Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi 2013 2016"

Transkript

1 Tønder Kommunes Borgerserviceog Kanalstrategi Indgår som et særligt indsatsområder i Tønder Kommunes Strategiplan

2 Indhold Borgerservicestrategien Vision... 4 Formål... 4 Organisering af borgerservice... 5 Forankring... 6 Kompetenceudvikling / uddannelse... 6 Kommunikation... 7 Udmøntning af borgerservice- og kanalstrategien... 7 Kanalstrategien Formål... 8 Omkostningseffektive kanaler... 8 Åbningstider Henvendelsesmønstre og kanaler Målsætninger succeskriterier handlinger Bilag Bilag 1 - Rammer for borgerservice- og kanalstrategien Bilag 2 - Handlekort Bilag 3 Henvendelser i borgerservice og ydelseskontor Bilag 4 Bølgeplan for overgang til obligatorisk digital selvbetjening

3 Tønder Kommunes Borgerservice- og Kanalstrategi Borgerservice- og kanalstrategien er en ramme for, hvordan vi tilrettelægger vores kommunikation med borgere og virksomheder på en effektiv og hensigtsmæssig måde, hvor der er fokus på god borgerbetjening, som tager udgangspunkt i borgeres situation og virksomheders behov. Tønder Kommunes Borgerservicestrategi skal understøtte en udvikling, hvor kommunerne går fra at have centralt organiseret borgerservice til en struktur, hvor der tages udgangspunkt i den helhedsorienterede borgerbetjening uanset, hvor en given opgave rent organisatorisk er placeret. Tønder Kommunes Kanalstrategi skal understøtte en udvikling, hvor kommunen, på alle områder i organisationen, kanaliserer borgerens henvendelser hen på den kanal, som i den enkelte situation er mest effektiv for såvel borger som kommunen. Borgerservicestrategien Den fælleskommunale Borgerservicestrategi KL har udarbejdet Kommunernes strategi for borgerbetjening fra central borgerservice til helhedsbetjening, hvis hovedessenser sammenfattes i nedenstående figur: Kilde: KL (2012) 3

4 Tønder Kommunes Vision for borgerbetjening Med udgangspunkt i den fælleskommunale borgerservicestrategi opstilles følgende vision: Tønder Kommune er Borgernes hovedindgang til den offentlige sektor. Vi vil prioritere digitale løsninger, hvor borgeren kan betjene sig selv, og vi vil aktivt guide og vejlede borgerne over på disse løsninger. Vi vil betjene og vejlede borgerne ud fra en helhedsorienteret tilgang Vi møder borgerne med respekt Som medarbejder i Tønder Kommune tager vi hånd om borgerens situation Vi sørger for at borgeren henvises til rette medarbejder / funktion inden for kommunens kompetenceområder og til relevante eksterne myndigheder Vi yder vejledning og foretager sagsbehandling hurtigt, effektivt og med høj grad af kvalitet i opgaveløsningen Vi tilbyder borgerbetjening i centerbyerne Formål Formålet med denne strategi er, - At fremme en udvikling, hvor kommunen går fra at have en central organiseret borgerservice til en struktur, hvor der tages udgangspunkt i den helhedsorienterede borgerbetjening uanset, hvor en given opgave rent organisatorisk er placeret. Det betyder at vi skal tænke på tværs af sektorer og forvaltninger for derved at opnå en betjening, der matcher borgerens situation og forståelse af service. Den kommunale service vil i borgerens øjne derved komme til at fremstå personlig, gennemskuelig og let at gå til både digitalt og i det personlige møde. Det betyder, at Borgerservice ikke kun er et sted men også et begreb. - At fremme en udvikling, hvor - relevante - medarbejdere klædes på til at kunne fungere som borgerguide og derved sikre, at opgaven løses så tæt på borgeren som muligt. Det betyder, at borgeren kan møde borgerbetjening, hvor det giver mening. - At kommunen tager ansvar for, at borgeren på den mest effektive kanal får en professionel service. Det betyder, at borgere, der er i stand til at benytte de digitale og effektive kanaler, skal motiveres til at benytte disse og samtidig have en positiv serviceoplevelse. Der vil fortsat være høj fokus på personlig betjening af borgere, som ikke er i stand til at betjene sig selv. 4

5 Som pejlemærker for målene anvendes fire principper: Helhedsorienteret Borgerbetjening Digital service Vi tager ansvar for, at borgerne oplever en effektiv digital service, der tager udgangspunkt i deres situation Proaktiv service Vi er på forkant og betjener borgerne når og hvor det er relevant Personlig service Vi sikrer en personaliseret service til enhver borger med fokus på den enkeltes situation Helhedsorienteret Borgerbetjening Med kommunen som borgerens hovedindgang til det offentlige, skal kommunen kunne levere en service, som omfatter borgerens samlede situation, og sikrer at borgeren ikke behøver at gå flere steder hen for at få løst problemet. I situationer, hvor medarbejderen ikke kan hjælpe borgeren er det medarbejderens opgave at henvise borgeren til rette vedkommende eller rette myndighed. Digital service Borgere, der kan betjene sig selv, skal betjene sig selv. Alle medarbejdere har til opgave at motivere borgerne til at bruge selvbetjening, når det både letter borgeren og kommunens hverdag. I nogle tilfælde er selvbetjening dog ikke den mest hensigtsmæssige kanal, da problemstillingen kan være så kompleks, at en personlig samtale giver den hurtigste og mest effektive service. Prioriteringen af den rette kanal skal være tydelig for både medarbejdere og borgere. Vi skal aktivt arbejde for at flytte borgerne til de digitale kanaler i alle de situationer, hvor det er hensigtsmæssigt. Proaktiv service Den proaktive service betyder, at borgerne aktivt gøres opmærksom på deres rettigheder og muligheder i deres specifikke situation. Dette primært for at indrette den kommunale borgerbetjening således, at den fremstår både omkostningseffektiv og serviceorienteret. Det er god service for borgeren at få klaret det hele med det samme og det er samtidig billigere for kommunen, hvis borgeren ikke skal betjenes flere gange på forskellig tid og sted. Borgeren skal således gøres bekendt med relevante rettigheder og pligter ud fra den livssituation, som borgeren er i. Personlig service Borgeren kan forvente en helhedsorienteret service, der er tilpasset den enkeltes situation. Det betyder, at der er fokus på borgerens samlede situation, herunder fysisk formåen, digitale færdigheder og mobilitet Organisering af borgerservice Organisering af borgerservice og borgerbetjening, herunder kompetenceudvikling af personale, skal løbende tilpasses opgavesammensætningen og de digitale muligheder. Efterhånden som der kommer flere obligatoriske selvbetjeningsløsninger vil flere medarbejderes funktion ændre sig til generalist, hvor de tidligere har været specialist inden for deres serviceområde på borgerserviceområdet. I forhold til håndtering af komplekse og tværgående sager vil der stadig være behov for medarbejdere med specialistfunktion. Det afgørende er, at borgeren ved første henvendelse til Tønder Kommune blive rådgivet og vejledt så pågældende selv kan løse opgaven, eller at pågældende visiteres til rette medarbejder i kommunen. 5

6 Hvor yder vi borgerservice: Tønder Rådhus: Borgerservice på Tønder Rådhus er den primære indgang til borgerservice og borgerbetjening i Tønder Kommune. Borgerservice er her opdelt i 4 niveauer: Borgerguiden Rådgiver og vejleder borgerne i brugen af digitale løsninger samt vejleder i opgaver placeret hos andre myndigheder f.eks. Udbetaling Danmark Ekspedition ved skranken Personlig betjening ved skranken pas, kørekort, diverse ydelser og på sigt enkle ekspeditionsopgaver fra alle forvaltningsområder Sagsbehandlere Sagsbehandling af ansøgninger om sociale ydelser Forløbskoordinatorer Socialrådgivere / socialformidlere til håndtering af komplekse, tværgående sociale sager Borgerservice i de tidligere kommunebyer: Borgerservice i de tidligere kommunebyer vil på sigt svare til borgerguide-funktionen på Tønder Rådhus. Dvs. borgerne får råd og vejledning i brugen af de digitale løsninger samt vejledning i forhold til opgaver hos andre myndigheder. Borgeren kan aflevere ansøgninger, som vil blive sagsbehandlet i borgerservice i Tønder, hvorefter afgørelse meddeles skriftligt til borgeren. På kort sigt er det planen at borgerservice i centerbyerne varetages af bibliotekerne. På længere sigt kan større kommunale institutioner også komme i betragtning. Borgerservice i kommunens institutioner: På længere sigt vil borgerguide-funktionen også forefindes i de kommunale institutioner - daginstitutioner - skoler plejecentre m.fl. Funktionen vil være begrænset til de ydelser der er knyttet til institutionens fagområde. Dog skal borgerguiden på institutionen have kendskab til kommunens øvrige forretningsområder således at borgeren kan henvises til rette vedkommende. Forankring: Det organisatoriske ansvar for borgerservice og borgerbetjening er forankret i centralforvaltningen under Borgerservice, idet der indgås driftsaftale med biblioteksvæsenet. Det er Borgerservices ansvar løbende at tilpasse opgavesammensætning og arbejdsgange inden for borgerservice og borgerbetjening i hele Tønder Kommune i et tæt samarbejde med de øvrige fagchefområder. Væsentlige ændringer i opgavesammensætning og serviceniveau forelægges til godkendelse i Direktionen. Kompetenceudvikling / uddannelse De nye digitale selvbetjeningsløsninger, herunder Tønder Kommunes nye borgerservicekoncept stiller nye og anderledes krav til personalet, der skal agere, betjene og vejlede borgeren på en ny måde det være sig som borgerguide og medarbejder i borgerservice eller som borgerguide i de decentrale institutioner. Tilsvarende krav stilles også til borgerne i de situationer, hvor de kan betjene sig selv. Kompetenceudvikling tager afsæt i 2 spor - dels i udvikling af personalet i Borgerservice både centralt og decentralt samt uddannelse/information af borgerne. 6

7 Spor 1: Indsatsen i forhold til personalet bygger på følgende elementer: Styrke kulturen og samarbejdet i ny Borgerservice Implementere værdigrundlag version 2.0 Gå fra specialist til generalist Videreudvikle Borgerservice til at betjene kommunens borgere ud fra deres situation Styrke faglighed og kompetencer Kompetenceudvikling for personale i Borgerservice er tænkt således: Forankring af Borgerservice og Kanalstrategien, dernæst implementering af værdigrundlag 2.0 Procesoptimering af arbejdsgange og systematisering af henholdsvis værdigrundlag samt Borgerservice- og Kanalstrategi. Uddannelse af biblioteksmedarbejderne i borgerguidefunktionen. Spor 2: Indsatsen i forhold til borgerne bygger på følgende elementer: Informere og uddanne borgerne i at betjene sig selv i de digitale selvbetjeningsløsninger, dette vil bl.a. foregå ved at oprette borgerhold som undervises i de lokale datastuer Uddannelse af frivillige borgere til digitale ambassadører Dialog med borgerne for at sikre inddragelse og kunne kvalitetssikre det ny koncept det vil bla. foregå i gennem borgerpaneler. Kommunikation Der vil løbende blive kommunikeret internt i organisationen og eksternt til borgerne om nye eller ændrede tiltag i Borgerservice, herunder nye digitale løsninger eller nye effektive kanaler, som vi gerne vil have borgeren til at benytte. Udmøntning af Borgerservice- og Kanalstrategien Udmøntning af Borgerservice- og Kanalstrategien er en proces, der kommer til at køre over flere år. En proces, hvor der løbende skal foretages prioritering og omlægning af opgaver, kanaler og fastsættes nye servicemål. Udmøntninger vil ske ved udarbejdelse af handlekort, hvor den konkrete ændring beskrives med formål, interessenter, effekt m.m. I 2013 forventes følgende opgaver beskrevet og behandlet via handlekort: Anskaffelse og implementering af de obligatoriske selvbetjeningsløsninger der træder i kraft den 1. december Samarbejde med bibliotekerne om borgerbetjening / borgerguide-funktion på de kommunale biblioteker. Borgerbetjening af borgere i eget hjem og på plejehjem som ikke er mobile Evaluering og tilpasning af kommunens telefonpolitik Rammer for tværgående visitationsudvalg 7

8 Kanalstrategien Kanalstrategien er en ramme for, hvordan vi tilrettelægger vores kommunikation med borgere og virksomheder på en effektiv og hensigtsmæssig måde med fokus på god borgerbetjening, der tager udgangspunkt i borgeres og virksomheders situation. I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2013 er der aftalt en ambitiøs målsætning for digital kommunikation. Frem mod 2015 bliver udvalgte kommunale områder gjort digitale i de såkaldte selvbetjenings-bølger, hvor borgere, der kan betjene sig selv, skal anvende de digitale løsninger Til at understøtte de digitale løsninger bliver det obligatorisk for alle virksomheder, at de i løbet af 2013 skal have en digital postkasse. Tilsvarende bliver det obligatorisk for den enkelte borger at have en digital postkasse pr. 1. november Herefter kan kommunikation med borgere og virksomheder foregå digitalt. - Det er derfor afgørende, at der fastsættes overordnede rammer for, hvor langt kommunen vil gå for at flytte borgerbetjeningen til de digitale kanaler, og for hvornår kommunen vil lukke for adgang til kanaler med personlig henvendelse. Formål Kanalstrategien har til formål at skabe en forbedret men også mere effektiv borgerservice ved: At øge og udbrede muligheder for digitale løsninger og selvbetjeningsmuligheder At guide borgerne i at anvende de selvbetjeningsløsninger, kommunen tilbyder, herunder særligt de obligatoriske selvbetjeningsløsninger At sikre incitamenter til brug af mindre omkostningstunge henvendelseskanaler At informere borgere, foreninger og andre interessenter om mulighederne for at betjene sig selv - eksempelvis via ældrerådet, ældresagen, datastuer for ældre, handelsskoler, gymnasier m.fl. At der fortsat ydes effektiv borgerservice af høj kvalitet til alle borgere i Tønder Kommune Omkostningseffektive kanaler Kommunernes Landsforening har i november måned 2012 udsendt opdaterede kanalpriser. De opdaterede priser er opdelt i transaktionshenvendelser dvs. hvor der træffes en afgørelse og i informationshenvendelser dvs. hvor der alene er givet vejledning. De nye kanalpriser indgår i de business case s som danner grundlag for beregning af effekt ved overgang til obligatorisk digital selvbetjening, som kommunerne og regeringen er blevet enige om i økonomiaftalen. 8

9 Kanalpriser udsendt af Kommunernes Landsforening Kilde: KL s hjemmeside. Kilde: KL s hjemmeside. 9

10 Åbningstider Tønder Kommunes generelle åbningstider er p.t. følgende: Mandag tirsdag kl Onsdag Lukket, dog åbent i Jobcenter Tønder kl Torsdag kl Fredag kl Telefontid: Mandag onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Selvbetjening og informationssøgning: Mandag søndag kl På visse serviceområder er der aftalt andre åbnings- og telefontræffetider. Henvendelsesmønstre og kanaler I dag udgør personlig og telefonisk henvendelse mere end 50 % af alle henvendelser i borgerservice og ydelseskontor. For mange er borgere er det stadig traditionsbestemt og bekvemt, at man møder personligt op eller ringer til kommunen i stedet for at benytte de digitale kanaler. Fremadrettet skal borgerne guides over på de digitale og billige kanaler som er tilgængelig hele døgnet. Slutmålet frem mod 2015 er, at den telefoniske åbningstid primært har til formål, at guide borgere i at betjene sig selv via de tilbudte selvbetjeningsløsninger og hjælpe dem med at finde relevant information på nettet. at den fysiske åbningstid primært har til formål at guide og vejlede borgere, der ikke kan betjene sig selv via internettet eller via medbetjening pr. telefon. at der tages særligt hensyn til borgere, som ikke formår at betjene sig selv, og som ikke er i stand til at møde personligt i Borgerservice For at nå slutmålet etableres en borgerguide-funktion, som har til opgave at guide borgere og virksomheder i at betjene sig selv på nettet. Borgerguide-funktionen, som i første omgang er centreret omkring borgerservice, består af et team af medarbejdere, som har gennemført uddannelsen som digitale ambassadører. Disse medarbejdere er uddannet i at guide borgerne i brugen af selvbetjeningsløsninger og i at fremfinde relevante oplysninger på hjemmesiden såvel ved telefonisk henvendelse som ved personlig fremmøde i Borgerservice. I de enkelte borgerservicecentre er der pc er til rådighed for borgerne, hvor de kan betjene sig selv. På sigt er det målet, at borgerguide-funktionen udbredes til relevante medarbejdere på øvrige serviceområder således, at borgere kan blive vejledt i at betjene sig selv eller finde relevante oplysninger på nettet. For at sikre den mest effektive anvendelse af digitale kanaler er det vigtigt, at der er adgang til efter behov at ændre såvel den fysiske som telefoniske åbningstid. Dette ikke kun i nedadgående retning - eksempelvis kan den telefoniske åbningstid udvides fra kl , hvor borgerne telefonisk kan kontakte borgerguiden for at få hjælp. 10

11 Målsætninger succeskriterier handlinger Målsætninger: At kommunens hjemmeside altid er opdateret, let tilgængelig og skrevet i et sprog der er målrettet borgere og virksomheder fagudtryk skal undgås At vi tilbyder brugervenlige selvbetjeningsløsninger, som giver nytteværdi for borgerne dvs. der er fokus på kvalitet og enkelthed i de tilbudte løsninger At borgerne oplyses om digitale tilbud på rette tid og sted At der løbende gennemføres informationskampagner om borgernes muligheder for at betjene sig selv i dagspressen, på kommunens hjemmeside, i breve til borgerne, i mails m.m. At vi tilbyder undervisning/information om kommunens hjemmeside og de digitale løsninger til skoler, foreninger, handelsskoler, gymnasier, datastuer for ældre m.fl. At der løbende tilbydes uddannelse i borgerguide-funktionen til relevante medarbejdere At der er fokus på digitale kompetencer blandt ledere og medarbejdere med henblik på forståelse for og sammenhæng til de digitale løsninger, der tilbydes borgerne At der løbende udarbejdes statistikker over brugen af selvbetjeningsløsninger, søgninger på hjemmesiden og antal henvendelser hos borgerguiderne At telefonpolitikken tilpasses til kanalstrategien At der gennemføres brugerundersøgelser / dialogmøder med borgere og virksomheder om deres opfattelse af borgerbetjening via nettet, herunder forslag til forbedringer Succeskriterier: Personlige eller telefoniske henvendelser i borgerservice og ydelseskontor på registrerede informations-henvendelser i 2012 er nedsat med 25% til under henvendelser ved tælling i efteråret 2013 Anvendelsen af kommunale selvbetjeningsløsninger, som ikke er omfattet af obligatoriske selvbetjeningsløsninger, er steget med 10 % ved næste Komhen-tælling. Den procentvise andel af borgere, der har aktiveret deres NEM-ID til offentlige, er steget fra 40% til 50% ved næste Komhen-tælling i efteråret 2013 Borgere, der har valgt at modtage breve fra det offentlige i den digitale postkasse, er øget med 20% ved Komhen-tælling i efteråret Handlinger: At handlekort for prioritering af indsatser til udmøntning af Borgerservice- og Kanalstrategien behandles i Direktionen én gang årligt. At det enkelte fagområde vurderer kanalstrategiens rammer og udmøntning heraf inden for eget område, hvor der tages hensyn til målgrupper, områdets volumen og kompleksitet. Målet er at flytte henvendelser fra de dyre til de billige henvendelseskanaler At vi anskaffer og implementerer de selvbetjeningsløsninger, der er aftalt i bølgeplanen mellem KL og Digitaliseringsstyrelsen (se vedlagte bilag) At vi tilpasser vore IT-systemer til at kunne sende og modtage dokumenter digitalt via Digital Post At vi etablerer NemSMS, hvor det giver mening At de tilbudte digitale løsninger anvender Nem-ID At relevante og brugervenlige borger- og virksomhedsblanketter er tilgængelige på kommunens hjemmeside og de fællesoffentlige portaler med Nem-ID 11

12 Bilag Bilag 1 - Rammer for borgerservice- og kanalstrategien Lov om kommunal borgerservice Den Fællesoffentlige og den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi Økonomiaftalen for 2013 mellem Regering og Kommunernes Landsforening Den Fælleskommunal borgerbetjeningsstrategi Fra central borgerservice til helhedsbetjening udarbejdet af KL s bestyrelse Tønder Kommunes Strategiplan for , hvor borgerservice og borgerbetjening indgår som et prioriteret tværgående strategisk emne. Tønder Kommunes Digitaliseringsstrategi for

13 Bilag 2 - Handlekort Eksempel på handlekort Indsatsområde: Respekt i mødet med borgeren Handlingsbeskrivelse: Borgerservice til borgere i eget hjem og på plejecentre Beskrivelse af handlingen: Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke klare retningslinjer og procedurer for, hvem der tager sig af borgernes økonomiske anliggender, når de ikke selv kan eller ikke har pårørende, der kan. Dette betyder, at der er for meget usikkerhed i opgaveløsningen, og det opleves af personalet som manglende respekt for borgerne. I Lov om social service er hensigten med råd og vejledning til borgere at forebygge, at der opstår sociale problemer og at styrke den enkelte borgers muligheder for at overkomme opståede problemer. Der er derfor behov for at: 1. Klarlægge problemstillingen 2. Fastlægge opgavefordeling 3. Udarbejde klare retningslinjer og procedurer for opgaveløsningen. Dette skal sikre, at både borgere og personale føler sikkerhed omkring opgaveløsningen, og at der fremover er klare aftaler mellem de instanser, der er involveret i opgaveløsningen. Ligeledes skal retningslinjerne for opgaveløsningen være med til at sikre, at der ikke opstår et dårligt forhold mellem plejepersonalet og borgeren, fordi plejepersonalet hjælper med borgernes økonomiske anliggender. Rådgivningsopgaverne for denne borgergruppe er i langt de fleste tilfælde nødt til at foregå i eget hjem eller på plejecentre. I 2013 gennemføres et projekt i samarbejde med Borgerservice. Projektet skal give svar på ovenstående punkter (1-3) Beskrivelse af mål: Med udgangen af 2013 er der fundet en løsning på, hvordan vi i Tønder Kommune takler udfordringen med ældre og handicappede borgere, der enten ikke selv er i stand til eller har pårørende, der kan hjælpe med at hæve penge eller kontakte kommunen personligt eller digitalt. Implementering: Projektets løsningsmuligheder implementeres senest i løbet af Økonomi/juridiske aspekter: Økonomiske og juridiske aspekter afdækkes i forbindelse med projektet. Samarbejdsflader/aktører: Borgerservice, evt. pengeinstitutter. Beskrivelse af evalueringsmetode: Handlingen evalueres på følgende parametre: Er projektet gennemført Er der fundet en løsning på problemet (se målet). 13

14 Bilag 3 Henvendelser i borgerservice og ydelseskontor Henvendelser i borgerservice og ydelseskontoret opgjort p.b.a. tællinger i uge i 2012 Total antal henvendelser samt fordeling på transaktionshenvendelser og informationshenvendelser.. Beregning er baseret på registreringer i TraceTool fra KOMHEN i tre tælleruger 43, 44 og , og ekstrapoleret til årsbasis. Total antal henvendelser i borgerservice-centrene Total antal henvendelser på borgerservicecentre fordelt på henvendelseskanal samt transaktions- og informationshenvendelser. Beregning er baseret på registreringer i TraceTool fra KOM- HEN i tre tælleruger 43, 44 og , og ekstrapoleret til årsbasis. 14

15 Total antal henvendelser samt fordeling på transaktionshenvendelser og informationshenvendelser i Ydelsesafdelingen. Beregning er baseret på registreringer i TraceTool fra KOMHEN i tre tælleruger 43, 44 og , og ekstrapoleret til årsbasis. Total antal henvendelser i Ydelsesafdeling og Borgerservice Total antal henvendelser, transaktionshenvendelser og informationshenvendelser fordelt på borgerservice og ydelsesafdelingen. Beregning er baseret på registreringer i TraceTool fra KOMHEN i tre tælleruger 43, 44 og , og ekstrapoleret til årsbasis. 15

16 Bilag 4 Bølgeplan for overgang til obligatorisk digital selvbetjening 16

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018

Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Hillerød Kommunes Kanalstrategi 2014-2018 Forord Hillerød Kommunes Kanal- og Servicestrategi er en samlet strategi for kommunikation mellem kommune og borgere, virksomheder og foreninger. Service over

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4

Indhold... 1. 1 Indledning... 2. 2 Formål med kanalstrategien... 2. 2.1 Vision... 3. 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 Kanal st r at egi Vest hi mmer l andskommune2014-2015 Indhold Indhold... 1 1 Indledning... 2 2 Formål med kanalstrategien... 2 2.1 Vision... 3 3 Hvordan henvender borgerne sig i dag?... 4 3.1 Henvendelsestyper...

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015

Kanalstrategi. Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Kanalstrategi Ikast-Brande Kommune 2013-2015 Godkendt i byrådet den 16.09.2013 Indhold Forord og formål... 3 Hvad er en kanalstrategi?... 3 Hvordan skal vi arbejde med en kanalstrategi i Ikast-Brande Kommune?...

Læs mere

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi

Furesø Kommune. Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi Furesø Kommune Omstilling med omtanke Service- og kanalstrategi 2014-2017 1. INDLEDNING God service og effektivitet skal forenes. Det er hovedmålet for Furesø Kommunes administrative borgerbetjening jf.

Læs mere

Kanalstrategi for Ballerup Kommune

Kanalstrategi for Ballerup Kommune BORGERSERVICE Dato: 26. november 2012 Tlf. dir.: 4477 2875 E-mail: hkb@balk.dk Kontakt: Hanne K. Bahnsen Sagsnr.: 2012-13478 Dok. nr.: 2012-206147 Kanalstrategi for Ballerup Kommune Strategi for effektiv

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2013-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2013-2017 Aarhus Kommune November 2013 Indhold Formål...3 Visionen...3 Tværgående mål...3 A. Digitalisering... 3 B. Organisering... 4 C. Dokumentation og ledelsesinformation...

Læs mere

Kanalstrategi

Kanalstrategi Kanalstrategi 2016-2018 Hjørring Kommune 1 Kanalstrategi 2016-2018 Formål Kanalstrategien skal hjælpe os til at udnytte vores ressourcer bedre og bevare borgernes oplevelse af kvalitet, når de bliver betjent

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1

Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012. Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune

Indholdsfortegnelse. Service- og kanalstrategi for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Definition og afgrænsning 3 3. Borgere og virksomheders brug af kommunikationskanaler 4 4. Hvad er strategien, og hvad betyder det for borgere og virksomheder? 5

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.3: Kanalstrategi, dokumentation og kompetenceudvikling KL, September 2011 Baggrund Kommunerne står midt i en stor opgave med at flytte kommunikationen

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015

Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 Kanal Strategien Herning Kommune 2013-2015 INDHOLD FORORD 3 BAGGRUND 4 OVERORDNEDE MÅL 5 TVÆRGÅENDE INDSATSER OG DELMÅL 6 SERVICEUNDERSTØTTELSE 8 KANALER 9 PRINCIPPER 10 IMPLEMENTERING 11 FORORD Herning

Læs mere

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen

Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014. Layout ITK Design, Jan Thomassen KANALSTRATEGI 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 1 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune 2014 Layout ITK Design, Jan Thomassen Tryk og oplag LaserTryk.dk A/S 1.000

Læs mere

Digitaliserings- og Kanalstrategi

Digitaliserings- og Kanalstrategi Direktionssekretariatet Digitaliserings- og Kanalstrategi Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1 ROLLER OG OPGAVEFORDELING... 2 1.2 DIGITAL POST OG OBLIGATORISK SELVBETJENING...

Læs mere

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune

Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 Kanalstrategi for Aarhus Kommune 2010-2012 1 Indhold Forord... 3 Vision... 4 Principper... 5 Tværgående mål.... 6 Kanaler... 8 Effektivisering... 10 Implementering...

Læs mere

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012

Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 IKT-afdelingen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf.: 65 15 xx xx Fax: 65 15 15 25 xxx@kerteminde.dk www.kerteminde.dk Notat til Kanalstrategi for Kerteminde Kommune 23. oktober 2012 Kerteminde Kommunes

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

STRATEGIENS SAMMENHÆNG

STRATEGIENS SAMMENHÆNG Godkendt af kommunalbestyrelsen den. 18.april 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 Modernisering og effektivisering af den kommunale service 3 2. STRATEGIENS SAMMENHÆNG 4 3. STRATEGISKE INDSATSER

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune

Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune Version 21.2.2012 Henvendelsesstrategi for Næstved Kommune 2012 2015 Hvorfor skal vi have en strategi for henvendelser? Næstved Kommune har i de seneste år haft fokus på, hvordan den administrative borgerbetjening

Læs mere

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk

Webstrategi for Brøndby Kommune /7 på brondby.dk Webstrategi for Brøndby Kommune 2013-2015 24/7 på brondby.dk April 2013 2 Indhold FORORD 4 1. VISION OG FORMÅL 5 VISIONEN FOR HJEMMESIDEN 5 MÅL 6 MÅL 1: BORGEREN FINDER NEMT DET, HAN SØGER 7 MÅL 2: BORGEREN

Læs mere

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område

Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område Kanalstrategi for Glostrup Kommunes administrative område 2011-2013 Glostrup Kommune 13. april 2011 Nærværende strategi er udarbejdet i samarbejde mellem KMD og Glostrup Kommune. Samarbejdet har dels bestået

Læs mere

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1

Kanalstrategien 2013-2015. Kanalstrategien 1 Kanalstrategien 2013-2015 Kanalstrategien 1 1. Baggrunden for Varde Kommunes kanalstrategi...4 Hvad er en kanalstrategi?... 4 Hvorfor skal Varde Kommune have en kanalstrategi?... 4 Hvem gælder kanalstrategien

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato 5. september 2014 Kanalstrategi 2.0 Kanalstrategien skal sikre at kommunen anvender de billigste og

Læs mere

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K

B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K B U S I N E S S C AS E : K OM M U N AL E H J E M M E S I D E R B R U G E R T E K ST E R FR A B O R G E R. D K 1. Ledelsesresumé Projekt understøtter ambitionerne for digital kommunikation mellem borger

Læs mere

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017

Kanalstrategi 2.0. Aarhus Kommune 2014-2017 Kanalstrategi 2.0 Aarhus Kommune 2014-2017 Aarhus Kommune, Styregruppen for borgerservice Juni 2014 Indhold Formål...3 Visionen...3 Mål og indsatser i Aarhus Kommunes kanalstrategi...3 1. Send al post

Læs mere

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT

Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice. 1. Formål og baggrund NOTAT Programbeskrivelse - Sammenhængende Digital Borgerservice 1. Formål og baggrund Den digitale service skal gøre det lettere at være borger og virksomhed i Danmark. De skal opleve nærhed og sammenhæng i

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Den gode kanalstrategi

Den gode kanalstrategi Den gode kanalstrategi altid på vej. v/birgitte Hjelm Paulsen e2015-projektleder Odense Kommune 1 Tidligere var alle kanaler åbne det er (muligvis) god service men er det effektivt? Digital informationssøgning

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi 2010-2014 Indledning Staten, regionerne og kommunerne udarbejdede i 2007 en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der på væsentlige områder indeholder forpligtende initiativer

Læs mere

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015

Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune. - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Borgerkommunikation i Silkeborg Kommune - Service- og kanalstrategi 2010-2015 Indholdsfortegnelse Indledning Indledning... 3 Definition og afgrænsning... 4 Vision, pejlemærker og mål... 6 Hvad er strategien,

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune

Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Overordnet kanalstrategi for Jammerbugt Kommune Baggrund Store grupper af borgere ønsker i stadig større grad at anvende digitale medier som indgang til det offentlige. Mens de yngre generationer ligefrem

Læs mere

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0.

Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. Status på implementeringen af den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og Aarhus Kommunes Kanalstrategi 2.0. 1. Resume Dette punkt er sat på Kulturudvalgets, fordi der i forbindelse med udvalgsmedlemmernes

Læs mere

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G

B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G B U S I N E S S C AS E F O R P R O J E K T O B L IG AT O R I S K D I G IT AL S E R V I C E O G E F F E K T I V D I G IT AL S E L V B E T J E N I N G 1. Ledelsesresumé Baggrund I forbindelse med vedtagelsen

Læs mere

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE

KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE KANALSTRATEGI OG HANDLEPLAN DRAGØR KOMMUNE 2012-2015 1 INDHOLD Indhold...2 Hvad er en kanalstrategi?...3 Hvorfor skal Dragør Kommune have en kanalstrategi?...3 Vision...3 Principper...4 Mål...5 Tværgående

Læs mere

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune

Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Servicepolitik for Miljø og Teknik Randers Kommune Vi vil yde en imødekommende og helhedsorienteret service til borgere og erhvervsliv baseret på et fagligt kvalificeret grundlag. Vi er nemme at komme

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Projektbeskrivelse: Den 1. februar Ref Charlotte Munksgaard. Dir Weidekampsgade 10. Postboks 3370.

Projektbeskrivelse: Den 1. februar Ref Charlotte Munksgaard. Dir Weidekampsgade 10. Postboks 3370. Projektbeskrivelse: D ET FÆLLESKOMMUNALE K VALITETSPROJEKT Den 1. februar 2008 Ref Charlotte Munksgaard cmu@kl.dk Dir 3370 3579 Weidekampsgade 10 Postboks 3370 2300 København S Tlf 3370 3370 Fax 3370 3371

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé:

Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Evt. sorteringsnøgle: Placering:Digitaliseringsprogram (er flyttet til ny projektdb)» SPOR» Kanal- og servicestrategi» Titel: Gribskov Kommune Kanal- og servicestrategi 2012-2015 Resumé: Type: Dokument

Læs mere

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011

Bornholms Regionskommune, Kanal- og servicestrategi 2011 Bornholms Regionskommune Kanal- og servicestrategi 2011-2015 1 Indhold 1. FORBEDRET KOMMUNIKATION MED BORGERNE... 3 2. PRIORITERING AF KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 3. STRATEGIEN ER EN DEL AF EN STØRRE SAMMENHÆNG...

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012

Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 Kanalstrategi for Århus Kommune 2010 2012 version 02.11. 2010 Århus Kommune Kultur og Borgerservice Borgerservice og Biblioteker Staben november 2010 Indhold 1. En kanalstrategi for Århus Kommune baggrunden

Læs mere

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011

Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Opfølgningsredegørelse i f.t. Hvidovre Kommunes Kvalitetskontrakt 2011 Denne opfølgningsredegørelse har til formål at gøre status på målopfyldelsen i f.t. i Hvidovre Kommunes første Kvalitetskontrakt gældende

Læs mere

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE

BORGERNÆR DIGITAL SERVICE DIREKTIONSKONFERENCE, 8. DECEMBER 2015 SESSION BORGERNÆR DIGITAL SERVICE BORGERNÆR DIGITAL SERVICE Oplæg ved: Rikke Würtz, Vicekommunaldirektør, Morsø Kommune Helle Linnet, Social- og Arbejdsmarkedsdirektør,

Læs mere

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017

SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 SERVICESTRATEGI UDKAST DEN 21/2-2017 DIGITAL INFORMATION OG SELVBETJENING TELEFON SKRIFTLIGE HENVENDELSER VIDEOKOMMUNIKATION PERSONLIGT FREMMØDE SOCIALE MEDIER SERVICESTRATEGI 1 FORORD Der er høje forventninger

Læs mere

FICS brevid. 3306973 1

FICS brevid. 3306973 1 FICS brevid. 3306973 1 Politik for digitalisering i Lolland Kommune 1. Baggrund Byrådet i Lolland Kommune ønsker at borgere og virksomheder bosiddende i kommunen altid oplever kommunen som en partner der

Læs mere

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG

KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG SERVICESTRATEGI KANAL- OG SERVICESTRATEGI 2011-2015 KANAL- OG KANAL- OG SERVICESTRATEGI

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL

Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Kanalstrategi 2012 2015 DEN GODE SERVICE ER DIGITAL Vision: Den gode service er digital Visionen for Albertslund Kommunes kanalstrategi er, at den gode service er digital. Det overordnede mål med strategien

Læs mere

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening

1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening 1.3.c. Hjælp at hente: Afprøvning af fælles telefonsupport på obligatorisk selvbetjening Side 1 af 5 Målsætning På de områder, hvor al kommunikation foregår digitalt, skal borgerne kunne få effektiv support

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Kanalstrategi 2015-2017

Kanalstrategi 2015-2017 Kanalstrategi 2015-2017 -Effektiv, helhedsorienteret og borgernær service Introduktion til strategien I forbindelse med vedtagelsen af kommunens digitaliseringspolitik 2014-2017 er det besluttet at udvikle

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Borger- og Erhvervsudvalget

Borger- og Erhvervsudvalget Referat Dato: Onsdag den Mødetid: 17:00-17:50 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christensen (C), Marjan

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015

Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Ikast-Brande Kommunes digitaliseringsstrategi 2012-2015 Økonomi- og planudvalget d. 19. Juni 2012 Byrådet d. 26. Juni 2012 Indhold Indledning... 4 Digitalisering med fokus på innovation, kreativitet og

Læs mere

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi

Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi December 2013 Henvendelser til og fra kommunen - Kanalstrategi Kommunikationen med borgere, virksomheder og foreninger i Halsnæs Kommune er et vigtigt

Læs mere

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg

Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Forslag til fremtidig organisering af borgerservice i Præstø, Stege & Vordingborg Med etableringen af det nye Borgercenter i Vordingborg åbner der sig en mulighed for en ny og bedre organisering af borgerhenvendelser

Læs mere

Handlingsplan for området digital borgerbetjening.

Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Handlingsplan for området digital borgerbetjening. Indledning Den ny handlingsplan for (2011-2015) samt en ny fællesoffentlig (2011-2015) indeholder over 20 projekter på området for digital borgerbetjening.

Læs mere

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune

It- og digitaliseringsstrategi. Sønderborg Kommune It- og digitaliseringsstrategi Sønderborg Kommune 2017-2020 Indhold Baggrund 3 Rammerne 3 Mål og Tema 3 Hvordan arbejder vi med målsætningen? 4 Illustration af elementerne i it- og digitaliseringsstrategien

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018

ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi 2014-2018 ATP s digitaliseringsstrategi samler hele ATP Koncernen om en række initiativer og pejlemærker for digitalisering i ATP. Den støtter op om ATP Koncernens målsætning

Læs mere

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen

Snitflader omkring UDK, SKAT og kommunen Bilag 2 - notat Snitflader omkring, SKAT og kommunen Notatet indeholder en skematisk oversigt over fordelingerne af serviceopgaver mellem Udbetaling Danmark, SKAT og kommunerne. Endvidere indeholder notatet

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser

Dagsordenpunkt. Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser Dagsordenpunkt Odense Kommunes principper og initiativer for digitalisering af henvendelser 2013-2015 Åbent - 2013/084911 SAGSRESUMÉ Selvom Odense Kommune har halveret forsendelsesomkostningerne fra 2011

Læs mere

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi

Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Fælleskommunal digitaliseringsstrategi Projektbeskrivelse 1.2: Effektiv digital selvbetjening KL, September 2011 Baggrund Hvert år håndterer kommunerne mange millioner ind- og udgående henvendelser. Håndtering

Læs mere

Telefonbetjening i Randers Kommune

Telefonbetjening i Randers Kommune Telefonbetjening i Randers Kommune Borgeren i centrum også i telefonen Formål Med denne præciserende beskrivelse af telefonbetjeningen i Randers Kommune, er det formålet at udstikke rammerne for, hvordan

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi

Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi Ikast-Brande Kommune Vision for digitalisering og velfærdsteknologi 2016-2020 Godkendt af byrådet den 13.03.2017 Indhold Indledning... 3 Vision... 3 Strategiske fokuspunkter Digital kultur, kompetence

Læs mere

S t a t u s p å d i g i t a l

S t a t u s p å d i g i t a l S t a t u s p å d i g i t a l k o m m u n i k a t i o n i k o m m u n e r n e F o r å r 2 0 1 4 2 CORPORATE ANNUAL REPORT Dataindsamlingen i projektet KOMHEN 2.0 foråret 2014 Kommunerne har i april og

Læs mere

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

VIDENDELING BLANDT MEDARBEJDERNE

VIDENDELING BLANDT MEDARBEJDERNE Det gode møde med borgeren implementeringsplan med afsluttende status Indsatserne i er opdelt under følgende overskrifter: - Videndeling blandt medarbejderne - Kompetenceudvikling af medarbejderne på Rådhuset

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune

Digitaliseringsstrategi i Ishøj Kommune Version 12-9-2012 1 Indhold Indledning... 3 Formål... 3 Vision... 4 Mål... 4 Indsatsområder... 5 Implementering af fællesoffentlige løsninger... 5 Kanalstrategi... 5 Styring af digitaliseringsprocessen...

Læs mere

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening

UDKAST. Status. Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening 1 UDKAST Borgerservice fremtidig profil og borgerbetjening Status Den centrale indgang Borgerservice blev etableret som en organisatorisk enhed i forbindelse med kommunernes fusion januar 2007. I Randers

Læs mere

Orientering om Borgerservice et center for borgerrådgivning Dette notat redegør først kort om Borgerservice i tal og fakta. Derefter følger et afsnit om Borgerservice ændrede opgaveportefølje og hvordan

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune

Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune INTERN SERVICE Dato: 10-06-2014 Kontaktperson: Digitaliseringssekretariatet Dir. tlf.: Fax: E-mail: EAN-nr.: 5798005410706 Digitaliseringsstrategi for Vejen Kommune Indledning Formålet med Vejen Kommunes

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København

- Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København SAMARBEJDSAFTALE MELLEM BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSFORVALTNININGEN OG KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN I KØBENHAVNS KOMMUNE - Om håndtering af telefoniske henvendelser til Jobcenter København Baggrund

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015

Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Svendborg Kommune Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Digitaliseringsstrategi hvorfor gør vi det I dag er de mobile platforme en naturlig del af vores hverdag. Tablets, smartphones, bærbare pc er er med

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013

Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Obligatorisk selvbetjening i Aftale for kommunernes økonomi for 2013 Målsætning bag aftalen Det er kommunernes målsætning, at 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser fra borger til kommuner sker digitalt

Læs mere