ÅRSBERETNING for 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING for 1999"

Transkript

1 ÅRSBERETNING for 1999 Pengeinstitutankenævnet

2

3 ÅRSBERETNING for 1999 København marts 2000

4

5 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere Ankenævnets kompetence Statistik Bank- og sparekasselovens Udvalgte kendelser Bilag: Ankenævnets vedtægter... 59

6

7 5 1. Formandens bemærkninger Som det fremgår af de statistiske oplysninger i årsberetningens afsnit 4, steg antallet af modtagne klager i årene frem til 1994, hvor det med 844 modtagne klager nåede sit hidtil højeste niveau. I de følgende år faldt antallet af modtagne klager, således at det med 461 i 1998 nåede sit hidtil laveste niveau. I 1999 steg antallet igen noget, nemlig til 529, hvilket er ca. 15% flere end i Uanset denne stigning, som der vist ikke kan gives nogen speciel forklaring på, må niveauet fortsat siges at være bemærkelsesværdigt lavt set i lyset af antallet af kunder, engagementer og enkelttransaktioner. Det forekommer berettiget at tage dette som et tegn på rigtigheden af den tidligere formands udtalelse i årsberetningen for 1989 om, at vi her i landet har en pengeinstitutsektor, der generelt er velfungerende og optræder reelt i forhold til sine kunder. Som nævnt i de nærmest forudgående årsberetninger kan en anden del af forklaringen nok søges i, at Ankenævnets praksis har gjort det muligt at løse en væsentlig del af klagerne internt i de enkelte pengeinstitutter eller at forebygge, at tvister overhovedet opstår. Som det fremgår af de statiske oplysninger, fik klagerne helt eller delvis medhold i 96 af de i alt 352 sager, som i 1999 var til behandling i selve nævnet, eller i 27% af disse sager. Dette ligger på det sædvanlige niveau. Ved vurderingen må det tages i betragtning, at klagerne også har fået helt eller delvis medhold i de 128 sager, som er registreret som opfyldt/forligt under sagens behandling ved nævnets sekretariat. I de i alt 509 sager, som blev afsluttet i 1999, fik klagerne således samlet helt eller delvis medhold i 224 sager, dvs. i 44% af sagerne. Det bør dog nok yderligere tilføjes, at delvis medhold ikke helt sjældent dækker over, at klageren får medhold på et i forhold til klagen som helhed forholdsvis ubetydeligt punkt. Antallet af klager vedrørende kautionsforpligtelser har gennem alle årene været betydeligt. Allerede i årsberetningen for 1989 anførte den daværende formand, at der ofte var tale om familiemedlemmer i den ældre aldersklasse med en beskeden økonomi, og han henstillede til pengeinstitutterne at udvise tilbageholdenhed med at modtage kaution i disse tilfælde. Erfaringerne fra Ankenævnet gennem de følgende 10 år giver ikke anledning til at revidere billedet af den typiske klager i kautionssager eller til at undlade en gentagelse af den tidligere formands henstilling. Det er med mellemrum blevet fremført, at pengeinstitutterne i betydeligt omfang har begrænset anvendelsen af privat kaution, men dette afspejles i hvert fald ikke på mærkbar måde i Ankenævnet. Klagerne vedrørende kautionsforpligtelser angår et bredt spektrum af problemer, hvoraf mange må karakteriseres som relativt vanskelige bevismæssigt og/eller juridisk. Det drejer sig eksempelvis om generelle eller specielle forudsætninger for påtagelsen af kautionsforpligtelsen, herunder om anvendelsen af provenuet af det kau-

8 6 tionssikrede lån, om kautionsforpligtelsens omfang og om forholdet mellem kautionsforpligtelsen og pant stillet af skyldneren selv. Et forhold, som ofte giver anledning til klage, er pengeinstituttets manglende overholdelse af bestemmelsen i bank- og sparekasselovens 41, hvorefter pengeinstituttet ved skyldnerens misligholdelse skal give underretning herom til kautionisten inden 6 måneder. Herom udtalte nævnets tidligere formand i årsberetningen fra 1991, at man på baggrund af de klager, der forelægges for Ankenævnet, får det indtryk, at denne underretningspligt ofte forsømmes. Han fandt derfor grund til at henstille, at pengeinstitutterne drager omsorg for, at den nævnte lovbestemmelse nøje efterleves. Også denne henstilling er der beklageligvis anledning til at gentage. Det burde med den teknik, der i dag står til rådighed, være relativt enkelt at indføre procedurer, som sikrer, at der gives underretning til kautionister i overensstemmelse med bank- og sparekasselovens 41 eller bedre på et tidligere tidspunkt end krævet efter loven. Erfaringerne fra Ankenævnet peger imidlertid i retning af, at der yderligere er behov for en lovgivningsmæssig opstramning af 41, herunder med hensyn til virkningen af, at underretningspligten ikke iagttages. Herom henvises til årsberetningens afsnit 5.

9 7 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere Pengeinstitutankenævnet blev stiftet i 1988 af Den Danske Bankforening og Danmarks Sparekasseforening (nu Finansrådet - Danske Pengeinstitutters Forening), Sammenslutningen Danske Andelskasser og Forbrugerrådet. Nævnet påbegyndte sin virksomhed den 1. august Ankenævnet er i medfør af forbrugerklagenævnslovens 12, stk. 2, godkendt af Forbrugerklagenævnet til at behandle klager i overensstemmelse med 2 i sine vedtægter, jf. nærmere nedenfor. Ankenævnets vedtægter er optrykt som bilag til årsberetningen. Ankenævnets formand er højesteretsdommer, dr. jur. Peter Blok. Næstformænd er retspræsident Niels Waage, retten i Roskilde, og landsdommer Lars Lindencrone Petersen, Østre Landsret. Ankenævnets medlemmer er udpeget af Finansrådet (efter aftale med Sammenslutningen Danske Andelskasser) og af Forbrugerrådet. I den enkelte sags behandling deltager foruden formanden eller en næstformand to medlemmer udpeget af pengeinstitutsektoren og to medlemmer udpeget af Forbrugerrådet. Ankenævnets medlemmer har i 1999 været følgende: Udpeget af Finansrådet: Chefjurist Karin Duerlund, Spar Nord Bankaktieselskab Juridisk chef Peter Stig Hansen, Jyske Bank Vicedirektør Niels Bolt Jørgensen, Unibank Afdelingsdirektør Allan Pedersen, Den Danske Bank Vicedirektør Bjarne Lau Pedersen, Kapital Service Chefjurist Ole Reinholdt, Lokale Pengeinstitutter Vicedirektør Erik Sevaldsen, Den Danske Bank Underdirektør Ole Simonsen, Unibank Udpeget af Forbrugerrådet: Rådsmedlem Lisbeth Baastrup, Funktionærernes- og Tjenestemændenes Fællesråd Afdelingschef Villy Dyhr, Forbrugerrådet (fra den 22. november 1999) Rådsmedlem, cand.polit. Inge Frølich, Forbundet af Offentligt Ansatte Cand.polit. Ole Just, Forbrugerrådet Rådsmedlem Jette Kammer Jensen, AOF Lic. scient. pol. et lic. merc. Peter Nedergaard, Forbrugerrådet (indtil 1. april 1999) Civiløkonom Leif Nielsen

10 8 Direktør, cand. oecon. Jørn Ravn, Boligselskabet BSB Cand. merc. jur. Mette Reissmann, Forbrugerrådet Ankenævnets sekretariat har i 1999 beskæftiget følgende medarbejdere: Sekretariatschef, cand. jur. Henrik Davidsen Fuldmægtig, cand. jur. Heidi Egger Sekretær Ulla Dam-Amby Sekretær Heidi Due

11 9 3. Ankenævnets kompetence Som nævnt ovenfor er Ankenævnet oprettet i medfør af forbrugerklagenævnsloven. Bestemmelserne om Ankenævnets kompetence findes i vedtægternes 2-5 og 7. Efter 2, stk. 1, behandler Ankenævnet klager over "danske pengeinstitutter og deres herværende datterselskaber". Ankenævnet er også kompetent til at behandle klager over pengeinstitutter, der ikke er medlem af nogen af stifterorganisationerne, hvilket gælder visse mindre sparekasser og andelskasser. Ankenævnets kompetence omfatter ikke pengeinstitutter, der er hjemmehørende i Grønland og på Færøerne. Klager over grønlandske pengeinstitutter kan indbringes for Forbrugerklageudvalget, Grønlands Hjemmestyre. Med hensyn til datterselskaber af danske pengeinstitutter kan det nævnes, at Ankenævnet behandler klager over bl.a. finansieringsselskaber. Nævnet kan tillige behandle klager over danske filialer af udenlandske pengeinstitutter. Også udenlandske filialer af danske pengeinstitutter må som udgangspunkt anses for omfattet af Ankenævnets kompetence, medens dette derimod ikke gælder udenlandske datterselskaber af danske pengeinstitutter. Ankenævnet behandler klager vedrørende private kundeforhold, jf. 2, stk. 2. Klager fra erhvervsdrivende kan dog behandles, såfremt de ikke adskiller sig væsentligt fra klager vedrørende private kundeforhold. Efter Ankenævnets faste praksis behandler man ikke klager fra aktie- eller anpartsselskaber. En betingelse for Ankenævnets kompetence, som ikke er nævnt i vedtægterne, men som følger af sammenhængen med forbrugerklagenævnsloven, er, at klagen skal angå en konkret formueretlig tvist. Dette indebærer, at forespørgsler og klager af anden art, herunder om tilsidesættelse af god pengeinstitutpraksis, ikke realitetsbehandles, medmindre der foreligger en naturlig sammenhæng med en konkret formueretlig tvist. Finanstilsynet, som indtil Ankenævnets etablering behandlede klager over pengeinstitutter, behandler ikke længere klagesager, men vil fortsat besvare spørgsmål, der som led i forberedelsen af en retssag stilles med rettens godkendelse. Efter vedtægternes 5 kan Ankenævnet bl.a. ikke behandle klager vedrørende sager, som er afgjort ved endelig dom. Ankenævnet vil i reglen også afvise klager vedrørende sager, i hvilken en fogedret har truffet afgørelse. Med hensyn til klager vedrørende sager, som verserer ved domstolene, gælder efter retsplejelovens 361, at vedkommende ret på begæring kan træffe bestemmelse om sagens forelæggelse for Ankenævnet. En klage, der er indsendt af en part uden rettens tilladelse, vil blive afvist.

12 10 De i 2-5 nævnte forhold påses af Ankenævnets sekretariat, som efter vedtægternes 6 kan afvise klager, der af en af de nævnte grunde utvivlsomt falder uden for Ankenævnets kompetence. Efter 7 kan Ankenævnet - men ikke sekretariatet - afvise sager, der på grund af usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne faktiske oplysninger eller af andre særlige grunde findes uegnede til behandling i Ankenævnet. Såfremt en forsvarlig stillingtagen til sagen ville forudsætte en bevisførelse, som ikke kan ske for Ankenævnet, herunder navnlig parts- og vidneforklaringer, vil sagen blive afvist. Det sker relativt ofte, at Ankenævnet ser sig nødsaget til at afvise en sag af denne grund. Parternes afvigende opfattelse af et hændelsesforløb vil imidlertid ikke i sig selv afskære Ankenævnet fra at realitetsbehandle sagen under anvendelse af sædvanlige bevisbyrderegler, hvis man anser dette for forsvarligt.

13 11 4. Statistik Antallet af modtagne klagesager har siden nævnets etablering den 1. august 1988 udviklet sig således: 1988: : : : : : : : : : : : 529 Af de i 1999 modtagne 529 sager verserede ved årets udgang 176 sager. De resterende 353 sager, tillige med 156 af de pr. 1. januar 1999 verserende 160 sager indkommet i , eller i alt 509 sager blev færdigbehandlet i Af de 509 behandlede sager bortfaldt 128 sager i medfør af vedtægternes 8, stk. 4, om opfyldelse eller forlig. 29 sager blev afsluttet ved sekretariatets afvisning efter en eller flere af bestemmelserne i vedtægternes 2-5 eller af ordensmæssige grunde (manglende indbetaling af gebyr m.v.). Ankenævnet behandlede i alt 352 sager i Sagernes udfald fremgår af nedenfor gengivne skema, hvor tallene for er medtaget til sammenligning: Overført fra året før Modtagne i året Til behandling Afsluttet ved kendelse: Heraf: Klager fuldt medhold Klager delvist medhold Pengeinstituttet medhold Afvist Afsluttet af sekretariatet: Heraf: Opfyldt/forligt Afvist I alt afsluttede: Under forberedelse/afventer nævnsbehandling:

14 12 I de sager, der har været behandlet i 1999, har det indklagede pengeinstitut i 13 tilfælde givet underretning om, at det ikke ønsker at være bundet af en kendelse, som har givet klageren helt eller delvist medhold, jf. herved vedtægternes 11, stk. 2. Af de 13 sager vedrører 7 sager spørgsmålet om størrelsen af rykkergebyr ved restance, overtræk o.l. (se side 30). Klagere har i 3 tilfælde begæret bistand til sagens indbringelse for domstolene, jf. forbrugerklagenævnslovens 10, stk. 2.

15 13 5. Bank- og sparekasselovens 41 Af Peter Blok Bestemmelsen og den baggrund For en kautionist er det vigtigt hurtigt at få underretning i tilfælde af, at skyldneren misligholder sin betalingsforpligtelse over for kreditor. En tidlig underretning gør det muligt for kautionisten at varetage sine interesser bedst muligt ved henvendelse til skyldneren med henblik på at formå denne til at betale, eventuelt med henblik på at opnå sikkerhed fra skyldneren, eller ved at indfri kautionen med henblik på at skaffe sig dækning for sit regreskrav mod skyldneren, medens denne stadig har midler. Jo længere tid, der går, efter at skyldneren har misligholdt over for kreditor, des vanskeligere vil det gennemgående blive for kautionisten at opnå dækning for et regreskrav mod skyldneren. Alligevel antages det, at der efter almindelige regler som udgangspunkt ikke påhviler kreditor nogen forpligtelse til at give kautionisten underretning om debitors misligholdelse. Hvad angår kaution over for pengeinstitutter, er det imidlertid ikke nødvendigt at tage stilling til, om dette fortsat kan siges at være en dækkende beskrivelse af gældende ret. For kaution over for pengeinstitutter har lovgivningen nemlig gennem mange år indholdt en særregel, der pålægger pengeinstituttet en pligt til at underrette kautionisten om skyldnerens misligholdelse. Bestemmelsen, der i dag står i bank- og sparekasselovens 41, har følgende ordlyd: Er der stillet kaution for lån ydet af et pengeinstitut, og udebliver låntager med hovedstol, afdrag eller renter, skal der inden 6 måneder efter de pågældende ydelsers forfaldsdag ved anbefalet brev gives meddelelse til enhver af kautionisterne eller den eller dem af disse, der er bemyndiget til at modtage meddelelsen på samtlige kautionisters vegne. Undladelse heraf medfører, at pengeinstituttet taber sit krav mod kautionisterne i det omfang, disses regreskrav mod låntageren er blevet forringet ved undladelsen. Bank- og sparekasselovens 41 påberåbes ofte i sager om kaution, der forelægges for Pengeinstitutankenævnet. I det følgende vil der blive givet en oversigt over nævnets praksis med hovedvægten på de vigtigste fortolkningsspørgsmål, nævnet har taget stilling til, og en vurdering af, om bestemmelsen kan siges at opfylde sit formål. Underretningspligtens anvendelsesområde og nærmere indhold Bank- og sparekasselovens 41 er ufravigelig. Det kan således ikke gyldigt aftales, at pengeinstituttet skal være fritaget for at give meddelelse om skyldnerens misligholdelse i overensstemmelse med bestemmelsen. Er der flere kautionister for samme gæld, kan de øvrige kautionister bemyndige én af kautionisterne til at modtage meddelelse på samtlige kautionisters vegne. En sådan bemyndigelse, som typisk vil

16 14 være indsat i pengeinstituttets interesse, og som i hvert fald tidligere var almindelig i pengeinstitutternes standarddokumenter, må da ordningens gyldighed er forudsat i 41 som udgangspunkt accepteres, jf. Ankenævnets sager 12/1988 og 71/1988. Ordningen er dog ikke uden betænkeligheder, og det tilføjes da også i den førstnævnte afgørelse, at pengeinstituttet uanset en bemyndigelseserklæring efter omstændighederne, navnlig i tilfælde af konstant eller længerevarende misligholdelse fra skyldnerens side, bør underrette også de øvrige kautionister. Efter ordlyden omfatter bank- og sparekasselovens 41 alene tilfælde af misligholdelse fra skyldnerens side (faktisk henstand), derimod ikke tilfælde, hvor der ved aftale mellem pengeinstituttet og skyldneren indrømmes denne henstand (kontraktsmæssig henstand). Indeholder kautionsaftalen en bestemmelse om, at pengeinstituttet er berettiget til at indrømme skyldneren henstand uden at indhente samtykke hertil fra kautionisten, må det dog antages, at pengeinstituttets udnyttelse af en sådan forhåndstilladelse er omfattet af 41, således at der inden 6 måneder efter det tidspunkt, hvor den pågældende ydelse i henhold til den oprindelige aftale skulle have været betalt, skal gives kautionisten meddelelse om den indrømmede henstand. I de vistnok ofte forekommende tilfælde, hvor kautionsdokumentet indeholder en forhåndstilladelse til at yde henstand, bliver det derfor uden betydning, om der i det konkrete tilfælde er tale om misligholdelse eller aftalt henstand. Indeholder kautionsdokumentet ikke en forhåndstilladelse, må pengeinstituttet ikke indrømme skyldneren henstand uden i det enkelte tilfælde at indhente kautionistens tilladelse hertil. Det antages i litteratur og retspraksis, at kreditors forsømmelse af denne pligt medfører, at kautionistens forpligtelse nedsættes med de ydelser, for hvilke der er indrømmet henstand, medmindre kreditor godtgør, at henstanden ikke har forringet kautionistens regresmuligheder. I dette tilfælde påhviler bevisbyrden således pengeinstituttet, medens bevisbyrden påhviler kautionisten i de tilfælde, der er omfattet af bank- og sparekasselovens 41, jf. nærmere nedenfor. Ved kaution for et almindeligt lån med aftalt afdragsordning indebærer 41, at der, hvis en ydelse udebliver eventuelt fordi pengeinstituttet har indrømmet henstand med ydelsen i henhold til en forhåndstilladelse hertil skal gives kautionisten meddelelse om udeblivelsen senest 6 måneder efter det tidspunkt, hvor ydelsen skulle have været betalt. Berigtiges restancen inden udløbet af 6 måneders fristen, bortfalder pengeinstituttets underretningspligt. Hvis skyldneren undlader at betale eksempelvis 3 månedlige ydelser, men derefter genoptager den løbende betaling af ydelser, kunne forholdet betragtes på den måde, at de ældste restancer løbende blev betalt inden udløbet af 6 måneders fristen, således at der ikke opstod nogen pligt for pengeinstituttet til at give kautionisten underretning. Ankenævnet har imidlertid fortolket bestemmelsen således, at underretningspligten under alle omstændigheder indtræder, hvis skyldneren permanent har været i restance gennem en sammenhængende periode på 6 måneder, uanset om skyldneren har foretaget indbetalinger efter det tids-

17 15 punkt, da restance først opstod, jf. sagerne 576/1992 og Der gælder således ikke en regel om, at der først skal gives meddelelse, hvis skyldneren er i restance med et beløb svarende til 6 måneders ydelser. Noget andet er, at kautionisten altid risikerer, at skyldneren er i restance med et beløb af denne størrelse, før han modtager meddelelse om misligholdelsen. Når pengeinstituttet har givet kautionisten underretning om, at lånet er i restance, er pligten efter 41 opfyldt, og pengeinstituttet har ikke pligt til at give ny underretning om forøgelse af restancen. Berigtiger skyldneren en restance, efter at pengeinstituttet har givet kautionisten meddelelse om denne, skal pengeinstituttet give meddelelse til kautionisten i overensstemmelse med 41, såfremt skyldneren på ny kommer i restance, jf. sag Dette må formentlig gælde, selv om kautionisten ikke var bekendt med, at den første restance var berigtiget. Opsiges et lån på grund af misligholdelse, men indgås der derefter med kautionistens deltagelse en ny afviklingsaftale, skal pengeinstituttet give kautionisten underretning efter 41 i tilfælde af, at den ny afviklingsaftale misligholdes, jf. sag Er der tale om kaution for en kassekredit, og er det aftalt, at denne skal nedskrives på bestemte tidspunkter eller skal indfries på et bestemt tidspunkt, følger det direkte af ordlyden af bank- og sparekasselovens 41, at der skal gives meddelelse til kautionisten inden 6 måneder, hvis den aftalte nedskrivning eller indfrielse ikke finder sted. I litteraturen er der delte meninger om, hvorvidt 41 tillige finder anvendelse ved et ubevilget overtræk på en kassekredit, og der er så vidt ses ikke taget stilling hertil i retspraksis. Pengeinstitutankenævnet har besvaret spørgsmålet bekræftende, idet det er nævnets faste praksis, at pengeinstituttet har pligt til at give underretning til kautionisten efter 41 eller dennes analogi, når der har været et ubevilget overtræk på kassekreditten gennem en sammenhængende periode på 6 måneder, jf. sagerne 208/1991, 49/1992, 258/1992, 523/1993, 147/1994, , og Synspunktet har været, at skyldneren til enhver tid har pligt til at indfri et ubevilget overtræk, og at der derfor foreligger misligholdelse af en betalingsforpligtelse vedrørende kassekreditten. Hertil kommer, at ubevilget overtræk på en kassekredit typisk er udtryk for, at skyldneren har økonomiske problemer, og at reale grunde derfor taler for underretningspligt. Nævnet har derimod ikke lagt afgørende vægt på, at kautionisten efter almindelige regler kun hæfter for kassekredittens maksimum, eventuelt med tillæg af renter. Det er derfor også anset for uden betydning, om overtrækket skyldes rentetilskrivning eller andre debiteringer (cfr. dog sag 258/1992). Efter almindelige regler kan pengeinstituttet yde yderligere lån og kreditter til skyldneren uden at indhente samtykke hertil fra kautionisten og uden at underrette denne herom. Da et bevilget overtræk på en kassekredit må sidestilles med en yderligere kredit, kan underretningspligten efter bank- og sparekasselovens 41 ikke antages

18 16 at omfatte et bevilget overtræk. Dette indebærer, at der heller ikke er underretningspligt, hvis et ubevilget overtræk konverteres til en bevilget overtræk inden 6 måneders fristens udløb. Kassekreditkontrakter indeholder i reglen en bestemmelse om kredittens (foreløbige) løbetid og om, at kreditten skal genforhandles ved løbetidens udløb. En sådan klausul kan ikke sidestilles med en bestemmelse om, at kreditten skal indfries på det pågældende tidspunkt. Den omstændighed, at kreditten videreføres uændret efter udløbet af den første periode, kan derfor ikke indebære, at der skal gives underretning til kautionisten efter bank- og sparekasselovens 41, jf. sagerne 208/1991, 49/1992 og 523/1993, se også sag vedrørende en bestemmelse i et frivilligt forlig om, at betalingsvilkårene skulle genforhandles på et angivet senere tidspunkt. I sag 147/1994 havde klageren kautioneret med kr. for enhver forpligtelse, som hans søn måtte få over for pengeinstituttet. Ankenævnets flertal fandt, at pengeinstituttet havde tilsidesat sin forpligtelse efter bank- og sparekasselovens 41 ved ikke at give klageren underretning om et langvarigt overtræk på sønnens kassekredit. Flertallet fandt således, at 41 også finder anvendelse, når kautionsforpligtelsen har karakter af en såkaldt alskyldserklæring. Mindretallet (pengeinstitutternes repræsentanter) udtalte derimod, at 41 efter deres opfattelse kun gælder, når der er tale om kaution for et eller flere bestemte engagementer. Der kan ikke være tvivl om, at 41 også finder anvendelse ved begrænset kaution, herunder begrænset kaution for et bestemt lån eller en bestemt kredit, eksempelvis i et tilfælde, hvor kautionisten hæfter med kr. for et lån på kr. Det er i retspraksis og litteratur antaget, at bank- og sparekasselovens 41 ikke kan anvendes analogt ved pant for tredjemands gæld over for et pengeinstitut, hvilket derfor også er lagt til grund af Ankenævnet, jf. sag 82/1992. Det antages dog samtidig, at det almindelige princip om omsorgspligt over for en aftalepart kan føre til, at kreditor efter omstændighederne vil være forpligtet til at underrette pantsætteren om skyldnerens misligholdelse. Det er imidlertid usikkert, hvad der nærmere kan indlægges heri. Det må derfor tilrådes pengeinstitutterne, at de for at være på den sikre side følger principperne i bank- og sparekasselovens 41 også ved pant for tredjemands gæld. 41 foreskriver, at meddelelsen skal gives ved anbefalet brev. Dette indebærer, at det i tilfælde, hvor kautionisten benægter at have modtaget en meddelelse, der er sendt ved almindeligt brev, i almindelighed må lægges til grund, at meddelelsen ikke er modtaget af kautionisten og herefter ikke kan tillægges betydning, jf. sagerne 66/1989, 576/1992, og Hvis kautionisten ikke bestrider at have modtaget en meddelelse, der er sendt ved almindeligt brev, kan det omvendt ikke tillægges betydning, at den ikke som foreskrevet et sendt anbefalet, jf. sagerne 452/1991

19 17 og At kautionisten er bekendt med skyldnerens økonomiske problemer, fritager i princippet ikke pengeinstituttet for at give underretning efter 41, jf. sag 87/1989, men gør det vanskeligt for kautionisten at hævde, at den manglende underretning har forringet hans regresmuligheder. Virkningen af, at underretningspligten ikke overholdes Undladelse af at give meddelelse som foreskrevet i bank- og sparekasselovens 41, 1. pkt., medfører ifølge 2. pkt., at pengeinstituttet taber sit krav over for kautionisterne i det omfang, disses regreskrav mod låntageren er blevet forringet ved undladelsen. Bestemmelsen tager ligesom 1. pkt. rent sprogligt udgangspunkt i en situation, hvor der er flere kautionister, men den gælder naturligvis tilsvarende, hvor der alene er én kautionist. Bestemmelsen forudsætter, at der skal foretages en sammenligning mellem skyldnerens økonomiske stilling på det tidspunkt, hvor underretning senest skulle være givet, og hans økonomiske stilling på det tidspunkt, hvor underretning faktisk blev givet. Kan man som det ikke helt sjældent er tilfældet uden større tvivl lægge til grund, at fyldestgørelse hos skyldneren for kautionistens regreskrav var udelukket på begge tidspunkter, har den manglende underretning ikke forringet kautionistens muligheder for at gennemføre regres. Det samme gælder, hvis det må lægges til grund, at et regreskrav kunne gennemføres på det tidspunkt, hvor underretning blev givet, men denne situation foreligger sjældent. I alle andre situationer pålægger 41 domstolene og Ankenævnet at foretage en i reglen meget vanskelig og i nogle tilfælde nærmest umulig bevisvurdering. Det er i sig selv vanskeligt på hypotetisk grundlag at vurdere, om en skyldners økonomi er så dårlig, at det ikke er muligt at opnå fyldestgørelse for et krav af en bestemt størrelse. Hertil kommer, at det kan være vanskeligt at skaffe pålidelige oplysninger om skyldnerens økonomi på de relevante tidspunkter, som efter omstændighederne kan ligge langt tilbage. Som følge af bevisvurderingens vanskelighed er spørgsmålene om bevisbyrde og beviskrav af særlig betydning. Hvad angår bevisbyrden, synes det at følge af ordlyden af 41, at det påhviler kautionisten at føre det fornødne bevis for, at hans regresmuligheder er blevet forringet. Selv om der har hersket nogen usikkerhed herom i retspraksis og litteratur, må dette da også siges at være den almindelige opfattelse. At også Ankenævnet har lagt til grund, at bevisbyrden påhviler kautionisten, fremgår af udtryksmåden i en række afgørelser, hvor det siges, at det ikke er sandsynliggjort, eller at der ikke er grundlag for at antage, at kautionistens regresmuligheder er forringet som følge af den manglende underretning, jf. eksempelvis sagerne , , og Hvis pengeinstituttet havde bevisbyrden, måtte det jo være dette, der skulle sandsynliggøre eller antageliggøre, at den manglende underretning ikke havde forringet kautionistens regresmuligheder. Hvad angår beviskravet, indicerer udtryksmåderne ikke er sandsynliggjort og ikke er grundlag for at

20 18 antage efter traditionel juridisk sprogbrug, at der ikke stilles det samme strenge krav til bevisets styrke, som hvis udtrykkene ikke er bevist eller ikke er godtgjort havde været benyttet. De nævnte afgørelser er således udtryk for, at kautionisten efter nævnets opfattelse ikke havde ført det fornødne bevis, selv om kravene til bevisets styrke er moderate. I mange tilfælde har Ankenævnet fundet, at en stillingtagen til, hvorvidt den manglende underretning kunne antages at have forringet kautionistens regresmuligheder, ville forudsætte en bevisførelse, herunder i form af parts- og vidneforklaringer, som ikke kunne finde sted for Ankenævnet, hvorfor der er sket afvisning i medfør af vedtægternes 7, stk. 1, jf. eksempelvis sagerne , , , og Antallet af disse tilfælde er så stort, at afvisning på bevis vist må siges at være det typiske udfald i sager, hvor en tilsidesættelse af underretningspligten efter bank- og sparekasselovens 41 konstateres. Dette er utilfredsstillende, men det er en konsekvens af, at 41 forudsætter en vanskelig bevisvurdering, sammenholdt med de begrænsede muligheder for bevisførelse for Ankenævnet. Set i forhold til antallet af tilfælde, hvor en tilsidesættelse af meddelelsespligten efter bank- og sparekasselovens 41 er blevet konstateret, må de tilfælde, hvor nævnet som konsekvens heraf har anset kautionsforpligtelsen for bortfaldet eller nedsat, siges at være meget beskedent. Dette må dog ses i lyset af det netop sagte om, at de fleste sager er blevet afvist i medfør af vedtægternes 7, stk. 1. I sag 113/1993, hvor der tillige var stillet pant af skyldnerne, ansås klagerne for fuldstændig frigjort for kautionsforpligtelsen, idet nævnet fandt det antageliggjort, at klagernes muligheder for at få dækket et eventuelt regreskrav gennem realisering af sikkerheden er blevet væsentligt forringet ved indklagedes særdeles betydelige oversiddelse af fristen i bank- og sparekasselovens 41. I sagerne 235/1989 og havde skyldnerne undladt at betale en række ydelser, men havde derefter gennem en periode betalt de løbende ydelser, indtil de igen misligholdt betalingsforpligtelsen, og der herefter blev givet underretning til kautionisterne. Nævnet fandt i den sidstnævnte sag med dissens at kautionisternes forpligtelse som følge af den manglende underretning om den første misligholdelse burde nedsættes med de ydelser, som i forbindelse med denne ikke var blevet betalt, med tillæg af rente. Baggrunden for denne løsning var, at det bl.a. under hensyn til de senere betalte ydelser fandtes antageliggjort, at kautionisterne kunne have opnået betaling også af de manglende ydelser. Løsningen indebar, at kautionisterne blev stillet, som om lånet var blevet afviklet korrekt i tiden indtil den sidste misligholdelse. Den nævnte betragtning indgik også i afgørelsen i sag 576/1992, hvor nævnet foretog en skønsmæssig nedsættelse af kautionsforpligtelsen begrundet i en række forskellige forhold. I sagerne 347/1991 og 493/1993 havde pengeinstituttet som følge af en erkendt tilsidesættelse af 41 selv tilbudt kautionisterne at stille dem, som om lånet var

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk

ANKENÆVNET FOR FINANSIERINGSSELSKABER www.finansanke.dk ANKENÆVNET FOR www.finansanke.dk Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Vedtægter for Ankenævnet for Finansieringsselskaber Anvendelsesområde 1 Stk. 1. Ankenævnet for Finansieringsselskaber er

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Sådan klages der i Danmark

Sådan klages der i Danmark SÅ KLAGAR MAN I NORDEN NFT 2/1996 Sådan klages der i Danmark af Henning Jønsson, direktør i Ankenævnet for Forsikring I Danmark er det kun få forbugerretlige forsikringstvister, der havner ved domstolene.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel

Læs mere

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring

Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Bestyrelses- og ledelsesansvarsforsikring Foreninger, ikke-erhvervsdrivende fonde, selvejende institutioner, stiftelser mv. Almindelige betingelser DFO99-01 Indholdsfortegnelse Definitioner Pkt. Side hvem

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET

DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET DISCIPLINÆR OG KLAGENÆVNET FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Forretningsorden for Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige Nærværende forretningsorden er udarbejdet i medfør af de

Læs mere

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven)

Lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven) Page 1 of 5 LOV nr 522 af 06/06/2007 Gældende (Forældelsesloven) Offentliggørelsesdato: 07-06-2007 Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1336 af 19/12/2008 11 LOV nr 718 af 25/06/2010

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 27. februar 2007 KENDELSE Klager ctr. Estatemæglerne Birkelev & Thobo ApS Nørregade 24 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager som følge

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 16. august 2010 Sag 11/2010 Pantebrevsselskabet af 2. juni 2009 A/S (advokat Jakob Stilling) mod Scandinavian Securities ApS (advokat Sv. Falk-Rønne) I tidligere

Læs mere

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk

Klagerne. København, den 27. maj 2008 KENDELSE. ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Kaarde, Præstmark & Erland ApS Ahlgade 3 Postboks 173 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at tinglysningsfristen

Læs mere

==================================================================================================

================================================================================================== ================================================================================================== EJERPANTEBREV ==================================================================================================

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 9. oktober 2013 Sag 44/2013 A og B (advokat Jakob Dalsgaard-Hansen for begge, beskikket) mod Realkredit Danmark A/S (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

Misligholdelse fra købers side

Misligholdelse fra købers side Misligholdelse fra købers side Køb af fast ejendom Indledning Køb af fast ejendom er ulovreguleret, og reguleres derfor af almindelige obligationsretlige regler. Forpligtelser Købers forpligtigelse er

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer)

Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende? Bjarne Lindberg Bak Ingrid Dissing Torben Steenberg (2 stemmer) 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0213 Klageren: Indklagede: XX på vegne YY 2920 Charlottenlund Movia Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. Udstedt til rette vedkommende?

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Formodningen for mangler var ikke afkræftet

Formodningen for mangler var ikke afkræftet Formodningen for mangler var ikke afkræftet Telefonen var mangelfuld, idet fejlen var opstået inden for seks måneder efter købet, og den erhvervsdrivende havde ikke afkræftet formodningen. Den erhvervsdrivende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 6. december 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Mariann Trolledahl v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 15. januar

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed.

1. At eje og drive ejendommen, X-by herunder varetage den hermed forbundne investerings- og udlejningsvirksomhed. Kendelse af 18. oktober 2004. (j.nr. 03-242.069) Påtænkt ændring af selskabs formålsbestemmelse ville indebære erhvervsmæssig sikkerhedsstillelse, som kun må udøves af pengeinstitutter og skades-forsikringsselskaber,

Læs mere

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår

16. Individuelle vilkår mellem køber og sælger, herunder evt. ændringer til Standardvilkår 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Boligtilbolig A/S Asylgade 13 5000 Odense C Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klagerne som følge af, at klagerne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

Lov om kreditaftaler

Lov om kreditaftaler Lov om kreditaftaler VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 06.11.2012-1004026420 TINGLYSNINGSDATO: Adresse: Ved Skolen 2 Adresse: Jørgen Fibigersgade 20 REALKREDITPANTEBREV: HOVEDSTOL: Obligationslån 34.398.185

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Østerbro A/S Nordre Frihavnsgade 77 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke gennemførte det

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg

Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg FORENINGEN AF MINORITETSAKTIONÆRER I BANKTRELLEBORG Herluf Trolles Tværvej 3-4200 Slagelse - www.btaktier.dk Underretning om gruppesøgsmålet banktrelleborg 1. Indledning Den 14. februar 2008 anlagde Foreningen

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen for Revisornævnet. Den 5. februar 2015 blev der i sag nr. 19/2014 A ApS mod Registreret revisor Paul Bo Frier Nielsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 12. marts 2014 har advokat F på vegne af A ApS indbragt registreret

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov

Klager. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Per Faurholt Nordre Strandvej 77B 8240 Risskov Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på salær med mere i forbindelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Pengeinstitutankenævnet

Pengeinstitutankenævnet Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2014 København April 2015 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger... 3 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere... 6 3. Ankenævnets kompetence...

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0075 li. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Rune Klarskov Amagerbrogade 196 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. januar 2014 I sag 202-2012 KK mod Ejendomsmægler PP og Ejendomsmæglervirksomheden AA afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 3. december 2012 har KK indbragt ejendomsmægler PP og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2002

ÅRSBERETNING for 2002 ÅRSBERETNING for 2002 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2002 København marts 2003 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Formandens bemærkninger...5 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...9

Læs mere

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld

Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld Aftalevilkår for BetalingsAdministration ved DinGæld 1. Parter Aftalevilkårene (herefter aftalen) er gældende for personer (herefter kunden), som DinGæld ApS, Store Torv 10, 2 sal, 8000 Aarhus C, CVR-nummer

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen

Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen Lovafdelingen U D K A S T Dato: 16. september 2010 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2009-7010-0110 Dok.: TRM40931 Bekendtgørelse om tinglysning i bilbogen I medfør af 42 f, stk. 4, 50, stk. 1, og 50

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

ÅRSBERETNING for 2007

ÅRSBERETNING for 2007 ÅRSBERETNING for 2007 Pengeinstitutankenævnet ÅRSBERETNING for 2007 København marts 2008 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 2. Ankenævnet, medlemmer og medarbejdere...7 3. Ankenævnets kompetence...9

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Fanø ApS v/advokat Poul Merrild Dokken 10 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har ydet mangelfuld rådgivning af klagerne

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet salgsprovenuet forkert. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. John Frandsen A/S Århusvej 109 8960 Randers SØ Nævnet har modtaget klagen den 26. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling.

Ved erstatning uden for kontraktforhold anses kravet for stiftet ved den skadegørende handling. PENGEFORDRINGER I. PENGEFORDRINGER 1. Hvad er en fordring? En erhvervsdrivende kan have tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser. Disse udgør en del af omsætningsaktiverne. Vi taler om pengefordringer.

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154

DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151. Incassobrev... 152-153. Frivilligt forlig... 154 DOKUMENTSAMLING: Betalingpåkrav... 148-151 Incassobrev... 152-153 Frivilligt forlig... 154 Vejledning i forbindelse med underskrivelse af frivilligt forlig... 155 Stævning... 156 Købekontrakt med ejendomsforbehold...

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0140 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2010. Klagen

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere