kan få hjælp til merudgifter? Der kan ydes hjælp til personer mellem det fyldte 18. år og folkepensionsalderen og til personer, der efter 15 a i lov om social pension har opsat udbetalingen

Læs mere

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard merudgifter efter Servicelovens 100 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? Ændret fra at punktet hed Service Kommunalbestyrelsen skal jf. Lov om Social Service 100 yde dækning af nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter

Kvalitetsstandard for merudgifter MERUDGIFTER 100 Kvalitetsstandard for merudgifter Lovgrundlag Lov om social service 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Dækning af nødvendige merudgifter. Servicelovens 100 Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter Servicelovens 100 Acadre dok.: 69211-13 Godkendt i Voksen- og Plejeudvalget på møde den 25.04.2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. 1. udgave er: godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 09.12.2010 godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven)

Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 113 Offentligt Vejledning om ændring af vejledning om særlig støtte til voksne (vejledning nr. 5 til serviceloven) 1. I vejledning nr. 96 af 5. december 2006 om særlig

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 18 Kvalitetsstandard for merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-07-2013 30-08-2013 99-13 5200893-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - enkeltstående - løbende udgifter

Læs mere

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området

Den grundige udgave. Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området 18. september 2013 Den grundige udgave Med henvisninger til formuleringer, paragraffer og afgørelser på området Forkortelser Serviceloven Lov om social service 100-bekendtgørelsen Bekendtgørelse 648 af

Læs mere

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100.

Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Merudgiftsydelse til voksne efter Lov om social service 100. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene

Læs mere

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100

Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Tilskud til nødvendige merudgifter for voksne, jf. Servicelovens 100 Formål At yde kompensation til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne for de merudgifter, som er en konsekvens

Læs mere

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100.

Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter. Lov om Social Service 100. Kvalitetsstandard: Økonomisk støtte til merudgifter Lov om Social Service 100. Lovgrundlag 100. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100.

Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Udkast Kvalitetsstandard for dækning af nødvendige merudgifter efter Servicelovens 100. Acadre dok. 173662-10 04.11.10 mtm 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lovgivning og personkreds 3. Formålet med

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Dækning af merudgifter Medlemmet Tanja Lambach Rasmussen er socialrådgiver og fortæller her om reglerne for dækning af merudgifter i forbindelse med vores hudlidelse. Mange oplever, at det er blevet vanskeligere

Læs mere

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandarden for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig

Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift - boligstøtteloven - almen ældrebolig Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 19-09-2013 01-11-2013113-13 5200247-13 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - voksne - forhøjet husleje - boligskift

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 27 Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2016 1 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014

Notat. Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde. Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Notat Til: Kopi til: Fra: Elsebeth Gedde Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne maj 2014 Servicelovens 100 blev ændret med virkning fra den 1. december 2008. Med lovændringen skete

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup

Oplæg. Hjerneskadeforeningen. Lokalafdeling Aarhus/Østjylland. for. d. 3. oktober 2015. v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Oplæg for Hjerneskadeforeningen Lokalafdeling Aarhus/Østjylland d. 3. oktober 2015 v/ socialfaglig konsulent Beth Lander Astrup Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Samarbejdet med kommunen

Samarbejdet med kommunen Alfa1 Danmark Medlemskursus Samarbejdet med kommunen søndag d.25.maj 2014 Byggecentrum, Middelfart Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Opgaven lød Kommunerne er de senere år blevet

Læs mere

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm

Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm Nordisk Rebalance Støtte under servicelovens 100 til medicin og fødevarer til særlige medicinske formål til patienter med colitis ulcerosa eller irritabel tyktarm 10-07-2013 Spørgsmål til dette notat kan

Læs mere

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Nødvendige merudgifter Serviceloven 100 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Ydelsens formål er, at yde kompensation til borgere

Læs mere

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune.

Statsforvaltningen har på baggrund af henvendelsen indhentet en udtalelse fra Greve Kommune. Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Greve Kommune ikke har handlet i uoverensstemmelse med de regler, der er fastsat for støtte til køb af bil i servicelovens 114 med tilhørende bekendtgørelse.

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41

Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Kvalitetsstandard Merudgifter, Lov om Social Service 41 Udarbejdet af: Mette Wulf Dato: 03.10.2008 Sagsid.: Version nr.: 1 Fagsekretariatet Børne- og Unge Rådgivningen Handicapgruppen Kvalitetsstandard

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for merudgifter Serviceloven 100 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Merudgifter til voksne

Merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Merudgifter til voksne Oktober 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 1 Resume og anbefalinger 4 1.1 Ankestyrelsens vurdering af kommunernes sager 4 1.2 Ankestyrelsens

Læs mere

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen

Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Page 1 of 12 P5MT-FFMF-Q2N2 Måleskema til praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse og inddragelse af serviceniveauer og økonomiske hensyn Identifikation af sagen Kommune Struer Kommune nr. 671 Sagsnr.

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til voksne

Vejledning om særlig støtte til voksne Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til voksne (Vejledning nr. X til serviceloven) x. Vejledning nr. X til serviceloven indgår som del af en mere samlet

Læs mere

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes

Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Støttemuligheder når du har et barn med diabetes Esbjerg d. 22. oktober 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Samarbejdet med kommunen 2 10 gode råd 1. Få det på skrift søg skriftligt, og

Læs mere

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014

Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 Vejledende serviceniveau 100 Juni 2014 1. Hvad er indsatsens lovgrundlag? Servicelovens 100 Dækning af nødvendige merudgifter til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 2. Hvilket

Læs mere

Merudgifter til handicappede

Merudgifter til handicappede Kvalitetsstandard for Merudgifter til handicappede Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for, at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandard på området for merudgifter til handicappede.kvalitetsstandarden beskriver

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2013...

Læs mere

Landsforeningen Autisme

Landsforeningen Autisme Landsforeningen Autisme Autisme- og Aspergerforeningen for voksne Fyn 6.4.2017 Aftenens indhold Generelle regler Lov om social service 100- merudgiftsydelse Lov om social service 85 bostøtte/hjemmevejleder

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne.

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. 1 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Område Randers Kommune

Læs mere

merudgifter til voksne

merudgifter til voksne Ankestyrelsens praksisundersøgelse om merudgifter til voksne Maj 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Hovedkonklusion 1 1.1.1 Hovedparten af kommunernes afgørelser er korrekte i

Læs mere

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt

Offentlige støttemuligheder for voksne med immundefekt for voksne med immundefekt Quality Hotel, Tåstrup d.27.august 2011 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk En sags gang gennem systemet Kommunen yder råd og vejledning Borgeren ansøger

Læs mere

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom

Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Støtte når man har et barn med Prader-Willi syndrom Brogården 27. september 2014 Gitte Madsen Socialrådgiver - handicapkonsulent 1 Afgørelser En afgørelse kan gives både mundtligt og skriftligt, den skal

Læs mere

Forældre til børn med diabetes

Forældre til børn med diabetes Forældre til børn med diabetes Samarbejdet med kommunen offentlige støttemuligheder - når barnet har diabetes d.6.februar 2012 Inge Louv Socialrådgiver - handicapkonsulent www.ingelouv.dk Forventninger

Læs mere

ABA foreningens landsmøde,

ABA foreningens landsmøde, Oplæg ved ABA foreningens landsmøde, d. 4. juni 2016 v/ socialfaglig konsulent Hanne Wennicke landsmød Dagens program Kort præsentation Hvem er DUKH Retssikkerhed Borgeres rettigheder og pligter Klagemuligheder

Læs mere

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn

Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Merudgiftsydelse efter Lov om social service 41 til børn Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række almene serviceydelser,

Læs mere

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET

Praksisundersøgelse. Førtidspension. Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET Praksisundersøgelse Førtidspension Tilkendelse arbejdsevnemetode BESKÆFTIGELSESANKENÆVNET December 2010 Resumé og anbefalinger Nævnet har gennemført en undersøgelse af kommunernes praksis ved tilkendelse

Læs mere

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν

81, 92 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν Praksisundersøgelse Οµ κοµµυνερνεσ βεϖιλλινγ αφ ενκελτψδελσε εφτερ ακτιϖλοϖενσ 81, ηερυνδερ µοδ τιλβαγεβεταλινγ εφτερ ακτιϖλοϖενσ 92 ογ 93 ΕΤ ΣΟΧΙΑΛΕ Ν ςν 2010 Indhold 1. Ινδλεδνινγ...4 2. Σαµµενφατνινγ/κονκλυσιον...4

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Forebyggelse og Rådgivning i 2014 Indhold Indledning... 3 1. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 2. Klager over afgørelser truffet i

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7.

I Odsherred Kommunes kvalitetsstandard 2010 om ledsagerordningen. er i strid med servicelovens 97, stk. 7. Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommunes kvalitetsstandard om ledsagerordningen ikke er i overensstemmelse med servicelovens 97, stk. 7. 15-07- 2010 I forlængelse af Odsherred Kommunes

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående

Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse og øget fleksibilitet ved pasning af nærtstående Til samtlige kommunalbestyrelser Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk www.vfm.dk Orienteringsskrivelse om ændring af lov om social service (merudgiftsydelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort

MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort MCADD foreningen Om samarbejdet med kommunen lørdag d.27.september 2014 Middelfart FerieResort Socialrådgiver handicapkonsulent Inge Louv www.ingelouv.dk Hvem har ansvaret forældre har ansvar for deres

Læs mere

Servicelovens 84 om merudgifter Bilagssamling

Servicelovens 84 om merudgifter Bilagssamling Servicelovens 84 om merudgifter Bilagssamling Denne bilagssamling indeholder blandt andet de gældende regler om servicelovens 84 om merudgifter (loven, bekendtgørelsen og vejledningen) og daværende socialminister

Læs mere

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter

Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Lov om social service 100, Dækning af nødvendige merudgifter Serviceloven 100: Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse til personer mellem det fyldte

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag for dækning af nødvendige merudgifter Godkendt i Udvalget for Voksne d. 2. april 2013 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver kriterierne

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse

Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse. Indholdsfortegnelse Vejledning om nødvendige merudgifter ved den daglige livsførelse Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Kapitel 2 Generelt om merudgifter og formål med bestemmelsen Kapitel 3 Betingelser, herunder personkreds

Læs mere

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund

om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Advokatpartnerselskab Ulrik Bangsbo Hansen Advokat J.nr. 308731 NOTAT om juridiske forhold ved FreeStyle Libre 1. Baggrund Abbott Diabetes Care ( Abbott ) har bedt os udarbejde et notat om borgeres adgang

Læs mere

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale

Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale Referat fra mødet i Ankestyrelsen. 1. Generelle bemærkninger fra Ankestyrelsen i forhold til det indsendte materiale a. Sagsbehandlingstider: Styrelsen arbejder på at få reduceret sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 08-03-2013 02-04-2013 41-13 2200111-12 Status: Gældende Principafgørelse om: fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud Lov:

Læs mere

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste

Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens praksisundersøgelser Merudgiftsydelse og tabt arbejdsfortjeneste November 2008 Ankestyrelsens

Læs mere

Dækning af merudgifter

Dækning af merudgifter Sommerarrangement 9. juni 2012, DGI huset Iktyosisforeningen holdt i år sommerarrangement i DGI-huset med fokus på et fagligt indhold. Der var mødt 12 medlemmer op for at deltage. Programmet var Dækning

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 25-04-2012 02-04-2013 50-13 5200031-12 Status: Gældende Principafgørelse om: kommunens forpligtelse - nævnets kompetence - retlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 6 Kvalitetsstandard for merudgifter vedrørende forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 VÆRDIGRUNDLAG... 2 SERVICEMÅL... 3 VISITATION/ANSØGNING... 3 LOVGIVNING...

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42

Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Tabt arbejdsfortjeneste (Servicelovens 42) Lovgrundlag for ydelsen Lov om Social Service 42 Målgruppe Mål med ydelsen Ydelsens indhold Kriterier for tildeling af indsatsen Forældre til et barn/en ung,

Læs mere

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse

Allerød Kommune. Kvalitetsstandard: Ledsagelse Allerød Kommune Kvalitetsstandard: Ledsagelse 2016 Brug for ledsagelse? Hvis du eller en pårørende har behov for ledsagelse, kan du kontakte koordinatorerne i Social Indsats: Tlf.: 48 100 100 E-mail: kommunen@alleroed.dk

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42

Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Kvalitetsstandard for Tabt arbejdsfortjeneste, efter Servicelovens 42 Ishøj Kommune 1 Vi er glade for at kunne præsentere Ishøj og Vallensbæk Kommuners kvalitetsstandard på området for tabt arbejdsfortjeneste.

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 32 af 21/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr. 2013-6613

Læs mere

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100

Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Merudgifter til drift af bil servicelovens 100 Udgifter, der er forbundet med at have handicapbil, f.eks. forsikring, benzin, reparation mv., skal du som udgangspunkt selv afholde, idet personer med nedsat

Læs mere

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn

Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Boligstøttelovens 11, stk.1 Praksisundersøgelse 2010 Det Sociale Nævn Indhold 1. Baggrund og formål... 1 2. Konklusion og anbefalinger til kommunerne... 2 2.1. Konklusion og anbefalinger i forhold til

Læs mere

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42.

Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Dækning af tabt arbejdsfortjeneste ifølge Lov om Social Service 42. Lov om social service s formål ifølge 1 er: - at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer - at tilbyde en række

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom

Bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom BEK nr 1548 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-6613 Senere ændringer til

Læs mere

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret

Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3. Sidst opdateret Brugervejledning til Borgerstyret Personlig Assistance (= BPA) efter Servicelovens 95 stk. 2 og 3 Sidst opdateret 15.06.16. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hvem kan få BPA hvad siger loven. 3. Ansøgning.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014 Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder

Læs mere

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015

Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Oplæg Merudgifter Lov om social service 100 og sagsbehandlingsregler Brugerklubben Århus 10. Marts 2015 Socialfaglig konsulent Lotte Egebak Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet DUKH er oprettet

Læs mere

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217

Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg. Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Silkeborg Kommunalbestyrelse Rådhuset Søvej 1 8600 Silkeborg 04-11- 2010 TILSYNET Vedr. Silkeborg Kommunes sagsnr. 09/13217 Statsforvaltningen modtog den 3. februar 2009 via Det Sociale Nævn en klage over

Læs mere

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113

Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016. Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 Seminar om kropsbårne hjælpemidler den 11 maj 2016 Lovgivning og den korrekte sagsbehandling Serviceloven 112 og 113 INDHOLD I SERVICELOVEN 112 (og 113) PERSONKREDS 1) lægefaglig vurdering 2) social faglig

Læs mere

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen

Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Mie Birkebæk Socialrådgiver Studerer cand.jur v. Syddansk Universitet Rådgivningskonsulent i Diabetesforeningen Kontaktoplysninger: mbl@diabetes.dk, social@diabetes.dk Rådgivningens telefontider: Mandage

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde.

Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveauer og kvalitetsstander for familier, børn og unge. Det specialiserede socialområde. Serviceniveau. Allerød kommune. Merudgifter generelt. Servicelovens 41. Lovgrundlag. Servicelovens 41. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration

kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration kropsbårne hjælpemidler servicedeklaration 1 SERVICEINFORMATIONER FOR KROPSBÅRNE HJÆLPEMIDLER EFTER SERVICELOVENS 112 FORMÅL Lovens formål er at afhjælpe nedsatte funktioner via hjælpemidler. Der tages

Læs mere

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser

Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser Ankestyrelsens undersøgelse af Kommunernes efterlevelse af nævnsafgørelser November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Forord 1 2 Sammenfatning 2 3 Overordnede resultater fra undersøgelsen 4 3.1 Fordeling

Læs mere

Ansøgningsmanual 100 til patient

Ansøgningsmanual 100 til patient Ansøgningsmanual 100 til patient Sådan søger du om dækning af dine merudgifter 1 Før indsendelse af ansøgningsskema til kommunen Du starter med at udfylde "Eget skema til brug ved 100-ansøgning", som du

Læs mere

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af ledsageordning efter servicelovens 97

Praksisundersøgelse. Om kommunernes bevilling af ledsageordning efter servicelovens 97 Praksisundersøgelse Om kommunernes bevilling af ledsageordning efter servicelovens 97 Indhold 1. Indledning...1 2. Sammenfatning og konklusion...1 2.1 Samlede resultat af undersøgelsen... 1 2.2 De væsentligste

Læs mere