Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013"

Transkript

1 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og Sundhedsudvalget Drift Tabel 1: Social og sundhedsudvalget, drift kr. Område/1.000 kr =2-6 Faste ejendomme Sundhedsudgifter m.v Kommunal genoptræning Vederlagsfri fysiobehandling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsord Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler Plejevederlag I alt Aktivitetsbestemt medfinansiering I alt Social og sundhedsudvalget i alt Note: I kolonne 9 (afvigelse) er - lig med Sammenfatning hele udvalgets område Der forventes et samlet mindre forbrug på 6,381 mio. kr. på udvalgets driftsramme i forhold til det korrigerede budget. Fra til 2013 har der været en driftsoverførsel på 7,431 mio. kr., som indgår i det korrigerede budget. Da den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet er udtaget af budgetoverførslen, bør den ikke indgå som en del af Social- og Sundhedsudvalgets rammeopgørelse. Den aktivitetsbestemte medfinansiering forventes at udvise et på 2,819 mio. kr. Holdes medfinansieringen udenfor forventes der på de øvrige driftsområder et mindre forbrug på 9,2 mio. kr. V. 1 Side 1 af 11

2 Der arbejdes på at holde udgifterne til medfinansieringen nede, men området er meget usikkert. Det forventes dog, at indførelsen af velfærdsteknologiske løsninger samt etableringen af de specialiserede aflastningspladser vil nedbringe antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser. Det forventes ligeledes, at de ekstra udskrivningskoordinatorer, der er tilført området kan medvirke til, at dette mindskes. Der forventes et på ældreboligområdet på i alt 3,6 mio. kr. De bogførte regnskaber for for boligernes drift udviste en netto indtægt på ca. 9,9 mio. kr., på baggrund af dette forventes der en ubalance på ca. 1,3 mio. kr. Herudover forventes der en udgift til tomgangsleje på 3,2 mio. kr., hvilket ligger 2,3 mio. kr. over budgettet. Det forventede mindre forbrug kan til dels tilskrives det fortsatte arbejde med at driftsoptimere hjemmeplejen. Herudover arbejdes der med en nedbringelse af sygefraværet, hvilket kan ses i det mindre forbrug til vikarer. Der er en forventning til, at indsatsen med hverdagsrehabiliteringen vil give et fald i visiteringerne. Der forventes ligeledes et mindre forbrug på vederlagsfri fysioterapi og hjælpemidler. Mindre forbruget på hjælpemidler skyldes, at opgaven med udlevering af høreapparater er overgået til Regionen, og kommunerne er endnu ikke reguleret for denne opgave flytning. på delområder Sundhedsudgifter m.v.: Medfinansiering Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Det skønnede forbrug for 2013 er beregnet på baggrund af faktiske afregninger, modtaget for perioden fra januar til april måned Udviklingstendensen fra indgår sammen med de faktiske afregninger i 2013 grundlag for skønnet for Sygesikringen praksissektoren er beregnet på baggrund af faktisk modtagne afregninger for perioden fra januar til og med marts. Medfinansieringen skønnes svært styrbar, og skønnet vil derfor være forbundet med usikkerhed på nuværende tidspunkt. Skønnet for året er stadig forbundet med stor usikkerhed. Ændringen i skønnet skyldes hovedsageligt modtagne afregninger samt budgetreduktioner. Kommunens medfinansieringsmodel blev ændret 1.1., således at al afregning er 100 % aktivitetsstyret. Det betyder, at Faxe Kommune betaler et bidrag, som er 100 % afhængig af borgernes aktivitet i sygehussektoren. Skønnet på nuværende tidspunkt er stadig noget usikkert, da der kun er modtaget faktiske afregninger for 4 måneder i Skønnet på medfinansieringsområdet er forbundet med væsentligt usikkerhed så tidligt på året. Tæt og løbende månedsvis af aktivitet og afregninger. V. 1 Side 2 af 11

3 Kommunal genoptræning: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Det forventede mindre forbrug på området for træning skyldes overførslen fra til 2013 på 1 mio. kr. Ændringen i skønnet skyldes tilpasning på området. Fokus og. Vederlagsfri fysioterapi Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: 939 Det skønnede forbrug for 2013 er beregnet på baggrund af modtagne afregninger i 2013, samt udvikling i aktiviteten i. Skønnet ligger på samme niveau som ved sidste. Det er de almenpraktiserende læger, der henviser til vederlagsfri fysioterapi, kommunen er derfor uden indflydelse på aktiviteten. Fokus og. Tabel 2 Forventet aktivitetsudvikling, genoptræningsforløb i henhold til Sundhedsloven. Antal modtagne genoptræningsplaner i alt. Almene Specialiserede Tabel 3 Forventet aktivitetsudvikling, antal borgere der har modtaget vederlagsfri fysioterapi Og ridefysioterapi Borgere pr. år Kommunal tandpleje (omsorgs- og specialtandpleje) Skøn jf. kolonne 5: 506 Afvigelse jf. kolonne 8: 147 Der forventes et mindre forbrug på på omsorgs- og specialtandplejen. Beregningen er foretaget på baggrund af forventninger til 2013 samt tidligere aktivitet. På baggrund af et lavere antal visiterede borgere til omsorgstandplejen i Regionen, er der for 2013 købt et lavere antal pladser end tidligere år. Skønnet er på samme niveau som ved sidste budget V. 1 Side 3 af 11

4 Det er forbundet med usikkerhed, hvor mange tilkøbsydelser som f.eks. narkoser i specialtandplejen, der vil blive afregnet for. Fokus og. Tabel 4 Forventet aktivitetsudvikling, borgere visiteret til omsorgstandpleje i 2013 Antal borgere Egne klinikker 69 Regionen 38 Private klinikker i kommunen 6 Total 112 Sundhedsfremme og forebyggelse Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: På sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 1,1 mio.kr. Budgettet på området er reguleret med overførsel fra til 2013 med i alt 1,187 mio.kr. som både vedrører drift og eksternt finansierede indsatser. Det forventes, at området kan driftes inden for den oprindelige ramme, og at overførslen ikke anvendes i Området består af afdelingen for sundhedsfremme og forebyggelse, hvor der gennemføres egne projekter, sundheds- og forebyggende indsatser samt eksternt finansierede projekter. Det forventes, at den bevilgede ramme vil blive brugt. Forløbsprogrammer for hjerte og diabetesrehabilitering finansieres fra 2013 af egen ramme. Disse indsatser har de tre tidligere år været finansieret som et eksternt projekt. Projekt Sund, sjov og grøn for administrative medarbejdere, finansieres frem til september 2013 af midler fra Forebyggelsesfonden Området er forholdsvis styrbart. Fokus og. Andre sundhedsudgifter Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: -30 På andre sundhedsudgifter, skønnes på nuværende tidspunkt et på kr. Området omfatter udgifter til hospice, betaling for færdigbehandlede patienter på sygehusene, begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. Borgerservice varetager visitationen til begravelseshjælp samt kørsel til læge og speciallæge. V. 1 Side 4 af 11

5 Det forventes, at området for andre sundhedsudgifter anvender hele bevillingen. Der er fokus på udgifterne til hospice, hvor der i årets to første måneder er sket væsentlig aktivitet og deraf væsentlige afregninger. Konsekvensen deraf er, at budgettet specifikt på hospice allerede er overskredet. Kommunen er uden indflydelse på tilgangen til hospice. Det forventede forbrug på betaling for færdigbehandlede patienter er beregnet på baggrund af modtagne afregninger i 2013 og på udviklingen fra. Området er generelt svært styrbart. Ændring i skønnet skyldes bedre grundlag for beregningen. Udgifterne til hospice kan være meget svingende. I starten af året ses, som sidste år, en relativ stor udgift, som har været medvirkende til skønnet. Kommunen er uden indflydelse på tilgangen. Fokus og. Borgere Dage pr. borger 6,9 5,8 6,9 6,9 Tabel 5 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus - somatisk Tabel 6 Antal borgere, der har ventet på hjemtagning fra sygehus psykiatri Borgere Dage pr. borger 67,7 16,5 67,7 67,7 Tabel 7 Antal borgere indlagt på Hospice Borgere Dage pr. borger 20,3 23,4 20,3 20,3 Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning: Skøn jf. kolonne 5: 0 Afvigelse jf. kolonne 8: -223 Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret Der kan modtages refusion fra staten, såfremt der er udgifter til en person under 67 år, hvor udgiften samlet set er på over kr. årligt. Her vil kommunen modtage 25 pct. af den del af kommunens udgifter, som ligger over dette. For at oppebære en indtægt på kr. skal der være udgifter V. 1 Side 5 af 11

6 Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste imødegåelse af evt. til en enkelt borger for ca. 2. mio. kr. i Der er forlydender om en dyr boligændringssag, men på nuværende tidspunkt kendes starts tidspunktet samt omkostningen ikke. Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret Området omhandler drift af ældreboligernes bygningsmasse inklusiv betalingen af leje ved tomme boliger for de boliger, som kommunen har anvisningsretten til. Social- og Sundhedsudvalget overtog fra 1. januar 2013 området fra Omsorgsudvalget. I den forbindelse blev der også lavet en overførsel af budget. I budgettet er der budgetteret med en nettoindtægt på ca. 11,4 mio. kr. vedrørende driften af boligerne samt med en udgift på ca kr. til betaling af tomgangsleje. På baggrund af de bogførte regnskaber for vedrørende driften af boligerne forventes der en overskridelse på 1,3 mio. kr. For udgiften til tomgangsleje forventes der en overskridelse på 2,3 mio. kr. I alt en afvigelse på 3,6 mio. kr. Det er svært at få lejet kommunens ældreboliger ud. I juni måned blev der betalt tomgangsleje for 33 boliger. Pr. juni står der 35 borgere på venteliste til en ældrebolig. Disse personer er alle blevet tilbudt en bolig, men har ikke ønsket at tage imod én af de ledige boliger. Det er i Visitationen for pleje blevet undersøgt, hvorfor borgerne siger nej til en bolig. Der er forskellige årsager til et nej, blandt andet ønsker flere af borgerne en tre værelsesbolig gerne som rækkehus med en lille have (kommunen råder over 36 3-værelsesboliger). Herudover er nogle borgere meget specifikke i forhold til, hvilken adresse de vil bo på. Der er også borgere, som har svært ved at få solgt nuværende boliger, eller endnu ikke er klar til at flytte i en ældrebolig. Enkelte borgere har også et ønske om at have hund med, hvilket ikke kan lade sig gøre i alle boligerne, da det er bestemt af de enkelte afdelingsbestyrelser. En del af boligerne er i en sådan forfatning, at de er umulige at leje ud. Det er især boligerne på Faxevej 32, som ejes af Faxe Ældreboligselskab og boligerne i det tidligere plejehjem på Terslev Bygade. Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste Da området var nyt ved sidste, og kontoplanen endnu ikke var på plads, havde vi ikke det fulde overblik over de samlede omkostninger til tomgangslejen. V. 1 Side 6 af 11

7 Afvigelse fra sidste og til denne er på 3,1 mio. kr. i yderligere forventet. imødegåelse af evt. Det er vanskeligt at komme med et skøn på, hvor stor tomgangslejen bliver, da det er afhængigt af antallet af ikke udlejede boliger, og hvor længe de står tomme. 9 boliger har stået tomme siden 1. januar Ligeledes kendes regnskabet for boligerne ikke, da det først modtages fra Boligkontoret Danmark i januar Center for Sundhed & Pleje arbejder på at få lejet boligerne ud, og at udarbejde planer for, om ældreboligerne kan benyttes til andre formål eller at ændre visitations kriterier til en ældrebolig. En kapacitet analyse forelægges udvalget i august. Aktivitet Tabel 8 Forventet aktivitetsudvikling, antal tomme boliger, som kommunen har anvisningsretten til Antal tommeboliger Gennemsnitlig 21 pr. mdr. Gennemsnitlig 10 pr. mdr Oversigten viser antallet at tomme boliger, som der betales tomgangsleje for i småneden. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: Forklaring på afvigelse ml. skøn og korrigeret På området forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 5,266 mio.kr. Budgettet på området er reguleret med overførsel fra til 2013 med i alt 4,389 mio.kr. Det forventes, at området kan driftes inden for den oprindelige ramme, og at overførslen ikke anvendes i Der er fortsat et tæt samarbejde mellem Center for Sundhed & Pleje og de decentrale ledere. Lederne indsender hver måned en budget, hvor der angives et bud på det forventede regnskabsresultat. Såfremt der skønnes på en enhed, skal der udarbejdes handleplaner for nedbringelse af dette. Herudover arbejdes der fortsat med driftsoptimering af hjemmeplejen. Ifølge nøgletals rapporten pr. april 2013 vedrørende hjemmeplejen, ses der et fald i visiteringerne i forhold til. Faldet i visiteringerne tilskrives til dels indsatsen med hverdagsrehabiliteringen samt en general oprydning i omsorgssystemet. Der ses herudover, at være et fald i den gennemsnitlige tid pr. uge som borgeren modtager hjælp i. Dog ses der en lille stigning i årets første 5 måneder af 2013, men det er stadigvæk under niveauet for. Der er sat fokus på sygefraværet. Der var en lille stigning i sygefraværet fra 2011 til. I 2011 var det samlede sygefravær på 5,7 %, hvilket svarer til, at alle medarbejdere i hjemmeplejen gennemsnitlig havde 14,4 sygedag. I var det samlede sygefravær på 5,8 %, hvilket svarer til gennemsnitlig 14,6 sygedag pr. medarbejder. Fraværet er reduceret en del indenfor området fra 2010 til, hvor medarbejderne i hjemmeplejen gennemsnitlig arbejder ca. 5,5 dage mere i end i Der arbejdes på at nedbringe det kortvarige sygefravær. Her er det nedbragt fra 4,5 % i 2011 til 4,1% i. Lederne skal hver måned på V. 1 Side 7 af 11

8 budgeterne skrive deres fravær, således at der kommer en dialog med chefen. Forklaring på afvigelse ift. skønnet ved sidste Konflikten viste sig ikke at få konsekvens på elevbudgettet. Ved sidste var der en forventning om, at elevbudgettet gik i underskud grundet nedsættelsen af bonus/præmieordningen. Som det ser ud nu, forventes budgettet til eleverne at holde. Der ses en stigning i antallet af borgere, som vælger private leverandører til at udføre den visiterede hjælp. De private leverandører afregnes med en pris som matcher kommunens samlede langsigtede omkostninger for levering af hjemmepleje samtidig med at de også afregnes for de overheadsomkostninger, som ligger andre steder end i Social- og Sundhedsudvalgets område. Det forventes, at de private leverandører skal have ca.5,6 mio. kr. i 2013, hvilket er en stigning på kr. i forhold til sidste. Ved sidste var det endnu uvist, hvornår de sidste boliger på TBV var udlejet. Pr. 1. juni 2013 er der kun 2 tomme boliger, hvilket betyder, at der nu skal udmeldes yderligere et budget til Tycho Brahes Vej til brug for ansættelse af flere personaler. imødegåelse af evt. Søgningen af borgere som vælger private leverandør kan stige yderligere. Der ses en lille stigning i sygefraværet på årets første 3 måneder, hvilket giver en merudgift til brug af afløsere. Tabel 8 Forventet aktivitetsudvikling, antal modtagere af praktisk bistand og personlig pleje udekørende hjemmepleje Antal personer i hjemmeplejen Tabel 9 Forventet aktivitetsudvikling, aktivitets udvikling udekørende hjemmepleje Visiterede timer pr. uge Praktisk hjælp Personlig pleje Samlede antal visiterede timer Gennemsnitlig visiterede tid pr. person pr. uge 3,76 3,37 3,37 3,44 Forebyggende indsats for ældre og handicappede samt forebyggende hjemmebesøg: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: 277 Der forventes et overskud på området på kr. Der er tilført kr. i overførselssagen fra til 2013, beløbet fordeles med kr. vedrørende forebyggende hjemmebesøg, samt kr. vedrørende Æblehaven. V. 1 Side 8 af 11

9 Området omfatter forebyggende hjemmebesøg, aktivitetscentrene i Førslev, Terslev og på Tingvej, Æblehaven, dagcenter og køkkenprojekt, husleje til aflastningsboligerne på plejecentrene samt de specialiserede aflastningspladser på Sundhedscentret. Der er ingen usikkerhed. Hjælpemidler og boligindretning: Skøn jf. kolonne 5: Afvigelse jf. kolonne 8: budget På området forventes på nuværende tidspunkt et mindre forbrug på 4,041 mio.kr. Budgettet på området er reguleret med overførsel fra til 2013 med i alt kr. Det forventes at området kan driftes inden for den oprindelige ramme, og at overførslen ikke anvendes i Det forventede forbrug er beregnet på baggrund af forbruget i årets første 5 måneder tillagt en forventet udgift til en boligændringssag samt kendte ansøgninger til billån. I blev der flyttet et budget på 3 mio. kr. fra ældreområdet til hjælpemidler. Da Skønnet ved sidste var baseret på forbruget i sammenholdt med forbruget i de første 3 måneder af 2013, var det derfor baseret på et spinkelt grundlag. Det er dog generelt svært at skønne på forbruget af hjælpemidler, da borgerne har et retskrav, hvis de har en varig nedsat funktionsevne. Pr. 1. januar er myndigheds- og finansieringsansvaret for høreapparatområdet flyttet til regionerne. De økonomiske konsekvenser i forbindelse med flytningen er opgjort til 3,6 mio. kr. Budgettet reguleres i forbindelse med lov- og cirkulære udmeldingen pr , hvor hjælpemiddelbudgettet nedskrives med 3,6 mio. kr. Hjælpemiddelafdelingen er i gang med en større boligændringssag, som skønsmæssigt vil koste mellem 1 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Der er forlydender om en dyr boligændringssag, men på nuværende tidspunkt kendes starts tidspunktet samt omkostningen ikke. Det forventes dog, at omkostningen kommer til at ligge over to regnskabsår. Der forventes en stigning i udgifterne til forbrugsgoder som en konsekvens af indførelsen af hverdagsrehabiliteringen, hvor en del af borgerne kan have brug for et hjælpemiddel for at blive selvhjulpne. V. 1 Side 9 af 11

10 Plejevederlag: Skøn jf. kolonne 8: Afvigelse jf. kolonne 9: 299 Der skønnes et mindre forbrug på kr. Aktivitet Der har været en lille stigning i søgningen til plejevederlag siden sidste. På nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på kr., da der stadig ses en nedgang i antallet af personer, som får plejevederlag i forhold til det budgetterede. Det er dog svært at give et 100 % bud på forbruget, da det er meget individuelt, hvor mange personer som søger ordningen samt hvor længe personerne bliver i den. Tabel 10 Forventet aktivitetsudvikling, antal dage, hvor der skønnes at blive udbetalt plejevederlag Udbetaling af plejevederlag Der har i perioden fra den til den været en tilgang på 5 borgere og en afgang på 4 borgere. Pr var der 5 personer. I perioden fra den har der været en tilgang på 4 borgere og en afgang på 4 borgere. Pr var der 5 personer. Antallet af borgere omfattet af ordningen kan ikke stå alene, når der skal gives et skøn over udgiftspresset. Der er stor forskel på, hvor længe borgere er i ordningen og derfor også i hvor mange dage de enkelte borgere får udbetalt plejevederlag. I blev der udbetalt plejevederlag i dage. På nuværende tidspunkt kan det forventes, at såfremt de 4 aktive borgere bliver i ordningen hele året, og der ikke kommer flere til, så vil der i 2013 blive udbetalt vederlag i dage. Det skønnes, at budgettet på nuværende tidspunkt kan overholdes. V. 1 Side 10 af 11

11 Afvigelse ml seneste skøn og korr budget ("-"= ) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr Overførsel fra til 2013 Korrigeret budget Oprindeligt budget Bevillingstype Tabel 11- Anlæg 2013 (Bevillingstype: K=kvalitetsfond, F=Energiforbedrende, og Ø=øvrige anlæg) (1.000 kr.) Område =2-6 Træningsmateriale til træningsområde i Haslev og på Sundhedscenter Ø Udstyr og inventar, borgerrettede patientuddannelser Ø Træningsafdelingen, udskiftning af vinduer (BY ) Ø Nødkaldstelefoner til Tycho Brahes Vej og Dalbyældrecenter K Produktionskøkkener K Mobiltelefoner, ipad og printere til hjemmeplejen K Sundhedscenter, etablering af aflastningspladser; Sygeplejeklinik, anskaffelse af møbler K Afledt virkning af demensplanen K Omklædningsrum til Grøndalshusene K Velfærdsteknologi plejecenter Tycho Brahes Vej Ø I alt Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg Alle anlægsprojekter er styrbare, og rådighedsbeløbene forventes anvendt i V. 1 Side 11 af 11

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget

Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Budgetopfølgning 3 Social- og sundhedsudvalget Pr. 30. september 2014 Overblik Social- og sundhedsudvalget Overordnet resultat - på politikområder I 1.000 kr. Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 75 Bevillingsbeskrivelse - Social- og Sundhedsudvalget Ishøj Kommune 2015 Side 75 B60 Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalgets overordnede vision er, at alle borgere i Ishøj Kommune får de samme muligheder for at leve en normal tilværelse.

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st.

Referat Socialudvalget's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Referat 's møde Mandag den 05-11-2012 Kl. 16:00 Myndighedsafd. s mødelokale Svinget 14, st. Deltagere: Lars Erik Hornemann, Masoum Moradi, Ulla Larsen, Grete Schødts, Bjarne Hansen, Bente Bondebjerg Afbud:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 4. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Regionsrådets møde den 17. december 2008. Punkt nr. 15 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Regionsrådets møde den 17. december 2008 Punkt nr. 15 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14

Region Midtjylland. Økonomirapport pr. 31. oktober 2008. Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008. Punkt nr. 14 Region Midtjylland Økonomirapport pr. 31. oktober 2008 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 14 N O T A T Delaftale sundhedsområdet Regeringen, DF og Liberal Alliance har indgået

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune

KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg. Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune KONSEKVENSER ved nedlæggelse: Strategioplæg Boliger til ældre og handicappede i Stevns Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål side 4 2. Resume herunder styregruppens anbefalinger.. side 5

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Social- og Omsorgsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 18. marts 2015 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:45 Medlemmer:

Læs mere

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter

Årsberetning 2008. Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Foto: Troels Witter Årsberetning 2008 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg koncernoekonomi@stab.rm.dk Årsberetningen findes også på: www.regionmidtjylland.dk ISBN 87-7788-244-X

Læs mere

Budgetforslag 2015-2018

Budgetforslag 2015-2018 Budgetforslag 2015-2018 Bemærkninger September 2014 Indholdsfortegnelse Klima-, Teknik- og Miljøudvalget... 5 Havneudvalget... 25 Fritids- og Kulturudvalget... 31 Ældre- og Sundhedsudvalget... 43 Social-

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse

Region Sjælland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 19 1.1 i Hovedtræk... 19 1.1.1 Hovedtallene i budgettet... 19 1.1.2 Stigende efterspørgselspres og mangel på personale... 20 1.1.3 Fortsat behov

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Drift- og anlægsønsker til budget 2014

Drift- og anlægsønsker til budget 2014 Drift- og anlægsønsker til budget 1 Oversigt over ønskelisteforslag til budget (For at komme hen til et forslag, skal man trykke ctrl. og trykke på det ønskede forslag) Økonomiudvalget (1000. kr.) Nr.

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere