VisjoNær: Stine Juul Jensen - sjje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisjoNær: Stine Juul Jensen - sjje"

Transkript

1 VisjoNær: Stine Juul Jensen - sjje Morten Skat Fogh Christiansen - msfc Hjørdis Maria Longva - hmar Re-design av Dansk Design Center sine hjemmesider Delavlevering av eksamensprosjekt Webdesign og Webkommunikation Hold 2 Underviser: Brian Everitt TA: Caroline Pedersen Webdesign og Webkommunikation - Hold 2 ITU - Efteråret 2010

2 Innholdsfortegnelse: Del 1 - Forundersøgelse og indledende betragtninger Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Case præsentation herunder kommunikationssituation og genreanalyse Metode - Tilgang til feltet og designprocessen - Grounded theory (vores tilgang til feltet og data) - Iterativt design kontra vandfaldsmodel (konvergens/divergens) (proces) - Brugercentreret design (proces) (oplæg til brugertests) Målgruppeafgrensing Målgruppeanalyse resultater fra brugerundersøgelse personaer Del 2 - Design og re-design Konceptudvikling (kommunikationsplan) Evaluering af informationsarkitektur på det eksisterende site Wireframes Sketching Prototyper Det nye design Sitemap og overordnet informationsstruktur Brugertest, Attrakdiff + evt key task og get it Redesign på baggrund af tests Brugertest, Attrakdiff Diskussion Konklusion Perspektivering Evt. metodekritik Litteraturliste Vedlegg: Wireframes Resultat fra innledende tester - Attrakdiff Moodboard 2

3 Innledning Vårt prosjekt har vært å skape et redesign av av Dansk Design Center sin hjemmeside, som særlig imøtekommer de allminnelige besøkende til designsenteret og de særlige forventninger og behov dette brukersegmentet har i forhold til institusjonens hjemmesider. Vi har fordypet oss i betraktninger rundt digital sjangerteori, vekting mellom estetiske og pragmatiske kvaliteter - og sammenfall mellom disse og endelig også spenningsforholdet mellom nettstedet som et domene for opplevelse i seg selv, og samtidig som en representasjon for designsenteret som fysisk sted. Problemfelt Den overordnede kontekst Internettet har etterhvert inntatt rollen som en av de viktigste kommunikasjonskanalene i samtiden. I løpet av få tiår har internettet gått fra å være en teknisk kuriositet, til å være en vesentlig del av vanlige borgeres hverdag, og da ikke bare som monologisk kommunikas- handling, informasjonshenting og praktiske gjøremål. I takt med den tekniske utviklingen endres også våre vaner for nettbasert kommunikasjon, både med tanke på hvordan vi selv ferdes i det digitale domenet, og hvordan vi forventer andre aktører legger til rette får vår ferdsel. Overordnet er det en etablert forventning at nunder at alle vesentlige institusjoner, virksomheter og enkeltpersoner i en eller annen form er representerte det digitale rom. Tidligere har det ofte blitt oppfattet som en eventuell bonus, om virksomheter og andre instanser har hatt velfungerende og innbydende hjemmesider. Disse har vært biprosjekter, som man har oppdatert noenlunde og ellers latt styre seg selv. Men nå er situasjonen snarere den, at en velfungerende og representativ hjemmeside er en nødvendighet om man ønsker å være med i konkurransen om vår tids aller viktigste ressurs; oppmerksomhet. I mange tilfeler vil hjemmesidene på internettet være den aller første muligheten en bedrift er en mulighet, men samtidig en stor utfordring, og en oppgave hvor tilsynelatende likegyldige detaljer kan ha mye mer å si enn hva man gjerne skulle tro. Hvis man ønsker å bli lagt merke til er det ikke tilstekkelig å sørge for at det som står skrevet på hjemmesidene er korrekt. I vel så stor grad handler det om helheten av uttrykket. Det blir essensielt døve tekstelementene, eller skape spenninger i det budskapet avsenderen har hatt som sin intensjon. I tillegg gir internettet som kommunikasjonsplattform i mye større grad enn de tidligere medier mulighet til å integrere interaktive elementer i ytringers struktur, noe som igjen er med på å danne forutsetninger for brukernes forventninger og måten nettstedets innhold iøvrigt er organsiert på. 3

4 Å skape et godt design for nettsteder er krevende. Man skal imøtekomme brukernes forventninger, men samtidig helst gi dem noe mer enn hva de forventet, overaske, men ikke forvirre dem. Deres informasjonsbehov og subjektive motivasjon for å gå inn på siden skal være et ledende prinsipp for den overordnede utforming, men samtidig trenger nettstedet tydelige og helst entydige budskap for å kunne slå gjennom i et digitalt rom som preges av betydelig kommunikativ støy pga mengdene informasjon som er tilgjengelig, fragmenterte kommunikasjonssituasjoner og hastighet som noen av de vesentligste faktorer. Den konkrete kommunikasjonssituasjon Vi vil senere i denne oppgaven ofte vende tilbake til de temaene som er skissert over, men da helst satt i perspektiv av vårt konkrete prosjekt, som er å skape et redesign av av Dansk Design Center sitt nettsted hvor vi særlig imøtekommer de behov og forventninger som ligger hos de allminnelige besøkende til centeret. DDC har en mangefassetert interessentgruppe, og er dermed bare et utstillingssted på lik linje med andre museer, men samtidig et samlingspunkt for folk som jobber med design professjonelt samt en vitenskapende institusjon og tenktetank. Centeret har tidligere primært vært orientert mer mot designbransjen internt enn de designinteresserte privatpersoner. Som konsekvens av denne nedprioriteringen opplever senteret synkende besøkstall til sine utstillinger og blir i noen grad oppfattet som lukket og ekskluderende av den delen av målgruppen som ikke har en professjonell tilknyting til stedet. På grunnlag av de innledende undersøkelser vurderer vi også at det er rom for utbedring i forhold til estetiske verdi. Ettersom centeret nettopp arbeider for å fremme det nyskapende og oppsiktsvekkende må det være et poeng i seg selv at nettstedet gjenspeiler denne egenskapen, noe vi mener sidene per i dag ikke gjør i særlig stor grad. Vi vil forsøke å omformulere Dansk Design Center sin digitale selvrepresentasjon, slik at nettstedet i større grad imøtekommer den alminnelig besøkende som interessent. Det er besøkstall men også i kraft av å demonstrere den formidlingsvilje og samfunnsfunksjon som centeret presenterer som målsetting i sin visjons- og missjonserklæring. Ved å ta også dette segmentet av sin målgruppe på alvor vil institusjonen styrke sin troverdighet i det offentlige, og sannsynligvis også styrke sin rolle som faglig sentrum for bransjen. Som grunnlag for våre designvurderinger har vi mellom annet fokusert mye på sjangerteori dvs: Museum og andre utstillingssteders hjemmesider som en særlig sjanger. Derin- tale uttrykk og hvordan Dansk Design Center skiller seg ut i forhold til de intstitusjonene det er naturlig å sammenligne den med.. Vektingen mellom et nettsteds ulike funksjoner i forhold til en målgruppe. Derunder de hedonistiske kvaliteter på den ene siden(hvordan siden virker følelsesmessig og tilfredstiller behov av en mer abstrakt karakter ved å være inspirerende og innovativ i sitt uttrykk) og 4

5 hvilken grad det kan la seg gjøre å ivareta begge disse perspektivene som prioriteter i arbeidet med et nytt design for DDC, og dermed unngå den stereotypiske forestilling om at det brukervenlige og oversiktlige nødvendigvis ikke samtidig kan være nyskapende og i noen høyere grad interessant. Problemformulering Det bør muligens presiseres at dette avsnittet stadig ennå er gjenstand for kontinuerlig bearbeidelse. Retningen er dog den rette. På grunnlag av de overstående betraktninger har vi valgt å jobbe utifra følgende problemstilling i vårt designprosjekt: Hvordan kan Dansk Design Centers hjemmeside redesignes, så at denne blir mer overskuelig og imøtekommer målgruppen udstilingsbesøgende sine estetiske og pragmatiske behov på en hensiktmessig måte? Som supplement til denne problemstillingen vil vi også dra veksler på følgende arbeidsspørsmål i prosessen: Hvem er målgruppen besøgende på DDC? Hvad kendetegner dem? Hvilke konkrete forventninger og behov har de som besøkende på siden? Hvordan henvender man sig mest effektfuldt til denne gruppen? Hvordan laver vi et overskueligt og brukervenlig uttrykk, som samtidig respekterer afsenders identitet som et senter for nyskapende og estetisk utfordrende design? Hva er de egentlige kjernekomponentene i DDCs konsept og hvordan kan disse best METODE Grounded theory Rent metodisk placerer vi os indenfor forskningstraditionen Grounded theory. Dette er en metodisk tilgang der, inspireret af Strauss og Glasers induktive metodologi, udmærker sig ved forskerens udtalte ønske om fuld åbenhed overfor datamaterialet for på denne måde at tillade processer, mønstre etc. at fremkomme så upåvirket som muligt (evt. kilde). Teorien om den induktive forsknings metodologi er udviklet i 1960 erne, og bygger på den antagelse, at det er muligt at gennemføre induktive studier af et felt i et sådant omfang og på en sådan måde, at teori dannes fra studier i feltet selv. (Ambrosius Madsen, 2003: 81). Det er netop dette, der er det springende punkt i metodologien og også her, at denne adskiller sig markant fra andre forskningsmetodikker; det er ikke forskeren, der med egne antagelser, ideologier og prioriteringer, anlægger fokus og tema i feltet. Feltet rummer et eget 5

6 narrativ, eksisterende uvedkommende af forskeren, og forskeren skal som mellemmand gøre dette tilgængeligt for studier. Forhåbningen i Grounded Theory er, at teori, temaer og perspektiver skal kunne udvikle sig fra den konkrete kontekst. Ikke på forhånd være fremlagt af forskeren. I en brugercentreret systemudvikling er dette en brugbar tilgang, da det netop er forhåbningen, at designprocessen tager udgangspunkt i brugeroplevelsen frem for udviklerens oplevelse. I forhold til den mere ultimative udlægning af Grounded Theory, der insisterer på en fuldstændig felt-autencitet og dermed afskriver enhver påvirkning fra forskningsprocessen (Ambrosius Madsen, 2003: 82), indtager vi dog et mere pragmatisk standpunkt. Vi ser styrken i teorien som værende princippet om, at teori og data skal udvikle sig fra feltet samtidig med anerkendelsen af en vekselvirkning med forskeren i denne udvikling. Det vil sige, at data fremkommer fra feltet i samspil og under påvirkning af den analytiske proces samtidig med, at forskeren har som eksplicit mål at lade konteksten og ikke forudindtaget disse og endelig teoretisering på baggrund af analyseresultaterne således i tæt forhold til hinanden. Udover at man induktivt udvikler teori på baggrund af data, er et centralt element i tilgangen, at man arbejder iterativt (Bryman (2004) s ). Som følge af det metodiske udgangspunkt, sker en intenderet given afkald på egne forudindtagede teorier om DDC s webside til fordel for den iterative evaluerings og redesignproces. For netop at kunne tage udgangspunkt i feltet selv, kræver det, at vi konstant går til brugerne og lader dem evaluere designet og derigennem lader os inspirere af brugernes oplevelse frem for egne. Med andre ord sker en løbende vekselvirkning mellem udvikling af teori og empiri, som skal være med til at forbedre det endelige brugerorienterede design. 1.2 Iterativt brugercentreret design række punkter hvorpå det de alle tager udgangspunkt. Et af disser er brugen af brugercentreret design der har stort fokus på inddragelsen af brugen i selve udviklingsprocessen, elementer. Formålet med inddragelsen af brugerne er at ende ud med et mere korrekt og brugbart produkt (Sharp et al: 2007, s & s ). I det iterative design er det netop den, i det forrige afsnit, nævnte gentagende evaluering, der er central, for på denne måde at kunne optimere designet. Når designere og brugere interagerer med designet, vil der fremkomme nye erfaringer og viden, der skal implementeres i designet (Sharp et al, 2007: 28ff). I den iterative designproces tillader man denne livscykliske evolution at gentage sig igen og igen indtil man er tilfreds med produktet. &Lewis: 1985). at den lineære tilgang den foreskriver, have været begrænset til at afslutte et delelement før det næste kan påbegyndes. Ved brugen af den iterative tilgang, som grounded theory 6

7 Dermed facilliteres en løbende evaluering og præcisering af de udstukne opgaver (Sharp et al. 2007: p ). Inddrag evt. Design handler om Funktion, Æstetik og Teknik modellen fra Birkvig, 1999: 7 Den iterative tilgang muliggør endvidere en intensiv inddragelse af brugerne i hele processen, ved hjælp af løbende interviews og brugertests. Dette sikrer, at man designer til reelle brugere og derfor minimerer risikoen for, at der må laves store ændringer efterfølgende, som det kunne have været tilfældet med, med en evt. brug af en vandfaldsinspireret tilgang. Da vores tilgang overvejende har været pragmatisk, med et ønske om at inddrage brugerne mest og oftest muligt, har det resulteret i at vi løbende har udført både kvalitative og kvantitative undersøgelser. Dermed kombineres to metoder til empiri indsamling, hvorved metodetriangulering opstår. Proces I dette afsnit præsenteres kort de metoder og teknikker, vi har anvendt i forbindelse med dataindsamling og teoretisk analyse. Præsentationen skal dog ikke ses som en komplet gennemgang af de metoder og teorier vi benytter i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten. Derimod vil vi løbende forklare de brugte elementer når vi applikerer dem. Figuren herunder viser vores interative dataindsamling (vil senere blive uddybet til at blive en konvergens/divergens model, der omfatter samtlige punkter som vi inkluderer i denne projektrapport). 7

8 Målgruppeafgrænsning Hvad er en målgruppe? Hvem er målgruppen? Vi har afgrænset ud fra Florida. Konkretiseret igennem Gallup. Bourdieu. Kvalitative interviews, beskrivelse + resultater Konstruktion af Persona For enhver vellykket kommunikation gælder det, at man må vide, hvem man henvender sig til for at kunne tilrettelægge sin kommunikation målrettet og effektivt. At kende sin målgruppe og opnå viden om deres præferencer herunder sprogbrug, adfærd og livsstil er derfor første skridt i processen. En viden om målgruppens forhåndsinteresse og viden om budskabet og afsender er også væsentlig for bl.a. at kunne imødegå en eventuel modstand. Når modtager, som det gælder i medieret kommunikation, ikke møder kommunikationen i samme tidslige og rumlige kontekst, som den er produceret i, må modtager derfor selv rekontekstualisere kommunikationen. Og her trække på egne forforståelser og viden om hun møder produktet, er afgørende for, om afsenders intenderede kommunikation så at sige lykkes. Om modtager afkoder budskabet med samme resultat, som afsender har haft det til hensigt. For afsender er det derfor vigtigt at have en vis viden om modtagers kontekstuelle viden for på denne måde at kunne tilrettelægge sin kommunikation hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med modtagers kontekstuelle udgangspunkt. Begrebet kontekst kan ud fra Sperber og Wilson forstås som det sæt af præmisser, der bruges i fortolkningen af en ytring. En kontekst er en psykologisk konstruktion, modtagers antagelser om verden. Det er disse antagelser snarere end verdens faktiske beskaffenhed, der styrer fortolkningen af en ytring. (Fischer et al, 2008: 33). terede og grundige undersøgelser af målgruppens præferencer for at kunne tilrettelægge kommunikationen til netop disse. Men hvem er målgruppen, og hvordan afgrænses den? Og ikke mindst; hvordan vil vi opnå viden om den? Målgruppen for det nye design kan først og fremmest kategoriseres som potentielle udstillingsbesøgende til Dansk Design Center. Da vi netop arbejder med den problemstilling, at det nuværende design ikke henvender sig offensivt mod de besøgende, og det ligeledes er blevet bekræftet af DDC selv, at disse ikke er deres primære målgruppe, er denne kvalitet hos målgruppen central. Målgruppen vil altså være positivt indstillede overfor et besøg på DDC. Derudover vil de have en interesse, enten privat eller arbejdsmæssigt, for dansk design og design generelt. 8

9 Segmenteringsstrategier Det har ikke været muligt at få tilgang til ressourcer fra Dansk Design Center omkring deres segmentering af målgruppen, og vi har derfor været nødt til, med forankring i kval- Floridas begreb den kreative klasse, Gallups Kompas, Bourdieus begreb om smag. Samtidig udfører vi enkeltstående kvalitative interviews. På denne måde søger vi at lave både eksplorative og repræsentative undersøgelser, for både at kunne gå i dybden med enkeltpersoners oplevelser og præferencer men samtidig også kunne lave mere generaliserbare undersøgelser. (Fischer et al, 2008: 90). I den første afgrænsning af målgruppen har vi fundet det anvendeligt at trække på Richard Floridas begreb om den kreative klasse, idet vi forventer, at Dansk Design Centers brand taler godt til netop denne gruppe af mennesker, der lever af deres kreativitet på den ene eller anden måde. (Præsentation af Den Kreative Klasse ) På baggrund af Floridas kategoriseringer udmærker målgruppen sig ved at være økonomisk og kulturelt kapitalstærke med en høj uddannelse, have et stort forbrug både oplevelsesmæssigt og materielt og generelt være meget oplevelsesorienterede. Man kan endda sige, at de har en lidenskab efter oplevelser. De foretrækker autentiske og deltagerorien- og til dette har vi valgt at bruge segmenteringsværktøjet Gallups Kompas og sociologen Pierre Bourdieus begreb om smag. om at kunne tilbyde virksomheder og organisationer indsigt i deres målgruppers holdninger, værdier og livsstil. Ud fra en række spørgsmål om forbrugerens holdninger, placeres denne i en af de ni segmenter; de moderne, de moderne-fællesorienterede, de moderne-individorienterede, de fællesskabsorienterede, de individorienterede, de traditionelle, de traditionelle-fællesskabsorienterede, de traditionelle-individorienterede og de centrale. Værktøjet kan, ligesom Floridas segmentering af den kreative klasse, påpege tendenser i - målgruppeundersøgelser, hvilket da også er, hvad vi bruger værktøjet til. Segmenteringen I forbindelse med de kvalitative interviews bad vi vores tre informanter om at udfylde det to informanter faldt i kategorien de moderne-fællesskabsorienterede mens den sidste placeredes under de moderne-individorienterede. (yderligere om karakteristika ) (Pierre Bourdieus smagsbegreb efter Thorlacius nye inddeling den nye smag, 2007) 9

10 Kvalitative interviews For at få mere uddybende viden om vores målgruppe vælger vi at udføre tre kvalitative interviews med personer fra målgruppen. Denne form for mere eksplorativ undersøgelse lader, i kontrast til de tidligere segmenterings metoder, det enkelte individ i målgruppen fremstå som handlende subjekt. Dette kan give os nye og uventede informationer om præferencer og smag, som de mere generaliserende metoder ikke gør. I forholdet til valget mellem kvalitative og kvantitative metoder, lægger vores problemstilling op til en dybereliggende forståelse for brugernes oplevelse og erfaring med designet. Da vi har at gøre med mere komplekse meninger og adfærd som ikke er mulige at afdække kvantitativt, egne dynamikker og lader os derfor inspirere af det semistrukturerede interview, der kontra det mere strukturere minimerer påvirkningen fra forskeren og derudover er velegnet til et mere temaorienteret interview. Som Alan Bryman påpeger, bør man i planlægningen og udførelsen af interviewet være opmærksom på følgende: Fleksibilitet perspektiver fra interviewpersonen kan tages op undervejs. Struktur interviewspørgsmålene er kategoriseret indenfor de temaer som indgår i analysen. Sprog relevant sprogbrug i forhold til respondenten. Åbenhed undgå ledende spørgsmål som kan fastlåse respondenten. Kontekst spørgsmålene skal skabe en kontekst som de enkelte interviews kan supplere hinanden igennem. (Bryman, 2004: 324) I udformningen af interviewguiden og under interviewet var vi opmærksomme på disse krav ligesom vores tilgang med grounded theory pålægger os at være fokuserede på Madsen, 2003: 83). Se ydermere interviewguide som bilag. tioner som kærester, nære venner, børn eller anden familie. Alle informanter er bekendte eller ydre familiære relationer. Konstruktion af persona (Konstrueres på baggrund af segmentering og interviews) Torsdag d lavede vi tre kvalitative interviews som en del af vores målgruppeundersøgelse, ligesom vi testede det eksisterende på disse informanter. Vi præsenterede bl.a. informanterne for to foreløbige wireframes med forskellig navigationsstruktur og bad dem vælge mellem forskellige farvepræsentationer. Dette kom der følgende observationer ud af: 10

11 - En enkelt af testpersonerne var meget visuelt orienteret og responderede særdeles godt på alle billeder. De to andre var også positive overfor det visuelle. Vi vælger at prioritere billeder højt i det nye design. - To af de tre testpersoner vægtede en mere konventionel navigation højt til fordel for centrerede temabokse, der skulle gøre det ud for en menu. Vi har valgt at lave en navigation. - Alle tre testpersoner udpegede samme farvekort - en blanding af mere douce farver. Denne farvekombination vil vi arbejde videre med i redesignet. I forhold til USP og ESP har vi lavet følgende foreløbige overvejelser: USP: Dansk Design Center er unik i sin innovative tilgang. Mens sammenlignelige steder fokuserer på det bestående, fokuserer DDC på det fremtidige. Danmark er en førende design nation og DDC er i kraft af sin position et samlingssted for stærke ressourcer indenfor viden, produktion og formidling af design. DDC er en unik blanding af formidling, erhvervsliv og egenskab af tænketank. ESP: Se Moodboard. I forhold til informationsarkitektur har vi følgende overvejelser: både et menupunkt samt fra en temaboks. Konstant global navigation på alle sider, så det altid er muligt for bruger at navigere rundt mellem alle sider, frem og tilbage. Dette er væsentligt specielt også i dag, hvor mange brugere kommer direkte ind på undersider fra diverse søgemaskiner. Der skal det være enkelt at navigere mellem de resterende sider. scrolle. 3. Spørgsmål til vejledning Vejledningen skal gerne tage udgangspunkt i en snak om informationsstruktur, særligt med fokus på, om det nye design kommer til at lige det nuværende for meget. En snak om problemformuleringen og fokus for opgaven er også ønskværdig. Generelt en kommentar på dispositionen af opgaven. 11

12 Tidsplan Overordnet holdes der gruppemøter hver mandag kl og hver torsdag etter foreles- planen for hver uke går fra mandag til mandag og de felles relevante dokumenter lastes Uke 45 ( ) Uke 46 ( ) DELAV- LEVERING SØNDAG 21/11. Uke 47 ( ) Uke 48 ( ) Uke 49 Problemformulering: Finne forsøkspersoner (20) og tre utvalgte i denne gruppen -testpersoner til usabilitytester ( alderen i hovedstadsområdet, med noe forinteresse mer kvalitativt grundige intervjuer med. Finne teori og skrive utkast til kapittel om usabilitytesting og testgruppefordeling kreativ klasse. Målgruppeavgrensing. Stine ser på det. Lage intervjuguide: Morten ser på det til mandag. Mandag: gjennomgå intervjuguide+attrakdiff. sende ut nettbaserte tester (Brugertests af prototype Hassenzahl og Attrakdiff) til de 20, med svarfrist på onsdag 17/11. TORSDAG: Kvalitative intervjuer med de tre. Stine har planlagt test på torsdag morgen og det er en fordel dersom vi kan få gjrt unna også de to andre kvalitative intervjuer innen fredag denne uke. (helst torsdag) gjennomgå tekstfragmenter: strukturering. Altså må det gjøres en del skrivearbeid denne helgen. (samt: mockup/ roughboard/ wireframes) Jobbe videre med wireframes, mockups (viktig å få på plass noen grunn- får oversikt over informasjonsarkitekturen (gammelt sitemap) og presisere hvilke undersider vi vil fokusere på, samt hvilke sideelementer som blir viktige på hver av disse sidene. Dels på grunnlag av «best practice», men samtidig på grunnlag av intervjuene vi har gjort foregående uke. Veiledning på torsdag med hjelpelærer Mandag/ Tirsdag: Sende ut første test av vår egen side per attrakdiff Veiledning med Brian 2/12. kl Fullføre de delene av oppgaven som omhandler metode, grunnteori, innledende vurderinger og problemfelt. Torsdag: evaluere resultat av brukertest og intervjus for vår egen side. CSS. Seinast onsdag den 8. desember skal siste brukertesten gjennomføres. Ferdigstilling av css, html Uke 50 Levering av eksamen onsdag den 15/12, kl

13 LITTERATURLISTE (KLADD): Fagerjord, A (2006): Web-Medier: Introduksjon til sjangre og uttryksformer på nettet, s Universitetsforlager, Oslo. Shneiderman, B og O. Leavitt, M (2003) Research-Based Web Design & Usability Guidelines. Lokaliseret d på www: Krug, S (2006): Don t Make Me Think. A common sence approach to Web Usability, 2. ed., s New Riders, Indianapolis. Merleau-Ponty sjangeren. Typisk sidekick-referanse. Fowler (1989) Sperber og Wilson (1986) Kva ver den teksten frå retorisk kritik igjen. Leite opp når du kjem heim. Lund, Anne Katrine og Petersen, Helle (2003): Det sku vær så godt. Organisationskommunikation cases og konsekvenser. Frederiksberg: Samfundslitteratur Herfra kan vi bruke kompasset, samt innleiande teori om intensjonell kommunikasjon. Ikkje særskilt komplisert framstilling, men grundig nok til vårt bruk,sidan det primært skal vere ein rapport heller enn ei rein akademisk oppgåve. mental, interdisciplinary dialogue, i proceedings In the making, - Preece, Sharp & Rogers, (2007), Interaction design. Wiley. - Krug, Steve (2006): Don t make me think. A common sence approach to Web Usability. New Riders, Indianapolis. Morgan Kaufmann 13

14 Vedlegg 1: Moodboard 14

15 Vedlegg 2: Utvalg tidlige wireframes 15

16 16

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, hold2 E-2011

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, hold2 E-2011 Delaflevering Webdesign og webkommunikation, hold2 E-2011 Af gruppen Blind Spot: Ditte Holst Nielsen, dhon@itu.dk Ole Krabbe-Poulsen, okrp@itu.dk Sidsel Latsch Jespersen, slje@itu.dk 0 Indhold Oplæg til

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Introduktion til problemfelt. Konceptbeskrivelse

Introduktion til problemfelt. Konceptbeskrivelse Introduktion til problemfelt Med udgangspunkt i eksisterende byrumsprojekter som eksempelvis Skab din by og Givrum.nu, ønsker vi selv at bidrage med et koncept, som skal være med til at åbne op for diskussionen

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no

Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015. Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Bibelleseplan IMI KIRKEN - 2015 Gunnar Warebergsgt. 15, 4021 Stavanger - www.imikirken.no Godt nytt år! Når 2015 ligger åpent foran oss, er utgangspunktene våre forskjellige for å gå inn i året. Men behovet

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Oplæg til vejledning Til vores næste vejledningsmøde vil vi gerne tale om nedenstående emner:

Oplæg til vejledning Til vores næste vejledningsmøde vil vi gerne tale om nedenstående emner: Indholdsfortegnelse Oplæg til vejledning... 1 Generelt i forhold til projektet... 1 Indledning... 1 Problemformulering... 2 Metode... 3 Opgavens fremgangsmåde... 3 Tidsplan og opbygning... 4 Litteratur...

Læs mere

Elevundersøkelen ( >)

Elevundersøkelen ( >) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 150 149 99,33 14.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 143 142 99,30 14.01.2014

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2

Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2 Eksamensprojekt i Web design og web kommunikation - E2011 hold 2 Janus Åhlander Olsen Web design og web kommunikation E2011 - hold 2 Underviser: Brian Everitt Problemfelt og problemformulering Hjemløse

Læs mere

Gruppeopgave kvalitative metoder

Gruppeopgave kvalitative metoder Gruppeopgave kvalitative metoder Vores projekt handler om radikalisering i Aarhus Kommune. Vi ønsker at belyse hvorfor unge muslimer bliver radikaliseret, men også hvordan man kan forhindre/forebygge det.

Læs mere

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK

7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK 7 fluer med én skoletaske! Beth Juncker Det informationsvidenskabelige Akademi DK Som formalisert samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kundskapsdepartementet befinner (DKS) seg i skjæringspunktet mellom

Læs mere

Projekt om Københavns Musikteater

Projekt om Københavns Musikteater Projekt om Københavns Musikteater Spørgsmål og områder til første vejledning Vi har tænkt os at lave et redesign af Københavns Musikteaters hjemmeside med følgende undersider: o Forside o Forestillinger

Læs mere

Delaflevering. De Digitale Hippier. Indhold. Frank Holdt og Linh Tran

Delaflevering. De Digitale Hippier. Indhold. Frank Holdt og Linh Tran Delaflevering De Digitale Hippier Frank Holdt og Linh Tran Indhold 1. Indledning... 2 2. Generelt i forhold til projektet... 2 2.1 Beskrivelse af problemfeltet og en problemformulering... 2 2.2 Beskrivelse

Læs mere

Øvelse 7 - delaflevering

Øvelse 7 - delaflevering Øvelse 7 - delaflevering Contents Oplæg til vejledning... 1 Generelt i forhold til projektet... 1 Problemfelt... 1 Baggrund... 1 Udfordringen:... 2 Forslag til foreløbig problemformulering... 2 En beskrivelse

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

INNOVATION. BLOGS. KU. DK

INNOVATION. BLOGS. KU. DK $ SPØRGEGUIDE TIL BRUGERTEST INNOVATION. BLOGS. KU. DK Katapult og Katalyst interviewer ca. 8 brugere af innovation.blogs.ku.dk for at samle viden om deres adfærd og behov i relationen til udvikling og

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Delaflevering Re-design af Kirsten Kjærs Museums hjemmeside (kkmuseum.dk)

Delaflevering Re-design af Kirsten Kjærs Museums hjemmeside (kkmuseum.dk) Delaflevering Re-design af Kirsten Kjærs Museums hjemmeside (kkmuseum.dk) Gruppe: HÅT - or not Therese Dons Christensen, Else Vad, Marie Svan Olsen og Sofie Sol Danø Vejledning Litteraturvalg vil vi for

Læs mere

Information om gruppen og delafleveringen Indledning Problemfelt Problemformulering Metode Interview...

Information om gruppen og delafleveringen Indledning Problemfelt Problemformulering Metode Interview... Indholdsfortegnelse Information om gruppen og delafleveringen... 1 Indledning... 2 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Interview... 4 Designmetode... 5 Litteratur/teori... 5 Tidsplan...

Læs mere

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi

Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi Resumé Fysisk aktivitet som forebyggende og sundhedsfremmende strategi En undersøgelse af fysisk aktivitet og idræt brugt som forebyggelse og sundhedsfremme i to udvalgte kommuner. Undersøgelsen tager

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Twix's Mean Machines Vi kommer fra Haderup Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 4 jenter og 2 gutter. Vi representerer Haderup Skole

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010

Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Målgruppeanalyse-kursus aften forårssemestret kursusplan 2010 Pr. 21.01.09 nu med sidetal på Fokusgrupper både 1. og 2. udgave. Se aktuelle ændringer og andet på: http://maalgruppe.wordpress.com Generelt

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Senior Power, en pensionist er vores gnist Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 2 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011

Korpsnytt. Velsignet jul og fredfylt nytt år! Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Nr okt des. 2011 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 5. 5 01. okt. - 31. des. 2011 La de små barna komme til meg. Velsignet jul og fredfylt nytt år! 1 Korpsnytthilsen Hva skal vi så si til dette? Er Gud

Læs mere

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET

UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET UNDERSØGELSES METODER I PROFESSIONS- BACHELORPROJEKTET KREATIVITET OG VEJLEDNING OPLÆG V. LARS EMMERIK DAMGAARD KNUDSEN, LEK@UCSJ.DK PROGRAM 14.45-15.30: Præsentation af de mest centrale kvalitative metoder

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Team All Stars! Vi kommer fra Dianalund Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 5 jenter og 4 gutter. Vi representerer Holbergskolen Type

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø 2012

FIRST LEGO League. Sorø 2012 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget LF-Chama-Lama-Daba-Daba-Ding-Dong Vi kommer fra Slagelse Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 1 jente og 14 gutter. Vi representerer

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE

LP-MODELLEN LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LÆRINGSMILJØ OG PÆDAGOGISK ANALYSE LP-MODELLEN Pædagogiske forelæsninger torsdag d. 3. september 2009 kl 13-16 og 18-21, Roskilde-Hallerne, Møllehusvej 15 3 Implementeringen af LP-modellen på alle skoler

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen

FIRST LEGO League. Horsens Johannes B. Martinussen FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Poody Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type lag:

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen.

Disse har alle sammen hjulpet til at skabe min hjemmeside. Ved at give inspiration og få ideerne ned på papir, før de blev vist til omverdenen. Introduktion til webdesign Jeg har igennem webdesign projektet arbejdet med en masse forskellige processer, i alt 6 processer. Disse er skab moodboard fra en side, informationsdesign, navigationsdesign,

Læs mere

CPH Queerfestival Line Thaarup, Henrik Holm Olsen, Kim Louis Køhrsen, Jane Hedegaard Laren

CPH Queerfestival Line Thaarup, Henrik Holm Olsen, Kim Louis Køhrsen, Jane Hedegaard Laren Beskrivelse af problemformulering og en foreløbig problemformulering Queerfestivalen er en fast tilbagevendende begivenhed. Gennem årene har der udviklet sig et miljø omkring festivalen, hvor mange af

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg

FIRST LEGO League. Herning Anes Kuduzovic Gutt 12 år 0 Line Mølsted Andersen Jente 13 år 0 Helena Rønde Raabjerg FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget 6.årgang Hammerum skole Klodserne Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 6 gutter. Vi representerer

Læs mere

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11

Indhold. Del 1 Kulturteorier. Indledning... 11 Indhold Indledning... 11 Del 1 Kulturteorier 1. Kulturbegreber... 21 Ordet kultur har mange betydninger. Det kan både være en sektion i avisen og en beskrivelse af menneskers måder at leve. Hvordan kultur

Læs mere

Kenneth Sandberg, COWI AS

Kenneth Sandberg, COWI AS Avfallskonferansen Midt-Norge 2017 Evalueringskriterier i anbudskonkurranser: et kritisk blikk på poengsystemer. Eller stein-saks-papir, om du vil Kenneth Sandberg, COWI AS 1 16. FEBRUAR 2017 COWI POWERPOINT

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner

Førsteårsprøven 2015. Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Førsteårsprøven 2015 Projektbeskrivelse 2. Semester Multimediedesigner Projektbeskrivelse Formål Som afslutning på første studieår skal I gennemføre et tværfagligt projektforløb, der skal afspejle væsentlige

Læs mere

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april 8. Webdesign Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april Kursusplan 5. apr. 12. apr. 18. apr. 9. Webdesign / Opg. 7: website K: Usability, s. 36-39 K: Smukkere grafisk design,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet

9. Kursusgang. Validitet og reliabilitet 9. Kursusgang Validitet og reliabilitet 20.04.09 1 På programmet Validitet og reliabilitet - i teori og praksis Midtvejsevaluering 17-18: Oplæg 18-19: El-biler Lectio 19-20: Amnesty Cykelgruppen 1 20-21:

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Dokumentations modeller: -Bikva Side 1 af 6 BIKVA - modellen )...3 Indledning...3 Metodisk tilgang:...4 Hvordan indsamles data?...4 Hvordan registreres data?...5

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Vedvarende Energi ENERGI PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Energi i fremtiden Energi er et af de vigtigste emner i det moderne samfund. Det, at vi alle

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding BRAINSTORM Tema: Vinter, alaska, bjerge, blå & hvide farver. Farver: Colourlovers eksempler: http://www.colourlovers.com/palette/605421/crystal_ice_palace

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen

FIRST LEGO League. Gentofte 2012. Josefine Kogstad Ingeman-Petersen FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Team Rolator Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 1. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 1 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning

Skriv Akademisk. Konsulent vs. Studerende. - Gennemsigtighed. Problemformulering. - Rammen om opgaven. Opgavens-opbygning Skriv Akademisk Konsulent vs. Studerende - Gennemsigtighed Problemformulering - Rammen om opgaven Opgavens-opbygning Hvad kommer hvornår og hvorfor? Empirisk metode - Kvalitativ vs. Kvantitativ Kilder,

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Foreldreundersøkelsen (2011-2013)

Foreldreundersøkelsen (2011-2013) Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Stokkan ungdomsskole-8. trinn Høst 2013 X 93 X 03.01.2014 Stokkan ungdomsskole-9. trinn Høst 2013 X 83 X 03.01.2014 Stokkan ungdomsskole-10.

Læs mere

Mobilt website for Købehavns Fødevarefællesskab

Mobilt website for Købehavns Fødevarefællesskab Exercise 7 Gruppe: De Fleksitive Casper Nøhr Marie Dansgaard Henrik Roloff Mobilt website for Købehavns Fødevarefællesskab Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering DEL1 Dataindsamling og -behandling

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Fyn innovation hold 2. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget 8 innovation hold 2 Vi kommer fra Odense C Snittalderen på våre deltakere er 14 år Laget består av 2 jenter og 2 gutter. Vi representerer Sct. Hans Skole

Læs mere

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE

Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Fremtiden tilhører de kreative LEGO Education Videnskab & Teknologi MEKANIK PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE Kreativ naturvidenskab! Med Videnskab & Teknologi fra LEGO Education bliver undervisningen

Læs mere

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning DANSK CLEARINGHOUSE FOR UDDANNELSESFORSKNING ARTS AARHUS UNIVERSITET Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Arts Aarhus Universitet Notat om forskningskvalitet,

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation

Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Video, workshop og modellering - giver bæredygtig innovation Program Kl. 13:00-13:40 Kl. 13:40-14:55 Kl. 14:55-15:40 Kl. 15:40-16:00 Hvordan og hvornår anvender vi video til indsamling af data inkl. observation-,

Læs mere

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen

Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Brugervenlighed som en fast del af udviklingsprocessen Ingrid Haug, 10. marts 2010 Hvorfor dette oplæg? Brugervenlige produkter opnås kun ved at arbejde målrettet med brugervenlighed Alt for sjældent er

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10)

Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) Aktivitet: Du kan skrive et specialeoplæg ud fra punkterne nedenfor. Skriv så meget du kan (10) 1. Det er et problem at... (udgangspunktet, igangsætteren ). 2. Det er især et problem for... (hvem angår

Læs mere

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling.

Lynkursus i analyse. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig akademisk fremstilling. Stine Heger, cand.mag. skrivecenter.dpu.dk Om de tre søjler Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende studerende. Vejledning - vi tilbyder individuel vejledning i skriftlig

Læs mere

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4

Harald Michalsen og Lasse Storr-Hansen TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 Indholdsfortegnelse 1 af 13 TPLAN FORBEDRINGER I VERSJON 28.3 2007-2008...2 DET NYE DOKUMENTINTERFACE...4 TPLAN OG FILER...5 SKOLEKODEN SOM EFTERNAVN... 5 HVAD SKER DER OMME BAG VED... 6 FILER - NYT DOKUMENT...

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Marinus Roth Ljungberg Mathias Skøtt Christensen Nicholas Hedelund Andenmatten FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Assens10 Vi kommer fra Assens Snittalderen på våre deltakere er 16 år Laget består av 0 jenter og 12 gutter. Vi representerer Assens 10. klassecenter Type

Læs mere

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer?

Forventer du at afslutte uddannelsen/har du afsluttet/ denne sommer? Bacheloruddannelsen i Kommunikation og digitale medier med BA specialisering i Kommunikation - Aalborg 15 respondenter 56 spørgeskemamodtagere Svarprocent: 27 % Forventer du at afslutte uddannelsen/har

Læs mere

Korpsnytt. September, Oktober og November 2013. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8.

Korpsnytt. September, Oktober og November 2013. Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8. Korpsnytt September, Oktober og November 2013 Jeg er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Joh.8.12 Korpslederen har ordet.. Tiden går fort. I mars 2012 kom vi

Læs mere

- 5 forskningstilgange

- 5 forskningstilgange Design af kvalitative undersøgelser - 5 forskningstilgange - Lektion 16, Forskningsprojekt og akademisk formidling 27/10-2011, v. Nis Johannsen Hvor er vi nu? I dag: anden lektion i 3/4-blokken (Introduktion

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Projektindlevering, del 2, Teknologiopgaven bruges som forberedelse i forhold til bedømmelsen af teknologiprisen.

Projektindlevering, del 2, Teknologiopgaven bruges som forberedelse i forhold til bedømmelsen af teknologiprisen. TEKNISK TEKNOLOGI BEDØMMING MODELL 1. Lag Hold nr: nr: Lagets Holdets alder: Lag Hold navn: Teknologiprisen Forslag Fri vurdering til spørsmål Konstruktion & design Funktionelle værktøjer Programmeringskundskab

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

FIRST LEGO League. Gentofte 2012

FIRST LEGO League. Gentofte 2012 FIRST LEGO League Gentofte 2012 Presentasjon av laget Senior Helpers Vi kommer fra Søborg Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 4 jenter og 5 gutter. Vi representerer Gladsaxe skole Type

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov

FIRST LEGO League. Herning 2012. Anders Daniel Gutt 12 år 0 Johannes Bødtker Gutt 12 år 0 Christian Moesgaard Andersen. Julie mandrup ginderskov FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Team Hardcore!!! Hammerum skole. Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 3 jenter og 5 gutter. Vi representerer

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen

Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Generel vejledning vedrørende obligatoriske opgaver på voksenunderviseruddannelsen Udformning Alle skriftlige opgaver på VUU skal være udformet således: 1. at, de kan læses og forstås uden yderligere kommentarer.

Læs mere

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1

1. semesterpraktik er en observationspraktik med fokus på lærerprofessionens opgaver. Se afsnit 7.1 11.3 Hjemkundskab og design Faget identitet Hjemkundskab tager udgangspunkt i menneskers handlemuligheder i forhold til problemstillinger knyttet til mad, måltider, husholdning og forbrug set i relation

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

VELKOMMEN. Gruppe 3 - medieforskning & målgrupper

VELKOMMEN. Gruppe 3 - medieforskning & målgrupper VELKOMMEN Gruppe 3 - medieforskning & målgrupper DAGENS PROGRAM: Præsentation af Bourdieu og hans teori om praksis PAUSE Bourdieu i en tv-faglig kontekst Segmentering-surprise Minerva og Gallup - hvad

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 10/11 HTX

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere