Indholdsfortegnelse GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5"

Transkript

1

2

3 Indholdsfortegnelse GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 Indledning... 6 Ledelsens påtegning... 8 Hovedkonklusioner på regnskabet... 9 Opmærksomhedspunkter Opfølgning på budgettets forudsætninger Budget- og regnskabsprincipper Regnskabsopgørelse Budgettets udvikling, regnskab og resultat for skattefinansieret drift Finansieringsoversigt Balance SPECIELLE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget IGANGVÆRENDE OG AFSLUTTEDE ANLÆGSPROJEKTER Afsluttede anlægsprojekter Regnskaber for afsluttede anlægsprojekter REGNSKABSOVERSIGT ØVRIGE OVERSIGTER OG REDEGØRELSER Personaleoversigt Arbejder udført for andre offentlige myndigheder Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand Garantiforpligtelser OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL Indledning Spilleregler for at uforbrugte bevillinger Anlæg Beskæftigelsesområdet Regnskabsopgørelse incl Økonomiudvalget Klima- og Miljøudvalget Plan- og Boligudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Indholdsfortegnelse Side 3 Regnskab 2012

4 Indholdsfortegnelse Socialudvalget Ældreudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Kultur- og Trivselsudvalget Indholdsfortegnelse Side 4 Regnskab 2012

5 Generelle bemærkninger

6 Generelle bemærkninger Indledning Denne publikation indeholder Ringsted Kommunes regnskab for Regnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse samt reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Udgifter er sammenholdt med budgettet og eventuelle budgetafvigelser er opgjort. Det skal bemærkes, at behandles særskilt og er således ikke en integreret del af regnskabsaflæggelsen. Regnskabet består af følgende: Ledelsens påtegning: Ledelsens erklæring om at regnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Generelle bemærkninger og oversigter (dette dokument): Her er redegjort for budgettets forudsætninger og anvendte regnskabsprincipper. Herudover er optrykt opgørelser, som giver et samlet overblik over årets regnskabsresultat. Specielle bemærkninger: Her redegøres for de enkelte dele af regnskabet opdelt på Ringsted Kommunes udvalgsområder. Udgifterne er fordelt på politikområder, eksempelvis Skoler, Administration og Ældre. Her er der i bemærkningerne redegjort for regnskab 2012 i mere detaljeret form. Bemærkningerne til de enkelte politikområder er disponeret således: 1. Kort om politikområdet. Her præsenteres politikområdet i korte træk. Hvad består opgaven på det enkelte politikområde i? Hvilke borger retter opgaven sig mod? Hvilket lovgrundlag ligger til grund for servicen eller ydelsen? Hvilke målsætninger har kommunen defineret på området? Og hvilke foranstaltninger har kommunen indsat for at løse opgaven? 2. Aktiviteter og indsatsområder 2012 Hvad har vi nået: Her er der redegjort for vigtige begivenheder og aktiviteter, som har fundet sted i 2012 indenfor de enkelte politikområder. 3. Nøgletal: Nøgletalsafsnittet kan indeholde tal for eksempelvis antal modtagere af forskellige ydelser, takster osv. 4. Noter til Regnskab 2012 Her findes en specificeret regnskabstabel for politikområdet, hvor udgifter og indtægter er fordelt på underområder. Her redegøres i noteform for alle væsentlige afvigelser, og andre forhold, der bør kommenteres, på underområdeniveau. Oversigt over igangværende og afsluttede anlægsarbejder samt regnskaber for afsluttede anlægsarbejder Regnskabsoversigt, som viser det budget Byrådet vedtog i oktober 2011 samt givne tillægsbevillinger Øvrige oversigter og redegørelser bestående af: 1. Personaleoversigt 2. Arbejder udført for andre offentlige myndigheder Generelle bemærkninger Side 6 Regnskab 2012

7 Generelle bemærkninger 3. Omkostningskalkulationer ved kommunal leverandørvirksomhed af personlig og praktisk bistand 4. Garantiforpligtelser Bagerst er optrykt Overførsel af uforbrugte bevillinger til 2013 Generelle bemærkninger Side 7 Regnskab 2012

8 Generelle bemærkninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har den 3. juni 2013 aflagt årsregnskab for 2012 for Ringsted Kommune til Byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver Byrådet hermed regnskabet til revision. Ringsted Kommune, den 3. juni 2013 Borgmester Kommunaldirektør Generelle bemærkninger Side 8 Regnskab 2012

9 Generelle bemærkninger Hovedkonklusioner på regnskabet Nøgletal fra regnskab 2012 i mio. kr. Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Skatter tilskud og udligning Skattefinansieret drift Renter Resultat af ordinær drift Anlæg herunder Køb og salg Resultat af skattefinansieret område Brugerfinansieret drift og anlæg Resultat i alt før finansielle poster Finansielle poster Ændring af likvide aktiver Serviceudgifter Likviditet 31. december Resultatet af den ordinære drift udgør i regnskabet 73 mio. kr., hvilket er 43 mio. kr. bedre end det korrigerede budget. Resultatet skal ses i lyset af, at der i 2012 er tilbagebetalt 51 mio. kr. vedrørende efterregulering af skatter i n skyldes, at der er anvendt færre penge til områderne Ledelse og Personale, Skoler, Dagtilbud, Børn og Unge, Ungeenhed og Beskæftigelsesområdet end forudsat i budgettet. Til gengæld er der forbrugt mere end forudsat i budgettet til Ejendomsstaben, Sundhed, Handicap, Social og Psykiatri og Kulturområdet. I resultatet af det skattefinansierede område er de skattefinansierede anlæg medtaget. Det samlede resultatet viser et overskud på 20 mio. kr. hvilket er 68 mio. kr. mere end forudsat i det korrigerede budget. Resultatet af det brugerfinansierede områder Renovation er en nettoindtægt på 5 mio. kr., hvilket er 2 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Umiddelbart giver regnskabet en likviditetsforbedring på 125 mio. kr. Forbedringen skal dog ses i lyset af, at der under finansielle poster er en afvigelse på 61 mio. kr. der vedrører finansforskydninger, idet der pr. 31/ var ekstraordinært mange fakturaer fra andre kommuner og leverandører der vedrørte regnskabsåret 2012, der først var forfalden til betaling i 2013 og derved først belaster likviditeten i Såfremt der korrigeres herfor er likviditetsforbedringen på 64 mio. kr. I forlængelse af regnskabsafslutningen indstilles overført i alt 63 mio. kr. til forbrug i 2013 og -2 mio. kr. indstilles overført til Den varige likviditetsforbedring er derfor 3 mio. kr. Generelle bemærkninger Side 9 Regnskab 2012

10 Generelle bemærkninger Som en del af de skattefinansierede driftsudgifter har serviceudgifterne udgjort mio. kr. hvilket er 29 mio. kr. under det vedtagne budget og 48 mio. kr. under det korrigerede budget. Kommunen har således overholdt servicerammen for Overholdelse er sket selv om der blev overført overbrugte bevillinger til serviceudgifter i 2011 på 25,4 mio. kr. til 2012, som var til forbrug i 2012 udover det vedtagne budget til serviceudgifter. Kommunens likvide aktiver viste ultimo mio. kr., hvilket er 67 mio. kr. mere end det vedtagne budget og 127 mio. kr. mere end i det korrigerede budget. I det vedtagne budget var forudsat et træk på de likvide aktiver på 40 mio. kr. i 2012, idet der er tilbagebetalt 51 mio. kr. vedrørende efterregulering af skatter for Merforbrug er forbrugt af kassen, men samtidig har mindreforbrug bevirket, at kassen er blevet styrket. Såvel positive som negative regnskabsafvigelser finansieres således af kassen. Med godkendelse af regnskabet godkender Byrådet samtidigt kassefinansiering af merforbrug. Det skal bemærkes, at Byrådet i separat sag vedrørende overførelse af uforbrugte bevillinger i 2012 tager stilling til gældsafvikling og overførsel af positive budget til 2013 forhold til mer- og mindreforbrug i regnskabsår Opmærksomhedspunkter Regnskabet giver anledning til særlig opmærksomhed på enkelte områder hvor der i 2013 vil være behov for tæt opfølgning. Det handler om følgende: Ejendomsstaben, hvor der i 2011 og 2012 har været merforbrug, blandt andet som følge af opstartomkostninger og ekstraordinære vedligeholdelsesopgaver. Bo- og Servicecenteret, har de seneste år haft budgetoverskridelser. Institutionen vil derfor blive fulgt tæt i 2013 med henblik på budgetoverholdelse. Sundhed. Der har i 2012 være budgetoverskridelse på områderne Vederlagsfri fysioterapi og Aktivitetsbestemt medfinansiering. Områderne vil i 2013 blive fulgt tæt, men udgifterne på netop disse områder er vanskeligt styrbare. Generelle bemærkninger Side 10 Regnskab 2012

11 Generelle bemærkninger Opfølgning på budgettets forudsætninger Pris- og lønudvikling Stigning fra 2011 til 2012 i % Forudsat prisog lønudvikling Faktisk pris- og lønudvikling Forskel Løn 2,09 2,05-0,04 Brændsel 0,30 3,30 3,00 Øvrige varer og anskaffelser 0,54 2,65 2,11 Entreprenør og håndværkerydelser 3,70 1,59-2,11 Øvrige tjenesteydelser 2,60 2,32-0,28 Løn og priser i alt 2,20 2,20 0,00 Kilde: KL's budgetvejledning Oversigten viser, at den forudsatte pris- og lønudvikling samlet set har holdt, dog er der forskydninger mellem den enkelte udgiftsarter. Befolkningsudvikling Alder Forudsat befolkning pr. 1. januar 2013 i budget 2012 Faktisk befolkning 1. januar 2013 Forskel 0-2 år år år år år og derover I alt Befolkningsprognosen fra marts 2011, der var en del af grundlaget for budget 2012, viste en forventet befolkning pr. 1. januar 2013 på i alt personer. Den faktiske befolkning var på personer eller 327 flere end forudsat. n dækker over 248 flere årige, 203 flere årige og 16 flere over 80 år, mens antallet af børn og unge i den skolepligtige alder er som forudsat, men der ses et faldende antal 0-2 årige og 3-5 årige. Kommunens befolkning, pr. 1. januar i året, har de seneste fem år udviklet sig således: Generelle bemærkninger Side 11 Regnskab 2012

12 Generelle bemærkninger Alder Ændring fra 2009 til år ,4% 3-5 år ,3% 6-16 år ,7% år ,0% år ,7% 80 og derover ,2% I alt ,4% Af tabellen ses, at befolkningsudviklingen i perioden fra 2009 til 2013 er steget med 2,4 % svarende til en årlig vækst på 0,5 %. På landsplan har den årlige befolkningsvækst i samme periode udgjort 0,3 %. Budget- og regnskabsprincipper Overførsler Institutionsbevillinger: Byrådet har tilkendegivet, at institutionerne kan forvente, at mer- eller mindreforbruget på institutionsbevillingen i ét budgetår kan overføres til efterfølgende år. Institutionerne må ikke uden særskilt tilladelse overføre underskud i mere end to år i træk. Udvalgsbevillinger: Som udgangspunkt overføres uforbrugte udvalgsbevillinger ikke. Byrådet har den 7. februar 2011 godkendt ny økonomisk politik som fastsætter nye regler for institutioners overførsel af uforbrugte bevillinger. I regnskabsår 2012 er overførselsadgangen således til 5 % for daginstitutioner. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 10 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. For specialinstitutioner fastlægges overførselsreglerne jf. rammeaftalen. Den udgør pt. 5 %. For øvrige institutioner fastlægges overførselsadgangen til 2 %. I særlige tilfælde kan overførselsadgangen hæves til maksimalt 5 % på baggrund af konkret ansøgning og til bestemte formål. Anvendt regnskabspraksis Generelt Ringsted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts-, anlægs- og Generelle bemærkninger Side 12 Regnskab 2012

13 Generelle bemærkninger kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. God bogføringsskik Kommunens bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, herunder aftaler om elektronisk dataudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, bilag og anden dokumentation, oplysninger i øvrigt, som er nødvendige for kontrolsporet, regnskaber samt revision. Driftsregnskabet Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen (udgiftsregnskabet) og omkostninger i resultatopgørelsen (omkostningsregnskabet) indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet, forudsat at de er kendte for kommunen inden udløbet af supplementsperioden, der slutter 15. januar i det nye regnskabsår. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i de regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I resultatopgørelsen afskrives der første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet eller endelig færdigopført og klar til anvendelse. Præsentation i udgiftsregnskabet Præsentation af kommunens årsregnskab tager udgangspunkt i det udgiftsbaserede regnskab. Årsregnskabets primære funktion er at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Årsregnskabet indeholder en afrapportering af kommunens resultat og præsentation af kommunens væsentlige faglige resultater og aktivitetsniveau. Ekstraordinære poster Generelle bemærkninger Side 13 Regnskab 2012

14 Generelle bemærkninger Ekstraordinære driftsmæssige dispositioner for det pågældende regnskabsår beskrives og vises særskilt. Der er ikke ekstraordinære poster i regnskab Bemærkninger til regnskabet Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem bevillings- og regnskabsbeløb. Der udarbejdes generelle bemærkninger til regnskabsopgørelsen som redegør for væsentlige forhold for de enkelte hovedposter i opgørelsen samt opfølgning på budgettets forudsætninger. Herudover udarbejdes specielle bemærkninger til hvert politikområde som indeholder en kort beskrivelse af området, aktiviteter og indsatsområder, eventuelle nøgletal samt noter til det specifikke regnskab. Omkostningsregnskab Det er frivilligt om kommunen udarbejder omkostningsregnskab som en del af regnskabsafslutningen. Omkostningsregnskabet er det udgiftsbaserede regnskab suppleret med afskrivninger af aktiver. Ringsted Kommune har ikke i 2012 udarbejdet omkostningsregnskab. Generelle bemærkninger Side 14 Regnskab 2012

15 Generelle bemærkninger Regnskabsopgørelse Regnskab 2012 Beløb i mio. kr. Vedtaget budget ) Korrigeret budget 2012 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) excl. incl. Indtægter Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning , ,7 7, ,7-19,0-11,3 Skattefinansieret drift Økonomiudvalget Ledelse og personale 211,8 198,1 5,9 185,1 13,0 18,9 Erhverv og turisme 2,5 2,4-0,5 1,5 0,9 0,4 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,4 0,0 0,2 0,2 0,2 Redningsberedskab 5,4 5,4 0,3 6,1-0,7-0,4 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2 0,2 Miljø og natur 5,1 5,1 0,0 4,8 0,3 0,3 Trafik, vej og park 65,1 65,8 2,1 66,3-0,5 1,6 Plan- og Boligudvalget By og bolig 51,2 52,0 0,8 57,1-5,1-4,3 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler 297,1 299,8 6,8 291,2 8,6 15,4 Dagtilbud til børn 137,5 140,5 3,8 136,9 3,6 7,4 Børn og unge 86,0 86,0 1,3 83,8 2,2 3,5 Socialudvalg Sundhed 128,3 130,0 0,2 133,3-3,2-3,0 Handicap, social og psykiatri 139,7 148,2-0,6 151,4-3,2-3,8 Unge 91,8 84,5 0,0 79,0 5,5 5,5 Ældreudvalget Ældreliv 180,8 179,3 2,4 180,1-0,7 1,7 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 381,7 385,1 0,7 376,9 8,2 9,0 Unge 35,4 35,4 0,0 31,7 3,7 3,7 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 19,9 21,1 0,2 23,8-2,7-2,4 Fritid og sundhed 26,7 26,6 1,8 27,2-0,6 1,2 Skattefinansieret drift i alt 1.866, ,9 25, ,2 29,6 55,0 Renter Økonomiudvalget Renter 16,0 16,0 0,0 16,6-0,7-0,7 Resultat af ordinær drift 58,7 62,8-33,1 72,8 10,0 43,1 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Generelle bemærkninger Side 15 Regnskab 2012

16 Generelle bemærkninger Beløb i mio. kr. Vedtaget budget ) Korrigeret budget 2012 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) excl. incl. Skattefinansieret anlæg Økonomiudvalget Anlæg under Økonomiudvalget 3,8 1,2-1,2 0,0 1,2 0,0 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,5 0,5 0,0 0,3 0,2 0,2 Miljø og natur 0,0 0,0 2,0 0,1-0,1 1,9 Trafik, vej og park 7,9 7,9 6,2 12,3-4,4 1,8 Plan- og Boligudvalget By og bolig 47,2 50,6 14,0 37,6 13,0 27,0 Skattefinansieret anlæg i alt 59,4 60,2 21,0 50,4 9,8 30,8 Køb og salg af jord Økonomiudvalget Køb og salg af jord 1,6-10,0 6,5 2,1-12,1-5,7 Resultat af skattefinansierer område -2,3 12,7-60,5 20,3 7,6 68,2 Brugerfinansieret drift Klima- og Miljøudvalget Renovation 0,0 0,0 0,0 2,8-2,9-2,9 Brugerfinansieret anlæg Klima- og Miljøudvalget Renovation 6,5 1,2 6,3 2,2-1,0 5,3 Brugerfinansieret drift og anlæg i alt 6,5 1,2 6,3 5,0-3,8 2,5 Resultat i alt -8,8 11,5-66,8 15,3 3,8 70,7 Finansielle poster Økonomiudvalget Øvrige finansforskydninger 1,7-29,4 3,8-86,1 56,7 60,5 Optagne lån -3,8-3,8 0,0 0,0-3,8-3,8 Afdrag på lån 36,8 77,4 0,0 79,8-2,4-2,4 Ændring af likvide aktiver -43,4-32,8-70,6 21,6 54,4 125,0 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Læsevejledning til regnskabsopgørelsen Som eksempel er valgt skattefinansieret drift i alt på foregående side. Oprindeligt budget 2012: På 1.866,4 mio. kr. angiver budgettet som der blev vedtaget af Byrådet i oktober Generelle bemærkninger Side 16 Regnskab 2012

17 Generelle bemærkninger Korrigeret budget 2012: Angiver budgettet, som det ser ud efter de budgetændringer, der er foretaget siden det oprindelige budget blev vedtaget i oktober 2011 i form af tillægsbevillinger og omplaceringer, men excl. fra Regnskab 2012: Der har i 2012 været udgifter for 1.836,2 mio. kr. : Med et budget excl. på 1.865,9 mio. kr. og faktiske udgifter på 1.836,2 mio. kr., var der således ved årets afslutning en afvigelse på 32,1 mio. kr.. Der var overført merforbrug i 2011 på netto 25,4 mio. kr., hvorefter er en afvigelse på 55,0 mio. kr. Fortegnet angiver, at der er brugt færre penge end der var i budgettet Noter til regnskabsopgørelsen: 1. Skatter, tilskud og udligning: n skyldes dels færre indtægter som følge af nedsættelse af grundlag for beregning af grundskyld og dækningsafgift samt efterreguleringer med tilbagevirkende kraft. 2. Ledelse og personale viser et resultat på 13,0 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2011 primært vedrørende lønpuljer på 5,9 mio. kr. således at afvigelsen incl. udgør 18,9 mio. kr. 3. Trafik, vej og park: Merforbrug i 2012 på 0,5 mio. kr. som primært vedrører vejvedligeholdelse. Der er overført 2,1 mio. kr. fra 2011 således at den samlede afvigelse er på 1,6 mio. kr. 4. By og Bolig: Merforbrug i 2012 på 5,1 mio. kr., hvoraf de 6,0 mio. kr. vedrører ejendomsstaben. 5. Skoler: Der er samlet set er mindreforbrug i 2012 på 8,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en forsigtig disponering i forbindelse med overgang til ny skolestruktur. 6. Dagtilbud til børn: Der er samlet set er merforbrug i 2012 på 3,6 mio. kr. Der er overført et mindreforbrug fra årene før 2012 på 3,8 mio. kr. således at den samlede afvigelse er på 7,4 mio. kr. n skyldes dels færre passede børn end forudsat og dels at pulje afsat til frokostordninger ikke er anvendt. 7. Børn og unge: Der er et mindreforbrug i 2012 på 2,2 mio. kr. 8. Sundhed: Der er et merforbrug på 3,2 mio. kr. som primært vedrører betaling til Regionen for medfinansiering af sundhedsudgifter. 9. Handicap, social og psykiatri: Merforbruget på netto 3,2 mio. kr. skyldes merforbrug til Kvindekrisecenteret, hjælpemidler og boligstøtte. Til gengæld har der været mindreforbrug Alkohol- og stofmisbrugsbehandling og lån til invalidebiler. 10. Unge: Der er et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. som primært vedrører færre udgifter til anbragte i døgninstitutioner og døgnpleje. 11. Ældreliv: Området har i 2012 et merforbrug på 0,7 mio. kr. 12. Beskæftigelsesindsatsen: Samlet set er der et mindreforbrug på området på 8,2 mio. kr. En del af mindreforbruget forventes at skulle anvendes til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet i Kultur: Merbruget på 2,7 mio. kr. skyldes primært at refusion vedrørende teaterfestival ikke er udbetalt i 2012 samt underskud i Ringsted Teater- og Kongrescenter. Generelle bemærkninger Side 17 Regnskab 2012

18 Generelle bemærkninger 14. Resultat af ordinær drift: Regnskabsresultatet viser et overskud af ordinær drift på 72,8 mio. kr. eller 14,2 mio. kr. mere end forudsat i det vedtagne budget. I henhold til den økonomiske politik er målet, at resultatet i 2013 skal udvise 110 mio. kr. 15. Skattefinansieret anlæg: Der er et samlet mindreforbrug på 9,8 mio. kr. Der er overført mindreforbrug fra 2011 på 21,0 mio. kr. således at det samlede mindreforbrug er på 30,8 mio. kr. Heraf er de 26,9 mio. kr. indstillet overført til Køb og salg af jord: Der er et nettomindreindtægt på 12,1 mio. kr. Hertil kommer en overført mindreudgift fra 2011 på 6,5 mio. kr. således at den samlede mindreindtægt er på 5,7 mio. kr. n består af mindreindtægter på 26,1 mio. kr. og mindreudgifter på 20,4 mio.kr. 17. Brugerfinansieret drift og anlæg: Der er et merforbrug i ,8 mio. kr. Mindreforbruget vedrører primært drift på 2,9 mio. kr. 18. Øvrige finansforskydninger: n skyldes at der ultimo 2012 har været ekstraordinært mange regninger der har været registreret på regnskabsår 2012 men først er betalt i 2013 og derved først har påvirket likviditeten i Optagne lån: Der er ikke i 2012 optaget lån. 20. Afdrag på lån: Der er i 2012 afdraget i alt 79,8 mio. kr. på kommunens lån. Heraf vedrører 40,7 mio. kr. lån der er overtaget af Ringsted Forsyning i forbindelse med udskillelse af varmeforsyningen pr. 1, januar Ændring af likvide aktiver: Regnskabet for 2012 forbedrer de likvide aktiver med 21,6 mio. kr. Der er i de specielle bemærkninger optrykt mere detaljerede redegørelser for resultatet på de enkelte områder. Generelle bemærkninger Side 18 Regnskab 2012

19 Generelle bemærkninger Budgettets udvikling, regnskab og resultat for skattefinansieret drift Beløb i mio. kr. Oprindelig t budget ) Tillægsbevilling ) Overført fra ) Omplaceringer 1) Korrigeret budget ) Regnskab ) excl. incl. Økonomiudvalget Ledelse og personale 211,8-1,8 5,9-11,9 204,0 185,1 13,0 18,9 Erhverv og turisme 2,5-0,5-0,1 2,0 1,5 0,9 0,4 Borger- og brugerinddragelse 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 Redningsberedskab 5,4 0,3 0,0 5,7 6,1-0,7-0,4 Klima- og Miljøudvalget Tværgående klima 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 Miljø og natur 5,1 0,0 5,1 4,8 0,3 0,3 Trafik, vej og park 65,1 2,1 0,7 67,9 66,3-0,5 1,6 Plan- og Boligudvalget By og bolig 51,2 0,8 0,8 52,8 57,1-5,1-4,3 Børne- og Undervisningsudvalget Skoler 297,1 6,8 2,7 306,6 291,2 8,6 15,4 Dagtilbud til børn 137,5 3,8 3,0 144,3 136,9 3,6 7,4 Børn og unge 86,0 1,3 0,0 87,3 83,8 2,2 3,5 Socialudvalg Sundhed 128,3 0,2 1,7 130,2 133,3-3,2-3,0 Handicap, social og psykiatri 139,7-0,1-0,6 8,6 147,6 151,4-3,2-3,8 Unge 91,8-7,3 84,5 79,0 5,5 5,5 Ældreudvalget Ældreliv 180,8-0,4 2,4-1,1 181,7 180,1-0,7 1,7 Arbejdsmarkedsudvalget Beskæftigelse 381,7 0,7 3,4 385,8 376,9 8,2 9,0 Unge 35,4 35,4 31,7 3,7 3,7 Kultur- og Trivselsudvalget Kultur 19,9 0,2 1,2 21,4 23,8-2,7-2,4 Fritid og sundhed 26,7 1,8-0,1 28,4 27,2-0,6 1,2 Skattefinansieret drift i alt 1866,4-2,3 25,4 1,7 1891,2 1836,2 29,6 55,0 1) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Ovenfor er vist oversigt, der viser udviklingen i budgettet for skattefinansieret drift fra det budget, Byrådet vedtog i oktober 2011 for 2012, til det korrigerede budget for Der er givet tillægsbevillinger på i alt 2,3 mio. kr. som er givet til følgende formål: 1. Ledelse og personale: 1,8 mio. kr. vedrørende betaling fra Falck i forbindelse med afslutning af sygefraværsprojekt.. 2. Handicap, social og psykiatri: Der er overført 0,1 mio. kr. til anlæg vedrørende renovering af Bengerds Alle. 3. Ældreliv: Der er overført i alt 0,4 mio. kr. til anlæg vedrørende ombygning af Cafe Ingeborg og køkkenrenovering i Ortved. Generelle bemærkninger Side 19 Regnskab 2012

20 Generelle bemærkninger I bilag 2 er optrykt en detaljeret oversigt over budgettets tilblivelse, regnskab og regnskabsresultat for samtlige budgetområder. Finansieringsoversigt Finansieringsoversigten viser, hvilken betydning årets regnskabsresultat sammen med de finansielle dispositioner (bl.a. lånoptagelse) har for de likvide aktiver. Mio. kr. Regnskab 2012 Likvide beholdninger primo 3,9 Tilgang af likvide aktiver: Årets resultat før finansielle poster 15,3 Låneoptagelse 0,0 Kursregulering, obligationer 1,5 16,8 Anvendelse af likvide aktiver: Afdrag på lån -79,8 Øvrige finansforskydninger 86,1 6,3 Likvide beholdninger ultimo 26,9 Årets resultat har tilført kassen 15,3 mio. kr., og kommunens obligationer er kursreguleret med 1,5 mio. Kr. - i alt 16,8 mio. kr. Kommunen ha r ikke optaget nye lån i Der er afdraget 79,8 mio. kr. på lån, hvoraf 40,7 mio. kr. er overtaget af Ringsted Forsyning i forbindelse med udskillelse af Varmeforsyningen til Ringsted Forsyning. Øvrige finansforskydninger har tilført 86,1 mio.kr. i alt 6,3 mio. kr. Netto er kassen forøget fra 3,9 mio. kr. til 26,9 mio. kr. eller en forbedring på 23,0 mio. kr. Balance Præsentation af balancen Formålet med balancen er at vise kommunens aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Generelle bemærkninger Side 20 Regnskab 2012

21 Generelle bemærkninger Grundlaget for de fysiske aktiver er anlægskartoteker, som er dannet på baggrund af anlægskartoteker og registreringsskemaer, som er underbygget af fakturaer, tingbogsattester, leasingaftaler m.v. Ændringer i forhold til regnskab 2011 Fjernevarmeforsyningen er udskilt fra Ringsted Kommune pr. 1/ Aktiver tilhørende fjernvarmeforsyningen er som følge heraf udtaget af primosaldiene i balancen for 2012 med i alt kr. I forbindelse indførelse af nyt økonomisystem er det fundet hensigtsmæssigt at registrere skyldige feriepengeforpligtelser i balancen selv om det i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets regnskabsregler er frivilligt at registrere. Kommunens feriepengeforpligtigelse primo 2012 på kr. er optaget i balancen. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret via elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder edb-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde Grunde anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for grunden pr. 1. januar Grunde anskaffet efter 1. januar 1999 er værdiansat til anskaffelsesprisen. Der afskrives ikke på grunde. Generelle bemærkninger Side 21 Regnskab 2012

22 Generelle bemærkninger Bygninger Bygninger anskaffet før 1. januar 1999 er pr. 1. januar 2007 værdiansat til ejendomsvurderingen for bygningen pr. 1. januar 2004 fratrukket afskrivninger frem til 1. januar Bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg, det vil især være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start-/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Levetider Grunde og bygninger: Bygningens anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid Administrative formål Forskellige serviceydelser Diverse formål Rådhuse, administrationsbygninger m.v. Folkeskoler, daginstitutioner, plejeboliger, brandstationer, biblioteker, idrætsanlæg, svømmehaller m.v. Kiosker, pavilloner, parkeringskældre m.v. 50 år 30 år 15 år Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid Tekniske anlæg Ledninger og stikledninger vedrørende varme Øvrige anlæg år 30 år Generelle bemærkninger Side 22 Regnskab 2012

23 Generelle bemærkninger Anvendelse Eksempler Maksimal restlevetid Maskiner Transportmidler Sneplove og fejemaskiner. Asfalts-, beton- og mørtelmaskiner Maskinelt udstyr til affaldshåndtering (pumper, luftrensere, ventilatorer m.v.) Elektriske motorer og maskiner Maskiner til storkøkkener, vaskerier, beskyttede værksteder m.v. Lastbiler, busser, personbiler, handicapbiler samt påhængsvogne. Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. 15 år For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Infrastrukturelle anlægsaktiver (veje, signalanlæg, broer m.v.) samt ikke-operationelle anlægsaktiver (arealer til rekreative formål samt naturbeskyttelses- og genopretningsformål) indregnes ikke i balancen. 8 år Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor Ringsted Kommune har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Minimumsleasingydelserne svarer typisk til de fremtidige leasingydelser, som Ringsted Kommune er forpligtet til at betale i leasingperioden. Ved beregning af nutidsværdien heraf anvendes den interne rente i leasingkontrakten som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Generelle bemærkninger Side 23 Regnskab 2012

24 Generelle bemærkninger Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Finansielle anlægsaktiver - Aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som Ringsted Kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31. december og for ikke noterede aktier og andre kapitalandele (andelsbeviser og lignende) foretages indregningen efter indre værdis metode. Omsætningsaktiver - varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Der er krav om registrering af varebeholdninger over 1 mio. kr. og/eller beholdninger med væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år. Kravet omfatter endvidere, at der foretages omkostningsregistrering af årets bevægelser på varebeholdningerne. Varelagre mellem kr. og 1. mio. kr. registreres, hvis der sker forskydninger i varelageret, som vurderes at være væsentlige. Generelle bemærkninger Side 24 Regnskab 2012

25 Generelle bemærkninger Varebeholdning måles til kostpris efter FIFO-princippet. Omsætningsaktiver fysiske aktiver til salg Grunde og bygninger til salg er opskrevet til forventet salgspris. Fysiske aktiver til salg måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver - værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi, og værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt passiver for selvejende institutioner, som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Finansielle gældsforpligtelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Hensatte forpligtelser Generelle bemærkninger Side 25 Regnskab 2012

26 Generelle bemærkninger Forpligtelser indregnes i balancen, når kommunen på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på kommunens økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen. Pensionsforpligtelser Pensionsforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækkede vedrørende tjenestemandsansatte og ansatte på tjenestemandslignende vilkår, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af pensionsforpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt ud fra forudsætninger fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Minimum hvert 5 år foretages en aktuarmæssig beregning af pensionsforpligtelsen vedrørende tjenestemænd. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har fastlagt en pensionsalder på 62 år og opgørelsesrente på 2 %. Der er foretaget ny aktuarberegning i forbindelse med regnskabsaflæggelse for Åremålsansatte Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Miljøforpligtelse Verserende sager som eventuelt vil kunne påføre kommunen udgifter er optaget som eventualforpligtelse. Forsikringsforpligtelse Arbejdsskadeforpligtelser, der ikke er forsikringsmæssigt afdækket, optages i balancen under forpligtelser. Kapitalværdien af forpligtelsen er beregnet aktuarmæssigt i Generelle bemærkninger Side 26 Regnskab 2012

27 Generelle bemærkninger KR. PRIMO 2012 ULTIMO 2012 Note AKTIVER MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i Landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Varmeforsyning Andre forsyningsvirksomheder FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG Grunde og bygninger bestemt til videresalg OMSÆTNINGSAKTIVER - FYSISKE ANLÆG TIL SALG I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner Tilgodehavender hos andre kommuner og amtskommuner OMSÆTNINGSAKTIVER - TILGODEHAVENDER I ALT OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER Pantebreve OMSÆTNINGSAKTIVER - VÆRDIPAPIRER I ALT LIKVIDE BEHOLDNINGER Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT AKTIVER I ALT Generelle bemærkninger Side 27 Regnskab 2012

28 Generelle bemærkninger KR. PRIMO 2012 ULTIMO 2012 Note PASSIVER EGENKAPITAL Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto EGENKAPITAL I ALT HENSATTE FORPLIGTELSER Hensatte forpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Selvejende institutioner med overenskomst 0 0 Stat og hypotekbank Andre kommuner og regioner Realkredit Kommunekreditforeningen Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. Staten Legater Deposita Parkeringsfond Legater Deposita Staten NETTOGÆLD VEDRØRENDE FONDS, LEGATER, DEPOSITA M.V. I ALT KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Noter: 1. De materielle anlægsaktiver er et udtryk for den bogførte værdi af kommunens ejendomme, tekniske anlæg og inventar. Værdien er i 2012 faldet med 9 mio. kr. fra mio. kr. primo 2012 til mio. kr. ultimo Faldet fremkommer ved, at der er aktiveret investeringer Generelle bemærkninger Side 28 Regnskab 2012

29 Generelle bemærkninger for i alt 41 mio. kr. og der er foretaget af- og nedskrivninger med 50 mio. kr. Varmeforsyningen er pr. 1. januar 2012 blevet overført til Ringsted Forsyning A/S hvorfor varmeforsyningens aktiver er korrigeret i primosaldiene. 2. Aktier og andelsbeviser er værdien af kommunens beholdning af aktier optaget som kommunens andel af selskabernes indre værdi. Af den samlede aktiebeholdning på mio. kr. udgør værdien af Ringsted Forsyning A/S mio. kr. 3. Indskud i landsbyggefonden skal ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriets regler ikke værdiansættes i balancen. Indskuddet udgør 87,5 mio. kr. ultimo Andre forsyningsvirksomheder viser mellemregningen med renovationsområdet. Saldoen har ikke tidligere været opsplittet i de enkelte ordninger, men vil fremover være et udtryk for det akkumulerede forbrug ordning for ordning. Mellemværendet på de enkelte ordninger ultimo 2012 udgør følgende: Ordninger for dagrenovation 755 Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald 13 Genbrugsstationer Generel administration I alt Finansielle anlægsaktiver omfatter aktier herunder aktier i kommunale forsyningsvirksomheder - udlån til beboerindskud, andre langfristede udlån, deponerede beløb samt mellemværende med forsyningsvirksomhederne. I 2012 er mellemværende med varmeforsyningen afregnet til Ringsted Forsyning A/S som varmeforsyningen nu er en del af. 6. Fysiske anlæg til salg indeholder den bogførte værdi af udstykningsprojekterne Kasernen, Knudslund, Næstvedvej 294, Høm Øst, Vetterslev, Søndervang, Høm Byvej, Nordrup og Humleorevej. Værdien af projekterne Kasernen og Nordrup er optaget til vurderet værdi mens øvrige udstykninger er optaget til kostpris. 7. Omsætningsaktiver tilgodehavender: Posten omfatter kortfristede tilgodehavender hos borgere, staten og andre kommuner samt mellemværende mellem foregående og efterfølgende regnskabsår. 8. Omsætningsaktiver værdipapirer. Posten vedrører kommunens pantebreve. 9. Likvide beholdninger: Beholdningerne udgør efter regnskabsresultatet i alt 26,9 mio. kr. Regnskabet for 2012 har forøget den samlede beholdning med 23,1 mio. kr. 10. Egenkapital: Kommunens egenkapital er i 2012 steget fra 1.556,8 mio. kr. til 1.836,4,9 mio. kr. 11. Hensatte forpligtelser: Der er foretaget hensættelse til forpligtelser med i alt 209,7 mio. kr. Heraf udgør kommunens fremtidige pensionsforpligtigelser 189,6 mio. kr., 18,2 mio. kr. vedrørende arbejdsskadeforsikringer og 2,0 mio. kr. vedrørende fratrædelsesgodtgørelse til åremålsansatte. Forpligtelserne er ikke trukket ud af de likvide aktiver. 12. Langfristede forpligtelser: Kommunens langfristede gæld er i 2012 netto reduceret med 83,6 mio. kr. Heraf vedrører 40,7 mio. kr. indfrielse af lån vedrørende Varmeforsyningen. Generelle bemærkninger Side 29 Regnskab 2012

30 Generelle bemærkninger 13. Kortfristede gældsforpligtelser: Der er en stigning på 72,4 mio. kr. i diverse kortfristede gældsforpligtelser som primært skyldes ekstraordinært mange regninger der er indeholdt i regnskabet for 2012 først er forfaldet til betaling i Generelle bemærkninger Side 30 Regnskab 2012

31 Specielle bemærkninger 31

32

33 Specielle bemærkninger Økonomiudvalget Skatter, tilskud og udligning Kommunen har i 2012 modtaget indtægter vedrørende skatter, tilskud og udligning på i alt 1.906,4 mio. kr. Heraf udgør indkomstskatterne mio. kr., dækningsafgift og ejendomsskatter på ejendomme 128 mio. kr. og tilskud og udligning 570 mio. kr. Skat af personlige indkomster Kommunen fastsætter selv den kommunale udskrivningsprocent og kan herigennem påvirke indtægterne. De seneste år har det indgået i aftalen mellem KL og regeringen, at den kommunale beskatning ikke må stige samlet set. Det betyder, at hvis en kommune sætter skatten op skal andre kommuner sættes skatten ned, svarende til det provenu den kommune der sætter skatten op opnår. I 2012 har udskrivningsprocenten i Ringsted Kommune været 26,7 %, hvilket den også var i Udskrivningsgrundlag Staten giver kommunerne valget mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlaget (borgernes samlede selvangivne skattepligtige indkomster) eller vælge et statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Afgørende for om kommunen vælger statsgaranteret udskrivningsgrundlag eller at selvbudgettere udskrivningsgrundlaget er egne forventninger dels til indkomstudviklingen pr. skatteyder og dels til befolkningsudviklingen. I budgettet for 2012 var forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Selskabsskat For indkomster i selskaber er beskatningens størrelse lovbestemt. Kommunen har derfor ingen direkte indflydelse på størrelsen af disse indtægter. Afregning til kommunen sker 3 år efter indkomståret. Provenuet fra selskabsskatter har på grund af finanskrisen været faldende de seneste år. Ejendomsskat Skat på ejendomme består dels af grundskyld og dels af dækningsafgift af erhvervsejendomme. Kommunens fastsætter selv størrelsen af grundskyld og dækningsafgift. I 2012 har grundskyldspromillen udgjort 22,24 og dækningsafgiften 10,0, hvilket de også udgjorde i Tilskud Statens tilskud til kommunerne fastsættes i forbindelse med aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening for det kommende år. Det tildeles primært i forhold til den enkelte kommunes andel af landets samlede beskatningsgrundlag. Lidt under halvdelen af statstilskuddet gives som budgetgaranti. Gennem budgetgarantien kompenseres kommunerne under ét for henholdsvis stigninger og fald i de arbejdsløshedsafhængige udgifter (kontanthjælp/aktivering, integration af flygtninge, førtidspension). Specielle bemærkninger 33 Regnskab 2012

34 Specielle bemærkninger Formålet med budgetgaranti er, at sikre at kommunerne holdes skadesløs for udsving i konjunkturafhængige overførselsudgifter. Bloktilskud som gives af staten fordeles til kommunerne ud fra indbyggertal. Ringsted Kommunes andel af landets befolkning udgør 0,59 %. Udligning Alle kommuner skal varetage præcis de samme opgaver. Men kommuner er ikke ens med hensyn til beskatningsmuligheder og befolkningssammensætning. Det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2012 varierer fra kr. i Brønderslev til kr. i Gentofte Kommune. Ringsted har et beskatningsgrundlag pr. indbygger på kr. hvilket er kr. lavere end landsgennemsnittet på kr. De gennemsnitlige nettoudgifter pr. indbygger varierer i 2012 mellem kr. i Egedal Kommune til kr. i Læsø Kommune. Nettoudgifter pr. indbygger udgør i Ringsted kr., hvilket er kr. under landsgennemsnittet på kr. Kommunerne har således et meget forskelligt udgangspunkt. Det kommunale udligningssystem er med til at udligne disse forskelle, således at der sikres et mere ensartet forhold mellem kommunernes skatteprocent og det serviceniveau borgerne oplever. Udligningen beregnes ud fra en kommunes beregnede strukturelle overskud eller underskud. Det strukturelle overskud eller underskud opgøres som forskellen mellem en kommunes beregnede udgiftsbehov og kommunens skatteindtægter beregnet ud fra en gennemsnitlig skatteprocent. Det strukturelle overskud eller underskud er udtryk for en kommunes samlede økonomiske situation, hvor der er taget hensyn til både udgiftsbehov og beskatningsmuligheder. Det strukturelle overskud eller underskud viser således, om en kommune er i stand til at finansiere sit udgiftsbehov ved opkrævning af skat med en gennemsnitlig skatteprocent. Hvis en kommune har et strukturelt underskud, vil den i landsudligningen modtage et tilskud svarende til 58 pct. af det strukturelle underskud. Hvis den har et strukturelt overskud, skal den betale 58 pct. heraf til ordningen. Ringsted Kommune har et strukturelt underskud, og har i 2012 modtaget 368,8 mio. kr. fra udligningsordningen. Udligning af selskabsskat 50 pct. af forskellen mellem en kommunes provenu af selskabsskat pr. indbygger og landsgennemsnittet udlignes. Det vil sige, at de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere end landsgennemsnittet, modtager et tilskud pr. indbygger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Omvendt skal de kommuner, hvor provenuet af selskabsskat pr. indbygger er højere end landsgennemsnittet, betale et bidrag pr. indbygger Specielle bemærkninger 34 Regnskab 2012

35 Specielle bemærkninger svarende til 50 pct. af forskellen mellem kommunens provenu pr. indbygger og landsgennemsnittet. Ringsted Kommune har et provenu af selskabsskat pr. indbygger, der ligger under landsgennemsnittet og har således modtaget 7,2 mio. kr. i 2012 fra udligningsordningen. Noter til regnskab 2012 Beløb i kr. Vedtaget budget ) Korrigeret budget 2012 excl. overført 1) Overført fra ) Regnskab ) excl. incl. Afv. I % Udvalgsbevilling Forskudsbeløb af indkomstskat Afregning vedrørende skrå skatteloft Regulering af skatter, tidligere år Selskabsskatter Grundskyld Dækningsafgift Øvrige skatter Statstilskud Udligning, skat og udgiftsbehov Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge Regulering tilskud/udlign., tidl. år Grundbidrag til sundhedsvæsnet Særlige tilskud Pulje - Beskæftigelsesområdet Tilbagebet. af refusion af købsmoms Udvalgsbevilling i alt Indtægter i alt ) Positive tal angiver udgifter. Negative tal angiver indtægter. Positive tal angiver mindreudgifter. Negative tal angiver merudgifter. Der er umiddelbart mindreindtægter vedrørende grundskyld på 11,4 mio. kr. Mindreindtægten kan primært henføres til at der i 2012 har været foretaget tilbagebetalinger på i alt 11,3 mio. kr. til grundejere. Heraf vedrører 6,7 mio. kr. tilbagebetalinger som er forårsaget af kommunernes hidtidige praksis for beregning af grundskyld som følge af et ændret fradrag for forbedringer ikke har været i overensstemmelse med lov om kommunal ejendomsskat. Nærmere bestemt er det den hidtidige praksis for beregning af det såkaldte grundskatteloft ( den afgiftspligtige grundværdi ) som har været forkert. Staten har påtaget sig ansvaret for denne fejl og har indvilget i at refundere kommunernes udgifter til regulering af ejendomsskat. Fra 2012 har staten imidlertid ændret refusionsordningen således at der ikke bliver refunderet de faktiske tilbagebetalinger vedrørende fejl i fradrag for forbedringer, men at der i stedet afsættes en samlet pulje på 650 mio. kr. i perioden 2012 til 2014 som fordeles til kommunerne i forhold til kommunernes faktiske udgifter til efterreguleringer af ejendomsskat. Specielle bemærkninger 35 Regnskab 2012

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 5 Indledning... 7 Ledelsens påtegning... 8 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Likviditet... 12 Opmærksomhedspunkter...

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv.

Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Regnskabspraksis for åbningsbalance mv. Indhold Indledning Side 1 Definition af aktiver Side 1 Særligt vedrørende åbningsbalancen 2007 Side 2 Posterne i balancen Side 3 Regler for registrering af aktiver,

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016

Årsregnskab I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 I/S Gunderup Deponi Regnskab 2016 1 Indholdsfortegnelse Side FÆLLESSKABSOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning 4 Samarbejdsgruppens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 FÆLLESSKABETS ÅRSREGNSKAB 2016

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere