Didaktik læremiddelkultur mellem tradition og innovation. Karsten Gynther Projektleder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Didaktik 2.0 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation. Karsten Gynther Projektleder"

Transkript

1 - læremiddelkultur mellem tradition og innovation Projektleder

2 Program : Indskrivning og kaffe : Velkomst Præsentation af projektet Læremiddelkultur og didaktik : didaktisk design for skolen i vidensamfundet : Pause v/ Rene B. Christiansen og, University College Sjælland : Web 2.0 skrivepædagogik : Pause v/ Vinnie Lerche Christensen og Jens Jørgen Hansen, University College Syd : Når web 2.0 møder lærerne i skolen v/ Niels Grønbæk og Rikke Schultz, University College Lillebælt : Frokost : Paneldebat af emnet: Er didaktik 2.0 svaret på skolens udfordringer? Panelet består af: Karin Levinsen, DPU, Århus Universitet, Nina Bonderup Dohn, SDU og John Klesner, Hammel skole : Pause : Åben debat af emnet: Er didaktik 2.0 svaret på skolens udfordringer? : Det magiske læremiddellandskab v/ Jens Jørgen Hansen, University College Syd

3 En søgehistorie

4 Projektets formål Fase 1: Kortlægningsprojekt Formål: At kortlægge læremiddelkulturen 2,0 i skolen (elever og læreres brug af gratis internetbaserede ressourcer) Resultat: En kortlægning, analyse og beskrivelse med særlig fokus på potentialer og problemer i en læremiddelkultur 2,0 Fase 2: Aktionslæringsprojekt Formål: At udvikle en didaktik 2,0 der kan matche udfordringerne i en læremiddelkultur 2,0 Resultat: En ny didaktik forstået bredt som planlægningsmodeller, undervisningsprincipper, koncepter praktiske greb samt refleksionskategorier, som kan anvendes til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning.

5 De største didaktiske udfordringer for skolen i vidensamfundet jf. The Horizon report 2010, The new media Consortium Overfloden af frit tilgængelige internetbaserede ressourcer og netværk betyder at information er alle vegne og evnen til at skabe mening og vurdere troværdigheden af information er afgørende. De nye muligheder for adgang til viden udfordrer gængse didaktiske designs. Alle forventer at kunne lære hvornår de vil og hvor de vil gennem let og ubegrænset adgang ikke kun til netbaseret information men også til muligheden for at få hjælp fra sociale netværk. De teknologier vi bruger er i stigende grad cloudbaserede elever/studerende er lige glade med hvor indhold er lagret og hvilke device, der benyttes for at få adgang til viden. Elever/studerende arbejder i stigende grad sammen. Kollaborative forfatterskaber, publiceringsmåder og videndelende fællesskaber breder sig, men der er ikke udviklet nye evaluerings- og krediteringsværktøjer, som kan matche de nye måder at producere viden på.

6 Metoder og deltagere Projektet er inspireret af metoder fra grounded theory, aktionslæringprincipper og brugerdreven innovation Projektet er gennemført i et samarbejde mellem lærere og konsulenter fra Odense, Kolding og Køge kommuner - som sammen med deltagere fra Læremiddel.dk har haft hvert sit faglige fokus

7 didaktisk design for skolen i vidensamfundet v/ Rene B. Christiansen og, University College Sjælland

8 Bogen side 16

9 Bogen side 17

10 Bogen side 48

11 Didaktisk design for didaktiske designere: en læreropgave 2.0 Læreren som didaktisk designer K3 Eleverne som didaktiske designere K2 K1 Stilladsering K2 K1 Lærerens opgaver og ansvar i en didaktik 2.0 kan sammenfattes i K1-, K2- og K3-aktiviteter, som alle handler om at stilladsere elevernes K1- og K2- aktiviteter. Det handler for læreren om at skabe et didaktisk design for didaktiske designere (side 53) Bogen side 53

12 Ny forberedelseskultur Bogen side 20

13 Fra et skolesyn om kulturoverlevering til et skolesyn om kulturerobring - med mobiltelefonen som eksempel Bogen side 40

14 Udfordringer/problemer i skolens didaktiske design i dag: Nye former for adgang til viden betyder at eleverne også bliver didaktiske designere i skolen en proces som ofte ikke er transparent for læreren. Der er en usamtidighed mellem de mål skolen stiller elevernes mulighed for adgang til viden og skolens evalueringsformer Der er opstået nye vidensprodukter (elevprodukter) (kollaborative og remedierede produkter) men skolen mangler evalueringsværktøjer. Nye digitale kompetencer fordres i form af informationskompetencer, didaktiske kompetencer og re-medieringskompetencer. Eleverne mangler stilladsering når de arbejder på nettet. Undervisningens organisering i tid er utidssvarende og matcher ikke behovet for transparens og stilladsering. Der er behov for en ny didaktik og nye didaktiske designs en didaktik 2.0 Didaktik Slide 14

15 en planlægnings- og refleksionsmodel Lærerens didaktiske design: Stilladsering Vidensmål Evaluering Elevernes didaktiske design Vidensprodukter Adgang til viden Bogen side 58

16 Elevernes didaktiske design Undervisningsplanlægning i vidensamfundet starter med, at læreren må forholde sig til kvaliteten af elevernes didaktiske designvalg i undervisningen. Nogle lærere har en meget opdateret viden om elevernes didaktiske strategier, mens andre lærere ikke har. Har læreren ikke viden om elevernes didaktiske strategier, må læreren derfor gennem f.eks. observation af elevaktiviteter tilegne sig denne viden.

17 Kvaliteten af elevernes didaktiske design Elever i den danske folkeskole er 100 % klar over den skolelogik, som hersker i skolen. De ved, at det grundlæggende didaktiske design i skolen er en rutine, som de blot skal følge for at komme så let som muligt gennem skolehverdagen! Didaktisk rutine: At finde og reproducere informationer Det klassiske emnearbejde Fra progressiv pædagogik til web 2.0 trivialitet Den tid som vindes ved, at eleverne bruger de nye teknologier til at finde faktainformationer, går ofte til computerspil. Op til 50 % af undervisningstiden kan i nogle emneforløb gå med, at eleverne spiller spil med eller uden lærernes vidende.

18 Usamtidighed Koblingen mellem traditionelle faktamål, nettets muligheder for adgang til viden, de traditionelle vidensprodukter og vores vante evalueringsmetoder er usamtidige i den danske skole.

19 Uddannelsessystemets optik på usamtidighedsproblemet Fase 1: Bekæmp snyderiet! Fase 2 i gymnasiet: Forsøg med udvikling af didaktiske designs, hvor der er sammenhæng mellem vidensmål, adgang til viden og de vidensprodukter som eleverne skal producere. Behovet er det samme i folkeskolen især i de ældste klasser. Hvordan løses usamtidighedsproblemet?

20 en planlægnings- og refleksionsmodel Lærerens didaktiske design: Stilladsering Vidensmål Evaluering Elevernes didaktiske design Vidensprodukter Adgang til viden Bogen side 58

21 Veldoserede Vidensmål - et eksempel fra et aktionslæringsforløb i Køge kommune. Lærernes didaktiske design var det klassiske emnearbejde: Overordnet tema: Klima Inddeling i grupper Delemner som oversvømmelse mv. Produktkrav for elevernes vidensprodukter: Produktion af en hjemmeside og en blog. Tid: En uge. Resultat: På fire lektioner havde eleverne fundet nogle gratis værktøjer på nettet som kunne lave hjemmesider og blogs. De havde googlet noget faktaviden om deres klimaemne og lagt det på deres hjemmeside og mente at de nu var færdige!

22 Re-design med fokus på nye vidensmål Lærerne måtte derfor justere deres didaktiske design: Justering af vidensmålene fra faktainformationer til det, som lærerne kaldte perspektiverende vidensformer.

23 Vidensmål nye overvejelser I hvilket omfang skal eleverne tilegne sig konkrete faktuelle informationer? I hvilket omfang skal de kunne anvende denne viden i nye sammenhænge? Og i hvilket omfang skal de kunne forholde sig til og perspektivere den viden de har tilegnet sig?

24 Formulering af vidensmål med udgangspunkt i et videnshieraki (Frit efter Qvortrup 2004) Vidensniveauer Vidensbetegnelser Vidensbetegnelser i skolens praksis (Lærerudsagn fra Læremiddel.dks undersøgelse) 1. orden Kvalifikationer Faktaviden, informationer 2. orden Kompetencer Brug, anvendelse, analyse, 3. orden Faglige paradigmer Perspektivering Bogen side 62

25 Vidensmål i form mellemkategorier Det handler - som en lærer sagde til os om at finde en mellemkategori. Dvs. et vidensniveau, som retter sig mod vidensniveau 2. Et emne som Afrikas lande duer ikke de vil bare Google nogle faktainformationer. Et spørgsmål som hvorfor er der u-lande? er for svært (3. ordens vidensniveau /KGY) men en mellemkategori som f.eks. med udgangspunkt i den definition af et u-land vi har arbejdet med i lærebogen, skal I undersøge om xx land er et u-land begrund jeres synspunkt. Det er en mellemkategori.

26 Formulering af veldoserede vidensmål Ovenstående delemne Oversvømmelser kunne med denne tilgang f.eks. være formuleret som opgaver til eleverne ala: Undersøg og sammenlign konsekvenserne af en stigende vandstand på 1 m i Danmark og i Bangladesh. Undersøg hvorfor der i Greve kommune var store oversvømmelser i sommeren Fortæl om konsekvenserne for nogle af beboerne som oplevede oversvømmelserne. Hvad gør og kan Greve kommune gøre for at undgå en gentagelse? Gør kommunen nok? Dvs. åbne opgaver/undersøgelser i form af anvendelsesorienterede opgaver, analytiske opgaver og perspektiverende opgaver, som alle kombinerer faktaorienterede mål med vidensmål af højere orden.

27 en planlægnings- og refleksionsmodel Lærerens didaktiske design: Stilladsering Vidensmål Evaluering Elevernes didaktiske design Vidensprodukter Adgang til viden Bogen side 58

28 Vidensprodukter Elevprodukter er en kategori som også ofte er fraværende i didaktisk teori og gængse planlægningsmodeller. Omvendt stiller sagen sig, hvis man tager udgangspunkt i skolens praksis.

29 Vidensprodukter Der er to grunde til, at lærerne lægger vægt på, at eleverne producerer konkrete artefakter i skolen. For det første giver det eleverne muligheder for at kommunikere den viden, de har tilegnet sig til andre. Og for det andet giver det lærerne mulighed for at evaluere, om eleverne har tilegnet sig de opstillede vidensmål. Produkter er derfor i skolen ikke et mål i sig selv, men en integreret del af skolens videns- og læringspraksis.

30 Vidensprodukter 1.0 og 2.0 Vidensprodukter 1,0 2.0 Indhold Indholdet er produceret fra bunden af Indholdet er remedieret dvs. et målrettet remix af eget og andres indhold Produktionsformer Produktion, indsamling, redigering og formidling af selvstændige data Kombination af 1,0 former med vidensdelende processer Udbredte ITteknologier i skolen Indholdsproducenter Digitale værktøjsprogrammer Individ (eleven) Digitale værktøjsprogrammer og web 2.0 medier. Fællesskaber (Elevsamarbejde eller elever + brugere af web 2.0 videndelende platforme og/eller kommercielle læremiddelproducenter) Afsender Eleven Eleven/eleverne som repræsentant for et videndelende fællesskab Modtagere Læreren Læreren, eleverne, deltagerne i en videndelingskultur Produktmål Produkter Dokumentation af kvaliteten af elevernes videnstilegnelse Selvstændigt kommunikerende artefakter Dokumentation af kvaliteten af elevernes videnstilegnelse Dokumentation af kvaliteten af elevernes deltagelse i vidensudvekslende processer Selvstændigt kommunikerende artefakter Videndelingsmiljøer, Facilitering af andres videndelingsaktiviteter, Deltagelse i videndelings-aktiviteter, Metakommunikerende produkter Bogen side 70

31 Vidensprodukter 1.0 og 2.0 Vidensprodukter 1,0 2.0 Indhold Indholdet er produceret fra bunden af Indholdet er remedieret dvs. et målrettet remix af eget og andres indhold Produktionsformer Produktion, indsamling, redigering og formidling af selvstændige data Kombination af 1,0 former med vidensdelende processer Udbredte ITteknologier i skolen Indholdsproducenter Digitale værktøjsprogrammer Individ (eleven) Digitale værktøjsprogrammer og web 2.0 medier. Fællesskaber (Elevsamarbejde eller elever + brugere af web 2.0 videndelende platforme og/eller kommercielle læremiddelproducenter) Afsender Eleven Eleven/eleverne som repræsentant for et videndelende fællesskab Modtagere Læreren Læreren, eleverne, deltagerne i en videndelingskultur Produktmål Produkter Dokumentation af kvaliteten af elevernes videnstilegnelse Selvstændigt kommunikerende artefakter Dokumentation af kvaliteten af elevernes videnstilegnelse Dokumentation af kvaliteten af elevernes deltagelse i vidensudvekslende processer Selvstændigt kommunikerende artefakter Videndelingsmiljøer, Facilitering af andres videndelingsaktiviteter, Deltagelse i videndelings-aktiviteter, Metakommunikerende produkter Bogen side 70

32 en planlægnings- og refleksionsmodel Lærerens didaktiske design: Stilladsering Vidensmål Evaluering Elevernes didaktiske design Vidensprodukter Adgang til viden Bogen side 58

33 Evaluering Udfordring: Det slutprodukt, som eleverne fremlægger eller afleverer, er med web 2.0 ikke udtryk for elevens videnstilegnelse i sig selv, men er et udtryk for elevens deltagelse i vidensudvekslende processer. Det er afgørende at vurdere kvaliteten af disse deltagelsesprocesser.

34 Evaluering: Resultatorientede elevprodukter og metakommunikerende elevprodukter Skolens vægter i dag enkeltstående slutprodukter, som fejlagtigt vurderes som udtryk for elevens videnstilegnelse. I skolen i vidensamfundet må evaluering også have fokus på, hvordan slutproduktet er produceret. Dette kan gøres ved, at evaluering i skolen altid består i en vurdering af kvaliteten af to typer af produkter, som eleverne skal producere: resultatorienterede produkter og metakommunikerende produkter.

35 Et meta-kommunikerende produkt kan f.eks. være: Supplerende mundtlige redegørelser Indgå som en integreret del af slutproduktet (f.eks. som en ekstra metakommenterende tekst i produktet) Som supplerende selvstændige produkter (f.eks. i form af portfoliomapper el.lign.) Gennem dokumentationsteknikker (f.eks. ved at eleven logger og samler deltagelse i forskellige web 2.0 medier f.eks. blogindlæg, chatdiskussioner, lister over anvendte links og indsamlede ressourcer mv.)

36 Evaluering Konkret skal eleven kunne redegøre for og læreren evaluere følgende: Anvendelse af Information (informationskompetence) Hvordan har i undersøgt om de informationer I har fundet på nettet er korrekte? Hvilke kilder til informationsindsamling har I anvendt? Har jeres valg af kilder været hensigtsmæssige? Valg af ressourcer (didaktisk kompetence) Hvilke ressourcer og læremidler har I anvendt. (Som minimum skal ressourcelisten fremgå af slutproduktet) Hvad er de lærerudvalgte læremidler brugt til og hvad har i brugt ressourcerne fra nettet til? Fortæl med udgangspunkt i en eller flere ressourcer fra nettet, hvad de fagligt har bidraget med i dette forløb. Brug af re-mix (re-medieringskompetencer) Hvilke dele af jeres produkt har I produceret helt fra bunden? Hvilke dele er hentet fra nettet eller andre medier og kopieret eller redigeret direkte ind i produktet? Hvordan kan I dokumentere, at I ikke har krænket nogen ophavsrettigheder? Hvor oplever I, at I har lavet et spændende re-mix af andres indhold og eget indhold i jeres produkt? Og karakteren er

37 Viden og kompetencer i vidensamfundet Informationskompetence Didaktisk kompetence At finde information At validere information At vurdere strategier til informationsindsamling Re-medieringskompetence Evaluering af digitale kompetencer 1. Orden 2. Orden 3. Orden Web 2.0 trivialitet (At finde og reproducere indhold som accepteres af den traditionelle skolelogik) Cut and paste og diverse redigeringsteknikker Evnen til at didaktisere ressourcer (At vurdere den faglige relevans af et givent informationsindhold i forhold til vidensmål og vidensprodukt) Legitim brug (Legitim anvendelse af remediering i en web 2.0 praksis) Hensigtsmæssige ressourcestrategier (At kunne vurdere kvaliteten af egne ressourcestrategier med henblik på justering) Kreativt re-mix (Udvikling af nye indholds- og udtryksformer) Bogen side 76 Og karakteren er

38 en planlægnings- og refleksionsmodel Lærerens didaktiske design: Stilladsering Vidensmål Evaluering Elevernes didaktiske design Vidensprodukter Adgang til viden Bogen side 58

39 Stilladsering Lærernes stilladseringsstrategier: Læringsstier i form af foretrukne ressourcer Filtreringsteknikker Kognitiv mesterlære Videnledelse Undervisningsloop

40 Undervisningsloop Didaktisk problem: Undervisningens organisering i tid er utidssvarende og matcher ikke behovet for transparens og stilladsering. Design principper: 1. Et didaktisk design som løbende indsamler information om elevernes aktiviteter med henblik på at etablere passende feedbackmekanismer. 2. Baggrund i videns og læringsteori fra kybernetik og systemteori (Gregory Bateson) Hypotese: Et ideelt design er et didaktisk design hvor undervisningen i tid og aktiviteter er organiseret som et kybernetisk loop. (I dansk sammenhæng har Carsten Schnack arbejdet med loopbegrebet i en model for projektarbejde (Schnack, 2000), og Jeppe Bundsgaard har arbejdet med loops i udvikling af interaktive assistenter i digitale læremidler (Bundsgaard, 2005). Didaktik Slide 40

41 Undervisningens organisering i tid, aktiviteter og roller Klassisk emnearbejde Almindelig undervisning (Uge 1) Elevarbejde (Uge 2) Evaluering

42 Didaktisk design for skolen i vidensamfundet : Undervisningsloop Evalueringsloop Elevarbejde Opstart Elevarbejde Vejledningsloop / Formidlingsloop Evalueringsloop Summativ evaluering Formidlingsloop Elevarbejde Bogen side 84

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motivation og læring i det digitale rum

Motivation og læring i det digitale rum Motivation og læring i det digitale rum - gennem det potentielle rum og et æstetisk udtryk AF: ELSE MARIE OKKELS OG VINNIE LERCHE CHRISTENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SYDDANMARK Legen er et forbindelsesled

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere

LibGuide som social platform

LibGuide som social platform LibGuide som social platform Af Susanne Nielsen, Berit Volder Kjær og Bente Thorup Andersen Abstract Artiklens formål er at belyse udviklingsprojektet omkring udformningen af e-læringsværktøjet LibGuide.

Læs mere

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling

Titelblad. Aalborg Universitet, København, d. 31. juli 2013. Kandidatspeciale, Cand. IT: IT, Læring og Organisatorisk Omstilling 1 Titelblad ipads i undervisningen - En kvalitativ undersøgelse af læreres didaktiske udvikling og barrierer herfor, ved implementering af ipads i undervisningen i folkeskolen Aalborg Universitet, København,

Læs mere

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv

Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Interventionsdesign i demonstrationsskoleprojektet IT-fagdidaktik og lærerkompetencer i et organisatorisk perspektiv Forord Dette er første udgave af beskrivelsen af interventionsdesignet i demonstrationsskoleprojektet

Læs mere

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning

Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen. Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Læringsmålstyret undervisning i folkeskolen Vejledning Udarbejdet af Undervisningsministeriet i samarbejde med UCC, VIAUC, UC Sjælland og Institut

Læs mere

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK

AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Læremiddelformidling En introduktion AF: JENS JØRGEN HANSEN, PH.D. OG CHEFKONSULENT, UDVIKLING OG FORSKNING, UC SYDDANMARK OG LÆREMID- DEL.DK Hvad findes af læremidler, hvordan kan læremidler karakteriseres

Læs mere

It- og mediekompetencer i folkeskolen

It- og mediekompetencer i folkeskolen Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 5 2010 Fælles Mål 2009 It- og mediekompetencer i folkeskolen Faghæfte 48 Undervisningsministeriets

Læs mere

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen Undersøgelse af erfaringer og perspektiver 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT It i skolen 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie

Visionen for Den gode digitale skole. Skole og Familie Visionen for Den gode digitale skole Skole og Familie Indhold Visionen:... 2 Temperaturmåling: IT i skolerne i Rudersdal i dag?... 5 Børns læring og potentialet i at anvende IT... 7 IT som fagdidaktisk

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 )

STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) STILLADSERING - BEGREBETS ANVENDELIGHED I UNDERVISNINGSFORBEREDELSE OG AFHOLDELSE (Projektopgave, pædagogikum 2008 ) Anders Stubkjær, Statsskolen, Sønderborg 1. Indledning Hensigten med dette projekt er

Læs mere

Temaeftermiddag Læs & Lær 28/1 2015. Læsning af digitale tekster og på nettet

Temaeftermiddag Læs & Lær 28/1 2015. Læsning af digitale tekster og på nettet Temaeftermiddag Læs & Lær 28/1 2015 Læsning af digitale tekster og på nettet Professor Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Slides på www.jeppe.bundsgaard.net It-læsekompetencer

Læs mere

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber

Drenge UD af gråzonen. Fokus på faglighed og læringsfællesskaber Drenge UD af gråzonen Fokus på faglighed og læringsfællesskaber 1 Indhold Forord 3 Aktionslæring 5 Forandring af læringskulturer 5 Eksempel på et eksperiment 6 Kom godt i gang med aktionslæring 8 Faglighed

Læs mere

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle

Kamilla Dyrving Nielsen studienr.: z090356 12. april 2013 Kan man målsætte og evaluere elevernes handlekompetence? Læreruddannelsen Zahle 1 2 Indhold 1. Indledning... 4 1.1 Problemstilling og emnebegrundelse... 4 1.2 Problemformulering... 5 1.3 Afgrænsning... 5 2. Metodeafsnit... 5 2.1 Metodevalg... 5 3. Lærings- og fagsyn... 9 3.1 Mit læringssyn:...

Læs mere

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde

Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde Afdækning af forskning og viden i relation til ressourcepersoner og teamsamarbejde af Janne Hedegaard Hansen Bente Bro Andersen Andy Højholdt Anne Morin Januar 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv

Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Anvendelse af screencasting i et didaktisk perspektiv Afsluttende rapport på et udviklingsprojekt med fokus på lærerstuderendes og skoleelevers oplevelser, tanker og refleksioner vedrørende anvendelse

Læs mere

Evaluering af digitale læremidler

Evaluering af digitale læremidler Evaluering af digitale læremidler AF: THOMAS ILLUM HANSEN, VIDENCENTERLEDER, PH.D., LÆREMIDDEL.DK Hvad kendetegner digitale læremidler? Hvilke typer findes der? Og hvordan bør vi evaluere de forskellige

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik

Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik Bacheloropgave april 2011 CVU Lillebælt v. Læreruddannelsen i Jelling Brug af computerspil i historie Vejledere: Jens Aage Poulsen linjefag historie Peter Hallgaard Christensen almen didaktik Af Tine Østergaard-Andersen

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen

Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen Innovation og entreprenørskab - en del af skolereformen 2 ffe-ye.dk Innovation og entreprenørskab Innovation og entreprenørskab (I&E) er gennem de seneste år blevet en større del af det samlede danske

Læs mere

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj

På vej mod en digital folkeskole. Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj På vej mod en digital folkeskole Resultater fra Det Digitale Råds selvevalueringsværktøj DET DIGITALE RÅD 6. RAPPORT JULI 2013 1 Forord... 1 Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 3 2. Skolernes digitale

Læs mere

Vurdering ved hjælp af portfolio

Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering ved hjælp af portfolio Inerisaavik Vurdering ved hjælp af portfolio Vurdering af elevpræstationer Elevens egen vurdering /evaluering Møder med eleven i centrum Dette hæfte er et ud af en serie

Læs mere

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET

Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Helle Bundgaard Svendsen, Kaj Østergaard. Vol. 1 AARHUS UNIVERSITET Susan Tetler, Kirsten Baltzer, Hilde Ulvseth, Søren Lang-ager, Michael Wahl Andersen, Susanne Arne-Hansen, Dorte Østergren-Olsen, Christian Quvang, Charlotte Christiansen, Kaj Nedergaard Jepsen, Else Skibsted,

Læs mere