Principper for kommunernes online aktiviteter. Opsamling på KL workshops afholdt i vinteren 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for kommunernes online aktiviteter. Opsamling på KL workshops afholdt i vinteren 2012/2013"

Transkript

1 Principperforkommunernes onlineaktiviteter OpsamlingpåKL workshopsafholdtivinteren2012/2013

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenhængiservice 4 Opmærksomhedspunkteriarbejdetmedkanalstrategi 5 Dengodehjemmeside 6 Socialemedier 9 Denmobilekommune 14 MitThy 17 2

3 Forord Denneprincipsamlingerenopsamlingpåfireworkshopsafholdtivinteren2012/2013i HorsensogKøbenhavn.Indholdeteretsammendragafpointerfremførtaf oplægsholderesåvelsomdeltagere.dokumentetskalsesiforlængelseaf principsamlingenfra2012 Principperforweboptimering deneffektiveog brugervenligehjemmeside.læsogsåmerepåwww.kl.dk/web. Idokumentetbehandlesindledningsvistemnet sammenhængiservice.iforlængelse herafkommerideertildengodehjemmeside.dernæstfølgertemaetsocialemedier. Afslutningsvisberøresmobileplatforme. Cookie direktiveterettema,derikkeuddybes,mensombehandlespåkl shjemmeside. Samarbejde Kommunerneståroverfordesammeudfordringerogmuligheder,hvilketskaberrum forsamarbejdepåtværsafkommunerne.kl sdialogportaleretoplagtforumtildette, daderkanudvekslesgodeideerogerfaringerigruppen Hjemmeside /webstrategi. Påkl.dkpubliceresløbendekommunaleeksempler.Hardueteksempel,eksempelvisen smartløsningpåetkonkretproblem,somerrelevantforandrekommuner,erdu Borgerbetjening. 3

4 4 Skaldinkommuneigangmedat designeennyhjemmeside,eret godtrådattageudgangspunkti responsivedesign,ogderfra fyldemereindholdpå.det tvingerjertilatprioritere indholdet. Læsmereomresponsivtdesign vianedenståendelinks: ResponsiveWebDesign:WhatItIs andhowtouseit 50toolstoresponsivewebdesign Topresponsivewebdesign problemsandhowavoidthem Sammenhængiservice Web strategi2.0handleromprioriteringog tilstedeværelse.prioriteringafindholder heltcentraltijeresarbejdemed hjemmesiden.indholdsprioriteringer enklere,hviswebredaktørrollenercentral. Webkanalstrategienerblandtandetvigtig fordialogenmedledelsenomdedesign og indholdsmæssigevalg,derskaltagespå hjemmesiden.brugdialogportalensom inspirationtilarbejdetmedmandaterfra ledelsen. Serviceerikkeenkonstant;behovetændres løbende,hvilkethjemmesidenskalafspejle. Punktertilovervejelseiarbejdetmed sammenhængendeservice Hvordanvilvikommunikeremed borgerne? Hvilkemålgrupperogbehovskal vidække? Hvilkekanalerskalvianvendetil hvad,oghvilkenrollespiller kommunensonlineplatforme? Hvilkeweb kanalerdækkerhvilke behov? Hvordansupplererog komplementererdeenkelte kanalerhinanden? Hvordanmålervi,omvihar succes? Hjemmesideneretkanalstrategisk omdrejningspunkt: Deflection= Afbøjning af informationshenvendelser.læs evt.mereher. Connection=Hjemmesiden forbinder borgerentil selvbetjening.

5 Opmærksomhedspunkteriarbejdetmedkanalstrategi 5 Lavjeresegetservicetjekafhjemmesiden startexmed obligatoriskselvbetjening ogtjekatdeternemtatbetjene sigselv,navigation,supportmv. Lavenmulti webstrategimedbrugafweb2.0,hvori udnytterdeforskelligeweb mediersstyrker. Prioriterhjemmesidensmyndighedsinformationoglad hjemmesidenvære omstillingsbord tilselvbetjening. Udnytevt.borger.dksomtransaktionsmaskineogskaben konsistent,klaroghurtignavigation. Kommunikerbegavetogforståeligtomkringobligatorisk selvbetjeningoglukkanalerhvisdetgivermeninghosjer. Lavenplanforreduktionafinformationshenvendelserpåde dyrekanalerogforetagdenødvendigeteknologivalg undervejs. Lavstatistikpåjeresweb,jeresomstilling/kontaktcenter, jerespersonligebetjeningmv. ogbrugstatistikkerne!

6 Dengodehjemmeside Contentfirst adskil indholdogdesign Kommunerneståroverforenrække udfordringer.imangekommunerved medarbejderneikke,hvaddelaverideandre afdelinger ogideandrekommuner. Nogenkommunalehjemmesiderfremstårrodede oguoverskuelige,ogstrategiernefalderover hinanden.borgernevilgernetilgådekommunale hjemmesiderfraforskelligedigitaleplatforme, hvilketstillernyekravtilkommunernesonlinetilstedeværelse. Håndterplatformsudfordringen Snarterderwebialting.Seikkepåén enhed,tingskalsesisammenhæng.tænki flerekanaler ikkekunhjemmeside. Contentfirst Adskilindholdogdesign. Prioritérhvadbrugernebliver præsenteretfor.detbørværedet, Igernevilhavedemtilatgøre. Forståbrugernesbehovpåtværs afplatforme. 6 Designservicepåtværsaf platforme(web,apps,sociale medier,callcenter,fysisk fremmøde).

7 Dengodehjemmeside goderåd1 Begrænsmængdenafnyhedsstofpåforsiden. Gørdetnemtatnavigeretilbagetilforsiden. Reducermængdenaftekst,sådevigtigstebudskaberikkedrukner. Sørgforatdererhjælptildenikke digitalebruger.deerogsåonline. Sørgforatkommunensvisuellekommunikationertroværdig. Gøropmærksompåandrekanalerpåtværsafplatforme skabsammenhæng! Placeringafselvbetjeningsløsninger Ladadgangentilselvbetjeningsløsningerværenemoghurtig. Tydeliggøratborgerenskalbetjenesigselvpådeområder,dereromfattetaf bølgeplanenforobligatoriskselvbetjening. Synliggørfordelenevedselvbetjening,exbudskabet Springkøenover. Gennemtænktdesign førertilbedre brugervenlighed Brugafselvbetjeningsløsninger Tydeliggørsammenhængenmellemydelserogdertilhørendeselvbetjeningsløsninger ikonkretelivssituationer. Synliggørhvorborgerenkanfåhjælptilselvbetjening. Informeromdenefterfølgendesagsgang. Undgålange,alfabetisksorteredelister tænkmodtagerorienteret. 7

8 Fåkommunerlaver søgesmaskineoptimering Dengodehjemmeside goderåd2 Borger.dk Informerborgerenomløsningpåborger.dkindenlinkførerdertil. Informerborgerenom,athan/hunfårbrugforsitNemID. Brugfunktionen Åbnnytvindue hvislinkbevægersigvækfrakommunensside.så kandenemtfindetilbageigen. Holdlinksopdateret. Søgefunktionenpåhjemmesiden Ladsøgefeltetværetydeligtognemtatfinde. Havengodsøgefunktion,derpræsentererresultaterne,sådegivermeningfor borgeren. Ladselvbetjeningsløsningerrangerehøjtvedsøgning. Ladsøgefunktionenreagerepåsynonymer. Brugafkanaler Ladkontaktoplysningerværeioverensstemmelsemedkanalstrategien ladf.eks. ikkefysiskadressepåborgerserviceoge mailadresserværedetmest fremtrædende. Undgåatopfordreborgeretilatmødeopiborgerservice. Ladikkemenupunktet Kontaktos værefordominerende 8

9 Socialemedier 55%vilhelstikkebrugeFacebooktil dialogmedkommunen,men45%vil hellerebrugefacebookendatringe, mødeopiborgerservice,sendee mail ellerbrev. Hvorforbrugeressourcerpåsocialemedierienkommune? 9 Ikanmødeborgerne,hvordeer hvormangeer opmærksommepånyhedernepåjereshjemmeside? Informationenhernårhurtigtudtilmangeborgere,ogIkan udviseåbenhed. Ikanydeinformationsservicepåenandenmådef.eks.via chat funktionen. Iharmulighedforatøgekontaktentilmålgrupper,heriblandt unge,somellerskanværesværeforkommuneratnå. Ikanskabemeretrafiktilkommunenshjemmeside. Hviskommunenikkeselvopretterenside,erdetset,atandre opretter(hade)sider.hvisdetertilfældet,hariingen mulighederforatstyredet. Ikanbrugedetsomkampagneinstrumenttilf.eks.atøge brugeroptagetpådigitalpost. Socialemedierkanstyrkekommunensimage. Deterletatlavebilledgalleri(ogsåforinstitutioner),somogså kantilgåsafborgere,selvomdeikkeharenfacebook profil.

10 Socialemedier Hvadvedviombrugerne? Brugerne liker : Succeshistorier Hædringeraflokalepersoner Pudsigehændelserogsjovehistoriermed fotos Billeder Brugerne liker ikke: Politiskebeslutninger Budgetogregnskab Høringerogdebatter Kompleksepolitiskebeslutninger Selvomborgerneikke liker,erdetikkeensbetydende med,atdeikkeinteressersigforindholdet.rigtig mangebrugerevilgernelæseomlokalpolitik,herunder beslutninger,debatteroghøringer. YDERLIGEREINFORMATION(klikpålinket): KL analysefra2012 ErFacebook siderumagenværd? Whitepaper:FirekommunerpåFacebook BrugerneervildemedkommunaleFacebooksider 10

11 Socialemedier 11 DrøftelserindenIgårigang BesluthvorIvilværetilstedepådesocialemedier (Facebookog/ellerTwitterm.fl.).PåTwittererdermulighed forattrækkerss feedsfrajereshjemmeside.vær opmærksompå,atetindlægpåtwitterkunmåfylde140 tegn. Fastlægenstrategiforjerestilstedeværelsepådesociale medierogladdenneværeioverensstemmelsemedjeres øvrige(kanal)strategier.hvaderjeressucceskriterier? Personasfraborger.dkkanogsåbenyttesiforbindelsemed brugafsocialemedier. Bestemhvoransvaretforsidenskalligge.Kommunikation? Borgerservice?Iflerekommunereransvaretplacerethos kommunikationsafdelingen,somsenderspørgsmålvidere, hvisdeikkekanklaredetmedlinktilhjemmesidenmed information. Forholdjertilomdeteradministrationensellerpolitikernes side. Udarbejdenvejledningommedarbejdernesbrugafsiden,så beskyttelseafmedarbejderesikres.fastlægomkunen begrænsetskareskalkunneskrivepåsiden. Diskuterhvordannegativekommentarerskalhåndteres,og hvadderskaltil,foratetindlægslettes. Besluthvordanogihvilketomfangindlægskaljournaliseres. Skabforståelseiorganisationenforjeresbrugafsociale medier. IGladsaxeKommunebruger kommunikationsafdelingeni gennemsnit15minutterom dagenpåkommunens Facebook side.

12 Socialemedier Komgodtfrastart Brugmulighedenforløbendeatfåsendtmailadviseringer,såI kanfølgemedi,hvadderskerpåsidenogreagere. Gørenindsatsforatfåmange likes påfacebook.herkan konkurrencerbenyttes(væropmærksompåfacebooksregler forkonkurrencer). Aktivitetenpåsideniforholdtilantallikeserbestemmendefor, hvormegettrafikkenpåenssidespredes. Overvejhvordanjeresannoncekronerfårstørsteffektogbrug mulighedenformålrettetannonceringpåfacebookf.eks.blandt vennersvenneroggeografisktilhørsforhold. Brugjeresøvrigekanalertilatskabeopmærksomhedomjeres tilstedeværelsepådesocialemedier. Beskrivretningslinjerforsidenunder Om påfacebook. BrugløbendeFacebooksstatistikværktøjertilvidenom brugerne. 12

13 13 Socialemedier Ideertilindlægoghåndteringafspørgsmålognegative kommentarer Væropmærksompåatallekanfølgemed pågodtogondt. Blanddetblødemeddet hårde stof.præsenter Nicetoknow information,somborgerneellersikkevillese. Detskalværetydeligt,nårkommunenerafsenderafindlæg. Likeandreborgeresstatusopdateringer,hvisdehareneller andenforbindelsetillivetikommunen. Genbrugnyhederoginformationerderertilgængeligepå kommunenshjemmeside,mensørgforatpræsenteredetien form,derpassertilsocialemedier. BrugtidsindstillingsfunktiontilatplanlæggeindlægiFacebook. Svarpåalleindlæg.Etikke svarkanogsåværeetsvarf.eks. Indlægsendesvideretilansvarlig eller Vivilikkesvarepå mere,hvisderikkekommernogetnyt. Genbrugsvar,hvisIalleredeharfåetlignendespørgsmål.Ofte vildetværelettereatsendelinkmedinformationpå hjemmesidenendatventepåsvarfrasagsbehandler. Taltilhjertetforatundgåstorm. Hvisindlægskalslettesgøropmærksomherpåogbegrund hvorforindlægslettes.sørgforatoprindeligtindlægog begrundelseforsletningarkiveres,såinformationerkan genfindes,hvisdetbliveraktuelt. Sørgforathavetilladelsetilatanvendebilledet,afdepersoner, dererpåbilledet.

14 Denmobilekommune Mangeprivatevirksomhederfårudvikletapps.Detgiveranledningtilat overveje,omkommunerneogsåskalhaveenellerflereapps. Genereltbørmanstartemedenweboptimeretvisning ogsåkaldet responsivtdesign.herfravildetværelettereatudvikleenapp,hvisdet bliveraktuelt. Flerekommunerhardoggivetsigikastmedatudvikleapps.Enhurtig søgningiappstorepå kommune viser,atblandtandrekøbenhavn, Hjørring,Aalborg,Lolland,Holbæk,Gentofte,Aabenraa,Syddjurs, RudersdalogHelsingørtilbyderborgerneenapp.Herudovererderen rækkekommuner,derharinvesteretiapp en Givetpraj. Hvadkendetegnersmartphonesogtablets? Kendetegnendeforisærsmartphoneser,atdu(næsten)altidhardem meddig.tabletsogsmartphoneserklarpåfåsekunder,ogdenkan udnyttegps funktionalitetentilatvide,hvorduer.kameraer integreret,ogfotoskangeotagges. Væropmærksompå,atderskelnes mellemnativeapps,somdistribueres viaapp butikker,oghjemmesiderder eroptimerettilmobileplatforme (responsivtdesign). Tænkpåbrugernesbehov Mankankommelangtmed mobiloptimeredehjemmesider (responsivtdesign) giverdet overhovedetmeningatudvikleenapp? Minimerantalletafindtastninger. Brugereeroftepåfartenogfordyber sigsjældent. Brugereskelersjældenttil kommunegrænserogopgavefordeling. Samarbejdevt.medandrekommuner. Appskalikkeværeenvejs formidling menlæggeoptilinteraktion(apple:app skalinterageremedbrugeren). 14

15 Fordeleogulemper vedapps FORDELE Bedrebrugervenlighedogperformance. Bedremulighedformerelækkertoghelstøbt design. Letmulighedforatanvendekameraog håndtereuploadaffiler. Distributionviaappstoresersimpel appkoncepteterletogligetil. App slæggeroptilinteraktion. Informationkantilpassesensplaceringvia GPS funktionalitet. ULEMPER Derfindesmangemobilestyresystemer, versionerogskærmstørrelser. Kanværeudviklingstungtiforholdtil webudvikling. Distributionkrævergodkendelse(Apple iosogmicrosoftwp). Tidskrævendeatvedligeholdeog gendistribuere. 15

16 Apps drøftelserindenigårigang EtgodtstedatstarteindenIgåri gangmedappsogmobilewebsites ermobileservices.digitaliser.dk Væropmærksompå Behovsafklaring Businesscase,driftssituationen,denteknologiskeudviklingoghvemermålgruppen? Funktionsafklaring Designtilkontekstenogtænkpåsammenhængentilweb.Havfokuspådevigtigstefunktioner.Er deroverhovedetinteresseforenappblandtborgerne? Platformsafklaring Sammenhængtilit ogkanalstrategi.besluthvormangeplatformeitilstræberatunderstøtte.vær opmærksompå,atennativeappskalgodkendesforatkommeiappstore. Sikkerhedsafklaring Personfølsommedata,konsekvenservedtabafdevice,NemID. ØkonomiskeovervejelserførIgårigang Hvadkanenappgiveimerværdi? Hvemerudgiverafapp en?leverandørellerkommune(detkoster99dollaromåret). ErIstorenok?Kansamarbejdermedflerekommunerværeenidé? Kannogetskeikommercieltregi? HvisIfårhjælpafleverandører sørgforatvedkommendekangøreapp entilgængeligiappbutikker. 16

17 DenkommunaleappMitThy App enmitthyharværetca.5måneder undervejs,ogerdenførstekommunaleapp tilandroid,iosoghtml5samtidig.derer tagetudgangspunkti,hvadfoksøgerefter, nårdekommerframobildevice. Detteerblandtandetåbningstiderog information,somikkekræverdialogmed sagsbehandler. Sørgforatindholdetiapp eneri overensstemmelsemedøvrige (kanal)strategier. 17

18 CentralelæringspointerfraudarbejdelsenafMitThy Inddragborgerneiudviklingenafapp en.detkanværemedtilatfåafdækketinteressen. Fåafklaretdriftsopgavenogøkonomitiludvikling. Sætjerfleresucceskriterierendantaldownloads. Internprojektledelseerafgørende.Sørgforatfåetableretenstyregruppemedbeslutningskraftoginddragderudoverorganisationen adhocefterbehov. Værrisikovillig. Overvejhvadindholdetskalvære.Skaldetværeenspecial appmedfokuspånogetkommunenersærligtkendtfor?f.eks.har Roskildeenappomkulturlivetibyen. Hvemskaldenprimæremålgruppeforapp envære?beboereikommunenellerturister? Jomereklart,Ihardefineret,hvordanapp enskaludformes,jonemmereerudviklingsprocessen. Sørgforatfåetableretetgodtleverandørforhold,såIharmulighedforattilpasse,hvisIfårnyeideerundervejsiforløbet. Sørgforathaveindholdnok.Atudarbejdekvalitetsindholdertidskrævende.Genbrugdeninformationderalleredeertilgængeligfra f.eks.hjemmesiden,såskalderafsættesmindretidtilopdateringogvedligehold.indholdetskaldogstadigtilpasses. Væropmærksompå,atdetkangivevisseudfordringeratbyggepåeksisterenderammeværktøj.F.eks.kandetværesværtatarbejde medheltnyefunktioner. Afsættidtiltestning! Tænkimarkedsføringogpromoveringafapp en. 18

19 KL KontoretforDigitaliseringogBorgerbetjening Weidekampsgade10,2300KøbenhavnS JacobPoulsbyAndersen MartinTvedenJensen FridaChristiansen

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Webinar: Få svar på alle dine spørgsmål

Webinar: Få svar på alle dine spørgsmål Webinar: Få svar på alle dine spørgsmål 25. Februar 2015 www.mono.net PROGRAM 1. Præsentation af værterne Cecilie og Laus 2. Den gode support ticket 3. Vi besvarer jeres indsendte spørgsmål 4. Spørg løs!

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @

Handlingsplan for. Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Handlingsplan for Forslag til it-strategi 2009-2012 for Faaborg-Midtfyn Kommune @ @ Version 28.5.2009 Oversigt over handlinger i it-strategien 2009-2012 Nr. Indsats (handling) Ansvarlig Budget Sættes Bemærkning

Læs mere

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad

360 eworker. App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360 - Arbejd med sagsbehandlingsopgaver, dokumenter og information fra din ipad 360 eworker - App en, der gør det endnu lettere at arbejde i 360

Læs mere

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder

Input til et godt samarbejde mellem jobcentre og virksomheder Arbejdsmarkedsstyrelsen, februar 2011 2 3 Jobcenteret kan kun løse sin opgave med at få de ledige i job, hvis de yder en god service over for virksomhederne og kender det lokale arbejdsmarked herunder

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER

FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER FØR DU TESTER TILGÆNGELIGHED PÅ HJEMMESIDER VEJLEDNING Vejledning til tilgængelighedstest Digitaliseringsstyrelsen 2012 Design: www.kopilot.dk 1 Før du tester tilgængelighed på hjemmesider Det er ofte

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Politik for borgerinddragelse. med fokus på information, kommunikation og frivillig indsats

Politik for borgerinddragelse. med fokus på information, kommunikation og frivillig indsats Politik for borgerinddragelse med fokus på information, kommunikation og frivillig indsats Udvalget for Ældre og Handicappede ønsker, at denne politik skal være retningsgivende for udviklingen af tilbud

Læs mere

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed?

1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 1. Hvor tilfreds er du med kommunens overordnede erhvervsvenlighed? 2. Hvor tilfreds er du med den kommunale indsats for kompetent og hurtig sagsbehandling? - og hvor vigtigt er det for dig? - På miljøområdet?

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30 GØR IDÉ TIL VIRKELIGHED TORSDAG DEN 5. MARTS KL. Hvilke idéer er gode, og hvilke skal vi bare glemme? Hvordan bliver en god idé til et projekt, og hvordan finder vi penge til at gøre den til? Hvordan beskriver

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Guide til nye lokale afdelinger af BROEN Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid www.broen-danmark.dk Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website

Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Introduktion til Wordpress Få et indblik hvad der skal til for at få et website Agenda 1. Introduktion 1. Lidt om SimpleShop.dk 2. Hvad gennemgår vi i dag? 3. Hvorfor Wordpress? 2. Hvad har du brug for?

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

FC Horsens. cyberspace

FC Horsens. cyberspace FC Horsens et skridt længere ud i cyberspace Lars Jensen, pigeudvalgsformand i FC Horsens, holder et vågent øje med klubbens Facebook-profiler. Han vil gerne have, at de Facebook-grupper der bliver oprettet

Læs mere