RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER"

Transkript

1 Til Ringsted Kommune Dato November 2012 RINGSTED OG FAXE KOM- MUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL FOR ØRSLEV-TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING

2 RINGSTED OG FAXE KOMMUNER FORSLAG TIL KOMMUNAL Revision 04 Dato Udarbejdet af Klaus Fafner Kontrolleret af Søren Vesterby Knudsen Godkendt af Klaus Fafner Ref Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3 INDHOLD 1. Baggrund 1 2. Forslag til handingsplan 1 3. Vurderinger Overtagelse af fjernvarmesystemet Strukturelle investeringer Produktionsanlæg Eksisterende kraftvarmeværk Ny 1 MW biomassekedel Solvarmeanlæg Opsplitning af nettet Administrationsomkostninger Samlet resultat Forsyningssikkerhedsafgiftens indflydelse 5

4 1 1. BAGGRUND Som tidligere analyser har påpeget, står Ørslev-Terslev fjernvarme ligesom en række andre barmarksværker over for en stor økonomisk udfordring i kombinationen af en høj varmeproduktionspris og et stort varmetab. Problemet er blevet forstærket gennem ophobning af gæld og forværres ved frakobling af kunder. For at finde effektive svar på disse udfordringer bad E.ON Rambøll om at analysere forskellige muligheder, hvilket blev udmøntet i rapporten Ørslev-Terslev fjernvarmesystem tiltag til forbedring af brugerøkonomien, dec I rapporten blev det konkluderet, at et bedre kundegrundlag vil en væsentlig faktor for værkets økonomi og dermed mulighed for lavere varmepris. Endvidere vil anlæg af en ny fliskedel og solvarme kunne bidrage til at sænke varmeprisen. Overordnet blev det dog konkluderet efterfølgende, at de anførte tekniske tiltag alt i alt ikke ville bringe varmepriserne ned på et tilfredsstillende niveau. Muligheden for en række andre tiltag er ligeledes blevet undersøgt af de berørte kommuner, og situationen er blevet forelagt Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg med efterfølgende dialog med Klima-, Energi- og Bygningsministeren. Nærværende yderligere forslag er baseret på en henvendelse fra Ringsted og Faxe kommuner til Rambøll, hvor det blev aftalt at belyse nærmere følgende tiltag: Overdragelse af E.ON Produktion og E.ON Varmes ejerskab til et nyt fjernvarmeselskab med deraf mulighed for omlægning af finansiering, afskrivning, administration og drift. Specielt ønskede kommunerne fokus på varmeforsyningens administrative omkostninger og dens konsekvenser for kundernes varmeregning set i forhold til andre tilsvarende værker. Opsplitning af nettet i et net for Terslev og et net for Ørslev, idet Ørslev antages at få fjernvarmeforsyning fra et nyt pille- eller flisfyret kedelanlæg, Ved lukning af den indbyrdes transmissionsledning vil dens varmetab kunne spares. En tilsvarende organisatorisk opsplitning i to selskaber ville være en naturlig konsekvens. Muligheder for en billigere løsning på en 1 MW flis- eller træpillekedel, bl.a. gennem større automatisering og dermed lavere drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Det skal her tilføjes, at Varmeforsyningsloven ved lov af 18. juni 2012 er ændret således, at de 30 dyreste varmeværker, herunder Ørslev-Terslev, nu får mulighed for at etablere op til 1 MW biomassebaseret kedelanlæg. Perspektiver i evt. også at supplere med solvarme ved at anlægget et m 2 stort solvarmeanlæg, der vil kunne dække % af varmebehovet. 2. FORSLAG TIL HANDINGSPLAN I rapporten Ørslev-Terslev fjernvarmesystem tiltag til forbedring af brugerøkonomien var det vurderet, at varmeprisen alene på tekniske tiltag kunne reduceres til kr. om året for en standardvarmekunde. I denne nye vurdering viser de foreslåede yderligere tiltag en mulighed for at reducere varmeprisen yderligere til ca kr. Resultatet fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor. Derved bliver varmeprisen konkurrencedygtig i forhold til mulige alternativer. Det anbefales derfor interessenterne, dvs. forbrugerne og E.ON (med støtte fra Ringsted og Faxe kommuner), at gå videre med en fælles handlingsplan, der indebærer følgende tiltag: 1. E.ON Produktion og E.ON Varmes købes ud, idet samlede fjernvarmesystem i Ørslev-Terslev enten fusionerer med eller som et selvstændigt selskab indgår driftssamarbejde med et nærliggende fjernvarmeselskab i enten Ringsted eller Faxe kommune. I forbindelse med kommunegaranti skal kommunerne godkende det nye ejerskab. Endvidere skal det nærliggende fjernvarmeselskabs bestyrelse godkende fusions- eller samarbejdsmodellen. Tiltaget forventes at give væsentlige fordele, hvad angår finansiering, afskrivning, administration og drift, der samlet vil bidrage til en lavere varmepris.

5 2 2. Der opføres en 1 MW biomassekedel til at supplere det gasfyrede kraftvarmeværk. En specifik grund ved det eksisterende kraftvarmeværk udpeges, og der indhentes tilbud fra kedelleverandører. En analyse peger på, at en flisfyret kedel vil give den billigste varme, mens en træpillefyret kedel kan have driftsmæssige fordele. Muligheder for at spare anlægsomkostninger ved et simpelt bygværk, f.eks. en containerløsning, kan det anbefales at analysere nærmere. Der bør tilstræbes maksimal automatisering og fjernovervågning. 3. Etablering af et m 2 solfangeranlæg anbefales vurderet nærmere. En placering nær kraftvarmeværket anbefales af hensyn til det eksisterende fjernvarmenets struktur. Som det fremgår af afsnit 3.7 kan det i forbindelse med indførelse af forsyningssikkerhedsafgiften anbefales at opprioritere solvarme, der ikke afgiftsbelægges. 4. Der gennemføres en kampagne for at få frafaldne varmeforbrugere i Ørslev og Terslev tilbage til fjernvarmen. 3. VURDERINGER 3.1 Overtagelse af fjernvarmesystemet Der blev ikke indført en skrotningsordning i forbindelse med Folketingets energipolitiske aftale Endvidere har Energi & Miljø vurderet, at en nedlæggelse vil være en langvarig og usikker proces. I dialog om Ørslev-Terslev har Energiministeren derimod anbefalet en kommunal overtagelse af værket. Det antages, at værk og net overtages for 15,85 mio.kr. Formodentligt kan der opnås en lavere salgspris taget seneste års afskrivninger og udmeldinger af forbrugere i betragtning. Købet finansieres gennem et 25 års annuitetslån på 2,7 % + 0,5 % i garantiprovision. De årlige renter og afdrag vil beløbe sig til i alt kr. (Det svarer til knap 25 kr./m 2 kundeareal.) 3.2 Strukturelle investeringer I forbindelse med etablering af et nyt biomassekedelanlæg inkl. lagerplads antages der foretaget investeringer til erhvervelse af mere grundareal, til ledningstilkoblinger til fjernvarmenettet mv. Disse investeringer benævnes strukturelle investeringer og antages finansieret gennem ovennævnte 25 års annuitetslån med 3,2 % rente. Arealerhvervelse: Omfanget af arealerhvervelse vil afhænge af, hvor meget af værkets egen matrikel, der kan udnyttes. En træpillekedel med silo antages at kunne anbringes på værkets egen matrikel, mens der ved valg af en fliskedel antages behov for ekstra lagerplads ud over matriklen. Hvis der etableres et storskala-solvarmeanlæg antages det nødvendige grundareal erhvervet af fjernvarmeselskabet, mens selve solfangeranlægget kan opføres og drives af et separat selskab. Erhvervelse af jord antages at koste 12,5 kr./m 2 jordareal. Forsyningsforbindelser: Varmen fra anlæggene antages sendt ind på kraftvarmeværkets hovedledning. Det kræver anlæg af en ledningstilkoblingen, der vurderes at koste 0,2-0,3 mio.kr. I figur 1 er vist en skitse af, hvordan et fliskedelanlæg og et solvarmeanlæg kunne placeres nær det eksisterende kraftvarmeværk (rød prik). Til solvarmeanlægget antages, at et markareal vest for kraftvarmeværket erhverves. Fliskedelanlægget (eller alternativt træpillekedlen) kan så vidt muligt opføres på den eksisterende matrikel for kraftvarmeværket.

6 3 Figur 1 Forslag til placering af et nyt kedelanlæg og solvarmeanlæg 3.3 Produktionsanlæg Eksisterende kraftvarmeværk Varmeprisen fra kraftvarmeanlægget ligger i størrelsesorden kr./mwh over året (ekskl. bidrag fra renter og afskrivninger). For 2012 er prisen ud fra budgettet vurderet til 539 kr./mwh. Med anlæg af biomassekedel og evt. solfangeranlæg kan produktionen på kraftvarmeanlægget reduceres i de perioder, hvor elprisen er høj, og derved kan varmeprisen reduceres. Varmeakkumulatoren benyttes allerede til det formål, men simuleringer viser, at der er et yderligere potentiale. Konservativt vurderes kraftvarmeværkets varmepris at blive sænket til ca. 500 kr./mwh Ny 1 MW biomassekedel I rapporten Ørslev-Terslev fjernvarmesystem tiltag til forbedring af brugerøkonomien blev anlæg af en ny 1 MW fliskedel vurderet. Den samlede anlægspris på 3,6 mio. kr. inkl. lageranlæg for flisen, ny varmeakkumuleringstank og bygværk. Varmeprisen ab anlæg blev vurderet til ca. 230 kr./mwh. inkl. drift og vedligehold, men ekskl. renter og afskrivning. Med den lave varmepris vil en fliskedel have økonomisk potentiale til at overtage % af den årlige varmeproduktion. Revurderes de enkelte anlægsomkostninger nærmere, vil være muligt at vælge billigere anlæg, f.eks. en containerløsning. Det vil også være muligt at minimere driftsomkostningerne ved en høj grad af automatisering og ved at lægge den daglige bemanding og overvågning ind under en eksisterende fjernvarmeorganisation. I nærværende analyse er ovennævnte overslagspriser for anlæg og varme konservativt fastholdt. Hvis der alternativ opføres et træpillefyret kedelanlæg, vil der kunne opnås anlægsbesparelser specielt ved lageranlæg (siloer) og bygværket, og der vil være pladsmæssige besparelser. Den samlede anlægspris vurderes til 2,7 mio. kr., men også her vil det være muligt at vælge billigere løsninger. For et pillefyr vil den daglige drift også være billigere, men træpiller koster væsentligt mere end træflis, hvorfor varmeprisen ab anlæg blev vurderet til ca. 330 kr./mwh. inkl. drift og vedligehold, men ekskl. renter og afskrivning. Med en højere varmepris vil en træpillekedel kun have økonomisk potentiale til at overtage % af den årlige varmeproduktion. Med mulighed for en gunstig finansiering via kommunegaranti, vil anlægsomkostningerne vægte mindre og varmeprisen mere. Samlet vurderes et flisfyret kedelanlæg derfor at være det økonomisk bedste valg Solvarmeanlæg I rapporten Ørslev-Terslev fjernvarmesystem tiltag til forbedring af brugerøkonomien blev anlæg af et m 2 solvarmeanlæg vurderet. Man binder sig til en væsentlig anlægsomkostning

7 4 (op mod 7 mio. kr.), men til gengæld opnås der en konstant billig varmepris på kr./mwh over anlæggets afskrivningsperiode på år. En kombination af fliskedel og solfangeranlæg kan nå op på over 70 % af den samlede varmeproduktion (i henhold til rapporten Ørslev-Terslev fjernvarmesystem tiltag til forbedring af brugerøkonomien ). For at sprede investeringerne og dermed risikoen foreslås der en model, hvor et selvstændigt selskab (f.eks. ejet af en solvarmeproducent) anlægger og driver solfangeranlæg og sælger solvarmen til en fast pris over en aftalt årrække. 3.4 Opsplitning af nettet En opsplitning af nettet i et net for Terslev og et net for Ørslev vil betyde mulighed for at lukke den indbyrdes transmissionsledning, hvorved dens varmetab vil kunne spares. En tilsvarende organisatorisk opsplitning i to selskaber ville være en naturlig konsekvens. Varmetabet, der spares ved lukningen af den m lange forbindelsesledning, vurderes til ca. 520 MWh/år. Der er relativt lidt i forhold til fjernvarmenettets samlede varmetab, der kun vil blive reduceret med ca. 3 %-point fra i dag ca. 40 % til 37 %. Ved opsplitningen vil Ørslev hhv. Terslev blive meget små fjernvarmesystemer med relativt store omkostninger. I Ørslev vil det være nødvendigt at investere i et nyt pille- eller flisfyret kedelanlæg på ca. 1 MW til at dække hele varmebehovet, og i Terslev vil kraftvarmeværket være relativt stort og omkostningstungt i forhold til varmeoplandet. Samlet set kan en opsplitning af nettet derfor ikke anbefales. Det vil endvidere næppe være samfundsøkonomisk og derved ikke muligt for kommunerne at godkende en sådan løsning iht. Varmeforsyningsloven. 3.5 Administrationsomkostninger Ved benchmarking mod andre lignede fjernvarmeselskaber er det blevet vurderet, at de samlede administrationsomkostninger pr. afregningsmåler i Ørslev-Terslev ligger væsentligt over gennemsnittet. De seneste års ekstraordinære situation kan måske have bidraget et højere niveau end normalt. Ved udkøb af E.ON og omlægning af administration og drift vurderes det muligt at opnå en markant besparelse. Der er forsigtigt i nærværende analyse forudsat en årlig en besparelse på 0,1 mio.kr. for den samlede netdrift, men gevinsten kan i praksis være væsentligt større. 3.6 Samlet resultat Ud fra ovennævnte vurderinger er de samlede virkninger af den foreslåede handlingsplan samlet tabel 1. I forhold til E.ONs forventede omkostningsniveau for 2012 vurderes det muligt gennem de foreslåede tiltag at opnå besparelser på op til 30 %. Et væsentligt bidrag til besparelsen er, at der i vurderingen indregnet en omlægning af finansieringen til kommunegaranti og af afskrivningerne. Restafskrivningen på kraftvarmeværket er sat til 10 år og 25 år på ledningsnettet. De nye produktionsanlægs afskrivningsperiode er sat til 20 år og de strukturelle investeringer til 30 år. Konsekvensen for kundernes varmepris er vist i tabel 2. Inklusive anlæg af fliskedel og solvarme vil det således være muligt at opnå en besparelse på knap kr. inkl. moms for en standardforbruger med et varmebehov på 18,1 MWh/år. Med de foreslåede yderligere tiltag vil der således være mulighed for at reducere varmeprisen til ca kr. Herved vil fjernvarme blive konkurrencedygtig over for individuelle alternativer, som også er vist i tabel 2.

8 5 Priser 2012 ekskl. moms Enhed E.ON 1. Uden solvarme 2. Med solvarme Budget Træpille- Træflis- Træpille- Træflis kedel kedel kedel kedel Udkøb af E.ON mio.kr 15,850 15,850 15,850 15,850 Årlig finansiering af udkøb kr Strukturelle investeringer mio.kr 0,200 0,225 0,394 0,419 Nyt grundareal mio.kr 0,000 0,025 0,094 0,119 Ledningstilkobling mv. mio.kr 0,200 0,200 0,300 0,300 Årlig finansiering kr Vægtet varmeproduktionspris kr./mwh Motoranlæg m/kedel kr./mwh MW biomassekedel kr./mwh Køb af solvarme kr./mwh Omkostninger i alt mio.kr 7,566 6,362 5,436 6,090 5,300 Varmeproduktion mio.kr 4,707 3,850 2,847 3,565 2,699 Administration og netdrift mio.kr 1,000 0,900 0,900 0,900 0,900 Renter og afskrivninger mio.kr 1,859 1,612 1,689 1,625 1,702 Varmesalg MWh Varmesalgspris ekskl. moms kr./mwh Besparelse i pct. 16% 28% 20% 30% Tabel 1 Samlet økonomisk resultat for Ørslev-Terslev fjernvarmeforsyning Priser 2012 inkl. moms Faste D&V Energi Sum Udtrædelse Sum kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år Nyt oliefyr Oliefyr og solvarme Jordvarme Luft/vandvarmepumpe Træpillefyr ØT Fjernvarme Uden tiltag Tiltag 1A Pillekedel Tiltag 1B Fliskedel Tiltag 2A Pillekedel+sol Tiltag 2B Fliskedel+sol Tabel 2 Samlet økonomisk situation for en standardvarmekunde 3.7 Forsyningssikkerhedsafgiftens indflydelse Folketingets energiforlig af 22. marts 2012 indeholder en lang række tiltag, herunder indførelse af en forsyningssikkerhedsafgift på fossile brændsler og biobrændsler. Allerede fra 2013 vil forsyningssikkerhedsafgiften påvirke de fossile brændsler, og herefter følger afgiften for biobrændslerne med fra 2014, så alle brændselsbaserede varmeforsyningsformer bliver berørt. Forsyningssikkerhedsafgiften indfases gradvist frem til fuld indfasning i I tabel 3 og 4 er der foretaget en vurdering af forsyningssikkerhedsafgiftens indflydelse i Ørslev- Terslev. Vurderingen er udført således, at den fuldt implementerede afgift i år 2020 er adderet til omkostningerne i 2012.

9 6 Priser 2012 ekskl. moms Enhed E.ON 1. Uden solvarme 2. Med solvarme m/fs-afgift 2020 FSA Træpille- Træflis- Træpille- Træflis kedel kedel kedel kedel Udkøb af E.ON mio.kr 15,850 15,850 15,850 15,850 Årlig finansiering af udkøb kr Strukturelle investeringer mio.kr 0,200 0,225 0,394 0,419 Nyt grundareal mio.kr 0,000 0,025 0,094 0,119 Ledningstilkobling mv. mio.kr 0,200 0,200 0,300 0,300 Årlig finansiering kr Vægtet varmeproduktionspris kr./mwh Motoranlæg m/kedel kr./mwh MW biomassekedel kr./mwh Køb af solvarme kr./mwh Omkostninger i alt mio.kr 8,087 7,037 6,298 6,647 6,021 Varmeproduktion mio.kr 5,228 4,525 3,709 4,122 3,420 Administration og netdrift mio.kr 1,000 0,900 0,900 0,900 0,900 Renter og afskrivninger mio.kr 1,859 1,612 1,689 1,625 1,702 Varmesalg MWh Varmesalgspris ekskl. moms kr./mwh Besparelse i pct. 13% 22% 18% 26% Tabel 3 Samlet økonomisk resultat med indregning af forsyningssikkerhedsafgift år 2020 Priser 2012 inkl. moms Faste D&V Energi Sum Udtrædelse Sum m/fs-afgift 2020 kr./år kr./år kr./år kr./år kr./år Nyt oliefyr Oliefyr og solvarme Jordvarme Luft/vandvarmepumpe Træpillefyr ØT Fjernvarme Uden tiltag Tiltag 1A Pillekedel Tiltag 1B Fliskedel Tiltag 2A Pillekedel+sol Tiltag 2B Fliskedel+sol Tabel 4 Samlet økonomisk situation for en standardvarmekunde med forsyningssikkerhedsafgift år 2020 Konsekvensen af en fuldt indfaset forsyningssikkerhedsafgift er, at alle forsyningsformer undtagen jordvarme og luftvandvarmepumper bliver dyrere. Fordyrelsen er størst for den foreslåede nye fliskedel (tiltag 1B), efterfulgt af den foreslåede nye træpillekedel (tiltag 1A). Solvarme, der ikke afgiftsbelægges, vil derimod afbøde fordyrelsen. Det kan derfor anbefales at opprioritere forslaget om anlæg af et kollektivt solvarmeanlæg. Alt i alt svækker forsyningssikkerhedsafgiften fordelene ved de foreslåede tiltag, men tiltagene vil fortsat være økonomisk interessante set i forhold til alternativerne

ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER

ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER ØRSLEV TERSLEV FJERNVARMEFORSYNING FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN V/KLAUS FAFNER HVAD BLEV UNDERSØGT? Overdragelse af E.ON Produktion og E.ON Varmes ejerskab til et nyt fjernvarmeselskab. Muligheder for en

Læs mere

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND

VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK VARME FRA HADSUND Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Ekstraordinær generalforsamling Bjarne Lykkemark Rambøll Siden sidst Muligheder Varme fra Hadsund 1

Læs mere

ØRSLEV-TERSLEV FJERNVARMESYSTEM

ØRSLEV-TERSLEV FJERNVARMESYSTEM Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 157 Offentligt Til: E.ON. Danmark Dokumenttype Rapport Dato December 2011 ØRSLEV-TERSLEV FJERNVARMESYSTEM TILTAG TIL FORBEDRING AF BRUGERØKONOMIEN

Læs mere

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang

DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI. Af chefkonsulent John Tang DECENTRAL KRAFTVARME KONKURRENCEEVNE, LØSNINGER OG ØKONOMI Af chefkonsulent John Tang Fjernvarmens konkurrenceevne 137 værker 27,5 % af forbrugerne Fjernvarmens konkurrenceevne 196 værker 36 % af forbrugerne

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE

FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Til Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSY- NING AF SENGELØSE Endeligt udkast 29-08-2014 FORUNDERSØGELSE FJERNVARMEFORSYNING AF SENGELØSE

Læs mere

Af chefkonsulent John Tang

Af chefkonsulent John Tang Af chefkonsulent John Tang En konkurrencedygtig varmepris = 17.000 kr./år standardhus Alle prise incl. moms Brændsels pris Energipris Opvarmning Drift og vedlige Levetid Årlig Total årlig Investering Virkningsgrad

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012

Notat vedrørende Faxe Kommunes foretræde for Folketingets Klima-, energi- og bygningsudvalg den 19. januar 2012 Postadresse: Borgmester Frederiksgade 9, 4690 Haslev Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg Christiansborg 1240 København K Mail: Jan.Rasmussen@ft.dk og Signe.Bruunsgaard@ft.dk Notat vedrørende

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard)

Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk. Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) MEMO TITEL Faxe Kommune - Samfundsøkonomisk analyse Ørslev-Terslev Fjernvarmeværk DATO 16. januar 2013 TIL Faxe Kommune (Anne Svendsen - John Birkegaard) KOPI FRA PROJEKTNR Kurt Madsen A035445 1 Indledning

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014

Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 Temamøde om VARMEPLAN RANDERS 2010-2014 PROGRAM Velkomst Jørgen Niemann Jensen, Randers Kommune Program Jørgen Røhr Jensen, NIRAS Den globale udfordring Torben Chrintz, NIRAS Klimaplan for Randers Kommune

Læs mere

I dette notat beskrives en ny handlingsplan medio 2014 for Ørslev Terslev varmeforsyning baseret på forudsætninger som aftalt med Faxe Kommune.

I dette notat beskrives en ny handlingsplan medio 2014 for Ørslev Terslev varmeforsyning baseret på forudsætninger som aftalt med Faxe Kommune. NOTAT Projekt Ny Handlingsplan for Ørslev Terslev fjernvarmesystem medio 2014 Kunde Faxe Kommune Notat nr. 01 Dato 2014-08-08, rev 2014-09-10 Til Fra Kopi til Anne Svendsen, Center for Erhverv & Udvikling

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502

Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Projektforslag dateret 2012-02-09 Rambøll sagsnr 12693502 Formål Med projektforslaget ansøges kommune om, at projektforslagets område skifter status i den kommunale varmplanlægning fra et naturgasområde

Læs mere

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser FlexCities Tekniske og økonomiske analyser Anvendelse af industriel overskudsvarme Etablering af transmissionsledninger Etablering af ny produktionskapacitet Integration mellem el- og fjernvarmesystemer

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme

Kværndrup Fjernvarme AmbA. Kalkule solvarme Kværndrup Fjernvarme AmbA Kalkule solvarme 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Forudsætninger og kommentarer til kalkule for solvarme 3 Forudsætninger og kommentarer til budgettet for 2013-14 5

Læs mere

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund

Notat. Vedr. Nedlæggelse af Ørslev-Terslev Kraftvarmeværk. 1. Baggrund Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 08-11007 - 01 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune

Projektforslag Dyvelåsen, Egedal Kommune Projektforslag for varmeforsyning af det nye boligområde Dyvelåsen iht. Lokalplan 36 Projektforslag dateret 2016-06-08 Formål Med projektforslaget ansøges kommunen om, at projektforslagets område udlægges

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup

Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Notat vedrørende projektforslag til fjernvarmeforsyning af Haastrup Baggrund Projektets baggrund er et lokalt ønske i Haastrup om at etablere en miljøvenlig og CO2-neutral varmeforsyning i Haastrup. Projektet

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Møller&Ko. Teknisk Vurdering

Møller&Ko. Teknisk Vurdering Møller&Ko Teknisk Vurdering ENERGIPLANLÆGNI NG Til: Tønder Kommune Dato: 24. februar 2013 Vedr.: Ny biomassekedel, Rejsby Kraftvarmeværk A.m.b.a. Udarbejdet af : Jesper Møller Larsen (JML) 1. Indledning

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato februar 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF 25 BOLIGER I KÆRUM Revision V01 Dato 2012-02-28

Læs mere

Fjernvarme fra SK Varme A/S

Fjernvarme fra SK Varme A/S GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN www.skovsoeparken.dk bestyrelsen@skovsoeparken.dk Dato: 18. april 2011 Fjernvarme fra SK Varme A/S På sidste års generalforsamling blev omlægning til mere miljøvenlige

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV.

GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. GLOSTRUP VARME A/S PROJEKTFORSLAG FOR EJBYHOLM OG YDERGRÆN- SEN MV. Revision 3 Dato 2016-02-12 Udarbejdet af AD, TSR Kontrolleret af TSR Godkendt af Beskrivelse Projektforslag for ændring af projektforslag

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015 Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Søren Alstrup Nielsen Nordjylland Tlf. +45 9682 0401 Mobil +45 4038 9724 SAN@planenergi.dk Att.: Planchef Karl Johan Legaard Skørping den 29. oktober 2015 Vedrørende:

Læs mere

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme

Påklage af afgørelse af 12. september 2013 vedr. godkendelse af biomasseværk og konvertering til fjernvarme Næstved Kommune Center for Plan og Erhverv Rådmandshaven 20 4700 Næstved DONG Gas Distribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 01 www.dongenergy-distribution.dk

Læs mere

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars

Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge 14. januar 2010 Evaluering af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Vestermarie, Østermarie og Østerlars Vedlagt fremsendes notat

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME

5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME 5. juli 2012 VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME KRAFTVARMEVÆRK PROJEKTFORSLAG FOR FLISVARME FRA HADSUND BY'S FJERNVARME Revision 1 Dato 2012-07-05

Læs mere

Muligheder for solvarme Føns Nærvarme

Muligheder for solvarme Føns Nærvarme Muligheder for solvarme Føns Nærvarme Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Teknisk risikovurdering

Teknisk risikovurdering Fax +45 9839 2498 Tønder Kommune Morten Hofmeister Nordjylland Att.: Lene Heissel og Henrik Hansen Tlf. +45 9682 0400 Skørping 11. maj 2015 Mobil +45 2234 4703 mh@planenergi.dk Teknisk risikovurdering

Læs mere

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser

Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Fællesanlæg i det vestlige Syddjurs Strategiske varmeplan overvejelser Juni 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse Formål... 3 Fælles anlæg etableres i 2018... 4 Fælles anlæg etableres i 2025...

Læs mere

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar.

Fjernvarme Fyns bemærkninger har samme inddeling som NGF s høringssvar. NOTAT Projekt Fjernvarme Fyn - Projektforslag Faaborg-Midtfyn Kunde Fjernvarme Fyn Notat nr. 2 Dato 2013-10-11 Til Faaborg-Midtfyn Kommune Fra Søren Vesterby Knudsen Kopi til Peer Andersen, Fjernvarme

Læs mere

35 barmarksværker. Møde i erfa-gruppen for decentral kraftvarme. Comwell Rebild Bakker. v/ Christian Pedersen, Dansk Fjernvarmes

35 barmarksværker. Møde i erfa-gruppen for decentral kraftvarme. Comwell Rebild Bakker. v/ Christian Pedersen, Dansk Fjernvarmes Erfaring med forbedret økonomi i 35 barmarksværker Møde i erfa-gruppen for decentral kraftvarme tirsdag den 11. juni 2013 Comwell Rebild Bakker v/ Christian Pedersen, Dansk Fjernvarmes Projektselskab Præsentation

Læs mere

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid

Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Energiaftalens Fjernvarmeanalyse Fjernvarmens fremtid Fjernvarmens udbredelse Varmeatlas præsentation ved Else Bernsen, COWI (ebe@cowi.dk) 1 Bygningsatlas 2013 for alle byområder i Danmark BBR oplyser

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Fuglebjerg Fjernvarme A.M.B.A Dato: 14.01.2015 Udgave: D Projekt nr.: 20130125 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006

Notat 16. oktober 2006. Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 2006 Notat 16. oktober 26 Fjernvarmepriserne i Danmark - Resultatet af prisundersøgelsen 26 Indledning Dansk Fjernvarmes undersøgelse af fjernvarmepriserne i Danmark viser, at priserne generelt er steget i

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2015

Fjernvarmeprisen 2015 Fjernvarmeprisen 2015 6. oktober 2015 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet betydeligt

Læs mere

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser

Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser N OT AT 12. december 2011 J.nr. Ref. OO Status for barmarksværkernes økonomi og mulige tiltag til lavere varmepriser I 1990 erne blev der etableret kollektiv varmeforsyning i større landsbyer, hvor der

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj

Godkendelse af varmeprojektforslag for nyt 1,5 MW halmanlæg i Ørnhøj TEKNIK OG MILJØ Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk a.m.b.a. Kjærsvej 13 6973 Ørnhøj Att.: Thorbjørn Madsen Brev sendt pr. mail til [tfm@vtv-vildbjerg.dk] Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.:

Læs mere

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11

Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Fjernvarme til Norring og Foldby? Informationsmøde d. 23/11 Agenda 23/11 2015. Hvad er Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Tilbud om fjernvarme til Norring & Foldby. Er fjernvarme noget for mig? Beslutningsgrundlag

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2014

Fjernvarmeprisen 2014 Fjernvarmeprisen 2014 23. september 2014 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion Fjernvarmeprisen for et standardenfamiliehus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er på næsten samme

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1. DECEMBER 2016 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 2/14 ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 1 DECEMBER 2016... 3 ENERGITILSYNETS STATISTIK

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Notat. Projekt Varmeplanlægning i Egedal kommune Rambøll Danmark A/S. Egedal Kommune. Slagslunde Fjernvarmeværk E.ON.

Notat. Projekt Varmeplanlægning i Egedal kommune Rambøll Danmark A/S. Egedal Kommune. Slagslunde Fjernvarmeværk E.ON. Notat Projekt Varmeplanlægning i Egedal kommune Rambøll Danmark A/S Kunde Emne Fra Til Egedal kommune Slagslunde Fjernvarmeværk E.ON Anders Dyrelund Egedal Kommune Teknikerbyen 31 DK-2830 Virum Danmark

Læs mere

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE

PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Til Assens Fjenvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE PROJEKTFORSLAG FJERNVARMEFORSYNING AF SALTOFTE Revision V02 Dato 2012-12-12 Udarbejdet af Rasmus

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 07.03.2014 Udgave: A Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion...

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk

Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Lavenergibebyggelse - for hver en pris? Jesper Møller Larsen, jeml@ramboll.dk Myter i energiplanlægningen Energibesparelser er den billigste måde at reducere udledningen af drivhusgasser på! Alle energibesparelser

Læs mere

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET

RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET RAPPORT UDVIDET PRISSTATISTIK PR. 20. DECEMBER 2015 UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Side 1/13 ENERGITILSYNET UDARBEJDET AF SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET INDHOLD UDVIDET PRISSTATISTIK

Læs mere

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011

GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 GLOSTRUP VARME A/S UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 UDBYGNINGSPLAN FOR FJERNVARME I GLOSTRUP 2011 Revision 3 Dato 2011-07-27 Udarbejdet af KAC, CIR, AD Kontrolleret af Anders Dyrelund Godkendt

Læs mere

Solvarme på kraftvarmeværker

Solvarme på kraftvarmeværker Solvarme på kraftvarmeværker Per Kristensen a.m.b.a. Brædstrup Totalenergianlæg A/S Uddrag af Overordnede politikker Formål samt mål og midler for skal med effektiviseringer samt engagementer i nye forretningsområder

Læs mere

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup

Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Selskabsøkonomi Selskabsøkonomi for Assens Fjernvarme ved 460 nye forbrugere i Ebberup Fjernvarme fra Assens til Ebberup Varmeproduktionspris ab værk, kr./mwh 155,00 Salgspris Assens Fjernvarme A.m.b.a.

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER

ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER 33 ANALYSE FÅ FORBRUGERE FÅR FJERNVARME FRA MEGET DYRE FORSYNINGER På baggrund af Energitilsynets prisstatistik eller lignende statistikker over fjernvarmepriser vises priserne i artikler og analyser i

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg.

Stege Fjernvarme A.M.B.A. Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG. Etablering af solvarmeanlæg. Stege Fjernvarme A.M.B.A Dato: 11.03.2014 Udgave: B Projekt nr.: 20 120 075 Udarbejdet af: KIG PROJEKTFORSLAG Etablering af solvarmeanlæg. STEGE FJERNVARME A.M.B.A Etablering af solvarmeanlæg Marts 2014

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab

Vestforbrænding RAMBØLL. Resume. Projektforslag Kommune Distributionsselskab Resume Projektforslag Kommune Distributionsselskab Energivej og Tempovej (omr.2.2) Ballerup Kommune Vestforbrænding Alle beløb er ekskl. moms Projekt Reference Varmebehov Medtaget Potentielt varmebehov

Læs mere

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP

STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP Til Stenstrup Fjernvarme a.m.b.a. Dokumenttype Rapport Dato Januar 2014 STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG: FJERNVARME- FORSYNING AF NATURGASOMRÅDER I STENSTRUP STENSTRUP FJERNVARME A.M.B.A.

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Energi i Gullev. Rapport

Energi i Gullev. Rapport Energi i Gullev Rapport Den 1. maj 2015. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Projektet er gennemført i regi af LAG-Viborg

Læs mere

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd

Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd Informationsmøde tirsdag den 29. november 2011 på Færgekroen Fjernvarme på Hadsund Syd 1 Dagsorden Bestyrelsesformand Thorkild Løkke for Hadsund By's Fjernvarmeværk byder velkommen Præsentation af Hadsund

Læs mere

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune.

Dette notat er udarbejdet som et led i Energi- og klimaplanlægningen i Egedal kommune. NOTAT Projekt Varme- og klimastrategi for Egedal Kommune Kunde Egedal Kommune Notat nr. 1 Dato 2009-08-27 Tidspunkt Til Egedal Kommune og Slagslunde Fjernvarmelaug Fra Anders Dyrelund 1. Indledning Dette

Læs mere

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning

Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning Nettoafregning for decentral kraftvarme: Beregningseksempler og konsekvenser af nettoafregning FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 25. marts 2015 Udarbejdet af: John Tang Kontrolleret af: Jesper Koch og Nina

Læs mere

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER

ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER ØSTJYSK FJERNVARME - SAMARBEJDE OM FJERNVARME OVER KOMMUNEGRÆNSER Christian Niederbockstruck Horsens Varmeværk a.m.b.a Energikonference 2012 Region Midtjylland 02.02.2012 Baggrund for fjernvarmesamarbejde

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI 06-02-2015

REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK SCENARIER FOR OMSTILLING TIL VEDVARENDE ENERGI 06-02-2015 REGION MIDTJYLLAND FJERNVARMEANALYSE OMSTILLING TIL VE BJARNE LYKKEMARK INDHOLD Formål og status for VE Omstilling til VE i fjernvarmen - hvordan? Og hvad skal parterne så mere konkret samarbejde om? Hvem

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af en mindre træflisfyret kedel i forbindelse med eksisterende varmekilder Juli 2015 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for

Læs mere

Fjernvarmeprisen 2016

Fjernvarmeprisen 2016 Fjernvarmeprisen 2016 12. oktober 2016 af Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme Konklusion A conto fjernvarmeprisen for et standardhus på 130 m 2 og et varmeforbrug på 18,1 MWh/år er faldet i 2016

Læs mere

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06

4700 Næ stved Fax 55 73 98 06 NOTAT, den 27. september 2011 Benchmarking med Sønderborg Fjernvarme Indledning Der har været en debat i medierne omkring prisniveauet for Varmeværk i forhold til andre varmeværker blandt andet Sønderborg

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND

06. AUGUST 2014 GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND GRUPPEMØDE FJERNVARMEANALYSE ØSTJYLLAND 1.5 FORSYNINGSSCENARIER V/ NIELS BECK-LARSEN RM FJERNVARME ØSTJYLLAND 1 INDHOLD 20140806 Baggrund incl. Bl. a. ENS rapporter Model Reference FORSYNINGSSCENARIER

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel

Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Projektforslag for udskiftning af den eksisterende træpillekedel med en ny træfliskedel Maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 1.1 Projektets baggrund 3 1.2 Rapportens formål 3 1.3 Afgrænsning

Læs mere

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg

Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg JUNI 2015 GALTEN VARMEVÆRK A.M.B.A. Etablering af en supplerende varmepumpe på det træflisfyrede kedelanlæg PROJEKTFORSLAG I HENHOLD TIL VARMEFORSYNINGSLOVEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000

Læs mere

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald

Notat. Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Notat Dok. ansvarlig: TCA Sekretær: Sagsnr.: s2015-731 Doknr: d2015-15740-15.0 10. marts 2016 Varmepriser ved grundbeløbets bortfald Baggrund Det er politisk aftalt, at grundbeløbet til decentral kraftvarme

Læs mere