VisjoNær: Stine Juul Jensen - sjje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisjoNær: Stine Juul Jensen - sjje"

Transkript

1 VisjoNær: Stine Juul Jensen - sjje Morten Skat Fogh Christiansen - msfc Hjørdis Maria Longva - hmar Re-design av Dansk Design Center sine hjemmesider Delavlevering av eksamensprosjekt Webdesign og Webkommunikation Hold 2 Underviser: Brian Everitt TA: Caroline Pedersen Webdesign og Webkommunikation - Hold 2 ITU - Efteråret 2010

2 Innholdsfortegnelse: Del 1 - Forundersøgelse og indledende betragtninger Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Case præsentation herunder kommunikationssituation og genreanalyse Metode - Tilgang til feltet og designprocessen - Grounded theory (vores tilgang til feltet og data) - Iterativt design kontra vandfaldsmodel (konvergens/divergens) (proces) - Brugercentreret design (proces) (oplæg til brugertests) Målgruppeafgrensing Målgruppeanalyse resultater fra brugerundersøgelse personaer Del 2 - Design og re-design Konceptudvikling (kommunikationsplan) Evaluering af informationsarkitektur på det eksisterende site Wireframes Sketching Prototyper Det nye design Sitemap og overordnet informationsstruktur Brugertest, Attrakdiff + evt key task og get it Redesign på baggrund af tests Brugertest, Attrakdiff Diskussion Konklusion Perspektivering Evt. metodekritik Litteraturliste Vedlegg: Wireframes Resultat fra innledende tester - Attrakdiff Moodboard 2

3 Innledning Vårt prosjekt har vært å skape et redesign av av Dansk Design Center sin hjemmeside, som særlig imøtekommer de allminnelige besøkende til designsenteret og de særlige forventninger og behov dette brukersegmentet har i forhold til institusjonens hjemmesider. Vi har fordypet oss i betraktninger rundt digital sjangerteori, vekting mellom estetiske og pragmatiske kvaliteter - og sammenfall mellom disse og endelig også spenningsforholdet mellom nettstedet som et domene for opplevelse i seg selv, og samtidig som en representasjon for designsenteret som fysisk sted. Problemfelt Den overordnede kontekst Internettet har etterhvert inntatt rollen som en av de viktigste kommunikasjonskanalene i samtiden. I løpet av få tiår har internettet gått fra å være en teknisk kuriositet, til å være en vesentlig del av vanlige borgeres hverdag, og da ikke bare som monologisk kommunikas- handling, informasjonshenting og praktiske gjøremål. I takt med den tekniske utviklingen endres også våre vaner for nettbasert kommunikasjon, både med tanke på hvordan vi selv ferdes i det digitale domenet, og hvordan vi forventer andre aktører legger til rette får vår ferdsel. Overordnet er det en etablert forventning at nunder at alle vesentlige institusjoner, virksomheter og enkeltpersoner i en eller annen form er representerte det digitale rom. Tidligere har det ofte blitt oppfattet som en eventuell bonus, om virksomheter og andre instanser har hatt velfungerende og innbydende hjemmesider. Disse har vært biprosjekter, som man har oppdatert noenlunde og ellers latt styre seg selv. Men nå er situasjonen snarere den, at en velfungerende og representativ hjemmeside er en nødvendighet om man ønsker å være med i konkurransen om vår tids aller viktigste ressurs; oppmerksomhet. I mange tilfeler vil hjemmesidene på internettet være den aller første muligheten en bedrift er en mulighet, men samtidig en stor utfordring, og en oppgave hvor tilsynelatende likegyldige detaljer kan ha mye mer å si enn hva man gjerne skulle tro. Hvis man ønsker å bli lagt merke til er det ikke tilstekkelig å sørge for at det som står skrevet på hjemmesidene er korrekt. I vel så stor grad handler det om helheten av uttrykket. Det blir essensielt døve tekstelementene, eller skape spenninger i det budskapet avsenderen har hatt som sin intensjon. I tillegg gir internettet som kommunikasjonsplattform i mye større grad enn de tidligere medier mulighet til å integrere interaktive elementer i ytringers struktur, noe som igjen er med på å danne forutsetninger for brukernes forventninger og måten nettstedets innhold iøvrigt er organsiert på. 3

4 Å skape et godt design for nettsteder er krevende. Man skal imøtekomme brukernes forventninger, men samtidig helst gi dem noe mer enn hva de forventet, overaske, men ikke forvirre dem. Deres informasjonsbehov og subjektive motivasjon for å gå inn på siden skal være et ledende prinsipp for den overordnede utforming, men samtidig trenger nettstedet tydelige og helst entydige budskap for å kunne slå gjennom i et digitalt rom som preges av betydelig kommunikativ støy pga mengdene informasjon som er tilgjengelig, fragmenterte kommunikasjonssituasjoner og hastighet som noen av de vesentligste faktorer. Den konkrete kommunikasjonssituasjon Vi vil senere i denne oppgaven ofte vende tilbake til de temaene som er skissert over, men da helst satt i perspektiv av vårt konkrete prosjekt, som er å skape et redesign av av Dansk Design Center sitt nettsted hvor vi særlig imøtekommer de behov og forventninger som ligger hos de allminnelige besøkende til centeret. DDC har en mangefassetert interessentgruppe, og er dermed bare et utstillingssted på lik linje med andre museer, men samtidig et samlingspunkt for folk som jobber med design professjonelt samt en vitenskapende institusjon og tenktetank. Centeret har tidligere primært vært orientert mer mot designbransjen internt enn de designinteresserte privatpersoner. Som konsekvens av denne nedprioriteringen opplever senteret synkende besøkstall til sine utstillinger og blir i noen grad oppfattet som lukket og ekskluderende av den delen av målgruppen som ikke har en professjonell tilknyting til stedet. På grunnlag av de innledende undersøkelser vurderer vi også at det er rom for utbedring i forhold til estetiske verdi. Ettersom centeret nettopp arbeider for å fremme det nyskapende og oppsiktsvekkende må det være et poeng i seg selv at nettstedet gjenspeiler denne egenskapen, noe vi mener sidene per i dag ikke gjør i særlig stor grad. Vi vil forsøke å omformulere Dansk Design Center sin digitale selvrepresentasjon, slik at nettstedet i større grad imøtekommer den alminnelig besøkende som interessent. Det er besøkstall men også i kraft av å demonstrere den formidlingsvilje og samfunnsfunksjon som centeret presenterer som målsetting i sin visjons- og missjonserklæring. Ved å ta også dette segmentet av sin målgruppe på alvor vil institusjonen styrke sin troverdighet i det offentlige, og sannsynligvis også styrke sin rolle som faglig sentrum for bransjen. Som grunnlag for våre designvurderinger har vi mellom annet fokusert mye på sjangerteori dvs: Museum og andre utstillingssteders hjemmesider som en særlig sjanger. Derin- tale uttrykk og hvordan Dansk Design Center skiller seg ut i forhold til de intstitusjonene det er naturlig å sammenligne den med.. Vektingen mellom et nettsteds ulike funksjoner i forhold til en målgruppe. Derunder de hedonistiske kvaliteter på den ene siden(hvordan siden virker følelsesmessig og tilfredstiller behov av en mer abstrakt karakter ved å være inspirerende og innovativ i sitt uttrykk) og 4

5 hvilken grad det kan la seg gjøre å ivareta begge disse perspektivene som prioriteter i arbeidet med et nytt design for DDC, og dermed unngå den stereotypiske forestilling om at det brukervenlige og oversiktlige nødvendigvis ikke samtidig kan være nyskapende og i noen høyere grad interessant. Problemformulering Det bør muligens presiseres at dette avsnittet stadig ennå er gjenstand for kontinuerlig bearbeidelse. Retningen er dog den rette. På grunnlag av de overstående betraktninger har vi valgt å jobbe utifra følgende problemstilling i vårt designprosjekt: Hvordan kan Dansk Design Centers hjemmeside redesignes, så at denne blir mer overskuelig og imøtekommer målgruppen udstilingsbesøgende sine estetiske og pragmatiske behov på en hensiktmessig måte? Som supplement til denne problemstillingen vil vi også dra veksler på følgende arbeidsspørsmål i prosessen: Hvem er målgruppen besøgende på DDC? Hvad kendetegner dem? Hvilke konkrete forventninger og behov har de som besøkende på siden? Hvordan henvender man sig mest effektfuldt til denne gruppen? Hvordan laver vi et overskueligt og brukervenlig uttrykk, som samtidig respekterer afsenders identitet som et senter for nyskapende og estetisk utfordrende design? Hva er de egentlige kjernekomponentene i DDCs konsept og hvordan kan disse best METODE Grounded theory Rent metodisk placerer vi os indenfor forskningstraditionen Grounded theory. Dette er en metodisk tilgang der, inspireret af Strauss og Glasers induktive metodologi, udmærker sig ved forskerens udtalte ønske om fuld åbenhed overfor datamaterialet for på denne måde at tillade processer, mønstre etc. at fremkomme så upåvirket som muligt (evt. kilde). Teorien om den induktive forsknings metodologi er udviklet i 1960 erne, og bygger på den antagelse, at det er muligt at gennemføre induktive studier af et felt i et sådant omfang og på en sådan måde, at teori dannes fra studier i feltet selv. (Ambrosius Madsen, 2003: 81). Det er netop dette, der er det springende punkt i metodologien og også her, at denne adskiller sig markant fra andre forskningsmetodikker; det er ikke forskeren, der med egne antagelser, ideologier og prioriteringer, anlægger fokus og tema i feltet. Feltet rummer et eget 5

6 narrativ, eksisterende uvedkommende af forskeren, og forskeren skal som mellemmand gøre dette tilgængeligt for studier. Forhåbningen i Grounded Theory er, at teori, temaer og perspektiver skal kunne udvikle sig fra den konkrete kontekst. Ikke på forhånd være fremlagt af forskeren. I en brugercentreret systemudvikling er dette en brugbar tilgang, da det netop er forhåbningen, at designprocessen tager udgangspunkt i brugeroplevelsen frem for udviklerens oplevelse. I forhold til den mere ultimative udlægning af Grounded Theory, der insisterer på en fuldstændig felt-autencitet og dermed afskriver enhver påvirkning fra forskningsprocessen (Ambrosius Madsen, 2003: 82), indtager vi dog et mere pragmatisk standpunkt. Vi ser styrken i teorien som værende princippet om, at teori og data skal udvikle sig fra feltet samtidig med anerkendelsen af en vekselvirkning med forskeren i denne udvikling. Det vil sige, at data fremkommer fra feltet i samspil og under påvirkning af den analytiske proces samtidig med, at forskeren har som eksplicit mål at lade konteksten og ikke forudindtaget disse og endelig teoretisering på baggrund af analyseresultaterne således i tæt forhold til hinanden. Udover at man induktivt udvikler teori på baggrund af data, er et centralt element i tilgangen, at man arbejder iterativt (Bryman (2004) s ). Som følge af det metodiske udgangspunkt, sker en intenderet given afkald på egne forudindtagede teorier om DDC s webside til fordel for den iterative evaluerings og redesignproces. For netop at kunne tage udgangspunkt i feltet selv, kræver det, at vi konstant går til brugerne og lader dem evaluere designet og derigennem lader os inspirere af brugernes oplevelse frem for egne. Med andre ord sker en løbende vekselvirkning mellem udvikling af teori og empiri, som skal være med til at forbedre det endelige brugerorienterede design. 1.2 Iterativt brugercentreret design række punkter hvorpå det de alle tager udgangspunkt. Et af disser er brugen af brugercentreret design der har stort fokus på inddragelsen af brugen i selve udviklingsprocessen, elementer. Formålet med inddragelsen af brugerne er at ende ud med et mere korrekt og brugbart produkt (Sharp et al: 2007, s & s ). I det iterative design er det netop den, i det forrige afsnit, nævnte gentagende evaluering, der er central, for på denne måde at kunne optimere designet. Når designere og brugere interagerer med designet, vil der fremkomme nye erfaringer og viden, der skal implementeres i designet (Sharp et al, 2007: 28ff). I den iterative designproces tillader man denne livscykliske evolution at gentage sig igen og igen indtil man er tilfreds med produktet. &Lewis: 1985). at den lineære tilgang den foreskriver, have været begrænset til at afslutte et delelement før det næste kan påbegyndes. Ved brugen af den iterative tilgang, som grounded theory 6

7 Dermed facilliteres en løbende evaluering og præcisering af de udstukne opgaver (Sharp et al. 2007: p ). Inddrag evt. Design handler om Funktion, Æstetik og Teknik modellen fra Birkvig, 1999: 7 Den iterative tilgang muliggør endvidere en intensiv inddragelse af brugerne i hele processen, ved hjælp af løbende interviews og brugertests. Dette sikrer, at man designer til reelle brugere og derfor minimerer risikoen for, at der må laves store ændringer efterfølgende, som det kunne have været tilfældet med, med en evt. brug af en vandfaldsinspireret tilgang. Da vores tilgang overvejende har været pragmatisk, med et ønske om at inddrage brugerne mest og oftest muligt, har det resulteret i at vi løbende har udført både kvalitative og kvantitative undersøgelser. Dermed kombineres to metoder til empiri indsamling, hvorved metodetriangulering opstår. Proces I dette afsnit præsenteres kort de metoder og teknikker, vi har anvendt i forbindelse med dataindsamling og teoretisk analyse. Præsentationen skal dog ikke ses som en komplet gennemgang af de metoder og teorier vi benytter i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten. Derimod vil vi løbende forklare de brugte elementer når vi applikerer dem. Figuren herunder viser vores interative dataindsamling (vil senere blive uddybet til at blive en konvergens/divergens model, der omfatter samtlige punkter som vi inkluderer i denne projektrapport). 7

8 Målgruppeafgrænsning Hvad er en målgruppe? Hvem er målgruppen? Vi har afgrænset ud fra Florida. Konkretiseret igennem Gallup. Bourdieu. Kvalitative interviews, beskrivelse + resultater Konstruktion af Persona For enhver vellykket kommunikation gælder det, at man må vide, hvem man henvender sig til for at kunne tilrettelægge sin kommunikation målrettet og effektivt. At kende sin målgruppe og opnå viden om deres præferencer herunder sprogbrug, adfærd og livsstil er derfor første skridt i processen. En viden om målgruppens forhåndsinteresse og viden om budskabet og afsender er også væsentlig for bl.a. at kunne imødegå en eventuel modstand. Når modtager, som det gælder i medieret kommunikation, ikke møder kommunikationen i samme tidslige og rumlige kontekst, som den er produceret i, må modtager derfor selv rekontekstualisere kommunikationen. Og her trække på egne forforståelser og viden om hun møder produktet, er afgørende for, om afsenders intenderede kommunikation så at sige lykkes. Om modtager afkoder budskabet med samme resultat, som afsender har haft det til hensigt. For afsender er det derfor vigtigt at have en vis viden om modtagers kontekstuelle viden for på denne måde at kunne tilrettelægge sin kommunikation hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med modtagers kontekstuelle udgangspunkt. Begrebet kontekst kan ud fra Sperber og Wilson forstås som det sæt af præmisser, der bruges i fortolkningen af en ytring. En kontekst er en psykologisk konstruktion, modtagers antagelser om verden. Det er disse antagelser snarere end verdens faktiske beskaffenhed, der styrer fortolkningen af en ytring. (Fischer et al, 2008: 33). terede og grundige undersøgelser af målgruppens præferencer for at kunne tilrettelægge kommunikationen til netop disse. Men hvem er målgruppen, og hvordan afgrænses den? Og ikke mindst; hvordan vil vi opnå viden om den? Målgruppen for det nye design kan først og fremmest kategoriseres som potentielle udstillingsbesøgende til Dansk Design Center. Da vi netop arbejder med den problemstilling, at det nuværende design ikke henvender sig offensivt mod de besøgende, og det ligeledes er blevet bekræftet af DDC selv, at disse ikke er deres primære målgruppe, er denne kvalitet hos målgruppen central. Målgruppen vil altså være positivt indstillede overfor et besøg på DDC. Derudover vil de have en interesse, enten privat eller arbejdsmæssigt, for dansk design og design generelt. 8

9 Segmenteringsstrategier Det har ikke været muligt at få tilgang til ressourcer fra Dansk Design Center omkring deres segmentering af målgruppen, og vi har derfor været nødt til, med forankring i kval- Floridas begreb den kreative klasse, Gallups Kompas, Bourdieus begreb om smag. Samtidig udfører vi enkeltstående kvalitative interviews. På denne måde søger vi at lave både eksplorative og repræsentative undersøgelser, for både at kunne gå i dybden med enkeltpersoners oplevelser og præferencer men samtidig også kunne lave mere generaliserbare undersøgelser. (Fischer et al, 2008: 90). I den første afgrænsning af målgruppen har vi fundet det anvendeligt at trække på Richard Floridas begreb om den kreative klasse, idet vi forventer, at Dansk Design Centers brand taler godt til netop denne gruppe af mennesker, der lever af deres kreativitet på den ene eller anden måde. (Præsentation af Den Kreative Klasse ) På baggrund af Floridas kategoriseringer udmærker målgruppen sig ved at være økonomisk og kulturelt kapitalstærke med en høj uddannelse, have et stort forbrug både oplevelsesmæssigt og materielt og generelt være meget oplevelsesorienterede. Man kan endda sige, at de har en lidenskab efter oplevelser. De foretrækker autentiske og deltagerorien- og til dette har vi valgt at bruge segmenteringsværktøjet Gallups Kompas og sociologen Pierre Bourdieus begreb om smag. om at kunne tilbyde virksomheder og organisationer indsigt i deres målgruppers holdninger, værdier og livsstil. Ud fra en række spørgsmål om forbrugerens holdninger, placeres denne i en af de ni segmenter; de moderne, de moderne-fællesorienterede, de moderne-individorienterede, de fællesskabsorienterede, de individorienterede, de traditionelle, de traditionelle-fællesskabsorienterede, de traditionelle-individorienterede og de centrale. Værktøjet kan, ligesom Floridas segmentering af den kreative klasse, påpege tendenser i - målgruppeundersøgelser, hvilket da også er, hvad vi bruger værktøjet til. Segmenteringen I forbindelse med de kvalitative interviews bad vi vores tre informanter om at udfylde det to informanter faldt i kategorien de moderne-fællesskabsorienterede mens den sidste placeredes under de moderne-individorienterede. (yderligere om karakteristika ) (Pierre Bourdieus smagsbegreb efter Thorlacius nye inddeling den nye smag, 2007) 9

10 Kvalitative interviews For at få mere uddybende viden om vores målgruppe vælger vi at udføre tre kvalitative interviews med personer fra målgruppen. Denne form for mere eksplorativ undersøgelse lader, i kontrast til de tidligere segmenterings metoder, det enkelte individ i målgruppen fremstå som handlende subjekt. Dette kan give os nye og uventede informationer om præferencer og smag, som de mere generaliserende metoder ikke gør. I forholdet til valget mellem kvalitative og kvantitative metoder, lægger vores problemstilling op til en dybereliggende forståelse for brugernes oplevelse og erfaring med designet. Da vi har at gøre med mere komplekse meninger og adfærd som ikke er mulige at afdække kvantitativt, egne dynamikker og lader os derfor inspirere af det semistrukturerede interview, der kontra det mere strukturere minimerer påvirkningen fra forskeren og derudover er velegnet til et mere temaorienteret interview. Som Alan Bryman påpeger, bør man i planlægningen og udførelsen af interviewet være opmærksom på følgende: Fleksibilitet perspektiver fra interviewpersonen kan tages op undervejs. Struktur interviewspørgsmålene er kategoriseret indenfor de temaer som indgår i analysen. Sprog relevant sprogbrug i forhold til respondenten. Åbenhed undgå ledende spørgsmål som kan fastlåse respondenten. Kontekst spørgsmålene skal skabe en kontekst som de enkelte interviews kan supplere hinanden igennem. (Bryman, 2004: 324) I udformningen af interviewguiden og under interviewet var vi opmærksomme på disse krav ligesom vores tilgang med grounded theory pålægger os at være fokuserede på Madsen, 2003: 83). Se ydermere interviewguide som bilag. tioner som kærester, nære venner, børn eller anden familie. Alle informanter er bekendte eller ydre familiære relationer. Konstruktion af persona (Konstrueres på baggrund af segmentering og interviews) Torsdag d lavede vi tre kvalitative interviews som en del af vores målgruppeundersøgelse, ligesom vi testede det eksisterende på disse informanter. Vi præsenterede bl.a. informanterne for to foreløbige wireframes med forskellig navigationsstruktur og bad dem vælge mellem forskellige farvepræsentationer. Dette kom der følgende observationer ud af: 10

11 - En enkelt af testpersonerne var meget visuelt orienteret og responderede særdeles godt på alle billeder. De to andre var også positive overfor det visuelle. Vi vælger at prioritere billeder højt i det nye design. - To af de tre testpersoner vægtede en mere konventionel navigation højt til fordel for centrerede temabokse, der skulle gøre det ud for en menu. Vi har valgt at lave en navigation. - Alle tre testpersoner udpegede samme farvekort - en blanding af mere douce farver. Denne farvekombination vil vi arbejde videre med i redesignet. I forhold til USP og ESP har vi lavet følgende foreløbige overvejelser: USP: Dansk Design Center er unik i sin innovative tilgang. Mens sammenlignelige steder fokuserer på det bestående, fokuserer DDC på det fremtidige. Danmark er en førende design nation og DDC er i kraft af sin position et samlingssted for stærke ressourcer indenfor viden, produktion og formidling af design. DDC er en unik blanding af formidling, erhvervsliv og egenskab af tænketank. ESP: Se Moodboard. I forhold til informationsarkitektur har vi følgende overvejelser: både et menupunkt samt fra en temaboks. Konstant global navigation på alle sider, så det altid er muligt for bruger at navigere rundt mellem alle sider, frem og tilbage. Dette er væsentligt specielt også i dag, hvor mange brugere kommer direkte ind på undersider fra diverse søgemaskiner. Der skal det være enkelt at navigere mellem de resterende sider. scrolle. 3. Spørgsmål til vejledning Vejledningen skal gerne tage udgangspunkt i en snak om informationsstruktur, særligt med fokus på, om det nye design kommer til at lige det nuværende for meget. En snak om problemformuleringen og fokus for opgaven er også ønskværdig. Generelt en kommentar på dispositionen af opgaven. 11

12 Tidsplan Overordnet holdes der gruppemøter hver mandag kl og hver torsdag etter foreles- planen for hver uke går fra mandag til mandag og de felles relevante dokumenter lastes Uke 45 ( ) Uke 46 ( ) DELAV- LEVERING SØNDAG 21/11. Uke 47 ( ) Uke 48 ( ) Uke 49 Problemformulering: Finne forsøkspersoner (20) og tre utvalgte i denne gruppen -testpersoner til usabilitytester ( alderen i hovedstadsområdet, med noe forinteresse mer kvalitativt grundige intervjuer med. Finne teori og skrive utkast til kapittel om usabilitytesting og testgruppefordeling kreativ klasse. Målgruppeavgrensing. Stine ser på det. Lage intervjuguide: Morten ser på det til mandag. Mandag: gjennomgå intervjuguide+attrakdiff. sende ut nettbaserte tester (Brugertests af prototype Hassenzahl og Attrakdiff) til de 20, med svarfrist på onsdag 17/11. TORSDAG: Kvalitative intervjuer med de tre. Stine har planlagt test på torsdag morgen og det er en fordel dersom vi kan få gjrt unna også de to andre kvalitative intervjuer innen fredag denne uke. (helst torsdag) gjennomgå tekstfragmenter: strukturering. Altså må det gjøres en del skrivearbeid denne helgen. (samt: mockup/ roughboard/ wireframes) Jobbe videre med wireframes, mockups (viktig å få på plass noen grunn- får oversikt over informasjonsarkitekturen (gammelt sitemap) og presisere hvilke undersider vi vil fokusere på, samt hvilke sideelementer som blir viktige på hver av disse sidene. Dels på grunnlag av «best practice», men samtidig på grunnlag av intervjuene vi har gjort foregående uke. Veiledning på torsdag med hjelpelærer Mandag/ Tirsdag: Sende ut første test av vår egen side per attrakdiff Veiledning med Brian 2/12. kl Fullføre de delene av oppgaven som omhandler metode, grunnteori, innledende vurderinger og problemfelt. Torsdag: evaluere resultat av brukertest og intervjus for vår egen side. CSS. Seinast onsdag den 8. desember skal siste brukertesten gjennomføres. Ferdigstilling av css, html Uke 50 Levering av eksamen onsdag den 15/12, kl

13 LITTERATURLISTE (KLADD): Fagerjord, A (2006): Web-Medier: Introduksjon til sjangre og uttryksformer på nettet, s Universitetsforlager, Oslo. Shneiderman, B og O. Leavitt, M (2003) Research-Based Web Design & Usability Guidelines. Lokaliseret d på www: Krug, S (2006): Don t Make Me Think. A common sence approach to Web Usability, 2. ed., s New Riders, Indianapolis. Merleau-Ponty sjangeren. Typisk sidekick-referanse. Fowler (1989) Sperber og Wilson (1986) Kva ver den teksten frå retorisk kritik igjen. Leite opp når du kjem heim. Lund, Anne Katrine og Petersen, Helle (2003): Det sku vær så godt. Organisationskommunikation cases og konsekvenser. Frederiksberg: Samfundslitteratur Herfra kan vi bruke kompasset, samt innleiande teori om intensjonell kommunikasjon. Ikkje særskilt komplisert framstilling, men grundig nok til vårt bruk,sidan det primært skal vere ein rapport heller enn ei rein akademisk oppgåve. mental, interdisciplinary dialogue, i proceedings In the making, - Preece, Sharp & Rogers, (2007), Interaction design. Wiley. - Krug, Steve (2006): Don t make me think. A common sence approach to Web Usability. New Riders, Indianapolis. Morgan Kaufmann 13

14 Vedlegg 1: Moodboard 14

15 Vedlegg 2: Utvalg tidlige wireframes 15

16 16

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2)

Re-design af Bøssehusets hjemmeside Webdesign og webkommunikation, F2012 Iben Kold Thomsen (hold 1) & Morten Mechlenborg Nørulf (hold 2) Introduktion Vores eksamensprojekt er et re-design af Bøssehusets hjemmeside. Bøssehusets er et kulturhus for bøsser, lesbiske og transseksuelle personer beliggende på Christiania. Huset skaber rammerne

Læs mere

Personlig branding i webdesign

Personlig branding i webdesign Personlig branding i webdesign I forhold til vejledning vil jeg spørge, om opgaven i sin helhed ser fornuftig ud. Er min problemformulering skarp nok? Er min metode i orden? Er det ok at gøre brug af min

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1

kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 kollegiekokkenet.tmpdesign.dk Side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Problemformulering 4 Udviklingsmetode 5 Tidsplan 6 Målgruppe 7 Design brief 8 Logo 10 Typografi og farve 11 Navigationsdiagram 12 Usecase

Læs mere

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli

Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Velkommen til Sommerstevnet. 28.juni 6.juli Sommerstevnet 2014 Side 1 Rytterne har ordet! Sommerstevnet arrangeres den først uken i juli. Stevnet strekker seg over en periode på 9 dager. Uten frivillig

Læs mere

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 1. 1 15. jan. - 30. april 2014 Se, Herren lever! Salig morgenstund! Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. Jubelropet runger: Frelseren er her!

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

Mobilt website for Købehavns Fødevarefællesskab

Mobilt website for Købehavns Fødevarefællesskab Exercise 7 Gruppe: De Fleksitive Casper Nøhr Marie Dansgaard Henrik Roloff Mobilt website for Købehavns Fødevarefællesskab Indholdsfortegnelse Indledning Problemformulering DEL1 Dataindsamling og -behandling

Læs mere

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl.

Et krav til portfolien var at det skulle udvikles fra bunden uden brug af CSS-frameworks, samt HTML og CSS skulle valideres uden fejl. Indledning Mit sidste projekt her på 1.semester gik ud på at jeg skulle lave et redesign af mit første portfolio, som jeg lavede i starten af semesteret. Formålet var at vise hvad jeg havde lært siden

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Delaflevering, 8. november

Delaflevering, 8. november Delaflevering, 8. november Problemfelt Mikrobryggerier er en del af en nichelignende branche, som er sælger et specialiseret produkt og henvender sig til en specifik målgruppe, der ved, hvad de vil have

Læs mere

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD

MARKETING USABILITYMETODER FOR WEBSITES MMD DEL I Kvalitativ og kvantitativ research Researchparadigmer Kvalitativ og kvantitativ reseach Ofte er der et mix mellem de to paradigmer. Qualitative Data Quantitative Data PRIMARY DATA Observations Interviews

Læs mere

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding

Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding Projekt 5 Eksamens opgave Re-design af portfolio Af Jonas Lunding BRAINSTORM Tema: Vinter, alaska, bjerge, blå & hvide farver. Farver: Colourlovers eksempler: http://www.colourlovers.com/palette/605421/crystal_ice_palace

Læs mere

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem

WBS. Inledning. Afsluttende projekt 1. sem MARK KRISTENSEN.DK Afsluttende projekt 1. sem Inledning I denne rapport kan du læse om den udviklingsproces, der ligger til grund for min nye portfolio, de metoder jeg har brugt, mine designvalg og designprincipper.

Læs mere

Best sammen om kompetanse og rekruttering

Best sammen om kompetanse og rekruttering Best sammen om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, ressursgruppa Nettverksamling, Kompetanse Nord 14.-15. november Kommunen som framtidig arbeidsplass Sentral betydning

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

eksamensprojekt 2. sem

eksamensprojekt 2. sem Multimediedesigner Klima 2009 Virksomheder i en klimakontekst eksamensprojekt 2. sem maj - juni 2009 www.cphnorth.dk Trongårdsvej 44 DK 2800 Kgs. Lyngby 1. Opgaven Indledning: I december 2009 skal Danmark

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael

LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael LEDIG JOURNALIST? Gruppe 9 2 semester 1 projekt: Website Janni, Jens, Morten & Mikael Indholdsfortegnelse Problemformulering Problemformulering... s. 1 Kommunikation... s. 2 Model... s. 2 Analyse... s.

Læs mere

. GIRAF: Øvelse 7. Delaflevering af eksamensopgave i Webdesign og Webkommunikation

. GIRAF: Øvelse 7. Delaflevering af eksamensopgave i Webdesign og Webkommunikation Øvelse 7 Delaflevering af eksamensopgave i faget Webdesign og Webkommunikation GIRAF Allan Otto Ellen Prior Pedersen Stefan Poulsen Ellen Lodahl Pedersen 1 Indhold: Problemformulering...3 Arbejdsspørgsmål...3

Læs mere

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen

Delaflevering: Webdesign og webkommunikation. Organisation: Københavns Erhvervsakademi. Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Delaflevering: Webdesign og webkommunikation Af Silke Brewster Rosendahl (hold 1) og Marie Anne Svendsen Vi har valgt at lave et redesign af KEA s online videnscenter/bibliotek. Organisation: Københavns

Læs mere

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk

Handlingsplan for støy. Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Handlingsplan for støy Utvidelse av Trondheim Havn Orkanger Versjon 1 Dansk Notat Trondheim Havn UDVIDELSE AF TRONDHEIM HAVN ORKANGER Handlingsplan vedrørende støjforhold 8. oktober 2014 Projekt nr. 217657-01

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

Skab et site der tiltaler den eksisterende målgruppe samt den potentielle målgruppe og efterlev samtidigt ejers formkrav.

Skab et site der tiltaler den eksisterende målgruppe samt den potentielle målgruppe og efterlev samtidigt ejers formkrav. Delaflevering: Webkommunikation & Webdesign 16.11.2010 1. GENERELT I FORHOLD TIL PROJEKTET Problemfelt Skab et site der på den ene side virker overskuelig og ligetil for de nuværende elever, så disse nemt

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design

Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Skriftlig opgave vedr. brugervenlighed og grafisk design Udleveret: Tirsdag den 19.05.2015 Afleveres: Torsdag den 11.06.2015. Skriftlig opgave på maksimum 6 normalsider, der mailes til henholdsvis kahu@ucn.dk

Læs mere

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget

Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Akademiuddannelsen - Fagudbud Foråret 2014 Undervisning i dagtimerne: Fagmodul Datoer Tidspunkt Eksamen Forløb for SVUberettiget Pris ledige Kommunikation & formidling Kommunikation i praksis 26.-27.03.,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring:

Curriculum Vitae. Resumé: Erfaring: Resumé: Mine spidskompentencer og passion er idéudvikling, konceptudvikling, prototyping, interaktionsdesign og digitale kommunikationsstrategier. Jeg har erfaring med strategisk planlæg-ning af kommunikation

Læs mere

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris

Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk. Eksamensopgave. Redesign af Portefølje. Grace Grigoria Tsatsaris Multimediedesign på CPH-Business URL: www.gracet.dk Eksamensopgave Redesign af Portefølje Grace Grigoria Tsatsaris 14 1 Brainstorm og ideudvikling: Jeg startede med at danne mig et overblik over projektet

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg

IDENTIFON. Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg Emil Hauberg, Jakob Christoffersen, Ninette Nielsen og Senia Lundberg 1 Indholdsfortegnelse side nr. 1. Forside. 2. Indholdsfortegnelse og indledning. 3. Problemformulering og afgræsning. 4. Tidsplan projektplan

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Den personlige og professionelle dialogen

Den personlige og professionelle dialogen Den personlige og professionelle dialogen ANNE ANDERSEN, GARD OLAV BERGE, ANDERS HELLMAN, SØREN HERTZ, ELISABETH HØYDAHL, JØRN NIELSEN, ASLAUG OPPEDAL, ANNE REGI RING, PELLE SLAGSVOLD, RUNE TVEDTE. Ingress

Læs mere

BRUGERTESTEN Introduktion

BRUGERTESTEN Introduktion BRUGERTESTEN Introduktion BAGGRUND Når man udfører en eller flere brugertests gøres det ud fra en idé om brugerinddragelse. Brugerinddragelse handler om at forstå brugernes behov, motivation og adfærd.

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet

GRAFISK DESIGN. Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet GRAFISK DESIGN Diner no. 34 Hjemmeside + Visuel identitet Diner no. 34 9 Opgavebeskrivelse Fiktive opgave. Redesign af visuel identitet og design af ny hjemmeside. Materialet skal skabe et genkendeligt

Læs mere

Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier

Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier Case: At målrette bibliotekets tilbud til børn og deres familier Af Christine Bruun Programleder og udviklingskonsulent Udviklingssektionen, Roskilde Bibliotekerne Disposition: Hvordan arbejder Roskilde

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Fra User Experience og digitale designprocesser til innovation og konceptudvikling MASTER I INTERAKTIONSDESIGN Masteruddannelsen er til dig, som

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Katrine Danielle Bjaarnø G2/A AV-formidling: Web ES06

Katrine Danielle Bjaarnø G2/A AV-formidling: Web ES06 Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...side 2 2. Teori: 2.1 At designe et websted, der er både brugervenligt og effektivt....side 2 2.2 CIFF For Begyndere.. side 2 3. Usabilitytest: 3.1 Forberedelser til

Læs mere

Multimediedesigner. Vedvarende. energi

Multimediedesigner. Vedvarende. energi Multimediedesigner Vedvarende energi Eksamensprojekt 2. sem. maj. 2014 - jun. 2014 Problemstilling Vedvarende energi er en samlebetegnelse for bioenergi, vindenergi, solenergi og andre teknologier, der

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program.

Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. Forelæsninger om it i det færøske sundhedsvæsen. Program. 19:30 Velkomst og præsentation 19:40. Oplæg v/lektor 20:15 **** Spørgsmål 20:25 Kaffepause 20:50 Effektmåling. Oplæg v/ Lektor Povl Erik Rostgaard

Læs mere

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring

STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) ØKONOMI OG LEDELSE. Samling 1 - Økonomi og økonomistyring .. STUDIEGRUPPER 2013 (erfaringsgrupper) I ØKONOMI OG LEDELSE Samling 1 - Økonomi og økonomistyring Krav til regnskapsrapportering Hva er viktige tall å forholde seg til Budsjett og budsjettstyring Samling

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet

Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Forskellige projekttyper, undersøgelsesmetoder og faser i projektet Birgit Henriksen, Lektor Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, KU Gymnasieprojektet, Middelfart seminaret 14. september Metode sammenholdt

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

BRUGERCENTRERET DESIGN.

BRUGERCENTRERET DESIGN. BRUGERCENTRERET DESIGN. AGENDA. Velkomst og introduktion Brugercentreret design Kaffepause og netværk Implementering af brugercentreret design i en virksomhed Afslutning BRUGERVENLIGHED. BRUGERVENLIGHED.

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Ud fra nedenstående delaflevering ønsker vi at få vejledning om følgende punkter:

Ud fra nedenstående delaflevering ønsker vi at få vejledning om følgende punkter: Oplæg til vejledning Ud fra nedenstående delaflevering ønsker vi at få vejledning om følgende punkter: Da afsenderne af websitet www.fuglebjerggaard.dk ikke kan medvirke, vil vi bl.a. gerne have feedback

Læs mere

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen

Projekt: Kend dine brugere. Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Projekt: Kend dine brugere Tr09mul02 Andreas Münter Jesper Hansen Tommy Pedersen Robin Hansen Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Marketing: 3 Usability test: 4 Mockup design 6 Opsumering 7 Konklusion

Læs mere

Brugerdreven Innovation

Brugerdreven Innovation Brugerdreven Innovation Johanne Mose Entwistle Antropolog Alexandra Instituttet BrugerDreven Innovation - BDI Tæt involvering af brugerne i alle faser af produkt/serviceudviklingen Forståelse af kundernes/brugernes

Læs mere

Vikingtur til Danmark

Vikingtur til Danmark Oseberg Båtlag og Agenda Kurs + Reiser as inviterer til: Vikingtur til Danmark 2.-27. oktober Etter en lang og innholdsrik sesong 2 for Saga Oseberg er det på tide at vi retter blikket utover og får nye

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Om indsamling af dokumentation

Om indsamling af dokumentation Om indsamling af dokumentation Overordnede overvejelser omkring dokumentation Bearbejdning af kvalitative data Eksempler på visuelle / grafiske data Eksempler på skriftlige data Eksempler på mundtlige

Læs mere

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen

Dagens program. blive klogere? Valg i analysen et eksempel. Metodereflektioners betydning for afhandlingen Dagens program Afhandlingsprocessens essens hvorfor er det så pokkers forvirrende at blive klogere? 18 Valg og fravalg en casehistorie fra det virkelige liv Valg i analysen et eksempel Metodereflektioners

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013.

Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013. Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 12. marts 2013. 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. december 2012. Vedlagt som bilag 1. 3. Siden sidst:

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Den nye bollemodel (2002)

Den nye bollemodel (2002) 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe,

Læs mere

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie.

Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Omsorg for arbejdstiden? Digital arbejdstidsplanlægning i sygehusvæsenet Et kvalitativt studie. Karin Hammer-Jakobsen Jordemoder, MPH November 2011 Vejleder: Henriette Langstrup, Adjunkt, Afd. for Sundhedstjensteforskning,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2010/2011 Institution Københavns Tekniske Skole - Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning

Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Ret & Rigtigt 5 a Sprogrigtighed: Sprogbrug og retskrivning Øvelser 1 Niels Erik Wille Lektor (emeritus) i Dansk Sprog, cand.mag. Inst. f. Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier Roskilde

Læs mere

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk

Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Kursusevaluering efterår 2013 SIV tysk Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Hvilke kurser på 1. semester Hvilke kurser på 3. semester Hvilke kurser

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon

Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Samhandling og Tverrfaglig kommunikasjon Opplegg om erfaringer fra Danmark Dere må oversætte.. 1 Dorte s bakgrunn Har arbejdet i 10 år inden for det kommunale område, med bl.a. Kommunesammenlægning, børn,

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER FORÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner

Portfolioudvikling. Line la Fontaine. Multimediedesigner Portfolioudvikling Line la Fontaine Multimediedesigner Indholdsfortegnelse - Designvalg s. 1-9 - Målgruppe s. 1 - Wireframes/skitser s. 1-5 - Informationsarkitektur s. 6-7 - Farver s. 8 - Typografi s.

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE

PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE PROMOVERING TIL DENCKER DELUXE Afsluttende eksamen d. 16/6-2014 4. semester, grafisk designteknolog University College Nordjylland Carolina Østergaard Vester Vejleder: Nina Bach Disposition 1. Introduktion:

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Analyse af kvalitative data - Workshop 1

Analyse af kvalitative data - Workshop 1 1 Analyse af kvalitative data - Workshop 1 www.eva.dk Kristine Als Velling & Mia Lange, Metodeenheden, Danmarks Evalueringsinstitut. Program for workshop: Intro Den analytiske proces Data management Deskriptiv

Læs mere

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen

1. SEMESTER SYNOPSIS. Erhvervsakademi Aarhus. Kristian Peter Lund Drewsen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. Semesters Mundtlig Eksamen E-konceptudvikling EKU-12d (1ek12d1) 1. SEMESTER SYNOPSIS Den 19 12-2012 Erhvervsakademi Aarhus 1. Semesters Mundtlig Eksamen 1. Semester Synopsis De tre opgaver der er beskrevet i denne synopsis er blevet

Læs mere