ÅRSBERETNING for 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING for 1999"

Transkript

1 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet

2

3 ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000

4

5 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere Ankenævnets kompetence Statistik Bank- og sparekasselovens Udvalgte kendelser Bilag: Ankenævnets vedtægter... 59

6

7 5 1. Formandens bemærkninger Som det fremgår af de statistiske oplysninger i årsberetningens afsnit 4, steg antallet af modtagne klager i årene frem til 1994, hvor det med 844 modtagne klager nåede sit hidtil højeste niveau. I de følgende år faldt antallet af modtagne klager, således at det med 461 i 1998 nåede sit hidtil laveste niveau. I 1999 steg antallet igen noget, nemlig til 529, hvilket er ca. 15% flere end i Uanset denne stigning, som der vist ikke kan gives nogen speciel forklaring på, må niveauet fortsat siges at være bemærkelsesværdigt lavt set i lyset af antallet af kunder, engagementer og enkelttransaktioner. Det forekommer berettiget at tage dette som et tegn på rigtigheden af den tidligere formands udtalelse i årsberetningen for 1989 om, at vi her i landet har en pengeinstitutsektor, der generelt er velfungerende og optræder reelt i forhold til sine kunder. Som nævnt i de nærmest forudgående årsberetninger kan en anden del af forklaringen nok søges i, at Ankenævnets praksis har gjort det muligt at løse en væsentlig del af klagerne internt i de enkelte pengeinstitutter eller at forebygge, at tvister overhovedet opstår. Som det fremgår af de statiske oplysninger, fik klagerne helt eller delvis medhold i 96 af de i alt 352 sager, som i 1999 var til behandling i selve nævnet, eller i 27% af disse sager. Dette ligger på det sædvanlige niveau. Ved vurderingen må det tages i betragtning, at klagerne også har fået helt eller delvis medhold i de 128 sager, som er registreret som opfyldt/forligt under sagens behandling ved nævnets sekretariat. I de i alt 509 sager, som blev afsluttet i 1999, fik klagerne således samlet helt eller delvis medhold i 224 sager, dvs. i 44% af sagerne. Det bør dog nok yderligere tilføjes, at delvis medhold ikke helt sjældent dækker over, at klageren får medhold på et i forhold til klagen som helhed forholdsvis ubetydeligt punkt. Antallet af klager vedrørende kautionsforpligtelser har gennem alle årene været betydeligt. Allerede i årsberetningen for 1989 anførte den daværende formand, at der ofte var tale om familiemedlemmer i den ældre aldersklasse med en beskeden økonomi, og han henstillede til pengeinstitutterne at udvise tilbageholdenhed med at modtage kaution i disse tilfælde. Erfaringerne fra Ankenævnet gennem de følgende 10 år giver ikke anledning til at revidere billedet af den typiske klager i kautionssager eller til at undlade en gentagelse af den tidligere formands henstilling. Det er med mellemrum blevet fremført, at pengeinstitutterne i betydeligt omfang har begrænset anvendelsen af privat kaution, men dette afspejles i hvert fald ikke på mærkbar måde i Ankenævnet. Klagerne vedrørende kautionsforpligtelser angår et bredt spektrum af problemer, hvoraf mange må karakteriseres som relativt vanskelige bevismæssigt og/eller juridisk. Det drejer sig eksempelvis om generelle eller specielle forudsætninger for påtagelsen af kautionsforpligtelsen, herunder om anvendelsen af provenuet af det kau-

8 6 tionssikrede lån, om kautionsforpligtelsens omfang og om forholdet mellem kautionsforpligtelsen og pant stillet af skyldneren selv. Et forhold, som ofte giver anledning til klage, er pengeinstituttets manglende overholdelse af bestemmelsen i bank- og sparekasselovens 41, hvorefter pengeinstituttet ved skyldnerens misligholdelse skal give underretning herom til kautionisten inden 6 måneder. Herom udtalte nævnets tidligere formand i årsberetningen fra 1991, at man på baggrund af de klager, der forelægges for Ankenævnet, får det indtryk, at denne underretningspligt ofte forsømmes. Han fandt derfor grund til at henstille, at pengeinstitutterne drager omsorg for, at den nævnte lovbestemmelse nøje efterleves. Også denne henstilling er der beklageligvis anledning til at gentage. Det burde med den teknik, der i dag står til rådighed, være relativt enkelt at indføre procedurer, som sikrer, at der gives underretning til kautionister i overensstemmelse med bank- og sparekasselovens 41 eller bedre på et tidligere tidspunkt end krævet efter loven. Erfaringerne fra Ankenævnet peger imidlertid i retning af, at der yderligere er behov for en lovgivningsmæssig opstramning af 41, herunder med hensyn til virkningen af, at underretningspligten ikke iagttages. Herom henvises til årsberetningens afsnit 5.

9 7 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere Pengeinstitutankenævnet blev stiftet i 1988 af Den Danske Bankforening og Danmarks Sparekasseforening (nu Finansrådet - Danske Pengeinstitutters Forening), Sammenslutningen Danske Andelskasser og Forbrugerrådet. Nævnet påbegyndte sin virksomhed den 1. august Ankenævnet er i medfør af forbrugerklagenævnslovens 12, stk. 2, godkendt af Forbrugerklagenævnet til at behandle klager i overensstemmelse med 2 i sine vedtægter, jf. nærmere nedenfor. Ankenævnets vedtægter er optrykt som bilag til årsberetningen. Ankenævnets formand er højesteretsdommer, dr. jur. Peter Blok. Næstformænd er retspræsident Niels Waage, retten i Roskilde, og landsdommer Lars Lindencrone Petersen, Østre Landsret. Ankenævnets medlemmer er udpeget af Finansrådet (efter aftale med Sammenslutningen Danske Andelskasser) og af Forbrugerrådet. I den enkelte sags behandling deltager foruden formanden eller en næstformand to medlemmer udpeget af pengeinstitutsektoren og to medlemmer udpeget af Forbrugerrådet. Ankenævnets medlemmer har i 1999 været følgende: Udpeget af Finansrådet: Chefjurist Karin Duerlund, Spar Nord Bankaktieselskab Juridisk chef Peter Stig Hansen, Jyske Bank Vicedirektør Niels Bolt Jørgensen, Unibank Afdelingsdirektør Allan Pedersen, Den Danske Bank Vicedirektør Bjarne Lau Pedersen, Kapital Service Chefjurist Ole Reinholdt, Lokale Pengeinstitutter Vicedirektør Erik Sevaldsen, Den Danske Bank Underdirektør Ole Simonsen, Unibank Udpeget af Forbrugerrådet: Rådsmedlem Lisbeth Baastrup, Funktionærernes- og Tjenestemændenes Fællesråd Afdelingschef Villy Dyhr, Forbrugerrådet (fra den 22. november 1999) Rådsmedlem, cand.polit. Inge Frølich, Forbundet af Offentligt Ansatte Cand.polit. Ole Just, Forbrugerrådet Rådsmedlem Jette Kammer Jensen, AOF Lic. scient. pol. et lic. merc. Peter Nedergaard, Forbrugerrådet (indtil 1. april 1999) Civiløkonom Leif Nielsen

10 8 Direktør, cand. oecon. Jørn Ravn, Boligselskabet BSB Cand. merc. jur. Mette Reissmann, Forbrugerrådet Ankenævnets sekretariat har i 1999 beskæftiget følgende medarbejdere: Sekretariatschef, cand. jur. Henrik Davidsen Fuldmægtig, cand. jur. Heidi Egger Sekretær Ulla Dam-Amby Sekretær Heidi Due

11 9 3. Ankenævnets kompetence Som nævnt ovenfor er Ankenævnet oprettet i medfør af forbrugerklagenævnsloven. Bestemmelserne om Ankenævnets kompetence findes i vedtægternes 2-5 og 7. Efter 2, stk. 1, behandler Ankenævnet klager over "danske pengeinstitutter og deres herværende datterselskaber". Ankenævnet er også kompetent til at behandle klager over pengeinstitutter, der ikke er medlem af nogen af stifterorganisationerne, hvilket gælder visse mindre sparekasser og andelskasser. Ankenævnets kompetence omfatter ikke pengeinstitutter, der er hjemmehørende i Grønland og på Færøerne. Klager over grønlandske pengeinstitutter kan indbringes for Forbrugerklageudvalget, Grønlands Hjemmestyre. Med hensyn til datterselskaber af danske pengeinstitutter kan det nævnes, at Ankenævnet behandler klager over bl.a. finansieringsselskaber. Nævnet kan tillige behandle klager over danske filialer af udenlandske pengeinstitutter. Også udenlandske filialer af danske pengeinstitutter må som udgangspunkt anses for omfattet af Ankenævnets kompetence, medens dette derimod ikke gælder udenlandske datterselskaber af danske pengeinstitutter. Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold, jf. 2, stk. 2. Klager fra erhvervsdrivende kan dog behandles, såfremt de ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private kundeforhold. Efter Ankenævnets faste praksis behandler man ikke klager fra aktie- eller anpartsselskaber. En betingelse for Ankenævnets kompetence, som ikke er nævnt i vedtægterne, men som følger af sammenhængen med forbrugerklagenævnsloven, er, at klagen skal angå en konkret formueretlig tvist. Dette indebærer, at forespørgsler og klager af anden art, herunder om tilsidesættelse af god pengeinstitutpraksis, ikke realitetsbehandles, medmindre der foreligger en naturlig sammenhæng med en konkret formueretlig tvist. Finanstilsynet, som indtil Ankenævnets etablering behandlede klager over pengeinstitutter, behandler ikke længere klagesager, men vil fortsat besvare spørgsmål, der som led i forberedelsen af en retssag stilles med rettens godkendelse. Efter vedtægternes 5 kan Ankenævnet bl.a. ikke behandle klager vedrørende sager, som er afgjort ved endelig dom. Ankenævnet vil i reglen også afvise klager vedrørende sager, i hvilken en fogedret har truffet afgørelse. Med hensyn til klager vedrørende sager, som verserer ved domstolene, gælder efter retsplejelovens 361, at vedkommende ret på begæring kan træffe bestemmelse om sagens forelæggelse for Ankenævnet. En klage, der er indsendt af en part uden rettens tilladelse, vil blive afvist.

12 10 De i 2-5 nævnte forhold påses af Ankenævnets sekretariat, som efter vedtægternes 6 kan afvise klager, der af en af de nævnte grunde utvivlsomt falder uden for Ankenævnets kompetence. Efter 7 kan Ankenævnet - men ikke sekretariatet - afvise sager, der på grund af usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger eller af andre særlige grunde findes uegnede til behandling i Ankenævnet. Såfremt en forsvarlig stillingtagen til sagen ville forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, herunder navnlig parts- og vidneforklaringer, vil sagen blive afvist. Det sker relativt ofte, at Ankenævnet ser sig nødsaget til at afvise en sag af denne grund. Parternes afvigende opfattelse af et hændelsesforløb vil imidlertid ikke i sig selv afskære Ankenævnet fra at realitetsbehandle sagen under anvendelse af sædvanlige bevisbyrderegler, hvis man anser dette for forsvarligt.

13 11 4. Statistik Antallet af modtagne klagesager har siden nævnets etablering den 1. august 1988 udviklet sig således: 1988: : : : : : : : : : : : 529 Af de i 1999 modtagne 529 sager verserede ved årets udgang 176 sager. De resterende 353 sager, tillige med 156 af de pr. 1. januar 1999 verserende 160 sager indkommet i , eller i alt 509 sager blev færdigbehandlet i Af de 509 behandlede sager bortfaldt 128 sager i medfør af vedtægternes 8, stk. 4, om opfyldelse eller forlig. 29 sager blev afsluttet ved sekretariatets afvisning efter en eller flere af bestemmelserne i vedtægternes 2-5 eller af ordensmæssige grunde (manglende indbetaling af gebyr m.v.). Ankenævnet behandlede i alt 352 sager i Sagernes udfald fremgår af nedenfor gengivne skema, hvor tallene for er medtaget til sammenligning: Overført fra året før Modtagne i året Til behandling Afsluttet ved kendelse: Heraf: Klager fuldt medhold Klager delvist medhold Pengeinstituttet medhold Afvist Afsluttet af sekretariatet: Heraf: Opfyldt/forligt Afvist I alt afsluttede: Under forberedelse/afventer nævnsbehandling:

14 12 I de sager, der har været behandlet i 1999, har det indklagede pengeinstitut i 13 tilfælde givet underretning om, at det ikke ønsker at være bundet af en kendelse, som har givet klageren helt eller delvist medhold, jf. herved vedtægternes 11, stk. 2. Af de 13 sager vedrører 7 sager spørgsmålet om størrelsen af rykkergebyr ved restance, overtræk o.l. (se side 30). Klagere har i 3 tilfælde begæret bistand til sagens indbringelse for domstolene, jf. forbrugerklagenævnslovens 10, stk. 2.

15 13 5. Bank- og sparekasselovens 41 Af Peter Blok Bestemmelsen og den baggrund For en kautionist er det vigtigt hurtigt at få underretning i tilfælde af, at skyldneren misligholder sin betalingsforpligtelse over for kreditor. En tidlig underretning gør det muligt for kautionisten at varetage sine interesser bedst muligt ved henvendelse til skyldneren med henblik på at formå denne til at betale, eventuelt med henblik på at opnå sikkerhed fra skyldneren, eller ved at indfri kautionen med henblik på at skaffe sig dækning for sit regreskrav mod skyldneren, medens denne stadig har midler. Jo længere tid, der går, efter at skyldneren har misligholdt over for kreditor, des vanskeligere vil det gennemgående blive for kautionisten at opnå dækning for et regreskrav mod skyldneren. Alligevel antages det, at der efter almindelige regler som udgangspunkt ikke påhviler kreditor nogen forpligtelse til at give kautionisten underretning om debitors misligholdelse. Hvad angår kaution over for pengeinstitutter, er det imidlertid ikke nødvendigt at tage stilling til, om dette fortsat kan siges at være en dækkende beskrivelse af gældende ret. For kaution over for pengeinstitutter har lovgivningen nemlig gennem mange år indholdt en særregel, der pålægger pengeinstituttet en pligt til at underrette kautionisten om skyldnerens misligholdelse. Bestemmelsen, der i dag står i bank- og sparekasselovens 41, har følgende ordlyd: Er der stillet kaution for lån ydet af et pengeinstitut, og udebliver låntager med hovedstol, afdrag eller renter, skal der inden 6 måneder efter de pågældende ydelsers forfaldsdag ved anbefalet brev gives meddelelse til enhver af kautionisterne eller den eller dem af disse, der er bemyndiget til at modtage meddelelsen på samtlige kautionisters vegne. Undladelse heraf medfører, at pengeinstituttet taber sit krav mod kautionisterne i det omfang, disses regreskrav mod låntageren er blevet forringet ved undladelsen. Bank- og sparekasselovens 41 påberåbes ofte i sager om kaution, der forelægges for Pengeinstitutankenævnet. I det følgende vil der blive givet en oversigt over nævnets praksis med hovedvægten på de vigtigste fortolkningsspørgsmål, nævnet har taget stilling til, og en vurdering af, om bestemmelsen kan siges at opfylde sit formål. Underretningspligtens anvendelsesområde og nærmere indhold Bank- og sparekasselovens 41 er ufravigelig. Det kan således ikke gyldigt aftales, at pengeinstituttet skal være fritaget for at give meddelelse om skyldnerens misligholdelse i overensstemmelse med bestemmelsen. Er der flere kautionister for samme gæld, kan de øvrige kautionister bemyndige én af kautionisterne til at modtage meddelelse på samtlige kautionisters vegne. En sådan bemyndigelse, som typisk vil

16 14 være indsat i pengeinstituttets interesse, og som i hvert fald tidligere var almindelig i pengeinstitutternes standarddokumenter, må da ordningens gyldighed er forudsat i 41 som udgangspunkt accepteres, jf. Ankenævnets sager 12/1988 og 71/1988. Ordningen er dog ikke uden betænkeligheder, og det tilføjes da også i den førstnævnte afgørelse, at pengeinstituttet uanset en bemyndigelseserklæring efter omstændighederne, navnlig i tilfælde af konstant eller længerevarende misligholdelse fra skyldnerens side, bør underrette også de øvrige kautionister. Efter ordlyden omfatter bank- og sparekasselovens 41 alene tilfælde af misligholdelse fra skyldnerens side (faktisk henstand), derimod ikke tilfælde, hvor der ved aftale mellem pengeinstituttet og skyldneren indrømmes denne henstand (kontraktsmæssig henstand). Indeholder kautionsaftalen en bestemmelse om, at pengeinstituttet er berettiget til at indrømme skyldneren henstand uden at indhente samtykke hertil fra kautionisten, må det dog antages, at pengeinstituttets udnyttelse af en sådan forhåndstilladelse er omfattet af 41, således at der inden 6 måneder efter det tidspunkt, hvor den pågældende ydelse i henhold til den oprindelige aftale skulle have været betalt, skal gives kautionisten meddelelse om den indrømmede henstand. I de vistnok ofte forekommende tilfælde, hvor kautionsdokumentet indeholder en forhåndstilladelse til at yde henstand, bliver det derfor uden betydning, om der i det konkrete tilfælde er tale om misligholdelse eller aftalt henstand. Indeholder kautionsdokumentet ikke en forhåndstilladelse, må pengeinstituttet ikke indrømme skyldneren henstand uden i det enkelte tilfælde at indhente kautionistens tilladelse hertil. Det antages i litteratur og retspraksis, at kreditors forsømmelse af denne pligt medfører, at kautionistens forpligtelse nedsættes med de ydelser, for hvilke der er indrømmet henstand, medmindre kreditor godtgør, at henstanden ikke har forringet kautionistens regresmuligheder. I dette tilfælde påhviler bevisbyrden således pengeinstituttet, medens bevisbyrden påhviler kautionisten i de tilfælde, der er omfattet af bank- og sparekasselovens 41, jf. nærmere nedenfor. Ved kaution for et almindeligt lån med aftalt afdragsordning indebærer 41, at der, hvis en ydelse udebliver eventuelt fordi pengeinstituttet har indrømmet henstand med ydelsen i henhold til en forhåndstilladelse hertil skal gives kautionisten meddelelse om udeblivelsen senest 6 måneder efter det tidspunkt, hvor ydelsen skulle have været betalt. Berigtiges restancen inden udløbet af 6 måneders fristen, bortfalder pengeinstituttets underretningspligt. Hvis skyldneren undlader at betale eksempelvis 3 månedlige ydelser, men derefter genoptager den løbende betaling af ydelser, kunne forholdet betragtes på den måde, at de ældste restancer løbende blev betalt inden udløbet af 6 måneders fristen, således at der ikke opstod nogen pligt for pengeinstituttet til at give kautionisten underretning. Ankenævnet har imidlertid fortolket bestemmelsen således, at underretningspligten under alle omstændigheder indtræder, hvis skyldneren permanent har været i restance gennem en sammenhængende periode på 6 måneder, uanset om skyldneren har foretaget indbetalinger efter det tids-

17 15 punkt, da restance først opstod, jf. sagerne 576/1992 og Der gælder således ikke en regel om, at der først skal gives meddelelse, hvis skyldneren er i restance med et beløb svarende til 6 måneders ydelser. Noget andet er, at kautionisten altid risikerer, at skyldneren er i restance med et beløb af denne størrelse, før han modtager meddelelse om misligholdelsen. Når pengeinstituttet har givet kautionisten underretning om, at lånet er i restance, er pligten efter 41 opfyldt, og pengeinstituttet har ikke pligt til at give ny underretning om forøgelse af restancen. Berigtiger skyldneren en restance, efter at pengeinstituttet har givet kautionisten meddelelse om denne, skal pengeinstituttet give meddelelse til kautionisten i overensstemmelse med 41, såfremt skyldneren på ny kommer i restance, jf. sag Dette må formentlig gælde, selv om kautionisten ikke var bekendt med, at den første restance var berigtiget. Opsiges et lån på grund af misligholdelse, men indgås der derefter med kautionistens deltagelse en ny afviklingsaftale, skal pengeinstituttet give kautionisten underretning efter 41 i tilfælde af, at den ny afviklingsaftale misligholdes, jf. sag Er der tale om kaution for en kassekredit, og er det aftalt, at denne skal nedskrives på bestemte tidspunkter eller skal indfries på et bestemt tidspunkt, følger det direkte af ordlyden af bank- og sparekasselovens 41, at der skal gives meddelelse til kautionisten inden 6 måneder, hvis den aftalte nedskrivning eller indfrielse ikke finder sted. I litteraturen er der delte meninger om, hvorvidt 41 tillige finder anvendelse ved et ubevilget overtræk på en kassekredit, og der er så vidt ses ikke taget stilling hertil i retspraksis. Pengeinstitutankenævnet har besvaret spørgsmålet bekræftende, idet det er nævnets faste praksis, at pengeinstituttet har pligt til at give underretning til kautionisten efter 41 eller dennes analogi, når der har været et ubevilget overtræk på kassekreditten gennem en sammenhængende periode på 6 måneder, jf. sagerne 208/1991, 49/1992, 258/1992, 523/1993, 147/1994, , og Synspunktet har været, at skyldneren til enhver tid har pligt til at indfri et ubevilget overtræk, og at der derfor foreligger misligholdelse af en betalingsforpligtelse vedrørende kassekreditten. Hertil kommer, at ubevilget overtræk på en kassekredit typisk er udtryk for, at skyldneren har økonomiske problemer, og at reale grunde derfor taler for underretningspligt. Nævnet har derimod ikke lagt afgørende vægt på, at kautionisten efter almindelige regler kun hæfter for kassekredittens maksimum, eventuelt med tillæg af renter. Det er derfor også anset for uden betydning, om overtrækket skyldes rentetilskrivning eller andre debiteringer (cfr. dog sag 258/1992). Efter almindelige regler kan pengeinstituttet yde yderligere lån og kreditter til skyldneren uden at indhente samtykke hertil fra kautionisten og uden at underrette denne herom. Da et bevilget overtræk på en kassekredit må sidestilles med en yderligere kredit, kan underretningspligten efter bank- og sparekasselovens 41 ikke antages

18 16 at omfatte et bevilget overtræk. Dette indebærer, at der heller ikke er underretningspligt, hvis et ubevilget overtræk konverteres til en bevilget overtræk inden 6 måneders fristens udløb. Kassekreditkontrakter indeholder i reglen en bestemmelse om kredittens (foreløbige) løbetid og om, at kreditten skal genforhandles ved løbetidens udløb. En sådan klausul kan ikke sidestilles med en bestemmelse om, at kreditten skal indfries på det pågældende tidspunkt. Den omstændighed, at kreditten videreføres uændret efter udløbet af den første periode, kan derfor ikke indebære, at der skal gives underretning til kautionisten efter bank- og sparekasselovens 41, jf. sagerne 208/1991, 49/1992 og 523/1993, se også sag vedrørende en bestemmelse i et frivilligt forlig om, at betalingsvilkårene skulle genforhandles på et angivet senere tidspunkt. I sag 147/1994 havde klageren kautioneret med kr. for enhver forpligtelse, som hans søn måtte få over for pengeinstituttet. Ankenævnets flertal fandt, at pengeinstituttet havde tilsidesat sin forpligtelse efter bank- og sparekasselovens 41 ved ikke at give klageren underretning om et langvarigt overtræk på sønnens kassekredit. Flertallet fandt således, at 41 også finder anvendelse, når kautionsforpligtelsen har karakter af en såkaldt alskyldserklæring. Mindretallet (pengeinstitutternes repræsentanter) udtalte derimod, at 41 efter deres opfattelse kun gælder, når der er tale om kaution for et eller flere bestemte engagementer. Der kan ikke være tvivl om, at 41 også finder anvendelse ved begrænset kaution, herunder begrænset kaution for et bestemt lån eller en bestemt kredit, eksempelvis i et tilfælde, hvor kautionisten hæfter med kr. for et lån på kr. Det er i retspraksis og litteratur antaget, at bank- og sparekasselovens 41 ikke kan anvendes analogt ved pant for tredjemands gæld over for et pengeinstitut, hvilket derfor også er lagt til grund af Ankenævnet, jf. sag 82/1992. Det antages dog samtidig, at det almindelige princip om omsorgspligt over for en aftalepart kan føre til, at kreditor efter omstændighederne vil være forpligtet til at underrette pantsætteren om skyldnerens misligholdelse. Det er imidlertid usikkert, hvad der nærmere kan indlægges heri. Det må derfor tilrådes pengeinstitutterne, at de for at være på den sikre side følger principperne i bank- og sparekasselovens 41 også ved pant for tredjemands gæld. 41 foreskriver, at meddelelsen skal gives ved anbefalet brev. Dette indebærer, at det i tilfælde, hvor kautionisten benægter at have modtaget en meddelelse, der er sendt ved almindeligt brev, i almindelighed må lægges til grund, at meddelelsen ikke er modtaget af kautionisten og herefter ikke kan tillægges betydning, jf. sagerne 66/1989, 576/1992, og Hvis kautionisten ikke bestrider at have modtaget en meddelelse, der er sendt ved almindeligt brev, kan det omvendt ikke tillægges betydning, at den ikke som foreskrevet et sendt anbefalet, jf. sagerne 452/1991

19 17 og At kautionisten er bekendt med skyldnerens økonomiske problemer, fritager i princippet ikke pengeinstituttet for at give underretning efter 41, jf. sag 87/1989, men gør det vanskeligt for kautionisten at hævde, at den manglende underretning har forringet hans regresmuligheder. Virkningen af, at underretningspligten ikke overholdes Undladelse af at give meddelelse som foreskrevet i bank- og sparekasselovens 41, 1. pkt., medfører ifølge 2. pkt., at pengeinstituttet taber sit krav over for kautionisterne i det omfang, disses regreskrav mod låntageren er blevet forringet ved undladelsen. Bestemmelsen tager ligesom 1. pkt. rent sprogligt udgangspunkt i en situation, hvor der er flere kautionister, men den gælder naturligvis tilsvarende, hvor der alene er én kautionist. Bestemmelsen forudsætter, at der skal foretages en sammenligning mellem skyldnerens økonomiske stilling på det tidspunkt, hvor underretning senest skulle være givet, og hans økonomiske stilling på det tidspunkt, hvor underretning faktisk blev givet. Kan man som det ikke helt sjældent er tilfældet uden større tvivl lægge til grund, at fyldestgørelse hos skyldneren for kautionistens regreskrav var udelukket på begge tidspunkter, har den manglende underretning ikke forringet kautionistens muligheder for at gennemføre regres. Det samme gælder, hvis det må lægges til grund, at et regreskrav kunne gennemføres på det tidspunkt, hvor underretning blev givet, men denne situation foreligger sjældent. I alle andre situationer pålægger 41 domstolene og Ankenævnet at foretage en i reglen meget vanskelig og i nogle tilfælde nærmest umulig bevisvurdering. Det er i sig selv vanskeligt på hypotetisk grundlag at vurdere, om en skyldners økonomi er så dårlig, at det ikke er muligt at opnå fyldestgørelse for et krav af en bestemt størrelse. Hertil kommer, at det kan være vanskeligt at skaffe pålidelige oplysninger om skyldnerens økonomi på de relevante tidspunkter, som efter omstændighederne kan ligge langt tilbage. Som følge af bevisvurderingens vanskelighed er spørgsmålene om bevisbyrde og beviskrav af særlig betydning. Hvad angår bevisbyrden, synes det at følge af ordlyden af 41, at det påhviler kautionisten at føre det fornødne bevis for, at hans regresmuligheder er blevet forringet. Selv om der har hersket nogen usikkerhed herom i retspraksis og litteratur, må dette da også siges at være den almindelige opfattelse. At også Ankenævnet har lagt til grund, at bevisbyrden påhviler kautionisten, fremgår af udtryksmåden i en række afgørelser, hvor det siges, at det ikke er sandsynliggjort, eller at der ikke er grundlag for at antage, at kautionistens regresmuligheder er forringet som følge af den manglende underretning, jf. eksempelvis sagerne , , og Hvis pengeinstituttet havde bevisbyrden, måtte det jo være dette, der skulle sandsynliggøre eller antageliggøre, at den manglende underretning ikke havde forringet kautionistens regresmuligheder. Hvad angår beviskravet, indicerer udtryksmåderne ikke er sandsynliggjort og ikke er grundlag for at

20 18 antage efter traditionel juridisk sprogbrug, at der ikke stilles det samme strenge krav til bevisets styrke, som hvis udtrykkene ikke er bevist eller ikke er godtgjort havde været benyttet. De nævnte afgørelser er således udtryk for, at kautionisten efter nævnets opfattelse ikke havde ført det fornødne bevis, selv om kravene til bevisets styrke er moderate. I mange tilfælde har Ankenævnet fundet, at en stillingtagen til, hvorvidt den manglende underretning kunne antages at have forringet kautionistens regresmuligheder, ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kunne finde sted for Ankenævnet, hvorfor der er sket afvisning i medfør af vedtægternes 7, stk. 1, jf. eksempelvis sagerne , , , og Antallet af disse tilfælde er så stort, at afvisning på bevis vist må siges at være det typiske udfald i sager, hvor en tilsidesættelse af underretningspligten efter bank- og sparekasselovens 41 konstateres. Dette er utilfredsstillende, men det er en konsekvens af, at 41 forudsætter en vanskelig bevisvurdering, sammenholdt med de begrænsede muligheder for bevisførelse for Ankenævnet. Set i forhold til antallet af tilfælde, hvor en tilsidesættelse af meddelelsespligten efter bank- og sparekasselovens 41 er blevet konstateret, må de tilfælde, hvor nævnet som konsekvens heraf har anset kautionsforpligtelsen for bortfaldet eller nedsat, siges at være meget beskedent. Dette må dog ses i lyset af det netop sagte om, at de fleste sager er blevet afvist i medfør af vedtægternes 7, stk. 1. I sag 113/1993, hvor der tillige var stillet pant af skyldnerne, ansås klagerne for fuldstændig frigjort for kautionsforpligtelsen, idet nævnet fandt det antageliggjort, at klagernes muligheder for at få dækket et eventuelt regreskrav gennem realisering af sikkerheden er blevet væsentligt forringet ved indklagedes særdeles betydelige oversiddelse af fristen i bank- og sparekasselovens 41. I sagerne 235/1989 og havde skyldnerne undladt at betale en række ydelser, men havde derefter gennem en periode betalt de løbende ydelser, indtil de igen misligholdt betalingsforpligtelsen, og der herefter blev givet underretning til kautionisterne. Nævnet fandt i den sidstnævnte sag med dissens at kautionisternes forpligtelse som følge af den manglende underretning om den første misligholdelse burde nedsættes med de ydelser, som i forbindelse med denne ikke var blevet betalt, med tillæg af rente. Baggrunden for denne løsning var, at det bl.a. under hensyn til de senere betalte ydelser fandtes antageliggjort, at kautionisterne kunne have opnået betaling også af de manglende ydelser. Løsningen indebar, at kautionisterne blev stillet, som om lånet var blevet afviklet korrekt i tiden indtil den sidste misligholdelse. Den nævnte betragtning indgik også i afgørelsen i sag 576/1992, hvor nævnet foretog en skønsmæssig nedsættelse af kautionsforpligtelsen begrundet i en række forskellige forhold. I sagerne 347/1991 og 493/1993 havde pengeinstituttet som følge af en erkendt tilsidesættelse af 41 selv tilbudt kautionisterne at stille dem, som om lånet var

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande

Retten i Århus DOM. afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling. i sagen BS /2003. mod. Sagens baggrund, påstande Retten i Århus DOM afsagt den 29. april 2004 af Retten i Århus, 5. afdeling i sagen BS 5.3024/2003 mod Sagens baggrund, påstande I 1998 kautionerede sagsøgte,., for et billån, som hans tidligere samlever,

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt om indklagede har krav på markedsføringssalær. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Ida og Peter Frølich Hovedgaden 85 4420 Regstrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal afregne over for klager, samt

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse til klagerne. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Susanne Juul Østergade 44 5500 Middelfart Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget og derfor skal betale godtgørelse

Læs mere

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget.

Vedtægter. Stk. 2. En forbruger, der er sikret eller begunstiget i henhold til en tegnet forsikring, anses også for klageberettiget. Vedtægter 1 "Ankenævnet for Forsikring" er oprettet af Forbrugerrådet og Forsikring & Pension med henblik på at behandle klager fra forbrugere vedrørende forsikrings- og pensionsforhold. 2 Nævnets kompetence

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. København, den 4. november 2013 Sagsnr. 2012-1371/CDE/JML 1. advokkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advok A på vegne af Bank X og Bank X s medarbejderne klaget over indklagede. Sagens

Læs mere

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING

PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING 8. FEBRUAR 2011 PRINCIPIEL SAG OM TILBAGEBETALING AF UBERETTIGET ERSTATNING Østre Landsret har i en principiel dom taget stilling til, hvorvidt skadelidte, der uretmæssigt har fået udbetalt erstatning

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /BA Klager: Indklaget energiselskab: SRH Vesterbrogade 8000 Århus C Energi Danmark Grenåvej 55 8200 Århus N v /NRGI Forsyningspligt A/S CVR 2539 5131 Nyropsgade 30 1780 København

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 22. januar 1998. 96-139.414. Spørgsmål om udbetaling til andre end kontohaveren. Bank- og sparekasselovens 18, stk. 5 og 6 (lovbekendtgørelse nr. 8 af 15. januar 1960). (Suzanne Helsteen, Finn

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

afsagt den 30. juni 2015

afsagt den 30. juni 2015 21411186 Fastkursaftale. Rådgivning. Klagerne modtog i oktober 2014 et lånetilbud fra det indklagede realkreditinstitut vedrørende omlægning af deres kortrentelån til et fastforrentet obligionslån. Af

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104. ÅRSBERETNING for 2013 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Amaliegade 8 B, 2., Postboks 9029, 1022 København K Tlf. 3543 2506 Fax 3543 7104 ÅRSBERETNING for 2013 København Marts 2014 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0141 UL/bib. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jesper Struckmann Frederiksborggade 24 3600 Frederikssund Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2011. Klagen angår bl.a.

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

VEJLEDNING OM. likvidation

VEJLEDNING OM. likvidation VEJLEDNING OM likvidation UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Beslutning om at træde i likvidation... 1 3. Valg af likvidator... 2 4. Anmeldelse og registrering...

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Tilbagebetaling af bistandshjælp

Tilbagebetaling af bistandshjælp Tilbagebetaling af bistandshjælp Den sociale ankestyrelse havde tiltrådt en socialforvaltnings afgørelse om (delvis) tilbagebetaling af kontanthjælp, der var udbetalt til den pågældende over en periode.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms i sagen. København, den 19. februar 2013 Sagsnr. 2011 2893/HCH/JML 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms.

K E N D E L S E. [Klager] har endvidere klaget over advokat [advokat A s] salær på inkl. moms. København, den 11. september 2014 Sagsnr. 2013-3282/VTA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [advokat A]. Sagens tema: [Klager], der sammen med sin

Læs mere

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe.

Ved glarmesterarbejde forstås efter nærværende vedtægter alt glarmesterarbejde udført af Laugets medlemmer i bygninger, i køretøjer og skibe. Vedtægter for garantiordning 1 Glarmesterlaugets Garantiordning (GG) har til formål at fremme håndværksmæssig korrekt udførelse af glarmesterarbejde og sikre laugsmedlemmers kunder at: a) en afgørelse

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede). København, den 12. januar 2010 J. nr. 2009-01-0663 MRY/LOV 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X (herefter kaldet klager) klaget over advokat A (herefter kaldet indklagede).

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme

Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme Vedtægter for Ankenævnet for hotel, restaurant og turisme 1 Nævnet er oprettet af Hotel, Restaurant og Turisterhvervet, HORESTA, og Forbrugerrådet. 2 Nævnets kompetence Ankenævnet for hotel, restaurant

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2012

ÅRSBERETNING for 2012 ÅRSBERETNING for 2012 København Marts 2013 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 1 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 2 3. Ankenævnets kompetence... 4 4. Statistik...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

afsagt den 27. marts 2013

afsagt den 27. marts 2013 21206069 Gældsovertagelse Klagerne erhvervede i juli 2011 en ejendom. Ifølge købsaftalen skulle klagerne overtage lån til henholdsvis det indklagede realkreditinstitut som to pantebrevsselskaber. Klagerne

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. Klager har desuden klaget over indklagedes salær på kr. inkl. moms. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2014-569/HCH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der bistod

Læs mere

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen.

Jeg formoder at de hårde hvidevarer mine døtre så i lejligheden, følger med i salget og at der ikke overtages gæld ud over købesummen. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Anette Uttenthal Tuborg Boulevard 12, 3 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge af, at

Læs mere

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms.

K E N D E L S E. X har endvidere klaget over advokat B s salær på kr. inkl. moms. København, den 13. december 2012 Sagsnr. 2011-2636/SAF/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over A Advokatanpartsselskab, Vojens. Sagens tema: X, der var involveret

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 25. april 2016 Sagsnr. 2015 957 og 2015-1031/8KR/CHN 4. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager 1] og [klager 2] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema:

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget over advokat A. København, den 6. maj 2014 Sagsnr. 2013 1581/8KR/CBW 6. og 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af klager klaget over advokat B, og advokat B har modklaget

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Vilkår for betalingskonti Privatkunder

Vilkår for betalingskonti Privatkunder Gældende fra den 01.02.2016. 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er f.eks. en lønkonto, men ikke en børneopsparingskonto.

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0039 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Dennis Jespersen Gyldenlakvej 19 Stevnstrup 8870 Langå

Klagerne. J.nr. 2012-0039 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Dennis Jespersen Gyldenlakvej 19 Stevnstrup 8870 Langå 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Dennis Jespersen Gyldenlakvej 19 Stevnstrup 8870 Langå og Torben Snedevind Skovhulevej 13 8920 Randers NV Nævnet har modtaget klagen den 29. februar

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011

Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 18. marts 2011 15. marts 2011. Nr. 214. Bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen I medfør af 42 k, stk. 3, 42 l, stk. 4, 50, stk. 1, og 50 f, stk. 2, i lov om tinglysning,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 12. maj 2015 Sagsnr. 2014 3536/CBW 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede, der

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

UDSKRIFT A F DOMBOGEN

UDSKRIFT A F DOMBOGEN UDSKRIFT A F DOMBOGEN FOR KØBENHAVNS BYRETS AFDELING G Den 7. januar 1997 blev i sag nr. G 524/1995, mod afsagt sålydende D 0 M : Under denne sag har sagsøgerne, G J, påstået sagsøgte,, dømt til at betale

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0031 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Kim Søndergård Jægersborg Allé 6 2920 Charlottenlund Nævnet har modtaget klagen den 14. februar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTUK LANDSRETS DOMBOG Sagsøger havde fejlagtigt sagsøgt Patientforsikringen. Først efter udlflbet af - søgsmålsfristen i patientforsikringslovens 16, stk. 2 DOM sagsøgte sagsøger Patientskade-ankenævnet.

Læs mere

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.

D O M. afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst. D O M afsagt den 24. marts 2014 af Vestre Landsrets 3. afdeling (dommerne Lisbeth Parbo, Annette Dellgren og Mai-Britt Bæk Johansen (kst.)) i ankesag V.L. B 2903 12 Maren Holding ApS (advokat Jeppe Wedel

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

5. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 19. september 2016 Sagsnr. 2016-1076/MKJ 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget over,

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere