VisjoNær: Stine Juul Jensen - sjje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VisjoNær: Stine Juul Jensen - sjje"

Transkript

1 VisjoNær: Stine Juul Jensen - sjje Morten Skat Fogh Christiansen - msfc Hjørdis Maria Longva - hmar Re-design av Dansk Design Center sine hjemmesider Delavlevering av eksamensprosjekt Webdesign og Webkommunikation Hold 2 Underviser: Brian Everitt TA: Caroline Pedersen Webdesign og Webkommunikation - Hold 2 ITU - Efteråret 2010

2 Innholdsfortegnelse: Del 1 - Forundersøgelse og indledende betragtninger Indledning Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Case præsentation herunder kommunikationssituation og genreanalyse Metode - Tilgang til feltet og designprocessen - Grounded theory (vores tilgang til feltet og data) - Iterativt design kontra vandfaldsmodel (konvergens/divergens) (proces) - Brugercentreret design (proces) (oplæg til brugertests) Målgruppeafgrensing Målgruppeanalyse resultater fra brugerundersøgelse personaer Del 2 - Design og re-design Konceptudvikling (kommunikationsplan) Evaluering af informationsarkitektur på det eksisterende site Wireframes Sketching Prototyper Det nye design Sitemap og overordnet informationsstruktur Brugertest, Attrakdiff + evt key task og get it Redesign på baggrund af tests Brugertest, Attrakdiff Diskussion Konklusion Perspektivering Evt. metodekritik Litteraturliste Vedlegg: Wireframes Resultat fra innledende tester - Attrakdiff Moodboard 2

3 Innledning Vårt prosjekt har vært å skape et redesign av av Dansk Design Center sin hjemmeside, som særlig imøtekommer de allminnelige besøkende til designsenteret og de særlige forventninger og behov dette brukersegmentet har i forhold til institusjonens hjemmesider. Vi har fordypet oss i betraktninger rundt digital sjangerteori, vekting mellom estetiske og pragmatiske kvaliteter - og sammenfall mellom disse og endelig også spenningsforholdet mellom nettstedet som et domene for opplevelse i seg selv, og samtidig som en representasjon for designsenteret som fysisk sted. Problemfelt Den overordnede kontekst Internettet har etterhvert inntatt rollen som en av de viktigste kommunikasjonskanalene i samtiden. I løpet av få tiår har internettet gått fra å være en teknisk kuriositet, til å være en vesentlig del av vanlige borgeres hverdag, og da ikke bare som monologisk kommunikas- handling, informasjonshenting og praktiske gjøremål. I takt med den tekniske utviklingen endres også våre vaner for nettbasert kommunikasjon, både med tanke på hvordan vi selv ferdes i det digitale domenet, og hvordan vi forventer andre aktører legger til rette får vår ferdsel. Overordnet er det en etablert forventning at nunder at alle vesentlige institusjoner, virksomheter og enkeltpersoner i en eller annen form er representerte det digitale rom. Tidligere har det ofte blitt oppfattet som en eventuell bonus, om virksomheter og andre instanser har hatt velfungerende og innbydende hjemmesider. Disse har vært biprosjekter, som man har oppdatert noenlunde og ellers latt styre seg selv. Men nå er situasjonen snarere den, at en velfungerende og representativ hjemmeside er en nødvendighet om man ønsker å være med i konkurransen om vår tids aller viktigste ressurs; oppmerksomhet. I mange tilfeler vil hjemmesidene på internettet være den aller første muligheten en bedrift er en mulighet, men samtidig en stor utfordring, og en oppgave hvor tilsynelatende likegyldige detaljer kan ha mye mer å si enn hva man gjerne skulle tro. Hvis man ønsker å bli lagt merke til er det ikke tilstekkelig å sørge for at det som står skrevet på hjemmesidene er korrekt. I vel så stor grad handler det om helheten av uttrykket. Det blir essensielt døve tekstelementene, eller skape spenninger i det budskapet avsenderen har hatt som sin intensjon. I tillegg gir internettet som kommunikasjonsplattform i mye større grad enn de tidligere medier mulighet til å integrere interaktive elementer i ytringers struktur, noe som igjen er med på å danne forutsetninger for brukernes forventninger og måten nettstedets innhold iøvrigt er organsiert på. 3

4 Å skape et godt design for nettsteder er krevende. Man skal imøtekomme brukernes forventninger, men samtidig helst gi dem noe mer enn hva de forventet, overaske, men ikke forvirre dem. Deres informasjonsbehov og subjektive motivasjon for å gå inn på siden skal være et ledende prinsipp for den overordnede utforming, men samtidig trenger nettstedet tydelige og helst entydige budskap for å kunne slå gjennom i et digitalt rom som preges av betydelig kommunikativ støy pga mengdene informasjon som er tilgjengelig, fragmenterte kommunikasjonssituasjoner og hastighet som noen av de vesentligste faktorer. Den konkrete kommunikasjonssituasjon Vi vil senere i denne oppgaven ofte vende tilbake til de temaene som er skissert over, men da helst satt i perspektiv av vårt konkrete prosjekt, som er å skape et redesign av av Dansk Design Center sitt nettsted hvor vi særlig imøtekommer de behov og forventninger som ligger hos de allminnelige besøkende til centeret. DDC har en mangefassetert interessentgruppe, og er dermed bare et utstillingssted på lik linje med andre museer, men samtidig et samlingspunkt for folk som jobber med design professjonelt samt en vitenskapende institusjon og tenktetank. Centeret har tidligere primært vært orientert mer mot designbransjen internt enn de designinteresserte privatpersoner. Som konsekvens av denne nedprioriteringen opplever senteret synkende besøkstall til sine utstillinger og blir i noen grad oppfattet som lukket og ekskluderende av den delen av målgruppen som ikke har en professjonell tilknyting til stedet. På grunnlag av de innledende undersøkelser vurderer vi også at det er rom for utbedring i forhold til estetiske verdi. Ettersom centeret nettopp arbeider for å fremme det nyskapende og oppsiktsvekkende må det være et poeng i seg selv at nettstedet gjenspeiler denne egenskapen, noe vi mener sidene per i dag ikke gjør i særlig stor grad. Vi vil forsøke å omformulere Dansk Design Center sin digitale selvrepresentasjon, slik at nettstedet i større grad imøtekommer den alminnelig besøkende som interessent. Det er besøkstall men også i kraft av å demonstrere den formidlingsvilje og samfunnsfunksjon som centeret presenterer som målsetting i sin visjons- og missjonserklæring. Ved å ta også dette segmentet av sin målgruppe på alvor vil institusjonen styrke sin troverdighet i det offentlige, og sannsynligvis også styrke sin rolle som faglig sentrum for bransjen. Som grunnlag for våre designvurderinger har vi mellom annet fokusert mye på sjangerteori dvs: Museum og andre utstillingssteders hjemmesider som en særlig sjanger. Derin- tale uttrykk og hvordan Dansk Design Center skiller seg ut i forhold til de intstitusjonene det er naturlig å sammenligne den med.. Vektingen mellom et nettsteds ulike funksjoner i forhold til en målgruppe. Derunder de hedonistiske kvaliteter på den ene siden(hvordan siden virker følelsesmessig og tilfredstiller behov av en mer abstrakt karakter ved å være inspirerende og innovativ i sitt uttrykk) og 4

5 hvilken grad det kan la seg gjøre å ivareta begge disse perspektivene som prioriteter i arbeidet med et nytt design for DDC, og dermed unngå den stereotypiske forestilling om at det brukervenlige og oversiktlige nødvendigvis ikke samtidig kan være nyskapende og i noen høyere grad interessant. Problemformulering Det bør muligens presiseres at dette avsnittet stadig ennå er gjenstand for kontinuerlig bearbeidelse. Retningen er dog den rette. På grunnlag av de overstående betraktninger har vi valgt å jobbe utifra følgende problemstilling i vårt designprosjekt: Hvordan kan Dansk Design Centers hjemmeside redesignes, så at denne blir mer overskuelig og imøtekommer målgruppen udstilingsbesøgende sine estetiske og pragmatiske behov på en hensiktmessig måte? Som supplement til denne problemstillingen vil vi også dra veksler på følgende arbeidsspørsmål i prosessen: Hvem er målgruppen besøgende på DDC? Hvad kendetegner dem? Hvilke konkrete forventninger og behov har de som besøkende på siden? Hvordan henvender man sig mest effektfuldt til denne gruppen? Hvordan laver vi et overskueligt og brukervenlig uttrykk, som samtidig respekterer afsenders identitet som et senter for nyskapende og estetisk utfordrende design? Hva er de egentlige kjernekomponentene i DDCs konsept og hvordan kan disse best METODE Grounded theory Rent metodisk placerer vi os indenfor forskningstraditionen Grounded theory. Dette er en metodisk tilgang der, inspireret af Strauss og Glasers induktive metodologi, udmærker sig ved forskerens udtalte ønske om fuld åbenhed overfor datamaterialet for på denne måde at tillade processer, mønstre etc. at fremkomme så upåvirket som muligt (evt. kilde). Teorien om den induktive forsknings metodologi er udviklet i 1960 erne, og bygger på den antagelse, at det er muligt at gennemføre induktive studier af et felt i et sådant omfang og på en sådan måde, at teori dannes fra studier i feltet selv. (Ambrosius Madsen, 2003: 81). Det er netop dette, der er det springende punkt i metodologien og også her, at denne adskiller sig markant fra andre forskningsmetodikker; det er ikke forskeren, der med egne antagelser, ideologier og prioriteringer, anlægger fokus og tema i feltet. Feltet rummer et eget 5

6 narrativ, eksisterende uvedkommende af forskeren, og forskeren skal som mellemmand gøre dette tilgængeligt for studier. Forhåbningen i Grounded Theory er, at teori, temaer og perspektiver skal kunne udvikle sig fra den konkrete kontekst. Ikke på forhånd være fremlagt af forskeren. I en brugercentreret systemudvikling er dette en brugbar tilgang, da det netop er forhåbningen, at designprocessen tager udgangspunkt i brugeroplevelsen frem for udviklerens oplevelse. I forhold til den mere ultimative udlægning af Grounded Theory, der insisterer på en fuldstændig felt-autencitet og dermed afskriver enhver påvirkning fra forskningsprocessen (Ambrosius Madsen, 2003: 82), indtager vi dog et mere pragmatisk standpunkt. Vi ser styrken i teorien som værende princippet om, at teori og data skal udvikle sig fra feltet samtidig med anerkendelsen af en vekselvirkning med forskeren i denne udvikling. Det vil sige, at data fremkommer fra feltet i samspil og under påvirkning af den analytiske proces samtidig med, at forskeren har som eksplicit mål at lade konteksten og ikke forudindtaget disse og endelig teoretisering på baggrund af analyseresultaterne således i tæt forhold til hinanden. Udover at man induktivt udvikler teori på baggrund af data, er et centralt element i tilgangen, at man arbejder iterativt (Bryman (2004) s ). Som følge af det metodiske udgangspunkt, sker en intenderet given afkald på egne forudindtagede teorier om DDC s webside til fordel for den iterative evaluerings og redesignproces. For netop at kunne tage udgangspunkt i feltet selv, kræver det, at vi konstant går til brugerne og lader dem evaluere designet og derigennem lader os inspirere af brugernes oplevelse frem for egne. Med andre ord sker en løbende vekselvirkning mellem udvikling af teori og empiri, som skal være med til at forbedre det endelige brugerorienterede design. 1.2 Iterativt brugercentreret design række punkter hvorpå det de alle tager udgangspunkt. Et af disser er brugen af brugercentreret design der har stort fokus på inddragelsen af brugen i selve udviklingsprocessen, elementer. Formålet med inddragelsen af brugerne er at ende ud med et mere korrekt og brugbart produkt (Sharp et al: 2007, s & s ). I det iterative design er det netop den, i det forrige afsnit, nævnte gentagende evaluering, der er central, for på denne måde at kunne optimere designet. Når designere og brugere interagerer med designet, vil der fremkomme nye erfaringer og viden, der skal implementeres i designet (Sharp et al, 2007: 28ff). I den iterative designproces tillader man denne livscykliske evolution at gentage sig igen og igen indtil man er tilfreds med produktet. &Lewis: 1985). at den lineære tilgang den foreskriver, have været begrænset til at afslutte et delelement før det næste kan påbegyndes. Ved brugen af den iterative tilgang, som grounded theory 6

7 Dermed facilliteres en løbende evaluering og præcisering af de udstukne opgaver (Sharp et al. 2007: p ). Inddrag evt. Design handler om Funktion, Æstetik og Teknik modellen fra Birkvig, 1999: 7 Den iterative tilgang muliggør endvidere en intensiv inddragelse af brugerne i hele processen, ved hjælp af løbende interviews og brugertests. Dette sikrer, at man designer til reelle brugere og derfor minimerer risikoen for, at der må laves store ændringer efterfølgende, som det kunne have været tilfældet med, med en evt. brug af en vandfaldsinspireret tilgang. Da vores tilgang overvejende har været pragmatisk, med et ønske om at inddrage brugerne mest og oftest muligt, har det resulteret i at vi løbende har udført både kvalitative og kvantitative undersøgelser. Dermed kombineres to metoder til empiri indsamling, hvorved metodetriangulering opstår. Proces I dette afsnit præsenteres kort de metoder og teknikker, vi har anvendt i forbindelse med dataindsamling og teoretisk analyse. Præsentationen skal dog ikke ses som en komplet gennemgang af de metoder og teorier vi benytter i forbindelse med udarbejdelsen af projektrapporten. Derimod vil vi løbende forklare de brugte elementer når vi applikerer dem. Figuren herunder viser vores interative dataindsamling (vil senere blive uddybet til at blive en konvergens/divergens model, der omfatter samtlige punkter som vi inkluderer i denne projektrapport). 7

8 Målgruppeafgrænsning Hvad er en målgruppe? Hvem er målgruppen? Vi har afgrænset ud fra Florida. Konkretiseret igennem Gallup. Bourdieu. Kvalitative interviews, beskrivelse + resultater Konstruktion af Persona For enhver vellykket kommunikation gælder det, at man må vide, hvem man henvender sig til for at kunne tilrettelægge sin kommunikation målrettet og effektivt. At kende sin målgruppe og opnå viden om deres præferencer herunder sprogbrug, adfærd og livsstil er derfor første skridt i processen. En viden om målgruppens forhåndsinteresse og viden om budskabet og afsender er også væsentlig for bl.a. at kunne imødegå en eventuel modstand. Når modtager, som det gælder i medieret kommunikation, ikke møder kommunikationen i samme tidslige og rumlige kontekst, som den er produceret i, må modtager derfor selv rekontekstualisere kommunikationen. Og her trække på egne forforståelser og viden om hun møder produktet, er afgørende for, om afsenders intenderede kommunikation så at sige lykkes. Om modtager afkoder budskabet med samme resultat, som afsender har haft det til hensigt. For afsender er det derfor vigtigt at have en vis viden om modtagers kontekstuelle viden for på denne måde at kunne tilrettelægge sin kommunikation hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med modtagers kontekstuelle udgangspunkt. Begrebet kontekst kan ud fra Sperber og Wilson forstås som det sæt af præmisser, der bruges i fortolkningen af en ytring. En kontekst er en psykologisk konstruktion, modtagers antagelser om verden. Det er disse antagelser snarere end verdens faktiske beskaffenhed, der styrer fortolkningen af en ytring. (Fischer et al, 2008: 33). terede og grundige undersøgelser af målgruppens præferencer for at kunne tilrettelægge kommunikationen til netop disse. Men hvem er målgruppen, og hvordan afgrænses den? Og ikke mindst; hvordan vil vi opnå viden om den? Målgruppen for det nye design kan først og fremmest kategoriseres som potentielle udstillingsbesøgende til Dansk Design Center. Da vi netop arbejder med den problemstilling, at det nuværende design ikke henvender sig offensivt mod de besøgende, og det ligeledes er blevet bekræftet af DDC selv, at disse ikke er deres primære målgruppe, er denne kvalitet hos målgruppen central. Målgruppen vil altså være positivt indstillede overfor et besøg på DDC. Derudover vil de have en interesse, enten privat eller arbejdsmæssigt, for dansk design og design generelt. 8

9 Segmenteringsstrategier Det har ikke været muligt at få tilgang til ressourcer fra Dansk Design Center omkring deres segmentering af målgruppen, og vi har derfor været nødt til, med forankring i kval- Floridas begreb den kreative klasse, Gallups Kompas, Bourdieus begreb om smag. Samtidig udfører vi enkeltstående kvalitative interviews. På denne måde søger vi at lave både eksplorative og repræsentative undersøgelser, for både at kunne gå i dybden med enkeltpersoners oplevelser og præferencer men samtidig også kunne lave mere generaliserbare undersøgelser. (Fischer et al, 2008: 90). I den første afgrænsning af målgruppen har vi fundet det anvendeligt at trække på Richard Floridas begreb om den kreative klasse, idet vi forventer, at Dansk Design Centers brand taler godt til netop denne gruppe af mennesker, der lever af deres kreativitet på den ene eller anden måde. (Præsentation af Den Kreative Klasse ) På baggrund af Floridas kategoriseringer udmærker målgruppen sig ved at være økonomisk og kulturelt kapitalstærke med en høj uddannelse, have et stort forbrug både oplevelsesmæssigt og materielt og generelt være meget oplevelsesorienterede. Man kan endda sige, at de har en lidenskab efter oplevelser. De foretrækker autentiske og deltagerorien- og til dette har vi valgt at bruge segmenteringsværktøjet Gallups Kompas og sociologen Pierre Bourdieus begreb om smag. om at kunne tilbyde virksomheder og organisationer indsigt i deres målgruppers holdninger, værdier og livsstil. Ud fra en række spørgsmål om forbrugerens holdninger, placeres denne i en af de ni segmenter; de moderne, de moderne-fællesorienterede, de moderne-individorienterede, de fællesskabsorienterede, de individorienterede, de traditionelle, de traditionelle-fællesskabsorienterede, de traditionelle-individorienterede og de centrale. Værktøjet kan, ligesom Floridas segmentering af den kreative klasse, påpege tendenser i - målgruppeundersøgelser, hvilket da også er, hvad vi bruger værktøjet til. Segmenteringen I forbindelse med de kvalitative interviews bad vi vores tre informanter om at udfylde det to informanter faldt i kategorien de moderne-fællesskabsorienterede mens den sidste placeredes under de moderne-individorienterede. (yderligere om karakteristika ) (Pierre Bourdieus smagsbegreb efter Thorlacius nye inddeling den nye smag, 2007) 9

10 Kvalitative interviews For at få mere uddybende viden om vores målgruppe vælger vi at udføre tre kvalitative interviews med personer fra målgruppen. Denne form for mere eksplorativ undersøgelse lader, i kontrast til de tidligere segmenterings metoder, det enkelte individ i målgruppen fremstå som handlende subjekt. Dette kan give os nye og uventede informationer om præferencer og smag, som de mere generaliserende metoder ikke gør. I forholdet til valget mellem kvalitative og kvantitative metoder, lægger vores problemstilling op til en dybereliggende forståelse for brugernes oplevelse og erfaring med designet. Da vi har at gøre med mere komplekse meninger og adfærd som ikke er mulige at afdække kvantitativt, egne dynamikker og lader os derfor inspirere af det semistrukturerede interview, der kontra det mere strukturere minimerer påvirkningen fra forskeren og derudover er velegnet til et mere temaorienteret interview. Som Alan Bryman påpeger, bør man i planlægningen og udførelsen af interviewet være opmærksom på følgende: Fleksibilitet perspektiver fra interviewpersonen kan tages op undervejs. Struktur interviewspørgsmålene er kategoriseret indenfor de temaer som indgår i analysen. Sprog relevant sprogbrug i forhold til respondenten. Åbenhed undgå ledende spørgsmål som kan fastlåse respondenten. Kontekst spørgsmålene skal skabe en kontekst som de enkelte interviews kan supplere hinanden igennem. (Bryman, 2004: 324) I udformningen af interviewguiden og under interviewet var vi opmærksomme på disse krav ligesom vores tilgang med grounded theory pålægger os at være fokuserede på Madsen, 2003: 83). Se ydermere interviewguide som bilag. tioner som kærester, nære venner, børn eller anden familie. Alle informanter er bekendte eller ydre familiære relationer. Konstruktion af persona (Konstrueres på baggrund af segmentering og interviews) Torsdag d lavede vi tre kvalitative interviews som en del af vores målgruppeundersøgelse, ligesom vi testede det eksisterende på disse informanter. Vi præsenterede bl.a. informanterne for to foreløbige wireframes med forskellig navigationsstruktur og bad dem vælge mellem forskellige farvepræsentationer. Dette kom der følgende observationer ud af: 10

11 - En enkelt af testpersonerne var meget visuelt orienteret og responderede særdeles godt på alle billeder. De to andre var også positive overfor det visuelle. Vi vælger at prioritere billeder højt i det nye design. - To af de tre testpersoner vægtede en mere konventionel navigation højt til fordel for centrerede temabokse, der skulle gøre det ud for en menu. Vi har valgt at lave en navigation. - Alle tre testpersoner udpegede samme farvekort - en blanding af mere douce farver. Denne farvekombination vil vi arbejde videre med i redesignet. I forhold til USP og ESP har vi lavet følgende foreløbige overvejelser: USP: Dansk Design Center er unik i sin innovative tilgang. Mens sammenlignelige steder fokuserer på det bestående, fokuserer DDC på det fremtidige. Danmark er en førende design nation og DDC er i kraft af sin position et samlingssted for stærke ressourcer indenfor viden, produktion og formidling af design. DDC er en unik blanding af formidling, erhvervsliv og egenskab af tænketank. ESP: Se Moodboard. I forhold til informationsarkitektur har vi følgende overvejelser: både et menupunkt samt fra en temaboks. Konstant global navigation på alle sider, så det altid er muligt for bruger at navigere rundt mellem alle sider, frem og tilbage. Dette er væsentligt specielt også i dag, hvor mange brugere kommer direkte ind på undersider fra diverse søgemaskiner. Der skal det være enkelt at navigere mellem de resterende sider. scrolle. 3. Spørgsmål til vejledning Vejledningen skal gerne tage udgangspunkt i en snak om informationsstruktur, særligt med fokus på, om det nye design kommer til at lige det nuværende for meget. En snak om problemformuleringen og fokus for opgaven er også ønskværdig. Generelt en kommentar på dispositionen af opgaven. 11

12 Tidsplan Overordnet holdes der gruppemøter hver mandag kl og hver torsdag etter foreles- planen for hver uke går fra mandag til mandag og de felles relevante dokumenter lastes Uke 45 ( ) Uke 46 ( ) DELAV- LEVERING SØNDAG 21/11. Uke 47 ( ) Uke 48 ( ) Uke 49 Problemformulering: Finne forsøkspersoner (20) og tre utvalgte i denne gruppen -testpersoner til usabilitytester ( alderen i hovedstadsområdet, med noe forinteresse mer kvalitativt grundige intervjuer med. Finne teori og skrive utkast til kapittel om usabilitytesting og testgruppefordeling kreativ klasse. Målgruppeavgrensing. Stine ser på det. Lage intervjuguide: Morten ser på det til mandag. Mandag: gjennomgå intervjuguide+attrakdiff. sende ut nettbaserte tester (Brugertests af prototype Hassenzahl og Attrakdiff) til de 20, med svarfrist på onsdag 17/11. TORSDAG: Kvalitative intervjuer med de tre. Stine har planlagt test på torsdag morgen og det er en fordel dersom vi kan få gjrt unna også de to andre kvalitative intervjuer innen fredag denne uke. (helst torsdag) gjennomgå tekstfragmenter: strukturering. Altså må det gjøres en del skrivearbeid denne helgen. (samt: mockup/ roughboard/ wireframes) Jobbe videre med wireframes, mockups (viktig å få på plass noen grunn- får oversikt over informasjonsarkitekturen (gammelt sitemap) og presisere hvilke undersider vi vil fokusere på, samt hvilke sideelementer som blir viktige på hver av disse sidene. Dels på grunnlag av «best practice», men samtidig på grunnlag av intervjuene vi har gjort foregående uke. Veiledning på torsdag med hjelpelærer Mandag/ Tirsdag: Sende ut første test av vår egen side per attrakdiff Veiledning med Brian 2/12. kl Fullføre de delene av oppgaven som omhandler metode, grunnteori, innledende vurderinger og problemfelt. Torsdag: evaluere resultat av brukertest og intervjus for vår egen side. CSS. Seinast onsdag den 8. desember skal siste brukertesten gjennomføres. Ferdigstilling av css, html Uke 50 Levering av eksamen onsdag den 15/12, kl

13 LITTERATURLISTE (KLADD): Fagerjord, A (2006): Web-Medier: Introduksjon til sjangre og uttryksformer på nettet, s Universitetsforlager, Oslo. Shneiderman, B og O. Leavitt, M (2003) Research-Based Web Design & Usability Guidelines. Lokaliseret d på www: Krug, S (2006): Don t Make Me Think. A common sence approach to Web Usability, 2. ed., s New Riders, Indianapolis. Merleau-Ponty sjangeren. Typisk sidekick-referanse. Fowler (1989) Sperber og Wilson (1986) Kva ver den teksten frå retorisk kritik igjen. Leite opp når du kjem heim. Lund, Anne Katrine og Petersen, Helle (2003): Det sku vær så godt. Organisationskommunikation cases og konsekvenser. Frederiksberg: Samfundslitteratur Herfra kan vi bruke kompasset, samt innleiande teori om intensjonell kommunikasjon. Ikkje særskilt komplisert framstilling, men grundig nok til vårt bruk,sidan det primært skal vere ein rapport heller enn ei rein akademisk oppgåve. mental, interdisciplinary dialogue, i proceedings In the making, - Preece, Sharp & Rogers, (2007), Interaction design. Wiley. - Krug, Steve (2006): Don t make me think. A common sence approach to Web Usability. New Riders, Indianapolis. Morgan Kaufmann 13

14 Vedlegg 1: Moodboard 14

15 Vedlegg 2: Utvalg tidlige wireframes 15

16 16

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser

Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Myten om social kapital i lokale forandringsprocesser Anna Ingemann Jensen Bjarke Skjødt Frederik Teige Jakob Sejrup Villadsen Vejleder: Thomas Bisballe 2. semester, foråret 2007 Roskilde Universitetscenter,

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af:

CSR I SAMFUNDET. - Carlsberg og Grundfos. Projektrapporten er udarbejdet af: CSR I SAMFUNDET - Carlsberg og Grundfos Projektrapporten er udarbejdet af: Martin Emil Hadberg Ulrik Gade Husted Michael Bo Mortensen Christoffer Quedens Schaarup-Jensen Emilie Levin Træsborg Vejleder:

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri

Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri I N S T I T U T F O R I D R Æ T O G E R N Æ R I N G K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Kandidatafhandling Christine Marie Topp Idræt og fysisk aktivitet i den kommunale socialpsykiatri Et fokus på

Læs mere

Kampen om dagsordenen

Kampen om dagsordenen 1 Kampen om dagsordenen - strategisk planlægning af mediehåndtering i en interesseorganisation Af Jakob Ebeling & Troels Johannesen Speciale, Kommunikation, RUC, maj 2004 Vejleder: Rasmus Jønsson 2 Kapitel

Læs mere

Sygeplejersker i udvikling

Sygeplejersker i udvikling Sygeplejersker i udvikling fra diplomuddannelse til praksis Cecilie Bisgggard Nøhr Luiza Szajda Sanne Jensen Stine Gry Hansen Vejleder: Camilla Schmidt Roskilde Universitet BA, Pædagogik & Uddannelsesstudier

Læs mere

Bliv Konge i Kalundborg

Bliv Konge i Kalundborg Bliv Konge i Kalundborg Delafleverings opgave Webdesign og webkommunikation, (hold 2) IT Universitetet Efterår 2010 5Dsign gruppe 3 Dorte Andersen - doan Razan Haugaard - rais Lone L. Jensen - lonelambert

Læs mere

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise?

Organizerstrategien. løsningen på fagbevægelsens krise? Organizerstrategien løsningen på fagbevægelsens krise? Grith Fouchard Sylvest Andersen, Mia Holm Andreasen, Mikkel Nilas Ølund Dankert, Matilde Boldt Jørgensen og Stefan Larsen, 5.semester 2009 Vejleder:

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk

Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Identitetskonstruktioner hos unge med anden etnisk baggrund end dansk Af: Marie Silbye Hansen Monica Loan Kim Nguyen Nanna Cecilie Schack Telling Sarah Kristine Skou Andersen Sidsel Margrethe Rasmussen

Læs mere

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6

3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6 1. INDLEDNING...2 1.1 PROBLEMFORMULERING...2 2. INTRODUKTION...3 2.1 KONCEPTUDVIKLING...4 2.2 MÅLGRUPPEN...5 3. DESIGN AF INTERVIEWUNDERSØGELSEN...6 3.1 DEN KVALITATIVE INTERVIEWMETODE...8 3.2 STRATEGISK

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide...

Organisationsstrukturen i 3F... 33 Ligestilling i LO og 3F... 34 Idealet om ligestilling i 3F... 35 Analyse... 36 Bacchi analyse af guide... Indhold Problemfelt... 4 Problemformulering:... 5 Metode... 5 Videnskabsteoretisk perspektiv... 5 Normative standpunkter... 6 Fagforening og solidaritet... 6 Ligestilling... 6 Køn som konstruktion... 7

Læs mere

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet

Sample. Batch PDF Merger. Når videndelingen er på tværs. - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Sample Når videndelingen er på tværs - Et studie af organisationers optimering af intern kommunikation via intranettet Af: Anna Kathrine Moos Hoffmann & Line Prytz Thomsen Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie E-branding og e-marketing af 3F et casestudie Astrid Isabella Brødsgaard Michelle Lyager Johansen Studienummer: 53178 Studienummer: 53179 e-mail: asisbr@ruc.dk e-mail: mlyager@ruc.dk Nagihan Celik Studienummer:

Læs mere

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum.

Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. FORMALIA Specialet udgør anslag 191.586, hvilket svarer til 78,9 normalsider á 2400 anslag pr. side inklusiv mellemrum. Udover rapporten medfølger formidlingsprodukt i form af artikel og baggrundspapir

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

EN FLASKE TIL FORSKEL

EN FLASKE TIL FORSKEL EN FLASKE TIL FORSKEL 1. Semester, Hus 06.2. Gruppe 11 Vejleder: Kim Sandholdt Abstract This assignment revolves around charity donations from bottle deposit. We circulate around people s normal habits

Læs mere

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272

LØB & BLIV SUND. Et kvalitativt studie om sundhed og maraton. Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 LØB & BLIV SUND Et kvalitativt studie om sundhed og maraton Forfattere: Helle Farsinsen, 50758 & Marie Mynderup Jensen, 51272 Vejleder: Thorben Simonsen Afleveringsdato: 18. december 2013 K1 Sundhedsfremme

Læs mere

Faglighed i perspektiv

Faglighed i perspektiv Afsluttende diplom modul i specialpædagogik - Foråret 2012 Opgaven skrevet af: Jannik Jensen (Studienummer: 136593) (Studienummer: 136592) Vejleder: Pia Beier Lund Standardtitelblad til opgaver på diplomuddannelserne

Læs mere