VEDTAGNE TEKSTER DEL II. fra mødet. onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2004-2005 VEDTAGNE TEKSTER DEL II. fra mødet. onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE 344.177"

Transkript

1 VEDTAGNE TEKSTER DEL II fra mødet onsdag den 31. marts 2004 P5_TA-PROV(2004)03-31 PE

2

3 INDHOLD TEKSTER VEDTAGET AF EUROPA-PARLAMENTET P5_TA-PROV(2004)0237 Fluorholdige drivhusgasser ***I (A5-0172/2004) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse fluorholdige drivhusgasser (KOM(2003) C5-0397/ /0189(COD))...1 P5_TA-PROV(2004)0238 Anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser på Det Europæiske Fællesskabs institutioner og organer ***I (A5-0190/2004) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Det Europæiske Fællesskabs institutioner og organer (KOM(2003) C5-0505/ /0242(COD)) P5_TA-PROV(2004)0239 Adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet ***I (A5-0189/2004) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (KOM(2003) C5-0513/ /0246(COD))...46 P5_TA-PROV(2004)0240 Håndtering af affald fra udvindingsindustrien ***I (A5-0177/2004) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndtering af affald fra udvindingsindustrien (KOM(2003) C5-0256/ /0107(COD))...55 P5_TA-PROV(2004)0241 Indgåelse af Århus-konventionen * (A5-0173/2004) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af konventionen om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet (KOM(2003) 625 C5-0526/ /0249(CNS))...80 PE \ I

4 P5_TA-PROV(2004)0242 Det europæiske program for satellitbaseret radionavigation * (A5-0209/2004) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om forvaltningsstrukturerne for det europæiske program for satellitbaseret radionavigation (KOM(2003) C5-0391/ /0177(CNS)) P5_TA-PROV(2004)0243 Europæisk bevissikringskendelse * (A5-0214/2004) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets rammeafgørelse om en europæisk bevissikringskendelse til fremskaffelse af genstande, dokumenter og data til brug i straffesager (KOM(2003) C5-0609/ /0270(CNS)) P5_TA-PROV(2004)0244 Europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse * (A5-0208/2004) Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EØF) nr. 337/75 om oprettelse af et europæisk center for udvikling af erhvervsuddannelse (KOM(2003) C5-0080/ /0334(CNS)) P5_TA-PROV(2004)0245 Beskyttelsesniveauet for personoplysninger (B5-0156/2004) Europa-Parlamentets beslutning om udkastet til Kommissionens beslutning om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet for personoplysninger i fortegnelsen over reservationsnumre (PNR), der videregives til told- og grænsekontrolmyndighederne i USA (2004/2011(INI)) P5_TA-PROV(2004)0246 Miljø og sundhed (A5-0193/2004 ) Europa-Parlamentets beslutning om en europæisk strategi for miljø og sundhed (KOM(2003) C5-0551/ /2222(INI)) II /PE

5 P5_TA-PROV(2004)0237 Fluorholdige drivhusgasser ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om visse fluorholdige drivhusgasser (KOM(2003) C5-0397/ /0189(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003) 492) 1, - der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95 (C5-0397/2003), - der henviser til udtalelse fra Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked om retsgrundlaget, - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 63, - der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelse fra Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi (A5-0172/2004), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. PE \ 1

6 Kommissionens forslag Ændringer Ændring 2 Betragtning 3 a (nyt) (3a) I bilag II i beslutning 2002/358/EF er der fastsat forskellige reduktionsmål for de enkelte medlemsstater. Derfor er disse forpligtet til at træffe individuelle foranstaltninger. Følgelig er det også nødvendigt, at de enkelte medlemsstater har mulighed for at træffe eller bibeholde passende foranstaltninger for at nå deres nationale reduktionsmål. Ændring 3 Betragtning 4 (4) Der bør fastsættes bestemmelser om forebyggelse og minimering af emissionen af fluorholdige gasser uden tilsidesættelse af bestemmelserne i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald, Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer eller Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. (4) Der bør fastsættes bestemmelser om forebyggelse og minimering af emissionen af fluorholdige drivhusgasser uden tilsidesættelse af bestemmelserne i Rådets direktiv 75/442/EØF af 15. juli 1975 om affald, Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening, Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer eller Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr. (Denne ændring vedrører hele retsaktforslaget) Ændring 4 Betragtning 4 a (ny) (4a) Eftersom der eksisterer alternativer til hydrofluorcarbon (HFC), perfluorcarbon (PFC) og svovlhexafluorid (SF6) for langt størstedelen af de forskellige brugsformer, er det væsentligt at begrænse deres 2 /PE

7 anvendelse til de brugsformer, hvor der ikke findes noget alternativ. Ændring 5 Betragtning 7 (7) Kyoto-protokollen kræver indberetning af emissioner af fluorholdige gasser, og data om produktion, import og eksport af fluorholdige gasser kan benyttes ved kontrol af nøjagtigheden af disse indberetninger. Der bør derfor kræves årlig indberetning fra producenter, importører og eksportører af fluorholdige gasser. (7) Kyoto-protokollen kræver indberetning af emissioner af fluorholdige drivhusgasser, og data om produktion, import og eksport af fluorholdige drivhusgasser kan benyttes ved kontrol af nøjagtigheden af disse indberetninger. Der bør derfor kræves årlig indberetning fra producenter, importører og eksportører af fluorholdige drivhusgasser. Med henblik på opfyldelse af medlemsstaternes forpligtelser i henhold til Kyotoprotokollen til at registrere og indberette emissioner af fluorholdige drivhusgasser på deres nationale territorium bør medlemsstaterne desuden have mulighed for at indføre yderligere nationale indberetningspligter. Ændring 6 Betragtning 8 (8) Emissioner af hydrofluorcarbon-134a (HFC-134a) fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer er årsag til voksende bekymring på grund af deres medvirken til klimaændringer. Der forventes at være omkostningseffektive og sikre alternativer til rådighed meget snart. Disse alternativer skader ikke eller skader meget mindre klimaet og har ikke negative virkninger på køretøjers energiforbrug og tilknyttede kuldioxidemissioner. Anvendelse af alternative kølemidler bør fremmes ved hjælp af markedsmekanismerne og kvoter, der kan overdrages. (8) Emissioner af hydrofluorcarbon-134a (HFC-134a) fra luftkonditioneringsanlæg i motorkøretøjer er årsag til voksende bekymring på grund af deres medvirken til klimaændringer. Der forventes at være omkostningseffektive og sikre alternativer til rådighed meget snart. Disse alternativer skader ikke eller skader meget mindre klimaet og har ikke negative virkninger på køretøjers energiforbrug og tilknyttede kuldioxidemissioner. PE \ 3

8 Ændring 7 Betragtning 9 a (ny) (9a) Virksomhed i forbindelse med ibrugtagning, servicering og vedligeholdelse samt genvinding og inspektion er internationale erhverv, der bør udføres af fagfolk med en passende uddannelse og som er certificerede. Udarbejdelsen af et europæisk sæt af kriterier for faglige kvalifikationer er væsentligt for at opfylde denne forordnings mål. Ændring 8 Artikel 1, stk. 1 Denne forordning gælder for indeslutning, anvendelse, markedsføring af de fluorholdige drivhusgasser hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid, samt for indberetning af oplysninger om disse gasser. Disse stoffer er opført i bilag A til Kyoto-protokollen. Bilag I indeholder en vejledende liste. Denne forordning gælder for indeslutning, anvendelse, og genvinding af de fluorholdige drivhusgasser hydrofluorcarboner, perfluorcarboner og svovlhexafluorid, som opført i bilag A til Kyoto-protokollen, for markedsføring og anvendelse af produkter og udstyr, der indeholder disse gasser, og for indberetning af data om disse gasser. Bilag I indeholder en vejledende liste over de gasser, der er omfattet af denne forordning. Ændring 9 Artikel 2, litra - a (nyt) -a) "producent": enhver fysisk eller juridisk person, der fremstiller fluorholdige drivhusgasser i Fællesskabet Ændring 10 Artikel 2, litra a a) "markedsføring": en fabrikants eller importørs første levering af ubrugte produkter og udstyr, der indeholder fluorholdige gasser, i Den Europæiske Union a) "markedsføring": forsyning eller levering til tredjemand, mod eller uden betaling, af fluorholdige drivhusgasser, som er omfattet af denne forordning, eller af produkter og anlæg, der indeholder sådanne gasser eller behøver dem for at fungere. Med hensyn til 4 /PE

9 køretøjer relaterer "markedsføring" til nye køretøjstyper. Ændring 11 Artikel 2, litra b b) "beholder": et produkt, der er udformet til at transportere eller opbevare fluorholdige gasser b) "beholder": transportabelt trykbærende udstyr til levering af fluorholdige drivhusgasser som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets direktiv 1999/36/EF af 29. april 1999 om transportabelt trykbærende udstyr 1. Denne definition omfatter ikke beholdere til analyseformål i laboratorier og dosisinhalatorer 1 EFT L 138 af , s. 20. (Denne ændring vedrører hele retsaktforslaget) Ændring 12 Artikel 2, litra c c) "genvinding": indsamling og oplagring af fluorholdige gasser fra f.eks. anlæg, udstyr og beholdere i forbindelse med servicering eller inden bortskaffelse c) "genvinding": indsamling og oplagring af fluorholdige drivhusgasser fra f.eks. anlæg, udstyr og beholdere i forbindelse med deres servicering eller bortskaffelse Ændring 13 Artikel 2, litra e a (nyt) ea) "destruktion": irreversibel omdannelse af et stofs kemiske natur Ændring 15 Artikel 2, litra f a (nyt) fa) "hydrofluorcarbon": en organisk forbindelse, der består af kulstof, brint og fluor, og hvor molekylet ikke indeholder mere end seks kulstofatomer, hvad enten isoleret, i en blanding eller i et præparat, og hvad enten den er helt ny, er genvundet, genanvendt eller regenereret PE \ 5

10 Ændring 16 Artikel 2, litra f b (nyt) fb)"perfluorcarbon": en organisk forbindelse, der kun består af kulstof og fluor, og hvor molekylet ikke indeholder mere end seks kulstofatomer, hvad enten isoleret, i en blanding eller i et præparat, og hvad enten den er helt ny, er genvundet, genanvendt eller regenereret Ændring 17 Artikel 2, litra f c (nyt) fc) "fluorholdige drivhusgasser": hydrofluorcarboner (HFC), perfluorcarboner (PFC) og svovlhexafluorid (SF6) og præparater, der indeholder disse stoffer, undtagen præparater, der er kontrollerede stoffer i henhold til forordning (EF) nr. 2037/2000, eller som har et globalt opvarmningspotentiale på under 15 Ændring 18 Artikel 2, litra f d (nyt) fd) "globalt opvarmningspotentiale": enten det globale opvarmningspotentiale med en tidshorisont på 100 år, der er offentliggjort i den anden vurderingsrapport, som Det Mellemstatslige Panel for Klimaændringer (IPCC) har vedtaget, eller - hvor denne værdi ikke er offentliggjort i ovennævnte rapport - et globalt opvarmningspotentiale, der er fastsat i overensstemmelse med IPCC's metodologi Ændring 108 Artikel 2, litra g g) "luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et g) "luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser med 6 /PE

11 potentiale for global opvarmning på over 150": luftkonditioneringsanlæg der anvender hydrofluorcarboner, hvis potentiale for global opvarmning overstiger 150 som anført i bilag I et potentiale for global opvarmning på over 50": luftkonditioneringsanlæg, der anvender hydrofluorcarboner, hvis potentiale for global opvarmning overstiger 50 som anført i bilag I. I forbindelse med motorkøretøjer henvises til køretøjers luftkonditioneringsanlæg, som har til formål at konditionere luften i passagerrummet under anvendelse af hydrofluorcarboner, hvis potentiale for global opvarmning overstiger 50 som anført i bilag I Ændring Artikel 2, litra h h) "forbedret luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a : luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, hvor udsivningen efterprøves til at være under 20 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for anlæg med en fordamper, eller under 25 g fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 om året for et anlæg med to fordampere, og hvor anlægget ikke kræver ny påfyldning i mindst 12 år udgår Ændring 20 Artikel 2, litra i i) "nye spraydåser": de spraydåser, der er anført i bilaget til direktiv 94/48/EF. i) "tekniske spraydåser": spraydåser, der benyttes i forbindelse med vedligeholdelse, reparation, rengøring, testning, desinfektion, byggeri, installation og andre anvendelsesformål, i forbindelse med hvilke der af sikkerhedshensyn kræves en ikke antændelig formulering, herunder spaghettispray som opført i bilaget til direktiv 94/48/EF PE \ 7

12 Ændring 21 Artikel 2, litra i a (nyt) ia) "småserieproducent": bilfabrikanter, der højst sælger køretøjer pr. kalenderår i Den Europæiske Union. Ændring 22 Artikel 2 a (ny) Artikel 2a Forebyggelse Der skal træffes alle teknisk og økonomisk mulige foranstaltninger for at forebygge og minimere emissioner af fluorholdige drivhusgasser. Ændring 23 Artikel 3, stk Der skal træffes alle teknisk og økonomisk mulige foranstaltninger for at forebygge og minimere emissioner af fluorholdige gasser. 1. Indehavere og operatører træffer alle teknisk og økonomisk mulige foranstaltninger for at forebygge og minimere emissioner af fluorholdige drivhusgasser. Ændring 24 Artikel 3, stk. 1 a (nyt) 1a. Inden køle-, luftkonditionerings- og varmepumpesystemer tages i brug, underkastes alle komponenter og hele systemet standardiserede prøver, der defineres efter proceduren i artikel 12, stk. 2. Ændring 107 Artikel 3, stk. 1 b (nyt) 1b. Operatørerne af stationære køleanlæg, luftkonditioneringsanlæg, varmepumpeanlæg og brandsikringssystemer, der ikke er 8 /PE

13 udformet i overensstemmelse med ISOstandard 14520, og som indeholder fluorholdige drivhusgasser, skal på ibrugtagningstidspunktet og derefter, i overensstemmelse med stk. 3, sikre, at systemer, der indeholder mindst ét kredsløb med 3 kg fluorholdige drivhusgasser eller derover, kontrolleres af en autoriseret virksomhed eller fagmand. Ændring 25 Artikel 3, stk. 2, indledning 2. Stationære køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg samt brandsikringssystemer, der indeholder fluorholdige gasser, skal i medfør af stk. 3 kontrolleres for udsivning efter følgende plan: 2. Med forbehold af stk. 3, skal indehaveren sikre, at stationære - og mobile, undtagen de i artikel 9 omhandlede anlæg - køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg samt brandsikringssystemer, der indeholder fluorholdige drivhusgasser med undtagelse af udstyr og anlæg udelukkende til personlig brug, kontrolleres for udsivning efter vedligeholdelse og på regelmæssigt grundlag efter følgende plan: Ændring 26 Artikel 3, stk. 2, litra a a) anlæg, der indeholder 3 kg eller derover fluorholdige gasser, skal kontrolleres mindst en gang om året a) anlæg, der omfatter mindst ét uafhængigt drevet kredsløb, og som indeholder 3 kg eller derover fluorholdige drivhusgasser, skal kontrolleres af akkrediterede virksomheder/certificeret personale mindst en gang om året Ændring 27 Artikel 3, stk. 2, litra b b) anlæg, der indeholder 30 kg eller derover fluorholdige gasser, skal kontrolleres fire gange om året b) anlæg, der indeholder 30 kg eller derover fluorholdige drivhusgasser, skal kontrolleres af akkrediterede virksomheder/certificeret personale fire gange om året PE \ 9

14 Ændring 28 Artikel 3, stk. 2, litra c c) anlæg, der indeholder 300 kg eller derover fluorholdige gasser, skal kontrolleres hver måned. c) anlæg, der indeholder 300 kg eller derover fluorholdige drivhusgasser, skal kontrolleres af akkrediterede virksomheder/certificeret personale hver måned. Ændring 29 Artikel 3, stk. 2, afsnit 1 a (nyt) Såfremt der med hensyn til litra a) konstateres udsivning, og denne udbedres, foretages der inspektion en måned senere. Ændring 30 Artikel 3, stk. 2, afsnit 1 b (nyt) Såfremt der med hensyn til litra b) og c) ikke konstateres udsivning ved tre på hinanden følgende inspektioner, halveres inspektionernes hyppighed til henholdsvis seks måneder og to måneder. Ændring 31 Artikel 3, stk. 2, afsnit 1 c (nyt) Såfremt der med hensyn til brandsikringssystem forefindes en eksisterende inspektionsordning, der opfylder ISO standarden, kan disse inspektioner også opfylde denne forordnings krav, for så vidt som de inspektioner foretages mindst lige så hyppigt. Ændring Artikel 3, stk Hvor der er installeret et udsivningsdetektionssystem, kan den kompetente myndighed tilpasse kontrolhyppigheden i stk. 2, litra b) og c). 3. Hvor der er forefindes et fastinstalleret eller et mobilt udsivningsdetektionssystem til overvågning af områder, hvor udsivning er sandsynlig, foretages kontrollen i de i stk. 2, litra b), nævnte 10 /PE

15 tilfælde to gange om året og i de i stk., 2, litra c), nævnte tilfælde fire gange om året. Kontrolhyppigheden nedsættes til en gang om året i de i artikel 2, litra b), nævnte tilfælde og to gange om året i de artikel 2, litra c), nævnte tilfælde, såfremt der ved kontrollen i tre på hinanden følgende år ikke er konstateret nogen udsivning. Ændring 33 Artikel 3, stk Indehavere af stationære køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg samt brandsikringssystemer, der indeholder 300 kg eller derover fluorholdige gasser, skal installerer udsivningsdetektionsudstyr. 4. Operatører af stationære køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg samt brandsikringssystemer, der omfatter mindst et separat fyldt anlæg, der indeholder 300 kg eller derover fluorholdige drivhusgasser, skal installere udsivningsdetektionsudstyr til overvågning af de områder, hvor udsivning er sandsynlig. Ændring 34 Artikel 3, stk Indehavere af stationære køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg samt brandsikringssystemer, der indeholder 3 kg eller derover fluorholdige gasser, skal føre en fortegnelse over mængder og typer installerede fluorholdige gasser, eventuelle tilføjede mængder og den mængde, der genvindes under vedligehold og servicering. Fortegnelserne skal på anmodning kunne stilles til rådighed for kompetente myndigheder og Kommissionen. 5. Indehavere og operatører af stationære køle-, luftkonditionerings- og varmepumpeanlæg samt brandsikringssystemer, der indeholder 3 kg eller derover fluorholdige drivhusgasser, skal føre en fortegnelse over mængder og typer installerede fluorholdige drivhusgasser, eventuelle tilføjede mængder og den mængde, der genvindes under vedligehold og servicering. Fortegnelserne skal på anmodning kunne stilles til rådighed for kompetente myndigheder og Kommissionen. Ændring 35 Artikel 3, stk. 5 a (nyt) 5a. Udsivning påvises og afhjælpes hurtigst muligt af en behørigt certificeret person. PE \ 11

16 Ændring 36 Artikel 3, stk. 5 b (nyt) 5b. Enheder, der installerer, distribuerer eller vedligeholder brandsikringssystemer, skal registreres hos den relevante kompetente myndighed. Ændring 39 Artikel 4, stk. 1, afsnit 2 Genvinding skal ske ved servicering og vedligehold af de pågældende anlæg eller i forbindelse med den endelige bortskaffelse. Genvinding skal ske ved servicering og vedligehold af de pågældende anlæg og i forbindelse med den endelige bortskaffelse. Ændring 40 Artikel 4, stk. 3 a (nyt) 3a. Medlemsstaterne sikrer, at der oprettes et offentligt tilgængeligt elektronisk register over akkrediterede virksomheder og certificeret personale. Ændring 41 Artikel 5, stk Medlemsstater udarbejder programmer for uddannelse og certificering for det personale, der udfører de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3 og Medlemsstater udarbejder programmer for uddannelse og certificering/akkreditering for det personale/de serviceringsvirksomheder, der håndterer fluorholdige drivhusgasser, herunder dem, som udfører de aktiviteter, det vedrører ibrugtagning og vedligeholdelse, samtgenvinding og inspektionsom omhandlet i artikel 3, stk. 2-5, og artikel 4, på grundlag af et sæt kriterier, der garanterer professionelle standarder, eller som tilpasser allerede eksisterende ordninger til kravene i denne forordning. Indehaveren af anlægget/systemet er ansvarlig for at sikre, at det involverede personale/serviceringsvirksomheder har den krævede certificering/akkreditering. 12 /PE

17 Medlemsstaterne udpeger de kompetente myndigheder, der har ansvaret for at udstede påbudt certificering/akkreditering til virksomheder og personale i de pågældende industrisektorer og for at kontrollere den korrekte gennemførelse af certificerings-/akkrediteringsordningen og den fortsatte overensstemmelse med kravene om færdigheder og kvalifikationer. Certificeringen/akkrediteringen finder anvendelse på: - ibrugtagning - servicering - vedligeholdelse - aktiviteter med hensyn til genvinding og inspektion som omhandlet i artikel 3 og 4. Ændring 42 Artikel 5, stk. 1 a (nyt) 1a. Programmer for certificering/akkreditering skal sikre, at personale/serviceringsvirksomheder, der udfører aktiviteterne som omhandlet i artikel 3 og 4, har tilstrækkeligt kendskab til gældende bestemmelser og standarder samt tilstrækkelige færdigheder i sikker håndtering af den type og størrelse anlæg, som han eller hun kommer til at håndtere inden for sit fag. Ændring 43 Artikel 5, stk. 1 b (nyt) 1b. Såfremt en medlemsstat mener, at det sæt af kriterier for faglige kvalifikationer, som attesterer et tilstrækkeligt færdighedskompetenceniveau til at foretage ibrugtagning, servicering, vedligeholdelse samt de aktiviteter med hensyn til genvinding og inspektion som omhandlet i artikel 3 og 4, og på grundlag af hvilket de kompetente myndigheder anerkender kvalifikationer opnået i en anden medlemsstat, ikke giver tilstrækkelige PE \ 13

18 garantier for faglige kvalifikationer, underretter den Kommissionen herom. Kommissionen træffer i givet fald afgørelse om fastsættelse af væsentlige krav for og gensidig anerkendelse af programmerne for uddannelse og certificering/akkreditering efter proceduren i artikel 12a, stk. 2. Ændring 44 Artikel 5, stk Inden to år efter denne forordnings ikrafttrædelse giver medlemsstaterne Kommissionen deres oplysninger om uddannelses- og certificeringsprogrammer, som omhandlet i stk. 1. Medlemsstaterne skal anerkende certifikater, der er udstedt i en anden medlemsstat, og må ikke begrænse retten til at yde tjenester eller til fri etablering på grund af certifikater udstedt i en anden medlemsstat. 2. Inden to år efter denne forordnings ikrafttrædelse giver medlemsstaterne Kommissionen deres oplysninger om uddannelses- og certificeringsprogrammer, som omhandlet i stk. 1 og 1a. Kommissionen vurderer, om et program er i overensstemmelse med stk. 1a, og godkender det i bekræftende fald efter proceduren i artikel 12, stk. 2. Medlemsstaterne skal anerkende certifikater, der er udstedt i en anden medlemsstat, og må ikke begrænse retten til at yde tjenester eller til fri etablering på grund af certifikater udstedt i en anden medlemsstat, forudsat at certificerings-/ akkrediteringsprogrammerne er blevet godkendt af Kommissionen. Ændring 46 Artikel 6, stk. 1, litra a, indledning a) Alle producenter, der producerer mere end 1 ton pr. år, skal angive: a) Alle producenter af fluorholdig drivhusgas, der producerer mere end 1 ton pr. år, skal angive: Ændring 47 Artikel 6, stk. 1, litra a, led 1 - samlet produktion af hver fluorholdig gas med angivelse af anvendelser, hvor stoffet forventes at blive anvendt, og et skøn over forventede emissioner i løbet af stoffets livscyklus - samlet produktion af hver fluorholdig drivhusgas 14 /PE

19 Ændring 48 Artikel 6, stk. 1, litra a, led 1 a (nyt) - mængder af hver fluorholdig drivhusgas, der er markedsført i Fællesskabet, og et skøn over de mængder, der er produceret til en række anvendelser Ændring 49 Artikel 6, stk. 1, litra a, led 1 b (nyt) - mængder af hver brugt fluorholdige drivhusgas, der er importeret med henblik på genanvendelse, regenerering eller destruktion Ændring 50 Artikel 6, stk. 1, litra a, led 2 - mængder der er genanvendt, regenereret eller destrueret - mængder af hver fluorholdig drivhusgas, der er genanvendt, regenereret eller destrueret Ændring 52 Artikel 6, stk. 1, litra b, indledning b) Alle importører, der importerer mere end 1 ton pr. år, herunder producenter, der også importerer, skal angive: b) Alle importører af fluorholdige drivhusgasser, herunder producenter, der også importerer, skal angive: Ændring 53 Artikel 6, stk. 2, litra b, led 1 - mængder af fluorholdige gasser, der er markedsført i Fællesskabet, med særskilt angivelse af anvendelser, hvor stoffet forventes at blive anvendt, og et skøn over forventede emissioner i løbet af stoffets kredsløb - mængder af hver fluorholdig drivhusgas, der er importeret eller leveret i Fællesskabet PE \ 15

20 Ændring 54 Artikel 6, stk. 1, litra b, led 1 a (nyt) - mængder af hver fluorholdig drivhusgas, der er markedsført i Fælleskabet, herunder et skøn over de mængder, der er importeret til en række anvendelser Ændring 55 Artikel 6, stk. 1, litra b, led 2 - mængder brugte fluorholdige gasser, der er importeret med henblik på genanvendelse, regenerering eller destruktion. - mængder af hver brugt fluorholdig gas, der er importeret med henblik på genanvendelse, regenerering eller destruktion. Ændring 57 Artikel 6, stk. 1, litra b, led 2 a (nyt) - et skøn over forventede emissioner i løbet af stoffets livscyklus. Ændring 59 Artikel 6, stk. 1, litra c, led 1 - mængden af fluorholdige gasser, der er eksporteret fra Fællesskabet mængden af hver fluorholdig drivhusgas, der er eksporteret fra Fællesskabet Ændring 60 Artikel 6, stk. 1, litra c, led 2 - mængden af brugte fluorholdige gasser, der er eksporteret med henblik på genanvendelse, regenerering eller destruktion. - mængden af hver brugt fluorholdig drivhusgas, der er eksporteret med henblik på genanvendelse, regenerering eller destruktion. 16 /PE

21 Ændring 61 Artikel 6, stk. 1 a (nyt) 1a. Kommissionen foretager en undersøgelse for at vurdere, hvilke konsekvenser import og eksport af anlæg med fluorholdige drivhusgasser har for de ovennævnte skøn over forventede emissioner. Ændring 62 Artikel 6, stk. 1 b (nyt) 1b. Medlemsstaternes kompetente myndigheder foretager hvert andet år en gennemgang af et repræsentativt udvalg af fortegnelserne over hver af de i artikel 3, stk. 2, nævnte kategorier og indberetter de anslåede emissioner til Kommissionen. Udformningen af denne indberetning fastsættes efter proceduren i artikel 12, stk. 2, inden et år efter denne forordnings ikrafttrædelse. Ændring 63 Artikel 6, stk. 3 a (nyt) 3a. Med hensyn til brandsikringssystemer skal der føres fortegnelse over de faktiske udsivninger sammenholdt med data vedrørende påfyldninger, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 5, og ikke i overensstemmelse med denne artikels stk. 1 og 2. Fortegnelsen over disse data føres af uddannet og certificeret personale, jf. artikel 5, stk. 1. Ændring 64 Artikel 7, stk Anvendelse af svovlhexafluorid til magnesiumstøbning, undtagen hvor mængden af anvendt svovlhexafluorid er under 500 kg pr. år, forbydes fra den 1. januar Anvendelse af svovlhexafluorid til magnesiumstøbning forbydes fra den 1. januar PE \ 17

22 Ændring 65 Artikel 7, stk Anvendelse af fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 til første fyldning i luftkonditioneringsanlæg i nye køretøjer, der markedsføres fra den 1. januar 2009, forbydes, jf. dog artikel 10. udgår Ændring 67 Artikel 8 Markedsføring af fluorholdige gasser i de i bilag II anførte anvendelser, forbydes som angivet i det pågældende bilag. Markedsføring af produkter og anlæg, der indeholder fluorholdige drivhusgasser eller behøver dem for at fungere, i de i bilag II anførte anvendelser, forbydes som angivet i det pågældende bilag. Ændring 69 Artikel 8, stk. 1 a (nyt) Medlemsstaterne fremmer markedsføring af køle- og luftkonditioneringsanlæg, der anvender gasser med et potentiale for global opvarmning på under 150. Hvis medlemsstaterne indfører skatte- og afgiftsmæssige eller andre incitamenter for at fremme markedsføringen af sådanne anlæg, underretter de Kommissionen om disse foranstaltninger. Ændring 111 Artikel 9, stk Fra den 1. januar 2005 skal enhver, der markedsfører nye køretøjer med luftkonditionering, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, sikre sig, at udsivningen er blevet testet til ikke at overstige 40 g fluorholdige gasser om året for anlæg med en fordamper eller 50 g fluorholdige gasser om året for anlæg med to fordampere. 1. Fra den 31. december 2006 skal enhver, der markedsfører nye typer køretøjer med luftkonditionering, der indeholder fluorholdige drivhusgasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, sikre sig, at udsivningen er blevet testet til ikke at overstige de grænseværdier, der er fastsat ved en særlig harmoniseret testprocedure vedtaget af Kommissionen. 18 /PE

23 Ændring 71 Artikel 9, stk. 1 a (nyt) 1a. Kommissionen fastsætter en standard til måling af udsivningen. Ændring 112 Artikel 9, stk Fra den 1. januar 2009 er markedsføring af nye køretøjer med luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, forbudt, jf. dog artikel Fra den 1. januar 2011 må medlemsstaterne ikke længere tildele EUtypegodkendelse i henhold til direktiv 70/156/EØF for en ny køretøjstype, når de i luftkonditioneringsanlægget anvendte drivhusgasser har et potentiale for global opvarmning på over 50. For småserieproducenter gælder dette fra den 1. januar Ændring 73 Artikel 9, stk. 2 a (nyt) 2a. Fra den 1. januar 2014 nægter medlemsstaterne registrering og forbyder salg og ibrugtagning af nye køretøjer, der er udstyret med luftkonditioneringsanlæg, hvor de anvendte fluorholdige drivhusgasser har et potentiale for global opvarmning på over 50. Ændring 74 Artikel 9, stk. 2 b (nyt) 2b. Medlemstaterne tilskynder til installering af luftkonditioneringssystemer, der anvender gas, f.eks. CO 2, som er effektiv og har et potentiale for global opvarmning på under 100. Såfremt medlemsstaterne indfører skatte- og afgiftsmæssige eller andre incitamenter til at fremme installering af systemer med lavere potentiale for global opvarmning, underretter de Kommissionen om disse foranstaltninger. PE \ 19

24 Ændring 75 Artikel 9, stk. 2 c (nyt) 2c. Medlemsstaterne kan anvende finansielle eller skatte- og afgiftsmæssige incitamenter til ombygning af ibrugtagne køretøjer, såfremt der indbygges luftkonditioneringsanlæg, hvor de anvendte fluorholdige drivhusgasser har et potentiale for global opvarmning på under 50. Ændring 76 Artikel 10 Artikel 10 Kvoter 1. Enhver, der har til hensigt at markedsføre nye køretøjer med luftkonditioneringsanlæg, der indeholder fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150, skal fra 1. januar 2009 tildeles kvoter, der repræsenterer en procentdel af de køretøjer, som den pågældende har markedsført, som følger: a) mellem den 1. januar og den 31. december 2009, 80% af markedsførte køretøjer i 2007 b) i 2010, 60% af markedsførte køretøjer i 2008 c) i 2011, 40% af markedsførte køretøjer i 2009 d) i 2012, 20% af markedsførte køretøjer i 2010 e) i 2013, 10% af markedsførte køretøjer i udgår 20 /PE

25 2. Ansøgninger om første kvote indgives til Kommissionen inden den 30. juni 2008, herunder oplysninger om antallet af nye køretøjer omhandlet i stk. 1, der blev markedsført af ansøgeren. Ansøgninger om de efterfølgende kvoter indgives til Kommissionen inden den 30. juni hvert år. De årlige kvoter for hver kvoteindehaver vil hvert år blive offentliggjort den 30. september i Den Europæiske Unions Tidende. 3. Tildeling af en kvote bemyndiger kvoteindehaveren til at markedsføre et tilsvarende antal nye køretøjer omhandlet i stk. 1, idet en kvote svarer til et køretøj. Kvoter kan ubegrænset overdrages kvoteindehavere imellem. Overdragelser af kvoter får virkning ved anmeldelse heraf til Kommissionen. 4. Kvoteindehavere, der markedsfører nye køretøjer med luftkonditioneringsanlæg uden fluorholdige gasser eller med fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning lig med eller under 150 mellem datoen for denne forordnings ikrafttrædelse og den 31. december 2008 bliver med begrundet ansøgning berettiget til en tilsvarende forøgelse af kvoter for Kvoteindehavere, der markedsfører nye køretøjer med forbedrede luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a mellem dagen for denne forordnings ikrafttrædelse og den 31. december 2008, bliver med begrundet ansøgning berettiget til en ekstra tildeling af kvoter for 2009, der svarer til 50% af antallet af disse markedsførte køretøjer. PE \ 21

26 5. Alle kvoteindehavere skal hvert år inden den 31. marts indberette antallet af køretøjer omhandlet i stk. 1, der blev markedsført det foregående år, behørigt dokumenteret. Den første indberetning indgives til Kommissionen senest den 31. marts Et køretøj med forbedret luftkonditioneringsanlæg med HFC-134a tæller som et halvt køretøj. 6. Den 30. juni hvert år annulleres de kvoter, som en kvoteindehaver har svarende til antallet af markedsførte køretøjer i det foregående år. 7. Kvoteindehavere, der overskrider deres kvoter, vil få deres kvoter for det følgende år reduceret med 2 enheder for hvert køretøj, der overskrider kvoten. 8. Ubrugte kvoter tilføjes kvoteindehaverens kvoter for det følgende år. 9. Den 30. juli 2014 vil navnene på kvoteindehavere, der har overskredet deres samlede kvotebeholdning for perioden 2009 til 2013 blive offentliggjort. Kvoteindehavere skal betale en bøde på 200 EUR pr. køretøj, der overskrider kvoten. 10. Kvoteindehavere med overskydende kvoter efter 2013 kan fortsat markedsføre køretøjer omhandlet i stk. 1 indtil den 31. december 2018 i overensstemmelse med stk. 5 til Uanset stk. 2 til 10 er personer, der markedsfører køretøjer under grænserne for små serier og for restkøretøjer, som defineret i bilag XII til Rådets direktiv 70/156/EØF, undtaget fra kravene i denne artikel, forudsat at antallet af markedsførte køretøjer ligger under disse grænser. Personer, der markedsfører et køretøj, der har været anvendt til privat brug, er ligeledes undtaget fra kravene i denne artikel. 22 /PE

27 12. For at tage højde for nye aktører på markedet, tildeles der personer, der ikke markedsførte noget køretøj i perioden omhandlet i stk. 1 (år X-2) kvoter, der ikke kan overdrages, og som svarer til den relevante procentsats anført i litra a) til e) af køretøjer, markedsført af personen i år X, fremfor år X Med forbehold af traktatens bestemmelser kan en gruppe personer ansøge om at opfylde bestemmelserne i denne artikel, som om de var en enkelt person, med angivelse af den periode, de ønsker at optræde som en gruppe. I tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i denne artikel, er de solidarisk ansvarlige. Ændring 77 Artikel 10 a (ny) Artikel 10a Fremme af alternativer Medlemsstaterne støtter markedsføring af anlæg, der anvender gasser med et potentiale for global opvarmning på under 100. Hvis medlemsstaterne indfører skatteog afgiftsmæssige eller andre incitamenter for at fremme markedsføringen af sådanne anlæg, underretter de Kommissionen om disse foranstaltninger. Ændring 78 Artikel 10 b (ny) Artikel 10b Forbrugeroplysning Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne og borgerne orienteres om potentialet for global opvarmning i produkter, der indeholder fluorholdige drivhusgasser. PE \ 23

28 Ændring 86 Artikel 10 c (ny) Artikel 10c Fremskridtsrapport Senest to år efter denne forordnings ikrafttræden forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en fremskridtsrapport om udviklingen af klimavenlige luftkonditioneringsanlæg. På grundlag af denne rapport tager Kommissionen datoerne for indførelse heraf i henhold til artikel 9, stk. 1 og 2, op til overvejelse, hvorefter den bekræfter disse eller forelægger eventuelle forslag om ændring. Ændring 79 Artikel 11, stk På grundlag af fremskridt inden for potentiel indeslutning eller erstatning af fluorholdige gasser i luftkonditionerings- og køleanlæg i andre transportformer, vil Kommissionen revurdere denne lovgivning og rapportere herom til Europa-Parlamentet og Rådet inden senest den 31. december Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag til nye bestemmelser. 1. På grundlag af fremskridt inden for potentiel indeslutning eller erstatning af fluorholdige drivhusgasser i luftkonditionerings- og køleanlæg vil Kommissionen revurdere denne lovgivning og rapportere herom til Europa-Parlamentet og Rådet inden senest den 31. december Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag til nye bestemmelser. Ændring 80 Artikel 11, stk. 1 a (nyt) 1a. Inden to år efter denne forordnings ikrafttrædelse forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om mulighederne for gradvis at fjerne HFC i nye luftkonditionerings-, køle- og varmepumpeanlæg på grundlag af en vurdering af alternative teknologier med lavere samlede (direkte og indirekte) drivhusgasemissioner. 24 /PE

29 Ændring 81 Artikel 11, stk. 2, led 5 a (nyt) - en undersøgelse af, om de i artikel 4 nævnte bestemmelser og mål vedrørende genvinding, regenerering eller destruktion af fluorholdige drivhusgasser overholdes henholdsvis nåes, samt en vurdering af, om der er behov for revision af gældende definitioner, krav og godkendelsesprocedurer vedrørende grænseoverskridende transport af fluorholdige drivhusgasser med henblik på genvinding eller termisk genanvendelse. Ændring 82 Artikel 11, stk Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag til ændring af de relevante bestemmelser i denne forordning. 3. Rapporten ledsages om nødvendigt af forslag til ændring af de relevante bestemmelser i denne forordning og forslag til eventuelle ændringer af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2001/56/EF af * for at tage højde for de nødvendige kontrolprocedurer til måling af udsivningen fra luftkonditioneringsanlæg i køretøjer. * EFT L 292 af , s. 21. Ændring 104 Artikel 12, stk Kommissionen bistås af det ved artikel 18 i forordning (EF) nr. 2037/2000 nedsatte udvalg. 1. Kommissionen bistås af et stående udvalg vedrørende fluorholdige drivhusgasser. PE \ 25

30 Ændring 83 Artikel 12 a (ny) Artikel 12a Udvalg vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer 1. Kommissionen bistås af et udvalg vedrørende anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer. 2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8. Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til to måneder. 3. Alle andre spørgsmål vedrørende denne forordnings gennemførelse kan forelægges udvalget til udtalelse. 4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden. Ændring 105 Artikel 13, stk Medlemsstaterne fastsætter regler vedrørende sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer de fornødne foranstaltninger til sikring af, at de overholdes, jf. dog artikel 10. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. 1. Medlemsstaterne fastsætter regler vedrørende sanktioner, der skal anvendes i tilfælde af overtrædelse af bestemmelserne i denne forordning, og træffer de fornødne foranstaltninger til sikring af, at de overholdes. Sanktionerne skal være effektive, stå i et rimeligt forhold til overtrædelsen og have en afskrækkende virkning. 26 /PE

31 Ændring 84 Bilag II Kommissionens forslag Fluorholdig gas Anvendelse Dato for forbud Fluorholdige gasser med et potentiale for global opvarmning på over 150 Svovlhexafluorid, hydrofluorcarboner og perfluorcarboner Hydrofluorcarboner og perfluorcarboner Perfluorcarboner Svovlhexafluorid, hydrofluorcarboner og perfluorcarboner Luftkonditionering i person- og varebiler Engangsbeholdere, undtagen til laboratorie- og analyseformål samt i dosisinhalatorer Kølemidler i ikke-indesluttede anlæg med direkte fordampning Brandsikringssystemer og brandslukkere Ruder 1. januar december 2013* Et år efter ikrafttrædelsesdatoen Ikrafttrædelsesdato Ikrafttrædelsesdato To år efter ikrafttrædelsesdatoen Svovlhexafluorid Sko Ikrafttrædelsesdato Hydrofluorcarboner Enkomponentskum, undtagen ved krav om at opfylde nationale sikkerhedsnormer Et år efter ikrafttrædelse Hydrofluorcarboner Nye spraydåser Tre år efter ikrafttrædelse Hydrofluorcarboner og perfluorcarboner Sko 1. juli 2006 * Gradvis begrænsning af markedsføring ifølge artikel 10. PE \ 27

32 Ændring Fluorholdig gas Anvendelse Dato for forbud Fluorholdige drivhusgasser med et potentiale for global opvarmning på over 50 Svovlhexafluorid, hydrofluorcarboner og perfluorcarboner Hydrofluorcarboner og perfluorcarboner Svovlhexafluorid, hydrofluorcarboner og perfluorcarboner Luftkonditionering i person- og varebiler Engangsbeholdere, undtagen til laboratorie- og analyseformål samt i dosisinhalatorer Kølemidler i ikke-indesluttede anlæg med direkte fordampning Ruder 1. januar 2011 (1. januar 2013)* Et år efter ikrafttrædelsesdatoen Ikrafttrædelsesdato To år efter ikrafttrædelsesdatoen Svovlhexafluorid Sko Ikrafttrædelsesdato Hydrofluorcarboner Hydrofluorcarboner Hydrofluorcarboner og perfluorcarboner Enkomponentskum, undtagen ved krav om at opfylde nationale sikkerhedsnormer Spraydåser, undtagen ved anvendelse i tekniske spraydåser og dosisinhalatorer eller andre farmaceutiske produkter Sko 1. juli 2006 Et år efter ikrafttrædelse To år efter ikrafttrædelse * For småserieproducenter er datoen 1. januar /PE

33 P5_TA-PROV(2004)0238 Anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser på Det Europæiske Fællesskabs institutioner og organer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Det Europæiske Fællesskabs institutioner og organer (KOM(2003) C5-0505/ /0242(COD)) (Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) Europa-Parlamentet, - der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2003) 622) 1, - der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1 (C5-0505/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67, - der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik og udtalelser fra Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked (A5-0190/2004), 1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 1 Endnu ikke offentliggjort i EUT. PE \ 29

34 Kommissionens forslag Ændringer Ændring 39 Betragtning 1 (1) Fællesskabets lovgivning på miljøområdet skal bidrage til bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten og beskyttelse af menneskers sundhed. (1) Fællesskabets lovgivning på miljøområdet skal bidrage til bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten, fremme af bæredygtig udvikling og beskyttelse af menneskers sundhed. Ændring 1 Betragtning 7 (7) I Århus-konventionens artikel 2, stk. 2, defineres offentlige myndigheder bredt, da det grundlæggende begreb er, at enkeltpersoner og disses organisationer bør have visse rettigheder i alle tilfælde, hvor der udøves offentlig myndighed. Det er derfor nødvendigt, at de fællesskabsinstitutioner og -organer, som forordningen omfatter, defineres på samme brede og funktionelle måde. I tråd med Århus-konventionen er Fællesskabets institutioner og organer, når de handler som dømmende eller lovgivende myndighed, ikke omfattet. (7) I Århus-konventionens artikel 2, stk. 2, defineres offentlige myndigheder bredt, da det grundlæggende begreb er, at enkeltpersoner og disses organisationer bør have visse rettigheder i alle tilfælde, hvor der udøves offentlig myndighed. Det er derfor nødvendigt, at de fællesskabsinstitutioner og -organer, som forordningen omfatter, defineres på samme brede og funktionelle måde, således at definitionen navnlig med hensyn til adgang til information omfatter enhver fysisk eller juridisk person, der har offentligt ansvar for eller udøver offentlige funktioner eller tjenesteydelser, som er underlagt fællesskabsinstitutionernes og -organernes kontrol. I overensstemmelse med Århus-konventionen er Fællesskabets institutioner og organer, når de handler som dømmende eller lovgivende myndighed, ikke omfattet. Ændring 40 Betragtning 10 (10) I betragtning af at miljølovgivningen er i stadig udvikling, og med henblik på at medtage relevante bestemmelser på dette (10) I betragtning af at miljølovgivningen er i stadig udvikling, og med henblik på at medtage relevante bestemmelser på dette 30 /PE

35 område bør definitionen på miljølovgivning henvise til målsætningerne for Fællesskabets miljøpolitik, navnlig beskyttelse og forbedring af miljøet, herunder menneskers sundhed og beskyttelse af naturressourcerne. område bør definitionen på miljølovgivning henvise til målsætningerne for Fællesskabets miljøpolitik, navnlig beskyttelse og forbedring af miljøet, fremme af bæredygtig udvikling, herunder menneskers sundhed og beskyttelse af naturressourcerne. Ændring 56 Betragtning 15 (15) Undtagelserne i artikel 4, stk. 1, 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1049/2001 finder derfor tilsvarende anvendelse på anmodninger om miljøoplysninger efter nærværende forslag. (15) Med hensyn til undtagelserne vedrørende adgang til miljøoplysninger bør de relevante bestemmelser i direktiv 2003/4/EF også finde anvendelse på Fællesskabets institutioner og organer. Ændring 3 Betragtning 18 (18) Ifølge Århus-konventionen skal disse foranstaltninger omfatte rimelige tidsrammer for oplysning af offentligheden om den pågældende miljøbeslutningsproces. For at nå det ønskede mål med den offentlige deltagelse skal denne finde sted på et tidligt stadium, hvor alle muligheder står åbne. Resultaterne af den offentlige deltagelse skal tages behørigt i betragtning i beslutningsprocessen for planer og programmer. Ved fastsættelsen af bestemmelser om offentlig deltagelse skal fællesskabsinstitutionerne og -organerne under hensyntagen til Århus-konventionens målsætninger udpege den del af offentligheden, der kan deltage, herunder relevante ikke-statslige organisationer. (18) Ifølge Århus-konventionen skal disse foranstaltninger omfatte rimelige tidsrammer for oplysning af offentligheden om den pågældende miljøbeslutningsproces. Offentligheden bør informeres om spørgsmål under behandling ved hjælp af redskaber som for eksempel særlige websteder. For at nå det ønskede mål med den offentlige deltagelse skal denne finde sted på et tidligt stadium, hvor alle muligheder står åbne. Resultaterne af den offentlige deltagelse skal tages behørigt i betragtning i beslutningsprocessen for planer og programmer. Ved fastsættelsen af bestemmelser om offentlig deltagelse skal fællesskabsinstitutionerne og -organerne under hensyntagen til Århus-konventionens målsætninger udpege den del af offentligheden, der kan deltage, herunder relevante ikke-statslige organisationer. Ændring 4 Betragtning 20 a (ny) (20a) Århus-konventionen giver ikkestatslige organisationer, der arbejder for PE \ 31

36 at fremme miljøbeskyttelse, ret til at deltage i udarbejdelsen af visse planer og programmer, der vedrører miljøet, samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet, hvorimod andre medlemmer af offentligheden skal være berørt af eller have en interesse i afgørelserne eller undladelserne. For at beskytte denne ret mod enhver form for misbrug bør fællesskabsretten fastsætte grundlæggende kriterier for anerkendelse af sådanne kvalificerede organisationer. Ændring 5 Betragtning 20 b (ny) (20b) Fællesskabsinstitutionerne og -organerne, især Kommissionen, bør imidlertid udfolde større bestræbelser på at gøre de eksisterende procedurer for adgang til oplysninger og til klage og domstolsprøvelse, som for eksempel klagemuligheder og andragender, der behandles af Europa-Parlamentet, smidigere. Ændring 41 Betragtning 21 (21) Organer, der er aktive på miljøbeskyttelsesområdet, og som opfylder visse betingelser, der sikrer, at de har miljøbeskyttelse som hovedformål, bør have adgang til at iværksætte procedurer på miljøområdet for at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af administrative handlinger og undladelser, der strider mod EF's miljølovgivning. Prøvelsesprocedurer, der iværksættes af sådanne organer, skal vedrøre spørgsmål, der henhører under deres vedtægtsfæstede virksomhed. (21) Organer, der er aktive på miljøbeskyttelsesområdet og/eller inden for fremme af bæredygtig udvikling, og som opfylder visse betingelser, der sikrer, at de har miljøbeskyttelse og/eller fremme af bæredygtig udvikling som hovedformål, bør have adgang til at iværksætte procedurer på miljøområdet for at få prøvet den materielle og processuelle lovlighed af administrative handlinger og undladelser, der strider mod EF's miljølovgivning. Prøvelsesprocedurer, der iværksættes af sådanne organer, skal vedrøre spørgsmål, der henhører under deres vedtægtsfæstede virksomhed. 32 /PE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2004 PE 337.064/28-272 ÆNDRINGSFORSLAG 28-272 Udkast til betænkning (PE 337.064) Robert Goodwill Forslag

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand og anvendelsesområde L 301/22 18.11.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2066 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 92/12 Den Europæiske Unions Tidende L 92/12 Den Europæiske Unions idende 3.4.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 304/2008 af 2. april 2008 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 842/2006 af mindstekrav

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. af 11.6.2012. om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.6.2012 C(2012) 3717 final KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 11.6.2012 om de nationale bestemmelser om visse industrielle drivhusgasser, som Danmark har givet meddelelse om

Læs mere

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

(Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 14.6.2006 DA Den Europæiske Unions Tidende L 161/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 842/2006 af 17. maj 2006 om visse fluorholdige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Rådets fælles holdning (16056/5/2004 C6-0221/2005 2003/0189A(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Rådets fælles holdning (16056/5/2004 C6-0221/2005 2003/0189A(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.9.2005 PE 362.664v01-00 ÆNDRINGSFORSLAG 18-76 Udkast til indstilling ved andenbehandling (PE 360.264v01-00) Avril Doyle

Læs mere

Praktiske konsekvenser

Praktiske konsekvenser Praktiske konsekvenser Danske Køledage 2007 v/lone Kielberg Kemikalier Miljøstyrelsen Konsekvenser af hvilke regler? Bekendtgørelse nr. 552 af 2. juli 2002 National regulering af anvendelse af HFC, PFC

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7

Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 14.11.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 295/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1330/2007 af 24. september 2007 om nærmere regler for videregivelse af oplysninger om hændelser inden for civil luftfart

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1

Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 Udkast til Bekendtgørelse om regulering af visse fluorholdige drivhusgasser 1 I medfør af 30, stk. 1-3, 45, stk. 1, 47 og 59, stk. 4 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 24. juni 2014,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked. Forslag til direktiv (COM(2003)624 C5-0513/ /0246(COD)) EURO-RLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Retlige Anliggender og det Indre Marked 5. februar 2004 PE 338.477/9-14 AMENDEMENTS 9-14 Udkast til udtalelse (PE 338.477) Anne-Marie Schaffner Forslag til direktiv

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2011 KOM(2011) 710 endelig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF,

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig

Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig Helsinki, den 25. marts 2009 Dok.: MB/12/2008 endelig BESLUTNING OM GENNEMFØRELSE AF EUROPA- PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) NR. 1049/2001 OM AKTINDSIGT I EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS OG KOMMISSIONENS

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. december 2016 (OR. en) 15718/16 ENV 816 CLIMA 187 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 15. december 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD)

EUROPA-PARLAMENTET UDKAST TIL UDTALELSE. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2002/0216(COD) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi 27. januar 2003 FORELØBIG 2002/0216(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF 25.11.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 310/29 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/127/EF af 21. oktober 2009 om ændring af direktiv 2006/42/EF for så vidt angår pesticidudbringningsmaskiner

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I

EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og andre restprodukter ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2015)0055 EU-toldkontingenter for oksekød af høj kvalitet, svinekød, fjerkrækød, hvede og blandsæd af hvede og rug samt klid og

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2008/0045(COD) 26.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Mødedokument 2009 C6-0114/2007 2006/0018(COD) 24/04/2007 Fælles holdning Fælles holdning vedtaget af Rådet den 19. april 2007 med henblik på vedtagelse af Europa- Parlamentets

Læs mere

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1)

Bekendtgørelse om fremstilling, indførsel og distribution af aktive stoffer til fremstilling af lægemidler 1) BEK nr 1360 af 18/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 1211494 Senere ændringer til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING. om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.11.2003 KOM(2003)456 endelig 2003/0161 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 om EF-sortsbeskyttelse

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2011L0072 DA 13.10.2011 000.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/72/EU af 14. september 2011

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. februar 2008 (OR. en) 5598/08 COPEN 11 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Republikken Slovenien, Den Franske Republik, Den Tjekkiske

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE RÅDETS DIREKTIV 96/59/EF af 16. september 1996 om bortskaffelse af polychlorbiphenyler og polychlorterphenyler (PCB/PCT) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse

Læs mere

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk.

- hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 283 (C5-0575/2003), - der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 71, stk. P5_TA(2004)0111 Tjenestemandsvedtægten * Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 71, stk. 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/20/EF af 8. april 2003 om ændring af Rådets direktiv 91/671/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende obligatorisk anvendelse af

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Økopointsystem for lastvogne, der kører gennem Østrig ***I

Økopointsystem for lastvogne, der kører gennem Østrig ***I P5_TA(2003)0048 Økopointsystem for lastvogne, der kører gennem Østrig ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførelse af et

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.10.2013 COM(2013) 704 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Rapport om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, XXX Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. /2009 af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 29. januar 2002 FORELØBIG 2001/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.4.2013 2012/0180(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi til Retsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 3. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0016 (NLE) 5918/17 FORSLAG fra: modtaget: 2. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: CLIMA 24 ENV 100

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.5.2015 COM(2015) 201 final 2015/0104 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0334 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.6.2016 COM(2016) 395 final 2016/0184 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0397 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2008 KOM(2007) 871 endelig 2006/0129 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 26.4.2013 2012/0305(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 39-135 Udkast til udtalelse Gilles Pargneaux (PE504.125v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 19.11.2014 COM(2014) 705 final 2014/0333 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1387/2013 om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 1.7.2005 Den Europæiske Unions Tidende L 170/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1002/2005 af 30. juni 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 1239/95 for så vidt angår meddelelse af tvangslicenser og bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget

FORORDNINGER. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 af 16. september 2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget 31.10.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 286/1 I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) FORORDNINGER

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.03.2002 KOM(2002) 113 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Luxembourg til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1)

Bekendtgørelse om eftersyn af ventilations- og klimaanlæg i bygninger 1) BEK nr 1104 af 20/09/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Transport- og Energiministeriet,/nEnergistyrelsen, j. nr. 030203/3006-0015

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG

ÆNDRINGSFORSLAG EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 2012/0305(COD) 5.4.2013 ÆNDRINGSFORSLAG 56-182 Udkast til betænkning Bas Eickhout (PE506.101v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1

EUROPA-PARLAMENTET ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING. Konsolideret lovgivningsdokument. 31. maj /0315(COD) PE1 EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Konsolideret lovgivningsdokument 31. maj 2001 2000/0315(COD) PE1 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 31. maj 2001 med henblik på vedtagelse

Læs mere

(EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1) nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2010 af 18. august 2010 L 218 2 19.8.2010

(EUT L 286 af 31.10.2009, s. 1) nr. side dato M1 Kommissionens forordning (EU) nr. 744/2010 af 18. august 2010 L 218 2 19.8.2010 2009R1005 DA 08.09.2010 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1005/2009 af 16. september

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v.

Bekendtgørelse om adgang til udøvelse af virksomhed som farmaceut eller farmakonom på apoteker i Danmark for statsborgere fra EU- og EØS-lande m.v. BEK nr 306 af 23/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1602057 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I

Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 VEDTAGNE TEKSTER Foreløbig udgave P8_TA-PROV(2014)0087 Toldbehandling af varer med oprindelse i Ecuador ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. december

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument ***II FÆLLES HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 Mødedokument 2004 C5-0034/1999 19/07/1999 ***II FÆLLES HOLDNING Vedr.: FÆLLES HOLDNING (EF) Nr. /1999 FASTLAGT AF RÅDET DEN 23. FEBRUAR 1999 MED HENBLIK PÅ VEDTAGELSE AF EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.6.2007 KOM(2007) 368 endelig 2007/0128 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU

A7-0091/25 PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG * til Kommissionens forslag EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2011/ /EU 22.6.2011 A7-0091/25 Ændringsforslag 25 Salvatore Tatarella for PPE-Gruppen Martin Callanan for ECR-Gruppen Holger Krahmer for ALDE-Gruppen Oreste Rossi for EFD-Gruppen Betænkning Salvatore Tatarella Bestemmelserne

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 5.11.2014 L 318/5 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1191/2014 af 30. oktober 2014 om fastsættelse af formatet og metoden for den indberetning, der er omhandlet i artikel 19 i Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand

(EØS-relevant tekst) Artikel 1. Genstand L 301/28 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/2067 af 17. november 2015 om fastsættelse i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 517/2014 af mindstekrav og betingelser

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.3.2017 COM(2017) 110 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 19.2.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1112/2009 af Velina Stefanova Stefanova, bulgarsk statsborger, og 46 medunderskrivere, om manglende

Læs mere

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I

P7_TA(2013)0542. Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I P7_TA(203)0542 Indførsel af ris med oprindelse i Bangladesh ***I Europa-Parlamentets ændringer af 0. december 203 til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om indførsel af ris med oprindelse

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0183 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.4.2016 COM(2016) 183 final 2016/0094 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 26.08.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0267/2013 af Giuseppe Messina, italiensk statsborger, om afvisning af at registrere brugte

Læs mere

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester

for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Retningslinjer for aflønningspolitik og -praksis i forbindelse med salg og levering af detailbankprodukter og -tjenester 1. Compliance- og indberetningsforpligtelser Status for

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Borgernes Friheder og Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 5. december 2002 FORELØBIG 2002/0217(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr.

Udkast til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. Udkast til KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) nr. af [ ] om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 1702/2003 om gennemførelsesbestemmelser for luftdygtigheds- og miljøcertificering af luftfartøjer og

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.7.2010 KOM(2010)399 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om Kongeriget Sveriges gennemførelse af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at tobak,

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere