Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave."

Transkript

1 Undersøgelse af de voksnes job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 0-3.klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive forskellige uddannelser og job Færdigheds- og vidensområde: Information Færdigheds- og vidensmål: Eleven kan indsamle enkle informationer om uddannelser og job i eget nærmiljø Eleven har viden om informationskilder om uddannelser og job Elevforudsætninger I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. Omfang Forløbet har i alt 9 lektioner inklusiv evaluering 1.0 Undervisningsforløb Undersøgelse af de voksnes job Eleverne indsamler oplysninger om job i deres voksennetværk for herefter at undersøge bl.a. indholdet, ligheder og forskelle i en række job I Uddannelse og Job er det blandt andet med inddragelse af det omgivende samfund og i mødet med forskellige mennesker i uddannelse og job, at eleverne får informationer, viden, fortællinger, oplevelser og inspiration, der kan styrke deres egne forudsætninger i forhold til uddannelse og job. I dette forløb for indskolingen bruger eleverne deres voksennetværk og de ældre elever på skolen til at indsamle viden om, hvad der findes af job, hvad der kendetegner disse og hvilke ligheder og forskelle, der kan være mellem en række job. Gennem forskellige aktiviteter bearbejder eleverne denne indsamlede viden, som de desuden undervejs formidler til hinanden og drøfter i klassen. Formål Forløbet har til formål at udvide elevernes begreber om og perspektiver på, hvad der findes af job, hvad disse job hedder og hvad der kendetegner indholdet i forskellige typer af job. Desuden skal forløbet øge elevernes opmærksomhed på, at der i deres umiddelbare nærhed og netværk er både viden, erfaringer og fortællinger, som knytter sig til job og som nu eller senere kan inspirere til elevernes egne overvejelser om bl.a. fremtidig uddannelse og job. 1.1 Planlægning Integrering i andre fag 1

2 Til forløbet kan knyttes kompetenceområder fra faget dansk, bl.a. kompetenceområdet læsning, når eleverne læser titler på job på klassens væg, og kompetenceområdet fremstilling, når eleverne i tegninger og mundtligt formidler den viden, de har fået igennem deres interviews. Intro til forløbet Både fælles i klassen, i grupper og individuelt skal eleverne bearbejde og formidle forskellige informationer om job, som indsamles hos unge på skolen i et spørgeskema og hos voksne gennem interviews. Elevernes formidling af den indsamlede viden sker bl.a. i tegninger samt i mundtlig fremstilling, mens den opnåede viden om job bearbejdes, fx når klassen forløbet igennem på klassens væg tilføjer nye job og grupperer job ud fra ligheder og forskelle i disse jobs indhold. Forløbet er opdelt i moduler, der hver fokuserer på et tema. Det er dermed muligt at anvende forløbet i lektionsopdelt undervisning over et stykke tid og/eller anvende forløbet i fx temadage. Titler på job. Forløbet indledes med, at eleverne nævner titler på job, de kender. Titlerne sættes op på klassens væg, der forløbet igennem får tilføjet flere job. Dermed får eleverne efterhånden en visuel og konkret dokumentation på, at de gradvis får kendskab til flere job og har øget deres specifikke viden om indholdet i disse job. svis er der også fokus på, at job har en række ligheder og forskelle. Denne skelnen mellem ligheder og forskelle i job indgår i flere af forløbets aktiviteter med gradvis større detaljegrad for at understøtte, at elevernes viden om jobs indhold fortløbende bliver både mere præcis og mere nuanceret. Jagt på job. I elevernes nærmiljø er bl.a. de elever, der i klasse er i færd med at overveje deres fremtidige uddannelse og job, og de inddrages i forløbet som kilder til viden om job. At de ældre elever på skolen og måske også ældre søskende eller andre unge, som eleverne kender, kan være kilder til information om bl.a. job, bliver dermed eksemplificeret for eleverne. Hermed øges elevernes opmærksomhed på, at også udenfor skolens rammer har de unge, som eleverne kender, både viden og overvejelser, der kan inspirere, når det gælder uddannelse og job. Job med noget til fælles Når eleverne kategoriserer og grupperer job ud fra ligheder og forskelle og ud fra, hvor job foregår, hvordan de udføres og hvem de udføres for, får de en mere nuanceret og præcis viden om job, bl.a. hvad der adskiller forskellige job og at der til mange job findes lignende job. Hvad skal man kunne i forskellige slags job? Elevernes foreløbige viden om, hvad forskellige job kan indeholde af opgaver, bruges til bl.a. at overveje, hvad et job kan kræve af den, der udfører jobbet. Hermed er det mulighed for, at eleverne kan koble deres egne umiddelbare interesser til indholdet i forskellige job. Vi spørger de voksne om job. De voksne, der bliver interviewet af eleverne, kan være forældre eller andre voksne i elevernes netværk. I dette voksennetværk kan der dermed opnås en øget opmærksomhed på, at det også i hverdagen kan have værdi at fortælle børnene om sit job og om sine erfaringer i uddannelses- og jobforløb. 2

3 Vi fortæller om et job. Når eleverne på skift fortæller om de job, de har interviewet om, er eleverne hinandens informationskilder: Eleverne kan hermed erfare, at de også kan bruge hinanden som kilder til viden. Efterfølgende bruger eleverne den viden, de har formidlet til hinanden, til at drøfte ligheder og forskelle i udvalgte job. I denne aktivitet indgår også den viden, som eleverne har fået i forløbets øvrige aktiviteter, bl.a. de informationer, der er indsamlet på klassens væg. Forslag til læringsmål Eleverne kan bruge indsamlede oplysninger om job til formidling i klassen. Tegn på læring 1. Eleven nævner titler på job med eksempler på indhold i disse job 2. Eleven fortæller om forskellige job og deres kendetegn 3. Eleven sammenligner ligheder og forskelle i en række job Forslag til evaluering Elevernes læringsudbytte selvevaluering Ved forløbets afslutning udarbejder underviseren et spørgeskema, der skal besvares af hver elev. Til besvarelse af spørgsmålene bruger eleverne bl.a. de titler på job og de tegninger af job, som er på klassens væg. Inden spørgsmålene besvares, gennemgås forløbets læringsmål og tegn på læring, så elevernes opmærksomhed er rettet på spørgsmålenes formål. Spørgsmålene kan fx være Hvor mange job kendte du før? Hvor mange job kender du nu? Hvilke job kender du bedst? Hvad ved du især om disse job? Skriv de 5 job, du synes, er mest forskellige Hvorfor er disse job forskellige? Skriv de 5 job, du synes, ligner hinanden mest Hvorfor ligner disse job hinanden? Elevernes læringsudbytte underviserens vurdering feedback Ud fra elevernes besvarelser vurderer underviseren, i hvilken grad den enkelte elev har nået forløbets læringsmål og viser tegn på læring. Underviserens undervisning elevens vurdering feedback 3

4 Hver af de undervisningsaktiviteter, som forløbet har indeholdt, skrives i oversigtsform på tavlen. Underviseren repeterer, hvad hver af aktiviteterne har indeholdt, fx Titler på job Jagt på job Job med noget til fælles Hvad skal man kunne i forskellige job? Vi spørger de voksne om job Vi fortæller om et job Eleverne deles i 6 grupper. Hver gruppe får en af forløbets aktiviteter til drøftelse ud fra fx følgende spørgsmål; Hvad var det bedste ved denne aktivitet? Hvad lærte I især i denne aktivitet? Hvad kan I bruge det til, som I har lært? Herefter fremlægger grupperne deres overvejelser om udbyttet af de enkelte aktiviteter. De øvrige elever kan supplere med deres overvejelser. Denne evaluering kan eventuelt foregå flere gange undervejs i forløbet og ved afslutningen af hver aktivitet. Dette kan være hensigtsmæssigt, hvis forløbet foregår over længere tid og måske med flere undervisere involveret. Underviserens undervisning selvevaluering Med afsæt i elevernes feedback på, hvad aktiviteterne har givet af udbytte, overvejer underviseren i hvilket omfang aktiviteterne har bidraget til opfyldelse af forløbets læringsmål. Forslag til undervisningsdifferentiering Skriv tekst om job Undervejs i forløbet er der mulighed for at lade eleverne skrive egne tekster, fx som supplement til de tegninger, der udformes på baggrund af interviews med voksne. Søg efter mere viden om job Med brug af internettet kan eleverne søge yderligere viden om de job, som ikke i forvejen er blevet undersøgt nærmere i forløbet, fx de job på klassens væg, som ikke bruges i forløbets aktiviteter. Denne viden kan eleverne formidle til klassen i et foredrag fx med digitale værktøjer i brug. Leg med job Der kan i forløbet indgå lege, hvor titler på job skal bruges. Det kan fx være en Gæt et job -leg: Klassen deles i to grupper (A og B), der hver skriver en liste med job. En elev fra den ene gruppe (A) stiller sig med ryggen til tavlen. På tavlen skriver en elev fra den anden gruppe (B) en titel på et job ud fra gruppens liste af job. Eleven, der står med ryggen til tavlen og som derfor ikke kan se, hvilket job der er skrevet, skal gætte 4

5 jobbet ved at stille spørgsmål til klassen, fx Er det et job, der foregår udendørs? eller Er det et job, hvor man laver mad?. Eleven skal nå at gætte så mange job som muligt indenfor en angivet tid, fx 2 minutter. Klassen må kun svare enten ja eller nej til elevens spørgsmål. Hvert job, der bliver gættet, giver et point til elevens gruppe, og et nyt job skrives på tavlen. Når tiden er udløbet, er det en elev fra den anden gruppe, der stiller sig med ryggen til tavlen og legen fortsætter. 1.2 Gennemførelse Lektion 1 3 I lektion 1-3 indsamler eleverne med brug af forskellige aktiviteter en række titler på job, som bruges i resten af forløbet til bl.a. yderligere undersøgelse af indhold, ligheder og forskelle i udvalgte job. Lektion 1: Titler på job : Underviseren; introducerer forløbets læringsmål og aktiviteter samt tegn på læring beder eleverne på skift nævne titler på job, som de kender, fx med spørgsmålet: Hvilke job kender I?. Det kan være job, som forældre eller andre voksne i elevernes netværk har. Det kan også være titler på job, som eleverne på anden vis kender til. Eleverne nævner hver især titler på en række job. Underviseren skriver disse titler på tavlen. Underviseren; gennemgår tavlens indhold og kan ved de job, der ikke er umiddelbart kendte for alle eleverne, bede eleverne give deres bud på, hvad disse job kan omhandle. beder eleverne nævne to job, der ligner hinanden. Der kan gives eksempler på, hvordan job kan ligne hinanden, fx fordi de begge foregår i en butik eller udendørs, eller har med køretøjer at gøre, eller at udøveren redder andre mennesker eller arbejder med dyr. Eleverne giver deres bud på job, der ligner hinanden, og fortæller, hvorfor de mener, at disse job har noget til fælles afrunder ved at spørge eleverne, om de ud fra sammenligninger af job er kommet i tanke om flere job, der skal skrives på tavlen, evt. job, der ligner de job, der allerede er nævnt tilføjer disse job på tavlen 5

6 Lektion 2 og 3: Jagt på job har på papstykker i fx A5-størrelse skrevet de titler på job, som eleverne nævnte i 1. lektion og har placeret disse papstykker på klassens væg. har truffet aftale med lærere i udskolingsklasser om, at eleverne fra indskolingen kommer på besøg medbringende et ark, som udskolingseleverne skal udfylde instruerer eleverne i, at de i grupper skal besøge udskolingsklasserne, som skal udfylde et ark med titler på de job, som udskolingseleverne overvejer at vælge giver hver gruppe et ark til udfyldelse Eleverne: besøger i grupper skolens udskolingsklasser, som nævner de job, de selv overvejer at vælge. Udskolingselevernes lærer kan evt. bistå med at udfylde arket samles herefter i klassen, hvor hver gruppe fremlægger de titler på job, som udskolingseleverne har nævnt. Underviseren skriver disse job på tavlen. Nævnes der job, som eleverne ikke kender, kan klassen i fællesskab og med uddybende spørgsmål fra underviseren give bud på, hvad disse er og kan indeholde. Eleverne: tæller sammen, hvor mange job hver gruppe har samlet, hvor mange job der blev indsamlet i alt og hvor mange forskellige titler på job, klassen indtil videre har samlet på klassens væg og på tavlen kan desuden tælle sammen, hvor mange gange det samme job blev nævnt og/eller hvor mange job, udskolingsklasserne nævnte, som eleverne ikke kendte til i forvejen. Dette kan give afsæt for at drøfte, hvad disse job er og kan indeholde.. Underviseren skriver resultatet af optællingerne på tavlen og drøfter resultaterne med klassen. Lektion 4-6 I lektion 4-6 bearbejder eleverne den viden om job, de indtil videre har indsamlet, bl.a. ved at kategorisere og præcisere, hvad de ved om en række job. Ud fra denne bearbejdelse udformer klassen en række fælles spørgsmål, der bruges i interviews af voksne. Lektion 4: Job med noget til fælles 6

7 har inden 4. lektion på papstykker i A5-størrelse skrevet de titler på job, som eleverne har indsamlet hos udskolingseleverne. Papstykkerne opsættes tilfældige steder på klassens væg. indleder lektionen med at læse højt eller bede eleverne på skift læse højt, hvad der står på de senest placerede papstykker på klassens væg instruerer eleverne i, at de under højtlæsningen hver især gerne må afbryde, når de mener, at det job, der er nævnt, har noget til fælles med et eller flere af de andre job, som klassen har indsamlet. Det kan fx være en murer og en tømrer, som begge er med til at bygge huse, eller en kok og en bager, som begge laver mad. Eleverne: læser højt og på skift, hvad der står på papstykkerne afbryder højtlæsningen, hvis eleven mener, at det nævnte job har noget til fælles med et eller flere job på klassens væg og forklarer, hvad disse job kan have til fælles; hvorfor ligner disse job hinanden? Underviseren omplacerer papstykkerne på klassens væg, så de job, der ligner hinanden, sættes sammen, og højtlæsningen fortsætter. Underviseren gennemgår de grupper af job, der nu er fremkommet på klassens væg med brug af de eksempler, eleverne har nævnt på, hvad disse job har til fælles. Eleverne kan give forslag til placering af job, der endnu ikke er fundet fælles kendetegn ved og som derfor ikke er placeret i grupper af job på klassens væg. Underviseren placerer disse job på væggen ud fra elevernes forslag til, hvor disse job skal placeres. Lektion 5: Hvad skal man kunne i forskellige slags job? deler eleverne i grupper af 3-4 elever fordeler de grupper af job, der er på klassens væg til hver elevgruppe. Hver elevgruppe kan have flere grupper af job. En elevgruppe kan eksempelvis dermed have job, hvor man arbejder med dyr, og job, hvor man arbejder udendørs. En anden elevgruppe har job, hvor man arbejder med mad og med mennesker, mens en elevgruppe har de job, hvor man arbejder med mennesker eller på kontor eller er job, hvor man bruger køretøjer instruerer eleverne i, at de skal finde frem til, hvad man især skal kunne og være god til i disse grupper af job: Hvad skal man fx kunne og være god til, når man arbejder med dyr? Hvad skal man især være god til, når man har et job, der er udendørs? Hvad skal man kunne, når man arbejder med mad? 7

8 Eleverne: drøfter i grupperne, hvad man skal kunne og især være god til i de grupper af job, som de har fået tildelt skriver deres forslag ned og aftaler i gruppen, hvem der efterfølgende fortæller om hver af de grupperinger af job, der er drøftet kan desuden drøfte, hvad der er fx sjovt, svært eller udfordrende ved de job, som de har arbejdet med i gruppen Eleverne fremlægger, hvad de er nået frem til i hver gruppe stiller uddybende spørgsmål, fx om eleverne er kommet i tanke om flere job, der ligner de job, de har arbejdet med tilføjer disse job på klassens væg Lektion 6: Vi spørger de voksne om job har inden denne lektion orienteret elevernes forældre om den følgende aktivitet, hvor hver elev skal spørge en voksen om et job og har givet forældrene de spørgsmål, som eleverne bruger i interviewet. Interviewet omhandler et job, eleven har valgt fra klassens væg og er dermed ikke nødvendigvis det job, som den voksne selv har. har mangfoldiggjort disse spørgsmål til elevernes brug fortæller eleverne i, at de hver især skal finde oplysninger om et job ved at spørge voksne i familien eller i deres netværk og instruere eleverne i, at de på baggrund af interviewet skal udfærdige en tegning om det job, de får oplysninger om gennemgår de spørgsmål, eleverne skal bruge. Spørgsmålene kan fx være; Hvad laver man i jobbet? (fx særlige opgaver og funktioner) Hvad har man på i jobbet? (fx påklædning, der hører til jobbet) Hvad bruger man i jobbet? (fx udstyr, værktøj, maskiner, hjælpemidler) Hvem arbejder man med? (fx målgrupper, kunder, samarbejdspartnere, kolleger, andre fagfolk) Hvor arbejder man i jobbet? (fx specifikke steder, ude-inde, forskellige steder samme sted) Hvordan arbejder man i jobbet? (særlige arbejdsområder, arbejdsformer) 8

9 beder herefter hver elev vælge et af de job, som er på klassens væg. Eleverne vælger hver et job fra klassens væg. Underviseren aftaler med eleverne, hvornår deres tegninger skal være færdige til ophængning i klassen. Lektion 7-9 I lektion 7 og 8 bruges den viden, som eleverne har fået ved interviews af voksne om et specifikt job, de selv har valgt. Dette sker ved, at hver elev formidler til klassen, hvad interviewet gav af oplysninger om jobbet og ved, at eleverne efterfølgende i grupper skal finde ligheder og forskelle i en række job. I lektion 9 evalueres forløbet bl.a. med brug af de titler på job, som eleverne forløbet igennem har indsamlet til klassens væg. Lektion 7 og 8: Vi fortæller om et job Eleverne har inden denne lektion ud fra deres interviews af voksne udarbejdet en tegning om jobbet. Tegningerne sættes op på klassens væg. Underviseren repeterer de spørgsmål, som er brugt i elevernes interviews og som har dannet baggrund for elevernes tegninger Eleverne fortæller på skift ud fra deres tegning om det job, de har interviewet en voksen om Underviseren inddeler klassen i grupper på 3-4 elever instruerer eleverne i, at hver gruppe skal vælge 3 job fra tegningerne på klassens væg. Eleverne må ikke vælge et job, de selv har tegnet instruerer eleverne i, at de i grupper ud fra tegningerne skal finde frem til, hvad de ser af ligheder og forskelle i disse 3 job. Eleverne drøfter ligheder og forskellige i de udvalgte 3 job og fremlægger resultatet af deres drøftelser. 9

Find og brug informationer om uddannelser og job

Find og brug informationer om uddannelser og job Find og brug informationer om uddannelser og job Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 4. 6. klasse Faktaboks Kompetenceområder: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger Parat til uddannelse Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan træffe karrierevalg på baggrund af egne ønsker og forudsætninger

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job

Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem personlige mål og uddannelse og job Fra interesser til forestillinger om fremtiden Uddannelse og job, eksemplarisk forløb for 4. - 6. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Personlige valg Kompetencemål: Eleven kan beskrive sammenhænge mellem

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår i arbejdsliv og karriere Det foranderlige arbejdsliv Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 7.-9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Arbejdsliv Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem egne valg og forskellige vilkår

Læs mere

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder

Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser og erhvervs- og jobmuligheder Før, under og efter erhvervspraktik Uddannelse og job; eksemplarisk forløb 8. - 9. klasse Faktaboks Kompetenceområde: Fra uddannelse til job Kompetencemål: Eleven kan vurdere sammenhænge mellem uddannelser

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Indskoling. Arbejdsmarkedet

Indskoling. Arbejdsmarkedet Indskoling Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen

Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Vejnoveller fra Sophienborgsskolen Angiv fag, klassetrin, kompetenceområde og færdigheds- og vidensmålpar for forløbet. Der må gerne være mere end et færdigheds- og vidensmålpar per forløb, men antallet

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål

Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Guide til årsplanlægning med forenklede Fælles Mål Årsplanen er et redskab til at skabe overblik over, hvilke kompetence-, færdigheds- og vidensmål forenklede Fælles Mål for det enkelte fag, der inddrages

Læs mere

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt?

Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Naturens spisekammer: Æbler hvordan gemmer vi sæsonens frugt? Læringsforløbet handler om hygiejne med omdrejningspunktet at hente og gemme sæsonens råvarer i naturen. Eleverne skal lære, at de også kan

Læs mere

3. klasse. Arbejdsmarkedet

3. klasse. Arbejdsmarkedet 3. klasse Arbejdsmarkedet Arbejdsmarkedet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Forskellige jobtyper på arbejdsmarkedet Forberede besøg på en arbejdsplads Besøg på en arbejdsplads Evaluering

Læs mere

Fællesskab. din by. Lærervejledning. Formål. Udskoling

Fællesskab. din by. Lærervejledning. Formål. Udskoling Arkitekturundervisning i hele Danmark Foto: Ulrike Brandi Licht Udskoling Hvordan kan man skabe et nyt byrum, der giver plads til fællesskab og inviterer til aktivitet på tværs af generationer? Formål

Læs mere

Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM

Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM Dit Demokrati: LÆRER VEJLEDNING TIL EU-FILM DIT DEMOKRATI LÆRERVEJLEDNING TIL EU-FILM SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 3 dele: Filmene: Hvad bestemmer EU?, Hvordan

Læs mere

Kemi, fordi? Lærervejledning: Sprogbaseret læring

Kemi, fordi? Lærervejledning: Sprogbaseret læring Kemi, fordi? Lærervejledning: Sprogbaseret læring 2 Introduktion til undervisningsforløb I dette undervisningsforløb lægges vægt på, at eleverne udvikler et nuanceret fagsprog, hvor de bruger ord og begreber

Læs mere

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning

Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Guide til samarbejde i team om læringsmålstyret undervisning Læringsmålstyret undervisning på grundlag af forenklede Fælles Mål har et tydeligt fagligt fokus, som lærere må samarbejde om at udvikle. Både

Læs mere

Dansk og innovation. Titel på inspirationsforløb

Dansk og innovation. Titel på inspirationsforløb Dansk og innovation Fag Klassetrin Kompetenceområder Færdigheds- og vidensmålpar Kommunikation (dialog) Dansk Indskoling Kommunikation og Fremstilling Eleven kan veksle mellem at lytte og ytre sig Eleven

Læs mere

Beton, et stærkt materiale

Beton, et stærkt materiale Beton, et stærkt materiale Fag Klassetrin Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmålpar Natur/teknologi Forløbet kan udvikles ved at kombineres med Håndværk og Design 6. klasse Undersøgelse, kommunikation

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET

LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING FÆLLES MÅL OPGAVESÆTTET Dit Demokrati: OPGAVER TIL FILMEN HVAD ER ET POLITISK PARTI? Udarbejdet af Folketingets Administration LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dette materiale består af 2 dele: Filmen HVAD ER ET POLITISK PARTI? Opgavesættet

Læs mere

Læringsaktivitet - Uddannelse og job i udskolingen - Innovation og entreprenørskab som tværgående tema

Læringsaktivitet - Uddannelse og job i udskolingen - Innovation og entreprenørskab som tværgående tema Læringsaktivitet - Uddannelse og job i udskolingen - Innovation og entreprenørskab som tværgående tema Fag Uddannelse og job + tværgående tema om innovation og entreprenørskab Klassetrin 9. klasse (evt.

Læs mere

Sprog, identitet og kultur

Sprog, identitet og kultur Sprog, identitet og kultur Fag Klassetrin Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmålpar Dansk 7.-9. klasse Læsning og fortolkning LÆSNING/Sprogforståelse FORTOLKNING/Perspektivering Formål Forløbets formål

Læs mere

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk

Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog. Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Workshop: Læringsmålstyret undervisning i dansk som andetsprog Multikulturelle skoler 2014 - Mette Ginman - mmg@ucc.dk Velkommen til workshoppen! Læringsmålet for i dag er at vi alle (fordi det er en workshop

Læs mere

IND SKO LING LOMA IND SKO LING LOMA UNDERVISNINGS FORLØB UNDER VISNING LOKALE RÅVARER I MIN MAD

IND SKO LING LOMA IND SKO LING LOMA UNDERVISNINGS FORLØB UNDER VISNING LOKALE RÅVARER I MIN MAD S FORLØB og matematik Formålet med forløbet er at øge elevernes kendskab til de danske og lokale råvarer, da råvarekendskab er en vigtig del af maddannelse. Eleverne skal gennem aktiv deltagelse blive

Læs mere

Lærervejledning Digital arkitekturtegning

Lærervejledning Digital arkitekturtegning Lærervejledning Digital arkitekturtegning Rum til at lære Billedkunst og Håndværk og Design 4.- 6. klassetrin Undervisningsforløbet Digital Arkitekturtegning rum til at lære sætter fokus på et af arkitektens

Læs mere

Velkommen hjem i Minecraft

Velkommen hjem i Minecraft Et undervisningsforløb om fremtidens bolig / Håndværk og design/dansk 5.-8. klasse / Lærervejledning Velkommen hjem i Minecraft Dette materiale er udarbejdet af Dansk Arkitektur Center til forberedelse

Læs mere

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2

Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Gennemførelse Lektionsplan til Gather Gambits. Engelsk skal anvendes som klasseværelsessprog. Lektion 1-2 Start: Læreren introducerer læringsmålene for undervisningsforløbet og sikrer sig elevernes forståelse

Læs mere

Kristendomskundskab og dansk Indskolingen, 2. klasse

Kristendomskundskab og dansk Indskolingen, 2. klasse Hellige steder Fag Klassetrin Kompetenceområde Færdigheds- og vidensmålpar Eleven kan læse enkle faglige tekster og udtrykke sig sprogligt enkelt om deres indhold Eleven kan udtrykke sig om enkelte begivenheder

Læs mere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere

Guide til netværk i fagene med faglige vejledere Guide til netværk i fagene med faglige vejledere I denne guide sættes fokus på, hvordan skolens faglige vejledere kan medvirke til at arbejde med implementering af forenklede Fælles Mål, bidrage til den

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fremstilling Fortolkning Kommunikation Klasse: 3. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Fortolkning Kommunikation Færdigheds- og vidensområder : Forberedelse Respons Når jeg bliver stor

Læs mere

Kemi, fordi? Lærervejledning: Fremstilling af creme

Kemi, fordi? Lærervejledning: Fremstilling af creme Kemi, fordi? Lærervejledning: Fremstilling af creme 2 Introduktion til undervisningsforløb I dette undervisningsforløb skal eleverne arbejde i en innovativ proces med at fremstille en creme, der løser

Læs mere

Svimlende store og ok kaotiske kom med til Afrikas megabyer

Svimlende store og ok kaotiske kom med til Afrikas megabyer Introduktion og mål (Geografi 7.-9. klasse) Geografi, 7.-9. klassetrin, 2 lektioner (svarende til 90 min. Ellers længere tid, hvis man arbejder tværfagligt med materialet til dansk og samfundsfag) Materialer:

Læs mere

Vejledning om undervisningsplan i faget praktik

Vejledning om undervisningsplan i faget praktik Læreruddannelsen Vejledning om undervisningsplan i faget praktik 2 / 10 Niveau 1 Kompetenceområde 1: Didaktik Didaktik omhandler målsætning, planlægning, gennemførelse, evaluering og udvikling af undervisning.

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN På felttur i Cisternerne underjordiske rum for naturvidenskabelige eksperimenter

LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN På felttur i Cisternerne underjordiske rum for naturvidenskabelige eksperimenter LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN På felttur i Cisternerne underjordiske rum for naturvidenskabelige eksperimenter VANDETS VEJ GENNEM TIDEN INTRODUKTION Vandets vej gennem tiden er

Læs mere

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen

Mægtige maskiner. Piloteringsmaskinen. Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Mægtige maskiner Piloteringsmaskinen Inddragelse af tv-programmer i indskolingen Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om fagtekster i 2-3. klasse

Læs mere

Et fagligt løft af folkeskolen

Et fagligt løft af folkeskolen Forenklede Fælles Mål - Rammen for digitale læremidler Et fagligt løft af folkeskolen Informationsmøde om udviklingspuljen for digitale læremidler, Kbh, 29. september 2015 Ved chefkonsulent Helene Hoff,

Læs mere

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING

BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING BEVÆGELSE I UNDERVISINGEN INSPIRATION TIL BEVÆGELSE I DEN FAGOPDELTE UNDERVISNING TIL BRUG I INDSKO- LINGEN Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HÆFTETS OPBYGNING:... 4 LÆSEVEJLEDNING:... 4 GARMANNS GADE...

Læs mere

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1

Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Resultater for Modul 10 (syde14) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 10. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (syde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (syde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1

Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Resultater for Semester 03 (sydf17) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af

Læs mere

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1

Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Resultater for Semester 05 (syde15) - E17 1 Læringsudbytte 1 Du har netop afsluttet semester 5. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen i det

Læs mere

Resultater for Semester (syde17) - E17 1

Resultater for Semester (syde17) - E17 1 Resultater for Semester 01 2017 (syde17) - E17 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1

Resultater for Modul 07 (3kde14) - F16 1 Resultater for Modul 7 (3kde14) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 7. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1

Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Resultater for Semester 01 (syde16) - E16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet semester 1. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1

Resultater for Modul 03 (3kde15) - F16 1 Resultater for Modul 3 (3kde15) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 3. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering af uddannelsen

Læs mere

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling

Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Titel: Piloteringsmaskine Tema: Fagtekst Fag: Dansk Målgruppe: Indskoling Piloteringsmaskinen er en del af programserien Mægtige maskiner Filmens varighed: 6:00 min Kanal: DR1 Udgivet: 2010 Piloteringsmaskine

Læs mere

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1

Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Resultater for Semester 04 (3kde16) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet den teoretiske del af semester 4. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes

Læs mere

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0

Mini. er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini er for og bag.indd 2 12/01/12 10.0 Mini 2 er ny Indhold.indd 2 13/01/12 15.2 Indhold Forord... 4-5 Baggrund... 6-7 Lærervejledning... 8-9 Øvelser: Job... 10-21 Medborgerskab... 22-33 Uddannelse...

Læs mere

Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1

Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1 Resultater for Cosmopolitanism (3kde15cos) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11, valgfaget Cosmopolitanism. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

Faglig inspiration, innovation i idræt

Faglig inspiration, innovation i idræt Faglig inspiration, innovation i idræt Fag Klassetrin Kompetenceområde Idræt 8.-9.klasse Idrætskultur og relationer Færdigheds- og vidensmålpar Eleven kan deltage i udvikling af idrætslige aktivitetstilbud

Læs mere

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by

Undervisningsforløb 6M. - Ringsted by Undervisningsforløb 6M - Ringsted by Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes det,

Læs mere

Svimlende store og ok kaotiske kom med til Afrikas megabyer

Svimlende store og ok kaotiske kom med til Afrikas megabyer Introduktion og mål (Dansk 7.-9. klasse) Dansk, 7.-9. klassetrin. 2 lektioner (svarende til 90 min.) Materialer: Computer, tablet eller telefon. Introduktion Dette koncentrat er tredje del af en serie

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation

Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Klasse: 8. klasse Skoleår: Kompetenceområder Forløbstitel Materialer/ressourcer Periode Antal lektioner Læsning Fremstilling Kommunikation Kursus: Søgning på nettet Skriv en fagtekst: Sprogets udvikling

Læs mere

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1

Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Resultater for Kirkeforskning (3kde15kir) - F18 1 Læringsudbytte 1 Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11, valgfaget kirkeforskning. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage

Læs mere

Idræt, 1. klasse længere forløb

Idræt, 1. klasse længere forløb Idræt, 1. klasse længere forløb Planlægning af tema Fag: Idræt Undring? Klasse: 1.b i april måned Forløb over 4 gange 2 lektioner Hvad er 1. maj en forandring fra og til? Hvad er det spændende ved at komme

Læs mere

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1

Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Resultater for Socialt iværksætteri (3kde13) - F16 1 Læringsudbytte Kære studerende Du har netop afsluttet modul 11. På UC Diakonissestiftelsen lægger vi stor vægt på at inddrage de studerendes vurdering

Læs mere

Guide til klasseobservationer

Guide til klasseobservationer Guide til klasseobservationer Indhold Guide til klasseobservationer... 1 Formål... 2 Indhold... 2 Etablering af aftale... 3 Indledende observation... 4 Elevinterview... 4 Læringssamtalen... 4 Spørgeguide

Læs mere

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas

Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan: Drengen i den stribede pyjamas Lektionsplan Modul Indholdsmæssigt fokus Færdighedsmål Læringsmål Undervisningsaktivitet Tegn på læring 1 (1/3 lektion) 2 (1 2/3 lektioner) 3 4 Introduktion

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN Vandforsyning på Frederiksberg

LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN Vandforsyning på Frederiksberg LÆRERVEJLEDNING TIL FORLØBET VANDETS VEJ GENNEM TIDEN Vandforsyning på Frederiksberg VANDETS VEJ GENNEM TIDEN INTRODUKTION Vandets vej gennem tiden er et undervisningsforløb udviklet til grundskolens 9.

Læs mere

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse.

UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. 0. klasse Job UEA i 0. klasse UEA (Uddannelses-, Erhvervs- og Arbejdsmarkedsorientering) er et emne, der skal arbejdes med i 0.-9. klasse. I UU København opfordrer vi alle skoler og klasser til at arbejde

Læs mere

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet

Mellemtrin. Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Job i lokalsamfundet Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Vores lokalsamfund Vores lokalsamfund Portræt af en virksomhed Klassens jobbog Job i andre lokalområder 1. modul

Læs mere

Hvem er du? Hvad synes du om snus/cigaretter/vandpibe/ecigaretter?

Hvem er du? Hvad synes du om snus/cigaretter/vandpibe/ecigaretter? Lærerark Erfaringer med tobak Læringsmål på forløbet Eleverne lærer at gennemføre et interview. Eleverne lærer derudover også vælge en metode til at præsentere deres interview fx en videooptagelse eller

Læs mere

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg

Liv og religion. klar til forenklede Fælles Mål og prøven. Af Karina Bruun Houg Liv og religion klar til forenklede Fælles Mål og prøven Af Karina Bruun Houg Liv og religion er vel nok Danmarks bedst sælgende bogsystem til kristendomskundskab i grundskolen. Mange anvender derfor stadig

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende

Vejledning til kompetencemålsprøve. - For studerende Vejledning til kompetencemålsprøve - For studerende Kompetencemålsprøven Hvert praktikniveau afsluttes med en kompetencemålsprøve. På praktikniveau 1 og 3 er kompetencemålsprøven ekstern og på praktikniveau

Læs mere

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn

SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK. Sommeruni 2015. Louise Falkenberg og Eva Rønn SYNLIG LÆRING OG LÆRINGSMÅL I MATEMATIK Sommeruni 2015 Louise Falkenberg og Eva Rønn UCC PRÆSENTATION Eva Rønn, UCC, er@ucc.dk Louise Falkenberg, UCC, lofa@ucc.dk PROGRAM Mandag d. 3/8 Formiddag (kaffepause

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Undervisningsforløb. - Eventyr i en modtageklasse. Baggrund for forløbet:

Undervisningsforløb. - Eventyr i en modtageklasse. Baggrund for forløbet: Undervisningsforløb - Eventyr i en modtageklasse Baggrund for forløbet: Forløbet er udarbejdet af Mette Pedersen til en modtageklasse på mellemtrinnet på Dagmarskolen i Ringsted. Forud for forløbet besluttes

Læs mere

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august

Kompetenceområdet kommunikation. Tirsdag den 4. august Kompetenceområdet kommunikation Tirsdag den 4. august Færdigheds- og vidensmål I kan planlægge læringsmålsstyret forløb inden for kompetenceområdet kommunikation I har viden om kompetenceområdet kommunikation

Læs mere

Lær Dhakas børn at kende. - et forløb om børns levevilkår i Bangladeshs hovedstad Dhaka

Lær Dhakas børn at kende. - et forløb om børns levevilkår i Bangladeshs hovedstad Dhaka Opgaveark Dansk og Natur/Teknologi, 1.-5. klasse Omfang: 2-4 lektioner (Plus 2-4 lektioner, hvis I bruger tillægsopgaverne) Lær Dhakas børn at kende - et forløb om børns levevilkår i Bangladeshs hovedstad

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl

Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl Sproglig udvikling i Fælles Mål i alle fag Kl. 14.40-15.20 Dansk som andetsprog som dimension i fagene samt faglig læsning og skrivning er under overskriften Sproglig udvikling skrevet ind som tværgående

Læs mere

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse

Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Vi læser og fortæller gode historier - Gennemførelse Lektion 1-2 Lytte til historie Hvad gør læreren? a. Læreren indretter et hjørne af klassen til læsehjørne. Eleverne skal sidde (hvis muligt) i kreds,

Læs mere

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis.

SMITTE_modellen. SMTTE-modellen er aktivitetsbetonet og har således fodfæste i praksis. SMITTE_modellen Inden for de seneste år er der i stigende grad kommet fokus på vigtigheden af at kvalitetssikre det pædagogiske arbejde i de danske dagtilbud. Kvalitetssikringen kan foregå på mange måder,

Læs mere

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING

Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING Dit Demokrati: OVERORNET LÆRER VEJLEDNING DIT DEMOKRATI: OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING SIDE 1 OVERORDNET LÆRERVEJLEDNING INDLEDNING Dit Demokrati film og opgaver Folketinget ønsker at engagere unge i demokrati

Læs mere

Fællesmålene for franskundervisningen er inddelt i tre kompetenceområder: - Mundtlig kommunikation - Skriftlig kommunikation - Kultur og samfund

Fællesmålene for franskundervisningen er inddelt i tre kompetenceområder: - Mundtlig kommunikation - Skriftlig kommunikation - Kultur og samfund Årsplan for 7. klasse fransk 2018/2019 Generelt om franskundervisningen Undervisningen i Fransk bygger fundamentalt på frihed folkestyre/demokrati og kønnenes ligestilling. Dvs der er ytringsfrihed og

Læs mere

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag

Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Fra antologien Læremiddelanalyser eksempler på læremidler fra fem fag Den indledende artikel fra antologien Mål, evaluering og læremidler v/bodil Nielsen, lektor, ph.d., professionsinstituttet for didaktik

Læs mere

FGU Prøvevejledning for identitet og medborgerskab

FGU Prøvevejledning for identitet og medborgerskab FGU Prøvevejledning for identitet og medborgerskab Indhold 1. Indledning 2 2. Faglig dokumentation/afsluttende standpunkt 2 Faglig dokumentation 2 Afsluttende standpunktsbedømmelse 2 3. Afsluttende prøve

Læs mere

Uddannelsesplan for praktikstuderende på Køge Lille Skole

Uddannelsesplan for praktikstuderende på Køge Lille Skole En skole for livet Uddannelsesplan for praktikstuderende på Køge Lille Skole Uddannelsesplanen giver en kort beskrivelse af, hvordan vi på KLS arbejder med at uddanne den lærerstuderende. Se BEK nr 593

Læs mere

Skriv til en målgruppe

Skriv til en målgruppe #26 Opgaveark Dansk, 3.-5. klasse Omfang: 1-2 lektioner Skriv til en målgruppe Målgruppeøvelserne handler om at finde ud af, hvad en målgruppe er og at gøre eleverne dygtigere til at målrette emnevalget

Læs mere

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb

Studieunit Marts Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb Metodehåndbog - til evalueringsaktiviteter med grupper af elever og/ eller studerende i slutningen af praktikforløb 1 Denne håndbog er tænkt som et dynamisk værktøj med konkrete ideer til metoder og redskaber

Læs mere

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse.

Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. Positionssystemet, 2 3 uger (7 lektioner), 2. klasse. FRA FORENKLEDE FÆLLES MÅL Kommunikation vedrører det at udtrykke sig med og om matematik og at sætte sig ind i og fortolke andres udtryk med og om

Læs mere

A Trip Around the USA

A Trip Around the USA A Trip Around the USA Niveau 6 klasse Varighed 8-12 lektioner Om forløbet Forløbet A Trip Around the USA tager eleverne med på en rejse rundt i USA, hvor de får et indblik i landets opbygning, geografien

Læs mere

5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation

5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation 5 grunde til at Afrika bliver vigtig for din generation Introduktion og mål (Dansk 10. klasse) Dansk, 10. klassetrin. 2 lektioner (svarende til 90 min.) Materialer: Computer, A3-papir, tusher eller farver

Læs mere

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version)

De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) A A L B O R G K A T E D R A L S K O L E De flerfaglige forløb på vej mod SRP (Elev-version) Introduktion til flerfaglige forløb Verden er ikke skarpt opdelt i fag og ifølge læreplanen skal fagene i gymnasiet

Læs mere

Matematikvejlederdag. Ankerhus 3. november Side 1

Matematikvejlederdag. Ankerhus 3. november Side 1 Matematikvejlederdag Ankerhus 3. november 2014 Klaus.fink@uvm.dk Side 1 Oplægget Nyheder Fagligt fokus Læringsmålstyret undervisning Klaus.fink@uvm.dk Side 2 Udviklingsprogrammet Klaus.fink@uvm.dk Side

Læs mere

1. Danskforløb om argumenterende tekster

1. Danskforløb om argumenterende tekster 1. Danskforløb om argumenterende tekster I det følgende beskrives et eksempel på, hvordan man kan arbejde med feedback i et konkret forløb om produktion af opinionstekster tekster i 8. klasse 6. Forløbet

Læs mere

Målstyret undervisning Dansk udskoling

Målstyret undervisning Dansk udskoling ffm.emu.dk Målstyret undervisning Dansk udskoling 22. april 2015 Inger-Lise Lund illu@ucc.dk Forenklede Fælles Mål udskoling A Gennemgang af målhierarki ffm.emu.dk C Danskhed og national identitet Danas

Læs mere

Hastrupskolens uddannelsesplan

Hastrupskolens uddannelsesplan Hastrupskolens uddannelsesplan Vi har igennem mange år været praktikskole. Vi er meget stolte og glade for igennem årene at have været med til at inspirere og vejlede kommende folkeskolelærere. Vi har

Læs mere

Den hemmelige. hule. Lærervejledning klassetrin

Den hemmelige. hule. Lærervejledning klassetrin Arkitekturundervisning i hele Danmark side 1 0. - 3. klassetrin Foto: Mariella Harpelunde Jensen er et kreativt undervisningsforløb, hvor eleverne eksperimenterer med at bygge modeller med inspiration

Læs mere

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6.

Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse. Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. Inspirationsforløb i faget matematik i 4. - 6. klasse Sammenligning af data et inspirationsforløb om statistik og sandsynlighed i 6. klasse Indhold Indledning 3 Undervisningsforløbet 4 Mål for forløbet

Læs mere

Portfolioanvendelse i Radiografuddannelsen University College Lillebælt

Portfolioanvendelse i Radiografuddannelsen University College Lillebælt Portfolioanvendelse i Radiografuddannelsen University College Lillebælt Redigeret november 2009 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Portfolio... 3 2.1 Portfolio og læringsmål i uddannelsen... 3 2.2 Samarbejdsportfolio/

Læs mere

BØRNEMØDER. n INTRODUKTION. Eksemplet er beskrevet på baggrund af erfaringer fra AKT-vejleder Pernille Schlosser på Skolen ved Søerne i København.

BØRNEMØDER. n INTRODUKTION. Eksemplet er beskrevet på baggrund af erfaringer fra AKT-vejleder Pernille Schlosser på Skolen ved Søerne i København. BØRNEMØDER DCUM anbefaler børnemøder, fordi de er med til at sikre plads og rum til en fælles inklusionsindsats over for udfordrede børn. Skolen ved Søerne bruger børnemøder i arbejdet med inklusion. Det

Læs mere

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender

Børnenes Egen U-landskalender: Lav en digital lågekalender Side 1/5 Fag/klassetrin: Dansk, 1.-4. klasse Omfang: 2-8 lektioner. Målpar, læringsmål, tegn på læring: Se skema nedenfor. Formål: Formålet er at producere egne digitale u-landskalendere, som eleverne

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI 2.KLASSE. Multimodalt design med scratchjr

NATUR/TEKNOLOGI 2.KLASSE. Multimodalt design med scratchjr NATUR/TEKNOLOGI 2.KLASSE Multimodalt design med scratchjr INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forløbsbeskrivelse... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Rammer og praktiske forhold... 4 2. Mål og faglige begreber... 5 3. Forløbsnær

Læs mere

Skriv til en målgruppe

Skriv til en målgruppe Opgaveark Dansk, 3.-5.- klasse Omfang: 1-2 lektioner Skriv til en målgruppe Målgruppeøvelserne handler om at finde ud af, hvad en målgruppe er og om at gøre eleverne dygtigere til at målrette deres emnevalg

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Kære team i grundskolen Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Som team eller arbejdsgruppe kan I bruge redskabet til en systematisk

Læs mere