Kollektiv overenskomst

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollektiv overenskomst"

Transkript

1 KOLLEKTIV OVERENSKOMST MELLEM DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S (DNV), DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S OG VERITAS FUNKTIONÆRFORENING, DK (VEFF) Side 1 af

2 Hvem er omfattet... 2 Hvilke forhold er omfattet... 2 Forhandlingsprocedurer:... 3 Overenskomstens format... 4 Vedr. forhandlingsemne 1. Ansættelse/opsigelse gælder:... 4 Vedr. forhandlingsemne 2. Arbejdstid gælder:... 5 Vedr. Forhandlingsemne 3. Ferie, tjenestefrihed, orlov gælder:... 6 Vedr. forhandlingsemne 4. Aflønning (basisløn) gælder:... 7 Vedr. forhandlingsemne 5. Faste tilskud gælder:... 8 Vedr. forhandlingsemne 6. Variable godtgørelser gælder:... 8 Vedr. forhandlingsemne 7. Pensions- og forsikringsordninger gælder: Samarbejde og information Overenskomstens ikrafttræden Ophævelse Hvem er omfattet Overenskomsten regulerer en række ansættelsesforhold, som er specificeret nedenfor, mellem DNV og samtlige fastansatte medarbejdere i virksomheden, hvilket vil sige ansatte i Danmark og Grønland. Hvilke forhold er omfattet Overenskomsten regulerer de nedenfor anførte ansættelsesforhold, vilkår og betingelser. Samtlige disse forhold er genstand for forhandling mellem parterne efter de efterfølgende angivne spilleregler og procedurer. Alle andre forhold kan forhandles, men ikke nødvendigvis med anvendelse af forhandlings- og beslutningsprocedurerne i denne aftale. Forhandlingsemner: 1. Forhold vedr. Ansættelse/opsigelse af medarbejdere 2. Arbejdstid - Overtidsgodtgørelse/afspadsering 3. Ferie, tjenestefrihed, orlov 4. Aflønning - Basisløn 5. Faste tilskud - Telefontilskud - Kørselstilskud 6. Variable godtgørelser - Offshoregodtgørelse - Skibsgodtgørelse - Kørselsgodtgørelse, herunder billån - Rejsegodtgørelse 7. Pensionsordning og forsikringer 8. Ressourceforbrug til tillidsrepræsentanters arbejde betalt af DNV Samtlige forhold udgør et sammenhængende hele og forhandles samlet én gang årligt med henblik på regulering pr. 1. januar hvert år. Hver part er dog berettiget til at Side 2 af

3 anmode om forhandling af enkeltemner på andre tidspunkter, men egentlige forhandlinger gennemføres kun, hvis parterne er enige om det. Resultatet af sådanne forhandlinger vil blive tilføjet denne overenskomst som signerede bilag, og vil af DNV blive udmøntet i Operating Procedures. Herfra er dog undtaget justering af basisløn. Forhandlingsprocedurer: A. Hvert år skal parterne senest d. 15. november skriftligt udveksle krav/tilbud. Krav/tilbud kan være forskellige m.h.t. forretningsområde og andre forhold. B. Forhandlingerne parterne imellem påbegyndes 1. december eller den 1. hverdag herefter. Forhandlingerne føres mellem parternes repræsentanter i lukkede møder uden eksterne deltagere. C. Hvis forhandlingerne fører til enighed, nedfældes det aftalte i en protokol, som parterne ved underskrift er forpligtet af. Protokollen vil indgå som bilag til nærværende overenskomst. D. Dersom forhandlingerne ikke har ført til enighed senest d. 15. december, tilføres protokollen parternes krav/tilbud med tilhørende dokumentation/argumentation og undertegnes af parterne. Parterne retter herefter i forening henvendelse til Forligsinstitutionen under Arbejdsretten med anmodning om, at denne udmelder en mæglingsmand. Hver part betaler egne omkostninger til evt. rådgivning i forbindelse med dette. E. Under mæglingsmandens ledelse genoptages snarest muligt forhandlinger mellem parterne. Mæglingsmanden fastsætter reglerne for behandlingen af mæglingssagen. F. Hvis mæglingssagen fører til enighed, nedfældes det aftalte i en protokol, som undertegnes af mæglingsmanden, og som parterne ved underskrift er forpligtiget af. Protokollen vil indgå som bilag til nærværende overenskomst. G. Hvis mæglingssagen ikke senest d. 15. januar har ført til enighed, tilføres parternes krav/tilbud med tilhørende dokumentation/argumentation tillige med mæglingsmandens bemærkninger protokollen. Parterne retter herefter i forening henvendelse til præsidenten for Sø- og Handelsretten, der udpeger opmanden. Opmanden kan tilknytte den faglige bistand, der er nødvendig. Opmandens afgørelse er endelig og bindende for begge parter. Omkostningerne til opmanden afholdes 50/50 af DNV og VEFF. H. Under opmandens ledelse genoptages snarest muligt forhandlinger mellem parterne. Opmanden fastsætter selv reglerne for behandlingen af voldgiftssagen. I. Opmandens afgørelse er endelig og bindende for parterne. Side 3 af

4 Overenskomstens format Overenskomstens bestemmelser kan aldrig stille de ansatte ringere end de bestemmelser, som fremgår af: Funktionærloven Ferieloven Arbejdsmiljøloven Andre relevante, lovfæstede emner Disse offentlige bestemmelser gælder således ubegrænset, med mindre lovgivningen giver mulighed for forhandling og en sådan har fundet sted og er medtaget i nærværende overenskomst. I nærværende overenskomst indgår også DNV s Operating Procedures OP-C8. De til enhver tid gældende aftaler i henhold til denne overenskomst skal fremgå af disse procedurer som senest 1 måned efter opnåelse af endeligt forhandlingsresultat skal være opdaterede. De opdaterede procedurer skal senest 1 uge inden offentliggørelse sendes til VEFF til godkendelse. I tilfælde af fortolkningstvivl af vil ordlyden i det signerede forhandlingsresultat/nærværende overenskomst være gældende. Vedr. forhandlingsemne 1. Ansættelse/opsigelse gælder: - Ledige stillinger skal så vidt muligt besættes ved intern rekruttering og ledige stillinger annonceres normalt internt i hele DNV. - Alle nyansættelser bekræftes skriftligt ved standardiseret ansættelsesbrev. - Alle nyansatte gøres bekendt med denne overenskomst.. - Ved opsigelser, som er begrundet i reduceret arbejdsmængde, skal mulighederne for interne forflytninger i DNV-gruppen først være undersøgt. - Forud for enhver opsigelse skal DNV orientere VEFF, som derved får lejlighed til at udtale sig. VEFF kan imidlertid ikke modsætte sig eller forhale opsigelser som sker i henhold til og med hjemmel i Funktionærlovens bestemmelser. Såfremt VEFF anser opsigelsen for ikke at være i henhold til Funktionærlovens bestemmelser, kan VEFF indbringe betingelserne for opsigelsen for Faglig Voldgift. - For tillidsrepræsentanter, dvs. valgte VEFF repræsentanter, gælder særlige opsigelsesregler. En tillidsrepræsentant vil således altid have mindst 6 måneders opsigelsesvarsel uanset vedkommendes anciennitet, og opsigelsen kan kun begrundes i tvingende årsager. Hvis opsigelse af en tillidsrepræsentant skulle blive aktuel, skal situationen gøres til genstand for drøftelse mellem parterne i denne overenskomst før opsigelsen meddeles. - I øvrigt henvises til OP-C8-DK-30, 31 og 32. Side 4 af

5 Vedr. forhandlingsemne 2. Arbejdstid gælder: Vedr. arbejdstid på fuld tid (37 timer/uge) er følgende aftalt: - Flextid mellem kl. 07:00 17:00. - Fixtid mellem kl. 09:00 15:00. - Ugentlig arbejdstid 37,0 timer. - Dagligt 7,5 timers arbejdsdag mandag torsdag, 7,0 timer fredag. - Frokost er ikke inkluderet i den daglige arbejdstid timer pr. år benyttes ved beregning af overtid og timeløn. - Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er betalte fridage og medregnes ikke ved beregning af normal arbejdstid. Overtidsgodtgørelse: For medarbejdere i løngruppe 1 til og med 9 er der aftalt overtidstillæg for pålagt overarbejde udover normal arbejdstid (37 timer/uge også for deltidsansatte) som følger: - Overtid mellem kl. 07:00 og 17:00 giver normalt ikke overtidstillæg med mindre det registrerede ugentlige timetal overstiger 37 timer. - For pålagt overarbejde gælder følgende: - Hverdage mellem kl. 17:00 og 21:00 50 % tillæg. - Hverdage mellem kl. 21:00 og 07: % tillæg. - Lør-/søn-/helligdage 100 % tillæg. - Rejsetid godtgøres med faktiske timers rejse uden tillæg. Der kan dog maksimalt godtgøres 7,5 timer pr. rejsedag. - Afhængigt af arbejdsmængden i de enkelte afdelinger, kan en medarbejder aftale med sin linieleder om afspadsering af plus-tid/overtid. - Såfremt en medarbejder kaldes på arbejde, efter vedkommende har forladt arbejdspladsen, er medarbejderen berettiget til at registrere minimum 2 timers overtid. Godtgørelsen for disse følger retningslinierne angivet ovenfor. - Såfremt plus-tid/overtids saldoen udgør 100 timer eller mere, skal der laves en aftale mellem medarbejder og linieleder for afvikling af saldoen inden årets udgang. Denne plan kan indeholde både afspadsering, udbetaling eller en kombination af disse. I øvrigt henvises til OP-C8-DK-8. Afspadsering af overtid: For overtid udover plus-tid i forbindelse med flex-tid kan afspadsering aftales med nærmeste linieleder. Sådan overtid skal afspadseres inden for 4 uger efter, den er optjent. Overtid afspadseres 1:1 og overtidstillægget udbetales. I øvrigt henvises til OP-C8-DK9 (for offshore og skibs arbejde, OP-C8-DK-11 Seniorordning: Side 5 af

6 Medarbejdere har ret til reduceret arbejdstid fra den første måned efter vedkommende er fyldt 60 år. Ordningen gælder for fuldtids ansatte, som kan få reduceret arbejdstiden med op til 20 % med tilsvarende lønreduktion. Medarbejdere på denne ordning bibeholder fuldt pensionsbidrag baseret på 100 % løn. Ved ønske om at deltage i ordningen skal der ansøges til linieleder med 3 måneders skriftligt varsel. I øvrigt henvises til OP-C8-DK-4 Endvidere er der indgået aftaler vedr. rejsetid, fast- og fleksibel arbejdstid, samt registrering af arbejdstid og der henvises til OP-C8-DK-4 for aftalens nøjagtige vilkår. Specielle vilkår er aftalt for offshore- og skibsarbejde og der henvises til OP-C8-DK-5 og OP-C8-DK-11. I henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse nr dateret 15 december 2010 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på havanlæg, er det aftalt, at daglig hviletid, ref. 5, kan reduceres til minimum 8 timer forudsat at der ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder. Hvor forholdene undtagelsesvist er af en sådan art, at det ikke er muligt at yde kompenserende hvileperioder, skal der ydes passende beskyttelse. Afvikling af afspadseringspulje i forbindelse med fratrædelse: - Ved fratrædelse kan afspadsering enten afholdes indenfor opsigelsesperioden eller udbetales ved endelig fratræden i.h.t. fratrædelsesvilkårene. Vedr. Forhandlingsemne 3. Ferie, tjenestefrihed, orlov gælder: Ferie: Overordnet henvises til ferielovens bestemmelser som er gældende for alle ansatte i DNV DK. Herudover er aftalt følgende vedr. ferie: - 5 ekstra feriefridage pr. kalenderår. Feriefridagene følger således ikke ferieåret. Dagene kan ikke overføres og kan ikke udbetales ved manglende afholdelse. - For ansatte med ansættelsesdato før 1. juli 2000 og som er over 50 år ved begyndelsen af ferieåret (1 maj) og for hvem summen af ansættelsesår + alder er mere end 75 (før udgangen af år 2010) har ret til 5 dages ekstra ferie. Der betales normal løn under ferien. - For ansatte med ansættelsesdato før 1. juli 2000 og som er over 50 år ved begyndelsen af ferieåret (1 maj) og for hvem summen af ansættelsesår + alder er mere end 75 (efter udgangen af år 2010) har ret til 3 dages ekstra ferie. Der betales normal løn under ferien. - Fravigelse efter ferielovens 19 således at der er mulighed for at overføre feriedage udover 20 dages ferie til det følgende ferieår. Dette skal aftales skriftligt mellem medarbejder og linieleder. - I øvrigt henvises til OP-C8-DK-17 Side 6 af

7 Tjenestefrihed/orlov (Ref. OP-C8-DK11 og OP-C8-DK18: I tillæg til funktionærloven er der som beskrevet i ovenstående OP er lavet aftaler på følgende områder: - Orlov/hjemrejse i løbet af ophold offshore eller på sejlende skib. - Orlov i forbindelse med fødsel eller adoption. - Op til 10 dages betalt tjenestefrihed i forbindelse med pasning af sygt barn og op til 20 dages betalt tjenestefrihed for enlige. Dette gælder for børn til og med det år barnet fylder 14år. - 2 dages betalt tjenestefrihed i forbindelse med dødsfald i den nærmeste familie (forældre, børn, ægtefælle og partner) samt 1 dag på begravelsesdagen (forældre, børn, ægtefælle, partner, søskende og svigerforældre). - 1 dags betalt tjenestefrihed i forbindelse med den ansattes eget bryllup. - 1 dags betalt tjenestefrihed i forbindelse med flytning. - Tjenestefrihed i forbindelse med forberedelse til eksamen og på selve eksamensdagen, normalt uden løn. De aftalte regler for betalt orlov i forbindelse med fødsel og adoption er kort skitseret i nedenstående tabel. Moder Fader Før fødslen/graviditetsorlov 4 uger Efter fødslen Barsels orlov/fædre orlov 14 uger/2 uger 14 uger 2 uger Forældre orlov 10 uger/6 uger 10 uger 6 uger *5 ugers forældreorlov gælder for børn født i 2007 eller senere. For børn født før 2007 gives der 4 ugers betalt forældreorlov for fædre. *6 ugers forældreorlov gælder for børn født efter 1/ Medarbejdere ansat efter 1/ skal have været ansat i 12 måneder for at opnå fuld løn under barsel og forældreorlov. Betingelsen for at opnå betalt orlov i henhold til ovenstående er, at DNV får fuld dagpengerefusion. For aftaler vedr. tjenestefrihed og orlov henvises til OP-C8-DK-18 og OP-C8-DK-19. Vedr. forhandlingsemne 4. Aflønning (basisløn) gælder: Parternes forhandlinger om lønregulering omfatter: - Den procentvise regulering af DNV s basislønramme, evt. en procentvis regulering for hvert forretningsområde i DNV. - Eventuelt en særlig fordeling af basislønrammen f.eks. mellem medarbejderkategorier eller mellem generel og individuel regulering. Herunder kan den del af reguleringen, som anvendes til forfremmelser, aftales. Den enkelte medarbejders lønregulering fastsættes af DNV inden for de enkelte forretningsområder iht. rammerne givet i resultatet af forhandlingen som følger: Side 7 af

8 Fordelingen af den aftalte lønregulering skal ske ud fra den vurdering medarbejderens linieleder har givet iht. CGM 8-10, Managing Individual Performance, samt generelt den procentvise regulering der er sket i henhold til IDA s statistikker fordelt på kandidatårgang. Ved individuelle reguleringer der afviger væsentligt fra førnævnte, skal VEFF orienteres og kan evt. anmode om drøftelse. Før 1. november, dvs. før udveksling af krav/tilbud, jf. procedurens pkt. A, skal DNV i anonym form tilstille VEFF aktuelle statistiske data for løn for hovedkategorierne af ansatte, evt. opdelt per forretningsområde. Senest 1 måned efter forhandlingernes afslutning/resultatets ikrafttrædelse fremsendes de nye løntal til VEFF, som dokumentation for overholdelse af det forhandlede resultat. Såfremt reguleringen ikke overholder foranstående kan sagen indbringes for arbejdsretten. Bonus- og incentivordninger er ikke en del af den ovenfor nævnte basislønfastsættelse. DNV kan frit indføre sådanne ordninger for enkelte medarbejdere eller for grupper af medarbejdere. Udbetaling af løn er aftalt til d. 15. i hver måned til en af medarbejderen valgt bankkonto. Såfremt d. 15. falder i en weekend/helligdag bliver lønnen udbetalt på sidste hverdag inden d ugers løn bliver således udbetalt 14. dage forud. Lønsedler bliver udleveret senest på udbetalingsdagen. I øvrigt henvises til OP-C8- DK-7. For ansatte udstationeret på en international assignment kontrakt vil der ske en skyggejustering af den danske basisløn på baggrund af vurdering samt evt. udnævnelse fra linieleder på udstationeringsstedet. Reguleringen sker på baggrund af det forhandlede resultat ved lønforhandlingerne, og skyggelønnen vil danne grundlag for indbetaling af pensionsbidrag samt som beregningsgrundlag for regulering af udstationeringslønnen. Sådanne reguleringer er ikke en del af den forhandlede lønsum. Ansatte på international assignment kontrakt er ikke ansat af DNV DK A/S og således ikke omfattet af nærværende overenskomst. Vedr. forhandlingsemne 5. Faste tilskud gælder: Kørselstilskud: - DNV yder et kørselstilskud for kørsel i egen bil på 1 kr. pr. kørt kilometer (skattepligtig) I øvrigt henvises til OP-C8-DK-12 Vedr. forhandlingsemne 6. Variable godtgørelser gælder: Skibs-/offshoregodtgørelse: Afsavnsgodtgørelse udgør for hverdage kr. 1100,00 og for lør-/søn- og helligdage kr. 3300,00. Herudover optjenes 4 timers afspadsering for hverdage og 8,5 timers afspadsering for lør-/søn- og helligdage samt grundlovsdag. Der henvises til OP- C8-DK-11. Side 8 af

9 En offshore tur med planlagt afrejse på en lør-, søn- eller helligdag der aflyses eller udskydes med en dag eller mere på den planlagte afrejsedag og inden ankomst til heliport kompenseres med et stand-by tillæg på kr. 800,00. Tilkaldetillæg: - Medarbejdere i løngruppe der bliver kaldt på arbejde på fakturerbare opgaver lør-/søn-/helligdage er berettiget til et tilkalde-tillæg på kr. 800,00 for 0-4 timers arbejde pr. dag og kr for mere end 4 timers arbejde pr. dag. Tillægget er betinget af, at man udenfor planlægning tilkaldes af kunden til site. - Rejser på lør-/søn-/helligdage godtgøres med kr. 600 denne godtgørelse betales kun i forbindelse med fakturerbare ordrer og kun i forbindelse med rejser udenfor eget geografiske arbejdsområde. Kørselsgodtgørelse/billån: DNV yder kørselsgodtgørelse i henhold til de enhver tid gældende statens satser. Der henvises til OP-C8-DK-12 DNV yder billån til medarbejdere,der har behov for bil i deres arbejde eller har været ansat 10 år i DNV. Der henvises til OP-C10-DK-6. Firmabil ordning for medarbejdere i løngruppe 10 eller derover: Medarbejdere i løngruppe 10 eller derover tilbydes enten en firmabil, en kontant godtgørelse for kørsel i egen bil med kilometergodtgørelse iht OP-C8-DK-12 eller en kontant godtgørelse der dækker al transport i egen bil. Der henvises til firmabil ordning iht. OP-C8-DK-37. Rejsegodtgørelse: Rejser godtgøres efter de til enhver tid gældende statens satser. Herudover er følgende aftalt: - Ved rejser til udlandet, hvor rejsen varer længere end 7 dage ydes et tilskud på kr. 200,00 pr. dag fra 8. dagen. - Godtgørelserne er skattepligtige. Der henvises i øvrigt til OP-C8-DK-10. Kreditkort: Det er aftalt, at alle medarbejdere har ret til et Diners og/eller Master card til brug i forbindelse med rejser på vegne af DNV. Medarbejderen hæfter personligt for saldoen på kortet, og DNV betaler årsgebyret. Derudover er der mulighed for at få udstedt private kreditkort, hvor årsgebyret betales udelukkende af den ansatte. Ref. OP-C8- DK-13. Side 9 af

10 Efteruddannelse: DNV yder efter ansøgning tilskud til efteruddannelse/fritidsuddannelse efter retningsliner i OP-DK8-27. Vedr. forhandlingsemne 7. Pensions- og forsikringsordninger gælder: Gældende ordninger er beskrevet i DNV s Operating Procedures. Ordningerne er i sagens natur langsigtede og er ikke løbende genstand for forhandling i henhold til denne overenskomst. Hvis det på et tidspunkt, f.eks. af eksterne grunde, bliver nødvendigt at ændre pensions- og forsikringsordningerne, vil det være genstand for forhandling. I modsætning til andre aftaler, som er omfattet af denne overenskomst, vil en eventuel opsigelse af overenskomsten ikke berøre de til enhver tid gældende pensions- og forsikringsordninger. Pensionsbidraget udgør 12 % af basislønnen og betales af DNV. Der er ingen egenbetaling til pension. Pensionsbidraget indbetales for alle der er ansat under normale lokale betingelser fra ansættelsdatoen, men policen bliver først den ansattes ejendom efter 6 måneder eller efter endt prøvetid. For deltidsansatte udgør pensionsbidraget 12 % af basislønnen samt 12 % af tid udover det i kontrakten fastsatte timetal indtil 37 timer pr. uge. Der er mulighed for at den ansatte selv kan indbetale yderligere på den kollektive ordning efter nærmere aftale med pensionsselskab/pensionsmægler. Forsikringsordninger omfatter udover den lovpligtige arbejdsulykke forsikring en helbredsforsikring, en heltids ulykkesforsikring samt en forsikring for kritisk sygdom. Visse medarbejdere er dog ikke omfattet af forsikring for kritisk sygdom afhængig af eget valg i forbindelse med den generelle omlægning af pensions/forsikrings ordningerne (2007). For pensionsordninger henvises til OP-C8-DK-15 (inkl. forsikring for kritisk sygdom) og for forsikringsordninger OP-C8-DK-16. Samarbejde og information DNV og VEFF er enige om at arbejde for et godt samarbejde parterne i mellem. Parterne har således gensidigt ansvar for information om forhold, som har betydning for arbejdsforholdet og samarbejdet. Møder mellem parterne afholdes efter behov, og parterne kan hver frit tage initiativ til sådanne møder. Normalt afholdes et halvårsmøde i juni i tillæg til forhandlingerne i november/december. Country Chair, (i Danmark adm. direktør for DNV, Danmark A/S), og formanden for VEFF konsulterer løbende hinanden efter behov. Side 10 af

11 Lokale spørgsmål løses så vidt muligt mellem den lokale linieleder og den lokale VEFF repræsentant. Lov om høring af medarbejdere (VEFF varetager denne funktion) European Works Counsil (VEFF udpeger repræsentant for DK mellem de medarbejdervalgte VEFF repræsentanter) Overenskomstens ikrafttræden Nærværende overenskomst, som er en rammeaftale, træder i kraft, når parterne har undertegnet den. Aftalen skal dog være undertegnet d. 1. september for at have virkning for de forhandlinger, som skal finde sted samme år. Ophævelse Overenskomsten løber ubegrænset indtil den siges op af én af parterne. Opsigelse skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar. Såfremt overenskomsten opsiges bortfalder denne ved udløbet af opsigelsesperioden. København d. København d. for Det Norske Veritas, Danmark A/S for Veritas Funktionærforening, DK Adm. direktør Henrik Bach Mette Bandholtz København d. for Det Norske Veritas Business Assurance, Danmark A/S Adm. direktør Lars Appel Denne overenskomst erstatter tidligere overenskomst af den 19. juni 2012 Side 11 af

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S

Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S Aftale om Ansættelsesvilkår for Hotel-/Catering officerer i passagerskibe i DFDS A/S mellem Dansk Metals Maritime Afdeling og DFDS A/S 1. Generelle forhold: Alene medlemmer af Dansk Metals Maritime Afdeling

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet)

Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser (Uddannelsesministeriet) Cirkulære af 23. maj 2012 Modst.nr. 021-12 PKAT nr. 106 J.nr. 07-333/31-15 Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER

MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER VERENSKOMST 2015 MEJERIBRANCHENS OVERENSKOMST FOR MEJERILEDERE OG FUNKTIONÆRER 2015 2018 Indgået mellem DI Overenskomst ll (Mejeribrugets Arbejdsgiverforening) og Foreningen af mejeri ledere og funktionærer

Læs mere

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad

OVERENSKOMST. Dansk Journalistforbund. Dansk Handelsblad OVERENSKOMST mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Handelsblad 2014 2017 - side 1 - Mellem Dansk Handelsblad og Dansk Journalistforbund er indgået følgende overenskomst vedrørende de ansatte journalisters

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen)

Overenskomst 2014-2017. mellem. Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) TL-København (herefter afdelingen) Overenskomst 2014-2017 mellem Radisson Blu Falconer Hotel og Kongrescenter A/S (herefter virksomheden) og TL-København (herefter afdelingen) 1 - Anvendelsesområde Nærværende overenskomst omfatter de ved

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne

Overenskomst 2007 2008. mellem. Landsforeningen LEV. HK Service København. AC-organisationerne Overenskomst 2007 2008 mellem Landsforeningen LEV og HK Service København og AC-organisationerne 1 1. Aftalens område Aftalen omfatter ansatte i Landsforeningen LEV.. Undtaget er honorarlønnet medlemmer,

Læs mere

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75

Dreist Advokater CVR: 17 00 32 75 Side 2 af 5 2. ANSÆTTELSESFORHOLDETS BEGYNDELSESTIDSPUNKT OG VARIGHED 2.1. Ansættelsen sker til tiltrædelse den 2.2. Såfremt ansættelsesforholdet er midlertidigt, angives en slutdato: ARBEJDSSTED 3. 3.1.

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere

Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere Ansættelsesbrev Efterskoler For månedslønnede og timelønnede lærere 1. Parterne Undertegnede skole: Skolens navn ansætter herved: Adresse, cvr. nr. og tlf. nr. Lærerens navn fra den Adresse, cpr. nr. og

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2015) DKF s standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Vejledning. til. ansættelseskontrakt

Vejledning. til. ansættelseskontrakt Vejledning til ansættelseskontrakt 1 Vejledning til ansættelseskontrakt Det fremgår af lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet (ansættelsesbevisloven),

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Skibsassistenter/skibsmekanikere) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister 2.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer

Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Vejledning til ansættelseskontrakt for privatansatte bibliotekarer Generelle bemærkninger Medarbejder og arbejdsgiver vil normalt have en fælles interesse i at have afklaret, hvilke vilkår der er gældende

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen.

Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår mm. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen. Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse med tilpasning

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Fornyelse af Landsoverenskomsten for butikker Den 16. februar 2014 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK HANDEL indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten for en 3årig periode.

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiuinermi Sulisut Peqatigiiffiat for journalistelever. Indholdsfortegnelse Side 1 Overenskomstens

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II 25. juni 2008 Regulativ vedrørende løn- og ansættelsesvilkår for Ansatte ved isoleret beliggende i Grønland (Buksefjorden, Sisimiut og Qorlortorsuaq) under

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet

Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet 1 Lokalaftale nr. 11.F Redigeret 2013 Løn- og ansættelsesvilkår for tidsbegrænset ansatte medarbejdere til varetagelse af opgaver i udlandet Tele Danmark A/S og Telekommunikationsforbundet har i forbindelse

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev

Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte. Ansættelsesbrev Overenskomst mellem Djurs Sommerland Og 3F Djursland, HK Djursland-Kronjylland for Helårsansatte 1 Ansættelsesbrev Stk. 1. Den ansatte skal, før arbejdet påbegyndes, have modtaget et ansættelsesbrev, der

Læs mere

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald

Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftale nr. 11.D Redigeret 2013 Vilkår for arbejde i udlandet i forbindelse med tjenesterejse, herunder tilkald Lokalaftalens gyldighedsområde følger i enhver henseende Særaftale I i sin helhed. Lokalaftalen

Læs mere

Vejledning om ANSÆTTELSE

Vejledning om ANSÆTTELSE Tidsbegrænset ansættelse i ydernummerpraksis med henblik på autorisation Vejledning om ANSÆTTELSE Denne vejledning sigter på en aftale, hvor psykologen midlertidigt ansættes af ydernummerpsykologen. Der

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

RET TIL PÅ EN UGE? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV MÅ JEG ARBEJDE HVER WEEKEND? KAN JEG FÅ TILSKUD TIL TRANSPORT? HVOR MANGE FRIDAGE HAR JEG RET TIL PÅ EN UGE? HVAD GØR JEG, HVIS JEG BLIVER SYG? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN

LOKALAFTALE. mellem. Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling. for BÅDGRUPPEN LOKALAFTALE mellem Aalborg Havn A/S (Port of Aalborg Ltd.) og Søfartens Ledere og Dansk Metals Maritime Afdeling for BÅDGRUPPEN gældende fra 1. oktober 2012 1 1 Lokalaftalens område 1.1 Virksomheden betyder

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet

FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet FAQ vedrørende nye arbejdstidsregler på skoleområdet Personaleafdelingen har i december 2013 til februar 2014 holdt oplæg på kommunens skoler vedrørende de nye arbejdstidsregler for lærere, som træder

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Rammeaftale om åremålsansættelse

Rammeaftale om åremålsansættelse Side 1 Rammeaftale om åremålsansættelse KL Forhandlings fælles skabet Indholdsfortegnelse Side Side 2 Kapitel 1 Åremålsansættelse på Tjenestemandsvilkår. 3 5 1. Indholdet af åremålsansættelse 3 2. Åremålsstillingen

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver OM DIN overenskomst Må jeg arbejde hver weekend? Kan jeg få tilskud til transport? Hvor mange fridage har jeg ret til på en uge? Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg? sosu-elever Kære Elev Tillykke med din

Læs mere

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge

I. Ændring vedr. ansatte med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge Varigt ansatte timelønnede bliver månedslønnede Med virkning fra 1. august 2014 overgår medarbejdere med en gennemsnitlig arbejdstid på under 8 timer pr. uge fra timeløn til månedsløn forudsat at de er

Læs mere

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte

Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte Side 1 Aftale om godtgørelse for merarbejde til overenskomstansatte akademikere KL AC Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Merarbejdsbegrebet... 3 3. Indberetning... 3 4. Merarbejdets

Læs mere

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor

DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE. for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor DANSK KIROPRAKTOR FORENINGS STANDARDANSÆTTELSESAFTALE for turnuskandidaters ansættelse hos en privat praktiserende kiropraktor (Opdateret april 2010) DKFs standardansættelsesaftale for turnuskandidater

Læs mere

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F

Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Orientering Transportoverenskomst mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Indgåelse af aftale på Transportoverenskomsten Den 10. marts 2010 blev der mellem DTLs arbejdsgiverforening og 3F Transport indgået

Læs mere

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl.

50.11 O.11 35/2011 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2011 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Forsikringsydelsen...

Læs mere

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

(herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner/instruktør) Ved underskrivelsen af denne kontrakt ansætter bestyrelsen i (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: Adresse: (herefter benævnt træneren)

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017

OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING DANSK EL-FORBUND. Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER OVERENSKOMST AF 1. APRIL 2014 MELLEM DANMARKS REDERIFORENING OG DANSK EL-FORBUND Gældende 1. april 2014 31. marts 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 - ANSÆTTELSE OG OPSIGELSE...

Læs mere

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren)

Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) (herefter benævnt træneren) STANDARDKONTRAKT 1 ANSÆTTELSESKONTRAKT (lønnet træner) Hermed ansætter (herefter benævnt klubben) Adresse: Navn: (herefter benævnt træneren) Adresse: CPR-nr.: Ansættelsen sker på følgende vilkår: 1 Ansættelsesperiode

Læs mere

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist

Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist AFSNIT: 5.0 1. Aflønning af elever i erhvervsuddannelsen til mejerist I hele aftaleperioden, såvel under skole- som praktikophold, yder praktikvirksomheden eleven løn. Reglerne herom er fastlagt i lønaftaler

Læs mere

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015

OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM. Kommunala Arbeiðsgevarafelagið. Tandlægeforeningen 2013-2015 OVERENSKOMST FOR KOMMUNALT ANSATTE TANDLÆGER MELLEM Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Tandlægeforeningen 2013-2015 INDHOLDSOVERSIGT 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE. 1 2 AFGRÆNSNING 1 3 MÅNEDSLØNNEDE 1 4 ANCIENNITET

Læs mere

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl.

50.11 O.08 */2008 Side 1. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. Side 1 Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2008 for lærere m.fl. KL Regionernes Lønnings- og Takstnævn Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område...3 2. Forsikringsydelsen...3

Læs mere

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls

Kommentarer til. landsdækkende overenskomster. mellem. BL og HK-Privat/Faglig Puls Kommentarer til landsdækkende overenskomster mellem BL og HK-Privat/Faglig Puls December 2008 side 2 Indholdsfortegnelse Seniorfridage...3 Valgfri ordning...4 Pension...5 Lokale aftaler...6 Beboerrådgivere/Boligsociale

Læs mere

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014

DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem. Rederiforeningen af 2010. 3F Sømændene. Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst (2014-2017) mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene Gældende fra 1. juli 2014 DIS Coaster overenskomst mellem Rederiforeningen af 2010 og 3F Sømændene 1. juli 2014 1 På-

Læs mere

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling

NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling NALUNAARUTIT - Grønlandsk Lovsamling Serie C-II Afsnit F. OVERENSKOMST mellem Naalakkersuisut og Dansk Journalistforbund/Tusagassiunermi Sulisut Peqatigiiffiat for FTP-elever. Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl.

Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. Aftale om gruppelivsforsikring pr. 1. april 2005 for lærere m.fl. KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Lærernes Centralorganisation 1 Aftalens område Denne aftale omfatter lærere

Læs mere

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag!

Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! Medarbejder i højskolen Ansættelsesbrev for månedslønnede FFD s standardudgave af juni 2010. Kan tilpasses lokale forhold og aftaler. Se bilag! 1. Undertegnede højskole (som er arbejdsstedet) Højskolens

Læs mere

Overenskomst 2014-2017

Overenskomst 2014-2017 Overenskomst 2014-2017 mellem Enhedslistens Landsorganisation og 3F København, HK, PROSA/ØST, DJ, Djøf og DM (Dansk Magisterforening) Indboidsfortegnelse 1 Dækningsområde 2 2 Ansættelsesforhold 2 3 Opsigelsesvarsler

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Redigeret 2013. Protokol

Redigeret 2013. Protokol Redigeret 2013 Protokol mellem TDC A/S og Telekommunikationsforbundet over forhandling den 11. maj, 11., 28., 29. juni og 3. august 2001 om ændring af lokalaftale nr. 4.D om arbejdsvilkår mm. for ekspeditionsmedarbejdere

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere