Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27 Offentligt Maria Houkjær (DEP) Fra: Anders Kragsnæs Balling Sendt: 8. oktober :55 Til: Emilio Hellmers (FT); Morten Harpøth Johansen (FT) Emne: VS: Høring over tilsynsdiamant for kreditinstitutter Fra: Klaus Struwe Sendt: 8. oktober :43 Til: Anders Kragsnæs Balling Cc: Jens Møller Nielsen Emne: Høring over tilsynsdiamant for kreditinstitutter Finanstilsynets forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Dansk Aktionærforening har med interesse læst forslaget til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. For Dansk Aktionærforening er det centrale i denne sammenhæng investorernes interesser. Det er af helt afgørende betydning for investorerne, at danske realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer har den højeste grad af sikkerhed og letomsættelighed. Dansk Aktionærforening finder derfor, at Finanstilsynets udkast til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter er et godt initiativ, der kan bidrage til at sikre eller genopbygge tilliden til de danske realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer. Venlig hilsen Klaus Struwe Politisk konsulent for Dansk Aktionærforening KLAUS STRUWE DEVELOPMENT Management Consultant Hans Bruuns Vej 14, st. DK-2920 Charlottenlund Tel.:

2 2

3 Finanstilsynet Århusgade København Ø Att. kontorchef Anders Balling Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Indledende generelle betragtninger Finansrådet har noteret sig, at Finanstilsynet med baggrund i Rangvidrapportens anbefalinger vil indføre en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter som et nyt tilsynsværktøj. Det er Finansrådets vurdering, at tilsynsdiamanten for pengeinstitutter overordnet set har været et godt og fornuftigt initiativ. Grundlæggende giver det således god mening, at Finanstilsynet ligeledes vil indføre en realkreditinstitutdiamant som et nyt tilsynsværktøj. Finansrådet finder, at tilsynsdiamanten for realkredit samlet set er et balanceret og nuanceret tiltag, der vil kunne bidrage til at sikre ro og stabilitet på boligmarkedet, så danske boligejere fortsat har adgang til god og stabil boligfinansiering. Også den lange indfasning er med til at sikre dette. 7. oktober 2014 Finanssektorens Hus Amaliegade 7 DK-1256 Copenhagen K Telefon Fax Journalnr. 413/16 Dok. nr v2 Tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter foreslås suppleret med en overvågnings- og indberetningsordning for pengeinstitutter for så vidt angår lån, der er sammenlignelige med de lån, der omfattes af realkredittens pejlemærke om begrænsning af afdragsfrihed for private og to andre pejlemærker. Finansrådet finder, at overvågnings- og indberetningsordningen potentielt kan have en uhensigtsmæssig indvirkning på konkurrencen i den finansielle sektor. Pengeinstitutter opererer under en anden forretningsmodel end realkreditinstitutter, og det bør der tages hensyn til i udformningen af indberetningerne og i fortolkningen af disse. Derudover må det sikres, at tiltaget ikke indebærer store administrative byrder for pengeinstitutterne forbundet med afgrænsning af relevante lån, opgørelse af værdien af relevante pejlemærker og indberetning af disse. Finansrådet antager, at overvågnings- og indberetningsordningen alene vedrører lån med pant i boliger i Danmark. Det fremgår ikke, om udenlandske pengeinstitutter, der opererer i Danmark gennem filialer, tilsvarende vil blive omfattet af overvågnings- og indberetningsordningen. Sideløbende med tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter vil der ifølge Finanstilsynets notat mere robust ejendomsfinansiering blive taget to initiativer til at modvirke prisbobler på ejendomsmarkedet, henholdsvis et krav om, at boligkøberne som udgangspunkt skal stille med en udbetaling på mindst 5 pct. ved boligkøb, og et krav om, at erhvervsejendomme som udgangspunkt kun kan belånes, hvis den kan generere positiv likviditet. Dette

4 skal efter planen ske ved en ændring af henholdsvis bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder og en ændring af bekendtgørelse om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. samt en tilhørende vejledning. Side 2 De påtænkte krav til kreditinstitutternes udlånspolitik kan isoleret set virke fornuftige, og afspejler en lære om behovet for en holdbar ejendomsfinansiering, som kan drages af erfaringerne fra før finanskrisen. Finansrådet finder det imidlertid principielt problematisk at lovregulere disse specifikke dele af pengeinstitutternes kreditpolitik. Pengeinstitutternes kreditter bør baseres på kreditvurderinger, som tager hensyn til mange forskellige faktorer, og som i den enkelte sag kan og skal vægtes forskelligt. Kreditvurderinger og elementernes vægtninger er derfor individuelle, og bør ikke afgrænses af firkantede regler. Spørgsmålet er derfor, om de tilsigtede mål kan opnås på en mere hensigtsmæssig måde. Journalnr. 413/16 Dok. nr v2 I det følgende uddybes Finansrådets bemærkninger til specifikke pejlemærker i den foreslåede tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og de foreslåede initiativer til at modvirke prisbobler på ejendomsmarkedet. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter: Begrænsning af afdragsfrihed for private Pejlemærket om begrænsning af afdragsfrihed for realkreditinstitutter foreslås suppleret med en kvartalsvis indberetnings-og overvågningsordning for pengeinstitutter af relevante pejlemærker for deres lån, således at Finanstilsynet kan overvåge, at afdragsfrie lån ikke flyttes fra realkredit til pengeinstitutter. Det forekommer ikke Finansrådet helt klart, om formålet med det kommende pejlemærke for afdragsfrihed i tilsynsdiamanten og den supplerende indberetningsordning for pengeinstitutter reelt rækker ud over at begrænse omfanget af afdragefrie lån i realkreditsektoren og beskytte den danske realkreditmodels guldrandethed. Hvis formålet har det bredere samfundsøkonomiske sigte at begrænse den samlede private gældssætning i Danmark, kunne det være nyttigt med et stærkere analytisk grundlag. Finansrådet finder, at det er vigtigt at undgå, at indberetningen og den efterfølgende overvågning lægger et pres på pengeinstitutterne til at fastlåse deres forretningsmodeller og produktsortiment for så vidt angår lån til private med pant i fast ejendom. En sådan indskrænkning af konkurrencen vil ikke være samfundsmæssig gavnlig. Gennem årene har markedsandele flyttet sig mellem realkredit og pengeinstitutter. I perioden har der således været et fald i pengeinstitutternes samlede udlån på 16 pct., mens udlån i realkreditinstitutter er steget med 15 pct. i samme periode. Omvendt steg pengeinstitutternes udlån væsentligt mere end realkreditinstitutternes udlån op mod finanskrisen. Pengeinstitutter er allerede underlagt et pejlemærke i tilsynsdiamanten for pengeinstitutter, der begrænser udlånsvæksten. Det bliver realkreditten

5 også nu fremadrettet, så på den måde bidrager tilsynsdiamanten til, at konkurrencen sker på fair vilkår. Side 3 Pengeinstitutternes forretningsmodel er forskellig fra realkreditinstitutters forretningsmodel både med hensyn til kreditvurdering, produkter og funding. Der henstår således en vanskelig opgave med at afgrænse de låneprodukter, der kan siges at være i direkte konkurrence med realkreditinstitutternes boligudlån. Pengeinstitutter anvender således sikkerhed i form af pant i fast ejendom i forbindelse med mange forskellige lånetyper og kreditfaciliteter, der ikke kan sammenlignes eller er i konkurrence med et realkreditudlån. Journalnr. 413/16 Dok. nr v2 Finansrådet skal opfordre til, at pengeinstitutterne inddrages i arbejdet med den nærmere afgrænsning af, hvilke lånetyper mv. indberetningen skal omfatte, samt den tekniske udformning. Her vil det også være hensigtsmæssigt, at undersøge mulighederne for at udnytte de forskellige indberetninger som pengeinstitutterne allerede er pålagt. Selvom pejlemærket vedrørende afdragsfrihed først indføres med endelig virkning i 2020, vil pejlemærket allerede fra starten lægge et pres på omfanget af afdragsfrie realkreditlån. Den seneste boligprisudvikling viser, at boligpriserne nogle steder er begyndt at stige og andre steder muligvis er stabiliseret. Denne udvikling er positiv, men det er Finansrådets opfattelse, at boligmarkedet specielt uden for de større byer fortsat er skrøbeligt. Det er derfor hensigtsmæssigt løbende at følge udviklingen med henblik på at gribe ind, hvis begrænsningen i muligheden for afdragsfrie realkreditlån mod forventningen får mærkbar negativ effekt på prisudviklingen uden for de større byer. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter: Summen af de 20 største eksponeringer er mindre end den egentlige kernekapital Det tilsvarende pejlemærke for pengeinstitutter, der har til hensigt at begrænse sandsynligheden for store tab på enkeltkunder, tager udgangspunkt den internationale afgrænsning af store eksponeringer, således som dette defineres i EU-lovgivningen. Finansrådet finder, at pejlemærket for store eksponeringer i tilsynsdiamanten for realkredit tilsvarende bør tage udgangspunkt i den internationale afgrænsning af store eksponeringer. Krav om mindst 5 pct. udbetaling ved boligkøb Finansrådet er enig i, at det er fornuftigt, at boligkøberne selv skal stille med en udbetaling ved boligkøb. Det er positivt både ud fra et mikro- og et makroøkonomisk perspektiv, og det bidrager til at øge kundernes robusthed. Det kan konstateres, at en sådan udbetaling allerede er en del af langt de fleste institutters kreditpolitik. Det er derfor unødvendigt at gøre denne del af institutternes kreditpolitik til regulering, særligt med henblik på de væsentlige ulemper dette vil medføre.

6 Finansrådet har følgende uddybende bemærkninger: Side 4 Initiativet om en 5 pct. udbetaling påtænkes gennemført med en bestemmelse om, at et kreditinstitut skal sikre, at der ydes en passende egenfinansiering ved privatkunders boligkøb. Der er risiko for, at initiativet vil medføre, at kunderne låner til udbetalingen på det grå lånemarked. Journalnr. 413/16 Dok. nr v2 En forskydning af lånemassen fra kreditinstitutterne til det grå lånemarked vil være til skade for både kreditinstitutterne og kunderne. Den højere rente på det grå lånemarked udgør en større belastning for kundernes økonomi, hvilket igen vil give udslag i en større kreditrisiko for kreditinstitutterne, i det omfang kunderne har lånt de første 0-95 pct. i et kreditinstitut. Netop bekymringen for en forskydning af kundernes låntagning til fordel for det grå lånemarked fremgår også af rapport om modvirkning af prisbobler på ejendomsmarkedet via finansiel regulering. Det anføres på rapportens side 6, at udformningen af værktøjerne bør have for øje at undgå omgåelse, således at der f.eks. ikke opstår et omfattende gråt lånemarked, som indirekte indebærer systemiske risici for penge- og realkreditinstitutterne. Finansrådet mener, at der med det foreslåede initiativ i form af en bestemmelse i god skik-bekendtgørelsen også er et problem i, at pengeinstitutterne ikke kan kontrollere, om en udbetaling er finansieret andre steder fra. Dertil kommer, at en udbetaling - uanset om den kommer via opsparing eller fra det grå lånemarked - ikke siger noget om, hvorvidt kunden kan bære den løbende likviditetsmæssige belastning, som boligkøb medfører. Hvis initiativet gennemføres i god skik-bekendtgørelsen med en bestemmelse om, at et kreditinstitut skal sikre, at der ydes en passende egenfinansiering, rejser dette en meget stor udfordring for kreditinstitutterne. I praksis er det ikke muligt for kreditinstitutterne at sikre eller dokumentere, hvor kunden får finansieringen fra. Det er uklart, hvorledes kreditinstitutterne skal forholde sig, hvis kunden hæver kr. på en kassekredit og efter et kortere eller længere tidsrum betaler kr. i udbetaling. Bestemmelsen kan tilskynde kunderne til at undlade at tilbagebetale på et dyrere lån, for eksempel et billån, for i stedet for at spare pengene op til en egenfinansiering til boligkøb, således at kunderne tilskyndes til at træffe inoptimale økonomiske beslutninger. I notatet om mere robust ejendomsfinansiering bemærker Finanstilsynet, at kreditinstitutterne har mulighed for at fravige hovedreglen om en egenfinansiering på 5 pct., hvis institutterne foretager en såkaldt særlig forsvarlighedsvurdering og tilrettelægger rådgivningen af kunden i overensstemmelse hermed. Herefter anfører Finanstilsynet i notatet et par konkrete eksempler, hvor den særlige forsvarlighedsvurdering kan være relevant.

7 Finansrådet finder det positivt, at institutterne får mulighed for at fravige hovedreglen ved at foretage den særlige forsvarlighedsvurdering. Finansrådet finder det dog ikke nødvendigt og måske endda lidt uhensigtsmæssigt, at Finanstilsynet nævner konkrete tilfælde, hvor den særlige forsvarlighedsvurdering kan være relevant. Det er svært i skrivende stund at tage højde for alle relevante eksempler i nutiden og i fremtiden. Det kan i et dynamisk marked hurtigt risikeres, at eksemplerne bliver utidssvarende eller utilstrækkelige. En hovedregel uden passende og nødvendige undtagelsesmuligheder vil kunne udgøre en hæmsko for boligmarkedet. Finansrådet foreslår derfor, at Finanstilsynet undlader at anføre de konkrete eksempler. Vurderingen heraf bør i stedet for indgå som et element i institutternes almindelige kreditvurdering. Side 5 Journalnr. 413/16 Dok. nr v2 Afslutningsvis finder Finansrådet anledning til at knytte en kommentar til Finanstilsynets forudsætning om, at kravet om udbetaling vil få størst betydning i netop de større byer, hvor boligerne er dyrest, og hvor de 5 pct. derfor udgør det største beløb. Finansrådet mener ikke umiddelbart, at den absolutte beløbsstørrelse er det eneste element, der har betydning for konsekvenserne af kravet. Forhold som demografi og familiære forhold kan også have betydning. Positiv likviditet ved belåning af erhvervsejendomme Finansrådet er grundlæggende enig i formålet med at ville adressere dette område, som historisk set har været medvirkende til at skabe prisbobler, hvilket også flugter med Rangvid-rapportens anbefaling på området. Udvalget konstaterede, at flere pengeinstitutter inden krisen i høj grad fokuserede på værdien af belånbare aktiver i deres kreditvurdering, i stedet for i højere grad at tage højde for debitors evne til at generere likviditet og evne til at skabe indtjening. Det er Finansrådets indtryk, at banksektoren i høj grad i deres respektive kreditpolitikker allerede har indført et sådant princip, og har lært af erfaringerne fra den seneste krise. Finansrådet finder det derfor afgørende, at tilgangen forbliver principbaseret. Finansrådet har følgende uddybende bemærkninger: Finansrådet finder det principielt problematisk at lovregulere dele af bankernes kreditvurderinger. Kreditvurderinger er i høj grad et håndværk, som tager hensyn til flere forskelligartede oplysninger på en gang, og som i den enkelte sag kan og skal vægtes forskelligt. Kreditvurderinger og elementernes vægtninger er derfor individuelle, og kan ikke opstilles via en formel. Som kompensation til den i initiativet regelfaste tilgang, foreslås det, at det i en tilhørende vejledning nævnes, hvilke omstændigheder der kan retfærdiggøre et udlån til brug for erhvervsejendomme, som ikke til en start har et positiv cash-flow. Henset til kreditsagers forskelighed og kompleksitet, vil det imidlertid være en umulig opgave at opliste alle undtagelsesmulighederne i en vejledning.

8 Ligeledes kan det være vanskeligt at opstille en definition af positiv likviditet. Side 6 Af disse forskellige årsager vil Finansrådet foreslå, at der ikke indføres en lovregel til brug for kreditvurderinger af erhvervsejendomme. Den principbaserede tilgang er langt at foretrække. Journalnr. 413/16 Dok. nr v2 Med venlig hilsen Søren Gade

9

10 Finanstilsynet Århusgade København Ø Att. Kontorchef Anders Balling Mail: Lokale Pengeinstitutter Toldbodgade 33, 4. sal P.O DK 1022 København K. T F CVR-nr J.nr.: 3065/001 Dok. nr.: 3065/001 BD Høring omkring tilsynsdiamant for realkreditsektoren 8. oktober 2014 Kontakt Søren Krarup Direkte Lokale Pengeinstitutter takker for muligheden for at afgive høringssvar om realkreditsektorens tilsynsdiamant. Vi finder, at en tilsynsdiamant for realkreditsektoren er et godt initiativ, der på linje med pengeinstitutdiamanten vil kunne udstikke fornuftige rammer for sektoren. Lokale Pengeinstitutter skal primært henvise til Finansrådets høringssvar, som vi også har givet input til. Supplerende har vi dog følgende specifikke kommentarer: 1) Begrænsning af afdragsfrihed Helt overordnet er der blandt mange af foreningens medlemmer bekymring for, at begrænsningen af afdragsfriheden kan udøve negativ indflydelse på udviklingen i ejendomspriserne uden for de største byer. Den seneste boligprisudvikling viser, at boligpriserne nu stiger i alle landets regioner. Denne udvikling er glædelig, men boligmarkedet specielt uden for de større byer må fortsat betegnes som værende skrøbeligt. Da boligpriserne har været mere pressede, og indkomsterne er lavere uden for de større byer, frygter vi, at realkreditinstitutternes tilpasning til grænseværdien for pejlemærket vedrørende afdragsfrihed allerede nu kan betyde, at realkreditinstitutterne bliver mere tilbageholdende med at yde nye lån med afdragsfrihed og konvertere eksisterende lån med afdragsfrihed til nye afdragsfrie lån uden for de større byer. Det kan resultere i en negativ påvirkning på omsætningen af boliger, boligpriserne og væksten uden for de større byer. Vi skal derfor opfordre til, at myndighederne nøje følger udviklingen, så de påtænkte begrænsninger i afdragsfriheden ikke kommer til at ramme skævt. Begrænsningen af afdragsfrihed i realkreditsektoren tænkes suppleret med en løbende indberetningsordning for pengeinstitutterne. Vi skal her henvise til Finansrådets bemærkninger vedrørende dette. Supplerende skal vi anføre, at såfremt der indføres en sådan indberetningsordning for pengeinstitutter, er det vigtigt, at den påtænkte løsning ikke bliver administrativ tung. Ligeledes skal vi anbefale, at der fastsættes en minimumsgrænse således, at pengeinstitutter, hvor de berørte lånetyper kun udgør en ikke-væsentlig andel af pengeinstituttets samlede udlån til private, kan undlade at indberette og få tilsynsreaktioner.

11 2) Pejlemærke for summen af de 20 største eksponeringer Pengeinstitutdiamanten indeholder i dag et pejlemærke vedrørende summen af store engagementer. Foreningen har noteret sig Finanstilsynets udmeldinger om, at dette pejlemærke planlægges at skulle korrigeres, hvilket vi stiller os kritiske overfor. Side 2 af 2 J.nr.: 3065/001 Dok. nr.: 3065/001 BD Vi har forstået, at den påtænkte korrektion i pengeinstitutdiamanten vil komme til at lægge sig tæt op af pejlemærket for store eksponeringer i realkreditdiamanten. I realkreditdiamanten lægges der op til, at pejlemærket for store eksponeringer skal beregnes som de 20 største eksponeringer sat i forhold til den egentlige kernekapital. Finanstilsynet argumenterer for, at anvendelsen af den egentlige kernekapital som reference i stedet for hele kapitalgrundlaget, der også indeholder hybrid kernekapital og supplerende kapital, skyldes, at den egentlige kernekapital er fuldt tabsabsorberende i going concern. Lokale Pengeinstitutter skal påpege, at i henhold til reglerne i CRR-forordningen er både egentlig kernekapital og hybrid kernekapital tabsabsorberende i going concern. Henset hertil synes det ubegrundet alene at anvende egentlig kernekapital som reference i beregningen. Dette vil samtidig straffe institutter, der i de seneste år har hjemtaget hybrid kapital og nogle endda med et højt trigger-niveau. Foreningen finder det derfor vigtigt, at beregningen af pejlemærket vedrørende store eksponeringer ændres således, at det bliver hele den tabsabsorberende kernekapital, der anvendes som kapitalbegreb. Med venlig hilsen Søren Mølgård Søren Krarup

12

13

14 Koncerndirektionen Pr. Finanstilsynet Århusgade København Ø Att. kontorchef Anders Balling 8. oktober 2014 FORSLAG TIL TILSYNSDIAMANT FOR REALKREDITINSTITUTTER Finanstilsynet udsendte den 11. september 2014 forslag til tilsynsdiamant for realkreditinstitutter. Nykredit bakker op om en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter, da den vil medvirke til at øge stabiliteten i det danske realkreditsystem og i dansk økonomi som helhed. Denne stabilitet er vigtig for, at obligationer udstedt af realkreditinstitutter vil kunne handle til attraktive kurser selv i krisetider. De fem pejlemærker afspejler udmærket de risici, som bør adresseres. Nykredit bakker ligeledes op omkring indberetningskravene til pengeinstitutter for lån, der direkte substituerer realkreditlån. Der kan dog overvejes en bagatelgrænse, således at relativt små pengeinstitutlån ikke omfattes af indberetningspligten, jf. at sådanne ikke kan sammenlignes direkte med realkreditlån. Det er særdeles vigtigt for den finansielle stabilitet, at de overordnede risici reguleres ensartet, uanset hvilken juridisk enhed, der måtte yde lånet. Det er især den fremadrettede udvikling, der bør være fokus på. For så vidt angår implementeringshorisonten, vil vi foreslå, at pejlemærkerne for kort funding, låntagers renterisiko og begrænsning af afdragsfrihed ses som en helhed af hensyn til kunderådgivningen, således at disse pejlemærker får virkning samtidigt - i Dermed vil eventuelle ændringer i kundernes lån kunne foretages mere smidigt. Nykredit har følgende specifikke kommentarer til forslagets pejlemærker: Pejlemærke for låntagers renterisiko Overordnet set finder Nykredit pejlemærket fornuftigt kalibreret. Det er fornuftigt, at pejlemærket alene vedrører et udvidet boligsegment samt herunder ejendomme med en høj belåning (lån som overstiger 75% af lånegrænsen). Det bør overvejes om pejlemærket burde give mulighed for en noget højere andel af lån med variabel rente [35%] i kombination med et skærpet krav til låntagers evne til at kunne betale en højere rente. Nykredit Realkredit A/S CVR-nr Nykredit Kalvebod Brygge København V Tlf Fax

15 Et krav kunne være, at låntager skal kunne betale et fastforrentet lån med afdrag, dog mindst med en rente på [4%]. I Danmark er mængden af variabelt forrentede lån relativ lav set i en international sammenhæng. Omvendt betyder de høje danske gældsniveauer, at variabelt forrentede lån bør være særligt sikre for kunden. En justering af pejlemærket kunne give mulighed for, at mange F1-låntagere kunne konvertere til Cita-baserede lån med lang funding. I definitionen af udlån, hvor renten kun er låst fast i op til 2 år, er der behov for en tydeliggørelse af den tekniske beregning. Der er umiddelbart tre produkttyper/produkt-kombinationer, der bør vurderes nærmere: Variabelt forrentede lån med renteloft såkaldte garantilån eller RenteMax med fx halvårlig rentefixing indregnes som kort rente med mindre renteloftet er tilstrækkeligt lavt. Tilstrækkeligt lavt renteloft foreslår Tilsynet løbende defineret ud fra det aktuelle renteniveau. Dette er ikke hensigtsmæssigt, da garantilån således kan rykke ind og ud af pejlemærket i takt med ændringer i markedsrenten, uden der er sket adfærdsmæssige ændringer hos hverken realkreditinstituttet eller låntagerne. Garantilån ydet på et tidspunkt med et højere renteniveau og tilsvarende højere renteloft bør således ikke indregnes som et rentefølsomt produkt blot fordi markedsrenterne er faldet. Opgørelsen af låntagers rentefølsomhed i forhold til et renteloft bør således fastlåses på tidspunktet, hvor lånet ydes eller refinansieres, og således følge obligationerne hele vejen til udløb. Særligt den erhvervsmæssige del af det udvidede boligsegment (boligudlejningsejendomme og andelsboliger) har finansieret sig med variabelt forrentede lån. En del af disse låntagere har imidlertid også tilknyttet en fast-renteswap fra en bank, som eliminerer låntagerens rentefølsomhed. Det bør være muligt at kombinationen af realkreditudlån og renteswap ses under ét i opgørelsen af pejlemærket, dvs. opfattes som ikke-rentefølsomt. Låntager vil få en forøget risiko, såfremt det variabelt forrentede realkreditlån alene skulle omlægges. Låntyper, hvor rentefixingen sker gradvis over mere end 2 år (eksempelvis såkaldte P33-lån), bør ligeledes indregnes under hensyntagen til dette. Disse låntyper er netop designet til at udjævne låntagerens følsomhed over for ændringer i markedsrenterne og bør således helt eller i hvert fald delvist opfattes som ikke-rentefølsomt. Pejlemærke for begrænsning af afdragsfrihed for private Overordnet set finder Nykredit pejlemærket fornuftigt. Det forhold, at en betydelig andel af de afdragsfrie lån har udløb af den afdragsfri periode i de kommende år, betyder samtidig, at tilpasningen bliver lettere, og at timingen for den nye regulering er god. Det er Nykredits erfaring, at mere end halvdelen af låntagerne vælger at afdrage, når den afdragsfrie periode udløber. Hvis blot 25% af de kommende års udløb af Side 1/1

16 afdragsfrihed resulterer i lån med afdrag, vil diamantens mål kunne forventes opfyldt i Lige som med pejlemærket for låntagers renterisiko er det fornuftigt, at pejlemærket for begrænsning af afdragsfrihed alene fokuserer på ejendomme med en høj belåning (lån som overstiger 75% af lånegrænsen). Pejlemærket har i forslaget fokus på udlånet i det yderste belåningsbånd (ejerboliger belånt mellem 60-80% af ejendomsværdien). For låntagere med både afdragsfrie lån og lån med afdrag har prioritetsstillingen derfor betydning for indregningen i pejlemærket. Problemstillingen kan beskrives ved følgende eksempler med to låntagere (A og B) med ejerboliger: Låntager A: Lån med afdrag i belåningsbåndet 0-40% + afdragsfrit lån i belåningsbåndet 40-80% => det afdragsfrie lån i båndet 60-80% indregnes i pejlemærket. Låntager B: Afdragsfrit lån i båndet 0-40% + lån med afdrag i båndet 40-80% => intet af det afdragsfrie lån indregnes i pejlemærket. Selvom begge låntagere er lige eksponeret mod afdragsfrihed, så indgår kun den ene låntager i målet. Tilsvarende forbedres pejlemærket heller ikke, hvis begge låntagere omlægger en andel af deres afdragsfrie lån til lån med afdrag. Med udgangspunkt i forrige eksempel får begge låntagere omlagt de inderste 20% belåningsværdi af deres afdragsfrie lån til et lån med afdrag: Låntager A: Lån med afdrag i båndet 0-60%+ afdragsfrit lån i båndet 60-80% => det afdragsfrie lån i båndet 60-80% indregnes (fortsat) i pejlemærket. Dvs. ingen effekt af, at låntager A nu afdrager mere. Låntager B: Afdragsfrit lån i båndet 0-20% + lån med afdrag i båndet 20-80% => det afdragsfrie lån indregnes (fortsat) ikke i pejlemærket, ligesom pejlemærket ikke påvirkes af låntagers forøgede afdrag. Selvom begge låntagere nu afdrager mere, så er målet ikke blevet forbedret. En løsning på denne problemstilling er, at afdrag tæller positivt uanset, hvor i prioritetsstillingen afdraget foretages. En af flere mulige løsninger kan være en beregningsmetodik som for pejlemærket for låntagers renterisiko. Den foreslåede justering af pejlemærket bør naturligvis medføre en rekalibrering af målet. Side 1/1

17 En sådan revision af pejlemærket vil også kunne adressere de bekymringer, der har været rejst i relation til mulige påvirkninger af de regionale boligmarkeder. Pejlemærke for begrænsning af lån med kort funding Nykredit finder det foreslåede pejlemærke godt. Det sikrer en udjævning af obligationssalget over årene på grund af fundingens længere løbetid. Hertil kommer en spredning af obligationssalget indenfor kalenderåret. Det samme krav om spredning af obligationssalget møder realkreditinstitutterne i de kommende EU-regler om NSFR og i ratingbureauernes likviditetsnøgletal. Tilsynsdiamanten, NSFR og ratingbureauernes likviditetsnøgletal bør generelt trække i samme retning og således være så ensartede som muligt. På kort sigt vil vi anbefale at pejlemærkets endelige formulering foretages ved udgangen af 2014, idet det er vores forventning, at der vil foreligge væsentlig ny information om den internationale udvikling på området i november Konkret er der behov for at overveje, hvorledes obligationer med en juridisk løbetid, der afviger fra den forventede løbetid, skal behandles. Det gælder såkaldte soft bullits og tilsvarende obligationer, der søges refinansieret oftere end den juridiske løbetid tilsiger. Afgørende for stabiliteten på det danske obligationsmarked vil være, at investorerne er trygge ved sådanne løbetidsforlængelser / løbetidsforkortelser. Side 1/1

18 Finanstilsynet Århusgade København Ø Værløse Vedr.: Høring omkring tilsynsdiamant og mere robust ejendomsfinansiering Parcelhusejernes Landsforening skal hermed berøre et par for parcelhusejere mest centrale elementer af det foreliggende materiale. Idet vi naturligvis står til rådighed for en uddybning af vores synspunkter. Vi skal dog også tillade os at henvise til de i medierne og debatten i øvrigt hyppigt fremkomne synspunkter fra PL s side. Der skal ikke være nogen tvivl om, at PL ikke ønsker en yderligere statsstyring/ maksimale rammer for, hvorledes to parter nemlig låntageren og finansieringsinstituttet m. fl. interagerer, når man skal finansiere en families boligkøb og lån, der direkte eller indirekte kan hænge sammen med dette. PL skal i hovedtræk tilslutte sig de omfattende kritikpunkter og risikomomenter, som Realkreditrådet og Finansrådet i deres høringssvar er fremkommet med inden for den del, der berører private låntagere. PL tilslutter sig også disse organisationers positive syn, som vi opfatter det, på, at de fleste af de skitserede problemer vil kunne opfanges i det nuværende system med visse få korrektioner. PL skal understrege, at vi opfatter forslagene næsten sortsynsagtigt og påvirkede ekstremt voldsomt af ideen om, at en styring teoretisk vil kunne indebære, at man kan undgå visse meget tænkte situationer. Dette er lagt til grund uden, at vi ser, at der er taget højde for de følgevirkninger, der dermed induceres i systemet for boligejere m. fl. Overset effekt på boligmarkedet Vi ser kun i begrænset omfang, at man i oplægget har analyseret omkring, hvad der sker i markedet og i den eksisterende ejendomsværdi, hvis man initierer de forslag der omhandles, herunder begrænsninger og krav til udbetalingers størrelse. Der vil være markante demografiske effekter og en stadig større del af befolkningen, der afskæres fra at opfylde deres ønske om egne bolig. Endvidere påregner vi, at der vil kunne være en tendens til aftalte omgåelser af reglerne og parallelle lånemarkeder, som vi ikke ser, at det er hensynsmæssigt at åbne op for. Vi skal henvise til de mange undersøgelser, der understreger de positive sider i, at den private del af låntagerne faktuelt har haft en meget lille misligholdelse af lån. Desuden er den struktur, at man er personligt hæftende for de optagne lån, - også hvis der går noget galt, helt anderledes motiverende for at indgå låneaftaler, der er realistiske. Disse er naturligvis baserede på den generelt gode rådgivning, der ydes fra långivere m. fl. i det nuværende marked. De ikke- private låntageres ofte selskabsbaserede lån har ikke samme indbyggede forpligtigelse, hvorfor de private låntagere har måttet acceptere markant højere bidrag og isoleret deraf følgende risikorelateret højere rente. PL ser ikke, at der i forslagene er taget højde for disse forhold, vel nærmere tværtimod. For et stykke tid siden så vi ellers i kortene, at der blandt andet i Nordea var tilløb til kombinationslån. Dermed ville der være gået hul på den byld, eller blokering, der har været omkring et fast stående lån helt til udløb om 30 år eller måske længere. Det ville efter

19 Parcelhusejernes Landsforenings opfattelse blive pænt efterspurgt. De familier, der har brug for disse helt eller delvis afdragsfrie lån, er ikke bare de ældre boligejere, der vil spare ned i deres friværdi, men også rigtig mange yngre familier og førstegangskøbere, der også vil/burde se på sådanne udvidede muligheder i de stående låneelementer. Ikke begrænse aftalefriheden PL kæmper for en udvidelse af aftalefriheden også for stående lån, så det individuelt tilpasses den enkelte. Årsagen er, at ejer-familierne har/skal indse, at de alligevel ikke har nogen udsigt til nogen sinde eller for få, først om rigtig mange år, at tjene så mange penge efter skat, at de kan at blive boliggældsfrie. Derfor skal de da heller ikke starte med dag 1, hvor de overtager deres hus, at afdrage på lånene, men gøre det når det passer netop dem. Det er helt fint at starte med at afdrage på den yderste og dyreste del af deres lån, men hvorfor være tvunget til at afdrage på netop hele boliglånet og ikke anden dyrere gæld, dermed også den billigste inderste del af deres prioritetslån? Naturligvis er der nogen af disse nye kunder, der så vil kunne få frigjort friværdi til andre formål eller rettere selv kan disponere over deres formue uden at skulle følge det idiotiske system fra gamle dage med, at alle skulle tvinges til at afdrage på lån, idet forudsætningen var at man skulle være gældfri når man blev pensioneret. Det er der meget få af de nye boligejere, der vil kunne opnå eller forbrugsmæssigt ønsker. Vi ved at der er mange, der laver/vil lave deres nuværende 10 års afdragsfrie realkreditlån om når de når til de nugældende restriktive 10 år. Det er jo om spild af ressourcer, når det lån, som de egentlig ville have, var et kombinationsprodukt, som de økonomisk kunne klare uden at skulle lave om og fifle/sammensætte forskellige forbrugs- og boliglån. Det er de tvungne til i dag, fordi der er så voldsom styring af hvad der må aftales, så man skal være kreativ og betale mange omkostninger for at få den afdragsprofil/-produkt, som man egentlig efterspørger, nemlig et delvist stående lån fra start til slut. Vi påregner, at kreativiteten vil øges i andre sektorer og så vil det være selve realkreditsektoren, der skal acceptere blokeringer og en konkurrence, som de ikke kan svare igen på, når andre vil udbyde/finder ud af, at lave sådanne kombinationslån og formentlig med års stående lån eller til forfald når man flytter. Ideen om en statslig styring og tilsyn med en minimums udbetaling virker som en meget kunstig måde at tro at man i et så kreativt marked kan lave en styring. Men omgåelserne vil koste boligejerne i omkostninger og risiko. Det overses i debatten omkring fastforrentede lån, at dette annuitetslån har et meget lille samlet afdrag omkring de 20 % de første knapt 10 år på, hvorfor der er en begrænset effekt over til det afdragsfrie lån, specielt hvis der samtidig er sparet tilsvarende ned på andre og dyrere finansielle produkter. Rammepantebreve PL så gerne at der når man alligevel er i gang med at lave omlægninger, så overvejer muligheden for genbelåning af realkreditpantebreve, således at disse er rammepantebreve, der kan genopfyldes. Derved vil en af de for realkreditsektoren diskriminerende konkurrenceparametre over for banksektoren kunne reduceres.

20 PL noterer sig også, at det i stort omfang er de fiskale indtægter, der øges tillige med omkostningerne til realkreditten og bankerne, fordi boligejere så ofte skal omlægge og refinansiere en gæld som man egentlig ønsker skal være stående og dermed får en fast rente-husleje i form, der er til at overskue. Ironisk nok så har man i samme periode en markant modgående opsparing i pensionsordninger, som kun indirekte ved køb af obligationer m. v. stilles til rådighed for de fremtidige pensionister. Vi har tilladt os til illustration af nogle af vore synspunkter, at vedlægge et par lederartikler fra vort medlemsmagasin MIT HUS, der afspejler en række af de forhold, hvor PL understreger en række af de forhold, hvor vi er i konflikt med den i oplægget meget store interesse for en yderligere detailstyring. Med venlig hilsen, Landsformand Allan Malskær, cand. polit. Bilag: Parcelhusejernes Landsforening, Kirke Værløsevej 24, 1.C., 3500 Værløse 1) Mit Hus nr (leder) Forsvar afdragsfriheden og øg konkurrencen Det er bare for let politisk, at skære alle, der har valgt 10 år med afdragsfrihed, over en kam, som nogle med betalingsproblemer. Efter en lang periode med næsten hysteriske overskrifter og dommedagstekster, er der kommet lidt mere realisme ind i den skingre debat om afdragsfrie lån. Heldigvis er der kommet tal og beregninger på bordet, der viser, at det har været yderst fornuftigt at tage de lån, samt at det er få der vurderes at komme i klemme. Havde de ikke taget lånene, kunne nogle have været endnu mere i klemme. Resultaterne understøtter PL s ønske om, at afdragsfrihed i en periode, fortsat er noget man skal have som valgmulighed.

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk Høring omkring en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter og forslag om mere robust ejendomsfinansiering

Læs mere

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar.

En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø. Att. kontorchef Anders Balling e-mail: akb@ftnet.dk En tilsynsdiamant for realkreditsektoren høringssvar. Realkreditforeningen takker for muligheden for at

Læs mere

Høringsnotat: Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Høringsnotat: Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 50 Offentligt Finanstilsynet 2. december 2014 BANK A Høringsnotat: Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Finanstilsynet

Læs mere

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter

Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 47 Offentligt Høring om tilsynsdiamanten for realkreditinstitutter - Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 13. november 2014 Tilsynsdiamant

Læs mere

8. oktober 2014 Finanstilsynet Århusgade København Ø

8. oktober 2014 Finanstilsynet Århusgade København Ø 8. oktober 2014 Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Ulrik Nødgaard Sendt pr. e-mail: uln@ftnet.dk Forslag til en tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Finanstilsynet har den 11. september

Læs mere

Mere robust ejendomsfinansiering

Mere robust ejendomsfinansiering Finanstilsynet 11. september 2014 Mere robust ejendomsfinansiering Tilsynsdiamanten opstiller en række pejlemærker for, hvad Finanstilsynet som udgangspunkt anser for realkreditvirksomhed med forhøjet

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017

Realkreditinstitutter. Halvårsartikel 2017 Realkreditinstitutter Halvårsartikel 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. En stor stigning i resultatet...3 2. Hovedtendenser i realkreditinstitutternes årsregnskaber...4 3. Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter...7

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring

Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring P R E S S E M E D D E L E L S E Boligejere låner igen: Tyder på et boligmarked i bedring "Nettoudlånet til ejerboliger blev på 13 mia. kr. i 2. kvartal. Det er det højeste niveau siden 4. kvartal 2009.

Læs mere

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente

40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente NR. 5 MAJ 2010 40 pct. har afdragsfrit lån med variabel rente Et variabelt forrentet lån med afdragsfrihed er danskernes mest benyttede låneform i dag. Et sådant lån har 40 pct. af boligejerne, hvilket

Læs mere

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet

Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet P R E S S E M E D D E L E L S E Udlån til ejerboliger i 2012: Stor aktivitet, lavt udlån og afdragsfrie lån har toppet I 2012 optog danske boligejere realkreditlån for i alt 321,5 mia. kr., men nettoudlånet

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

SDO-lovgivningen og dens betydning

SDO-lovgivningen og dens betydning SDO-lovgivningen og dens betydning Fra 1. juli af, blev de nye SDO- og SDRO-lån en realitet, og vi har allerede set de første produkter på markedet. Med indførelsen af de nye lån er der dermed blevet ændret

Læs mere

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse

Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Att. Henrik Bruun Johannessen Realkreditforeningens høringssvar angående bekendtgørelse samt vejledning om god skik Under henvisning til Tilsynets mail af

Læs mere

Låneudviklingen i landdistrikterne

Låneudviklingen i landdistrikterne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 339 Offentligt N O T A T Låneudviklingen i landdistrikterne 15. juni 2016 På mødet den 23. maj 2016 mellem erhvervs- og vækstministeren og

Læs mere

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet

Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Høj udlånsaktivitet på boligmarkedet Ved udgangen af 214 valgte ekstraordinært mange boligejere mere rentesikkerhed ved enten at gå ud af rentekurven til fx F3-lån eller

Læs mere

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån

Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån Boligejerne har styr på deres afdragsfrie realkreditlån 2011 Boligejerne anvender deres afdragsfrihed med omtanke - og mest af alt til investeringer, opsparing og nedbringelse af anden gæld. Boligejerne

Læs mere

Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir

Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir N O T A T 22. november 2016 Kontakt Martin Kjeldsen-Kragh Direkte +45 3370 1110 mkk@realkreditforeningen.dk Det Systemiske Risikoråds diskussionspapir Finansrådets og Realkreditforeningens bemærkninger

Læs mere

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr.

Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. P R E S S E M E D D E L E L S E Afdragsfrie lån falder med 16 mia. kr. Realkreditsektorens udlånsstatistik for 1. kvartal 215 viser et nettoudlån til boligejere på hele 7 mia. kr., der tyder på tillægslån

Læs mere

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Finanstilsynet 3. november 2015 BANK1 J.nr. 123-0014 /aia Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. Denne vejledning anviser, hvordan penge- og realkreditinstitutter

Læs mere

Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter

Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter Finanstilsynet 2. december 2014 Tilsynsdiamant for realkreditinstitutter 1. Indledning Udvalget om finanskrisens årsager afleverede 18. september 2013 rapporten Den finansielle krise i Danmark årsager,

Læs mere

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct.

Tak for invitationen til at drøfte lovforslag L 165, der udvider lånegrænsen for realkreditbelåning af sommerhuse fra 60 til 75 pct. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 165 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 9. april 2017 Samråd i ERU den 7. april 2017 Spørgsmål A og B stillet

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån

udsteder særligt dækkede obligationer (SDO er) til finansiering af realkreditudlån Til OMX Den Nordiske Børs, København Luxembourg Stock Exchange og pressen 15. november 2007 Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede obligationer Nykredit og Totalkredit udsteder særligt dækkede

Læs mere

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN

DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN DEN SIMPLE GUIDE TIL BOLIGLÅN BLIV KLAR TIL DIT BOLIGKØB 2 HVORDAN LÅNER JEG PENGE TIL MIN BOLIG 3 Realkreditlån - 80% 4 Banklån - 15% 5 Udbetaling - 5% 5 HVILKEN TYPE BOLIGLÅN

Læs mere

Høringsnotat: Tilsynsdiamant for pengeinstitutter justering af pejlemærke for store engagementer

Høringsnotat: Tilsynsdiamant for pengeinstitutter justering af pejlemærke for store engagementer Finanstilsynet 9. juli 2015 BANK A Høringsnotat: Tilsynsdiamant for pengeinstitutter justering af pejlemærke for store engagementer Forslag til justering af tilsynsdiamanten for pengeinstitutter, pejlemærke

Læs mere

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet

Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E t Negativt nettoudlån til ejerboliger, men ikke udtryk for nedgang på boligmarkedet Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne til de danske boligejere blev negativt med 4,1

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit Til organisationer og myndigheder anført på vedlagte høringsliste 27. oktober 2017 Ref. hbj J.nr. 1912-0013 Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Læs mere

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger

Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger 135 Inkonverterbare lån til andelsboligforeninger Ib Hansen og Hans Henrik Knudsen, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Den danske realkreditmodel bygger på fleksibilitet og gennemsigtighed.

Læs mere

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Høringssvar over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Realkreditforeningen henviser til høring modtaget pr. mail af 12. april 2016 og

Læs mere

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen

Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen NR. 8 OKTOBER 2010 Undgå skattesmæk - ret forskudsregistreringen En halv million boligejere står over for en rentetilpasning af deres lån i december måned - og de har udsigt til lave renter. Men det er

Læs mere

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden.

Udviklingen på det københavnske boligmarked er derimod bekymrende. En fortsat prisstigningstakt på op mod 10 pct. pr. år er uholdbar i længden. TALE NATIONALBANKDIREKTØR LARS ROHDES TALE VED REALKREDITRÅDETS ÅRSMØDE 2016 DET TALTE ORD GÆLDER 5. oktober 2016 Tak for invitationen til at tale. Jeg har i dag disse tre overordnede budskaber: 1. Udviklingen

Læs mere

Realkreditudlånet tilbage på sporet

Realkreditudlånet tilbage på sporet P R E S S E M E D D E L E L S E Realkreditudlånet tilbage på sporet Markant fremgang for fastforrentede lån til boligejerne. Også pæne tal for konverteringsaktiviteten. Nettoudlånet fra realkreditinstitutterne

Læs mere

Risikomærkning af lån

Risikomærkning af lån NR. 10 DECEMBER 2010 Risikomærkning af lån Nu skal lån risikomærkes! Men hvad er risiko, og hvad skal mærkes over for hvem? Det, der er en risiko for den ene låntager, vil ikke nødvendigvis være det for

Læs mere

Flere vælger fastforrentede lån

Flere vælger fastforrentede lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flere vælger fastforrentede lån Fastforrentede lån vinder igen frem, og blandt de boligejere der vælger variabelt forrentede lån, vælger de fleste lån med 3 eller 5 års

Læs mere

Boliglån med variabel rente

Boliglån med variabel rente Boliglån med variabel rente BoligXlån fra Totalkredit BoligXlån er et lån med variabel rente. Renten tilpasses med kortere eller længere mellemrum, alt afhængig af hvilket BoligXlån du vælger. BoligXlån

Læs mere

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme.

FlexLife. Et nyt lån du kan forme, som du vil. Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. FlexLife Et nyt lån du kan forme, som du vil Her er et nyt realkreditlån, du kan tilpasse dit liv, dine planer og dine drømme. Du kan tilpasse FlexLife i takt med, at livet ændrer sig og det kan livet

Læs mere

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad

Gældsudgifter i husholdninger med udløb af afdragsfrihed og høj belåningsgrad Et stigende antal husholdninger skal i perioden fra 2013 påbegynde afdrag på deres realkreditgæld eller omlægge til et nyt lån med afdragsfrihed. En omlægning af hele realkreditgælden til et nyt afdragsfrit

Læs mere

Nye kapitalkrav efter finanskrisen

Nye kapitalkrav efter finanskrisen Nye kapitalkrav efter finanskrisen Her kan du læse om de konkrete stramninger i allerede vedtagne kapitalkrav, som er indført siden finanskrisen, og som har medført, at -koncernen skal forøge sin egentlige

Læs mere

Den Danske Finansanalytiker Forening. Fremtidssikring af dansk realkredit!

Den Danske Finansanalytiker Forening. Fremtidssikring af dansk realkredit! Den Danske Finansanalytiker Forening Torsdag den 12. december 2013 Fremtidssikring af dansk realkredit! Vicedirektør Kristian Vie Madsen Finanstilsynet 1 Lovforslag L 89 fremsat 28. november 2013. Forventes

Læs mere

Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage

Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage Pr. e-mail Finanstilsynet 13. januar 2014 Århusgade 110 2100 København Ø Att.: Underdirektør Lars Stage Vejledning om individuelle nedskrivninger og hensættelser Vi har den 13. december 2013 fra jer modtaget

Læs mere

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån

Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån P R E S S E M E D D E L E L S E Flexlån vinder fortsat frem - trods attraktive 4 pct. lån Nettoudlånet til boligejere steg i 3. kvartal 2010 med 10,7 mia., hvilket dækker over et nettoudlån på 14 mia.

Læs mere

Likviditetsreglerne gør rentetilpasningslånene så dyre, at de reelt vil forsvinde fra realkreditmarkedet

Likviditetsreglerne gør rentetilpasningslånene så dyre, at de reelt vil forsvinde fra realkreditmarkedet S429 - D12703 16. april 2010 Nyhed til hjemmesiden Realkreditrådet svarer på EU's forslag om nye likviditets- og kapitaldækningsregler Det danske realkreditsystem bliver stærkt svækket, hvis EU's forslag

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Dansk realkredit er noget helt specielt I mere end 200 år har danskerne kunnet låne penge på en ganske særlig måde. Muligheden

Læs mere

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg

Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Guide: Flex eller fast - se eksperternes valg Nu skal du have det lange lys på, når det gælder din bolig-økonomi, lyder rådet fra økonomerne Af Uffe Jørgensen og Morten Mærsk, 23. oktober 2012 03 Eksperter:

Læs mere

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån

Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån Låntagernes brug af konverteringsgevinster og provenu fra tillægslån - hovedresultater fra en repræsentativ undersøgelse i 00 foretaget af Synovate side 0 Realkreditrådet har hvert år siden 00 fået gennemført

Læs mere

Afdragsfrihed er oftest midlertidig

Afdragsfrihed er oftest midlertidig NR. 9 DECEMBER 2013 Afdragsfrihed er oftest midlertidig Godt 40 pct. af låntagere med afdragsfrihed planlægger at betale afdrag når 10-årsperioden udløber. Ny undersøgelse foretaget for Realkreditforeningen

Læs mere

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse

Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Att. Michael Friis Finansrådets høringssvar vedrørende ændring af bekendtgørelse om store engagementer Generelle bemærkninger Finansrådet vil gerne indledningsvist

Læs mere

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed

Kapitel 12 Pengeinstitutvirksomhed sikkerhed for det overskydende beløb 74. Denne bestemmelse begrænser således pengeinstitutternes mulighed for at yde usikrede lån til tegning (men antageligvis ikke salg) af aktie-, andels-, eller garantikapital

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2015. 25. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2015 25. marts 2015 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Finansiering af køb af SG&HF

Finansiering af køb af SG&HF 1 Finansiering af køb af SG&HF Svendborg Gymnasium & HF januar 2010 Finansiering af køb af SG&HF Gymnasiet har nu indhentet tilbud fra 4 realkreditinstitutter. De 4 institutter er Realkredit Danmark (Danske

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Dansk realkredit er billig

Dansk realkredit er billig København, 7. april 2015 Dansk realkredit er billig Dansk realkredit har klaret sig flot gennem krisen. Men i efterdønningerne af den finansielle krise er alle europæiske kreditinstitutter blevet stillet

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 104 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov

Læs mere

Flest SDO-baserede realkreditlån

Flest SDO-baserede realkreditlån NR. 7 SEPTEMBER 2010 Flest SDO-baserede realkreditlån Tre år efter SDO-loven trådte i kraft, er der nu flere SDO-baserede realkreditlån til danske boligejere end lån baseret på traditionelle realkreditobligationer,

Læs mere

Høringssvar vedrørende vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder

Høringssvar vedrørende vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder H Ø R I N G Finanstilsynet Att.: Helle Seidelin Århusgade 110 2100 København Ø Sendt via e-mail til hel@ftnet.dk Høringssvar vedrørende vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger

Læs mere

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde

Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde P R E S S E M E D D E L E L S E Fald i afdragsfrie lån for første gang nogensinde Boligejerne har i 1. kvartal 2013 indfriet flere afdragsfrie lån, end de har optaget. Det er første gang, at der er noteret

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner

Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner 6. august 2008 Konverter til FlexLån, hvis du har flytteplaner Går du med flytteplaner, har du et 4 % eller 5 % lån og tror på, at renten falder? Så bør du konvertere nu. Årsagen er, at renterne ikke skal

Læs mere

1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10

1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10 Dansk Landbrug LandboUngdom Vesterbrogade 4A Udkærsvej 15, Skejby 1620 København V 8200 Århus N Telefon 33 39 46 00 Telefon 87 40 50 00 Telefax 33 39 46 06 Telefax 87 40 50 10 Dato 24. april 2007 Folketingets

Læs mere

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån?

. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? 22.oktober 2012. Tid til rentetilpasning hvad gør du med dit FlexLån? Årets største rentetilpasningsauktion står snart for døren. Samlet set skal realkreditinstitutterne refinansiere lån for over 450 milliarder

Læs mere

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån?

Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? 27. august 2010 Er det nu du skal konvertere dit FlexLån? I sommerens løb er kursen på de 30-årige fastforrentede 4 % lån steget ganske pænt. I skrivende stund ligger kursen på den 30-årige 4 % obligation

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Realkredit INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelt...2 2. Lånetyper...3 2.1. Obligationslån...3 2.2. Kontantlån...3 2.3. Rentetilpasningslån (Flelån)...3 2.4. Lån med renteloft...3 2.5.

Læs mere

Hovedkonklusionerne i vores analyse er:

Hovedkonklusionerne i vores analyse er: 19. april 2017. Lave belåninger og høj grad af afdragsbetaling kendetegner andelsboligforeninger bedst Der har på de senere år været skrevet en del i medierne om gældstyngede andelsboligforeninger, hvilket

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer

Til Københavns Fondsbørs. 20. september 2005. Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer Til Københavns Fondsbørs Nykredit Realkredit A/S åbner tre nye obligationer 20. september 2005 Nykredit Realkredit A/S åbner pr. 21. september 2005 tre nye fondskoder til finansiering af udlån i udlandet.

Læs mere

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse

Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse H Ø R I N G Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø Sendt pr. e-mail til: sba@ftnet.dk Høringssvar vedrørende høring over vejledning til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finansrådet har

Læs mere

Det skandinaviske boligmarked

Det skandinaviske boligmarked NR. 2 FEBRUAR 2014 Det skandinaviske boligmarked Den svage udvikling på det danske boligmarked siden 2007, kan ikke genfindes i Sverige og Norge, især på grund af en bedre økonomisk udvikling. Forskellene

Læs mere

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund

Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund 12. august 214 Renteudgifterne er trådt i baggrunden for en stund Adgangen til boligmarkedet ser fornuftig ud for førstegangskøberne i øjeblikket. Den såkaldte boligbyrde er på landsplan langt under det

Læs mere

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv

Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv NR. 2 FEBRUAR 2011 Boligmarkedet er gennemskueligt men finanskrisen var et jordskælv Sædvanligvis har sælgere og købere et nogenlunde præcist billede af forholdene på boligmarkedet. Ejendomsmæglerne rammer

Læs mere

Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked. 18. november 2013

Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked. 18. november 2013 Asset Allocation Netværk IV-2013: PensionDanmark og det danske realkreditmarked 18. november 2013 Agenda Kort om PensionDanmark Hvilken rolle spiller realkreditobligationer i investeringsporteføljen Hvad

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 3. APRIL 2014 KUN DET TALTE ORD GÆLDER Fornylig var jeg en tur på Bornholm. Desværre ikke på ferie, men for at besøge det lokale erhvervsliv. Her fik jeg også lejlighed

Læs mere

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013

Danmark. Flere årsager til faldende bankudlån. Makrokommentar 31. juli 2013 Makrokommentar 31. juli 213 Danmark Flere årsager til faldende bankudlån Bankernes udlån er faldet markant siden krisens udbrud. Denne analyse viser, at faldet kan tilskrives både bankernes strammere kreditpolitik

Læs mere

ULØ-høring i Folketinget om finansiering af fast ejendom i landdistrikterne

ULØ-høring i Folketinget om finansiering af fast ejendom i landdistrikterne Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 192 Offentligt ULØ-høring i Folketinget om finansiering af fast ejendom i landdistrikterne 24. februar 2016 Trust me I am a banker 2 Agenda

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007

Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt. Balanceprincippet. Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Erhvervsudvalget L 199 - Bilag 21 Offentligt Balanceprincippet Erhvervsudvalget den 15. maj 2007 Hvad er formålet med balanceprincippet? Formålet med balanceprincippet er at begrænse institutterne risiko

Læs mere

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000

Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 P R E S S E M E D D E L E L S E Laveste nyudlån til boligejerne siden år 2000 I 2010 er nettoudlånet faldet til blot 38,2 mia. kr., som er det laveste siden år 2000. Det dækker over en stigning i variabelt

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S

Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti til Amagerbanken A/S Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Redegørelse vedrørende Statsrevisorernes bemærkning til beretning nr. 1/2011 om tildelingen af individuel statsgaranti

Læs mere

Flexlånere sparer fortsat penge

Flexlånere sparer fortsat penge 7. november 2011 Flexlånere sparer fortsat penge Mange kritikere af FlexLån har gennem tiden spået, at flexlånerne ville komme til at betale dyrt, hvis der opstod ubalance i det finansielle system, og

Læs mere

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån

Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån Metodebeskrivelse til Tjek Boliglån I det følgende kan du læse om, hvordan og under hvilke forudsætninger de prisoplysninger, der fremgår af Tjek Boliglån, er indsamlet og beregnet, samt hvad prisoplysningerne

Læs mere

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause

Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Nykredit Pauselån - Giv din opsparing i boligen en pause Hvad er Pauselån? Pauselån giver boligejere mulighed for i kortere eller længere tid at få afdrags- eller ydelsesfrihed. Du kan vælge mellem afdragsfrihed

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Finanstilsynet Aarhusgade 110 2100 København Ø Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit Vi henviser til udkast til bekendtgørelse om god skik for boligkredit, udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv.

Samråd i ERU d.15. november 2016 om realkreditsektorens bidragssatser mv. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER Click here to enter text. [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Samråd i ERU d.15. november 2016

Læs mere

Eftersyn af den finansielle regulering

Eftersyn af den finansielle regulering Erhvervsministeriet Att.: Hans Høj Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt pr. e-mail til hah@em.dk Dato: 22. september 2017 Eftersyn af den finansielle regulering Den danske Fondsmæglerforening hilser

Læs mere

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion

Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion 8. november 2012 Markant adfærdsændring hos låntagerne i år før auktion Årets største refinansieringsauktion står for døren og FlexLån for omkring 450 mia. kroner skal have fastsat ny rente pr. 1. januar.

Læs mere

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus

Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus 15. april 2016 Rentefølsomhed og lånefordelingen - Parcelhuse vs ejerlejligheder og København vs Aarhus Priserne på ejerlejligheder er som bekendt steget væsentligt mere end på resten af boligmarkedet

Læs mere

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV

INDIVIDUELT KAPITALBEHOV WWW.SPKS.DK 1. KVARTAL 2013201420152016 INDIVIDUELT KAPITALBEHOV SPAREKASSEN SJÆLLAND-FYN A/S I CVR: 36 53 21 30 Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen Redegørelse vedrørende individuelt

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: 123-0004 /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast

Læs mere

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser

nævnte hensættelser er regnskabsmæssige hensættelser (nyeste regnskab: 2011) Side 1 af 1 plus forklaringer Information Ændring siden sidste regnskab Grafer over udvikling Status Stabil Dato 2012-05-31 Stiftelsesår 1977 Byggeår 1936 Antal enheder Antal andele

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 193 Offentligt Fiolstræde 17 B, Postboks 2188, 1017 København K T: +45 7741 7741, F: +45 7741 7742, fbr@fbr.dk, taenk.dk Erhvervs- og Vækstminister

Læs mere

Realkredit: Se om din bank flår dig

Realkredit: Se om din bank flår dig Realkredit: Se om din bank flår dig Nye prisstigninger på realkreditlån flår boligejerne for milliarder - især dem med afdragsfrie flekslån Af Louise Kastberg, september 2012 03 Gebyrbombe under boligejere

Læs mere

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016

REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 REALKREDITFORENINGENS ÅRSMØDE DEN 7. APRIL 2016 [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] Tak for invitationen til at tale her i dag. Realkreditten er en institution i Danmark. For det meste tager vi den for givet. Det

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere