Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejleder. Aarhus Universitet. Forfatter. Per Harder. Forbrugerkredit. fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning"

Transkript

1 Aarhus Universitet Kandidatafhandling Cand.merc.(jur.) Vejleder Hans Henrik Edlund Juridisk institut Forfatter Per Harder Forbrugerkredit fokus på ÅOP og forbrugerbeskyttelsen ved prisoplysning Handelshøjskolen i Aarhus September

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Afgrænsning... 5 Metode og retskilder... 6 Kapitel 1 Hvad er forbrugerkredit? Kreditaftalelovens anvendelsesområde Kreditaftalelovens definitioner og begreber Definitioner Hvad forstås ved kreditaftale? Hvad forstås ved kreditkøb? Hvad forstås ved køb med ejendomsforbehold? Øvrige begreber Markedet for forbrugerkredit Finansieringsselskaber mv Banker og sparekasser Realkreditinstitutter Samlet Kapitel 2 Hvordan beskyttes forbrugerne? Kreditaftalelovens oplysningspligt Oplysninger i forbindelse med markedsføring Markedsføringsloven Skiltningsbekendtgørelsen Prisoplysningsbekendtgørelsen Samlet Kapitel 3 Hvad er de årlige omkostninger i procent og hvad bruges den til? Generelt om beregningen af ÅOP Reglerne for beregningen af ÅOP Beregningen af ÅOP ÅOP ved lån med fast løbetid og fast lånebeløb ÅOP ved kreditter uden løbetid og variabelt lånebeløb Beregningen af ÅOP efter skat Anvendelsen af ÅOP som sammenligningsgrundlag

3 Sammenligningen af ÅOP ved forskellig lånebeløb og/eller løbetider Anvendelsen af forudsætninger Samlet Kapitel 4 Er forbrugerbeskyttelsen tilstrækkelig? Forskelle og uklarheder i reglerne om oplysning ved skiltning og markedsføring for henholdsvis pengeinstitutter og finansieringsselskaber Små korte lån SMS lån Forbrugerombudsmandens retningslinjer Forslag om at øge forbrugersikkerheden ÅOP loft en løsning eller en forværring? Det nye forbrugerkreditdirektiv Samlet Konklusion Abstract Litteraturliste Bilag

4 Indledning Anvendelsen af forbrugerkredit er i de sidste mange år blevet meget udbredt. Ikke mindst må det antages, at det skyldes, det stadig voksende udbud i finansieringsformer, som på forskellig vis mere eller mindre lokker forbrugerne med muligheden for at få opfyldt deres forbrugsdrømme. På den anden side er det ingen hemmelighed, at der forbruges langt mere i dag end for eksempelvis 20 år siden. Hvorvidt det er adgangen til nemmere og hurtigere finansieringsmuligheder eller behovet for at forbruge, som er årsagen til, at danskerne optager mere forbrugerkredit, er vanskeligt at sige. Uanset er forbrugerkredit blevet mere almindeligt, hvilket indikerer, at det for nogle forbrugere er blevet vigtigere at have de nyeste forbrugsgoder end en fornuftig privatøkonomi. Dette illustreres tydeligt i programmet Luksusfælden, der kører på TV3, hvor almindelige danskere med rod i økonomien på baggrund af optagelse af flere forbrugslån får hjælp til at styre deres egen privatøkonomi. Den verserende finanskrise har dog sat en dæmper på forbrugerkreditten. Ved udgangen af fjerde kvartal 2008 faldt forbrugerkreditten med 2,7 pct. Mængden af den samlede långivning var dog stadig højere sammenlignet med året før. Faldet i forbrugerkreditten sker for første gang siden andet kvartal 2004, hvor forbrugerkreditten udgjorde omkring 14,4 mia. kr. Til sammenligning udgjorde forbrugerkreditten i fjerde kvartal ,1 mia. kr. efter faldet på de 2,7 pct. 1 Det antages, at faldet i forbrugerkreditten skyldes den ændrede konjunktur, som finanskrisen har medført. Væksten i markedet for forbrugerkredit og udbuddet af finansieringsformer er med til at gøre markedet komplekst og vanskeligt for forbrugerne at færdes på. Beskyttelsen af forbrugerne er derfor vigtig. Markedet skal gøres gennemsigtigt og overskueligt. Derudover skal forbrugerne rustes til at træffe en velinformeret beslutning i forhold til dennes behov og ønsker. En af de ting, der fremhæves i forbindelse med forbrugerbeskyttelsen, er de årlige omkostninger i procent ÅOP, da denne er det bedste grundlag for at sammenligne for- 1 NYT fra Danmarks statistik, nr. 40, 4. februar Det bemærkes, at betegnelsen forbrugerkredit her kun omhandler finansieringsselskabernes udlånsvirksomhed, det vil sige udlån til forbrug uden for penge- og realkreditsektoren

5 skellige låne- og kredittilbud. Ikke desto mindre er anvendelsen af ÅOP som sammenligningsgrundlag ikke uden problemer. Hertil kommer, at grundlaget for forbrugerbeskyttelsen må baseres på, at forbrugerne bliver i bedre stand til at overskue markedet og træffe velinformerede beslutninger, samt en dybere forståelse af hvad forbrugerkredit er. Dette giver anledning til at stille følgende spørgsmål: Hvad er forbrugerkredit? Hvordan beskyttes forbrugerne? Hvad er de årlige omkostninger i procent og hvad bruges den til? Er forbrugerbeskyttelsen tilstrækkelig? Fremstillingen er inddelt i fire kapitler, der hver i sær besvarer ovenstående spørgsmål. I kapitel 1 redegøres der for begreberne og definitionerne anvendt i kreditaftaleloven, samt det overordnede udseende af markedet for forbruger kredit i generelle termer. I kapitel 2 redegøres der for indholdet af oplysningsreglerne i kreditaftaleloven og markedsføringsloven, samt indholdet i skiltningsbekendtgørelsen (andre kreditgivere) og prisoplysningsbekendtgørelsen (pengeinstitutter). I kapitel 3 redegøres der for reglerne for og beregningen af ÅOP, samt anvendelsen af ÅOP som sammenligningsgrundlag diskuteres. I kapitel 4 diskuteres og vurderes forbrugerbeskyttelsens tilstrækkelighed i forhold til de to bekendtgørelser, Forbrugerombudsmandens retningslinjer for små lån, det nye forbrugerkreditdirektiv, samt et beslutningsforslag om at forbyde SMS-lån og indførelsen af et ÅOP-loft. Afgrænsning Afhandlingens emneområde er kreditgiverens oplysningspligt i forbindelse med forbrugerkreditaftaler. Ud fra formuleringen af kreditaftalelovens anvendelsesområde, kan en forbruger både være en fysisk person og en ikke-fysisk person. Udtrykket forbruger omfatter i afhandlingen fysiske personer. Der ses således bort fra regler, der omfatter ikke-fysiske personer. Ved besvarelsen af, hvad de årlige omkostninger i procent er, ses der på de grundlæggende beregningsmetoder og forudsætninger bag beregningen af ÅOP før skat. I denne - 5 -

6 sammenhæng ses der bort fra ÅOP efter skat. I forhold til hvad ÅOP bruges til, bliver både ÅOP før og efter skat, anvendt. Metode og retskilder Afhandlingen tager udgangspunkt i den traditionelle retsdogmatiske metode, således at de relevante retskilder er indsamlet og analyseret med henblik på besvarelsen af afhandlingens problemstilling. Retskilderne består af først og fremmest af dansk lovgivning, primært kreditaftalelovens regler om kreditgiverens oplysningspligt, definitioner og beregningen af ÅOP, samt bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på låne- og kredittilbud og valutakurser (skiltningsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter (prisoplysningsbekendtgørelsen). I forbindelse med diskussionen af de to bekendtgørelser, anvendes ligeledes Forbrugerombudsmandens vejledning til skiltningsbekendtgørelsen, henholdsvis Finanstilsynets vejledning til prisoplysningsbekendtgørelsen. Yderligere består retskilderne af Rådets direktiv 87/102/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om forbrugerkredit, som er implementeret ved den nugældende kreditaftalelov, samt Rådets direktiv 08/48/EØF om forbrugerkreditaftaler, der afløser Rådets direktiv 87/102/EØF. Derudover består retskilderne af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for markedsføring af kortfristede eller mindre lån indgået som fjernsalgsaftaler. Da disse retningslinjer har karakter af en vejledning, er de således ikke bindende for private eller offentlige myndigheder. Retskildeværdien er derfor lav. På baggrund af de indsamlede retskilder, undersøges afhandlingens problemstilling. Udover de nævnte retskilder anvendes der ligeledes grundlæggende økonomisk teori i forhold til metoden til beregningen af ÅOP

7 Kapitel 1 Hvad er forbrugerkredit? Aftaler om forbrugerkredit reguleres af kreditaftaleloven. En dybere forståelse af forbrugerkredit søges ved at kigge nærmere på lovens anvendelsesområde, samt de begreber og definitioner, der anvendes i kreditaftaleloven Kreditaftalelovens anvendelsesområde Den nugældende kreditaftalelov regulerer, som nævnt alle typer af kreditaftaler, hvor en erhvervsdrivende (kreditgiver) yder eller giver tilsagn om at yde kredit som led i sit erhverv, når den anden part (forbrugeren) hovedsageligt handler uden for sit erhverv, jf. 1, stk. 1. Endvidere gælder loven for kreditaftaler, hvor kreditten ydes af en ikkeerhvervsdrivende, såfremt aftalen er indgået eller formidlet for kreditgiveren af en erhvervsdrivende, jf. 1, stk. 2. Lovens 1, stk. 1 og 2, angiver således lovens anvendelsesområde for forbrugerkreditaftaler. Anvendelsesområdet i lovens 2 og 3, bliver suppleret af lovens kapitel 11, således at kreditkøb, der ikke er forbrugerkøb, er gældende, jf. 2. I 3, anføres de tilfælde, der ikke er omfattet af loven. Kreditaftaler er således undtaget, hvor kreditten skal indfries senest 3 måneder efter aftalens indgåelse eller ved kreditkøb senest 3 måneder efter salgsgenstandens levering, eller kredit, der aftales i et retsforlig, jf. 3, stk. 1. Loven gælder dog uanset stk. 1, nr. 1, hvis der er tale om et køb med ejendomsforbehold eller et kreditkøb med variabelt lånebeløb, jf. 3, stk. 2. Endvidere finder lovens kapitel 2 om kreditgiverens oplysningspligt ikke anvendelse, hvor det samlede beløb ikke overstiger kr. eller kreditten ydes vederlagsfrit, jf. 3, stk. 3. For forbrugerkreditaftaler er loven præceptiv, således at lovens bestemmelser ikke ved forudgående aftale kan fraviges til skade for forbrugeren, jf. 7, stk Kreditaftalelovens definitioner og begreber Kreditaftaleloven indeholder i 4-6 en definition af hvad der forstås ved en kreditaftale, et kreditkøb og et køb med ejendomsforbehold. Derudover anvendes begreberne forbruger, kreditgiver, sælger, køber, forbrugeraftale og forbrugerkøb, som ikke er defineret i loven. I det følgende gives indledningsvist en beskrivelse af, hvad der nærmere skal - 7 -

8 forstås ved definitionerne i loven og derefter hvad der skal forstås ved de øvrige nævnte begreber Definitioner Hvad forstås ved kreditaftale? En kreditaftale defineres i lovens 4, stk. 1, som en aftale om kredit i form af henstand, lån eller tilsvarende form for finansiel ydelse. Formuleringen af 4 tjener til at afgrænse lovens anvendelsesområde. Begrebet kreditaftale anvendes i loven som et overbegreb i forhold til lovens anvendelsesområde. Det dækker herefter: 2 Lån af penge med eller uden sikkerhedsstillelse også kaldet kontantlån, kassekreditter, kredit i forbindelse med tjenesteydelser mv. som en erhvervsdrivende (kreditgiver, typisk finansielle institutioner) yder til forbrugere Kreditkøb, der foretages af forbrugere Erhvervsmæssige kreditkøb med eller uden ejendomsforbehold, disse behandles ikke, jf. afsnittet afgrænsning. Definitionen omfatter således også kreditkøb. Disse behandles dog særskilt i afsnit , da der gælder særlige regler for disse køb. I det næste beskrives derfor kun kreditaftaler, der ikke er kreditkøb. Kreditaftaler, hvor der er givet henstand med betalingen foreligger, hvor kreditgiveren (kreditor) og forbrugeren (debitor) har aftalt, at modtagelse af ydelsen skal en del af vederlaget betales og det resterende skal først betales senere. Der er ligeledes tale om henstand, hvis det er aftalt, at tilbagebetalingen af den resterende del af vederlaget sker ved en række faste ydelser typisk månedligt. Denne type henstand betegnes egentlig henstand. Modsat står faktisk henstand, der opstår, hvor kreditor undlader at kræve betaling af debitor, når forfaldstidspunktet eller handlingstidspunktet er kommet. I forarbejderne til loven står, at Enhver form for faktisk henstand [ ] er omfattet af loven. 3. Udviklingen i retspraksis har imidlertid slået fast, at kun egentlig henstand, der baserer 2 Andersen, s Se bemærkninger til forslag til lov om kreditaftaler, FT 1989/90, tillæg A, s

9 sig på en udtrykkelig eller stiltiende aftale mellem kreditgiveren og forbrugeren er omfattet af loven. 4 Lovens 12 regulerer dog faktisk henstand i tilfælde, hvor forbrugeren med kreditgiverens stiltiende accept overskrider kreditrammen, det vil sige, det højeste beløb, som må trækkes på kontoen, jf. 10, stk. 1, nr. 1, samt at overtrækket varer ud over tre måneder. Der sondres i loven mellem kreditaftaler, hvor der ydes kredit i form af lån med fast lånebeløb og kreditaftaler, hvor der ydes kredit i form af lån med variabelt lånebeløb. Lån med fast lånebeløb er typisk kontantlån, hvor lånebeløbet betales direkte til forbrugeren enten ved en check eller ved direkte indsættelse på forbrugerens konto. Det er uden betydning, hvad lånet skal bruges til eller om lånet er sikret ved pant eller anden form for sikkerhedsstillelse, eksempelvis ved ejendomsforbehold eller kaution. Det er dog afgørende, at debitor er forbruger og at lånebeløbet ikke bruges i forbindelse med erhvervsvirksomhed. Kreditaftaler med variabelt lånebeløb er aftaler, hvor kredittager efter aftale med kreditgiver gives en trækningsret på en konto indenfor en aftalt kreditramme, 5 for eksempel en kassekredit eller en lønkonto med overtræksret i en bank eller sparekasse, eller en konto hos et kontokortselskab, som MasterCard, et benzinselskab, en butikskæde eller lignende, Ud fra ovenstående er kreditaftaler kendetegnet ved, at forbrugeren ved indgåelsen af en kreditaftale opnår et lånebeløb eller en trækningsret, jf. 4, stk. 1. Andre finansielle ydelser, for eksempel kautionserklæringer eller lignende, er ikke kreditaftaler, da der ikke opnås et lånebeløb eller en trækningsret. 6 Derudover er der heller ikke tale om en kreditaftale, hvor der er aftalt en præstation af løbende ydelser, for hvilke forbrugeren har ret til at betale helt eller delvis bagud, jf. 4, stk. 2. Det kan eksempelvis være en aftale om levering af vand, gas, elektricitet mv., hvor forbrugeren betaler bagud eller via acontobeløb. 4 Thomsen, s Thomsen, s Thomsen, s

10 Hvad forstås ved kreditkøb? Køb på kredit betegner en kreditaftale, der er indgået med henblik på køb af løsøre og adskiller sig derfor fra de kreditaftaler, beskrevet i afsnit , der kaldes fritstående lån. Kreditkøb defineres i loven på to måder. Den første er en generel definition af et kreditkøb, defineret ved en aftale mellem køber og sælger, hvorefter sælgeren giver køberen henstand mod betaling af købesummen eller en del af denne, jf. 5, nr. 1. Den anden definerer kreditkøb, hvor en tredjemand yder kreditten i form af et lån, et såkaldt lånekøb. eller hvor købesummen helt eller delvis dækkes ved lån indrømmet køberen af en tredjemand på grundlag af en aftale herom mellem denne og sælgeren, jf. 5, nr. 2. Dette kaldes også et oprindeligt trepartsforhold, fordi kreditgiveren oprindeligt bliver part i købsaftalen ved dets indgåelse. 7 Reglerne om oprindelige trepartsforhold er direkte overført fra kreditkøbsloven, der var gældende ret inden kreditaftalelovens ikrafttræden. Definitionen af oprindelige trepartsforhold er således den samme i de to love og det har været genstand for en del debat i forhold til dens anvendelsesområde. 8 I afgørelsen U H, fik højesteret for første gang mulighed for at tage stilling til forståelsen af kreditkøbslovens regler om oprindelige trepartsforhold. Landsretterne havde været meget tilbageholdende med at statuere, at der var tale om et oprindeligt trepartsforhold, hvor kreditgiver ydede et sælgerformidlet lån til køber. Det blev specielt tillagt vægt, at kreditgiveren foretog en kreditvurdering af køber. 9 Ved afgørelsen i U H blev det fastslået, at bestemmelsen i kreditkøbsloven 1, stk. 2, nr. 2, har et vidt anvendelsesområde, hvorfor den tilsvarende bestemmelse i kreditaftaleloven 5, nr. 2, ligeledes har et vidt anvendelsesområde. Det fremgår af præmisserne til dommen, at kreditgiverens tilkendegivelse i form af udlevering af brochurer med låneansøgningsskemaer til sælger, om at ville yde lån til sælgers kunder var nok til, at der var tale om en aftale mellem kreditgiveren og sælgeren. Dette skyldes, at tilkendegivelsen ansås at være et løfte, som sælger kunne benytte over for sine kunder, og som kreditgiveren i forhold til sælger ikke vilkårlig kunne undlade at opfylde. 7 Thomsen, s Andersen, s Kristensen, pkt

11 Kreditkøb efter 5, nr. 2, er kendetegnet ved, at sælgeren kan give køberen tilsagn om finansiering af købet ved lån hos kreditgiveren, uanset om kreditgiveren har betinget først at foretage en kreditvurdering af køberen eller ej. 10 Der er altså tale om et lånekøb, når en detailhandler tilbyder sine kunder at købe en vare på kredit, som typisk finansieres af et finansieringsselskab i form af et lån. Netop denne sammenkædning mellem lån og køb af løsøre konstituerer et lånekøb. Endvidere er finansiering via de såkaldte eksterne kontosystemer omfattet af 5, nr. 2, hvor et kontokortselskab eller lignende har indgået en aftale med sælgeren for eksempel et butikscenter om at tilbyde kunderne kontokort til brug for køb i det pågældende butikscenter.. Udover de kreditkøb, der er defineret i 5, nr. 1 og 2, er såkaldte efterfølgende trepartsforhold ligeledes omfattet af loven. Der er tale om et efterfølgende trepartsforhold, når sælgeren i et kreditkøb efter 5, nr. 1, eller en kreditgiver i et kreditkøb efter 5, nr. 2, har overdraget sine rettigheder til en tredjemand enten til eje eller sikkerhed. 11 Et efterfølgende trepartsforhold er således kendetegnet ved, at der sker et kreditorskifte. Udenfor definitionen af kreditkøb i 5, nr. 2, falder de situationer, hvor der ikke er nogen aftale mellem kreditgiver og sælger, således at kunden selv har fundet finansieringen via eksempelvis et finansieringsselskab og derefter anvender lånet til køb af løsøre. Dette kaldes for fritstående lån og dækker lån og lånetilsagn, der ikke er omfattet af kreditkøbsreglerne, jf. 4, stk. 1. Afgrænsningen mellem fritstående lån og oprindelige trepartsforhold beror på, om der foreligger en aftale mellem kreditgiveren og sælgeren, som beskrevet ovenfor. Det er muligt at kombinere et oprindeligt trepartsforhold og et fritstående lån, men kreditgiveren kan ikke ved denne kombination skabe sig en bedre retstilling og dermed unddrage sig sit ansvar. En kombination sker ved, at kreditgiveren yder et lån til køber, der overskrider løsøregenstandens værdi, hvorved køber får en overskydende kredit efter købet. Køberen bevarer de samme indsigelser over for kreditgiveren. Hvis køber misligholder sin betalingsforpligtigelse splittes kreditten op, således at den overskyden- 10 Thomsen, s Thomsen, s

12 de del af lånet behandles som et fritstående lån og den del af kreditten, der gik til købet behandles som et oprindeligt trepartsforhold. 12 Kreditkøb er således ikke blot et kreditkøb. Der kan være tale om et almindeligt kreditkøb efter 5, nr. 1, hvis der blot er en aftale om, at sælger giver køber henstand med betalingen af købesummen eller en del heraf. Derudover kan et kreditkøb være et oprindeligt trepartsforhold, hvor kreditgiver yder et sælgerformidlet lån til kunden på baggrund af en aftale mellem kreditgiver og sælger, jf. 5, nr. 2. Kravene til, hvornår der foreligger en aftale mellem kreditgiver og sælger er ret vide, således at blot en tilkendegivelse fra kreditgiver til sælger i form af et løfte om at yde lån til dennes kunder statuerer en aftale. Eksempelvis via udleveringen af lånebrochurer, som sælger kan bruge til at markedsføre långivningen overfor køber. Det er således det samarbejde, der foreligger og den fælles interesse i at sælge varer via långivning, der danner rammen for, hvornår der er tale om en aftale mellem kreditgiver og sælger. Yderligere kan et kreditkøb være et efterfølgende trepartsforhold, således at der enten i et kreditkøb efter 5, nr. 1, eller 5, nr. 2, sker et kreditorskifte, enten ved at henholdsvis sælger eller kreditgiveren overdrager rettighederne i forhold til kreditkøbet til tredjemand Hvad forstås ved køb med ejendomsforbehold? Ved Køb med ejendomsforbehold forstås efter 6, stk. 1, et kreditkøb, hvor det er aftalt, at sælgeren kan tage det solgte tilbage, hvis køberen ikke opfylder sine forpligtigelser. Et lejekøb efter 6, stk. 2, anses også som et køb med ejendomsforbehold, hvor aftaler, der er betegnet som en lejekontrakt, eller hvor betaling i øvrigt fremtræder som vederlag for brug af genstanden, og det må antages, at det er meningen, at modtageren efterfølgende også bliver ejer af genstanden. De nærmere regler omkring køb med ejendomsforbehold findes i kreditaftaleloven kapitel 10, herunder ejendomsforbeholdets gyldighed. Den første forudsætning for at et ejendomsforbehold er gyldigt, er, at det er aftalt med forbrugeren senest ved overgivelsen af det købte, jf. 34, stk. 1, nr. 1. Derudover kræves det, at det samlede beløb, der skal betales, jf. 9, stk. 1, nr. 5 overstiger kr. og at kreditkøbet ikke er sket i henhold til en aftale om kredit med variabelt lånebeløb, jf. 12 Thomsen, s

13 34, stk. 1, nr Yderligere skal mindst 20 pct. af kontantprisen være fyldestgjort til sælgeren ved overgivelsen af det købte. I forhold til kravet i 34, stk. 1 nr. 2, er det værd at bemærke, at der ved køb af flere genstande er grundlaget, det samlede beløb, som forbrugeren skal betale. Det er således ikke en hindring, at de enkelte genstande har en værdi på under kr. så længe de sælges i samme kontrakt Øvrige begreber Udover de begreber, der er defineret i kreditaftaleloven og beskrevet ovenfor, så anvendes der ligeledes nogle begreber der ikke er defineret i loven. I forhold til kreditaftaler, der ikke er kreditkøb, anvendes begrebet forbrugeraftale i modsætning til kreditkøb, hvor det betegnes forbrugerkøb. Hverken begrebet forbrugeraftale eller forbrugerkøb er defineret i loven. Forbrugeraftalebegrebet i lovens 1 er dog formuleret i tråd med de principper, der findes i andre forbrugerbeskyttende love, for eksempel aftalelovens 38 a, hvorefter en forbrugeraftale er en aftale, som en erhvervsdrivende indgår som led i sit erhverv, når den anden part forbrugeren hovedsagelig handler uden for sit erhverv. Begrebet forbrugerkøb anvendes flere steder i loven, som det er defineret ved købelovens 4 a og fastlagt gennem retspraksis. Forbrugerkøb forstås efter købelovens 4 a, som et køb, som en køber (forbruger) foretager hos en erhvervsdrivende, der handler som led i sit erhverv, når køberen hovedsagelig handler uden for sit erhverv. 13 Begrebet forbruger betegner således den anden part, som hovedsageligt handler uden for sit erhverv. En forbruger kan derfor både være en juridisk person og en fysisk person. Sidst nævnte er oftest tilfældet, og i afhandlingen er det primære fokus på de fysiske personer, jf. afsnittet afgrænsning. Begrebet kreditgiver kan være både en fysisk eller juridisk person, der udøver kredit i forbindelse med sin erhvervsmæssige virksomhed, jf. 1, stk. 1. Kreditgiver skal altså være erhvervsdrivende, jf. dog 1, stk. 2. Som erhvervsdrivende forstås enhver, der driver privat erhvervsvirksomhed, hvad enten der er tale om hoved- eller bibeskæftigelse. 14 Typisk er kreditgiver en bank, sparekasse, finansieringsselskab eller lignende. 13 Thomsen, s Kreditaftaleloven, note 4 (Karnov)

14 Hvornår der er tale om erhvervsmæssig kontra ikke-erhvervsmæssig udlånsvirksomhed, beror som hovedregel ikke på, om den ydede kredit er ydet som led i personens hovederhverv, som en biydelse eller et vilkår i den konkrete aftale. For at en erhvervsdrivende person kan anses som kreditgiver, skal denne have givet et forpligtigende tilsagn om lån eller kredit. Butikscentre, butikskæder eller lignende kan således også være kreditgiver. 15 Begrebet køber anvendes i forbindelse med kreditkøb, da reglerne herfor både omfatter forbrugerkøb og ikke-forbrugerkøb. Reglerne for ikke-forbrugerkøb kan dog fraviges, hvis der ikke er taget ejendomsforbehold, jf. lovens 7, stk. 2. Begrebet sælger hentyder til den der er kreditgiver i et almindeligt kreditkøb og den der er formidler af lån for eller overdrager rettighederne, ifølge kreditkøbet til tredjemand. Sælger er også kreditgiver ved oprindelige og efterfølgende trepartsforhold. I næste afsnit beskrives kort, hvordan markedet for forbrugerkredit ser ud medhensyn til udbydere og hvilke typer produkter de typisk tilbyder Markedet for forbrugerkredit Forbrugerkredit associeres ofte med udlån til forbrug udenfor penge- og realkreditsektoren, for eksempel via finansieringsselskaber. En del af de lån, der stammer fra banker og sparekasser, samt realkreditinstitutter anvendes dog også til forbrug. Finansieringsselskabernes udlån til forbrug udgjorde i 4. kvartal 2008 ca. 21 mia. kr., hvilket dog kun er en mindre del af den samlede kreditformidling. Til sammenligning udgjorde bankernes og sparekassernes udlån til husholdninger i alt 373 mia. kr. ved udgangen af 4. kvartal 2008, mens realkreditinstitutternes udlån til samme udgjorde mia. kr. ved udgangen af november Hvor stor en del af dette, der gik til forbrug er vanskeligt at sige, men det må antages at en del af det gik til forbrug, enten via en kassekredit i bank eller sparekasse, ved optagelsen af for eksempel et prioritetslån i boligen eller optagelse af tillægslån med eller uden omlægning i et realkreditinstitut. 15 Jf. Thomsen, s NYT fra Danmarks statistik, nr februar

15 Mulighederne for at optage forbrugerkredit er mange og ofte lokker annoncer med at forbrugerne kan lån penge både billigt, hurtigt og nemt. En simpel Google søgning på ordet lån gav forskellige annoncer med overskrifter som, lige ned i lommen, lån uden sikkerhed, lån på 15 min osv. Det kan derfor ikke undre, at de fleste forbrugere finder markedet for forbrugerkredit vanskeligt at overskue, for hvad dækker disse annoncer egentlig over? Overordnet sker lån- og kreditgivningen til forbrug i langt overvejende grad gennem tre grupper af udbydere: Finansieringsselskaber mv. Banker og sparekasser Realkreditinstitutter Det er vanskeligt at give en dækkende beskrivelse af alle låne- og kredittyper, da låneudbyderne ofte kalder produkterne noget forskelligt og anvender forskellige betegnelser, selvom der måske er tale om samme produkt. Herunder vil de enkelte grupper af udbydere af lån og kreditter til forbrug, samt de typer af lån eller kredit de tilbyder, blive gennemgået Finansieringsselskaber mv. Udenfor bank- og realkreditsektoren er der en lang række virksomheder, der tilbyder forbrugerne forbrugslån eller forbrugerkredit. Finansieringsselskaber omfatter både deciderede finansieringsselskaber, der har som hovederhverv at låne penge ud, samt supermarkedskæder, benzinselskaber, butikscentre og lignende, der ikke nødvendigvis har lån- og kreditgivning, som deres hovederhverv. Lån- og kreditgivningen i detailhandlen sker oftest i samarbejde med finansieringsselskaber. Overordnet kan lån- og kreditgivningen fra finansieringsselskaberne deles i tre grupper: 17 Købe-/kontokort Gruppen dækker over alle former for udlån, hvor der er tilknyttet et kort, der kan bruges ved køb i eksempelvis et bestemt butikscenter eller en bestemt butikskæde, eller til udlån. Et konto-/købekort fungerer nogenlunde som et kreditkort, således at der oprettes en konto hos udbyderen af kortet, hvor der gives kredit for en nærmere fastsat periode. 17 Finansrådet, s

16 Oftest står der finansieringsselskaber bag disse konto-/købekort eller kundekort, som det også kaldes, hvis der ses bort fra benzinselskaberne. Blankolån Blankolån er et kontantlån, hvor lånebeløbet udbetales i rede penge enten ved en check til låntageren eller til låntagerens konto. Der er således ikke tilknyttet noget konto- eller købekort og der skal heller ikke stilles nogen form for sikkerhed. Blankolån er typisk fastforrentet og tilbagebetales efter annuitetsprincippet, hvilket vil sige, at der betales en fast månedlig ydelse. Størrelsen af blankolån der optages til forbrug, er normalt et mindre beløb op til kr., men kan være større. Lån med sikkerhedsstillelse I denne gruppe hører lån, hvor der er givet sikkerhed i form af pant, eksempelvis køb af bil, eller sikkerhed i det underliggende varekøb (ejendomsforbehold), kaution eller lignende Banker og sparekasser I bankerne og sparekasserne er det muligt at låne til forbrug på to måder enten gennem optagelsen af et lån eller oprettelsen af kredit. Typisk sker udlån med sikkerhed i fastejendom eller anden form for sikkerhed, eksempelvis kaution eller køb af bil med pant i bilen. Udover at låne penge er det også muligt at få kredit, typisk via en kassekredit, hvor der oprettes en konto i banken eller sparekassen med et kreditmaksimum på eksempelvis kr. Optagelsen af lån eller kredit i banker og sparekasser er typisk billigere, men kan også være vanskeligere at få end hos et finansieringsselskab Realkreditinstitutter Realkreditinstitutterne udlåner kun med sikkerhed i fast ejendom i form af pant. Realkreditlån anvendes ikke kun til investering i fastejendom, men også til forbrug. En del af provenuet ved optagelsen af tillægslån uden omlægning eller ved omlægning anvendes nemlig til forbrug Finansrådet, s

17 1.4. Samlet Som beskrevet i afsnit 1.1. og 1.2., er der tale om en forbrugerkreditaftale, hvis en erhvervsdrivende kreditgiver yder eller giver tilsagn om at yde en forbruger kredit i form af lån eller henstand. Det vil sige, at når en erhvervsdrivende yder eller giver tilsagn om at yde kredit til en forbruger, der handler uden for sit erhverv, er der tale om en forbrugerkreditaftale. Dette gælder, uanset om kreditten er betinget af, at den skal anvendes til køb hos den pågældende kreditgiver eller om kreditten kan anvendes frit. Forbrugerkredit foreligger således i udgangspunktet i alle de tilfælde, hvor en forbruger tilbydes kredit i form af lån eller henstand, med eller uden henblik på køb af løsøre, hvis kreditten tilbydes af en erhvervsdrivende, der driver privat erhvervsvirksomheder. Optagelsen af forbrugerkredit kan altså ske på mange måder og ofte er det ikke vanskeligt at opnå et lån. Især den teknologiske udvikling har gjort det muligt at låne penge i løbet af ganske kort tid for eksempel via internettet. Men hvad er forbrugerkredit? Set fra forbrugernes side, så betegner forbrugerkredit optagelsen kredit i form af lån eller henstand med henblik på køb af forbrugsgoder. Det kan for eksempel være køb af alt fra biler, rejser, møbler og hårde hvidevare til almindeligt dagligdagsforbrug af fødevare og tøj. Kort sagt, finansiering af forbrugerkøb, som en forbruger ikke har økonomi til. Lån og kreditter til forbrug kan derfor adskilles fra lån, der optages med henblik på for eksempel køb eller istandsættelse af bolig, pensionsopsparing eller investeringer af forskellig art. Set fra kreditaftalelovens side sondres der mellem kreditaftaler, der indgås medhenblik på køb af løsøre, det vil sige kreditkøb med eller uden ejendomsforbehold og kreditaftaler der indgås uden henblik på køb af løsøre. Sondringen foretages, da der er forskelle i beskyttelsesbehovet afhængig om det er den ene type forbrugerkreditaftale eller en anden. Hvordan forbrugerne beskyttes, beskrives nedenfor i kapitel 2. Kapitel 2 Hvordan beskyttes forbrugerne? Kreditaftalelovens oplysningspligt Det fremgår af lovens 8, stk. 1, at en kreditaftale skal udfærdiges skriftligt og indeholde de oplysninger, der er nævnt i 9, 10 og 14, samt aftalens øvrige væsentlige vilkår

18 De oplysninger der skal gives afhænger af, om der er tale om en kreditaftale med fast lånebeløb eller variabelt lånebeløb. Oplysningsreglerne findes i kreditaftaleloven kapitel 2. Ved kreditaftaler med fast lånebeløb skal kreditgiveren efter 9, stk. 1, give forbrugeren følgende oplysninger i forbindelse med aftalens indgåelse: 1) Lånebeløbet: det lånte beløb efter fradrag af stiftelsesomkostninger, kurstab og lignende. 2) Størrelsen af en eventuel udbetaling 3) Kreditomkostningerne angivet som et beløb opgjort efter 13. 4) De årlige omkostninger i procent beregnet efter ) Det samlede beløb der skal betales: Summen af lånebeløbet, udbetalingen og kreditomkostningerne. 6) De enkelte ydelser, antallet af disse og deres forfaldstid. 7) Aftalens varighed og betingelserne for dens opsigelse. Det fremgår af 9, stk. 2, at kreditgiveren tillige skal oplyse forbrugeren om kontantprisen på genstanden. Såfremt kreditomkostningerne, ydelserne eller andre vilkår, der har betydning for størrelsen af de årlige omkostninger i procent, kan ændres under kreditaftalens forløb, skal forbrugeren have oplysninger om, hvordan omkostningerne kan ændres, jf. 9, stk. 3. Hvis det ikke er muligt at beregne de årlige omkostninger i procent, skal forbrugeren oplyses om den nominelle årlige rente. Ved kreditaftaler med variabelt lånebeløb, skal kreditgiveren efter 10, stk. 1 give forbrugeren følgende oplysninger inden aftalens indgåelse: 1) Kreditrammen: Det eventuelle højeste beløb, som må trækkes på kontoen. 2) De nærmere regler og betingelser for pålæg af kreditomkostninger, samt beregningsmåde og den nominelle årlige rente, hvis en periodisk rente anvendes. 3) De årlige omkostninger i procent ved forskellige udnyttelser af kontoen. 4) Det samlede beløb der skal betales ved forskellige udnyttelser af kontoen: Summen af lånebeløbet og kreditomkostningerne. 5) Hvorledes gælden skal betales

19 6) Hvor ofte forbrugeren vil modtage kontoudtog. 7) Aftalens varighed og betingelserne for dens opsigelse. Derudover finder bestemmelserne i 9, stk. 3-4 tilsvarende anvendelse. Kreditgiveren skal ved aftalens indgåelse også oplyse forbrugeren om størrelsen af de omkostningerne, der er nævnt i 13, stk. 2, nr. 2-6, samt under hvilke omstændigheder de skal betales. Er omkostningerne ikke kendt, skal forbrugeren, hvis det er muligt oplyses om beregningsmåden for omkostningerne eller gives et skøn over omkostningernes størrelse, jf. 14. Såfremt der er aftalt en variabel rente, skal oplysningerne efter 9 og 10 om renten eller om beløb, hvor renten indgår, gives på grundlag af renten på tidspunktet for oplysningerne og med angivelse af, hvorledes renten er variabel. For kreditaftaler med variabelt lånebeløb, hvor der for hver periode er aftalt, at forbrugeren skal tilsendes et kontoudtog, skal denne indeholde oplysning om saldoen ved periodens start og slutning, størrelsen af og tidspunktet for debiteringer og krediteringer i perioden, den årlige nominelle rente, hvis en periodisk rente anvendes og det seneste tidspunkt, hvor betaling skal ske for at undgå yderligere kreditomkostninger, jf. 11. Reglerne i 9 og 10, hvorefter der skal gives oplysning om renten eller beløb, hvori renten indgår, er ikke til hinder for, at det aftales mellem parterne, at renten helt eller delvis skal være variabel. Oplysningerne skal således gives ud fra renten på tidspunktet for afgivelsen af oplysningerne og angive hvorledes renten er variabel, jf. 15, stk. 1. Hvis der ikke er tale om banker, sparekasser eller realkreditinstitutter, kan det kun aftales, at renten skal variere med størrelsen af Nationalbankens diskonto eller lignende uden for kreditgiverens indflydelse, jf. 15, stk. 2. Dette gælder ligeledes for andre kreditomkostninger, jf. 15, stk. 3. Forbrugeren skal endvidere informeres om enhver ændring i den årlige nominelle rente eller de øvrige kreditomkostninger, enten via særskilt underretning, ved førstkommende kontoudtog eller tilsvarende, jf. 14, stk. 4. Såfremt kreditgiveren ikke opfylder sin oplysningspligt efter kapitel 2, indtræder de civilretlige sanktioner i omfatter kreditaftaler med fast lånebeløb, herunder kreditkøb, mens 24 kun omfatter kreditkøb. Efter 23, stk. 1 kan kreditgiveren kun kræve lånebeløbet samt en årlig rente af den til enhver tid værende restgæld, der svarer til Nationalbankes officielle udlånsrente med et tillæg på 5 pct.. Kreditgiveren mister blandt andet eventuelle stiftelsesomkostninger, da kreditgiveren kun kan kræve

20 lånebeløbet, jf. 9, stk. 1, nr. 1. Endvidere, hvis de årlige omkostninger i procent er angivet for lavt, kan kreditgiveren ikke kræve højere kreditomkostninger end hvad der svarer til den oplyste procent, jf. 23, stk. 2, 2. pkt. Det præciseres i 1. pkt., at kreditgiveren ikke på grundlag af aftalen kan kræve yderligere kreditomkostninger af forbrugeren. Disse regler gælder dog ikke, såfremt kreditgiveren kan godtgøre, at på trods af de manglende eller urigtige oplysninger, så har forbrugeren haft et forsvarligt grundlag til at bedømme kreditomkostningerne, jf. 23, stk. 3. Resultatet af 23 stk. 1-2, kan således betyde, at restgælden bliver mindre. Hvis dette er tilfældet, følger det af stk. 4, at kreditaftalen afvikles som aftalt, således at afkortningen sker i den eller de sidste ydelser der betales. 24 gælder kun kreditkøb, hvilket ses af, at bestemmelsen omtaler kreditgiveren, som sælgeren. Efter denne bestemmelse kan sælgeren ikke kræve godtgørelse for omkostninger, der eller ville påløbe ved forbrugerens misligholdelse, såfremt sælgeren ikke har givet oplysninger som foreskrevet i Reglerne omkring opgørelsen af kreditomkostningerne og beregningen af ÅOP behandles nedenfor i kapitel Oplysninger i forbindelse med markedsføring Markedsføringsloven I det omfang der udbydes varer eller tjenesteydelser på markedet finder markedsføringsloven anvendelse på privat erhvervsvirksomhed samt offentlig virksomhed, jf. 2, stk. 1. Loven har til formål at sikre, at erhvervsdrivende udviser god markedsføringsskik, blandt andet under hensyntagen til forbrugerne. Begrebet markedsføring i god markedsføringsskik skal forstås bredt og ikke kun i teknisk forstand, som reklamer og skiltning, men som enhver handling foretaget i erhvervsøjemed. Derudover må markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd, jf. 1. Handlinger inden indgåelse af en økonomisk aftale, for eksempel reklamering eller rådgivning om aftalens indhold, vil være omfattet af bestemmelsen i 1, stk. 2, såfremt der er tale om forhold, der angår forbrugernes økonomiske interesser. Samfundsinteresser er ikke omfattet af stk

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug

i lyntempo sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Kraftig stigning i dyre lån Vi gældsætter os Danskerne gældsætter Lån til Forbrug Kraftig stigning i dyre lån 6. november - JP, Berlingske Tidende, Urban, 24 Timer, Nyhedsavisen, Børsen Vi gældsætter os i lyntempo Danskerne gældsætter sig i lyntempo Danskere elsker at låne dyrt Danskerne

Læs mere

Pris- og kreditoplysninger

Pris- og kreditoplysninger Pris- og kreditoplysninger I artiklen præsenteres og diskuteres regler vedrørende, pris- og kreditoplysninger, som gælder henholdsvis forud for, i forbindelse med og efter aftaleindgåelse. På trods af

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere

Hå ndbog for økonomirå dgivere

Hå ndbog for økonomirå dgivere Hå ndbog for økonomirå dgivere 1. udgave Udarbejdet af; Økonomirådgivningen, Imagine Horsens 1-3-2015 FORORD Økonomirådgivningen i Imagine Horsens det boligsociale sekretariat har gennem 2 år opbygget

Læs mere

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag?

Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Cand.merc.(jur.) studiet Kandidatafhandling sommeren 2009 Fortrydelsesretten forbrugerbeskyttelse eller et populistisk forslag? Udarbejdet af: Christina Wandt Jørgensen Camilla Mathiesen Vejledere: Juridisk:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing

Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Juridiske og økonomiske aspekter af leasing Skrevet af: Elvan Alici og Pia Holm Jensen HA (jur.) Afleveringsdato: 3. maj 2010 Vejledere: René Franz Henschel Erhvervsjuridisk Institut og Peder Harbjerg

Læs mere

Markedet for kviklån

Markedet for kviklån Markedet for kviklån SIDE 2 KAPITEL 1 RESUMÉ OG HOVEDKONKLUSIONER Markedet for kviklån Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online

Læs mere

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse

Salg af egne aktier 1. Indholdsfortegnelse Salg af egne aktier 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Resume af rapporten og arbejdsgruppens forslag... 2 3. Finanstilsynets off-site undersøgelser og on-site inspektioner... 6 3. 1. Aktionærsammensætningen

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner

En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Juridisk Bachelorprojekt En analyse af pengeinstitutternes ansvarsnorm ved rådgivning i grænseområder til andre professioner Maj 2013 Alice Mølholm Andersen Johnni Sørensen Rasmus Thingholm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate

Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Direkte krav ved fast ejendom - Recourse to a prior party in regards to real estate Bachelor projekt, 6. semester Titelblad Projektets titel:! Direkte krav ved fast ejendom Fag:!!! Formueret - Obligationsret

Læs mere

Tvangsauktioner i Danmark

Tvangsauktioner i Danmark Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af Camilla Riise Finansøkonomuddannelsen 4. semester 2012 Hovedopgave Tvangsauktioner i Danmark Rapporten er udarbejdet af: Camilla Riise 4fib0212, Underskrift:

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 3. juni 2014 Sag 351/2012 (1. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Nykredit Realkredit A/S (advokat Jens Rostock-Jensen) I tidligere

Læs mere

Case Law Denmark (DK) 2

Case Law Denmark (DK) 2 Sø- og Handelsretten (The Maritime and Commercial Court of Copenhagen ), Judgment of 26 January 1999 in case N 4/95, The Consumer Ombudsman versus Den Danske Bank A/S and The Danish Bankers Association

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1)

Forslag. Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2013-14 Fremsat den 26. februar 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om formidling af fast ejendom m.v. 1) Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit

Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner. Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Finansiering af selvejende uddannelsesinstitutioner Af dir. Peter Wendt, tidl. LR Realkredit Formål Formålet med denne oversigt, som jeg har udarbejdet efter anmodning fra Undervisningsministeriet, er

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Lønkontoprodukter - vilkår og muligheder for udbetaling, regningsbetaling, anvendelse af dankort og check

Lønkontoprodukter - vilkår og muligheder for udbetaling, regningsbetaling, anvendelse af dankort og check Lønkontoprodukter - vilkår og muligheder for udbetaling, regningsbetaling, anvendelse af dankort og check Udgivet af Konkurrencerådet 25. marts 1996 Udgivet af Konkurrencerådet Nørregade 49 1165 København

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Ejendomsavancebeskatning

Ejendomsavancebeskatning Ejendomsavancebeskatning - beskatning ved afståelse af fast ejendom Speciale Cand.merc.aud. Aalborg Universitet Juni 2014 Claus Poulsen 1 Titelblad Titel Uddannelse Uddannelsessted Forfatter Vejleder Ejendomsavancebeskatning

Læs mere