Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007"

Transkript

1 Hvor vil vi hen? Inspiration til Planstrategi 2007 Miljøministeriet Realdania

2 Plan09 er et partnerskabsprojekt mellem Fonden Realdania og Miljøministeriet om udvikling og fornyelse af plankulturen i kommunerne. Formålet er at bidrage til kvalificering af det fremtidige plangrundlag i landets 98 kommuner. Visionen er at fremme en kommunal planlægning, der fokuserer på værdifulde bymiljøer, bebyggelser og attraktive landskaber, der bygger på politisk ejerskab og engagement, der er præget af fagligt professionelle og innovative planlægningsmiljøer. Midlet er opbygning af et fagligt planlægningsnetværk med alle kommuner samt støtte til et antal visionære kommunale eksempelprojekter. Læs mere på Indhold Strategien sætter kursen Den gode planstrategi Indfaldsvinkler Erfaringer og faldgruber

3 Strategien sætter kursen Med strukturreformen og det nye plansystem får de 98 danske kommuner en større bane at spille på. Nye temaer skal tages op i kommuneplanerne, nye spørgsmål trænger sig på i de sammenlagte kommuner og det kommunale råderum øges. Verden er i hastig forandring. Globaliseringen trænger sig på med stigende styrke, og erhvervsstrukturen ændrer sig dramatisk. Konkurrencen mellem byerne øges. Presset på det åbne land tager til, og borgernes krav til boligerne, bymiljøerne og den offentlige service skærpes. De nye kommuner står lige nu over for vigtige, politiske diskussioner om de næste mange års udvikling. I denne proces kan planstrategien bruges som et politisk dokument, der både rummer de store visioner, og forholder sig til konkrete, politiske prioriteringer i valgperioden. Planstrategien rummer stor metodefrihed, og valget må træffes i den enkelte kommune: Hvad vil vi bruge den til, og hvordan vil vi tilrettelægge processen? Det er med planstrategien kursen sættes for den videre kommuneplanlægning. Plan09 har til formål at udvikle plankulturen og styrke det politiske ejerskab og engagement i planlægningen. Med seminaret om planstrategier i Odense d. 5. september 2006 satte vi fokus på nogle af planstrate giens muligheder. Med dette hæfte til inspiration håber vi, at debatten vil fortsætte både i de politiske og i de planfaglige miljøer. I Plan09 ønsker vi at understøtte udviklingen af nye og innovative planstrategier, bl.a. via støtte til kommunale eksempelprojekter og en styrket videndeling mellem planlægningens parter. Målet er at give inspiration til planlægningens aktører, mens det hele sker i de enkelte kommuner. Plan09, november 2006 Niels Østergård Formand for styregruppen Svend Erik Rolandsen Sekretariatsleder

4 Den gode planstrategi Valget er kommunens I en tid, hvor der er mange emner på den kommunale dagsorden, kan planstrategien spille en central rolle som et prioriteringsværktøj for aktuelle og strategiske spørgsmål. Det gælder fx kommunens fremtidige regionale rolle, erhvervspolitiske mål, valg af serviceniveau, politiske mål for planlægningen i det åbne land samt udvikling og formidling af en fælles identitet. Planstrategien kan sikre, at de strategiske spørgsmål besvares. Dermed bliver det lettere at udstikke en fælles kurs på tværs af forvaltningerne. Processen er også en god anledning til at etablere et samspil med borgerne og virksomhederne om de overordnede visioner. Det er et politisk valg, hvad man vil fokusere på. I de nye, sammenlagte kommuner kan planstrategien være en anledning til at formulere en fælles udviklingsstrategi. I andre kommuner er der større behov for at få koordineret den fysiske planlægning, fx med udgangspunkt i en revision af bymønsteret. Planstrategien kan også bruges som et overordnet prioriteringsværktøj i budgetlægningen eller et værktøj til at udvikle dialogen mellem borgere, foreninger, interesseorganisationer og politikere. Det kan en planstrategi I det følgende vises en række eksempler på, hvad den kommunale planstrategi kan bruges til. Fælles udgangspunkt ny identitet Planstrategien er en god anledning til at koordinere de gamle kommuners planlægning og politiske strategier som afsæt for den nye kommunes udviklingsstrategi. Overgangen til de nye kommuner bør dog ikke medføre, at de oprindelige kommuners planlæg 2

5 ning og strategier går til spilde. Det er tværtimod vigtigt, at politiske prioriteringer revurderes i lyset af de nye muligheder. Et overblik over de gamle kommuners værdier og strategier kan danne udgangspunkt for en proces, hvor den nye kommunes identitet udvikles og kommunikeres. En tæt dialog med kommunens mange aktører og interessenter er en forudsætning for at skabe en stærk og bredt forankret, fælles opfattelse af den nye kommunens identitet. Det åbne land og andre nye temaer Med strukturreformen får kommunerne en helt ny opgave med at planlægge det åbne land. Det bliver nu muligt at lave en sammenhængende strategi og planlægning for hele kommunen med afvejninger mellem benyttelse og beskyttelse. Det kan fx give anledning til at udvikle samspillet mellem by og land, fx i de bynære områder, som især omkring de større byer oplever et stigende pres fra bosætning og fritidsaktiviteter. Kystområdernes udvikling bliver et andet centralt tema i mange kommuners fremtidige planlægning. Planstrategien kan også fungere som indspil til den statslige planlægning for vand og natur. Fakta om planstrategier Planstrategiens formål er, dels at lægge strategien for de kommende års udvikling og dels at fastlægge niveauet for den kommende kommuneplanrevision. Planstrategien skal også rumme en kort opsamling på udviklingen og planlægningen siden sidste vedtagne kommuneplan. Planstrategien er en del af kommuneplanprocessen, men ikke af selve kommuneplanens hovedstruktur, retningslinier og rammer. Der er stor frihed til at udarbejde en planstrategi, som er tilpasset de lokale forhold og de aktuelle lokalpolitiske problemstillinger. Der er også frihed til at lægge få eller mange ressourcer i arbejdet. Valget er alene politikernes. KL har udarbejdet et Inspirationskatalog til lokalpolitikere om den nye kommuneplan, som beskriver de nye planopgaver i det åbne land. Planstrategien kan også introducere andre temaer. Fx en kommunal arkitekturpolitik hvordan styrkes kvaliteten i det bebyggede miljø? Vil vi have højhuse i kommunen, og efter hvilke principper skal de i givet fald placeres? Eller et tema om en kommunal sundheds- og forebyggelsespolitik hvordan griber vi den an, hvem skal vi alliere os med? Planlægning i landistrikter Hillerslev inspiration til planstrategi 2007

6 Der er også mulighed for at integrere planstrategien med kommunens strategi for Lokal Agenda 21. Planstrategien rummer stor valgfrihed til at sætte aktuelle, lokalpolitiske emner på dagsordenen. Redskab til byudvikling og byomdannelse Mange kommuner oplever vækst i boligefterspørgslen og behovet for erhvervsarealer. Andre kommuner oplever stigende interesse for omdannelse af ældre industriområder og havnearealer til andre formål. Endelig er der i en række kommuner begrænset efterspørgsel og dermed et særligt behov for at skabe interesse for de mest attraktive arealer. Planstrategien kan spille en rolle som politisk grundlag for planlægningen af byudvikling og byomdannelse. Den skal dog ikke rumme konkrete arealudlæg til byudvikling eller udpege konkrete arealer til byomdannelse - det sker først i kommuneplanen. Men den kan med fordel rumme en prioritering og nogle overordnede principper for byudviklingen og byomdannelsen. Principperne kan fx indarbejdes i en bymønsterpolitik, der beskriver de enkelte byers styrker og svagheder og opstiller kriterier for udvikling og omdannelse i de enkelte byer. Overordnet prioriteringsredskab Planstrategien er i modsætning til kommuneplanen et rent politisk dokument, som rummer kommunalbestyrelsens/byrådets visioner, udviklingsmål og valg af indsatsområder. Planstrategien kan således bruges som et tværgående, politisk redskab i budgetlægningen. Havneomdannelse Nyborg Byrumsfornyelse Aalborg Strategien kan kort opridse udfordringerne inden for de enkelte sektorer - hvor går det godt, og hvor er der problemer? Og den kan rumme en prioritering af, hvilke sektorer der først og fremmest kræver udvik

7 den gode planstrategi ling og ressourcer. På planområdet vil det være oplagt at få indpasset det åbne lands planlægning og udvikling i en samlet prioritering. Dialog mellem politikere og borgere En tæt dialog med borgerne står højt på ønskesedlen i mange nye kommuner. Fra den tætte dialog mellem borgmesteren og borgeren nede i Brugsen bliver afstandene både de fysiske og de mentale større. Der skal tænkes i nye kommunikations- og dialogformer, når borgernes ønsker og behov skal inddrages. Det kræver fokus på, hvornår formålet med inddragelsen er at sikre borgerne demokratisk indflydelse på beslutningsprocesserne, og hvornår formålet er at identificere borgernes fremtidige behov, fx i forbindelse med byudvikling og kulturpolitik. Måske skal der udformes en særlig nærdemokratipolitik og etableres nye dialogfora som fx lokalråd. Udviklingsværktøj til mobilisering af ressourcer i hele kommunen En synlig og offensiv planstrategi kan mobilisere skjulte ressourcer i kommunen og appellere til virksomheder, foreninger, lokale ildsjæle og andre interesserede borgere om at engagere sig i aktive netværk og yde en konkret indsats i udviklingen af kommunen. Det gælder fx på kulturområdet eller i udvikling af rekreative tilbud i det åbne land. Kommunen er ikke alene i stand til at drive den ønskede udvikling frem. Alle gode kræfter må med økonomisk, organisatorisk, kreativt og intellektuelt. Det forudsætter målrettet kommunikation, en åben dialog og igangsætning af fælles, konkrete projekter. Regionale udviklingsplaner Den regionale udviklingsplan udarbejdes af regionsrådet i samspil med andre aktører i den regionale udvikling bl.a. kommunerne. Planen bygger på den regionale erhvervsudviklingsstrategi. Den skal skitsere en ønskelig udvikling for regionens byer, landdistrikter og udkantsområder samt for natur og miljø, herunder rekreative formål, erhverv, inklusive turisme, beskæftigelse, uddannelse samt kultur. Den regionale udviklingsplan er strategisk og vil ikke rumme præcise arealudpegninger. Hovedstadsregionen I hovedstadsområdet fastlægges de overordnede rammer for udviklingen i Fingerplan 2007, som koordinerer byudvikling, infrastruktur og grønne kiler. Planstrategien kan fx sætte fokus på hvordan erhvervs- og byudviklingen koordineres på tværs af kommunegrænser i det sammenhængende storbyområde. Ny by Ørestad Dialog med staten, region og nabokommuner Det nye plansystem er baseret mere på dialog end på rammestyring. Kommuneplanen skal ikke længere forholde sig til regionplanens begrænsninger og muinspiration til planstrategi

8 den gode planstrategi Eksempel på en standarddisposition 1) Borgmesterindledning 2) X-kommune i 2030 et fremtids-scenarium 3) Hvem er vi? 4) Hvor vil vi hen? 5) Hvad vil vi satse på? 6) Hvordan kommer vi videre? 7) Den kommende kommuneplanproces 8) Planlægning siden sidste kommuneplan ligheder. Der skal etableres et nyt samspil mellem planstrategi og kommuneplan på den ene side og den regionale udviklingsplan og de statslige udspil på den anden side. Planstrategien udarbejdes sideløbende med de regionale vækstforas erhvervsudviklingsstrategier og regionsrådenes regionale udviklingsplaner. Planstrategien rummer en mulighed for at sætte lokal geografi på de regionale diskussioner, og den kan blive en vigtig brik i den regionale ledelse og koordinering. Et godt samspil i de samtidige processer forudsætter, at kommuner og regioner tidligt melder køreplanerne for planprocesserne åbent ud og inviterer til gensidig dialog. Et tættere samarbejde mellem nabokommuner har flere steder givet gode resultater. En fælles planstrategi, eller et fælles fodslag i planstrategiernes visioner og mål, kan give en egn stor indflydelse på regionale udviklingsplaner, vækststrategier samt statslige planer og direktiver. Visionen En vision kan være tilpassende hvordan tilpasser vi os omverdenens krav og muligheder? eller grænsebrydende hvordan sætter vi vores egen dagsorden for udviklingen? En god vision bør baseres på følgende forudsætninger: Visionen skal være klar og forståelig for enhver. Visionen skal være udviklingsorienteret og ikke forveksles med generelle værdier for kommunal sagsbehandling og dialog. Visionen skal være specifik for den pågældende kommune og må ikke være generel for alle kommuner. Visionen skal kunne anvendes i det løbende politiske arbejde. Planstrategiens udarbejdelse En god planstrategi bør besvare tre grundlæggende spørgsmål: a) Hvem er vi, og hvad lever vi af? b) Hvor vil vi gerne hen? c) Hvem skal gøre hvad for at vi kan realisere strategien? Udtrykt på en anden måde er planstrategiens grundlæggende opgave at identificere handlinger, processer og aktører, der skal medvirke til at realisere en vision om fremtiden på baggrund af en profil af nutiden. Det er afgørende, at strategien udtrykker klare, politiske prioriteringer. Og det forudsætter en god proces, hvor der skabes politisk ejerskab til planstrategien. 6

9 Frederiksberg Bedsted inspiration til planstrategi

10 Ydby Helsingør København 8

11 den gode planstrategi Processen Planstrategiens visioner og handlinger realiseres bedst, hvis der i processen er skabt et bredt ejerskab gennem inddragelse af mange aktører i og uden for rådhuset. Overvejelserne om processen kan fx omfatte: Hvordan skal arbejdet med planstrategien organiseres, politisk og praktisk? Hvordan sikres der en bred inddragelse og ejerskab uden for rådhuset? Skal der etableres arbejdsgrupper, arrangeres borgermøder eller andet udover de lovpligtige offentlighedsperioder? Og i så fald hvornår? Hvordan kommunikeres køreplanen for processen ud til de aktører, som skal inddrages, således at der skabes et bredt engagement og ejerskab i processen? Mange kommuner oplever, at det er vanskeligt at engagere den enkelte borger i overordnede strategiprocesser, da kommunens ønske om at inddrage borgerne konkurrerer med mange andre tilbud i hverdagen. Derimod vil en bred vifte af aktører fra fx erhvervslivet, interesseorganisationer og lokalråd ofte have interesse i emnet og være vigtige medspillere. Derfor er det afgørende, at kommunikationen omkring processen og formålet med arbejdet er professionel og målrettet mod de centrale målgrupper. I den nye planstrategi vil det også være relevant at have særlig opmærksomhed på inddragelsen af aktører i det åbne land. 10 gode råd 1. Lav en køreplan for strategiprocessen, herunder organisation, aktører og tidsplan 2. Afklar på forhånd, hvilken rolle planstrategien skal have 3. Sæt planlægningsprocessen i gang snarest muligt 4. Foretag en politisk vurdering af kommunens styrker og svagheder og prioriter de kommende indsatsområder 5. Giv klare svar på spørgsmålene: Hvem er vi? Hvad vil vi? Hvem gør hvad? 6. Brug planstrategien til at opstille en politisk vision for kommunens langsigtede udvikling 7. Skab politisk ejerskab gennem deltagelse i hele strategiprocessen 8. Brug planstrategien ved større politiske drøftelser 9. Brug planstrategien i dialogen med borgere, interessenter og andre myndigheder 10. Følg hurtigt planstrategien op med konkrete initiativer Mere information Vejledning om om planstrategier: kommuneplanvejledning.htm Dansk Byplanlaboratoriums netværk om strategisk planlægning og kommuneplanstrategier: > projekter > afsluttede projekter >strategisk netværk KL s Inspirationskatalog til lokalpolitikere om den nye kommuneplan: inspiration til planstrategi

12 indfaldsvinkler Tre traditionelle indfaldsvinkler I det følgende præsenteres tre vinkler på planstrategiens rolle i den enkelte kommune i form af eksempler på: Planstrategien som oplæg til kommuneplanen Planstrategien som prioriterings- og budgetredskab Planstrategien som dialogværktøj og udviklingsstrategi. For hvert eksempel er der redegjort for, hvad man især skal være opmærksom på. Og to nye synsvinkler Plan09-seminaret Hvor vil vi hen? den 5. september 2006 i Odense præsenterede to nye synsvinkler på planstrategiens rolle og proces: Planstrategien et værktøj til strategisk kommunikation Planstrategien et værktøj til innovation og fornyelse i kommunerne Det gav anledning til en livlig debat blandt de 250 deltagere i seminaret på havnen i Odense. Her sammenfattes de nye synsvinkler. Det gælder bl.a. spørgsmålet om, hvordan kommunen kan kommunikere professionelt i planstrategiprocessen og hvordan borgerne/brugerne kan inddrages i processen. 10

13 indfaldsvinkel 1 Oplæg til kommuneplanen Da planstrategien er forankret i planloven vil det for mange kommuner være naturligt at fokusere på planstrategiens rolle som oplæg til revisionen af kommuneplanen. Ikke mindst for de nye, sammenlagte kommuner kan planstrategien fungere som et samlet, fysisk og funktionelt overblik over hele kommunen. Bymønstret og det åbne land er eksempler på centrale temaer. En politisk debat om bymønstret kan fx bygge på en kort vurdering af byernes oplande, styrker, svagheder og samspil. Visionen Visionen for den fysiske og funktionelle udvikling på tværs af gamle kommunegrænser kan fx tage udgangspunkt i hovedbyens rolle og i det fremtidige bymønster: Hvilken rolle tildeles hovedbyen, og hvordan suppleres den af de øvrige byer? Hvilke kvaliteter skal byerne rumme som ramme om det gode liv? Hvordan ønsker vi samspillet mellem by og land? Centerudvikling Slagelse Indsatsområderne Indsatsområderne vil typisk være geografisk betingede, hvor de enkelte byer, bydele og landområder behandles enkeltvis. Eller det kan være relevant at tænke i nye, geografiske områder og fx behandle de bynære landområder særskilt. De nye temaer i det åbne land - landskaber, friluftsliv, landbrug, naturbeskyttelse osv. - bør spille en central rolle i planstrategien, således at temaerne sættes på den lokalpolitiske dagsorden i en tidlig dialog med aktørerne i det åbne land om den fremtidige planlægning og balancen mellem»benyttelse«og»beskyttelse«. Dialogen Det kan være en god idé at gennemføre en mindre foroffentlighed inden planstrategien udarbejdes. Formålet er, at få lokale synspunkter og vurderinger på de enkelte byer og lokalområder indarbejdet. Dialogen med nabokommunerne, regionen og staten vil typisk fokusere på, hvordan det ønskede bymønster, herunder hovedbyens rolle, kan indpasses i en samlet regional strategi. Planlægningen af større, sammenhængende landskaber på tværs af kommunegrænser kan være en anden aktuel samarbejdsopgave mellem flere kommuner. inspiration til planstrategi

14 indfaldsvinkel 2 prioriterings- og budgetredskab Planstrategien kan også fokusere langt bredere end blot som oplæg til kommuneplanen. Det kan være en god idé at gøre planstrategien til et overordnet værktøj i budgetlægningen og de årlige prioriteringsdiskussioner. Det kræver, at planstrategien i sin opbygning må tage udgangspunkt i opgaverne i alle de kommunale sektorer. En del af planstrategien kan således være et overblik over udfordringerne for den kommunale forvaltning som helhed med vurdering af de enkelte sektorers aktuelle situation, styrkepositioner og svagheder. Vurderingen kan anvise hvilke sektorer, eller dele af sektorer, som skal have særlig bevågenhed i de kommende år. Visionen Visionen må forholde sig til centrale, politiske spørgsmål som fx: Hvilket serviceniveau vil vi stille til rådighed for borgerne? Hvilke aldersgrupper er særligt i fokus i fremtiden? (børn, unge, erhvervsaktive, ældre). Hvilke typer af kommunale aktiviteter skal prioriteres højt (kultur, fritid, idræt, uddannelse, pasning og pleje, erhvervsfremme, forbedring af infrastruktur osv.). Indsatsområderne Indsatsområderne kan tage udgangspunkt i de kommunale sektorer, eller gå på tværs af sektorerne. Et eksempel kan være en styrket, helhedsorienteret indsats på kulturområdet, som også inddrager byens fysiske miljø. Plan- og budgetstrategi i Herning Herning Kommune udarbejdede i 2003 en plan- og budgetstrategi med tilhørende strategi for Lokal Agenda 21. Strategien fungerer som en årlig opfølgning på kommuneplanen, sektorplanlægningen og den økonomiske planlægning. Plan- og budgetstrategien giver en samlet vurdering af udviklingen, et politisk bud på den ønskede udvikling, en budgetstrategi for de nærmeste år og et overblik over de kommende års aktiviteter inden for de enkelte sektorer. Prisen er, at strategien bliver en omfangsrig publikation på mere end 50 sider Dialogen Dialogen med borgere og interessenter vil typisk fokusere på omfanget og kvaliteten af den kommunale service over for borgere, virksomheder og foreninger. Inddragelsen af forældrebestyrelser, interesseorganisationer og foreninger får karakter af en brugerinddragelse. En evt. foroffentlighedsfase inden planstrategien udsendes i høring kan omfatte fokusgruppemøder og interviews med nøglepersoner inden for de forskellige kommunale sektorer. Dialogen med nabokommunerne, regionen og staten kan fx fokusere på strategier inden for beskæftigelse, integration, kulturelt og sportsligt samarbejde, udvikling af friluftsliv, turisme m.v. 12

15 indfaldsvinkel 3 dialog- og udviklingsstrategi En udvikling af nærdemokratiet og nye dialogformer kan også i sig selv være et væsentlig formål i processen frem mod en samlet udviklingsstrategi for kommunen. I så fald er det helt afgørende, at strategien udarbejdes i fuld åbenhed med alle interesserede. Fokus på kommunens styrkepositioner vil være en vigtig indgangsvinkel, og en tidlig inddragelse, som samlet input til planstrategien fra den bredest mulige kreds af nøglepersoner og interessenter, vil være af afgørende betydning. Planstrategien bør være handlingsorienteret: Nu skal der ske noget! Visionen En vision i en dialog- og udviklingsstrategi bør være kort og præcis. - Hvad skal vi kendes på om 20 år? - Hvor skal vi være bedre end alle andre? - Hvordan finder vi fælles fodslag, og hvordan udvikler vi dialogen? Indsatsområderne Indsatsområderne i en dialog- og udviklingsstrategi vil typisk gå på organisering og proces. Det bør fremgå, hvilke netværk der skal etableres og aktiveres, så idémagere og ressourcepersoner kommer på banen. I høringsfasen gælder det om at inspirere interesserede borgere til at engagere sig i den videre udvikling af kommunen gerne med deltagelse i aktive arbejdsgrupper omkring konkrete projekter. Dialogen Relevante ressourcepersoner og ildsjæle i kommunen opsøges og inddrages i en idéfase, inden planstrategien formuleres og sendes i høring. En samlet strategi for nærdemokrati og borgerinddragelse kan medvirke til, at dialogen udvikles og styrkes som en tilbagevendende del af arbejdet med at formulere og gennemføre udviklingsstrategier. I dialogen med nabokommunerne, regionen og staten kan kommunen satse på at skabe alliancer med nabokommuner for at få maksimal indflydelse på arbejdet i såvel erhvervsforum som regionsrådet. inspiration til planstrategi

16 ledestjerne vi vil vision planstrategi idealtilstand Den netværksbaserede, proaktive, involverende planproces, der løbende justerer mål og potentiale i et grænseoverskridende samspil mellem kommuner, regioner, grænseregioner og staten Diagram: Ole Albæk Vi har brug for en proaktiv planlægning, hvor man gør sig forestillinger om, hvad man vil, og hvem man vil samarbejde med. Planstrategien bliver dermed det afgørende dokument. sagde Ole Albæk, medlem af sammenlægningsudvalget for Ny Hjørring Kommune på Dansk Byplanmøde 2006 i Ringkøbing. 14

17 ny synsvinkel 1 værktøj til strategisk kommunikation Branding, Framing & Priming, stakeholder relations buzzwords er der rigeligt af! De mange ord markerer, at kommunikation er underlagt helt nye vilkår, og at der er stor fokus på emnet i både offentlige og private virksomheder. Offentlige organisationer på opmærksomhedens marked Mange kommuner søger at bruge planstrategien som led i en branding af kommunens kvaliteter. Men der er stor forskel på at brande eller markedsføre et produkt og et sted. Et produkt er ofte konkret og med en afgrænset funktion, mens et sted eksempelvis en by er en kompleks ramme om mangfoldige livsformer. Derfor bliver markedsføringen af byen langt mere kompleks. Ikke desto mindre er det efterhånden et vilkår, at kommuner også befinder sig på opmærksomhedens marked. Det medfører oplagte dilemmaer, hvor offentlige kernedyder udfordres af markedslogik kravet om saglig information fra offentlige organisationer skal fungere side om side med kommunale initiativer til markedsføring af kommunernes service i form af skoler, biblioteker, byliv mv. Place branding en oplagt mulighed Der er en række erfaringer med markedsføring og profilering af byer i Danmark Horsens, Hjørring, Slagelse og mange flere har allerede fundet vej til opmærksomhedens marked. Målet er det samme, nemlig at knytte borgere og virksomheder til byen/regionen, samt at tiltrække talent og investeringer. Midlet er at skabe en særlig identitet, som borgere og virksomheder kan genkende og stå inde for. Ikke kun indpakning! Hvis man går ind på opmærksomhedens marked er det helt afgørende at få skabt en profil, der reelt adskiller sig fra andre byer og kommuner, så der ikke alene er tale om indpakning. Service og funktioner, der har værdi for borgere, institutioner og virksomheder skal styrkes som et led i profileringen af byen. Hvis ikke mødet med den kommunale service svarer til forventningerne vil man hurtigt blive mødt af kritik om mangel på indhold og falsk markedsføring. Interessenternes landskab skal kortlægges Udgangspunktet for en succesfuld markedsføring og profilering af byen er en kortlægning af de mange forskellige interessenter byen har og fortsat skal leve af hvilke specifikke behov og interesser har de og hvad står de for? Når interessenternes behov og interesserer er analyseret kan det fremadrettede, strategiske arbejde begynde. En række spørgsmål skal afklares er opgaven at skabe en fortælling om det byen står for, eller er det en helt ny historie, der skal fortælles? Når historien er beskrevet skal fortællingen om byen kunne sammenfattes i et unikt brand. Det er i høj grad et spørgsmål om at kende sine interessenter og sammen med dem finde en vision, der kan forankres hos dem, der skal yde den service og de oplevelser, der er grundlaget for at byen kan få en profil, der adskiller sig fra andre byer. Opgaven er at gennemføre en udviklingsproces, som følges op af yderligere initiativer i kommuneplanens hovedstruktur. Det er derfor oplagt at lade sig inspirere af de værktøjer, der kan findes i placebranding - også selvom, der er stor forskel på at agere i en politisk virkelighed som kommunal organisation og på et almindeligt marked. Uanset om man befinder sig i en politisk virkelighed eller på markedet vil der opstå kriser, som skal håndteres. inspiration til planstrategi

18 ny synsvinkel 2 værktøj til innovation Udvikling og forandring står med kommunalreformen højt på den kommunale dagsorden lige nu, og planstrategien kan være det værktøj, der sætter de aktuelle forandringer på dagsordenen. I den proces kan der hentes inspiration fra virksomheders arbejde med innovation. Det er sjældent, innovationer lykkes. Den gennemsnitlige succesrate med innovation på tværs af lande, geografier og industrier er på godt 4 %. Det er der flere forskellige forklaringer på. En af de mere afgørende er, at flere og flere udviklingsprocesser har det samme udfald. Det vil sige, at produkter og byer kommet til at ligne hinanden til forveksling. Storbyer med samme overskrifter København, Stockholm og Amsterdam er stort set identiske i deres markedsføring alle tre byer fremhæver: en veludbygget og velfungerende infrastruktur, høj livskvalitet på europæisk niveau, veluddannet, fleksibel og motiveret arbejdskraft, geografiske fordele med nærhed til markedet. Bybygning Ørestad Brobygning Næstved Det er sikkert rigtigt i alle tre tilfælde, men det taler ikke til de enkelte virksomheders og borgeres mere specifikke behov. Det er gennem en dyb indsigt i menneskers behov, at der kan skabes succesrige udviklingsprojekter. Find de ukendte behov Når en udviklingsproces påbegyndes, er det vigtigt at forstå sine brugere, borgere eller kunder. Det betyder ikke, at man er godt på vej til at have løsningen efter den første rundbordssamtale. Der er tre sikre måder, hvor man kan at misforstå brugernes behov ved at forudsætte: 16

19 1. At brugerne er rationelle 2. At brugerne kender deres behov 3. At brugerne forstår verden på samme måde som dig Vejen til en bedre indsigt i og forståelse af brugernes behov går bl.a. gennem antropologiske værktøjer, som fx kan finde forskellige livsstilsformer, der har afgørende betydning for, hvilken planlægning der er aktuel for en by. Her kan man finde frem til de ukendte behov dem finder man ikke ved alene at spørge borgere eller brugere. 1. Definer en inspirerende ambition. 2. Kortlæg kommunens muligheder. 3. Opbyg dyb indsigt i brugernes ukendte behov. 4. Inddrag brugerne i ideudvikling. 5. Skabe en vision og klar retning for kommunen. 6. Gør visionen konkret og nærværende. Det er helt afgørende at befolkningen i en by eller kommune ikke alene betragtes som borgere. Det er helt afgørende også at tænke brugerperspektivet med i planlægningen. Brug eksperimenter Den dybe indsigt i menneskers behov kan fx ske gennem eksperimenter, som eksempelvis kvalificerer rundbordssamtaler. Eksperimenterne skal inddrage brugerne i en reel afprøvning af ideer. Det kan bl.a. ske ved hjælp af informationsteknologi. Et eksempel kan være at etablere en kommunal hjemmeside, hvor man kan sende billeder af ting, der ikke fungerer i byen. Erstat den arkitektdrevne by med den behovsdrevne by Med inspiration fra innovationsverdenen kan den arkitektdrevne by blive erstattet af den behovsdrevne by. Planstrategien kan være begyndelsen til at skabe retning, indsigt og forankring. En planstrategi kan få følgende trin: Identitet gennem oplevelser Odense Identitet gennem kunst Skive inspiration til planstrategi

20 Erfaringer og faldgruber De første planstrategier Næsten alle kommuner har udarbejdet en planstrategi i valgperioden Planstrategierne er meget forskellige, og der er stor forskel på, hvor mange ressourcer der er langt i arbejdet, i hvor høj grad politikerne har været involveret i processen, og hvilke temaer der har været i fokus. I det følgende opsummeres de vigtigste erfaringer. Introduktionen af planstrategier har overvejende været en succes. De fleste kommuner har gjort brug af mulighederne for at præsentere nogle sammenhængende politiske visioner og få bragt vigtige emner på den politiske dagsorden. Mange kommuner præsenterer vigtige indsatsområder i planstrategien. En undersøgelse af 187 strategier viser, at 8 ud af 10 har erhvervspolitikken som et vigtigt tema og næsten lige så mange den offentlige service. Trafikken er fremhævet i 6 ud af 10 planstrategier og detailhandel i knap halvdelen. Bymønstertemaet indgår i mindre end 2 ud af 10 planstrategier. En del kommuner har haft svært ved at tegne en klar profil af kommunens nuværende situation hvem er vi, hvad lever vi af, hvad er vores styrker og svagheder? Mange vælger at præsentere en stor mængde data om befolkningsudvikling, erhvervsfordeling osv., men uden at stille en præcis diagnose. Dermed bliver det svært at nå frem til en vision, som kommer ud over nogle mere almene slagord om et godt sted at bo, en attraktiv erhvervskommune, et godt liv for alle osv. En del kommuner giver i planstrategien en grundig præsentation af fysiske udbygnings- og omdannelsesmuligheder. Dermed lægger planstrategien sig tæt op ad den efterfølgende kommuneplan. 18

21 erfaringer og faldgruber Mange kommuner fremlægger planstrategien som et debatoplæg med en række formulerede spørgsmål til borgerne med udgangspunkt i overordnede, politiske målsætninger. Adskillige kommuner gør meget ud af det dynamiske aspekt - hvad gør vi for at nå den opstillede vision og de mange mål? Mange af de beskrevne aktiviteter er dog traditionelle planlægningsaktiviteter fx udarbejdelse af lokalplaner, nærmere analyser etc. mens færre kommuner satser målrettet på etablering af netværk, igangsættelse af konkrete projekter, aktivering af ildsjæle osv. Endelig har en række kommuner valgt en minimumsmodel med det absolut nødvendige, men uden en klar politisk vision, uden formulerede indsatsområder og (formentlig) uden at have involveret politikerne i processen. Effekten af disse planstrategier er tvivlsom, og de bærer præg af kun at være lavet, fordi det står i loven. Havneomdannelse Thisted Faldgruber Planstrategiprocessen rummer en række faldgruber. Det kan være fristende, at lægge et indhold i planstrategien, som tjener andre formål end at lægge hovedlinier for den fremtidige udvikling. Men selv om formen er fri, bør fokus fastholdes på de strategiske og udviklingsorienterede aspekter. Nogle af de mest oplagte faldgruber er: Planstrategien er et planlægningsværktøj, og den bør ikke have karakter af et PR-dokument eller en turistbrochure, der fremhæver kommunens mange fordele uden at fokusere på problemer og udviklingsmuligheder. Planstrategiens statusdel kan fx bygge på en kvalitativ gennemgang og vurdering af styrker og svag Fælles planstrategi for Sønderborgområdet De 7 kommuner i Sønderborg-området udarbejdede i 2003 en fælles planstrategi på 44 sider med fokus på bl.a. virksomhedsudvikling og globalisering. Planstrategien forholder sig til fælles udfordringer og potentialer i forhold til omverdenen og til de enkelte kommuners forskelligheder og særlige muligheder. Der lægges bl.a. vægt på et stærkt politisk lederskab til at gennemføre fælles initiativer og tiltrække virksomheder og arbejdskraft til området. De 7 kommuner har efterfølgende vedtaget en fælles hovedstruktur. Pr. 1. januar 2007 lægges de 7 kommuner sammen til Ny Sønderborg Kommune. inspiration til planstrategi

22 erfaringer og faldgruber Fremtidsbilleder af Sallingsund Sallingsund Kommune udarbejdede i 2003 en kort planstrategi på 8 sider med politiske mål og visioner under hovedoverskriften Børnenes kommune. Som opfølgning på planstrategien iværksatte kommunen projekt Fremtidsbilleder af Sallingsund. På et indledende borgermøde med deltagere fremlagde elever fra kommunens skoler deres bud på, hvad der skulle til, for at gøre Sallingsund Kommune til en endnu bedre bosætningskommune. Det lykkedes at aktivere mere end 250 mennesker i 42 arbejdsgrupper, og mange af de foreslåede projekter er efterfølgende gennemført. heder samt statistiske data, men bør ikke være en detaljeret totalbeskrivelse af kommunen. Planstrategien er ikke et debatoplæg med spørgsmål til borgerne. Den giver udtryk for politikernes forventninger og mål for den fremtidige udvikling. Planstrategien kan opfordre borgerne til at give supplerende input, men bør ikke stille spørgsmål om de grundlæggende strategiske elementer. En grundlæggende visionsdebat bør finde sted som et oplæg til strategien. Der bør ikke lægges op til den i planstrategien. Planstrategiens vision hvor vil vi hen? bør ikke forveksles med kommunens generelle værdigrundlag vedr. administration, drift og forholdet til borgerne. Visionen er et langsigtet udviklingsmål, der handler om hvordan kommunen skal se ud og fungere om fx år, og om hvordan kommunalbestyrelsen/byrådet forholder sig til udnyttelse af styrkepositioner og håndtering af svagheder og problemer. Planstrategien er ikke en del af kommuneplanens hovedstruktur og bør derfor ikke indeholde kommuneplanstof med konkrete retningslinier og præcise arealudpegninger. Men illustrationer, der fx viser byernes indbyrdes relationer, udviklingsretninger for byvækst osv. kan styrke formidlingen af visionerne. Planstrategien kan og skal ikke rumme hele den kommunale virkelighed. Hellere kort og fokuseret end lang og kedelig. Planstrategien er udgangspunkt for den efterfølgende kommuneplan. Derfor bør den forholde sig til de fysiske planlægningsudfordringer. 20

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

Strategi og kommuneplanlægning

Strategi og kommuneplanlægning LANDSPLANAFDELINGEN Strategi og kommuneplanlægning en vejledning VISION MÅL INDSATS Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Strategi og kommuneplanlægning en vejledning Udarbejdet af Miljø- og Energiministeriet

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

Kommuneplan 2009 - Introduktion

Kommuneplan 2009 - Introduktion Kommuneplan 2009 - Introduktion Disposition: Forudsætninger for kommuneplanen Trekantområdets planstrategi og hovedstruktur Koldings egen strategi og hovedstruktur Områdeplanlægning Udviklingsperspektiver

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN

ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN Vestegnssamarbejdet ERHVERVSSTRATEGI FOR VESTEGNEN Projektbeskrivelse for PLAN 09 eksempelprojekt Februar 2007 Plan09 eksempelprojekt Side 1 1. BAGGRUND & HOVEDMÅL Nedenfor beskrives i afsnit 1.1 og 1.2

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Byplanlægning og erhvervsudvikling

Byplanlægning og erhvervsudvikling Byplanlægning og erhvervsudvikling Byernes styrkepositioner som regionale vækstmotorer Holger Bisgaard, Naturstyrelsen, Miljøministeriet Danmark Indhold Virksomhedslokalisering i en globaliseret verden

Læs mere

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien?

Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Hvad kan vi med RUP en og planstrategien? Den regional udviklingsplan Regionens planstrategi. Emner: Natur og miljø, rekreative formål Kultur Erhverv, incl. turisme Beskæftigelse Uddannelse Rolle Sammenhæng

Læs mere

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015

Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Dialogmøder 19. og 26. januar 2015 Planstrategi 2015 Program 19.00 Velkomst v. borgmesteren 19.15 Oplæg om planstrategien v. Anders Rask og Jan Ipland 19.35 Afklarende spørgsmål 19.45 Kaffepause 20.00

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

Introduktion til kommunebranding

Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Introduktion til kommunebranding Kommunernes interesse for branding som kommunikations- og ledelsesstrategi synes at være stigende i disse år. Den øgede opmærksomhed kan

Læs mere

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer

Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Fra driftsledelse til ledelse af strategiske processer Indledning I juni måned 2006 skrev direktionen i Sorø Kommune nedenstående problemformulering i forbindelse med deltagelsen i projektet Strategisk

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation??

Den nye planstrategi. Middelfart 13. april 2010. Timing og Motivation?? Den nye planstrategi Middelfart 13. april 2010 Timing og Motivation?? Fakta Landkommune 90.637 ha. og 63.000 borgere i sommerperioden mange flere (årligt ca. 1 mio. turisme -overnatninger). Sammenlægningskommune

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008

Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008 Vestegnens Planforum, 18. nov. 2008 Bedre borgerdeltagelse Svend Erik Rolandsen og Christina Krog, Plan09 På programmet 1. Borgerinddragelse på automatpilot 2. Borgerinddragelse = kommunikation - diskussion

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi

Udkast pr. 14. feb. 2012. Bygherrevejledning. Værktøj til en bæredygtig byudvikling. Miljø/sundhed. Social/kultur. Erhverv/økonomi Udkast pr. 1. feb. 20 Bygherrevejledning Værktøj til en bæredygtig byudvikling Social/kultur 3 5 Miljø/sundhed 2 1 Erhverv/økonomi 2 Udkast Udkast Introduktion til vejledningen Invitation til samarbejde

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Nye tider nye roller

Nye tider nye roller Mellemby Nye tider nye roller - Mellembyernes udfordringer Et pilotprojekt med Landdistrikternes Fællesråd og byerne Egtved, Glamsbjerg, Gram, Holsted, Ølgod og Ørbæk. Projektets formål er at understøtte

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen

Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen Realiserbarhed Hvordan markedsviden kan inddrages i planlægningen 2 Introduktion Introduktion Byudvikling er en multidisciplinær opgave med mange interessenter og faggrupper Sadolin & Albæks indgangsvinkel

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Landskabsstrategier. som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker. Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet

Landskabsstrategier. som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker. Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Landskabsstrategier som udgangspunkt og ramme for at arbejde med Naturparker Lone Kristensen Skov & Landskab, Københavns Universitet Regulering af arealanvendelsen Effektiv planlægning Planlægning gennem

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020

Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Stevns Kommunes Erhvervspolitik 2014 2020 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 19.12.2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Erhvervspolitikkens opbygning... 4 Kommunale rammevilkår Den fælles platform...

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016

FORANDRING FORANKRING GENNEM STRATEGIPLAN 2016 FORANDRING GENNEM FORANKRING STRATEGIPLAN 2016 INDHOLD INDLEDNING 5 I VÆRDIGRUNDLAG I PRIORITERET RÆKKEFØLGE 6 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II MISSION 7 Mobilitet baseret på en

Læs mere

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20

TAK for donationen Hr. Fond. Fondsansøgninger. Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013. torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Fondsansøgninger Nyborg Idræts Samvirke 17. april 2013 torben@stenstrupogko.dk Tlf. 30 34 46 20 Værktøj til Ildsjæle www.foreningsforlaget.dk Bogens præmisser: Ingen liste over fonde Ingen analyser af

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv.

Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Strategi for implementering af visionen Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave, summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende erhvervsliv. Indhold Indledning...3

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune

Forslag. til udviklingsarbejde i lokalsamfundene - proces for projekt Udvikling i en hel kommune Teknik- og Miljøforvaltningens sekretariat Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4798 Fax +45 8888 5501 Dato: 24. maj 2011 Sagsnr.: 201103042-12

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele

På vej mod Fremtidens Ledelse En udviklingsproces i 3 dele Din partner i fremtidens ledelse På vej mod En udviklingsproces i 3 dele Hvorfor Nogle strømninger i tiden Kompleksiteten i verden vokser dramatisk. Ny teknologi, højere vidensniveau, større mobilitet

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

REALISERING 1 REALISERING

REALISERING 1 REALISERING ERHVERVSKORRIDOREN - SILKEBORG KOMMUNE REALISERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 REALISERING Nedenstående anbefalinger er baseret

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset

Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Værdisæt for talentudvikling i dansk idræt talenthuset Indledning og baggrund Dette værdisæt indeholder værdier for talentudviklingen i Danmark med en række tilknyttede handlingsanvisninger, samt definitioner

Læs mere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere

Aarhus Kommunes Handicappolitik. Aarhus for alle. - en politik for alle aarhusianere Aarhus for alle - en politik for alle aarhusianere Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Vision side 4 Det overordnede mål for Aarhus Kommunes Handicappolitik side 5 Kommunens serviceydelser bygger på

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016

Tydelig effekt i markederne. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi 2013-2016 Tydelig effekt i markederne Formålet med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens strategi Tydelig effekt i markederne er at

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Aktive Byrum Projektstatus 2012

Aktive Byrum Projektstatus 2012 Aktive Byrum Projektstatus 2012 Indhold KMØ ramme Indsatsområde og mål Målgruppe Delprojekter Organisering Mobile faciliteter Kunstneriske indgreb Tidsplan 2013-15 Det aktive byrum 2012 Fagligt netværk

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune

Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Kommuneplanen og detailhandelen i Høje- Tastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune arbejdede med temaet i sidste planperiode, hvor der blev udarbejdet en fælles, regional analyse på tværs af den københavnske

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier!

Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Diskussionsoplæg Dato: marts 2012/hadl Fremtidens Børne- og Kulturchefforening synlighed på de ydre linier og involvering på de indre linier! Børne- og Kulturchefforeningen er en forening af chefer med

Læs mere