23. januar Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "23. januar 2012. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update."

Transkript

1 BankNordik Markets Update 23. januar 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Udviklingen på de finansielle markeder siden seneste Markets Update har været ret så dramatisk. Fredag den 13. januar 2012 valgte kreditvurderingsbureauet Standard & Poors at ned justere kreditvurderingen på ikke mindre end 9 europæiske lande på én gang. Mest betydende var nedjusteringen af Frankrig, som i den forbindelse mistede den fornemste rating: AAA Disse nedjusteringer bevirker en forøgelse af låneomkostningerne for de involverede lande i forhold til at få finansieret de offentlige underskud. Men endnu vigtigere, så er det en medvirkende årsag til at øge usikkerheden i de finansielle markeder, og på den måde mindske investorernes appetit på risiko. I den modsatte retning trækker så, at de seneste offentliggørelser af økonomiske nøgletal fra både USA og Europa peger i retning af, at der trods alt er tegn på bedring i det økonomiske miljø. Samtidig med at de mange pengepolitiske tiltag synes at begynde at virke, er der øget tillid til, at Grækenland kan finde en løsning med sine mange kreditorer. Dette vil medvirke til øget risikoappetit, og være en væsentlig kilde til mere positiv indstilling i de globale finansmarkeder. Samtidig tilføres der fortsat nye elementer med det formål at understøtte økonomisk vækst, herunder en forøgelse af midler under IMF, tilsyneladende en stigende enighed omkring en kommende finanspagt, den såkaldte Euro-pagt, og positive forventninger til det kommende topmøde i EU den 30. januar Den aktuelle anbefaling i forhold til den overordnede porteføljesammensætning: Udviklingen i netop de ledende økonomiske indikatorer udviser en uensartet udvikling se figur 1. I både Kina og Europa er der tale om nedadgående tendens, hvilket peger på en aftagende økonomisk vækst. For Europas vedkommende er der ligefrem tale om recession-tilstand, og dermed skal aktieinvesteringer foretages med største forsigtighed. For Kina er der samme tendens, men dog fortsat med en positiv vækst i økonomien, mens USA synes at have bundet ud. Det bevirker at BankNordik ser mere positivt på aktieinvesteringer i USA p.t. Figur 1: OECD, Leading Indicators Kilde: Bloomberg Global 100,16 Kina 99, , USA 96,70 95 EURO 94, Det er for tidligt at tale om en egentlig dekobling mellem udviklingen i økonomierne, men alligevel er der tendenser i den retning. I Europa er hovedfokus fortsat på gældskrisen. Aktuelt tegner der sig et billede af, at Grækenland vil lykkes med en gældseftergivelse (hair-cut) på op imod 70 % og samtidig få en aftale for den resterende del af landets enorme gæld, som betyder en efter græske forhold væsentligt lavere rente Aktier Obligationer Kontanter Denne anbefaling fremkommer på baggrund af BankNordiks vurderinger af de mest betydende økonomiske indikatorer, herunder OECDs meget anvendte CLI-model. En egentlig løsningsmodel for Grækenland er afgørende for, hvorvidt den såkaldte Trojka, som består af IMF, EU og ECB, vil udbetale den næste rate under den tidligere indgåede aftale med Grækenland. Denne rate vil betyde at landet fortsat kan udbetale bl.a. lønninger i det offentlige, pensioner og øvrige ydelser. En løsning er således vital for Grækenland, og de fortsatte forhandlinger og møder i EU-sammenhæng vil derfor have en fortsat meget stor bevågenhed fra alle markedsdeltagere. 1

2 For Europa som region er det fortsat den meget store arbejdsløshed der giver udfordringer. Arbejdsløsheden befinder sig på et niveau væsentligt højere end normalen, og er på samme niveau som i midt-halvfemserne, og tendensen er fortsat opadgående. Der er store regionale forskelle, og mest bekymrende er den meget høje ungdomsarbejdsløshed i de gælds plagede syd-europæiske lande. I Asien, med Kina i spidsen, er der signaler om at den økonomiske udvikling bevæger sig imod en mere afdæmpet vækst. I den senest offentliggjorte rapport om indkøbschefernes syn på økonomien, er der således sket en vending. Der udtrykkes således en positiv forventning på 6 til 12 måneders sigt, om end denne vending sker fra et noget usikkert og lavt niveau. I USA er der stadig flere signaler på, at en egentlig recession, eller et såkaldt dobbelt-dip er undgået, og BankNordiks vurdering af den økonomiske udviling er, at den amerikanske økonomi er i en egentlig vending. I figur 1 fremgår det, at de ledende økonomiske indikatorer for den amerikanske økonomi synes at være ved at bunde ud. Dette vil betyde en snarlig fremgang, og understøttes af de seneste offentliggørelser af finansielle nøgletal. Der er således en nedgang i antallet af nye arbejdsløse og fremgang i både virksomhedernes og forbrugernes tillid til den fremtidige udvikling. Den officielle arbejdsløshed er faldende, og ligger ved seneste opgørelse på 8,5 %. Dette er fortsat på et uholdbart højt niveau, men udviklingen peger i den rigtige retning. Der har i længere tid har været tale om nedlæggelse af offentlige arbejdspladser med fyringer til følge, og ansættelser i den private sektor, men i mindre omfang, hvilket samlet set har bevirket øget arbejdsløshed. Den seneste udvikling tyder på at fyringer i det offentlige har toppet, og at der sålededs bliver skabt flere job både i den private og i den offentlige sektor end der nedlægges. Dette vil naturligt betyde en øget økonomisk vækst, og en aftagende byrde for det offentlige. Det samlede globale vækstbillede er således uændret i forhold til BankNordiks seneste Markets Update, og gengives hermed: Forventet BNP vækst IMF World Economic Outlook Bloomberg Consesus Outlook USA 1,5 % 1,8 % 1,8 % 2,2 % Eurozonen (samlet) 1,6 % 1,1 % 1,6 % 0,5 % Tyskland 2,7 % 1,3 % 3,0 % 0,8 % Frankrig 1,7 % 1,4 % 1,6 % 0,5 % Japan -0,5 % 2,3 % 0,7 % 1,9 % Rente- og obligationsmarkedet Gældssituationen i EU er fortsat det altoverskyggende tema. Det er dog fortsat ikke BankNordiks vurdering, at vi kommer i en situation, hvor Euroen bryder sammen. Omkostningerne ved et sammenbrud er af en sådan størrelse, at det ikke kan være attraktivt for nogen medlemslande at forlade Euroen, eller lade den bryde sammen. Der er foretaget forskellige analyser af en sådan udvikling, og enkelte har peget på, at hvis Grækenland forlader Euroen, så er konsekvensen at det græske banksystem vil være lukket i dage. Derudover skal der trykkes nye pengesedler, og de økonomiske konsekvenser af en nedlukning af banksektoren i så lang en periode vil være meget alvorlige. Det er derfor ikke bankens holdning, at vi bør forberede os på en sådan situation, men vi kan og skal selvfølgelig undgå at investere i de mest skrøbelige lande, for at minimere risikoen. Fra Den Europæiske Centralbank, ECB, er der indført en ny metode til likviditetstildeling i det finansielle system. ECB søger således at sikre rigeligt med likviditet, både i USD og EUR til betrængte europæiske banker, og tiltaget ser indtil nu ud til at have haft den ønskede virkning. Afsmitningen på renterne i Danmark har været positiv, og danske obligationer er fortsat meget efterspurgte fra udenlandske investorer. Den danske fastkurspolitik og budgetdiciplin bevirker fortsat ganske lave renter på alle løbetider, og vedtagelsen af finansloven synes ikke at have påvirket dette. Ultimo 2011 var der således fortsat faldende renter, og det har betydet at 4 % realkredit 2044 lukkede for lånetilbud lige inden nytår. Det har fået kreditforeningerne til at åbne en ny 3,5 % 2044, og der har i den første periode været en pæn interesse for det nye lån. Set fra låntagers side er det nu muligt at konvertere 5 % obligations lån til den nye 3,5 %. Der er tale om en klassisk nedkonvertering, for dels at spare rente her og nu, dels få muligheden for en restgældsreduktion når renten stiger igen. Det nye denne gang er, at låntager med rentetilpasningslån nu har en rigtig god mulighed for, at komme tilbage i fastrentemarkedet. Det bør være oplagt for låntager, at se på mulig heden for enten at komme tilbage til det fastforrentede lån som man forlod, eller se på muligheden for at omlægge eksempelvis halvdelen af ens rentetilpasningslån, og dermed få en forsikring mod rentestigninger til en (historisk) lav rente. Der er dog en vigtig ting man som låntager skal forholde sig til, og det er den såkaldte indlåsningseffekt. Det er det som sker hvis de nye låneserier ikke bliver tilstrækkelige store. Låntager risikerer, at de udstedte obligationer ligger på ganske få hænder, og det betyder at låntager ikke, tilstrækkeligt billigt, kan købe sit lån tilbage i et rentestignings scenarie. Dermed forsvinder en del af den forventede fremtidige 2

3 konverterings gevinst. Det skal dog også bemærkes, at hvis låntagere ønsker at beholde lånet i lang tid, så er rentebesparelsen sikker, og man skal vurdere hvorvidt man kan klare sig uden en restgældsreduktion. Det er BankNordiks forventning at de korte markedsrenter fortsat vil følge udviklingen i de officielle renter. Banken forventer en yderligere rentenedsættelse på 25 basispunkter i starten af det nye år. Dette vil være gældende både i Europa og samtidig/efterfølgende i Danmark. De lange renter vil være påvirket af udviklingen i den generelle økonomi, samt den generelle risikoaversion se forventningsskemaet sidst i denne Markets Update. Aktiemarkedet I EU prøver medlemmerne at holde sammen på unionen og genskabe tilliden til projektet, hvilket skal være medvirkende til at sende statsrenterne i PIIS (Portugal, Irland, Italien og Spanien) ned igen. Herunder er der to muligheder for Eurosamarbejdet: 1. at klare skærene og fortsætte samarbejdet eller 2. sammenbrud! Første alternativ er det mest sandsynlige udfald og Bank Nordiks basisscenarie. Dette udfald fordrer at der bliver skabt tillid til, at der er nok penge i systemet til at holde svage økonomier flydende, samt sørge for, at der ikke sættes en lavine i gang med hensyn til tab i de europæiske banker. I dette scenarie vil aktieåret 2012 for Europa blive et pænt et af slagsen. Angela Merkel udtalte også den 11. januar at Tyskland indledningsvis vil være villig til at skyde yderligere penge ind i ESM. Andet alternativ et sammenbrud af Euroen tillægger BankNordik kun en meget lille sandsynlighed i det nuværende scenarie se ovenfor. Udover økonomiske tab vil det også være et kæmpe prestigetab for særligt Tyskland og Frankrig. Der er mange forskellige udfald hvis Euroen går i opløsning, men fælles for dem alle er at aktiemarkederne vil falde og de vil falde en hel del. troværdige løsninger, åbner det for en ændring i BankNordiks holdning hen i mod Overvægt på aktier. Fra Kina er der på det seneste rapporteret om et større plus på handelsbalancen på 16,5 mia. $ i december (konsensus var på 8,8), hvilket blev initieret af en mindre vækst i importen. Der er set en mindre opbremsning i væksten i Kina, men de kinesiske myndigheder har responderet meget hurtigt, bl.a. indført lempelser i pengepolitikken. Kineserne har offentliggjort PMI for fremstilling, hvilket viste en stigning på 1,3 point til 50,3, hvor særligt komponenten for nye ordre steg med 2 point til 49,8. Den japanske økonomi fik et nyrestød da jordskælv hærgede i starten af 2011, med efterfølgende tsunami og ulykken på Fukushima-atomkraftværket. Seneste tal for PMI i Japan kom ud på 50,2, hvilket var en stigning på 1,2 fra måneden inden. Dette indikerer at der er vækst i produktions-sektoren i Japan om end på et begrænset niveau. Den japanske økonomi fremstår stadig som en lavvækst case der har fokus på at servicere deres store gæld. Fra USA forventes fortsat bedring i jobmarkedet og med en arbejdsløshed på 8,5 % bevæger økonomien sig langsomt men sikkert i den rigtige retning. Det virker til at den amerikanske økonomi er ved at være på fode igen hvis man et kort øjeblik ser bort fra den enorme gæld. Den helt store trigger i år kan vise sig at være byggeindustrien, som nu har ligget forholdsvis stille i en længere periode. Såfremt der kommer der en markant fremgang i dette segment, vil det kunne understøtte den amerikanske økonomi rigtigt pænt hen over 2012, med fortsat faldende arbejdsløshed og støt stigende detailsalg. Offentliggørelsen af de mindre virksomheders syn på økonomien (NFIB) viste en stigning på 1,8 til 93,8. Tallet er ikke historisk imponerende, men det der skal holdes øje med er, hvorvidt der er fremgang at spore, og det er tilfældet for nærværende. Generelt for aktiemarkedet er der tale om en faldende usikkerhed, og indikatoren for dette den såkaldte VIX er faldet til under 20. Dette indikerer at der er en støt stigende interesse for aktier (se forventningsskemaet sidst i Markets Update) Det er BankNordiks holdning med hensyn til Euroen, at failing is not an option. Derfor er kunsten at vurdere risikoen for store fald i aktiemarkederne holdt op imod de forholdsvis billige aktier vi generelt ser på. På den baggrund indstiller vi til en fortsat vægt på aktier. Den helt store spænding bliver udløst den 30. januar når der igen er topmøde i EU. Her skal der fremlægges mere konkrete løsninger på gældskrisen, og hvis dette møde leverer Valutamarkedet 2012 starter på samme facon, som vi forlod Gældskrisen har fortsat hovedfokus for valutamarkedet, og det er især med stærkt fokus på Grækenland og Italien. I forlængelse af den omtalte nedjustering af kreditværdigheden i flere af de såkaldte kernelande i eurozonen har der været et relativt stort pres på EUR. Derudover er der møder i Euro-group og ECOFIN 3

4 den 23. og den 24. januar, og endelig EU-topmøde møde om den omtalte Euro-pagt den 30. januar. Der er altså fortsat mange begivenheder, som kan komme til at præge dagsordenen på valutamarkedet. BankNordik forventer, at der vil kunne opleves mange bump på vejen frem til den endelige løsning. Derfor må der påregnes et nervøst og risikoavers marked de kommende måneder, hvor statsgældsauktioner og politiske udmeldinger vil styre begivenhedernes gang. Indtil fokus bliver fjernet fra gælds krisen, vil makroøkonomi og nøgletal fortsat spille en sekundær rolle i forhold til markedsudviklingen. Udviklingen hen over nytår og starten på 2012 har kun gjort situationen endnu mere prekær for euroen. Vi har set fortsat massivt frasalg af EUR, og det har nu medført at short-positioner i EUR har nået historiske højder. Mange valutaer er nu på et niveau over for EUR, som markedet ikke havde forventet at se så hurtigt. Det er sket udelukkende på grund af den svage fælles valuta, og ikke på grund af de enkelte valutaers egen styrke. Det giver derfor anledning til at BankNordik ændrer syn på nogle af de valutaer, som er steget mest i perioden. Det skal understreges, at den samlede vurdering sker under den forudsætning, at gældskrisen finder sin løsning i løbet af første halvår 2012, og ikke mere vil være et fremtrædende tema, og at eurosamarbejdet består i sin nuværende form. Sker det forventer vi en klart forbedret risikoappetit, med deraf følgende korrektioner i flere af de stressede valutakryds. Se forventningsskenmaet sidst i Markets Update. EUR/USD USD nyder fortsat godt af sin status som safe haven, og en yderligere styrkelse på den korte bane kan bestemt ikke udelukkes. Det er dog værd at bemærke, at EUR/USD aldrig har været mere oversolgt end det er tilfældet p.t. Det i sig selv gør det vanskeligt at tro på en kraftig styrkelse herfra. USD er nu på niveauer over for EUR og DKK, som banken ikke havde forventet at se, før langt henne i 2012, hvor det skulle have været fundamentals, der havde drevet værket. En korrektion er altså forventelig, samtidig med at fokus så igen vil komme på de strukturelle udfordringer i amerikansk økonomi. Derfor ligner det nu på kort sigt en stabil til lidt højere USD, og på længere sigt en svagere USD. Situationen er på en måde vendt på hovedet, i forhold til BankNordiks tidligere scenarie, hvilket i øvrigt gør sig gældende for flere andre valutaer. SEK Hvem skulle nu have troet det? De skandinaviske valutaer er under gældskrisen gået hen og blevet safe haven-valutaer. Det er sket på trods af, at der her er tale om meget små valutaer, som kan have svært ved at absorbere volumen. Dette er baggrunden for den kraftige styrkelse, men dermed også en risiko for, at nedturen kan blive så meget hårdere, når kapitalen igen søger ud. De forholdsvis stærke svenske fundamentals vil dog formodentlig holde en hånd under SEK, så svækkelsen kan nøjes med at blive moderat. På kort sigt vil SEK fortsat være understøttet af markedets flugt ud af EUR. NOK Samme historie som med den svenske krone. Dog ser NOK endnu mere robust ud end SEK, idet fundamentals i Norge er endnu stærkere, ligesom centralbanken formentlig er færdig med rente-nedsættelser. Vær opmærksom på, at likviditeten i NOK er særdeles dårlig, og udlandet er meget lang NOK, så en trafik ud af Norge kan give en voldsom nedadgående bevægelse. BankNordik hælder dog til scenariet med, at en meget stærk økonomi vil begrænse nedturen. På kort sigt fortsat stærk. CHF SNB har fortsat held med at forsvare 120-bunden i EUR/CHF uden det er kommet til de store sværdslag. Centralbankchef Hildebrand, som trådte tilbage efter beskyldninger om insider viden i forbindelse med hustruens valutatransaktioner, er blevet efterfulgt af sin deputy Thomas Jordan. Han var hurtigt ude og bekræfte bunden på 120 i EUR/CHF, og dermed var der lagt låg på alle forsøg på at sende CHF højere. Schweizisk økonomi er nu for alvor ramt af den stærke CHF, og landet er på vej mod et deflationsscenarie, hvilket man for alt i verden forsøger at undgå. Der er ingen tvivl om, at SNB vil hæve bunden yderligere, men blot afventer et valutamarked, der bliver mere venligt stemt over for EUR. Fair value (PPP) i EUR/CHF er omkring 140 (CHF/DKK 531). Der er med andre ord lagt op til en markant svækkelse af CHF, når verden ikke længere er så meget af lave, som det er tilfældet i øjeblikket. JPY Safe haven valuta nr. 1 sammen med USD. Når gældskrisen bliver skubbet i baggrunden og risikoappetitten stiger, vil JPY være en af de valutaer der står til de største klø. Den japanske valuta bliver traditionelt brugt som funding valuta i stor stil, når investorerne tager risiko på bøgerne. GBP Endnu en safe haven valuta, som risikerer et pænt tilbagefald senere på året. Engelsk økonomi er bestemt ikke ude af problemerne, og yderligere kvantitative lempelser i løbet af 2012 kan ikke udelukkes. Igen et eksempel på en valuta, der er styrket på baggrund af andres svagheder, mere end egne fortræffeligheder. 4

5 BankNordik Markets Update Forventningsskema 23. januar 2012 Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Aktuelt 6 mdr. 12 mdr. Korte renter: Volatilitet: DK Nat. bank udlånsrente ECB refinansieringsrente US Fed Funds 0,25 0,70 I-traxx 647 1,00 VIX 18,28 Lange renter: Valuta: Tysk 10-årig rente 1,90 USD/DKK 5,7673 Amerikansk 10-årig rente 2,01 EUR/DKK 7,4349 Dansk 10-årig rente 1,80 GBP/DKK 8,9615 Dansk realkredit, 30-årig 4,08 CHF/DKK 6,1526 Aktier: SEK/DKK 0,8476 OMXC20 405,5 NOK/DKK 0,9689 Dow Jones ,5 JPY/DKK 7,4833 Nasdaq 2.786,8 EUR/CHF 1,2076 EuroStoxx ,0 EUR/USD 1,2889 DAX 6.404,4 Symbol forklaring Ved ændring Stærkt stigende Lettere stigende Uforandret Lettere faldende Stærkt faldende Aktiv-allokering Bankens langsigtede og overordnede anbefalinger til allokering af frie midler. Kunder bør vurdere den anbefalede vurdering i forhold til egen individuel risikoprofil. Aktier Obligationer Kontanter Over- / undervægt: +/- 5 %. Stærk over- / undervægt: +/- 10 %. * Kontanter inkluderer obligationer med en løbetid på op til 2 år dvs. med udløb ultimo

6 Disclaimer Denne publikation er ikke en investeringsanalyse i henhold til 2, nr. 11 i Finanstilsynets bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler og der er således ikke noget forbud mod at handle inden udbredelsen af publikationen. Publikationen er udarbejdet af BankNordik på baggrund af offentligt tilgængeligt materiale. Vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på informationer, som BankNordik har modtaget fra kilder, som BankNordik finder pålidelige, men BankNordik garanterer ikke for materialets fuldkommelighed eller nøjagtighed. Publikationens vurderinger, skøn og anbefalinger er baseret på den angivne dato og kan ændres uden varsel. Publikationen er ikke et tilbud om eller en opfodring til at købe eller sælge værdipapirer, valuta eller finansielle instrumenter. Publikationens vurderinger og skøn træder ikke i stedet for kundens udøvelse af eget skøn over, hvorvidt der skal disponeres i overensstemmelse med de i publikationen anførte vurderinger og skøn. BankNordik indestår ikke for, at de i denne publikation angivne vurderinger og skøn om den fremtidige kurs- og renteudvikling vil være i overensstemmelse med den faktiske kurs- og renteudvikling. BankNordik hæfter således ikke for tab opstået som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne publikations informationer, vurderinger eller skøn. Publikationen er til personligt brug for BankNordiks kunder og må ikke kopieres eller offentliggøres. Redaktionsansvarlig: Kapitalforvaltningschef Peter Egholm Jensen. Redaktionen afsluttet den 20. januar Kontaktpersoner, BankNordik, Markets Investeringsdirektør Henrik Jensen Handel & Investerings-rådgivning: Klaus Waidtløw (DK) Anders Storm (DK) Kim K. Eskildsen (DK) Per Rude Madsen (DK) Høgni Olsen (FO) Jón Danielsen (FO) Portefølje Management: Peter Egholm Jensen (DK) Michael Baagøe (DK) Niels-Henrik Møller (DK) Branch Support: Jette Christiansen (DK) Kim Wogensen (DK) Valutarådgivning Klaus Bach Jensen (DK) Óli Hans Poulsen (FO) Katrin Holm-Jacobsen (FO)

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 23. december 2011 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder BankNordik Markets arbejder kontinuerligt med at foretage vurderinger af, hvordan de finansielle markeder udvikler

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 19. december 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 2013 nærmer sig sin afslutning, og som vi skrev i seneste Markets Update er investorerne begyndt at fokusere

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. august 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder August udviklede sig bedre end mange frygtede. Den spanske redningspakke gav ro, selvom der stadig er detaljer,

Læs mere

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta

Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Schweiz: Opdatering på CHF CHF fortsat en fornuftig fundingvaluta Jens Nyholm, Cheføkonom jny@sparnord.dk (tlf. 96 34 40 57) Michael Sand, FX Sales Analyst msa@sparnord.dk (tlf. 96 34 29 23) 19. marts

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. juli 2012 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Hermed BankNordiks sommerudgave af Markets Update. Juni måned var præget af frygt og risikoaversion på grund af

Læs mere

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien

BankNordik 0. Markets Update. BankNordiks vurdering af de finansielle markeder. 28. juni 2012. Rentekurve Spanien BankNordik Markets Update 28. juni 212 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Efter gentagne mislykkede forsøg er det nu endelig lykkedes at få dannet en regering i Grækenland. Tilsyneladende

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. marts 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden november Recessionen går på hæld holdbart opsving på vej Nøgletal har væeret blandet men nogle har overrasket positivt

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 28. november 2011 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Udsigter for den globale økonomi Der vil fortsat være fokus på det skrøbelige euroområde, der nu er i recession. Vi venter negativ

Læs mere

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest

Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Informationsmøde Investeringsforeningen Maj Invest Jeppe Christiansen CEO September 2014 Agenda 1. Siden sidst 2. The big picture 3. Investeringsstrategi 2 Siden sidst 3 Maj Invest-investeringsmøder Investering

Læs mere

Rente- og valutamarkedet

Rente- og valutamarkedet 2. juni 2010 Rente- og valutamarkedet Markedskommentarer og prognose Fokus siden marts Gældskrisen i eurozonen har udviklet sig fra slemt til meget værre, og enorme redningspakker har været nødvendig for

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 26. september 2013 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Stilheden synes for en stund at have indfundet sig på de finansielle markeder. Der har ellers været nok mulige

Læs mere

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager

KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager Return on Knowledge KAB & Lejerbo Lavrentemiljø udfordringer og årsager 16. april 2015 Dagsorden Årsagen til de lave renter Nationalbankens og ECB s pengepolitiske tiltag herunder opkøb af obligationer

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Renteprognose august 2015

Renteprognose august 2015 .8.15 Renteprognose august 15 Konklusion: Vi forventer, at den danske og tyske 1-årige rente om et år ligger - bp højere end i dag. Dette er en investeringsanalyse Første rentestigning fra Nationalbanken

Læs mere

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012

INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 INVESTERINGSBREV FEBRUAR 2012 SCHMIEGELOW Investeringsrådgivning er 100 % uvildig og varetager alene kundens interesser. Vi modtager ikke honorar, kick-back eller lignende fra formueforvaltere eller andre.

Læs mere

Renteprognose september 2015

Renteprognose september 2015 07.09.2015 Renteprognose september 2015 Konklusion: Vi ser pt. to store emner for de danske renter: For de korte renters vedkommende peger pilen opad, da Nationalbanken nu må være tæt på at begynde deres

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1

TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET. side 1 TEMA: HVORDAN INVESTERER MAN I EN TID MED LAVE RENTER OG STOR VOLATILITET side 1 HVOR SKAL AFKASTET KOMME FRA? side 2 AKTIV ALLOKERING Hvad bidrager mest til porteføljens afkast og risiko Strategiske (langsigtede)

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2012

Markedskommentar Orientering Q2 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13.

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 13. 13. juni 2014, uge 24 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-0,5% 1.930

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge maj 2010 I maj måned, den mest volatile å-t-d, gav HP Hedge et afkast på 1,40%. Samlet set betyder det indtil videre et afkast på 10,71% i år. Benchmark for afdelingen er CIBOR 12 + 5%, som det

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 1. juli 215 I den seneste udgave af Markets Update var det BankNordiks forventning, at der snarligt ville blive fundet en løsning

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Emerging Markets Debt eller High Yield?

Emerging Markets Debt eller High Yield? Emerging Markets Debt eller High Yield? Af Peter Rixen Portfolio Manager peter.rixen@skandia.dk Aktiver fra Emerging Markets har i mange år stået øverst på investorernes favoritliste, men har i de senere

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge marts 2010 HP Hedge gav et afkast på 2,90% i marts måned. Det betyder, at det samlede afkast for første kvartal 2010 blev 7,79%. Afdelingen har nu eksisteret i lige over 3 år, og det er tid at

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 28. august 2014 1200 1000 I den seneste Markets Update fremhævede BankNordik, at den store forskel på denne sommer og de foregående

Læs mere

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM

Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagens makronyt Midtvejsvalg, vækstprognose og ISM Dagen byder ikke på de store nøgletal, men EU-Kommissionen kommer med en ny vækstprognose, og så er der jo Midtvejsvalg i USA. Vi venter dog ingen større

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt 2. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2. kvartal af 2012 var præget af den sydeuropæiske gældskrise samt det generelle makroøkonomiske billede. Trods en positiv start på kvartalet,

Læs mere

kan fremgangen fortsætte?

kan fremgangen fortsætte? De globale økonomiske udsigter De globale økonomiske udsigter kan fremgangen fortsætte? Selve finanskrisen er overstået 6 % %-point Lånerente mellem banker 5 4 percent 3 2 1 0 jan "Sikker rente" maj sep

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41

Global update. Cheføkonom Ulrik Harald Bie. ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Global update Cheføkonom Ulrik Harald Bie ulbi@nykredit.dk +45 44 55 11 41 Konklusioner Forhøjede gældsniveauer bremser væksten globalt Råvarepriser er fortsat under pres Kina har strukturelt lavere vækst,

Læs mere

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011

Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 Finansierings- og rentemøde mandag, den 10. oktober 2011 v/ Driftsøkonom Jørgen Thorø KHL Temaer: Er Europa på vej i Japans vækstfælde? Overlever euroen? Renteniveauer pt. Stigende marginer og bidragssatser

Læs mere

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD).

Island: Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af 5,875 % 2022 Island (USD). 24.1.214 : Afkastpotentiale i dollarobligation Vi anbefaler køb af,87 % 222 (USD). Hvorfor: Tilbyder en attraktiv rente i USD. Renterne ser ikke ud til at være prissat korrekt. Derfor er der et kurspotentiale.

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update 30. januar 2014 BankNordiks vurdering af de finansielle markeder Årets start var præget af ro på de finansielle markeder, indtil stormen fra EM ramte de globale markeder i slutningen

Læs mere

Korte eller lange obligationer?

Korte eller lange obligationer? Korte eller lange obligationer? Af Peter Rixen Portfolio manager peter.rixen @skandia.dk Det er et konsensuskald at reducere rentefølsomheden på obligationsbeholdningen. Det er imidlertid langt fra entydigt,

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Risk & Cash Management Faaborg-Midtfyn Kommune Global økonomi kort fortalt Låneporteføljeanalyse: Historik for 2011 samt status lige nu 27. februar 2012 Status 2011 2 Renteudvikling 3 Globale risikofaktorer

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 30. april 2015 Endnu en måned er gået, og årets første tredjedel er passeret. Resultatet har været historisk flot for aktie markederne

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån

Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån 31.august 2010 Tid til konvertering til 4 % fastforrentet lån Udgiver Realkredit Danmark Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Risikostyring & funding Redaktion Lise Nytoft Bergmann libe@rd.dk Den seneste tids

Læs mere

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år!

Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Nyhedsbrev Kbh. 5. jan. 2015 Markedskommentar december: Mindre plusser afslutter flot år! Året sluttede med en mindre stigning på 0,2-0,3 % pga. lavere renter og en svækket euro. Dermed har vi nu haft

Læs mere

værdien af SEK igennem hele året.

værdien af SEK igennem hele året. 04-09-14 Valuta JyskeMarkets Handelsideer (se vores anbefalede FX Portefølje på side 3) Kortsigtede valutaforventninger(0-1 måned) Kryds Entry Case Entry Termin Target Stop Noter Valuta Spotkurs Forventning

Læs mere

Det er gået for stærkt

Det er gået for stærkt Credit Outlook Europæisk High Yield Det er gået for stærkt Vi nærmer os slutningen af Q1 14 og kan konstatere at investorer har haft en god start på året med kreditspænd, der er kørt ind med 40 bp. og

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 17. april 2015, uge 16 17. april 2015, uge 16 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk Sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500 + 0,7%

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002

Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 Global 2007 Tegningsperiode: 11. september - 24. september 2002 PLUS PLUS - en sikker investering Verdens investeringsmarkeder har i den seneste tid været kendetegnet af ustabilitet. PLUS Invest er en

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. 2007 HP Hedge juli 2009 Juli måned var atter en rigtig god måned for HP Hedge, som endelig er tilbage i en kurs omkring 100. Den indre værdi er nu 100,64, og det betyder at afkastet i juli var 4,44%. Afkastet

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo november 2011 I november opnåede afdelingen et afkast på -0,12% og har dermed givet et afkast i 2011 på 6,66 %. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion November har som sagt været

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. februar 2015 Danmark har én af verdens bedste pokerspillere Gus Hansen. Gus er kendt for at spille meget aggressivt og for

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 29. januar 215 % 9,655 8,7 7,813 5,815 4,9 3,7 2,5 Afskeden med 214 blev en behagelig en af slagsen. End ikke afdæmpede vækstforventninger

Læs mere

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter

Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter 29.1.214 Ugefokus: QE-nedtrapning fortsætter UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Begivenhed Ventet (sidst) Onsdag USD Fed-rentemøde Læs mere Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK - 86 Silkeborg Valutaanalytiker

Læs mere

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat

KRITISKE ANALYSER. Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk. Notat 1 KRITISKE ANALYSER Af Henrik Herløv Lund, økonom cand.scient. adm. www.henrikherloevlund.dk herloevlund@mail.dk Notat TID TIL EFTERTANKE OVER DANSK FASTKURSPOLITIK! Det var godt, at spekulanter ikke løb

Læs mere

Er renterne steget for hurtigt?

Er renterne steget for hurtigt? Er renterne steget for hurtigt? Vi forventer højere renter på 12 måneders sigt, men vi ser også et tilbagefald på den korte bane efter de meget hurtige rentestigninger vi har set den sidste måned. Grunden,

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune 2. marts 2010 Bornholms Regionskommune Finansiel strategi - rapportering Ordforklaring VaR = Value at Risk risiko hvor stor er vores risiko i kroner? Her: Med 95% sandsynlighed det værst tænkelige udfald

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 19. december 2014 December har været en ganske interessant måned, med mindre man altså lever af at sælge olie. Overordnet set,

Læs mere

Pres på kronen årsager og konsekvenser

Pres på kronen årsager og konsekvenser Pres på kronen årsager og konsekvenser Af Peter Rixen Senior Porteføljemanager peter.rixen@skandia.dk Det har været en meget begivenhedsrig start på det danske obligationsmarked i 20. Den Europæiske Centralbank

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. Investeringsrådgiver. HP Fondsmæglerselskab A/S Kronprinsessegade 18, 1. sal DK-1306 København K HP Hedge ultimo august 2011 I august opnåede afdelingen et afkast på 1,20% og har dermed givet et afkast i 2011 på 4,98%. kilde: Egen produktion Afdelingens afkast for august skyldes altovervejende den

Læs mere

Afkast rapportering - oktober 2008

Afkast rapportering - oktober 2008 HP Hedge Ultimo oktober 2008 I oktober gav afdelingen et afkast på -13,50%. Det betyder, at afkast Å-t-d er -30,37% mens afkastet siden afdelingens start, medio marts 2007, har været -27,39%. Index 100

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer.

Globaliseringsredegørelse 2009 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelse 9 opdaterede figurer. Globaliseringsredegørelsen for 9 indeholder et temakapitel om finanskrisen og faren for protektionistiske tiltag. Da kapitlet blev skrevet i foråret 9 og

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk

Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk NR. 6 JUNI 2010 Danske realkreditobligationer uskadt gennem europæisk tumult I den senere tid har usikkerheden omkring den græske gældssituation skabt uro på mange finansielle markeder, men danske realkreditobligationer

Læs mere

Dagens makronyt Tysk industri

Dagens makronyt Tysk industri Dagens makronyt Tysk industri Der kom skuffende nøgletal fra Asien her til morgen. Japansk BNP for 3. kvt. blev nedrevideret lidt, mens der var forventning om en oprevidering. Det var bl.a. erhvervsinvesteringerne,

Læs mere

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13

F I N A N S U G E N. Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52. 28. marts 2014, uge 13 28. marts 2014, uge 13 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-1,2% 1.849

Læs mere

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje

Aktiemarkedet efter finanskrisen. Direktør Søren Astrup Formuepleje Aktiemarkedet efter finanskrisen Direktør Søren Astrup Formuepleje Danske aktier: - hvorfor blev 2009 godt? 2008 burde indtræffe én gang på 200 år (100/0,5) 14 12 Fordeling af aktieafkast i Danmark 1925-2009

Læs mere

BankNordik Markets Update

BankNordik Markets Update BankNordik Markets Update BankNordiks vurdering af de finansielle markeder 26. marts 2015 Dårligt nyt er godt nyt Det gamle ordsprog intet nyt er godt nyt, som i øvrigt er af italiensk oprindelse Nessuna

Læs mere

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N

F I N A N S U G E N FINAN S U G E N 17. oktober 2014, uge 42 F I N A N S U G E N Redaktion Økonomisk sekretariat Chefanalytiker Bjarne Kogut bjarne.kogut@al-bank.dk Direkte: 38 48 45 52 UGENS FINANSMARKED Aktier 7 dage Niveau S&P500-3,4%

Læs mere

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder

Låneanbefaling. Bolig. Markedsføringsmateriale. 8. juni 2012. Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Låneanbefaling Bolig Markedsføringsmateriale 8. juni 2012 Unikke lave renter: Et katalog af muligheder Det kan lyde som en forslidt frase, men renterne er historisk lave og lavere end langt de fleste nogensinde

Læs mere

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune

Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit. Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune Møde mellem Ringsted Kommune og KommuneKredit Evaluering af låneportefølje for Ringsted Kommune 20. februar 2006 Sammenfatning Ringsted Kommunes nuværende låneportefølje må risikomæssigt betragtes som

Læs mere

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM

TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM BRIEF TRE SCENARIER FOR ECB S OPKØBSPROGRAM Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Torsdag i denne uge holder Den Europæiske Centralbank (ECB) rentebeslutningsmøde.

Læs mere

Stresstest bringer os nærmere bankunionen

Stresstest bringer os nærmere bankunionen BRIEF Stresstest bringer os nærmere bankunionen Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME De europæiske banker har lige været igennem en omfattende stresstest. Testen

Læs mere

Kapitel 6 De finansielle markeder

Kapitel 6 De finansielle markeder Kapitel 6. De finansielle markeder 2 Kapitel 6 De finansielle markeder 6.1 Verdens finansielle markeder For bedre at forstå størrelsen af verdens finansielle markeder vises i de følgende tabeller udviklingen

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver

Hedgeforeningen HP. Danske Obligationer. I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Investeringsrådgiver HP Hedge ultimo februar 2012 I februar opnåede afdelingen et afkast på -0,59%. Benchmark er cibor+5% kilde: Egen produktion Tabet skyldes publicering af udtrukne ultimo februar, som ramte stort set hele

Læs mere

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005

PLUSINVEST Nyhedsbrev 1/2005 Opdateret 13. april 2005 PLUSINVEST PLUS Global 2007 PLUS Basisrente 2008 PLUS Extrarente 2008 PLUS 5 Index Basis 2008 PLUS 5 Index Super 2008 PLUS 5 Index Rente 2009 PLUS 5 Index Super 2009 PLUS 5 Index

Læs mere

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012

Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Euro-krisen hvorfor? Jesper Jespersen jesperj@ruc.dk Tirsdag, den 18. september 2012 Fordi ØMUen har en række indbyggede svagheder 1. Konvergens-kriterierne sikrer ikke konvergens 2. Stabilitetspagten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere