Principper for kommunernes online aktiviteter. Opsamling på KL workshops afholdt i vinteren 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for kommunernes online aktiviteter. Opsamling på KL workshops afholdt i vinteren 2012/2013"

Transkript

1 Principperforkommunernes onlineaktiviteter OpsamlingpåKL workshopsafholdtivinteren2012/2013

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenhængiservice 4 Opmærksomhedspunkteriarbejdetmedkanalstrategi 5 Dengodehjemmeside 6 Socialemedier 9 Denmobilekommune 14 MitThy 17 2

3 Forord Denneprincipsamlingerenopsamlingpåfireworkshopsafholdtivinteren2012/2013i HorsensogKøbenhavn.Indholdeteretsammendragafpointerfremførtaf oplægsholderesåvelsomdeltagere.dokumentetskalsesiforlængelseaf principsamlingenfra2012 Principperforweboptimering deneffektiveog brugervenligehjemmeside.læsogsåmerepåwww.kl.dk/web. Idokumentetbehandlesindledningsvistemnet sammenhængiservice.iforlængelse herafkommerideertildengodehjemmeside.dernæstfølgertemaetsocialemedier. Afslutningsvisberøresmobileplatforme. Cookie direktiveterettema,derikkeuddybes,mensombehandlespåkl shjemmeside. Samarbejde Kommunerneståroverfordesammeudfordringerogmuligheder,hvilketskaberrum forsamarbejdepåtværsafkommunerne.kl sdialogportaleretoplagtforumtildette, daderkanudvekslesgodeideerogerfaringerigruppen Hjemmeside /webstrategi. Påkl.dkpubliceresløbendekommunaleeksempler.Hardueteksempel,eksempelvisen smartløsningpåetkonkretproblem,somerrelevantforandrekommuner,erdu Borgerbetjening. 3

4 4 Skaldinkommuneigangmedat designeennyhjemmeside,eret godtrådattageudgangspunkti responsivedesign,ogderfra fyldemereindholdpå.det tvingerjertilatprioritere indholdet. Læsmereomresponsivtdesign vianedenståendelinks: ResponsiveWebDesign:WhatItIs andhowtouseit 50toolstoresponsivewebdesign Topresponsivewebdesign problemsandhowavoidthem Sammenhængiservice Web strategi2.0handleromprioriteringog tilstedeværelse.prioriteringafindholder heltcentraltijeresarbejdemed hjemmesiden.indholdsprioriteringer enklere,hviswebredaktørrollenercentral. Webkanalstrategienerblandtandetvigtig fordialogenmedledelsenomdedesign og indholdsmæssigevalg,derskaltagespå hjemmesiden.brugdialogportalensom inspirationtilarbejdetmedmandaterfra ledelsen. Serviceerikkeenkonstant;behovetændres løbende,hvilkethjemmesidenskalafspejle. Punktertilovervejelseiarbejdetmed sammenhængendeservice Hvordanvilvikommunikeremed borgerne? Hvilkemålgrupperogbehovskal vidække? Hvilkekanalerskalvianvendetil hvad,oghvilkenrollespiller kommunensonlineplatforme? Hvilkeweb kanalerdækkerhvilke behov? Hvordansupplererog komplementererdeenkelte kanalerhinanden? Hvordanmålervi,omvihar succes? Hjemmesideneretkanalstrategisk omdrejningspunkt: Deflection= Afbøjning af informationshenvendelser.læs evt.mereher. Connection=Hjemmesiden forbinder borgerentil selvbetjening.

5 Opmærksomhedspunkteriarbejdetmedkanalstrategi 5 Lavjeresegetservicetjekafhjemmesiden startexmed obligatoriskselvbetjening ogtjekatdeternemtatbetjene sigselv,navigation,supportmv. Lavenmulti webstrategimedbrugafweb2.0,hvori udnytterdeforskelligeweb mediersstyrker. Prioriterhjemmesidensmyndighedsinformationoglad hjemmesidenvære omstillingsbord tilselvbetjening. Udnytevt.borger.dksomtransaktionsmaskineogskaben konsistent,klaroghurtignavigation. Kommunikerbegavetogforståeligtomkringobligatorisk selvbetjeningoglukkanalerhvisdetgivermeninghosjer. Lavenplanforreduktionafinformationshenvendelserpåde dyrekanalerogforetagdenødvendigeteknologivalg undervejs. Lavstatistikpåjeresweb,jeresomstilling/kontaktcenter, jerespersonligebetjeningmv. ogbrugstatistikkerne!

6 Dengodehjemmeside Contentfirst adskil indholdogdesign Kommunerneståroverforenrække udfordringer.imangekommunerved medarbejderneikke,hvaddelaverideandre afdelinger ogideandrekommuner. Nogenkommunalehjemmesiderfremstårrodede oguoverskuelige,ogstrategiernefalderover hinanden.borgernevilgernetilgådekommunale hjemmesiderfraforskelligedigitaleplatforme, hvilketstillernyekravtilkommunernesonlinetilstedeværelse. Håndterplatformsudfordringen Snarterderwebialting.Seikkepåén enhed,tingskalsesisammenhæng.tænki flerekanaler ikkekunhjemmeside. Contentfirst Adskilindholdogdesign. Prioritérhvadbrugernebliver præsenteretfor.detbørværedet, Igernevilhavedemtilatgøre. Forståbrugernesbehovpåtværs afplatforme. 6 Designservicepåtværsaf platforme(web,apps,sociale medier,callcenter,fysisk fremmøde).

7 Dengodehjemmeside goderåd1 Begrænsmængdenafnyhedsstofpåforsiden. Gørdetnemtatnavigeretilbagetilforsiden. Reducermængdenaftekst,sådevigtigstebudskaberikkedrukner. Sørgforatdererhjælptildenikke digitalebruger.deerogsåonline. Sørgforatkommunensvisuellekommunikationertroværdig. Gøropmærksompåandrekanalerpåtværsafplatforme skabsammenhæng! Placeringafselvbetjeningsløsninger Ladadgangentilselvbetjeningsløsningerværenemoghurtig. Tydeliggøratborgerenskalbetjenesigselvpådeområder,dereromfattetaf bølgeplanenforobligatoriskselvbetjening. Synliggørfordelenevedselvbetjening,exbudskabet Springkøenover. Gennemtænktdesign førertilbedre brugervenlighed Brugafselvbetjeningsløsninger Tydeliggørsammenhængenmellemydelserogdertilhørendeselvbetjeningsløsninger ikonkretelivssituationer. Synliggørhvorborgerenkanfåhjælptilselvbetjening. Informeromdenefterfølgendesagsgang. Undgålange,alfabetisksorteredelister tænkmodtagerorienteret. 7

8 Fåkommunerlaver søgesmaskineoptimering Dengodehjemmeside goderåd2 Borger.dk Informerborgerenomløsningpåborger.dkindenlinkførerdertil. Informerborgerenom,athan/hunfårbrugforsitNemID. Brugfunktionen Åbnnytvindue hvislinkbevægersigvækfrakommunensside.så kandenemtfindetilbageigen. Holdlinksopdateret. Søgefunktionenpåhjemmesiden Ladsøgefeltetværetydeligtognemtatfinde. Havengodsøgefunktion,derpræsentererresultaterne,sådegivermeningfor borgeren. Ladselvbetjeningsløsningerrangerehøjtvedsøgning. Ladsøgefunktionenreagerepåsynonymer. Brugafkanaler Ladkontaktoplysningerværeioverensstemmelsemedkanalstrategien ladf.eks. ikkefysiskadressepåborgerserviceoge mailadresserværedetmest fremtrædende. Undgåatopfordreborgeretilatmødeopiborgerservice. Ladikkemenupunktet Kontaktos værefordominerende 8

9 Socialemedier 55%vilhelstikkebrugeFacebooktil dialogmedkommunen,men45%vil hellerebrugefacebookendatringe, mødeopiborgerservice,sendee mail ellerbrev. Hvorforbrugeressourcerpåsocialemedierienkommune? 9 Ikanmødeborgerne,hvordeer hvormangeer opmærksommepånyhedernepåjereshjemmeside? Informationenhernårhurtigtudtilmangeborgere,ogIkan udviseåbenhed. Ikanydeinformationsservicepåenandenmådef.eks.via chat funktionen. Iharmulighedforatøgekontaktentilmålgrupper,heriblandt unge,somellerskanværesværeforkommuneratnå. Ikanskabemeretrafiktilkommunenshjemmeside. Hviskommunenikkeselvopretterenside,erdetset,atandre opretter(hade)sider.hvisdetertilfældet,hariingen mulighederforatstyredet. Ikanbrugedetsomkampagneinstrumenttilf.eks.atøge brugeroptagetpådigitalpost. Socialemedierkanstyrkekommunensimage. Deterletatlavebilledgalleri(ogsåforinstitutioner),somogså kantilgåsafborgere,selvomdeikkeharenfacebook profil.

10 Socialemedier Hvadvedviombrugerne? Brugerne liker : Succeshistorier Hædringeraflokalepersoner Pudsigehændelserogsjovehistoriermed fotos Billeder Brugerne liker ikke: Politiskebeslutninger Budgetogregnskab Høringerogdebatter Kompleksepolitiskebeslutninger Selvomborgerneikke liker,erdetikkeensbetydende med,atdeikkeinteressersigforindholdet.rigtig mangebrugerevilgernelæseomlokalpolitik,herunder beslutninger,debatteroghøringer. YDERLIGEREINFORMATION(klikpålinket): KL analysefra2012 ErFacebook siderumagenværd? Whitepaper:FirekommunerpåFacebook BrugerneervildemedkommunaleFacebooksider 10

11 Socialemedier 11 DrøftelserindenIgårigang BesluthvorIvilværetilstedepådesocialemedier (Facebookog/ellerTwitterm.fl.).PåTwittererdermulighed forattrækkerss feedsfrajereshjemmeside.vær opmærksompå,atetindlægpåtwitterkunmåfylde140 tegn. Fastlægenstrategiforjerestilstedeværelsepådesociale medierogladdenneværeioverensstemmelsemedjeres øvrige(kanal)strategier.hvaderjeressucceskriterier? Personasfraborger.dkkanogsåbenyttesiforbindelsemed brugafsocialemedier. Bestemhvoransvaretforsidenskalligge.Kommunikation? Borgerservice?Iflerekommunereransvaretplacerethos kommunikationsafdelingen,somsenderspørgsmålvidere, hvisdeikkekanklaredetmedlinktilhjemmesidenmed information. Forholdjertilomdeteradministrationensellerpolitikernes side. Udarbejdenvejledningommedarbejdernesbrugafsiden,så beskyttelseafmedarbejderesikres.fastlægomkunen begrænsetskareskalkunneskrivepåsiden. Diskuterhvordannegativekommentarerskalhåndteres,og hvadderskaltil,foratetindlægslettes. Besluthvordanogihvilketomfangindlægskaljournaliseres. Skabforståelseiorganisationenforjeresbrugafsociale medier. IGladsaxeKommunebruger kommunikationsafdelingeni gennemsnit15minutterom dagenpåkommunens Facebook side.

12 Socialemedier Komgodtfrastart Brugmulighedenforløbendeatfåsendtmailadviseringer,såI kanfølgemedi,hvadderskerpåsidenogreagere. Gørenindsatsforatfåmange likes påfacebook.herkan konkurrencerbenyttes(væropmærksompåfacebooksregler forkonkurrencer). Aktivitetenpåsideniforholdtilantallikeserbestemmendefor, hvormegettrafikkenpåenssidespredes. Overvejhvordanjeresannoncekronerfårstørsteffektogbrug mulighedenformålrettetannonceringpåfacebookf.eks.blandt vennersvenneroggeografisktilhørsforhold. Brugjeresøvrigekanalertilatskabeopmærksomhedomjeres tilstedeværelsepådesocialemedier. Beskrivretningslinjerforsidenunder Om påfacebook. BrugløbendeFacebooksstatistikværktøjertilvidenom brugerne. 12

13 13 Socialemedier Ideertilindlægoghåndteringafspørgsmålognegative kommentarer Væropmærksompåatallekanfølgemed pågodtogondt. Blanddetblødemeddet hårde stof.præsenter Nicetoknow information,somborgerneellersikkevillese. Detskalværetydeligt,nårkommunenerafsenderafindlæg. Likeandreborgeresstatusopdateringer,hvisdehareneller andenforbindelsetillivetikommunen. Genbrugnyhederoginformationerderertilgængeligepå kommunenshjemmeside,mensørgforatpræsenteredetien form,derpassertilsocialemedier. BrugtidsindstillingsfunktiontilatplanlæggeindlægiFacebook. Svarpåalleindlæg.Etikke svarkanogsåværeetsvarf.eks. Indlægsendesvideretilansvarlig eller Vivilikkesvarepå mere,hvisderikkekommernogetnyt. Genbrugsvar,hvisIalleredeharfåetlignendespørgsmål.Ofte vildetværelettereatsendelinkmedinformationpå hjemmesidenendatventepåsvarfrasagsbehandler. Taltilhjertetforatundgåstorm. Hvisindlægskalslettesgøropmærksomherpåogbegrund hvorforindlægslettes.sørgforatoprindeligtindlægog begrundelseforsletningarkiveres,såinformationerkan genfindes,hvisdetbliveraktuelt. Sørgforathavetilladelsetilatanvendebilledet,afdepersoner, dererpåbilledet.

14 Denmobilekommune Mangeprivatevirksomhederfårudvikletapps.Detgiveranledningtilat overveje,omkommunerneogsåskalhaveenellerflereapps. Genereltbørmanstartemedenweboptimeretvisning ogsåkaldet responsivtdesign.herfravildetværelettereatudvikleenapp,hvisdet bliveraktuelt. Flerekommunerhardoggivetsigikastmedatudvikleapps.Enhurtig søgningiappstorepå kommune viser,atblandtandrekøbenhavn, Hjørring,Aalborg,Lolland,Holbæk,Gentofte,Aabenraa,Syddjurs, RudersdalogHelsingørtilbyderborgerneenapp.Herudovererderen rækkekommuner,derharinvesteretiapp en Givetpraj. Hvadkendetegnersmartphonesogtablets? Kendetegnendeforisærsmartphoneser,atdu(næsten)altidhardem meddig.tabletsogsmartphoneserklarpåfåsekunder,ogdenkan udnyttegps funktionalitetentilatvide,hvorduer.kameraer integreret,ogfotoskangeotagges. Væropmærksompå,atderskelnes mellemnativeapps,somdistribueres viaapp butikker,oghjemmesiderder eroptimerettilmobileplatforme (responsivtdesign). Tænkpåbrugernesbehov Mankankommelangtmed mobiloptimeredehjemmesider (responsivtdesign) giverdet overhovedetmeningatudvikleenapp? Minimerantalletafindtastninger. Brugereeroftepåfartenogfordyber sigsjældent. Brugereskelersjældenttil kommunegrænserogopgavefordeling. Samarbejdevt.medandrekommuner. Appskalikkeværeenvejs formidling menlæggeoptilinteraktion(apple:app skalinterageremedbrugeren). 14

15 Fordeleogulemper vedapps FORDELE Bedrebrugervenlighedogperformance. Bedremulighedformerelækkertoghelstøbt design. Letmulighedforatanvendekameraog håndtereuploadaffiler. Distributionviaappstoresersimpel appkoncepteterletogligetil. App slæggeroptilinteraktion. Informationkantilpassesensplaceringvia GPS funktionalitet. ULEMPER Derfindesmangemobilestyresystemer, versionerogskærmstørrelser. Kanværeudviklingstungtiforholdtil webudvikling. Distributionkrævergodkendelse(Apple iosogmicrosoftwp). Tidskrævendeatvedligeholdeog gendistribuere. 15

16 Apps drøftelserindenigårigang EtgodtstedatstarteindenIgåri gangmedappsogmobilewebsites ermobileservices.digitaliser.dk Væropmærksompå Behovsafklaring Businesscase,driftssituationen,denteknologiskeudviklingoghvemermålgruppen? Funktionsafklaring Designtilkontekstenogtænkpåsammenhængentilweb.Havfokuspådevigtigstefunktioner.Er deroverhovedetinteresseforenappblandtborgerne? Platformsafklaring Sammenhængtilit ogkanalstrategi.besluthvormangeplatformeitilstræberatunderstøtte.vær opmærksompå,atennativeappskalgodkendesforatkommeiappstore. Sikkerhedsafklaring Personfølsommedata,konsekvenservedtabafdevice,NemID. ØkonomiskeovervejelserførIgårigang Hvadkanenappgiveimerværdi? Hvemerudgiverafapp en?leverandørellerkommune(detkoster99dollaromåret). ErIstorenok?Kansamarbejdermedflerekommunerværeenidé? Kannogetskeikommercieltregi? HvisIfårhjælpafleverandører sørgforatvedkommendekangøreapp entilgængeligiappbutikker. 16

17 DenkommunaleappMitThy App enmitthyharværetca.5måneder undervejs,ogerdenførstekommunaleapp tilandroid,iosoghtml5samtidig.derer tagetudgangspunkti,hvadfoksøgerefter, nårdekommerframobildevice. Detteerblandtandetåbningstiderog information,somikkekræverdialogmed sagsbehandler. Sørgforatindholdetiapp eneri overensstemmelsemedøvrige (kanal)strategier. 17

18 CentralelæringspointerfraudarbejdelsenafMitThy Inddragborgerneiudviklingenafapp en.detkanværemedtilatfåafdækketinteressen. Fåafklaretdriftsopgavenogøkonomitiludvikling. Sætjerfleresucceskriterierendantaldownloads. Internprojektledelseerafgørende.Sørgforatfåetableretenstyregruppemedbeslutningskraftoginddragderudoverorganisationen adhocefterbehov. Værrisikovillig. Overvejhvadindholdetskalvære.Skaldetværeenspecial appmedfokuspånogetkommunenersærligtkendtfor?f.eks.har Roskildeenappomkulturlivetibyen. Hvemskaldenprimæremålgruppeforapp envære?beboereikommunenellerturister? Jomereklart,Ihardefineret,hvordanapp enskaludformes,jonemmereerudviklingsprocessen. Sørgforatfåetableretetgodtleverandørforhold,såIharmulighedforattilpasse,hvisIfårnyeideerundervejsiforløbet. Sørgforathaveindholdnok.Atudarbejdekvalitetsindholdertidskrævende.Genbrugdeninformationderalleredeertilgængeligfra f.eks.hjemmesiden,såskalderafsættesmindretidtilopdateringogvedligehold.indholdetskaldogstadigtilpasses. Væropmærksompå,atdetkangivevisseudfordringeratbyggepåeksisterenderammeværktøj.F.eks.kandetværesværtatarbejde medheltnyefunktioner. Afsættidtiltestning! Tænkimarkedsføringogpromoveringafapp en. 18

19 KL KontoretforDigitaliseringogBorgerbetjening Weidekampsgade10,2300KøbenhavnS JacobPoulsbyAndersen MartinTvedenJensen FridaChristiansen

Principper for kommunernes online aktiviteter. Opsamling på KL-workshops afholdt i vinteren 2012/2013

Principper for kommunernes online aktiviteter. Opsamling på KL-workshops afholdt i vinteren 2012/2013 Principper for kommunernes online aktiviteter Opsamling på KL-workshops afholdt i vinteren 2012/2013 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenhæng i service 4 Opmærksomhedspunkter i arbejdet med kanalstrategi

Læs mere

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 Formål med oplægget 1. At diskutere behovet for kommunal webtilstedeværelse i 2013 Hvorfor har

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform

Projektbeskrivelse. SLAGELSE KOMMUNE Projektorganisationen. Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektnavn ny Borger- og Virksomhedsplatform Projektleder Marcel Bigum Dato 27. februar 2012 6. marts 2012 24. april 2012 14. maj 2012 16. maj 2012 (endelig organisering tilrettet) Sagsnummer 330-2012-14883

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Se små to minutters video om redigering af Flipboard magasiner på https://youtu.be/knlltjilgvs

Se små to minutters video om redigering af Flipboard magasiner på https://youtu.be/knlltjilgvs Notat SEGES P/S Koncern Digital Udnyttelse af nye publiceringsformer og samskabelse Ansvarlig JPH Projekt: 7464, Digitale relationer og datadreven informationsformidling Oprettet 01-2016 Side 1 af 14 Udnyttelse

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

How to Facebook projekt UNG MOR PÅ VEJ

How to Facebook projekt UNG MOR PÅ VEJ Af:KatrineBartramReinert,Wanek&Myrner D.10.Januar2012 HowtoFacebook projektungmorpåvej HermedenmanualtildeatforstådemangeforskelligeelementerpåFacebookogenguide tilatopretteenprofilpåfacebook,somdukanbrugeiforbindelsemedungmorpåvej.

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kresten Wiingaard Adm. Dir.

Kresten Wiingaard Adm. Dir. Kresten Wiingaard Adm. Dir. Fakta Stiftet i 1998 30 medarbejdere Der lever og ånder for din online forretning Vækst hvert år AAA rating i 2005, 2009, 2010 og 2012 Gazelle 2008 100% selvejet Langvarige

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G.

Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G. Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G. 1 DEN STORE BAGEDYST- APP Mobil- app til TV- program 1) Idé, indholdselementer, primære funktioner Den Store Bagedyst-

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Digitale fodspor. Oktober 2013 henrik@knopper.dk

Digitale fodspor. Oktober 2013 henrik@knopper.dk Digitale fodspor Oktober 2013 henrik@knopper.dk Dagens program Hvad ved de om os? Fremtidens facebook Hvem er jeg IT Arkitekt Blogger Iværksætter Google: 2120 hits, Bing, Yahoo, DuckDuckgo:

Læs mere

Facebook Kursus 2. februar 2013

Facebook Kursus 2. februar 2013 Facebook Kursus 2. februar 2013 Facebook er stort 901 mio. aktive brugere hver måned. 300 mio. fotos uploades hver dag. 125 milliarder venskaber. 3,2 milliarder likes og kommentarer om dagen. 3,7 mia usd

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen

RAPPORT. Mobilt lånerkort. Brug af smartphone som låner-id. af Mogens Larsen RAPPORT Mobilt lånerkort Brug af smartphone som låner-id af Mogens Larsen Silkeborg Bibliotek juni 2013 1 Indhold ABSTRACT... 3 BAGGRUND... 4 Selvbetjente biblioteker... 4 TEKNIK... 5 HTML5... 5 Funktionalitet...

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser.

DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. DREJEBOG 3x Undervisningsforløb a to timer, med indlagt pause. Forløbet er en kombination af oplæg og gruppeøvelser. Modul 1: Digital Adfærd Hvornår er vi digitale Frame 1: Hvornår er vi digitale Intro:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd!

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd! Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd Baggrund) Detnuværendevucsyd.dkleverikkeitilstrækkeligtgradoptilkravetomatmødeVUCSyds målgruppesbehov.detgørsigf.eks.gældendeiforholdtilbrugerlæsevenlighedog

Læs mere

Digital dannelse/kompetence på Tietgen

Digital dannelse/kompetence på Tietgen Digital dannelse/kompetence på Tietgen FLUID seminar 27. marts 2017 Hvad vil jeg komme ind på? Relationen mellem digital dannelse og digital kompetence på en handelsskole som Tietgen. Hvorfor anvender

Læs mere

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd. - og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - og gør dem levende med Vine og Instagram Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag Vine Del

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

Handelsbetingelser for forbruger

Handelsbetingelser for forbruger Handelsbetingelser for forbruger I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Vær særlig opmærksom på Bestilling Feedback Personoplysninger & sikkerhed Cookies og tracking teknologier Benytter du udelukkende

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Kommunens kontakt med borgerne

Kommunens kontakt med borgerne Kommunens kontakt med borgerne Kanalstrategi for Gribskov Kommune 2016-2019 Personlig Papirbrev @ e-mail Telefon Digital Post Kommunen Selvbetjening Borgere Virksomheder Foreninger Push-medier Hjemmeside

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Governance - borgervendt selvbetjening

Governance - borgervendt selvbetjening Governance - borgervendt selvbetjening KL netværksmøde, april 2014 /Anna Sofie Almegaard 1 Hvad sker i Københavns Kommune Historien bag Organisering og samarbejde Governance overblik over løsninger, principper,

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Borgerservice. Specialestuderende IT-Universitetet

Borgerservice. Specialestuderende IT-Universitetet Københavns Borgerservice Specialestuderende IT-Universitetet 1 Samarbejdsaftale med ITU Mål: Vidensdeling omkring digitalisering Bedre selvbetjeningsløsninger for borgere Hurtigt fra idé til konkret projekt

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook

Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Strategi for Vejle Kommunes kommunikation på Facebook Der er mange grunde til, at Vejle kommune skal være til stede på de sociale medier. Dels giver de nye netværksmedier kommunen mulighed for at komme

Læs mere

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ

SAPA ARKITEKTURRAPPORT. Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ SAPA ARKITEKTURRAPPORT Kommunernes it-arkitekturråd 8. maj 2014 DCH & KMJ Indstilling Det indstilles, at arkitekturrådet drøfter, om: - Rapportens omfang og indhold er dækkende - SAPA-løsningens brug af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

Social medie strategi

Social medie strategi Social medie strategi Jeg har taget udgangspunkt i at promovere min blog inde på min hjemmeside og skal derfor finde ud af hvilke sociale medier jeg vil befinde mig på, for at reklamere min blog bedst

Læs mere

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S

Velkommen. Acadre nyheder. Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S Velkommen Acadre nyheder Jørgen Hedegaard, Formpipe Software A/S 1 Spor 1 ESDH Perspektiver Acadre nyheder Ved Jørgen Hedegård IMPULS 2015 2 Acadre nyheder Agenda Acadre 15 SP2 Forbedringer i CM klienten

Læs mere

Efterskole 2.0. Sociale medier i markedsføringen af efterskoler. Nyborg, 1. Marts 2013 v. Trine-Maria Kristensen

Efterskole 2.0. Sociale medier i markedsføringen af efterskoler. Nyborg, 1. Marts 2013 v. Trine-Maria Kristensen Efterskole 2.0 Sociale medier i markedsføringen af efterskoler Nyborg, 1. Marts 2013 v. Trine-Maria Kristensen Trine- Maria Kristensen @trinemaria www..trinemaria.dk trinemaria@gmail.com Program Sociale

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti.

Jeg tilgår/læser Jeg liker Jeg deler Jeg kommenterer Jeg involverer mig ikke i dette emne. Kristendemokraterne Folkeparti. Hvordan involverer du dig i [Politik - og international] på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Brudt ned på politisk tilhørsforhold - "Stemte sidst" 8 4 8 52 1 4 4 4 2 2 1 4 45 42 18

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

Vejman.dk mobile løsninger. Ved. Paul Stühler

Vejman.dk mobile løsninger. Ved. Paul Stühler Vejman.dk mobile løsninger Ved. Paul Stühler Baggrund for opgaven Generelt er der ønsker fra vores brugere om. Øget fleksibilitet gennem adgang til vejman.dk på mobile enheder. Behov for at arbejde målrettet

Læs mere

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige

Hvordan involverer du dig i disse emner på sociale medier? Svar i %. Flere svar mulige per emne. Nedbrudt på alder årige Nedbrudt på alder. 1-1-årige 9 9 1 1 1 1 Venner/familie Underholdning Interesser/hobby Andre nyheder Krig, katastrofer, Politik - dansk og 9 19 1 Kendte personer Sport Kommercielt indhold Kilde: Index

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening

Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening Nærværende kommunikationsstrategi for Obligatorisk digital selvbetjening er tænkt som inspiration til kommunernes eget arbejde med at implementere

Læs mere

Konkurrencereglerne på Facebook

Konkurrencereglerne på Facebook Konkurrencereglerne på Facebook Guide udarbejdet af Komfo Marts 2012 " Konkurrencereglerne på Facebook Marts 2012 Hvorfor denne guide? Facebook ændrer løbende deres konkurrenceregler, hvilket de senest

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Analyse af danskernes syn på offentlig service

Analyse af danskernes syn på offentlig service Analyse af danskernes syn på offentlig service Oktober 2015 2015 Side 1 Denne undersøgelse er gennemført som en del af målingen bag Den Offentlige Servicepris 2015. Formålet med undersøgelsen er at kaste

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse

Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Dit Liv På Nettet - Manus 6. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Sikkerhedsrisiko med dating-apps

Sikkerhedsrisiko med dating-apps Sikkerhedsrisiko med dating-apps Om adgangstilladelser og databeskyttelse Undersøgelse sommer 2016 Sikkerhedsrisiko dating-apps 2016 2 Resumé Forord 11 danske apps er blevet testet. Bekymrende mange apps

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed

RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING. Overblik - Tryghed - Sikkerhed RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Overblik - Tryghed - Sikkerhed OM SØGEMEDIER RÅD TIL BEDRE MARKEDSFØRING Søgemedier A/S er et rådgivnings- og mediehus beliggende i Aarhus og København. Vi lever af at optimere

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk 1 Introduktion Der vil være en lettere elektronisk styring for alle lærere, elever og forældre. Det vil være et glimrende værktøj for alle på skolen Skolen vil kunne trække statistikker ud af systemet,

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Få styr på de digitale platforme

Få styr på de digitale platforme Få styr på de digitale platforme K-døgn 2012 Kommunernes Landsforening Oplæg v/ seniorrådgiver Randi Hovmann November 2012 Kilde: Overhørt.dk 2 CROSS MEDIA 3 Dagsorden Intro: - Formålet med i dag - Ølkassen

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet

Digital trivsel og forældresamarbejde. Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Digital trivsel og forældresamarbejde Kuno Sørensen, Gitte Jakobsen og Jon K. Lange, Red Barnet Tænkepause Hvor mange af jer har en mobil? Hvor mange er på nettet dagligt? Hvor mange er på Facebook? Hvor

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015

Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning. Ingen genveje, men mange muligheder. Overvejelse 04-11-2015 Dansk Magisterforening Brug sociale medier til at starte din forretning v. Abelone Glahn Kun til privat brug, ikke til videresendelse eller deling www.abeloneglahn.dk Fjendstrupvej 2 4850 Stubbekøbing

Læs mere

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram 1... 2... Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag

Læs mere

SKRIDT PÅ VEJEN MOD DEN OPTIMALE KUNDESERVICE

SKRIDT PÅ VEJEN MOD DEN OPTIMALE KUNDESERVICE WHITE PAPER SKRIDT PÅ VEJEN MOD DEN OPTIMALE KUNDESERVICE Sådan kan kontaktcentret bidrage til en mere positiv kundeoplevelse juli2016_17064 Gør kundeservice til jeres vigtigste vindue ud mod omverdenen

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Guide. Snup en digital detox. Styrk dit liv med Chris MacDonald. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Snup en digital detox. Styrk dit liv med Chris MacDonald. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Snup en digital detox Styrk dit liv med Chris MacDonald Snup en digital detox Af Line Felholt i samarbejde med Chris MacDonald

Læs mere

Min Landsby Klynge WebSite

Min Landsby Klynge WebSite 1 Min Landsby Klynge WebSite Til Randers Kommune og Landsbyklyngen Kronjylland. Bilag til tilbud udarbejdet d. 11. juli 2016 af Min Landsby I/S Grundskabelonen. Nedenstående omfatter den grundlæggende

Læs mere

Borgerrådgiverens årsberetning

Borgerrådgiverens årsberetning Borgerrådgiverens årsberetning 2016 Årsberetning Den 1. december 2015 ansatte Mariagerfjord Kommune en borgerrådgiver. Denne beretning sammenfatter borgerrådgiverens erfaringer i 2016 og giver et overblik

Læs mere

Refleksionsøvelse Stress og Identitet

Refleksionsøvelse Stress og Identitet Digital Superkarma Refleksionsøvelse Stress og Identitet Formål: At eleverne reflekterer over, hvordan de sociale medier påvirker dem i forhold til stress og identitet. I skal bruge: Et skilt hvor der

Læs mere

KOMMUNIKATIONSDØGN MÅLING AF KOMMUNERNES KOMMUNIKATIONSINDSATS

KOMMUNIKATIONSDØGN MÅLING AF KOMMUNERNES KOMMUNIKATIONSINDSATS MÅLING AF KOMMUNERNES KOMMUNIKATIONSINDSATS 29/10-2015 Mål det rigtige Typiske formål med kommunikationsmålinger At dokumentere kommunikationsafdelingens værd At levere bedre service At prioritere ressourcerne

Læs mere

Modul 1: Dagens program

Modul 1: Dagens program Digital Dannelse Modul 1: Dagens program 9.00-9.05 Ankomst 9.05-9.15 Præsentation af underviserne og dagens emner 9.15-9.25 Digital selvbetjening/intro til NemID 9.25-9.45 Film fra Medierådet for børn

Læs mere

IT undervisning. Emneliste August 2013 2. Grundlæggende IT. Fyldigt emne. Kort overfladisk, eller i dyden. 4-8 lektioner (1-2 mødegange)

IT undervisning. Emneliste August 2013 2. Grundlæggende IT. Fyldigt emne. Kort overfladisk, eller i dyden. 4-8 lektioner (1-2 mødegange) Emneliste August 2013 2 Grundlæggende IT Fyldigt emne. : Computersikkerhed Fyldigt emne. : Borger.dk Inkl. NemID. Fyldigt emne. E-boks og digital postkasse på borger.dk De to hænger sammen og bedst at

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014

R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014 R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014 W e b s t r a t e g i S i d e 2 Indholdsfortegnelse Mål og baggrund... 3 Online borgerservice... 4 Indsatsområder... 5 Godt indhold... 7 Borgerinddragelse...

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi 2016-2018 September 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITALE FOKUSOMRÅDER 2016-2020...

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere