Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Professionsbachelorprojekt. It-didaktisk design i historieundervisningen"

Transkript

1 Professionsbachelorprojekt It-didaktisk design i historieundervisningen

2 Professionsbachelorprojekt - it-didaktisk design i historieundervisningen ERFARINGER OG VISIONER JENS ANDERSEN-MØLGAARD University College Lillebælt Læreruddannelsen i Jelling År 2013 Linjefag: Historie & didaktik Vejledere: Jens Aage Poulsen Kirsten Poulsgaard Opgavens anslag: ord inkl. mellemrum Side 1

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Emnebegrundelse Problemformulering Struktur og metode Didaktisk ståsted It-didaktisk design Teori Samfundet stiller krav om it i folkeskolen It i skolen Et dannelsesperspektiv på historiefaget og it Almen dannelse Historiebevidsthed - fagets dannelsesmål Digital dannelse Motivation og læring Flere perspektiver på elevernes læringsudbytte Krav til læreren - Lærerfaglige kompetencer Analyse Baggrunden for mit arbejde i praktik på 3. og 4. årgang Mine mål med it-didaktisk design i praksis årgangs praktik: Tegn på elevernes motivation, læring og udvikling af historiebevidsthed Krav til undervisningen - Elevernes vurdering af min undervisning...29 Side 2

4 årgangspraktik - erfaringer fra 8. klasse: Tegn på elevernes motivation, læring og udvikling af historiebevidsthed Elevernes læringsudbytte og udvikling af historiebevidsthed Krav til undervisningen - Elevernes vurdering af min undervisning Interview med praktikvejleder 4. årgang Konklusion og perspektivering Litteraturliste Bilagsoversigt Side 3

5 1.1 Indledning Da jeg i min 3. årgangspraktik i 2012 modtog et lærebogsmateriale, som jeg kunne huske fra min egen skoletid, blev jeg skuffet. Materialet var 15 år gammelt og bruges stadig i folkeskolen! Inden min 4. årgangspraktik i historie i 8. og 9. klasse i januar 2013 introducerede min praktiklærer mig til opgaven således: Klasserne er meget socialt velfungerende, specielt 8. klasse. Du skal dog være forberedt på, at vi på skolen har alle skolens sociale og faglige udfordringer. Og det er altså langt fra alle elever, der synes, at historie er et vedkommende fag for dem. I historieundervisningen på læreruddannelsen var jeg inden praktikken blevet opmærksom på, at mange elever stadig oplever historietimerne sådan:... læreren gennemgår stoffet og/eller eleverne læser i en grundbog. Bagefter besvarer eleverne skriftligt spørgsmål, der knytter sig til grundbogen en såkaldt: læs og forstå tilgang [Pietras & Poulsen, 2011; Side 115]. Denne form for undervisning i historie har jeg også selv oplevet i folkeskolen og gymnasiet. Det undrer mig virkelig, hvorfor de mange nye digitale medier ikke anvendes mere i undervisningen i dag. Dermed realiserer folkeskolen ikke de potentialer, som en øget anvendelse af it og digitale læremidler giver mulighed for [Baadsgaard Jepsen, 2011]. Derfor er jeg blevet optaget af, hvordan man kan bruge it i skolen og redesigne undervisningen, så den lever op til folkeskolens krav om undervisningsdifferentiering og udfordringer til alle elever. 1.2 Emnebegrundelse I regeringens udspil fra december 2010: Faglighed og Frihed sætter regeringen fokus på udvikling af it i folkeskolen, og det fremgår, at der i 2013 bevilges 500 millioner kroner dertil. I regeringens strategi: It i folkeskolen står der, at... vi skal blandt andet have fokus på, hvordan vi sikrer en fremadrettet it-infrastruktur, der matcher folkeskolens behov, og på, hvordan it kan anvendes pædagogisk, hvor viden leges ind, og hvor der er skræddersyede tilbud til elever med særlige behov [Regeringen, 2010; Side 10]. Visionen er målrettet, men er den også berettiget? Folkeskoleloven sætter fokus på lærerens rolle, der handler om at kunne:...udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle [UVM, 2009a; Side 1] Side 4

6 I historiefagets formål fremgår det, at undervisningen skal...styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder [UVM, 2009b; Side 3]. Derfor vil jeg med denne opgave sætte fokus på, hvordan it-didaktisk design kan bidrage til at øge elevernes historiebevidsthed og motivere eleverne til selvstændigt arbejde. Historiebevidsthed handler om samspillet mellem fortidsfortolkning, nutidsforståelse og fremtidsforventning, og spørgsmålet er, hvordan man som lærer kan skabe en spændende historieundervisning, der gør faget meningsfuldt for alle elever. I sin tilrettelæggelse af undervisningen må læreren søge at gøre det valgte emne/tema vedkommende og dermed motivere eleverne til at beskæftige sig med det. Det forudsætter, at læreren besidder en række kompetencer og kvalifikationer [Pietras & Poulsen, 2011; Side 117]. Hvilke kompetencer skal en lærer skal have for at undervise med it? Er det vision eller virkelighed at anvende it og medier i hverdagens undervisning? Hvordan kan man motivere og aktivere eleverne til aktiv deltagelse? Hvordan kan man i praksis arbejde med it-didaktisk design? Hvilke kompetencer skal man have som lærer? De mange spørgsmål har ledt mig frem til følgende problemformulering. 1.3 Problemformulering Hvilken betydning har anvendelse af it-didaktisk design for elevernes motivation. læring og udvikling af historiebevidsthed og hvad kræver det af læreren? Side 5

7 1.4 Struktur og metode Indledningsvis har jeg kort beskrevet, hvorfor jeg er optaget af at arbejde med it-didaktisk design i historieundervisningen. Jeg vil i opgaven koble mine egne erfaringer fra praksis med afsæt i nyere teori. Desuden vil jeg indledningsvis begrunde, hvorfor det er relevant at arbejde med it i skolen i et samfundsmæssigt perspektivt og redegøre for skolens dannelsesopgave, formålet med historie og begrebet historiebevidsthed. Her anvender jeg Bernard Eric Jensen forståelse af historiebevidsthed og nyere undersøgelser til at belyse begrebets betydning. Med henblik på at analysere elevernes motivation, læring og udvikling af historiebevidsthed inddrager jeg nyere læringsteori. Jeg tager afsæt i Knud Illeris læringsmodel, fordi den giver et godt overblik over kompleksiteten i elevernes læreprocesser. Jeg supplerer med andre læringsteorier af Lev Vygotsky, Rikke Toft Nørgaard samt Mihaly Csikszentmihaly som grundlag for analysen af elevernes motivation, læring og udvikling af historiebevidsthed. Den emperiske del af projektet er hentet dels fra min egen praktik på 3. og 4. årgang, hvor jeg har undervist i historie i 7. og 8. klasse på to forskellige skoler. Desuden inddrager jeg et kvalitativt interview med min praktiklærer på 4. årgang med fokus på it i skolearbejdet, som jeg kobler med nyere empiriske forskningsresultater om vilkår og muligheder for læreres arbejde med it i skolen. Mit projekt handler således om at undersøge betydningen af arbejdet med it-didaktisk design med afsæt i egne praksiserfaringer koblet med teori og empiri. Afslutningsvis diskuterer jeg mine praksiserfaringer relateret til de muligheder og udfordringer, som arbejdet med it og digitale medier medfører i skolen. I følgende model har jeg illustreret min tilgang til opgavens struktur: Side 6

8 1.5 Didaktisk ståsted Som kommende folkeskolelærer, og i det hele taget i lærersammenhæng, er det relevant at tale om lærerens kompetencer til at kunne planlægge, gennemføre og evaluering undervisningsforløb. I den forbindelse har jeg i høj grad ladet mig inspirere af en nyere e-didaktisk læringsmodel [Jackob Pasgaard, 2010]. Ud over at være didaktisk grundig rummer modellen en række muligheder som jeg kan reflektere over i forhold til planlægning og vurdering af gennemført undervisning og egen lærerrolle. Modellen er udviklet af evidencenter i forbindelse med it-indsatsen på de erhvervsrettede videregående uddannelser i , men den kan også sagtens bruges i folkeskolen. Den bygger på den didaktiske trekant: lærer, elev, stof og den didaktiske relationsmodel. Formålet med den e- didaktiske overvejelsesmodel er at give undervisere på forskellige uddannelser og i forskellige fag et overblik over hvilke didaktiske overvejelser, man bør gøre sig i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af forløb med e-læring [Ibid; Side 3] Inden for den e-didaktiske læringsmodel skelner man mellem tre tilgange til e-læring: 1. Instruktivistisk e-læringsform (læreren instruerer eleverne i et fagligt stof, fx gennem tavlegennemgang) 2. Socialkonstruktivistisk e-læringsform (læringen foregår i praksisfællesskabet omkring stoffet) og 3. Radikal konstruktivistisk e-læringsform (læringen tager afsæt i den enkelte elevs afsæt i en problemstilling [Ibid; Side 13]. Side 7

9 I praktikken brugte jeg den e-didaktiske læringsmodel til at planlægge, analysere, vurdere og reflektere over min undervisning. Jeg anvendte fx den instruktivistiske tilgang, da eleverne blev igangsat med arbejdet ud fra en fælles faglig gennemgang af emnet og med bl.a. brug af en selvproduceret video, som jeg præsenterede for eleverne [Bilag 12+13]. Selve arbejdsprocessen foregik med afsæt i den socialkonstruktivistiske læringsform. Der blev arbejdet i grupper (sociale praksisfællesskaber) med afsæt i den enkeltes elevs interesser. Som eksempel på den instruktivistiske tilgang kan nedenstående billede fra min praktik illustrere, hvordan jeg brugte tavlen til at opstille 5 kriterier, som eleverne skulle arbejde med i det efterfølgende projektarbejde. 1 I undervisningen skulle eleverne arbejde med problemstillinger, som de selv skulle vælge og begrunde ud fra målet med undervisningen og det fælles tema. Når eleverne ikke indbyrdes kunne finde løsninger/svar på deres problemstillinger, kunne de søge vejledning hos mig som underviser. Jeg uddyber og analyserer elevernes læringsproces i opgavens del 3. Sammenfattende indgår it som vigtigt element i mit didaktiske ståsted og i mine refleksioner over min lærerrolle og muligheder i relation til elevernes læring. I det følgende uddyber jeg begrebet didaktisk design. 1 Billedet er taget med Iphone fra praktik på 4. årgang. Det illustrerer de kriterier, jeg opstillede som krav til elevernes produkter. Side 8

10 1.6 It-didaktisk design Begrebet it-didaktisk design er et relativt nyt begreb i den danske forskning. Lektor fra Århus Universitet Bente Meyer giver sit bud på en definition af it-didaktisk design:...at beskæftige sig med didaktisk design drejer sig i høj grad om, hvordan undervisere og materiale- og platformsdesignere kan skabe de bedste betingelser for, at de digitale mediers læringspotentialer tydeliggøres og udnyttes [Bundsgaard, 2009; Side 12]. Begrebet opstod i 2008 i forbindelse med forskning om it. Her blev begrebet beskrevet som:...it didaktisk-design handler om at undersøge, hvordan uddannelse, undervisning og læring med it kan tilrettelægges, udføres og evalueres. Med begrebet it-didaktisk design sættes der dermed fokus på at skærme eksempelvis underviserens, lederens og vejlederens praksis og refleksion over it som et fænomen i og et aspekt af undervisning og læring [Meyer, 2011; Side 5]. Nøgleordet i it-didaktisk design, er ordet design. Det omhandler tre centrale kategorier i lærerens planlægningskompetence: 1: Vidensdesignet konkretiserer målene i et læringsindhold, dvs. undervisningens faglige temaer og det faglige stof. Vidensdesignet har endvidere den funktion, at det repræsenterer, strukturerer og differentierer undervisningens indhold hvordan repræsenteres det som eleven skal lære? 2: Læringsdesignet rammesætter de læringsaktiviteter, opgaver og læremidler som faciliterer elevens læreproces hvordan skal eleven lære? og 3: Undervisningsdesignet støtter læreren i at organisere undervisningen i tid, rum og i sociale organiseringer. Hermed sættes et vidensdesign og læringsdesign i spil i bestemte undervisningsmønstre underlagt bestemte differentieringsformer og med inddragelse af bestemte læremidler og evalueringsværktøjer hvordan skal læreren undervise? [Jørgen Hansen, 2012; Side 42] De tre begreber omhandler alle lærerens evne til at kunne planlægge og evaluere undervisning med inddragelse af digitale medier. Der bliver således stillet indirekte krav om, at lærerne skal kunne udvikle it-didaktiske undervisnings design, hvor it ikke bare anvendes teknisk, men hvor it indgår som et didaktisk element i undervisningen. Design-didaktik skal i mine øjne ses som nye teorier og værdier, som lærere kan hente hjælp og vejledning i til at udføre professionelt lærerarbejde. Design-didaktik er et supplement til de klassiske læremidler, og med nye it-redskaber kan læreren bl.a. anvende ældre lærematerialer i nye sammenhænge. Det betyder, at man skal kunne udvikle og producere nye didaktiske læreplaner, som særligt jf. historiefaget, rummer nye muligheder for at producere, vurdere og reflektere over fx de faglige temaer fra historiekanon, som historiefaget bygger på. Man kan bruge Side 9

11 designdidaktik til at reflektere over de fem grundlæggende didaktiske spørgsmål: Hvad skal eleverne lære? Hvad er fagets indhold? Hvem er eleverne? Hvorhen skal vi sigte efter at bringe dem og hvornår? Hvad er fagets formål? [Hansen, 2012; Side 8-9] Læreren skal arbejde med historiefagets faglige aspekt og synliggøre hvilket dannelsespotentiale undervisningen i faget skal sigte hen imod. Med fokus på it-didaktisk design ønsker jeg at vise, hvordan denne tilgang kan være med til skabe de bedste betingelser for gode læringsforløb i undervisningen. Her medtænker jeg folkeskolens krav om undervisningsdifferentiering: Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmidler og stofudvælgelse skal i alle fag leve op til folkeskoleformål og varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger [Egelund, 2010; Side 13]. Det skal understreges at differentiering af undervisningen anses som et princip og ikke en metode. Det skal hjælpe læreren til at overveje de enkelte elevers ståsted og læringspotentialer inden for klassefællesskabet. Med it-didaktisk design har jeg fra praktik oplevet en høj grad af differentieret undervisning, og jeg mener, at man med begrebet it-didaktisk design kan medtænke undervisningsdifferentiering som en naturlig del i planlægningen. I historiefaget kan læreren ved hjælp af it og andre medier endvidere arbejde med ældre læremidler og teksters indhold og udvikle nye læringsdesigns, som motiverer og aktiverer eleverne i undervisningen. Det handler om at arbejde/didaktisere historiebevidsthed, og at læreren er i stand til at relatere det faglige indhold/temaer til elevernes livsverden, så indholdet bliver relevant for eleverne. Side 10

12 2.1 Teori I dette afsnit præsenterer og udfolder jeg de teorier og forskningsresultater, som jeg vil anvende i analysen af empirien. 2.2 Samfundet stiller krav om it i folkeskolen Digitale medier rummer både en lang række udfordringer, men også muligheder i lærerens planlægning af undervisning. En af fordelene ved at inddrage digitale medier er, at de gør det muligt at repræsentere den fulde kommunikationsvirkelighed [ ] og afspejler det samfund, vi hører til i, og det liv, vi skal leve uden for skolen [Helm, 2009]. Det er centralt i det moderne videnssamfund, at børn og unge opnår evne til at håndtere de mange nye komplekse digitale kommunikationsformer og tekstformer indenfor web 2.0. Det fremgår også gennem PISA-undersøgelser, at danske elever fejler i test i læsning på elektroniske medier (2009). Countries mean scores on this task were generally closely aligned with their overall means on the digital reading assessment, with only Denmark (performing considerably more weakly on this task [Pisa, 2009; Side 110]. Elever har brug for at kunne udvikle hensigtsmæssige strategier til læsning, kritisk søgning og ansigtsløs kommunikation med it. Trods de unges store forbrug udvikler de ikke deres refleksive og analytiske it-kompetencer af sig selv. Sådanne strategier må derfor udvikles i en faglig kontekst i skolen. I forskningslitteratur kan man læse om ændringer i de traditionelle elevroller og kendte læringsmiljøer i skoler og institutioner. Således aktualiseres eksempelvis begrebet uformel læring i forhold til it, hvilket udløser korrektioner og en udvidelse af vores traditionelle didaktiske kategorier i forhold til undervisningsplanlægning. Elevers kompetencer og ofte intuitive tilgange til ny teknologi og nye tekstformer opfattes i dette elevsyn som en ressource, men hvordan kan det tænkes ind i en overvejende traditionel og formel undervisningssammenhæng, og hvilke implikationer får det for både læreren og eleven som didaktisk designer? [Fink Lorentzen, 2012; Side 1]. Derfor må man som lærer overveje, hvordan man kan indrage elevernes forskellige it forudsætninger og kompetencer i undervisningen. Side 11

13 2.3 It i skolen I en ny undersøgelse lavet af EVA konkluderes der, at læreren skal blive bedre til at opstille mål for undervisningen. Altså hvorfor skal eleverne lære det, de skal? At læringsmål er underforståede, er ikke ensbetydende med, at eleverne ikke lærer noget, men forskning viser, at elever generelt lærer mere, når læringsmålene er tydelige styringsredskaber for både elever og lærer. [Nielsen, 2013; Side 1]. Rapporten er tydelig i forhold til, hvad det betyder at sætte mål for elevernes læring. Eleverne lærer mest uanset deres faglige niveau, hvis de er bevidste om, hvad de skal lære. Forskningsrapporten læner sig op af Hilbert Meyers 10 kendetegn på god undervisning:...klar strukturering af undervisningen med tydelig sammenhæng mellem mål, indhold og metoder [Nielsen, 2013; Side 1]. Det er vigtigt at medtænke i den e-didaktiske model og i arbejdet med it, så eleverne ved, hvad it skal bruges til, hvorfor og hvordan. Jeg har både på 3. og 4. årgang fået indsigt i, at tydelige mål på tavlen har afvejet mange af elevernes tvivlspørgsmål. Som min praktiklærer på 4. årgang kommenterede i et interview: Eleverne er helt bevidste om, hvad de skal det kan man tydeligt mærke [Bilag 8]. Det er en diskussion i folkeskolen, om it og digitale medier skal være et mål i sig selv, eller om det er et middel som andre læremidler. Jeg er gennem studiet og praktikken blevet mere bevidst om, at it kun er et redskab og at det aldrig bliver et mål i sig selv- jf. Jeppe Bundsgaards undersøgelser, hvor han til Alineas konference om den digitale strategi for folkeskolen forklarede overfor danske folkeskolelærere at...it hurtigt går hen og bliver mål for den undervisning, hvor tanken skal vendes om; it skal kun bruges som et redskab til at understøtte læring 2. It rummer mange muligheder, men hvor meget og hvordan kan it bruges i historie, og hvad betyder digital dannelse? Det er det, jeg vil undersøge nærmere. 2.4 Et dannelsesperspektiv på historiefaget og it I forhold til begrebet dannelse vil jeg fokusere på tre perspektiver som omhandler: Den almene dannelse, historiefagets dannelsesmål og den digitale dannelse. Jeg vil starte med at tage udgangspunkt i den almene dannelse i et samfundsmæssigt perspektiv. Hvad er det, vi gerne vil have eleverne skal kunne, når de afslutter 9. klasse i folkeskolen? 2 It og dansk ved Dansklærerforeningens jubilærumskonference Side 12

14 2.4.1 Almen dannelse I Folkeskolens Formålsparagraf udtrykkes skolens dannelsesformål (her i gengivet kort form): 1. stk 1:... give eleverne kundskaber og færdigheder 1, stk 2: skal udvikle arbejdsmetoder og skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst 1, stk. 3: skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. [Folkeskoleloven, 2009; Side 3]. Skolens formålsparagraf dækker et kategorialt dannelsessyn [Klafki, 2001; Side 80.81], hvor det materiale dannelsessyn er tydeligst i 1,1, det formale dannelsessyn i 1,2, og i 1,3 sættes skolens dannelsesopgave i et etisk og samfundsmæssigt perspektiv. Klafki beskriver den kategoriale dannelse som den dobbeltsidige åbning, hvor eleven åbner sig for verden og verden åbner sig for eleven. Ifølge Klafki skal elever udvikle selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet for at kunne forstå og deltage i et demokratisk samfund. Folkeskolens overordnede formål er afsættet for at se nærmere på historiefagets dannelsesformål. Historiefagets nye fagmål og indførelsen af kanon kom i forbindelse med Ungdom og Historie i Danmark, som er en meget omfattende undersøgelse ledet af Vagn Oluf Nielsen. Her var elever og 1250 lærere blevet afspurgt om deres syn på: 1) de unges historiebevidsthed og historiesyn, 2) deres viden om og interesse for historien, 3) deres historieundervisning og dens laerere, 4) deres overordnede politiske holdninger og 5) deres mening om en raekke aktuelle, politiske [Henning Work, 2001]. Det fremgik af undersøgelserne, at elever der forlod folkeskolen var historieløse, og at historieundervisningen ikke kvalificerede elevernes historiebevidsthed. Det betød, at der kom en stor debat blandt historikere, skolefolk og politikere om historiebevidsthedsbegrebet og historiefaget i folkeskolen. Diskussionen handlede om, hvorvidt historefaget skulle være et dannelsesfag med historiebevidsthed som omdrejningspunkt, eller om eleverne primært skulle have kundskaber, kronologisk overblik og viden om den danske kulturarv. Det var med andre ord historiefagets identitet, der blev diskuteret. Diskussionen gik på historiefagets betydning både ud fra en uddannelsesorienteret - og en dannelsesorienteret skoleforståelse. Side 13

15 2.4.2 Historiebevidsthed - fagets dannelsesmål Formålet med undervisningen er at udvikle elevernes kronologiske overblik, styrke deres viden om og forståelse af historiske sammenhænge og øve dem i at bruge denne forståelse i deres hverdags- og samfundsliv [UVM, 2009b; Side 3] Jf. formålet for historiefaget bliver det min læreropgave at skabe en historieundevisning, som relaterer sig til elevernes livsverden, således eleverne kan bruge deres historiefaglige viden til at kunne forstå og begå sig i et samfund Historie er bygget op omkring 29 kanonpunkter, som er udsendt af Undervisningsministeriet. VK-regeringen indførte i en historiekanon for folkeskolen. Formålet med kanonen var at skabe et forøget fokus på, at elever skulle have kronologisk overblik og kende de vigtigste historiske begivenheder, men der var også et ønske om fælles standarder for undervisningen, så fremskridt og kvalitet bedre kunne måles. Historiekanonen blev til i en tid, hvor der var generel fokus på at definere danskhed, blandt andet via historien [Yding Brunbech]. Kanonpunkterne er obligatoriske for lærerens historieplanlægning. De 29 temaer skal forstås som vigtige begivenheder, forløb, sammenhænge og brud eller genstande/hændelser, der har betydning for elevernes udvikling af historiebevidsthed. Udgangspunktet for regerigens udspil til kanon er, at det:...er regeringens opfattelse, at elever i folkeskolen ikke i tilstrækkelig grad er fortrolige med fortællingerne fra Danmarks historie, og at de ikke har tilstrækkeligt kendskab til andre nationers historie. Som noget nyt vil regeringen indføre en historiekanon [Pietras, 2010; Side 2]. Folkeskolen.dk har lavet en undersøgelse fra 2012 om lærerens brug af disse kanonpunkter. Heraf fremgår det, at: Halvdelen af dansk- og historielærerne opfatter litteratur- og historiekanonen for folkeskolen som en inspirationskilde og føler sig ikke forpligtet til at undervise i de kanoniserede forfattere og begivenheder [Ravn, 2012]. Mange lærere vælger indholdet i historiefaget ud fra elevernes forudsætninger og interesser. Det vil sige, at mange lærere tager mere afsæt i et formalt dannelsessyn end i et kategorialt dannelsessyn. I relation til it i historieundervisningen har der siden 1993 været formuleret krav om, at it skulle inddrages i alle fag. Så hvad er historielærerens opgave i denne sammenhæng? Kort sagt mener jeg, det handler om, at læreren skal kunne igangsætte nogle læringsprocesser med inddragelse af digitale medier, som aktiverer og motiverer eleverne, så de udvikler historiebevidsthed. Om historiebevidsthed skal historieundervisningen:...styrke elevernes historiske bevidsthed og identitet og give dem indsigt i, hvordan de selv, deres livsvilkår og samfund er historieskabte, og give dem forudsætninger for at forstå deres samtid og reflektere over deres handlemuligheder. [UVM, 2009; Side Side 14

16 3]. Adskillige forskere skelner mellem historisk bevidsthed og historiebevidsthed. I Historiedidaktik i Norden 9 præsenteres flere forskellige sammenhænge og måder at forstå begrebets indhold og betydning. Herfra har jeg valgt definitionen af historiedidaktikeren Bernard Eric Jensen, der anvender et bredt historiebegreb: Historiebevidsthed må forstås som en begrebsliggørelse og italesættelse af et sagforhold, nemlig at der i levet menneskeliv (og dermed samfundsliv) indgår samspil mellem menneskers fortidsfortolkninger, samtidsforståelser og fremtidsforventninger. [...] [Bernard Eric Jensen, 2012; Side 16]. Undervisningen i historiefaget må således søge at udvikle og skabe rammer for, at eleverne udvikler en historiebevidsthed, som gør dem i stand til at reflektere over livsværdier. I del 3 vil jeg analysere elevernes udvikling af historiebevidsthed, herunder om de digitale medier har bidraget hertil. I forlængelse af historiebevidsthed har jeg også forsøgt at sætte fokus på, om eleverne er i stand til at forholde sig kritisk overfor de digitale medier, da internettets ressourcemuligheder er mere eksploderende i dag end nogensinde før:... den enorme mængde af ressourcer stiller ikke blot nye krav til, hvad eleverne skal arbejde med. Det stiller også nye krav til, hvordan elever og lærere skal arbejde, og hvilke overvejelser de skal gøre sig undervejs. [Gynther, 2010; Side 16] Da jeg første gang præsenterede kildekritik for mine elever i 7. klasse, blev jeg af flere elever mødt med kommentarer som: Hvad skal vi bruge det til? Det gider jeg ikke lære noget om! Det er kedeligt! Med de kommentarer er jeg blevet bevidst om, at elever kan have svært ved at forholde sig til online digitale tekster og materialer. Hele tanken med digitale medier bygger ikke kun på at motivere og engagere eleverne i undervisningen, men at de også lærer at forholde sig til digitale tekster. På den ene side står skolefagligheden, som gerne skal læres. På den anden side står eleverne, der også vil underholdes. På sidelinjen står didaktiske eksperter, der ved, hvad der er godt [...] ligesom de påviser, at elever fx har svært ved at søge på nettet [Bundsgaard, 2005; Side 173]. Jeg ser det derfor som et mål at udvikle elevernes kildekritiske kompetencer som led i deres udvikling af historiebevidsthed i skolen. Det bliver derfor en nødvendighed at arbejde med elevernes kildekritiske forståelse af digitale kilder. Kilder kan være alt, der indebærer informationer af den ene eller anden art og som kan belyse et relevant tema/emne. Kildekritikkens fokus:...handler om at afklare, til hvad og hvordan vi kan bruge det historiske spor som kilde i vores historiske undersøgelse [Pietras & Poulsen, 2011; Side 36]. I den analytiske del belyser jeg, hvordan jeg har forsøgt at udvikle elevernes kildekritiske forståelse i forhold til både det fælles arbejde på klassen og den problemstilling de i grupper har søgt at finde svar på over internettet. Side 15

17 2.4.3 Digital dannelse Ifølge David Buckingham, som er en af de ledende internationale forskere på området om unges brug og interaktioner af it og medier, skal eleverne være:...i stand til at metareflektere over interaktionen med andre aktører og over de multimodale virkemidlers betydning. De skal også kunne forstå, hvordan handling og virtuelle miljøer er sammenvævede, og hvorledes de bliver konstitueret af hinanden. [Meyer, 2011; Side 19]. Andre teorier bygger videre på tanken om at udvikle elevernes digitale dannelse, som handler om:...at omfatte den livslange evne til at kunne fungere og handle i det 21 århundredes netværkssamfund. [...] da digital dannelse er fundamental for alle samfundsborgere. [Ibid; Side 19]. Dette perspektiv på dannelse fortæller mig, at digital dannelse er noget man aldrig bliver færdig med at udvikle, men at man gennem hele livet skal udvikle disse kompetencer. Jeg vælger at fremhæve tre digitale kompetencer, som jeg mener er relevante. 1: Digital kompetence de basale færdigheder, der kræves for at kunne lære og foretage bestemte operationer gennem learning by doing. 2: Repertoire af digitale anvendelser basal indsigt og handle- strategier, der tillader modifikation af praksis baseret på kritisk refleksion og transfer af viden og best practices mellem digitale løsninger i det digitaliserede miljø. 3: Digital transformation evnen til at meta-reflektere over og integrere kreativitet og innovation, der tillader forandring af de grund- læggende præmisser for handling og handlemønstre i et digitaliseret miljø. [Ibid; Side 19] I del 3 vender jeg tilbage til om mine elever opnåede disse kompetencer. Sammenfattende er det udfordringen at udvikle elevernes historiebevidsthed samt digitale dannelse, så deres selvbestemmelse, medbestemmelse og solidaritet i et samfundsperspektiv kvalificeres. I det følgende afsnit vil jeg derfor fokusere på begreberne motivation og læring, da det er afgørende forudsætninger for elevernes udvikling og dannelse. 2.5 Motivation og læring I praktikken har jeg erfaret at elevernes motivation øges, når de får mulighed for selv at gå på opdagelse bl.a. gennem brug af internettet. Jeg har taget udgangspunkt i Knud Illeris læringsmodel, fordi den giver et godt overblik over læringsdimensioner [Illeris, 2006]. Illeris taler om tre dimensioner: en kognitiv dimension (indhold), en psykodynamisk dimension (motivation) og en social og samfundsmæssig dimension. Illeris` læringsmodel viser det komplekse samspil, der foregår mellem indre og ydre processer i en læringsproces. Der er tale om en indre proces hos den enkelte elev (kognition og motivation), og om en ydre proces, en samspilsproces, hvor læreren eller andre elever Side 16

18 kan forstyrre de indre processer og dermed bidrage til at støtte og udfordre den enkelte elevs kognitive strukturer og motivation. Eleverne konstruerer selv deres forståelse (indre proces), og deres motivation og interesse er afgørende for, hvad de får ud af undervisningen. Læreren (og klassekammeraterne) har stor betydning i samspilsprocessen (ydre proces), og det er her læreren kan støtte og udfordre den enkelte elev gennem relationsarbejde og kommunikation. Som lærer må man derfor tænke i alle tre læringspunkter, når man planlægger, gennemfører og evaluerer undervisningen og elevernes læreprocesser. Illeris henviser til Vygotsky ift elevernes forskellige læringsforudsætninger. Vygotsky taler om: Zonen for den nærmeste udvikling som afstanden mellem det faktiske udviklingsniveau, bestemt ved selvstændig problemløsning og det potentielle udviklingsniveau, bestemt ved problemløsning under voksen vejledning eller i samarbejde med kompetente jævnaldrende [Mette Guldbrandsen, 2006; Side 248]. Ifølge Vygotsky er det ikke nok kun at se på den aktuelle zone, man må også interessere sig for udviklingsmuligheden, potentialet, dvs. den nærmeste udviklingszone. Vygotskij arbejder med begrebet mediering, hvor læreren kan støtte eleven i at udføre det, som han/hun ikke kan gøre selv, men har potentiale til næsten at kunne selv. Undervisningen må derfor tage udgangspunkt i elevernes zoner for nærmeste udvikling, hvilket er en stor udfordring i forhold til at arbejde med historiekanon i historie. Mine erfaringer er, at man som lærer får stort kendskab til eleverne ved at snakke med dem enkeltvis og i mindre grupper. På den måde kan man finde ud af, hvad den enkelte elev kan (kognitivt), hvad eleven er interesseret i (motivation), og hvem eleven godt kan lide at arbejde sammen med i klassen (samspil). Gennem forskellige opgaver og aktiviteter i klassen lærer man eleverne bedre at kende og gennem elevsamtaler, hvor læreren lytter og forsøger at forstå den enkelte elevs behov, kan man få mere at vide om den enkelte elevs forudsætninger. Her skal læreren fokusere på elevens indre betingelser og imødekomme hans/hendes behov for at blive hørt, men også de ydre betingelser, altså hans/hendes trivsel i fx klassen for at se, hvordan man som lærer kan støtte eleven. Hvordan kan jeg se, om jeg har udviklet min egen lærerrolle? Det kunne jeg i høj grad gennem individuelle elevsamtaler, hvor eleverne gav udtryk for blandt andet: du er nærværende, god til at lytte og forstå mine spørgsmål, god til at vejlede og hjælpe os i gang. [Bilag 4] I forhold til et kategorialt dannelsessyn er opgaven så at åbne eleven for verden og åbne verden for eleven. Side 17

19 2.6 Flere perspektiver på elevernes læringsudbytte Jeg har valgt at supplere Illeris og Vygotskys beskrivelser med andre perspektiver på læring, særligt med hensyn til hvordan it-didaktisk design kan bidrage til at øge elevernes motivation og læringsudbytte. Jeg har bl.a. læst Rikke Toft Nørgaards pointer om, hvordan læring opstår i interaktionen og inventionen med brug af digitale medier. Desuden inddrager jeg teori om flow i forhold til motivation og læring, og endelig inddrager jeg Lars Qvortrups fire videns- og læringsniveauer i forhold til læringsudbytte. Med dette afsæt vil jeg i del 3 analysere og vurdere elevernes motivation, læring og udvikling af historiebevidsthed samt min egen undervisning i historie med anvendelse af it-didaktisk design. Et nyt perspektiv på læringsdesign og it Som nævnt er jeg blevet inspireret af Rikke Nørgaard, som forsker og underviser i it-didaktisk designs på DPU Århus. It skal skabe rum for lyst til læring [Nørgaard, 2013: Designteori 3.2]. Hun siger om læring: Gør man indholdet så spændende for eleven, at eleverne slet ikke kan lade være med at spille spillet, så opnår man læring på helt nye måder, som tydeligt motiverer eleven i arbejdsprocessen [Ibid] En stor del af teorien er baseret på læring gennem computerspil, men den indeholder også perspektiver, som kan anvendes i arbejdet med it-didaktisk design. Nørgaard er optaget af, hvordan man bevæger sig fra at lære for at vide til at lære for at kunne praktisere. Det vil sige, at vi i stedet for at lære af medierne skal lære med medier. Så hvad vi i højere grad bør gøre, hvis vi vil udvikle it didaktiske design, der understøtter udviklingen af innovative kognitive kompetencer, er ikke at tænke læring gennem medier, men begynde at tænke læring som interaktion læring sker fordi interaktionen er så sjov og engagerende, at man ikke kan lade være med at lære. [Ibid] Personligt er jeg dybt optaget af denne teori, da jeg af egne livserfaringer har oplevet, at læringen kommer, hvis drivkraften (motivationen) er til stede. Nørgaard taler i sin kilde om, at et godt didaktisk design indeholder opslugende interaktioner, engagerende invitationer, givende og værdsatte praksisfællesskaber, sammensmeltning af faglig viden med faglig praksis samt kompleksitet, muligheder og åbne valg. Et godt design er opbygget, så opgaven i sig selv for eleven er spændende og vækker lyst til fordybelse. [Ibid] Det er spændende visioner. It-didaktisk design skal altså skabe rum for, at eleverne lærer at anvende viden som udøvende praktikere. Med det mener jeg, at vi ikke skal lære elever begrænsede færdigheder, men at eleverne skal lære, fordi det er livsvigtigt for dem i forskellige kontekster. I undervisningssammenhæng skal det forstås sådan, at undervisningen skal invitere til en praksis, der kræver viden og færdigheder. Eksempelvis kan det være at Side 18

20 skulle udarbejde et produkt med ny teknologi, og at man så lader det være op til eleverne at finde ud af, hvordan teknologien kan bruges. Dermed inviterer man elevene ind i et spændende univers, hvor de ikke kan sige nej, da det bliver vigtigt for dem at få viden for at kunne praktisere (= producere sit produkt). Det er det jeg har forsøgt i praktikken gennem arbejdet med bl.a. produktion af billedvideoer.... hvor vi sjældent er motiverede for at lære enkeltstående svar eller fakta, lære gennem repetition og udenadslære, gennem anvisning og påbud eller gennem standardiserede tekster og lektier, er vi ofte dybt engagerede og motiverede, når vi på egen hånd forsøger at lære at mestre og tilegne os viden om digitale designs. [Nørgaard, 2013: Design teori 3.3]. Netop dette er min pointe, og det som hele min vision med itdidaktisk design er. Altså om jeg som lærer kan skabe engagerende, motiverende og aktiverende undervisning, der giver eleverne lyst til at lære mere eller vide mere for at kunne praktisere. På den måde kan man måske gøre op med den klassiske historieundervisning, der hovedsageligt arbejder ud fra en læs og forstå tilgang. I forlængelse af ovenstående har jeg også været inspireret af Flow-teorien. Begrebet flow stammer fra den positive psykologi, og begrebet er beskrevet af Mihaly Csikszentmihaly. Han beskriver begrebet flow som:... den optimale oplevelses tilstand, hvor folk engagerer sig så meget i en aktivitet, at alt andet synes uden betydning [Lund Jensen, 2006; Side 18] Flowmodellen viser, hvordan opgavernes sværhedsgrad og elevernes forudsætninger og kompetencer skal balanceres, hvilket er en anden måde at beskrive den nærmeste udviklingszone på. Når man arbejder ud fra et flow-princip, er det vigtigt, man som lærer sørger for, at eleverne modtager hurtig feedback i deres arbejde (jf. krav til læreren). Jeg anvender et flow-iagttagelsesskema i del 3, som jeg har udarbejdet på baggrund af flow-modellen. Skemaet bruges til at iagttage elevernes motivation, og hvad der påvirker dem i undervisningen. For at kunne belyse om eleverne har udviklet historiebevidsthed i min undervisning har jeg i næste afsnit valgt at inddrage en kort beskrivelse af Lars Qvortrups fire videns- og læringsniveauer. Side 19

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk

LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING. Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk LÆREMIDLER STØTTE OG UDVIKLING Lektor, ph.d. Bodil Nielsen bon@cvukbh.dk Læremidler og undervisningsmidler Et ræsonnement om læreres behov i en uophørlig omstillingstid. Læremidler er også undervisningsmidler

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

SFO pædagogik skal frem i lyset

SFO pædagogik skal frem i lyset SFO pædagogik skal frem i lyset Af Niels Brockenhuus, pædagogisk konsulent SFOerne har eksisteret i 25 år og næsten alle landets kommuner har indført SFOer. De er nævnt nærmest som et appendiks i folkeskoleloven

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger

Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Åløkkeskolen marts 2015 Uddannelsesplan praktikniveau I for Åløkkeskolen 2015-2016. Praktiske oplysninger Kong Georgs Vej 31 5000 Odense Tlf:63 75 36 00 Daglig leder: Hans Christian Petersen Praktikansvarlige:

Læs mere

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling

Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling Det dialogiske læringsrum -refleksion, repetition og videndeling DUNK 2012 Program Læringsforståelse Baggrund for øvelsen Øvelsen i praksis Studerendes feedback Diskussion Samspilsproces Læringens fundamentale

Læs mere

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN

Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN Portfoliomodellen: - Læring mellem praksis og teori i diplomuddannelserne Af lektor Katrine Schumann og lektor Anni S. Pedersen, pædagoguddannelsen, UCN - Jeg forventer at få noget teori koblet på det,

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC

Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Hvilke didaktiske overvejelser må dansklæreren gøre sig i forhold til digitaliseringen? Rasmus Fink Lorentzen, lektor, CELM, VIA UC Didaktikkens forandring Nye udfordringer for dansklæreren Multimodalitet

Læs mere

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse

19.7 ALMEN PÆDAGOGIK. Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse 19.7 ALMEN PÆDAGOGIK Mål for læringsudbytte skal opnå kompetencer inden for pædagogisk virksomhed i offentlige og private institutioner, hvor uddannelse, undervisning og læring

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik.

Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Undervisningsplanlægning Videopræsentationer i matematik. Overordnede betragtninger - Klassetrin og fag: 4. klasse matematik - Formål: Styrke eleverne i deres repræsentationskompetence. - Stikord til motiverende

Læs mere

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram

Lærerstuderendes Landskreds. Principprogram Principprogram Målet for Lærerstuderendes Landskreds er at være medskaber af den bedste uddannelse af lærere til folkeskolen. Vi ønsker gennem læreruddannelsen at skabe professionelle folkeskolelærere

Læs mere

Historiebevidsthed i undervisningen

Historiebevidsthed i undervisningen Historiebevidsthed Historiepraktik projekt Af Jimmie Winther 250192 Hold 25.B Vejl. Arne Mølgaard Historiebevidsthed i undervisningen I dette dokument vil jeg først angive den definition af historiebevidsthed

Læs mere

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune

Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune Pædagogisk Digitaliseringsstrategi for Skolerne i Fredensborg Kommune BØRN, KULTUR OG SUNDHED 1 Indledning Vi lever i en tid, hvor samfundet i høj grad er præget af digitalisering. Digitale medier og værktøjer

Læs mere

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted

Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Skolens uddannelsesplan som læreruddannelsessted Krogårdskolen Adresse Skoleager 1, 2670 Greve Webadresse: www.krogaaardskolen.dk Telefon: 43 97 31 35 Kontaktoplysning generelt: krogaardskolen@greve.dk

Læs mere

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted

Sankt Annæ Gymnasium. Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164. Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium Uddannelsesplan for Sankt Annæ Gymnasium Navn og kontaktoplysninger til praktikansvarlig Merete Emcken me@sag.dk Tlf : 36140164 Skolen som uddannelsessted Sankt Annæ Gymnasium er København

Læs mere

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre

Kodeks for god pædagogik HANSENBERG. Lad os gøre en god skole bedre Kodeks for god pædagogik HANSENBERG Lad os gøre en god skole bedre Eleverne oplever lærere, som arbejder tæt sammen og involverer eleverne 2 På HANSENBERG lægger vi vægt på, at al undervisning skal være

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15

Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Uddannelsesplan for 1. og 2. års praktikanter ved læreruddannelsen på Østervangsskolen 2014-15 Kultur og særkende for Østervangsskolen Historie og organisation Østervangsskolen er bygget i 1956 og ombygget

Læs mere

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015

Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplan for Frederikssund Syd 2012 2015 Udviklingsplanen skal sætte et strategisk fokus og bruges som et dialogværktøj, der danner rammen for en fælles retning for Frederikssund Syd. Der er udmeldt

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Læring i teori og praksis

Læring i teori og praksis Læring i teori og praksis Modul 2 Ph.d. i psykologi Email: rstelter@ifi.ku.dk 1 Program for dagen (Formiddag med eftermiddag med Helle Winther) kl. 09.15 Kl. 09.30 Kl. 10.45 Kl. 11.00 Kaffe og morgenbrød

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Novelleskrivning med IBog

Novelleskrivning med IBog Novelleskrivning med IBog AD-ugen 2013 Katrine Ellen Rasmussen 30110709 Josephine Lunøe 30110726 Anne Sonne Mortensen 30110715 Indholdsfortegnelse Lærervejledning... 3 Undervisningsforløb... 4 Dannelses-

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier:

Elevens mål Elevens mål vil afhænge af det eleven udfordres med og målene kan deles i følgende tre kategorier: Den 19. januar 2015 Elevcoaching Elevcoaching er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort

Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var engang i Søby: Faget, Fælles mål og Junior P c kørekort Der var en gang i Søby Dette projekt henvender sig til fagene historie, samfundsfag, geografi og dansk i udskolingen. Hensigten med projektet

Læs mere

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC

Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Hvad er it-didaktik - og hvilken rolle spiller den? Lektor Rasmus Fink Lorentzen, VIA UC Baggrund Udviklingsarbejde Fagbogsforfatter Videnmedarbejder Nysgerrig Lærer Underviser i læreruddannelsen Didaktikkens

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Diplomuddannelse er ikke en privat sag

Diplomuddannelse er ikke en privat sag Transfer fra diplomuddannelse - en pædagogisk ledelsesopgave Anne-Birgitte Rohwedder. Pædagogisk leder på Randers Social - og Sundhedsskole. Master I pædagogisk udviklingsarbejde fra DPU, Aarhus Universitet,

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK.

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. PRAKTIKBESKRIVELSE 2. OG 3. PRAKTIKPERIODE, DAGTILBUDSPÆDAGOGIK. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet:

Læs mere

Hvad skal eleverne lære og hvorfor?

Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Hvad skal eleverne lære og hvorfor? Af Karina Mathiasen Med indførelse af Folkeskolereformen og udarbejdelse af Folkeskolens nye Fælles Mål er der sat fokus på læring og på elevernes kompetenceudvikling.

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION

Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION VISION Skolen'på'Nyelandsvej& MISSION Vores mission er, at hvert eneste barn udvikler livsduelighed i samtid og fremtid at de kan skabe sig et meningsfuldt liv i egne øjne og i omverdenens, som barn og som voksen

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk

PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016. www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 www.ucsj.dk PRAKTIKNIVEAU II LÆRERUDDANNELSEN UCSJ LU 2013 2015/2016 Praktik omhandler (1) den praktisk/pædagogiske dimension, der retter sig mod

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse Pædagogisk diplomuddannelse INNOVATION I UNDERVISNING Mål for læringsudbytte Uddannelsen retter sig mod at videreudvikle lærernes didaktiske kernefaglighed, ved at give lærerne bedre forudsætninger for

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole

Mit liv Min læring. Understøttende undervisning. Birkerød Skole Mit liv Min læring Understøttende undervisning Birkerød Skole 2 Mit liv min læring Mit Liv - Min Læring er en helt ny måde at tænke undervisning på. ML-ML er understøttende undervisning for vores elever

Læs mere

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik

Studieordning 2015-2016 Læreruddannelsen UCC Blaagaard/KDAS, Bornholm og Zahle 23-08-2015. Bilag 3: Praktik Bilag 3: Praktik Modulbeskrivelser PRAKTIK... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU I... 2 MODUL: PRAKTIK NIVEAU II... 4 MODUL: PRAKTIK NIVEAU III... 6 Tilrettelæggelse af prøver i praktik på niveau I, II og III...

Læs mere

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014

Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Bestyrelsen Skørbæk-Ejdrup Friskole Ejdrupvej 33, Skørbæk 9240 Nibe Eksternt tilsyn med Skørbæk-Ejdrup Friskole 30.03.2014 Tilsynet med Skørbæk-Ejdrup Friskole, skolekode 831 006, er foretaget af chefkonsulent

Læs mere

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333

Handleplan for implementering af tablets. 1. Vision. Læringsmiljøer. Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 Handleplan for implementering af tablets Notatets formål er at beskrive de pædagogiske visioner, mål og indsatser, der er tabletprojektets omdrejningspunkt. Notatet beskriver således fra en pædagogisk

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Vision for læring og dannelse

Vision for læring og dannelse 13-32036 / April 2014 Børn og Unge Svendborg Kommune Indledning Udvalget for Børn og Unge har beskrevet deres vision for læring og dannelse i Svendborg Kommune. Visionen er en ledestjerne, som arbejdet

Læs mere

Undervisning. Verdens bedste investering

Undervisning. Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Undervisning Verdens bedste investering Lærerne har nøglen The principles show how important are design and the orchestration of learning rather than simply providing

Læs mere

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet

Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Aarhus Universitets politik for kvalitetsarbejde på uddannelsesområdet Formål med kvalitetsarbejdet Kvalitetspolitikken har til formål at etablere et fælles værdigrundlag for kvalitetsarbejdet på uddannelsesområdet

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Hvor skal folkeskolen evalueres hen?

Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Hvor skal folkeskolen evalueres hen? Om intern evaluering i skolens hverdag Af Signe Holm Larsen Intern evaluering hvad og hvorfor? Nyt om evaluering i folkeskoleloven Fra høringsforslag af 17.10.05: 13,

Læs mere

OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1

OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN. Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 OM AT ANVENDE OG INDDRAGE EKSTERN VIDEN Ellen Brinch Jørgensen VIA UNIVERSITY COLLEGE 1 HOW It works 3 ledelseskapaciteter Hvordan det skal gøres i praksis At inddrage og ANVENDE relevant VIDEN (forskningsviden/erfaringsviden/data

Læs mere

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel

Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategi for alle børn og unges læring, udvikling og trivsel Strategiens tre kerneområder Læring Udvikling Trivsel Børn og unges alsidige og personlige udvikling Strategi for alle børn og unges læring,

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse.

Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Læreplan Et overblik over sammenhængen mellem Renovations vision og faget natur/tekniks faglige undervisningsformål i 3.-6. klasse. Danmark uden affald i 2022 er regeringens udspil. Den er Renovation med

Læs mere

Mål og evaluering i børnehøjde

Mål og evaluering i børnehøjde Mål og evaluering i børnehøjde Refleksion Mål Kriterier Portfoliopædagogik og praksis Et eksemplarisk forløb? Helle Frost CFU Aalborg d. 20.9.10 Synliggørelse Medindsigt Medinddragelse Bevidsthed Medansvar

Læs mere

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan

ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan ungdomsuddannelsen Dialogbaseret elektronisk undervisningsplan Personlige mål Afdækning Praktik Kompetencebevis Sociale mål Personlige data Faglige mål Indhold Forord... 4 Materialets idégrundlag... 4

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter

Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Stenhus Kostskoles uddannelsesplan for praktikanter Nedenstående beskriver skolens plan for praktikanter. Denne uddannelsesplan er i overensstemmelse med kpetencebeskrivelsen for den pågældende praktikperiode.

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1

Strategi. Fremtidens folkeskole 2012-2016. Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Fremtidens folkeskole 2012-2016 Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 1 Strategi Dokumentnr.: 727-2012-7467 side 2 Sammen skaber vi udfordrende læringsmiljøer med plads til fællesskaber, fornyelse og

Læs mere

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed

Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Eksamensopgave Almen Didaktik Tværfaglighed Underviser: Susanne Ostrowski Hold: AD9 Uddannelsessted: Læreruddannelsen på Fyn Antal anslag: 12.972 Accepterer at opgaven kan bruges til undervisning, dog

Læs mere

Evalueringsformål. Læremiddelkarakteristik. Læremiddelanalyse. Vurdering. Brug

Evalueringsformål. Læremiddelkarakteristik. Læremiddelanalyse. Vurdering. Brug Procesorienteret læremiddelanalyse en procesmodel Procesorienteret læremiddelanalyse er en procesorienteret tilgang til vurdering af læremidler, som her skal eksemplificeres med vurdering af didaktiske

Læs mere

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv

Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Fra Valg til Læring potentialer i at skifte perspektiv Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Denne artikel argumenterer

Læs mere

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it

Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Skolers hverdag og arbejde med ledelse af skoleudvikling med it Mikala Hansbøl, Ph.d., Forsker tilknyttet Education Lab Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, UCSJ

Læs mere

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK

EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK En oversigt over EVALUERINGS- OG TESTMATERIALER TIL MATEMATIK Center for Undervisningsmidler Læreruddannelsen i Odense Denne lille folder giver en oversigt over de fleste test- og evalueringsmaterialer

Læs mere

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk

Innovativ undervisning med it. hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Innovativ undervisning med it hvad sker der? Rasmus Fink Lorentzen, ph.d.-stipendiat, VIA UC/IUP (DPU) ralo@viauc.dk Kilde: Politiken februar15 om Technucation Status på it Agenda Hvad taler vi om, når

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Indledning HELLE MATHIASEN

Indledning HELLE MATHIASEN Indledning HELLE MATHIASEN Denne antologi skal betragtes som et bidrag til didaktiske og pædagogiske diskussioner om de videregående uddannelsers brug af digitale medier og netbaserede kommunikationsfora

Læs mere

Vi en skole bygge vil

Vi en skole bygge vil Fælles forståelsesramme for skolerne i Norddjurs Kommune Vi en skole bygge vil Skole- og dagtilbudsområdet November 2013 Billeder:Colourbox.dk w w w. n o r d d j u r s. d k / f o l k e s k o l e r e f

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16

Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 Strategi for it i skolen Fredericia Kommune 2012-16 1 Digitaliseringsstrategien for Fredericia Kommunes skoler 2008-12 hvilede på en række visioner, hvoraf langt de fleste allerede er realiseret i skolehverdagen.

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6

Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3. Vores mål... 5. Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 INDHOLD Kompetencekrav til børn og unge i det 21. Århundrede... 3 Vores mål... 5 Vi iværksætter 5 indsatser for at nå målene... 6 1. Vi styrker og sætter mål for den digitale udvikling... 7 2. Vi skaber

Læs mere

Tema Læring: Portfolio som metode

Tema Læring: Portfolio som metode Tema Læring: Portfolio som metode Hvis man ønsker at arbejde med portfolio som metode for derved at styrke elevernes læreproces, er der en lang række forhold, der bør overvejes. Nedenfor gives der et bud

Læs mere

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten

LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE. Kursus for undervisere i Skoletjenesten LÆRING, MOTIVATION OG KLASSELEDELSE Kursus for undervisere i Skoletjenesten Formen på eftermiddagen Vekslen mellem formidling og diskussion Vekslen mellem oplæg og dialog Vekslen mellem generelle metoder

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser

Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Tværfagligt Brobygningsprojekt Etablering af virtuel platform med henblik på udviklingen af nye undervisnings- og vejledningsformer på tværs af uddannelser Mona Høgh, Projektleder, Læreruddannelsen Roskilde,

Læs mere

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring

Oplæg til debat. Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv 03/09/13. 1. Den politiske udfordring Bæredygtig pædagogik i et organisatorisk og ledelsesmæssigt perspektiv Oplæg til debat 1. Den politiske udfordring 2. Er bæredygtig pædagogik svaret? 3. Fokusering alles ansvar samlet strategi 4. Paradigmeskifte?

Læs mere

Indledning. Ole Michael Spaten

Indledning. Ole Michael Spaten Indledning Under menneskets identitetsdannelse synes der at være perioder, hvor individet er særlig udfordret og fokuseret på definition og skabelse af forståelse af, hvem man er. Ungdomstiden byder på

Læs mere

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008

Tilsynserklæring for Ådalens Privatskole 2014 skolekode 183008 1. Indledning Denne tilsynserklæring er udarbejdet af tilsynsførende Lisbet Lentz, der er certificeret til at føre tilsyn med frie grundskoler. Vurderingerne i erklæringen bygger på data fra interview

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme

Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Aktionslæring som metode til udvikling af didaktisk professionalisme Af Jytte Vinther Andersen, konsulent, og Helle Plauborg, ph.d.-stipendiat 20 Denne artikel handler om aktionslæring. Aktionslæring er

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering

UCL Temadøgn. Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering UCL Temadøgn It i folkeskolen Fra vision til didaktisk praksis Perspektivering af KMD Education ifht. undervisningsdifferentiering Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Kvalitetsinitiativer (FL 2013)

Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Kvalitetsinitiativer (FL 2013) Til inspiration Regeringen indgik den 8. november 2012 en finanslovsaftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om: Bedre erhvervsuddannelser

Læs mere