1.0 Indledning Problemstilling Problemformulering Metode... 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.0 Indledning... 2 1.1 Problemstilling... 2 1.2 Problemformulering... 2 1.3 Metode... 2"

Transkript

1 1. 10 Digitalt design Hvordan kan interaktiviteten mellem hjemmeside og bruger forstærkes på WWW? Om digitalt designede syns-analogier og begrænsningerne ved digital tekst. 1.0 Indledning Problemstilling Problemformulering Metode Topologi : Eksempel på digitalt designet syns-analogi En topologisk opbygget hjemmeside Syns-analogien og den digitale tekst Læsbarhed og typografisk visualitet på WW W Syns-analogien som understøttelse af digital tekst Syns-analogien i forhold til kroppens virkelighed Krop og viden på WW W Konklusion Litteratur David Engelby.

2 Indledning 1.1 :: Problemstilling Mit overordnede problemfelt er optimeringen af brugerinteressen i at udforske hjemmesider. Min undersøgelse er med det forbehold at jeg ikke inddrager deciderede brugerundersøgelser omkring navigation på WW W. I stedet baserer jeg min undersøgelse på teorier omkring perceptionspsykologi og visuel retorik.1 Min undersøgelse er med andre ord nærmere heuristisk-teoretisk med det formål at vise et alternativ til den traditionelle hjemmeside hvad angår digitalt design af navigation og interaktivitet. 1.2:: Problemformulering Hvordan kan interaktiviteten mellem hjemmeside og bruger forstærkes på WWW? Om digitalt designede syns-analogier og begrænsningerne ved digital tekst. 1.3:: Metode Jeg anvender som metode primært Bjørn Laursens begreb om topo logiske billeder: 2 Topologi omhandler groft sagt sammenhængen mellem kurver og flader. Laursen kobler termen til sin percep tions forskning ved at sige, at konturer danner en erkendelsesmæssig forbindelse mellem det visuelle og det taktile. Vi forstår altså grænsen, konturen, ved at føle det sete og vi forstår grænsen ved at se det vi har mulighed for at føle ( mine ord ). Man kan derfor, siger Laursen, i digitalt design skabe en digital analogi til menneskets omkringvandrende synsfelt. Den digitale analogi er her ikke ment som en fuldstændig efterligning af det almindelige syn, for heri optræder der et fokuseret syn med samt synets udkant, der ikke tillægges nogen bevidst opmærksomhed af den seende. Laursen foreslår derfor synsudsnit i en skarp afgrænset form ( cirkel eller kvadrat ), der kan skærpe brugerens bevidste perception af, hvad der dukker op og er ved at dukke op langs en kant.3 1 Dette uddybes under metodeafsnit ( 1.3 på denne side ). 2 In : Laursen, 2004, s Ibid.

3 3. 10 Fokuseret synsfelt ( her vist som cirkel ) i forhold til synets udkant. Dette skal ikke opfattes sådan, at man skal begrænse synet på WW W til at noget ligger i mørke mens en slags lyskegle vandrer omkring på skærmen. Der er tale om at skærmen er en visuel montage med mange forskellige fokuserede blikvinkler.4 En sådan indfaldsvinkel betyder for digitalt design, at hver blikvinkel skal undersøges. Brugerens undersøgelse gør en hjemmeside mere nærværende for brugeren og skaber det Laursen refererer til som et epistemisk syn5 på det visuelle element. Epistemisk fordi forskelle granskes synsmæssigt så en viden kan opbygges omkring det pågældende emne. I herværende sammenhæng vil jeg anvende metoden til at give et eksempel på hvordan en hjemmeside kan konstrueres efter Laursens begreb om topologi, dvs. digitalt designede syns-analogier. Hertil inddrager jeg aspekter i forhold til begrænsningerne ved digital tekst samt kropslig relevans i forhold til internettet. Førstnævnte aspekt er vigtigt, da den typografisk visualitet stadig er den primære informationskilde på WWW. Problemet er bare at teksten selv med understøttende billeder ikke altid kan læses så effektivt som i trykt kommunikation. Den webdesignede syns-analogi fremstiller jeg her som en understøttende funktion for teksten.6 Dette første aspekt er i forhold til digital syns-analogi et rent teknisk brugerproblem på WWW, og har at gøre med forudsætningen for tilegnelsen af den viden en hjemmeside kan formidle. Det andet apekt, den kropslige relevans, omhandler det analogiske i sig selv. Jeg vil undersøge hvordan en hjemmeside overhovedet kan siges at have status som analogisk i forhold til brugerens syn med sin krop-i-omverden, en krop som jo netop er alt andet end digital. 4 In : Laursen, s Ibid., s Se mere s. 7 i herværende opgave. 6 Laursen behandler ikke tekst som et særskilt felt.

4 Topologi : Eksempel på digitalt designet syns-analogi 2.1 :: En topologisk opbygget hjemmeside Laursens ærinde med sin topologi spænder over en række anvendelser af forskning inden for taktil og visuel perception. Jeg kan dog ikke i herværende opgave komme ind på alle dele, så jeg begrænser mig i følgende gennemgang til en kort beskrivelse af hvordan en digitalt designet syns-analogi konkret kan optræde på WW W. Som grundlag for denne eksemplificering trækker jeg på dele af Laursens beskrivelse af et topologisk visuelt læringsmiljø for franske skolebørn.7 Lad os antage at siden omhandler en mulighed for at lære en bestemt del af København at kende som den så ud på Kierkegaards tid ( lad os sige 1840 ). Man skal se sig godt for i det digitale, visuelle bylandskab, fordi noget er, noget andet er ikke mere. Her er det forskellene, der skal udforskes, og synsfeltets blikvinkler skaber viden om det historiske. Startsiden er således delt op to felter, der igen er delt i tre : det ene felt, horisontalt foroven, er København som det ser ud p.t. Det er delt op i tre felter ved siden af hinanden, hvor den ene blikvinkel er nedadrettet mod detaljer på jorden, den anden fremadrettet og den tredje rettet opad mod byens tage. Det andet felt, horisontalt forneden, har de samme blikvinkler, nu bare med udsigt til de visuelle dele, der udgjorde arkitekturen og folkelivet i København anno Nu er pointen så at det er blikvinkler man navigerer inden for, ikke bare billeder. Således kan man starte med at navigere inden for den fremadrettede blikvinkel i den aktuelle urbane zone, på et fortov. Men pludselig kan man ikke komme videre. Man er placeret i det nederste historiske felt, hvor blikvinklen er skiftet til den historiske opadrettede blikvinkel. En herre med høj hat bøjer sig ind over synsfeltet,» kigger ned «på brugeren, og siger :» De skal passe paa brostenene, Hr.«Nu kan man så prøve en ny retning og en ny blikvinkels udfordringer, hvilket er de frie rammer man har. Ligesom når man selv går rundt i en by og med synet indtager omverdenen.8 Dette vil jeg blot nævne som eet eksempel på hvordan en topologisk hjemmeside kunne tage sig ud, hvis den digitalt skulle efterligne 7 In : Laursen, 2004, s Ibid., s. 156 :»[ ] vi har teknologi, der tillader, at vi kan skabe nogle perceptionsproteser, som viser forskellige indtag af vores omverden.«(min kursivering DE ).

5 5. 10 brugerens syn med sin krop-i-omverden med skarpt konturfokus i tre gange to blikvinkler, der viser urbane omgivelser som hhv. før og nu. Jeg vil begrænse mit eksempel her. Jeg vil nu se på hvordan denne syns-analogi spiller sammen med tekstlige dele på WWW. 3.0 Syns-analogien og den digitale tekst 3.1 :: Læsbarhed og typografisk visualitet på W W W Trods internettets mange mediemuligheder, så er den mest akkurate informationskilde stadig teksten. Derfor har jeg valgt at undersøge den digitale teksts samspil med en topologisk hjemmeside. Desværre kan digital tekst ikke hamle op med trykt tekst når det angår læsbarhed. Trods nyere skriftdesign, der skal tage hensyn til skærmens pixels, så er læsbarheden stadig afhængig af skærmens opløsning samt af en optimal linjelængde ( tegn pr. linje ).9 Dette nævner jeg for at pege på, at læsbarheden ved digital tekst er svær at» redde «, fordi den optræder på skærme med svingende kvalitet og fordi den i mange tilfælde typograferes af amatører. Det bliver så heller ikke bedre af at tekstens læselighed forringes yderligere ved at være placeret med billeder som baggrund.10 I forhold til den digitale synsanalogi er der derfor to faktorer, der her er problematiske : a ) Tekst kan generelt siges at virke forstyrrende på en syns-analogisk krop-i-omverden som illusion, for selvfølgelig toner der i virkelighedens verden aldrig tekst op i den blå luft. b ) Digital tekst kan være svær at implementere på en topologisk hjemmeside fordi billederne ville dominere og derfor forringe tekstens læsbarhed. Det virker altså umiddelbart som om blik vinklerne kun kan suppleres med lydmediet, som jeg gav et eksempel på med faldet over brostenene. Men hjemmesider bør ikke kun være taktil-visuelle i relation til lydmediet, for det fratager dem muligheden for at anvende det skrev- 9 In : Wille, 2004, s , hhv. afsnittene skærmen og teksten. 10 Ibid. s. 228.

6 6. 10 ne sprogs mere præcise formuleringer af f. eks. historiske data. Desuden kan man hurtigt læse en tekst, hvor det at lytte tager længere tid. Jeg vil derfor kigge på mulige løsninger på ovennævnte problematiske faktorer. 3.2:: Synsanalogien som understøttelse af digital tekst Ovennævnte problem a ) knytter sig til den taktil-visuelle oplevelse, der jo skal virke, hvis illusionen skal opretholdes. Som løsning kunne man lade teksten være en del af bybilledet. Informationer om et sted kunne som eksempel erhverves ved at man havde en avis på sig i det topologiske miljø jeg beskrev under 2.1. I avisen ville der altid stå noget om det sted man befandt sig på. Fordelene ved dette er at fremmedgørelsen ved den digitale tekst i den syns-analogiske krop-i-omverden oplevelse ville mindskes fordi man håndgribeligt rettede sin blikvinkel mod en sandsynlig genstand fra kroppens omverden. Desuden ville avisen kunne indrettes efter korrekte normer for typografi. Problem b ) ville stadig være prisgivet svingende skærmkvalitet hos brugeren. Men man kan her tage udgangspunkt i at man aldrig læser noget trykt medium i een bestemt afstand. Oftest må man bevæge f.eks. avisen tættere på sit ansigt for at læse teksten i den. Man kunne så indvende at man jo også bevæger sit ansigt tættere mod skærmen, hvis man vil læse tekst. Men det er netop kunstigt. selvfølgelig går vi tættere på genstande vi vil se nærmere på, men i tilfældet med en avis tager vi avisen tættere op til vores synsfelt. Hvis det således overføres til den topologiske hjemmeside, jeg har beskrevet, så vil teksten som digitalt simuleret avistypografi kunne komme langsomt op mod brugerens blikvinkel indtil brugeren besluttede sig for at stoppe bevægelsen. Altså ingen tekst der effektmæssigt toner frem i den blå luft og ingen fastdefinerede tekstblokke placeret ved siden af blikvinklerne, da det netop ville være at skabe et fokus, der inkluderer synets udkant. Hvad angår min skitserede hjemmeside med samt de problemer jeg har skitseret i aspektet omkring digital tekst, så kan man overordnet set fristes til at efterlyse» det gode design «, eksempelvis det enkle udtryk som oftest præger en proffesionelt lavet hjemmeside. Men der er

7 7. 10 ingen modsætning mellem denne æstetiske tilgang og en topologisk. Man undgår en visuel rodebutik hvis man sørger for at udtrykkene altid får æstetisk kvalitet.11 Dvs. min skitserede hjemmeside kan f. eks. have en visuel overordnet æstetik ved at være inddelt i farvemæssige felter alt efter hvilket tidspunkt på dagen det er. Her kan lys- og skyggeforhold være afgørende for afstanden til elementerne samt for deres udtryk i forskellig belysning.12 En gade virker hyggelig om dagen, men uhyggelig om natten etc. Specifikt for den digitale tekst kan den som sagt være æstetisk bundet til avistypografi sat op i spalter. Atter kan man se på det vidensmæssige aspekt, her som forstået via det epistemiske syn. Her kan jeg bruge Laursen reference13 til det primære og det sekundære epistemiske syn. Det primære epistemiske syn afhænger af den blikvinkel man har på det partikulære, dvs. f. eks. teksten i avisen som både detalje og som formel primær kilde til historiske facts. Det sekundære epistemiske syn relaterer til det partikulære som værende i relation til den samlede topologi, dvs. de muligheder det digitalt designede synsfelt tilbyder. Viden opstår gennem denne kombination af blikfelter. 4.0 Syns-analogien i forhold til kroppens virkelighed 4.1:: Krop og viden på W W W Jeg vil i det følgende undersøge selve det analogiske, dét at en del af kroppen bliver simuleret. For når synet simuleres, så er der grund til at spørge til mere end bare effektiviteten ved fokus, som jeg har behandlet indtil nu. Hvorfor er den digitale simulation så vigtig, når nu digital syns-analogi ikke er menneskets rigtige synsfelt? Een af de mest barske kritikere af internettet er professor i filosofi, Hubert L. Dreyfus. Han mener bl. a. at nettets fare ligger i at være en» uimodståelig alternativ kultur «, der reducerer vores intuitive og følelsesmæssige liv til fordel for et overfladisk liv i cyberspace.14 I herværende sammenhæng vil jeg fremhæve Dreyfus kritik som bundet til den udbredte almindelige hjemmeside, dvs. forstået som modpol 11 In : Laursen, 2004, s Ibid. s. 152: Laursen ser aftryk og skygger som de» basale fænomener som indgår i en forståelse i arbejde med billedsprog og billedsprogs rolle i erkendelses- og kommunikationsprocesser.«13 Ibid. s. 152: Laursen refererer til Elliot W. Eisner s begreber om primær og sekundær epistemisk syn, som det fremgår af Eisner : e Enlightned Eye. Qualitative Inquiry and the Enhancement of Educational Practice. New York : Macmillian Publishing Company, 1991 : In : Dreyfus, 2001, s. 6 7.

8 8. 10 til den topologiske hjemmeside. Denne bundethed til WW Ws standarddesign kan især ses i Dreyfus kritik af telenærvær ( telepresence ), et begreb han bl. a. eksemplificerer i relation til real-time transmitteret under visning via WW W. Med teletilstedeværelse forsvinder f. eks. muligheden for at en underviser kan få et bedre begreb om sin omverden og sin kontekst, det vil her sige et rum med elever samt selve undervisningssituationen med dens indhold.15 Det praktiske problem består her i at underviseren ikke samtidig kan se tilhørernes respons og se ud til dem, for underviseren er et menneske og agerer som et menneske foran et medium ( computeren som kamera, og WW W som transmissions- og modtagermedium ). Jeg vil konkludere at Dreyfus her peger på noget vigtigt, nemlig de kropslige, perceptuelle mangler ved formidling via WW W. Men samtidig er WW W som statisk medie også nemt at kritisere som en hindring for vidensformidling, sålænge man som Dreyfus fastholder adskillelsen mellem det helt igennem digitale medie på den ene side og mennesket på den anden side. Denne adskillelse kan også kaldes det digitale kontra det analoge, som Donald Norman beskriver det :16 Norman bruger begrebet det analoge som det, der korresponderer med sin fysiske natur. Betragtet som ting er det f. eks. et kassettebånd, hvis magnetbånd opfanger alle signaler og derfor kun kan bruges i en båndoptager. Det digitale er derimod en abstraktion af signaler, f. eks. computerens binære tal, der beskriver originalen, dvs. simulerer visuelle og auditive medier. Det analoge begreb udvider Norman så ved at sige, at mennesket perciperer analogt med sin omverden, dvs. det analoge ses som overensstemmelse mellem det mennesket gør og ser med samt den omverden det gøres i og med. Dreyfus vil som nævnt før fastholde adskillelsen mellem det på den ene side digitale, rigide internet og det analoge, intuitive menneske på den anden side. Dog gør Norman i modsætning til Dreyfus en dyd ud af at lægge op til en løsning på det store skel mellem digitale systemer og analoge brugere : Ved at gøre teknologien centreret omkring det menneskelige mål, da opnåes det som Norman lidt vagt kalder» a strategy for complementary interaction.«17 Norman ser med andre ord ikke adskillelsen som en forhindring ligesom Dreyfus. Konkret ser jeg Normans oplæg i en logisk sammenhæng med en topologisk hjemmeside : Heri udnyttes den digitale mulighed for at undgå synsmæssige udkants-positioner, samtidig med at synet skal styres med kropslig erfaring. Dvs. det digitale forstærker detaljerne og in- 15 In : Dreyfus, 2001, s In : Norman, 1999, s Ibid., s. 159.

9 9. 10 teraktionsmulighederne med det analoge/syns-analogiske, der knytter sig til menneskelig perception og navigation. 5.0 Konklusion Jeg vil afrunde med det jeg i relation til sidstnævnte afsnit vil kalde en analogisk metafor, der knytter sig til WW W og en krop-i-omverden oplevelse : 18 Den topologiske hjemmeside kan anskues som en japansk skydedør af papir. En ting, der er mere end ramme og æstetik. Dørene som hele vægkomplekser kan bevæge sig og åbne op til forskellige skarpe blik vinkler, der er udsyn til liv og genstande bag dørene. Døren åbner til blikvinkler, der fordrer en undersøgelse af det sete. Traditionelle hjemmesider designes typisk med flader af farver og typografi. Trods begrænsninger ved læsbarhed af tekst er det ikke på nogen måde forkert at hjemmesider kan være designet sådan, idet ikke alle hjemmesider vil egne sig til at være topologisk designede. Desuden må man gå ud fra at en yderligere udvidelse af den topologiske opbygning nødvendigvis må inddrage genstande som ved berøring udløser programmets handlinger istedet for blot museklik.19 Og dét må trods alt vurderes at være et praktisk set problematisk skridt i en WW W-kontekst, hvor musen er det standardiserede værktøj. Derfor skal den den topologiske hjem meside altså ses som et plausibelt, velafgrænset alternativ til den traditionelle hjemmeside. Jeg har således argumenteret for at den topologiske hjemmeside kan ses som basis for en forbedring af læsbarheden af digital tekst samt forstærke interaktiviteten mellem bruger og hjemmeside. Men det forudsætter en bruger der vil lege med, simulere og undersøge. Det forudsætter en bruger, der vil lade sig delvist føre af et kropsligt analogt syn via ekstern påvirkning, skarpe blikvinkler og spatial analogi tilføre sig en viden med et kropsligt analogt syn kombineret med egne handlinger, skarpe blikvinkler og kropslig intuition. 18 In : Shin-Ichi Takemura, 1994 :» One can quote and edit the macrocosm in the home by simple sliding doors. ese are sliding door pictures [ ] portable and transient, temporary, but [ ] not ornaments or decorations of the interior. It is an interface rather than a surface. And you can quote anything through other media: clothing, dishes, and so forth. So my point is that these are not aesthetic things. ere is an informational editing process at work. «(Min kursivering DE ). 19 In : Ishii, Hiroshi og Ullmer, Bryg, 1997 :» We are exploring ways of both improving the quality and broadening the bandwidth of interaction between people and digital information by: allowing users to grasp & manipulate foreground bits by coupling bits with physical objects, and enabling users to be aware of background bits at the periphery using ambient media in an augmented space. «(Min kursivering DE ).

10 Litteratur DREYFUS, HUBERT L.: On the Internet. Routledge Herfra opgives: 105 ns. HEILESEN, SIMON B. (red.): Det digitale nærvær. Viden og design i nye medier. Roskilde Universitetsforlag Artikler herfra: LAURSEN, BJØRN:»Omverdensoplevelse, kropsbrug, billedsprog og digitalt design.«s ; 25 s.; 30 ns. WILLE, NIELS ERIK:» Skriften på skærmen computermedieret tekst og læselighed.«s ; 21 s.; 25 ns. ialt 55 n. ISHII, HIROSHI og ULLMER, BRYG:»Tangible Bits: Towards Seamless Interfaces between People, Bits and Atoms.«CHI 97 Electronic Publications: Papers. Atlanta, GA, Online : http ://www.acm.org/sigchi/chi97/ proceedings/paper/hi.htm Herfra opgives: 20 ns. NORMAN, DONALD:» Being Analog.«Fra bogen e Invisible Computer. MIT Press Herfra opgives siderne: 1 261; 261 s.; 319 s. SHIN-ICHI TAKEMURA :» Eco-Aesthetic Home.«Doors of Perception 2. HOME Conference november 1994, Amsterdam Online: http ://www.mediamatic.nl/ Doors/Doors2/Takemura/ Takemura-Doors2-E.html Herfra opgives: 9 ns. Sider ialt fra samlet litteratur: 508 normalsider. Herværende opgave : 10 normalsider.

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk

it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Vejledning i planlægning af it-undervisning Se mere på hjemmesiden www.it-formidler.dk Om vejledningen Vejledningen beskriver kort, hvordan man som underviser, trin for trin, kan planlægge it-kurser efter

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet?

Sundhedsapp.dk. - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? Oplæg til vejledning Sundhedsapp.dk - I hvor høj grad, skal vi have fokus på de potentielle brugere af websitet? - Kan man overhovedet forestille sig at udarbejde en prototype uden nogle former for feedback?

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Introduktion til perception Forelæsning 2

Introduktion til perception Forelæsning 2 Introduktion til perception Forelæsning 2 02.09.2014 Johan Trettvik Dagens mål: At give en motivering af feltet At give en ultra kort historisk forståelse for hvorfor feltet ser ud som det gør, og hvorfor

Læs mere

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning

Anmeldelse: Writing. Tre overordnede anbefalinger til hvordan skrivning kan fremme læsning Anmeldelse: Writing to Read - Evidence for How Writing Can Improve Reading Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning - Professionshøjskolerne Steve Graham og Michael

Læs mere

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende

Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende Brug af gamification til samarbejde og motivation af universitetsstuderende David Lindholm, AAUE DUNk12 Hvem er jeg? PhD fellow ved Centre for Design, Learning & Innovation, Inst. for læring og filosofi,

Læs mere

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software

Infrarød Screening. med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Infrarød Screening med Total Vision anatomi software Der er ubegrænsede muligheder med vores høje kvalitetsinfrarød screeningssystem. Energetic Health

Læs mere

Medicinsk billeddannelse

Medicinsk billeddannelse Medicinsk billeddannelse Introduktion Billedtyper - Opgaver Billedegenskaber Billedbehandling Lars Møller Albrecht Lars.moeller.albrecht@mt.regionsyddanmark.dk Billedtyper Analog f.eks. billeder, malerier,

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism)

(Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men til evaluering. Kritik er på engelsk criticism) Billede kritik Eller nærmer billede evaluering, da kritik er negativt ladet på dansk. Man kan også kalde det billede bedømmelse der er mere dansk (Critiquing på enkelsk bør ikke oversættes til kritik men

Læs mere

Overblik Program 17. nov

Overblik Program 17. nov Overblik Program 17. nov Oplæg, diskussion og sketchnoting af artikler Pencils before pixels, Drawing as... og Learning as reflective conversation... Intro til markers Øvelser: Formundersøgelser & idegenerering

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

10-trins raket til logo-design

10-trins raket til logo-design 10-trins raket til logo-design Stjerne-modellen Dette notat er udarbejdet i forbindelse med foredrag og kurser som supplement til bogen Virksomhedens logo. Ideen er, at det skal fungere sammen med bogen,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop.

BRAINTRUST LABS. Braintrust LABS spænder fra et 1-times inspirationsoplæg til en 2-dages intensiv workshop. Braintrust LABS er et konferencekoncept, som udruster deltagerne med nye værktøjer, som styrker deres evner til tværfagligt samarbejde og kommunikation. Ved at benytte Braintrust s Visual Lingua Franca-metode,

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Årsplan for matematik i 1.-2. kl.

Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Årsplan for matematik i 1.-2. kl. Lærer Martin Jensen Mål for undervisningen Målet for undervisningen er, at eleverne tilegner sig matematiske kompetencer og arbejdsmetoder jævnfør Fælles Mål. Eleverne

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed?

DØV- BLIND- FØDT. Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? DØV- BLIND- FØDT INDENFOR RAMMERNE AF HANDICAPKONVENTIONENS ARTIKEL 3 Hvordan sikrer vi mennesker med medfødt døvblindhed menneskerettigheder, frihedsrettigheder og naturlig værdighed? Udgivet af Netværk

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed

Sensus. Grafisk design og tilgængelighed Grafisk design og tilgængelighed Mange tilgængelighedsproblemer bliver skabt allerede i forbindelse med udviklingen af netstedets grafiske udtryk. Tilgængelige netsteder er ikke nødvendigvis ensbetydende

Læs mere

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk

SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk SkagenBrugtMarked.dk - en service fra SkagensAvis.dk Dette er en vejledning i brugen af SkagenBrugtMarked.dk Vælg eventuelt at skrive denne vejledning ud, den er forbredt til udskrift på A4 papir. Generelt

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Designmanual / Forskningens Døgn

Designmanual / Forskningens Døgn 1/17 Designmanual / Forskningens Døgn Elementer 2 Logotype 2 Logotype på fotografi 3 Geometri 5 Forsk Geometri oversigt 6 Objekter 7 Forsk Objekt oversigt 8 Forhold mellem alle elementer 9 Farver 10 Font

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Forskellige kameratyper

Forskellige kameratyper Forskellige kameratyper Inden du investerer i et nyt kamera, er det en god idé at gøre dig nogle få overvejelser om: y Hvilken type billeder vil du tage (naturbilleder, makrobilleder, sportsbilleder, undervandsbilleder,

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer

Lær med stil. Af Ulla Gammelgaard, lærer Lær med stil Af Ulla Gammelgaard, lærer Jeg sidder aldrig ved skrivebordet mere. Hvis jeg gør andre ting samtidig, føler jeg mig mere tilpas og har mere lyst til at lave lektier. Jeg har det også bedst

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M

Sta Stem! ga! - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? O M o Sta Stem! ga! o - hvordan far vi et bedre la eringmiljo? / o T D A O M K E R I Indhold En bevægelsesøvelse hvor eleverne får mulighed for aktivt og på gulvet at udtrykke holdninger, fremsætte forslag

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm

IT og Kommunikation. Workshop om planlægning af prototype forløb. 24.10.13 Rikke Okholm IT og Kommunikation Workshop om planlægning af prototype forløb 24.10.13 Rikke Okholm Program Introduktion Tilgange og eksempler på metoder Workshop: Planlægning af prototypetest Brainstorm over jeres

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Windows 7 Instruktionsvideo

Windows 7 Instruktionsvideo 1. Mus og tastatur (4:17) Du lærer vigtige taster på tastaturet at kende, samt hvordan du skal anvende musen i Windows 7. 2. Skrivebordet (4:39) Du lærer at arbejde med Skrivebordet i Windows 7 og kommer

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Teorien om High Dynamic Range Fotografering

Teorien om High Dynamic Range Fotografering Teorien om High Dynamic Range Fotografering Indhold High Dynamic Range - HDR 2 HDR sidder i øjet 3 Du ser kun en lille del ad gangen 4 HDR for det hele med, Princip 1 5 Ev-trin på histogrammet 6 Farver

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Digital dannelse digitale medier

Digital dannelse digitale medier Digital dannelse digitale medier Eksempler på digitale medier i dagtilbud Stationær og bærbar pc ipad, ipod, iphone, Nintendo DS, Wii, Xbox, Playstation 2, Playstation 3, PSP, Vidensbrønden o.l. Printer

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

D-Star. En moderne kommunikations form

D-Star. En moderne kommunikations form D-Star En moderne kommunikations form Indhold Problemformulering... 2 Starten på D-Star... 3 Om D-Star nettet... 4 Udstyr til D-Star... 8 Kilde angivelse... 10 Konklusion... 11 1 Problemformulering Jeg

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393.

Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Broer, skak og netværk Side 1 af 6 Broer, skak og netværk Carsten Thomassen: Naturens Verden 10, 1992, s. 388-393. Eksempler på praktiske anvendelser af matematik og nogle uløste problemer Indledning Figur

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

3. klasse 6. klasse 9. klasse

3. klasse 6. klasse 9. klasse Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 326 Offentligt Elevplan 3. klasse 6. klasse 9. klasse Matematiske kompetencer Status tal og algebra sikker i, er usikker i de naturlige tals opbygning

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere

Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Sociale, digitale fortællinger - og de unge brugere Lisbeth Klastrup Forskningsgruppen Digital Kultur og Mobil Kommunikation IT Universitetet i København Agenda Sociale medier, identitet og (selv)fortælling

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå

Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå Om at forstå ting, der er vanskelige at forstå (under udgivelse i Døvblindenyt (Dk), aprilnummeret) Flemming Ask Larsen 2004, kognitiv semiotiker MA, rådgiver ved Skådalen Kompetansesenter, Oslo. e-mail:

Læs mere

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist

Grafisk design Logo til sports event. Andreas Ernst Tørnqvist Logo til sports event Andreas Ernst Tørnqvist Redegørelse Opgaven Opgaven omhandler forslag til logo for Sportslege 2013. Bidrag Jeg vil tage udgangspunkt i et logoforslag, som jeg ud arbejdede til lejligheden.

Læs mere

Quick Start KNFB Reader ios app

Quick Start KNFB Reader ios app Quick Start KNFB Reader ios app Indledning Velkommen til en verden af hurtig og effektiv tekstgenkendelse og læsning med vores KNFB Reader iphone app, der kan ændre dit liv. KNFB Reader app'en kan læse

Læs mere

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1

Indledning. Søren Mønsted: Visionsfilm som projektmål 24. november 2004. Side 1 Indledning Alle projekter har et mål. Hvad enten det drejer sig om et personligt projekt om at holde op med at ryge, projektet med at bygge en bro eller projektet med at arrangere en havefest for hele

Læs mere

Store IT-Innovationer TØ2

Store IT-Innovationer TØ2 Store IT-Innovationer TØ2 TØ2 Kontor One minute papers fra sidst Fremlæggelser Øvelse: Strip Sequence Tips og tricks til OO1 Næste gang Kontor Kontor Turing 123 - Rasmus og Kirstine Kontortid? - Evt fredag

Læs mere

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger

Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Repræsentationer af handlinger og sproghandlinger Generelt: I denne opgave omhandler pensum generelt koblingen mellem IT-systemer, som et medium hvorved brugerne af disse systemer udfører sproghandlinger.

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen

Nogle elever lærer bedst teori, når de får mulighed for at bruge hele kroppen i undervisningen Gøre/Røre Kort Vejledning Denne vejledning beskriver øvelser til Gøre/røre kort. Øvelserne er udarbejdet til både de kinæstetisk, taktilt, auditivt og visuelt orienterede elever. Men brugeren opfordres

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013

KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 KOMMUNIKATIONS- POLITIK, STRATEGI og PLAN SOCIALE MEDIER EFTERÅR 2013 Og hvorfor skal vi nu have det?? Du skal kunne analysere en problemstilling og udvælge egnede undersøgelsesmetoder til at besvare spørgsmålet.

Læs mere