Kommunikationspolitik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommunikationspolitik"

Transkript

1 Kommunikationspolitik

2 Kommunikationspolitik Kommunikationsindsatsen i bred forstand skal understøtte og medvirke til virkeliggørelse af visionen og de strategier, der følger af Haderslev Kommunes overordnede vision på vej mod år017: Haderslev Kommune vil fremstå som en sammenhængende enhed. Med afsæt i respekt for kulturarven og de naturmæssige værdier vil kommunen være en udviklingsorienteret, ansvarlig og ambitiøs vækstkommune. Vi prioriterer det sunde liv og vil være det mest attraktive levested for borgere, erhvervsliv, kulturliv og institutioner i Syddanmark. Haderslev Kommunes vision kan kun opfyldes, hvis kommunen har en effektiv og målrettet kommunikation over for ansatte, borgere, presse og samarbejdspartnere. Kommunikation er i Haderslev Kommune et redskab, der medtænkes i alle aktiviteter og beslutninger. Kommunikationen har følgende omdrejningspunkter eller pejlemærker: Kommunikationspolitikken angiver den vision og de forudsætninger, som ligger bag kommunikationsstrategien. Kommunikationsstrategien angiver konkrete mål for kommunikationen. Den angiver desuden de informationskanaler, som anvendes for at opnå en samlet kommunikation, der lever op til det, der er angivet i kommunikationspolitikken. Del-politikker udarbejdes ad hoc i en løbende proces og beskriver nærmere retningslinier på særskilte områder (fx krisekommunikation, sprogpolitik, borgerinddragelse). Handleplanerne er interne arbejdspapirer/instrukser, som i detaljer beskriver, hvordan strategien gennemføres, og hvordan kommunikationsopgaver løses (håndtering af annoncer, opdatering af hjemmesider osv.). Handleplanerne revideres løbende. Overordnet vision for kommunikation Haderslev Kommunes kommunikation bidrager i kraft af åbenhed og dialog til udviklingen af kommunen, som en sammenhængende enhed med en fælles identitet og historie. Haderslev Kommunes kommunikation er præget af kvalitet, bl.a. i form af en markant, fælles profil, der medvirker til markedsføring af kommunen. Både borgere og medarbejdere oplever Haderslev Kommune som en troværdig og konsekvent organisation. Haderslev Kommune fremstår som en attraktiv bosætningskommune og arbejdsplads præget af dynamik og udvikling. Principper og forudsætninger: Haderslev Kommune kommunikerer strategisk. Haderslev Kommune tror på åbenhed og dialog i kommunikationen med ansatte, borgere, medier og samarbejdspartnere. Kommunikation er en del af alle aktiviteter og beslutninger Ledelsen tager ansvaret for, at kommunikationspolitikken forankres i den kommunale organisation. Det betyder at: Kommunikationen understøtter visionen for Haderslev Kom mune og de strategier, der følger af visionen Dialogen med kommunens borgere er præget af respekt og venlighed Medarbejderne får vigtige informationer før medierne Vigtige informationer og beslutninger koordineres både hvad angår form, indhold og tidspunkt for udsendelse Der tages stilling til kommunikation ved enhver aktivitet eller beslutning. Der prioriteres ressourcer til kommunikation i forbindelse med alle aktiviteter og beslutninger. et for de daglige kommunikationsopgaver ligger som hovedregel i det enkelte serviceområde. Det er ledelsens ansvar, at kommunikationspolitikken og - strategien følges. Medarbejderen har ansvaret for at holde sig orienteret og aktivt opsøge information, der har relevans for opgaveløsningen. Informationsteamet står til rådighed med vejledning og rådgivning.

3 Kommunikationsstrategi Strategien er opdelt i fem områder, nemlig pressekontakt, borgerinformation, webkommunikation,intern kommunikation og design. Pressekontakt Omtale i landsdækkende og lokale medier er i høj grad med til at skabe Haderslev Kommunes profil. Det gælder både over for ansatte, borgere, medier og samarbejdspartnere. Medieomtale af Haderslev Kommune vil være et redskab til at tiltrække tilflyttere, medarbejdere, institutioner og virksomheder og dermed til at opfylde visionen. Samtidig har medierne en samfundsmæssig opgave i at være kritiske og udenforstående, og denne opgave er ikke altid sammenfaldende med Haderslev Kommunes ønske om positiv omtale i medierne. Haderslev Kommune anerkender mediernes rolle og optræder professionelt og imødekommende over for pressen. Mål Haderslev Kommunes pressekontakt har derfor som mål: Haderslev Kommune optræder i såvel lokale som landsdækkende medier, trykte såvel som elektroniske, med en stærk og klar profil med udgangspunkt i visionen Pressen har nem adgang til information fra Haderslev Kommune Strategi Haderslev Kommunes indsats i forbindelse med pressekontakt er derfor: Pressemeddelelser og personlig kontakt til pressen bruges til at fremme omtale af Haderslev Kommune i medierne. Aktiviteterne koordineres af Informationsteamet for at sikre sammenhæng. Ledere og medarbejdere er opmærksomme på sager og historier, der understøtter visionen. Ledere og medarbejdere tager kontakt til Informationsteamet, som rådgiver og koordinerer i forhold til evt. pressekontakt. Ledere og medarbejdere er opmærksomme på negative sager eller historier, som ikke understøtter visionen. De tager kontakt til Informationsteamet, som så er med til at afklare, hvordan evt. pressekontakt foregår. Ledelsen har ansvar for, at såvel positive som negative sager kommer til Informationsteamets kendskab. Ledelsen har desuden ansvar for, at der afsættes tid og ressourcer til at give pressen nem adgang til information fra Haderslev Kommune. Informationsteamet har ansvar for koordinering og rådgivning i forbindelse med pressekontakt.

4 Borgerinformation Information til og kommunikation med borgerne er en meget væsentlig del af den service, som Haderslev Kommune yder. Mødet med borgerne kan foregå på forskellig vis; personligt, telefonisk, skriftligt, og elektronisk. Mål at borgerne oplever Haderslev Kommune som en serviceorienteret virksomhed at engagere borgerne i det lokale nærdemokratis beslutningsprocesser at borgerne har nem adgang til den kommunale information, de har brug for Strategi borgerinformation samles i en annonce i en husstandsomdelt lokalavis for at sikre en entydig, let tilgængelig og sammenhængende information til borgerne at borgerne kan via kommunens hjemmeside søge information og betjene sig selv timer i døgnet borgermøder, brugerråd, foreninger mv. benyttes til at styrke dialogen med borgerne Haderslev Kommune profilerer sig og synliggør virksomhedens aktiviteter via annoncering. Ledelsen skaber rammerne for en serviceorienteret virksomhed. Informationsteamet har ansvar for koordinering og rådgivning i forbindelse med pressekontakt. Den enkelte medarbejder har ansvar for at borgerne oplever Haderslev kommune som serviceorienteret. Web-kommunikation En god struktureret web-kommunikation er en forudsætning for at kunne levere en god service til såvel borgere, medier, politikere og samarbejdspartnere som ansatte ved Haderslev Kommune. Det er med til at skabe en fælles identitet og skabe opbakning blandt kommunens borgere. Mål Haderslev Kommunes mål med web-kommunikation er at: borgerne, medier, politikere og samarbejdspartnere føler sig velinformerede opnå en dialog mellem borgerne, medier og samarbejdspartnere og kommunen levere en god service i form af gode selvbetjeningsmuligheder skabe et godt image og fremstå som en sammenhængende enhed øge kendskabet til Haderslev Kommune Strategi Web-kommunikation i Haderslev Kommune består af: Haderslev Kommune informerer så meget som muligt via web og afspejler en høj grad af selvbetjeningsmuligheder. En web-organisation sammensat af ledere, medarbejdere og Informationsteamet sikrer udvikling, vedligeholdelse og koordinering af Haderslev Kommunes hjemmeside og øvrige web-løsninger. Informationsteamet har det overordnede og koordinerende ansvar for design, indhold, drift og udvikling af de kommunale hjemmesider.de enkelte serviceområder har ansvar for drift og vedligeholdelse af det enkelte serviceområdes fag-specifikke indhold.

5 Intern kommunikation En effektiv intern kommunikation er en forudsætning for effektive medarbejdere. En effektiv intern kommunikation skaber tryghed, arbejdsglæde, sammenhold og bedre service over for borgere og samarbejdspartnere. Mål Den interne kommunikation i Haderslev Kommune har derfor som mål: at medarbejderne føler sig velinformerede at medarbejderne har nem adgang til at søge information at medarbejderne tager medansvar for at holde sig orienteret Strategi Den interne kommunikation i Haderslev Kommune er derfor sammensat således: Et internt nyhedsbrev distribueres effektivt til alle ansatte og har historier fra alle serviceområder for at skabe sammenhæng i organisationen. Nyhedsbrevet giver relevant information hurtigt, efter at vigtige beslutninger er taget. Flertallet af medarbejderne kender og læser nyhedbrevet. Intranettet er medarbejdernes vidensdelingsportal og det sted, hvor medarbejdere først vælger at søge information om arbejdsgange, personaleforhold, politikker, aktuelle begivenheder og mødereferater. Intranettet er overskueligt og brugervenligt og kan via login tilgås fra internettet for at sikre så mange medarbejdere som muligt adgang til intranettet. Til akutte informationer, som der ønskes særlig opmærksomhed omkring, sendes en mail ud til alle. Informationsteamet udsender mailen for at sikre, at informationer koordineres. Alle medarbejdere med adgang til en computer er opmærksomme på, at all s aldrig udsendes uden Informationsteamets medvirken. Daglig ledelse opfattes som en væsentlig kilde til intern information. Der informeres desuden via ad hoc-tiltag - møder, kurser, brochurer - i konkrete projekter eller i forbindelse med forandringer. Det er ledelsens ansvar, at nyhedsbrevet, intranet og andre tiltag bliver effektive informationskanaler i Haderslev Kommune. Informationsteamet har ansvar for koordinering og rådgivning i forbindelse med intern kommunikation. Den enkelte medarbejder har ansvar for at søge information og holde sig orienteret via de nævnte kanaler. Intranet fra din computer derhjemme Nu får Haderslev et extranet - det vil sige et intranet, der er tilgængeligt via internettet. Det betyder, at du kan logge dig på intranettet fra computeren derhjemme, fra biblioteket eller enhver anden computer med adgang til internet. Agenda Nyhedsbrev fra Haderslev Kommune Nr. 1, november 007 Extranettet er allerede åbnet og findes ved at skrive intranet.haderslev.dk i adresselinjen på din web-browser. Du skal ikke bruge www eller På din næste lønseddel står der et brugernavn og en adgangskode, som du skal bruge til at logge dig ind med. Derefter kan du læse nyheder, finde mødereferater, tjekke dine arbejdsforhold og meget mere, fuldstændig som hvis du sad ved en kommunal computer. Når du er færdig med at bruge intranettet, bør du lukke browseren, så uvedkommende ikke kan gå ind på det ved at klikke på Tilbage-knappen. Nettet har fuldstændig samme indhold og opdateres på samme tid som intranettet. Det er med andre ord blot et in tranet på nettet. Håbet er, at intranettet, som hidtil har væ administrative medarbejdere, nu vi Intranettet er fortsat u viklet i løbet af de Det s

6 Design En stærk profil skaber en sammenhængende enhed og medvirker til at skabe en fælles identitet blandt medarbejderne i Haderslev Kommune. Ligeledes sikrer en visuel identitet, at modtageren hurtigt og nemt kan identificere Haderslev Kommune som afsender. Designmanualen gælder for alle kommunens serviceområder, institutioner m.v. Mål Arbejdet med design og visuel identitet i Haderslev Kommune har som mål: at udvikle og styrke Haderslev Kommunes profil med udgangspunkt i kommunens vision at skabe en sammenhængende enhed internt og eksternt at decentrale institutioner har mulighed for at profilere sig inden for rammerne af den fælles visuelle identitet Strategi Der arbejdes løbende med udvikling af værktøjer, der kan være med til at udvikle og styrke Haderslev Kommunes profil. Der arbejdes med følgende værktøjer: Designmanualen, der beskriver Haderslev Kommunes visuelle identitet. Den er elektronisk, udvikles og opdateres løbende og findes på Et designværktøj giver medarbejderne i Haderslev Kommune mulighed for at realisere beskrivelserne fra designmanualen. Via faste skabeloner i et elektronisk designprogram kan medarbejderne lave visitkort, pjecer, skilte, plakater og andet materiale, der følger designmanualen retningsliner. Derved sikres en klar og tydelig profil. Designprodukter udvikles til at understøtte og fremme kommunens profil gennem brugen af disse. Produkterne vælges og udarbejdes primært fra en central enhed og tager udgangspunkt i organisationens behov og den fastlagte visuelle identitet. Designorganisationen er den organisation, der på tværs af serviceområder sørger for, at den visuelle identitet implementeres i dagligdagens opgaver. Det er ledelsens ansvar at synliggøre og sørge for, at der er ressourcer til at udvikle og styrke kommunens visuelle identitet. Det er Informationsteamets opgave at sørge for, at der løbende sker en udvikling og tydeliggørelse af den fælles profil. Det er den enkelte medarbejders ansvar at søge information om kommunens designlinie.

7 Handleplaner Handleplaner er interne arbejdspapirer/instrukser, som i detaljer beskriver, hvordan strategien gennemføres, og hvordan kommunikationsopgaver løses Handleplanerne revideres løbende og findes på Intranettet. Handleplan for pressekontakt Haderslev Kommunes prioriterer i kontakten med pressen Åbenhed Troværdighed Professionalisme Det er i Haderslev Kommunes interesse at have en aktiv og konstruktiv kontakt med pressen. Omtale af Haderslev Kommune synliggør kommunens beslutninger og resultater samt involverer borgerne i den demokratiske debat. En professionel pressekontakt hviler på bevidstheden om, at det ikke er pressens rolle at fungere som reklamebureau for Haderslev Kommune. Kritisk omtale kan ikke undgås. Dette er ikke nødvendigvis udtryk for fejl fra kommunens eller pressens side, men bunder i den kendsgerning, at kommunen og pressen ikke nødvendigvis har sammenfaldende interesser i en sag og vinklingen af den. Målsætninger Det skal i hvert enkelt tilfælde overvejes, om det er embedsmænd eller borgmester/udvalgsformænd, der skal udtale sig i en konkret sag. For at sikre en professionel kontakt til pressen er det målet, at: Samarbejdet med pressen har høj ledelsesmæssig fokus. Procedurer og ansvarsfordeling ved pressekontakt er klare og kendte af medarbejdere og ledere. I forbindelse med sagsbehandlingen og projekter skal den pressemæssige vinkel altid tænkes med. Et aktivt forhold til pressen er af stor vigtighed for kommunens image. Kommunikationen og kontakten sker i henhold til de principper, værdier og målsætninger, der er beskrevet i kommunens Kommunikationspolitik. Hierarki for udtalelser Borgmester/udvalgsformand inddrages og udtaler sig, hvis det drejer sig om sager/udtalelser, der skønnes at kunne indgå i den politiske debat. Direktionen har det overordnede ansvar for, at pressen tænkes ind i det daglige arbejde. Medarbejdere skal - inden for deres faglige område - være positivt indstillede på at levere evt. baggrundsoplysninger til ledelsen/pressen. Medarbejdere har - inden for deres faglige område - desuden pligt til at være opmærksomme på om sager har en pressemæssig vinkel, og skal gøre den nærmeste leder og evt. informationsteamet i Byrådssekretariatet opmærksom på dette, således at der kan tages et pressemæssigt initiativ eller lægges en strategi for kontakten til pressen. Rådgivning og vejledning i kommunikation Informationsafdelingen i Byrådssekretariatet står til rådighed for alle medarbejdere og ledere med professionel rådgivning og vejledning. Her kan du få hjælp og rådgivning i forbindelse med fx: Udformning af pressemeddelelser Udformning af informationsmateriale i øvrigt Annoncering Presse-strategi i følsomme sager Gode råd i øvrigt om kommunikation i alle afskygninger 7

8 Særlige forhold vedrørende medarbejdernes tavshedspligt og ret til at udtale sig. Offentligt ansatte har samme ret til at ytre sig offentligt som alle andre borgere, når de udtaler sig som privatpersoner. Hvis du udtaler sig på Haderslev Kommunes vegne gælder følgende regler: Du har ret til at udtale dig, men fordi en journalist er i røret, har du ikke pligt til at udtale dig. Du kan altid sige nej, men du har pligt til at henvise til din nærmeste leder eller en anden, som journalisten kan kontakte Du kan udtale dig faktuelt om emner inden for eget fagområde med respekt for oplysninger omfattet af tavshedspligten (jævnfør Forvaltningslovens bestemmelser). Du må ikke komme med udtalelser til pressen, der er udtryk for en vurdering. Dette gælder især i sager, der er politiske og fx omhandler det politisk vedtagne serviceniveau. Du skal altid orientere din nærmeste leder, når du har været i kontakt med pressen. Lederen skal så vurdere om andre også skal orienteres. Kun den ansvarlige leder må komme med udtalelser af vurderende karakter. Lederen kan altså udtale sig både om faktuelle forhold og vurderinger inden for sit eget ansvarsområde. Personsager kan i nogle tilfælde kommenteres Meget ofte vil store sager i pressen handle om personsager, som kommunen ikke må udtale sig om. Men derfor er Haderslev Kommune ikke nødvendigvis altid afskåret fra at kommentere enkeltsager. Hvis den pågældende selv giver tilladelse, kan journalister og andre få fuld adgang til oplysninger, der normalt er omfattet af tavshedspligt. Hvis kommunen i forbindelse med en konkret personsag ønsker mulighed for at gennemgå sagen med en journalist, kan kommunen opfordre journalisten til at indhente den pågældende borgers accept af et møde med journalisten som bisidder. Hvis borgeren accepterer dette forslag, kan kommunen gennemgå hele sagsforløbet med journalisten som bisidder. Husk: Tavshedspligten er til for at beskytte borgerne ikke Haderslev Kommune! Hvis kommunen således skønner, at en person ikke kan overskue konsekvenserne af at blotlægge et sagsforløb i pressen, skal den pågældende beskyttes så vidt muligt. Tilsvarende skal kommunen finde sig i at blive kritiseret eller angrebet i pressen, hvis det vil påføre modparten urimelige omkostninger, hvis kommunen tager til genmæle. Hvis en borger retter personlige beskyldninger mod en navngiven medarbejder, har den pågældende ret til at forsvare sig. Borgmesteren/direktionen tilbyder samtidig assistance.

9 Handleplan for krisekommunikation En krise kan være mange forskellige ting, men som regel vil der være tale om en sag, der fylder meget i medierne, og som i alvorlig grad skader eller truer med at skade kommunens omdømme og image. Det kan både være en stor og alvorlig sag eller en tilsyneladede bagatel, der stiller kommunen i et dårligt lys. En sådan situation er meget alvorlig for kommunen, og det er derfor af største vigtighed, at der er styr på kommunikationen. Der gælder følgende retningslinier i krise-situationer af ovenstående karakter: Haderslev Kommunes kontakt med pressen er præget af åbenhed, troværdighed og professionalisme i henhold til den vedtagne handleplan for pressekontakt Så snart, der er mistanke om, at en krise er under opsejling orienteres servicedirektøren og kommunaldirektøren, der vurderer situationen og etablerer en krise-stab med de involverede. Krisestaben har borgmester, kommunaldirektør samt repræsentant for informationsteam, Byrådssekretariatet som faste medlemmer. Krise-staben aftaler, hvem der må udtale sig, og hvad der skal kommunikeres på hvilket tidspunkt og i hvilke kanaler. Krise-stabens beslutninger kommunikeres til relevante parter Medarbejdere informeres internt før pressen Særlige forhold i forbindelse med personalereduktioner I situationer med planer om personalereduktioner gælder særlige hensyn: De direkte berørte orienteres først Medarbejdere orienteres før pressen

10 Byrådssekretariatet Gåskærgade 100 Haderslev

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Udvikling & Kommunikation Godkendt af byrådet august 2010 Kommunikationspolitik Aabenraa Kommune er en stor arbejdsplads, hvor alle medarbejdere kommunikerer

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR BRØNDBY KOMMUNE MAJ 2008 FORORD Kommunikationen har betydning for, hvordan borgere og virksomheder opfatter os, og hvordan kommende og nuværende medarbejdere ser på kommunen som

Læs mere

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008

Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 Strategi for implementering af kommunikationspolitik i Assens Kommune 2007-2008 1.0 Kommunikation God intern kommunikation er en forudsætning for god ekstern kommunikation. Målrettet information og videndeling

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Pressen og medierne er vigtige for os. Det er her, meget af den daglige dialog og debat i forhold til borgere, virksomheder og øvrige interessenter foregår. Samtidig er pressen med

Læs mere

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION

ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION GOD KOMMUNIKATION KØBENHAVNS KOMMUNE 3 GOD KOMMUNIKATION ET FÆLLES UDGANGSPUNKT FOR KOMMUNIKATION Kommunikation er en nødvendig del af arbejdet for alle, der arbejder i Københavns Kommune uanset om du

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune

kommunikationspolitik Skanderborg Kommune kommunikationspolitik Skanderborg Kommune FORORD Denne kommunikationspolitik skal være det fælles udgangspunkt for, hvordan ledere og medarbejdere kommunikerer både med hinanden og med borgere og samarbejdspartnere.

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK www.nordfynskommune.dk Østergade 23 DK-5400 Bogense Tel.: 64 82 82 82 Fax: 64 82 80 99 KOMMUNIKATIONSPOLITIK et fælles grundlag for god kommunikation Kommunikationspolitikken skal

Læs mere

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik

Slagelse Kommune. Kommunikationspolitik Slagelse Kommune Kommunikationspolitik 1 Indledning Kommunikation har altid været central for kommunernes arbejde og bliver det ikke mindre i en stor kommune. Men vi skal i højere grad, end vi har været

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE

OMMUNIKATIO FOR ISHØJ KOMMUNE IONSPOLITIK OMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE Ishøj Kommune 1 KOMMUNIKAT Formål Ishøj Kommune ønsker at være synlig og dermed imødekomme det stigende behov i omverdenen for åbenhed samt

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik. for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune December 2012 1 Indhold Forord... 3 Vi gør det bedre med god kommunikation... 3 Introduktion... 4 En fælles politik for alle arbejdssteder i Hørsholm Kommune...

Læs mere

Kommunikationsgrundlag

Kommunikationsgrundlag Afdeling: Direktionssekretariatet Kommunikation Udarbejdet af: Mette Pawlik Olesen Journal nr.: E-mail: mette.pawlik.olesen@shs.regionsyddanmark.dk Dato: Oktober 2011 Telefon: +45 88 83 48 07 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kommunikationsgrundlag for Sygehus Sønderjylland 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 BAGGRUND... 3 FORMÅL MED KOMMUNIKATIONSGRUNDLAGET... 3 AFSENDER-MODTAGERFORHOLD... 4 ANSVAR... 4 KOMMUNIKATIONSKANALER... 4 STRATEGISKE MÅL... 4 Kommunikationsgrundlag

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Retningslinjer for kommunikation. i Albertslund Kommune. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Retningslinjer for kommunikation i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk okonomiogstab@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Forord Retningslinjer

Læs mere

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik

Ballerup Kommunes kommunikationspolitik Ballerup Kommunes kommunikationspolitik 1. Et fælles udgangspunkt for kommunikation Denne kommunikationspolitik sætter den overordnede ramme om kommunikation i Ballerup Kommune og opstiller mål for, hvad

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik God kommunikation i Region Syddanmark Kommunikationspolitik Åbenhed, dialog og borgerinddragelse Introduktion Kommunikationspolitikken er delt i to Indhold 01 02 Den første del beskriver de overordnede

Læs mere

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune

Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Kommunikationspolitik for Hørsholm Kommune Tekstudkast til behandling marts 2010 Indhold 1. Forord: Vi gør det dobbelt så godt med god kommunikation 2. Introduktion: En fælles politik for alle arbejdssteder

Læs mere

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011

Kommunikationspolitik. Revideret august 2011 Kommunikationspolitik Revideret august 2011 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik 17

Kommunikationspolitik 17 KOMMUNIKATION KVIKT, KLART & KREATIVT Kommunikation Kommunikationspolitik 17 Vi har alle et ansvar for at sikre en god og klar kommunikation Den, som har ansvaret for sagen, har altid ansvaret for kommunikationen

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Langeland Kommune Januar 2017 Baggrund Som offentlig arbejdsplads er vi forpligtet til at forholde os til, hvordan vi kommunikerer, når det gælder den service, vi yder, og den

Læs mere

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune

Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune Kommunikationspolitik for Aabenraa Kommune God kommunikation er en væsentlig forudsætning for, at vi lykkes med vores kerneopgaver. Denne kommunikationspolitik er værdibaseret og giver os et fælles grundlag

Læs mere

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008

Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Kommunikationspolitik Svendborg Kommune 2008 Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både når

Læs mere

Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os.

Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os. Pressepolitik Pressen i almindelighed og lokalpressen i særdeleshed er meget vigtig for os. Det er her den daglige debat og dialog foregår, og den er vigtig i forholdet til borgerne. Samtidig ønsker vi

Læs mere

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar

Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Åbenhed Dialog God service Alles ansvar Kommunikationsstrategi Ledelsessekretariatet 2017 Baggrund Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Denne politik udgør fundamentet for al kommunikation, og suppleres med en strategi, der inddeles i intern og ekstern kommunikation. Desuden findes der en række konkrete arbejdsredskaber.

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK TIONSPOLITIK KOMMUNIKATIO KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR ISHØJ KOMMUNE visione er åbenhed komm munikation kom mmunikation åbenhed åbenhed h visi ioner åbenhed k kom mmunikation åbenhed åbenh hed visio oner

Læs mere

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune

Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Kommunikationspolitik for Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker, at det skal være nemt, nyttigt og nærværende at kommunikere i og med kommunen. Kommunikation på baggrund af vision og strategi Ringsted

Læs mere

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune

Udkast til. Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune Udkast til Overordnet politik og strategi for kommunikation i Struer Kommune OVERORDNET POLITIK FOR KOMMUNIKATION 1. Formålet med overordnet politik for kommunikation Formålet med den overordnede kommunikationspolitik

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK Forord ved Borgmester Lars Erik Hornemann Som den største virksomhed og kraftcenter for udvikling på Sydfyn har Svendborg Kommune en forpligtelse til at yde service over for borgere

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010

Kommunikationspolitik. Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Kommunikationspolitik Godkendt i Viborg Byråd den 24.03.2010 Åben og offensiv kommunikation i 10 punkter Kommunikationspolitikken skal understøtte Viborg Kommunes vision. Den skal samtidig hjælpe med at

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17

Analyse. Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Analyse Bilag til strategi for kommunikation 2015-17 Om analysen For at kunne udvikle kommunikation fra Nordfyns Kommune, er det nødvendigt at have indblik i kommunikationen, som den praktiseres i dag.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014

KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 KOMMUNIKATIONSPOLITIK 2014 Kommunikationspolitik 2014 Denne politik er en redigeret udgave af Kommunikationsstrategi 2011. Kommunikationspolitikken tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede strategiplan

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Indledning Et godt sted at bo, leve og arbejde Det er den overordnede vision for Mariagerfjord Kommune Med kommunikationspolitikken ønsker byrådet, at kommunens kommunikation på alle

Læs mere

Brug af digitale medier

Brug af digitale medier Brug af digitale medier Tønder Kommune bruger i vid udstrækning digitale medier både i den interne og den eksterne kommunikation. I de kommende år vil digitale medier få endnu større betydning både eksternt

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation RIGSPOLITIET KOMMUNIKATION Strategi for kommunikation Politiets kommunikationsstrategi 2016-2020 Indhold 01 Indledning 02 Formål 03 Fokus i den eksterne og interne kommunikation 04 Strategiske kommunikationsindsatser

Læs mere

Koncernens kommunikationspolitik

Koncernens kommunikationspolitik Koncernens kommunikationspolitik Gælder for alle myndigheder under Forsvarsministeriet Indholdsfortegnelse Forord v/ forsvarsminister Søren Gade Side 3 1. En fælles politik for kommunikation Side 4 2.

Læs mere

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar.

DRs kommunikationspolitik gælder for alle i DR - kommunikation om DR er alles ansvar. DRs kommunikationspolitik 1. En klar profil blandt medarbejdere og i omverdenen DR arbejder for seerne, lytterne og netbrugerne og skal ikke varetage særinteresser, men sikre de grundlæggende public service-hensyn

Læs mere

Kommunikationspolitik Morsø Kommune

Kommunikationspolitik Morsø Kommune U d v i k l i n g s a f d e l i n gen Kommunikationspolitik Opdateret Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Værdier og budskaber... 3 4. Principper for god kommunikation i...

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland

God kommunikation. Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. Region Midtjylland God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland 2 Forord Region Midtjylland er en politisk ledet organisation med den mission at bidrage til velfærd ved at fremme borgernes

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Strategi for den interne kommunikation

Strategi for den interne kommunikation Baggrund Intet nyt er aldrig godt nyt for ansatte i organisationer, der flytter sammen. Føler de ansatte sig ikke tilstrækkeligt informerede om, hvad der sker og skal ske, opstår der rygter og myter, som

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011

Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategi 2011 Kommunikationsstrategien tager udgangspunkt i Tønder Kommunes overordnede vision "Det vil vi sammen", kommunens fælles værdigrundlag og Den Centrale

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Kommunikationspolitikken for Jammerbugt Kommune tager afsæt i kommunens visioner og værdier og understøtter disse. vi sætter dialog, involvering og åbenhed højt på dagsordenen. Dette

Læs mere

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008

UDKAST. God kommunikation. - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland. I. FORORD Dato 26.02.2008 Regionshuset Viborg Kommunikation UDKAST Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@stab.rm.dk www.regionmidtjylland.dk God kommunikation - Kommunikationspolitik for Region Midtjylland

Læs mere

Hærens Kommunikationspolitik

Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Hærens Kommunikationspolitik Hærens Kommunikationspolitik 2014-2017 Vi er imødekomne og offensive Vi udtaler os, hvor det er relevant Vi afstemmer vores budskaber, inden vi udtaler os officielt

Læs mere

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING

Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING Tilsted PR RÅDGIVNING JOURNALISTIK FOTO MULTIMEDIE STATISTIK VURDERING SELEKTERING HÅNDTERING TIMING PR Målgruppe Officielt er PR en forkortelse af det engelske Public Relations, der fokuserer på forholdet

Læs mere

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune

Borgeren i centrum. Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune Borgeren i centrum Strategi for intern og ekstern kommunikation i Næstved Kommune 2012-2015 April 2012 1 Indhold 1. Hvorfor skal vi have en kommunikationsstrategi? 2. Hvordan kommunikerer vi?: Principper

Læs mere

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1

Åbenhedspolitik Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Åbenhedspolitik Kommuneqarfik Sermersooq 2015 1 Indhold Indledning... 3 Kommunikationsværdierne... 4 1 Intern kommunikation... 4 1.2 Linjekommunikation... 4 1.3 Sermeeraq... 4 1.4 E-mail... 5 2. Ekstern

Læs mere

Kommunikationsstrategien

Kommunikationsstrategien Kommunikationsstrategi April 2010 Journalnr. 10/11870 Kontaktperson Ole Bjarke Nielsen Udmøntning af kommunikationsstrategien Værdierne for kommunikationsstrategien kan læses i den politisk vedtagne Syddjurs

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013

Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Kommunikationsstrategi for Herlev Bibliotek 2013 Formål Herlev Biblioteks kommunikationsstrategi vil med udgangspunkt i vision, værdisæt og mission skabe grundlag for aktuelle og langsigtede kommunikationsopgaver.

Læs mere

gladsaxe.dk Personalepolitik

gladsaxe.dk Personalepolitik gladsaxe.dk Personalepolitik 2016 1 personalepolitik I Gladsaxe Kommune har vi høje ambitioner. Vi er en stærk velfærdskommune, der løser de kommunale opgaver på et højt niveau. Vi er en kommune, som prioriterer

Læs mere

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen

I kontakt med pressen. - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen - gode råd om pressekontakt fra Kommunikationsafdelingen I kontakt med pressen Kontakt med pressen kan være en del af dit arbejde i Viborg Kommune. I Kommunikationspolitik 2008 slås

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk

Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi. www.bhd.dk Børnehjælpsdagens Kommunikationsstrategi www.bhd.dk Formål Formålet med kommunikationsstrategien at skabe en stærk, unik profil for Børnehjælpsdagen, der sammentænker, koordinerer og styrer Børnehjælpsdagens

Læs mere

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18.

DET NYE HILLERØD. Hillerød Skævinge. Kommunikationsstrategi for fase 2. Beslutningsfasen. Fusionssekretariatet den 18. DET NYE HILLERØD Hillerød Skævinge Fusionssekretariatet den 18. januar 2006/ ae Kommunikationsstrategi for fase 2 Beslutningsfasen 1 Formål Formålet med dette notat er at beskrive den fælles kommunikationsstrategi

Læs mere

Kommunikation politik og strategi

Kommunikation politik og strategi Kommunikation politik og strategi God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Indhold 3 Kommunikationspolitik 3 Kommunikation

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KOMMUNIKATIONSPOLITIK KØBENHAVNS KOMMUNE KØBENHAVNS KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG København er som Danmarks hovedstad og centrum i Øresundsregionen et kraftcenter for menneskelig, kulturel og økonomisk udvikling

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE

KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber - og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper KOMMUNIKATION POLITIK OG STRATEGI 2015 VARDE KOMMUNE INDHOLD KOMMUNIKATIONSPOLITIK

Læs mere

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012

Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Status for Kommunikationspolitikkens udmøntning i 2011 og handleplan for 2012 Behov for kommunikationsrådgivning Styrkelse af rådgivningsfunktionen i Kommunikationscentret Kommunikationsanalysen viser,

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet

Bilag til pkt. 6. Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Bilag til pkt. 6 Kommunikationsstrategi for Lynettefællesskabet Opdateret september2012 1 Baggrund Lynettefællesskabets (LF) kommunikationsstrategi omfatter den interne såvel som den eksterne kommunikation.

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb

Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Kommunikationsstrategi for Regionernes Fælles Indkøb Indhold 3 Formål 5 Ansvarsfordeling og samarbejdsflader 6 Interessenter 8 Mål for kommunikationen 10 Kanaler 11 Handlingsplan og evaluering Kommunikationsstrategi

Læs mere

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016

KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 KOMMUNIKATIONS POLITIK OPDATERET APRIL 2016 1 2 KOMMUNIKATIONSPOLITIK Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK

Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Kommunikationsstrategi for Brugerklubben SBSYS WWW.SBSYS.DK SBSYS@RM.DK Indholdsfortegnelse Ekstern Kommunikation... 3 Eksempler på kommunikation med eksterne interessenter... 4 Intern Kommunikation...

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker

LEDELSESGRUNDLAG. 6 pejlemærker LEDELSESGRUNDLAG 6 pejlemærker Vi er én Helsingør Kommune Vi fremstår som en fælles enhed Vi har et fælles ansvar Vi tænker i helheder Vi har fokus på vores borgere, brugere og ansatte Vi repræsenterer

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Strategi for kommunikation

Strategi for kommunikation Strategi for kommunikation 2015-2017 Indhold 1. Forord... 2 2. Formål... 3 3. Værdier og målsætninger... 3 3.1. Værdier for kommunikationen... 3 3.2. Målsætninger for kommunikationen... 4 4. Strategi...

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011

Aarhus Kommune. Intern kommunikation. Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Aarhus Kommune Intern kommunikation Kommunikationspolitik for Aarhus Brandvæsen 2011 Kommunikationsgruppen 21-01-2011 Indhold Introduktion til kommunikationspolitikken... 3 Overordnet strategi for kommunikation...

Læs mere

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Kommunikationspolitik. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Kommunikationspolitik Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Forord Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen repræsenterer en af de største forvaltninger i Aalborg Kommune, og forvaltningen udgør en betydningsfuld

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere