JUC Kursus katalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog"

Transkript

1 JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012

2 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse

3 Kursus København Jylland Side Erhvervs- og selskabsret samt bestyrelsesarbejde Aktuel selskabsret 23/11/ M&A-processen fra start til slut 16/11/ Omstrukturering i praksis pga. den nye selskabslov 29/10/ Selskabsret: Specialistkursus 7/6/ Fast ejendom, byggeri og lejeret Digital tingslysning for specialister 13/6/ Entrpriseret - AB 92/AB-Forbruger 14/6/ Forsikrings- og erstatningsret Retshjælpsforsikring 23/10/ Immatrielret, IT ret, databeskyttelsesret, Markedsføringsret og sportsret Etablering i Frankrig 8/10/ EU-udbud for feinschmeckere II 11/6/ Grænseoverskridende markedsføring 15/6/ Kreditaftaleloven ændringerne som følge af forbrugerkreditdirektivet 3/12/ Lov om betalingstjenester og elektroniske penge 29/10/ Persondataloven for feinschmeckere 12/11/ Produktefterligninger & varemærkekrænkelser 22/6/ Spilleloven liberalisering af spillemarkedet 12/11/ Markedsføring via sociale medier, herunder på facebook 13/6/ Insolvens, rekonstruktion, finansiering Rekonstruktion nye regler 6/6/ Ledelse, kommunikation, forhandling og personlig udvikling Professionel forhandling 6/28/ Projektledelse for de skarpe /10/ Spørgeteknik -Sådan får du de svar, du gerne vil have 26/10/ /23/ Sådan bliver du effektiv /11/ Miljøret og landbrugsret Miljøforvaltningsret 30/11/

4 Kursus København Jylland Side Offentligret, kommunalret og forvaltningsret Ny offentlighedslov 21/11/ Strafferet og straffeproces Forenklet voldgiftsbehandling og opstrammet voldgiftsproces 2/11/ Nyheder inden for strafferetten /12/ /12/

5 Aktuel selskabsret 7 Formålet med dette kursus er at behandle nyheder i dansk og europæisk selskabsret op til efteråret 2012, blandt andet: Praksis fra danske domstole og Erhvervsanke- Ændringer af selskabsloven, særligt om den i 23. november 2012, nævnet 2012 gennemførte evaluering og deraf følgende initiativer Andre lovændringer, specielt med fokus på ændringer i efteråret 2012 Underviser Særlige problemfelter Selskabers registrering af selskabsdeltagere Søren Friis Hansen, Professor, CBS EU-Kommissionens forslag af 8. februar 2012 vedr. Forordning om den Europæiske Almennyttige fond Kommissionens initiativer EU-selskabsret (direktiver, forordninger) Aktuel praksis fra EU-domstolen Reform af lov om erhvervsdrivende fonde Sag C-378/10 VALE vedrørende flytning af selskabers hjemsted Emnerne opdateres forinden kurset for at tage højde for aktuelle problemstillinger og nyheder n er advokater og andre, der arbejder aktivt med selskabsret. Pris: Kr

6 M&A-processen fra start til slut 7 Kursets formål er at give deltagerne et overblik over processen i en typisk virksomhedshandel, de forskellige aktører i en virksomhedshandel og de dokumenter, der knytter sig til en transaktion. 16. november 2012, kl Kurset indeholder følgende elementer: Transaktionstyper og motivation for valg af type Aktie- og aktieoverdragelse Forløbet af en virksomhedsoverdragelse Auktionsprocesser Undervisere De forskellige aktører: Rådgiverne, PE fonde, Thomas Weincke, Partner og Advo- Advokatens rolle i forberedelsen af en virksom- Peter Bruun Nikolajsen, Associeret Indledende aftaler kat, Accura Advokatpartnerselskab Partner og Advokat, Accura Advokatpartnerselskab Thomas Kræmer, Associeret Partner og Advokat, Accura Advokatpartnerselskab banker mv. hedsoverdragelse Købesum, herunder earn-out mekanismer Parternes risikoafdækning, herunder garantier, due diligence mv. Typiske transaktionsdokumenter og gennemgang af konkrete eksempler Væsentlige forhandlingsemner Non-solicitation, konkurrence- og kundeklausuler Introduktion til fusionskontrolreglerne Closing Kurset henvender sig til advokater, jurister og andre, der arbejder med M&A. Pris: Kr

7

8 Omstrukturering i praksis pga. den nye selskabslov 7 Kurset vil gennemgå de selskabsretlige, skatte- retlige og værdiansættelsesretlige regler indenfor følgende områder: Virksomhedsomdannelse 29. oktober 2012, kl Tilførsel af aktiver Undervisere Søren Jørgensen, Advokat, Bruun & Hjejle Birgitte Sølvkær Olesen, Advokat, Flink, Halling-Overgaard & Partnere Pris: Kr Aktieombytning Spaltning Fusion Tilbagesalg til udstedende selskab Advokatfuldmægtige og andre, der vil have en indføring i området.

9 Selskabsret: Specialistkursus 7 Kurset tager denne gang udgangspunkt i en grundig gennemgang af følgende emner: Ejeraftaler, herunder mulighederne for håndhævelse af sådanne i lyset af selskabslovens 82, blemstillinger i relation til ejeraftaler m.v. 7. juni 2012, kl Erhvervsstyrelsens praksis, udvalgte emner/pro Egne kapitalandele, ejerlån og selvfinansiering Partnerselskaber Hertil kommer en opdatering af de seneste ændrin- Undervisere Erhvervsstyrelsen/Erhvervsankenævnet. Peter Michael Andersen, Advokat (H), Lars Merrild Hareskov, Advokat (H), ger i selskabslovgivningen, samt nyeste praksis fra Partner, Bech-Bruun Partner, Hørlyck & Steffensen Advokatfirma Kurset henvender sig til virksomhedsjurister, advokater, advokatfuldmægtige og andre, som har et vist kendskab til området eller jævnligt beskæftiger sig med selskabsret, og som ønsker nærmere kendskab til de udvalgte emner. Pris: Kr

10 Digital tingslysning for specialister 7 Få indsigt i det digitale tinglysningssystem. Hvilke omgåelsesskridt, set i forhold til det optimale, er til stede for at sikre anmeldelse af tinglysnings- rettigheder. Kursisterne kan maile spørgsmål og emneforslag til Brian Pedersen på mail: 13. juni 2012, kl herfra, vil kursusindholdet blive endeligt fastlagt ca. Undervisere Brian Pedersen, Sekretariatschef, Tinglysningsretten Grethe Opstrup, Advokat, Holst Advokater domstol.dk. For at kunne tage hensyn til input en måned før kursets afholdelse. Følgende emner kan eksempelvis indgå i kurset: Fuldmagter og selvkontrahering CVR (foreninger, boligforeninger og andre, der ikke har et cvr.nr.) Dødsboer Tinglysningsafgift dokument slettes ved fristudløb Påtaleberettiget servitutdokumenter Servitutter stedfæstelse rids og gmi-fil Bygning på lejet grund, oprettelse, tinglysning på bygningsblad, forespørgsel på bygning på lejet grund Pantebreve Alle professionelle anmeldere af tinglysnings- dokumenter. Forudsætning er, at du har et vist kendskab til tinglysning og har anvendt det digitale tinglysningssystem inden kurset. Pris: Kr

11 Entrpriseret - AB 92/AB-Forbruger 7 Kurset giver deltagerne indblik i de grundlæggende entrepriseretlige regler og retspraksis på området. Derudover gennemgås AB 92 og der inddrages desuden AB-Forbruger og anden relevant lovgiv- ning. Ydermere gennemgås de seneste års princi- anlægsvirksomheder. 14. juni 2012, kl Desuden vil der på kurset blive behandlet følgende pielle kendelser fra voldgiftsnævnet for bygge- og emner: Underviser AB 92 værd at vide Aftaleindgåelse, herunder en kortfattet gennem- Simon Heising, Advokat, Aumento gang af aftaleloven samt en kort orientering om Advokatfirma reglerne for tilbud og overslag Garantibestemmelserne entreprenørens og bygherrens Forsikring og risiko ved byggeri Betalingsregler standsningsretten, renter og inkasso Ansvar for forsinkelse/tidsfristforlængelse Ansvar for mangler, herunder afhjælpningsretten Misligholdelse ophævelse af kontrakter Syn og skøn Konfliktløsning, herunder sagkyndig beslutning Advokater, entreprenører, bygherrer og andre rådgivere, der dagligt har behov for at være be- kendt med de regelsæt, love og bestemmelser, der regulerer byggeriets forhold. Pris: Kr

12 Retshjælpsforsikring 4 En grundlæggende gennemgang af de fælles forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring, samt en kort gennemgang af nyere regler af relevans for retshjælpsforsikringen, herunder retsplejelovens 23. oktober 2012, kl Underviser Gitte Danelund, Advokat, Forsikring & Pension regler om behandling af småsager og gruppesøgsmål, samt reglerne om forbrugerklager. Kurset indeholder desuden en gennemgang af arbejdsprocessen i forbindelse med anmodning og tilsagn om retshjælpsdækning. Følgende emner vil bl.a. blive berørt: Hvem er sikret af retshjælpsforsikringen? Afgrænsning af tvister og omkostninger Fri proces, erstatning og selvrisiko Valg af advokat og anmeldelse til selskabet Særligt om forbrugerklager, når forbrugeren har fået medhold ved et ankenævn Klagenævn Retshjælpsdækning i småsager, afgrænsning, brug af blanket og dækningsomfang Retshjælpsdækning af gruppesøgsmål, anmodning og anvendelse af reglerne om kumulation Kursets målgruppe er advokater, jurister og andre, der arbejder med civile retssager for privatpersoner. Pris: Kr

13 Etablering i Frankrig 7 Kursets formål er at give deltagerne en overordnet indsigt i reglerne for etablering i Frankrig og omhandler: Etableringsformer: Juridiske og strategiske overvejelser i forbin- 8. oktober 2012, kl delse med etablering i Frankrig Køb af virksomhed: Fonds de commerce, garantie de passif eller høring i Comité d Entreprise. Underviser Arbejdsret: Code du Travail og kollektive overenskomster, Patrice Caron, Advokat og Partner, personalekategorier, gennemgang af ansæt- Advokaterne Amaliegade No. 42, telseskontrakt for ledende medarbejdere, København og Paris fremgangsmåde ved opsigelse, Conceil des Prud Hommes Kontrakter: Salgs- og leveringsbetingelser, samt ejendomsforhold Fransk kontrakttradition, Code Civil og Code de Commerce Køb og leje af fast ejendom Det franske notarsystem og generelt om køb af fast ejendom, domicilering af virksomhed, erhvervslejemål (bail commercial) Beskatning Det franske retssystem Pris: Kr Kurset henvender sig til advokater og revisorer, der ønsker et overordnet indblik i lovgivningen for etablering i Frankrig. 13

14 EU-udbud for feinschmeckere II 7 Vi vil gennemgå faldgruber angående formulering og vægtning af lovlige tildelingskriterier samt gennemførelse af tilbudsevalueringen og tildeling af kontrakten 11. juni 2012, kl Radisson Blu Scandinavia Hotel, Nedenstående emner er blot få ud af de mange emner der vil blive gennemgået på kurset: Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Hvilke tildelingskriterier er lovlige, og hvordan Undervisere Hvad gælder om vægtning af tildelingskriterier? Milena Krogsgaard, Advokat, skal de formuleres? Er det lovligt at vægte tildelingskriterier lige? Hvor stort skal udsvinget være? Kammeradvokaten Hvad skal oplyses i udbudsbetingelserne om Advokatpartnerselskab Hvordan anvendes tildelingskriterierne? Jesper Fabricius, Advokat, Accura den valgte evalueringsmodel? Hvordan bedømmes forbehold og uoverensstemmende tilbud? Er det lovligt at anvende pointmodeller? og i givet fald, hvordan? Hvad skal udbudsrapporten indeholde? Kurset henvender sig navnlig til advokater og an- dre jurister, der enten som rådgivere eller ansatte i den offentlige forvaltning eller hos private tilbudsgivere har en vis praktisk erfaring med EU-udbud og regelsættet herom. Pris: Kr

15 Grænseoverskridende markedsføring 7 Kurset vil fokusere på reglerne i en lang række love og EU-regler i diverse direktiver og forordnin- ger. Derudover vil Kommissionens nye direktivfor- slag om forbrugerrettigheder og de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkter for nethandel blive omtalt. 15. juni 2012, kl Kurset vil bl.a. omfatte spørgsmål vedrørende: Jurisdiktions-, værnetings- og lovvalgsspørgsmål Krav til markedsføringen, herunder markeds- Undervisere føringsdirektivets fortolkning og indflydelse på markedsføringsloven Henrik Saugmandsgaard Øe, klausul i grænseoverskridende sager Peter Arnt Nielsen, Professor, Ph.d. Anvendelse af markedsføringslovens general- Forbrugerombudsmand Betydningen af e-handelsdirektivets afsender- LL.M., CBS landsprincip God skik med hensyn til reklamer mv. Problemstillinger ved aftaleindgåelsen, herunder lovvalgsspørgsmål Fortrydelsesret ved fjernsalg Nyhedsbreve mv. (spamforbuddet) Ansvarsretlige problemstillinger vedrørende indholdet på hjemmesider Kurset henvender sig først og fremmest til virk- somheds-/organisationsjurister og advokater, men også dommere og myndighedsansatte mv., der har berøring med markedsføringsretten. Pris: Kr

16 Kreditaftaleloven ændringerne som følge af forbrugerkreditdirektivet 4 3. december 2012, kl Undervisere Henrik Saugmandsgaard Øe, Forbrugerombudsmand Pris: Kr Folketinget har vedtaget lov nr. 535 af 26. maj 2010 om ændring af kreditaftaleloven og markedsføringsloven som følge af forbrugerkreditdirektivet (direktiv 2008/48/EF). Lovændringen har stor betydning for kreditkøb og ydelse af lån til forbrugere, idet der bl.a. skal udarbejdes nye oplysningsskemaer og forretningsbetingelser. Endvidere opstilles der krav til kreditvurdering mv., skærpede krav til oplysning om renteændringer, detaljerede regler om fortrydelsesret, førtidig tilbagebetaling af kreditter og opsigelse af kreditaftaler. Følgende emner vil bl.a. blive berørt: Lovens anvendelsesområde og ufravigelighed Standardoplysninger ved markedsføring af lån, samt oplysningskrav ved særlige typer af lån, herunder kassekreditter og lån mod pant i fast ejendom De prækontraktuelle oplysningskrav og særlige krav til kreditvurdering Udformningen af kreditaftalen, herunder oplysningskrav Beregning af og oplysning om årlige omkostninger i procent (ÅOP) Underretning om ændring i debitorrenten Opsigelse af tidsubegrænsede aftaler Førtidig tilbagebetaling og det økonomiske opgør Regler om kreditformidlere Regler om fortrydelsesret og begrænsninger heri Krav mod kreditgiver ved tilknyttede kreditaftaler Indsigelser i forbindelse med kreditorskifte Tilsyn og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af reglerne Kursets målgruppe er advokater, jurister og andre, 16 der arbejder med ydelse af forbrugslån mv.

17 Lov om betalingstjenester og elektroniske penge 4 Den 1. november 2009 trådte lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester i kraft. Loven, der senere er ændret til også at omfatte reglerne om udstedelse af elektroniske penge (nu lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011 som ændret), (direktiv 2007/64/EF) og e-pengedirektivet (direktiv 29. oktober 2012, kl betalingstjenester, betalingssurrogater og elek- gennemfører EU s betalingstjenestedirektiv 2009/110/EF). Loven gælder derfor i dag både for troniske penge, hvor den ofte har helt afgørende betydning. Det reguleres fx nu, hvem der skal Undervisere lingskort eller en konto er blevet misbrugt, og det Henrik Saugmandsgaard Øe, dække et eventuelt tab i tilfælde af, at et beta- bestemmes, hvornår man har mulighed for såkaldt Forbrugerombudsmand charge back. Følgende emner vil bl.a. blive berørt: Lovens anvendelsesområde, herunder krav om tilladelse mv. Prækontraktuelle og kontraktuelle oplysningskrav Ansvar og hæftelse, muligheden for charge back og de særlige indsigelsesfrister Forældelsesspørgsmål Lovens gebyrregler Overførselsfrister og valør Tilsyn og sanktionsmuligheder Sondringen mellem betalingstjenester, betalingssurrogater og elektroniske penge Pris: Kr Kursets målgruppe er advokater, jurister og andre, der arbejder med elektroniske betalingsløsninger 17

18 Persondataloven for feinschmeckere 4 Kurset vil fokusere på de udfordringer, som persondataloven præsenterer for multinationale virksomheder: I relation til lovens geografiske anvendelsesom- 12. november 2012, kl Videregivelse til tredjelande Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Underviser Tanja Blichfeldt Johnsen, Advokat, NOVI Advokatanpartsselskab råde Outsourcing af databehandling Brug af databehandlere samt underdatabehandlere Anvendelsen af EU Kommissionens standardkontrakter samt bindende virksomhedsregler EU Kommissionens nye standardkontrakt for overførsel af persondata til databehandlere i tredjelande Relevante vejledninger og praksis fra Datatilsy net samt artikel 29-gruppen inddrages. Kursets eksakte indhold fastsættes på baggrund af kursusdeltagernes input til underviseren på novilaw.eu eller telefon inden kurset og på basis af konkrete eksempler i øvrigt. Kurset henvender sig til advokater og virksom- hedsjurister med forudgående kendskab til persondataloven. Pris: Kr

19 Produktefterligninger & varemærkekrænkelser 4 En praktisk orienteret gennemgang af seneste retspraksis og need-to-know -lovgivningen om: Varemærker Markedsføring Design vedr. efterligninger af produkter 22. juni 2012, kl Emballage Ophavsret Varemærker Processuelle regler, der har betydning for rettighedshåndhævelsen Underviser Derudover praktiske guidelines mht. håndteringen Frank Bøggild, Advokat (H), LLM, af produktefterligningssager mv.: HD, Partner i Kromann Reumerts immaterialretsgruppe, medforfatter til Hvordan sikrer virksomheden sine produkter og bogen Markedsføringsloven rettigheder bedst muligt? Hvordan bliver virksomheden opmærksom på krænkelser i tide? Hvordan vurderes det, hvorvidt der er en rettighedskrænkelse? Hvad gør virksomheden rettighedshaveren såvel som krænkeren når en rettighedskrænkelse indtræder? Kurset henvender sig først og fremmest til virksom- heds-/organisationsjurister og advokater, men også til dommere og myndighedsansatte mv., der har berøring med markedsføringsretten og immaterielle rettigheder. Pris: Kr

20 Spilleloven liberalisering af spillemarkedet 4 Folketinget har vedtaget lov nr. 848 af 1. juli 2010 om lov om spil, og dermed er der en samlet regulering af spil i Danmark. På kurset vil der være en grundlæggende gennemgang af de nye regler og den relevante praksis, primært med fokus på den 12. november 2012, kl Med lovens ikrafttræden den 1. januar 2012 er der Undervisere Henrik Saugmandsgaard Øe, Forbrugerombudsmand liberaliserede del med onlinekasino og væddemål. forskellige udfordringer, som vil blive gennemgået. Det er særligt snitflader mellem den monopolise- rede og den liberaliserede del, om tilladelsespro- cessen og håndhævelse af reglerne. Der vil være en gennemgang af reglerne om markedsføring, herunder spørgsmål om procedure. Kurset vil bl.a. omfatte spørgsmål vedrørende: Lovens anvendelsesområde Afgrænsning af liberaliseringen Krav til tilladelsesindehavere Vurdering af ansøgere Markedsføring Salgsfremmende foranstaltninger Bonusregler Tekniske krav Tilbagekaldelse Overtrædelsessager Fakta om markedet Særlige problemstillinger Tilsyn og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af reglerne Pris: Kr Kursets målgrupper er advokater, jurister og andre, der arbejder med spilleloven, markedsføringsret, mv.

21 Markedsføring via sociale medier, herunder på facebook 4 Der er blandt virksomheder en stadig stigende interesse i at markedsføre sig via de sociale medier. I lyset af mediets helt særlige karakter samt at der er tale om sociale netværk med mange private meddelelser, rejser det en række nye markedsfø- virksomhederne. 13. juni 2012, kl Kurset sætter fokus på, hvorledes reglerne for mar- rings- og persondataretlige problemstillinger for kedsføring skal fortolkes i lyset af EU-direktiver, og vil bl.a. omfatte reglerne om: Underviser Reklameidentifikation ( skjult reklame ) Henrik Saugmandsgaard Øe, Uanmodet elektronisk markedsføring, f.eks. Forbrugerombudsmand brugen af funktionen synes godt om Tanja Blichfeldt Johnsen, Advokat, Markedsføring over for børn og unge Novi Advokater et af bannerreklamer Ansvar for markedsføringens indhold mv. Grænseoverskridende markedsføring Endvidere vil de relevante regler på persondataområdet blive nøje gennemgået. Kurset, som vil tage udgangspunkt i en kommende vejledning, retter sig til advokater og virksomhedsjurister, der arbejder med online markedsføring. Pris: Kr

22 Rekonstruktion nye regler 7 Følgende emneområder vil blive berørt på kurset: Identifikation af krisen krisetegn og analyse Regler for drift af insolvenstruede virksomheder De generelle opgaver for ledelse og rekonstruk- 6. juni 2012, kl Likviditet og omkostninger ved rekonstruktionen Underviser Carsten Ceutz, Partner i Bech-Bruun tøren, henholdsvis kreditorernes rådgivere Rekonstruktionsmodellerne målet med en løsning: Tvangsakkord (ligelighedsprincippet, tillids- mænd, afstemningsregler m.v., mindstedividende, retsvirkninger) Frivillige gældsordninger singulære/generelle Erhvervsdrivendes muligheder for at opnå gældssanering Tvangsakkord i konkurs Virksomhedsoverdragelsesmodeller (søsterog datterselskabsmodeller, masseafskedigelser) Kapitaltilførsel og gældskonvertering Forholdet til de enkelte aktører i en rekon- struktion (panthavere, SKAT, banker, øvrige kreditorer, ansatte, LG, ledelse m.v.) Kurset er målrettet advokater og advokatfuldmægtige, der arbejder med insolvensret eller ønsker dette, samt ansatte i den finansielle sektor, ansatte i forsikringsselskaber, der behandler sager Pris: Kr vedrørende rådgiveransvar, revisorer, økonomiske rådgivere og ledere af kriseramte virksomheder.

23 Professionel forhandling 7 Vi forhandler alle hver eneste dag hvis ikke med os selv, da med andre. Dette sker bevidst som ubevidst. Teori kombineret med træning i prak- sis giver større gennemslagskraft og de bedste resultater. Formålet med kurset er: 28. juni kl At få et indgående kendskab til teorierne bag Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Radisson Blu Scandinavia Hotel, forhandling. At få metoder til at forberede, identificere og klassificere forhandlinger i såvel stil, strategi og Underviser taktikker. Mikkel Gudsøe, Chefadvokat, Negotiator.dk At forstå stadierne i forhandling. At lære om kropssprogets betydning. Lær om forhandlinger: Pr. telefon Pr. Alle der beskæftiger sig professionelt med forhandlinger på vegne af sig selv og/eller klienter. Kurset er relevant i alt fra forhandling af kontrakter til forhandlinger af forlig i retssager. Pris: Kr

24 Projektledelse for de skarpe 14 De 2 kursusdage er bygget op omkring konkrete cases, hvor deltagerne får mulighed for at gennemleve et projekt fra start til slut med de udfordringer, risici, interessenter, ændrede forudsætninger m.m., som kendetegner projekter i praksis. 4. oktober oktober 2012 Begge møder kl Konkret vil vi på kurset arbejde med: Projektkommissorium formål, scope og omfang Definitionen af et projekt og projektledelser Eksempler på projekter Organisering af projektet (case) (case) Underviser Projektopstart og initiering Thomas Pulawski, Projektleder, Milepæle (case) Pulawski Consulting ApS Målhierarkiet (case) Estimering af tid og omkostninger (case) Projektplanen (case) Kvalitets- og risikohåndtering (case) Gennemførsel af projektet Afslutning og lukning af projektet Kurset henvender sig til advokater, revisorer, juridiske sagsbehandlere, sekretærer samt administrative medarbejdere. Pris: Kr

25 Spørgeteknik Sådan får du de svar, du gerne vil have 7 I en samtale mellem to mennesker får man som regel svar på, hvad man spørger om. Selvom man dybest set er interesseret i at få et fyldestgørende svar, kan man let komme til at spænde ben for sig selv som udspørger ved at formulere spørgsmåle- ne forkert eller måske stille de forkerte spørgsmål. 23. oktober 2012, kl På dette kursus lærer du teknikken til at få de svar, Radisson Blu Scandinavia Hotel, du gerne vil have. Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Lær at kende forskel på forskellige typer spørgs- 26. oktober 2012, kl Find ud af, hvordan du kan styre en samtale mål og hvornår man skal bruge hvad udelukkende ved at stille spørgsmål Lær at planlægge et interview/samtale, så du får Underviser Bliv bevidst om samtalens muligheder og fald- Paula Larrain, Journalist & kommu- mest muligt ud af din samtalepartner gruber nikationsrådgiver, Direktør i Larrain Lær at vinkle og strukturere et interview Consult Få mulighed for at øve dig i et lukket værksted og oplev selv at sidde under forhør Se eksempler på, hvornår det går godt eller galt for professionelle udspørgere Alle, der har brug for at få svar fra anden part i forbindelse med arbejdet, eksempelvis revisorer eller advokater i forhold til klienter og ledere i forhold til ansatte. Pris: Kr

26 Sådan bliver du effektiv 11 Over to kursusdage vil du ved at have fokus, lære at styre dine arbejdsopgaver gennem praktiske og afprøvede metoder, der giver dig overblik og kontrol med dine forpligtelser. Dag 1: 15. november kl. 09:30 16:30 Dag 2: 22. november kl. 13:00 16:00 Hovedpunkterne for kurset: Hvordan holder man fokus på fokus Gennemgang af De 5 workflow processer Hvordan gør man sine projekter handlingsorienteret Du vil: Underviser Effektivt kunne løse flere opgaver. Mark Mayland, Foredragsholder Have overblik over dine arbejdsopgaver, og Partner, Personligworkflow.com Cand.merc., CBS. Udføre dine opgaver på kortere tid. projekter og fokusområder Kurset er målrettet dig, som gerne vil opnå følgende: Spare tid Være mere produktiv Overholde aftaler Bedre overblik Øge kvaliteten i arbejdet Pris: Kr

27 Miljøforvaltningsret 7 Miljøretlige spørgsmål får stadig større og større betydning, og området er i hastig udvikling. Miljøretten er et meget centralt sagsområde, der har betydning i relation til mange andre retsområder. Det, der ofte viser sig, er, at der alt for sent i ethvert sagsbehandlingsforløb tages hånd om de 30. november 2012, kl private parter, samt overfor myndighederne miljøretlige udfordringer både i forholdet mellem to Kurset har fokus på de væsentligste problemstillinger i relation til sagsbehandlingen med myn- Underviser processer, samt også efterfølgende håndtering af Jesper Hedegaard, Advokat, dighederne, både for så vidt angår ansøgningsmiljøretlige sager. INTERLEX Advokater Der er fokus på følgende punkter: Grundlæggende gennemgang af de enkelte retsområder, herunder planloven, naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven m.fl. Afgrænsning af retsområderne Myndighedsbehandling af miljøretlige sager med fokus på såvel den indledende behandling med ansøgninger, tilladelser mv., samt den efterfølgende behandling af klagesager Behandlingen af miljøretlige sager ved domstolene Kurset henvender sig til såvel jurister, advokat- sekretærer, samt sagsbehandlere ved offentlige Pris: Kr myndigheder og miljøteknikere, der beskæftiger sig med miljøretlige spørgsmål. 27

28 Ny offentlighedslov 7 På baggrund af den betænkning, som Offentlig- hedskommissionen afgav i november 2009, kom- mer der i løbet af 2012 en ny offentlighedslov. Det overordnede sigte med loven er at udbygge lovens grundlæggende princip om åbenhed og demokra- 21. november 2012, kl tidssvarende måde. Underviser Claus Haagen Jensen, Professor, CBS tisk kontrol med den offentlige forvaltning på en Kurset vil også komme ind på en række konse- kvenser af offentlighedsloven f.eks. nye bestemmelser om aktindsigt mv. Formålet med kurset er at indføre kursisterne i den nye offentlighedslov og de nærmere konsekvenser, som denne har for anden lovgivning. Kursets målgruppe er alle, der beskæftiger sig med offentlig ret. Pris: Kr

29 Forenklet voldgiftsbehandling og opstrammet voldgiftsproces 3 Kursets formål er at orientere deltagerne om VBA s regler om forenklet voldgiftsbehandling og om VBA s tiltag for at stramme op på voldgiftsprocessen. Kurset vil omfatte følgende punkter: Forenklet voldgiftsbehandling: 2. november 2012, kl Aftalen Formål Voldgiftsretten Skriftvekslingen og bevisførelsen Undervisere Forhandlingen og afgørelsen Per Helwigh, Sekretariatschef, Opstrammet voldgiftsproces: Cand. jur., Voldgiftsnævnet Overordnet mål Fastlæggelse af tidsplan for sagens forberedelse og berammelse Afgørelse af processuelle spørgsmål Afviklingen af syn og skøn Udeblivelse og manglende fremme af sagen Opfølgning og evaluering Kurset vil være målrettet advokater og andre brugere af Voldgiftsnævnets konfliktløsningsredskaber. Pris: Kr

30 Nyheder inden for strafferetten Kursets indhold vil bl.a. omfatte følgende: Ny lovgivning på det strafferetlige område, der er vedtaget i sidste halvdel af 2011 og vedtages i 13. december 2012, kl Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C 17. december 2012, kl løbet af 2012 op til kursets afholdelse Ny relevant strafudmålingspraksis Anden aktuel praksis på det strafferetlige område Det nærmere indhold af kurset vil blive fastlagt i efteråret 2012, således, at det sikres, at alt relevant aktuelt stof indgår. Kursets formål er at opdatere deltagerne på det Undervisere strafferetlige område, og kurset vil således have Gorm Toftegaard Nielsen, Professor, afgørelser og praksis inden for ca. det sidste år. lic. jur., Århus Universitet Thomas Rørdam, Højesteretsdommer og tidligere forsvarsadvokat fokus på nyheder og ændringer vedr. lovgivning, Kurset vil omfatte straffeloven, speciallovgivningen og straffuldbyrdelsesloven. Kurset henvender sig til advokater, dommere, anklagere og andre jurister, der beskæftiger sig med strafferet. Pris: Kr

31

32 JUC en specialiseret kursusudbyder I JUC fokuserer vi på at skabe efteruddannelse, der giver ny viden og ruster dig til dit daglige arbejde. Vi arbejder på altid at udbyde en bred vifte af kurser, så du har mulighed for at vælge efteruddannelse inden for netop det område, der er relevant for dig. I løbet af 2012 vil vi komme op på at udbyde ca. 90 forskellige kurser fordelt på forskellige områder. Du har derfor mulighed for, at vælge kurser, der dækker dine behov, hvad enten det er fordybelse i dit spe- cialeområde, et nyhedskursus eller ledelses- eller personlige udviklingskurser. Du kan se hele vores udbud af kurser på juc.dk Vi udvikler løbende nye kurser, så finder du ikke det kursus du søger, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte os med idéer og forespørgsler via til eller på telefon FRUEBJERGVEJ KØBENHAVN T: F:

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015

Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov 4. februar 2015 Nyhed! Udkastet til den nye udbudslov er nu fremsat! Begrænset antal pladser tilbage. Mere end 160 er allerede tilmeldt! 1 TALERLISTE Morten Kroon

Læs mere

KONFLIKTLØSNING 2009

KONFLIKTLØSNING 2009 KONFLIKTLØSNING 2009 2 Alle virksomheder, hvad enten de er offentlige eller private, kan komme ud for, at der opstår en konflikt eller tvist med fx en samarbejdspartner. Uafklarede konflikter kan imidlertid

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014

Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 Andersen Partners Advokatfirma inviterer til: Seminar for virksomhedsjurister onsdag den 12. november 2014 1 DK 6000 DE 20354 1 Andersen Partners Vi gør en forskel - sammen! Hos Andersen Partners er mottoet

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Undervisning i udbudsloven

Undervisning i udbudsloven Undervisning i udbudsloven Målrettet og specialiseret undervisning i den kommende udbudslov EU s nye udbudsdirektiv, der blev vedtaget i februar 2014, vil i 2015 blive implementeret i dansk ret via en

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Persondataretligt Forum

Persondataretligt Forum Persondataretligt Forum Persondataretten har ikke nydt større opmærksomhed i såvel den brede offentlighed som i juridiske kredse end netop nu. Med stor hastighed udvikles nye muligheder for at indsamle,

Læs mere

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt

Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 236 Offentligt Europaudvalget, Skatteudvalget, Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 18. april 2011 Grønbog

Læs mere

Den nye danske udbudslov - sådan blev den!

Den nye danske udbudslov - sådan blev den! UDBUDSKONFERENCE Den nye danske udbudslov - sådan blev den! Torsdag den 26. november 2015 1 TALERLISTE Morten Kroon Advokat og partner, Kammeradvokaten Ordstyrer på konferencen Tina Braad Advokat og partner,

Læs mere

Nye bogudgivelser inden for selskabsret

Nye bogudgivelser inden for selskabsret Nye bogudgivelser inden for selskabsret Flere af titlerne fås også i en onlineversion. Se efter markeringen karnov group denmark A/S Sankt Petri Passage 5 1165 KØBENHAVN K T: 33 74 07 00 www.karnovgroup.dk

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009

NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 NYHEDER FRA PLESNER APRIL 2009 CORPORATE COMMERCIAL Lovforslag om den nye selskabslov Af Advokat Jacob Christensen og Advokatfuldmægtig Husna Sahar Jahangir I forsættelse af vores nyhedsbrev af november

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER...

10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER... INVITATION TIL MORGENMØDE 10 ANSÆTTELSESRETLIGE FALDGRUBER VI GENNEMFØRTE MED STOR SUCCES ET TILSVARENDE MORGENMØDE FOR ET PAR ÅR SIDEN, OG VI SÆTTER IGEN FOKUS PÅ 10 NYE PROBLEMSTILLINGER, SOM DET ER

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj

FORDI. Indsigt. Viden er vores værktøj 201 5 Uddra in g i r o g af g o l a t alt ka FORDI Indsigt Viden er vores værktøj Et individuelt, sammenhængende uddannelsesforløb med fokus på faglig, personlig og forretningsmæssig udvikling. Et kompetence-

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D.

INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT PROFESSOR, PH.D. INTERNETRETTEN, 2. udgave, 2012 SUSANNE KARSTOFT Aftaleret og fjernsalg. Kapitel 2 Formkrav og digital signatur Aftaleindgåelse Almindelige aftaleretlige spørgsmål, f.eks. om ugyldighed, begreberne komme

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

E-Business i praksis. E-Business i praksis

E-Business i praksis. E-Business i praksis planen for i dag hvem er ham der taler nu? hvad er referencerammen for dagens emne? hvilke elementer kræves i en lovlig webshop? e-handelsdirektivet og internationale aspekter cases til fredag! 3. marts

Læs mere

Rabatkuponer og social shopping

Rabatkuponer og social shopping Rabatkuponer og social shopping Liberalisering i markedsføringsloven Advokat Heidi Steen Jensen Den 9. oktober 2012 Program 1. Markedsføringsloven før lovændringen 2. Ophævelse af specialforbuddene hvad

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller

Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Udbud med forhandling samt offentliggørelse af evalueringsmodeller Dansk Forening For Udbudsret 15. januar 2015 Tina Braad, Partner Bech-Bruun 2 Anvendelsesområdet for udbud med forhandling ( 60) 1. Ved

Læs mere

Informationsmøde for interesserede

Informationsmøde for interesserede Praktisk IT-jura - med udgangspunkt i teknologi og forretning En uddannelse udarbejdet af DJØF og advokatfirmaet von Haller Informationsmøde for interesserede Mandag den 26. maj 2003 kl. 17.30 i DJØF Mødecenter,

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

FAIF Loven DVCA orientering

FAIF Loven DVCA orientering FAIF Loven DVCA orientering Indledning Den 22. juli 2013 trådte den ny lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. ( FAIF loven ) i kraft. FAIF loven implementerer EU Direktiv 2011/61/EU om

Læs mere

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD...

SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD... INVITATION TIL MORGENMØDE SKAT OG SOCIAL SIKRING I ANSÆTTELSESFORHOLD - 10 TING, SOM HR BØR VIDE OM SKAT OG SOCIAL SIKRING NORRBOM VINDING INVITERER TIL MORGENMØDE TORSDAG DEN 26. MARTS 2015 KL. 9.00 11.30,

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise

Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise 1 Faggruppen for Erhvervsejendomme & Entreprise Kursusprogram 2011-2012 24. november 2011 Kl. 13-17 Lektioner: 4 Radisson Blu Royal Hotel, Mangler ved lejemål og tvisteløsning gennem mediation Mangler

Læs mere

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren

Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Aktuelle seminarer 2013/2014 Invitation til aktuelle seminarer hos Rønne & Lundgren Efter sidste års succes med en samlet række af kontraktseminarer har Rønne & Lundgren besluttet at gentage en samlet

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

Kommissionens grønbog om

Kommissionens grønbog om Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 225 Offentligt Kommissionens grønbog om online spil i det indre marked Skatteudvalget 25. maj 2011 Lidt historik før internettets udbredelse Nationalt begrænset

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010

Ministerialtidende. 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 Ministerialtidende 2010 Udgivet den 29. oktober 2010 27. oktober 2010. Nr. 87. Vejledning til bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (Prisoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted

Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler. Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Retsvirkningerne knyttet til sociale klausuler Majse Jarlov, Advokat Bender von Haller Dragsted Dansk Forening for Udbudsret, København, den 20. maj 2009 Oversigt I. Hvad er sociale klausuler? II. Er sociale

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE

JURIDISK NYT SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE JURIDISK NYT JANUAR 2014 SIDE 2: NY FORBRUGERAFTALELOV SKÆRPER KRAV TIL ERHVERVSDRIVENDE SIDE 4: Rettighed, som kunne påberåbes af lejer over for auktionskøber SIDE 5: Skadelidte har krav på fuld erstatning

Læs mere

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014

Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 Udbud med forhandling hvordan, med hvem og om hvad (direktiv 2014/24/EU) Advokat Torkil Høg 11. november 2014 1 Agenda 1. Introduktion 2. Udbud med forhandling udvalgte problemstillinger 2 1. Introduktion

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS

Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen. Domænenavne. - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Christian Kragelund Thomas Munk Rasmussen Martin Dahl Pedersen Domænenavne - en juridisk håndbog THOMSON REUTERS Forord 5 1. Indledning 13 2. Historik, organisation og lovgrundlag 16 2.1. Hvad er et domænenavn?

Læs mere

Udbud af bygge- og anlægsopgaver

Udbud af bygge- og anlægsopgaver Udbud af bygge- og anlægsopgaver Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Tina Braad Projektkonkurrencer 2 3 Projektkonkurrencer Definitioner: - Projektkonkurrencer er i udbudsdirektivets

Læs mere

Kommercielle kontrakter

Kommercielle kontrakter K u r s u s København 20. og 21. april 2010 5. og 6. oktober 2010 Tilmeld dig direkte på: www.ibceuroforum.dk/komk Kommercielle kontrakter PRAKTISK håndtering af aftale- og kontraktindgåelse Optimér kontrakt-

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager

Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Side 1 af 6 Vejledning om udfyldning af stævningsblanketten til småsager Du kan bruge denne blanket, hvis du vil anlægge en sag ved byretten, og sagen er omfattet af reglerne om sager om mindre krav (småsager).

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015

Nyheder inden for selskabsretten. v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 Nyheder inden for selskabsretten v/niels Kornerup Uddannelsesdagen 2015 2 1. januar 2014 På baggrund af den forudsatte 2 års-revision af SEL: Nedsættelse af kapitalkrav for ApS fra kr. 80.000 til kr. 50.000

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen

Hundested Erhverv 2. oktober 2013. Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Advokat Lone Munk Jensen Hundested Erhverv 2. oktober 2013 Enkeltpersonsvirksomhed ctr. Virksomhedsdri@ i kapitalselskab Godthåbsvej 1, 3300 Frederiksværk Hvad kan vi?

Læs mere

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA

ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED SPØRGESKEMA ANSVARSFORSIKRING TIL ADVOKATVIRKSOMHED 1. generel info SPØRGESKEMA Virksomhedens navn: Telefon: Virksomhedens adresse: CVR nummer: _ Kontaktperson: Mailadresse: Website: Betjener (forsikringsmægler eller

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014

Outsourcing og medarbejdere. v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 Outsourcing og medarbejdere v/ partner Mads Krarup Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Dagens program Hvornår finder virksomhedsoverdragelsesloven anvendelse i forbindelse med offentlig udbud, og hvad

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v. Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 16 Folketinget 2012-13 Fremsat den 3. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation

Læs mere

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder:

1. Generelle oplysningspligter for landinspektører og landinspektørvirksomheder: NOTAT Ajourføring - Ejendomme J.nr. KMS-300-00003 Ref. gitmb Den 17. oktober 2013 Landinspektørers og landinspektørvirksomheders oplysningspligter Formålet med dette notat er, at give et overblik over

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Maj 2014

FAIF nyhedsservice. Maj 2014 FAIF nyhedsservice Maj 2014 Fokus på markedsføring, den seneste udvikling og udarbejdelse af FAIF-ansøgning I dette nyhedsbrev sætter vi i lyset af de seneste lovændringer fokus på reglerne om markedsføring

Læs mere

(Fremtidens) Regulering af cloud computing

(Fremtidens) Regulering af cloud computing (Fremtidens) Regulering af cloud computing Dansk Automationsselskab 2012 Jacob Voetmann Kont. for it-arkitektur og standardisering Digitaliseringsstyrelsen javoe@digst.dk Digitaliseringsstyrelsen og cloud

Læs mere

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber?

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber? Indhold: 1 Udkast til nye anbefalinger om god selskabsledelse 2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede

Læs mere

Translatørforeningen

Translatørforeningen Translatørforeningen KURSUSKATALOG EFTERÅR 2013 Translatørforeningen og kursusudvalget har hermed fornøjelsen af at præsentere kursuskataloget for efteråret 2013. På de næste sider kan du læse om kurserne,

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift

Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift Vilkår for Retshjælpsdækning tilknyttet Pelsdyrfarmens drift 5994-1 Februar 2010 Tillæg til vilkår 5444-5 Pelsdyrsforsikring Indholdsfortegnelse Et par ord til indledning.............................................................

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

sådan går du til domstolene

sådan går du til domstolene sådan går du til domstolene afgørelser fra klage- og ankenævn krav på over 50.000 kr Du har fået ret i klage- eller ankenævnet, men den erhvervsdrivende følger ikke afgørelsen. Nu kan du overveje, om du

Læs mere

1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene

1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark. 3 Omkostningsdækning i forbindelse med forbrugersager ved domstolene Indhold 1 Nyt kodeks om god adfærd på online sociale netværkstjenester i Danmark 2 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet 3 Omkostningsdækning i forbindelse

Læs mere

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren

Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren Side 1 af 5 Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren LOV nr 338 af 18/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Juridiske aspekter af mobil e-handel

Juridiske aspekter af mobil e-handel Juridiske aspekter af mobil e-handel Jan Trzaskowski, juridisk konsulent IBC konference om billing den 12. december 2001 2 Kendetegn ved mobil e-handel Lille skærm Personlig - identifikation Mange unge

Læs mere

Tilbudsloven. 2. udgave

Tilbudsloven. 2. udgave Tilbudsloven Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med kommentarer 2. udgave Af samme forfatter Civilretlig Dokumentsamling (1967) Entreprise og Licitation (1. udg. 1973, 5. udg. 1998)

Læs mere

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte

Rådgivning. Forberede eller gennemføre generationsskifte Skatterådgivning Rådgivning For erhverv HjulmandKaptain kan rådgive erhvervsdrivende i alle skatteretlige forhold. Vores rådgivning er særlig relevant, hvis du for eksempel skal: Etablere selskaber Købe

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1)

Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler 1) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler BEK nr 1185 af 06/12/2004 (Gældende) Bekendtgørelse om forsikringsformidleres ansvarsforsikring,

Læs mere

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013

EARLY WARNING ÅRSMØDE. Hotel Koldingfjord 7. november 2013 EARLY WARNING ÅRSMØDE Hotel Koldingfjord 7. november 2013 1 Per Astrup Madsen Partner - Advokat (H) E-mail: pam@lett.dk Dir. tlf.: +45 33 34 03 49 Mobil: +45 41 61 71 21 Uddannelse: Certificeret insolvensadvokat

Læs mere

Aktindsigt i udbudssager

Aktindsigt i udbudssager IKA foreningen af offentlige indkøbere den 16. juni 2011 Retsgrundlaget med kendelser og eksempler fra praksis v/morten Kroon Advokat (H), Partner Udbudsdirektivets artikel 6 Side 2 1. Viger for: (1) bestemmelser

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE

ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE ARBEJDSUDLEJE DEN DANSKE HVERVGIVERS HÆFTELSE FOR MANGLENDE INDEHOLDELSE Ved advokat Torben Buur - DAHL Herning DISPOSITION SITUATION 1. INTRO SKATTEPLIGT TIL DK 2. HVAD ER ARBEJDSUDLEJE 3. BESKATNING

Læs mere