TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE"

Transkript

1 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR Ref. benjo/antkr Den 21. januar 2008 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Kemira Water Danmark A/S, Horsens Jens Hjernøesvej 6-8,13 og 20, 8700 Horsens Matrikel nr.: 836 b,1023 l og 1023 b og d Horsens Bygrunde CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: D201 og D101 Godkendelsen omfatter: Tankoplag på 2000 m 3 fordelt på op til 16 tanke i tankgård Emballagelager til kemiske produkter (syrer og baser) Godkendt: Bente E. Jørgensen Civilingeniør Anders T. Kristensen Biolog Annonceres den 30. januar 2008 Klagefristen udløber den 27. februar 2008 Søgsmålsfristen udløber den 30. juli 2008 Retsbeskyttelsen udløber den 21. januar 2016 Miljøcenter Århus, Lyseng Allé Højbjerg Tlf Fax CVR EAN

2 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Indledning 3 2. Afgørelse og vilkår Vilkår for miljøgodkendelsen 4 Generelle forhold 4 Indretning og drift 4 Driftsforstyrrelser og uheld 5 Jord og grundvand/recipient 6 Støj 6 Eftersyn og journalføring 6 3. Vurdering og bemærkninger Begrundelse for afgørelse Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Indretning og drift Luftforurening Spildevand Støj Affald Jord og grundvand/recipient Bedst tilgængelige teknik Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Udtalelse fra borgere mv Forholdet til loven Lovgrundlag Miljøgodkendelsen Risikobekendtgørelsen VVM-bekendtgørelsen Øvrige afgørelser Retsbeskyttelse Tilsyn med virksomheden Offentliggørelse og klagevejledning Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Bilag A) Ansøgning om miljøgodkendelse B) Oversigtsplan C) Lovgrundlag Referenceliste

3 3 1. INDLEDNING Kemira Water Danmark A/S på Jens Hjernøesvej på havnen i Horsens består af anlæg til modtagelse, oplagring, blanding og udlevering af kemikalier samt produktion af flydende vandglas. Denne godkendelse giver tilladelse til at etablere en ny tankgård med op til 16 nye tanke og en ny lagerbygning til opbevaring af kemiske produkter i emballager. Den nye tankgård etableres i tilknytning til den eksisterende tankgård på Jens Hjernøesvej 6. Emballagelageret til kemiske produkter etableres på Jens Hjernøesvej 13. Godkendelsen gives som en tillægsgodkendelse til virksomhedens eksisterende miljøgodkendelser. Ansøgningen kan ses i bilag A. Udvidelsen af virksomheden vil medføre øget trafik til og fra virksomheden i form af skibstransport, tankvogne og mindre lastbiler. Det vurderes, at den øgede trafik ikke vil være til væsentlig gene for omgivelserne. Der stilles primært vilkår, der skal sikre mod udslip af kemikalier til omgivelserne. Det vurderes, at anlæggene kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

4 4 2. AFGØRELSE OG VILKÅR På grundlag af oplysningerne i bilag A, ansøgning om miljøgodkendelse, godkender Miljøcenter Århus hermed tankgård med op til 16 tanke på Jens Hjernøesvej 6 og emballagelager til kemiske produkter på Jens Hjernøesvej 13. Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Godkendelsen gives på følgende vilkår. 2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen Generelle forhold A1 Godkendelsen bortfalder, hvis driften ikke er startet inden 2 år fra godkendelsens dato. Hvis et eller flere af anlæggene er taget i brug inden 2 år, bortfalder kun den del af godkendelsen, der vedrører det eller de anlæg, der ikke er taget i brug. A2 A3 Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold. Anlæggene skal indrettes og drives som beskrevet i ansøgningen, bortset fra de ændringer der fremgår af nedenstående vilkår. Indretning og drift B1 B2 B3 Rørledninger til og fra tanke skal være overjordiske. Emballager med kemiske produkter på Jens Hjernøesvej 13 skal opbevares i bygning med fast tag og tæt bund, og som er lukket på minimum 3 sider. Der må ikke foretages omhældning af kemikalier. I tankene i den nye tankgård må der oplagres opløsninger af henholdsvis jernchlorid, jernchloridsulfat og polyaluminiumchlorid. Efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden må der oplagres andre tilsvarende uorganiske stoffer/produkter, som ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen. I emballagelageret må der oplagres syrer og baser, som ikke er omfattet af risikobekendtgørelsen. B4 B5 Under tanke og emballager med flydende kemikalier skal der være et tæt opsamlingssted. Opsamlingsstedet skal kunne rumme rumfanget af den største beholder. Arealer, hvor der foregår påfyldning eller udlevering af kemikalier skal have en tæt belægning, som hælder mod et afløb, som er tilsluttet et tæt afløbssystem. Vandet skal bortskaffes efter kommunens anvisninger. Der må ikke ske afløb til jorden eller havnebassinet. Under slangetilkoblingssteder, hvor der er forhøjet risiko for driftsmæssige spild, skal der placeres spildbakker eller tilsvarende opsamlingssystem.

5 5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 Tanke skal sikres mod overfyldning ved montering af enten elektronisk eller mekanisk overfyldningsalarm, som hindrer yderligere påfyldning af tanken, når tanken er fuld. Pumper/ventiler for påfyldning og udlevering af kemikalier skal være sikret, så der kun kan ske udløb ved manuel aktivering af ventilerne/pumperne. Rørledninger skal være effektivt sikret mod tilbageløb fra tankene. Udleveringshaner/pumper/ventiler skal være effektivt sikret, fx ved aflåsning, mod utilsigtet åbning. Inden påfyldning af tanke skal det sikres, at der er tilstrækkelig plads i tankene til den indpumpede mængde. Til sikring mod overfyldning af tanke og tankbiler og evt. spild ved fx slange- eller rørbrud skal al ind- og udpumpning af kemikalier ske under konstant overvågning. Ved indpumpning fra skib skal der under hele forløbet være sikker kommunikation mellem den driftsansvarlige på virksomheden og skibet. Hvis kommunikationen mistes, skal indpumpning straks standses. Slange-/rørledninger fra koblingssted på skib til koblingssted til tank i land skal løbende overvåges under forløbet. B12 B13 B14 B15 Afløb for overfladevand i tankgårde skal være forsynet med afspærringsventil. Afspærringsventilen skal være i lukket position, når ventilen ikke anvendes til afledning af overfladevand fra tankgården. Der skal være tydelig identifikation af åben henholdsvis lukket position. Udledning af overfladevand skal ske til kommunalt kloaksystem. Der skal kontrolleres for spild eller udsivninger, inden regnvandet udledes. Udledning skal ske under konstant opsyn og i overensstemmelse med eventuelle anvisninger fra Horsens kommune. Oprydning Arealer ved og omkring tanke og emballageoplag, ind- og udleveringsarealer samt øvrige områder, hvor der sker håndtering af kemikalier skal være ryddelige og således, at eventuelle oplag m.v. ikke er til hinder for en effektiv beredskabsindsats ved eventuelle uheld eller spild. Alle rørføringer, ventiler, pumper og lign., som tages varigt ud af drift, skal afmonteres. Alle åbninger skal effektivt afblændes efter afmontering. Driftsforstyrrelser og uheld C1 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes om driftsforstyrrelser, der medfører forurening af omgivelserne eller indebærer en risiko for det. En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 1 uge efter, at den er sket. Det skal fremgå af redegørelsen, hvilke tiltag der vil blive iværksat for at hindre lignende driftsforstyrrelser eller uheld i fremtiden. Underretningspligten fritager ikke virksomheden for at afhjælpe akutte uheld.

6 6 Jord og grundvand/recipient D1 D2 D3 Tanke og rørsystemer, herunder samlinger og tilslutninger, flanger, ventiler, pumper, slanger og kajledning, skal til en hver tid være tætte og være udført i materialer, der er resistente overfor de produkter, der oplagres/håndteres. Belægning i tankgård, på arealer for påfyldning og udlevering af kemikalier samt i emballagelagerhal skal til enhver tid være tæt, så der ikke kan ske udsivning. Der må ikke være betydende revner i belægningen. Dokumentation for, om revner er betydende, påhviler virksomheden. Kontrol af belægning Virksomheden skal ved beskadigelse af belægningen i tankgårde, arealer for påfyldning og udlevering af kemikalier samt i emballagelagerhal, dog mindst én gang hvert 5. år, rengøre overfladerne og foretage inspektion af de rengjorte overflader. Resultatet af kontrollen i form af beskrivelse af overfladernes tilstand skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, inspektionen har fundet sted. Konstateres der utætheder eller revner, skal dette dog straks meddeles til tilsynsmyndigheden. Eventuelle utætheder eller betydende revner i belægningen skal straks udbedres. Første kontrol skal foretages i Støj E1 Kontrol af støj Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden skal få foretaget målinger/beregninger på udvalgte støjkilder, og at disse skal indgå i beregningerne af virksomhedens samlede støjbidrag. Eftersyn og journalføring F1 Eftersyn af anlæg Alle tanke, rørledninger, væsentlige ventiler, pumper samt overfyldningsalarmer skal, underkastes regelmæssige eftersyn og vedligeholdelse. Der skal føres journal over eftersynene med dato for eftersyn, reparationer og udskiftninger samt oplysninger om eventuelt forekommende driftsforstyrrelser. F2 F3 Forbrug af råvarer Der skal føres journal over omsatte mængder af kemikalier. Opbevaring af journaler Journalerne skal være tilgængelige for og på forlangende indberettes til tilsynsmyndigheden. Journalerne skal opbevares på virksomheden i mindst 3 år.

7 7 3. VURDERING OG BEMÆRKNINGER 3.1 Begrundelse for afgørelse Kemira Water Danmark A/S har den 20. juni 2007 søgt om miljøgodkendelse af udvidelse af tankoplaget, et ekstra anlæg til fortynding af svovlsyre og indretning af et emballagelager til kemiske produkter. Virksomheden har efterfølgende stillet ansøgningen om svovlsyrefortyndingsanlægget i bero. Endvidere er oplag af kemiske produkter præciseret til at omfatte syrer og baser. Udvidelsen af tankoplaget omfatter en ny tankgård på Jens Hjernøesvej 6 med op til 16 glasfibertanke med et volumen på max m 3. I tankene oplagres opløsninger af henholdsvis jernchlorid, jernchloridsulfat og polyaluminiumchlorid. Emballagelageret etableres på Jens Hjernøesvej 13 og anvendes til opbevaring af emballager med syrer og baser. Den reviderede ansøgning kan ses i bilag A. Miljøcenter Århus vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen, og at anlæggene kan drives på stedet uden væsentlig indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen. 3.2 Miljøteknisk vurdering Planforhold og beliggenhed Der er tale om udvidelser på en eksisterende virksomhed, der som hovedaktivitet har oplagring af kemiske stoffer og produkter. Produktionen af vandglas foregår som en biaktivitet. Det ansøgte vurderes ikke at adskille sig væsentligt fra de eksisterende oplagsaktiviteter. Virksomheden ligger på Horsens Havn. I kommuneplanen er området (område E2 i Havnekvarteret) udlagt til erhvervsområde med havneorienterede virksomheder, dvs. virksomheder med tilknytning til havnen. Virksomheden, herunder de ansøgte udvidelser, vurderes at være hensigtsmæssigt placeret i et område til havneformål. Det forventes ikke, at den øgede trafikbelastning vil være til væsentlig gene for omgivelserne Indretning og drift Den væsentligste risiko for forurening fra tankoplaget og emballagelageret vurderes at være fra eventuelle spild i forbindelse med oplag og håndtering af kemikalier. Vilkårene under Indretning og drift i afsnit 2.1 fastsættes for at sikre, at et eventuelt spild kan opsamles, og at følgerne af et spild begrænses Luftforurening Der er emission fra tankånding og fortrængningsluft under påfyldning af tanke og udlevering til tankvogne. På baggrund af typen af de oplagrede produkter vurderes emissionen af kemiske stoffer til luften ikke at være væsentlig. Datablade for de oplagrede produkter ligger i sagen. Der er ikke luftemission i forbindelse med emballagelageret, da produkterne håndteres og opbevares i lukkede emballager. Der sker ingen omhældning. Der fastsættes derfor ingen vilkår for regulering af luftemission.

8 Spildevand Der er ikke spildevand i forbindelse med de ansøgte oplag. Overfladevand udledes til kommunalt kloaksystem. Der fastsættes vilkår om en afspærringsventil på afløbet fra tankgården, så eventuelle spild eller tankudslip kan tilbageholdes (B12) Støj Der vil være støj fra den øgede transport til og fra virksomheden samt fra pumper fra skibe. Tankoplaget giver anledning til 1000 flere tankvogne pr. år, svarende til ca. 5 om dagen, og ca. 20 skibstransporter pr. år. Emballagelageret medfører ca. 10 biler pr. dag i form af stykgodstransporter (fragtmandskørsel). Vilkår E1 giver mulighed for at kræve målinger/beregninger på støjkilder fra de udvidede aktiviteter, herunder beregning af støj fra den øgede transport, og at målingerne/beregningerne skal indgå i beregningerne af virksomhedens samlede støjbidrag. Virksomhedens støjgrænser fremgår af miljøgodkendelsen fra Affald Der vil ikke være øget affaldsproduktion fra virksomheden som følge af udvidelsen Jord og grundvand/recipient Der stilles krav om tæthed af tanke, rørsystemer og belægninger, så der ikke kan ske udsivning til jord og grundvand/recipient og krav om kontrol af tæthed af belægninger, hvor der opbevares og håndteres kemikalier (vilkår D1-D3). Tankene i tankgården placeres direkte på tankgårdens bund. Tankenes bundflade og tankgårdens bund nedenunder er herved ikke tilgængelig for visuel inspektion udefra. Der stilles ikke vilkår om indvendig inspektion af tankene, idet et eventuelt udslip fra en utæthed i tankbunden vurderes at ville sive ud mellem tankbunden og tankgårdsbelægningen og blive opsamlet i tankgården. I overvejelserne om, hvorvidt der skal stilles krav om indvendig inspektion, har klassificeringen af de oplagrede kemikalier desuden indgået. Kemikalierne er klassificeret lokalirriterende eller ætsende. Der er lagt vægt på, at der ikke er tale om giftige, miljøfarlige eller brandfarlige kemikalier. Tilsvarende stilles ikke krav om tæthedskontrol af rørledninger, da alle rørledninger etableres overjordisk, hvorved eventuelle utætheder kan opdages ved visuel inspektion. I vilkår F1 er der fastsat vilkår om regelmæssige eftersyn af tanke, rørledninger m.m Bedste tilgængelige teknik Der vurderes ikke at findes relevante referencer til renere teknologivurderinger. Det vurderes, at der med de stillede vilkår er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. 3.3 Udtalelser/høringssvar Udtalelse fra andre myndigheder Horsens Kommune har forudsat, at det gennem miljøgodkendelsen sikres, at afledning af regnvand fra tankgårde sker gennem en installation, der sikrer, at spild og udslip ikke føres til det kommunale afløbssystem. Kommunen har ikke haft yderligere bemærkninger til det ansøgte.

9 9 Miljøcenter Århus vurderer, at forudsætningen vedr. regnvandsafledning fra tankgården er imødekommet med vilkår B12 og B13 om krav vedr. afspærringsventil og opsyn under udledning af overfladevand Udtalelse fra borgere mv. Ansøgningen vedrører den del af virksomheden, som hører under listepunkt D201 (hovedaktiviteten), som ikke er i-mærket. Der er derfor ikke foretaget offentlig annoncering af ansøgningen. Der er foretaget høring af ejendommens ejer Horsens Havn i henhold til forvaltningsloven. Horsens Havn har ikke haft bemærkninger til sagen.

10 10 4. FORHOLDET TIL LOVEN 4.1 Lovgrundlag Oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag C Miljøgodkendelsen Denne godkendelse gives i henhold til 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven og omfatter kun de miljømæssige forhold, der reguleres af denne lov. Godkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 4. november 1987 med senere ændringer og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne godkendelse som vilkår i førnævnte godkendelse, overholdes. Miljøcenter Århus har den 31. august 2007 meddelt tilladelse til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder, før der foreligger miljøgodkendelse Risikobekendtgørelsen Det er p.t. ikke endelig afklaret, om virksomheden er omfattet af risikobekendtgørelsen. De ansøgte oplag er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen, og vurderes ikke at påvirke virksomhedens risikoforhold VVM-bekendtgørelsen Virksomheden er opført på bilag 2 i VVM-bekendtgørelsen. Miljøcentret har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. bekendtgørelsens bilag 3. Der er den 31. august 2007 truffet særskilt afgørelse om, at det ansøgte ikke er VVM-pligtigt, da påvirkningen af omgivelserne ikke vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er annonceret den 12. september 2007 i Horsens Posten sammen med tilladelsen til påbegyndelse af bygge- og anlægsarbejder. Der er ikke kommet indsigelser over afgørelsen. 4.2 Øvrige afgørelser Virksomheden har efter en samlet miljøgodkendelse fra 4. november 1987 af hidtidige aktiviteter opnået en række tillægsgodkendelser og vilkårsændringer. Disse godkendelser/afgørelser er fortsat gældende. 4.3 Retsbeskyttelse Miljøgodkendelsen er retsbeskyttet i 8 år. Datoen for udløbet af retsbeskyttelsesperioden fremgår af godkendelsens forside. Hvis miljøgodkendelsen påklages, udløber retsbeskyttelsesperioden først 8 år efter klagemyndighedens endelige afgørelse. Når retsbeskyttelsesperioden er udløbet, er godkendelsen fortsat gældende, men vilkårene i godkendelsen kan ændres ved påbud. Inden for retsbeskyttelsesperioden kan der - som hovedregel ikke meddele påbud eller forbud til virksomheden. Godkendelsen kan under særlige omstændigheder tages op til revurdering, fx hvis forureningen fra virksomheden skader miljøet mere end, der er lagt til grund for godkendelsen, eller hvis nye teknikker gør, at forureningen kan nedbringes væsentligt uden uforholds-

11 11 mæssigt store omkostninger. Tilsynsmyndigheden kan dog til enhver tid revidere kontrolvilkårene for at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn med virksomheden. 4.4 Tilsyn med virksomheden Miljøcenter Århus er tilsynsmyndighed for virksomheden. 4.5 Offentliggørelse og klagevejledning Denne miljøgodkendelse vil blive annonceret i Horsens Posten og kan ses på Miljøcenterets hjemmeside Miljøgodkendelsen Miljøgodkendelsen kan påklages til Miljøklagenævnet af ansøgeren enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald kommunalbestyrelsen Sundhedsstyrelsen landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens 99 og 100 lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen En eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Miljøcenter Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller inden kl. 16 den dag, hvor klagefristen udløber. Dato for klagefristens udløb fremgår af forsiden. Vi sender derefter klagen videre til Miljøklagenævnet sammen med miljøgodkendelsen og det materiale, der er anvendt ved behandlingen af sagen. Virksomheden vil få besked, hvis vi modtager en klage. Betingelser, mens en klage behandles Virksomheden vil kunne udnytte miljøgodkendelsen i den tid, Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet. Forudsætningen for det er, at virksomheden opfylder de vilkår, der er stillet i godkendelsen. Udnyttes miljøgodkendelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljøklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve godkendelsen. Søgsmål Et eventuelt søgsmål om miljøgodkendelsen skal anlægges ved domstolene inden 6 måneder fra offentliggørelsen.

12 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen Kemira Water Denmark A/S Horsens Havn Byrådet i Horsens Kommune Horsens Kommune, Teknik og Miljø Horsens Kommune, Teknik og Miljø, byggesagsafd. Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland Arbejdstilsynet Danmarks Naturfredningsforening Friluftsrådet, Kredsformanden Kreds Søhøjlandet

13 13 5. BILAG Bilag A: Ansøgning om miljøgodkendelse Ansøgning om miljøgodkendelse af Kemira Water Danmark A/S Horsens Nye aktiviteter Udarbejdet af: Kemira Water Danmark A/S G-Vej København S Annette Ejsing

14 14 Udvidelse af tankgård Jens Hjernøesvej 6 Procesbeskrivelse: Den eksisterende tankgård på JHV nr. 6, matr.nr. 836 b, med tankene nr indeholdende jernklorid, ønskes udvidet således: I tilknytning til eksisterende tankgård etableres vest på matriklen en ny tankgård på 24 x 17 meter jvnf. tegning i bilag A (JHV nr. 6-Ny jernkloridgård.pdf). I tankgården ønskes opstillet op til 16 nye glasfibertanke med et volumen svarende til max m 3. Alle tanke placeres direkte på tankgårdsbunden. Alle rørledninger etableres overjordisk. Tankgården etableres, således at den kan tilbageholde indholdet fra den største af gårdens tanke. Den har tæt betonbund og tæt betonmur. I tankene oplagres følgende 3 produkttyper: JKL: jern(iii)kloridsulfatopløsning PIX: jern(iii)sulfatopløsning PAX: polyaluminiumkloridopløsning Produkterne modtages via import med skibe: ca. 20 stk. pr. år. Produkterne udleveres via tankvogne: ca stk. pr. år, svarende til ca. 5 biler pr. dag. Driftstider for normal drift ændres ikke fra nuværende driftstider. Det øgede antal skibsimporter, vil i nogle tilfælde ligge udenfor normal driftstid. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger: Overfladevand i tankgården udledes til kommunalt kloaksystem. Emissioner fra tankånding og fra fortrængningsluft fra biler ledes ud til fri fortynding. Luftemissionen vil indeholde en svag saltsyre-lugt hidrørende fra produkternes indhold heraf. Sikkerhedsdatablade for nye produkter er bilagt. PIX 111 modsvarer jernklorid, som allerede opbevares i eksisterende anlæg. Oplaget giver ikke anledning til øget produktion af affald fra virksomheden. Støjbidraget vil ændres hidrørende fra 1000 flere tankvogne pr. år samt fra pumper fra skibe. Støjniveauet fra tankbiler ændres ikke i forbindelse med den øgede transport, men vil forekomme i dobbelt så stort tidsrum af driftstiden i forhold til i dag. Hvor vi i dag leverer til ca. 10 tankbiler om dagen vil vi fremover levere til ca. 20 tankbiler om dagen. Støjniveauet fra skibsimporter vil ikke øges, men støjbelastningen vil forekomme oftere i forbindelse med flere skibsimporter. Det drejer sig om støj fra den pumpe, som pumper varen ind. Alle tanke vil indgå i virksomhedens løbende overvågning af tanke og rørsystemer, således at udvendig inspektion gennemføres 1 gang pr. uge og indvendig inspektion gennemføres efter

15 15 behov. Første indvendige inspektion foretages i forbindelse med nærværende flytning, hvor nogle tanke flyttes fra Kemira Miljø, Måde Industrivej 19, Esbjerg Ø. Andre tanke ny-anskaffes. Alle tanke er forsynet med overløbsalarmer. Der føres lagerregnskab over beholdning, påfyldte mængder og aftappede mængder ved hver måneds udgang. Registreringer over lagerbeholdning samt inspektionsrapporter opbevares på virksomheden og kan forelægges miljømyndigheden på forlangende. Etablering af emballagelager til kemiske produkter Jens Hjernøesvej nr. 13 Procesbeskrivelse: I den nordlige ende af JHV nr. 13, matr l ønskes etableret et emballagelager til opbevaring af kemiske produkter. Lageret består af en lagerbygning (ca. 12 x 50 meter) indrettet med reoler for opbevaring af emballager med følgende produkter: Syrer Baser Bygningen er lukket på tre sider med den lukkede langside placeret mod Strandpromenaden. Bygningen etableres med tæt bund med mulighed for opsamling af spild, der kan rumme indholdet fra den største emballage (1000 liters palletank). Produkterne modtages og udleveres via stykgodstransporter (fragtmandskørsel). Der forventes ind- og udkørsel af ca. 10 biler pr. dag hidrørende fra denne aktivitet. Driftstider for normal drift ændres ikke fra nuværende driftstider. Det kan blive aktuelt at lade 1 stykgodstransport ankomme og køre igen udenfor driftstid: i aften eller nattetimerne. Dertil kommer det øgede antal skibsimporter, som i nogle tilfælde vil ligge udenfor normal driftstid. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger: Ovenstående oplag giver ikke anledning til øget luftemission eller øget produktion af affald fra virksomheden. Støjbidraget vil forøges hidrørende fra 10 flere stykgodsvogne pr. dag til JHV nr. 13.

16 Bilag A-JHV nr 6-Ny jernkloridgård pdf. 16

17 JHV nr 13 incl. ny emballagehal (2).pdf 17

18 Bilag B: Oversigtsplan 18

19 19 Bilag C: Lovgrundlag Love Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr af 22. december Bekendtgørelser Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, nr af 13. december 2006 Bekendtgørelse om vurdering af visses offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, nr af 6. december 2006 Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (risikobekendtgørelsen), nr af 14. december 2006 Vejledninger fra Miljøstyrelsen Nr. 2/2001 om begrænsning af luftforurening fra virksomheder (luftvejledningen) Nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Nr. 5/1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Nr. 3/1993 om godkendelse af listevirksomheder. Nr. 6/1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder. Nr. 5/1984 om ekstern støj fra virksomheder.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Arla Foods Bislev Mejeri Hvalpsundvej 3B 9240 Nibe Fremsendes kun pr e-mail til Steen Hansen: sten.gadegaard.hansen@arlafoods.com Mette Kvist: meqvi@arlafoods.com Birgitte Koch: Birgitte.koch@arlafoods.com

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Kommunekemi a/s Att. Ninna Johnsen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Odense J.nr. MST-1270-00565 Ref. Johje/olkri Den 16. april 2012 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Kommunekemi a/s, ændring af vilkår for

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101

MILJØGODKENDELSE. 1a m.fl. Rørdal, Aalborg Jorder, Aalborg Kommune CVR-nummer: P-nummer: Listepunkt nummer: B101 Aalborg Portland A/S Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00116 Ref. Biklo/kabje Den 12. september 2007 MILJØGODKENDELSE For: Aalborg Portland A/S Adresse Rørdalsvej

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Virksomheder J.nr. MST-1270-00802 Ref. metho/sulvi Den 7. november 2012 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods Amba, HOCO Bülowsvej 9, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 31 c, Holstebro markjorder fra Ulfborg

Læs mere

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd

Vilkårsændring. Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015. For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1270-01629 Ref. jamul/tiska Den 18. marts 2015 Vilkårsændring For: Novozymes A/S Krogshøjvej 36 2880 Bagsværd Matrikel nr. (8L): 3dø Bagsværd by CVR-nummer: 10007127 P-nummer: 1007675646

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker

MILJØGODKENDELSE. Palle Jean Jørgensen Miljøtekniker Arla Foods amba Holstebro mejeri Hjermvej 24-28 7500 Holstebro Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00213 Ref. amklo Den 3. november 2008 MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast

VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast Energnist Esbjerg Måde Industrivej 35 6705 Esbjerg Ø Virksomheder J.nr. MST-1270-02141 Ref. MSCHU/bjens Den 02. februar 2017 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Røggaskondensering ved dellast For: Energnist

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering)

Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) November 2013 Tillæg til Miljøgodkendelse (jordhåndtering) Tornved Genbrugsplads Holbækvej 167-167a, 4450 Jyderup Matrikelnumre: 7000-a Bennebo by, Skamstrup og 7000-c Tornved by CVR nr. 33033192 P. nr.

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring

Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af. Støvring Autooophug ApS, Banesvinget 9-12, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Journalnr: 09.02.16-K08-18996-07 Ref.: Dorte Schmieg Toft Dato: 18-03-2014 Tillæg til Miljøgodkendelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 33 af Støvring Autooophug ApS, Banesvinget

Læs mere

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015

UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF. 23. november 2015 AVV I/S Mandøvej 4 9800 Hjørring Virksomheder J.nr. MST-1270-02148 Ref. NIJOL/inlth Den 22. december 2016 (Sendes digitalt til: CVR nr. 23264757) MILJØGODKENDELSE UDEN NYE VILKÅR SUPPLEMENT TIL TILLÆG

Læs mere

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern

Påbud om ændring af vilkår for emission af organiske opløsningsmidler fra malekabine, Vestas Northern Europa A/S, Industrivej 20, 6900 Skjern Returadresse Land, By og Kultur Byg og Miljø Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing Vestas Northern Europe A/S Industrivej 20 6900 Skjern Att.: Jane Berwald, jabew@vestas.com Sagsbehandler Pernille Nielsen

Læs mere

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142

(TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej Hørning 11. juni 20142 (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Colas Danmark A/S Pindsmøllevej 9 8362 Hørning 11. juni 20142 Sags nr.: 14/015815 Sagsbeh.: Hans Kunnerup KS: Jens Tikær Andersen Tillæg til

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg

Soil Recovery A/S Nederbyvej 12. 5800 Nyborg Soil Recovery A/S Nederbyvej 12 5800 Nyborg Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk 10-03-2009 Tillægsgodkendelse for nyt 1.200 liter

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00258 Ref. ANAJE/BEVCH Den 16. juli 2009 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE For: Arla Foods amba Holstebro Mejeri Hjermvej 24, 7500 Holstebro Matrikel nr.: 10m, Måbjerg,

Læs mere

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune

Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune Forskrift for opbevaring af olier og kemikalier i Frederikssund Kommune 1. Baggrund og lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og

Læs mere

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment

RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør. Sendt til virksomhedens digitale postkasse. Tillægsgodkendelse til oplag af havnesediment RGS 90 A/S Askelunden 24 Østerhoved 4230 Skælskør Sendt til virksomhedens digitale postkasse Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tillægsgodkendelse

Læs mere

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav Dalum Papir A/S, afd. Maglemølle Maglemølle 60 4700 Næstved Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ROS-430-00182 Ref. ANSKR/kigni Den 7. juli 2009 Forlængelse af miljøgodkendelse vedr. midlertidige lugtkrav

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. NOVO Nordisk A/S Novo Allé 1 2880 Bagsværd Virksomheder J.nr. MST-1272-01509 Ref. GUKHA/MAJLI Den 31. oktober 2014 Udendørs oplag 25K afgørelse om ikke godkendelsespligt Miljøstyrelsen Virksomheder har

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING FOR PÅFYLDNING AF AMMONIAK

VILKÅRSÆNDRING FOR PÅFYLDNING AF AMMONIAK Danish Crown Esbjerg A/S Gammelby Ringvej 1 6700 Esbjerg Odense J.nr. MST 1270-00421 Ref. Maljs/hebec Den 16. marts 2011 VILKÅRSÆNDRING FOR PÅFYLDNING AF AMMONIAK For: Danish Crown Esbjerg A/S Gammelby

Læs mere

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20

Miljøgodkendelse. Revurdering af miljøgodkendelse, af 19. september 2013. For: Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01677 Ref. MSCHU/ANBRI Den 17. august 2015 Miljøgodkendelse Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse, af

Læs mere

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22.

Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk. Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. Dong Energy A/S, Studstrupværket E-mail: stsku@dongenergy.dk; niege@dongenergy.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01019 Ref. kabje Den 22. oktober 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for 80 MW elkedelanlæg

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED. Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF LISTEVIRKSOMHED Midlertidig udvidelse af driftstiden ved Colas Danmark A/S, Pindsmøllevej 9, 8362 Hørning 26. maj 2011 Sagsnr.:

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013

Revurdering af miljøgodkendelse af 19. september 2013 Affald Plus, Næstved Forbrændingsanlæg Ved Fjorden 20 4700 Næstved Virksomheder J.nr. MST-1270-01748 Ref. MSCHU/ANBRI Den 21. oktober 2015 MILJØGODKENDELSE Tillæg til Revurdering af miljøgodkendelse af

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Sendt digitalt til CVR: 34484414 Virksomheder J.nr. MST-1270-01784 Ref. Johje/Molut Den 7. januar 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING ZPD A/S H. E. Bluhmes Vej 63 6700 Esbjerg Virksomheder J.nr. MST-1270-01092 Ref. zaakh/rukso Den 19. december 2013 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard 40 5220 Odense

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Virksomheder J.nr. MST-1270-01919 Ref. Anjro/antkr Den 9. juni 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Cheminova A/S Thyborønvej 78 7673 Harboøre Matrikel nr.: 1 a, Den Nordlige del, Harboøre CVR-nummer:

Læs mere

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist

Terrænregulering på Skydebanevej 14, Esbjerg Forlængelse af tidsfrist Selskabet Skydebanevej 14 ApS Vrenderupvej 38 6818 Årre. Sendt til virksomhedens digitale postkasse og pr. hv@sb-thomsen.dk Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. maj 2014 Sagsbehandler Bodil Damsgaard Kristensen

Læs mere

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C

Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument for Solae Denmark A/S, Sydhavnsgade 7, 8000 Århus C Solae Denmark A/S Sydhavnsgade 7 8000 Århus C Sendt pr. mail til: MLinnema@solae.com Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-432-00206 Ref. benjo/haskr Den 12. december 2008 Afgørelse om accept af sikkerhedsdokument

Læs mere

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen.

Ansøgningen danner grundlag for sagsbehandling efter miljøbeskyttelsesloven, risikobekendtgørelsen og VVM-bekendtgørelsen. Ekokem A/S Att. Miljøchef Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-02000 Ref. Johje/Bjens Den 29. juni 2016 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for Ekokem til permanent opstilling

Læs mere

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter

Forskrift. Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift Forskrift for opbevaring af miljøfarlige råvarer, affald, stoffer og produkter Forskrift for opbevaring af farlige stoffer 1. Baggrund og Lovgrundlag Uhensigtsmæssig opbevaring og håndtering

Læs mere

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C.

Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens 33, stk. 2 til at påbegynde bygge- og anlægsarbejdet på Enggade 13, 5000 Odense C. Odense Kommune, Odense Slot, Nørregade 36-38, Postboks 740, 5000 Odense C Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V By- og Kulturforvaltningen Erhverv og Bæredygtighed Industri og Klima Odense

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01146 Ref. bebha/gukha Den 5. marts 2014 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ny justervæske i P3 Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Haldor Topsøe A/S Heimdalsvej 4-6 3600 Frederikssund Virksomheder J.nr. MST-1270-01566 Ref. bebha/gukha Den 4. marts 2015 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for renserum i bygning G Miljøstyrelsen Virksomheder

Læs mere

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3.

Miljøstyrelsen Roskilde har den 3. januar 2012 modtaget ansøgning fra Vattenfall A/S, Amagerværket om fyringsforsøg med træpiller på værkets blok 3. Amagerværket Vattenfall A/S Kraftværksvej 37 2300 København S Roskilde J.nr. MST- 1270-00680 Ref. melso/evnis Den 20. januar 2012 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for fyringsforsøg med tilsatsfyring

Læs mere

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1.

Virksomheden er beliggende på: Sædding Ringvej 9-11, 6710 Esbjerg V, matr.nr. 4ao, Sædding By, Guldager. Placeringen fremgår af bilag 1. Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 29. september 2014 Sags id 14/7802 Sagsbehandler Bente Kristensen/sgk Telefon direkte 76 16 13 86 Påbud Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud.

Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Pacca ApS Tillæg 1 til miljøgodkendelse: Reviderede vilkår for opbevaring og håndtering af lud. Natur og Miljø 26. juni 2015 Returadresse: Køge kommune, Miljø Torvet 1, 4600 Køge Pacca ApS Østre Havnevej

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer.

Tillæg til miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 med senere ændringer. (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OM ÅBNINGS- OG DRIFTSTID SAMT AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Tivoli Friheden 13.

Læs mere

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015

SB Pork A/S. Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 SB Pork A/S Miljøgodkendelse til udvidet åbningstid. 18. december 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-01820 Ref. Maljs/metho Den 18. december 2015 MILJØGODKENDELSE For: SB Pork A/S Markedsvej 9 6650 Brørup

Læs mere

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S

Tillæg Dato: til miljøgodkendelse af den 1. juli Driftstid og vaskerum. ScrapTrans A/S Tillæg Dato: 17-02-2016 til miljøgodkendelse af den 1. juli 2010 - Driftstid og vaskerum ScrapTrans A/S Stilbjergvej 1A, 7190 Billund Matrikel nr.: 3bh Sdr. Elkær, Grene CVR-nummer: 25447964 P-nummer:

Læs mere

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj.

Som varslet med brev af 7. oktober 2015 påbydes HKScan Denmark A/S, Skovsgård hermed at efterleve nyt vilkår om grænseværdier for støj. HKScan Denmark A/S Elmegårdsvej 4 9460 Brovst Att.: Per Nielsen Virksomheder J.nr. MST-1271-00164 Ref. metho/tasme Den 6. november 2015 Påbud om ændring af grænseværdier for støj Som varslet med brev af

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring.

Miljøstyrelsen har den 16. marts 2017 modtaget beskrivelse af ændringer af APM Terminals areal på Aarhus Havn samt VVM-anmeldelse af denne ændring. APM Terminals Aarhus A/S Aarhus C Kun sendt som digital post til CVR 32658393 med cc. til mette.linnemann@apmterminals.com Virksomheder J.nr. MST-1270-02212 Ref. anbhe Den 30-03-2017 Opdatering af bilag

Læs mere

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven

Ændringen af vilkår 1 meddeles i henhold til 41 i miljøbeskyttelsesloven KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljøbeskyttelse Nordic Seaplanes Invest ApS Kvægdriften 13 8330 Beder CVR-nr. 36448849 Vilkårsændring: ændret periode for tilladelse 05-11-2015

Læs mere

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning.

Emtelle Scandinavia A/S har ved brev 10. april 2013 søgt om godkendelse til etablering af anlæg til rørtrækning. TEKNIK OG MILJØ Emtelle Scandinavia A/S Vardevej 140 7280 Sønder Felding Kenn Byllemos, kennb@emtelle.com Sofie Hestbæk sofieh@emtelle.com CVR-nr.: 26 15 69 55 P-nr.: 10 08 57 81 64 Etablering og drift

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg

Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge Slammineraliseringsanlæg Holbæk Forsyning Dato: 11-11-2013 Tåstrup Møllevej 5 Sagsb.: Majou 4300 Holbæk Sagsnr.: 13/49946 Dir.tlf.: 72 36 41 30 E-mail: virksomhed@holb.dk EAN.nr 5798007570675 Tillæg til miljøgodkendelse af Gislinge

Læs mere

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune

Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Forskrift Forskrift for opbevaring af farligt affald og kemikalier i Haderslev Kommune Formål og administration 1. Formålet med denne forskrift

Læs mere

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk

Påbud Tillæg til miljøgodkendelse for Gjesing Varmeværk Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. oktober 2014 Sags id 14/7806 Sagsbehandler Bente Kristensen Telefon direkte 76 16 13 86 E-mail bkr@esbjergkommune.dk

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071

Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger. CVR.nr 29806071 Tillæg til miljøgodkendelse af smågriseproduktion Odensevej 156, 5400 Bogense. Ændring af bygninger CVR.nr 29806071 30. maj 2013 Miljøgodkendelse Baggrund Enghavegård ApS har den 21. september 2010 fået

Læs mere

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder

Miljøgodkendelse til opbevaring af affald i form af batterier, elektronik og lyskilder M. Larsen Vognmandsfirma A/S Att.: Kim Dich Hejreskovvej 12 3490 Kvistgård kd@mlarsen.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Cvr nr. 64 50 20 18 Sagsnr. 16/ Sagsbeh.

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007

VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00105 Ref. dossu/haskr Den 26. februar 2009 VILKÅRSÆNDRING I TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 14. DECEMBER 2007 For: HAMLET PROTEIN A/S, Saturnvej 51, 8700 Horsens

Læs mere

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev

Teknik- og Miljøafdeling. Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Teknik- og Miljøafdeling Skiold Mullerup A/S Vestergade 11 B 5540 Ullerslev Dato: 06-10-2008 Sagsbehandler: Per Jurgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 07/11366. Miljøgodkendelse

Læs mere

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden:

Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov påbud om følgende nye vilkår for virksomheden: Nordic Sugar Nakskov Tietgensvej 1 4900 Nakskov Roskilde J.nr. MST-1272-00684 Ref. melso/benjo Den 12. oktober 2012 Påbud om nye vilkår vedrørende støv Miljøstyrelsen giver hermed Nordic Sugar Nakskov

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016

TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 TÅRNBY KOMMUNE Miljøgodkendelse af Cargovirksomhed Kystvejen 34, 2770 Kastrup 17. marts 2016 Meddelelse af godkendelse MOE A/S har på vegne af Federal Express Corporation ansøgt om miljøgodkendelse af

Læs mere

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion.

Eksisterende såvel som nye tanke skal mindst med et interval på 10 år kontrolleres for utætheder og korrosion. Returadresse: Teknik og Miljø - Team Natur og Miljø Postboks 50, 4400 Kalundborg BRENNTAG NORDIC A/S Borupvang 5 B 2750 Ballerup DATO 1. april 2014 SAGS NR. 326-2014-3955 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug

Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug UdkastUUE U Teknik og Miljø Dato: 12.03.2012 Reference: Jens Rasmussen /anje Direkte telefon: 89 59 40 14 E-mail: jenr@norddjurs.dk Journalnr.: 12/4927 Tillæg nr. 3 til Miljøgodkendelse af husdyrbrug på

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S Sendt som sikker post Virksomheder J.nr. MST-1270-01192 Ref. anbri/molut Den 7. maj 2014 Cc Pernille Milton, MBG, Joint Venture pmm@geo.dk MILJØGODKENDELSE

Læs mere

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for

Over kote 0.000 omkring affaldspumperne inddækkes området med lamelgardiner ophængt i skinner, således at lamellerne kan trækkes til side for Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00156 Ref. Johje/klhou Den 12. november 2008 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene.

I forbindelse med opførelse af nyt modtageanlæg til fast affald skal der indbygges fødesiloer på forbrændingsanlæggene. Kommunekemi a/s Lindholmvej 3 5800 Nyborg Att. Ninna Johnsen Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00174 Ref. Johje/klhou Den 8. juli 2009 Kommunekemi a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669.

Læs mere

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Struer Kommune Teknisk Forvaltning. Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. Struer Kommune Teknisk Forvaltning Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m. 10.10.2000 Formål 1. Formålet med denne forskrift er at sikre en forsvarlig opbevaring af olier og kemikalier m.m.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Revurdering af Miljøgodkendelse

Revurdering af Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse af produktion af gél i lille skala FeF Chemicals A/S Februar 2009 Revurdering af Miljøgodkendelse Nyt laboratorium For: FeF Chemicals A/S Københavnsvej 216 4600 Køge Matr.nr. 27b, Ølsemagle

Læs mere

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen.

Miljøstyrelsen vurderer endvidere, at det ansøgte ikke skal behandles efter reglerne i VVM-bekendtgørelsen. Nordgroup a/s Att. Ebbe T. Naamansen Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01087 Ref. Johje/Olkri Den 5. december 2013 Afgørelse om ikke-godkendelsespligt for Nordgroup håndtering og oplag

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013

Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Ændring af vilkår i Miljøgodkendelse September 2013 Midtdjurs Autoophug & Import ApS Ændring af vilkår 1.2.8 i miljøgodkendelse af 3. december 2001 i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner Produkter, affald m.v. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Tillæg til MILJØGODKENDELSE

Tillæg til MILJØGODKENDELSE Aarhus J.nr. MST-1270-00376 Ref. antkr/haskr Tillæg til MILJØGODKENDELSE For: DENEX A/S Adresse: Tuenvej 120, Elling, 9900 Frederikshavn Matrikel nr.: 2f m.fl. Elling By, Elling CVR-nummer: 31346959 P-nummer:

Læs mere

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning.

Miljøstyrelsen har med denne afgørelse ikke taget stilling til, om det ansøgte kræver tilladelse efter en anden lovgivning. Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Engholmvej 19 7470 karup J Sendt pr. mail til: kk@kkmel.dk og kraghchr@post3.tele.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-00968 Ref. benjo/idhan Den 16. august 2013 Afgørelse om

Læs mere

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier i Esbjerg og Fanø kommuner 4. udgave, juli 2013 Grafisk produktion: Kommunikation, Esbjerg Kommune Teknik & Miljø. Industrimiljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg

Læs mere

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler.

Karrene er etableret ultimo 2011 i eksisterende bygning på ca. 400 m², der tidligere har været anvendt til opbevaring af kartofler. Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Hvalpsund Net A/S Havnepladsen 16 9640 Farsø Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 25. juni 2014 19-tilladelse

Læs mere

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514

udvidelse af eksisterende lager til opbevaring af træflis til varmepro- duktion med 514 Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej 3 8680 Ry Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Skanderborg Kommune, Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 25.. september

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke

Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke TEKNIK & MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Uno-X Energi Kraftvej 1 3700 Rønne 13. september 2013 Ansøgning om tilladelse til udskiftning af 2 stk. 1200 L tanke 1. Indledning 1.1 Baggrund

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst (TILLÆG TIL) MILJØGODKENDELSE (OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT) Virksomhedens navn dd. måned 2013 TIDSBEGRÆNSET TILLÆG TIL MILJØ- GODKENDELSE Stena Recycling A/S Tilst 15. februar 2016 1 Sagsnr.: MIL/ Journalnr.:

Læs mere

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6

Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens. Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste s. 6 Horsens Havn, Havnechef Peter Larsen Ove Jensens Allé 35 8700 Horsens Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-431-00047 Ref.anbhe/katam Den 15. december 2009 Enslydende breve sendt elektronisk iht. liste

Læs mere

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden.

Vilkår 6 ændres til: 6. (*10) Der må maksimalt oplagres 10 ikke-miljøbehandlede køretøjer og 300 miljøbehandlede køretøjer på virksomheden. H J Biler v/henrik Jensen Vestre Kobbelvej 11 7000 Fredericia 01-05-2014 Sags id.: 14/2408 Sagsbehandler: Mette Schjødt KS: Inger Pabst Påbud om ændring af vilkår i miljøgodkendelse af H.J. Biler, Vestre

Læs mere

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer

Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Forskrift for opbevaring af flydende farligt affald og råvarer Lemvig K o mm u n e Natur & Miljø Januar 2012 Baggrund Flydende farligt affald, færdigvarer og råvarer skal opbevares miljømæssig forsvarligt

Læs mere

VILKÅRSÆNDRING TIL MILJØGODKENDELSE

VILKÅRSÆNDRING TIL MILJØGODKENDELSE Plan- og virksomhedsområdet J.nr. AAR-430-00354 Ref. amklo/tasme 17. december 2010 For: Lantmännen Danpo A/S VILKÅRSÆNDRING TIL MILJØGODKENDELSE Vestre Skovvej 3, 9600 Aars Matrikel nr.: 2 fy, Aars by,

Læs mere

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg

Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE OG AFGØRELSE OM IKKE VVM-PLIGT Affaldscenter Aarhus, Øvrige Anlæg 15. august 2013 1 Sagsnr.: MIL/00/02532 Journalnr.: 09.02.16G02 Sagsbeh.: JTA K.S.: AH Tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune

Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Forskrift om opbevaring af olie og kemikalier i Mariagerfjord Kommune Januar 2013 Indledning Disse regler skal sikre en miljømæssig forsvarlig opbevaring af olie og kemikalier. Dermed kan risikoen for

Læs mere

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning

Opbevaring af olier og kemikalier. Vejledning Opbevaring af olier og kemikalier Vejledning Indledning Ved opbevaring af olie og kemikalier er der risiko for forurening af jord, grundvand, søer og vandløb samt utilsigtet tilledning til kloaksystemer.

Læs mere

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse)

MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet jord (Tillæg til miljøgodkendelse) Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Greve Renovation A/S Løvmosen 2 2670 Greve Rådhuset Rådhusholmen 10 DK-2670 Greve Telefon: 43 97 97 97 www.greve.dk MiljøCenter Greve Modtagelse af lettere forurenet

Læs mere

Stena Recycling A/S Tilst

Stena Recycling A/S Tilst TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE TIL UDVIDELSE AF DRIFTSTIDEN TIDSBEGRÆNSET TIL 31.12. 2017 Stena Recycling A/S Tilst 31. maj 2017 1 Sagsnr.: MIL/02525 Journalnr.: 16/032902 Sagsbeh.: BKS K.S.: JTA Tillæg til

Læs mere

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive

Miljøgodkendelse. Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til. Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Miljøgodkendelse Tillægsgodkendelse af permanent udvidede åbningstider meddelt til Nomi4s i/s Skive Genbrugsplads Oddervej 9, 7800 Skive Skive Kommune Teknisk Forvaltning Rådhuspladsen 2 7800 Skive Januar

Læs mere

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier

Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier Forskrift om opbevaring og håndtering af olie og kemikalier BAGGRUND OG FORMÅL Håndtering og opbevaring af olie og kemikalier skal foregå miljømæssigt forsvarligt for at undgå forurening af jord, grundvand,

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING

MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING Musholm A/S Reersø Havn Strandvejen 101 4281 Gørlev Virksomheder J.nr. MST-1270-01077 Ref. evnis Den 24. januar 2014 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Musholm A/S Reersø Havn, Strandvejen 101, 4281

Læs mere

Produktledningen kan og har været anvendt til produkter, hvor farlige stoffer i henhold til risikobekendtgørelsen er indeholdt.

Produktledningen kan og har været anvendt til produkter, hvor farlige stoffer i henhold til risikobekendtgørelsen er indeholdt. Nordgroup a/s Att. Miljørådgiver Eva Lund Lindholmvej 3 5800 Nyborg Virksomheder J.nr. MST-1271-00257 Ref. Johje/Jaflo Den 3. februar 2015 Nordgroup a/s. CVR-nr.: 34-48-44-14 & P-nr.: 1.003.042.669. Afgørelse

Læs mere

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE

FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE Marius Pedersen A/S Att.: Nicolai Boss Nielsen / Jan Kastrup Nykøbingvej 76 4990 Sakskøbing E-mail: nbn@mariuspedersen.dk; jka@mariuspedersen.dk FØLGEBREV TIL TILLÆGSGODKENDELSE 13-04-2015 Marius Pedersen

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S.

TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service & Transport A/S. Virksomheder og Jord Grøndalsvej 1 C, Postboks 4049, 8260 Viby J A.A. Service & Transport A/S Grenåvej 631 B 8541 Skødstrup Side 1 af 5 Afgørelse om revurdering af miljøgodkendelsen for A.A. Service &

Læs mere

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015

Industrimiljø Teknik & Miljø. Citycentralen. Stikvejen 5, 6700 Esbjerg. CVR nummer Dato for tilsyn 12. marts 2015 Navn Citycentralen Adresse Stikvejen 5, 6700 Esbjerg CVR nummer 32 66 11 49 Dato for tilsyn 12. marts 2015 Baggrunden for tilsynet Virksomhedens karakter Hvad der er ført tilsyn med Er der konstateret

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2.

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning af ammoniakvand på Asnæsværkets blok 2. Dong Energy Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-01026 Ref. zuyuk/vba Den 17. september 2013 Afgørelse om ikke godkendelsespligt for forsøgskørsel med inddysning

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald

Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Miljøgodkendelse af Baltic Shippings oplagring af RDF-affald Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 Teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Sagsbehandler: Rune Jørgensen Mail: runjo@slagelse.dk

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015

Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 Virksomheder J.nr. MST-1270-001839 Ref. haeje/alsko Den 15. december 2015 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændring til midlertidig ændring af vilkår for udledning af suspenderede stoffer i spildevand for 2015 For:

Læs mere

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted

Miljømæssig beskrivelse og vurdering. Billund Kommune Jorden Rundt Grindsted Billund Kommune Jorden Rundt 1 Dato: 27. oktober 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af Grindsted Genbrugsplads, Ribe Landevej 6, Kommunens afgørelse Billund Kommune meddeler hermed tillæg til miljøgodkendelse

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby

Tillæg til miljøgodkendelse Ousenvej 16, 9300 Sæby Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Frederikshavn Affald A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Via mail: forsyningen@forsyningen.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Brenntag Biosector Elsenbakken Frederikssund

MILJØGODKENDELSE. Brenntag Biosector Elsenbakken Frederikssund Plan- og Virksomhedsområdet J. nr. ROS-432-00013 30. september 2008 MILJØGODKENDELSE Brenntag Biosector Elsenbakken 23 3600 Frederikssund Matrikel nr.: 18 eø CVR-nummer: 66-43-89-10 P-nummer: 1.003.173.587

Læs mere