Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø"

Transkript

1 Lejeaftale mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø J.nr. 2: /cga Rådsmødet den 28. oktober Resumé LR Plast A/S anmeldte den 9. juni 1998 en aftale med Risø Forskningscenter om leje af et 10 MeV elektron-acceleratoranlæg af Risø Forskningscenter i tre år fra 31. oktober Anmelders advokat anmodede om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9 subsidiært en fritagelse i medfør af 8, såfremt erklæring om ikke-indgreb ikke kunne meddeles samt om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 11. Med lejemålet overdrog Forskningscenter Risø den erhvervsmæssige udnyttelse af anlægget til LR Plast A/S. Anlægget kan bruges til bestråling af produkter, så produkterne bliver sterile, samt til krydsbinding af krympeplastprodukter. Forskningscentret kan fortsat udføre forskning på anlægget. Aftalen indeholder to konkurrenceklausuler. Forskningscenter Risø forpligter sig til i treårsperioden ikke at drive konkurrerende bestrålingsvirksomhed alene eller som partner. Endvidere afstår Forskningscenter Risø fra at udføre rådgivning i forbindelse med etablering af tilsvarende bestrålingsvirksomhed i indtil et ½ år efter indgåelsen af aftalen. Aftaleparternes samlede omsætning samt deres markedsandele betyder, at aftalen overskrider bagatelgrænserne i lovens 7 og derfor vil være omfattet af forbuddet i konkurrencelovens 6. Rådet skal tage stilling til afgrænsningen af det relevante marked i denne sag, samt til om aftalen begrænser konkurrencen på dette marked i strid med bestemmelserne i konkurrencelovens 6. Hvis dette ikke er tilfældet kan der meddeles den ønskede erklæring om ikke-indgreb, jf. lovens 9. Hvis aftalen begrænser konkurrencen i strid med lovens forbud, skal rådet herefter tage stilling til, om der er fremført argumenter, der begrunder, at kriterierne for en individuel fritagelse, jf. konkurrencelovens 8, stk. 1 er opfyldt. Endelig skal rådet tage stilling til anmodningen fra LR Plast A/S om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 11 stk Rådets beslutning Konkurrencerådet fandt på det foreliggende grundlag, at aftalen mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø om leje af et elektronaccelerator anlæg ikke kunne anses at begrænse konkurrencen i strid med forbuddet i konkurrencelovens 6. Rådet har derfor meddelt anmelder den ansøgte erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9.

2 Konkurrencerådet fandt endvidere grundlag for at meddele LR Plast A/S den ønskede erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 11 stk Sagsfremstilling 3.1 Aftalens parter LR Plast A/S er et helejet datterselskab af Løgstør Rør A/S, som producerer og sælger præisolerede fjernvarmerør. LR Plast A/S beskæftiger sig med plastproduktion og bestrålingsservice. På anmeldelsestidspunktet udgjorde LR Plast A/S's seneste årsomsætning 56 mio. kr. LR Plast A/S får ved lejemålet mulighed for at forøge sin hidtidige bestrålingskapacitet med ca. ** pct. LR Plast A/S leverer først og fremmest krympeplastkomponenter til telefon- og fjernvarmeindustrien, men har endvidere specialiseret sig i sterilisering af medicinsk udstyr og lægemidler samt desinficering af emballageartikler. På selskabets fabrik i Glostrup råder man i forvejen over et elektronbestrålingsanlæg, samtidig med at man behersker den nyeste teknologi til fremstilling af krympeplastkomponenter til tætte muffesystemer. Aftalen vil indebære en styrkelse af selskabets markedsstilling. Virksomheden beskæftiger ca. ** medarbejdere og har en eksportandel på ca. ** pct. Forskningscenter Risø er en statsvirksomhed under Forskningsministeriet. Risø udfører naturvidenskabelig og teknisk videnskabelig forskning. Risø har et særligt ansvar for at sikre videngrundlaget for rådgivning om nukleare forhold. Risø har tillige ansvaret for behandling og midlertidig opbevaring af lav- og mellemaktivt radioaktivt affald fra hele det danske samfund. Det er blandt andet Risøs opgave at sørge for løsning på kommercielle vilkår af forsknings-, udviklings- og rådgivningsopgaver, der udnytter Risøs kompetence, særlige udstyr eller faciliteter. Risø skal udføre sin virksomhed i samarbejde med universiteter, forskningsinstitutioner, teknologiske institutter og erhvervsvirksomheder med særligt henblik på : at sikre anvendelsespotentiellet af sin langsigtede forskning, at fremme vekselvirkningen mellem Risøs forskning og den erhvervsmæssige udnyttelse med henblik på at øge erhvervslivets innovationspotentiel, at udnytte mulighederne i Risøs særlige faciliteter og infrastruktur til gavn for danske og udenlandske brugere og målgrupper, at formidle resultater fra og kontakt til internationale forsknings- og udviklingsmiljøer, og at bidrage til forskeruddannelse og forskermobilitet. Elektronbestrålingsanlægget blev oprindeligt bygget for at hjælpe dansk industri i gang med bestrålingsaktiviteter som sterilisering af medicinske produkter, men har sideløbende været anvendt til forskning. Efter starten af de kommercielle danske anlæg koncentrerede Risø sig om forskningen, men der har vist sig fornyet behov for at hjælpe en række danske virksomheder med

3 sterilisering af medicinske produkter og modifikation af plastmaterialer. Den service har Risø ydet på rent kommercielle vilkår. Forskningscenter Risø har knap 1000 ansatte og en årlig omsætning på knap 500 mio. kr. Heraf stammer knap halvdelen fra indtægter ved kontraktsvirksomhed. 3.2 Aftalens indhold Baggrunden for aftalen er, at Forskningscenter Risø har et 10 MeV elektronacceleratoranlæg, der dels er blevet anvendt til egne forskningsformål, dels til kommerciel bestrålingsservice for eksterne kunder. Anlægget er placeret i en bygning på Forskningscenter Risø. Da den kommercielle drift af acceleratoren ligger i periferien af Forskningscenter Risø s formål har forskningscentret ønsket at udleje acceleratoranlægget med det udstyr, der anvendes til driften og de lokaler, hvor bestrålingsvirksomheden finder sted. Samtidig ønsker Forskningscenter Risø ved aftalen at bevare muligheden for at benytte acceleratoren til egne forskningsformål i et nærmere aftalt omfang i lejeperioden. I følge aftalen overlader Forskningscenter Risø brugsretten til acceleratoren med tilhørende lokaler, inventar og driftsmateriel og overdrager de til virksomheden hørende kunder, til LR Plast A/S for en periode af tre år fra 31. oktober Forskningscenter Risø forpligter sig samtidig til i tre-årsperioden ikke at drive konkurrerende bestrålingsvirksomhed alene eller som partner. Endvidere afstår Forskningscenter Risø fra at udføre rådgivning i forbindelse med etablering af tilsvarende bestrålingsvirksomhed i indtil et ½ år efter indgåelsen af aftalen. Såfremt parterne ikke indgår aftale om forlængelse, ophører aftalen uden yderligere varsel ved udløbet af aftaleperioden. LR Plast A/S overtager forpligtelserne over for de fire af Risøs medarbejdere, der hidtil har betjent anlægget og skal fortsætte hermed. Aftalen er uopsigelig i aftaleperioden, medmindre der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af parternes side. Aftalen er indgået med forbehold for en anmeldelse til Konkurrencerådet. Hvis rådet ikke kan godkende den, bortfalder den i sin helhed. Lejeaftalen blev indgået, efter at Forskningscenter Risø havde annonceret i dagspressen Berlingske Tidende og Jyllands-Posten - i juli 1997 efter interesserede samarbejdspartnere. Der meldte sig tre virksomheder, hvoraf Forskningscenter Risø senere modtog tilbud fra to. LR Plast A/S blev valgt som lejer af anlægget. 3.3 Det relevante marked Det relevante produktmarked omfatter produktion og salg af tjenesteydelsen bestråling af produkter, så produkterne bliver sterile samt krydsbinding af krympeplastprodukter.

4 Aftalen har således virkninger for konkurrencen på markedet for de ydelser, som anlægget kan præstere. Anmelder argumenterer udelukkende for virkninger på konkurrencen på markedet for sterilisering af medicinsk udstyr. Anmelder fremfører, at der i dette marked kan bruges forskellige teknikker, hvoraf bestråling med elektronacceleratoren er den ene. De andre nævnte er gammabestråling, ETO (gas sterilisering) og varmebehandling. Anmelder har supplerende oplyst, at der gælder fire europæiske standarder 1 inden for sterilisering af medicinsk udstyr. EN 556 fastlægger kravene til, hvornår noget kan betegnes som sterilt. De tre andre fastlægger kravene, der skal opfyldes for, at de nævnte metoder - bestråling, gas sterilisering og varmebehandling - overholder betingelserne for sterilisering af medicinsk udstyr. Anmelder afgrænser det geografiske marked til som minimum at udgøres af Danmark og Skandinavien. I virkeligheden mener advokaten, at også Nordtyskland hører til det geografiske marked. Den samlede omsætning på det skandinaviske marked anslås til ca. 50 mio. kr.; medens omsætningen på det tyske marked andrager ca. 250 mio. kr. Den største konkurrent til LR Plast A/S er en svensk virksomhed. Uanset hvilket geografisk marked, man vælger, bestrider anmelder imidlertid ikke, at aftalen er omfattet af loven. Anmelder oplyser, at LR Plast A/S's fem største konkurrenter i Danmark og Sverige er... På det af anmelder opgjorte skandinaviske marked har LR Plast A/S med en omsætning på ca. ** mio. kr. en markedsandel på ca. ** pct. Det er desuden oplyst, at LR Plast A/S's fem største kunder i 1997 var Anmelders argumenter Argumenter for ansøgningen om erklæring om ikke-indgreb i medfør af 9 Advokaten har anført, at selvom aftalen medfører, at Forskningscenter Risø trækker sig tilbage fra markedet for kommerciel bestråling, så strider lejeaftalen ikke af den grund mod konkurrencelovens forbud i 6 mod konkurrencebegrænsende aftaler. Advokaten fremhæver, at det altid står en markedsdeltager frit for at bestemme, om den fremover ønsker at arbejde med dette marked. Denne lejeaftale kunne være erstattet med en beslutning fra Risø, om helt at ophøre med den erhvervsmæssige benyttelse af bestrålingsanlægget. En sådan beslutning vil ikke være en sag for Konkurrencestyrelsen. Herudover indeholder aftalen efter anmelders opfattelse ingen bestemmelser, som regulerer forholdet til de kunder, som benytter elektron-acceleratoranlægget. Der er således ingen konkrete konkurrencebegrænsninger i aftalen. LR Plast A/S har i henhold til aftalen overtaget samtlige rettigheder og forpligtelser i de kontrakter, som Forskningscenter Risø har indgået om den erhvervsmæssige benyttelse af bestrålingsanlæggene. Der er således ingen kunder, som bliver stillet dårligere på grund af lejeaftalen. Hertil kommer, at lejeaftalen er tidsbegrænset.

5 Formålet med aftalen er, som dette er angivet i lejeaftalens l, at overdrage den kommercielle drift af acceleratoren, som falder udenfor Forskningscenter Risø's hovedformål, til en erfaren og kompetent lejer, som til gengæld accepterer, at Forskningscenter Risø benytter anlægget til forskning. Aftalen sikrer således, at Forskningscenter Risø har mulighed for at gennemføre forskning til gavn for det danske samfund på et tidssvarende anlæg, som kan benyttes erhvervsmæssigt, i det omfang forskningen tillader dette. Såfremt der ikke blev indgået lejeaftale, ville omkostningerne til anlægget, som i givet fald ikke kunne benyttes erhvervsmæssigt, medføre begrænsede muligheder for at gennemføre en tidssvarende forskning. Baggrunden for, at den erhvervsmæssige benyttelse af anlægget skal overdrages til LR Plast A/S, er, at selskabet har 30 års erfaring med at benytte og bruge denne slags bestrålingsanlæg, som kræver overholdelse af særlige sikringsmæssige regler for arbejde med elektronbestrålingsanlæg. Argumenter for erklæring om ikke-indgreb i medfør af 11 stk. 4 Anmelder anfører, at LR Plast A/S med en markedsandel på ca. ** pct. ikke indtager en dominerende stilling i markedet. I det relevante produktmarked for sterilisering af medicinsk udstyr kan anvendes forskellige teknikker udover bestråling med elektron-acceleratoranlæg. Disse teknikker kan såvel kvalitetsmæssigt som prismæssigt konkurrere med sterilisering med benyttelse af elektron-acceleratoranlæg. 3.5 EU-praksis Den indgåede lejeaftale fører til en midlertidig overdragelse af brugsretten til produktionsudstyr og medarbejdere til lejer. Samtidig hermed overdrages grundlaget for at udføre en erhvervsmæssig aktivitet sterilisering ved hjælp af bestråling. I forbindelse hermed er der aftalt begrænsninger i udlejers mulighed for fortsat at drive erhvervsvirksomhed i det relevante marked. Betydningen af EU-praksis anvendt på dette område skal man derfor formentlig blandt andet finde ved at se på holdningen til konkurrenceklausuler i forbindelse med virksomhedsovertagelser og fusioner. Disse regler er udmøntet i Kommissionens meddelelse om accessoriske begrænsninger i forbindelse med virksomhedssammenslutninger fra I følge pkt. III, A pkt. 1, i meddelelsen kan en konkurrenceklausul i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse være nødvendig for at sikre at køberen får den fulde værdi af de overdragne aktiver, der både kan omfatte de materielle og de immaterielle aktiver. Køber skal kunne sikre sig en vis beskyttelse mod konkurrence fra sælger. Det er Kommissionens opfattelse, at det normalt ikke bør være nødvendigt med en konkurrenceklausul i forbindelse med en virksomhedsovertagelse, som alene omfatter materielle aktiver. I disse tilfælde vil en konkurrenceklausul derfor falde ind under forbudet i artikel 85, stk. 1.

6 I andre situationer afhænger vurderingen af varigheden af konkurrenceklausulen samt af den produktmæssige og geografiske udstrækning. Hvis overdragelsen ud over materielle aktiver omfatter kundekreds anses en periode på to år for rimelig. I de tilfælde hvor overdragelsen omfatter både kundekreds og know-how anses en konkurrenceklausul på op til fem år for rimelig. En konkurrenceklausul må produktmæssigt kun vedrøre de produkter eller tjenesteydelser, der fremstilles i den overdragne virksomhed. Geografisk må konkurrenceklausulen begrænses til det område, hvor sælger før overdragelsen markedsførte sine produkter eller ydelser. Europa-Kommissionens meddelelse om accessoriske begrænsninger i forbindelse med virksomhedssammenslutninger tager sigte på overdragelser og ikke på lejeaftaler som i den foreliggende sag. I denne forbindelse kan det fremhæves, at især lejeaftalens midlertidige karakter, og det at ejendomsretten til det lejede forbliver hos udlejer, vil kunne få indflydelse på den konkurrenceretlige vurdering, idet lejer ikke løber den samme økonomiske risiko som en evt. køber af anlægget ville. Der er på denne baggrund ikke det samme stærke hensyn at tage til en lejer, som tilfældet ville være med en køber af det pågældende anlæg. Denne forskel kunne formentlig få indflydelse på den periode, der accepteres for gyldigheden af en konkurrenceklausul. 4. Vurdering 4.1 Det relevante marked Rådet skal i denne sag tage stilling til, hvad der er det relevante produktmarked og geografisk marked. Produktmarkedet i denne sag kan fastsættes til sterilisering af medicinske artikler, lægemidler, emballageartikler og andre produkter. Anmelder fremfører, at der i dette marked kan bruges forskellige teknikker, hvoraf bestråling med elektronacceleratoren er den ene. De andre nævnte er gammabestråling, ETO (gas sterilisering) og varmebehandling. Det må med de supplerende oplysninger, som anmelder har givet om substitutionsmulighederne, anses for sandsynliggjort, at der er den af anmelder forudsatte substitution mellem de anførte fremgangsmåder til sterilisering. Det geografiske marked kan på baggrund af anmelders oplysninger fastlægges til Danmark, samt Skandinavien. Den samlede omsætning på dette fælles skandinaviske marked anslår anmelder til 50 mio. kr. Det er oplyst, at såvel de fem største konkurrenter som de fem største aftagere er enten svenske eller danske. Den største konkurrent er en svensk virksomhed. Disse forhold taler for at vælge det nævnte skandinaviske marked som geografisk marked. På det således definerede marked har LR Plast A/S en markedsandel på ca. ** pct., medens Forskningscenter Risø har haft en andel på ca. * pct.

7 Med en samlet omsætning for de to virksomheder, inklusive koncernomsætningen hos moderselskabet for LR Plast A/S, Løgstør Rør A/S på ca. * mia. kr. og en anslået markedsandel på ca. ** pct., finder bagatelreglen i konkurrencelovens 7 stk. 1 ikke anvendelse på denne aftale. 4.2 Konkurrencelovens 6 stk. 1-3 En erklæring om ikke indgreb vil kunne gives, hvis aftalen ikke er i strid med forbudet i konkurrencelovens 6 stk. 1. Det er altså en forudsætning, at aftalen ikke er konkurrencebegrænsende. Virkningen på markedet må vurderes både på, hvad der sker ved, at Forskningscenter Risø træder ud af markedet ved at leje sit produktionsudstyr ud, og på hvad der sker ved, at Risø fraskriver sig retten til at operere på dette marked i en tre-års periode. Når Forskningscenter Risø træder ud af markedet bliver der én udbyder færre på markedet. Forskningscenter Risø s kommercielle aktiviteter på området har i 1996 andraget ca. * mio. kr. på årsbasis. Det fremgår således, at Forskningscenter Risø har været en lille aktør på markedet med en markedsandel på ca. ** af den, som LR Plast A/S har haft. Det må derfor antages, at der ikke sker nogen væsentlig ændring af konkurrenceforholdene ved, at Forskningscenter Risø forlader markedet. Det er oplyst, at Risø har indgået aftalen med LR Plast A/S efter at have annonceret i dagspressen efter interesserede samarbejdspartnere. Det er oplyst, at der meldte sig tre interesserede virksomheder, og at to af disse afgav tilbud. Man kan antage, at LR Plast A/S, som i forvejen har en elektronaccelerator, har haft særlige forudsætninger for og en særlig tilskyndelse til at blive samarbejdspartner. I en situation med konkurrence mellem mulige samarbejdspartnere ville LR Plast A/S have haft en særlig interesse i at give et fordelagtigt tilbud for at slippe for, at en potentiel konkurrent kom ind her. Men samlet set må man kunne gå ud fra, at Risø har gjort, hvad man med rimelighed kunne forlange for at gøre det muligt for alle interesserede til at komme i betragtning i forbindelse med lejemålet, hvorefter Forskningscenter Risø selv har valgt at gå ud af markedet. Aftalen indeholder som omtalt en konkurrenceklausul, der udelukker udlejer Forskningscenter Risø fra at optræde i dette marked i de tre år lejemålet løber. Ved lejemålet overtager lejer såvel udstyr, som kunder og know-how. Det sidste blandt andet i form af, at LR Plast A/S ansætter de hidtidige fire medarbejdere på anlægget. I sammenhængen må konkurrenceklausulen være en acceptabel sikring af værdien af det lejede, der ikke går ud over de principper, der fx gælder i EU i forbindelse med virksomhedsovertagelser og joint-ventures sådan som den er omtalt ovenfor. I denne sag er der ikke tale om en virksomhedsoverdragelse, men alene en overdragelse af brugsretten. Lejeaftalens midlertidige karakter, og det forhold, at ejendomsretten til det lejede forbliver hos udlejer, vil påvirke den konkurrenceretlige vurdering, idet lejer formentlig ikke løber den samme økonomiske risiko som en evt. køber af anlægget ville.

8 Der er på denne baggrund ikke det samme stærke hensyn at tage til en lejer, som tilfældet ville være med en køber af det pågældende anlæg. Denne forskel kunne få indflydelse på længden af den periode, der accepteres for gyldigheden af en konkurrenceklausul. Men hensynet til at sikre lejer værdien af det lejede tilsiger i denne sag, at en konkurrenceklausul, der varer i de tre år, som lejemålet løber, ikke kan antages at være i strid med konkurrencelovens forbud. Ved en eventuel forlængelse af lejemålet bør konkurrenceklausulen dog ikke kunne forlænges yderligere. Det kan tilføjes, at Forskningscenter Risø tillige afskærer sig fra at yde bistand til andre virksomheder, der måtte ønske at gå ind i dette marked. Men denne indskrænkning i Forskningscenter Risøs handlefrihed er begrænset til ½ år efter, at kontrakten er indgået. Denne begrænsning er altså allerede ophørt Konkurrencelovens 11 stk. 4 Ud fra det oplyste har LR Plast A/S efter aftalen med Forskningscenter Risø opnået en markedsandel på det relevante marked på ca. ** pct. Der foreligger ikke oplysninger om misbrug af selskabets markedsstilling. Der er derfor ikke belæg for at antage at selskabet misbruger en dominerende stilling på det danske marked eller på en del heraf. 4.4 Konklusion Styrelsen må på det foreliggende grundlag konkludere, at aftalen mellem LR Plast A/S og Forskningscenter Risø ikke begrænser konkurrencen i strid med forbudet i konkurrencelovens 6. Anmelder kan derfor meddeles den ansøgte erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9. Der er endvidere ikke grundlag for at antage, at der foreligger misbrug af dominerende stilling af LR Plast A/S i markedet for sterilisering af medicinsk udstyr, og selskabet kan derfor meddeles den ansøgte erklæring om, at der ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, foreligger forhold der er i strid med forbudet i konkurrencelovens 11 stk. 1.

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul)

Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) 1 af 6 18-06-2012 14:21 Aftale mellem Marius Pedersen A/S og Renovation og Miljø Holding ApS m.fl. (konkurrenceklausul) Journal nr.2:8032-665 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen

Læs mere

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne

Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Anmeldelse af standardlejekontrakt udarbejdet af brancheorganisationen Sammenslutningen af Danske Havne Journal nr.3:1120-0301-122/lob/infrastraktur Rådsmødet den 30. januar 2002 Resumé 1. Brancheorganisationen

Læs mere

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S

Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Aftale mellem Post Danmark og ARTE om etablering af joint venture-selskabet BILLETnet A/S Jnr.: 2:8032-30/cb Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Post Danmark og ARTE har anmeldt en aftale om etablering

Læs mere

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank

Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank 1 af 6 08-08-2012 13:36 Zurich Forsikrings formidlingsaftale med Djurslands Bank Journal nr 2:8032-213. Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé Zurich Forsikring har ved brev af 26. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten

Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten 1 af 6 21-06-2012 12:04 Overenskomst mellem Århus Stiftstidende og Jyllands-Posten Journal nr. 2:8032-267/lhh/fødevarer, finans. Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Århus Stiftstidende har ved brev af

Læs mere

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter

DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter 1 af 5 07-08-2012 14:17 DLR's aftaler med andre realkreditinstitutter Rådsmødet den 30. september 1998 Jnr.: 2:8032-54, -55 og -56/LD 1. Resumé Dansk Landbrugs Realkreditfond (DLR) har indgået aftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven

Bekendtgørelse om regler for anmeldelse af aftaler m.v. i henhold til konkurrenceloven BEK nr 171 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 12/17487

Læs mere

Aftaler om samtrafik i telesektoren

Aftaler om samtrafik i telesektoren 1 af 5 06-08-2012 13:43 Aftaler om samtrafik i telesektoren Rådsmødet den 25. februar 1998 Jnr.: 2:800-6/TPH 1. Resume Samtrafikaftaler er reguleret i henhold til lov om konkurrenceforhold og samtrafik

Læs mere

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1.

Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. AFGØRELSE Sags nr. 2008-010185 03-04-2009 Konkurrenceklausulen mellem Royal Greenland A/S og Maniitsoq Skindcenter A/S ikke omfattet af konkurrencelovens 6, stk. 1. A T U I S A R T O Q A R N E R M U T

Læs mere

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation

Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Group 4 Falck A/S' overtagelse af The Wackenhut Corporation Journal nr.3:1120-0401-29/infra/lob Resumé 1. Group 4 Falck anmeldte den 13. februar 2002 en planlagt fusion mellem Group 4 Falck og det amerikanske

Læs mere

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion

Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion 1 af 5 18-06-2012 10:34 Advokatrådet og Realkreditrådet - aftale om salærberegning i forbindelse med inkassation og tvangsauktion J.nr. 2:8032-490/el Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkreditrådet

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Skovdyrkerforeningernes vedtægter

Skovdyrkerforeningernes vedtægter 1 af 5 08-08-2012 11:09 Skovdyrkerforeningernes vedtægter J.nr. 2:8032-437/fa Rådsmødet den 25. november 1998 1. Resumé Den 30. juni 1998 modtog Konkurrencestyrelsen Skovdyrkerforeningernes (herefter SDF)

Læs mere

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling

STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling 1 af 8 18-06-2012 14:28 STAR PIPE A/S' klage over Løgstør Rør A/S for misbrug af dominerende stilling Journal nr.2:801-380 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har modtaget en

Læs mere

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler

Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler 1 af 10 18-06-2012 13:31 Aftale mellem Dansk Trælast A/S og Calkas A/S om konkurrenceklausuler ved køb af fast ejendom/trælasthandler Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé Dansk Trælast A/S har ved skrivelse

Læs mere

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt.

en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9, stk. 1, 1. pkt. Bilag 1 til Konkurrencenævnets meddelelse nr. 1 af 10. april 2015 Anmeldelsesskema K1 DEL A Aftaler m.v. Markér med kryds, om De ansøger om: en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrencelovens 9,

Læs mere

Konsortieaftaler og joint ventures

Konsortieaftaler og joint ventures 1 Konsortieaftaler og joint ventures Ved Jesper Kaltoft 2 Overblik Joint ventures Typisk et fastere samarbejde end et konsortium, ofte etableret som et separat selskab med egen ledelse Konsortium En sammenslutning

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere

Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Overenskomstbestemmelse om vikarformidling af løsarbejdere Jnr.: 2:8032-650/lsk Rådsmødet den 30. september 1998 1. Resumé Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (RBF) har anmeldt den overenskomst,

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen

Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen 1 af 9 18-06-2012 14:12 Aftale mellem Codan Forsikring og Ældre Sagen Journal nr.: 2:8032-751 Rådsmødet den 26. januar 2000 1. Resumé A/S Forsikringsselskabet Codan (Codan Forsikring) har anmeldt en samarbejdsaftale

Læs mere

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia

Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia AFGØRELSE Sags nr. 2013-093392 30-10-2014 Royal Greenland A/S salg af ejendomme i Qaasuitsup Kommunia A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L U A Q U T S I S

Læs mere

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet

2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet 2001-01-26: Danske Trælast A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26. januar 2001 i sag j.nr. 00-110.520 Danske Trælast A/S (advokat Erik Mohr Mersing) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø

Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø 1 af 5 Vejledende priser for frø af grøntsager og blomster - havefrø Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Foreningen af Danske Havefrøgrossister har på vegne af tre frøgrossister anmeldt en aftale med

Læs mere

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune

Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Aftale mellem Naturgas Midt-Nord I/S og Aalborg Kommune Journal nr. 3:1120-0388-47/ARHEnergi 2 Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Aalborg Kommune har den 30. juni 1998 anmeldt en aftale med Naturgas

Læs mere

Klage over Dansk Tipstjeneste

Klage over Dansk Tipstjeneste 1 af 6 07-08-2012 14:41 Klage over Dansk Tipstjeneste J.nr. 2:801-153/cbe Rådsmødet den 28. oktober 1998 1. Resumé Muskelsvindfonden har ved brev af 28. juli 1998 klaget til Konkurrencestyrelsen over en

Læs mere

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme

Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme 1 af 9 Aftale om eleftersyn på landbrugsejendomme Journal nr. 2:8032-814/che/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1. Forsikringsaktieselskabet Allianz Nordeuropa (Allianz) har ved brev

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2

Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Bilag: Beslutning vedr. fusion jf. konkurrencelovens 12c, stk. 2 Journal nr.3:1120-0401-22/osk/service 1. Resumé 1. Advokat Gitte Holtsø (Advokatfirmaet Plesner Svane Grønborg) har den 16. oktober 2001,

Læs mere

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter Dato: 21. september 2015 Sag: BET-15/06305 Sagsbehandler: /AVH/MC Godkendelse af HeidelbergCement Sweden AB s erhvervelse af enekontrol med Contiga Holding AS Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog

Læs mere

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran

Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Konkurrenceklausul i forbindelse med køb af containerkran Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé A. Henriksen Shipping har overfor Konkurrencestyrelsen klaget over en tidsubegrænset konkurrenceklausul, som

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S

Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S AFGØRELSE Sags nr. 2008-010186 03-04-2009 Samarbejdsaftale mellem Royal Greenland A/S og Polar Seafood Greenland A/S A T U I S A R T O Q A R N E R M U T U N A M M I L L E Q A T I G I I N N E R M U L L

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked

MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked MD Foods og Kløver Mælks mælkepriser til det danske marked Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Jnr.: 2:802-2/mda Rådet skal tage stilling til MD Foods og Kløver Mælks priser for mælk til det danske

Læs mere

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg

LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg LEJEAFTALE for kunstgræsbane beliggende v/ Langbygårdsvej, 5620 Glamsbjerg mellem Assens Kommune (udlejer) Rådhus Allé 5 5610 Assens og Glamsdalens Idrætsefterskole (lejer) Langbygårdsvej 86 5620 Glamsbjerg

Læs mere

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller

Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller 1 af 6 06-08-2012 15:07 Rammeaftaler om levering af skærmterminalbriller Jnr.: 2:8032-25/k Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Dansk ErhvervsOptik (tidligere Danmarks Optikerforening) har ved anmeldelser

Læs mere

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald

Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald 1 af 7 08-08-2012 12:46 Salgs- og markedsføringsaftale mellem Duni A/S og Asp-Holmbald J.nr. 2:8032-636/sbr Rådsmødet den 16. december 1998 1. Resumé Duni A/S og Asp-Holmblad A/S har 30. juni 1998 anmeldt

Læs mere

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S

Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Aftale mellem Sonofon A/S og debitel Danmark A/S Jnr.: 2:8032-19/lot Rådsmødet den 27. maj 1998 1. Resumé Sonofon og debitel har anmeldt en service provision-aftale og anmodet Konkurrencerådet om en ikke-indgrebserklæring,

Læs mere

Danske Havnes standardlejekontrakt

Danske Havnes standardlejekontrakt Danske Havnes standardlejekontrakt Journal nr. 4/0120-0389-0008/ISA/KHS Rådsmødet den 29. november 2006 Resumé 1. Ved skrivelse af 20. december 2005 har Brancheforeningen Danske Havne anmeldt foreningens

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol

Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Anmeldelse af FSR's regler om kvalitetskontrol Jnr.: 2:8032-18/kb Rådsmødet den 29. april 1998 1. Resumé Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (FSR) har ved anmeldelse af 25. februar 1998 ansøgt om

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S 12-10-2010 TIF 4/0120-0401-0051 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Eik Bank Danmark A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 8. oktober 2010 anmeldelse af Finansiel Stabilitet

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 18-06-2012 11:18 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset

Læs mere

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S

Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S 1 af 12 Købskontrakt mellem Pindstrup Mosebrug A/S og Jiffy A/S Rådsmødet den 24. november 1999 1. Resumé Konkurrencestyrelsen har den 29. juni 1998 modtaget en anmeldelse af en tidsubegrænset købsaftale,

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark

Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark 21.5.2012 ITE 4/0120-8901-2294 /LKH og MOH Alimentation Couche-Tard Inc. s overtagelse af Statoil Fuel & Retail i Danmark Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 18. april 2012 en forenklet anmeldelse

Læs mere

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort

Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort 1 af 7 Aftaler om modtagelse og afregning af indbetalingskort fra det fælles indbetalingssystem og giroindbetalingskort Journal nr.2:8032-181/lsk/fødevarer, finans Rådsmødet den 21. juni 2000 Resumé 1.

Læs mere

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune

Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune 1 af 5 Anmeldelse af offentlig støtte Herning Kommune Journal nr. 3:1120-0304-4/csk/Udbud Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. Herning Centralbibliotek har med brev af 22. december 2000 (registreret

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer

2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer 2002-08-13: Danmarks Restauranter og Caféer K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. august 2002 i sag j.nr. 02-43.017 Danmarks Restauranter og Caféer (selv v/sekretariatsleder Kirsten Hauge)

Læs mere

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser

Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser 1 af 7 09-08-2012 09:05 Odder Barnevognsfabrik A/S autoriserede forhandlerbetingelser Journal nr. 2:8032-318/bhh/serviceerhverv Rådsmødet den 31. maj 2000 Resumé 1. Odder Barnevognsfabrik A/S, der er et

Læs mere

Aftale om levering af økologisk mælk

Aftale om levering af økologisk mælk Aftale om levering af økologisk mælk Journal nr. 3:1120-0388-28/Fødevarer og Finans Rådsmødet den 28. november 2001 Resumé 1. MD Foods (nu Arla Foods) har anmeldt selskabets aftale med andelshaverne om

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for visse kategorier af specialiseringsaftaler BEK nr 64 af 28/01/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., j.nr. 4/0104-0200-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0060 /LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Chr. Kjærgaard A/S aktiviteter Resumé

Læs mere

Dagrofa-koncernens kædeaftaler

Dagrofa-koncernens kædeaftaler 1 af 10 18-06-2012 11:02 Dagrofa-koncernens kædeaftaler Rådsmødet den 29. september 1999 1. Resumé Dagrofa a/s indsendte den 26. juni 1998 anmeldelse af sine og datterselskabet Lekkerland a/s aftaler med

Læs mere

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter

Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter 1 af 7 18-06-2012 10:36 Realkredit Danmarks aftaler med pengeinstitutter J.nr. 2:8032-108, -135, -136, -137 og -139/LD Rådsmødet den 24. marts 1999 1. Resumé Realkredit Danmark har ved brev af 23. juni

Læs mere

Overdragelse af softwarelicenser

Overdragelse af softwarelicenser Overdragelse af softwarelicenser Professor, dr.jur. Henrik Udsen henrik.udsen@jur.ku.dk Dias 1 Problemstillingen Videresalg af brugte genstande er en integreret del af samfundsøkonomien og normalt uproblematisk

Læs mere

ALKA's aftaler med SID

ALKA's aftaler med SID 1 af 7 08-08-2012 13:48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2:8032-365/Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring

Læs mere

Konkurrenceklausul i aftale om Danske Trælasts køb af C. Stürup & Co. A/S

Konkurrenceklausul i aftale om Danske Trælasts køb af C. Stürup & Co. A/S Konkurrenceklausul i aftale om Danske Trælasts køb af C. Stürup & Co. A/S Journal nr. 2:8032-338 Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Danske Trælast A/S har ved skrivelse af 30. juni 1998 anmeldt en

Læs mere

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder

2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder 2002-06-17: Tandlæge Flemming Harder K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 17. juni 2002 i sag 01-172.007 Tandlæge Flemming Harder (advokat Knud Lundblad) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres.

Aftalen medfører en række effektivitetsforbedringer i dansk svineproduktion, idet tilstedeværelsen af en række tabsgivende sygdomme minimeres. 1 af 7 SPF-kontrakten J.nr. 2:8032-35/sbr Rådsmødet den 16. juni 1999 1. Resumé SPF-selskabet har ansøgt om en individuel fritagelse i medfør af konkurrencelovens 8, for en aftale om sundhedsdeklarering

Læs mere

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse)

2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) 2005-07-06: Toyota Danmark A/S mod Konkurrencerådet (Delkendelse) J.nr. 2005-0002911 Toyota Danmark A/S (advokat Jens Munk Plum) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig Annette Wedel Fræmohs) I denne sag har

Læs mere

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby

DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby DAGROFA A/S Att. advokat Torbjørn Malmsteen Gammelager 11-13 2605 Brøndby 2. april 2004 SEK Sag 3/1120-0401-0059 / LOB/SKN Afgørelse vedr. SuperGros A/S' overtagelse af Sam-Gros A/S' logistikfunktion Resumé

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning

Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Vejledning Fusionsanmeldelser og -gebyrer Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN: 978-87-7029-539-0

Læs mere

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen

1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen 1 af 6 1998-09-29: Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen»År 1998, den 29. september afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-76.327, Søllerød Kommune ctr. Konkurrencestyrelsen, sålydende: K

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

AFGØRELSE. Sags nr. 2013-089895 10-04-2014

AFGØRELSE. Sags nr. 2013-089895 10-04-2014 AFGØRELSE Sags nr. 2013-089895 10-04-2014 Berettigelsen af 3 årig konkurrenceklausul i forbindelse med KJ Greenland A/S overtagelse af alle EMJ-ATCON A/S aktiver og aktiviteter i Qaasuitsup Kommunia. A

Læs mere

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår

Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår 1 af 9 18-06-2012 10:21 Klage over Dansk Kautions opsigelsesvilkår J.nr. 2:801-115/hla Rådsmødet den 27. januar 1999 1. Resumé BG Garanti Forsikringsselskab A/S (BG Garanti) indsendte den 7. oktober 1998

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde

Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde LBK nr 580 af 01/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., j.nr. 14/006467 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer

Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Konkurrence- og kundeklausuler for funktionærer Dette vejledningsmateriale er et redskab til dig som arbejdsgiver til brug for dine overvejelser og eventuelle brug af en konkurrence- og/eller kundeklausul

Læs mere

TILSAGN AF JUNI 2013

TILSAGN AF JUNI 2013 TILSAGN AF JUNI 2013 A/S Dagbladet Politiken, Jyllands-Posten og Det Berlingske Officin A/S (nu henholdsvis JP/Politikens Hus A/S og Berlingske Media A/S, i det følgende kaldet Parterne ) afgav den 24.

Læs mere

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler

KONTRAKTBILAG 11. Krav om uddannelses- og praktikaftaler KONTRAKTBILAG 11 Krav om uddannelses- og praktikaftaler Sagsnummer.: 18/561 KRAV OM UDDANNELSES- OG PRAKTIKAFTALER Vejledning til tilbudsgiver/leverandør På baggrund af Regeringens og Danske Regioners

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 319/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Dansk Juletræsdyrkerforening og T2 (advokat J. Korsø Jensen, beskikket for begge) I tidligere instanser er

Læs mere

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde

BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde 1 af 8 08-08-2012 14:08 BYG's vejledende bruttoavancetillæg til brug for regningsarbejde Journal nr.2:8032-840/industri, lsp Rådsmøde den 29. marts 2000 Resumé 1. Byggeriets Arbejdsgivere BYG har ved brev

Læs mere

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening

Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening 1 af 7 08-08-2012 11:24 Anmeldelser fra Dansk Ejendomsmæglerforening Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-863/psoe 1. Resumé Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) har foretaget anmeldelse af foreningens

Læs mere

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet

1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet 1999-10-21: Cafe Garibaldi ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 21. oktober afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr. 98-186.503 Café Garibaldi ctr. Konkurrencerådet, sålydende: 1. K E N D E L S E Ved

Læs mere

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S

Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S 1 af 15 Anmeldelser fra NY*BO*E A/S/Nykredit Mægler A/S Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Franchisegiverselskabet NY*BO*E A/S, der er et helejet datterselskab af Nykredit A/S, har foretaget anmeldelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. august 2010 Sag 320/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod Danske Busvognmænd og T2 og T3 (advokat Knud Meden, beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S

rtagelse 18/11/12 af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødev arer A/S Dagrofa A/S` overtagelse af samtlige aktier i Fog Anlæg A/S samt herunder Fog Fødevarer A/S Journal nr. 4/0120-0401-0028/BYS/ULHE Konkurrencestyrelsen har behandlet fusionsanmeldelsen af Dagrofa A/S` overtagelse

Læs mere

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension

Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension Industriens Pensions overtagelse af PNN Pension og PHI Pension J.nr. 4/0120-0401-0043/TIF/SEM Konkurrencestyrelsen har den 3. august 2009 modtaget anmeldelse af fusion mellem Industriens Pensionsforsikring

Læs mere

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber

Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber Automatisk andelshaverstatus i energiandelsselskaber J.nr. 2:8032-195, 290, 489 og 586/bl Rådsmødet den 26. maj 1999 1. Resumé En række energiandelsselskaber har til Konkurrencestyrelsen anmeldt vedtægter,

Læs mere

Vejledning til frivillige kæder

Vejledning til frivillige kæder Vejledning til frivillige kæder Journal nr. 3/1107-0200-0037/SEK/KB Rådsmødet den 31. august 2005 Baggrund 1. Den 1. juli 2005 blev gruppefritagelsen for horisontale aftaler om kædesamarbejde i detailhandelen

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet

1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet 1999-08-03: Restaurations- og Bryggerarbejder Forbundet (RBF) ctr. Konkurrencerådet»År 1999, den 3. august afsagde Konkurrenceankenævnet i sagen j.nr.98-178.943, Restaurationsog Bryggeriarbejder Forbundet

Læs mere

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift.

Bemærkninger i notatet, der direkte relaterer sig til konkrete modtagne spørgsmål, er fremhævet med fed skrift. NOTAT Størrelsen på kolonihavehuse Strategi & Udvikling, Jura Iben Brinkland isbri@slagelse.dk 24. februar 2012 Notatet er udarbejdet efter ønske fra Udviklingsdirektøren med baggrund i de forespørgsler

Læs mere

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker

ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker 1 af 7 08-08-2012 13:42 ALKAs aftale om kollektiv personsikring med Dansk Frisør og Kosmetiker Forbund Journal nr.2 : 8032-419 Rådsmødet den 23. februar 2000 1. Resumé Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Gudme Raaschou Bank Den 29. april 2009 meddelte Finansiel Stabilitet A/S (i det følgende Finansiel Stabilitet), at selskabet den 16. april 2009 havde

Læs mere

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet

2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet 2003-08-18: HL Kart Racing mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 18. august 2003 i sag j.nr. 02-234.897 HL Kart Racing v/hans Ladefoged (advokat Charlotte Jørgensen)

Læs mere

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet)

2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) 2005-08-11: Falkon Cykler mod Konkurrencerådet (Stadfæstet) K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 11. august 2005 i sag 04-109.248: Falkon Cykler (advokat K.L. Németh) mod Konkurrencerådet

Læs mere

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS

ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS 27-05 2013 12/14481 /MNI PUNKT 4: RÅDSMØDE DEN 29. MAJ 2013 ARCUS-GRUPPEN HOLDING AS TILSAGN OM FRASALG AF BRØNDUMS KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7

Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 19-01-2011 BYS 4/0120-0401-0059 /CHJ Godkendelse af Axcel IV s opkøb af Trelleborg Waterproofing AB m. fl., jf. konkurrencelovens 12 c, stk. 7 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 3. januar 2011

Læs mere

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter

Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter 1 af 9 18-06-2012 10:56 Forsikringsselskabernes Service Organisations vedtægter Rådsmødet den 25. august 1999 1. Resumé Forsikringsselskabernes Service Organisation (FSO) har anmeldt foreningens vedtægter

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet

2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet 2000-10-25: Telia A/S ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 25. oktober 2000 i sag 00-67.280 Telia A/S (advokat Jens Ottosen-Støtt) mod Konkurrencerådet (fuldmægtig

Læs mere

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser

Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser 1 af 8 08-08-2012 15:34 Fortegnelse over individuelle risikoforøgelser Journal nr.2:8032-718/fødevarer/finans, che Rådsmødet den 26. april 2000 Resumé 1. Forsikring & Pension (F&P) har den 30. juni 1998

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026. Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod l KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 13. januar 2012 i sag nr. 2011-0025026 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Majken Bang Ditlevsen) Biintervenient

Læs mere