K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012. [kommune] mod. statsautoriseret revisor A. afsagt sålydende"

Transkript

1 Den 23. maj 2013 blev der i sag nr. 5/2012 [kommune] mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. januar 2012 har [kommune] i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor A for Revisornævnet. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A blev godkendt som statsautoriseret revisor den 21. december Han har været tilknyttet B, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, cvr-nr. xxxxxxxx, i perioden 16. februar 2004 til den 12. september 2010, samt været tilknyttet C Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, cvr-nr. xxxxxxxx siden den 8. september Klagen drejer sig om, hvorvidt den indklagede har tilsidesat god revisorskik i forbindelse med erklæringsafgivelse for den selvejende institution D, der er omfattet af kommunens tilsynspligt. Sagsfremstilling: D, der er en selvejende institution, er et privat botilbud til målgruppen voksne i alderen år med en psykisk diagnose som primær problematik, og hvor man forventer et midlertidigt ophold. D er omfattet af servicelovens 14, stk. 3, og 107. [kommune] har tilsynsforpligtelsen, jf. bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud kapitel 3. Det følger af bekendtgørelsen, at der er lovkrav om, at D skal være en selvstændig juridisk enhed med en særskilt økonomi, jf. 12 i nævnte bekendtgørelse. Det offentlige tilsyn medfører blandt andet, at årsrapporter og revisionsprotokollater sendes til [kommune] i umiddelbar forlængelse af ledelsens og revisors underskrift på årsrapporten, samt at f.eks. lejekontrakt vedrørende bygninger godkendes. Indklagede har været valgt som revisor for D, siden D s stiftelse i I 2010 bestod ledelsen i D af blandt andet E, F, G og H. Det fremgår af udskrift af 3. november 2011 fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at selskabet I blev stiftet i 2005, at selskabets formål er at drive blandt andet udlejning af fast ejendom, at selskabets direktion i 2010 bestod af Jog H, idet K var udtrådt i 2008, og at indklagede var selskabets generalforsamlingsvalgte revisor. Selskabet ejer de bygninger, som D lejer og bruger. Indklagede har den 25. maj 2011 afgivet blank revisorerklæring på årsregnskabet for 2010 for I. Det fremgår af resultatopgørelsen blandt andet, at huslejeindtægter har udgjort i alt kr. i

2 mod kr. i 2009, samt at huslejeindtægten for [adresse] udgjorde kr. i 2010 mod kr. i Det fremgår af en advokatredegørelse af 12. november 2011, jf. nedenfor, samt af indklagedes svarskrift til nævnet, at selskabet L er et interessentskab i personligt regi ejet af Jog H og fra 1. januar 2009 også E samt at L s formål er at varetage enkeltmandsprojekter inden for psykiatrien. Indklagede har den 20. juni 2011 afgivet påtegning med supplerende oplysning om manglende dokumentation for afholdte udgifter på årsregnskabet for 2010 for L. Det fremgår af årsrapporten blandt andet, at ejerne er H Holding ApS, J Holding ApS samt E, samt at der er betalt kr. i husleje mod kr. i Årsrapporter, skrivelser og mødeaktivitet mv. vedrørende D I en skrivelse af 19. maj 2008 fra indklagede til tilsynskonsulenten i [kommune] har indklagede i forbindelse med årsrapporten for regnskabsåret 2007 redegjort for baggrunden for afvigelser mellem budget og regnskab for 2007 samt om, hvorledes man fremadrettet har gjort tiltag til at ændre på forretningsgangene. I en skrivelse af 10. oktober 2008 fra [kommune] til D har kommunens tilsynsførende konsulent blandt andet skrevet, at kommunen har taget indklagedes forklaring om bogføring af opholdsbetaling til efterretning og forventer, at man fremover bogfører i de måneder, betalinger vedrører, og man peger på forretningsgangene vedrørende bogføring af f.eks. kost og andre omkostninger. Endvidere fremgår det, at kommunen har taget H s oplysninger om plan til fremtidig styring af D s økonomi til efterretning. Den 2. december 2008 blev der afholdt et møde i [kommune] mellem kommunens tilsynskonsulent samt F fra D og indklagede. Der er ikke fremlagt referat fra mødet, og klager har oplyst, at der ikke i kommunen ses at være udarbejdet referat. Indklagede har oplyst, at et resultat af mødet blandt andet var, at revisionsfirmaet blev mere involveret i bogføringen og økonomistyringen i året Indklagede har den 12. marts 2009 afgivet revisorerklæring på årsrapport for D for regnskabsåret 2008 med supplerende oplysning blandt andet om, at D har negativ egenkapital. D s økonomiske grundlag forventes retableret ved konsolidering i de kommende år samt om, at der er foretaget hævninger for DKK , hvilket der ikke forefindes dokumentation for. Heraf er DKK hævet i pengeautomat. Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at bestyrelsen består af 5 personer, herunder E, J, H og F. Det fremgår af resultatopgørelsen blandt andet, at årets resultat har været kr., aktiver/passiver udgør kr., samt at egenkapitalen udgør kr. Det fremgår af note 12, at D har indgået huslejekontrakt med I og at den årlige leje er aftalt til DKK og at D ligeledes har indgået huslejekontrakt med H og J, og at den årlige husleje er aftalt til DKK Indklagede har den 12. marts 2009 afgivet revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for Følgende fremgår blandt andet af protokollatet: Forvaltningsrevision Økonomistyring 2

3 D s økonomistyring tager sit udgangspunkt i et prisfastsættelsesbudget udarbejdet forud for regnskabsåret. Dette budget tager udgangspunkt i den på dette tidspunkt forventede godkendelse fra myndighederne. Budgettet udarbejdes, så det kan anvendes ved løbende budgetopfølgning på væsentlige indtægts- og udgiftskonti. Vi finder, at der med ovennævnte forretningsgang er skabt et pålideligt grundlag for løbende styring af D. Under revisionen er det konstateret, at der er foretaget hævninger m.v. på selskabets konti for i alt t.dkk 28 uden at der foreligger behørig dokumentation. Der er for t.dkk 24 tale om hævninger i pengeautomat. Vi finder, at dette forhold er meget kritisabelt. Forholdet omkring hævninger i pengeautomat og via dankort er tidligere drøftet med D s ledelse, men der ses ikke at være gjort tiltag til forbedring af forretningsgangene på området. Samtidig har vi konstateret, at der indimellem hæves et beløb via dankort, der er højere end selve udgiften uden at dette har givet anledning til at de for meget hævede beløb er bogført i D s kassebeholdning. Vi har fået oplyst af D s bogholder, at kassebeholdningen stemmer til bogføringen pr , hvorfor det heraf kan konstateres at de for meget hævede beløb ikke er indgået i D s kassebeholdning. Det fremgår endvidere af kommentaren til årsrapporten, at Under afstemning af diverse konti i [bank] er det konstateret, at der ikke forefindes dokumentation for hævninger på i alt DKK Ifølge tekst på kontoudtog er der foretaget hævninger i pengeinstitut for DKK , derudover er der tale om diverse dankortbetalinger i Bilka, Kornblomsten, Harald Nyborg m.fl. Beløbene er ført på en særskilt konto under administrationsomkostninger. Vi skal igen i år orientere om, at der i fremtiden ønskes en bedre styring af diverse konti, specielt teamkonti synes at give store problemer. Der skal være dokumentation for samtlige hævninger og indsættelser, en kvittering fra banken vedrørende en hævning er ikke nok, da det ikke fremgår hvad pengene er brugt til. Ledelsen har oplyst at teamkontiene er lukket primo Der er igen i år registreret, at der i enkelte tilfælde hæves mere på dankortet end den reelle omkostning. Forholdet bør ikke forekomme. " I en skrivelse af 9. oktober 2009 fra indklagede til D har indklagede skrevet følgende: Som aftalt på mødet den 24. september fremsendes hermed som aftalt vore bemærkninger til udvalgte administrative forhold på D. Tidligere var problemstillingerne en gennemgående mangel på løbende afstemninger af bankkonti og kassebeholdning, manglende sammenhæng mellem fakturering og bogføring af opholdsbetalinger, manglende ajourføring af kostregnskab samt mangler i bilagsmaterialerne. Efter vi har overtaget finansbogføringen af D s regnskabsmaterialer, ligger manglerne primært i de manglende bilagsmaterialer, idet der i mange tilfælde mangler bilag i de materialer vi modtager. Bilagsmaterialerne er derfor mangelfulde. 3

4 I forhold til den indgåede aftale om bogføringsassistance må vi også bemærke, at bilagsmaterialerne ikke som aftalt fremsendes efter månedens udløb, ligesom bilagene ikke sidder i rækkefølge i bilagsmaterialerne. Endvidere ser det ikke ud til at der sker optælling af D s kassebeholdning, ligesom der ikke ser ud til at ske opfølgning på om fakturaer på opholdsbetaling indbetales. Efter vores opfattelse er den nuværende standard i D s administration ikke acceptabel set over en længere periode. På denne baggrund er det med tilfredshed, vi har noteret os jeres udsagn fra mødet om at vil stramme op på D s regnskabsmæssige tilstand fremadrettet, hvilket der i budget 2010 vil blive afsat yderligere personaleressourcer til. Indklagede har oplyst i sit indlæg til nævnet, at bestyrelsen for D i fortsættelse af drøftelserne besluttede at udskifte bogholderen med bestyrelsesmedlem F gældende fra primo 2010, hvilket blev godkendt af kommunen i forbindelse med godkendelse af budget for 2010, hvori det blandt andet fremgår, at Der ønskes endvidere en opnormering af D s administration, således af kontorassistent opnormeres fra 0,4 til 0,5 stilling med en samtidig reduktion af vikarpuljen. Indklagede har den 4. april 2010 afgivet revisorerklæring på årsrapporten for D for regnskabsåret 2009 med supplerende oplysning blandt andet om, at der ikke er foretaget revision af budgettallene for 2009, at årsregnskabet efter revisors opfattelse er i overensstemmelse med vilkår i lejekontrakt samt andre godkendte aftaler, samt at man henleder opmærksomheden på at D har negativ egenkapital. D s økonomiske grundlag forventes retableret ved konsolidering i de kommende år... Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at bestyrelsen består af 5 personer, herunder E, J, H og F, Det fremgår af resultatopgørelsen blandt andet, at årets resultat har været kr., aktiver/passiver udgør kr., samt at egenkapitalen udgør kr. Indklagede har den 4. april 2010 afgivet revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for Følgende fremgår blandt andet af protokollatet: Forvaltningsrevision Vi har ud over den finansielle revision foretaget forvaltningsrevision. Forvaltningsrevisionen er udført integreret og sideløbende med den finansielle revision af årsrapporten og har omfattet en vurdering af økonomistyringen, sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. Vores kommentarer til forvaltningsrevisioner er anført nedenfor. Vi har i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision ud over det anførte under den udførte revision, generelt ikke konstateret dispositioner eller forhold, der efter vor opfattelse ligger uden for rammerne af normale økonomiske hensyn. Det er vores vurdering, at D har tilrettelagt forretningsgange, som har til hensigt at sikre, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen. Vi har i forbindelse med den udførte forvaltningsrevision dog konstateret at der ikke foreligger opholdskontrakter på en enkelt beboer. Vi henstiller til bestyrelsen til at bringe dette i orden. Økonomistyring 4

5 D s økonomistyring tager sit udgangspunkt i et prisfastsættelsesbudget udarbejdet forud for regnskabsåret. Dette budget tager udgangspunkt i den på dette tidspunkt forventede godkendelse fra myndighederne. Budgettet udarbejdes, så det kan anvendes ved løbende budgetopfølgning på væsentlige indtægts- og udgiftskonti. Vi finder, at der med ovennævnte forretningsgang er skabt et pålideligt redskab for løbende styring af D. Under revisionen er det imidlertid konstateret, at der er foretaget hævninger m.v. på D s konti for i alt t.dkk 26 uden at der i bilagsmaterialet forelå behørig dokumentation. Efter lang tid har ledelsen eftersendt bilag for t.dkk 35 vedrørende D s drift. Nettodifferencen på t.dkk 9 er indtægtsført. Forholdet omkring hævninger i pengeautomat og via dankort er tidligere drøftet med D s ledelse, men der ses ikke at være gjort tiltag til forbedring af forretningsgangene på området. Bestyrelsen er løbende informeret omkring problemet. Vi foreslår at diverse Dankort inddrages og medarbejderne kun får udlæg godtgjort, når der afleveres en kvittering. Vi finder, at der i årets løb skal være mere fokus på de administrative opgaver, herunder at sikre, at der kun udbetales midler mod behørig dokumentation. Sparsommelighed Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om D s dispositioner er i overensstemmelse med D s formål og godkendelsesgrundlag samt inden for de almindelige normer for, hvad der kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler. Vi skal gøre opmærksom på, at udgifter til lønninger indenfor en enkelt stillingskategori overstiger kommunens vejledende gennemsnitsløn. Der er indgået aftale om leje af udslusningslejlighed i [by]. Der har ikke været indtægter på udslusningslejligheden endnu, hvorfor vi vil anbefale at lejemålet revurderes og evt. opsiges. Der opkræves mindre end budgetteret for personalekost. Vi vil anbefale, at kostbetalingen reguleres til et niveau der modsvarer det budgetterede, hvilket er DKK 175 pr. medarbejder pr. måned. Skattemæssigt vil fra 2010 blive pålagt beskatning af medarbejderne, hvis egenbetalingen er på under DKK 15 pr. måltid for den enkelte medarbejder. Der er opkrævet t.dkk 21 hos beboerne for kørsel, hvilket svarer til 54% af de afholdte brændstofomkostninger (2008: dækning 41%). Vi gør opmærksom på, at beboerne skal betale for kørsel, når det foregår i D s køretøjer. Vi vil anbefale, at der sker en mere nøjagtig måling og afregning af kørsel for beboere. Der er afholdt personlige beboerudgifter for t.dkk 23, hvilket bl.a. omfatter tøj, sko m.m. Vi gør opmærksom på, at D kun undtagelsesvist kan afholde omkostninger af denne karakter. Vi henstiller til bestyrelsen at påse, at alene omkostninger refereret til D s formål afholdes af D, således at omkostninger herudover opkræves hos de beboere, der har modtaget de pågældende varer. Det fremgår endvidere af Kommentaren til årsrapporten, at Øvrige likvider er afstemt til foreliggende årsopgørelse fra pengeinstitut. Under afstemning af diverse konti i [pengeinstitut] er det konstateret, at der ikke forefindes dokumentation for hævninger på i alt t.dkk 26. Ifølge tekst på kontoudtog er 5

6 der særligt tale om hævninger i pengeautomat samt dankortbetalinger. Vi har efterfølgende modtaget den manglende bilagsdokumentation. Vi skal igen i år orientere om, at der i fremtiden ønskes en bedre styring af diverse konti. Der skal være dokumentation for samtlige hævninger og indsættelser, en kvittering fra banken vedrørende en hævning er ikke nok, da der ikke fremgår hvad pengene er brugt til. Der er igen i år registreret, at der i enkelte tilfælde hæves mere på dankortet end den reelle omkostning. Forholdet bør ikke forekomme. Ved en mail af 17. juni 2010 fra indklagede til den tilsynsførende i [kommune] fremsendtes årsrapport og revisionsprotokollat for D for regnskabsåret 2009 til kommunen. Indklagede skrev endvidere i mailen: Den forsinkede fremsendelse skyldes bl.a., at der har manglet bilag i bogholderiet, hvilket først er blevet udbedret her i juni ved at vi har modtaget den manglende bilagsdokumentation. Generelt - hvilket også fremgår af protokollen - har der været mangler i bogholderiet, men det er min klare forventning, at det udbedres nu hvor der fra 2010 er skiftet ud i bogholderiet hos D, så lignende problemstillinger kan undgås fremover. Eftersom manglerne i bogholderiet er udbedret efter regnskabsårets udløb har det ikke påvirket indholdet af revisionspåtegningen. " Ved mail af 21. juni 2009 fra den tilsynsførende i kommunen til indklagede kvitteredes for modtagelsen af ovennævnte mail. Den 23. september 2010 blev der afholdt et møde i [kommune] mellem kommunens tilsynskonsulenter samt E og F fra D og indklagede. Der er ikke fremlagt referat fra mødet, og klager har oplyst, at der ikke i kommunen ses at være udarbejdet referat. Indklagede har oplyst, at mødet angik det D s regnskabsmæssige forhold for Indklagede har den 19. maj 2011 afgivet revisorerklæring på årsrapport for D for regnskabsåret Det fremgår blandt andet af indklagedes påtegning, at årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven samt Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om godkendelse og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud mv. Revisorpåtegningen har følgende ordlyd: Påtegning på årsregnskab Vi har revideret årsregnskabet for D for regnskabsåret 2010, omfattende resultatopgørelse, balance, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsregnskabet og ledelsesberetningen udarbejdes efter årsregnskabsloven samt Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om godkendelse og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud m.v. Revisionen omfatter ikke budgettallene, hvorfor vi ikke udtrykker nogen sikkerhed herom. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om godkendelse og tilsyn med private opholdssteder, privat botilbud m.v. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og 6

7 opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for D s udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af D s interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af D s aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af D s aktiviteter for regnskabsåret i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt Socialministeriets bekendtgørelse nr af 16. december 2010 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, private botilbud m.v. Det er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger Uden at tage forbehold skal vi erklære, at årsregnskabet efter vor opfattelse er i overensstemmelse med vilkår i lejekontrakt samt andre godkendte aftaler. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt tilsynskommunens 7

8 vejledende retningslinier til udarbejdelse af årsregnskab for 2010 for private opholdssteder samt botilbud. Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet samt tilsynskommunens vejledende retningslinier til udarbejdelse af årsregnskab for 2010 for private opholdssteder samt botilbud. ERKLÆRING OM UDFØRT FORVALTNINGSREVISION I forbindelse med den finansielle revision af D s årsregnskab for regnskabsåret har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af D, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om mål og resultater er dokumenterede og dækkende for D s aktiviteter i regnskabsåret Ledelsens ansvar D s ledelse har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved D s forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om opfyldelse af mål og resultater er dokumenterede og dækkende for D s aktiviteter i regnskabsåret Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om D har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vi har endvidere stikprøvevist gennemgået oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om opfyldelse af mål og resultater. Vort arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, og at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om opfyldelse af mål og resultater er dokumenterede og dækkende for D s aktiviteter i regnskabsåret Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke udover det under supplerende oplysninger anførte blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i regnskabsåret på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde, eller at oplysningerne i årsregnskabet og ledelsesberetningen om opfyldelse af mål og resultater ikke er dokumenterede og dækkende for D s aktiviteter i regnskabsåret Det fremgår blandt andet af årsrapporten, at bestyrelsen består af F, J, H og E. Det fremgår blandt andet af ledelsesberetningen, at D er åben hele året, at Der godkendt til 10 beboere og en personalenormering på 17,42, at der har været overforbrug på ejendomsomkostninger på kr., at der har været overforbrug på vedligeholdelse med kr., samt at en stigning i revisorhonoraret skyldes, at revisor en del af året har stået for den løbende finansbogføring, ligesom der er udarbejdet budgetopfølgninger og diverse øvrige afstemninger og rådgivning i Det fremgår af resultatopgørelsen blandt andet, at årets resultat har været kr., aktiver/passiver udgør kr., samt at egenkapitalen udgør kr. Det fremgår af note 12, at Dhar indgået huslejekontrakt. 8

9 Indklagede har den 19. maj 2011 afgivet revisionsprotokollat vedrørende årsrapporten for 2010, der er tiltrådt af bestyrelsen. Det fremgår blandt andet følgende af revisionsprotokollatet: Økonomistyring D s økonomistyring tager sit udgangspunkt i et prisfastsættelsesbudget udarbejdet forud for regnskabsåret. Dette budget tager udgangspunkt i den på dette tidspunkt forventede godkendelse fra myndighederne. Budgettet udarbejdes, så det kan anvendes ved løbende budgetopfølgning på væsentlige indtægts- og udgiftskonti. Vi finder, at der med ovennævnte forretningsgang er skabt et pålideligt redskab for løbende styring af D. Vi har tidligere redegjort for svagheder vedrørende forretningangene for håndtering af kassebeholdninger. Under vor revision af årsrapporten har vi igen konstateret at der er flere svagheder ved nuværende forretningsgang. Vi har fået oplyst, at kun M har adgang til og har ansvaret for kostkassen og kun F har adgang til og ansvaret for kassebeholdningen. Vi finder denne fordeling af ansvar fornuftig. Ledelsen har oplyst os om at den kontante kassebeholdning nu fysisk ikke er på D, men er opbevaret i pengeskab på administrationskontoret i [by]. Der bogføres tilbage i tid på kassebeholdningen og kostkassen. Herved bliver begge konti meget uoverskuelige, og det er ikke muligt at se om de rent faktisk har været afstemt. Vi har udtaget juni måneds kostkasse til kontrol af bilag m.v. Der forelå her bilag for alle posteringer i opgørelsen med undtagelse af et enkelt uvæsentligt bilag, men mange af posteringerne, der var bogført på konto for kassebeholdning og kostkassen, var ikke med. Dette skyldtes, at de var medtaget i opgørelser for andre måneder. Vi skal anbefale nedenstående forslag til forretningsgang på kasseområdet: Der fortsættes med to kassebeholdninger - en almindelig kassebeholdning og en kassebeholdning til kost. Fysisk skal de to beholdninger dog være adskilt og afstemmes hver for sig. Dankortet til Kostkassen lukkes i pengeinstitut. Der overføres fast beløb til kostkassen hver den 1. i måneden - enten fra den almindelige kassebeholdning (hvis der er likvider) eller fra driftskreditten. Kostkassen gøres op hver måned og der bogføres ikke tilbage i tid på kontoen. Herved kan kontoen hele tiden stemmes af ved at beholdning primo og ultimo måneden stemmer til det bogførte beløb. Såfremt dankortet anvendes til kost føres dette direkte på kostkontoen i resultatopgørelsen. Den almindelige kassebeholdning bruges ikke til kost, men alt andet - dvs. indbetalinger fra beboere betaling for ting, der ikke er kost. Den almindelige kassebeholdning gøres op hver måned, og der bogføres ikke tilbage i tid på kontoen. Herved kan kontoen hele tiden stemmes af ved at beholdning primo og ultimo måneden stemmer til det bogførte beløb. Ledelsen har optalt kassebeholdning pr på t.dkk 29 som stemmer til bogføringen. Vi skal anbefale, at kassebeholdningen fremover ikke er så stor - både af hensyn til sparsommelighed, men også i forhold til risikoen for tyveri heraf m.v. Sparsommelighed Vi har i forbindelse med vores revision stikprøvevis vurderet, om D s dispositioner er i overensstemmelse med D s formål og godkendelsesgrundlag samt inden for de almindelige normer for, hvad der kræves af en hensigtsmæssig og sparsommelig forvaltning af offentlige midler. 9

10 Vi skal gøre opmærksom på, at omkostninger til lønninger indenfor flere stillingskategorier overstiger kommunens vejledende gennemsnitsløn. Ledelsen har oplyst os om at årsagen hertil, er at det har været billigere og mere effektivt at anvende fastansatte til at tage ekstra vagter. Den samlede lønramme er dog ikke overskredet. Der er indgået aftale om leje af udslusningslejlighed i [by]. Der har ikke været indtægter på udslusningslejligheden endnu og lejemålet er opsagt. Der opkræves mindre end budgetteret for personalekost. Vi vil anbefale, at kostbetalingen reguleres til et niveau der modsvarer det budgetterede, hvilket er DKK 175 pr. medarbejder pr. måned. Skattemæssigt skal der i 2010 pålægges beskatning af medarbejderne, hvis egenbetalingen er på under DKK 15 pr. måltid for den enkelte medarbejder. Dette synes at være tilfældet og vi skal således anbefale, at der foretages lønangivelse heraf. Vi er af ledelsen oplyst om at der i 2011 er indført løntræk på DKK 200 om måneden for alle fastansatte. Vi har konstateret, at der er betalt t.dkk 3 i renter og gebyrer til feriegiro. Vi skal anbefale, at indberetnings- og betalingsforpligtelser overholdes, således at der ikke pålægges Dunødvendige gebyrer og renter. Der er i 2010 ikke modtaget afdrag på tilgodehavende på t.dkk 13 ved beboer N. Vi skal anbefale, at der indgås aftale om afdragsordning. Der er pr en restgæld på billån på t.dkk 38 samtidig med at der er indestående på kassekredit på t.dkk 269. Det bør overvejes at indfri billånet. Effektivitet I løbet af regnskabsperioden er der afholdt tilsynsbesøg fra kommunens side, hvor der er sket en drøftelse af D s forhold, herunder opfyldelse af pædagogiske og sociale mål for hver enkelt beboer. Da tilsynsmyndighederne ikke har opstillet målbare kriterier for målopfyldelse ser vi os ikke i stand til at udtale os om D s effektivitet. Regnskabsvæsenets tilstand og den interne kontrols effektivitet Vi har som led i revisionen gennemgået selskabets registreringssystemer og de heri indlagte interne kontrolprocedurer. Som følge af det begrænsede antal medarbejdere i D s administration er det ikke muligt at adskille de administrative funktioner effektivt mellem flere personer. Der foreligger derfor en risiko for, at der opstår tilsigtede eller utilsigtede fejl i D s administration, og der kan derved opstå tab. Vor revision kan ikke afsløre disse fejl med sikkerhed. Konstaterer vi under vor revision uregelmæssigheder, vil vi udvide revisionen med henblik på at afklare årsagen til de fundne uregelmæssigheder. Vi har ikke i forbindelse med vor revision af årsregnskabet for 2010 afdækket uregelmæssigheder, men som anført kan vi ikke give sikkerhed for, at uregelmæssigheder ikke forekommer. Vi skal opfordre D s ledelse til at sikre sig bedst muligt mod uregelmæssigheder. Dette kan eksempelvis ske ved følgende: Åbning af dagens post Godkendelse af alle købsfakturaer Gennemgang af alle salgsfakturaer og kreditnotaer Godkendelse af lønudbetalinger 10

11 Gennemlæsning af kassekladde Gennemlæsning af kontoudtog fra bank Godkendelse af alle betalinger ved underskrift af korrekt udfyldte checks og girooverførsler samt godkendelse af elektroniske betalinger. Omkring elektroniske betalinger skal vi særligt anbefale, at D s ledelse selv godkender betalinger med et password, der er ukendt af øvrige medarbejdere i virksomheden. Resultatopgørelsen Ejendomsudgifter Vi har påset, at udbetaling af husleje er sket i overensstemmelse med det budgetterede beløb. Der foreligger ikke en formel godkendelse fra tilsynsmyndighederne af huslejens størrelse ud over budgetgodkendelsen. Vi har påset, at omkostninger til vedligeholdelse er sket i overensstemmelse med lejekontraktens ordlyd. Forespørgsel om bestyrelsens tilsyn med intern kontrol og udarbejdelse af årsrapport Som led i vor revision har vi i overensstemmelse med god revisionsskik indhentet en erklæring fra den daglige leder, hvor denne bekræfter dels regnskabets fuldstændighed, dels forhold om risikoen for besvigelser, herunder om der er konstateret eller mistanke om mulige besvigelser. Besvigelser omfatter tyveri og andet misbrug af D s aktiver samt regnskabsmanipulation. Regnskabsmanipulation opstår, hvor årsrapporten tilsigtet indeholder fejlinformation for at vildlede regnskabsbrugerne, eller hvor beløb eller oplysninger udelades af årsrapporten. Vi skal bede bestyrelsen bekræfte nedenstående forhold omkring intern kontrol med underskrift på dette revisionsprotokollat: at vi ikke er vidende om faktiske besvigelser, der påvirker D, mistanker eller beskyldninger herom, som ikke er meddelt D s revisor, og at vi er bevidste om vort ansvar for at påse, at intern kontrol vedrørende bogføring og formueforvaltning er tilrettelagt på en efter D s forhold tilfredsstillende måde, herunder identifikation af og reaktion på risiciene for besvigelser i D samt de interne kontroller, som den daglige leder har etableret for at imødegå disse risici. I en skrivelse af 17. august 2011 til D har [kommune] fremsendt en række bemærkninger og spørgsmål i tilknytning til kommunens gennemgang af årsrapporten for Kommunen har anmodet om en udtalelses vedrørende en række konkrete punkter, ligesom kommunen har indkaldt den daglige leder E og bestyrelsesformand F til et møde den 7. september 2011 med dagsorden om gennemgang af de af D fremsendte besvarelser. Det fremgår ikke af sagen, om eller hvilket svar, D har fremsendt til [kommune]. I en skrivelse af 8. september 2011 til D ved E, H og F har [kommune] konkluderet vedrørende mødet afholdt den 7. september 2011 med repræsentanter fra D og kommunen. Det fremgår af skrivelsen, at man på mødet drøftede årsrapport 2010 samt anmeldt tilsyn i Følgende fremgår blandt andet af kommunens konklusioner: 11

12 1. Beboerne skal tilbagebetale skyldige el, vand og varme på i alt kr En beboer har betalt ca. kr Restbeløbet bedes specifikt fremgå af årsrapport Den dobbelt udbetalte lederløn i april og maj 2010 kan ikke accepteres af [kommune]. Stedfortræder bør i en sådan situation tiltræde. D lederen indvilligede i på mødet, at tilbagebetale den for meget udbetalte lederløn. 5. Der foreligger ingen lejekontrakt på leje af lokaler på L. Lokalerne lejes på timebasis fra gang til gang. Eftersom [kommune] har erfaret, at ledelsen på D også udgør ledelsen i L, ønsker [kommune] fremsendt kopi af fakturaer i forbindelse med leje af lokaler i Såfremt der har fundet yderligere køb/salg sted mellem de to virksomheder, ønsker [kommune] også fakturaer på disse fremsendt. 8. D oplyste, at opgørelsen af kassebeholdningen kr den skyldes at der var tre gange husleje og beboernes egenbetaling til kørsel. D oplyste, at der som udgangspunkt maks. opbevares kr i kassebeholdningen. 9. D oplyste, at der er lavet deling af ansvarsområder samt udarbejdet årsplan der sikrer arbejdsgange så lignende episoder ikke skulle forekomme igen. Leder er ansvarlig. 13. Der har ikke været en aktivt fungerende bestyrelse på D i [kommune] er ikke blevet orienteret om dette, førend ved regnskabsaflæggelse. [kommune] forventer at blive orienteret om forhold af så afgørende betydning for driften af tilbudet. Lederen oplyste, at det har været vanskeligt at rekruttere bestyrelsesmedlemmer. Der er tiltrådt et nyt bestyrelsesmedlem med økonomiske kompetencer. Bestyrelsen ønsker en anden bestyrelsessammensætning, hvor F og E ikke er en del af bestyrelsen. Der er afholdt et bestyrelsesmøde i [kommune] gør opmærksom på, at det forventes at der afholdes bestyrelsesmøder i overensstemmelse med D s vedtægter. 15. D har ikke indgået ny lejekontrakt. D har henholdsvis en bus og en personbil. [kommune] har konstateret, at der i 2010 er udbetalt skattefri kørsel på kr På mødet oplyste D, at ledelsen ikke fik udbetalt kørsel, men at en medarbejder har fået udbetalt kørsel i forbindelse med uddannelse, og at oplysningerne om medarbejdernes kørselsforbrug fremgår af de fremsendte lønanvisninger. Ved gennemgang af de fremsendte lønanvisninger indeholdende medarbejdernes oplyste kørte kilometerantal, konstateres det at de samlede kørte kilometer udgør km. - i kr ,28. Forskellen er kr ,72. [kommune] ønsker fremsendt samtlige køresedler og posteringsudtræk på den skattefri kørsel. Den 13. september 2011 afholdt [kommune] et uanmeldt tilsyn på D. Kommunen har udarbejdet tilsynsrapport herom. Det fremgår blandt andet af tilsynsrapporten, at For at [kommune] kan få fuldt overblik over omfanget af sammenblandingen af økonomien mellem D og L, vil [kommune] gennemgå samtlige bilagsmaterialer til Ds årsrapport I en skrivelse af 5. oktober 2011 til Bestyrelsen for D har [kommune] oplyst, at kommunen agtede at inddrage godkendelsen for D. Følgende fremgår blandt andet af kommunens skrivelse: 12

13 Begrundelsen for at inddrage godkendelsen er, at der ved gennemgang af D s årsrapport 2010 er konstateret at årsrapporten er uigennemskuelig, og at [kommune] ved gennemgang af bilagsmaterialet har konstateret adskillige overtrædelser af bekendtgørelsen, øvrige lovgivninger samt D s godkendelse til at drive privat botilbud. [kommune] er først blevet opmærksom på D overtrædelser af bekendtgørelse, øvrige lovgivninger og godkendelsen i forbindelse med D s aflæggelse af årsrapport Overtrædelserne omhandler følgende: 1. D har overtrådt bekendtgørelsens 12 ved at afholde udgifter for virksomheden L med D s midler. D er dermed ikke en selvstændig juridisk enhed med selvstændig økonomi. Alle i D s bestyrelse i 2010 og ledelsen på D er også ansat i L - bl.a. i direktionen. Endvidere har ledelsen/bestyrelsen givet [kommune] urigtige oplysninger om udgifter til reparation af biler, samt om tilknytningen til L. 2. D har overtrådt bekendtgørelsens 12 ved at afholde udgifter for virksomheden I med D s midler. D er dermed ikke en selvstændig juridisk enhed med selvstændig økonomi. 3/4 af D s bestyrelse i 2010 og ledelsen på D udgør direktionen i I. Endvidere har ledelsen/bestyrelsen givet [kommune] urigtige oplysninger om udslusningslejligheden. 3. D har overtrådt 2 i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 173 af 13. marts 2000 vedrørende bogføringsbilag vedrørende erhvervsmæssig kørsel, i det D har udbetalt skattefri kørselsgodtgørelse uden at udarbejde bogføringsbilag. Ledelsen har givet [kommune] urigtige oplysninger om den skattefri kørsel. 4. D s bestyrelse har i 2010 ikke afviklet bestyrelsesmøder, hvilket er strid med D s vedtægter. D s bestyrelse udgjordes i 2010 af tidligere leder J, nuværende leder E, stedfortræder H og kontorassistent F. 5. D s årsrapport 2010 indeholder flere poster, som [kommune] finder bemærkelsesværdige trods D s forklaringer på disse. Ad 1 Ved gennemgang af bilagene til D s årsrapport 2010 har [kommune] konstateret, at D har afholdt udgifter og betalt regninger for L - udgifter og regninger L skulle have betalt. Det drejer sig om følgende bilag i årsrapport 2010: # 217: betaling for værkstedsregning på bil indregistreret i L på registreringsnummer xx xx xxx på kr ,38. # 225: betaling for værkstedsregning på bil indregistreret i L på registreringsnummer xx xx xxx på kr ,81. # 257: betaling for værkstedsregning på bil indregistreret i L på registreringsnummer xx xx xxx på kr. 829,15. # 437: betaling vedr. hjemmesiderne D.dk og L.dk i alt kr ,25. Betalt for L i alt kr ,6-31 # 451: betaling for diesel, blyfri benzin og bilvask for L i alt kr ,93 # 497: betaling for værkstedsregning på bil indregistreret i L på registreringsnummer xx xx xxx på kr. 829,15. Værkstedsregninger, hjemmeside og diesel m.m. betalt med D s midler for L beløber sig til i alt kr. = ,

14 Endvidere har [kommune] ved gennemgang af bilagsmaterialet konstateret, at der mangler i alt 16 bilag på følgende numre: 4, 49, 50, 54, 55, 77, 82, 84, 87, 94, 95, 97,100,105, 417 og 532. [kommune] har 22. september 2011 anmodet D om at udlevere disse. D har den 3. oktober 2011 meddelt [kommune], hvad bilagene omhandler, men har ikke fremsendt bilagene til [kommune]. Ad 2. Bestyrelsen på D har den 1. april 2008 indgået lejekontrakt med H og J om lejemålet [adresse]. Den 27. september 2011 fremsendte E kopi af opsigelsen af lejemålet på forespørgsel fra [kommune]. I denne fremgår det, at lejemålet er opsagt til I, [adresse] med virkning fra den 30. november På trods af at lejemålet er opsagt med virkning fra den 30. november 2010, har D uagtet heraf også betalt husleje for udslusningslejligheden for december måned 2010 jf. årsrapport I er et ejendomsselskab som investerer i ejendomme og udlejer boliger. Direktionen i I udgøres af E, H og J. Det kan endvidere oplyses, at L i forbindelse med salg af enkeltmandsprojekter/botilbud med kun en plads, tilbyder at sørge for alt det praktiske - herunder også bolig. D har som minimum haft en fast månedlig udgift på kr til det eksterne lejemål på [adresse] i 33 måneder (fra 1. april t.o.m. 2010). l alt kr [kommune] har den 22. september 2011 anmodet D om at fremsende dokumentation for, hvilke beboere på D der har boet i lejligheden. D har den 27. september 2011 meddelt [kommune], at det ikke er muligt at fremsende den efterspurgte dokumentation. [kommune] stillede sig undrende over for dette, og stillede spørgsmål ved om ikke A har dokumentation fra sagsbehandlerne i form af deres godkendelse af udslusningsforløb. D har ikke kunnet dokumentere at have brugt udslusningslejligheden i mere end et tilfælde, hvor to beboere i en periode på 2½ måned boede i lejemålet fra Dokumentationen omhandler en skriftlig aftale om udslusningsforløb. [kommune] har ikke modtaget anden dokumentation. Sagsbehandlerne i [kommune] har, i den periode D har lejet udslusningslejligheden af I, haft handleforpligtelsen på de fleste beboere på D. Ved en rundspørge blandt sagsbehandlerne i [kommune] har kun en sagsbehandler haft kendskab til, at D har anvendt udslusningslejligheden. Dette omhandlede de to beboere på D, som D selv har fremsendt dokumentation på. Ingen andre af de nuværende sagsbehandlere i [kommune] har haft kendskab til brugen af udslusningslejligheden til beboere på D. I udskrift fra Det Centrale Person Register fremgår det, at der på lejemålet i perioden 1. december 2005 til 1. februar 2010 ikke har været registreret personer boende på adressen. I D s årsrapport 2010 fremgår det, at "Der har ikke været indtægter på udslusningslejligheden endnu og lejemålet er opsagt." Dvs. at udslusningslejligheden ikke har været anvendt i Fra den 1. februar 2010 til d.d. har en O haft folkeregisteradresse på lejemålet [adresse]. O har i perioden 1. april oktober 2008 været beboer på D, og kender derfor E, H og J fra denne periode. På mødet den 7. september 2011 oplyste D at det er en fejl at lejemålet ikke er blevet opsagt, eftersom det har stået ubrugt hen. 14

15 Ad 5 a) På mødet den 7. september 2011 oplyste E, H og F, at bestyrelsen i forbindelse med tidligere leders sygemelding i en periode på to måneder (april og maj) besluttede at udbetale lederløn til både J og E. [kommune] kan under ingen omstændigheder godkende, at der udbetales løn til to ledere på samme tid. D har en stedfortræder, der skulle være tiltrådt ved leders sygefravær. På mødet den 7. september 2011 kunne D ikke redegøre for, hvorfor dette ikke havde fundet sted, men at bestyrelsen havde truffet beslutning om, at det var i orden at udbetale løn til to ledere samtidig. E lovede på mødet, at tilbagebetale uretmæssigt udbetalt lederløn. b) D har aflønnet D s kontorassistent F (der også er bestyrelsesformand) med en månedsløn på kr uden pension. Hvis F var fuldtidsansat svarer det til en årsløn på kr uden pension. I D s budget 2010 har D indregnet den af [kommune] udmeldte gennemsnitslønning til kontorassistent på kr ved fuldtid. Dvs. en difference på kr i fuldtidsnorm mere til kontorassistent end budgetteret. [kommune] undrer sig meget over den uforholdsmæssige høje aflønning af F. D har i budget 2010 anført at kontorassistenten skal arbejde 0,5 fuldtidsstilling =18,5 timer. D har imidlertid hævet normeringen til 22 timer om ugen. Derudover har D haft en udgift på kr. ca til et selskab der har lavet andet kontorarbejde (C5 registreringer) i perioden marts-december [kommune] vurderer, at det er en meget høj normering til kontorarbejde. c) [kommune] har endvidere ved bilagsgennemgang konstateret, at D har betalt vægtafgift på trailer indregistreret i P s navn kr. 110 jf. bilag 445. [kommune] undrer sig over dette. Ved skrivelser af 6. oktober 2011 anmeldte [kommune] D til politiet og til Skat. I en skrivelse af 12. november 2011 fremsendte D s advokat en redegørelse til [kommune]. Det fremgår blandt andet af redegørelsen vedrørende regnskabsbilag, at Bilag 217, 225 og 257 vedrører alle værkstedsregninger i relation til en Skoda Fabia. Det forholder sig imidlertid således, at L og D er ejere af hver sin Skoda Fabia 1,2. L og D har benyttet det samme bilværksted, som ved en fejl har adresseret de tre fakturaer til D, selvom reparationerne vedrørte L's Skoda. Kontorassistenten har ikke ved betaling af regningerne været opmærksom på at kontrollere det på fakturaerne anførte registreringsnummer, hvilket vel må betragtes som undskyldeligt. Det bemærkes i øvrigt, at fakturabeløbet, for så vidt angår bilag 257, ikke er kr. 829,15, som det er anført i Kommunens skrivelse, men kr ,50. Det samlede beløb på kr ,69 er blevet indbetalt af L til D s konto Det fremgår blandt andet af redegørelsen vedrørende fakturaer fra en Dyreklinik, at det kan udledes af bilaget udgifterne vedrører private indkøb foretaget af daværende leder... Min klient har derfor skrevet til og forlangt, at han tilbagebetaler de pågældende beløb, hvilket er sket.. Betalingen af de to fakturaer til Dyreklinikken er sket den 4. marts 2010 med dankort til D s konto til trods for, at [pengeinstitut] ved mail af 23. september 2011 har tilkendegivet, at der i 2010 ikke har været foretaget nogen transaktioner med dette dankort Det fremgår blandt andet af redegørelsen vedrørende huslejebetaling til I, at indklagede har afgivet en udtalelse, hvoraf det fremgår, at den udgiftsførte husleje for en måned på DKK 4.500,00 burde 15

16 derfor være optaget i balancen som tilgodehavende i stedet for udgiftsført. Resultatet for 2010 skulle derfor have været DKK 4.500,00 bedre end det bogførte resultat, såfremt denne fejl havde været fundet i forbindelse med vores revision, hvilket vi desværre ikke har været opmærksomme på, hvilket jeg skal være den første til at beklage. Det fremgår endvidere, at årsagen til, at lejligheden ikke blev opsagt tidligere i 2010 hang sammen med den daværende leders sygdom, og det fremgår, at det er korrekt, at lejligheden har været beboet af K, hvilket selvfølgelig er klart uacceptabelt, eftersom D samtidig betalte leje for lejligheden. Det beløb, der i den forbindelse skal tilbagebetales til D, udgør i alt kr. og vedrører årene 2009 og Der er vedlagt skrivelse af 10. november 2011 fra indklagede til advokaten som grundlag for advokatens citat. Der er endvidere vedlagt en skrivelser af 19. maj 2008 og 9. oktober 2009 fra indklagede til [kommune] og til D om opfølgning på administrative forhold som grundlag for redegørelsens bemærkninger herom, mail af 17. juni 2010 fra indklagede til kommunens medarbejder, hvoraf det blandt andet fremgår, at der i 2009 var mangler i bogholderiet, samt skrivelse af 10. november 2011 fra indklagede til D s advokat. I en skrivelse af 18. december 2011 til D s bestyrelse og advokat meddelte [kommune], at kommunen havde truffet beslutning om, at D fortsat kan drive privat botilbud under forudsætning af, at D efterkommer de nedenfor anførte betingelser for fortsat godkendelse. Som en af betingelserne er anført, at indklagede ikke kan fortsætte som generalforsamlingsvalgt revisor for D, set i forhold til at A har godkendt D s årsrapporter på trods af viden om rod i bilag, og viden om at D s midler er blevet misbrugt af I. Fakturaer mv. Der foreligger vedrørende regnskabsåret 2010 for D 3 fakturaer fra Q alle stilet til D en selvejende institution D, [adresse]: 1. Fakturanr vedrørende Skoda Fabia, registreringsnummer xx xx xxx, omfattende forskellige reparationer for i alt 6.456,61 kr. med forfaldsdato 15. april Fakturanr vedrørende Skoda Fabia, registreringsnummer xx xx xxx, omfattende dæk/hjulmåling mv. for i alt 4.899,38 kr. med forfaldsdato 23. april Fakturanr vedrørende Skoda Fabia, registreringsnummer xx xx xxx, omfattende oliefilter mv. og hjuludmåling mv. for i alt 4.697,50 kr. med forfaldsdato 13. maj Betaling af husleje til I Ved lejekontrakt med H og J som udlejer og D som lejer og med virkning fra den 1. april 2008 lejede D en lejlighed i ejendommen [adresse]. Den månedlige leje udgjorde kr. om måneden inklusive a conto varme og vand og forbrug. Det fremgår af BBR-meddelelse fra [kommune], at bygningen [adresse] har to boliger, stueplan på 80 m2 og 1. sal på 59 m2. Indklagede har oplyst, at ejendommen med virkning fra den 1. marts 2009 blev overdraget fra H og J til I. Indklagede har videre oplyst, at det ene lejemål fortsat var udlejet til D, og at det andet lejemål fra 15. juli 2009 blev udlejet til L til brug for de projekter, der skulle foregå i regi af sidstnævnte virksomhed. L indbetalte månedligt kr. i leje fra og med 15. juli 2009 til I. Klagen: Klager har formuleret klagen således: 16

17 1. D har ikke ført bilag efter gældende lovgivning. Indklagede har haft kendskab til denne mangelfulde bilagsføring. På møde den 18. november 2011 oplyste indklagede, at der i årene 2008 og 2009 har manglet bilag til regnskabsårene, og at bilagsføringen har været mangelfuld. [kommune] har ved egen gennemgang konstateret, at der i regnskabsåret 2010 også har manglet flere bilag. På trods af denne viden har indklagede godkendt regnskaberne i både 2008, 2009 og D har afholdt udgifter for en anden virksomhed, L, hvilket er i strid med den lovgivning, Der underlagt - en lovgivning som den indklagede har indgående kendskab til. Der er afholdt udgifter for L i form af betaling for flere værkstedsregninger på to af Ls biler med D s midler. Disse udgifter var indført i årsrapport 2010 og figurerede i bilagsmaterialet til årsrapport Indklagede også revisor for L. Indklagede har ignoreret førnævnte brug af D s midler i en anden virksomhed. 3. Indklagede har haft indgående kendskab til, at bestyrelsen og ledelsen i D også var ansat i L, og at 3/4 af disse udgjorde ledelsen i L. Derfor burde indklagede have udvist særlig agtpågivenhed over for evt. sammenblanding af virksomhedernes økonomier, hvilket han ikke har gjort. 4. D har afholdt udgifter for lederens personlige husholdning i form af betaling for dyrlægeregninger. Dette har indklagede ikke reageret på. 5. D har betalt husleje for et lejemål udlejet af I i flere år. D har ikke anvendt lejemålet. Lejemålet har sideløbende med D s leje af lejemålet af I været udlejet til en tredje person. Indklagede er også revisor for I og har via sin revision været vidende om, at I har modtaget dobbelt husleje for selv samme lejemål fra henholdsvis D og en tredje person. Indklagede har ignoreret dette på trods af sin viden om, at det har fundet sted. 6. Indklagede haft indgående kendskab til, at ledelsen og ½ af bestyrelsen i D også udgjorde direktionen i I og R. Derfor burde indklagede have udvist særlig agtpågivenhed over for evt. sammenblanding af virksomhedernes økonomier, hvilket han ikke har gjort. Møde: Under et møde den 19. april 2013 i nævnet har indklagede givet møde og bl.a. forklaret vedrørende klagepunkt 1, at det er kommunen, der skal aflægge regnskabet, som han reviderer. Vedrørende klagepunkt 2 erkender han, at han ikke har set fejlen. Vedrørende klagepunkt 3 og 6 oplyste han, at han havde fokus på en eventuel sammenblanding. Vedrørende klagepunkt 4 forklarede han, at regningen ikke blev udtaget som stikprøve. Vedrørende klagepunkt 5 forklarede han, at I driver udlejningsvirksomhed med to ejendomme. Der var 2 lejemål i ejendommen. Ved en fejl blev en person den 1. marts 2010, hvis husleje blev betalt af [kommune], indlogeret i den lejlighed, som var lejet af D, der skulle bruge den til udslusning. Indklagede troede lejligheden stod ubeboet, og den blev derfor opsagt pr. den 1. november D og I havde modtaget den husleje, de skulle modtage. Det var L, der havde fået den forkerte husleje. Der var etableret forretningsgange vedrørende bogføringen i D. Den værkstedregning, der fejlagtigt var betalt af D, var godkendt af bogholderen. Parternes bemærkninger: Klager har indledningsvis anført, at indklagede kunne have grebet ind over for de økonomiske uregelmæssigheder - i form af mangelfuld bilagsføring, manglende bilag, sammenblanding af virksomheders økonomier og sammenblanding af virksomheds og privatpersons økonomi - ved ikke at godkende D s årsrapport i (2008, 2009 og) Dette har indklagede af uforklarlige årsager 17

18 valgt ikke at gøre, hvorfor [kommune] har set sig nødsaget til - grundet de alvorlige revisorforsømmelser - at indgive klagen. Ad klagepunkt 1- godkendelse af regnskaberne for 2008, 2009 og 2010 Klager har indledningsvis medgivet indklagede, at bedømmelsen af, om der er tale om kriminelle handlinger, henhører under domstolene. Klager har videre oplyst, at [kommune] ikke har kunnet finde notatet fra møde den 2. december 2008 mellem S fra [kommune], indklagede revisor A og bestyrelsesmedlem/kontorassistent på D F, hvorfor det ikke er muligt at fremsende dette. Ligeledes har [kommune] ikke kunnet finde notatet fra møde den 23. september 2010 mellem S og T fra [kommune] og leder E og kontorassistent på D F, hvorfor det ikke er muligt at fremsende dette. Klager har videre oplyst, at det er korrekt, at [kommune] blev orienteret om, at F blev ansat som kontorassistent på D, men man havde imidlertid ikke kendskab til, at F også var ansat i L. Klager har understreget, at klagen til Revisornævnet ikke omhandler, hvorvidt indklagede har orienteret [kommune] om manglerne i bogholderiet på D, men alene angår det forhold, at indklagede på trods af sin viden om manglende bilag og mangelfuld bilagsføring har godkendt regnskaberne i 2008, 2009 og Ad klagepunkt 2 og 4 værkstedsfakturaer og dyrlægeudgifter Klager har gjort gældende, at grundet indklagedes store kendskab til manglende bilag og mangelfuld bilagsføring, giver det anledning til undren, at indklagede valgte at fastsætte et væsentlighedsniveau på kr i forbindelse med revisionen, da D kun har få udgiftsbilag på kr og derover. Endvidere giver det anledning til undren, at der ikke blev lavet grundigere stikprøvekontrol med bilag under kr end det var tilfældet. Det tog ikke [kommune] mange timer at gennemgå samtlige bilag for årsrapport 2010 og konstatere de fejl, klager har beskrevet i den indgivne klage. Ad klagepunkterne 3 og 6 - manglende agtpågivenhed i relation til L og I Klager har gjort gældende, at indklagede var vidende om det store personsammenfald på kryds og tværs af D s ledelse, bestyrelse og bogholderi, L's direktion og bogholderi samt I's direktion. Disse forhold burde i sig selv være grundlag for en særlig agtpågivenhed i revisionsarbejdet. Ad klagepunkt 5 - betaling af husleje til I Klager har understreget, at [kommune] på intet tidspunkt har lejet den omtalte udslusningslejlighed af I, samt at I har underskrevet aftale med D om at tilbagebetale i alt 23 måneders husleje til D, idet I har tilkendegivet, at beløbet var uretmæssigt opkrævet hos D. Det er klagers opfattelse, at I dermed har tilkendegivet, at beløbet var uretmæssigt opkrævet for både den periode, hvor lejemålet ikke var lejet ud til 3. person, og for den periode, hvor lejemålet var lejet ud til L. Beløbet der tilbagebetales udgør derfor i alt kr Indklagede har indledningsvis anført, at der i denne sag er en forventningskløft mellem, hvad tilsynet opfatter som revisors muligheder for at konstatere eventuelle besvigelser, og hvad der er muligt i praksis, og indklagede har i den forbindelse henvist til RS 200 og 240, hvoraf der kan udledes, at det ikke er muligt ved en revision udført i overensstemmelse med revisionsstandarderne at opnå en absolut sikkerhed for, at væsentlige fejlinformationer i regnskabet opdages. Indklagede har i den forbindelse også henvist til ledelsens regnskabserklæringer afgivet i forbindelse med samtlige årsrapporter. 18

19 Indklagede har overordnet gjort gældende ikke at have handlet i strid med god revisorskik. Indklagede har i den forbindelse henvist til, at han med kommunens tidligere tilsynsførende konsulent, der gik på pension i 2010, har haft en langvarig og omfattende dialog om de forhold, der var på D, og de administrative problemer hos D har gentagne gange været genstand for dialog med [kommune], ligesom, forholdene er blevet berørt gentagne gange i revisionsprotokollater og anden kommunikation med tilsynsmyndighederne. [kommune] har derfor været særdeles godt bekendt med, at der var mangler i bilagsmaterialerne. De af kommunen konstaterede fejl i forbindelse med betaling af værkstedsregninger, der ikke vedrørte D, og den uberettigede opkrævning af husleje af D var klart uacceptabelt, men det er uberettiget, at kommunen sammenblander de fejltagelser og eventuelle uregelmæssigheder, som D s ledelse måtte have udført, med vurderingen af opfyldelse af god revisorskik i forbindelse med erklæringsafgivelse. Indklagede har endvidere henvist til, at indklagede ikke som revisor godkender årsrapporterne, men revisor forsyner årsrapporterne med revisionspåtegning, og det fremgår af RS 200, at formålet med revisionen er at nå frem til en konklusion ud fra et væsentlighedskriterium. Det er derimod [kommune] som tilsynsmyndighed, der godkender årsrapporterne. Samtlige årsrapporter er umiddelbart efter D s ledelses godkendelse sendt til [kommune], der efterfølgende som tilsynsmyndighed har godkendt disse. Indklagede har i denne forbindelse også peget på, at kommunen har godkendt årsrapporterne for 2008 og 2009 på trods af de kritiske bemærkninger, indklagede anførte dels i de supplerende oplysninger dels i rapporteringen i revisionsprotokollatet. Endvidere har kommunen deltaget i flere møder om problemstillingen. På den baggrund forekommer det uforklarligt, at kommunen nu fremsætter klagen mod indklagedes revisionsarbejde. Ad klagepunkt 1 Godkendelse af regnskaberne for 2008, 2009 og 2010 Indklagede har indledningsvis henledt opmærksomheden på, at vurderingen af, om der er stort rod i regnskaberne er en subjektiv vurdering samt, at kommunens skifte af tilsynsførende konsulent i 2010 har haft betydning for kommunens ageren i sagen. Indklagede har vedrørende årsrapporten for 2008 anført, at indklagede afgav en supplerende oplysning vedrørende hævninger uden dokumentation, idet oplysningen kunne afføde et muligt ledelsesansvar. Der er krav om, at der skal gives oplysninger herom, og i denne sag særligt også af hensyn til tilsynsmyndigheden. Såvel årsrapport som revisorprotokollat, hvor baggrunden for den supplerende oplysning fremgår, er fremsendt til tilsynsmyndigheden. Indklagede har videre anført, at problemstillingen i årsrapporten for 2008 forud har været drøftet ved revision af årsregnskaberne, og at tilsynsmyndigheden var fuldt ud bekendt med problemstillingen, hvilket underbygges af diverse skrivelser fra indklagede til kommunens tilsynskonsulent. Indklagede har oplyst, at i forbindelse med den løbende gennemgang af det bilagsmateriale, man modtog i 2009, konstaterede man fortsatte bilagsmangler. Derfor sendte revisionen løbende lister om manglende bilag til D s leder og stedfortræder, hvorefter de manglende bilag som regel dukkede op i forbindelse med næste indlevering af bilag. I forbindelse med regnskabsafslutningen for 2009 manglede der fortsat bilag for hævninger for et samlet beløb på kr., og ledelsen fremsendte efterfølgende de manglende bilag samt yderligere bilag for et samlet beløb på kr. I forhold til tidligere år var der tale om færre mangler. 19

20 Indklagede har vedrørende årsrapporten for 2009 anført, at også for dette regnskabsår har indklagede såvel i sin revisorpåtegning som i revisionsprotokollatet gjort opmærksom på problemstillinger, som [kommune] i øvrigt allerede havde viden om. Fordi den manglende bilagsdokumentation for regnskabsåret 2009 blev fremskaffet inden revisionens afslutning, er der ikke i selve revisionspåtegningen på årsrapporten for 2009 gjort bemærkning om denne specifikke problemstilling, men der er i revisionsprotokollatet en udførlig beskrivelse. Indklagede har vedrørende årsrapporten for 2010 anført, at også for dette regnskabsår har indklagede såvel i sin revisorpåtegning som i revisionsprotokollatet gjort opmærksom på problemstillinger, som [kommune] i øvrigt allerede havde viden om. I forbindelse med revisionen konstateredes det ved den stikprøvevise kontrol, at der alene manglede et enkelt bilag på et uvæsentligt beløb. Vedrørende planlægningen for revisionen af regnskabet for 2010 fastsattes et væsentlighedsniveau på kr. Dette skete blandt andet ud fra de beløbsmæssige værdier vedrørende D, herunder omsætning på ca. 7,0 mio. kr., resultat på kr., balancesum på kr. og egenkapital på kr. Indklagede har sammenfattende om dette klagepunkt gjort gældende, at allerede fordi tilsynsmyndighederne kommunen har modtaget såvel årsrapport som revisionsprotokollat for alle årene, er problemstillingerne af indklagede klart lagt frem for tilsynsmyndigheden. Hertil kommer, at problemstillingerne løbende har været drøftet på møder med tilsynsmyndigheden, samt været genstand for løbende dialog, herunder skriftveksling mellem indklagede som revisor, tilsynsmyndigheden og ledelsen af D. Indklagede har på denne baggrund bestridt, at han har godkendt årsrapporter og forretningsgange hos D for regnskabsårene 2009, 2009 og 2010 uden at oplyse om manglerne i bogholderiet over for tilsynsmyndigheden. Ad klagepunkt 2 - værkstedsfakturaer Indklagede har vedrørende værkstedsfakturaer på en Skoda Fabia oplyst, at klagen angår 3 fakturaer på en Skoda Fabia 1,2 personbil på i alt ,89 kr. som D har betalt med urette. Indklagede har videre oplyst, at D ejer en Skoda Fabia 1,2, og at det gør L også. Værkstedet har udstedt fakturaerne til D, men med angivelse af et registreringsnummer på fakturaerne, der hører til dén Skoda Fabia, der ejes af L. Bogholderen har ud fra dette registreret fakturaerne og lagt dem til betaling fra D s konto og bogført fakturaerne i D s regnskab. Fakturaerne er forsynet med godkendelse i form af stempel og bogholders underskrift. Indklagede har i denne forbindelse bemærket, at bogholderen ikke har haft ejerinteresser i de af den sag omfattede andre virksomheder og ej heller familiemæssigt har forbindelse til ejerne i disse virksomheder. Indklagede har videre oplyst, at han i forbindelse med den stikprøvevise revision af omkostningsbilag har set to af de tre omhandlede bilag, men ikke har observeret, at registreringsnummeret på fakturaerne ikke hører til dén Skoda Fabia, der ejes af D. Indklagede har gjort gældende, at under hensyntagen til - at fakturaerne er udstedt til D, at det er angivet på fakturaerne, at disse vedrører reparation af en Skoda Fabia, at D også ejer en Skoda Fabia, og at D også tidligere har anvendt det pågældende værksted til bilreparationer - er den udførte revision af omkostninger i overensstemmelse med god revisionsskik. Indklagede har hertil føjet, at han er enig i, at det er med urette, at D har betalt de tre værkstedsregninger, men fejlen burde være opdaget i forbindelse med, at bogholderen har lagt de tre fakturaer til 20

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Dyssegårdskirken. Revisionsprotokollat af 14.08.13. Årsregnskab for 2012. vedrørende STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Revisionsprotokollat af 14.08.13 vedrørende Årsregnskab for 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Brøndby Strand Kirkekasse

Brøndby Strand Kirkekasse Revisionsprotokollat af 04.07.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd

Sankt Mortens Sogns Menighedsråd Revisionsprotokollat af 09.09.14 vedrørende Årsregnskab for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 2 Beretning vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 Til bestyrelsen for Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Ejerforeningen Brunevangen

Ejerforeningen Brunevangen Brunevang 92 2610 Rødovre REVISION AF ÅRSRAPPORTEN 2009 Vi har afsluttet revisionen af årsrapporten for 2009. Årsrapporten udviser følgende resultat, aktiver og egenkapital: Årets resultat... -150 Aktiver

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2016 (Side 25 28) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Skelagervej

Læs mere

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S CVR-nr. 35 43 35 89 Revisionsberetning nr. 1 Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering samt revisionen af årsregnskabet for

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af

Læs mere

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx

ABCD. Revisionsprotokollat af 3. april 2009. til årsrapporten for 2008. Dansk Squash Forbund. 09-p001 PEL DDNA 061100 08147.docx KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 3. april 2009 til årsrapporten

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016

TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 TREKANTOMRÅDETS BRANDVÆSEN I/S REVISIONSBERETNING NR. 1 SIDE 1-5 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2016 CVR-NR. 37 24 29 85 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 IDENTIFIKATION AF DET REVIDEREDE ÅRSREGNSKAB FOR 2016... 1

Læs mere

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10

Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr ) 4720 Præstø. Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 Bønsvig Stavreby Vandværk (CVR nr. 52 42 79 16) 4720 Præstø Tiltrædelsesprotokollat for regnskabsåret 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Revisionens formål og formelle indhold... 2 3. Revisionens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015

Nordjyllands Historiske Museum. Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 Nordjyllands Historiske Museum Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Skelagervej 1A, 9000 Aalborg T: 9635 4000,

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS Provstegade 10, 2. 8900 Randers C Tlf.: 8642 7777, Fax: 8641 0076 E-mail: randers@kr.dk KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS (side 7-15) BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største udbyder af kommunal revision

Læs mere

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011

Fælleskøkkenet Elbo I/S. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Fælleskøkkenet Elbo

Læs mere

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening CVR-nr. 55 09 94 13 Revisionsprotokollat af 21. februar 2014 (side 40-43) vedrørende årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet

Læs mere

Kunsten Museum of Modern Art

Kunsten Museum of Modern Art Kunsten Museum of Modern Art Revisionsprotokollat til årsrapport for 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 SkelagervejiA, 9000 Aalborg T: 9635 4000, F:

Læs mere

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen

22. maj 2006. Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af. Kunststyrelsen 22. maj 2006 Instruks om regnskab og revision for tilskud til drift administreret af Kunststyrelsen I medfør af Lov nr. 230 af 2. april 2003 om Kunstrådet samt Teaterloven, jf. LBK nr. 1003 af 29. november

Læs mere

Socialpolitisk Forening

Socialpolitisk Forening Socialpolitisk Forening Revisionsprotokollat af 16. februar 2015 (side 155-161) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 155 2. Konklusion på det

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106)

pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) pwc Genvej til Udvikling Revisionsprotokollat af 12. juli 2012 vedrørende regnskabet for perioden i. januar - 31. december 2011 (side 103-106) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006

Den selvejende institution Kværndrup Børnehave Revisionsprotokollat til årsrapport 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Den selvejende institution Kværndrup

Læs mere

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår

Ballerup Museums Fond. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 9. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Museums Fond Revisionsprotokollat

Læs mere

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16

Østermarie Vandværk Spurvevej 2 3751 Østermarie. CVR-nr.: 14 32 16 16 Spurvevej 2 3751 Østermarie CVR-nr.: 14 32 16 16 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Konklusion på revisionen af årsregnskabet for 2014... 3 3. Revisionen

Læs mere

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67)

Roskilde Golfklub. Revisionsprotokollat af 10. februar 2015. (side 61-67) Roskilde Golfklub Revisionsprotokollat af 10. februar 2015 (side 61-67) vedrørende årsregnskabet for 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet for 2014 61 2. Konklusion på det udførte

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Ågård-Gravens Vandværk A.M.B.A. Revisionsprotokol side 16-19 Årsregnskab 2014 Kokholm 1B, 6000 Kolding Tlf.: (+45) 7634 2600, Fax: (+45) 7634 2601 e-mail: kolding@rsmplus.dk,

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Frie skoler Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab omfattet af [indsæt relevant

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 3: Erklæring om offentlig revision 2016 Boligafdeling i almen boligorganisation Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der giver et retvisende billede. Regnskab

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006

RINGSTED KOMMUNE. Revisionsberetning nr. 159. Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 RINGSTED KOMMUNE Revisionsberetning nr. 159 Revisionen af regnskabet for Historiens Hus, Ringsted Museum og Arkiv for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 329.000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014

Landskabsarkitekternes Forening. Revisionsprotokollat til årsregnskab 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Landskabsarkitekternes Forening

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014

Aarhus Idrætsfond. Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 Aarhus Idrætsfond Revisionsprotokollat om udkast til årsrapport for 2014 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Nobelparken, Jens Chr. Skous Vej 1, 8000 Aarhus

Læs mere

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 123-127 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 DANMARKS BIBLIOTEKSFORENING UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL

Læs mere

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012

Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads. CVR-nr.: 31334470. Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 I ReviFaxe Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen Faxe Ladeplads Fiskerihavn A.M.B.A. Favrbyvej 66 4654 Faxe Ladeplads CVR-nr.: 31334470 Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2012 fe

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013

Vestegnens Brandvæsen I/S. Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 Vestegnens Brandvæsen I/S Revisionsprotokollat om udkast for årsregnskab 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 77 12 31 Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: 3945

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 - Kommune Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af bekendtgørelse om kommuners

Læs mere

K e n d e l s e: Den 27. april 2005 afgav indklagede revisionspåtegning på årsregnskabet 2004. Følgende fremgår blandt andet af revisionspåtegningen:

K e n d e l s e: Den 27. april 2005 afgav indklagede revisionspåtegning på årsregnskabet 2004. Følgende fremgår blandt andet af revisionspåtegningen: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 13/2010 A Privatskole mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. februar 2010 har A Privatskole i medfør af dagældende revisorlovens

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013

Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr. 32251897 ÅRSRAPPORT FOR 2013 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Sønderjyllands Dyreværnsforening CVR-nr.

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd )

ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd ) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN AF 1941 RINGSTED EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011. Revisortilsynet. mod Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 87/2011 Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A ApS, CVR-nr. 3161 8460 og registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen.

Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. NOTAT Organisation & Jura J.nr. 0411-00072 Den 8. marts 2016 Revisionsinstruks for tilskud ydet af Miljøstyrelsen. For revision af regnskaber på kr. 100.000 eller derover. Denne revisionsinstruks omfatter

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406)

HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB. EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR. 31. DECEMBER 2013 (afd. 406) Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HUMLEBÆK BOLIGSELSKAB EKSTRAKT AF REVISIONSPROTOKOLLAT PR.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v.

Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. Udkast til puljebekendtgørelse: Bekendtgørelse om regnskabsaflæggelse, rapportering og revision vedrørende Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings puljemidler m.v. I medfør af tekstanmærkning

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS

Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Komplementarselskabet Karlstad Bymidte ApS Revisionsprotokollat vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesprotokollat) PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 31. oktober 2013 blev i sag nr. 53/2013 Revisortilsynet mod registeret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr.

Vallensbæk Strands Vandværk AMBA Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand. Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007. CVR. nr. Gisselfeldvej 6 2665 Vallensbæk Strand Revisionsprotokollat vedrørende regnskabsåret 2007 CVR. nr. 37069612 TimeVision Taastrup Registreret revisionsaktieselskab Taastrup Hovedgade 92 DK-2630 Taastrup

Læs mere

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende

kendelse: Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende Den 10. marts 2015 blev der i sag nr. 96/2014 Revisortilsynet mod registreret revisor Henning Kok Olsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. november 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) Side 1 af 10 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 10. december 2007 (sag nr. 41-2007-S) REVISORTILSYNET mod Statsautoriseret revisor R Ved brev af 11. juli 2007

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

GELMEDIC HOLDING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den GELMEDIC HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Anders Dam Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 24. august 2016 blev der i sag nr. 4/2016 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. januar 2016 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974.

K E N D E L S E : Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været registreret som revisor siden den 19. december 1974. Den 14. marts 2008 blev i sag nr. 48/2007-R Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E : Ved skrivelse 15. august 2007 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 19,

Læs mere

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013.

Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. Punkt 2. Revisionsberetning nr. 38 vedrørende årsregnskabet 2013. 2014-33603. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget indstiller, at byrådet godkender, Revisionsberetning

Læs mere

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer mv. (Erklæringsbekendtgørelsen) BEK nr 799 af 28/07/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2008-0016885

Læs mere

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug

Spodsbjerg. Kystbeskyttelseslaug Spodsbjerg Kystbeskyttelseslaug Årsrapport for året 2007 Indholdsfortegnelse Side Bestyrelsens årsberetning 1-2 Revisionspåtegning afgivet af uafhængig revisor 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar

Læs mere

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB

DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Provstegade 10, 2 sal 8900 Randers C CVR-nr. 29 79 40 30 Tlf.: 8642 7777, Fax: 86410076 www.kr.dk DEN SELVEJENDE INSTITUTION GALTEN JUNIOR- OG UNGDOMSKLUB Protokollat nr. 49 (side 11 16) Revision af regnskabet

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

Beslutning: Ved skrivelse af 15. november 2012 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

Beslutning: Ved skrivelse af 15. november 2012 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 18. december 2013 blev i sag nr. 90/2012 C mod Statsautoriseret revisor A truffet sålydende Beslutning: Ved skrivelse af 15. november 2012 har C klaget over statsautoriseret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013

Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Komplementarselskabet Motala II ApS Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2013 Indholdsfortegnelse 1 Revision af årsregnskabet 32 1.1 Årsregnskabet 32 1.2 Forhold af væsentlig betydning for vurdering

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat

Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade Brønderslev. CVR-nr.: Tiltrædelsesprotokollat Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52 9700 Brønderslev CVR-nr.: 50 56 70 28 Tiltrædelsesprotokollat Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Revisionens formål og omfang... 1 3. Revisors ansvar...

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber

Bekendtgørelse om revision af Udbetaling Danmarks årsregnskaber BEK nr 567 af 30/05/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-3082 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING Paradigme standard 1: Erklæring om offentlig revision 2016 Regulerede institutioner Fuldstændigt regnskab med generelt formål efter en begrebsramme, der ikke kan fraviges. Regnskab omfattet af statens

Læs mere