1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7"

Transkript

1 Årsberetning 2009

2 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET? VERDEN OMKRING OS DET INTERNATIONALE SAMARBEJDE AFSKEDIGELSE UNDER GRAVIDITET, BARSEL, FÆDREORLOV MV LIGELØN PRISFORSKELLE NY PRAKSIS MED HENSYN TIL GODTGØRELSESNIVEAU NÅR KLAGEN MÅ AFVISES MODSTRIDENDE FORKLARINGER OG MANGLENDE DOKUMENTATION ET SÆRLIGT PROBLEM I SAGER OM DISKRIMINATION PÅ GRUND AF RACE OG ETNICITET ALDER OG HANDICAP STATISTIK RESUMÉ AF DE 64 SAGER AFGJORT AF NÆVNET LOVE MV. 34 1

3 1. Forord - Et nævn bliver til Ved formanden, landsdommer Tuk Bagger En årsberetning gør status over et afsluttet år. For Ligebehandlingsnævnet var 2009 et ganske særligt år, fordi det var nævnets første. Der har ikke i Danmark før 2009 eksisteret et nævn, som behandler sager om alle de EU-retlige diskriminationsgrunde. Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt nævn, som består af en formand og to næstformænd, der alle skal være dommere, samt ni juridiske nævnsmedlemmer, der har særlig viden om forholdene på arbejdsmarkedet og om ligebehandlingslovene. Formanden Landsdommer Tuk Bagger Næstformand Dommer Mikael Kragh Næstformand Dommer Finn Hargaard Medlemmer Professor Ruth Nielsen Advokat Morten Ulrich Professor Hanne Petersen Professor Linda Nielsen Tidligere dommer ved EF-domstolen, professor, dr. jur. Claus Gulmann Advokat Gunnar Homann Tidligere arbejdsretschef Einar Edelberg Advokat Anne Kathrine Schøn Advokat Birgit Gylling Andersen Før 2009 blev sager om ligestilling mellem kønnene behandlet i Ligestillingsnævnet og sager om forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse i Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling. Med oprettelsen af Ligebehandlingsnævnet blev Ligestillingsnævnet og Klagekomitéen nedlagt, og sagsområderne overført til Ligebehandlingsnævnet. Samtidig blev der som noget nyt mulighed for at klage over diskrimination på grund af alder, handicap, seksuel orientering, politisk anskuelse, social og national oprindelse og religion eller tro indenfor arbejdsmarkedet. Ligebehandlingsnævnet startede den 1. januar 2009 med at overtage 30 sager fra Klagekomitéen og Ligestillingsnævnet og modtog i løbet af året 200 sager. Sagerne kom i en jævn strøm over året. De fleste drejede sig om kønsdiskrimination, og der kom også en del sager vedrørende etnicitet. På området for de øvrige diskriminationsgrunde kom der klager om diskrimination på grund af alder og handicap. Sekretariatet har ikke i 2009 modtaget klager over forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, politisk anskuelse, social og national oprindelse eller religion og tro. I 2009 har sekretariatet afsluttet i alt 70 sager, heraf 22 sager, som er egentlige sekretariatsmæssige afgørelser med klagemulighed til nævnet. 33 sager blev henlagt. Årsagen hertil kunne være, at klagen var for diffus, eller at klager ikke svarede på nævnets breve, men det kunne også skyldes, at klager ikke ønskede 2

4 at videreføre sagen. Endelig bortfaldt 15 sager på grund af opfyldelse, forlig mv. Ligebehandlingsnævnet har i løbet af året afholdt 16 møder; 7 om køn, 6 om etnicitet, og 3 om de øvrige forskelsbehandlingsgrunde. I nævnsmøderne deltager én af formændene. Foruden formanden skal to nævnsmedlemmer deltage i møderne, og begge køn skal være repræsenteret. Formændene har fordelt diskriminationsområderne mellem sig, således at én primært behandler kønsdiskriminationsområdet, én primært området for diskrimination på grund af race og etnicitet og én primært de diskriminationsområder, der vedrører alder, handicap, seksuel orientering, politisk anskuelse, social og national oprindelse, religion og tro. På tilsvarende måde har medlemmerne deres primære tilknytning til hvert af områderne, således at tre medlemmer primært er knyttet til eksempelvis kønsligestillingsområdet og deltager i disse nævnsmøder på skift. For at skabe sammenhæng og kontinuitet i afgørelserne inden for de forskellige forskelsbehandlingsgrunde har arbejdet imidlertid været tilrettelagt således, at flere af nævnsmedlemmerne har deltaget i møder på flere forskellige områder. Nævnet har i 2009 afgjort 64 sager i alt; 32 om køn, 22 om etnicitet og 10 om de øvrige diskriminationsgrunde, dvs. 2 om handicap og 8 om alder. Klager fik medhold i 34 sager; heraf 22 om køn, 4 om etnicitet og 8 om alder. Nævnet har således afgjort flest sager om køn, og i ca. 1/3 af sagerne har klageren fået medhold. De sager, nævnet har afgjort om alder, er i alle tilfælde afgjort i klagerens favør. Det skal dog nævnes, at 6 af sagerne vedrørte piloter fra samme luftfartsselskab, som alle blev afskediget på grund af alder. Nævnet gav godtgørelse i 16 sager. 2 sager drejede sig om ligeløn, 6 drejede sig om uretmæssig afskedigelse på grund af barsel, og 1 sag vedrørte prisforskelle mellem mænd og kvinder. 7 af sagerne drejede sig om afskedigelse på grund af alder. I alt 7 af de sager, som nævnet afgjorde i 2009, er på klagers anmodning overgået til domstolene, da indklagede ikke har efterlevet nævnets afgørelse og udbetalt godtgørelse til klager. Ligebehandlingsnævnet er første og eneste administrative instans, og sagsoplysningen påhviler derfor sekretariatet. Mange sager er komplekse, og der er derfor ofte en del skriftvekslinger mellem parterne. I 2009 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 7 måneder. Det vil efter nu et års erfaring formentlig være realistisk at forvente en sagsbehandlingstid på mellem 7 og 9 måneder, idet det tager tid at få sagerne tilstrækkeligt oplyst. Foruden sagsbehandling har sekretariatet og nævnet påtaget sig den opgave at gøre omverdenen opmærksom på det nye nævn og dets muligheder. Vi har derfor i løbet af foråret og sommeren 2009 haft en række uformelle møder med NGO er, interesseorganisationer mv. Vi har ligeledes arbejdet ihærdigt med vores nye hjemmeside. Vi har skrevet nyhedsbreve, og vi har deltaget i interviews med pressen. Vi har med tilfredshed kunnet konstatere, at nævnets arbejde har haft en del bevågenhed i medierne. Vi har også gjort forarbejdet til den pjece, som udkom i januar Endelig har vi holdt foredrag om nævnet, når vi er blevet opfordret dertil. Ligesom vi sidst men ikke mindst har taget vores første skridt ind på den internationale scene med deltagelse i forskellige netværk på området såvel inden for nordisk samarbejde som i EU-sammenhæng. Vi er således stolte af at kunne sige, at vi i sekretariatet og nævnet er kommet godt fra kaj. Kursen er lagt, og den vil vi følge i det kommende år. Rapportens enkelte afsnit indeholder en mere detaljeret kommentar til de emner, der kort er opridset ovenfor. Læseren ønskes hermed god fornøjelse! 3

5 2. Fra klage til afgørelse Ved fuldmægtig Julie Søndergaard Harder Sekretariatet Ligebehandlingsnævnet bistås af et sekretariat, som har til huse i Ankestyrelsen. Sekretariatet har til opgave at forberede de sager, vi modtager til nævnsmøderne. Sekretariatet yder også telefonisk hjælp og rådgivning om, hvordan man indbringer en klage til nævnet og om nævnets praksis. Hertil kommer, at sekretariatet besvarer generelle spørgsmål fra offentlige myndigheder og interessenter. Det drejer sig om bidrag til svar på Folketingsspørgsmål, høringssvar til offentlige udvalg og arbejdsgrupper og forespørgsler fra interessenter. Behovet for oplysninger Når sekretariatet modtager en klage, undersøger vi, om klagen indeholder de oplysninger, der er nødvendige, for at sagsbehandlingen kan gå i gang. Mangler Følgende oplysninger er som minimum nødvendige for, at vi kan behandle en klage: Personlige oplysninger Kontaktoplysninger Hvem eller hvad, der bliver klaget over Kontaktoplysninger på den, der bliver klaget over Redegørelse for hvorfor, der bliver klaget Hvilke eventuelle dokumenter, der bliver vedlagt og hvorfor Hvad klageren ønsker at opnå hos Ligebehandlingsnævnet der oplysninger, eller skal klagen præciseres, kontakter sekretariatet klager. Drejer klagen sig om forhold på arbejdsmarkedet, for eksempel afskedigelse i forbindelse med graviditet, undersøger sekretariatet, om klager er medlem af en fagforening, og i givet fald anmoder vi om dokumentation, for at sagen ikke bliver behandlet i det fagretlige system. Sekretariatet vil også påse, at den administrative klageadgang er udnyttet. Det er en betingelse, for at Ligebehandlingsnævnet kan behandle sagen, at den administrative klageadgang er udnyttet, og at sagen ikke verserer ved domstolene. Sagsbehandlingen Ligebehandlingsnævnet er et administrativt klageorgan, der arbejder efter forvaltningsloven og dens principper. Nævnet er første og eneste administrative klagemulighed på ligebehandlingsområdet. Det betyder, at sekretariatet står for al sagsoplysning. Sekretariatet bruger mange kræfter på at oplyse sagerne bedst muligt ved skriftlige og telefoniske henvendelser og på efterfølgende at foretage partshøring af de indkomne oplysninger. Enhver kan gratis klage til Ligebehandlingsnævnet. Nævnet har mange forskellige interessenter fra lægfolk, NGO er og fagforeninger til advokater. 4

6 Den meget brogede skare af interessenter og de meget forskellige sagsområder medfører, at sagsbehandlingen er meget varieret. Nogle sager kræver, at sekretariatet telefonisk og skriftligt gør et stort arbejde for at få sagen tilstrækkeligt oplyst, i andre sager er parterne så skrivelystne, at sekretariatet til sidst må meddele, at sagen nu er tilstrækkeligt oplyst. Tidsforbruget ved forberedelsen af sagerne er derfor meget forskelligt, og sagsbehandlingstiden dermed også varieret. Det samme gælder sagernes juridiske kompleksitet, der også er meget varieret. Ligebehandlingslovgivningen involverer i mange tilfælde mange forskellige juridiske områder så som arbejdsret, aftaleret, konkursret, forældremyndighed og sociallovgivning. Navnlig klager over forskelsbehandling på grund af etnicitet kan virke diffuse, når de indbringes for sekretariatet, og det bliver så sekretariatets opgave at søge en klage tilstrækkeligt konkretiseret og dokumenteret til, at sagen kan behandles af nævnet. I disse sager er bevis og dokumentation den vanskeligste knast. Hertil kommer, at praksis på området er begrænset. I kønssager fylder sager om opsigelse på grund af graviditet, barsel, forældreorlov mv. en del, og der findes mange varianter på området. Sagerne er typisk faktatunge, og sekretariatet har konstateret, at såvel klager som indklagede ofte er repræsenteret af professionelle hjælpere. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sager, Ligebehandlingsnævnet afsluttede i 2009, var ca. 7 måneder. Hvis sekretariatet vurderer, at Ligebehandlingsnævnet kan behandle klagen, bliver klagen sendt i høring hos den indklagede. Klager får efterfølgende mulighed for at kommentere på indklagedes bemærkninger. En sag er typisk i høring hos sagens parter to gange. Sekretariatet går herefter i gang med den egentlige behandling af klagen. Vi undersøger først, om sagen er tilstrækkeligt oplyst. Er det tilfældet, udarbejder sekretariatet et udkast til afgørelse, som forelægges formanden. Sekretariatet sender herefter det endelige udkast til deltagerne på nævnsmødet. Det er muligt for klager at kalde sin klage tilbage helt frem, til nævnet træffer afgørelse, for eksempel hvis klager ikke længere ønsker at forfølge klagen, eller hvis parterne har indgået forlig. Sekretariatsmæssig afvisning Sekretariatet kan afvise at behandle en klage, hvis den ikke skønnes at være egnet til at blive behandlet i nævnet. Det kan eksempelvis være, at klagen kræver afhøring af vidner. Vidneførsel kan ikke finde sted for nævnet. Sekretariatets afvisning kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet. Sekretariatet kan også afvise at behandle klagen, hvis det må anses for åbenbart, at der ikke vil blive givet medhold i sagen. Det er eksempelvis sket i et tilfælde, hvor der blev klaget over, at kvinder ikke har værnepligt. Der er her tale om et område, der falder uden for Ligebehandlingsnævnets kompetence. Forud for en afvisning eller en henlæggelse af en sag vil der dog ofte have været en del brevvekslinger. I 2009 afviste sekretariatet 70 sager: - 22 ved afgørelse med klagemulighed til nævnet - 33 blev henlagt, da klagen var for diffus, og da klager ikke svarede på sekretariatets anmodning om at uddybe klagen eller ikke ønskede at videreføre klagen - 15 bortfaldt på grund af, at det påklagede forhold blev opfyldt, der blev indgået forlig med videre 5

7 Ligebehandlingsnævnets forretningsorden 11. Sekretariatet kan beslutte at afvise sager, der ikke skønnes egnet til nævnsbehandling, jf. lov om Ligebehandlingsnævnet 5, stk. 4. Afgørelsen om afvisning skal være ledsaget af en begrundelse og klagevejledning. Stk. 2. Afgørelsen om afvisning kan indbringes for nævnet inden for en frist af 4 uger efter, at klager har fået meddelelse om afgørelsen. 12. Sekretariatet kan træffe afgørelse om afvisning af klager, hvis det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives klager medhold i sagen. Afgørelsen herom skal være ledsaget af en begrundelse. Stk. 2. Afgørelsen kan indbringes for nævnet inden for en frist af 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Ligebehandlingsnævnets møder Nævnets afgørelser bliver truffet på et møde, hvor der deltager en formand, der er dommer, og to nævnsmedlemmer. Hvis der er tale om en principiel sag, kan formanden beslutte, at der skal deltage fire nævnsmedlemmer. Der har i 2009 været et principielt nævnsmøde i en sag, hvor nævnet skulle tage stilling til fortolkningen af handicapbegrebet. Sagen er nærmere omtalt i afsnittet om alder og handicap. Herudover deltager uden stemmeret de medarbejdere fra sekretariatet, der har arbejdet med de sager, som skal afgøres på mødet. Mødet er ikke offentligt, og hverken parter eller repræsentanter kan deltage på mødet. Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag. Det er således ikke muligt at afhøre vidner eller lade parterne afgive mundtlig forklaring for nævnet. Mødedeltagerne har i god tid inden mødet fået fremsendt sagerne, som bliver diskuteret grundigt på mødet. Hvis mødedeltagerne ikke kan opnå enighed om et resultat, er der mulighed for at afgive dissens. I 2009 blev der afgivet dissens i fem sager. Ligebehandlingsnævnet har afholdt 16 møder i Ligebehandlingsnævnet afgjorde 64 sager, heraf: - 32 om køn - 22 om etnicitet - 10 om alder og handicap Klager fik medhold i 34 sager, heraf: - 22 om køn - 4 om etnicitet - 8 om alder Hvis nævnets afgørelse ikke efterleves Nævnets afgørelse er bindende for parterne, men afgørelsen kan ikke fuldbyrdes ved fogedretten. Ligebehandlingsnævnet vil derfor gratis indbringe sagen for domstolene, på opfordring fra klager, hvis indklagede ikke efterlever nævnets afgørelse. Der verserer 7 sager ved domstolene, som Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse i. Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort på Ligebehandlingsnævnets hjemmeside i anonymiseret form. 6

8 3. Ligebehandlingsnævnets muligheder - og begrænsninger Ved fuldmægtig Lene Mathiesen Behandler klagesager Ligebehandlingsnævnet behandler klager over, at en lønmodtager eller jobansøger er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Nævnet behandler også klager over forskelsbehandling på grund af køn eller race og etnisk oprindelse uden for arbejdsmarkedet. De sager om forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet, som nævnet har modtaget indtil videre, har typisk handlet om prisforskelle i nattelivet. Når det drejer sig om forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse uden for arbejdsmarkedet, er billedet mere broget. Nævnet har i 2009 blandt andet behandlet klager over billån, oprettelse af bredbånd/telefonabonnement, sikkerhedstjek i lufthavne og leje af forsamlingshus til et pakistansk bryllup. Reglerne om forbud mod forskelsbehandling fremgår af otte forskellige love, som er nævnt direkte i loven om Ligebehandlingsnævnet. Herudover kan nævnet behandle klager fra en lønmodtager om brud på bestemmelser i kollektive overenskomster, der indeholder forbud om forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, eller national, social eller etnisk oprindelse. Nævnet kan kun behandle spørgsmål om brud på overenskomster, hvis lønmodtagerens faglige organisation ikke ønsker at få sagen behandlet fagretligt. Nævnet har endnu ikke behandlet en sag om brud på kollektive overenskomster. Skal have en klage udefra For at Ligebehandlingsnævnet kan tage stilling til, om der er tale om ulovlig forskelsbehandling, skal den person, der i det konkrete tilfælde føler sig forskelsbehandlet, klage til nævnet. Sagen kan også indbringes for nævnet af for eksempel en fagforening eller en interesseorganisation, der har fuldmagt fra forurettede til at klage til nævnet. Advokater, fagforeninger og Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination har ført en del af sagerne i nævnet. Der var således fuldmagtshavere i lidt mere end 1/3 af de sager, som nævnet afgjorde i Det skal dog understreges, at en person, der mener sig udsat for forskelsbehandling, selv kan indbringe sagen for nævnet. Nævnets sekretariat kan vejlede klager om udfyldelse af klageskema, om hvilke dokumenter der kan vedlægges klagen og eventuelle andre spørgsmål. Nævnets sekretariat vil i alle tilfælde oplyse sagen og indhente de oplysninger, der er nødvendige for, at nævnet kan tage stilling til klagen. 7

9 Ligebehandlingsnævnet er en domstolslignende myndighed, og nævnet har ikke af lovgiver fået kompetence til at tage sager op af egen drift. Nævnet kan derfor ikke på eget initiativ undersøge omstændigheder og forhold i samfundet, hvor der muligvis finder forskelsbehandling sted. Nævnet er således afhængig af at modtage klager ude fra for at kunne fastlægge en praksis på området. Behandler klagen gratis Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet. Ønsker klager en advokat til at føre sagen for nævnet, må klager selv dække omkostningerne. Kan tage stilling til, om forbuddet mod forskelsbehandling er overtrådt Ligebehandlingsnævnet tager i afgørelsen stilling til, om lovgivningens forbud mod forskelsbehandling er overtrådt. Kan tilkende godtgørelse og procesrenter Nævnet kan tilkende godtgørelse og i visse tilfælde underkende en afskedigelse. Nævnet har ikke indtil videre underkendt afskedigelser, men har i 13 sager tilkendt godtgørelse for uberettiget opsigelse på grund af barsel eller alder. Nævnet har her tilkendt godtgørelser svarende til 6-9 måneders løn. I 2 sager om ligeløn har nævnet truffet afgørelse om, at klager havde krav på et beløb svarende til forskellen mellem den løn, som de kvindelige og de mandlige ansatte havde fået udbetalt. Nævnet har desuden i et enkelt tilfælde tilkendt godtgørelse svarende til prisforskellen for mænd og kvinder på et diskotek. I de sager, hvor nævnet i 2009 har tilkendt godtgørelse for uberettiget opsigelse, er det på et efterfølgende nævnsmøde i 2010 besluttet, at klagerne har ret til procesrenter. Det vil fremover være nævnets praksis, at der i alle sager, hvor der tilkendes godtgørelse, vil være ret til renter fra det tidspunkt, hvor sagen bliver indbragt for nævnet. Kan afvise en klage Nævnet kan - eventuelt ved en sekretariatsmæssig afgørelse - beslutte at afvise en klage, hvis det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives klageren medhold. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis klagen handler om forhold, hvor den retlige regulering om diskrimination falder uden for Ligebehandlingsnævnets kompetence, og hvor der ikke efter EU-retten er forbud mod direkte eller indirekte diskrimination. I 2009 har nævnet på denne baggrund afvist en klage over, at kun mænd bliver indkaldt til Forsvarets Dag. Nævnet har også afvist at behandle en klage over, at et barn af en udenlandsk kvinde og en dansk mand ikke automatisk får dansk statsborgerskab. I 2009 blev der også afvist en række sager, som ikke skønnedes egnet til behandling i nævnet, fordi en afgørelse af, om klageren havde været udsat for ulovlig forskelsbehandling, ville forudsætte en egentlig bevisførelse, herunder mundtlige parts- og vidneforklaringer. Nævnet behandler klager på skriftligt grundlag, og der er ikke mulighed for, at parterne og eventuelle vidner kan afgive mundtlig forklaring for nævnet. Sådanne sager må i givet fald afgøres ved domstolene. Ligebehandlingsnævnets forretningsorden giver i øvrigt mulighed for, at nævnets sekretariat kan afvise sager, der ikke skønnes egnet til nævnsbehandling, eller hvor det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives klageren medhold i sagen. Sekretariatets afgørelse om at afvise en sag kan ankes til nævnet. 8

10 Kan gratis få sagen prøvet ved domstolene Ligebehandlingsnævnets afgørelser er endelige og bindende, men kan indbringes for domstolene. Hvis nævnet har givet klager medhold, men modparten ikke efterlever afgørelsen og for eksempel ikke udbetaler en tilkendt godtgørelse, kan klager bede nævnet om at indbringe sagen for domstolene. Det bliver hermed gratis for klager at få sagen behandlet i retten. Det er klager, der skal tage initiativ til at få sagen indbragt for retten. Nævnet kan ikke selv sende en sag videre til behandling ved retten, og nævnet har ikke mulighed for at følge op på, om de afgørelser, der bliver truffet af nævnet, nu også bliver efterlevet. 9

11 4. Kender du Ligebehandlingsnævnet? Ved fuldmægtig Lene Vestergaard Thomsen Siden Ligebehandlingsnævnets start den 1. januar 2009 har formandskabet og sekretariatet arbejdet målrettet med at få udbredt kendskabet til nævnet i almindelighed, og til hvilke sager nævnet kan behandle i særdeleshed. I efteråret 2008, før sekretariatet overtog de første sager fra Klagekomitéen og Ligestillingsnævnet, begyndte vi at udforme en midlertidig hjemmeside, som skulle fortælle om nævnet og indeholde helt praktiske oplysninger, om hvem vi er, hvilke sager vi kan behandle, hvordan man kan klage, klageskema, mv. I det første år har hjemmesiden været vores udstillingsvindue til omverdenen, her har vi løbende offentliggjort de afgørelser, som nævnet har truffet, og her har vi formidlet nyhedsbreve. Vi har fra starten i formandskab og sekretariat arbejdet ihærdigt på at tilpasse vores sprog til det medie og den målgruppe, som vi skal kommunikere med. Arbejdet i nævn og sekretariat indebærer kommunikation med mange forskellige modtagere, fra klagere, der har svært ved at tale og forstå dansk, til ansatte i fagforeninger og advokater med specialviden om diskrimination. Det sprog, vi bruger, skal være forståeligt for alle, men samtidig tilpas juridisk, velargumenteret og fyldestgørende. Vi har valgt, at sproget på hjemmesiden skal være enkelt og let at forstå, uden lange sætninger og komplicerede forklaringer. I vores nyhedsbreve tilstræber vi at fremstille de sager, vi refererer, som forhåbentlig interessante historier fra det virkelige liv. Vi bestræber os på at gøre vores afgørelser korte og letlæselige. Derfor har vi også valgt at placere lovhenvisninger bagerst i afgørelsen. Hjemmeside & database Vi har fra 1. januar 2010 fået en ny hjemmeside Hjemmesiden giver let tilgængelig information om, hvilke former for forskelsbehandling nævnet kan behandle, hvordan man klager, og hvordan man kontakter nævnet. Indholdet på siden er opdelt, så det er nemt at gå direkte til det emne, man er interesseret i. Vi har i forhold til hjemmesidens visuelle udformning lagt vægt på at få en markant grafisk linje, så vi hurtigt opnår genkendelighed hos vores faste brugere. Vi har også lagt vægt på, at sagerne handler om mennesker, og det har vi ønsket at understrege i hjemmesidens design. På hjemmesiden er der desuden adgang til en database, hvor alle de afgørelser, der træffes af nævnet, findes i anonymiseret form. Med databasen har brugerne fået en let adgang til at søge i nævnets afgørelser. I løbet af sommeren 2010 er alle afgørelser fra det tidligere Ligestillingsnævn og fra Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling lagt ind i databasen. Nyhedsbrev Der er kommet 4 nyhedsbreve fra Ligebehandlings- 10

12 nævnet i De bliver automatisk sendt til alle, der abonnerer på nyhedsbrevet. Formålet med brevene er at formidle nævnets afgørelser i en form, som er lettere og mere journalistisk end selve afgørelserne, så kendskabet til nævnets afgørelser øges. Vi forventer, at der også fremover vil blive udsendt mindst et nyhedsbrev i kvartalet. Der er i øjeblikket mere end abonnenter på nyhedsbrevene. Tilmelding kan ske på hjemmesiden. Pjece Der er i 2009 skrevet og trykt en pjece, der præsenterer Ligebehandlingsnævnet. Formålet med pjecen er særligt at udbrede kendskabet til Ligebehandlingsnævnet i befolkningen. Den er i begyndelsen af 2010 sendt ud til kommuner, biblioteker, politi, NGO er, faglige organisationer mv. Pjecen kan bestilles på hjemmesiden. Det er planen, at pjecen skal oversættes til flere sprog i løbet af Møder med NGO er, interessenter mv. Sekretariatet har i løbet af 2009 haft en række uformelle møder med NGO er og interessenter, for eksempel Institut for Menneskerettigheder, Kvinfo, Kvinderådet, Dansk Handicap Forbund, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Borgerrådgivningen i Københavns Kommune, Muslimernes Fællesråd, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, Ældresagen m.fl. Foredrag Sekretariatet har sidst men ikke mindst holdt en række foredrag om nævnet, og de afgørelser nævnet har truffet. Formålet hermed har været at udbrede kendskabet til nævnets arbejde og komme i dialog med interesserede, for eksempel fagforeninger. Medier Ligebehandlingsnævnets nyhedsbreve sendes til Ritzau med henblik på at udbrede kendskabet til interessante sager eller problemstillinger via medierne og for at påvirke samfundet til at overholde diskriminationslovene. Der har i forbindelse med de udsendte nyhedsbreve været en ganske positiv og relativt omfattende omtale af nævnet og de omtalte afgørelser, navnlig i de skriftlige medier. Der har også været nogen omtale i pressen af sager, som ikke er udsendt i nyhedsbreve. De har fundet vej til medierne gennem sagens parter, som har henvendt sig til pressen. Endelig har nævnets formand deltaget i flere interviews med radio, tv, aviser og fagblade. 11

13 5. verden omkring os - det internationale samarbejde Ved fuldmægtig Ellen Bleeg De love, der danner grundlag for Ligebehandlingsnævnets afgørelser, er alle baseret på EU-direktiver. Fortolkningen af de nationale love om forskelsbehandling må derfor ske i samspil med EU-retten, og det er vigtigt, at vi i vores daglige arbejde holder os det EU-retlige aspekt for øje. Vi finder det derfor væsentligt at vende blikket ud over landets grænser og søge inspiration og viden i de øvrige EU-lande samt i vores nordiske nabolande. Sekretariatet og formandskabet har i det forgangne år deltaget i følgende fora: EQUINET EQUINET er et netværk af europæiske ligebehandlingsorganer, der i skrivende stund består af 32 organisationer fra 29 lande i Europa. Netværket har base i Bruxelles. Ligebehandlingsnævnet deltog for første gang i efteråret 2009 i det årlige fællesmøde i EQUINET. På mødet blev Ligebehandlingsnævnet optaget som fuldgyldigt medlem af EQUINET. Netværket arbejder for at styrke den fælles indsats mod diskrimination på tværs af de europæiske lande. Formålet med netværket er at hjælpe nationale ligebehandlingsorganer med at opfylde deres rolle ved at etablere en platform for udveksling af juridisk ekspertise, håndhævelse af reglerne, udvikling af best practice og videreuddannelse indenfor området. Endelig fungerer netværket også som et ankerpunkt for dialogen med EU-institutionerne, herunder særligt Kommissionen. Netværket er i den forbindelse også sat i verden for at lægge pres på politikerne for at sikre de nødvendige ressourcer til bekæmpelsen af diskrimination. De fleste af EQUINETs medlemmer har et bredere mandat end det danske Ligebehandlingsnævn. De kan tage sager op af egen drift og fungerer som en form for national vagthund. Ligebehandlingsnævnet kan ikke tage sager op af egen drift, men er snarere et domstolslignende organ, der træffer afgørelser om krænkelser og eventuel betaling af godtgørelse. Det vil derfor være af særlig interesse for Ligebehandlingsnævnet at følge den del af samarbejdet, der vedrører den juridiske fortolkning af direktiverne og udviklingen af best practice. Ligebehandlingsnævnet er blevet en del af den arbejdsgruppe, der netop arbejder med dette område. Nævnet deltog i efteråret 2009 i et enkelt møde, hvor fokus gik på diskussionen af 3 konkrete sager, der var blevet fremlagt. Særlig relevant bliver det også for Ligebehandlingsnævnet at deltage i de forskellige former for juridiske uddannelsestilbud, der fremover udbydes af EQUINET. Nordisk Ombud Ligebehandlingsnævnet har i 2009 deltaget i et fælles nordisk møde i Grønland mellem de forskellige ligebehandlingsombud og ligestillingsorganer i Norden. Under mødet fortalte de enkelte lande om 12

14 deres respektive institutioner på området, og hvilke arbejdsopgaver, de udfører. Mødet gav også en mulighed for gensidig information om de områder, der har særlig fokus i de enkelte lande og om udfaldet af konkrete sager om forskelsbehandling. Næste møde skal holdes i 2010 i Helsinki. For at sikre det bedst mulige udbytte for deltagerne, der alle repræsenterer forskellige mandater og fokusområder, vil mødet navnlig dreje sig om form for og indhold i det fremtidige samarbejde. EU-Kommissionens netværk for ligestillingsorganer I 2006 etablerede EU-kommissionen et netværk for de nationale ligestillingsorganer, der alene beskæftiger sig med forskelsbehandling på grund af køn. Ligestillingsnævnet har tidligere deltaget i møder i dette forum, og Ligebehandlingsnævnet har i sagens natur overtaget pladsen. Netværket kan sammenlignes med EQUINET, da formålet også her er at sikre en ensartet fortolkning af EU-lovgivningen og at lære af hinanden ved at udveksle erfaringer og best practice inden for områder som forskelsbehandling på grund af graviditet og barselsorlov samt manglende ligeløn mellem kønnene. Nævnet deltager i det næste møde i foråret

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

2010 Årsberetning 2010

2010 Årsberetning 2010 2010 Årsberetning 2010 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010 Udgiver Ligebehandlingsnævnet Layout og Produktion Identitet & Design A/S Hjemmeside www.ligebehandlingsnaevnet.dk Denne publikation kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 FoR LIGEBEhaNdLINGSNævNET

ÅRSBERETNING 2011 FoR LIGEBEhaNdLINGSNævNET ÅRSBERETNING 2011 For Ligebehandlingsnævnet 1. Forord et etableret nævn 2 2. Flere mænd end kvinder klager til Ligebehandlingsnævnet 6 3. Diskrimination i nattelivet og godtgørelse 8 4. En passende alder?

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. maj 2012 Sag 347/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for M (advokat Ulla Jacobsen) mod Dansk Erhverv som mandatar for A (advokat Lars Alexander Borke) I tidligere

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

Når Vi kører en sag for Dig

Når Vi kører en sag for Dig Når Vi kører en sag for Dig FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

Tid til revision af Ligebehandlingsnævnet

Tid til revision af Ligebehandlingsnævnet Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon 22 66 42 20 9. juli 2013 Tid til revision af Ligebehandlingsnævnet Siden dets oprettelse i 2009 er antallet af sager, som Ligebehandlingsnævnet behandler og

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet

Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Nye domme om sygdom og handicapbegrebet Ved partner Morten Ulrich Uddannelsesdagen 2014 2 Handicap-begrebet - definition (1) De forenede sager C-335/11 og C-337/11 samt sag C-13/05 En begrænsning som følge

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 17. december 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Michael Kistrup, Thomas Lohse og Bo Østergaard). 10. afd. nr. B-2143-12: FTF som mandatar

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013

Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 - 1 06.11.2014-22 Vidneafhøring skattemedarbejder 20140527 TC/BD Vidneafhøring af skattemedarbejder Retten i Aarhus s kendelse af 15/5 2014, jr. nr. BS 13-1321/2013 Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del Bilag 313 Offentligt Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 11. november 2011 Sag 349/2008 (2. afdeling) Shape Intercoiffure ved Lene Hansen (advokat Yvonne Frederiksen) mod Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne Kalvebod Brygge 45, 3. sal, 1560 København V. Telefon: 33 36 11 00 Telefax: 33 36 21 00 E-mail: sekretariatet@domaeneklager.dk KLAGESKEMA Klagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i klagevejledningen:

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod

Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift. Fagligt Fælles Forbund (3F) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2013.0060) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for HedeDanmark

Læs mere

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser)

Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser) LOV nr 793 af 27/11/1990 (Gældende) Lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Lige løn til begge køn

Lige løn til begge køn Lige løn til begge køn Indhold Forord 3 Indledning 4 Hvad er lige løn? 4 Dette er omfattet af ligelønsbegrebet 5 Hverken direkte eller indirekte diskrimination 5 Lige løn - i forhold til hvem? 6 Kønsmæssig

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

Ankenævn for biler Vedtægter

Ankenævn for biler Vedtægter Ankenævn for biler Vedtægter 1. Ankenævn for biler er oprettet af brancheorganisationerne Bilbranchen, Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark (CAD) og AutoBranchen Danmark samt forbrugerorganisationen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 10.06.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0143/2005 af Michael Humphries, britisk statsborger, om manglende fagforeningsstøtte efter sin

Læs mere

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn

For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn For meget udbetalt løn (Condictio indebiti) & For lidt udbetalt løn Notatet angår dels retningslinierne for, hvornår arbejdsgiveren kan kræve pengene tilbage, i tilfælde, hvor lønmodtageren har fået for

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 289 Offentligt Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T 72 20 50 00

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Peter Paldan Sørensen, j.nr. [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri.

Kendelse. 22. maj 2014. faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund. for. (procedør advokat Rune Asmussen) mod. Dansk Industri. Kendelse af 22. maj 2014 i faglig voldgift (FV 2013.0202): 3F Fagligt Fælles Forbund for A (procedør advokat Rune Asmussen) mod Dansk Industri for DitoBus A/S (procedør Sussi Skovgaard-Holm) Indledning

Læs mere

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a

Energi & Miljø A d v o k a t f i r m a J.nr.: 07-10243 ID nr. 15 Bilag 5 Ansættelsesretlige problemstillinger 23. oktober 2008 Skolebakken 7, 1. tv. 8000 Århus C Telefon: 86 18 00 60 Fax: 36 92 83 19 www.energiogmiljo.dk CVR: 31135427 1. Sammenfatning

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Udkast til bindende svar

Udkast til bindende svar Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen 1 4700 Næstved Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon 72 22 18 18 E-mail via www.skat.dk/kontakt www.skat.dk 8.

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

Årsberetning for Tandskadeankenævnet

Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Årsberetning for Tandskadeankenævnet 2013 Indhold Indhold Tandskadeankenævnets medlemmer pr. 1. januar 2013... 5 Kapitel 1: Tandskadeankenævnets virksomhed... 6 1.1. Formål... 6 1.2. Sammensætning...

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere