23. januar Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update."

Transkript

1 BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13. januar 2012 valgte kreditvurderingsbureauet Standard & Poors at ned justere kreditvurderingen på ikke mindre end 9 europæiske lande på én gang. Mest betydende var nedjusteringen af Frankrig, som i den forbindelse mistede den fornemste rating: AAA Disse nedjusteringer bevirker en forøgelse af låneomkostningerne for de involverede lande i forhold til at få finansieret de offentlige underskud. Men endnu vigtigere, så er det en medvirkende årsag til at øge usikkerheden i de finansielle markeder, og på den måde mindske investorernes appetit på risiko. I den modsatte retning trækker så, at de seneste offentliggørelser af økonomiske nøgletal fra både USA og Europa peger i retning af, at der trods alt er tegn på bedring i det økonomiske miljø. Samtidig med at de mange pengepolitiske tiltag synes at begynde at virke, er der øget tillid til, at Grækenland kan finde en løsning med sine mange kreditorer. Dette vil medvirke til øget risikoappetit, og være en væsentlig kilde til mere positiv indstilling i de globale finansmarkeder. Samtidig tilføres der fortsat nye elementer med det formål at understøtte økonomisk vækst, herunder en forøgelse af midler under IMF, tilsyneladende en stigende enighed omkring en kommende finanspagt, den såkaldte Euro-pagt, og positive forventninger til det kommende topmøde i EU den 30. januar Den aktuelle anbefaling i forhold til den overordnede porteføljesammensætning: Udviklingen i netop de ledende økonomiske indikatorer udviser en uensartet udvikling se figur 1. I både Kina og Europa er der tale om nedadgående tendens, hvilket peger på en aftagende økonomisk vækst. For Europas vedkommende er der ligefrem tale om recession-tilstand, og dermed skal aktieinvesteringer foretages med største forsigtighed. For Kina er der samme tendens, men dog fortsat med en positiv vækst i økonomien, mens USA synes at have bundet ud. Det bevirker at BankNordik ser mere positivt på aktieinvesteringer i USA p.t. Figur 1: OECD, Leading Indicators Kilde: Bloomberg Global 100,16 Kina 99, , USA 96,70 95 EURO 94, Det er for tidligt at tale om en egentlig dekobling mellem udviklingen i økonomierne, men alligevel er der tendenser i den retning. I Europa er hovedfokus fortsat på gældskrisen. Aktuelt tegner der sig et billede af, at Grækenland vil lykkes med en gældseftergivelse (hair-cut) på op imod 70 % og samtidig få en aftale for den resterende del af landets enorme gæld, som betyder en efter græske forhold væsentligt lavere rente Aktier Obligationer Kontanter Denne anbefaling fremkommer på baggrund af BankNordiks vurderinger af de mest betydende økonomiske indikatorer, herunder OECDs meget anvendte CLI-model. En egentlig løsningsmodel for Grækenland er afgørende for, hvorvidt den såkaldte Trojka, som består af IMF, EU og ECB, vil udbetale den næste rate under den tidligere indgåede aftale med Grækenland. Denne rate vil betyde at landet fortsat kan udbetale bl.a. lønninger i det offentlige, pensioner og øvrige ydelser. En løsning er således vital for Grækenland, og de fortsatte forhandlinger og møder i EU-sammenhæng vil derfor have en fortsat meget stor bevågenhed fra alle markedsdeltagere. 1

2 For Europa som region er det fortsat den meget store arbejdsløshed der giver udfordringer. Arbejdsløsheden befinder sig på et niveau væsentligt højere end normalen, og er på samme niveau som i midt-halvfemserne, og tendensen er fortsat opadgående. Der er store regionale forskelle, og mest bekymrende er den meget høje ungdomsarbejdsløshed i de gælds plagede syd-europæiske lande. I Asien, med Kina i spidsen, er der signaler om at den økonomiske udvikling bevæger sig imod en mere afdæmpet vækst. I den senest offentliggjorte rapport om indkøbschefernes syn på økonomien, er der således sket en vending. Der udtrykkes således en positiv forventning på 6 til 12 måneders sigt, om end denne vending sker fra et noget usikkert og lavt niveau. I USA er der stadig flere signaler på, at en egentlig recession, eller et såkaldt dobbelt-dip er undgået, og BankNordiks vurdering af den økonomiske udviling er, at den amerikanske økonomi er i en egentlig vending. I figur 1 fremgår det, at de ledende økonomiske indikatorer for den amerikanske økonomi synes at være ved at bunde ud. Dette vil betyde en snarlig fremgang, og understøttes af de seneste offentliggørelser af finansielle nøgletal. Der er således en nedgang i antallet af nye arbejdsløse og fremgang i både virksomhedernes og forbrugernes tillid til den fremtidige udvikling. Den officielle arbejdsløshed er faldende, og ligger ved seneste opgørelse på 8,5 %. Dette er fortsat på et uholdbart højt niveau, men udviklingen peger i den rigtige retning. Der har i længere tid har været tale om nedlæggelse af offentlige arbejdspladser med fyringer til følge, og ansættelser i den private sektor, men i mindre omfang, hvilket samlet set har bevirket øget arbejdsløshed. Den seneste udvikling tyder på at fyringer i det offentlige har toppet, og at der sålededs bliver skabt flere job både i den private og i den offentlige sektor end der nedlægges. Dette vil naturligt betyde en øget økonomisk vækst, og en aftagende byrde for det offentlige. Det samlede globale vækstbillede er således uændret i forhold til BankNordiks seneste Markets Update, og gengives hermed: Forventet BNP vækst IMF World Economic Outlook Bloomberg Consesus Outlook USA 1,5 % 1,8 % 1,8 % 2,2 % Eurozonen (samlet) 1,6 % 1,1 % 1,6 % 0,5 % Tyskland 2,7 % 1,3 % 3,0 % 0,8 % Frankrig 1,7 % 1,4 % 1,6 % 0,5 % Japan -0,5 % 2,3 % 0,7 % 1,9 % Rente- og obligationsmarkedet Gældssituationen i EU er fortsat det altoverskyggende tema. Det er dog fortsat ikke BankNordiks vurdering, at vi kommer i en situation, hvor Euroen bryder sammen. Omkostningerne ved et sammenbrud er af en sådan størrelse, at det ikke kan være attraktivt for nogen medlemslande at forlade Euroen, eller lade den bryde sammen. Der er foretaget forskellige analyser af en sådan udvikling, og enkelte har peget på, at hvis Grækenland forlader Euroen, så er konsekvensen at det græske banksystem vil være lukket i dage. Derudover skal der trykkes nye pengesedler, og de økonomiske konsekvenser af en nedlukning af banksektoren i så lang en periode vil være meget alvorlige. Det er derfor ikke bankens holdning, at vi bør forberede os på en sådan situation, men vi kan og skal selvfølgelig undgå at investere i de mest skrøbelige lande, for at minimere risikoen. Fra Den Europæiske Centralbank, ECB, er der indført en ny metode til likviditetstildeling i det finansielle system. ECB søger således at sikre rigeligt med likviditet, både i USD og EUR til betrængte europæiske banker, og tiltaget ser indtil nu ud til at have haft den ønskede virkning. Afsmitningen på renterne i Danmark har været positiv, og danske obligationer er fortsat meget efterspurgte fra udenlandske investorer. Den danske fastkurspolitik og budgetdiciplin bevirker fortsat ganske lave renter på alle løbetider, og vedtagelsen af finansloven synes ikke at have påvirket dette. Ultimo 2011 var der således fortsat faldende renter, og det har betydet at 4 % realkredit 2044 lukkede for lånetilbud lige inden nytår. Det har fået kreditforeningerne til at åbne en ny 3,5 % 2044, og der har i den første periode været en pæn interesse for det nye lån. Set fra låntagers side er det nu muligt at konvertere 5 % obligations lån til den nye 3,5 %. Der er tale om en klassisk nedkonvertering, for dels at spare rente her og nu, dels få muligheden for en restgældsreduktion når renten stiger igen. Det nye denne gang er, at låntager med rentetilpasningslån nu har en rigtig god mulighed for, at komme tilbage i fastrentemarkedet. Det bør være oplagt for låntager, at se på mulig heden for enten at komme tilbage til det fastforrentede lån som man forlod, eller se på muligheden for at omlægge eksempelvis halvdelen af ens rentetilpasningslån, og dermed få en forsikring mod rentestigninger til en (historisk) lav rente. Der er dog en vigtig ting man som låntager skal forholde sig til, og det er den såkaldte indlåsningseffekt. Det er det som sker hvis de nye låneserier ikke bliver tilstrækkelige store. Låntager risikerer, at de udstedte obligationer ligger på ganske få hænder, og det betyder at låntager ikke, tilstrækkeligt billigt, kan købe sit lån tilbage i et rentestignings scenarie. Dermed forsvinder en del af den forventede fremtidige 2

3 konverterings gevinst. Det skal dog også bemærkes, at hvis låntagere ønsker at beholde lånet i lang tid, så er rentebesparelsen sikker, og man skal vurdere hvorvidt man kan klare sig uden en restgældsreduktion. Det er BankNordiks forventning at de korte markedsrenter fortsat vil følge udviklingen i de officielle renter. Banken forventer en yderligere rentenedsættelse på 25 basispunkter i starten af det nye år. Dette vil være gældende både i Europa og samtidig/efterfølgende i Danmark. De lange renter vil være påvirket af udviklingen i den generelle økonomi, samt den generelle risikoaversion se forventningsskemaet sidst i denne Markets Update. Aktiemarkedet I EU prøver medlemmerne at holde sammen på unionen og genskabe tilliden til projektet, hvilket skal være medvirkende til at sende statsrenterne i PIIS (Portugal, Irland, Italien og Spanien) ned igen. Herunder er der to muligheder for Eurosamarbejdet: 1. at klare skærene og fortsætte samarbejdet eller 2. sammenbrud! Første alternativ er det mest sandsynlige udfald og Bank Nordiks basisscenarie. Dette udfald fordrer at der bliver skabt tillid til, at der er nok penge i systemet til at holde svage økonomier flydende, samt sørge for, at der ikke sættes en lavine i gang med hensyn til tab i de europæiske banker. I dette scenarie vil aktieåret 2012 for Europa blive et pænt et af slagsen. Angela Merkel udtalte også den 11. januar at Tyskland indledningsvis vil være villig til at skyde yderligere penge ind i ESM. Andet alternativ et sammenbrud af Euroen tillægger BankNordik kun en meget lille sandsynlighed i det nuværende scenarie se ovenfor. Udover økonomiske tab vil det også være et kæmpe prestigetab for særligt Tyskland og Frankrig. Der er mange forskellige udfald hvis Euroen går i opløsning, men fælles for dem alle er at aktiemarkederne vil falde og de vil falde en hel del. troværdige løsninger, åbner det for en ændring i BankNordiks holdning hen i mod Overvægt på aktier. Fra Kina er der på det seneste rapporteret om et større plus på handelsbalancen på 16,5 mia. $ i december (konsensus var på 8,8), hvilket blev initieret af en mindre vækst i importen. Der er set en mindre opbremsning i væksten i Kina, men de kinesiske myndigheder har responderet meget hurtigt, bl.a. indført lempelser i pengepolitikken. Kineserne har offentliggjort PMI for fremstilling, hvilket viste en stigning på 1,3 point til 50,3, hvor særligt komponenten for nye ordre steg med 2 point til 49,8. Den japanske økonomi fik et nyrestød da jordskælv hærgede i starten af 2011, med efterfølgende tsunami og ulykken på Fukushima-atomkraftværket. Seneste tal for PMI i Japan kom ud på 50,2, hvilket var en stigning på 1,2 fra måneden inden. Dette indikerer at der er vækst i produktions-sektoren i Japan om end på et begrænset niveau. Den japanske økonomi fremstår stadig som en lavvækst case der har fokus på at servicere deres store gæld. Fra USA forventes fortsat bedring i jobmarkedet og med en arbejdsløshed på 8,5 % bevæger økonomien sig langsomt men sikkert i den rigtige retning. Det virker til at den amerikanske økonomi er ved at være på fode igen hvis man et kort øjeblik ser bort fra den enorme gæld. Den helt store trigger i år kan vise sig at være byggeindustrien, som nu har ligget forholdsvis stille i en længere periode. Såfremt der kommer der en markant fremgang i dette segment, vil det kunne understøtte den amerikanske økonomi rigtigt pænt hen over 2012, med fortsat faldende arbejdsløshed og støt stigende detailsalg. Offentliggørelsen af de mindre virksomheders syn på økonomien (NFIB) viste en stigning på 1,8 til 93,8. Tallet er ikke historisk imponerende, men det der skal holdes øje med er, hvorvidt der er fremgang at spore, og det er tilfældet for nærværende. Generelt for aktiemarkedet er der tale om en faldende usikkerhed, og indikatoren for dette den såkaldte VIX er faldet til under 20. Dette indikerer at der er en støt stigende interesse for aktier (se forventningsskemaet sidst i Markets Update) Det er BankNordiks holdning med hensyn til Euroen, at failing is not an option. Derfor er kunsten at vurdere risikoen for store fald i aktiemarkederne holdt op imod de forholdsvis billige aktier vi generelt ser på. På den baggrund indstiller vi til en fortsat vægt på aktier. Den helt store spænding bliver udløst den 30. januar når der igen er topmøde i EU. Her skal der fremlægges mere konkrete løsninger på gældskrisen, og hvis dette møde leverer Valutamarkedet 2012 starter på samme facon, som vi forlod Gældskrisen har fortsat hovedfokus for valutamarkedet, og det er især med stærkt fokus på Grækenland og Italien. I forlængelse af den omtalte nedjustering af kreditværdigheden i flere af de såkaldte kernelande i eurozonen har der været et relativt stort pres på EUR. Derudover er der møder i Euro-group og ECOFIN 3

4 den 23. og den 24. januar, og endelig EU-topmøde møde om den omtalte Euro-pagt den 30. januar. Der er altså fortsat mange begivenheder, som kan komme til at præge dagsordenen på valutamarkedet. BankNordik forventer, at der vil kunne opleves mange bump på vejen frem til den endelige løsning. Derfor må der påregnes et nervøst og risikoavers marked de kommende måneder, hvor statsgældsauktioner og politiske udmeldinger vil styre begivenhedernes gang. Indtil fokus bliver fjernet fra gælds krisen, vil makroøkonomi og nøgletal fortsat spille en sekundær rolle i forhold til markedsudviklingen. Udviklingen hen over nytår og starten på 2012 har kun gjort situationen endnu mere prekær for euroen. Vi har set fortsat massivt frasalg af EUR, og det har nu medført at short-positioner i EUR har nået historiske højder. Mange valutaer er nu på et niveau over for EUR, som markedet ikke havde forventet at se så hurtigt. Det er sket udelukkende på grund af den svage fælles valuta, og ikke på grund af de enkelte valutaers egen styrke. Det giver derfor anledning til at BankNordik ændrer syn på nogle af de valutaer, som er steget mest i perioden. Det skal understreges, at den samlede vurdering sker under den forudsætning, at gældskrisen finder sin løsning i løbet af første halvår 2012, og ikke mere vil være et fremtrædende tema, og at eurosamarbejdet består i sin nuværende form. Sker det forventer vi en klart forbedret risikoappetit, med deraf følgende korrektioner i flere af de stressede valutakryds. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. EUR/USD USD nyder fortsat godt af sin status som safe haven, og en yderligere styrkelse på den korte bane kan bestemt ikke udelukkes. Det er dog værd at bemærke, at EUR/USD aldrig har været mere oversolgt end det er tilfældet p.t. Det i sig selv gør det vanskeligt at tro på en kraftig styrkelse herfra. USD er nu på niveauer over for EUR og DKK, som banken ikke havde forventet at se, før langt henne i 2012, hvor det skulle have været fundamentals, der havde drevet værket. En korrektion er altså forventelig, samtidig med at fokus så igen vil komme på de strukturelle udfordringer i amerikansk økonomi. Derfor ligner det nu på kort sigt en stabil til lidt højere USD, og på længere sigt en svagere USD. Situationen er på en måde vendt på hovedet, i forhold til BankNordiks tidligere scenarie, hvilket i øvrigt gør sig gældende for flere andre valutaer. SEK Hvem skulle nu have troet det? De skandinaviske valutaer er under gældskrisen gået hen og blevet safe haven-valutaer. Det er sket på trods af, at der her er tale om meget små valutaer, som kan have svært ved at absorbere volumen. Dette er baggrunden for den kraftige styrkelse, men dermed også en risiko for, at nedturen kan blive så meget hårdere, når kapitalen igen søger ud. De forholdsvis stærke svenske fundamentals vil dog formodentlig holde en hånd under SEK, så svækkelsen kan nøjes med at blive moderat. På kort sigt vil SEK fortsat være understøttet af markedets flugt ud af EUR. NOK Samme historie som med den svenske krone. Dog ser NOK endnu mere robust ud end SEK, idet fundamentals i Norge er endnu stærkere, ligesom centralbanken formentlig er færdig med rente-nedsættelser. Vær opmærksom på, at likviditeten i NOK er særdeles dårlig, og udlandet er meget lang NOK, så en trafik ud af Norge kan give en voldsom nedadgående bevægelse. BankNordik hælder dog til scenariet med, at en meget stærk økonomi vil begrænse nedturen. På kort sigt fortsat stærk. CHF SNB har fortsat held med at forsvare 120-bunden i EUR/CHF uden det er kommet til de store sværdslag. Centralbankchef Hildebrand, som trådte tilbage efter beskyldninger om insider viden i forbindelse med hustruens valutatransaktioner, er blevet efterfulgt af sin deputy Thomas Jordan. Han var hurtigt ude og bekræfte bunden på 120 i EUR/CHF, og dermed var der lagt låg på alle forsøg på at sende CHF højere. Schweizisk økonomi er nu for alvor ramt af den stærke CHF, og landet er på vej mod et deflationsscenarie, hvilket man for alt i verden forsøger at undgå. Der er ingen tvivl om, at SNB vil hæve bunden yderligere, men blot afventer et valutamarked, der bliver mere venligt stemt over for EUR. Fair value (PPP) i EUR/CHF er omkring 140 (CHF/DKK 531). Der er med andre ord lagt op til en markant svækkelse af CHF, når verden ikke længere er så meget af lave, som det er tilfældet i øjeblikket. JPY Safe haven valuta nr. 1 sammen med USD. Når gældskrisen bliver skubbet i baggrunden og risikoappetitten stiger, vil JPY være en af de valutaer der står til de største klø. Den japanske valuta bliver traditionelt brugt som funding valuta i stor stil, når investorerne tager risiko på bøgerne. GBP Endnu en safe haven valuta, som risikerer et pænt tilbagefald senere på året. Engelsk økonomi er bestemt ikke ude af problemerne, og yderligere kvantitative lempelser i løbet af 2012 kan ikke udelukkes. Igen et eksempel på en valuta, der er styrket på baggrund af andres svagheder, mere end egne fortræffeligheder. 4

5 BankNordik Markets Update Forventningsskema 23. januar 2012 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente ECB refinansieringsrente US Fed Funds 0,25 0,70 I-traxx 647 1,00 VIX 18,28 Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 1,90 USD/DKK 5,7673 Amerikansk 10-årig rente 2,01 EUR/DKK 7,4349 Dansk 10-årig rente 1,80 GBP/DKK 8,9615 Dansk realkredit, 30-årig 4,08 CHF/DKK 6,1526 Aktier: SEK/DKK 0,8476 OMXC20 405,5 NOK/DKK 0,9689 Dow Jones ,5 JPY/DKK 7,4833 Nasdaq 2.786,8 EUR/CHF 1,2076 EuroStoxx ,0 EUR/USD 1,2889 DAX 6.404,4 Symbol forklaring Ved ændring Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Aktier Obligationer Kontanter Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år dvs. med udløb ultimo

6 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 20. januar Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør Henrik Jensen Handel & Investerings-rådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Per Rude Madsen (DK) Høgni Olsen (FO) Jón Danielsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO) Katrin Holm-Jacobsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6

Et overblik. Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2. Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 27.03.2013 Et overblik Dette er en investeringsanalyse Forord Overordnede forventninger og risikoscenarier side 2 Valutaprognose Jyske Banks valutaprognose og Top Picks side 6 Månedens temaartikel Global

Læs mere

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal

Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal Uroen omkring den danske krone i 1. kvartal En del kunder har spurgt os om, hvad det er, der er sket med den danske krone, og ikke mindst om man som investor skal være nervøs. På den baggrund har vi, efter

Læs mere

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne

Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Investeringsanalyse generelle markedsforhold 9. januar 2015 Ugefokus Deflation stjæler igen overskrifterne Fokus i den kommende uge Der vil i den kommende uge atter blive sat fokus på risikoen for deflation,

Læs mere

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber

Ny AktIoNÆr Hos I&t køber FoNDsmÆGlErsElskAbEt INvEstErING & tryghed AFrIkA I FokUs ForårEt Er kommet, og I&t INvItErEr til ForNøjElIGE GolFDAGE Afrika er et marked i vækst og med stort afkastpotentiale. I&t tilbyder nu investeringer

Læs mere

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen

Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Investeringsanalyse generelle markedsforhold 7. august 2015 Ugefokus Skandinavisk inflation rykker i centrum igen Fokus i den kommende uge Der vil være stor interesse for privatforbruget i USA. Vi venter

Læs mere

Gode muligheder for gevinst i 2015

Gode muligheder for gevinst i 2015 DECEMBER 2014 JANUAR 2015 Gode muligheder for gevinst i 2015 Billig olie er et tveægget sværd for økonomien Kig mod udviklingslandene efter afkast Platinum edition Skelsættende udvikling i Rusland 1 AKTIER

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Safe A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Aktionærorientering: Formuemagasin

Aktionærorientering: Formuemagasin Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, den 19. januar 2007 Aktionærorientering: Formuemagasin Formuepleje Merkur A/S udgiver i dag kvartalsorienteringen Formuemagasin, som indeholder

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 19 Konsekvenserne af valg i Frankrig og Grækenland Ugen der gik Forskel mellem USA og euroområdet tager til EUR svækkes: Der har været tale om en lidt kort og forstyrret uge

Læs mere

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest

Årsrapport 2011. Investeringsforeningen Jyske Invest Årsrapport 2011 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 2011... 4 Året i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens aktiviteter...

Læs mere

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst

Nordisk Økonomi. Juni 2013. Økonomi og finans. Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Juni 2013 Økonomi og finans Danmark: Klar til temposkift - økonomisk tilpasning forbereder Danmark til vækst Sverige: Uklare signaler - men svensk økonomi i langsom

Læs mere

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8

Tættere på.../ Side 18. Side 3. 4. kvartal 2011. fortsat fokus på forvaltere /Side 8 KvartalsFokus 4. kvartal 2011 Krisen deler danskerne/ Side 3 Få øger risikoen i deres investeringsporteføljer Tættere på.../ Side 18 Mellem aktier og obligationer ligger virksomhedsobligationer fortsat

Læs mere

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010

KVARTALSNYT. 2. kvartal 2010. Side 1. 2. kvartal 2010 2. kvartal 2010 KVARTALSNYT 2. kvartal 2010 Side 1 Om Investeringsforeningen LD Invest 2. kvartal 2010 Kvalitet, enkelthed og købmandskab Investeringsforeningen LD Invest har som mål at levere et godt

Læs mere

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum

Formue. Safe. Sådan undgår Formuepleje tab. Følg den globale jagt på afkast. Fejrer 25 års jubilæum Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 2. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Sådan undgår Formuepleje tab Følg den globale jagt på afkast Safe Fejrer 25 års jubilæum Det var Claus Hommelhoff (foto)

Læs mere

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64

Årsrapport 2013. Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr. 29 93 81 64 Årsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Bestyrelsens tillidshverv 11 Ledelsespåtegning 12 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession

Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi, som står over for økonomisk recession Investeringsanalyse Nordisk Økonomi Økonomi og finans Januar Danmark: Lang vej til opsving Kickstarten giver underskud, men ikke varig vækst Sverige: Et hårdt år forude Festen slutter i svensk økonomi,

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr

Formue. Aktiv styring. giver investorerne merafkast. Derfor virker pengepumpen ikke. Risikostyring handler om at kunne se klart i al slags vejr Aktionærmagasin fra formueplejeselskaberne // 3. kvartal 2013 // 28. årgang Formue Aktiv styring giver investorerne merafkast Derfor virker pengepumpen ikke Risikostyring handler om at kunne se klart i

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007

Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Kvartalsorientering 3. kvartal 2007 Globale konsekvenser af det amerikanske boligmarked Forventninger Fakta fra de enkelte afdelinger INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WORLDWIDE Kunsten at vælge fra Forord

Læs mere

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback

UGESCENARIO. Uge 22-2015 MAKRO. Markedsføringsmateriale. 22. maj 2015. Moderat amerikansk comeback MAKRO UGESCENARIO Uge 22-215 Markedsføringsmateriale 22. maj 215 Moderat amerikansk comeback Revisionen af den amerikanske BNP rapport forventes at vise, at den meget skuffende BNP rapport for første kvartal

Læs mere

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi

Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Investeringsanalyse generelle markedsforhold 8. januar 2015 Research Danmark Lav oliepris understøtter fremgang i dansk økonomi Dansk økonomi er på rette vej. Selvom væksten ikke imponerede i 2014, så

Læs mere

INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012

INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 INVESTERINGSBREV OKTOBER 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig. Vi varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke uden om kunden kick-back el.lign. fra formueforvaltere. Modtaget

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Jyske Invest Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 3 Ledelsesberetning for 1. halvår 2014... 4 Halvåret i overblik... 4 Afkast og investering... 5 Foreningens

Læs mere

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden?

Formue. fokuseret risikostyring giver balanceret afkast. Sådan arbejder investeringskomiteen. Hængekøje eller sved på panden? INVESTORmagasin fra formueplejeforeningerne // 4. kvartal 2014 // 29. årgang Formue fokuseret risikostyring giver balanceret afkast Sådan arbejder investeringskomiteen LEDER: Hængekøje eller sved på panden?

Læs mere

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013

KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 KVARTALSNYT TREDJE KVARTAL 2013 2 OM MAJ INVEST KVALITET, ENKELTHED OG KØBMANDSKAB Investeringsforeningen Maj Invest har som mål at levere et godt afkast til medlemmerne. Kodeordene for Maj Invest er enkelthed,

Læs mere

Makroøkonomisk Ugefokus

Makroøkonomisk Ugefokus Makroøkonomisk Ugefokus Uge 34 En lidt stille uge med fokus på globale PMI-indeks Ugen der gik Ganske pæne nøgletal sender aktier og renter op: Indeværende uge var ikke en af de helt store, hvad angår

Læs mere

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3

Indhold. Navne og adresser. Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Investeringsforeningen Alfred Berg Årsrapport 2009 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning...3 Revisionspåtegning...3 Beretninger Ledelsesberetning...4 Årsberetning, Årsberetning, Alfred Berg, afdeling Danmark...8

Læs mere