JUC Kursus katalog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WWW.JUC.DK. JUC Kursus katalog"

Transkript

1 JUC Kursus katalog Sommer/efterår 2012

2 JUC Kurser Fordi vi er garant for Det højeste faglige niveau Aktualitet og relevans Bevis for efteruddannelse

3 Kursus København Jylland Side Erhvervs- og selskabsret samt bestyrelsesarbejde Aktuel selskabsret 23/11/ M&A-processen fra start til slut 16/11/ Omstrukturering i praksis pga. den nye selskabslov 29/10/ Selskabsret: Specialistkursus 7/6/ Fast ejendom, byggeri og lejeret Digital tingslysning for specialister 13/6/ Entrpriseret - AB 92/AB-Forbruger 14/6/ Forsikrings- og erstatningsret Retshjælpsforsikring 23/10/ Immatrielret, IT ret, databeskyttelsesret, Markedsføringsret og sportsret Etablering i Frankrig 8/10/ EU-udbud for feinschmeckere II 11/6/ Grænseoverskridende markedsføring 15/6/ Kreditaftaleloven ændringerne som følge af forbrugerkreditdirektivet 3/12/ Lov om betalingstjenester og elektroniske penge 29/10/ Persondataloven for feinschmeckere 12/11/ Produktefterligninger & varemærkekrænkelser 22/6/ Spilleloven liberalisering af spillemarkedet 12/11/ Markedsføring via sociale medier, herunder på facebook 13/6/ Insolvens, rekonstruktion, finansiering Rekonstruktion nye regler 6/6/ Ledelse, kommunikation, forhandling og personlig udvikling Professionel forhandling 6/28/ Projektledelse for de skarpe /10/ Spørgeteknik -Sådan får du de svar, du gerne vil have 26/10/ /23/ Sådan bliver du effektiv /11/ Miljøret og landbrugsret Miljøforvaltningsret 30/11/

4 Kursus København Jylland Side Offentligret, kommunalret og forvaltningsret Ny offentlighedslov 21/11/ Strafferet og straffeproces Forenklet voldgiftsbehandling og opstrammet voldgiftsproces 2/11/ Nyheder inden for strafferetten /12/ /12/

5 Aktuel selskabsret 7 Formålet med dette kursus er at behandle nyheder i dansk og europæisk selskabsret op til efteråret 2012, blandt andet: Praksis fra danske domstole og Erhvervsanke- Ændringer af selskabsloven, særligt om den i 23. november 2012, nævnet 2012 gennemførte evaluering og deraf følgende initiativer Andre lovændringer, specielt med fokus på ændringer i efteråret 2012 Underviser Særlige problemfelter Selskabers registrering af selskabsdeltagere Søren Friis Hansen, Professor, CBS EU-Kommissionens forslag af 8. februar 2012 vedr. Forordning om den Europæiske Almennyttige fond Kommissionens initiativer EU-selskabsret (direktiver, forordninger) Aktuel praksis fra EU-domstolen Reform af lov om erhvervsdrivende fonde Sag C-378/10 VALE vedrørende flytning af selskabers hjemsted Emnerne opdateres forinden kurset for at tage højde for aktuelle problemstillinger og nyheder n er advokater og andre, der arbejder aktivt med selskabsret. Pris: Kr

6 M&A-processen fra start til slut 7 Kursets formål er at give deltagerne et overblik over processen i en typisk virksomhedshandel, de forskellige aktører i en virksomhedshandel og de dokumenter, der knytter sig til en transaktion. 16. november 2012, kl Kurset indeholder følgende elementer: Transaktionstyper og motivation for valg af type Aktie- og aktieoverdragelse Forløbet af en virksomhedsoverdragelse Auktionsprocesser Undervisere De forskellige aktører: Rådgiverne, PE fonde, Thomas Weincke, Partner og Advo- Advokatens rolle i forberedelsen af en virksom- Peter Bruun Nikolajsen, Associeret Indledende aftaler kat, Accura Advokatpartnerselskab Partner og Advokat, Accura Advokatpartnerselskab Thomas Kræmer, Associeret Partner og Advokat, Accura Advokatpartnerselskab banker mv. hedsoverdragelse Købesum, herunder earn-out mekanismer Parternes risikoafdækning, herunder garantier, due diligence mv. Typiske transaktionsdokumenter og gennemgang af konkrete eksempler Væsentlige forhandlingsemner Non-solicitation, konkurrence- og kundeklausuler Introduktion til fusionskontrolreglerne Closing Kurset henvender sig til advokater, jurister og andre, der arbejder med M&A. Pris: Kr

7

8 Omstrukturering i praksis pga. den nye selskabslov 7 Kurset vil gennemgå de selskabsretlige, skatte- retlige og værdiansættelsesretlige regler indenfor følgende områder: Virksomhedsomdannelse 29. oktober 2012, kl Tilførsel af aktiver Undervisere Søren Jørgensen, Advokat, Bruun & Hjejle Birgitte Sølvkær Olesen, Advokat, Flink, Halling-Overgaard & Partnere Pris: Kr Aktieombytning Spaltning Fusion Tilbagesalg til udstedende selskab Advokatfuldmægtige og andre, der vil have en indføring i området.

9 Selskabsret: Specialistkursus 7 Kurset tager denne gang udgangspunkt i en grundig gennemgang af følgende emner: Ejeraftaler, herunder mulighederne for håndhævelse af sådanne i lyset af selskabslovens 82, blemstillinger i relation til ejeraftaler m.v. 7. juni 2012, kl Erhvervsstyrelsens praksis, udvalgte emner/pro Egne kapitalandele, ejerlån og selvfinansiering Partnerselskaber Hertil kommer en opdatering af de seneste ændrin- Undervisere Erhvervsstyrelsen/Erhvervsankenævnet. Peter Michael Andersen, Advokat (H), Lars Merrild Hareskov, Advokat (H), ger i selskabslovgivningen, samt nyeste praksis fra Partner, Bech-Bruun Partner, Hørlyck & Steffensen Advokatfirma Kurset henvender sig til virksomhedsjurister, advokater, advokatfuldmægtige og andre, som har et vist kendskab til området eller jævnligt beskæftiger sig med selskabsret, og som ønsker nærmere kendskab til de udvalgte emner. Pris: Kr

10 Digital tingslysning for specialister 7 Få indsigt i det digitale tinglysningssystem. Hvilke omgåelsesskridt, set i forhold til det optimale, er til stede for at sikre anmeldelse af tinglysnings- rettigheder. Kursisterne kan maile spørgsmål og emneforslag til Brian Pedersen på mail: 13. juni 2012, kl herfra, vil kursusindholdet blive endeligt fastlagt ca. Undervisere Brian Pedersen, Sekretariatschef, Tinglysningsretten Grethe Opstrup, Advokat, Holst Advokater domstol.dk. For at kunne tage hensyn til input en måned før kursets afholdelse. Følgende emner kan eksempelvis indgå i kurset: Fuldmagter og selvkontrahering CVR (foreninger, boligforeninger og andre, der ikke har et cvr.nr.) Dødsboer Tinglysningsafgift dokument slettes ved fristudløb Påtaleberettiget servitutdokumenter Servitutter stedfæstelse rids og gmi-fil Bygning på lejet grund, oprettelse, tinglysning på bygningsblad, forespørgsel på bygning på lejet grund Pantebreve Alle professionelle anmeldere af tinglysnings- dokumenter. Forudsætning er, at du har et vist kendskab til tinglysning og har anvendt det digitale tinglysningssystem inden kurset. Pris: Kr

11 Entrpriseret - AB 92/AB-Forbruger 7 Kurset giver deltagerne indblik i de grundlæggende entrepriseretlige regler og retspraksis på området. Derudover gennemgås AB 92 og der inddrages desuden AB-Forbruger og anden relevant lovgiv- ning. Ydermere gennemgås de seneste års princi- anlægsvirksomheder. 14. juni 2012, kl Desuden vil der på kurset blive behandlet følgende pielle kendelser fra voldgiftsnævnet for bygge- og emner: Underviser AB 92 værd at vide Aftaleindgåelse, herunder en kortfattet gennem- Simon Heising, Advokat, Aumento gang af aftaleloven samt en kort orientering om Advokatfirma reglerne for tilbud og overslag Garantibestemmelserne entreprenørens og bygherrens Forsikring og risiko ved byggeri Betalingsregler standsningsretten, renter og inkasso Ansvar for forsinkelse/tidsfristforlængelse Ansvar for mangler, herunder afhjælpningsretten Misligholdelse ophævelse af kontrakter Syn og skøn Konfliktløsning, herunder sagkyndig beslutning Advokater, entreprenører, bygherrer og andre rådgivere, der dagligt har behov for at være be- kendt med de regelsæt, love og bestemmelser, der regulerer byggeriets forhold. Pris: Kr

12 Retshjælpsforsikring 4 En grundlæggende gennemgang af de fælles forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring, samt en kort gennemgang af nyere regler af relevans for retshjælpsforsikringen, herunder retsplejelovens 23. oktober 2012, kl Underviser Gitte Danelund, Advokat, Forsikring & Pension regler om behandling af småsager og gruppesøgsmål, samt reglerne om forbrugerklager. Kurset indeholder desuden en gennemgang af arbejdsprocessen i forbindelse med anmodning og tilsagn om retshjælpsdækning. Følgende emner vil bl.a. blive berørt: Hvem er sikret af retshjælpsforsikringen? Afgrænsning af tvister og omkostninger Fri proces, erstatning og selvrisiko Valg af advokat og anmeldelse til selskabet Særligt om forbrugerklager, når forbrugeren har fået medhold ved et ankenævn Klagenævn Retshjælpsdækning i småsager, afgrænsning, brug af blanket og dækningsomfang Retshjælpsdækning af gruppesøgsmål, anmodning og anvendelse af reglerne om kumulation Kursets målgruppe er advokater, jurister og andre, der arbejder med civile retssager for privatpersoner. Pris: Kr

13 Etablering i Frankrig 7 Kursets formål er at give deltagerne en overordnet indsigt i reglerne for etablering i Frankrig og omhandler: Etableringsformer: Juridiske og strategiske overvejelser i forbin- 8. oktober 2012, kl delse med etablering i Frankrig Køb af virksomhed: Fonds de commerce, garantie de passif eller høring i Comité d Entreprise. Underviser Arbejdsret: Code du Travail og kollektive overenskomster, Patrice Caron, Advokat og Partner, personalekategorier, gennemgang af ansæt- Advokaterne Amaliegade No. 42, telseskontrakt for ledende medarbejdere, København og Paris fremgangsmåde ved opsigelse, Conceil des Prud Hommes Kontrakter: Salgs- og leveringsbetingelser, samt ejendomsforhold Fransk kontrakttradition, Code Civil og Code de Commerce Køb og leje af fast ejendom Det franske notarsystem og generelt om køb af fast ejendom, domicilering af virksomhed, erhvervslejemål (bail commercial) Beskatning Det franske retssystem Pris: Kr Kurset henvender sig til advokater og revisorer, der ønsker et overordnet indblik i lovgivningen for etablering i Frankrig. 13

14 EU-udbud for feinschmeckere II 7 Vi vil gennemgå faldgruber angående formulering og vægtning af lovlige tildelingskriterier samt gennemførelse af tilbudsevalueringen og tildeling af kontrakten 11. juni 2012, kl Radisson Blu Scandinavia Hotel, Nedenstående emner er blot få ud af de mange emner der vil blive gennemgået på kurset: Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Hvilke tildelingskriterier er lovlige, og hvordan Undervisere Hvad gælder om vægtning af tildelingskriterier? Milena Krogsgaard, Advokat, skal de formuleres? Er det lovligt at vægte tildelingskriterier lige? Hvor stort skal udsvinget være? Kammeradvokaten Hvad skal oplyses i udbudsbetingelserne om Advokatpartnerselskab Hvordan anvendes tildelingskriterierne? Jesper Fabricius, Advokat, Accura den valgte evalueringsmodel? Hvordan bedømmes forbehold og uoverensstemmende tilbud? Er det lovligt at anvende pointmodeller? og i givet fald, hvordan? Hvad skal udbudsrapporten indeholde? Kurset henvender sig navnlig til advokater og an- dre jurister, der enten som rådgivere eller ansatte i den offentlige forvaltning eller hos private tilbudsgivere har en vis praktisk erfaring med EU-udbud og regelsættet herom. Pris: Kr

15 Grænseoverskridende markedsføring 7 Kurset vil fokusere på reglerne i en lang række love og EU-regler i diverse direktiver og forordnin- ger. Derudover vil Kommissionens nye direktivfor- slag om forbrugerrettigheder og de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkter for nethandel blive omtalt. 15. juni 2012, kl Kurset vil bl.a. omfatte spørgsmål vedrørende: Jurisdiktions-, værnetings- og lovvalgsspørgsmål Krav til markedsføringen, herunder markeds- Undervisere føringsdirektivets fortolkning og indflydelse på markedsføringsloven Henrik Saugmandsgaard Øe, klausul i grænseoverskridende sager Peter Arnt Nielsen, Professor, Ph.d. Anvendelse af markedsføringslovens general- Forbrugerombudsmand Betydningen af e-handelsdirektivets afsender- LL.M., CBS landsprincip God skik med hensyn til reklamer mv. Problemstillinger ved aftaleindgåelsen, herunder lovvalgsspørgsmål Fortrydelsesret ved fjernsalg Nyhedsbreve mv. (spamforbuddet) Ansvarsretlige problemstillinger vedrørende indholdet på hjemmesider Kurset henvender sig først og fremmest til virk- somheds-/organisationsjurister og advokater, men også dommere og myndighedsansatte mv., der har berøring med markedsføringsretten. Pris: Kr

16 Kreditaftaleloven ændringerne som følge af forbrugerkreditdirektivet 4 3. december 2012, kl Undervisere Henrik Saugmandsgaard Øe, Forbrugerombudsmand Pris: Kr Folketinget har vedtaget lov nr. 535 af 26. maj 2010 om ændring af kreditaftaleloven og markedsføringsloven som følge af forbrugerkreditdirektivet (direktiv 2008/48/EF). Lovændringen har stor betydning for kreditkøb og ydelse af lån til forbrugere, idet der bl.a. skal udarbejdes nye oplysningsskemaer og forretningsbetingelser. Endvidere opstilles der krav til kreditvurdering mv., skærpede krav til oplysning om renteændringer, detaljerede regler om fortrydelsesret, førtidig tilbagebetaling af kreditter og opsigelse af kreditaftaler. Følgende emner vil bl.a. blive berørt: Lovens anvendelsesområde og ufravigelighed Standardoplysninger ved markedsføring af lån, samt oplysningskrav ved særlige typer af lån, herunder kassekreditter og lån mod pant i fast ejendom De prækontraktuelle oplysningskrav og særlige krav til kreditvurdering Udformningen af kreditaftalen, herunder oplysningskrav Beregning af og oplysning om årlige omkostninger i procent (ÅOP) Underretning om ændring i debitorrenten Opsigelse af tidsubegrænsede aftaler Førtidig tilbagebetaling og det økonomiske opgør Regler om kreditformidlere Regler om fortrydelsesret og begrænsninger heri Krav mod kreditgiver ved tilknyttede kreditaftaler Indsigelser i forbindelse med kreditorskifte Tilsyn og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af reglerne Kursets målgruppe er advokater, jurister og andre, 16 der arbejder med ydelse af forbrugslån mv.

17 Lov om betalingstjenester og elektroniske penge 4 Den 1. november 2009 trådte lov nr. 385 af 25. maj 2009 om betalingstjenester i kraft. Loven, der senere er ændret til også at omfatte reglerne om udstedelse af elektroniske penge (nu lovbekendtgørelse nr. 365 af 26. april 2011 som ændret), (direktiv 2007/64/EF) og e-pengedirektivet (direktiv 29. oktober 2012, kl betalingstjenester, betalingssurrogater og elek- gennemfører EU s betalingstjenestedirektiv 2009/110/EF). Loven gælder derfor i dag både for troniske penge, hvor den ofte har helt afgørende betydning. Det reguleres fx nu, hvem der skal Undervisere lingskort eller en konto er blevet misbrugt, og det Henrik Saugmandsgaard Øe, dække et eventuelt tab i tilfælde af, at et beta- bestemmes, hvornår man har mulighed for såkaldt Forbrugerombudsmand charge back. Følgende emner vil bl.a. blive berørt: Lovens anvendelsesområde, herunder krav om tilladelse mv. Prækontraktuelle og kontraktuelle oplysningskrav Ansvar og hæftelse, muligheden for charge back og de særlige indsigelsesfrister Forældelsesspørgsmål Lovens gebyrregler Overførselsfrister og valør Tilsyn og sanktionsmuligheder Sondringen mellem betalingstjenester, betalingssurrogater og elektroniske penge Pris: Kr Kursets målgruppe er advokater, jurister og andre, der arbejder med elektroniske betalingsløsninger 17

18 Persondataloven for feinschmeckere 4 Kurset vil fokusere på de udfordringer, som persondataloven præsenterer for multinationale virksomheder: I relation til lovens geografiske anvendelsesom- 12. november 2012, kl Videregivelse til tredjelande Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Underviser Tanja Blichfeldt Johnsen, Advokat, NOVI Advokatanpartsselskab råde Outsourcing af databehandling Brug af databehandlere samt underdatabehandlere Anvendelsen af EU Kommissionens standardkontrakter samt bindende virksomhedsregler EU Kommissionens nye standardkontrakt for overførsel af persondata til databehandlere i tredjelande Relevante vejledninger og praksis fra Datatilsy net samt artikel 29-gruppen inddrages. Kursets eksakte indhold fastsættes på baggrund af kursusdeltagernes input til underviseren på novilaw.eu eller telefon inden kurset og på basis af konkrete eksempler i øvrigt. Kurset henvender sig til advokater og virksom- hedsjurister med forudgående kendskab til persondataloven. Pris: Kr

19 Produktefterligninger & varemærkekrænkelser 4 En praktisk orienteret gennemgang af seneste retspraksis og need-to-know -lovgivningen om: Varemærker Markedsføring Design vedr. efterligninger af produkter 22. juni 2012, kl Emballage Ophavsret Varemærker Processuelle regler, der har betydning for rettighedshåndhævelsen Underviser Derudover praktiske guidelines mht. håndteringen Frank Bøggild, Advokat (H), LLM, af produktefterligningssager mv.: HD, Partner i Kromann Reumerts immaterialretsgruppe, medforfatter til Hvordan sikrer virksomheden sine produkter og bogen Markedsføringsloven rettigheder bedst muligt? Hvordan bliver virksomheden opmærksom på krænkelser i tide? Hvordan vurderes det, hvorvidt der er en rettighedskrænkelse? Hvad gør virksomheden rettighedshaveren såvel som krænkeren når en rettighedskrænkelse indtræder? Kurset henvender sig først og fremmest til virksom- heds-/organisationsjurister og advokater, men også til dommere og myndighedsansatte mv., der har berøring med markedsføringsretten og immaterielle rettigheder. Pris: Kr

20 Spilleloven liberalisering af spillemarkedet 4 Folketinget har vedtaget lov nr. 848 af 1. juli 2010 om lov om spil, og dermed er der en samlet regulering af spil i Danmark. På kurset vil der være en grundlæggende gennemgang af de nye regler og den relevante praksis, primært med fokus på den 12. november 2012, kl Med lovens ikrafttræden den 1. januar 2012 er der Undervisere Henrik Saugmandsgaard Øe, Forbrugerombudsmand liberaliserede del med onlinekasino og væddemål. forskellige udfordringer, som vil blive gennemgået. Det er særligt snitflader mellem den monopolise- rede og den liberaliserede del, om tilladelsespro- cessen og håndhævelse af reglerne. Der vil være en gennemgang af reglerne om markedsføring, herunder spørgsmål om procedure. Kurset vil bl.a. omfatte spørgsmål vedrørende: Lovens anvendelsesområde Afgrænsning af liberaliseringen Krav til tilladelsesindehavere Vurdering af ansøgere Markedsføring Salgsfremmende foranstaltninger Bonusregler Tekniske krav Tilbagekaldelse Overtrædelsessager Fakta om markedet Særlige problemstillinger Tilsyn og sanktionsmuligheder ved overtrædelse af reglerne Pris: Kr Kursets målgrupper er advokater, jurister og andre, der arbejder med spilleloven, markedsføringsret, mv.

21 Markedsføring via sociale medier, herunder på facebook 4 Der er blandt virksomheder en stadig stigende interesse i at markedsføre sig via de sociale medier. I lyset af mediets helt særlige karakter samt at der er tale om sociale netværk med mange private meddelelser, rejser det en række nye markedsfø- virksomhederne. 13. juni 2012, kl Kurset sætter fokus på, hvorledes reglerne for mar- rings- og persondataretlige problemstillinger for kedsføring skal fortolkes i lyset af EU-direktiver, og vil bl.a. omfatte reglerne om: Underviser Reklameidentifikation ( skjult reklame ) Henrik Saugmandsgaard Øe, Uanmodet elektronisk markedsføring, f.eks. Forbrugerombudsmand brugen af funktionen synes godt om Tanja Blichfeldt Johnsen, Advokat, Markedsføring over for børn og unge Novi Advokater et af bannerreklamer Ansvar for markedsføringens indhold mv. Grænseoverskridende markedsføring Endvidere vil de relevante regler på persondataområdet blive nøje gennemgået. Kurset, som vil tage udgangspunkt i en kommende vejledning, retter sig til advokater og virksomhedsjurister, der arbejder med online markedsføring. Pris: Kr

22 Rekonstruktion nye regler 7 Følgende emneområder vil blive berørt på kurset: Identifikation af krisen krisetegn og analyse Regler for drift af insolvenstruede virksomheder De generelle opgaver for ledelse og rekonstruk- 6. juni 2012, kl Likviditet og omkostninger ved rekonstruktionen Underviser Carsten Ceutz, Partner i Bech-Bruun tøren, henholdsvis kreditorernes rådgivere Rekonstruktionsmodellerne målet med en løsning: Tvangsakkord (ligelighedsprincippet, tillids- mænd, afstemningsregler m.v., mindstedividende, retsvirkninger) Frivillige gældsordninger singulære/generelle Erhvervsdrivendes muligheder for at opnå gældssanering Tvangsakkord i konkurs Virksomhedsoverdragelsesmodeller (søsterog datterselskabsmodeller, masseafskedigelser) Kapitaltilførsel og gældskonvertering Forholdet til de enkelte aktører i en rekon- struktion (panthavere, SKAT, banker, øvrige kreditorer, ansatte, LG, ledelse m.v.) Kurset er målrettet advokater og advokatfuldmægtige, der arbejder med insolvensret eller ønsker dette, samt ansatte i den finansielle sektor, ansatte i forsikringsselskaber, der behandler sager Pris: Kr vedrørende rådgiveransvar, revisorer, økonomiske rådgivere og ledere af kriseramte virksomheder.

23 Professionel forhandling 7 Vi forhandler alle hver eneste dag hvis ikke med os selv, da med andre. Dette sker bevidst som ubevidst. Teori kombineret med træning i prak- sis giver større gennemslagskraft og de bedste resultater. Formålet med kurset er: 28. juni kl At få et indgående kendskab til teorierne bag Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Radisson Blu Scandinavia Hotel, forhandling. At få metoder til at forberede, identificere og klassificere forhandlinger i såvel stil, strategi og Underviser taktikker. Mikkel Gudsøe, Chefadvokat, Negotiator.dk At forstå stadierne i forhandling. At lære om kropssprogets betydning. Lær om forhandlinger: Pr. telefon Pr. Alle der beskæftiger sig professionelt med forhandlinger på vegne af sig selv og/eller klienter. Kurset er relevant i alt fra forhandling af kontrakter til forhandlinger af forlig i retssager. Pris: Kr

24 Projektledelse for de skarpe 14 De 2 kursusdage er bygget op omkring konkrete cases, hvor deltagerne får mulighed for at gennemleve et projekt fra start til slut med de udfordringer, risici, interessenter, ændrede forudsætninger m.m., som kendetegner projekter i praksis. 4. oktober oktober 2012 Begge møder kl Konkret vil vi på kurset arbejde med: Projektkommissorium formål, scope og omfang Definitionen af et projekt og projektledelser Eksempler på projekter Organisering af projektet (case) (case) Underviser Projektopstart og initiering Thomas Pulawski, Projektleder, Milepæle (case) Pulawski Consulting ApS Målhierarkiet (case) Estimering af tid og omkostninger (case) Projektplanen (case) Kvalitets- og risikohåndtering (case) Gennemførsel af projektet Afslutning og lukning af projektet Kurset henvender sig til advokater, revisorer, juridiske sagsbehandlere, sekretærer samt administrative medarbejdere. Pris: Kr

25 Spørgeteknik Sådan får du de svar, du gerne vil have 7 I en samtale mellem to mennesker får man som regel svar på, hvad man spørger om. Selvom man dybest set er interesseret i at få et fyldestgørende svar, kan man let komme til at spænde ben for sig selv som udspørger ved at formulere spørgsmåle- ne forkert eller måske stille de forkerte spørgsmål. 23. oktober 2012, kl På dette kursus lærer du teknikken til at få de svar, Radisson Blu Scandinavia Hotel, du gerne vil have. Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C Lær at kende forskel på forskellige typer spørgs- 26. oktober 2012, kl Find ud af, hvordan du kan styre en samtale mål og hvornår man skal bruge hvad udelukkende ved at stille spørgsmål Lær at planlægge et interview/samtale, så du får Underviser Bliv bevidst om samtalens muligheder og fald- Paula Larrain, Journalist & kommu- mest muligt ud af din samtalepartner gruber nikationsrådgiver, Direktør i Larrain Lær at vinkle og strukturere et interview Consult Få mulighed for at øve dig i et lukket værksted og oplev selv at sidde under forhør Se eksempler på, hvornår det går godt eller galt for professionelle udspørgere Alle, der har brug for at få svar fra anden part i forbindelse med arbejdet, eksempelvis revisorer eller advokater i forhold til klienter og ledere i forhold til ansatte. Pris: Kr

26 Sådan bliver du effektiv 11 Over to kursusdage vil du ved at have fokus, lære at styre dine arbejdsopgaver gennem praktiske og afprøvede metoder, der giver dig overblik og kontrol med dine forpligtelser. Dag 1: 15. november kl. 09:30 16:30 Dag 2: 22. november kl. 13:00 16:00 Hovedpunkterne for kurset: Hvordan holder man fokus på fokus Gennemgang af De 5 workflow processer Hvordan gør man sine projekter handlingsorienteret Du vil: Underviser Effektivt kunne løse flere opgaver. Mark Mayland, Foredragsholder Have overblik over dine arbejdsopgaver, og Partner, Personligworkflow.com Cand.merc., CBS. Udføre dine opgaver på kortere tid. projekter og fokusområder Kurset er målrettet dig, som gerne vil opnå følgende: Spare tid Være mere produktiv Overholde aftaler Bedre overblik Øge kvaliteten i arbejdet Pris: Kr

27 Miljøforvaltningsret 7 Miljøretlige spørgsmål får stadig større og større betydning, og området er i hastig udvikling. Miljøretten er et meget centralt sagsområde, der har betydning i relation til mange andre retsområder. Det, der ofte viser sig, er, at der alt for sent i ethvert sagsbehandlingsforløb tages hånd om de 30. november 2012, kl private parter, samt overfor myndighederne miljøretlige udfordringer både i forholdet mellem to Kurset har fokus på de væsentligste problemstillinger i relation til sagsbehandlingen med myn- Underviser processer, samt også efterfølgende håndtering af Jesper Hedegaard, Advokat, dighederne, både for så vidt angår ansøgningsmiljøretlige sager. INTERLEX Advokater Der er fokus på følgende punkter: Grundlæggende gennemgang af de enkelte retsområder, herunder planloven, naturbeskyttelsesloven, jordforureningsloven m.fl. Afgrænsning af retsområderne Myndighedsbehandling af miljøretlige sager med fokus på såvel den indledende behandling med ansøgninger, tilladelser mv., samt den efterfølgende behandling af klagesager Behandlingen af miljøretlige sager ved domstolene Kurset henvender sig til såvel jurister, advokat- sekretærer, samt sagsbehandlere ved offentlige Pris: Kr myndigheder og miljøteknikere, der beskæftiger sig med miljøretlige spørgsmål. 27

28 Ny offentlighedslov 7 På baggrund af den betænkning, som Offentlig- hedskommissionen afgav i november 2009, kom- mer der i løbet af 2012 en ny offentlighedslov. Det overordnede sigte med loven er at udbygge lovens grundlæggende princip om åbenhed og demokra- 21. november 2012, kl tidssvarende måde. Underviser Claus Haagen Jensen, Professor, CBS tisk kontrol med den offentlige forvaltning på en Kurset vil også komme ind på en række konse- kvenser af offentlighedsloven f.eks. nye bestemmelser om aktindsigt mv. Formålet med kurset er at indføre kursisterne i den nye offentlighedslov og de nærmere konsekvenser, som denne har for anden lovgivning. Kursets målgruppe er alle, der beskæftiger sig med offentlig ret. Pris: Kr

29 Forenklet voldgiftsbehandling og opstrammet voldgiftsproces 3 Kursets formål er at orientere deltagerne om VBA s regler om forenklet voldgiftsbehandling og om VBA s tiltag for at stramme op på voldgiftsprocessen. Kurset vil omfatte følgende punkter: Forenklet voldgiftsbehandling: 2. november 2012, kl Aftalen Formål Voldgiftsretten Skriftvekslingen og bevisførelsen Undervisere Forhandlingen og afgørelsen Per Helwigh, Sekretariatschef, Opstrammet voldgiftsproces: Cand. jur., Voldgiftsnævnet Overordnet mål Fastlæggelse af tidsplan for sagens forberedelse og berammelse Afgørelse af processuelle spørgsmål Afviklingen af syn og skøn Udeblivelse og manglende fremme af sagen Opfølgning og evaluering Kurset vil være målrettet advokater og andre brugere af Voldgiftsnævnets konfliktløsningsredskaber. Pris: Kr

30 Nyheder inden for strafferetten Kursets indhold vil bl.a. omfatte følgende: Ny lovgivning på det strafferetlige område, der er vedtaget i sidste halvdel af 2011 og vedtages i 13. december 2012, kl Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C 17. december 2012, kl løbet af 2012 op til kursets afholdelse Ny relevant strafudmålingspraksis Anden aktuel praksis på det strafferetlige område Det nærmere indhold af kurset vil blive fastlagt i efteråret 2012, således, at det sikres, at alt relevant aktuelt stof indgår. Kursets formål er at opdatere deltagerne på det Undervisere strafferetlige område, og kurset vil således have Gorm Toftegaard Nielsen, Professor, afgørelser og praksis inden for ca. det sidste år. lic. jur., Århus Universitet Thomas Rørdam, Højesteretsdommer og tidligere forsvarsadvokat fokus på nyheder og ændringer vedr. lovgivning, Kurset vil omfatte straffeloven, speciallovgivningen og straffuldbyrdelsesloven. Kurset henvender sig til advokater, dommere, anklagere og andre jurister, der beskæftiger sig med strafferet. Pris: Kr

31

32 JUC en specialiseret kursusudbyder I JUC fokuserer vi på at skabe efteruddannelse, der giver ny viden og ruster dig til dit daglige arbejde. Vi arbejder på altid at udbyde en bred vifte af kurser, så du har mulighed for at vælge efteruddannelse inden for netop det område, der er relevant for dig. I løbet af 2012 vil vi komme op på at udbyde ca. 90 forskellige kurser fordelt på forskellige områder. Du har derfor mulighed for, at vælge kurser, der dækker dine behov, hvad enten det er fordybelse i dit spe- cialeområde, et nyhedskursus eller ledelses- eller personlige udviklingskurser. Du kan se hele vores udbud af kurser på juc.dk Vi udvikler løbende nye kurser, så finder du ikke det kursus du søger, vil vi meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte os med idéer og forespørgsler via til eller på telefon FRUEBJERGVEJ KØBENHAVN T: F:

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

forår Juridiske kurser 2010

forår Juridiske kurser 2010 Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/advokat forår Juridiske kurser 2010 juridiske kurser for advokater, jurister og juridiske sagsbehandlere Aktuelle juridiske kurser Fokus på praktisk anvendelighed

Læs mere

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK

KURSUSPROGRAM FOR SOMMeR/eFteRåR 2015 OBLIGAtORISK efteruddannelse FOR ReVISOReR ReVISOReRNeS-HR DK KURSUSPROGRAM FOR sommer/efterår 2015 OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE FOR REVISORER Revisorernes-HR DK Obligatorisk efteruddannelse til fornuftige priser REVISORERNES HR GENNEMFØRER REKRUTTERINGER, FUSIONER

Læs mere

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension

Nye muligheder for offentlig-private selskaber. nye muligheder for finansiering af klimainvesteringer. skærpede betingelser for førtidspension Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01/2013 horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Nye muligheder for offentlig-private selskaber nye muligheder for finansiering

Læs mere

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma

KURSUS- PROGRAM LIGE TIL SAGEN. Advokatfirma KURSUS- PROGRAM 2014 13 LIGE TIL SAGEN Advokatfirma ACADEMY KURSER 2014 KURSUSTILBUD ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Opsigelser og fratrædelsesaftaler... 7 CORPORATE COMMERCIAL Partnerselskaber... 8 Omstrukturering...

Læs mere

Prisen som markedsføringsvåben

Prisen som markedsføringsvåben JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 03/2013 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor Prisen som markedsføringsvåben Et

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

2 0 1 3 Kursuskatalog

2 0 1 3 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog 2013 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte

kontrakthåndtering CORPORATe Corporate Fokus: Fondens revisor Nye regler for beskatning af ansatte JURIDISK Nyhedsmagasin Nr. 01/2012 CORPORATe NEWSLETTER Horten yder full-service juridisk rådgivning til virksomheder i det private erhvervsliv og den offentlige sektor God kontrakthåndtering Corporate

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

UDDANNELSE ØKONOMISK KRIMINALITET

UDDANNELSE ØKONOMISK KRIMINALITET UDDANNELSE ØKONOMISK KRIMINALITET 2014 1 UDDANNELSE 2014 Forord 3 GRUNDLAGET ANKLAGER Grunduddannelsen som anklager 6 POLITIANKLAGER Politianklager 8 ADMINISTRATIV Hvad kan jeg sige? 10 Straffesagen skridt

Læs mere

Kursusoversigt under flappen

Kursusoversigt under flappen Kursuskatalog 2011 Kursusoversigt under flappen Efteruddannelse for jurister (fortsat) Ledelse og administration Uddannelse for retsbude, servicemedarbejdere og vagtpersonale Uddannelse for alle medarbejdere

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER

Juridisk rådgivning. Der er masser af hjælp at hente TEMA FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 UDNYT AKTIVERNE STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER STIL KRAV TIL DIN RÅDGIVER S02 UDNYT AKTIVERNE OPTIMALT S06 FINANSKRISEN SENDER VIRKSOMHEDER TIL TÆLLING S10 ANNONCETILLÆG DECEMBER 2011 TEMA PRODUCERET AF PARTNER PUBLISHING OG DISTRIBUERET MED BERLINGSKE

Læs mere

uddannelse økonomisk kriminalitet

uddannelse økonomisk kriminalitet uddannelse økonomisk kriminalitet 2015 1 Uddannelse 2015 Forord 3 Grundlaget Anklager Grunduddannelsen som anklager 6 Politianklager Politianklagerens retsarbejde nyt 8 Administrativ Administrativ medarbejder

Læs mere

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter

Konsulentbistand og store efterregninger. Parkeringsanlæg kan pålægges dækningsafgifter Nyhedsmagasin for kommuner Nr. 01 /2010 Ret & Indsigt horten yder full-service juridisk rådgivning til kommuner, offentlige og private virksomheder Konsulentbistand og store efterregninger forholdsregler

Læs mere

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven)

Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) Analyse af dele af lov om omsætning af fast ejendom (ejendomsmæglerloven) 19. november 2013 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 6 1.1 BAGGRUND FOR ANALYSEN... 6 1.1.1 Gældende lovgivning... 6 1.2 ANALYSENS

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

kursuskatalog 2013 14

kursuskatalog 2013 14 kursuskatalog 2013 14 indhold * Kurset kan tages enkeltvis eller som del af hele kursusrækken Fra registreret til statsautoriseret revisor 3 Forord - Revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere