Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Designansøgning. Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter. 1. Ansøger (navn/firma og adresse): CVR-nr.: Referencenr.: Telefon: Fax: E-mail:"

Transkript

1 Designansøgning Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter 1. Patent- og Helgeshøj Allé Taastrup Tlf. : Fax : Web : CVR-nr. : Erhvervs- og Vækstministeriet Flere ansøgere (skrives på et særskilt ark) 2. Fuldmægtig (navn/firma og adresse): Telefon 3. Produktangivelse: Forbeholdt Patent- og Ans. dato: Sagsbeh.: Indehaver 4. Klasse: 5. Samregistering: Ja Antal design: 6. Anmodning om supplerende forundersøgelse: Ja Antal design, der skal undersøges: 7. Bilagsfortegnelse: a) Afbildninger (1 eksemplar af hver afbildning) c) Fuldmagt b) Model Andet 8. Anmodning om prioritet fra tidligere ansøgning: 9. Anmodning om prioritet fra international anderkendt udstilling: Dato for første fremvisning af designet på udstillingen: Navnet på udstillingen: Ansøgningen fortsættes og underskrives på bagsiden. Ans. nr.: Reg.nr.: 4.1 Maj 09

2 10. Flere ansøgere (skrives på et særskilt ark) 11. Ønskes offentliggørelse af registering udsat: Ja Udsættes til (dato): (max. 6 måneder fra ansøgnings- eller prioritetsdagen) 12. Ansøgningen er fremkommet efter deling af: DA nr.: med ansøgningsdag den: 13. Særlige bemærkninger: 14. Registeringsperiode: 5 år 10 år 15 år 20 år 25 år (reservedele beskyttes max. i 15 år) 15. Ansøgningsgebyrer (beregning af gebyrer) I 1. Grundgebyr kr Tillægsgebyrer a. Samregistreringsgebyr kr. (700 kr. for hvert design ud over det første) b. Offentliggørelsesgebyr kr. (400 kr. for hver afbildning ud over den første) II Gebyrer for supplerende forundersøgelse 1. Grundgebyr (1500 kr. for det første) kr. 2. Tillægsgebyr ved samregistering (900 kr. for hvert design ud over det første) kr. III Gebyrer for hver registeringsperiode ud over de første 5 år 1. Grundgebyr (2200 kr. pr. periode) kr. 2. Tillægsgebyr ved samregistering I alt kr. 16. Betalingsmåde: Bankkonto Check Kontant Kunde hos Patent- og 17. Ansøgning er tidligere indleveret via fax den (dato): 18. Dato og underskrift:

3 Design Oplysning om yderligere ansøgere og designere Ansøgere fortsat Patent- og Helgeshøj Allé Taastrup Tlf. : Fax : Web : CVR-nr. : Erhvervs- og Vækstministeriet Designere fortsat 4.3 Maj 09.

4 Vejledning Vejledning til designansøgning Punkterne svarer til ansøgningsskemaets nummering. Punkterne 1, 3, 4 og 19 skal altid udfyldes. Punkt 1. Både fysiske og juridiske personer (firmaer, aktieselskaber o.lign.) kan søge om registrering af design. Flere personer kan søge i fællesskab. Er der flere ansøgere, skrives navne m.v. på et særskilt ark. I så fald må dette oplyses, hvem der kan modtage meddelelse fra Patent- og på alles vegne. Dette kan markeres ved at understrege den pågældendes navn. Hvis et firma anføres som ansøger, skal CVRnr. altid oplyses til Patent- og. Du bedes oplyse telefonnummer samt eventuelt fax og , så du kan kontaktes af styrelsen. Du kan eventuelt også anføre dit referencenummer. Hvis du har en hjemmeside, bedes du anføre www-adresse. Oplysningerne på hjemmesiden kan hjælpe styrelsen med at fastlægge den rigtige produktangivelse og klasse. Punkt 2. Denne rubrik skal kun anvendes, hvis du vælger at lade dig repræsentere af en fuldmægtig. En fuldmægtig kan fx være en patent- eller varemærkeagent eller en advokat. Fuldmægtigen skal have bopæl inden for EØS-området, det vil sige EU-landene, Norge, Island og Liechtenstein. Se også punkt 7c. Punkt 3. Dit produkt skal angives på en kort og neutral måde, fx en stol. Der må ikke tilføjes beskrivende ord, fx med runde ben. Hvis ansøgningen angår et ornament (dekorationsmotiv), skal du oplyse, hvilke produkter ornamentet skal anvendes på fx et ornament til et spisestel. Punkt 4. Design inddeles i klasser efter produkttype i overensstemmelse med Locarnoarrangementet. Klassefortegnelsen ses på bagsiden af denne vejledning. Du skal oplyse i hvilken klasse, du ønsker designet registreret. Punkt 5. Flere design kan registreres i samme ansøgning (samregistrering), hvis de produkter, som designene angår, kan henføres til den samme klasse i Locarno-arrangementet. Klassefortegnelsen ses på bagsiden af denne vejledning. Indeholder ansøgningen flere design, skal det fremgå af produktangivelsen, fx 1) en seng 2) en sofa 3) en stol. Punkt 6. Patent- og undersøger som udgangspunkt kun, om ansøgningen angår et design, og om designet strider mod offentlig orden eller sædelighed. Du har mulighed for at få foretaget en supplerende forundersøgelse mod betaling af et særskilt gebyr. Så undersøger styrelsen, om der findes rettigheder i styrelsens registre, som dit design er i konfikt med, fx et allerede kendt 4.2 Maj 09 design eller varemærke. Du vil modtage en søgerapport med resultatet af undersøgelsen. Det bemærkes, at undersøgelsen kun er vejledende. Du bestemmer selv, om ansøgningen skal føres videre til registrering. Finder styrelsen ingen hindringer i forbindelse med undersøgelsen, vil designet blive registreret straks. Punkt 7a. Afbildninger kan være fotografier eller tegninger. En udførlig vejledning om afbildninger findes på bagiden af denne vejledning. Punkt 7b. De kan vælge at indlevere en model af designet til Patent- og, hvis du mener, at dit design vises bedre på grundlag af en model. Modellen skal være af holdbart materiale, og den må ikke være større end 40 cm på nogen led eller veje mere end 4 kilo. Selv om model indleveres, skal du også indgive afbildninger. Afbildninger og model skal altid svare til hinanden. Læs mere om afbildninger på bagsiden af denne vejledning. Punkt 7c. Du skal sende en fuldmagt med ansøgningen, hvis du lader dig repræsentere af en fuldmægtig. Du kan udfylde en standardblanket, som fås af Patent- og Varemærkestyrlsen, hvis du ønsker at give en anden fuldmagt i sagen. En fuldmagt er dog ikke nødvendig, hvis du benytter en advokat som fuldmægtig eller en patent- eller varemærkeagent med stillingsfuldmagt i forhold til styrelsen. Punkt 8. Denne rubrik skal kun udfyldes, hvis du ønsker at påberåbe prioritet fra en tidligere ansøgning i Danmark eller i udlandet. I så fald skal din ansøgning indgives senest 6 måneder efter den tidligere danske eller udenlandske ansøgning. Ved at påberåbe prioritet bliver ansøgningen i flere henseender stillet som om, at ansøgning var blevet indgivet på prioritetsdagen. Det betyder at andre design, der er fremkommet i tiden mellem prioritetsdagen og ansøgningsdagen, ikke kan forhindre beskyttelse af dit design. Hvis du ønsker at anvende en tidligere ansøgning som grundlag for prioitet, skal du anmode om prioritet på det tidspunkt, du indgiver ansøgningen til Patent- og. Du kan ikke efterfølgende opnå prioritet. Oplysning om datoen for den første ansøgning, land og nummer for ansøgningen skal senest indgives til Patent- og 1 måned efter ansøgningsdagen. Sker dette ikke, bortfalder retten til prioitet. Påberåber du prioritet fra flere end tre ansøgninger i en ansøgning om samregistrering, udfyldes et særskilt ark med alle prioriteterne ordnet efter dato. Punkt 9. Denne rubrik skal kun udfyldes, hvis designet har været forevist på en anerkendt international udstilling, og du ønsker at opnå prioritet på baggrund heraf. Prioritet kan opnås i indtil 6 måneder fra det tidspunkt, designet blev vist på udstillingen. Deres ansøgning skal derfor indgives senest 6 måneder efter dette tidspunkt. Du skal angive hvilken udstilling, der er tale om, og dato for den første forevisning af designet på udstillingen. Udstillingen skal opfylde de betingelser, som er anført i Udstillingskonventionen af 22. november 1928 med senere ændringer. Det vil sige, at udstillingen skal have varet mindst 3 uger, mere end et land skal have været repræsenteret på udstillingen, og der må ikke udelukkende være tale om en kunstudstilling eller en udstilling af kommerciel karakter. Der kan typisk kun opnås prioritet fra verdensudstillinger. Prioritet kan ikke opnås fra lokale danske udstillinger. Punkt 10. Du har mulighed for at angive navnet på den eller de personer, som har skabt designet. Hvis flere designere har været fælles om at skabe designet, kan der af praktiske grunde angives et fælles navn for gruppen af designere. Du kan også anføre det firma, som har stået bag udviklingen af designet. Punkt 11. Du kan vælge, at designet ikke offentliggøres i indtil 6 måneder efter ansøgningsdagen (eller prioritetdagen, hvis der er anmodet om prioritet). Hvis du ønsker, at designet skal holdes hemmeligt, skal du derfor angive den dato, hvortil offentliggørelsen skal udsættes. Punkt 12. Denne rubrik skal kun udfyldes, hvis ansøgningen fremkommer efter deling af en tidligere ansøgning. Du skal angive ansøgningsdagen og nummeret på den første ansøgning. Punkt 13. I denne rubrik kan du eventuelt oplyse andre forhold, som kan have betydning for designretten. Det kan fx være hensigtsmæssigt at oplyse, hvad produktet skal bruges til. En sådan beskrivelse gør det lettere for Patent- og at fastlægge den rigtige produktangivelse og klasse. Punkt 14. Her skal du angive, hvor længe designet skal beskyttes. Et design kan højst beskyttes i 25 år. Er der tale om en reservedel, kan designet højst beskyttes i 15 år. Hvis du vælger en kortere beskyttelsesperiode, kan designet fornyes hos Patent- og, når perioden udløber. Det fremgår af prislisten, hvad det koster at registrerer designet for henholdsvis 5, 10, 15, 20 og 25 år. Punkt 15. Du bedes betale gebyrerne samtidig med, at du indgiver ansøgningen til Patent- og. Gebyrernes størrelse fremgår af vores prisliste. Styrelsen påbegynder ikke behandlingen af din ansøgning, før betalingen er modtaget. Gebyrerne betales ikke tilbage, selv om ansøgningen afslås, eller du ønsker at tage...fortsættes på bagsiden

5 ansøgningen tilbage. Indbetalte gebyrer for en offentliggørelse, der ikke finder sted, vil dog blive betalt tilbage. Punkt 16. I denne rubrik angives din betalingsmåde. Hvis du indgiver mange ansøgninger, er det muligt at oprette en konto hos Patent- og Punkt 17. Hvis du tidligere har indgivet ansøgningen via fax. beder vi dig oplyse datoen herfor. Punkt 18. Du eller din fuldmægtig skal datere og underskrive ansøgningsblanketten. Patent- og brugsmodelbeskyttelse Hvis du ønsker at søge anden beskyttelse, skal du være opmærksom på ansøgningstidspunkterne. Det er sikrest at indgive samtlige ansøgninger til Patent- og Varemærkestyrel- sen samme dag, fordi ansøgningerne ellers kan blive nyhedsskadelige i forhold til hinanden. Du er velkommen til at kontakte styrelsen om dette spørgsmål. Designbeskyttelse i udlandet Ønsker du tillige at designbeskytte dit produkt i udlandet på grundlag af din danske ansøgning, skal dette ske inden 6 måneder. Fristen regnes fra den dag, hvor Patent- og har modtaget din ansøgning med afbildninger eller model af designet. Har du ikke ansøgt inden de 6 måneder, kan du ikke længere opnå prioritet fra ansøgning i Danmark, og du kan risikere at miste designretten i udlandet. Yderligere oplysninger Du er altid velkommen til at få yderligere oplysninger ved at ringe til Patent- og på Vi vil opfordre dig til at læse vores brochure: Designbeskyttelse, hvor du kan få svar på nogle af de spørgsmål, du måtte have. Afbildninger i designansøgninger For at undgå problemer med afbildningerne i din ansøgning beder vi dig gennemlæse de krav, der er til afbildninger i en ansøgning om design. Den enkelte afbildning kan være et fotografi eller en tegning. Digitale tegninger kan også anvendes. Afbildningerne skal være af god kvalitet og egnet til reproduktion i sort/hvidt tryk, da de skal offentliggøres i Dansk Designtidende. Afbildninger af designet skal indgives i to eksemplarer i A4-format. Er afbildningerne mindre end A4-størrelse, skal de to eksemplarer være klæbet op på hvert sit papir i A4-format. Er der flere afbildninger, skal hver afbildning have et nummer. Er der flere afbildninger til det enkelte design, skal disse forsynes med designets nummer og tilhørende bogstaver, fx 1a, 1b og 1c for første design og 2a, 2b og 2c for andet design. Omfatter en ansøgning flere design, skal hvert design gengives for sig selv og forsynes med hvert sit nummer, så Patent- og kan se, hvor mange design du mener, der er i ansøgningen. Selv om du indleverer en model, skal du også indgive afbildninger. Afbildningerne kan dog indgives på et senere tidspunkt. Styrelsen stiller desuden følgende krav til afbildningerne: Hele designet skal gengives tydeligt. Kan dette ikke ske ved én afbildning, må du indgive flere afbildninger, som viser produktet fra forskellige vinkler. Det er som regel nødvendigt med perspektiviske afbildninger. Fortegnelse over designklasser Klasse 1: Næringsmidler. Klasse 2: Beklædningsgenstande og sy- og besætningsartikler til beklædning. Klasse 3: Varer til rejsebrug, etuier, parasoller og varer til personlig brug (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 4: Børstenbindervarer. Klasse 5: Tekstilmetervarer, folier eller ark af kunstige eller naturlige materialer. Klasse 6: Møbler og andre boligudstyrsartikler. Klasse 7: Husholdningsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 8: Værktøj og isenkramvarer. Klasse 9: Emballage og beholdere til transport eller håndtering af varer. Klasse 10: Ure og andre måleinstrumenter, instumenter til kontrol og signalgivning. En afbildning må kun vise selve det produkt, som søges designbeskyttet, og baggrunden skal være neutral. Fx må en bogreol ikke vises med bøger eller andre genstande i reolen. Derimod skal bogreolen vises på en neutral baggrund, fx en hvid væg. Afbildningerne skal vise produktet, som det normalt fremtræder. Det betyder, at konstruktionstegninger og arbejdstegninger ikke kan godkendes. Det samme gælder fotos med genskær fra blitzlys Skal designet registreres i farver, skal der indgives ét eksemplar i farver og ét eksemplar i sort/hvid af hver afbildning. Diapositiver og polaroidfotos kan ikke anvendes. Vær opmærksom på, at det er de rigtige og fuldstændige afbildninger, du indgiver til Patent- og. Det er meget vigtigt, da du ikke senere kan indgive nye afbildninger, hvor produktet har ændret udseende. Du skal derfor være sikker på, at afbildninger eller model virkelig viser det design, du ønsker beskyttet. Klasse 11: Udsmykningsartikler. Klasse 12: Transportmidler og hejse apparater. Klasse 13: Udstyr til produktion, distribution og transformation af elektricitet. Klasse 14: Udstyr til optagelse og gengivelse af data, telekommunikationsudstyr. Klasse 15: Maskiner (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 16: Fotografiske, kinematografiske og optiske artikler. Klasse 17: Musikinstrumenter. Klasse 18: Trykkeri- og kontormaskiner. Klasse 19: Papirhandlervarer og kontorartikler, materiale til brug for kunstnere og undervisning. Klasse 20: Udstyr til salg og reklame, skilte. Klasse 21: Varer til spil, leg og sport, telte. Klasse 22: Våben, pyrotekniske artikler, tilbehør til jagt, fiskeri og udryddelse af skadedyr. Klasse 23: Udstyr til distribution af væsker og luftarter, sanitets-, opvarmnings-, ventilationsog luftkonditioneringsudstyr, fast brændsel. Klasse 24: Medicinal- og laboratorieudstyr. Klasse 25: Bygninger og byggeelementer. Klasse 26: Belysningsapparater. Klasse 27: Tobak og artikler for rygere. Klasse 28: Farmaceutiske og kosmetiske artikler og produkter, toiletartikler og -apparater. Klasse 29: Indretninger og udstyr til bekæmpelse af og beskyttelse mod brand, til beskyttelse mod og redning i tilfælde af ulykker. Klasse 30: Artikler og udstyr til pleje og behandling af dyr. Klasse 31: Maskiner og apparater til tilberedning af mad og drikke (ikke indeholdt i andre klasser). Klasse 32: Ornamenter.

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent

SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING. Hjælp til brug ved ansøgning om patent SÅDAN SKRIVES EN PATENTANSØGNING Hjælp til brug ved ansøgning om patent Indhold Sådan skrives en patentansøgning... 1 Den nemme måde... 2 Blanket til patentansøgning... 3 Disposition og kladde... 5 Gode

Læs mere

vejledning til ansøgning om patent

vejledning til ansøgning om patent vejledning til ansøgning om patent In d h o l d Hvad kan patenteres - hvornår og hvordan?... 1 Sådan søger du patent i Danmark... 3 6 praktiske eksempler... 6 Hvordan behandles ansøgningen?... 49 Patentbeskyttelse

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

PROCEDUREBESKRIVELSE

PROCEDUREBESKRIVELSE Stormrådet PROCEDUREBESKRIVELSE SAGSBEHANDLING I STORMBASEN Opdateret 21-02-2014 Opdateret Indledning... 4 Fase 1 Opstart af sag... 5 Hændelsen... 5 - Stormrådets meddelelse om stormflod... 5 - Orientering

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 7 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Nedenfor er en gennemgang af: 1. Generelle

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge Du skal kun bruge denne blanket, når du vil søge om at få udbetalt uhævede feriepenge, hvis: (optjent i 2013 for ferieåret 2014/2015) A. beløbet stammer fra den 5. ferieuge,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 8 Du kan handle lige så sikkert med Dankort, Visa/Dankort og edankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere