Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd!"

Transkript

1 Udvikling)af)ny)hjemmeside)og)intranet)til)VUC)Syd Baggrund) Detnuværendevucsyd.dkleverikkeitilstrækkeligtgradoptilkravetomatmødeVUCSyds målgruppesbehov.detgørsigf.eks.gældendeiforholdtilbrugerlæsevenlighedog interaktion/medinddragelse.desudenafspejlerdesignetikkevucsydsinnovativefysiskemiljø,både hvadangårlæringsmiljøerogbrugenaftabletsiundervisningen. Ennyhjemmesideskalmålrettesdenprimæremålgruppesperspektiv.Kontaktfladerneskalvære tydeligeogmenupunkter/navigationsstrukturskalværeindlysendeklareognemmeatfinderundti. HjemmesidenskalafspejleVUCSydsprofil,såledesatbrugernepåfåsekunderforstårinstitutionens budskaber. Samtidigfungererdetnuværendeintranetikketilfredsstillende.AllemedarbejderevedVUCSyder udstyretmediosibaseredesmartphonesogtablets,ogderønskesudvikletetnytappibaseretog moduliseretintranet,hvormansommedarbejderkanvælgeattilgåinformationsåsomf.eks.nyheder, reglerfortjenesterejserogkørsel,personalepolitikkermv.fraapps. Arbejdetmedudviklingenafetnytwebsiteudgørdermedtoparallelleopgaverhenholdsvisopgaven medudarbejdelseafnytwebsiteogetnytintranet. Udviklingenafdetoopgaverbørskesideløbendefordervedatskabeenrødtrådogøge brugervenlighedenforbådepotentiellekursister,nuværendekursisterogmedarbejdere. Opgavenbestårafudviklingenafetnytwebsiteogudarbejdelseafetnytintranet.Tilbuddetskal omfattebeggeopgaver. Målgruppe)og)formål Vucsyd.dkharidagmangefunktioneroghenvendersigderfortilmangeforskelligestakeholders.Der erindholdsomhenvendersigtil: Potentiellekursister(udbudaffag,fjernundervisningosv.) Jobsøgende(jobhosos) Virksomheder(VUCpåjobbet) Nuværendekursister(eksamensregler,ordensregler,kontaktudvalgm.m.) Øvrigestakeholders,herunderministerierogandreinternationaleognationaleinteressenter 1

2 Desudenskalhjemmesidenindholdsmæssigtleveoptilenlangrækkebekendtgørelservedbl.a.at offentliggøreresultatlønskontrakter,kursisttrivselsundersøgelser,eksamenskarakterer,årsrapporter m.fl. Pådenbaggrunderdetaktueltattræffebeslutningomhvemvucsyd.dk(primærtogsekundært)skal henvendesigtilogiforlængelseherafhvilkeprimæreogsekundæreformålsidenskalhave. Derskalpådennebaggrundsomendelafopgavengennemføresenbrugerundersøgelseogen behovsanalyse,somskalføretilentydeligmålgruppeafklaringmedoversigtover segmenteringskriterier.derskaludarbejdesetsitemap,dertagerhøjdeformålgruppesegmentering. Søgemaskineoptimering,)keyword)analyse)og)tracking Derskaliforbindelsemeddesignogopbygningafhjemmesidentageshøjdeforstruktureretdataog søgemaskineoptimeringafhjemmesiden. Sitetskalkunnetrackes,herunderogsåmedbrugafhændelsessporingoganalyseafsøgeordpåsitet. Sitetskalvære100%søgemaskinevenlig. Derønskesenkeywordanalyse. Responsivt)design Hjemmesidenskalværeresponsivogskalkunnevisespåmobil,tabletsogdesktopcomputere. Modulbaseret)multisiteløsning VUCSydhar,somsupplementtilvucsyd.dkenrækkemikrosites,herunderbl.a.: kulturcafe.nu(kulturcafé) kampagne.vucsyd.dkogvucsyd.nu(rekrutteringssite) fvusyd.dk(forberedendevoksenundervisning) vsusyd.dk(voksenspecialundervisning) lighthousepublish.dk(vucsydsforlag) Derønskesenløsning,hvordererenfunktionelkoblingtildisse. Derønskesenløsning,somgørdetmuligtognemtatlavemicrositesudfrapræfabrikeredeskabeloner ogstylesheets. Redigerbarhed Detgrafiskedesigniformafoverordnetlayout,grafikogandredesignelementerskalværeheltadskilt fraindholdet,sådetsikresatindholdetkanændresuafhængigtafandreelementer.alleelementerpå websitetskalnemtkunneredigeresafvucsyd. 2

3 Designet)D)overordnede)betragtninger Websitetskalværeoptimerettildenyesteudgaverafbrowsere,ogdesignetskalværettilpasset smartphonesogtablets. DesignskaltydeligtafspejleVUCSydsidentitet,budskaberogformålsamttydelighenvendesigtil målgruppen. Det)funktionelle)design Detnyevucsyd.dkskalsomminimumhavedesammefunktionersomidag.Herunderskaldetvære muligtathåndterefotos,fotogallerier,video,chat,iframes,webstatistikker,widgets,søgefunktion, håndteringafforskelligesprog(dansk,engelskogevt.tysk),redirectvedudenlandskip/sprogi> engelsksite,formularer,afstemninger,tilmeldingtilnyhedsbreve,formularer/screeningiht. uddannelse/retning/kontakt,tilmeldingtilfjernundervisning,blogifunktion,kalenderbookninger, kalendermedkommendeevents,mulighedforatbookekonferencer/møder/mountainbikes/kajakker, amfiscenen,rundvisninger,synligkoblingmellemhjemmesidenogsocialemedier. Detskalværemuligtforkursisterneatbookeenvejleder.Detskaldesudenværemuligtatseskemaer hvorfagogtidspunkterfremgår.dissedataskalhentesdirektefradetstudieadministrativesystem, sombenyttesafvucsydnu. Desudenskaldetværeenmulighed,atintranetoghjemmesideinteragerer,herunderathjemmeside kantrækkeinfofraintranet,ogatdataoginformationkanopdaterespåtværsafsystemerne. Websitetskaltagehøjdefor,atordblindeogmennesker,derharvanskeligtvedatlæse,skalkunnefå læsttekstop.desudenleveoptilaaastandard. Rullemenuer,somikkeeregnedetilmobileenheder,skalsåvidtmuligtundgås.Derskalværesåfåklik sommuligtfraindgangtilsitet,tilmanfinderefterspurgtinfo. Derønskesenbeskrivelseafbrugerfunktioner. Det)grafiske)design DetgrafiskeudtrykskalafspejledesignmanualenogVUCSydsprofilogidentitetanno2015. Formereinformationse: Bilag)1:designmanual Bilag)2:VUCSydsprofil 3

4 Det)indholdsmæssige)design Sitemapbørtageudgangspunktimålgruppensperspektiv,tydeligemenupunkter/kontaktflader,samt densamledebrugeroplevelse. Sitemapskaldesudenoverholdedegældendebekendtgørelser,jf.bl.a.lovomgennemsigtighedog åbenhediuddannelserne,samtrelevantebekendtgørelsergældendeforavu,fvu,hf. Derønskesenbegrundelsefororganiseringenafsitemap. Det)tekniske)design VUCSydvaretagerselvhostingogvedligeholdelseafservere. Serviceaftale)og)support Derønskestilbudpåenserviceaftale(option). Websitestyring)D)valg)af)CMS VUCSydanvenderiøjeblikketopensourceUmbracosomCMS.VUCSydønskeridenforbindelse,at tilbudsgiverredegørforomanvendelsenafumbracoerfremtidssikkerogoptimaliforholdtilbehovog etableringenafennyhjemmeside,somskalværeintegrerbarmednytintra. PåbaggrundherafønskesanbefalingtilvalgaffremtidigCMS.Anbefalingenskaltageudgangspunkti, atvucsydønskeretbrugervenligtbackiendsystemmedmulighedforatoprettebrugeremed administratorogredaktørrettigheder. Særligt)for)Intranet) Formål EtnytintranetskalværemedtilatforbedreprocesserpåVUCSydogforbedredenorganisatoriske effektivitet.intranettetskalfungeresomenfællesvidenplatform,derappellerertilvidendelingog interaktionmedarbejdere,kursisterogafdelingerimellem. Forudforarbejdsprocessenmedetnytintranet,vilderderforværebehovfor: EnanalyseafVUCSydsbehovogarbejdsgange. Enbrugerundersøgelseforatkvalificerehvilkebehovetnytintranetskalopfylde EtnytintranetskalunderstøtteVUCSydsoverordnedestrategiogVUCSydsværdigrundlag,samt medvirketilstyrkelsenafenfællesidentitetogkultur. 4

5 Funktioner Intranettetskalletkunnetilgåsframobileenhederoggiveadgangtildokumenter,vigtigeressourcer ogderskalværemulighedforattilgåogdeleinformationpåfarten. AllemedarbejderevedVUCSyderudstyretmediPadsogiPhones,ogderønskesudvikletetnytappI baseretogmoduliseretintranet,hvormansommedarbejderkanvælgeattilgåinformationsåsom f.eks.nyheder,reglerfortjenesterejserogkørsel,personalepolitikkermv.fraapps. Detskalværemuligtattilpassevisningafinformation/nyhedsflowtilbestemteafdelinger,og medarbejdere.brugerneskalligeledeshavemulighedforattilpassederesflade. Dogskalderkunnetildelesforskelligebrugerrettigheder. Integration)og)vedligehold Derønskesforslagtilsocialintegrationf.eks.iformaf vægge,chatfunktionerellerintegrationmed socialemedier. Desudenskalderværemulighedforintegrationmedandrerelevantesystemer,fx.VUCSyds hjemmesideogdetstudieadministrativesystemludus. Krav)til)udformning)af)tilbud Tilbuddetskaludoverdenbeskrevneløsningsomminimumindeholdefølgende: Enfastprispåopgaven Entimepris TidsIogprocesplan Oplysningerominstitutionensregnskabstalforde3senesteregnskabsår CVpådetilknyttedenøglemedarbejdere Beskrivelseafhvorledeserfaringerfratidligereopgaverinddragesognyttiggøresiudførelsenaf opgaven. Kontaktoplysningerpåpersonersomkankontaktesiforbindelsemedevt.spørgsmåltil tilbudsmaterialet Tidsfrister TilbuddetskalværeVUCSydihændesenesttorsdagden30.april2015kl Tilbuddetbedes SpørgsmålkanrettestilLederforHRIogKommunikationMariaMonbergpåententlf.: eller Hjemmesideogintranetskalværeklartiludrulningogibrugtagningden1.oktober

6 Tildelingskriterier VUCSydharvalgtfølgendetildelingskriteriersombaggrundforvalgafdetøkonomiskmest fordelagtigebud: Løsningsforslagogprocesplan(30%) Pris(25%) Organisering(30%) Brugervenligadministration(15%) Tildelingsprocedurer VUCSydforbeholdersigrettentilatafvikletildelingsprocedurenitorunder.I1.rundevurderesde leveredetilbudiforholdtilkriterierne.detremestfordelagtigebudgårvideretil2.runde,hvor tilbudsgiverfårmulighedforatpræsenteretilbuddet. Nåralletrepræsentationerergennemført,vilVUCSydpåbaggrundherafvælgeleverandørentil opgavenpåbaggrundaftildelingskriterierne. 6

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af

Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Børne- og Ungdomsforvaltningen - Københavns Kommune Udbudsbetingelser vedrørende udbygning af eksisterende XBRL-løsning i form af udbud af Aftale om levering, udrulning vedligeholdelse og drift af en XBRL-løsning

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens

Implementering. Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer. Horsens Implementering Oplæg på Implementeringskursus for sundhedskoordinatorer Horsens Dagsorden Om klare mål og indikatorer forudsætningen for god involvering God forandringsledelse Implementeringstaktik Hastighed

Læs mere

Sociale klausuler på det tekniske område. Projekt Socialaftaler.dk

Sociale klausuler på det tekniske område. Projekt Socialaftaler.dk Sociale klausuler på det tekniske område Projekt Socialaftaler.dk Indholdsfortegnelse 1. Pjecens baggrund og formål...3 2. Sociale klausuler på det tekniske område...5 3. Typer af sociale klausuler...8

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester

Kommunikationsuddannelsen. Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester 07.06.2013-1/1 - REH Kommunikationsuddannelsen Eksamensopgave i Kommunikation III, 4. semester Eksamenstermin: Forår 2013 /ordinær Navne: Jesper Munk Jakobsen, Steffan Sønderskov Frostholm, Anders V. Jacobsen

Læs mere

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer

SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Den 16. juni 2011 kna SKI's rammeaftaler inden for videnrådgivning 20 anbefalinger til forbedringer Resumé SKI s rammeaftaler egner sig ikke til køb af videnrådgivning, fordi videnrådgivning kræver tilpasning

Læs mere

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014

Møde i følgegruppen for BedreBolig. Mandag d. 8. september 2014 Møde i følgegruppen for BedreBolig Mandag d. 8. september 2014 Agenda 13.00 13.15 Velkomst og præsentation af deltagere 13.15 13.30 Sidste nyt om BedreBolig 13.30 14.30 Lancering og markedsføring - Hvad

Læs mere

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker

Nationalt udbud. Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Nationalt udbud Biblioteksbil til Esbjerg Kommunes Biblioteker Esbjerg Kommune 02.2013 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Indgåelse af aftale... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

UFD267 Max. 16GB. UFD263 Max.16GB. UFD256 Max. 16GB

UFD267 Max. 16GB. UFD263 Max.16GB. UFD256 Max. 16GB USB Flash Drive USB version 1.1 / 2.0 kompatibel Høj ydeevne Medmindre andet er angivet, kapacitet op til 64 GB (fakultativ og underkastet modeller). Kompatibel med Windows Vista / XP / 2000 / ME / 98

Læs mere

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL

HG2 FÆLLES KOMPETENCEMÅL Vi anbefaler, at der indgår mål fra alle seks kompetencer/fag i begge grundforløbsprojekter på HG2. Følgende beskrivelser kan du anvende, når du planlægger dit temaprojekt og arbejder med problemformulering

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. Virksomheder. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide Virksomheder Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 1. Digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud 5 2. Login med Ret til at administrere

Læs mere

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation

Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Supplerende vejledning om Selvejende institutioner og MED aftaler arbejdsmiljø og fælles sikkerhedsorganisation Rammeaftalen om medindflydelse og medbestemmelse gælder for ansatte i selvejende dag- og/eller

Læs mere

EUD10 i Tønder Kommune

EUD10 i Tønder Kommune EUD10 i Tønder Kommune På baggrund af kommissoriet for arbejdet med udvikling af Tønder Kommunes EUD10 tilbud har arbejdsgruppen udarbejdet et forslag opdelt i følgende temaer. Sikring af lovmæssige krav

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Uddannelse af AMO repræsentanter

Uddannelse af AMO repræsentanter VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan PÅ KONTORER Uddannelse af AMO repræsentanter Arbejdsmiljøuddannelse og kompetenceudviklingsplan Obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse

Læs mere

Frem%dens bæredyg%ge byggeri VIDENSCENTER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI

Frem%dens bæredyg%ge byggeri VIDENSCENTER FOR BÆREDYGTIGT BYGGERI v Fremme bæredygbgt byggeri v Afprøve ny udbud of samarbejdsformer v Skabet er nyt forretningskoncept v Fremme erhvervsudviklingen Børnehuset Brobækken Type mursten: Kombination af gule og grå mursten

Læs mere

Dagens Program. Intro

Dagens Program. Intro Dagens Program Hvem er Go Energi Typisk fordeling af energiforbrug Typiske energipriser Forslag til indsatsområder Hvordan kommer man i gang Salg af energibesparelser Organisering, ESCO Hvem kan hjælpe

Læs mere

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser

Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Initialer: peh Sag: 306-2010-23455 Dok.: 306-2010-289257 Oprettet: 14. december 2010 Udbudspolitik for varer og tjenesteydelser Baggrund Odsherred Kommunes overordnede udbudsstrategi sætter fokus på, hvordan

Læs mere

Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn

Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn Få det bedste ud af Kvalitetstjek af jeres samlede brug af LinkedIn Udnytter I mulighederne i LinkedIn, eller går I med en fornemmelse af, at det kunne være bedre? Hvis det sidste er tilfældet, så lad

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver

Ny udbuds- og indkøbspolitik. Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Ny udbuds- og indkøbspolitik Varer, tjenesteydelser og byggeog anlægsopgaver Udbudsrettens grundprincipper 1 Pligt for kommunale myndigheder til at udbyde et område, når den samlede anslåede kontraktværdi

Læs mere

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005

Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Kommunikationsstrategi - Kampagnen Børn og bevægelse 2005 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 1 Formål 4 2 Målgruppen 5 3 Budskab 6 4 Medievalg 7 4.1 TV-spots 7 4.2 Dagblade, fagblade og magasiner 7 4.3 Interpersonel

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere