1.0 Indledning Problemstilling Problemformulering Metode... 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 Indledning... 2 1.1 Problemstilling... 2 1.2 Problemformulering... 2 1.3 Metode... 2"

Transkript

1 1. 10 Digitalt design Hvordan kan interaktiviteten mellem hjemmeside og bruger forstærkes på WWW? Om digitalt designede syns-analogier og begrænsningerne ved digital tekst. 1.0 Indledning Problemstilling Problemformulering Metode Topologi : Eksempel på digitalt designet syns-analogi En topologisk opbygget hjemmeside Syns-analogien og den digitale tekst Læsbarhed og typografisk visualitet på WW W Syns-analogien som understøttelse af digital tekst Syns-analogien i forhold til kroppens virkelighed Krop og viden på WW W Konklusion Litteratur David Engelby.

2 Indledning 1.1 :: Problemstilling Mit overordnede problemfelt er optimeringen af brugerinteressen i at udforske hjemmesider. Min undersøgelse er med det forbehold at jeg ikke inddrager deciderede brugerundersøgelser omkring navigation på WW W. I stedet baserer jeg min undersøgelse på teorier omkring perceptionspsykologi og visuel retorik.1 Min undersøgelse er med andre ord nærmere heuristisk-teoretisk med det formål at vise et alternativ til den traditionelle hjemmeside hvad angår digitalt design af navigation og interaktivitet. 1.2:: Problemformulering Hvordan kan interaktiviteten mellem hjemmeside og bruger forstærkes på WWW? Om digitalt designede syns-analogier og begrænsningerne ved digital tekst. 1.3:: Metode Jeg anvender som metode primært Bjørn Laursens begreb om topo logiske billeder: 2 Topologi omhandler groft sagt sammenhængen mellem kurver og flader. Laursen kobler termen til sin percep tions forskning ved at sige, at konturer danner en erkendelsesmæssig forbindelse mellem det visuelle og det taktile. Vi forstår altså grænsen, konturen, ved at føle det sete og vi forstår grænsen ved at se det vi har mulighed for at føle ( mine ord ). Man kan derfor, siger Laursen, i digitalt design skabe en digital analogi til menneskets omkringvandrende synsfelt. Den digitale analogi er her ikke ment som en fuldstændig efterligning af det almindelige syn, for heri optræder der et fokuseret syn med samt synets udkant, der ikke tillægges nogen bevidst opmærksomhed af den seende. Laursen foreslår derfor synsudsnit i en skarp afgrænset form ( cirkel eller kvadrat ), der kan skærpe brugerens bevidste perception af, hvad der dukker op og er ved at dukke op langs en kant.3 1 Dette uddybes under metodeafsnit ( 1.3 på denne side ). 2 In : Laursen, 2004, s Ibid.

3 3. 10 Fokuseret synsfelt ( her vist som cirkel ) i forhold til synets udkant. Dette skal ikke opfattes sådan, at man skal begrænse synet på WW W til at noget ligger i mørke mens en slags lyskegle vandrer omkring på skærmen. Der er tale om at skærmen er en visuel montage med mange forskellige fokuserede blikvinkler.4 En sådan indfaldsvinkel betyder for digitalt design, at hver blikvinkel skal undersøges. Brugerens undersøgelse gør en hjemmeside mere nærværende for brugeren og skaber det Laursen refererer til som et epistemisk syn5 på det visuelle element. Epistemisk fordi forskelle granskes synsmæssigt så en viden kan opbygges omkring det pågældende emne. I herværende sammenhæng vil jeg anvende metoden til at give et eksempel på hvordan en hjemmeside kan konstrueres efter Laursens begreb om topologi, dvs. digitalt designede syns-analogier. Hertil inddrager jeg aspekter i forhold til begrænsningerne ved digital tekst samt kropslig relevans i forhold til internettet. Førstnævnte aspekt er vigtigt, da den typografisk visualitet stadig er den primære informationskilde på WWW. Problemet er bare at teksten selv med understøttende billeder ikke altid kan læses så effektivt som i trykt kommunikation. Den webdesignede syns-analogi fremstiller jeg her som en understøttende funktion for teksten.6 Dette første aspekt er i forhold til digital syns-analogi et rent teknisk brugerproblem på WWW, og har at gøre med forudsætningen for tilegnelsen af den viden en hjemmeside kan formidle. Det andet apekt, den kropslige relevans, omhandler det analogiske i sig selv. Jeg vil undersøge hvordan en hjemmeside overhovedet kan siges at have status som analogisk i forhold til brugerens syn med sin krop-i-omverden, en krop som jo netop er alt andet end digital. 4 In : Laursen, s Ibid., s Se mere s. 7 i herværende opgave. 6 Laursen behandler ikke tekst som et særskilt felt.

4 Topologi : Eksempel på digitalt designet syns-analogi 2.1 :: En topologisk opbygget hjemmeside Laursens ærinde med sin topologi spænder over en række anvendelser af forskning inden for taktil og visuel perception. Jeg kan dog ikke i herværende opgave komme ind på alle dele, så jeg begrænser mig i følgende gennemgang til en kort beskrivelse af hvordan en digitalt designet syns-analogi konkret kan optræde på WW W. Som grundlag for denne eksemplificering trækker jeg på dele af Laursens beskrivelse af et topologisk visuelt læringsmiljø for franske skolebørn.7 Lad os antage at siden omhandler en mulighed for at lære en bestemt del af København at kende som den så ud på Kierkegaards tid ( lad os sige 1840 ). Man skal se sig godt for i det digitale, visuelle bylandskab, fordi noget er, noget andet er ikke mere. Her er det forskellene, der skal udforskes, og synsfeltets blikvinkler skaber viden om det historiske. Startsiden er således delt op to felter, der igen er delt i tre : det ene felt, horisontalt foroven, er København som det ser ud p.t. Det er delt op i tre felter ved siden af hinanden, hvor den ene blikvinkel er nedadrettet mod detaljer på jorden, den anden fremadrettet og den tredje rettet opad mod byens tage. Det andet felt, horisontalt forneden, har de samme blikvinkler, nu bare med udsigt til de visuelle dele, der udgjorde arkitekturen og folkelivet i København anno Nu er pointen så at det er blikvinkler man navigerer inden for, ikke bare billeder. Således kan man starte med at navigere inden for den fremadrettede blikvinkel i den aktuelle urbane zone, på et fortov. Men pludselig kan man ikke komme videre. Man er placeret i det nederste historiske felt, hvor blikvinklen er skiftet til den historiske opadrettede blikvinkel. En herre med høj hat bøjer sig ind over synsfeltet,» kigger ned «på brugeren, og siger :» De skal passe paa brostenene, Hr.«Nu kan man så prøve en ny retning og en ny blikvinkels udfordringer, hvilket er de frie rammer man har. Ligesom når man selv går rundt i en by og med synet indtager omverdenen.8 Dette vil jeg blot nævne som eet eksempel på hvordan en topologisk hjemmeside kunne tage sig ud, hvis den digitalt skulle efterligne 7 In : Laursen, 2004, s Ibid., s. 156 :»[ ] vi har teknologi, der tillader, at vi kan skabe nogle perceptionsproteser, som viser forskellige indtag af vores omverden.«(min kursivering DE ).

5 5. 10 brugerens syn med sin krop-i-omverden med skarpt konturfokus i tre gange to blikvinkler, der viser urbane omgivelser som hhv. før og nu. Jeg vil begrænse mit eksempel her. Jeg vil nu se på hvordan denne syns-analogi spiller sammen med tekstlige dele på WWW. 3.0 Syns-analogien og den digitale tekst 3.1 :: Læsbarhed og typografisk visualitet på W W W Trods internettets mange mediemuligheder, så er den mest akkurate informationskilde stadig teksten. Derfor har jeg valgt at undersøge den digitale teksts samspil med en topologisk hjemmeside. Desværre kan digital tekst ikke hamle op med trykt tekst når det angår læsbarhed. Trods nyere skriftdesign, der skal tage hensyn til skærmens pixels, så er læsbarheden stadig afhængig af skærmens opløsning samt af en optimal linjelængde ( tegn pr. linje ).9 Dette nævner jeg for at pege på, at læsbarheden ved digital tekst er svær at» redde «, fordi den optræder på skærme med svingende kvalitet og fordi den i mange tilfælde typograferes af amatører. Det bliver så heller ikke bedre af at tekstens læselighed forringes yderligere ved at være placeret med billeder som baggrund.10 I forhold til den digitale synsanalogi er der derfor to faktorer, der her er problematiske : a ) Tekst kan generelt siges at virke forstyrrende på en syns-analogisk krop-i-omverden som illusion, for selvfølgelig toner der i virkelighedens verden aldrig tekst op i den blå luft. b ) Digital tekst kan være svær at implementere på en topologisk hjemmeside fordi billederne ville dominere og derfor forringe tekstens læsbarhed. Det virker altså umiddelbart som om blik vinklerne kun kan suppleres med lydmediet, som jeg gav et eksempel på med faldet over brostenene. Men hjemmesider bør ikke kun være taktil-visuelle i relation til lydmediet, for det fratager dem muligheden for at anvende det skrev- 9 In : Wille, 2004, s , hhv. afsnittene skærmen og teksten. 10 Ibid. s. 228.

6 6. 10 ne sprogs mere præcise formuleringer af f. eks. historiske data. Desuden kan man hurtigt læse en tekst, hvor det at lytte tager længere tid. Jeg vil derfor kigge på mulige løsninger på ovennævnte problematiske faktorer. 3.2:: Synsanalogien som understøttelse af digital tekst Ovennævnte problem a ) knytter sig til den taktil-visuelle oplevelse, der jo skal virke, hvis illusionen skal opretholdes. Som løsning kunne man lade teksten være en del af bybilledet. Informationer om et sted kunne som eksempel erhverves ved at man havde en avis på sig i det topologiske miljø jeg beskrev under 2.1. I avisen ville der altid stå noget om det sted man befandt sig på. Fordelene ved dette er at fremmedgørelsen ved den digitale tekst i den syns-analogiske krop-i-omverden oplevelse ville mindskes fordi man håndgribeligt rettede sin blikvinkel mod en sandsynlig genstand fra kroppens omverden. Desuden ville avisen kunne indrettes efter korrekte normer for typografi. Problem b ) ville stadig være prisgivet svingende skærmkvalitet hos brugeren. Men man kan her tage udgangspunkt i at man aldrig læser noget trykt medium i een bestemt afstand. Oftest må man bevæge f.eks. avisen tættere på sit ansigt for at læse teksten i den. Man kunne så indvende at man jo også bevæger sit ansigt tættere mod skærmen, hvis man vil læse tekst. Men det er netop kunstigt. selvfølgelig går vi tættere på genstande vi vil se nærmere på, men i tilfældet med en avis tager vi avisen tættere op til vores synsfelt. Hvis det således overføres til den topologiske hjemmeside, jeg har beskrevet, så vil teksten som digitalt simuleret avistypografi kunne komme langsomt op mod brugerens blikvinkel indtil brugeren besluttede sig for at stoppe bevægelsen. Altså ingen tekst der effektmæssigt toner frem i den blå luft og ingen fastdefinerede tekstblokke placeret ved siden af blikvinklerne, da det netop ville være at skabe et fokus, der inkluderer synets udkant. Hvad angår min skitserede hjemmeside med samt de problemer jeg har skitseret i aspektet omkring digital tekst, så kan man overordnet set fristes til at efterlyse» det gode design «, eksempelvis det enkle udtryk som oftest præger en proffesionelt lavet hjemmeside. Men der er

7 7. 10 ingen modsætning mellem denne æstetiske tilgang og en topologisk. Man undgår en visuel rodebutik hvis man sørger for at udtrykkene altid får æstetisk kvalitet.11 Dvs. min skitserede hjemmeside kan f. eks. have en visuel overordnet æstetik ved at være inddelt i farvemæssige felter alt efter hvilket tidspunkt på dagen det er. Her kan lys- og skyggeforhold være afgørende for afstanden til elementerne samt for deres udtryk i forskellig belysning.12 En gade virker hyggelig om dagen, men uhyggelig om natten etc. Specifikt for den digitale tekst kan den som sagt være æstetisk bundet til avistypografi sat op i spalter. Atter kan man se på det vidensmæssige aspekt, her som forstået via det epistemiske syn. Her kan jeg bruge Laursen reference13 til det primære og det sekundære epistemiske syn. Det primære epistemiske syn afhænger af den blikvinkel man har på det partikulære, dvs. f. eks. teksten i avisen som både detalje og som formel primær kilde til historiske facts. Det sekundære epistemiske syn relaterer til det partikulære som værende i relation til den samlede topologi, dvs. de muligheder det digitalt designede synsfelt tilbyder. Viden opstår gennem denne kombination af blikfelter. 4.0 Syns-analogien i forhold til kroppens virkelighed 4.1:: Krop og viden på W W W Jeg vil i det følgende undersøge selve det analogiske, dét at en del af kroppen bliver simuleret. For når synet simuleres, så er der grund til at spørge til mere end bare effektiviteten ved fokus, som jeg har behandlet indtil nu. Hvorfor er den digitale simulation så vigtig, når nu digital syns-analogi ikke er menneskets rigtige synsfelt? Een af de mest barske kritikere af internettet er professor i filosofi, Hubert L. Dreyfus. Han mener bl. a. at nettets fare ligger i at være en» uimodståelig alternativ kultur «, der reducerer vores intuitive og følelsesmæssige liv til fordel for et overfladisk liv i cyberspace.14 I herværende sammenhæng vil jeg fremhæve Dreyfus kritik som bundet til den udbredte almindelige hjemmeside, dvs. forstået som modpol 11 In : Laursen, 2004, s Ibid. s. 152: Laursen ser aftryk og skygger som de» basale fænomener som indgår i en forståelse i arbejde med billedsprog og billedsprogs rolle i erkendelses- og kommunikationsprocesser.«13 Ibid. s. 152: Laursen refererer til Elliot W. Eisner s begreber om primær og sekundær epistemisk syn, som det fremgår af Eisner : e Enlightned Eye. Qualitative Inquiry and the Enhancement of Educational Practice. New York : Macmillian Publishing Company, 1991 : In : Dreyfus, 2001, s. 6 7.

8 8. 10 til den topologiske hjemmeside. Denne bundethed til WW Ws standarddesign kan især ses i Dreyfus kritik af telenærvær ( telepresence ), et begreb han bl. a. eksemplificerer i relation til real-time transmitteret under visning via WW W. Med teletilstedeværelse forsvinder f. eks. muligheden for at en underviser kan få et bedre begreb om sin omverden og sin kontekst, det vil her sige et rum med elever samt selve undervisningssituationen med dens indhold.15 Det praktiske problem består her i at underviseren ikke samtidig kan se tilhørernes respons og se ud til dem, for underviseren er et menneske og agerer som et menneske foran et medium ( computeren som kamera, og WW W som transmissions- og modtagermedium ). Jeg vil konkludere at Dreyfus her peger på noget vigtigt, nemlig de kropslige, perceptuelle mangler ved formidling via WW W. Men samtidig er WW W som statisk medie også nemt at kritisere som en hindring for vidensformidling, sålænge man som Dreyfus fastholder adskillelsen mellem det helt igennem digitale medie på den ene side og mennesket på den anden side. Denne adskillelse kan også kaldes det digitale kontra det analoge, som Donald Norman beskriver det :16 Norman bruger begrebet det analoge som det, der korresponderer med sin fysiske natur. Betragtet som ting er det f. eks. et kassettebånd, hvis magnetbånd opfanger alle signaler og derfor kun kan bruges i en båndoptager. Det digitale er derimod en abstraktion af signaler, f. eks. computerens binære tal, der beskriver originalen, dvs. simulerer visuelle og auditive medier. Det analoge begreb udvider Norman så ved at sige, at mennesket perciperer analogt med sin omverden, dvs. det analoge ses som overensstemmelse mellem det mennesket gør og ser med samt den omverden det gøres i og med. Dreyfus vil som nævnt før fastholde adskillelsen mellem det på den ene side digitale, rigide internet og det analoge, intuitive menneske på den anden side. Dog gør Norman i modsætning til Dreyfus en dyd ud af at lægge op til en løsning på det store skel mellem digitale systemer og analoge brugere : Ved at gøre teknologien centreret omkring det menneskelige mål, da opnåes det som Norman lidt vagt kalder» a strategy for complementary interaction.«17 Norman ser med andre ord ikke adskillelsen som en forhindring ligesom Dreyfus. Konkret ser jeg Normans oplæg i en logisk sammenhæng med en topologisk hjemmeside : Heri udnyttes den digitale mulighed for at undgå synsmæssige udkants-positioner, samtidig med at synet skal styres med kropslig erfaring. Dvs. det digitale forstærker detaljerne og in- 15 In : Dreyfus, 2001, s In : Norman, 1999, s Ibid., s. 159.

9 9. 10 teraktionsmulighederne med det analoge/syns-analogiske, der knytter sig til menneskelig perception og navigation. 5.0 Konklusion Jeg vil afrunde med det jeg i relation til sidstnævnte afsnit vil kalde en analogisk metafor, der knytter sig til WW W og en krop-i-omverden oplevelse : 18 Den topologiske hjemmeside kan anskues som en japansk skydedør af papir. En ting, der er mere end ramme og æstetik. Dørene som hele vægkomplekser kan bevæge sig og åbne op til forskellige skarpe blik vinkler, der er udsyn til liv og genstande bag dørene. Døren åbner til blikvinkler, der fordrer en undersøgelse af det sete. Traditionelle hjemmesider designes typisk med flader af farver og typografi. Trods begrænsninger ved læsbarhed af tekst er det ikke på nogen måde forkert at hjemmesider kan være designet sådan, idet ikke alle hjemmesider vil egne sig til at være topologisk designede. Desuden må man gå ud fra at en yderligere udvidelse af den topologiske opbygning nødvendigvis må inddrage genstande som ved berøring udløser programmets handlinger istedet for blot museklik.19 Og dét må trods alt vurderes at være et praktisk set problematisk skridt i en WW W-kontekst, hvor musen er det standardiserede værktøj. Derfor skal den den topologiske hjem meside altså ses som et plausibelt, velafgrænset alternativ til den traditionelle hjemmeside. Jeg har således argumenteret for at den topologiske hjemmeside kan ses som basis for en forbedring af læsbarheden af digital tekst samt forstærke interaktiviteten mellem bruger og hjemmeside. Men det forudsætter en bruger der vil lege med, simulere og undersøge. Det forudsætter en bruger, der vil lade sig delvist føre af et kropsligt analogt syn via ekstern påvirkning, skarpe blikvinkler og spatial analogi tilføre sig en viden med et kropsligt analogt syn kombineret med egne handlinger, skarpe blikvinkler og kropslig intuition. 18 In : Shin-Ichi Takemura, 1994 :» One can quote and edit the macrocosm in the home by simple sliding doors. ese are sliding door pictures [ ] portable and transient, temporary, but [ ] not ornaments or decorations of the interior. It is an interface rather than a surface. And you can quote anything through other media: clothing, dishes, and so forth. So my point is that these are not aesthetic things. ere is an informational editing process at work. «(Min kursivering DE ). 19 In : Ishii, Hiroshi og Ullmer, Bryg, 1997 :» We are exploring ways of both improving the quality and broadening the bandwidth of interaction between people and digital information by: allowing users to grasp & manipulate foreground bits by coupling bits with physical objects, and enabling users to be aware of background bits at the periphery using ambient media in an augmented space. «(Min kursivering DE ).

10 Litteratur DREYFUS, HUBERT L.: On the Internet. Routledge Herfra opgives: 105 ns. HEILESEN, SIMON B. (red.): Det digitale nærvær. Viden og design i nye medier. Roskilde Universitetsforlag Artikler herfra: LAURSEN, BJØRN:»Omverdensoplevelse, kropsbrug, billedsprog og digitalt design.«s ; 25 s.; 30 ns. WILLE, NIELS ERIK:» Skriften på skærmen computermedieret tekst og læselighed.«s ; 21 s.; 25 ns. ialt 55 n. ISHII, HIROSHI og ULLMER, BRYG:»Tangible Bits: Towards Seamless Interfaces between People, Bits and Atoms.«CHI 97 Electronic Publications: Papers. Atlanta, GA, Online : http ://www.acm.org/sigchi/chi97/ proceedings/paper/hi.htm Herfra opgives: 20 ns. NORMAN, DONALD:» Being Analog.«Fra bogen e Invisible Computer. MIT Press Herfra opgives siderne: 1 261; 261 s.; 319 s. SHIN-ICHI TAKEMURA :» Eco-Aesthetic Home.«Doors of Perception 2. HOME Conference november 1994, Amsterdam Online: http ://www.mediamatic.nl/ Doors/Doors2/Takemura/ Takemura-Doors2-E.html Herfra opgives: 9 ns. Sider ialt fra samlet litteratur: 508 normalsider. Herværende opgave : 10 normalsider.

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest Michael Blume, november 2013 At indsamle ny viden om på hvilken måde digitale medier kan bidrage til at fremme børns visuelle og auditive sensibilitet over for kroppen

Læs mere

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6

Indhold: Indledning 2. Kommunikations koncept 3. Design udvikling 4 Skitser Bobbel. Refleksion 6 Indhold: Indledning 2 Kommunikations koncept 3 Design udvikling 4 Skitser Bobbel Refleksion 6 Indledning: I dette projekt var opgaven at fremstille otte plakater, fire i B1 og fire i A3, for en udstilling

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder ørn som er på vej til eller som er begyndt i dagpleje eller vuggestue og Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer, når det kommunikerer

Læs mere

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN

CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN CATE BANG FLØE ANNIE FEDDERSEN EMIL MØLLER PEDERSEN HVAD: What we talk about when we talk about context HVEM: Paul Dourish, Antropolog og professor i Informatik og Computer Science HVOR: Pers Ubiquit

Læs mere

Eksamensopgaven. Krav, eksempler & litteratur. Digital kulturteori 05

Eksamensopgaven. Krav, eksempler & litteratur. Digital kulturteori 05 Eksamensopgaven Krav, eksempler & litteratur Digital kulturteori 05 Eksamensfordringer Eksaminanden skal kunne analysere og vurdere dimensioner i et eller flere multimedieprodukter på baggrund af de gennemgåede

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

BIID10 Lektion 12 Interaktionens æstetik

BIID10 Lektion 12 Interaktionens æstetik BIID10 Lektion 12 Interaktionens æstetik Lone Malmborg / malmborg@itu.dk Læringsmål 2 Kunne redegøre for hvad æstetisk interaktion betyder i en interaktionsdesignkontekst Kunne anvende designgreb og -

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000

Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000 Lav en poster der fanger Birgit Sørensen, Afd. for Jordbrugssystemer August 2000 It takes intelligence, even brilliance, to condense and focus information into a clear, simple presentation that will be

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

Hvad bør du vide om layout og typografi

Hvad bør du vide om layout og typografi Hvad bør du vide om layout og typografi Når man vil lave en tekst, som andre skal læse, er det vigtigt at vælge en skrifttype, der er motiverende og inspirerende at læse for målgruppen. Derfor bør man

Læs mere

Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan. v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing

Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan. v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing Café nyt skoleår - Billedkunst Kom godt i gang med din årsplan v. pædagogisk konsulent Susanne Alsing Program: Kl.13.00 13.10 Velkomst Kl. 13.10 14.00 Fælles mål og målstyret undervisning Kl. 14.00 14.15

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Materielt Design 2. 6. klasse

Materielt Design 2. 6. klasse Materielt Design 2. 6. klasse Faget Materielt Design på Interskolen er en samtænkning af følgende af folkeskolens fag: håndarbejde, sløjd og billedkunst. Undervisningen vil derfor i praksis inddrage alle

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Om GolfWalk.com GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem www.webwalk.dk.

Om GolfWalk.com GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem www.webwalk.dk. www. - Den virtuelle golfbane på nettet Boldsen Industriel Design www. 3D interface af golfbanen Om GolfWalk er den virtuelle golfbane på nettet. Du kan finde GolfWalk på www.golfwalk.com eller gennem

Læs mere

Welcome to Adobe GoLive 4

Welcome to Adobe GoLive 4 http://www.daimi.au.dk/~kla/ [29-03-2000 00:19:16] http://www.daimi.au.dk/~kla/keldsite/over.html [29-03-2000 00:19:30] http://www.daimi.au.dk/~kla/keldsite/person.html [29-03-2000 00:19:47] http://www.daimi.au.dk/~kla/keldsite/1949.html

Læs mere

Formidlingsartikel 1/5

Formidlingsartikel 1/5 Formidlingsartikel I det følgende klargøres hvilke overvejelser vi har haft i forhold til valg af målgruppe, sted for publikation samt genre og sproglige virkemidler. Målgruppe Receptionsanalyse af Pocket

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design

How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design How Bodies Matter: Five Themes for Interaction Design Scott R. Klemmer, Björn Hartmann Stanford University HCL Group Leila Takayama Stanford University CHIMe Lab Kroppen spiller en central rolle i den

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet?

Organisationspsykologi, F14. Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Mogens Jacobsen / BIID Lektion 4

Mogens Jacobsen / BIID Lektion 4 BIID10 Lektion 4 Tangible computing Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Læringsmål 2 Forstå begreberne Tangible Computing, Ubiquitous Computing og Augmented Reality. Redegøre for forskelle mellem traditionel

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk

Mogens Jacobsen / moja@itu.dk BIID11 Lektion 7 Personas & scenarios Mogens Jacobsen / moja@itu.dk Dagens program 2 8:00-8:20: Exemplarium 10,11 og 12 8:20-8:30: Feedback på visioner 8:30-8:50: Dourish kap 4. 8:50-9:00 Pause 9:00-10.00

Læs mere

The Witness. The Witness. Lars Lykke Tornbjerg Gruppe

The Witness. The Witness. Lars Lykke Tornbjerg Gruppe The Witness Denne opgave er en analyse af computerspillet The Witness. Computerspil har altid været mere end bare underholdning for mig og dermed er formålet med denne opgave at se hvordan man kan analysere

Læs mere

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen.

Start med at læse vedhæftede fil (Om lytteniveauerne) og vend så tilbage til processen. At lytte aktivt Tid: 1½ time Deltagere: 4-24 personer Forudsætninger: Overblik over processen, mødeledelsesfærdigheder Praktisk: telefon med stopur, plakat med lytteniveauer, kopi af skema Denne øvelse

Læs mere

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen

Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1. Bedre. Lytning DANMARK. Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 1 Bedre Lytning DANMARK Kursusafdelingen Projekt1 04/12/07 10:44 Side 2 Lytningens kunst At høre eller at lytte - det er spørgsmålet At lytte er en svær kunst inden for kommunikationen.

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport

Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15. Avis artikel rapport Ditlev Nielsen 2.g Kom/it 9/10/15 Avis artikel rapport Indholdsfortegnelse: Indledning Side 3 Problemformulering Side 3 Afsender Side 3 Budskab Side 3 Medie Typografi Side 4-6 Medie Farver Side 7-9 Medie

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium

Kommunikation/IT Rapport Roskilde Tekniske Gymnasium Kommunikation/IT Rapport Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Formål:... 3 Teori:... 3 Form og farver... 3 Skrifter og typografi... 4 Billeder og illustration... 5 Komposition og layout... 5 Produkt:... 6 Brainstorm

Læs mere

Kan vi fortælle andre om kernen og masken?

Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Kan vi fortælle andre om kernen og masken? Det kan vi sagtens. Mange mennesker kan umiddelbart bruge den skelnen og den klarhed, der ligger i Specular-metoden og i Speculars begreber, lyder erfaringen

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal.

Hunden kan sige et nyt tal (legen kan selvfølgelig udvides til former) hver dag, men kun det tal. 4. oktober 9.00-15.00 Tårnby Faglig læsning Program Præsentation Hunden - en aktivitet til at vågne op på Oplæg om begrebsdannelse Aktiviteter hvor kroppen er medspiller Matematikkens særlige sprog Aktiviteter

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje

Grafisk design. Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08. Klasse 1.2 Tamana og Sesilje Grafisk design Kommunikation/it Roskilde Tekniske Gymnasium 12/12-08 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Farver... 4 Kompositioner... 7 Typografi... 8 Praktisk arbejde... 10 Vores rapport opbygning...

Læs mere

SKETCHING MED VIDEO. Hvorfor sketching? Video sketching som metode. Quick start med Premiere Pro. Peter Vistisen

SKETCHING MED VIDEO. Hvorfor sketching? Video sketching som metode. Quick start med Premiere Pro. Peter Vistisen SKETCHING MED VIDEO Hvorfor sketching? Video sketching som metode Quick start med Premiere Pro Peter Vistisen Fra viden mod indsigt Nu skal der ideer på bordet...hvordan når vi fra data om hvad der er,

Læs mere

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april

8. Webdesign. Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april 8. Webdesign Grundlæggende Grafisk design Stefan Grage & Klaus Bjerager Tirsdag 5. april Kursusplan 5. apr. 12. apr. 18. apr. 9. Webdesign / Opg. 7: website K: Usability, s. 36-39 K: Smukkere grafisk design,

Læs mere

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm

Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Fladskærms TV LCD eller Plasma Fladskærm Der eksisterer stadig en del myter vedr. LCD og Plasma fladskærms TV, og vi vil her give et par eksempler på nogen af de påstande vi støder på, når vi arbejder

Læs mere

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole.

6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år. Læringsmål og indikatorer. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Personalets arbejdshæfte - Børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Læringsmål og indikatorer 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år 1. Sociale kompetencer Barnet øver sig i sociale kompetencer,

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Vurdering af digitale lærermidler

Vurdering af digitale lærermidler Vurdering af digitale lærermidler...1 Indledning...1 Valg af emne...1 Første indtryk...1 Vurdering af Danske-dyr.dk...2 Hvem er www.danske-dyr.dk rettet mod...2 Hvem står bag...4 Indhold...4 Navigation...5

Læs mere

Interaktiv filmanalyse

Interaktiv filmanalyse Interaktiv filmanalyse Analyse af levende billeder med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst

Kapitel E til Grafisk design. Smørblomst Kapitel E til Grafisk design Kapitel E 2 Jess Ingerslev, forfatter til børnebogen. Igen står vore børn for tur! Jess Ingerslev er, af indlysende årsager, gået solo og har, af uforklarlige årsager, fået

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Matematisk æstetik. Jonas Lindstrøm Jensen, ph.d-studerende. 28. oktober 2009

Matematisk æstetik. Jonas Lindstrøm Jensen, ph.d-studerende. 28. oktober 2009 28. oktober 2009 er et tal, nemlig φ = 1 + 5 2 1.6803398874989... Vi taler som regel om, at forholdet mellem to tal a og b er det gyldne snit, altså at a b = φ. Fx er 62 = 1.631578947 φ. 38 Fibonaccitallene

Læs mere

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil?

[Intensitet] [Lyd] stille rum? Er der steder hvor der kunne tilføres lyde? måske af fuglekvidder eller et vandspil? [Lys] Lyset påvirker vores opfattelser af rum og vores psyke. Lyset er en meget vigtig medspiller når arkitekten skaber gode æstetiske rum til mennesker. Lyset kan langt mere end bare at give lys til mørke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 05/06 Selandia-CEU,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold er en effektiv fagspecialist løsning for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et vand forsyningssystem. Data model supportere en række nationale

Læs mere

God. Kommunikation i DF. Vejen til: Mening Ejerskab Motivation Rekruttering

God. Kommunikation i DF. Vejen til: Mening Ejerskab Motivation Rekruttering God Kommunikation i DF Vejen til: Mening Ejerskab Motivation Rekruttering Klaus Frejo Cand. Scient. Adm. Aalborg Universitet 1997 Sportschef Viborg Sport 1997 2003 Direktør Viborg Golfklub 2003 2008 Udviklingskonsulent

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Det betyder at du skal formidle den viden som du er kommet i besiddelse

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik

Om lyn. RF-ID & Radio control. Og transienter i elektronik. Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Senest redigeret 1. april 2014 Om lyn Og transienter i elektronik Lynnedslag, hvordan genereres ødelæggende spændinger i elektronik Materialet er meget foreløbigt. Derfor modtages rettelser og forslag

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske 1. Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD...? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2. Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Handlingens rum versus det sociale rum

Handlingens rum versus det sociale rum Handlingens rum versus det sociale rum Marie Louise Bjørn & Pernille Clausen Nymand Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Formålet med

Læs mere

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn.

Søren Gleerup, Fredrik Dam & Casper Palle Kom/it - Afsluttende opgave - HTX Roskilde - d.4/ Rapport. Asociale børn. Rapport Asociale børn Side 1 af 7 Teori Vi har valgt at se på hvilket problem der ville opstå hvis skolebørn ville begynde at blive undervist hjemme i stedet for at være sociale med deres kammerater. Mange

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland

Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Information- og kommunikationsstrategi for FOA Nordsjælland Indhold 1. Værdier for information- og kommunikation 2. Mål for information- og kommunikation 3. Formidling af information fra forbund og afdelingsbestyrelse

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013

Dato: 24. oktober 2013 Side 1 af 7. Teknologisk singularitet. 24. oktober 2013 Side 1 af 7 Teknologisk singularitet 24. oktober 2013 Side 2 af 7 Begreberne teknologisk singularitet og accelereret udvikling dukker ofte op i transhumanistiske sammenhænge, idet de beskriver en udvikling,

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Fredericia Friskole Kreativitet og herunder sløjd anses på Fredericia Friskole for et væsentligt kreativt fag. Der undervises i sløjd fra 4. - 9. klassetrin i et omfang

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning.

Portfolie Redesign. Forord. Det tekniske. Tema ide. Css. opløsning. Portfolie Redesign dette er en gennemgang af opbyggelse af mit portfolie, med samtilige begrunderlser af design valg. Forord Min portfolie hjemmeside er fra start af ment som et startplatform og ikke et

Læs mere

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse

Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Agenda for i dag: Metode Teori og Empiri Litteratursøgning Brug af teorier Empiri, indsamling og analyse Vidensproduktion Problem Teori Analyse Tolkning Empiri Konklusion Metode Hvad vil I gøre? Hvorfor

Læs mere

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen

Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Be funky med billeder E-læringsmodul billedkunst IT-færdighedsniveau: 1 2 3 4 5 Af Simon Rune Jørgensen Overblik I dette modul lærer du at anvende det online-baserede billedredigeringsprogram Befunky i

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere