Regnskab Vedtaget budget 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2008. Vedtaget budget 2009"

Transkript

1 Side 1 af 8 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Ældreområdet 483,4 497,9 522,7 524,8 2,1 Socialområdet 185,8 203,6 216,9 211,6-5,3 Sekretariat 4,1 10,8 6,5 2,9-3,6 Drift i alt 673,3 712,3 746,1 739,3-6,8 Heraf overføres til ,8 Anlæg: 48,5 5,1 41,9 23,8-18,1 Anlæg i alt 48,5 5,1 41,9 23,8-18,1 Heraf overføres til ,1 i alt 721,8 717,4 788,0 763,1-24,9 Bevillinger 2009 Mio. kr. Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Overførsel fra til ,5 KTO-midler 14,3 Diverse besparelser -1,7 Diverse refusioner 0,3 Bloktilskud til SOSU-elever 3,5 Budgetreduktion 0,8% - som opfølgning på budgetkontrollen pr. 31. marts ,3 Generel rammebesparelse - som opølgning på budgetkontrollen pr. 31. marts ,1 Lokal løn (leder) 0,3 Driftsbevillinger i alt 33,8 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Overførsel fra til ,1 Stenstrup plejecenter 26,2 Projekt Hyttebyen 3,5 Anlægsbevillinger i alt 36,8

2 Side 2 af 8 Økonomisk redegørelse Drift: Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 33,8 mio. kr. på driften og 36,8 mio. kr. på anlæg, hvilket skyldes overførsler til 2009, udmøntning af KTO-midler og lokal løn (leder), tillægsbevillinger, nyt byggeri, teknisk budgetreduktion, bloktilskud, en generel rammebesparelse samt div. besparelser jf. ovenstående tabel vedr. bevillinger Budgetkontrollen pr. 31. august 2009 viser et forventet regnskab på 739,3 mio. kr. på driften. Sammenholdes regnskabstallet med det korrigerede budget på 746,1 mio. kr., giver det et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på s område. Mindreforbruget er af teknisk karakter. Reelt er der tale om et merforbrug på 2,8 mio. kr., da der skal overføres 9,6 mio. kr. fra 2009 til Overførslen fordeler sig med 3,7 mio. kr. til leasingydelser under hjælpemiddelområdet og 5,9 mio. kr. på rammeaftaleinstitutionerne. Der søges tillægsbevilling på merforbruget på 2,8 mio. kr. regnskab er under forudsætning af, at belægningen pr. 31. august 2009 på rammeaftaleinstitutionerne fortsætter uændret resten af året. Merforbruget på 2,8 mio. kr. dækker over flere udsving. Således er der et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på socialfagligt team, hvilket primært skyldes færre bevillinger til invalidebiler og bortfald af tilskud til diabetes. Desuden er der et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på madservicepuljen samt 3,6 mio. kr. på sekretariatet, hvilket er primært øgede mellemkommunale betalinger. Modsat er der et merforbrug på 7,7 mio. kr. på myndighedsgruppen primært grundet stigende udgifter til foranstaltninger ved overgangen fra barn til voksen, et merforbrug på 2,6 mio. kr. på hjælpemiddelområdet især grundet en stigning i lovbestemte hjælpemidler, et merforbrug på 2,1 mio. kr. på ældreområdets løn- og driftsmidler samt et merforbrug på 2,7 mio. kr. på fritvalgspuljen. Det forventede regnskab pr. august 2009 udviser 739,3 mio. kr., hvilket er 2,6 mio. kr. dårligere end målsætningen jf. Byrådets beslutning på baggrund af økonomirapporten pr. marts Årsagen hertil er teknisk budget- og regnskabsjustering vedrørende SOSU elever på 3,5 mio. kr. forventes således at kunne forbedre resultatet med 0,9 mio. kr. udover målsætningen på 6,4 mio. kr. Anlæg: På anlægsområdet er der overført 7,1 mio. kr. fra til 2009 primært vedrørende om- og nybygning af Ollerup og Stenstrup. Primo 2009 blev der bevilget en tillægsbevilling på 26,2 mio. kr. til færdiggørelse af Stenstrup plejecenter. Ollerup byggeriet er afsluttet maj, mens Stenstrup byggeriet er afsluttet juli Desuden er det iværksat et nyt byggeri af 5 nye boliger til særligt udsatte borgere som erstatning for den nuværende Hyttebyen. Projektet forventes afsluttet efterår Den samlede anlægssum til Hyttebyen er 4,3 mio. kr. 1 Der forventes overført 18,1 mio. kr. til 2010, hvilket primært skyldes udsættelse af; om- og tilbygning af Vindeby Pilevej, regnskabet for Stenstrup byggeriet samt modtagelse af de statslige tilskud til byggerierne på Ollerup, Stenstrup og Hyttebyen til Hyttebyen finansieres bl.a. af en intern anlægspulje med 0,8 mio. kr., hvorved beløbet 3,5 mio. kr. i ovenstående bevillingsskema fremkommer.

3 Side 3 af 8 Ældreområdet Ældreområdet er organisatorisk opdelt i 5 afdelinger under direktørområdet Social og Sundhed: Myndighedsafdelingen, Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Plejecenter Øst og Plejecenter Vest. Ældreområdet omfatter en bred vifte af servicetilbud til borgere i alle aldre. Overordnet set består servicetilbuddene af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, træning og dagcenter, madservice samt pleje- og ældreboliger. Økonomisk oversigt for ældreområdet (Mio. kr.) Løbende priser Ældreområdet Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Myndighedsafdelingen 96,1 203,2 221,8 220,7-1,1 Hjemmepleje Øst 75,8 23,3 23,1 24,2 1,1 Hjemmepleje Vest 68,7 22,0 22,9 23,4 0,5 Plejecenter Øst 126,4 129,0 132,6 135,0 2,4 Plejecenter Vest 116,4 120,5 122,4 121,5-0,9 Drift i alt 483,4 498,0 522,7 524,8 2,1 Økonomisk redegørelse Drift: Der er en afvigelse på 24,7 mio. kr. mellem vedtaget budget og korrigeret budget, hvilket primært skyldes mellemkommunale betalinger, overførsler fra -2009, udmøntning af KTO-midler og lokal lederløn, en generel rammebesparelse samt en teknisk nedskrivning af budgettet. regnskab pr. 31. august 2009 er på 524,8 mio. kr., hvilket giver et samlet teknisk merforbrug på 2,1 mio. kr. på ældreområdet, når regnskabet sammenholdes med korrigeret budget på 522,7 mio. kr. Af det tekniske merforbrug skal der imidlertid overføres 3,7 mio. kr. vedr. leasingaftale på hjælpemidler, hvorved ældreområdet reelt har et merforbrug på 5,8 mio. kr. Merforbruget dækker over forskellige udsving. Således er der et merforbrug på 2,6 mio. kr. på hjælpemidler, 2,1 mio. kr. på ældreområdets løn- og driftsbudgetter samt 2,7 mio. kr. på fritvalgspuljen. Stigningen i ældreområdets lønbudgetter belyses nærmere, herunder bl.a. overenskomststigningens betydning for budgettet. Merforbrug modsvares bl.a. af et mindreforbrug på 1,9, mio. kr. på madservicepuljen. I forhold til budgetkontrollen pr. 31. marts 2009 er merforbruget steget med 4,9 mio. kr., hvilket primært skyldes et øget forbrug på ældreområdets løn-og driftsbudgetter med 3,2 mio. kr. Derudover har Det Gode Madhus øget deres forbrug med 1,1 mio. kr. og Myndighedsafdelingen har øget deres forbrug med 0,6 mio. kr.

4 Side 4 af 8 Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for ældreområdet Hjemmehjælpsmodtagere Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) - hjemmepleje Sygeplejemodtagere Gennemsnitligt leveret pr. uge (timer) hjemmesygepleje Borgere, som har privat leverandør Borgere, som har eget valg af hjælper Borger, som får leveret kølemad Borgere, som får leveret varmholdt mad Antal producerede hovedretter Hjælpemiddelsmodtagere Siden budgetkontrollen pr. 31. maj har der ikke været store forskydninger i den ovenstående tabel. Udviklingen i antallet af hjemmehjælpsmodtagere er nogenlunde konstant fra 2007 til Derimod er antallet af leverede timer steget fra 2007 til Der observeres et lille fald fra maj budgetkontrollen frem til budgetkontrollen for august i antallet af leverede hjemmehjælps timer. Den samme tendens registreres i perioden fra maj til august for antallet hjemmehjælpsmodtagere. Det samme gør sig gældende for sygeplejetimerne og antallet af borgere som modtager sygepleje. Det vides ikke om dette er en permanent udvikling, eller om det er et midlertidigt udsving. Sammenlignes januar til august til 2009 er der sket en stigning på over 7000 hjemmehjælpstimer, hvilket svarer til en samlet stigning på 3,9 %. Det oprindelige korrigerede budget for 2009 kunne rumme en stigning på 2% ved samme timesammensætning som. I en analyse i sammensætningen i de leverede timer, er antallet af aftentimer og nattimer steget mere end forventet. Det får den samlede gennemsnitspris pr. leverede time i hjemmeplejen til at stige, hvilket sætter fritvalgspuljen under økonomisk pres. Selvom der har været et lille fald i leverede timer, er udgiftsniveauet stadigvæk højt grundede den ændrede sammensætning i timerne. Samtidig vurderes det stadig, at de ældre borgere over 65 år, som modtager hjemmehjælp er blevet tungere. Siden regnskab 2007 er der sket en stigning i antallet af borgere som modtager hjemmehjælp fra private leverandører. Selvom de private leverandører er steget, udgør de i 2009 omkring 2% af de samlede leverede timer i Svendborg Kommune, hvilket også var tilfældet i. Antallet af borgere, som modtager mad fra Svendborg Kommunes Det Gode Madhus og de varmholdte køkkener er faldende. Efter dialog med borgerne er det indtrykket, at det ikke er madens kvalitet eller udvalget af retter, men prisstigningen som har fået flere borgere til at udskifte den alm. hovedret med den lille hovedret. En anden effekt er, at køkkenet i Lundeborg har overtaget leverancen af mad til Plejecenter Frøavlen. Siden 2007 har der været en stigning af hjælpemiddelsmodtagere på 23% frem til Dette gør at hjælpemiddelområdet er under et økonomisk pres. For at modvirke dette pres er der iværksat forskellige initiativer af både drift og budgetmæssig og organisatorisk karakter. Der er således stort fokus på økonomien. En af hovedårsagerne til den økonomiske situation er en dyr boligsag, som beløber sig til en ekstra nettoudskrivning på 1,4 mio. kr. 2 Tallene er opgjort for en 14 dags periode pr. 1. januar og 15. maj i det respektive år og fremskrevet til helårsvirkning.

5 Side 5 af 8 ECO Nøgletal for ældreområdet 3, Udgifter og behov Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet** Udgiftsniveau 91,0 102,8 93,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov 102,6 102,8 100,8 100,0 Beregnet service 88,7 100,0 93,2 100,0 * - Sammenligningsgruppen - Vejle, Horsens, Slagelse, Randers, Odense, Århus og Bornholm. ** - uden København, Frederiksberg og Bornholm Svendborg Kommunes udgiftsniveau er et udtryk for, hvor stort udgiftsbudgettet er i forhold til andre kommuner. Svendborg Kommunes budget er 91% i forhold til hele landets kommuner. Det beregnede udgiftsbehov er baseret på en analyse, der blev foretaget i 2007, hvor andelen af Svendborg Kommunes enlige ældre (45%), aldersbetinget plejehjemshyppighed (27,5%) og beregnet rejsetid i hjemmeplejen (27,5%) blev vægtet og lagt til grund for det forventede udgiftsbehov. Svendborg Kommunes behov ligger 2,6% over Hele Landet og på niveau med saml. gruppen. Den beregnede service er de to ovenstående tal i forhold til hinanden. Tallet viser, at Svendborg Kommune bruger 88,7% i forhold til det forventede. ECO Nøgletal for ældreområdet, Personale pr ældre over 67 år. Svendborg Kommune Region Syddanmark Hele landet Administration og ledelse 4,1 5,6 5,0 5,2 Pleje og omsorg Hjælpefunktioner 12,5 15,3 14,3 13,4 I Svendborg Kommune er antallet af administrative medarbejdere på 4 personaler pr ældre borger. På denne måde skal resten af tabellen også læses. Der bruges 22% færre administrativt personaler end i Hele Landet og 27% færre end i saml. gruppen. Samtidig bruger Svendborg Kommune 10% færre personaler til pleje og omsorg end saml. gruppen og 4% færre end Hele Landet. Hjælpefunktioner er bla. køkkenservice, vicevært og rengøring. Her bruger Svendborg Kommune 18% færre personaler end saml. gruppen og 7% færre end Hele Landet. ECO Nøgletal for ældreområdet, 08 Andel af 67-årige og derover (i procent af hele befolkningen) Svendborg Kommune Sammenligningsgruppen* Sammenligningsgruppen Sammenligningsgruppen* Region Syddanmark Hele landet 15,1 13,9 15,6 14,0 Aldersbetinget plejehjemshyppighed 110,4 104,8 101,8 100 (indeks, hele landet = 100) * - Sammenligningsgruppen - Vejle, Horsens, Slagelse, Randers, Odense, Århus og Bornholm. Ovenstående tabel viser, at andelen af 67-årige og over er større i Svendborg Kommune end hos saml. gruppen eller Hele landet. Dertil kommer, at den aldersbetingede plejehjemshyppighed ligger 10% over landsgennemsnittet. 3 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab.

6 Side 6 af 8 Socialområdet Området omfatter overordnet set handicap, psykiatri og misbrugsområdet. Socialområdet varetager en bred vifte af serviceydelser og tilbud til primært borgere over 18 år. Overordnet set består ydelserne af bostøtte, botilbud, dagtilbud, behandlingstilbud og andre socialpædagogiske tilbud. Området varetager desuden en række myndighedsfunktioner i form af bl.a. visitation og bevillinger. Økonomisk oversigt for socialområdet (Mio. kr.) Løbende priser Socialområdet Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Myndighedsgruppen 149,2 140,2 169,8 177,5 7,7 Socialfagligt team 12,0 31,9 30,4 23,9-6,5 Handicap 12,9 3,7 2,4 2,3-0,1 Psykiatri 11,7 10,4 11,1 10,8-0,3 Misbrug 0,0 3,4 3,5 3,4-0,1 Rammeaftaleinstitutioner 14,0-0,3-6,2-5,9 Drift i alt 185,8 203,6 216,9 211,6-5,3 Økonomisk redegørelse Drift: Afvigelsen mellem vedtaget og korrigeret budget er 13,3 mio. kr. Årsagen hertil er overførsel af mindreforbrug fra, udmøntning af KTO-midler samt en generel rammebesparelse og teknisk nedskrivning af budgettet. Afvigelsen mellem forventet regnskab og korrigeret budget viser et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. Mindreforbruget er af teknisk karakter, da det samlede mer- eller mindreforbrug, der vedrører rammeaftaleinstitutioner, skal overføres til mindreforbrug på rammeaftaleinstitutioner er på 5,9 mio. kr. såfremt belægningsprocenten forbliver uændret resten af Derfor er der reelt tale om et merforbrug på 0,6 mio. kr. på socialområdet. Merforbruget skyldes længerevarende botilbud og sager, som er overtaget fra Børn og Unge, hvor de faktiske udgifter er langt større end forventet. Merudgift i forhold til budgettet er på 7,2 mio. kr. Det modsvares af et mindreforbrug på andre områder, hvoraf størstedelen vedrører invalidebiler med 5,0 mio. kr. og bortfald af tilskud til diabetes med 0,8 mio. kr. Rammeaftaleinstitutioner overførte 8,5 mio. kr. fra. Mindreforbruget på 5,9 mio. kr. svarer imidlertid ikke til overførselsbeløbet dels på grund af takstregulering, dels på grund af at nogle af midlerne er disponeret. Sammenholdes merforbrug pr. 31. marts 2009 på 3,4 mio. kr. med merforbrug pr. august på 0,6 mio. kr., er der sket en forbedring på 2,8 mio. kr. på hele socialområdet.

7 Tabeller og nøgletal Aktivitetsforudsætninger for socialområdet Belægning i 2009: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Gns Gns. Udg. Socialpædagogisk støtte Personlig hjælperordning Misbrugsinstitutioner døgnophold Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Midlertidig botilbud Længerevarende botilbud Sidste kolonne er gennemsnitlig årlig udgift i pr. foranstaltning i kr. Belægningsoversigten afspejler alene antal personer i foranstaltning. Der kan være store udsving i udgiften med uændret antal foranstaltninger. Der kan også være forskel i hjælpens omfang f.eks. til personlig hjælper, hvor antal personer er ret stabilt, mens der er en stigning i antal bevilgede timer, og dermed større udgifter. Løbende priser ECO Nøgletal,, pr. 18+ årig Svendborg Sammenligningsgruppe (kr.) 4 Region Syddanmark Hele landet Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til voksne med særlige behov i alt *- Sammenligningsgruppen 5 - Århus, Randers, Esbjerg, Kalundborg, Bornholm, Nyborg, Slagelse og Odense. 4 Kilde: ECO Nøgletal, regnskab. Side 7 af 8

8 Side 8 af 8 Sekretariat Sekretariatet betjener direktøren, de øvrige afdelinger under direktørområdet samt Social- og Sundhedsog Forebyggelsesudvalgene. Sekretariatet varetager endvidere administration af kommunens boliger, der primært henvender sig til ældre og handicappede. Økonomisk oversigt over sekretariatet (Mio. kr.) Løbende priser Sekretariat Vedtaget Korrigeret regnskab 2009 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Sekretariat 4,1 10,8 6,5 2,9-3,6 Drift i alt 4,1 10,8 6,5 2,9-3,6 Anlæg: 48,5 5,1 41,9 23,8-18,1 Anlæg i alt 48,5 5,1 41,9 23,8-18,1 Sekretariat i alt 52,6 15,9 48,4 26,7-21,7 Økonomisk redegørelse Drift: Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget er der en afvigelse på 4,3 mio. kr. Det skyldes dels mellemkommunale betalinger, overførsler fra, KTO-midler, en generel rammebesparelse samt teknisk nedskrivning af budgettet. regnskab pr. 31. august 2009 udgør 2,9 mio. kr., hvorved der er et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. på sekretariatet, når forventet regnskab sammenholdes med korrigeret budget på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært de mellemkommunale betalinger. Sammenholdes budgetkontrollen pr. 31. august 2009 med budgetkontrollen pr. 31. marts 2009, er der sket en forbedring på 3,2 mio. kr. grundet øgede mellemkommunale betalinger. Anlæg: Sammenholdes vedtaget budget med korrigeret budget på anlægsområdet, er der en afvigelse på 36,8 mio. kr. hvilket forklares ved overførsel til 2009 på 7,1 mio. kr. og tillægsbevillingen på 26,2 mio. kr. til færdiggørelse af Stenstrup byggeriet. Desuden er der bevilget 4,3 mio. kr. 6 til byggeri af 5 nye boliger til særligt udsatte borgere som erstatning for den nuværende Hyttebyen. Projektet forventes afsluttet efterår Det forventes overført 18,1 mio. kr. til 2010, hvilket dækker over forskellige udsving. Det er forventningen at der overføres 5,6 mio. kr. under Bolighandlingsplanen til om- og tilbygning af Vindeby Pilevej, der udsættes til primo Desuden overføres der ca. 19 mio. kr. til afslutning af Stenstrup byggeriets regnskab. Modsat forventes indtægter på ca. 6,3 mio. kr. overført til 2010, hvilket skyldes, at de statslige tilskud til byggerierne på Ollerup, Stenstrup og Hyttebyen først modtages til Se fodnote 1 for forklaring på, hvorfor der står 3,5 mio. kr. i bevillingsskemaet

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010. Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Side 1 af 7 Budgetkontrol april Økonomisk oversigt Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5 Socialområdet excl. rammeaftaleinstitutioner 213,9 236,2 237,3 237,1-0,2

Læs mere

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden

Ældreområdet. - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden Side 1 af 7 Socialudvalget Ældreområdet I har ældreområdet: - udarbejdet en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi for fortsat at kunne yde høj service i fremtiden - hjemmeplejen leveret omkring 310.000

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Onsdag den 14-10-2009 Kl. 15:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Ulla Larsen, Grete Schødts, Karen Strandhave, Masoum Moradi, Steen Gundertofte, Jeppe

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574

Social- og Sundhed. Acadre 14-26574 Social- og Sundhed Acadre 14-26574 Social- og Sundhedsudvalget Kort fortalt! Ældreområdet Nye veje til et aktivt liv: Projektet blev afrapporteret november 2014, og er fremover ældreområdets velfærdsstrategi.

Læs mere

Socialudvalgets ansvarsområde

Socialudvalgets ansvarsområde 2011 Generelt s ansvarsområde kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice. Socialområdet omfatter

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 7 Acadresag: -6806 Budgetkontrol maj 20 Økonomisk oversigt Sundheds- og forebyggelsesudvalget 20 Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser 170,0 189,3 192,5 187,5-5,0 Træning

Læs mere

Socialudvalget. Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien. Budget 2010

Socialudvalget. Indsatsområder i 2010: Fortsat udmøntning af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien. Budget 2010 2010 2010 Generelt Socialudvalget Socialudvalget kan deles i to store områder ældreområdet og socialområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen, plejecentre, køkken og madservice.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Generelt om Socialudvalget

Generelt om Socialudvalget Generelt om Socialudvalget Socialudvalgets samlede regnskab udgjorde 652,4 mio. i 2007. Regnskabet dækker over følgende områder: Ældreområdet Ældreområdet omfatter tilbud om serviceydelser i form af hjemmepleje,

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet:

Socialudvalget. Regnskab 2010 Socialudvalget. Ældreområdet Socialområdet. Side 1 af 12. I 2010 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet I 2010 har ældreområdet: - I fortsat 2010 har udmøntningen socialområdet: af fastholdelses- og rekrutteringsstrategien - videreført Gennemført seniorlivspolitikken omstrukturering

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset

Referat Socialudvalget's møde Mandag den Kl. 15:30 Bryghuset Referat Socialudvalget's møde Mandag den 12-04-2010 Kl. 15:30 Bryghuset Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg, Tina Petersen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Det specialiserede socialområde

Det specialiserede socialområde Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Økonomi- og aktivitetsopfølgning August Samlet overblik på politikområde 7, 8 og 9. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne Økonomi- og aktivitetsopfølgning 2014 Den forventede reduktion af driftsudgifterne er medvirkende til, at det samlede regnskabsresultat, som viser et forventet underskud på ca. 14 mio.

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap

Notat. Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71. Benchmarkanalyse voksenhandicap Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 2. november 2010 Sagsnr.: 201001525-71

Læs mere

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Det specialiserede voksenområde

Det specialiserede voksenområde Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder

Læs mere

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732

Haderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732 Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget

Budget 2015 Social- og sundhedsudvalget Side 1 af 17 2015 Generelt Udvalgets ansvarsområde Socialudvalget dækker områderne: ældreområdet, socialområdet samt sundhed og forebyggelsesområdet. Ældreområdet omfatter myndighedsafdelingen, hjemmeplejen,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Pr. ultimo marts 2016 Beskæftigelsesudvalget 2015 Oprindeligt Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret Forbrug Afvigelse Beskæftigelsesudvalget 543.185 602.785-200 -1.192 602.585 156.836 0-1.192 Arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Acadre 09/12485

Indholdsfortegnelse. Acadre 09/12485 Acadre 09/12485 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Resumé...3 Sammenfatning Forventet regnskab i forhold til korrigeret budget...4 Likviditetsudviklingen...7 Tillægsbevillinger...9 Befolkningsudvikling...10

Læs mere

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295

Haderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295 Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet

Læs mere

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen. Udvalget for Voksne Budgetrevision 3 2014 Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015

Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Budget 2015 Udarbejdelse af råderumskatalog Udvalget for Social og Sundhed januar 2015 Dok. nr. 166294-14 Generelle opklarende spørgsmål Udvalget anmodes om at komme med bud på, hvor udvalget vurderer

Læs mere

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag

Dagsorden. 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag Dagsorden 1. Tidsplan for budgetproceduren 2. Lidt tal om Skive 3. Regnskab 2014 4. Udgiftsniveau i forhold til andre kommuner 5. Besparelsesforslag 1. Tidsplan for proceduren Budgetprocedure & tidsplan

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010

Præsentation af ældre- og socialområdet. Den 8. februar 2010 Præsentation af ældre- og socialområdet Den 8. februar 2010 ÆLDREOMRÅDET Målgrupper på ældreområdet Hjemmeplejen Borgere, der på grund af funktionstab og/eller sygdom har brug for hjemmehjælp og/eller

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland

Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland Sagsnr.: 2012-32793 Dato: 29-05-2012 Dokumentnr.: 2012-182974 Sagsbehandler: John Michael Frejlev Cpr.: Takstanalyse 2011, regnskab region sjælland 1. Indledning Nærværende analyse er den 5. analyse af

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet Månedsmøde Oktober - Opsamling til Byrådet Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder,

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET

BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Udvalget for Voksne og Sundhed

Udvalget for Voksne og Sundhed 17. november 2010 Udvalget for Voksne og Sundhed Den lineære forbrugsprocent ved udgangen af oktober er 83,3%. Nærværende notat kommenterer oktober måneds Ledelsesrapport samt Nøgletalsrapport. Notatet

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014 følger tendensen fra tidligere opfølgninger i 2014. Der er et for det specialiserede socialområde samlet set (børn og voksne) forventning

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Beretning 2010 for politikområde: Sundhed Handicap og Psykiatri Ældre Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion): (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Regnskab Afvigelse til opr. Sundhed 90.249 93.231 97.283-7.034

Læs mere

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013

AFDELING Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune. Regnskab 2013 Regnskab 2013 Resultat Decentraliserede områder: RAMME REGNSKAB Resultat mio. kr. 3.31 Pleje og Omsorg 2.331,8 2.344,4-12,6 3.37 Sundhed 139,4 136,6 2,8 Positive tal: Mindreudgifter/Negative tal: Merudgifter

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-06-2010 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-06-2010 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat Socialudvalget's møde Mandag den 07-06-2010 Kl. 15:30 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Årsberetning 2009 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 19.1.2010 Årsberetning 20 Side 1 af 8 Regnskab 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget alle øg der ttet mod tatus klinik Medfinansiering af sygehusvæsenet og

Læs mere

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2005. Ældreudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2005 Ældreudvalgets bevillingsområde: 990 Ældrepleje og omsorg 991 Folkepension 992 Omsorgstandpleje 99 Bevilling 990 Ældrepleje- og omsorg Beløb i 1.000 kr. Ældreboliger Udg. Indt. Regnskab Budget

Læs mere

Ældreområdet Socialområdet

Ældreområdet Socialområdet Side 1 af 14 I 2011 har ældreområdet: Ældreområdet Socialområdet Udmøntet I 2011 har fastholdelses- socialområdet: og rekrutteringsstrategien ved fortsat fokus på sygefravær og trivsel - f.eks. uddelt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune

NOTAT. Den faktiske likvide beholdning. Den gennemsnitlige kassebeholdning. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 345 Allerød Tlf: 48 1 1 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Aktuel økonomi ultimo januar 214 Vedlagt dette notat er følgende bilag; Gennemsnitlig

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område

Allerød Kommune NOTAT. Benchmarking på det sociale område NOTAT Allerød Kommune Sekretariat Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Benchmarking på det sociale område I budgetforliget for 2014 2017 indgår, at der skal gennemføres en analyse i form af en benchmarking

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune

Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder:

Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede styringsområder: TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR. 30. 09. Den taktiske ledelsesinformation for Social- og Sundhedsudvalget udarbejdes en gang om måneden og er delt i fire overordnede

Læs mere

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007

STATUS PÅ ØKONOMI BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 1. KVT. 2007 1. De vigtigste tendenser Regnskabsprognosen efter 1. kvartal 27 peger på et merforbrug på 4,5 mill. kr. på driften. Det skal ses i sammenhæng med det overførte merforbrug fra regnskab 26. Forvaltningen

Læs mere

Årsregnskab 2012 Socialudvalget

Årsregnskab 2012 Socialudvalget Side 1 af 17 Ældreområdet I 2012 har ældreområdet: Haft stor fokus på rehabilitering og velfærdsteknologi gennem projektet Nye Veje til aktivt liv mhp. at gøre borgerne mere selvhjulpne, øge deres livskvalitet

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 2/2012. Social- og Sundhedsudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 2/212 Social- og Sundhedsudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Antal borgere, der modtager hjemmehjælp i eget hjem...

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet

NOTAT. Antal sygedagpengemodtagere - helårspersoner. Udvikling på sygedagpengeområdet NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse Udvikling på sygedagpengeområdet Rådhus Torvet 1 4600 Udvikling i antal sygedagpengemodtagere Sygedagpengeområdet er ikke

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje

Læs mere

Udvalgte nøgletal på ældreområdet Præsenteret på borgermødet om Ældrepolitik Mandag den 31. oktober 2011 Egedal Kommune

Udvalgte nøgletal på ældreområdet Præsenteret på borgermødet om Ældrepolitik Mandag den 31. oktober 2011 Egedal Kommune Udvalgte nøgletal på ældreområdet Præsenteret på borgermødet om Ældrepolitik Mandag den 31. oktober 211 Egedal Kommune Demografi Egedal Kommune havde per 1. januar 211 et samlet folketal på 41.613 personer.

Læs mere

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007

Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 18-02-2008 Bilag 2 Status for Socialforvaltningens hjemmepleje pr. regnskab 2007 Jf. Økonomiudvalgets beslutning om en månedlig status på hjemmeplejeområdet (ØU 183/2007) orienteres Socialudvalget hermed

Læs mere

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social

Status økonomi og aktivitet. Psykiatri og Social Status økonomi og aktivitet Psykiatri og Social REGNSKAB 2012 Psykiatri Regnskab 2012 Regnskab 2012 1000 kr. Afdelinger 3.524 Statslige forskningsmidler 2.320 Centrale midler 6.190 I ALT (ekskl. satspuljer)

Læs mere