Kollektiv overenskomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kollektiv overenskomst"

Transkript

1 KOLLEKTIV OVERENSKOMST MELLEM DET NORSKE VERITAS, DANMARK A/S (DNV), DET NORSKE VERITAS, BUSINESS ASSURANCE, DANMARK A/S OG VERITAS FUNKTIONÆRFORENING, DK (VEFF) Side 1 af

2 Hvem er omfattet... 2 Hvilke forhold er omfattet... 2 Forhandlingsprocedurer:... 3 Overenskomstens format... 4 Vedr. forhandlingsemne 1. Ansættelse/opsigelse gælder:... 4 Vedr. forhandlingsemne 2. Arbejdstid gælder:... 5 Vedr. Forhandlingsemne 3. Ferie, tjenestefrihed, orlov gælder:... 6 Vedr. forhandlingsemne 4. Aflønning (basisløn) gælder:... 7 Vedr. forhandlingsemne 5. Faste tilskud gælder:... 8 Vedr. forhandlingsemne 6. Variable godtgørelser gælder:... 8 Vedr. forhandlingsemne 7. Pensions- og forsikringsordninger gælder: Samarbejde og information Overenskomstens ikrafttræden Ophævelse Hvem er omfattet Overenskomsten regulerer en række ansættelsesforhold, som er specificeret nedenfor, mellem DNV og samtlige fastansatte medarbejdere i virksomheden, hvilket vil sige ansatte i Danmark og Grønland. Hvilke forhold er omfattet Overenskomsten regulerer de nedenfor anførte ansættelsesforhold, vilkår og betingelser. Samtlige disse forhold er genstand for forhandling mellem parterne efter de efterfølgende angivne spilleregler og procedurer. Alle andre forhold kan forhandles, men ikke nødvendigvis med anvendelse af forhandlings- og beslutningsprocedurerne i denne aftale. Forhandlingsemner: 1. Forhold vedr. Ansættelse/opsigelse af medarbejdere 2. Arbejdstid - Overtidsgodtgørelse/afspadsering 3. Ferie, tjenestefrihed, orlov 4. Aflønning - Basisløn 5. Faste tilskud - Telefontilskud - Kørselstilskud 6. Variable godtgørelser - Offshoregodtgørelse - Skibsgodtgørelse - Kørselsgodtgørelse, herunder billån - Rejsegodtgørelse 7. Pensionsordning og forsikringer 8. Ressourceforbrug til tillidsrepræsentanters arbejde betalt af DNV Samtlige forhold udgør et sammenhængende hele og forhandles samlet én gang årligt med henblik på regulering pr. 1. januar hvert år. Hver part er dog berettiget til at Side 2 af

3 anmode om forhandling af enkeltemner på andre tidspunkter, men egentlige forhandlinger gennemføres kun, hvis parterne er enige om det. Resultatet af sådanne forhandlinger vil blive tilføjet denne overenskomst som signerede bilag, og vil af DNV blive udmøntet i Operating Procedures. Herfra er dog undtaget justering af basisløn. Forhandlingsprocedurer: A. Hvert år skal parterne senest d. 15. november skriftligt udveksle krav/tilbud. Krav/tilbud kan være forskellige m.h.t. forretningsområde og andre forhold. B. Forhandlingerne parterne imellem påbegyndes 1. december eller den 1. hverdag herefter. Forhandlingerne føres mellem parternes repræsentanter i lukkede møder uden eksterne deltagere. C. Hvis forhandlingerne fører til enighed, nedfældes det aftalte i en protokol, som parterne ved underskrift er forpligtet af. Protokollen vil indgå som bilag til nærværende overenskomst. D. Dersom forhandlingerne ikke har ført til enighed senest d. 15. december, tilføres protokollen parternes krav/tilbud med tilhørende dokumentation/argumentation og undertegnes af parterne. Parterne retter herefter i forening henvendelse til Forligsinstitutionen under Arbejdsretten med anmodning om, at denne udmelder en mæglingsmand. Hver part betaler egne omkostninger til evt. rådgivning i forbindelse med dette. E. Under mæglingsmandens ledelse genoptages snarest muligt forhandlinger mellem parterne. Mæglingsmanden fastsætter reglerne for behandlingen af mæglingssagen. F. Hvis mæglingssagen fører til enighed, nedfældes det aftalte i en protokol, som undertegnes af mæglingsmanden, og som parterne ved underskrift er forpligtiget af. Protokollen vil indgå som bilag til nærværende overenskomst. G. Hvis mæglingssagen ikke senest d. 15. januar har ført til enighed, tilføres parternes krav/tilbud med tilhørende dokumentation/argumentation tillige med mæglingsmandens bemærkninger protokollen. Parterne retter herefter i forening henvendelse til præsidenten for Sø- og Handelsretten, der udpeger opmanden. Opmanden kan tilknytte den faglige bistand, der er nødvendig. Opmandens afgørelse er endelig og bindende for begge parter. Omkostningerne til opmanden afholdes 50/50 af DNV og VEFF. H. Under opmandens ledelse genoptages snarest muligt forhandlinger mellem parterne. Opmanden fastsætter selv reglerne for behandlingen af voldgiftssagen. I. Opmandens afgørelse er endelig og bindende for parterne. Side 3 af

4 Overenskomstens format Overenskomstens bestemmelser kan aldrig stille de ansatte ringere end de bestemmelser, som fremgår af: Funktionærloven Ferieloven Arbejdsmiljøloven Andre relevante, lovfæstede emner Disse offentlige bestemmelser gælder således ubegrænset, med mindre lovgivningen giver mulighed for forhandling og en sådan har fundet sted og er medtaget i nærværende overenskomst. I nærværende overenskomst indgår også DNV s Operating Procedures OP-C8. De til enhver tid gældende aftaler i henhold til denne overenskomst skal fremgå af disse procedurer som senest 1 måned efter opnåelse af endeligt forhandlingsresultat skal være opdaterede. De opdaterede procedurer skal senest 1 uge inden offentliggørelse sendes til VEFF til godkendelse. I tilfælde af fortolkningstvivl af vil ordlyden i det signerede forhandlingsresultat/nærværende overenskomst være gældende. Vedr. forhandlingsemne 1. Ansættelse/opsigelse gælder: - Ledige stillinger skal så vidt muligt besættes ved intern rekruttering og ledige stillinger annonceres normalt internt i hele DNV. - Alle nyansættelser bekræftes skriftligt ved standardiseret ansættelsesbrev. - Alle nyansatte gøres bekendt med denne overenskomst.. - Ved opsigelser, som er begrundet i reduceret arbejdsmængde, skal mulighederne for interne forflytninger i DNV-gruppen først være undersøgt. - Forud for enhver opsigelse skal DNV orientere VEFF, som derved får lejlighed til at udtale sig. VEFF kan imidlertid ikke modsætte sig eller forhale opsigelser som sker i henhold til og med hjemmel i Funktionærlovens bestemmelser. Såfremt VEFF anser opsigelsen for ikke at være i henhold til Funktionærlovens bestemmelser, kan VEFF indbringe betingelserne for opsigelsen for Faglig Voldgift. - For tillidsrepræsentanter, dvs. valgte VEFF repræsentanter, gælder særlige opsigelsesregler. En tillidsrepræsentant vil således altid have mindst 6 måneders opsigelsesvarsel uanset vedkommendes anciennitet, og opsigelsen kan kun begrundes i tvingende årsager. Hvis opsigelse af en tillidsrepræsentant skulle blive aktuel, skal situationen gøres til genstand for drøftelse mellem parterne i denne overenskomst før opsigelsen meddeles. - I øvrigt henvises til OP-C8-DK-30, 31 og 32. Side 4 af

5 Vedr. forhandlingsemne 2. Arbejdstid gælder: Vedr. arbejdstid på fuld tid (37 timer/uge) er følgende aftalt: - Flextid mellem kl. 07:00 17:00. - Fixtid mellem kl. 09:00 15:00. - Ugentlig arbejdstid 37,0 timer. - Dagligt 7,5 timers arbejdsdag mandag torsdag, 7,0 timer fredag. - Frokost er ikke inkluderet i den daglige arbejdstid timer pr. år benyttes ved beregning af overtid og timeløn. - Grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag er betalte fridage og medregnes ikke ved beregning af normal arbejdstid. Overtidsgodtgørelse: For medarbejdere i løngruppe 1 til og med 9 er der aftalt overtidstillæg for pålagt overarbejde udover normal arbejdstid (37 timer/uge også for deltidsansatte) som følger: - Overtid mellem kl. 07:00 og 17:00 giver normalt ikke overtidstillæg med mindre det registrerede ugentlige timetal overstiger 37 timer. - For pålagt overarbejde gælder følgende: - Hverdage mellem kl. 17:00 og 21:00 50 % tillæg. - Hverdage mellem kl. 21:00 og 07: % tillæg. - Lør-/søn-/helligdage 100 % tillæg. - Rejsetid godtgøres med faktiske timers rejse uden tillæg. Der kan dog maksimalt godtgøres 7,5 timer pr. rejsedag. - Afhængigt af arbejdsmængden i de enkelte afdelinger, kan en medarbejder aftale med sin linieleder om afspadsering af plus-tid/overtid. - Såfremt en medarbejder kaldes på arbejde, efter vedkommende har forladt arbejdspladsen, er medarbejderen berettiget til at registrere minimum 2 timers overtid. Godtgørelsen for disse følger retningslinierne angivet ovenfor. - Såfremt plus-tid/overtids saldoen udgør 100 timer eller mere, skal der laves en aftale mellem medarbejder og linieleder for afvikling af saldoen inden årets udgang. Denne plan kan indeholde både afspadsering, udbetaling eller en kombination af disse. I øvrigt henvises til OP-C8-DK-8. Afspadsering af overtid: For overtid udover plus-tid i forbindelse med flex-tid kan afspadsering aftales med nærmeste linieleder. Sådan overtid skal afspadseres inden for 4 uger efter, den er optjent. Overtid afspadseres 1:1 og overtidstillægget udbetales. I øvrigt henvises til OP-C8-DK9 (for offshore og skibs arbejde, OP-C8-DK-11 Seniorordning: Side 5 af

6 Medarbejdere har ret til reduceret arbejdstid fra den første måned efter vedkommende er fyldt 60 år. Ordningen gælder for fuldtids ansatte, som kan få reduceret arbejdstiden med op til 20 % med tilsvarende lønreduktion. Medarbejdere på denne ordning bibeholder fuldt pensionsbidrag baseret på 100 % løn. Ved ønske om at deltage i ordningen skal der ansøges til linieleder med 3 måneders skriftligt varsel. I øvrigt henvises til OP-C8-DK-4 Endvidere er der indgået aftaler vedr. rejsetid, fast- og fleksibel arbejdstid, samt registrering af arbejdstid og der henvises til OP-C8-DK-4 for aftalens nøjagtige vilkår. Specielle vilkår er aftalt for offshore- og skibsarbejde og der henvises til OP-C8-DK-5 og OP-C8-DK-11. I henhold til Energistyrelsens bekendtgørelse nr dateret 15 december 2010 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på havanlæg, er det aftalt, at daglig hviletid, ref. 5, kan reduceres til minimum 8 timer forudsat at der ydes tilsvarende kompenserende hvileperioder. Hvor forholdene undtagelsesvist er af en sådan art, at det ikke er muligt at yde kompenserende hvileperioder, skal der ydes passende beskyttelse. Afvikling af afspadseringspulje i forbindelse med fratrædelse: - Ved fratrædelse kan afspadsering enten afholdes indenfor opsigelsesperioden eller udbetales ved endelig fratræden i.h.t. fratrædelsesvilkårene. Vedr. Forhandlingsemne 3. Ferie, tjenestefrihed, orlov gælder: Ferie: Overordnet henvises til ferielovens bestemmelser som er gældende for alle ansatte i DNV DK. Herudover er aftalt følgende vedr. ferie: - 5 ekstra feriefridage pr. kalenderår. Feriefridagene følger således ikke ferieåret. Dagene kan ikke overføres og kan ikke udbetales ved manglende afholdelse. - For ansatte med ansættelsesdato før 1. juli 2000 og som er over 50 år ved begyndelsen af ferieåret (1 maj) og for hvem summen af ansættelsesår + alder er mere end 75 (før udgangen af år 2010) har ret til 5 dages ekstra ferie. Der betales normal løn under ferien. - For ansatte med ansættelsesdato før 1. juli 2000 og som er over 50 år ved begyndelsen af ferieåret (1 maj) og for hvem summen af ansættelsesår + alder er mere end 75 (efter udgangen af år 2010) har ret til 3 dages ekstra ferie. Der betales normal løn under ferien. - Fravigelse efter ferielovens 19 således at der er mulighed for at overføre feriedage udover 20 dages ferie til det følgende ferieår. Dette skal aftales skriftligt mellem medarbejder og linieleder. - I øvrigt henvises til OP-C8-DK-17 Side 6 af

7 Tjenestefrihed/orlov (Ref. OP-C8-DK11 og OP-C8-DK18: I tillæg til funktionærloven er der som beskrevet i ovenstående OP er lavet aftaler på følgende områder: - Orlov/hjemrejse i løbet af ophold offshore eller på sejlende skib. - Orlov i forbindelse med fødsel eller adoption. - Op til 10 dages betalt tjenestefrihed i forbindelse med pasning af sygt barn og op til 20 dages betalt tjenestefrihed for enlige. Dette gælder for børn til og med det år barnet fylder 14år. - 2 dages betalt tjenestefrihed i forbindelse med dødsfald i den nærmeste familie (forældre, børn, ægtefælle og partner) samt 1 dag på begravelsesdagen (forældre, børn, ægtefælle, partner, søskende og svigerforældre). - 1 dags betalt tjenestefrihed i forbindelse med den ansattes eget bryllup. - 1 dags betalt tjenestefrihed i forbindelse med flytning. - Tjenestefrihed i forbindelse med forberedelse til eksamen og på selve eksamensdagen, normalt uden løn. De aftalte regler for betalt orlov i forbindelse med fødsel og adoption er kort skitseret i nedenstående tabel. Moder Fader Før fødslen/graviditetsorlov 4 uger Efter fødslen Barsels orlov/fædre orlov 14 uger/2 uger 14 uger 2 uger Forældre orlov 10 uger/6 uger 10 uger 6 uger *5 ugers forældreorlov gælder for børn født i 2007 eller senere. For børn født før 2007 gives der 4 ugers betalt forældreorlov for fædre. *6 ugers forældreorlov gælder for børn født efter 1/ Medarbejdere ansat efter 1/ skal have været ansat i 12 måneder for at opnå fuld løn under barsel og forældreorlov. Betingelsen for at opnå betalt orlov i henhold til ovenstående er, at DNV får fuld dagpengerefusion. For aftaler vedr. tjenestefrihed og orlov henvises til OP-C8-DK-18 og OP-C8-DK-19. Vedr. forhandlingsemne 4. Aflønning (basisløn) gælder: Parternes forhandlinger om lønregulering omfatter: - Den procentvise regulering af DNV s basislønramme, evt. en procentvis regulering for hvert forretningsområde i DNV. - Eventuelt en særlig fordeling af basislønrammen f.eks. mellem medarbejderkategorier eller mellem generel og individuel regulering. Herunder kan den del af reguleringen, som anvendes til forfremmelser, aftales. Den enkelte medarbejders lønregulering fastsættes af DNV inden for de enkelte forretningsområder iht. rammerne givet i resultatet af forhandlingen som følger: Side 7 af

8 Fordelingen af den aftalte lønregulering skal ske ud fra den vurdering medarbejderens linieleder har givet iht. CGM 8-10, Managing Individual Performance, samt generelt den procentvise regulering der er sket i henhold til IDA s statistikker fordelt på kandidatårgang. Ved individuelle reguleringer der afviger væsentligt fra førnævnte, skal VEFF orienteres og kan evt. anmode om drøftelse. Før 1. november, dvs. før udveksling af krav/tilbud, jf. procedurens pkt. A, skal DNV i anonym form tilstille VEFF aktuelle statistiske data for løn for hovedkategorierne af ansatte, evt. opdelt per forretningsområde. Senest 1 måned efter forhandlingernes afslutning/resultatets ikrafttrædelse fremsendes de nye løntal til VEFF, som dokumentation for overholdelse af det forhandlede resultat. Såfremt reguleringen ikke overholder foranstående kan sagen indbringes for arbejdsretten. Bonus- og incentivordninger er ikke en del af den ovenfor nævnte basislønfastsættelse. DNV kan frit indføre sådanne ordninger for enkelte medarbejdere eller for grupper af medarbejdere. Udbetaling af løn er aftalt til d. 15. i hver måned til en af medarbejderen valgt bankkonto. Såfremt d. 15. falder i en weekend/helligdag bliver lønnen udbetalt på sidste hverdag inden d ugers løn bliver således udbetalt 14. dage forud. Lønsedler bliver udleveret senest på udbetalingsdagen. I øvrigt henvises til OP-C8- DK-7. For ansatte udstationeret på en international assignment kontrakt vil der ske en skyggejustering af den danske basisløn på baggrund af vurdering samt evt. udnævnelse fra linieleder på udstationeringsstedet. Reguleringen sker på baggrund af det forhandlede resultat ved lønforhandlingerne, og skyggelønnen vil danne grundlag for indbetaling af pensionsbidrag samt som beregningsgrundlag for regulering af udstationeringslønnen. Sådanne reguleringer er ikke en del af den forhandlede lønsum. Ansatte på international assignment kontrakt er ikke ansat af DNV DK A/S og således ikke omfattet af nærværende overenskomst. Vedr. forhandlingsemne 5. Faste tilskud gælder: Kørselstilskud: - DNV yder et kørselstilskud for kørsel i egen bil på 1 kr. pr. kørt kilometer (skattepligtig) I øvrigt henvises til OP-C8-DK-12 Vedr. forhandlingsemne 6. Variable godtgørelser gælder: Skibs-/offshoregodtgørelse: Afsavnsgodtgørelse udgør for hverdage kr. 1100,00 og for lør-/søn- og helligdage kr. 3300,00. Herudover optjenes 4 timers afspadsering for hverdage og 8,5 timers afspadsering for lør-/søn- og helligdage samt grundlovsdag. Der henvises til OP- C8-DK-11. Side 8 af

9 En offshore tur med planlagt afrejse på en lør-, søn- eller helligdag der aflyses eller udskydes med en dag eller mere på den planlagte afrejsedag og inden ankomst til heliport kompenseres med et stand-by tillæg på kr. 800,00. Tilkaldetillæg: - Medarbejdere i løngruppe der bliver kaldt på arbejde på fakturerbare opgaver lør-/søn-/helligdage er berettiget til et tilkalde-tillæg på kr. 800,00 for 0-4 timers arbejde pr. dag og kr for mere end 4 timers arbejde pr. dag. Tillægget er betinget af, at man udenfor planlægning tilkaldes af kunden til site. - Rejser på lør-/søn-/helligdage godtgøres med kr. 600 denne godtgørelse betales kun i forbindelse med fakturerbare ordrer og kun i forbindelse med rejser udenfor eget geografiske arbejdsområde. Kørselsgodtgørelse/billån: DNV yder kørselsgodtgørelse i henhold til de enhver tid gældende statens satser. Der henvises til OP-C8-DK-12 DNV yder billån til medarbejdere,der har behov for bil i deres arbejde eller har været ansat 10 år i DNV. Der henvises til OP-C10-DK-6. Firmabil ordning for medarbejdere i løngruppe 10 eller derover: Medarbejdere i løngruppe 10 eller derover tilbydes enten en firmabil, en kontant godtgørelse for kørsel i egen bil med kilometergodtgørelse iht OP-C8-DK-12 eller en kontant godtgørelse der dækker al transport i egen bil. Der henvises til firmabil ordning iht. OP-C8-DK-37. Rejsegodtgørelse: Rejser godtgøres efter de til enhver tid gældende statens satser. Herudover er følgende aftalt: - Ved rejser til udlandet, hvor rejsen varer længere end 7 dage ydes et tilskud på kr. 200,00 pr. dag fra 8. dagen. - Godtgørelserne er skattepligtige. Der henvises i øvrigt til OP-C8-DK-10. Kreditkort: Det er aftalt, at alle medarbejdere har ret til et Diners og/eller Master card til brug i forbindelse med rejser på vegne af DNV. Medarbejderen hæfter personligt for saldoen på kortet, og DNV betaler årsgebyret. Derudover er der mulighed for at få udstedt private kreditkort, hvor årsgebyret betales udelukkende af den ansatte. Ref. OP-C8- DK-13. Side 9 af

10 Efteruddannelse: DNV yder efter ansøgning tilskud til efteruddannelse/fritidsuddannelse efter retningsliner i OP-DK8-27. Vedr. forhandlingsemne 7. Pensions- og forsikringsordninger gælder: Gældende ordninger er beskrevet i DNV s Operating Procedures. Ordningerne er i sagens natur langsigtede og er ikke løbende genstand for forhandling i henhold til denne overenskomst. Hvis det på et tidspunkt, f.eks. af eksterne grunde, bliver nødvendigt at ændre pensions- og forsikringsordningerne, vil det være genstand for forhandling. I modsætning til andre aftaler, som er omfattet af denne overenskomst, vil en eventuel opsigelse af overenskomsten ikke berøre de til enhver tid gældende pensions- og forsikringsordninger. Pensionsbidraget udgør 12 % af basislønnen og betales af DNV. Der er ingen egenbetaling til pension. Pensionsbidraget indbetales for alle der er ansat under normale lokale betingelser fra ansættelsdatoen, men policen bliver først den ansattes ejendom efter 6 måneder eller efter endt prøvetid. For deltidsansatte udgør pensionsbidraget 12 % af basislønnen samt 12 % af tid udover det i kontrakten fastsatte timetal indtil 37 timer pr. uge. Der er mulighed for at den ansatte selv kan indbetale yderligere på den kollektive ordning efter nærmere aftale med pensionsselskab/pensionsmægler. Forsikringsordninger omfatter udover den lovpligtige arbejdsulykke forsikring en helbredsforsikring, en heltids ulykkesforsikring samt en forsikring for kritisk sygdom. Visse medarbejdere er dog ikke omfattet af forsikring for kritisk sygdom afhængig af eget valg i forbindelse med den generelle omlægning af pensions/forsikrings ordningerne (2007). For pensionsordninger henvises til OP-C8-DK-15 (inkl. forsikring for kritisk sygdom) og for forsikringsordninger OP-C8-DK-16. Samarbejde og information DNV og VEFF er enige om at arbejde for et godt samarbejde parterne i mellem. Parterne har således gensidigt ansvar for information om forhold, som har betydning for arbejdsforholdet og samarbejdet. Møder mellem parterne afholdes efter behov, og parterne kan hver frit tage initiativ til sådanne møder. Normalt afholdes et halvårsmøde i juni i tillæg til forhandlingerne i november/december. Country Chair, (i Danmark adm. direktør for DNV, Danmark A/S), og formanden for VEFF konsulterer løbende hinanden efter behov. Side 10 af

11 Lokale spørgsmål løses så vidt muligt mellem den lokale linieleder og den lokale VEFF repræsentant. Lov om høring af medarbejdere (VEFF varetager denne funktion) European Works Counsil (VEFF udpeger repræsentant for DK mellem de medarbejdervalgte VEFF repræsentanter) Overenskomstens ikrafttræden Nærværende overenskomst, som er en rammeaftale, træder i kraft, når parterne har undertegnet den. Aftalen skal dog være undertegnet d. 1. september for at have virkning for de forhandlinger, som skal finde sted samme år. Ophævelse Overenskomsten løber ubegrænset indtil den siges op af én af parterne. Opsigelse skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel til en 1. januar. Såfremt overenskomsten opsiges bortfalder denne ved udløbet af opsigelsesperioden. København d. København d. for Det Norske Veritas, Danmark A/S for Veritas Funktionærforening, DK Adm. direktør Henrik Bach Mette Bandholtz København d. for Det Norske Veritas Business Assurance, Danmark A/S Adm. direktør Lars Appel Denne overenskomst erstatter tidligere overenskomst af den 19. juni 2012 Side 11 af

KOLLEKTIV OVERENSKOMST MELLEM VERITAS' FUNKTIOI{,1ÐRFORENING, DK (VEFF) Koll ektiv ov er ens koms t

KOLLEKTIV OVERENSKOMST MELLEM VERITAS' FUNKTIOI{,1ÐRFORENING, DK (VEFF) Koll ektiv ov er ens koms t Koll ektiv ov er ens koms t KOLLEKTIV OVERENSKOMST MELLEM DET NORSKE VERITAS, DANMARKA/S DNV GL BUSII{ESS ASSURAI{CE DENMARKA/S (herefter benævnt DNV GL) OG VERITAS' FUNKTIOI{,1ÐRFORENING, DK (VEFF) Side

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension.

ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk. o Basisløn er løn uden pension, tillæg og bonus. Bruttoløn er basisløn og pension. ENERGINE I( Lokalaftale for Akademikere hos Energinet.dk 1. 1.1 område Denne lokalaftale gælder for de hos Energinet.dk ansatte medarbejdere med en akademisk uddannelse, som er eller kunne være blevet

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den...

... ... ... ... ... Ved tidsbegrænset ansættelse ophører ansættelsen uden yderligere varsel den... ANSÆTTELSESBEVIS Efter Loven om ansættelsesbeviser skal der foreligge en skriftlig ansættelsesaftale for medarbejderen. Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af nogen overenskomst. Funktionærloven, Barselsloven

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde

Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomst mellem Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds og FOA Fag og Arbejde Overenskomsten er gælden for de i Dansk Sygeplejeråd, Frederiksborg Amtskreds beskæftigede hus- og køkkenhjælpere,

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave

Hotel, restaurant. og turistområdet. overenskomst mellem Horesta og HK/Privat. Mini-udgave Hotel, restaurant og turistområdet overenskomst mellem Horesta og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1 OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. april 2001-29. februar 2004 2 Indholdsfortegnelse 1. Overenskomstens Område...

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Skabelon til et ansættelsesbevis

Skabelon til et ansættelsesbevis Skabelon til et ansættelsesbevis Dette er et kommenteret eksempel på et ansættelsesbevis. Du kan således godt få et ansættelsesbevis, der ikke nødvendigvis indeholder alle punkter, eller hvor indholdet

Læs mere

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat

landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat landsoverenskomsten for kontor og lager mellem DI overenskomst II og HK/Privat Mini-udgave Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye og gamle medlemmer

Læs mere

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL

DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for medarbejdere inden for HK/HANDEL s område For ansættelsesforholdet gælder overenskomsten mellem DANSKE SLAGTERMESTRE og HK HANDEL Undertegnede virksomhed Navn:

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S DANSK METALS MARITIME AFDELING DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG DANSK METALS MARITIME AFDELING 2012 2014 1 Nærværende aftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling er gældende for maskinmænd, maskinister,

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN.

OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. OVERENSKOMST MELLEM CODAN FORSIKRING A/S OG PERSONALEFORENINGEN I CODAN FOR TAKSATORER OG LIGN. De mellem FA og DFL indgåede overenskomster og aftaler er i den udstrækning, hvor de efter deres natur kan

Læs mere

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder:

KONTRAKT. Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: KONTRAKT Parterne Arbejdsgiver: CVRnr. Adresse: Ansætter hermed: som medarbejder Adresse: CPR-nr:. Telefon : Arbejdssted / steder: Ansættelsesforholdet indgås på følgende vilkår (alle paragraffer skal

Læs mere

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN

MÆGLINGSFORSLAG. fra FORLIGSMANDEN MÆGLINGSFORSLAG fra FORLIGSMANDEN 30. juni 2010 Mæglingsforslaget indebærer fornyelse af nedenstående overenskomster for perioden 1. juni 2010-31. maj 2012: 2007 Overenskomst mellem DR og AC-organisationerne

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området

OVERENSKOMST. mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S. for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området OVERENSKOMST mellem Forbundet af Offentligt Ansatte og Arriva Danmark A/S for driftsledere i Arriva Danmark A/S HT området 1. marts 2004-28. februar 2007 Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår

Læs mere

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet

Ansættelsesbrev. 1. Nedennævnte kristne friskole: ansætter hermed: Optjent anciennitet Ansættelsesbrev 1. Nedennævnte kristne friskole: skolens navn adresse ansætter hermed: den ansattes navn cpr. nr. Adresse Ansættelsesdato stillingsbetegnelse Optjent anciennitet Nærværende ansættelsesbrev

Læs mere

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse.

5. Opsigelse De i henhold til Funktionærlovens 2 nævnte varsler finder anvendelse. Ansættelseskontrakt for privatansatte - med bemærkninger 1. Mellem undertegnede Virksomhedens navn og adresse: Medarbejderens navn og adresse: indgås ansættelseskontrakt på følgende vilkår: 2. Arbejdsstedets

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL

Overenskomst. Chefer med personaleledelse i KL Overenskomst Chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2013 Overenskomst for chefer med personaleledelse i KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF 2013-1 - Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten

1.4.2008 31.3.2011. Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten 1.4.2008 31.3.2011 Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten Journalistoverenskomst for Atuagagdliutit/Grønlandsposten, 2008-2011 1. Overenskomstens område. Nærværende overenskomst omfatter

Læs mere

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8

Vejledning til. Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager. Side 1 af 8 Vejledning til Kontrakt om udførsel af freelancearbejde, hvor du er lønmodtager Side 1 af 8 Indledende bemærkninger: Denne kontrakt kan kun anvendes, hvis du udfører freelancearbejdet som led i et ansættelsesforhold.

Læs mere

ENERGINET. 7.3 Akademiker-klubbensbestyrelseharforhandlingsrettenforområdet, 2- Generelle lønforhold

ENERGINET. 7.3 Akademiker-klubbensbestyrelseharforhandlingsrettenforområdet, 2- Generelle lønforhold Lokalaftale for akademikere hos Energ ner dk r/5 ENERGINET Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 10 L0 22 44 info@ energinet.d k CVR-nr. 28 98 06 71 LOKALAFTALE FOR AKADEMIKERE HOS ENERGINET.DK

Læs mere

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011

AFTALE. Mellem. Silkeborg Forsyning A/S. koncernens ansatte indenfor akademikerområdet. 23. december 2011 AFTALE Mellem Silkeborg Forsyning A/S og koncernens ansatte indenfor akademikerområdet 23. december 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Gyldighedsområde 2 Løn 3 Pension 4 Arbejdstid 5 Ferie - fritid 6 Barsel og

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark

2005-2008. Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Politiforbundet i Danmark 1: Præambel Overenskomsten omfatter redaktionelt

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling

Overenskomst mellem Bjørnø Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime afdeling Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. Til brug for lønberegningen er medarbejderen pligtig at aflevere lønbilag så

Læs mere

Overenskomst. Studerende ansat i KL

Overenskomst. Studerende ansat i KL Overenskomst Studerende ansat i KL Mellem KL og DJØF pr. 1. april 2013 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Chauffører OverenskOmst

Chauffører OverenskOmst Chauffører OverenskOmst 2010 2012 gældende for kørselslederfunktioner i Arriva Skandinavien A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) Indgået mellem FOA og Arriva Skandinavien A/S 2010 2012 OVERENSKOMST mellem

Læs mere

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL

OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL OVERENSKOMST PR. 1. APRIL 2015 OVERENSKOMST CHEFER MED PERSONALELEDELSE I KL Mellem KL og DJØF/DM/IDA/PF pr. 1. april 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Område... 3 2. Grundløn... 3 3. Personlige

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Overenskomst 2005-2008

Overenskomst 2005-2008 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Dansk Sygeplejeråd 2005-2008 1. Ansættelse Nærværende overenskomst omfatter journalistiske medarbejdere, der ansættes i Dansk Sygeplejeråd (DSR) til udførelse

Læs mere

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat

industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Mini-udgave industriens funktionær overenskomst mellem Dansk Industri og CO-industri herunder HK/Privat Overenskomsten gælder fra 1. marts 2012 til 28. februar 2014 Kære medlem! For at hjælpe både nye

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen

Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen Overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Søfartens Ledere/Danske Lodser i Det Statslige Lodsvæsen 1. Overenskomstens omfatter lodser i det statslige lodsvæsen. Overenskomsten omfatter lodser

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde... 3 2. Arbejdstid... 4 3. Løn... 4 4. Grundløn... 4 5. Lønudbetaling...

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 2007-2010 Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for pedeller og rengøringsassistenter 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked.

Butiksoverenskomsten vil indgå som en del af det mæglingsforslag, som forligsmanden forventes at fremsætte på det private arbejdsmarked. Orientering Landsoverenskomsten for butik Indgåelse af aftale på butiksområdet Den 28. februar 2010 blev der mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Handel indgået aftale om fornyelse af butiksoverenskomsten

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat

Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Orientering nr. 12/2012 Løn og arbejdsforhold 17. april 2012 Overenskomstfornyelse 2012 Den Grafiske Overenskomst HK/Privat Gennemgang af de vigtigste ændringer i Den Grafiske Overenskomst med HK/Privat

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Forhandlingsprotokollat

Forhandlingsprotokollat MA- handlingsprotokollat Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale fornyelse af overenskst mellem DI Overenskst-II/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening v/di og 3F, Serviceforbundet/Danske

Læs mere

Privatansattes standardkontrakt

Privatansattes standardkontrakt Privatansattes standardkontrakt Mellem undertegnede (virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer) Herefter kaldet virksomheden Og medundertegnede Kommentarer Arbejdsgiverens navn, adresse og CVR-nummer skal

Læs mere

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST

SYGEPLEJE- OVERENSKOMST VERENSKOMST SYGEPLEJE- OVERENSKOMST LEDERE 2014 2017 Indgået mellem DI Overenskomst ll (SBA og DSV) og Dansk Sygeplejeråd DI nr. 794650 2014 2017 Sygeplejeoverenskomst 2014 2017 - Ledere Indgået mellem

Læs mere

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr.

2) Mindsteløn KAF: 110,50 kr. for alle 3F: Faglærte gastronomer 125,23 kr., ufaglærte gast.114,42 kr., tjenere 139,66 kr. og medhjælpere 112,39 kr. Sammenligning på hotel- og restaurationsområdet mellem de to overenskomster pr. 1 marts 2012: KAF-KRIFA og Horesta-3F (juni 2012) De 46 punkter er gennemgået med Kristelig Arbejdsgiverforening (KAF) og

Læs mere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere

Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere Overenskomst mellem Foreningen af Kristne Friskoler/Skoleforeningen og Kristelig Fagforening gældende for skolesekretærer og forretningsførere 200-2010 Kapitel 1: Overenskomsten... 1 Oprettelse af overenskomst...

Læs mere

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008

Overenskomst. for studerende. ansat i KL. Pr. 1. april 2008 Indholdsfortegnelse Overenskomst for studerende ansat i KL Pr. 1. april 2008-1 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde...3 2. Arbejdstid...4 3. Løn...4 4. Grundløn...4 5. Lønudbetaling...4

Læs mere

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling.

Overenskomst mellem Bjørn-Færgen a.m.b.a. og Dansk Metal Maritime Afdeling. Nærværende overenskomst er omfattet af den til enhver gældende Sømandslov og omfatter al sejlads med færgeselskabets skibe. For fastansatte gælder funktionærlovens bestemmelser. Til brug for lønberegningen

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for fysioterapeut funktionær på fast løn ved en arbejdstid på mere end 8 timer pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters arbejdsgiverrådgivning

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet.

Der tages forbehold for DA's godkendelse af forhandlingsresultatet. Nedennævnte parter har i forligsinstitutionens regi indgået aftale om fornyelse af Vikaroverenskomst mellem DI Overenskomst II og 3F Fagligt Fælles Forbund for en 2-årig periode. Aftalen indgår i et samlet

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere

Budoverenskomst For flyvere - afløsere Budoverenskomst For flyvere - afløsere Mellem Vognmand A-One multiservice Aps. Langehusvej 14. 1.tv. 2700 Brønshøj. Cvr-nr.: Og 3F Nordsjælland Syd Gydevang 12 3450 Allerød. 1. Overenskomstens område.

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv 2007-2009 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Chili foto&arkiv Følgende overenskomst er indgået mellem Chili foto & arkiv og Dansk Journalistforbund. Overenskomsten dækker de i Chili foto &

Læs mere

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer)

DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017. mellem REDERIFORENINGEN AF 2010. DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) DIS-OVERENSKOMST (BUGSERBÅDE) 2014-2017 mellem REDERIFORENINGEN AF 2010 og DANSK METALS MARITIME AFDELING (Dæk og Maskine) (maskinofficerer) For skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F

Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Orientering nr. 13/2017 Løn og arbejdsforhold 26. april 2017 Overenskomstfornyelsen 2017 Fællesoverenskomsten for provinsen 3F Mæglingsforslaget er nu vedtaget, og ændringerne i overenskomsten kan nu iværksættes.

Læs mere

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere.

OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010. mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. OVERENSKOMST 1.4.2009 31.3.2010 mellem SAHVA A/S og Danske Bandagister Fraktion af Lønmodtagere. 1 Overenskomstens dækningsområde Overenskomsten omfatter bandagistkandidater, autoriserede- bandagister

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne

Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Aftale om løn, arbejdsvilkår m.v. for undervisere ved Medieskolerne Forhandlingsprotokollat Mellem underviserne, repræsenteret ved Medarbejderforeningen for medlemmer af Dansk Journalistforbund ansat på

Læs mere

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område?

Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte. Oktober 2011. Hvad gælder på det private område? Kort om løn- og ansættelsesforhold for privatansatte Oktober 2011 Hvad gælder på det private område? Indhold Forord Generelt om det private 3 arbejdsmarked Overenskomst Individuel kontrakt Lønvilkår 4

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr.

Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. Vejledning til ansættelseskontrakt for provisionslønnet fysioterapeut funktionær ved en arbejdstid på 8 timer eller derover pr. uge i gennemsnit Denne vejledning er udarbejdet af Danske Fysioterapeuters

Læs mere

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007

Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 Overenskomst mellem Partner Care og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 2004 2007 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne

3.4.18. Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 3.4.18 1991 Cirkulære om Overenskomst for lærere ved ergoterapeut- og fysioterapeutskolerne 2 Indhold Side Overenskomstens område... 3 Ansættelse... 3 Løn... 3 Lønanciennitet... 4 Pension... 4 Lønberegning,

Læs mere

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC)

DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) OVERENSKOMST for Lærervikarer 2014 2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER OG LÆRERNES CENTRALORGANISATION (LC) Indhold 1 Overenskomstens område 4 2 Arbejdstid 5 3 Løn 5 4 Specialundervisning og vidtgående

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012

Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 Overenskomst mellem Dansk Journalistforbund og Mediehus Århus for 2010 2012 1. Overenskomstens dækningsområde Stk. 1. Overenskomsten finder anvendelse på fastansatte medarbejdere ved Mediehus Århus, der

Læs mere

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E

Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Arbejdstid - Lokalaftale nr. 4.E Hanne Møller Lillelund 9. oktober 2013 Lokalaftale nr. 4.E Redigeret 2013 Visse arbejdsvilkår m.m. for ekspeditionspersonale ansat ved Servicetelefonen, Kystradioen Tele

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer

Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer Overenskomst mellem Corell Coaching og Dansk Socialrådgiverforening om løn og ansættelsesvilkår for socialrådgivervikarer 1 Overenskomstens område Stk. 1 Denne overenskomst omfatter uddannede socialrådgivere

Læs mere

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd

Sygeplejeoverenskomst 2010 2012. - Ledere. Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd Sygeplejeoverenskomst 2010 2012 - Ledere Indgået mellem DI Overenskomst II (SBA) og Dansk Sygeplejeråd 794650 1 Indhold 1. Overenskomstens område 4 2. Grundløn 4 3. Funktions- og kvalifikationsløn 5 4.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr.

OVERENSKOMST. mellem FOA. Arriva Danmark A/S. for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) DI nr. OVERENSKOMST mellem FOA og Arriva Danmark A/S for kørselslederfunktioner i Arriva Danmark A/S Aalborg Kommune (Aalborg Bybusser) 1.marts 2012-28.februar 2014 DI nr. 794557 1 2 Indhold 1. Overenskomstens

Læs mere

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse]

[indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) [indsæt navn] [indsæt adresse] Mellem undertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer]

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016

Overenskomst. mellem. Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service. AC-organisationerne 2014-2016 Overenskomst mellem Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Fonden Frie Børnehaver Børn og Service og AC-organisationerne 2014-2016 1 1 Dækningsområde Stk.1. Overenskomsten omfatter akademikere,

Læs mere

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1.

DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST. mellem. Nordic Offshore A/S. Dansk Metals Maritime Afdeling. Gældende fra 1. DANSK INTERNATIONALT SKIBSREGISTER SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S og Dansk Metals Maritime Afdeling Gældende fra 1. april 2012 SÆROVERENSKOMST mellem Nordic Offshore A/S Maritimt vikar- og

Læs mere

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*.

ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. ANSÆTTELSESBEVIS Ansættelsesforholdet er ikke omfattet af kollektive overenskomster*. *Skolen er forpligtet til at følge organisationsaftalen for skoleleder, lærere og børnehaveklasseledere. Skolen kan

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART

OVERENSKOMST MELLEM. NCC Roads A/S METAL SØFART DAS OVERENSKOMST MELLEM NCC Roads A/S OG METAL SØFART 2008 2010 1 Nærværende særaftale mellem rederiet NCC Roads A/S og Metal Søfart er gældende for maskinmænd og skibsassistenter påmønstret i skibe ejet

Læs mere

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer

LANDSOVERENSKOMST. Lærervikarer 2010 2012 LANDSOVERENSKOMST Lærervikarer O V E R E N S K O M S T mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og Lærernes Centralorganisation (LC) for lærervikarer 2010 2012 INDHOLD 1 Overenskomstens område... 3

Læs mere