TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr ) fremsat af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af"

Transkript

1 TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr ) fremsat af Sydbank (CVR-nr ) 21. november 2013

2 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF KØBSTILBUDDET INDLEDNING KØBSTILBUDDET VIGTIGE DATOER I FORBINDELSE MED KØBSTILBUDDET TILBUDSKURS TILBUDSPERIODE BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET OG PLANER FOR DIBA BANK PROCESSEN DER FØRTE FREM TIL AFGIVELSEN AF KØBSTILBUDDET BAGGRUND FOR KØBSTILBUDDET: STRATEGISK RATIONALE PLANER FOR DIBA BANK: PLANER OM ÆNDRING AF VEDTÆGTER, AFNOTERING OG ÆNDRING AF BESTYRELSEN VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØBSTILBUDDET TILBUDSGIVER TILBUDSKURS KOMPENSATION TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK TILBUDSPERIODE FREMGANGSMÅDE VED ACCEPT USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN BETINGELSER FORLÆNGELSER ÆNDRING AF VEDTÆGTER FOR DIBA BANK ANMELDELSE TIL KONKURRENCEMYNDIGHEDER GODKENDELSE FRA FINANSTILSYNET FRAFALD ELLER BEGRÆNSNING AF OMFANGET AF BETINGELSER FORBEDRINGER AF KØBSTILBUDDET FINANSIERING AKTIONÆRERNES RETTIGHEDER RETTIGHEDER OVER AKTIER ANDRE VILKÅR OG BETINGELSER FOR KØBSTILBUDDET, HERUNDER ÆNDRINGER HERAF KØB I MARKEDET KØB EFTER KØBSTILBUDDET MEDDELELSE AF RESULTATET AF KØBSTILBUDDET AFREGNING MÆGLERGEBYRER OG ANDRE OMKOSTNINGER AFVIKLINGSBANK SKATTEMÆSSIGE OVERVEJELSER ANDRE VIGTIGE OPLYSNINGER UDBYTTE...22

3 3.27 ØVRIGE AFTALER INTET PLIGTMÆSSIGT OFFENTLIGT TILBUD TVANGSINDLØSNING OG AFNOTERING LOVVALG OG VÆRNETING JURIDISK RÅDGIVER FOR TILBUDSGIVER DOKUMENTER VEDRØRENDE KØBSTILBUDDET OVERSÆTTELSE SPØRGSMÅL OFFENTLIGGØRELSESAFTALE KØBSTILBUDDET ANBEFALING FRA BESTYRELSEN BESTYRELSENS SAMTYKKE TIL OVERGANG AF AKTIER BETINGELSER VARIGHED BESKRIVELSE AF TILBUDSGIVER HISTORIE OG STATUS FORRETNINGSGRUNDLAG TILBUDSGIVERS VÆRDIGRUNDLAG OVERORDNEDE ØKONOMISKE MÅL SYDBANK-AKTIEN KUNDER FORRETNINGSOMRÅDER ORGANISATION, DISTRIBUTION OG MEDARBEJDERE SELSKABSLEDELSE BESKRIVELSE AF DIBA BANK HISTORIE OG FORRETNINGSAKTIVITETER AKTIER OG AKTIONÆRER REPRÆSENTANTSKAB, BESTYRELSE OG DIREKTION MEDARBEJDERE HOVED- OG NØGLETAL FOR DIBA BANK HOVED- OG NØGLETAL SELSKABSMEDDELELSE "FORVENTNINGER TIL 2013" DATERET 11. NOVEMBER FORVENTNINGER FOR REGNSKABSÅRET SELSKABSMEDDELELSER SIDEN 1. JANUAR DEFINITIONER...35 BILAG BILAG 1: TILBUDSANNONCE BILAG 2: ACCEPTBLANKET 3

4 Vigtige meddelelser vedrørende dette Købstilbud Dette Tilbudsdokument med tilhørende bilag indeholder vigtige oplysninger, der bør læses omhyggeligt, før der træffes beslutning med hensyn til accept af Købstilbuddet, som er fremsat af Tilbudsgiver om køb af alle Aktier. Visse udtryk anvendt i dette Tilbudsdokument er anført i punkt 7 i dette Tilbudsdokument. Ingen juridiske eller fysiske personer er bemyndiget til at afgive nogen oplysninger eller erklæringer på vegne af Tilbudsgiver om Købstilbuddet, som ikke er indeholdt i dette Tilbudsdokument, herunder dets bilag. Sådanne oplysninger eller erklæringer kan, hvis afgivet, ikke betragtes som værende godkendt af Tilbudsgiver. Købstilbuddet er ikke rettet mod Aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller andre handlinger, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte over for Aktionærer, der er bosiddende i en jurisdiktion, hvor fremsættelsen af Købstilbuddet eller en accept heraf ville stride mod lovgivningen i en sådan jurisdiktion, og dette Tilbudsdokument må ikke fremsendes til Aktionærer, der er bosiddende i en sådan jurisdiktion. Enhver person, der kommer i besiddelse af dette Tilbudsdokument, forventes og antages selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger, der måtte gælde for vedkommende, samt at overholde disse. Købstilbuddet fremsættes vedrørende Aktierne i DiBa Bank, et dansk selskab med aktierne optaget til handel og officiel notering på et dansk reguleret marked. Købstilbuddet er underlagt oplysningsforpligtelser i henhold til dansk lovgivning. Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i eller til USA, Canada, Australien eller Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion (en Udelukket Jurisdiktion ), og Købstilbuddet gælder ikke og kan ikke accepteres fra USA, Canada, Australien eller Japan eller nogen anden Udelukket Jurisdiktion. I overensstemmelse hermed bliver eksemplarer af dette Tilbudsdokument og ethvert medfølgende dokument hverken direkte eller indirekte fremsendt eller på anden måde sendt, distribueret eller videresendt og må hverken direkte eller indirekte fremsendes eller på anden måde distribueres eller videresendes i, til eller fra USA, Canada, Australien eller Japan eller nogen anden Udelukket Jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Personer, der modtager dette Tilbudsdokument og ethvert medfølgende dokument, må ikke sende, distribuere eller videresende dem i, til eller fra disse jurisdiktioner, da dette vil ugyldiggøre enhver påstået accept af Købstilbuddet. Dette Tilbudsdokument er alene udarbejdet på dansk. Eventuelle ændringer i de vilkår eller betingelser, der er anført i dette Tilbudsdokument i forbindelse med Købstilbuddet, vil blive offentliggjort gennem Finanstilsynet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S og gennem elektroniske medier. Dette Tilbudsdokument kan indeholde udsagn vedrørende fremtidige forhold eller hændelser, herunder udsagn om fremtidige resultater, vækst eller andre forventninger vedrørende udvikling og fordele, der er forbundet med dette Købstilbud. Sådanne udsagn kan generelt, men ikke altid, kendes på brugen af ord som "forudser", "antager", "forventer", "planlægger", "vil", "agter", "vurderer", "skønner" eller lignende udtryk. Fremadrettede udsagn er i sagens natur behæftet med risici og usikkerhed, da de vedrører hændelser og afhænger af omstændigheder, som vil forekomme i fremtiden. Der kan ikke gives sikkerhed for, at de faktiske resultater ikke vil afvige, muligvis væsentligt, fra dem, der udtrykkeligt eller underforstået er indeholdt i sådanne fremadrettede udsagn, som følge af flere forhold, hvoraf mange er uden for Tilbudsgivers eller DiBa Banks kontrol, herunder følgerne af ændringer i generelle økonomiske forhold, renteniveau, udsving i efterspørgslen efter Tilbudsgivers eller DiBa Banks services eller produkter, konkurrenceforhold, den teknologiske udvikling, medarbejderforhold, lovgivning, og eventuelt behov for øgede investeringer eller øgede kapitalkrav samt manglende evne til at opnå de forventede fordele ved den foreslåede sammenlægning af Tilbudsgiver og DiBa Bank. Det Købstilbud, der er beskrevet i dette Tilbudsdokument, er udarbejdet som et frivilligt anbefalet offentligt købstilbud i henhold til værdipapirhandelsloven (lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 med senere ændringer) og bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 vedrørende overtagelsestilbud. Købstilbuddet og enhver accept deraf som angivet i dette Tilbudsdokument er undergivet dansk ret. 4

5 Aktionærerne bedes bemærke, at accept af Købstilbuddet er uigenkaldeligt og bindende, bortset fra som anført i dette Tilbudsdokument, medmindre Tilbudsgiveren måtte oplyse, at Købstilbuddet ikke vil blive Gennemført. Virkningen af Aktionærernes eventuelle accept af Købstilbuddet i tilfælde af et konkurrerende tilbud og Tilbudsperiodens maksimale længde er beskrevet i punkt 3 i dette Tilbudsdokument. Informationskilder: Oplysningerne indeholdt i dette Købstilbud vedrørende DiBa Bank er indhentet fra offentligt tilgængelige kilder. Tilbudsgiver påtager sig intet ansvar for: 1) nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne oplysninger eller 2) DiBa Banks undladelse af at oplyse om hændelser, som kan være opstået, eller som kan påvirke betydningen eller nøjagtigheden af sådanne oplysninger. 5

6 Resumé af Købstilbuddet Dette resumé fremhæver vigtige og væsentlige oplysninger vedrørende Købstilbuddet, men har alene til hensigt at være en oversigt. Aktionærerne bør læse hele Tilbudsdokumentet grundigt for at få en fuldstændig beskrivelse af vilkår og betingelser for Købstilbuddet, da dette resumé ikke indeholder alle de oplysninger, der kan være af interesse for Aktionærerne, og da den resterende del af dette Tilbudsdokument indeholder yderligere væsentlige oplysninger. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem resuméet og Tilbudsdokumentet i øvrigt skal Tilbudsdokumentets øvrige dele være gældende. Tilbudsgiver Sydbank A/S, CVR-nr , et aktieselskab der er stiftet i henhold til dansk ret, og som har hjemsted på adressen Peberlyk 4, 6200 Aabenraa. Målselskab DiBa Bank A/S, CVR-nr , et aktieselskab der er stiftet i henhold til dansk ret, og som har hjemsted på adressen Axeltorv 4, 4700 Næstved. Tilbudskurs DKK 145 kontant pr. Aktie a nominelt DKK 20. Det er en Betingelse for Købstilbuddet, at DiBa Bank ikke udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til Aktionærerne i perioden frem til Købstilbuddet er Gennemført. Hvis DiBa Bank udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til Aktionærerne før afregningen af Købstilbuddet, og Tilbudsgiver desuagtet vælger at Gennemføre Købstilbuddet (ved at frafalde førnævnte Betingelse), nedsættes Tilbudskursen, der skal betales i henhold til Købstilbuddet, med sådant udbytte eller udlodning pr. Aktie på krone for krone basis. Tilbudsperiode Købstilbuddet er gyldigt fra den 21. november 2013 og udløber den 19. december 2013 kl (dansk tid). Tilbudsperioden kan dog forlænges i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 15 og som anført i dette Tilbudsdokument. Præmie Tilbudskursen repræsenterer en præmie på ca.; 110,1 % sammenlignet med lukkekursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 8. november 2013 (kurs 69,0) (sidste handelsdag inden offentliggørelsen af beslutning om fremsættelse af Købstilbuddet), 276,6 % sammenlignet med lukkekursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 9. september 2013 (kurs 38,5) (svarende til én dag før rygter i markedet), 315,5 % sammenlignet med lukkekursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 9. november 2012 (kurs 34,9) (lukkekursen 12 måneder før fremsættelse af Købstilbuddet), 6

7 258,7 % sammenlignet med den omsætningsvægtede gennemsnitskurs i de sidste 12 måneder inden offentliggørelsen af beslutning om fremsættelse af Købstilbuddet (kurs 40,4). Gennemsnitskurserne er beregnet ud fra omsætningsvægtet handel for Aktierne i den anførte periode (alle handler). Anbefaling fra Bestyrelsen Bestyrelsen har enstemmigt besluttet at anbefale Aktionærerne at acceptere Købstilbuddet. Betingelser for Købstilbuddet Følgende Betingelser gælder for Købstilbuddet: At Tilbudsgiver har modtaget gyldige accepter af Købstilbuddet, der bevirker, at Tilbudsgiver efter Købstilbuddets Gennemførelse vil eje mere end 90 % af Aktierne og stemmerettighederne i Selskabet; at der gennemføres ændringer i DiBa Banks vedtægter, således at (i) stemmeloft i vedtægternes 9 og (ii) bestemmelserne om Selskabets repræsentantskab i vedtægternes udgår; at der, indtil Købstilbuddet er Gennemført, ikke vedtages andre ændringer af DiBa Banks vedtægter, end hvad der fremgår umiddelbart ovenfor; at Tilbudsgiver har opnået alle nødvendige godkendelser og tilladelser fra de relevante konkurrencemyndigheder og fra Finanstilsynet; at DiBa Bank ikke, i perioden 7. november 2013 indtil Købstilbuddet er Gennemført, udsteder nye Aktier eller øvrige finansielle instrumenter, der kan konverteres til Aktier i Selskabet; at DiBa Bank ikke, i perioden 7. november 2013 indtil Købstilbuddet er Gennemført, udbetaler udbytte; at DiBa Bank ikke, i perioden 7. november 2013 indtil Købstilbuddet er Gennemført, indgår transaktioner med en væsentlig del (forstået som mere end 5 % af Selskabets samlede aktiver) af Selskabets aktiver; og at der ikke, i perioden 7. november 2013 indtil resultatet af Købstilbuddet er offentliggjort, er indtrådt nogen Væsentlig Negativ Begivenhed (som defineret i punkt 7), og at Selskabet ikke i perioden har offentliggjort eller vil offentliggøre oplysninger med et indhold, som udgør en Væsentlig Negativ Begivenhed; Tilbudsgiver kan INDEN Tilbudsperiodens udløb frafalde eller begrænse omfanget af en eller flere af Betingelserne, såfremt et sådant frafald eller en sådan begrænsning udgør en forbedring af Købstilbuddet. Accept Accept af Købstilbuddet skal være modtaget af Sydbank A/S, Corporate Actions, gennem Aktionærernes eget kontoførende institut inden udløbet af Tilbudsperioden. Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, kan 7

8 anvende den acceptblanket, der er vedhæftet dette Tilbudsdokument. Aktionærer bedes bemærke, at accept af Købstilbuddet skal være meddelt til Aktionærens eget kontoførende institut i tide til, at det kontoførende institut kan behandle og fremsende accepten til Sydbank A/S, Corporate Actions, der skal have accepten i hænde før Tilbudsperiodens udløb den 19. december 2013 kl (dansk tid). Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om accept til det kontoførende institut, afhænger af Aktionærens aftale med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i Tilbudsperioden. Offentliggørelse af resultatet Medmindre Tilbudsperioden forlænges, vil Tilbudsgiver offentliggøre resultatet af Købstilbuddet gennem Finanstilsynet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S og gennem elektroniske medier senest den 20. december 2013, som er én hverdag efter udløbet af Tilbudsperioden. Såfremt Tilbudsperioden forlænges, vil Tilbudsgiver offentliggøre resultatet af Købstilbuddet senest tre hverdage efter udløbet af den forlængede Tilbudsperiode. Afregning Afregning af Købstilbuddet vil ske kontant via Aktionærens eget kontoførende institut. Afregning vil blive foretaget hurtigst muligt og senest tre hverdage efter datoen for offentliggørelsen af Købstilbuddets Gennemførelse. Tilbudsgiver forventer, at afregning vil ske den 30. december En forlængelse af Tilbudsperioden til en dato efter den 19. december 2013 vil udskyde afregningsdatoen. Tilbagekaldelsesret Aktionærerne er bundet af deres accept i hele Tilbudsperioden, med undtagelse af tilfælde, hvor et konkurrerende tilbud måtte blive fremsat, hvis et sådant konkurrerende tilbud er mere favorabelt for Aktionærerne, og forudsat et sådant konkurrerende tilbud ikke matches af Tilbudsgiver (se nærmere beskrivelse nedenfor). Hvis Tilbudsgiver ikke giver et tilbud, der matcher et konkurrerende tilbud, annulleres enhver accept af Købstilbuddet. Spørgsmål Spørgsmål i forbindelse med accept af Købstilbuddet kan stiles til eget kontoførende institut eller: Sydbank A/S Corporate Actions Peberly Aabenraa Att.: Ellen Corfits Telefon:

9 1 Indledning 1.1 Købstilbuddet Sydbank A/S Peberlyk Aabenraa CVR-nr Hjemsted i Aabenraa Kommune ("Tilbudsgiver") fremsætter hermed et frivilligt anbefalet offentligt købstilbud ("Købstilbuddet") om køb af alle Aktier i DiBa Bank A/S Axeltorv Næstved CVR-nr Hjemsted i Næstved Kommune ("DiBa Bank" eller "Selskabet") mod et kontant vederlag på DKK 145 pr. Aktie a nominelt DKK 20 ("Tilbudskursen") som eventuelt reguleret i henhold til dette Tilbudsdokument. Købstilbuddet er rettet mod samtlige aktionærer i Selskabet ("Aktionærerne"). Det er en Betingelse for Købstilbuddet, at DiBa Bank ikke udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til Aktionærerne i perioden frem til Købstilbuddet er Gennemført. Hvis DiBa Bank udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til Aktionærerne før afregningen af Købstilbuddet, og Tilbudsgiver desuagtet vælger at Gennemføre Købstilbuddet (ved at frafalde førnævnte Betingelse), nedsættes Tilbudskursen, der skal betales i henhold til Købstilbuddet, med sådant udbytte eller udlodning pr. Aktie på krone for krone basis. Købstilbuddet fremsættes i overensstemmelse med 32, stk. 2 i værdipapirhandelsloven (lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 med senere ændringer) og 3 i bekendtgørelse nr. 221 af 10. marts 2010 om overtagelsestilbud ("Overtagelsesbekendtgørelsen"). Aktierne er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S under ISIN kode DK DiBa Banks bestyrelse ("Bestyrelsen") har enstemmigt besluttet at anbefale Aktionærerne at acceptere Købstilbuddet. Købstilbuddet fremsættes i henhold til en offentliggørelsesaftale af 11. november 2013, som er indgået mellem DiBa Bank og Tilbudsgiver ("Offentliggørelsesaftalen"). Indholdet af Offentliggørelsesaftalen er beskrevet i punkt 4 i dette Tilbudsdokument. Selskabet skal i henhold til Offentliggørelsesaftalen offentliggøre Bestyrelsens Anbefaling, jf. Overtagelsesbekendtgørelsens 14, umiddelbart efter offentliggørelsen af dette Tilbudsdokument. Bestyrelsens Anbefaling udgør ikke en del af dette Tilbudsdokument. 9

10 På tidspunktet for afgivelsen af Købstilbuddet ejer hverken Tilbudsgiver eller nogen af dets Datterselskaber nogen Aktier eller kontrollerer stemmerettigheder på nogen Aktier. Hverken Tilbudsgiver eller nogen af dets Datterselskaber har i en periode på 12 måneder forud for afgivelsen af Købstilbuddet ejet nogen Aktier eller kontrolleret stemmerettigheder på nogen Aktier i deres finansbeholdninger (egne investeringer). Tilbudsgiver har dog handlet Aktier for Tilbudsgivers kunder og har i denne forbindelse haft et begrænset antal Aktier i sin såkaldte handelsbeholdning, som er den beholdning af værdipapirer, som anvendes som en buffer i forhold til kundehandler. Udgangspunktet har været, at kundedrevne handler med Aktier straks er handlet i markedet 1:1. Definerede udtryk, der ikke er defineret i Tilbudsdokumentets tekst i øvrigt, er defineret i punkt Vigtige datoer i forbindelse med Købstilbuddet Følgende datoer bør bemærkes i forbindelse med Købstilbuddet: 11. november 2013 Tilbudsgiver og DiBa Bank indgik Offentliggørelsesaftalen. 11. november 2013 DiBa Banks selskabsmeddelelse vedrørende offentliggørelse af Di- Ba Banks og Tilbudsgivers beslutning om, at Tilbudsgiver skal fremsætte Købstilbuddet, og Bestyrelsens hensigt om at anbefale Aktionærerne at acceptere Købstilbuddet, og Sydbanks selskabsmeddelelse nr. 13/2013 om samme. 21. november 2013 Tilbudsgivers offentliggørelse af Tilbudsdokumentet. 21. november 2013 DiBa Banks selskabsmeddelelse vedrørende Bestyrelsens redegørelse forventes offentliggjort. 19. december 2013 Tilbudsperiodens forventede udløb. 20. december 2013 Forventet offentliggørelse af resultatet af Købstilbuddet. 30. december 2013 Forventet Gennemførelse (inklusive afregning) af Købstilbuddet baseret på Tilbudsperiodens udløb den 19. december Der henvises til oplysningerne om Tilbudsperioden og forlængelser deraf som beskrevet i dette Tilbudsdokument. 1.3 Tilbudskurs Aktionærerne tilbydes et kontant vederlag på DKK 145 pr. Aktie a nominelt DKK 20 ("Tilbudskursen") svarende til en samlet pris på DKK for Aktierne. Det er en Betingelse for Købstilbuddet, at DiBa Bank ikke udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til Aktionærerne i perioden frem til Købstilbuddet er Gennemført. Hvis DiBa Bank udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til Aktionærerne før afregningen af Købstilbuddet, og Tilbudsgiver desuagtet vælger at Gennemføre Købstilbuddet (ved at frafalde førnævnte Betingelse), nedsættes Tilbudskursen, der skal betales i henhold til Købstilbuddet, med sådant udbytte eller udlodning pr. Aktie på krone for krone basis. 10

11 Nedenstående tabel viser den præmie, som Tilbudskursen repræsenterer, sammenlignet med kursen pr. Aktie på visse tidspunkter, der skønnes relevante: Periode Kurs (DKK) pr. Aktie a nominelt DKK 20 Præmie i forhold til relevant historisk kurs pr. Aktie (%) Lukkekursen på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 8. November ) 69,0 110,1 % Lukkekursen den 9. september 2013 (én dag før rygter i markedet) 38,5 276,6 % Lukkekurs 1 måned før offentliggørelse af beslutning om fremsættelse af Købstilbuddet 68,0 113,2 % 2) Lukkekurs 3 måneder før offentliggørelse af beslutning om fremsættelse af Købstilbuddet 35,8 305,0 % 2) Lukkekurs 6 måneder før offentliggørelse af beslutning om fremsættelse af Købstilbuddet 25,5 468,6 % 2) Lukkekurs 12 måneder før offentliggørelse af beslutning om fremsættelse af Købstilbuddet 34,9 315,5 % 2) Gennemsnitskurs 2) 1 måned før offentliggørelse af beslutning om fremsættelse af 67,8 113,9 % Købstilbuddet Gennemsnitskurs 2) 3 måneder før offentliggørelse af beslutning om fremsættelse af 51,4 182,0 % Købstilbuddet Gennemsnitskurs 2) 6 måneder før offentliggørelse af beslutning om fremsættelse af 46,6 211,0 % Købstilbuddet Gennemsnitskurs 2) 12 måneder før offentliggørelse af beslutning om fremsættelse af Købstilbuddet 40,4 258,7 % Alle aktiekurser er i DKK pr. Aktie à nominelt DKK 20. Gennemsnitskurserne er beregnet ud fra omsætningsvægtet handel for aktierne i den anførte periode (alle handler). 1) Sidste børsdag forud for offentliggørelsen af beslutningen om fremsættelse af Købstilbuddet 2) Sidste børsdag før relevant dato anvendt såfremt relevant dato ikke er en børsdag 1.4 Tilbudsperiode Købstilbuddet er gyldigt fra den 21. november 2013 og udløber den 19. december 2013 kl (dansk tid) eller ved udløb af en forlængelse af tilbudsperioden som besluttet af Tilbudsgiver i henhold til punkt 3 nedenfor ("Tilbudsperioden"). Accept af Købstilbuddet skal være modtaget af Sydbank A/S, Corporate Actions, gennem Aktionærernes eget kontoførende institut inden udløbet af Tilbudsperioden. Tilbudsgiver forventer på nuværende tidspunkt, at Købstilbuddet vil blive Gennemført den 30. december 2013, idet tidspunktet afhænger af en række forhold, herunder tidspunktet for den forventede modtagelse af godkendelserne fra konkurrencemyndighederne og fra Finanstilsynet. 11

12 2 Baggrund for Købstilbuddet og planer for DiBa Bank 2.1 Processen der førte frem til afgivelsen af Købstilbuddet I DiBa Banks selskabsmeddelelse "Rygter i markedet om DiBa Bank", der blev offentliggjort den 10. september 2013, blev der anført følgende: "Foranlediget af rygter i markedet kan bestyrelsen i DiBa Bank bekræfte, at DiBa Bank som led i sine løbende overvejelser om bankens langsigtede position og udvikling, herunder sikring af det nødvendige fremtidige kapitalgrundlag, foretager en række sonderinger med henblik på at afdække forskellige strategiske muligheder. Der har ikke i forbindelse hermed været foretaget eller tale om en due diligence proces." DiBa Bank offentliggjorde efterfølgende en selskabsmeddelelse den 7. oktober 2013 med titlen "Salgsrygter om DiBa Bank", hvor der blev anført følgende: "Bestyrelsen i DiBa Bank har erfaret, at der verserer rygter om, at DiBa Bank er i et salgsforløb. Bestyrelsen i DiBa Bank kan i den forbindelse bekræfte, at der i forlængelse af de stedfundne sonderinger er iværksat en struktureret proces. Processen skal i øvrigt ses i naturlig forlængelse af selskabsmeddelelsen udsendt den 10. september 2013, hvori det blev oplyst, at DiBa Bank som led i sine løbende overvejelser om bankens langsigtede position og udvikling, herunder sikring af det nødvendige fremtidige kapitalgrundlag, var i færd med at foretage en række sonderinger med henblik på at afdække forskellige strategiske muligheder. På nuværende tidspunkt kan DiBa Bank ikke give yderligere information om den igangværende proces, men vil informere markedet, så snart der foreligger væsentligt nyt." I DiBa Banks selskabsmeddelelse "Sydbank A/S fremsætter købstilbud på DiBa Bank A/S", der blev offentliggjort den 11. november 2013, blev der anført følgende: "Købstilbuddet er resultatet af en omfattende og grundig proces i DiBas bestyrelse, hvor vi har analyseret mulighederne for en bæredygtig videreførelse af bankens aktiviteter. Det opnår vi ved et salg af DiBa til Sydbank. Vi anbefaler DiBas aktionærer at acceptere købstilbuddet først og fremmest fordi tilbuddet giver dem en særdeles attraktiv præmie for deres aktier." Der henvises endvidere til Bestyrelsens Anbefaling, der vil omfatte yderligere oplysninger om den proces, der ledte til fremsættelse af Købstilbuddet. 12

13 2.2 Baggrund for Købstilbuddet: Strategisk rationale Tilbudsgivers strategiske rationale i forhold til et køb af DiBa Bank baserer sig i væsentlighed på, at Tilbudsgiver ved en sammenlægning med DiBa Bank vil kunne opnå en større lokal tilstedeværelse særligt i Næstved, Køge og Ringsted langt hurtigere, end det er muligt for Tilbudsgiver via organisk vækst. Hertil kommer, at en sammenlægning bringer Tilbudsgiver til henholdsvis Holbæk, Stevns og Bornholm. Overordnet set vil Tilbudsgiver ved en sammenlægning med DiBa Bank kunne øge sin konkurrenceevne særligt i de lokale områder, som DiBa Bank og Tilbudsgiver opererer i p.t. Tilbudsgiver vil via den øgede lokale tilstedeværelse - ved at benytte de bedste kompetencer på medarbejdersiden og ved et udbygget produkt- og serviceudbud - fastholde og udbygge relationerne og forretningsomfanget i lokalområderne. Det er en væsentlig forudsætning for en succesfuld sammenlægning, at der skabes en personalemæssig balance mellem rekruttering af såvel ledelse som personale i de kundevendte funktioner. Erfaringer fra tidligere sammenlægninger viser, at netop spydspidser fra de tilkomne banker - kombineret med Tilbudsgivers supplerende produkter og kompetencer - har sikret fastholdelse og udbygning af forretningsomfanget. Tilbudsgiver har en decentral organisationsstruktur, der giver områdeledelse og medarbejderne stor indflydelse på deres hverdag. Denne tilgang, som Tilbudsgiver vurderer også DiBa Bank har anlagt, har medført såvel absolut, som relativ, høj medarbejder- og kundetilfredshed. 2.3 Planer for DiBa Bank: Det nuværende hovedkontor for Tilbudsgivers aktiviteter på Sjælland, ekskl. Hovedstadsområdet, er placeret i Slagelse. Samme lokation huser dele af Tilbudsgiver fælles "kundelinje" og sekretariatsfunktion. Kundelinjen er en servicefunktion, der servicerer kunderne vedr. en række serviceopgaver i og uden for normal filialmæssig åbningstid. Sekretariatsfunktionen varetager en række administrative opgaver i forbindelse med kundehåndteringen. Det er afgørende for en succesfuld sammenlægning, at områdeledelsen på Sjælland kommer til at bestå af nuværende personale fra DiBa Bank og Tilbudsgiver. For Tilbudsgiver vil en sammenlægning indebære en større synlighed i Næstved, og Tilbudsgivers områdekontor på Sjælland (ekskl. Hovedstadsområdet) vil - som konsekvens heraf - få base i Næstved i DiBa Banks eksisterende hovedkontor. I den forbindelse påtænker Tilbudsgiver også at samle områdeledelsen, Private Banking og Erhverv på hovedkontoret i Næstved. Overskydende areal i såvel Slagelse som Næstved påtænkes udlejet. Hovedsædefunktionerne vil naturligt blive sammenlagt med Tilbudsgivers eksisterende, og i den forbindelse blive samlet i Aabenraa. Tilbudsgiver overvejer sammenlægninger og effektiviseringsgevinster vedr. filialer, hvor såvel DiBa Bank som Tilbudsgiver er repræsenteret. 13

14 Tilbudsgiver vil udnytte DiBa Banks tilstedeværelse i Holbæk, Stevns, Rønne og Nexø som en platform til yderligere vækst i området. For så vidt angår Næstved, Ringsted og Køge planlægger Tilbudsgiver at sammenlægge filialerne og forblive i DiBa Banks lokationer i Næstved og Køge. Tilbudsgiver vil vurdere mulighederne for at udvikle DiBa Billån, alternativet følge DiBa Banks 5-års strategi og forsøge afhændelse af aktiviteterne. Ligeledes vil Tilbudsgiver vurdere udviklingsmulighederne vedrørende de to DiBa Bank selskaber DiBa Bolig (ejendomsmæglerforretninger) og DiBa Ejendomsadministration, alternativt en afhændelse. I samarbejde med en ekstern leverandør udfører Tilbudsgiver hvert andet år undersøgelser af medarbejdertrivsel. Denne ligger meget højt hos Tilbudsgiver, også sammenlignet med andre virksomheder. Medarbejdertrivslen i Tilbudsgivers Sjællandsområde er isoleret set også meget høj og indikerer klart, at integrationen af medarbejderne fra det tidligere BankTrelleborg har været succesfuld. På linje med DiBa Bank lægger Tilbudsgiver helt generelt stor vægt på uddannelse og talentpleje og på at skabe karrieremuligheder inden for banken. Som led i tidligere sammenlægninger har Tilbudsgivers HR-afdeling tilegnet sig stor ekspertise og erfaring i at integrere og uddanne nye medarbejdere i nye systemer og produkter, og alle tilbagemeldinger har i den forbindelse været positive. I forbindelse med en sammenlægning af Tilbudsgiver og DiBa Bank vil en vis reduktion i medarbejderantallet være uundgåelig. Det vurderes, med forbehold for udviklingen i den almindelige bankdrift, at det samlede personaleantal vil nednormeres med 40 heltidsansatte i løbet af de første to år efter sammenlægningen. Dette vil i videst muligt omfang ske ved naturlig afgang mellem såvel Tilbudsgivers som DiBa Banks medarbejdere. Tilbudsgiver vil altid foretage disse former for tilpasninger med stor respekt for medarbejdernes situation. Tilbudsgiver har i den forbindelse i en lang årrække haft en seniorpolitik, der giver mulighed for at tilgodese medarbejdere, der planlægger at gå på pension. Ved gennemførelsen af sammenlægningen vil denne politik finde anvendelse. Sådan vil medarbejderne opleve, at en afgang fra arbejdsmarkedet efter et helt arbejdsliv i finanssektoren sker værdigt og planlagt. Tilbudsgiver arbejder i alle egne af landet målrettet med lokalt engagement inden for såvel sport som kulturverdenen. Dette sker bl.a. via en række lokale sponsorater. De mange sponsorater og det lokale engagement, som DiBa Bank har etableret eksempelvis til Næstved Boldklub, påtænkes fastholdt og om muligt videreudbygget, da DiBa Banks og Tilbudsgivers strategier også på dette område er sammenfaldende. Der vil endvidere blive igangsat en proces med henblik på at styrke Tilbudsgivers lokalråd og repræsentantskab med medlemmer fra DiBa Banks repræsentantskab. Det er vigtigt for Tilbudsgiver, at der er medlemmer af DiBa Banks repræsentantskab og bestyrelse, der fremadrettet indgår i Tilbudsgivers lokalråd og repræsentantskab. 14

15 Tilbudsgivers lokalråd arbejder for at fremme bankens integration i lokalområdet og understøtter den lokale forankring. I den forbindelse vil Tilbudsgivers nuværende lokalråd på Sjælland blive udvidet med afsæt i Tilbudsgivers område Sjælland med fremtidige områdekontor i Næstved. Tilbudsgiver vil indstille til Tilbudsgivers ordinære generalforsamling, der afholdes den 13. marts 2014, at Tilbudsgivers repræsentantskab bliver udvidet med flere repræsentantskabsmedlemmer fra Sjælland. Repræsentantskabet vælger blandt sine medlemmer bestyrelsesmedlemmer i Tilbudsgiver. DiBa Banks lokalråd på Bornholm påtænkes videreført. Tilsvarende videreføres afdelingerne af "DiBa Business Club" og aktiviteterne i erhvervsklubben. 2.4 Planer om ændring af vedtægter, afnotering og ændring af Bestyrelsen Vedtægterne for DiBa Bank indeholder bestemmelser om stemmeloft ( 9) og om repræsentantskab ( 11-15). Det er som nævnt under punkt 3.7 en Betingelse for Købstilbuddets Gennemførelse, at disse bestemmelser ophæves. DiBa Banks Bestyrelse har den 15. november 2013 indkaldt til to ekstraordinære generalforsamlinger i DiBa Bank, der afholdes den 9. december 2013 og den 12. december 2013, med henblik på at de pågældende vedtægtsbestemmelser ophæves inden Købstilbuddets Gennemførelse. Der er indkaldt til to ekstraordinære generalforsamlinger, da beslutningen om ophævelse af stemmeloftet i vedtægternes 9 kun kan vedtages, såfremt det besluttes på en generalforsamling af 4/5 af den stemmeberettigede aktiekapital. Hvis forslaget ikke vedtages med en sådan stemmeflerhed, men dog opnår 4/5 af de afgivne stemmer, kan det vedtages med en ny generalforsamling med 4/5 af de afgivne stemmer. Formålet med Købstilbuddet er, at Tilbudsgiver køber alle Aktierne og derefter anmoder om at få afnoteret Aktierne fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Såfremt Tilbudsgiver efter Gennemførelsen af Købstilbuddet har erhvervet mere end 90 % af Aktierne (eksklusive DiBa Banks eventuelle egne aktier ved udløbet af Tilbudsperioden) og stemmerettighederne i DiBa Bank, vil Tilbudsgiver indlede og gennemføre en tvangsindløsning af de Aktier, som de resterende minoritetsaktionærer besidder i DiBa Bank, i overensstemmelse med i Selskabsloven. Tvangsindløsningen forventes at finde sted på vilkår og betingelser svarende til de vilkår og betingelser, der gælder for Købstilbuddet. Derudover vil Tilbudsgiver umiddelbart efter Gennemførelsen anmode Bestyrelsen om at indkalde en ekstraordinær generalforsamling i DiBa Bank med henblik på 1) at vælge nye medlemmer til Bestyrelsen i stedet for de eksisterende, bortset fra de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, der forbliver medlemmer af Bestyrelsen, 2) at træffe beslutning om at afnotere DiBa Bank, og 3) at bemyndige Bestyrelsen til at anmode om afnotering af Aktierne fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Hvis afnoteringen gennemføres, vil Tilbudsgiver på et senere tidspunkt foretage ændringer i DiBa Banks vedtægter for at afspejle, at Selskabet ikke længere er børsnoteret. 15

16 3 Vilkår og betingelser for Købstilbuddet 3.1 Tilbudsgiver Sydbank A/S Peberlyk Aabenraa CVR-nr Hjemsted i Aabenraa Kommune 3.2 Tilbudskurs DKK 145 kontant pr. Aktie a nominelt DKK 20. Det er en Betingelse for Købstilbuddet, at DiBa Bank ikke udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til Aktionærerne i perioden frem til Købstilbuddet er Gennemført. Hvis DiBa Bank udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til Aktionærerne før afregningen af Købstilbuddet, og Tilbudsgiver desuagtet vælger at Gennemføre Købstilbuddet (ved at frafalde førnævnte Betingelse), nedsættes Tilbudskursen, der skal betales i henhold til Købstilbuddet, med sådant udbytte eller udlodning pr. Aktie på krone for krone basis. 3.3 Kompensation til aktionærerne i DiBa Bank Tilbudsgiver er ikke forpligtet til at betale og tilbyder ikke kompensation til DiBa Banks Aktionærer i henhold til Selskabslovens 344, stk. 2, eftersom DiBa Banks vedtægter ikke indeholder bestemmelser om særlige rettigheder eller begrænsninger, som kan blive suspenderet i tilfælde af en overtagelse, jf. Selskabslovens Tilbudsperiode Købstilbuddet er gyldigt fra den 21. november 2013 og udløber den 19. december 2013 kl (dansk tid). Tilbudsperioden kan dog forlænges i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 15 og som anført i dette Tilbudsdokument. Tilbudsgiver forventer på nuværende tidspunkt, at Købstilbuddet vil blive Gennemført den 30. december 2013, idet tidspunktet afhænger af en række forhold, herunder tidspunktet for den forventede modtagelse af godkendelserne fra konkurrencemyndighederne og fra Finanstilsynet. 3.5 Fremgangsmåde ved accept Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet og dermed sælge Aktier til Tilbudsgiver på de i dette Tilbudsdokument anførte vilkår og betingelser, skal kontakte deres eget kontoførende institut og anmode om, at accept af Købstilbuddet meddeles til: Sydbank A/S Corporate Actions 16

17 Peberlyk Aabenraa Telefax: Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet kan anvende den acceptblanket, der er vedhæftet dette Tilbudsdokument. Aktionærerne bedes bemærke, at accept af Købstilbuddet skal meddeles Aktionærens eget kontoførende institut i tide til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til Sydbank A/S, Corporate Actions, der skal have accepten i hænde før Tilbudsperiodens udløb den 19. december 2013 kl (dansk tid), idet perioden dog kan forlænges i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 15 og som anført i dette Tilbudsdokument. Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om accept, afhænger af Aktionærens aftale med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i Tilbudsperioden. 3.6 USA, Canada, Australien og Japan Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i eller til USA, Canada, Australien eller Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion (en Udelukket Jurisdiktion), og Købstilbuddet gælder ikke og kan ikke accepteres fra USA, Canada, Australien eller Japan eller nogen anden Udelukket Jurisdiktion. I overensstemmelse hermed bliver eksemplarer af dette Tilbudsdokument og ethvert medfølgende dokument hverken direkte eller indirekte fremsendt eller på anden måde sendt, distribueret eller videresendt og må hverken direkte eller indirekte fremsendes eller på anden måde distribueres eller videresendes i, til eller fra USA, Canada, Australien eller Japan eller nogen anden Udelukket Jurisdiktion, såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Personer, der modtager dette Tilbudsdokument og ethvert medfølgende dokument, må ikke sende, distribuere eller videresende dem i, til eller fra disse jurisdiktioner, da dette vil ugyldiggøre enhver påstået accept af Købstilbuddet. 3.7 Betingelser Gennemførelse af Købstilbuddet er betinget af, at følgende Betingelser opfyldes eller - i det omfang der er tale om en forbedring af Købstilbuddet - efter Tilbudsgivers eget valg helt eller delvist frafaldes eller begrænses inden Tilbudsperiodens udløb: At Tilbudsgiver har modtaget gyldige accepter af Købstilbuddet, der bevirker, at Tilbudsgiver efter Købstilbuddets Gennemførelse vil eje mere end 90 % af Aktierne og stemmerettighederne i Selskabet; at der gennemføres ændringer i DiBa Banks vedtægter, således at (i) stemmeloft i vedtægternes 9 og (ii) bestemmelserne om Selskabets repræsentantskab i vedtægternes udgår; at der, indtil Købstilbuddet er Gennemført, ikke vedtages andre ændringer af DiBa Banks vedtægter, end hvad der fremgår umiddelbart ovenfor; 17

18 at Tilbudsgiver har opnået alle nødvendige godkendelser og tilladelser fra de relevante konkurrencemyndigheder og fra Finanstilsynet; at DiBa Bank ikke, i perioden 7. november 2013 indtil Købstilbuddet er Gennemført, udsteder nye Aktier eller øvrige finansielle instrumenter, der kan konverteres til Aktier i Selskabet; at DiBa Bank ikke, i perioden 7. november 2013 indtil Købstilbuddet er Gennemført, udbetaler udbytte; at DiBa Bank ikke, i perioden 7. november 2013 indtil Købstilbuddet er Gennemført, indgår transaktioner med en væsentlig del (forstået som mere end 5 % af Selskabets samlede aktiver) af Selskabets aktiver; og at der ikke i perioden 7. november 2013 indtil resultatet af Købstilbuddet er offentliggjort er indtrådt nogen Væsentlig Negativ Begivenhed (som defineret i punkt 7), og at DiBa Bank ikke i perioden har offentliggjort eller vil offentliggøre oplysninger med et indhold, som udgør en Væsentlig Negativ Begivenhed. Købstilbuddet bortfalder, hvis en eller flere af ovennævnte Betingelser ikke er blevet opfyldt ved Tilbudsperiodens udløb. I tilfælde af Købstilbuddets bortfald vil Tilbudsgiver ikke være forpligtet til at købe nogen Aktier, der sælges i henhold til Købstilbuddet, og enhver accept af at sælge Aktier i henhold til Købstilbuddet vil være uden retsvirkning. Tilbudsgiver kan dog, såfremt der er tale om en forbedring af Købstilbuddet, efter eget valg inden Tilbudsperiodens udløb frafalde eller begrænse omfanget af en eller flere af ovennævnte Betingelser ved offentliggørelse af et tillæg til Tilbudsdokumentet i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 15, stk. 4, jf. stk. 5. Et sådant frafald eller en sådan begrænsning giver ikke Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, ret til at tilbagekalde deres accept. Meddelelse om frafald eller begrænsning af Betingelser vil blive offentliggjort af Tilbudsgiver gennem Finanstilsynet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S og gennem elektroniske medier før Tilbudsperiodens udløb. 3.8 Forlængelser Tilbudsgiver kan efter eget skøn inden Tilbudsperiodens udløb forlænge Tilbudsperioden for Købstilbuddet ved offentliggørelse af et tillæg til Tilbudsdokumentet i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 15, stk. 2 og stk. 3, jf. stk. 5. En sådan forlængelse giver ikke Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, ret til at tilbagekalde deres accept. Tilbudsperioden kan dog maksimalt være 10 uger fra datoen for offentliggørelse af Tilbudsdokumentet og i tilfælde, hvor Betingelsen om Konkurrenceretsgodkendelse ikke er opfyldt, maksimalt 4 måneder fra datoen for offentliggørelse af Tilbudsdokumentet. Endvidere kan Finanstilsynet i ekstraordinære tilfælde give dispensation for Tilbudsperiodens maksimale længde. Såfremt et konkurrerende tilbud er blevet offentliggjort, og Tilbudsgiver ikke som følge heraf tilbagekalder Købstilbuddet, forlænges Tilbudsperioden automatisk, således at den udløber samtidigt med tilbudsperiodens udløb (eller forlængelser heraf) for det konkurrerende tilbud. 18

19 Hvis Tilbudsgiver forbedrer Købstilbuddet, herunder forhøjer Tilbudskursen eller i øvrigt forbedrer Købstilbuddets vilkår (herunder frafalder eller begrænser Betingelser, hvis et sådant frafald eller en sådan begrænsning udgør en forbedring af Købstilbuddet) i de sidste to (2) uger af Tilbudsperioden, vil Tilbudsgiver i henhold til dansk ret holde Købstilbuddet åbent, således at det udløber 14 kalenderdage efter den dato, hvor meddelelse om en sådan ændring først offentliggøres. Tilbudsperioden kan forlænges ad én eller flere gange. Sker der en forbedring af Købstilbuddet inden for de sidste 2 uger af Tilbudsperioden, forlænges Tilbudsperioden, så den udløber 14 dage efter offentliggørelsen af det forbedrede Købstilbud. Tilbudsperioden kan dog maksimalt forlænges med op til 2 uger ud over de 10 uger, henholdsvis 4 måneder, der er nævnt ovenfor. Meddelelse om en eventuel forlængelse af Tilbudsperioden vil blive offentliggjort af Tilbudsgiver gennem Finanstilsynet, NASDAQ OMX Copenhagen A/S og gennem elektroniske medier inden Tilbudsperiodens udløb. 3.9 Ændring af vedtægter for DiBa Bank Vedtægterne for DiBa Bank indeholder bestemmelser om stemmeloft ( 9) og om repræsentantskab ( 11-15). Det er som nævnt under punkt 3.7 en Betingelse for Købstilbuddets Gennemførelse, at disse bestemmelser ophæves. DiBa Banks Bestyrelse har den 15. november 2013 indkaldt til to ekstraordinære generalforsamlinger i DiBa Bank, der afholdes den 9. december 2013 og den 12. december 2013, med henblik på at de pågældende vedtægtsbestemmelser ophæves inden Købstilbuddets Gennemførelse. Der er indkaldt til to ekstraordinære generalforsamlinger, da beslutningen om ophævelse af stemmeloftet i vedtægternes 9 kun kan vedtages, såfremt det besluttes på en generalforsamling af 4/5 af den stemmeberettigede aktiekapital. Hvis forslaget ikke vedtages med en sådan stemmeflerhed, men dog opnår 4/5 af de afgivne stemmer, kan det vedtages med en ny generalforsamling med 4/5 af de afgivne stemmer Anmeldelse til konkurrencemyndigheder Tilbudsgiver skal foretage anmeldelse til konkurrencemyndighederne i Danmark. Den 15. november 2013 indgav Tilbudsgiver anmeldelse til de danske konkurrencemyndigheder. Tilbudsgiver skal ikke foretage anmeldelse til konkurrencemyndigheder i andre lande end Danmark Godkendelse fra Finanstilsynet Gennemførelse af købstilbuddet forudsætter Finanstilsynets godkendelse. Tilbudsgiver har den 20. november 2013 indsendt ansøgning herom til Finanstilsynet Frafald eller begrænsning af omfanget af Betingelser Tilbudsgiver kan - i det omfang der er tale om en forbedring af Købstilbuddet - efter eget valg inden Tilbudsperiodens udløb frafalde eller begrænse omfanget af en eller flere af ovennævnte Betingelser ved offentliggørelse af et tillæg til Tilbudsdokumentet i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 19

20 15, stk. 4, jf. stk. 5. En sådan forlængelse giver ikke Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, ret til at tilbagekalde deres accept Forbedringer af Købstilbuddet Tilbudsgiver kan efter eget skøn inden Tilbudsperiodens udløb ændre de til Købstilbuddet knyttede vilkår, hvis der er tale om en forbedring af de tilbudte vilkår, mod offentliggørelse af et tillæg til Tilbudsdokumentet i overensstemmelse med Overtagelsesbekendtgørelsens 15, stk. 1, jf. stk. 5. En sådan forbedring giver ikke Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, ret til at tilbagekalde deres accept Finansiering Købstilbuddet finansieres via Tilbudsgivers eksisterende fundingkilder. Eventuelle fundingaftaler, der ligger til grund for finansieringen af Købstilbuddet, indeholder ikke vilkår eller betingelser, der kan forhindre eller forsinke Gennemførelsen af Købstilbuddet Aktionærernes rettigheder Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, kan stemme på DiBa Banks generalforsamling og bevarer deres ret til at modtage eventuelt udbytte eller andre udlodninger frem til det tidspunkt, hvor Gennemførelse og afregning af overdragelsen af deres solgte Aktier har fundet sted, og adkomst til Aktierne er overgået til Tilbudsgiver Rettigheder over Aktier Aktier, der sælges til Tilbudsgiver i henhold til Købstilbuddet, skal være frie og ubehæftede i enhver henseende Andre vilkår og betingelser for Købstilbuddet, herunder ændringer heraf Undtagen i nedennævnte tilfælde vedrørende konkurrerende tilbud er accept af Købstilbuddet uigenkaldelig og bindende for de Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, frem til (i) Købstilbuddets Gennemførelse eller (ii) det tidspunkt efter Tilbudsperiodens udløb, hvor Tilbudsgiver måtte meddele, at Købstilbuddet ikke bliver Gennemført. Såfremt et konkurrerende tilbud (som defineret i Overtagelsesbekendtgørelsens 16) offentliggøres af tredjemand (1) til en kurs, der er højere end Tilbudskursen, eller (2) på vilkår, der i øvrigt er mere favorable for Aktionærerne sammenlignet med Købstilbuddet, og i relation til punkt (2) Bestyrelsen har anbefalet det konkurrerende tilbud (og hvis Tilbudsgiver i alle tilfælde ikke har fremsat et tilbud, der matcher det pågældende konkurrerende tilbud, inden for en periode på fem (5) hverdage) bortfalder Købstilbuddet, og enhver accept af Købstilbuddet annulleres. Undtagen som bestemt ovenfor kan accepter af Købstilbuddet fra Aktionærerne ikke tilbagekaldes eller annulleres uden Tilbudsgivers samtykke. Hvis Tilbudsgiver forhøjer Tilbudskursen og/eller i øvrigt ændrer Købstilbuddets vilkår og betingelser til fordel for Aktionærerne, således at den forhøjede Tilbudskurs og/eller de ændrede vilkår og betingelser er mindst lige så favorable for Aktionærerne som det konkurrerende buds tilbudskurs, vilkår og betingelser, vil Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet til en lavere Tilbudskurs eller på mindre favorable vilkår 20

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S

Købstilbud til aktionærerne og warrantindehaverne i Satair A/S 1 Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer og warrantindehavere, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument,

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DANISCO A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009

TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TILLÆG AF 4. SEPTEMER 2009 TIL TILBUDSDOKUMENT AF 6. AUGUST 2009 Forhøjet tilbudskurs til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S fremsat af KlimaInvest A/S KlimaInvest A/S offentliggjorde den 6. august

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Tilbudsdokument. Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Pligtmæssigt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity IV K/S

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S Købstilbud til minoritetsaktionærerne i: Mols-Linien A/S, CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Lind Invest ApS, CVR-nr. 26 55 92 43 den 2. september 2015 Finansiel

Læs mere

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S.

For yderligere information henvises til vedhæftede meddelelse fra Pensionskassernes Ejendomme A/S. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8/2012 Hellerup den 4. april 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Pensionskassernes Ejendomme A/S offentliggør tvangsindløsning af minoritetsaktionærer i Dan-Ejendomme

Læs mere

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND

27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR SILICIUMVEJ FREDERIKSSUND 27. JANUAR 2017 TILBUD TIL AKTIONÆRERNE OM TILBAGEKØB AF AKTIER I CEMAT A/S CVR-NR. 24932818 SILICIUMVEJ 1 3600 FREDERIKSSUND Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i tilbagekøbet

Læs mere

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010

Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010 Pligtmæssigt købstilbud til aktionærerne i Eitzen Bulk Shipping A/S Dateret den 19. juli 2010 Tilbudsannonce Ultragas ApS, CVR-nr. 32 94 95 41, ( Tilbudsgiver eller Ultragas ) fremsætter herved et pligtmæssigt,

Læs mere

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i

Tillæg til. Tilbudsdokument af 29. februar vedrørende. anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Tillæg til Tilbudsdokument af 29. februar 2016 vedrørende anbefalet, frivilligt, betinget købstilbud til aktionærerne i Copenhagen Network A/S (CVR-nr. 26 68 56 21) Fremsat af Dansk OTC A/S (CVR-nr. 32

Læs mere

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 %

DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit bedste og endelige tilbud Betingelsen om minimumsaccept nedsættes til 80 % fra 90 % Kontaktperson: Michael Hanretta +1 302-774-4005 michael.j.hanretta@usa.dupont.com DuPont forhøjer Danisco-købstilbud til DKK 700 pr. aktie som sit "bedste og endelige tilbud" Betingelsen om minimumsaccept

Læs mere

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL

13. MAJ 2008 TILLÆG TIL 13. MAJ 2008 TILLÆG TIL Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i fremsat af Dan Agro Holding A/S FORHØJELSE AF TILBUDSKURS Finansiel rådgiver for Dan Agro Holding A/S: Generelle forhold og særlige meddelelser

Læs mere

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse nr. 827 af 10. november 1999 Bekendtgørelse om tilbudspligt, om frivillige overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, og 93, stk. 4,

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE OG WARRANTINDEHAVERNE I. Satair A/S. (CVR-nr. 78 41 97 17) Fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE OG WARRANTINDEHAVERNE I. Satair A/S. (CVR-nr. 78 41 97 17) Fremsat af 1 TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE OG WARRANTINDEHAVERNE I Satair A/S (CVR-nr. 78 41 97 17) Fremsat af Airbus Denmark Holding ApS (CVR-nr. 33 78 38 25) et 100

Læs mere

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72.

Consolidated Holdings A/S har besluttet at tvangsindløse de øvrige aktionærer i Netop Solutions A/S i henhold til Selskabslovens 70 og 72. MEDDELELSE CLAUDE WINTHER NIELSEN ADVOKAT FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TEL +45 33 11 45 45 FAX +45 33 11 80 81 CWN@NNLAW.DK 27. SEPTEMBER 2013 REF. 62.204 MEDDELELSE FRA CONSOLIDATED HOLDINGS

Læs mere

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s

Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen. 18. januar Fondsbørsmeddelelse nr Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i Deltaq a/s Deltaq a/s Brogrenen 10, 2. sal DK-2935 Ishøj Til NASDAQ Copenhagen A/S og pressen www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 18. januar 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-16 Tilbud til

Læs mere

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark

8. februar Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr ) Sundkrogsgade København Ø Danmark 8. februar 2017 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af aktier i DFDS A/S (cvr. nr. 14194711) Sundkrogsgade 11 2100 København Ø Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke rettet mod

Læs mere

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72 27. juni 2012 Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i Thrane & Thrane A/S i medfør af selskabsloven 70-72 Efter gennemførelsen af det frivillige anbefalede købstilbud, offentliggjort den 19.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S

Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 29. oktober 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2012 Ekstraordinær generalforsamling Skjern Bank A/S Skjern Bank afholder ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Danisco A/S (CVR-nr. 11 35 03 56) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. Danisco A/S (CVR-nr. 11 35 03 56) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I Danisco A/S (CVR-nr. 11 35 03 56) fremsat af DuPont Denmark Holding ApS (CVR-nr. 33 38 21 54) et 100 % ejet og fuldt kontrolleret

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I KEOPS A/S Fasteignafélagið Stoðir hf., reg. nr. 450599-3529, Kringlan 4-12, 103 Reykjavik, Island ( Stoðir eller Tilbudsgiver ) afgiver hermed et frivilligt betinget offentligt

Læs mere

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven

Meddelelse til aktionærerne i Land & Leisure A/S (CVR-nr ) om tvangsindløsning i overensstemmelse med i selskabsloven Meddelelse til aktionærerne i (CVR-nr. 31 22 65 11) om tvangsindløsning i overensstemmelse med 70-72 i selskabsloven 1 Indledning Pr. dags dato besidder @Leisure Holding B.V. ("@Leisure") 93,17 procent

Læs mere

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S

Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands købstilbud til aktionærerne i Sparekassen Faaborg A/S Markedspladsen 15 5600 Faaborg www.sparekassenfaaborg.dk Selskabsmeddelelse den 24. juni 2013 (nr. 10/2013) Tlf.: 6361 1800 Telefax: 6361 1808 Bestyrelsens redegørelse vedrørende Sparekassen Sjællands

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd.

Redegørelse fra bestyrelsen i Cimber Sterling Group A/S vedrørende pligtmæssigt købstilbud fra Mansvell Enterprises Ltd. Selskabsmeddelelse nr. 24-2011/12 29. august 2011 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til dansk ret. Redegørelsen er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse

Læs mere

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser

DuPont forlænger perioden for købstilbuddet på Danisco for at imødekomme igangværende lovgivningsmæssige undersøgelser OVERSÆTTELSE: Dette er en oversættelse af DuPonts selskabsmeddelelse offentliggjort den 30. marts 2011. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne oversættelse skal den engelske

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

DuPont gennemfører købstilbud på Danisco

DuPont gennemfører købstilbud på Danisco OVERSÆTTELSE: Dette er en oversættelse af DuPonts pressemeddelelse offentliggjort den 16. maj 2011. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den engelske version og denne oversættelse skal den engelske

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I Berlin IV A/S (CVR-nr. 29149860) fremsat af Immeo Dansk Holding ApS (CVR-nr. 30535723) et indirekte datterselskab af Foncière des Régions

Læs mere

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S

Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af købstilbud af 28. juli 2010 fra EG Holding A/S Meddelelse nr. 18/2010 Vurdering fra Columbus IT Partner A/S bestyrelse af Denne børsmeddelelse udgør vurderingen fra Columbus IT Partner A/S' bestyrelse i henhold til 14 i bekendtgørelse nr. 221 af 10.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Dan-Ejendomme Holding as Købstilbud

Dan-Ejendomme Holding as Købstilbud Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 2/2012 Hellerup den 15. marts 2012 CVR nr. 21 33 56 14 Dan-Ejendomme Holding as Købstilbud Pensionskassernes Ejendomme A/S fremsætter frivilligt offentligt

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i

TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i TREFOR Invest F.M.B.A. (et 100 % ejet datterselskab af TREFOR) Fremsætter købstilbud til ejerne i European Wind Investment A/S CVR-nr. 31 08 86 58 fondskode DK0060127520 juli 2013 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling 23. november 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 Dagsorden 1. Forslag fra bestyrelsen vedrørende erhvervelse af egne aktier 2. Forslag fra

Læs mere

T I L B U D S D O K U M E N T

T I L B U D S D O K U M E N T T I L B U D S D O K U M E N T KlimaInvest A/S fremsætter frivilligt overtagelsestilbud til aktionærerne i Gudme Raaschou Vision A/S Dette tilbudsdokument med bilag indeholder vigtige oplysninger og bør

Læs mere

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012

BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 BERLIN III A/S Ekstraordinær generalforsamling 6. juni 2012 Dagsorden 1) Redegørelse for forløbet af tilbagekøbstilbuddet 2) Kapitalnedsættelse og køb af egne aktier 3) Ændring af selskabets vedtægter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. mandag den 23. november 2015, kl. 10.30

Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S. mandag den 23. november 2015, kl. 10.30 Side 1 af 6 Selskabsmeddelelse nr. 22/2015 30. oktober 2015 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Auriga Industries A/S Der indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud 17. oktober 2012 Nyhedsbrev M&A/ Ny vejledning om bekendtgørelse om overtagelsestilbud Den 2. oktober 2012 offentliggjorde Finanstilsynet vejledning nr. 9475 om bekendtgørelse om overtagelsestilbud ( Vejledningen

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr

Vedtægter Matas A/S, CVR-nr Vedtægter Matas A/S, CVR-nr. 27 52 84 06 Side 2 1 Navn og formål 1.1 Selskabets navn er Matas A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene MHolding A/S og MHolding 1 A/S. 1.3 Selskabets

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler for selskabets handel med egne værdipapirer Nærværende interne regler er indført i medfør NASDAQ OMX Copenhagens regler for udstedere af aktier pkt. 4.1 (bilag

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK

Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S NØRRESUNDBY BANK Redegørelse fra bestyrelsen i A/S Nørresundby Bank vedrørende det frivillige offentlige købstilbud fremsat af Nordjyske Bank A/S Side 1 af 12 Indhold 1. Indledning... 2. Baggrund... 3. Tilbudsgiver...

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis.

Samtidig ændres strukturen i bekendtgørelsen, så den bliver mere overskuelig og nemmere at anvende i praksis. 15. august 2014 N Y B E K E N D T G Ø R E L S E O M O V E R T A G E L S E S T I L B U D Indledning Den 1. juli 2014 trådte den nye bekendtgørelse om overtagelsestilbud i kraft. Bekendtgørelsen indfører

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR.

FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR. FRIVILLIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL KAPITALEJERNE I LÜBKER GOLF A/S (CVR-NR. 29 42 24 43) FREMSAT AF LGR NIMTOFTE HOLDING A/S (CVR-NR. 33 25 59 69) 22. februar 2011 Formålet med dette tilbudsdokument er

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

I N D K A L D E L S E T I L E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N D K A L D E L S E T I L E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G J.nr.: 249773 I N D K A L D E L S E T I L E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i henhold til vedtægternes 10 i Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler

Fondsbørsmeddelelse nr. 12/ november Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007 19. november 2007 Meddelelse om aktionærers indgåelse af aftaler Det meddeles herved, at Spæncom A/S' 5 største aktionærer, nemlig Spændbeton Holding ApS, JAJUNIFI ApS,

Læs mere

(excl. bilag på 6 sider herudover)

(excl. bilag på 6 sider herudover) Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2007 10. december 2007 Bestyrelsens redegørelse for frivilligt tilbud fra Consolis Denmark A/S I fortsættelse af fondsbørsmeddelelse nr. 12/2007, samt meddelelser fra Consolis

Læs mere

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Erhvervsobligationer I A/S CVR-nr I&T Erhvervsobligationer IA/S Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 30 71 44 07 I&T Erhvervsobligationer IA/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 1.2 Binavne 1.2.1 Selskabets binavn er Erhvervsopsparing A/S. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S

VEDTÆGTER. For. Fast Ejendom Danmark A/S VEDTÆGTER For Fast Ejendom Danmark A/S 1 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Fast Ejendom Danmark A/S. 1.2 Selskabet har følgende binavn: Fast Ejendom Holding A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. A/S Nørresundby Bank (CVR-nr.: 34 79 05 15) Fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. A/S Nørresundby Bank (CVR-nr.: 34 79 05 15) Fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S Nørresundby Bank (CVR-nr.: 34 79 05 15) Fremsat af Nordjyske Bank A/S (CVR-nr.: 30 82 87 12) 14. januar 2015 FINANSIEL

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 26.02.2013 - Indkaldelse

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Salling Bank A/S. A/S Vinderup Bank FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Salling Bank A/S OG A/S Vinderup

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S.

Bestyrelsen indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S. Nasdaq Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 19 / 2015 Aarhus, 21. december 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Admiral Capital A/S (CVR.nr. 29 24 64 91) Torsdag

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest.

Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt gennemført. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i ITH Industri Invest. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 03/2007 Silkeborg, den 29. januar 2007 Salget af Lilleheden, Palsgaard Træ, PLUS og Høeg Hagen er endeligt

Læs mere

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE

Vedtægter NNIT A/S. CVR no INTERNAL USE NNIT A/S 2016-03-11 INTERNAL USE Indholdsfortegnelse 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 AKTIEKAPITAL OG AKTIER... 3 3 FORHØJELSE AF AKTIEKAPITAL... 3 4 GENERALFORSAMLINGEN, AFHOLDELSESSTED SAMT INDKALDELSE... 4 5

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Fondsbørsmeddelelse nr. 21/2013 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Vordingborg Bank A/S afholder ekstraordinær generalforsamling mandag den 25. november 2013 kl. 18.00 på Vordingborg Uddannelsescenter på

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015

Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 Redegørelse fra bestyrelsen i Berlin IV A/S om det frivillige offentlige købstilbud fremsat den 17. november 2015 af Immeo Dansk Holding ApS et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA Købstilbuddet

Læs mere

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud Nordjyske Bank A/S c/o Plesner Att.: Advokat Thomas Holst Laursen Amerika Plads 37 2100 København Ø 12. november 2015 Ref. mbd J.nr. 6373-0051 Påtale for overtrædelse af 8 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr. 41 25 79 11 Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er at drive forretning, enten selv eller

Læs mere

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707)

Vedtægter. for. PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) Vedtægter for PARKEN Sport & Entertainment A/S (Cvr.nr. 15107707) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S. CVR nr Bregnerødvej Birkerød ("Netop Solutions")

PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S. CVR nr Bregnerødvej Birkerød (Netop Solutions) PLIGTMÆSSIGT OVERTAGELSESTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I NETOP SOLUTIONS A/S CVR nr. 16 22 15 03 Bregnerødvej 127 3460 Birkerød ("Netop Solutions") BAGGRUND Consolidated Holdings A/S, CVR nr. 35 42 20 13, Fredheimvej

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 16. august 2016 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Solar A/S (cvr. nr. 15908416) Industrivej Vest 43 6600 Vejen Danmark Tilbagekøbstilbuddet (som defineret nedenfor) er ikke

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191]

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] FONDSBØRSMEDDELELSE NR. [191] [26]. november 2014 COMENDO A/S INDGÅR BETINGET AKTIEOVERDRAGELSESAFTALE Comendo A/S ("Comendo") har i dag underskrevet en betinget aftale om salg af alle driftsmæssige aktiviteter

Læs mere