Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Stormly, Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Stormly, Region Midtjylland"

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Stormly, Region Midtjylland

2 Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg Formålet med det eksterne evalueringsbesøg Kort præsentation af tilbuddet Metode Konklusion... 5 Standard 1.1 Kommunikation... 5 Standard 1.2 Brugerinddragelse... 7 Standard 1.3 Individuelle planer... 9 Standard 1.4 Medicinhåndtering Standard 1.5 Magtanvendelse Standard 1.6 Utilsigtede hændelser Standard 2.1 Kompetenceudvikling Standard 2.2 Arbejdsmiljø Standard 2.3 Ledelse Side 1

3 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg Det eksterne evalueringsbesøg på Stormly blev foretaget den 11. marts 2014 af surveyor Dennis Frederiksen, Region Hovedstaden og surveyor Anja Stokholm, Region Syd. Surveyors er underlagt regler for tavshedspligt. 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg Formålet med den eksterne evaluering i perioden er at foretage en vurdering af tilbuddets arbejde med de ni standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område med henblik på at sikre kontinuerlig læring og udvikling. Vurderingen vedrører tilbuddets arbejde på standardernes fire trin, som har fokus på om tilbuddet har beskrevet og implementeret fremgangsmåder for praksis på standardernes temaområder, og om tilbuddet løbende kvalitetsovervåger arbejdet, og fra dette afsæt justerer sin praksis for yderligere at udvikle kvaliteten. Det eksterne evalueringsbesøg er et øjebliksbillede af dialog, observationer og diverse skriftligt baggrundsmateriale, som tilvejebringes gennem en stringent dataindsamlingsproces. Dette øjebliksbillede sammenholdes med fastlagte kriterier til vurdering af de enkelte standarders opfyldelsesgrad. Der tages forbehold for, at surveyors kan være inhabile i konkrete sager. Surveyorne evaluerer således ikke i egen region. 3. Kort præsentation af tilbuddet Lovgrundlag: Stormly drives efter Servicelovens 103, 104, 107 og 108. Stedet ejes og drives af Filadelfia, Dianalund. Filadelfia har indgået overenskomst med Region Midtjylland om driften af Stormly. Målgruppe: Stormlys målgruppe er voksne, som på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne har behov for omfattende hjælp og støtte i hverdagen, primært på grund af epilepsi og/ eller hjerneskade. Beboergruppen er på nuværende tidspunkt mellem år. Medarbejdersammensætning: Der er 35 fuldtidsstillinger fordelt på 44 medarbejdere sammensat af følgende faggrupper: diakoner, plejehjemsassistenter, sygehjælpere, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, beskæftigelsesvejledere, sygehjælpere, social- og sundhedshjælpere, omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt køkken-, rengørings-, pedel og administrationsmedarbejdere. Fællesarealer: Stormly har 700 m2 lokaler, der blandt andet indeholder træværksted, kontor, computerrum, storkøkken samt flere fællesrum. 240 m2 benyttes til dagtilbud. Tilbuddet har egne minibusser til transport. Derudover har Stormly en parklignende have med indlagt aktivitetsbaner. Side 2

4 Boliger: Stormly har ni torums boliger på hver især 46 m2 med egen terrasse, 11 boliger på 27 m2 med eget bad og toilet, to boliger på henholdsvis 22 og 28 m2 med delt bad og toilet samt to boliger på 44 m2. Antal pladser: Stormly har 24 pladser i botilbud og 28 pladser i dagtilbud. 4. Metode Det eksterne evalueringsbesøg blev foretaget med afsæt i det vejledende dagsprogram og ved gennemførelse af de forskellige sessioner, metoder og kilder, som der er angivet. Der blev foretaget ledelsesinterview med Forstander Karl Peter Nielsen, Stedfortræder/ Afdelingsleder Inge Marie Olesen og leder for servicepersonale/ køkken Lisbeth Bruun. Der blev desuden foretaget medarbejderinterview. Medarbejderne repræsenterede forskellige fagligheder, idet én var Social- og sundhedsassistent. Der blev ligeledes gennemført fokusgruppeinterview med 2 forskellige beboere. Surveyorteamet foretog rundgang på hele tilbuddet med de to huse på en afdeling. Surveyorteamet havde derudover følgende materiale til rådighed: Regionale retningsgivende dokumenter for alle 9 standarder. Lokale tilføjelser for alle 9 standarder (dog er tilføjelsen for brugerinddragelse et notat, der beskriver den plan, Stormly har for at udarbejde det lokale retningsgivende dokument omkring brugerinddragelse). SUA (Socialområde for udviklingshæmning og ADHD)s tilføjelser til retningsgivende dokument på følgende standarder: Bruger inddragelse. De to seneste UTH indrapportering. UTH tilbagemeldingsskema (oversigt over seneste UTH er). Referat fra fællesteammøde 25/2 2014, hvor UTH og magtanvendelse var på dagsordenen. Skema til afdækning af kommunikative ressourcer og barrierer version 2. Individuelle Planer for 2 beboere, herunder mål og delmål set i IT-systemet Bosted. Dagbogsnotater for 2 beboere set i IT-systemet Bosted. Afkrydsningsskema og medicinliste set i IT-systemet Bosted for 2 beboere. De to seneste magtanvendelser. Formål med MUS-samtale. Filadelfias MUS skema (til samtale). Arbejdspladsvurderingskema. Formål seniorsamtale (fra Filadelfia). Oversigt over individuelle MUS-samtaler for 2013/14. Notat om kompetenceudvikling (heri plan for udarbejdelse af strategi for kompetenceudvikling). Introduktionsskema for nyansatte. Virksomhedsgrundlag Stormly. Introskema for Sosu-elever. De 2 seneste referater fra Lokal Medarbejderudvalg. Kvalitetsorganisationen (beskrivelse). Side 3

5 Arbejdsmiljøaftale for Stormly med relevante bilag. Handleplan på baggrund af APV (7/3-14). Handleplan på baggrund af MTU (7/3-14). Beskrivelse af Stormly. Organisationsdiagram. Organisationsdiagram Filadelfia. Referat fra audit på ydelsesspecifikke standarder (kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer) 20/6-13. Referat fra audit på organisatoriske standarder samt UTH, magt og medicin 22/ Plan for opfølgning af ydelsesspecifikke standarder, afsluttet 10/3-14. Plan for opfølgning for organisatoriske standarder, afsluttet 7/3-14. Samarbejdsaftale mellem SUA og Stormly. MTU fra HAK spørgsmål til medarbejdere om, hvordan værdier omsættes i hverdagen. Afslutningsrapport for projekt stormly: Fokus på dokumentation, informationskultur og sammenhæng. Side 4

6 5. Konklusion På baggrund af evalueringsbesøget på Stormly, vurderes tilbuddets arbejde med standardernes fire trin at føre til følgende opfyldelsesgrad: Standard 1.1 Kommunikation: opfyldt Standard 1.2 Brugerinddragelse: opfyldt Standard 1.3 Individuelle planer: opfyldt Standard 1.4 Medicinhåndtering: opfyldt Standard 1.5 Magtanvendelse: opfyldt Standard 1.6 Utilsigtede hændelser: opfyldt Standard 2.1 Kompetenceudvikling: opfyldt Standard 2.2 Arbejdsmiljø: opfyldt Standard 2.3 Ledelse: opfyldt Vurderingen uddybes i det nedenstående: Standard 1.1 Kommunikation Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer retningslinjer for, hvordan viden om de enkeltes kommunikative ressourcer omsættes i daglig praksis på boformen retningslinjer for løbende evaluering og revidering af de enkeltes kommunikative afdækninger På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er opfyldt. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at arbejdet med kommunikation er et led i Stormlys dokumentationsprojekt. Ledelsen oplyser, at der i arbejdet med kommunikation undersøges, hvordan den enkelte beboers niveau for kommunikation er. Der arbejdes ud fra kommunikationsskemaer, som foreligger for alle beboere. Når en ny beboer flytter ind, arbejder primærkontaktpersonen med kommunikationsafdækning af beboeren. Ledelsen fortæller, at arbejdet med standarden for kommunikation har bevirket, at der nu arbejdes med at bevidstgøre tavs viden. Dette har bevirket, at det som ny medarbejder er lettere at arbejde med beboeren. Grundet øget dokumentation er der ikke længere samme behov for, at nye medarbejdere omkring beboeren har brug for at henvende sig til kontaktpersonen. Viden om beboeren er i kraft af dokumentationen blevet åben for alle. Ledelsen fortæller, at de på baggrund af audit i juni 2013 har opdateret deres kommunikationsskema. Ledelsen fortæller, at de har haft fokus på at få det nye kommunikationsskema lavet, fordi de oplever, at det er vigtigt for den enkelte medarbejder at have tilgængelig viden om beboerne, som vedkommende kan læse sig frem til på kort tid. Ledelsen oplyser desuden, at de bruger viden fra kommunikationsskemaerne i forbindelse med statusmøder med kommunen for at dokumentere, at de har specialviden. Side 5

7 I interview med medarbejderne fremgår det, at de i IT-systemet Bosted har kommunikationsskemaer liggende for den enkelte beboer. Medarbejderne oplyser desuden, at de arbejder med Gentle Teaching. Medarbejderne oplyser, at nogle af beboerne kan deltage aktivt i afdækningen af deres kommunikative færdigheder. Medarbejderne fortæller, at kontaktpersonen udfylder kommunikationsskemaet på baggrund af daglige observationer og anvender materiale fra tidligere steder, beboeren har boet. Af dokumentgennemgang fremgår det, at surveyorne har set afdækning af kommunikation for to beboere i kommunikationsskemaer udarbejdet af Stormly. Begrundelse for vurdering: Der foreligger skriftlige kommunikative afdækninger, medarbejderne kender og anvender retningslinjerne. På baggrund heraf vurderes standarden for kommunikation helt opfyldt på trin 2. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der foretages afdækning af kommunikative ressourcer i overensstemmelse med de foreliggende retningslinjer (indikator 3) om viden om den enkeltes kommunikative afdækning omsættes i den daglige praksis, så den gensidige kommunikation mellem den enkelte og medarbejderne fremmes (indikator 4) om afdækningerne af de kommunikative ressourcer evalueres og revideres (indikator 5). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Af dokumentgennemgang fremgår det, at der er udarbejdet referat fra audit for ydelsesspecifikke standarder d. 20/ Begrundelse for vurdering: Der udført en fyldestgørende auditering af en gruppe bestående af ledelse og medarbejdere, hvorfor trin 3 vurderes helt opfyldt. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 6. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger en opfølgningsplan med ansvarsfordeling. Begrundelse for vurdering: Der udformet en handleplan på baggrund af audit, hvorfor trin 4 vurderes helt opfyldt. Samlet vurdering for standard 1.1 Kommunikation: Opfyldt Begrundet vurdering: Side 6

8 Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med kommunikation, hvad angår såvel afdækning og omsætning som evaluering og revidering på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. Standard 1.2 Brugerinddragelse Standarden for brugerinddragelse vurderes delvist opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder retningslinjer for, hvordan den enkeltes forudsætninger for indflydelse afdækkes, men ikke uddybende retningslinjer for, hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de enkeltes forudsætninger for indflydelse På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er delvist opfyldt. Begrundelse for vurdering: Der findes regionale og lokale retningslinjer. Der mangler uddybende retningslinjer for, hvordan tilbuddet afdækker forudsætninger for brugerinddragelse. Stormly er fuldt opmærksom på det og udover udarbejdet handleplan på trin 4, foreligger der en selvstændig plan for dette arbejde med tidsplan for, hvornår der udarbejdes lokale tilføjelser til dette. Standarden for brugerinddragelse vurderes delvist opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at der afholdes brugerråd fire gange årligt. I brugerrådet er der beboere repræsenterede, og beboere er med i udvalg. Ledelsen fortæller, at beboere bliver inddraget i beslutninger på stedet, eksempelvis i forbindelse med ønsker om udflugter. Ledelsen fortæller, at de på baggrund af audit er blevet opmærksomme på, at de mangler en lokal tilføjelse, som definerer, at de får screenet de enkelte beboere i forhold til forudsætninger for brugerinddragelser. På baggrund af denne observation har de på Stormly udarbejdet et skema, som anvendes i forhold til arbejdet med udredning og afdækning af niveau for brugerinddragelse. I interview med medarbejderne fremgår det, at Stormly mangler lokale tilføjelser i forhold til brugerinddragelse. Medarbejderne fortæller, at de skal i gang med at anvende et skema i forbindelse med afdækning af forudsætninger for brugerinddragelse, men at dette arbejde ikke helt er kommet i gang endnu. Medarbejderne fortæller, at dette dog ikke betyder, at de ikke er kommet i gang med at arbejde med brugerinddragelse. Medarbejderne fortæller, at de i praksis arbejder med, at beboerne har selvbestemmelse i forhold til det niveau, beboeren er på. Medarbejderne fortæller, at de mangler en beskrivelse af, hvordan de handler i forhold til brugerinddragelse. I interview med beboere fremgår det, at en beboer bemærker, at det kunne være rart, hvis vedkommende havde større indflydelse på sengetid. Samme beboer giver udtryk for, at vedkommende ikke har indflydelse på madplanen, men vedkommende giver samtidig udtryk for, at vedkommende ved, at man skal henvende sig i køkkenet med Side 7

9 særlige ønsker. Den anden interviewede beboer bemærker, at vedkommende ikke synes om den ændrede praksis omkring udlevering af mad, hvor vedkommende ikke længere selv må gå i køkkenet, men i stedet skal have mad på en bakke fra personalet. Af dokumentgennemgang fremgår det ved gennemgang af individuelle planer, at Stormly endnu ikke har implementeret skema til afdækning af forudsætninger for brugerinddragelse. Begrundelse for vurdering: Ledelse og medarbejdere fortæller i interview, at de i dagligdagen forsøger at finde steder og former, hvor beboerne kan have indflydelse og selvbestemmelse. Dette arbejde er dog endnu ikke tydeligt dokumenteret i IT-systemet Bosted, og det er et udviklingsområde at arbejde eksplicit med dette. I audit og på trin 4 ses, at dette forhold er noget, Stormly er opmærksom på, og at der er en plan for dette arbejde. På baggrund heraf vurderes standarden for brugerinddragelse delvist opfyldt på trin 2. Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der foretages afdækning af den enkeltes forudsætninger for indflydelse i overensstemmelse med de foreliggende retningsgivende dokumenter (indikator 3) om den enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse så beboeren sikres størst mulig indflydelse på sit eget liv afklares og håndteres (indikator 4) om afdækningerne af beboernes forudsætninger for indflydelse evalueres og revideres i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 5). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Af dokumentgennemgang fremgår det, at der er udarbejdet referat fra audit for ydelsesspecifikke standarder d. 20/ Begrundelse for vurdering: Der udført en fyldestgørende auditering af en gruppe bestående af ledelse og medarbejdere, hvorfor trin 3 vurderes helt opfyldt. Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 6. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger en opfølgningsplan med ansvarsfordeling. Begrundelse for vurdering: Der udformet en handleplan på baggrund af audit, hvorfor trin 4 vurderes helt opfyldt. Side 8

10 Samlet vurdering for standard 1.2 Brugerinddragelse: Opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at der arbejdes med brugerinddragelse, hvad angår såvel afdækning af forudsætninger for indflydelse som løbende afklaring og håndtering af ønsker samt evaluering og eventuel revidering på alle fire trin. Der mangler dog uddybende retningslinjer for, hvordan tilbuddet afdækker forudsætninger for brugerinddragelse. Desforuden er brugerinddragelse ikke tydeligt dokumenteret i IT-systemet Bosted. Stormly er fuldt opmærksom på disse punkter og udover udarbejdet handleplan. På trin 4 foreligger der en selvstændig plan for dette arbejde med tidsplan for, hvornår der udarbejdes lokale tilføjelser til dette. På baggrund heraf vurderes standarden for brugerinddragelse opfyldt. Standard 1.3 Individuelle planer Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger lokalt udarbejdet retningsgivende dokument for arbejdet med individuelle planer. Dokumentet indeholder retningslinjer for, hvordan det sikres at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår i de individuelle planer retningslinjer, der sikrer, at arbejdet med at formulere mål og delmål og omsætte disse i konkrete aftaler om indsatser foregår i et samarbejde mellem relevante parter retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de individuelle planer På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er opfyldt. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at de på stedet har en forløbsbeskrivelse, der definerer, at arbejdet med individuelle planer skal være påbegyndt indenfor tre måneder efter en beboers indflytning. Skabelonen til at arbejde med beboerens individuelle plan er bygget op efter bestemte overskrifter, som skal følges. Det er primær kontaktperson, der har ansvar for at skrive beboerens individuelle plan. Ledelsen fortæller, at de har en retningslinje om, at man skal være uddannet i at skrive (enten pædagog eller Social- og Sundhedsassistent), og at man samtidig altid kan sparre med sekundær kontaktperson. Der er på stedet afsat tid til kontaktpersonen til at skrive beboerens individuelle plan. Beboerens individuelle plan omsættes til dagligdagen ved, at teamet har møde hver anden tirsdag, hvor planerne gennemgås på skrift. I teamet skal der følges op hver 3. måned i forhold til, om der skal foretages justeringer i forhold til beboerens individuelle plan. Ledelsen oplyser, at det er individuelt, hvordan beboerne inddrages i arbejdet med individuelle planer. Ledelsen fortæller, at der i forbindelse med audit er fokus på, at individuelle planer er omdrejningspunktet i forbindelse med arbejdet med brugeinddragelse og kommunikationsskema, således at der kommer en helhed i arbejdet med den enkelte beboer. Side 9

11 I interview med medarbejderne fremgår det, at der på Stormly forefindes individuelle planer for beboerne. Medarbejderne oplyser, at hver gang, der sker en udvikling, dokumenteres det i beboernes individuelle plan. Medarbejderne fortæller, at de laver dagbogsnotater. På teammøde gennemgås beboernes individuelle planer på skift. På hvert møde er der 1-2 beboere på dagsordnen. På mødet drøftes delmål og mål. Medarbejderne oplyser, at de har oplevet problemer med at skrive i delmål, men at der bliver arbejdet på at udbedre dette. Medarbejderne fortæller, at de arbejder med at dokumentere det, de gør, så de har mulighed for at afdække, om deres praksis ændrer noget. Medarbejderne fortæller, at de individuelle planer også er meget vigtige at have, når der ansættes nye medarbejdere, fordi nye medarbejdere derved har mulighed for at læse om beboeren. Medarbejderne fortæller, at der er en primær og en sekundær kontaktperson for hver beboer. Det er den primære pædagog, som er ansvarlig for, at skrivearbejdet bliver gjort. Beboerne inddrages i arbejdet med at udarbejde den individuelle plan, hvor der er mulighed for det. Af dokumentgennemgang fremgår det, at surveyor ser individuelle planer for to beboere med mål, delmål og dagbogsnotater, der lever op til retningslinjer. Begrundelse for vurdering: På baggrund af interview med ledelse og medarbejdere samt dokumentgennemgang vurderes der at være overensstemmelse mellem Stormlys retningsgivende dokumenter (instrukser) og praksis. På baggrund heraf vurderes standarden for individuelle planer for opfyldt. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 3 som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om den enkeltes ønsker, mål og behov indgår i den individuelle plan i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) om den individuelle plan er udarbejdet i samarbejde med relevante parter (indikator 4) om mål og delmål omsættes i daglig praksis (indikator 5) om den individuelle plan er evalueret og eventuelt revideret i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 6). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Af dokumentgennemgang fremgår det, at der er udarbejdet referat fra audit for ydelsesspecifikke standarder d. 20/ Begrundelse for vurdering: Der udført en fyldestgørende auditering af en gruppe bestående af ledelse og medarbejdere, hvorfor trin 3 vurderes helt opfyldt. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 7. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger en opfølgningsplan med ansvarsfordeling. Side 10

12 Begrundelse for vurdering: Der udformet en handleplan på baggrund af audit, hvorfor trin 4 vurderes helt opfyldt. Samlet vurdering for standard 1.3 Individuelle planer: Opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med individuelle planer, hvad angår såvel udarbejdelse af mål og delmål, der tilgodeser den enkeltes behov, omsætning af disse i samarbejde med relevante parter samt evaluering og revidering på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. Standard 1.4 Medicinhåndtering Standarden for medicinhåndtering vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er, i overensstemmelse med indikator 1, udarbejdet retningsgivende dokumenter, der som minimum beskriver: Hvordan medicinhåndtering foregår, herunder: Overførelse af medicinordination Medicindispensering Medicinadministration Opbevaring og bortskaffelse af medicin Hvordan det sikres, at medarbejdere, som håndterer medicin, har de nødvendige faglige kompetencer Begrundelse for vurdering: Surveyorne har set det regionale og lokale retningsgivende dokument og vurderet, at det er i overensstemmelse med standardens trin 1 indikator 1. Standarden for medicinhåndtering vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at det udelukkende er uddannede personer, der doserer medicin. Ansatte må ikke udlevere medicin, førend de har fået gennemgået medicininstruksen af en af de medicinansvarlige. Ledelsen fortæller, at der ar afholdt audit vedrørende medicinhåndtering både i forbindelse med audit omkring de ydelsesspecifikke og i forbindelse med de organisatoriske standarder. Ved auditeringen fremkom der tre forhold, som skal forbedres, og det er skemalagt, at disse forhold bliver reviderede inden 1. april Ledelsen oplyser, at tilbagemeldinger i forhold til UTH omkring medicinhåndtering anvendes som rettesnor for, hvad der skal skærpes. Desuden oplyses det, at Stormly bruger flere læger i lokalområdet, at de har samarbejde med neurolog fra Filadelfia samt kontakt til en psykiater. Standarden for medicinhåndtering har bevirket, at de nu skal kvittere for, at medicinen er givet. Der kvitteres både for ophældning og for, at en anden fra personalet tjekker, at det er den korrekte dosering. I interview med medarbejderne fremgår det, at medicin bliver hældt op af nattevagten, og at det personale, der møder ind om morgenen, tjekker, at det er den korrekte medicin og dosering. Medarbejderne fortæller, at de krydser af i IT-systemet Bosted, når der er udleveret medicin. Nye medarbejdere skal have introduktion til medicinhåndte- Side 11

13 ring, inden de må udlevere medicin. Medarbejdere oplæres af en assistent i medicinhåndtering, ledelsen vurderer om den pågældende medarbejder må udlevere medicin. Medarbejderne fortæller, at de på Stormly ikke gør brug af eksterne medicinkurser, fordi de har valgt, at de har sosu-assistenter ansat. Det er kun sosu-assistenter, der har nøgler til medicinskabet, og det er også dem, der kan vurdere, om der skal udleveres medicin. I interview med beboere fremgår det, at begge beboere oplyser, at de selv administrer deres medicin på ugebasis. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der forligger de nødvendige instrukser for medicinhåndtering. Der ses dokumentation i IT-systemet Bosted for korrekt medicinhåndtering for to beboere. Ved rundgang observeres medicinskab og gennemgang af praksis i forhold til korrekt medicinhåndtering. Begrundelse for vurdering: På baggrund af interview med ledelsen og medarbejdere, samt rundvisning og dokumentgennemgang vurderes der at være overensstemmelse mellem Stormlys retningsgivende dokumenter (instruks) for medicinhåndtering og praksis. Standarden for medicinhåndtering vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis. I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: Om medicinen er håndteret sikkert og korrekt i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) Om den enkelte har modtaget den rette medicin på rette tidspunkt og i rette dosis (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Ved dokumentgennemgang fremgår det, at der er udarbejdet et skema til dokumentation af kvalitetsovervågning af kvalitetsmodellens standard for medicinhåndtering. På denne baggrund vurderes trin 3 helt opfyldt. Standarden for medicinhåndtering vurderes helt opfyldt på trin 4 der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Begrundelse for vurdering: Der udformet en handleplan på baggrund af kvalitetsovervågningen, hvorfor trin 4 vurderes helt opfyldt. Samlet vurdering for standard 1.4 Medicinhåndtering: Opfyldt Det vurderes, at der på Stormly arbejdes systematisk med medicinhåndtering, for så vidt angår de forskellige elementer af medicinhåndtering samt en sikring af, at de medarbejdere, der håndterer medicin har de nødvendige kompetencer hertil. Dette arbejde foregår på alle fire trin, hvorfor standarden vurderes opfyldt. Side 12

14 Standard 1.5 Magtanvendelse Standarden for magtanvendelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er, i overensstemmelse med indikator 1, udarbejdet retningsgivende dokumenter, der som minimum beskriver: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan boformen analyserer magtanvendelsesepisoder Arbejdsgange der sikrer, at der på baggrund af den enkelte analyse udarbejdes forebyggende initiativer Hvordan forebyggende initiativer formidles i medarbejdergruppen På baggrund af ovenstående vurderes trin 1 helt opfyldt. Standarden for magtanvendelse vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at Stormly fik et OBS-punkt på det sidste pædagogiske tilsyn i forhold til magtanvendelse. Ledelsen oplyser, at de på Stormly har en procedure for magtanvendelse, men at de arbejder med at få lavet en lokal tilføjelse, hvor der blandt andet er fokus på, hvilket skema, der skal anvendes i de forskellige situationer, og hvilke stier, der skal benyttes til at registrere. Der anvendes stadig papirskemaer, men der arbejdes på at overgå til elektroniske registrering. Ledelsen oplyser, at magtanvendelser både sendes til Regionen og til handlekommunen (til kommunen er medarbejdernavn anonymiseret). I forbindelse med magtanvendelse sendes klagevejledning til pårørende (det er sjældent, at beboeren kan forholde sig til sagen). Ledelsen oplyser, at de har den pågældende magtanvendelse oppe på det næstkommende personalemøde, så de på Stormly på baggrund af hændelsen kan drage læring, forbygge magtanvendelser og have fokus på, at magtanvendelser kun anvendes, når det er uundgåeligt. I interview med medarbejderne fremgår det, at der er en lokal tilføjelse til magtanvendelse, der forklarer, hvordan personalet skal forholde sig, hvis de har en magtanvendelse. Medarbejderne oplyser, at de har meget få magtanvendelser. Medarbejderne fortæller, at de sender indberetning til Regionen, når de har en magtanvendelse. Efter en magtanvendelse tager ledelsen en samtale med de implicerede parter. Medarbejderne fortæller, at magtanvendelser altid er oppe på fælles temamøder, der afholdes hver 3. måned. I interview med beboere fremgår det, at den interviewede beboer har oplevet en magtanvendelse omkring en anden beboer (tidsangivelse ubestemt), hvor den interviewede oplevede, at personen, der blev fastholdt og ført ud af lokalet, var til fare for de andre beboere. Af dokumentgennemgang fremgår det, at surveyors ser de to seneste magtindberetninger og referat fra teammøder, hvor magtanvendelser gennemgås. Side 13

15 Begrundelse for vurdering: På baggrund af interview med ledelse og medarbejdere samt dokumentgennemgang vurderes der at være overensstemmelse mellem Stormlys retningsgivende dokumenter og praksis. Standarden for magtanvendelse vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis. I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: Om der er mønstre og tendenser, der skal følges op på (indikator 3) Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Ved dokumentgennemgang ses, at der er udarbejdet kvalitetsovervågning for standarden for magtanvendelse. På denne baggrund vurderes trin 3 helt opfyldt. Standarden for magtanvendelse vurderes helt opfyldt på trin 4 der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 4. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Begrundelse for vurdering: Der udformet en handleplan på baggrund af kvalitetsovervågningen. Det fremgår, at der er prioriteret fokusområder og ansvarlig for udførelsen, hvorfor trin 4 vurderes helt opfyldt. Samlet vurdering for standard 1.5 Magtanvendelse: Opfyldt Der arbejdes systematisk med magtanvendelser for så vidt angår indberetning, minimering af magtanvendelser, ligesom der arbejdes systematisk med at sikre vidensdeling efter magtanvendelser. Dette arbejde foregår på alle fire trin af kvalitetscirklen, hvorfor standarden vurderes opfyldt Standard 1.6 Utilsigtede hændelser Standarden for utilsigtede hændelser vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er, i overensstemmelse med indikator 1, udarbejdet retningsgivende dokumenter, som minimum beskriver: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet hændelse analyseres Arbejdsgange der sikrer, at der på baggrund af den enkelte analyse igangsættes forebyggende tiltag Hvordan disse tiltag formidles i medarbejdergruppen På baggrund af ovenstående vurderes trin 1 helt opfyldt. Side 14

16 Standarden for utilsigtede hændelser vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at ledelsen er opmærksom på sektorovergange, når de modtager beboere fra hospital. De er som oftest i kontakt med afdelingen. Dette mener ledelsen bevirker, at der opfanges mange potentielle utilsigtede hændelser ved sektorovergang. Ledelsen fortæller, at de har en løbende dialog om, hvad der skal indberettes, hvilket blandt andet sker med en konsulent i Regionen. Ledelsen oplyser, at medarbejdere kommer på temadag i Regionen om utilsigtede hændelser i maj måned Desuden oplyser ledelsen, at de drøfter utilsigtede hændelser med konsulent i SUA (Specialområdet for Udviklingshæmmede og ADHD). I interview med medarbejderne fremgår det, at forglemmelser af medicin bliver indberettet som utilsigtede hændelser. Medarbejderne fortæller, at der også har været utilsigtede hændelser i forbindelse med sektorovergange. Sådanne utilsigtede hændelser bliver indberettet. Medarbejderne fortæller, at der på Stormly er fokus på, at de nok skal indberette mere, eksempelvis i forhold til utilsigtede hændelser omkring infektioner. Medarbejderne fortæller, at der er to ansvarlige/ressourcepersoner omkring utilsigtede hændelser, og at disse personer sørger for få sat utilsigtede hændelser på dagsordnen til teammøder i forhold til at drage læring af episoderne. Medarbejderne fortæller, at der har været fokus på at observere, når beboere tager medicin, så personalet er sikre på, at medicinen bliver taget. Af dokumentgennemgang fremgår det, at surveyors ser de seneste to indrapporteringer om utilsigtede hændelser. Begrundelse for vurdering: På baggrund af interview med ledelse, medarbejdere og dokumentgennemgang vurderes der at være overensstemmelse mellem Stormlys retningsgivende dokumenter (instruks) og praksis. Standarden for utilsigtede hændelser vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis. I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der er mønstre og tendenser, der skal følges op på (indikator 3) Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Ved dokumentgennemgang ses, at der er udarbejdet kvalitetsovervågning for standarden for utilsigtede hændelser. På denne baggrund vurderes trin 3 helt opfyldt. Standarden for utilsigtede hændelser vurderes helt opfyldt på trin 4, der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 4. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Side 15

17 Der udformet en handleplan på baggrund af kvalitetsovervågningen, hvorfor trin 4 vurderes helt opfyldt. Samlet vurdering for standard 1.6 Utilsigtede hændelser: Opfyldt Der arbejdes systematiske med utilsigtede hændelser, hvad angår registrering, analyse af det registrerede med henblik på analyse af hændelsen og generelle forebyggende tiltag. Der arbejdes ligeledes med at formidle arbejdet med UTH i medarbejdergruppen. Arbejdet foregår på alle fire trin af kvalitetscirklen, hvorfor standarden vurderes opfyldt. Standard 2.1 Kompetenceudvikling Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger retningsgivende dokument for arbejdet med kompetenceudvikling. Dokumentet indeholder retningslinjer for løbende afdækning af, hvilke kompetencer der skal være til stede for at boformen kan løse sine opgaver retningslinjer for, hvordan ledelse og medarbejdere i samarbejde arbejder med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer. På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er opfyldt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes delvist opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at de på Stormly har nogle udfordringer, fordi de er del af to organisationer det sociale område i Region Midtjylland og Filadelfia. De arbejder med dette ved at lave nogle samlede sigtepunkter, som skal indgå i kompetenceudviklingsplanen. Ledelsen fortæller, at de arbejder med dokumentation og neuropædagogik. Ledelsen oplyser, at de bruger screening fra MUS-samtaler som retningslinjer for hvilke kompetencer, medarbejderne gerne vil udvikle. Samtidig har ledelsen også deres egne planer i forhold til, hvilke kompetencer de ønsker, at medarbejderne udvikler. Disse planer skal op på LMU i foråret I interview med medarbejderne fremgår det, at det på Stormly er vigtig med viden omkring epilepsi, og at medarbejderne har haft førstehjælpskurser. Medarbejderne fortæller, at de i MED har fokus på at få kortlagt, hvilke kompetencer medarbejderne har brug for på Stormly, fordi det kan give et mere fokuseret mål for, hvilke kompetencer der er vigtige, at medarbejderne udvikler. Medarbejderne fortæller, at de skal på kursus i personlighedsforstyrrelser. Der afholdes MUS en gang om året, hvor medarbejderne kan komme med individuelle ønsker til kompetenceudvikling. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der ikke foreligger en overordnet strategisk plan for kompetenceudvikling, men et dokument der beskriver, hvordan der i den kommende tid skal arbejdes strategisk med en sådan overordnet plan, således at der tages højde for såvel Stormlys behov, som krav fra Filadelfia og Region Midtjylland. Side 16

18 Begrundelse for vurdering: Der arbejdes med individuel kompetenceudvikling og systematisk med afholdelse af MUS. Der er et udviklingspunkt omkring den strategiske kompetenceudvikling. Dette er vigtigt for standardens formål. Stormly er dog tydeligt opmærksom på dette, og det fremgår af såvel auditreferat og handleplan på trin 4. Surveyorne vurderer på den baggrund, at der er aktiviteter i gang, der vil fører til opfyldelse. Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der foreligger en afdækning af, hvilke kompetencer, der skal være til stede, for at boformen kan løse sine opgaver i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) Om ledelse og medarbejdere arbejder aktivt med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer, så medarbejderne kan levere en kvalificeret indsats (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Af dokumentgennemgang fremgår det, at der er udarbejdet referat fra audit for kompetenceudviklingsstandarden. Begrundelse for vurdering: Der udført en fyldestgørende auditering af en gruppe bestående af ledelse og medarbejdere, hvorfor trin 3 vurderes helt opfyldt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 4 der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger en opfølgningsplan med ansvarsfordeling og prioriterede indsatsområder. Begrundelse for vurdering: Der udformet en handleplan på baggrund af audit, hvorfor trin 4 vurderes helt opfyldt. Samlet vurdering for standard 2.1 Kompetenceudvikling: Opfyldt Begrundet vurdering: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med løbende at afdække, hvilke kompetencer, der skal være til stede, for at Stormly kan løse sine opgaver, ligesom der arbejdes systematisk med, at ledelse og medarbejdere samarbejder om at opretholde og udvikle medarbejdernes kompetencer på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. Side 17

19 Standard 2.2 Arbejdsmiljø Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger regionalt udarbejdet retningsgivende dokument med lokale tilføjelser for arbejdet med arbejdsmiljø. Dokumentet indeholder retningslinjer for, hvordan der arbejdes med de lovpligtige faser i en APV (Arbejds- PladsVurdering) retningslinjer for, hvordan der arbejdes med trivselsmålinger. På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er opfyldt. Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at det er retningslinjerne fra Filadelfia, som er gældende på Stormly i forhold til arbejdsmiljø og trivsel. Retningslinjerne er fastlagt på baggrund af deres APV, og det er også den gældende retningslinjen for MUS-samtaler. Ledelsen oplyser, at de har trivselsmålinger, som de forefindes i MedarbejderTrivselsUndersøgelsen (MTU). Stormlys MED- og arbejdsmiljøorganisation retter sig efter Filadelfias tilgang. I de seneste trivselsmålinger har der været punkter om samarbejde, sygefravær og it-opdateringer. I APV en har temaer omkring røg (når beboerne ryger) været på dagsordenen. Ledelsen fortæller, at de har MUS en gang om året, og at de løbende samler forhold omkring arbejdsmiljø ind i sikkerhedsgruppen og laver handleplaner på baggrund heraf. Hvert andet år gennemføres der MTU- trivselsmåling. APV gennemføres hvert år, i forbind med MUS. I interview med medarbejderne fremgår det, at de på Stormly har været ramt at sygdom. Årsagen hertil skal, ifølge medarbejderne, blandt andet findes i, at de bliver pålagt meget arbejde med at dokumentere. Medarbejderne fortæller, at de får skrivetid til at nedskrive dokumentationen, men at i de tilfælde, hvor medarbejderne bliver syge, eller hvis der kommer uforudsete ting, er det skrivetiden, der bliver skubbet. I forhold til sygefravær har der også været episoder omkring psykisk arbejdsmiljø og i forbindelse med medarbejdere med en alvorlig sygdom. Medarbejderne fortæller, at de kommer til omsorgssamtaler, og at der bliver ringet hjem til dem, hvis de er syge mere end fire dage. Medarbejderne fortæller, at deres fysiske arbejdsmiljø er blevet bedre, især i de nye bygninger. De har fået større rum til rådighed, hvor tingene står rigtigt, og de har fået store badeværelser. Medarbejderne fortæller, at de pt. har fravalgt at få supervision, men at de har mulighed for at få det, når de ønsker sig det. Af dokumentgennemgang fremgår det, at surveyorne har set seneste APV, trivselsmåling og referater fra MED, hvor punkterne er blevet behandlet. Begrundelse for vurdering: På baggrund af interview med ledelse, medarbejdere og dokumentgennemgang af APV vurderes det, at det retningslinjerne er implementerede. Side 18

20 Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om der er arbejdet med de lovpligtige faser i en APV i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter, så medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø udvikles (indikator 3). Om der er arbejdet med trivselsmålinger i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter, så det fremmer medarbejdernes trivsel (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Af dokumentgennemgang fremgår det, at der er udarbejdet referat fra audit for standarden for arbejdsmiljø. Begrundelse for vurdering: Der er udført en fyldestgørende auditering af en gruppe bestående af ledelse og medarbejdere, hvorfor trin 3 vurderes helt opfyldt. Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 4 der omhandler, hvorvidt tilbuddet har udarbejdet en plan for opfølgning og iværksættelse af konkrete tiltag for kvalitetsforbedringer i form af en række konkrete mål og fokusområder/prioriteringer, ansvarsforhold, samt angivelse af, hvordan og hvornår de konkrete tiltag skal realiseres, i overensstemmelse med indikator 5. Til grund for vurderingen ligger følgende data: Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger en opfølgningsplan med ansvarsfordeling og prioriterede indsatsområder. Begrundelse for vurdering: Der udformet en handleplan på baggrund af audit, hvorfor trin 4 vurderes helt opfyldt. Samlet vurdering for standard 2.2 Arbejdsmiljø: Opfyldt Begrundet vurdering: Standardens overordnede mål er opfyldt. Det konstateres således, at der arbejdes systematisk med APV og trivselsmålinger på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. Standard 2.3 Ledelse Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der foreligger et lokalt udarbejdet retningsgivende dokument for arbejdet med ledelse. Dokumentet indeholder retningslinjer for, hvordan medarbejdere introduceres til boformens/institutionens værdier og deres betydning retningslinjer for, hvordan medarbejdere aktivt omsætter boformens/institutionens værdier i den konkrete faglige praksis. Side 19

21 På baggrund af ovenstående vurderer surveyorne, at kravene på trin 1 i standarden er opfyldt. Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at de på Stormly har seks værdier: Regionens tre værdier: Dialog, dygtighed og dristighed og Filadelfias tre værdier: Anerkendende tilgang, respekt for den enkelte og helhed. De arbejder på at tænke de to værdisæt sammen. Ledelsen fortæller, at mange af deres beboere bor på stedet hele deres liv, og at det derfor er vigtigt, at stedet føles som et hjem. Ledelsen fortæller, at de sidste forår havde fokus på stedets værdier sammen med medarbejderne, og at de talte med medarbejderne individuelt om stedets værdier. De har også på stedet haft kursus i anerkendende tilgang, og de arbejder med Gentle Teaching. Ledelsen fortæller, at de har haft fokus på at få værdierne udmøntet i dagligdagen. Sluttelig oplyser ledelsen, at de har haft pårørendeundersøgelser, som også har givet dem en måling på, hvordan de arbejder med værdier på stedet. I interview med medarbejderne fremgår det, at medarbejderne kender stedets værdier, og at de arbejder med at forene værdierne fra Filadelfia og fra Regionen. Medarbejderne fortæller, at de har været på kursus i anerkendende tilgang. Desforuden har de på stedet haft et projekt om information, dokumentation og sammenhæng i forhold til, hvordan de kan udmønte stedets værdier i praksis. Medarbejderne fortæller, at de har været til forventningsafstemningsaftale med ledelsen, som handlede om deres værdier, og om hvad medarbejderne gerne ville. Medarbejderne oplyser desuden, at deres værdier på stedet også drøftes, når de har opsamling på magtanvendelser. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der findes intromateriale til nyansatte og elever. Begrundelse for vurdering: På baggrund af interview med ledelse, medarbejdere og observation af kommunikation mellem medarbejdere og borgere vurderes der at være sammenhæng mellem de overordnede fastlagte værdier og konkret handling i praksis. Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 3, som omhandler, hvorvidt tilbuddet har gennemført kvalitetsovervågning af deres egen praksis (via auditmetoden). I kvalitetsovervågningen skal tilbuddet tage stilling til: om medarbejderne introduceres til boformens værdier i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter (indikator 3) om der løbende arbejdes med at omsætte boformens værdier i medarbejdernes konkrete faglige praksis (indikator 4). Til grund for surveyornes vurdering ligger følgende data: Af dokumentgennemgang fremgår det, at der er udarbejdet referat fra audit for standarden for ledelse. Begrundelse for vurdering: Der udført en fyldestgørende auditering af en gruppe bestående af ledelse og medarbejdere, hvorfor trin 3 vurderes helt opfyldt. Side 20

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Paderuphus, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Paderuphus, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Paderuphus, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Søstjernen Bocenter Sydvest Aarhus Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Søstjernen Bocenter Sydvest Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Søstjernen Bocenter Sydvest Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Hjemmevejlederteamet Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Hjemmevejlederteamet Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Hjemmevejlederteamet Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Bøgeskovgård, AC Aarhus, Aarhus kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Bøgeskovgård, AC Aarhus, Aarhus kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bøgeskovgård, AC Aarhus, Aarhus kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Bocenter Syd - Nygårdsvej 1a, Aarhus kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Bocenter Syd - Nygårdsvej 1a, Aarhus kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bocenter Syd - Nygårdsvej 1a, Aarhus kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Ekstern evaluering 2012 Bocenter for autisme og ADHD - Tingagergården Århus Kommune

Ekstern evaluering 2012 Bocenter for autisme og ADHD - Tingagergården Århus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bocenter for autisme og ADHD - Tingagergården Århus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bocenter Harridslev, Randers kommune.

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bocenter Harridslev, Randers kommune. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bocenter Harridslev, Randers kommune. Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Gårdhaven, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Gårdhaven, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Gårdhaven, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Safranvej og Grønneparken, Viborg Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Safranvej og Grønneparken, Viborg Kommune Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Safranvej og Grønneparken, Viborg Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Gaia, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Gaia, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Gaia, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Område A, Silkeborg Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Område A, Silkeborg Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Område A, Silkeborg Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Ekstern evaluering 2012 LUC, Lillehøjvej og Kernen - Aktivitetstilbuddende i Silkeborg Kommune

Ekstern evaluering 2012 LUC, Lillehøjvej og Kernen - Aktivitetstilbuddende i Silkeborg Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 LUC, Lillehøjvej og Kernen - Aktivitetstilbuddende i Silkeborg Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Synscenter Refsnæs, Region Sjælland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Synscenter Refsnæs, Region Sjælland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Synscenter Refsnæs, Region Sjælland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Ulriksdal, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Ulriksdal, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Ulriksdal, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Bygmarken, SUA, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Bygmarken, SUA, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Bygmarken, SUA, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Nyholm, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Nyholm, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Nyholm, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Else Hus, Region Sjælland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Else Hus, Region Sjælland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Else Hus, Region Sjælland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Matrikelløse gruppe 3, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Matrikelløse gruppe 3, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløse gruppe 3, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Himmelbjerggården, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Himmelbjerggården, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Himmelbjerggården, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 CSV, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 CSV, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 CSV, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne

Læs mere

Ekstern evaluering 2012 Guldblommevej, Lavendelvej og Stokrosevej 2,9 og 11, Viborg Kommune

Ekstern evaluering 2012 Guldblommevej, Lavendelvej og Stokrosevej 2,9 og 11, Viborg Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Guldblommevej, Lavendelvej og Stokrosevej 2,9 og 11, Viborg Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Aktivitetscenter Skovlund, Aarhus Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Aktivitetscenter Skovlund, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Aktivitetscenter Skovlund, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bihuset, Region Syddanmark

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bihuset, Region Syddanmark Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bihuset, Region Syddanmark Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2.

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg... 2 3. Kort præsentation

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Blommevej og Åbo Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Blommevej og Åbo Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Blommevej og Åbo Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Holberghus, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Holberghus, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Holberghus, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Socialpsykiatrisk boform Visborggaard, Region Nordjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Socialpsykiatrisk boform Visborggaard, Region Nordjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Socialpsykiatrisk boform Visborggaard, Region Nordjylland Dansk kvalitetsmodel på det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Støttecentrene i Randers

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Støttecentrene i Randers Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Støttecentrene i Randers Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Stefanshjemmet, Aarhus Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Stefanshjemmet, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Stefanshjemmet, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bækketoften, Specialområde Autisme Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bækketoften, Specialområde Autisme Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bækketoften, Specialområde Autisme Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bakkegården, Region Sjælland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bakkegården, Region Sjælland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bakkegården, Region Sjælland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Døgn 1, Silkeborg Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Døgn 1, Silkeborg Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Døgn 1, Silkeborg Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Østruplund, Region Syddanmark

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Østruplund, Region Syddanmark Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Østruplund, Region Syddanmark Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Himmelev Behandlingshjem, Region Sjælland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Himmelev Behandlingshjem, Region Sjælland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Himmelev Behandlingshjem, Region Sjælland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Standardbetegnelse

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012/2013 Platangården, Region Sjælland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012/2013 Platangården, Region Sjælland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012/2013 Platangården, Region Sjælland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bøge Allé, Region Syddanmark

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bøge Allé, Region Syddanmark Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bøge Allé, Region Syddanmark Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Fenrishus, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Fenrishus, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Fenrishus, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet 1 Læsevejledning: Nærværende feedbackskema er et dialogredskab, der anvendes

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Saustrup Bo- og Aktivitetstilbud, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Saustrup Bo- og Aktivitetstilbud, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Saustrup Bo- og Aktivitetstilbud, Region Midtjylland 1 Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Koglen, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Koglen, Region Midtjylland Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Koglen, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg... 2 3. Kort præsentation af tilbuddet...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet 1 Læsevejledning: Nærværende feedback-skema er et dialog-redskab, der anvendes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Sct. Mikkel, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Sct. Mikkel, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Sct. Mikkel, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering Kærvang, Region Nordjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering Kærvang, Region Nordjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering Kærvang, Region Nordjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet 1 Læsevejledning: Nærværende feedback-skema er et dialog-redskab, der anvendes

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Holmstrupgård, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Holmstrupgård, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Holmstrupgård, Region Midtjylland 1 Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Grønnebæk, Region Syddanmark

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Grønnebæk, Region Syddanmark Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Grønnebæk, Region Syddanmark www.socialkvalitetsmodel.dk Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 1 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Møllebækken, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Møllebækken, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Møllebækken, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Perron 4, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Perron 4, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Perron 4, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Engvejen, Region Midt

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Engvejen, Region Midt Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Engvejen, Region Midt Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Mellerup Skolehjem, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Mellerup Skolehjem, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Mellerup Skolehjem, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Gudenåkollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Gudenåkollegiet, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Gudenåkollegiet, Region Midtjylland www.socialkvalitetsmodel.dk Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 1

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato september 2013 Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Blåkærgård, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Blåkærgård, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Blåkærgård, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold 1.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Organisatoriske standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Organisatoriske standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Organisatoriske standarder 1 Standardbetegnelse 2.1 Kompetenceudvikling 2 Standard Der arbejdes systematisk med at sikre sammenhæng

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Den sikrede døgninstitution Grenen, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Den sikrede døgninstitution Grenen, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Den sikrede døgninstitution Grenen, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Mosetoft, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Mosetoft, Region Midtjylland Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Mosetoft, Region Midtjylland www.socialkvalitetsmodel.dk Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 1 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle

Titel: Instruks for: Inddragelse af de enkeltes ønsker, mål og behov i de individuelle Dansk kvalitetsmodel på det sociale område 1.3 Individuelle planer Lokal instruks Tårnly / Fjordblink, Sødisbakke, herefter blot kaldet Tårnly. Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde:, Region Nordjylland

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 CBR Center for Beskæftigelse og Revalidering Randers Kommune

Ekstern evaluering 2013 CBR Center for Beskæftigelse og Revalidering Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 CBR Center for Beskæftigelse og Revalidering Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse

Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Solsidens lokale instruks for brugerinddragelse Dokumenttype: Lokal instruks Anvendelsesområde: Beboere på Socialpsykiatrisk boform Solsiden i. Målgruppe: Alle medarbejdere på Solsiden, der deltager i

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk

Tlf.: 7847 6950 E-mail: stormly@ps.rm.dk Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 1. marts 2012 Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Dato 19-04-2012

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Vejledninger til kvalitetsovervågning af ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Vejledninger til kvalitetsovervågning af ydelsesspecifikke standarder Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Vejledninger til kvalitetsovervågning af ydelsesspecifikke standarder Indhold 1. Indhold og læsevejledning... 1 2. Introduktion til trin 3 i Standardprogrammet... 3 3.

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun

Afdelingsledere Inger Marie Olesen. Karl Peter Nielsen. Lisbeth Bruun Stormly Vejlevej 12-14 7130 Juelsminde Dato 13-02-2013 Camilla Rebekka Rask Tel. +45 7841 0191 Camilla.Rask@stab.rm.dk 1-51-73-28-07 Uanmeldt tilsyn på Stormly Udført den 21.2.2013 Side 1 Stormly Vejlevej

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER ØST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 26. marts 2013 Sagsnummer 2013030008EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER ØST Center Øst:

Læs mere

Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir )

Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) 1 Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) Vi har arbejdet med de tilbagemeldinger vi modtog i december.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv

Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv Resume over arbejdsgange vedrørende indflydelse på eget liv Afdækning af borgerens ønsker til indflydelse, forudsætninger

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16

Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter. Bøge Alle 16 Kvalitetsstandarder/Retningsgivende dokumenter Bøge Alle 16 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsmiljø... Side 3-4. Brugerinddragelse....Side 5-6. Individuel plan... Side 7-8. Kommunikation... Side 9-10. Kompetenceudvikling.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse

Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo

Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Gudenåkollegiet, tlf. 78 47 65 00 Skolevænget 5, 7160 Tørring Afdeling Kildebo Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Egely, Region Syddanmark

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Egely, Region Syddanmark Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Egely, Region Syddanmark Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg.

Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf , Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Sct. Mikkel, tlf. 78 47 62 50, Søndersøparken 3, 8800 Viborg. Regionssekretariatet Tilsyn Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - børn) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område

Middelfart, mandag den 30. november Kvalitetsmodellen på det sociale område Middelfart, mandag den 30. november 2009 Kvalitetsmodellen på det sociale område Kvalitetsmodellen Formål: - Kvalitetsudvikling - Faglig udvikling og læring - Systematisk dokumentation synlighed og gennemsigtighed

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere