1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7"

Transkript

1 Årsberetning 2009

2 ÅRSBERETNING 2009 For Ligebehandlingsnævnet 1. FORORD ET NÆVN BLIVER TIL 2 2. FRA KLAGE TIL AFGØRELSE 4 3. LIGEBEHANDLINGSNÆVNETS MULIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER 7 4. KENDER DU LIGEBEHANDLINGSNÆVNET? VERDEN OMKRING OS DET INTERNATIONALE SAMARBEJDE AFSKEDIGELSE UNDER GRAVIDITET, BARSEL, FÆDREORLOV MV LIGELØN PRISFORSKELLE NY PRAKSIS MED HENSYN TIL GODTGØRELSESNIVEAU NÅR KLAGEN MÅ AFVISES MODSTRIDENDE FORKLARINGER OG MANGLENDE DOKUMENTATION ET SÆRLIGT PROBLEM I SAGER OM DISKRIMINATION PÅ GRUND AF RACE OG ETNICITET ALDER OG HANDICAP STATISTIK RESUMÉ AF DE 64 SAGER AFGJORT AF NÆVNET LOVE MV. 34 1

3 1. Forord - Et nævn bliver til Ved formanden, landsdommer Tuk Bagger En årsberetning gør status over et afsluttet år. For Ligebehandlingsnævnet var 2009 et ganske særligt år, fordi det var nævnets første. Der har ikke i Danmark før 2009 eksisteret et nævn, som behandler sager om alle de EU-retlige diskriminationsgrunde. Ligebehandlingsnævnet er et uafhængigt nævn, som består af en formand og to næstformænd, der alle skal være dommere, samt ni juridiske nævnsmedlemmer, der har særlig viden om forholdene på arbejdsmarkedet og om ligebehandlingslovene. Formanden Landsdommer Tuk Bagger Næstformand Dommer Mikael Kragh Næstformand Dommer Finn Hargaard Medlemmer Professor Ruth Nielsen Advokat Morten Ulrich Professor Hanne Petersen Professor Linda Nielsen Tidligere dommer ved EF-domstolen, professor, dr. jur. Claus Gulmann Advokat Gunnar Homann Tidligere arbejdsretschef Einar Edelberg Advokat Anne Kathrine Schøn Advokat Birgit Gylling Andersen Før 2009 blev sager om ligestilling mellem kønnene behandlet i Ligestillingsnævnet og sager om forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse i Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling. Med oprettelsen af Ligebehandlingsnævnet blev Ligestillingsnævnet og Klagekomitéen nedlagt, og sagsområderne overført til Ligebehandlingsnævnet. Samtidig blev der som noget nyt mulighed for at klage over diskrimination på grund af alder, handicap, seksuel orientering, politisk anskuelse, social og national oprindelse og religion eller tro indenfor arbejdsmarkedet. Ligebehandlingsnævnet startede den 1. januar 2009 med at overtage 30 sager fra Klagekomitéen og Ligestillingsnævnet og modtog i løbet af året 200 sager. Sagerne kom i en jævn strøm over året. De fleste drejede sig om kønsdiskrimination, og der kom også en del sager vedrørende etnicitet. På området for de øvrige diskriminationsgrunde kom der klager om diskrimination på grund af alder og handicap. Sekretariatet har ikke i 2009 modtaget klager over forskelsbehandling på grund af seksuel orientering, politisk anskuelse, social og national oprindelse eller religion og tro. I 2009 har sekretariatet afsluttet i alt 70 sager, heraf 22 sager, som er egentlige sekretariatsmæssige afgørelser med klagemulighed til nævnet. 33 sager blev henlagt. Årsagen hertil kunne være, at klagen var for diffus, eller at klager ikke svarede på nævnets breve, men det kunne også skyldes, at klager ikke ønskede 2

4 at videreføre sagen. Endelig bortfaldt 15 sager på grund af opfyldelse, forlig mv. Ligebehandlingsnævnet har i løbet af året afholdt 16 møder; 7 om køn, 6 om etnicitet, og 3 om de øvrige forskelsbehandlingsgrunde. I nævnsmøderne deltager én af formændene. Foruden formanden skal to nævnsmedlemmer deltage i møderne, og begge køn skal være repræsenteret. Formændene har fordelt diskriminationsområderne mellem sig, således at én primært behandler kønsdiskriminationsområdet, én primært området for diskrimination på grund af race og etnicitet og én primært de diskriminationsområder, der vedrører alder, handicap, seksuel orientering, politisk anskuelse, social og national oprindelse, religion og tro. På tilsvarende måde har medlemmerne deres primære tilknytning til hvert af områderne, således at tre medlemmer primært er knyttet til eksempelvis kønsligestillingsområdet og deltager i disse nævnsmøder på skift. For at skabe sammenhæng og kontinuitet i afgørelserne inden for de forskellige forskelsbehandlingsgrunde har arbejdet imidlertid været tilrettelagt således, at flere af nævnsmedlemmerne har deltaget i møder på flere forskellige områder. Nævnet har i 2009 afgjort 64 sager i alt; 32 om køn, 22 om etnicitet og 10 om de øvrige diskriminationsgrunde, dvs. 2 om handicap og 8 om alder. Klager fik medhold i 34 sager; heraf 22 om køn, 4 om etnicitet og 8 om alder. Nævnet har således afgjort flest sager om køn, og i ca. 1/3 af sagerne har klageren fået medhold. De sager, nævnet har afgjort om alder, er i alle tilfælde afgjort i klagerens favør. Det skal dog nævnes, at 6 af sagerne vedrørte piloter fra samme luftfartsselskab, som alle blev afskediget på grund af alder. Nævnet gav godtgørelse i 16 sager. 2 sager drejede sig om ligeløn, 6 drejede sig om uretmæssig afskedigelse på grund af barsel, og 1 sag vedrørte prisforskelle mellem mænd og kvinder. 7 af sagerne drejede sig om afskedigelse på grund af alder. I alt 7 af de sager, som nævnet afgjorde i 2009, er på klagers anmodning overgået til domstolene, da indklagede ikke har efterlevet nævnets afgørelse og udbetalt godtgørelse til klager. Ligebehandlingsnævnet er første og eneste administrative instans, og sagsoplysningen påhviler derfor sekretariatet. Mange sager er komplekse, og der er derfor ofte en del skriftvekslinger mellem parterne. I 2009 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 7 måneder. Det vil efter nu et års erfaring formentlig være realistisk at forvente en sagsbehandlingstid på mellem 7 og 9 måneder, idet det tager tid at få sagerne tilstrækkeligt oplyst. Foruden sagsbehandling har sekretariatet og nævnet påtaget sig den opgave at gøre omverdenen opmærksom på det nye nævn og dets muligheder. Vi har derfor i løbet af foråret og sommeren 2009 haft en række uformelle møder med NGO er, interesseorganisationer mv. Vi har ligeledes arbejdet ihærdigt med vores nye hjemmeside. Vi har skrevet nyhedsbreve, og vi har deltaget i interviews med pressen. Vi har med tilfredshed kunnet konstatere, at nævnets arbejde har haft en del bevågenhed i medierne. Vi har også gjort forarbejdet til den pjece, som udkom i januar Endelig har vi holdt foredrag om nævnet, når vi er blevet opfordret dertil. Ligesom vi sidst men ikke mindst har taget vores første skridt ind på den internationale scene med deltagelse i forskellige netværk på området såvel inden for nordisk samarbejde som i EU-sammenhæng. Vi er således stolte af at kunne sige, at vi i sekretariatet og nævnet er kommet godt fra kaj. Kursen er lagt, og den vil vi følge i det kommende år. Rapportens enkelte afsnit indeholder en mere detaljeret kommentar til de emner, der kort er opridset ovenfor. Læseren ønskes hermed god fornøjelse! 3

5 2. Fra klage til afgørelse Ved fuldmægtig Julie Søndergaard Harder Sekretariatet Ligebehandlingsnævnet bistås af et sekretariat, som har til huse i Ankestyrelsen. Sekretariatet har til opgave at forberede de sager, vi modtager til nævnsmøderne. Sekretariatet yder også telefonisk hjælp og rådgivning om, hvordan man indbringer en klage til nævnet og om nævnets praksis. Hertil kommer, at sekretariatet besvarer generelle spørgsmål fra offentlige myndigheder og interessenter. Det drejer sig om bidrag til svar på Folketingsspørgsmål, høringssvar til offentlige udvalg og arbejdsgrupper og forespørgsler fra interessenter. Behovet for oplysninger Når sekretariatet modtager en klage, undersøger vi, om klagen indeholder de oplysninger, der er nødvendige, for at sagsbehandlingen kan gå i gang. Mangler Følgende oplysninger er som minimum nødvendige for, at vi kan behandle en klage: Personlige oplysninger Kontaktoplysninger Hvem eller hvad, der bliver klaget over Kontaktoplysninger på den, der bliver klaget over Redegørelse for hvorfor, der bliver klaget Hvilke eventuelle dokumenter, der bliver vedlagt og hvorfor Hvad klageren ønsker at opnå hos Ligebehandlingsnævnet der oplysninger, eller skal klagen præciseres, kontakter sekretariatet klager. Drejer klagen sig om forhold på arbejdsmarkedet, for eksempel afskedigelse i forbindelse med graviditet, undersøger sekretariatet, om klager er medlem af en fagforening, og i givet fald anmoder vi om dokumentation, for at sagen ikke bliver behandlet i det fagretlige system. Sekretariatet vil også påse, at den administrative klageadgang er udnyttet. Det er en betingelse, for at Ligebehandlingsnævnet kan behandle sagen, at den administrative klageadgang er udnyttet, og at sagen ikke verserer ved domstolene. Sagsbehandlingen Ligebehandlingsnævnet er et administrativt klageorgan, der arbejder efter forvaltningsloven og dens principper. Nævnet er første og eneste administrative klagemulighed på ligebehandlingsområdet. Det betyder, at sekretariatet står for al sagsoplysning. Sekretariatet bruger mange kræfter på at oplyse sagerne bedst muligt ved skriftlige og telefoniske henvendelser og på efterfølgende at foretage partshøring af de indkomne oplysninger. Enhver kan gratis klage til Ligebehandlingsnævnet. Nævnet har mange forskellige interessenter fra lægfolk, NGO er og fagforeninger til advokater. 4

6 Den meget brogede skare af interessenter og de meget forskellige sagsområder medfører, at sagsbehandlingen er meget varieret. Nogle sager kræver, at sekretariatet telefonisk og skriftligt gør et stort arbejde for at få sagen tilstrækkeligt oplyst, i andre sager er parterne så skrivelystne, at sekretariatet til sidst må meddele, at sagen nu er tilstrækkeligt oplyst. Tidsforbruget ved forberedelsen af sagerne er derfor meget forskelligt, og sagsbehandlingstiden dermed også varieret. Det samme gælder sagernes juridiske kompleksitet, der også er meget varieret. Ligebehandlingslovgivningen involverer i mange tilfælde mange forskellige juridiske områder så som arbejdsret, aftaleret, konkursret, forældremyndighed og sociallovgivning. Navnlig klager over forskelsbehandling på grund af etnicitet kan virke diffuse, når de indbringes for sekretariatet, og det bliver så sekretariatets opgave at søge en klage tilstrækkeligt konkretiseret og dokumenteret til, at sagen kan behandles af nævnet. I disse sager er bevis og dokumentation den vanskeligste knast. Hertil kommer, at praksis på området er begrænset. I kønssager fylder sager om opsigelse på grund af graviditet, barsel, forældreorlov mv. en del, og der findes mange varianter på området. Sagerne er typisk faktatunge, og sekretariatet har konstateret, at såvel klager som indklagede ofte er repræsenteret af professionelle hjælpere. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de sager, Ligebehandlingsnævnet afsluttede i 2009, var ca. 7 måneder. Hvis sekretariatet vurderer, at Ligebehandlingsnævnet kan behandle klagen, bliver klagen sendt i høring hos den indklagede. Klager får efterfølgende mulighed for at kommentere på indklagedes bemærkninger. En sag er typisk i høring hos sagens parter to gange. Sekretariatet går herefter i gang med den egentlige behandling af klagen. Vi undersøger først, om sagen er tilstrækkeligt oplyst. Er det tilfældet, udarbejder sekretariatet et udkast til afgørelse, som forelægges formanden. Sekretariatet sender herefter det endelige udkast til deltagerne på nævnsmødet. Det er muligt for klager at kalde sin klage tilbage helt frem, til nævnet træffer afgørelse, for eksempel hvis klager ikke længere ønsker at forfølge klagen, eller hvis parterne har indgået forlig. Sekretariatsmæssig afvisning Sekretariatet kan afvise at behandle en klage, hvis den ikke skønnes at være egnet til at blive behandlet i nævnet. Det kan eksempelvis være, at klagen kræver afhøring af vidner. Vidneførsel kan ikke finde sted for nævnet. Sekretariatets afvisning kan indbringes for Ligebehandlingsnævnet. Sekretariatet kan også afvise at behandle klagen, hvis det må anses for åbenbart, at der ikke vil blive givet medhold i sagen. Det er eksempelvis sket i et tilfælde, hvor der blev klaget over, at kvinder ikke har værnepligt. Der er her tale om et område, der falder uden for Ligebehandlingsnævnets kompetence. Forud for en afvisning eller en henlæggelse af en sag vil der dog ofte have været en del brevvekslinger. I 2009 afviste sekretariatet 70 sager: - 22 ved afgørelse med klagemulighed til nævnet - 33 blev henlagt, da klagen var for diffus, og da klager ikke svarede på sekretariatets anmodning om at uddybe klagen eller ikke ønskede at videreføre klagen - 15 bortfaldt på grund af, at det påklagede forhold blev opfyldt, der blev indgået forlig med videre 5

7 Ligebehandlingsnævnets forretningsorden 11. Sekretariatet kan beslutte at afvise sager, der ikke skønnes egnet til nævnsbehandling, jf. lov om Ligebehandlingsnævnet 5, stk. 4. Afgørelsen om afvisning skal være ledsaget af en begrundelse og klagevejledning. Stk. 2. Afgørelsen om afvisning kan indbringes for nævnet inden for en frist af 4 uger efter, at klager har fået meddelelse om afgørelsen. 12. Sekretariatet kan træffe afgørelse om afvisning af klager, hvis det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives klager medhold i sagen. Afgørelsen herom skal være ledsaget af en begrundelse. Stk. 2. Afgørelsen kan indbringes for nævnet inden for en frist af 4 uger efter, at klageren har fået meddelelse om afgørelsen. Ligebehandlingsnævnets møder Nævnets afgørelser bliver truffet på et møde, hvor der deltager en formand, der er dommer, og to nævnsmedlemmer. Hvis der er tale om en principiel sag, kan formanden beslutte, at der skal deltage fire nævnsmedlemmer. Der har i 2009 været et principielt nævnsmøde i en sag, hvor nævnet skulle tage stilling til fortolkningen af handicapbegrebet. Sagen er nærmere omtalt i afsnittet om alder og handicap. Herudover deltager uden stemmeret de medarbejdere fra sekretariatet, der har arbejdet med de sager, som skal afgøres på mødet. Mødet er ikke offentligt, og hverken parter eller repræsentanter kan deltage på mødet. Ligebehandlingsnævnet træffer afgørelse på skriftligt grundlag. Det er således ikke muligt at afhøre vidner eller lade parterne afgive mundtlig forklaring for nævnet. Mødedeltagerne har i god tid inden mødet fået fremsendt sagerne, som bliver diskuteret grundigt på mødet. Hvis mødedeltagerne ikke kan opnå enighed om et resultat, er der mulighed for at afgive dissens. I 2009 blev der afgivet dissens i fem sager. Ligebehandlingsnævnet har afholdt 16 møder i Ligebehandlingsnævnet afgjorde 64 sager, heraf: - 32 om køn - 22 om etnicitet - 10 om alder og handicap Klager fik medhold i 34 sager, heraf: - 22 om køn - 4 om etnicitet - 8 om alder Hvis nævnets afgørelse ikke efterleves Nævnets afgørelse er bindende for parterne, men afgørelsen kan ikke fuldbyrdes ved fogedretten. Ligebehandlingsnævnet vil derfor gratis indbringe sagen for domstolene, på opfordring fra klager, hvis indklagede ikke efterlever nævnets afgørelse. Der verserer 7 sager ved domstolene, som Ligebehandlingsnævnet har truffet afgørelse i. Alle nævnets afgørelser bliver offentliggjort på Ligebehandlingsnævnets hjemmeside i anonymiseret form. 6

8 3. Ligebehandlingsnævnets muligheder - og begrænsninger Ved fuldmægtig Lene Mathiesen Behandler klagesager Ligebehandlingsnævnet behandler klager over, at en lønmodtager eller jobansøger er blevet udsat for forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller national, social eller etnisk oprindelse. Nævnet behandler også klager over forskelsbehandling på grund af køn eller race og etnisk oprindelse uden for arbejdsmarkedet. De sager om forskelsbehandling på grund af køn uden for arbejdsmarkedet, som nævnet har modtaget indtil videre, har typisk handlet om prisforskelle i nattelivet. Når det drejer sig om forskelsbehandling på grund af race og etnisk oprindelse uden for arbejdsmarkedet, er billedet mere broget. Nævnet har i 2009 blandt andet behandlet klager over billån, oprettelse af bredbånd/telefonabonnement, sikkerhedstjek i lufthavne og leje af forsamlingshus til et pakistansk bryllup. Reglerne om forbud mod forskelsbehandling fremgår af otte forskellige love, som er nævnt direkte i loven om Ligebehandlingsnævnet. Herudover kan nævnet behandle klager fra en lønmodtager om brud på bestemmelser i kollektive overenskomster, der indeholder forbud om forskelsbehandling på grund af køn, race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap, eller national, social eller etnisk oprindelse. Nævnet kan kun behandle spørgsmål om brud på overenskomster, hvis lønmodtagerens faglige organisation ikke ønsker at få sagen behandlet fagretligt. Nævnet har endnu ikke behandlet en sag om brud på kollektive overenskomster. Skal have en klage udefra For at Ligebehandlingsnævnet kan tage stilling til, om der er tale om ulovlig forskelsbehandling, skal den person, der i det konkrete tilfælde føler sig forskelsbehandlet, klage til nævnet. Sagen kan også indbringes for nævnet af for eksempel en fagforening eller en interesseorganisation, der har fuldmagt fra forurettede til at klage til nævnet. Advokater, fagforeninger og Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination har ført en del af sagerne i nævnet. Der var således fuldmagtshavere i lidt mere end 1/3 af de sager, som nævnet afgjorde i Det skal dog understreges, at en person, der mener sig udsat for forskelsbehandling, selv kan indbringe sagen for nævnet. Nævnets sekretariat kan vejlede klager om udfyldelse af klageskema, om hvilke dokumenter der kan vedlægges klagen og eventuelle andre spørgsmål. Nævnets sekretariat vil i alle tilfælde oplyse sagen og indhente de oplysninger, der er nødvendige for, at nævnet kan tage stilling til klagen. 7

9 Ligebehandlingsnævnet er en domstolslignende myndighed, og nævnet har ikke af lovgiver fået kompetence til at tage sager op af egen drift. Nævnet kan derfor ikke på eget initiativ undersøge omstændigheder og forhold i samfundet, hvor der muligvis finder forskelsbehandling sted. Nævnet er således afhængig af at modtage klager ude fra for at kunne fastlægge en praksis på området. Behandler klagen gratis Det er gratis at klage til Ligebehandlingsnævnet. Ønsker klager en advokat til at føre sagen for nævnet, må klager selv dække omkostningerne. Kan tage stilling til, om forbuddet mod forskelsbehandling er overtrådt Ligebehandlingsnævnet tager i afgørelsen stilling til, om lovgivningens forbud mod forskelsbehandling er overtrådt. Kan tilkende godtgørelse og procesrenter Nævnet kan tilkende godtgørelse og i visse tilfælde underkende en afskedigelse. Nævnet har ikke indtil videre underkendt afskedigelser, men har i 13 sager tilkendt godtgørelse for uberettiget opsigelse på grund af barsel eller alder. Nævnet har her tilkendt godtgørelser svarende til 6-9 måneders løn. I 2 sager om ligeløn har nævnet truffet afgørelse om, at klager havde krav på et beløb svarende til forskellen mellem den løn, som de kvindelige og de mandlige ansatte havde fået udbetalt. Nævnet har desuden i et enkelt tilfælde tilkendt godtgørelse svarende til prisforskellen for mænd og kvinder på et diskotek. I de sager, hvor nævnet i 2009 har tilkendt godtgørelse for uberettiget opsigelse, er det på et efterfølgende nævnsmøde i 2010 besluttet, at klagerne har ret til procesrenter. Det vil fremover være nævnets praksis, at der i alle sager, hvor der tilkendes godtgørelse, vil være ret til renter fra det tidspunkt, hvor sagen bliver indbragt for nævnet. Kan afvise en klage Nævnet kan - eventuelt ved en sekretariatsmæssig afgørelse - beslutte at afvise en klage, hvis det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives klageren medhold. Dette kan for eksempel være tilfældet, hvis klagen handler om forhold, hvor den retlige regulering om diskrimination falder uden for Ligebehandlingsnævnets kompetence, og hvor der ikke efter EU-retten er forbud mod direkte eller indirekte diskrimination. I 2009 har nævnet på denne baggrund afvist en klage over, at kun mænd bliver indkaldt til Forsvarets Dag. Nævnet har også afvist at behandle en klage over, at et barn af en udenlandsk kvinde og en dansk mand ikke automatisk får dansk statsborgerskab. I 2009 blev der også afvist en række sager, som ikke skønnedes egnet til behandling i nævnet, fordi en afgørelse af, om klageren havde været udsat for ulovlig forskelsbehandling, ville forudsætte en egentlig bevisførelse, herunder mundtlige parts- og vidneforklaringer. Nævnet behandler klager på skriftligt grundlag, og der er ikke mulighed for, at parterne og eventuelle vidner kan afgive mundtlig forklaring for nævnet. Sådanne sager må i givet fald afgøres ved domstolene. Ligebehandlingsnævnets forretningsorden giver i øvrigt mulighed for, at nævnets sekretariat kan afvise sager, der ikke skønnes egnet til nævnsbehandling, eller hvor det må anses for åbenbart, at der ikke kan gives klageren medhold i sagen. Sekretariatets afgørelse om at afvise en sag kan ankes til nævnet. 8

10 Kan gratis få sagen prøvet ved domstolene Ligebehandlingsnævnets afgørelser er endelige og bindende, men kan indbringes for domstolene. Hvis nævnet har givet klager medhold, men modparten ikke efterlever afgørelsen og for eksempel ikke udbetaler en tilkendt godtgørelse, kan klager bede nævnet om at indbringe sagen for domstolene. Det bliver hermed gratis for klager at få sagen behandlet i retten. Det er klager, der skal tage initiativ til at få sagen indbragt for retten. Nævnet kan ikke selv sende en sag videre til behandling ved retten, og nævnet har ikke mulighed for at følge op på, om de afgørelser, der bliver truffet af nævnet, nu også bliver efterlevet. 9

11 4. Kender du Ligebehandlingsnævnet? Ved fuldmægtig Lene Vestergaard Thomsen Siden Ligebehandlingsnævnets start den 1. januar 2009 har formandskabet og sekretariatet arbejdet målrettet med at få udbredt kendskabet til nævnet i almindelighed, og til hvilke sager nævnet kan behandle i særdeleshed. I efteråret 2008, før sekretariatet overtog de første sager fra Klagekomitéen og Ligestillingsnævnet, begyndte vi at udforme en midlertidig hjemmeside, som skulle fortælle om nævnet og indeholde helt praktiske oplysninger, om hvem vi er, hvilke sager vi kan behandle, hvordan man kan klage, klageskema, mv. I det første år har hjemmesiden været vores udstillingsvindue til omverdenen, her har vi løbende offentliggjort de afgørelser, som nævnet har truffet, og her har vi formidlet nyhedsbreve. Vi har fra starten i formandskab og sekretariat arbejdet ihærdigt på at tilpasse vores sprog til det medie og den målgruppe, som vi skal kommunikere med. Arbejdet i nævn og sekretariat indebærer kommunikation med mange forskellige modtagere, fra klagere, der har svært ved at tale og forstå dansk, til ansatte i fagforeninger og advokater med specialviden om diskrimination. Det sprog, vi bruger, skal være forståeligt for alle, men samtidig tilpas juridisk, velargumenteret og fyldestgørende. Vi har valgt, at sproget på hjemmesiden skal være enkelt og let at forstå, uden lange sætninger og komplicerede forklaringer. I vores nyhedsbreve tilstræber vi at fremstille de sager, vi refererer, som forhåbentlig interessante historier fra det virkelige liv. Vi bestræber os på at gøre vores afgørelser korte og letlæselige. Derfor har vi også valgt at placere lovhenvisninger bagerst i afgørelsen. Hjemmeside & database Vi har fra 1. januar 2010 fået en ny hjemmeside Hjemmesiden giver let tilgængelig information om, hvilke former for forskelsbehandling nævnet kan behandle, hvordan man klager, og hvordan man kontakter nævnet. Indholdet på siden er opdelt, så det er nemt at gå direkte til det emne, man er interesseret i. Vi har i forhold til hjemmesidens visuelle udformning lagt vægt på at få en markant grafisk linje, så vi hurtigt opnår genkendelighed hos vores faste brugere. Vi har også lagt vægt på, at sagerne handler om mennesker, og det har vi ønsket at understrege i hjemmesidens design. På hjemmesiden er der desuden adgang til en database, hvor alle de afgørelser, der træffes af nævnet, findes i anonymiseret form. Med databasen har brugerne fået en let adgang til at søge i nævnets afgørelser. I løbet af sommeren 2010 er alle afgørelser fra det tidligere Ligestillingsnævn og fra Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling lagt ind i databasen. Nyhedsbrev Der er kommet 4 nyhedsbreve fra Ligebehandlings- 10

12 nævnet i De bliver automatisk sendt til alle, der abonnerer på nyhedsbrevet. Formålet med brevene er at formidle nævnets afgørelser i en form, som er lettere og mere journalistisk end selve afgørelserne, så kendskabet til nævnets afgørelser øges. Vi forventer, at der også fremover vil blive udsendt mindst et nyhedsbrev i kvartalet. Der er i øjeblikket mere end abonnenter på nyhedsbrevene. Tilmelding kan ske på hjemmesiden. Pjece Der er i 2009 skrevet og trykt en pjece, der præsenterer Ligebehandlingsnævnet. Formålet med pjecen er særligt at udbrede kendskabet til Ligebehandlingsnævnet i befolkningen. Den er i begyndelsen af 2010 sendt ud til kommuner, biblioteker, politi, NGO er, faglige organisationer mv. Pjecen kan bestilles på hjemmesiden. Det er planen, at pjecen skal oversættes til flere sprog i løbet af Møder med NGO er, interessenter mv. Sekretariatet har i løbet af 2009 haft en række uformelle møder med NGO er og interessenter, for eksempel Institut for Menneskerettigheder, Kvinfo, Kvinderådet, Dansk Handicap Forbund, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Borgerrådgivningen i Københavns Kommune, Muslimernes Fællesråd, Landsforeningen for Bøsser og Lesbiske, Ældresagen m.fl. Foredrag Sekretariatet har sidst men ikke mindst holdt en række foredrag om nævnet, og de afgørelser nævnet har truffet. Formålet hermed har været at udbrede kendskabet til nævnets arbejde og komme i dialog med interesserede, for eksempel fagforeninger. Medier Ligebehandlingsnævnets nyhedsbreve sendes til Ritzau med henblik på at udbrede kendskabet til interessante sager eller problemstillinger via medierne og for at påvirke samfundet til at overholde diskriminationslovene. Der har i forbindelse med de udsendte nyhedsbreve været en ganske positiv og relativt omfattende omtale af nævnet og de omtalte afgørelser, navnlig i de skriftlige medier. Der har også været nogen omtale i pressen af sager, som ikke er udsendt i nyhedsbreve. De har fundet vej til medierne gennem sagens parter, som har henvendt sig til pressen. Endelig har nævnets formand deltaget i flere interviews med radio, tv, aviser og fagblade. 11

13 5. verden omkring os - det internationale samarbejde Ved fuldmægtig Ellen Bleeg De love, der danner grundlag for Ligebehandlingsnævnets afgørelser, er alle baseret på EU-direktiver. Fortolkningen af de nationale love om forskelsbehandling må derfor ske i samspil med EU-retten, og det er vigtigt, at vi i vores daglige arbejde holder os det EU-retlige aspekt for øje. Vi finder det derfor væsentligt at vende blikket ud over landets grænser og søge inspiration og viden i de øvrige EU-lande samt i vores nordiske nabolande. Sekretariatet og formandskabet har i det forgangne år deltaget i følgende fora: EQUINET EQUINET er et netværk af europæiske ligebehandlingsorganer, der i skrivende stund består af 32 organisationer fra 29 lande i Europa. Netværket har base i Bruxelles. Ligebehandlingsnævnet deltog for første gang i efteråret 2009 i det årlige fællesmøde i EQUINET. På mødet blev Ligebehandlingsnævnet optaget som fuldgyldigt medlem af EQUINET. Netværket arbejder for at styrke den fælles indsats mod diskrimination på tværs af de europæiske lande. Formålet med netværket er at hjælpe nationale ligebehandlingsorganer med at opfylde deres rolle ved at etablere en platform for udveksling af juridisk ekspertise, håndhævelse af reglerne, udvikling af best practice og videreuddannelse indenfor området. Endelig fungerer netværket også som et ankerpunkt for dialogen med EU-institutionerne, herunder særligt Kommissionen. Netværket er i den forbindelse også sat i verden for at lægge pres på politikerne for at sikre de nødvendige ressourcer til bekæmpelsen af diskrimination. De fleste af EQUINETs medlemmer har et bredere mandat end det danske Ligebehandlingsnævn. De kan tage sager op af egen drift og fungerer som en form for national vagthund. Ligebehandlingsnævnet kan ikke tage sager op af egen drift, men er snarere et domstolslignende organ, der træffer afgørelser om krænkelser og eventuel betaling af godtgørelse. Det vil derfor være af særlig interesse for Ligebehandlingsnævnet at følge den del af samarbejdet, der vedrører den juridiske fortolkning af direktiverne og udviklingen af best practice. Ligebehandlingsnævnet er blevet en del af den arbejdsgruppe, der netop arbejder med dette område. Nævnet deltog i efteråret 2009 i et enkelt møde, hvor fokus gik på diskussionen af 3 konkrete sager, der var blevet fremlagt. Særlig relevant bliver det også for Ligebehandlingsnævnet at deltage i de forskellige former for juridiske uddannelsestilbud, der fremover udbydes af EQUINET. Nordisk Ombud Ligebehandlingsnævnet har i 2009 deltaget i et fælles nordisk møde i Grønland mellem de forskellige ligebehandlingsombud og ligestillingsorganer i Norden. Under mødet fortalte de enkelte lande om 12

14 deres respektive institutioner på området, og hvilke arbejdsopgaver, de udfører. Mødet gav også en mulighed for gensidig information om de områder, der har særlig fokus i de enkelte lande og om udfaldet af konkrete sager om forskelsbehandling. Næste møde skal holdes i 2010 i Helsinki. For at sikre det bedst mulige udbytte for deltagerne, der alle repræsenterer forskellige mandater og fokusområder, vil mødet navnlig dreje sig om form for og indhold i det fremtidige samarbejde. EU-Kommissionens netværk for ligestillingsorganer I 2006 etablerede EU-kommissionen et netværk for de nationale ligestillingsorganer, der alene beskæftiger sig med forskelsbehandling på grund af køn. Ligestillingsnævnet har tidligere deltaget i møder i dette forum, og Ligebehandlingsnævnet har i sagens natur overtaget pladsen. Netværket kan sammenlignes med EQUINET, da formålet også her er at sikre en ensartet fortolkning af EU-lovgivningen og at lære af hinanden ved at udveksle erfaringer og best practice inden for områder som forskelsbehandling på grund af graviditet og barselsorlov samt manglende ligeløn mellem kønnene. Nævnet deltager i det næste møde i foråret

Ligebehandlingsnævnet

Ligebehandlingsnævnet Ligestillingsudvalget 2012-13 LIU Alm.del Bilag 63 Offentligt Ligebehandlingsnævnet Ligebehandlingsnævnets møde med Folketingets Ligestillingsudvalg Onsdag den 17. april 2013 Nævnets historie Ligebehandlingsnævnet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet

Bekendtgørelse af lov om Ligebehandlingsnævnet LBK nr 1230 af 02/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j-nr. 2016-5962 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til

Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag. til Fremsat den xx. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indbringelse af sager for Ligebehandlingsnævnet samt formandsafgørelser

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1)

Bekendtgørelse af lov om lige løn til mænd og kvinder 1) LBK nr 899 af 05/09/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 2. december 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., JAIC, j.nr. 2008-0000952 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Her får du mere at vide

Her får du mere at vide Her får du mere at vide er Ligestillingsnævnet? Har du brug for flere oplysninger, kan du læse mere om Ligestillingsnævnet på Internettet på adressen www.ligenaevn.dk Her finder du en klagevejledning og

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven

Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Finn Schwarz & Jens Jakob Hartmann Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet forskelsbehandlingsloven Kapitel 1 Beskrivelse af regelsystemerne 13 1. Indledning og oversigt 13 2. Internationale og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk

Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Udgivet af: CO-industri www.co-industri.dk Oplag: 2.000 Redaktion: Nadja Christy, CO-industri Tekst: Azad Cakmak og Nadja Christy, CO-industri Illustrationer: Mette Ehlers Design og grafisk produktion:

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

2010 Årsberetning 2010

2010 Årsberetning 2010 2010 Årsberetning 2010 Ligebehandlingsnævnets årsberetning 2010 Udgiver Ligebehandlingsnævnet Layout og Produktion Identitet & Design A/S Hjemmeside www.ligebehandlingsnaevnet.dk Denne publikation kan

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling

DSI s høringssvar til høring over udkast til forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) L 41 - Bilag 7 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Den 29. januar 2007 J.nr. 3947.274 [24.TEL.OTN] MR/ck DSI s høringssvar til høring

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet Lovforslag nr. L 197 Folketinget 2014-15 Fremsat den 29. april 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet (Indførelse af krav om

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling. Kapitel 1 Klagenævnets beføjelser og organisation

UDKAST. Forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling. Kapitel 1 Klagenævnets beføjelser og organisation Lovforslag i høring 15.01.07 UDKAST Forslag til lov om Klagenævnet for Ligebehandling Kapitel 1 Klagenævnets beføjelser og organisation 1. Der oprettes et Klagenævn for Ligebehandling. Der tilknyttes et

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980)

Høring vedr. spørgeskema om gennemførelsen af direktiv 2000/43 og 2000/78 (BM ID: 306980) Beskæftigelsesministeriet Att.: Birgitte Buchwald Jørgensen (bbj@bm.dk) STRANDGADE 56 DK-1401 KØBENHAVN K TEL. +45 32 69 88 88 FAX +45 32 69 88 00 CENTER@HUMANRIGHTS.DK WWW.MENNESKERET.DK WWW.HUMANRIGHTS.DK

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Forslag. Lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet 2015/1 LSF 28 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2015-3191 Fremsat den 7. oktober 2015 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere

HK DANMARK 18. maj 2006 MK/TK/he

HK DANMARK 18. maj 2006 MK/TK/he Det Politisk-Økonomiske Udvalg PØU alm. del - Svar på Spørgsmål 39 Offentligt HK DANMARK 18. maj 2006 MK/TK/he Folketinget Det Politisk-Økonomiske Udvalg Christiansborg 1240 København K Henvendelse på

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003

Afgørelse nr. 18/2003. truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Afgørelse nr. 18/2003 truffet af Ligestillingsnævnet den 26. november 2003 Ligestillingsnævnet Skindergade 38, 2 1159 København K Tlf. 3392 3311 Fax. 3391 3115 E-mail naevn@lige.dk

Læs mere

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov

7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov HR Jura Forlaget Andersen 7.6 Særligt om afskedigelse i forbindelse med graviditet, barsels- og forældreorlov Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Ligestillingsnævnets årsberetning

Ligestillingsnævnets årsberetning Ligestillingsnævnets årsberetning 2007 Ligestillingsnævnets årsberetning 2007 1 Ligestillingsnævnets årsberetning 2007 kan frit citeres med kildeangivelse. Oplag: 500 eksemplarer Grafisk opsætning: MONTAGEbureauet

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013

Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 Beskæftigelsesministerens gennemgang af omfanget af afskedigelser af personer i forbindelse med graviditet og barselorlov Januar 2013 1. Indledning...3 2. Gennemgangen...3 3. Sammenfatning...4 3.1 Antallet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. december 2015 Sag 28/2015 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A og B (advokat Peter Breum for begge) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Er det diskrimination O M

Er det diskrimination O M Er det diskrimination T D A O M K E R I Indhold Vurderingsøvelser baseret på en delvist fiktiv case om diskrimination af personer med funktionsnedsættelse ved et restaurantbesøg. Efterfølgende arbejdes

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret LØNMODTAGER HAVDE IKKE KRAV PÅ UDBETALING AF FEM IKKE-AFHOLDTE FERIEFRIDAGE FRA LØNMODTAGERNES GARANTIFOND En medarbejder kan ikke kræve ikke-afholdte feriefridage

Læs mere

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD

Forskelsbehandlingslove n. Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD + Forskelsbehandlingslove n Handicapkonference Aalborg 7. oktober 2010 Pia Justesen, Advokat og PhD E-mail: pj@justadvice.dk 1 + Forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet Diskriminationsgrunde:

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 19.01.2017 FAGFORENING IDØMT BOD FOR IKKE AT FORHINDRE ARBEJDS- NEDLÆGGELSE 19.1.2017 Arbejdsretten har idømt fagforeningen CAU (Cabin Attendants Union) bod på 1 mio.

Læs mere

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget.

Inden Advokatrådet kommenterer de to nævnte forhold, er der dog anledning til at knytte et par generelle bemærkninger til lovforslaget. Advokatrådet ADVOKAT SAMFUNDET Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 I 061 København K bm@bm.dk + mll@bm.dk + ksw@bm.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 DATO: 8. april 2015 SAGSNR.:

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ...

INVITATION TIL SEMINAR DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING ... INVITATION TIL SEMINAR (BEGRÆNSET ANTAL PLADSER) DISKRIMINATION DET SENESTE ÅRS RETSUDVIKLING Norrbom Vinding inviterer til seminar, hvor vi gør status på baggrund af det seneste års retspraksis. Vi vil

Læs mere

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås.

I to breve til ombudsmanden præciserede kommunen, hvordan de fremadrettede begrænsninger nærmere skulle forstås. 2015-46 Advarsel til kommunalt ansat opfyldte ikke de almindelige krav om klarhed En kommunalt ansat fik en skriftlig advarsel, med den begrundelse at hun ikke forvaltede sin faglige rolle professionelt.

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N

F O R R E T N I N G S O R D E N F O R R E T N I N G S O R D E N for det i henhold til 4, stk. 3 i Hovedaftalen af 1974 med senere ændringer nedsatte permanente nævn Afskedigelsesnævnet for Landbrugsområdet August 2006 Pkt. 1 Afskedigelsesnævnet

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans

Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del Bilag 139 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-668/15, Jyske Finans 1. Indledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt

Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt Arbejdsmarkedsudvalget 2008-09 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 382 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om fyring af på barsel og sikring af at flere fædre tager barsel

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv.

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. Bilag 5 Kontraktbilag Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. 1. Parterne... 2 2. Formål med kontraktbilaget... 3 3. Overholdelse

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

LIGE LØN. Uanset køn

LIGE LØN. Uanset køn LIGE LØN Uanset køn Den besværlige lov Der har været ligeløn i de danske overenskomster siden 1973, og den første ligelønslov blev vedtaget i 1976. Siden er loven strammet i flere omgange. I 1986 blev

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-214.342 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 5. april 2001 K E N D E L S E Sømændenes Forbund i Danmark (selv) mod 1. Nordjyllands Amt 2. Læsø Kommune (advokat Karl

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 FoR LIGEBEhaNdLINGSNævNET

ÅRSBERETNING 2011 FoR LIGEBEhaNdLINGSNævNET ÅRSBERETNING 2011 For Ligebehandlingsnævnet 1. Forord et etableret nævn 2 2. Flere mænd end kvinder klager til Ligebehandlingsnævnet 6 3. Diskrimination i nattelivet og godtgørelse 8 4. En passende alder?

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 15.09.2014 ARBEJDSGIVER SKULLE BETALE PENSIONSBIDRAG TO GANGE Arbejdsgivere risikerer at skulle betale pensionsbidrag to gange, hvis pensionsbidrag udbetales direkte

Læs mere

Overenskomst Muskelsvindfonden

Overenskomst Muskelsvindfonden Overenskomst Muskelsvindfonden Mellem Muskelsvindfonden og Dansk Journalistforbund (DJ) er indgået følgende overenskomst vedrørende løn- og arbejdsforhold for de ved Muskelsvindfonden fastansatte journalistiske

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Højesterets dom af 21. januar 2015

Højesterets dom af 21. januar 2015 LPnyt nr. 2015:1 Administration i elevsager efter Højesterets dom af 21. januar 2015 Løn- og Personalenyt Indholdsfortegnelse Resumé... 1 Indhold... 1 Hvordan skal der forholdes i aktuelle og fremtidige

Læs mere

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011

Afskedig sked else ig TR-kursus Byggecentrum 9. - 11. maj 2011 Afskedigelse Reglerne Overenskomsterne: Basis og leder Forvaltningsloven - herunder: - uskrevne retsregler - ombudsmandsudtalelser Funktionærloven Domspraksis Ligebehandlingsloven Tjenestemandsregulativer

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 9. oktober 2012 Sag 188/2009 (1. afdeling) Teru DK A/S (advokat Jens Lund Mosbek) mod Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A (kammeradvokaten ved advokat Kim Holst)

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb

Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb 12. oktober 2015 Vejledning vedrørende det gode ansættelsesforløb Lederen Ansættelsesudvalg Formalier Før ansættelsessamtalen Overvejelser inden stillingsopslaget Lederen tager initiativ til nedsættelse

Læs mere

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde

8.8 Alder og særlige ophørsgrunde HR Jura Forlaget Andersen 8.8 Alder og særlige ophørsgrunde Af Advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.dk Indhold Denne artikel handler overordnet om emnerne alder og særlige årsager til ansættelsesforholdets

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich)

Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod. DSB (advokat Morten Ulrich) Kendelse af 15. april 2013 i faglig voldgift FV 2013.0003: HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DSB (advokat Morten Ulrich) Uoverensstemmelsen i sagen drejer sig om, hvorvidt DSB har

Læs mere

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen

personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen Nye udfordringer d for HR - personalepolitikker og forbuddet mod diskrimination ved advokat Yvonne Frederiksen I stigende grad fokus på, at personalepolitikker kan bruges som et led i at tiltrække og fastholde

Læs mere

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune

Ankestyrelsens brev til borgerens advokat Vedr. sagsnr Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Ankestyrelsens brev til borgerens advokat 2014-187674 Dato: 16-10-2017 Vedr. sagsnr. 100072 Din henvendelse vedrørende Middelfart Kommune Du har den 15. december 2014, som advokat for moderen til en dreng,

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere