Principper for kommunernes online aktiviteter. Opsamling på KL workshops afholdt i vinteren 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Principper for kommunernes online aktiviteter. Opsamling på KL workshops afholdt i vinteren 2012/2013"

Transkript

1 Principperforkommunernes onlineaktiviteter OpsamlingpåKL workshopsafholdtivinteren2012/2013

2 Indholdsfortegnelse Forord 3 Sammenhængiservice 4 Opmærksomhedspunkteriarbejdetmedkanalstrategi 5 Dengodehjemmeside 6 Socialemedier 9 Denmobilekommune 14 MitThy 17 2

3 Forord Denneprincipsamlingerenopsamlingpåfireworkshopsafholdtivinteren2012/2013i HorsensogKøbenhavn.Indholdeteretsammendragafpointerfremførtaf oplægsholderesåvelsomdeltagere.dokumentetskalsesiforlængelseaf principsamlingenfra2012 Principperforweboptimering deneffektiveog brugervenligehjemmeside.læsogsåmerepåwww.kl.dk/web. Idokumentetbehandlesindledningsvistemnet sammenhængiservice.iforlængelse herafkommerideertildengodehjemmeside.dernæstfølgertemaetsocialemedier. Afslutningsvisberøresmobileplatforme. Cookie direktiveterettema,derikkeuddybes,mensombehandlespåkl shjemmeside. Samarbejde Kommunerneståroverfordesammeudfordringerogmuligheder,hvilketskaberrum forsamarbejdepåtværsafkommunerne.kl sdialogportaleretoplagtforumtildette, daderkanudvekslesgodeideerogerfaringerigruppen Hjemmeside /webstrategi. Påkl.dkpubliceresløbendekommunaleeksempler.Hardueteksempel,eksempelvisen smartløsningpåetkonkretproblem,somerrelevantforandrekommuner,erdu Borgerbetjening. 3

4 4 Skaldinkommuneigangmedat designeennyhjemmeside,eret godtrådattageudgangspunkti responsivedesign,ogderfra fyldemereindholdpå.det tvingerjertilatprioritere indholdet. Læsmereomresponsivtdesign vianedenståendelinks: ResponsiveWebDesign:WhatItIs andhowtouseit 50toolstoresponsivewebdesign Topresponsivewebdesign problemsandhowavoidthem Sammenhængiservice Web strategi2.0handleromprioriteringog tilstedeværelse.prioriteringafindholder heltcentraltijeresarbejdemed hjemmesiden.indholdsprioriteringer enklere,hviswebredaktørrollenercentral. Webkanalstrategienerblandtandetvigtig fordialogenmedledelsenomdedesign og indholdsmæssigevalg,derskaltagespå hjemmesiden.brugdialogportalensom inspirationtilarbejdetmedmandaterfra ledelsen. Serviceerikkeenkonstant;behovetændres løbende,hvilkethjemmesidenskalafspejle. Punktertilovervejelseiarbejdetmed sammenhængendeservice Hvordanvilvikommunikeremed borgerne? Hvilkemålgrupperogbehovskal vidække? Hvilkekanalerskalvianvendetil hvad,oghvilkenrollespiller kommunensonlineplatforme? Hvilkeweb kanalerdækkerhvilke behov? Hvordansupplererog komplementererdeenkelte kanalerhinanden? Hvordanmålervi,omvihar succes? Hjemmesideneretkanalstrategisk omdrejningspunkt: Deflection= Afbøjning af informationshenvendelser.læs evt.mereher. Connection=Hjemmesiden forbinder borgerentil selvbetjening.

5 Opmærksomhedspunkteriarbejdetmedkanalstrategi 5 Lavjeresegetservicetjekafhjemmesiden startexmed obligatoriskselvbetjening ogtjekatdeternemtatbetjene sigselv,navigation,supportmv. Lavenmulti webstrategimedbrugafweb2.0,hvori udnytterdeforskelligeweb mediersstyrker. Prioriterhjemmesidensmyndighedsinformationoglad hjemmesidenvære omstillingsbord tilselvbetjening. Udnytevt.borger.dksomtransaktionsmaskineogskaben konsistent,klaroghurtignavigation. Kommunikerbegavetogforståeligtomkringobligatorisk selvbetjeningoglukkanalerhvisdetgivermeninghosjer. Lavenplanforreduktionafinformationshenvendelserpåde dyrekanalerogforetagdenødvendigeteknologivalg undervejs. Lavstatistikpåjeresweb,jeresomstilling/kontaktcenter, jerespersonligebetjeningmv. ogbrugstatistikkerne!

6 Dengodehjemmeside Contentfirst adskil indholdogdesign Kommunerneståroverforenrække udfordringer.imangekommunerved medarbejderneikke,hvaddelaverideandre afdelinger ogideandrekommuner. Nogenkommunalehjemmesiderfremstårrodede oguoverskuelige,ogstrategiernefalderover hinanden.borgernevilgernetilgådekommunale hjemmesiderfraforskelligedigitaleplatforme, hvilketstillernyekravtilkommunernesonlinetilstedeværelse. Håndterplatformsudfordringen Snarterderwebialting.Seikkepåén enhed,tingskalsesisammenhæng.tænki flerekanaler ikkekunhjemmeside. Contentfirst Adskilindholdogdesign. Prioritérhvadbrugernebliver præsenteretfor.detbørværedet, Igernevilhavedemtilatgøre. Forståbrugernesbehovpåtværs afplatforme. 6 Designservicepåtværsaf platforme(web,apps,sociale medier,callcenter,fysisk fremmøde).

7 Dengodehjemmeside goderåd1 Begrænsmængdenafnyhedsstofpåforsiden. Gørdetnemtatnavigeretilbagetilforsiden. Reducermængdenaftekst,sådevigtigstebudskaberikkedrukner. Sørgforatdererhjælptildenikke digitalebruger.deerogsåonline. Sørgforatkommunensvisuellekommunikationertroværdig. Gøropmærksompåandrekanalerpåtværsafplatforme skabsammenhæng! Placeringafselvbetjeningsløsninger Ladadgangentilselvbetjeningsløsningerværenemoghurtig. Tydeliggøratborgerenskalbetjenesigselvpådeområder,dereromfattetaf bølgeplanenforobligatoriskselvbetjening. Synliggørfordelenevedselvbetjening,exbudskabet Springkøenover. Gennemtænktdesign førertilbedre brugervenlighed Brugafselvbetjeningsløsninger Tydeliggørsammenhængenmellemydelserogdertilhørendeselvbetjeningsløsninger ikonkretelivssituationer. Synliggørhvorborgerenkanfåhjælptilselvbetjening. Informeromdenefterfølgendesagsgang. Undgålange,alfabetisksorteredelister tænkmodtagerorienteret. 7

8 Fåkommunerlaver søgesmaskineoptimering Dengodehjemmeside goderåd2 Borger.dk Informerborgerenomløsningpåborger.dkindenlinkførerdertil. Informerborgerenom,athan/hunfårbrugforsitNemID. Brugfunktionen Åbnnytvindue hvislinkbevægersigvækfrakommunensside.så kandenemtfindetilbageigen. Holdlinksopdateret. Søgefunktionenpåhjemmesiden Ladsøgefeltetværetydeligtognemtatfinde. Havengodsøgefunktion,derpræsentererresultaterne,sådegivermeningfor borgeren. Ladselvbetjeningsløsningerrangerehøjtvedsøgning. Ladsøgefunktionenreagerepåsynonymer. Brugafkanaler Ladkontaktoplysningerværeioverensstemmelsemedkanalstrategien ladf.eks. ikkefysiskadressepåborgerserviceoge mailadresserværedetmest fremtrædende. Undgåatopfordreborgeretilatmødeopiborgerservice. Ladikkemenupunktet Kontaktos værefordominerende 8

9 Socialemedier 55%vilhelstikkebrugeFacebooktil dialogmedkommunen,men45%vil hellerebrugefacebookendatringe, mødeopiborgerservice,sendee mail ellerbrev. Hvorforbrugeressourcerpåsocialemedierienkommune? 9 Ikanmødeborgerne,hvordeer hvormangeer opmærksommepånyhedernepåjereshjemmeside? Informationenhernårhurtigtudtilmangeborgere,ogIkan udviseåbenhed. Ikanydeinformationsservicepåenandenmådef.eks.via chat funktionen. Iharmulighedforatøgekontaktentilmålgrupper,heriblandt unge,somellerskanværesværeforkommuneratnå. Ikanskabemeretrafiktilkommunenshjemmeside. Hviskommunenikkeselvopretterenside,erdetset,atandre opretter(hade)sider.hvisdetertilfældet,hariingen mulighederforatstyredet. Ikanbrugedetsomkampagneinstrumenttilf.eks.atøge brugeroptagetpådigitalpost. Socialemedierkanstyrkekommunensimage. Deterletatlavebilledgalleri(ogsåforinstitutioner),somogså kantilgåsafborgere,selvomdeikkeharenfacebook profil.

10 Socialemedier Hvadvedviombrugerne? Brugerne liker : Succeshistorier Hædringeraflokalepersoner Pudsigehændelserogsjovehistoriermed fotos Billeder Brugerne liker ikke: Politiskebeslutninger Budgetogregnskab Høringerogdebatter Kompleksepolitiskebeslutninger Selvomborgerneikke liker,erdetikkeensbetydende med,atdeikkeinteressersigforindholdet.rigtig mangebrugerevilgernelæseomlokalpolitik,herunder beslutninger,debatteroghøringer. YDERLIGEREINFORMATION(klikpålinket): KL analysefra2012 ErFacebook siderumagenværd? Whitepaper:FirekommunerpåFacebook BrugerneervildemedkommunaleFacebooksider 10

11 Socialemedier 11 DrøftelserindenIgårigang BesluthvorIvilværetilstedepådesocialemedier (Facebookog/ellerTwitterm.fl.).PåTwittererdermulighed forattrækkerss feedsfrajereshjemmeside.vær opmærksompå,atetindlægpåtwitterkunmåfylde140 tegn. Fastlægenstrategiforjerestilstedeværelsepådesociale medierogladdenneværeioverensstemmelsemedjeres øvrige(kanal)strategier.hvaderjeressucceskriterier? Personasfraborger.dkkanogsåbenyttesiforbindelsemed brugafsocialemedier. Bestemhvoransvaretforsidenskalligge.Kommunikation? Borgerservice?Iflerekommunereransvaretplacerethos kommunikationsafdelingen,somsenderspørgsmålvidere, hvisdeikkekanklaredetmedlinktilhjemmesidenmed information. Forholdjertilomdeteradministrationensellerpolitikernes side. Udarbejdenvejledningommedarbejdernesbrugafsiden,så beskyttelseafmedarbejderesikres.fastlægomkunen begrænsetskareskalkunneskrivepåsiden. Diskuterhvordannegativekommentarerskalhåndteres,og hvadderskaltil,foratetindlægslettes. Besluthvordanogihvilketomfangindlægskaljournaliseres. Skabforståelseiorganisationenforjeresbrugafsociale medier. IGladsaxeKommunebruger kommunikationsafdelingeni gennemsnit15minutterom dagenpåkommunens Facebook side.

12 Socialemedier Komgodtfrastart Brugmulighedenforløbendeatfåsendtmailadviseringer,såI kanfølgemedi,hvadderskerpåsidenogreagere. Gørenindsatsforatfåmange likes påfacebook.herkan konkurrencerbenyttes(væropmærksompåfacebooksregler forkonkurrencer). Aktivitetenpåsideniforholdtilantallikeserbestemmendefor, hvormegettrafikkenpåenssidespredes. Overvejhvordanjeresannoncekronerfårstørsteffektogbrug mulighedenformålrettetannonceringpåfacebookf.eks.blandt vennersvenneroggeografisktilhørsforhold. Brugjeresøvrigekanalertilatskabeopmærksomhedomjeres tilstedeværelsepådesocialemedier. Beskrivretningslinjerforsidenunder Om påfacebook. BrugløbendeFacebooksstatistikværktøjertilvidenom brugerne. 12

13 13 Socialemedier Ideertilindlægoghåndteringafspørgsmålognegative kommentarer Væropmærksompåatallekanfølgemed pågodtogondt. Blanddetblødemeddet hårde stof.præsenter Nicetoknow information,somborgerneellersikkevillese. Detskalværetydeligt,nårkommunenerafsenderafindlæg. Likeandreborgeresstatusopdateringer,hvisdehareneller andenforbindelsetillivetikommunen. Genbrugnyhederoginformationerderertilgængeligepå kommunenshjemmeside,mensørgforatpræsenteredetien form,derpassertilsocialemedier. BrugtidsindstillingsfunktiontilatplanlæggeindlægiFacebook. Svarpåalleindlæg.Etikke svarkanogsåværeetsvarf.eks. Indlægsendesvideretilansvarlig eller Vivilikkesvarepå mere,hvisderikkekommernogetnyt. Genbrugsvar,hvisIalleredeharfåetlignendespørgsmål.Ofte vildetværelettereatsendelinkmedinformationpå hjemmesidenendatventepåsvarfrasagsbehandler. Taltilhjertetforatundgåstorm. Hvisindlægskalslettesgøropmærksomherpåogbegrund hvorforindlægslettes.sørgforatoprindeligtindlægog begrundelseforsletningarkiveres,såinformationerkan genfindes,hvisdetbliveraktuelt. Sørgforathavetilladelsetilatanvendebilledet,afdepersoner, dererpåbilledet.

14 Denmobilekommune Mangeprivatevirksomhederfårudvikletapps.Detgiveranledningtilat overveje,omkommunerneogsåskalhaveenellerflereapps. Genereltbørmanstartemedenweboptimeretvisning ogsåkaldet responsivtdesign.herfravildetværelettereatudvikleenapp,hvisdet bliveraktuelt. Flerekommunerhardoggivetsigikastmedatudvikleapps.Enhurtig søgningiappstorepå kommune viser,atblandtandrekøbenhavn, Hjørring,Aalborg,Lolland,Holbæk,Gentofte,Aabenraa,Syddjurs, RudersdalogHelsingørtilbyderborgerneenapp.Herudovererderen rækkekommuner,derharinvesteretiapp en Givetpraj. Hvadkendetegnersmartphonesogtablets? Kendetegnendeforisærsmartphoneser,atdu(næsten)altidhardem meddig.tabletsogsmartphoneserklarpåfåsekunder,ogdenkan udnyttegps funktionalitetentilatvide,hvorduer.kameraer integreret,ogfotoskangeotagges. Væropmærksompå,atderskelnes mellemnativeapps,somdistribueres viaapp butikker,oghjemmesiderder eroptimerettilmobileplatforme (responsivtdesign). Tænkpåbrugernesbehov Mankankommelangtmed mobiloptimeredehjemmesider (responsivtdesign) giverdet overhovedetmeningatudvikleenapp? Minimerantalletafindtastninger. Brugereeroftepåfartenogfordyber sigsjældent. Brugereskelersjældenttil kommunegrænserogopgavefordeling. Samarbejdevt.medandrekommuner. Appskalikkeværeenvejs formidling menlæggeoptilinteraktion(apple:app skalinterageremedbrugeren). 14

15 Fordeleogulemper vedapps FORDELE Bedrebrugervenlighedogperformance. Bedremulighedformerelækkertoghelstøbt design. Letmulighedforatanvendekameraog håndtereuploadaffiler. Distributionviaappstoresersimpel appkoncepteterletogligetil. App slæggeroptilinteraktion. Informationkantilpassesensplaceringvia GPS funktionalitet. ULEMPER Derfindesmangemobilestyresystemer, versionerogskærmstørrelser. Kanværeudviklingstungtiforholdtil webudvikling. Distributionkrævergodkendelse(Apple iosogmicrosoftwp). Tidskrævendeatvedligeholdeog gendistribuere. 15

16 Apps drøftelserindenigårigang EtgodtstedatstarteindenIgåri gangmedappsogmobilewebsites ermobileservices.digitaliser.dk Væropmærksompå Behovsafklaring Businesscase,driftssituationen,denteknologiskeudviklingoghvemermålgruppen? Funktionsafklaring Designtilkontekstenogtænkpåsammenhængentilweb.Havfokuspådevigtigstefunktioner.Er deroverhovedetinteresseforenappblandtborgerne? Platformsafklaring Sammenhængtilit ogkanalstrategi.besluthvormangeplatformeitilstræberatunderstøtte.vær opmærksompå,atennativeappskalgodkendesforatkommeiappstore. Sikkerhedsafklaring Personfølsommedata,konsekvenservedtabafdevice,NemID. ØkonomiskeovervejelserførIgårigang Hvadkanenappgiveimerværdi? Hvemerudgiverafapp en?leverandørellerkommune(detkoster99dollaromåret). ErIstorenok?Kansamarbejdermedflerekommunerværeenidé? Kannogetskeikommercieltregi? HvisIfårhjælpafleverandører sørgforatvedkommendekangøreapp entilgængeligiappbutikker. 16

17 DenkommunaleappMitThy App enmitthyharværetca.5måneder undervejs,ogerdenførstekommunaleapp tilandroid,iosoghtml5samtidig.derer tagetudgangspunkti,hvadfoksøgerefter, nårdekommerframobildevice. Detteerblandtandetåbningstiderog information,somikkekræverdialogmed sagsbehandler. Sørgforatindholdetiapp eneri overensstemmelsemedøvrige (kanal)strategier. 17

18 CentralelæringspointerfraudarbejdelsenafMitThy Inddragborgerneiudviklingenafapp en.detkanværemedtilatfåafdækketinteressen. Fåafklaretdriftsopgavenogøkonomitiludvikling. Sætjerfleresucceskriterierendantaldownloads. Internprojektledelseerafgørende.Sørgforatfåetableretenstyregruppemedbeslutningskraftoginddragderudoverorganisationen adhocefterbehov. Værrisikovillig. Overvejhvadindholdetskalvære.Skaldetværeenspecial appmedfokuspånogetkommunenersærligtkendtfor?f.eks.har Roskildeenappomkulturlivetibyen. Hvemskaldenprimæremålgruppeforapp envære?beboereikommunenellerturister? Jomereklart,Ihardefineret,hvordanapp enskaludformes,jonemmereerudviklingsprocessen. Sørgforatfåetableretetgodtleverandørforhold,såIharmulighedforattilpasse,hvisIfårnyeideerundervejsiforløbet. Sørgforathaveindholdnok.Atudarbejdekvalitetsindholdertidskrævende.Genbrugdeninformationderalleredeertilgængeligfra f.eks.hjemmesiden,såskalderafsættesmindretidtilopdateringogvedligehold.indholdetskaldogstadigtilpasses. Væropmærksompå,atdetkangivevisseudfordringeratbyggepåeksisterenderammeværktøj.F.eks.kandetværesværtatarbejde medheltnyefunktioner. Afsættidtiltestning! Tænkimarkedsføringogpromoveringafapp en. 18

19 KL KontoretforDigitaliseringogBorgerbetjening Weidekampsgade10,2300KøbenhavnS JacobPoulsbyAndersen MartinTvedenJensen FridaChristiansen

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside

Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside Principper for weboptimering - den effektive og brugervenlige hjemmeside 1 Indledning Denne principsamling er blevet til som led i et projekt, hvis formål har været at sætte fokus på at gøre de kommunale

Læs mere

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012

KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 KL s Web-workshop dag 1 Sammenhæng mellem webstrategi- og kanalstrategi v. Tim Daniel Hansen, december 2012 Formål med oplægget 1. At diskutere behovet for kommunal webtilstedeværelse i 2013 Hvorfor har

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011

Webstrategi 2010-2013. Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Webstrategi 2010-2013 Hørsholm Kommune 1. revision, maj 2011 Rammerne Baggrund og formål Behovet for en webstrategi udspringer af de krav, der i dag stilles fra centralt hold i forhold til digitalisering,

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Reviderede kanalpriser. November 2012

Reviderede kanalpriser. November 2012 Reviderede kanalpriser November 2012 Kanalpriser Der er udarbejdet nye kanalpriser med forskellige kanalpriser for hhv. informations- og transaktionshenvendelser samt baseret på opgavegrupperinger Kanalpriserne

Læs mere

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd!

Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd! Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd Baggrund) Detnuværendevucsyd.dkleverikkeitilstrækkeligtgradoptilkravetomatmødeVUCSyds målgruppesbehov.detgørsigf.eks.gældendeiforholdtilbrugerlæsevenlighedog

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G.

Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G. Udvikling af mobil app til eksisterende TV- program Gruppe 8. Marie, Rasmus K. og Laura G. 1 DEN STORE BAGEDYST- APP Mobil- app til TV- program 1) Idé, indholdselementer, primære funktioner Den Store Bagedyst-

Læs mere

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk

FREMTIDENS SKOLESYSTEM. Baldersbækvej 2 2635 Ishøj Denmark +45 82 30 74 00 info@skemaintra.dk skemaintra.dk 1 Introduktion Der vil være en lettere elektronisk styring for alle lærere, elever og forældre. Det vil være et glimrende værktøj for alle på skolen Skolen vil kunne trække statistikker ud af systemet,

Læs mere

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS

CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015. Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS CITIZEN.2015 SERVICE- & KANALSTRATEGI FOR KØBENHAVNS KOMMUNE 2013-2015 Fotos: Søren Osgood, Colourbox og KBS Side 2 Citizen.2015 Service- og kanalstrategi for Københavns Kommune 2013-2015 Service - og

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Digitale fodspor. Oktober 2013 henrik@knopper.dk

Digitale fodspor. Oktober 2013 henrik@knopper.dk Digitale fodspor Oktober 2013 henrik@knopper.dk Dagens program Hvad ved de om os? Fremtidens facebook Hvem er jeg IT Arkitekt Blogger Iværksætter Google: 2120 hits, Bing, Yahoo, DuckDuckgo:

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014

R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014 R A P P O R T Webstrategi Besluttet februar 2014 W e b s t r a t e g i S i d e 2 Indholdsfortegnelse Mål og baggrund... 3 Online borgerservice... 4 Indsatsområder... 5 Godt indhold... 7 Borgerinddragelse...

Læs mere

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB.

02-12-2013. sove. Tjekke FB. Tjekker. vågne. vågne. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre. Tjekke FB. Tjekke FB. Forældre lektier. FB Tjekke FB. VOX-POP Erfaringer fra tilfældige 6.-8. klasser i det indre København Digital trivsel og forældresamarbejde Kolding den 26. november 2013 Gitte Jakobsen, Red Barnet vågne morgenid mad 1. Frikvarter skole

Læs mere

IT undervisning. Emneliste August 2013 2. Grundlæggende IT. Fyldigt emne. Kort overfladisk, eller i dyden. 4-8 lektioner (1-2 mødegange)

IT undervisning. Emneliste August 2013 2. Grundlæggende IT. Fyldigt emne. Kort overfladisk, eller i dyden. 4-8 lektioner (1-2 mødegange) Emneliste August 2013 2 Grundlæggende IT Fyldigt emne. : Computersikkerhed Fyldigt emne. : Borger.dk Inkl. NemID. Fyldigt emne. E-boks og digital postkasse på borger.dk De to hænger sammen og bedst at

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk

Annemette Søgaard Hansen/annemetteshansen@yahoo.dk Windows Vista NemID og Borger.dk side 1 af9 1) Gå ind på www.borger.dk I adresselinjen Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på Log på (øverst) Denne boks kommer frem: Hvis du klikker i den lille boks

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk

MOBILE STRATEGIER. Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk MOBILE STRATEGIER Anders Bruun, Skybrud.dk abruun@skybrud.dk Agenda Tal og facts Mobil strategi Hvad betyder det for jeres organisation/webredaktører Taktiske valg Baby steps and the big picture Hvordan

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Myndighedernes rolle som forandringsagenter

Myndighedernes rolle som forandringsagenter Myndighedernes rolle som forandringsagenter Overgang til Digital Post for borgerne v. Louise Palludan Kampmann 1 KAMPAGNE FOR DIGITAL POST TIL BORGERNE 18. AUGUST 31. JANUAR 2015 Lov om Offentlig Digital

Læs mere

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde

Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Principper for organisering af kommunernes web-arbejde Opsamling på KL-workshop afholdt i marts 2013 Indhold Indledning - Organisering af web-arbejdet i kommunen... 3 Udfordringen... 3 Hvilken rolle spiller

Læs mere

Kommunernes henvendelser

Kommunernes henvendelser 2011 Kommunernes henvendelser Kontoret for Digitalisering og Borgerbetjening, KL 1 Indhold Indledning... 3 Hvorfor er dokumentation af henvendelserne vigtig?... 3 Kommunernes deltagelse og datagrundlag...

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015 Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor

Læs mere

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS

e-boks præsentation - januar 2014 16 JANUARY 2014 2014 COPYRIGHT E-BOKS 1 e-boks præsentation - januar 2014 2 Agenda e-boks kort fortalt Værdi for afsendere og slutbrugere Løsninger fra e-boks 3 e-boks kort fortalt 4 Ideen bag e-boks Fra omkostningstunge fysiske breve til

Læs mere

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten

- et bedre sted at lære. 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Inspiration til uddannelse 12. april kl. 20-21 Der vil først være lyd på kl. 20. Indtil da kan du hygge dig i chatten Velkommen Kirsten Jensen Mette Will Gitte Jensen Har du deltaget i et webinar før?

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Få styr på de digitale platforme

Få styr på de digitale platforme Få styr på de digitale platforme K-døgn 2012 Kommunernes Landsforening Oplæg v/ seniorrådgiver Randi Hovmann November 2012 Kilde: Overhørt.dk 2 CROSS MEDIA 3 Dagsorden Intro: - Formålet med i dag - Ølkassen

Læs mere

Modul 1: Dagens program

Modul 1: Dagens program Digital Dannelse Modul 1: Dagens program 9.00-9.05 Ankomst 9.05-9.15 Præsentation af underviserne og dagens emner 9.15-9.25 Digital selvbetjening/intro til NemID 9.25-9.45 Film fra Medierådet for børn

Læs mere

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0

Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Sitecore Seminar København onsdag 6. februar 2008 DET DIGITALE DANMARK - BORGERPORTAL 2.0 Om Netmester Netmester A/S 10 års erfaring med web-udvikling Vinder af Bedst til Nettet 2006 og nomineret i 2007

Læs mere

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder

En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg 2 9 Mit Kalundborg En let og legende vej til kulturelle arrangementer og steder Mit Kalundborg giver dig hurtigt og nemt et overblik over oplevelser, arrangementer og steder i hele kommunen.

Læs mere

Konkurrencereglerne på Facebook

Konkurrencereglerne på Facebook Konkurrencereglerne på Facebook Guide udarbejdet af Komfo Marts 2012 " Konkurrencereglerne på Facebook Marts 2012 Hvorfor denne guide? Facebook ændrer løbende deres konkurrenceregler, hvilket de senest

Læs mere

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08

Skanderborg Kommunes Biblioteker. Kurser efterår 2014 4102/08 Kurser efterår 2014 4102/08 Kom i gang med din ipad eller iphone - for begyndere Galten Bibliotek tirsdag d. 23.9. kl. 10.00-12.00 Hørning Bibliotek mandag d. 27.10. kl. 10.00-12.00 Ry Bibliotek onsdag

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram 1... 2... Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSINDSATSER

KOMMUNIKATIONSINDSATSER 27. august 2014 KOMMUNIKATIONSINDSATSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Nuværende ADD-kommunikationsindsatser... 2 5.1 Presse... 2 5.2 Digitale platforme... 3 5.3 Dialog... 3 5.4 Profilering... 4 3. Alternative

Læs mere

BibMobil model. Version 1.0

BibMobil model. Version 1.0 BibMobil model Version 1.0 Indhold Modelarbejdet... 3 Brugerundersøgelsen... 3 Hvad siger brugerne?...3 Konklusioner af brugerundersøgelserne...4 Implementation... 5 Applikation eller hjemmeside...5 Valgte

Læs mere

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2014 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Intern kanalstrategi For at sikre en effektiv intern information (envejs) og kommunikation (tovejs) i og fra en stor og geografisk spredt organisation, er det afgørende, at vi bruger flere forskellige

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi

Silkeborg Kommune. Digitaliserings- og Kanalstrategi Silkeborg Kommune Digitaliserings- og Kanalstrategi 2013 2017 Forord At gå fra landbrugssamfund til industrisamfund forandrede verden radikalt. Lige nu befinder vi os i en brydningstid, der ser ud til

Læs mere

Succes med intranet til Office 365

Succes med intranet til Office 365 Succes med intranet til Office 365 Agenda 8.30 9.00 Morgenmad og registrering 9.00 9.10 Præsentation af Webtop 9.10 9.45 Hvad er Office 365? 9.45 10.15 Hvad skal et moderne intranet kunne? 10.15 10.30

Læs mere

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi DEN RENE VARE EFTER LUKKETID Janni, Tobias, Camille og Soffi 1 Ide, historie og ramme: Program: Vi har valgt at lave et cross media koncept for forbrugerprogrammet Den Rene Vare. Både fordi opgaven foreskrev,

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Studieordning del 3-2014

Studieordning del 3-2014 Studieordning del 3-2014 Valgfag Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 6 del 3 Valgfag 1. Valgfrie uddannelseselementer...2 2. Valgfaget Android...2 3.

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa

Sociale medier en introduktion. Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa Sociale medier en introduktion Oplæg 27. maj 2015 Jakob Linaa Jensen Forskningschef, ph.d. DMJX Twitter: jakoblinaa 2 Dagsorden Sociale medier hvad er det? Sociale medier versus sociale netværk Metaforer

Læs mere

Digitaliseringsgruppen. Referat

Digitaliseringsgruppen. Referat Digitaliseringsgruppen Referat Dato: 7. juni 2012 Tidspunkt: Kl. 13:30 Sted: Medlemmer: Fraværende medlemmer: Mødes i Borgerservice herefter Udvalgsværelset Lars Svenningsen, Anders M. Sørensen, Betina

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen

Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Strategi for brugerinvolvering: Robinson Ekspeditionen Valg af TV program og begrundelse: Vi har valgt at lave en strategi for brugerinvolvering for Robinson Ekspeditionen (RE). Programmet er stadig kongen

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer!

Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer! Morten Velander! Inspirationsmøde! Min baggrund! Cases: DMGP/DGP og PicnicFyn! Hvordan når I de unge?! Sociale medier! Nyhedsbreve! Jeres kommunikationsudfordringer! S"l gerne spørgsmål undervejs Visuel

Læs mere

Rabatkuponer og social shopping

Rabatkuponer og social shopping Rabatkuponer og social shopping Liberalisering i markedsføringsloven Advokat Heidi Steen Jensen Den 9. oktober 2012 Program 1. Markedsføringsloven før lovændringen 2. Ophævelse af specialforbuddene hvad

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen

Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen Den mobile kulturguide Formidling af kulturelle tilbud i kommunen 2 Roskilde LIVE Case for Roskilde Kommune lanceret maj 2012 Scan QR-koden eller sms mob roskilde til 1969 En let og legende vej til kulturelle

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation)

Projektgruppen består af Else Eisenhardt (Borgerservice) og Jan Engrob (Kommunikation) Vedrørende: Projektbeskrivelse - Optimering af samspillet mellem borger.dk og randers.dk Sagsnavn: Optimering af borger.dk herunder artikelimport og lokalt indhold Sagsnummer: 00.13.06-P20-1-13 Skrevet

Læs mere

Vejle Mobil. workshop torsdag d. 09.02.2012. Laura Vilsbæk, Skybrud.dk Anders Bruun, Skybrud.dk

Vejle Mobil. workshop torsdag d. 09.02.2012. Laura Vilsbæk, Skybrud.dk Anders Bruun, Skybrud.dk Vejle Mobil workshop torsdag d. 09.02.2012 Laura Vilsbæk, Skybrud.dk Anders Bruun, Skybrud.dk Det skal vi kigge på i dag Trends og tendenser Tal og fakta Dig og din mobil Mobile muligheder Dig og din mobil

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer

NOTAT 07-10-2013. Bilag 4. Sagsnr. 2013-0197645. Dokumentnr. 2013-0197645-7. Udmøntning af tværgående effektiviseringer NOTAT Bilag 4 Udmøntning af tværgående effektiviseringer I forbindelse med vedtagelsen af budgettet den 3. oktober 2013 i BR indgår der jf. tabel 1 følgende tværgående effektiviseringer på Børneog Ungdomsudvalgets

Læs mere

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver

Bilag A. Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Bilag A Opsummering af foranalysens centrale konklusioner og perspektiver Den nuværende telefonbetjening af borgerne Borgerne kontakter i dag de offentlige myndigheder for at få råd og vejledning, fx om

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Konverteringsoptimering af selvbetjening på vejle.dk

Konverteringsoptimering af selvbetjening på vejle.dk Konverteringsoptimering af selvbetjening på vejle.dk Marco Bjørslev Jensen Konsulent hos Oxygen Software Konverteringsoptimering Primære værktøjer: Webanalyse + Persuasive design Tidligere Region Syddanmark

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Lær din digitale ABC 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Henrik Traberg E-mail: htr@aarhus.dk Telefon:51 57 53 57 Arbejdssted:

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

DANSK. Få en gratis profil eller en af vores +Profiler

DANSK. Få en gratis profil eller en af vores +Profiler DANSK, Brugernavn eller HUSK Log ind Opret profil Brugernavn eller mobilnummer Fødselsdag Dag Måned År Køn eller seksualitet Flere valg Ved at klikke på accepterer du vores vilkår og erklærer, at du har

Læs mere

GO morgen Danmark som APP

GO morgen Danmark som APP GO morgen Danmark som APP BESKRIVELSE AF PROGRAMMET Go morgen Danmark er Danmarks største morgenprogram på TV med samlet set op imod 500.000 seere hver morgen hele ugen året rundt (undtaget månederne maj-august,

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk?

Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Nye sociale medier - Hvordan bruger man de nye medier strategisk? Jesper Brieghel Chefkonsulent KL Anna Ebbesen Rådgiver Advice Digital Formål med workshoppen Hvordan bruger man de nye medier strategisk,

Læs mere

Onsdags-workshops foråret 2014

Onsdags-workshops foråret 2014 Onsdags-workshops foråret 2014 Hver onsdag kl.15-17 Alle workshops er gratis 15. Januar: Google konto til meget mere end g-mail 22. januar: Google Chrome browseren fra Google 29. januar: NemID, borger.dk

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Kommunikation og teknologi

Kommunikation og teknologi Kommunikation og teknologi Niveau: 8. klasse Varighed: 6 lektioner Præsentation: Forløbet Kommunikation er placeret i fysik-kemifokus.dk 8. klasse, men det er muligt at arbejde med forløbet både i 7.,

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation

Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Spiseliv redesign 2013 Endelig kravspecifikation Layout Designet skal opgraderes, så det udnytter skærme på 1366 px bredde. Mobil-layout Layoutet skal desuden forberedes på automatisk tilpasning til mobile

Læs mere

FC Horsens. cyberspace

FC Horsens. cyberspace FC Horsens et skridt længere ud i cyberspace Lars Jensen, pigeudvalgsformand i FC Horsens, holder et vågent øje med klubbens Facebook-profiler. Han vil gerne have, at de Facebook-grupper der bliver oprettet

Læs mere

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA)

Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) Opsætning af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) type: Fagsekretariat/Stab Kommunalbestyrelsen har i sin risikostyringspolitik vedtaget, at alle skoler skal have ABA-anlæg. De første 7 skoler har fået

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil

Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Vejledning til Facebook-virksomhedsprofil Tillykke med din Facebook-virksomhedsprofil. I denne vejledning finder du hjælp til hvordan du inviterer dit personlige netværk, hvordan du bliver administrator,

Læs mere

Beskrivelse af brugergrænseflade... 2

Beskrivelse af brugergrænseflade... 2 Beskrivelse af brugergrænseflade... 2 Overordnet beskrivelse af brugergrænsefladen... 2 Forside... 2 Min profil... 3 Mine Venner... 4 Min ven... 5 Søg/Tilføj venner... 6 Blog... 7 1 Beskrivelse af brugergrænseflade

Læs mere

Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde. 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C.

Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde. 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C. Powerworkshop: Dansk Sygepleje Selskabs Repræsentantskabsmøde 18. november 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel, Claus Bergs Gade 7, Odense C. Stærk sygepleje i Danmark hvordan kan vi gøre det gode selskab

Læs mere