Master of Business Coaching - EMCC master practitioner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Master of Business Coaching - EMCC master practitioner"

Transkript

1 Master of Business Coaching - EMCC master practitioner Nytænk dig selv! Nytænk fremtiden! Bliv stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede uddannelse i coaching. Du får et solidt praktisk fundament til at lede samtaler og coaching sessioner samt et forskningsbaseret indblik i de væsentligste og nyeste teorier inden for feltet. Målgruppe: Ledere, konsulenter, HR manegers og coaches Varighed: 4 moduler fordelt på 2 år Tyngde: Uddannelsen er på internationalt master niveau og modsvarer 60 ETCS point Kursus start: Der starter nye hold hvert semester, forår og efterår Hold størrelse: For det stærkeste læringsrum optages der maks 18 studerende på hvert hold. Fra foundation til master i coaching Du kommer på en rejse, hvor du bevæger dig fra at beherske grundlæggende værktøjer til at praktisere en avanceret form for coaching, der kan udfordre såvel enkeltpersoner som organisationers topledelse og komplekse problemstillinger i en global verden. Uddannelsen er underlagt den europæiske organisation EMCCs standarder hvilket er din garanti for den absolut højeste internationale niveau. CCC s MBC uddannelse har siden 2012, som den eneste i Skandinavien, været akkrediteret på EMCCs højeste niveau, Master Practitioner. Uddannelsens høje niveau og fortsatte udvikling sikres gennem løbende evaluering af de to førende professorer inden for filosofiske samtaler og coaching. Begge professorer er videre tilknyttet som undervisere på uddannelsen: Ole Fogh Kirkeby, Professor, Dr.phil. Professor ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Handelshøjskolen i København. Reinhard Stelter, Professor i Coachingpsykologi, Ph.d. Professor ved Coaching Psychology Unit, Institut for Idræt ved Københavns Universitet. Forløs virksomheder og organisationers potentiale Videndeling og evnen til at forløse en virksomheds potentiale hos de ansatte er nøgleord i de udfordringer vores samfund undergår i disse år. I alle sektorer af samfundet er virksomhedens relationer internt i virksomheden såvel som udadtil - af vital karakter. Viden om, hvordan man udvikler og leder virksomhedens relationer kan gøre en verden til forskel. Den indsigt coachinguddannelsen giver, vil være et omdrejningspunkt for ledere og andre personalegrupper i skabelsen af udvikling og forandringspotentiale. Den værdiskabende coach er et helt menneske Coaching der forandrer dig selv og verden handler skal mere en blot stille de rigtige spørgsmål. Ny forskning viser at den værdiskabende coaching i højere grad handler om at coachen skal kunne være til stede i samtalen. Derfor er der på MBC uddannelsen et stærkt fokus på din personlige dannelse som coach og samtalepartner sammen med det teoretiske og praktiske grundstof.

2 En coaching uddannelse der tør tage højde for helheden MBC uddannelsen bygger på en helhedstænkning omkring coachingens psykologier. Alle coachees og grupper er unikke og har særlige problemstillinger der kalder på forskellige tilgange. Derfor vil du klædt på til at kunne arbejde udfra et kognitivt, psykodynamisk og systemisk udgangspunkt - og navigere i mellem disse. Du vil blive indført i Syntesemodellen der sammenfatter coachingens psykologiske, filosofiske og praktiske perspektiver. Protreptik - et filosofisk samskabende udgangspunkt Det sidste år af uddannelsen er fokuseret på at udvide horisonterne inden for din coaching praksis. Der arbejdes med den protreptiske samtale, også kaldet værdicoaching, og tanker fra filosofer som fx Søren Kirkegaard, Gilles Deleuze og Aristoteles. Målet er at du kan arbejde med de grundlæggende drivkrafter for virksomheder og mennesker. Du vil lære teknikker og få det filosofiske afsæt der giver dig evnen til at fokuserer din coaching, og dermed, den anden mod det væsentlige. Forvent: - At du finder din personlige coaching stil og styrker dit personlige lederskab. - At du gennem uddannelsen får et stærkt fagligt netværk med en fælles vidensplatform. - At du ser nye veje for at forløse virksomheder og organisationers potentiale. - At du fagligt kan argumentere for din coaching praksis og være blandt dem der kan udvikle næste generations coaching. - At du kan inddrage ipaden som et personligt og værdiskabende værktøj i din coaching praksis. - At du møder de bedste undervisere og bliver indført i deres forskning. - At du gennem supervicerede træningsaftner får et skarpt blik på din egen coaching praksis. Det siger IKEA s personale udviklingschef Jakob Aagaard, der har taget uddannelsen "Uddannelsen er en fantastisk oplevelse. Den har givet mig et kæmpespring i min karriere og hjulpet mig med at finde mine talenter og udvikle dem. Uddannelsens styrke er, at coaching bliver en naturlig del af din person, fordi du arbejder meget intensivt og praktisk med de bedste coachingværktøjer igennem 2 år. Jeg kan bruge den som leder, sparringspartner og menneske. Derudover har CCC været et fristed for mig, hvor jeg har kunne hellige mig de ting, jeg virkelig brænder for. Supervision og træningsaftener Sideløbende med undervisningen i dagtimerne afholdes der træningsaftener, hvor deltagerne modtager individuel supervision af individuel eller teamcoaching. Det er obligatorisk at deltage på 3 træningsaftener i løbet af et semester samt modtage 1 individuel supervision derudover for at kunne gå op til eksamen på det enkelte modul. Desuden forudsættes det, at den enkelte studerende ind imellem kursusdagene afholder coachingsessions og derigennem trænes yderligere i at koble teori med praksis.

3 ipad som interaktivt redskab Når du starter på uddannelsen får en ipad som vil være din personlige logbog, redskab til at dokumentere coachingsamtaler samt samle refleksioner og viden. Du vil arbejde med lyd og video optagelser af dine coachingsamtaler som et vigtigt udgangspunkt for supervision og egen refleksion. Målet er, at du samler din egen resource bank for dit fremtidige virke som coach. Uddannelsen afspejler den nyeste forskning Færdiguddannede coaches skal kunne håndtere en flerhed af coachingsituationer og mestre registret af samtalesituationer og redskaber, der naturligt indgår i en virksomheds udviklingstænkning. Derfor skal uddannelsen modsvarer den nyeste relevante viden, der skabes i coachingfeltet. Derfor er uddannelsens indhold og metoder i konstant udvikling. De løbende justeringer sker på baggrund af international og CCCs egen forskning og praksis i coaching. Uddannelsens gennemførelse Uddannelsen er normeret til 1 studenterårsværk. Et studenterårsværk er en fuldtidsstuderendes arbejde i ét år. Et studenterårsværk svarer til 60 point i European Credit Transfer System (ECTS). Læsemængden til hver kursusgang svarer til ca. 100 sider. Undervisningen finder sted på 40 undervisningsdage, fordelt på 4 moduler. Hvert modul afsluttes med en eksamen. 4. og sidste modul omfatter endvidere en masterafhandling. Optagelseskriterier Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har bestået en videregående uddannelse (bachelor el. lignende), har mindst 3 års relevant erhvervserfaring og har sproglige færdigheder i engelsk, der gør det muligt at tilegne sig engelsksproget pensum. Deltagerne skal være beskæftigede med coaching i dagligdagen således, at teoridelen kan anvendes i praksis under uddannelsesforløbet. Der kan gives adgang til uddannelsen for ansøgere, der ikke opfylder ovennævnte betingelser under betingelse af, at ansøgerne skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen. Uddannelsesfinansiering Prisen for uddannelsen er kr. ekskl. moms. Betalingen dækker: Undervisning, supervision, undervisningsmaterialer og forplejning på de enkelte kursusdage. Beløbet opkræves forud for semesterstart over 4 gange: kr. ekskl. moms for hvert modul. Tilmelding og kontakt Skriftlig tilmelding indeholdende beskrivelse af motivation for at tage uddannelsen samt CV sendes til: For yderligere spørgsmål kontakt uddannelsesansvarlig Else Iversen på: eller telefon

4 Modul beskrivelser: De fire moduler er bygget op efter hver deres lærings fokus. Modul 1 er den teoretiske indføring i coachingens psykologier. Modul 2 er fokuseret på en udvidet praksis forståelse af coachingsamtalen. Modul 3 åbner for den filosofiske og værdibaserede coaching, også kaldet protreptik. Modul 4 er specialemodulet, der med afsæt i filosofisk ledelse giver mulighed for særlig fordybelse i egen stil og interesseområde. Hvert modul følger progressionen i EMCC fra Foundation til Master Practitioner. Modul 1 Foundation: Coachingens psykologier teori og praksis 1 Den helhedsorienterede coach Her vil du få en indføring i coaching som begreb, dets historie samt teoretiske ophav. Fokus er på de forskellige psykologiers relevans og anvendelighed i såvel individuel som teamcoaching. Du vil komme til at arbejde med den systemiske, socialkonstruktionistiske og narrative tilgang, den kognitive og den psykodynamiske tilgang til coaching. Du vil opnå forståelse for handlingsmønstre, opfattefunktioner og omverdenstilgange bag menneskers adfærd og trænes i de interventionsformer og spørgeteknikker, der ligger til grund for coaching. Via den kognitive tilgang vil du bl.a. arbejde med metoder, som kan undersøge og udfordre overbevisninger og negative automatiske tanker, der ofte begrænser handlingsrummet for den enkelte. Med den psykodynamiske tilgang til coaching vil du bl.a. komme til at træne modet til at spørge ind til eventuelle konflikter hos den enkelte, samt opøve din opmærksomhed på forsvarsmekanismers mange ansigter og disses betydning for den enkelte og gruppers dynamik. Derudover vil der være fokus på evnen til at opbygge og vedligeholde relationen mellem coach og fokusperson. Det faglige og personlige udviklingsspor Coaching vil blive placeret i forhold til andre professionelle samtaletyper mentoring, vejledning, instruktion, rådgivning, supervision - og du opnår bevidsthed om og kompetence i at navigere imellem disse. Undervisningen er tilrettelagt således, at der opbygges to læringsspor - et fagligt og et personligt. Undervisningen vil indeholde såvel faglige, teoretiske elementer som øvelser med feedback. Der udarbejdes personlige og faglige udviklingsmål, og der arbejdes i studiegrupper ind imellem kursusdagene. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen baseret på en synopsis.

5 Modul 2 Practioner: Coachingens psykologier teori og praksis 2 På modul 2 bevæger du dig længere ind i psykologiernes anvendelse i coaching for såvel enkeltpersoner som teams. De studerende trænes i de spørgeteknikker, der især er relevante for de forskellige psykologiske tilgange til coaching, som de blev introduceret for på modul 1. Coachingens forhold til og muligheder i en læringsteoretisk sammenhæng uddybes og trænes for at skærpe de studerendes bevidsthed om fokuspersoners udfordringer i at betræde "nyt land". Med udgangspunkt i en teoretisk gennemgang af disse og nedenstående emneområder opøver og udvikler de studerende deres egen coachingpraksis. De får klarhed over egne virkemåder, styrker og udfordringer i rollen som coach, leder og/eller kollega, og de opnår en bevidsthed om at arbejde med drivkræfter og barrierer gennem træning, feedback og personlig refleksion. Desuden arbejdes der med mulige implementeringstiltag af værktøjer fra de forskellige coachingperspektiver i organisationers daglige virke. Til de enkelte psykologier og træning af coachingkompetencer kan der relateres til områder og emner såsom Mindfulness, stress, kroppen og læring, konflikthåndtering og magt og etik. Læring og kroppen samt etik Læring for din fokusperson vil her blive perspektiveret fra indtil flere vinkler; bla. den kropslige læring. Og derudover vil emnet magt og etik blive sat i perspektiv via eksempelvis coachens Code of Ethics. Samtlige emner der behandles på dette modul sættes i dets teoretiske relief og modulet afsluttes med en mundtlig eksamen, som dels omfatter en praksisdel i form af en live coachingsamtale, samt en teoridel, der består i besvarelse af et spørgsmål inden for et teoretisk behandlet emneområde fra det samlede pensum på modul 1 og 2. Modul 3 Senior Practitioner: Værdier og indføring i protreptik Vend andre mod det væsentlige - Protreptik, også kaldet værdicoaching Dette modul bringer nybearbejdede tanker og traditioner, kaldet protreptik, ind i coaching, som en anvendelig og spændende tilgang og nyskabelse til samtalens kunst. Flere tusind år gamle traditioner er blevet nytænkt og sat i moderne lys. Protreptik handler om at vende mennesket mod det inderste, det essentielle, hvor det, der er væsentligt for liv og arbejde smelter sammen til gavn for den enkelte person og for fællesskabet. Det handler om samtale om værdier på et alment menneskeligt og eksistentielt plan, hvor man ved at anvende nogle få greb kan gøre samtalen stærkt personlig, værdifuld og dyb uden samtidig at udlevere det enkelte individ. Værktøjet er derfor særdeles anvendeligt til såvel individuel coaching som teamcoaching. Alt er bundet op på værdier En grundtanke indenfor protreptikken er den, at alt vi gør, siger og synes, er bundet op på vores værdier. Protreptik giver dig evnen, modet og nærværet til at komme tæt på værdierne og kunne tale om dem på et nyt niveau, og er samtidig et værdifuldt supplement til den rendyrkede coaching. Både erfarne og mere uerfarne coaches får nye perspektiver og værktøjer samt opøver evner til brug i deres coaching praksis til at udfordre såvel sig selv som sine samtalepartnere/fokuspersoner med.

6 Protreptikken som overbygning Protreptikken har en central placering på vores modul 3 som en overbygning på de på modul 1og 2 tilegnede psykologisk inspirerede coaching teknikker. Protreptik kan benyttes af alle, men særligt ledere, øvede coaches og HR-medarbejdere har megen gavn af denne tilgang til samtaler om værdier. Modulet varetages bl.a. af professor Ole Fogh Kirkeby, CBS. Der afsluttes med en mundtlig eksamen inkl. en live coaching, hvor protreptikkens praksis prøves og udforskes samt sættes i relief til de psykologiske coachingpraktikker. Modul 4 Master Practitioner: Erhversfilosofien som udvikler På dette modul inviteres du ind i en række helt centrale emner inden for coaching, nemlig mod, nærvær, ansvar og tillid, som alle behandles i forskellige filosofiske arbejdsrammer. Det er dette modul der løfter dig op på et nyt niveau indenfor coaching. Modulet er bygget op som en kombination mellem filosofiske input og øvelser, som vil rykke ved både din opfattelse af coaching og filosofi, samt berige dig som menneske på det personlige plan og i forhold til dit professionelle virke. Dit mod og nærvær kommer på en prøve På 4. modul får du også indblik i hvilke menneskesyn og verdensbilleder, der gælder i forhold til forskellige filosofiske metoder, samt hvordan dette indvirker på coachingpraktikken. Endvidere arbejdes der med at udvide dit repertoire hvad angår at levere passende forstyrrelser i den coachende dialog, dvs. at dit mod og nærvær kommer på en prøve. Derudover sigter dette modul på, at du som coach på filosofisk vis bringer begreber som ansvar ind i din coaching praksis med henblik på at fokusere på fokuspersonens evne til selv at tage ansvar og operere indenfor et coachende rum, der kontinuerligt tilstræber maksimal tillid i relationen. Helt grundlæggende giver dette modul dig mulighed for at blive fortrolig med at coache på et filosofisk grundlag, og derved erfare, hvad dette grundlag gør ved dig som coach, samt hvad det skaber af potentiale i fokuspersonens liv. Og endelig vil du stifte bekendtskab med intet mindre end 14 filosofiske perspektiver på din funktion som coach. Modulet afsluttes med en masterafhandling og forsvar deraf. Yderligere information: Ved spørgsmål, vejledning og yderligere information om uddannelsen skriv til: eller ring på

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER

COACHUDDANNELSE LEDERNES STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER LEDERNES COACHUDDANNELSE STYRK DIT LEDERSKAB OG DIN EVNE TIL AT OPBYGGE STÆRKE RELATIONER SKAB STØRRE MOTIVATION OG BEDRE PRÆSTATIONER BLANDT MEDARBEJDERE FÅ EN INTERNATIONALT GODKENDT COACHUDDANNELSE

Læs mere

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009

KARRIERE VIDEN UDVIKLING FREMTID. Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD. Kursusprogram 2009 KARRIERE 2009 VIDEN UDVIKLING FREMTID Personlig KompetenceUdvikling ENERGI TIL OVERSKUD Kursusprogram 2009 Personlig KompetenceUdvikling kurser, der giver overskud i hverdagen! På Forsikringsakademiet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer

Uddannelse der udvikler. - HR-kompetencer Uddannelse der udvikler - HR-kompetencer Kære læser I denne folder kan du læse om AK-Samvirkes HR-uddannelsestilbud til alle ansatte i a-kasserne. Hvorfor vælge AK-Samvirke til uddannelse på HR-området?

Læs mere

Coaching Barometret 2009

Coaching Barometret 2009 Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching Barometret 2009 En foreløbig oversigt over coachingens udbredelse og anvendelse i Danmark Coaching

Læs mere

En personlig afklarethed og et fokus på det almene

En personlig afklarethed og et fokus på det almene MAJ 2009 En personlig afklarethed og et fokus på det almene Filosofi og udvikling af lederskab erfaringer fra Diplomuddannelsen i Ledelse Af Lonni Hall, Michael Højlund Larsen & Thomas Ryan Jensen I det

Læs mere

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013

KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 KURSER Uddannelsespuljen Efterår 2013 Velkommen til en ny kursussæson! I dette katalog finder du Center for frivilligt socialt arbejdes åbne kurser og øvrige tilbud for efteråret 2013. Aktiviteterne er

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (hold i København)

Læs mere

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k

Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k Sociale relationer på arbejdspladsen og ligeløn m/k bliv agent i gode relationer på din arbejdsplads Et forskningsunderstøttet udviklingsprojekt for FIU-ligestilling Afslutningsrapport juni 2013 Udarbejdet

Læs mere

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014

Styrk dit personlige lederskab. Skab øget motivation og bedre resultater. Tag afsæt i dine styrker KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 KURSER OG UDDANNELSER FOR LEDERE 2014 Skab øget motivation og bedre resultater Styrk dit personlige lederskab Tag afsæt i dine styrker Få personlig og målrettet rådgivning på 3283 3610 Kursusrådgivning

Læs mere

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.

Kurser. Uddannelsespuljen Efterår 2010. Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed. Kurser Uddannelsespuljen Efterår 2010 Albanigade 54 E, 1. sal 5000 Odense C Telefon: 66 14 60 61 e-mail: info@frivillighed.dk www.frivillighed.dk Uddannelsespuljen Velkommen til en ny kursussæson! I dette

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt

Indhold. [Masterclass i Coaching ] [ARTIKELSAMLING] Forord Af John Mortensen. Indledning Af Astrid Kilt 1 Indhold Forord Af John Mortensen Indledning Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret coaching i team et samarbejdsværktøj. Af Anette Thulin Coaching af Ledere et udviklingsperspektiv. Af Astrid Kilt Ledelsesbaseret

Læs mere

2015 Winholistic Academy Katalog

2015 Winholistic Academy Katalog 2015 Winholistic Academy Katalog Af: Peter Winther Winholistic ApS 09-03-2015 Indholdsfortegnelse KOMMUNIKATIONSUDDANNELSER... 4 Præsentationsteknik varighed 2 dage.... 4 Kommunikationsoptimering varighed

Læs mere

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast

Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv proceskonsulent med kant og teoretisk ballast Bliv klædt på til udvikling, facilitering og evaluering af målorienterede forandringsprocesser i organisationer - samt ipad som formidlingsværktøj. Proceskonsulentuddannelsen

Læs mere

Kursus- og uddannelseskatalog 2014

Kursus- og uddannelseskatalog 2014 NYHED: Akademifag der giver ECTS-point Kursus- og uddannelseskatalog 2014 Få et kompetenceløft, der både styrker dit CV og det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i organisationen Sundhed og trivsel betaler

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer

Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Professionsprogram: Konsultativt arbejde i organisationer Kandidatuddannelse Cand. Psych. Formål Forløbet retter sig overordnet beskrevet mod at give den kandidatstuderende: A) Forskningsbaseret forståelse

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende,

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse

Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse Indre styrke - ydre lederskab Få en fordybende træning i indre og ydre lederskab og ledelse What is pink? Poul Reumerts Vej 41,1 DK-2500 Valby Tel.: +45 28 88 95 20 Mail: niko@whatispink.dk www.whatispink.dk

Læs mere

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale

HVAD VISER FORSKNINGEN? At lære Den Motiverende Samtale I denne artikel vil jeg præsentere nyeste forskning inden for hvordan man lærer Den Motiverende Samtale. Jeg vil præsentere empiriske undersøgelser og studier, der dokumenterer, at man ikke lærer Den Motiverende

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune

Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Empowerment dagplejere i Vesthimmerlands kommune Målet med empowerment dagplejer uddannelsen er at højne identiteten som professionel dagplejer og at give den enkelte dagplejer en faglig kompetenceudvikling.

Læs mere