Endeligt vedtaget årsbudget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016"

Transkript

1 Budget Endeligt vedtaget årsbudget

2 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt 9 Driftsbesparelser 10 Pris gange mængde-ændringer 12 Effektiviseringer 16 Udvidelser 18 Anlæg 20 Ændringsforslag 23 Bilag - af manglende fremskrivning 24 Side 1

3 Budget i 2013-priser - Finansielt budget 2012 Vedtaget 2012-priser DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene Forsyningsvirksomheder Buffer til overførsel af overskud tidligere år Ændringer til basisbudgettet: Driftsbesparelser Pris gange mængde-ændringer Effektiviseringer Udvidelser Ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling Serviceændringer I alt driftsudgifter - netto ANLÆGSUDGIFTER Serviceområder i alt Forsyningsområder i alt I alt anlægsudgifter ANLÆGSINDTÆGTER Serviceområder i alt I alt anlægsindtægter Side 2

4 Budget i 2013-priser - Finansielt budget 2012 Vedtaget 2012-priser RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Afdrag på nye lån/projekter - 3,1 % af lånesum - optaget 1/ Renter på nye lån/projekter - 1,1 % af lånesum - optaget 1/ Finansforskydninger og reguleringer Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning Deponering - kvalitetsfondstilskud I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I ALT TIL FINANSIERING LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen Lån til kvalitetsfondsanlæg og ordinære anlæg I alt låneoptagelse SKATTEAFREGNING 2009 OG 2010 Personskat - regulering af indkomsskat Tilskud og udligning samt skattelovsændringer m.v Dødsboskat Andel i korrektionsbeløb I alt skatteafregning 2009 og Side 3

5 Budget i 2013-priser - Finansielt budget 2012 Vedtaget 2012-priser SKATTER Personskat - 26,6 % af mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo + komp. I 2012) Selskabsskat Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning Statstilskud - ordinært og betinget drift og anlæg + str.und Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Udviklingsbidrag indb. a 124 kr Tilskud til generelt løft i ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kv-områder Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I ALT FINANSIERING I ALT SALDO SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE LÅN TIL KASSESTYRKELSE NETTO EFTER YDELSE SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE EFTER LÅN Side 4

6 til det finansielle budget 1. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg 2. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg 3. Buffer på 1% af serviceudgifter til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen vil blive budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 4. I alt driftsbesparelser i henhold til særlig speficikation 5. I alt pris gange mængdeændringer i henhold til særlig specifikation og udarbejdet forklaringsmateriale 6. I alt effektiviseringsændringer i henhold til særlig specifikation 7. I alt udvidelser i henhold til særlig specifikation 8. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 9. Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender Renteindtægterne er opjusteret som følge af væksten i de positive likvide beholdninger og den fortsatte lave rente på lån med variabel rente 10. Afdrag på kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og kurser på udenlandsk valuta for CHF. 11. Renteudgifter af kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF. 12. Renteudgifter af nye lån opgjort til dagsrente med fast rente i 5 år. Lån optages medio året og låneydelserne udgør derfor 50 % i første år. 13. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,453 mio. Endvidere indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler, som registreres under finansielle forskydninger. 14. Finansiel træk af de likvide midler til finanseiring af skatteefterregulering i Kvalitetsfondstilskud fratrukket anvendt tilskud i finansieringen af anlægsudgifter deponeres på funktion , grp. 001 jfr. IMS-konteringsregler, herunder anvendelse af deponerede beløb fra tidligere år (ikke disponerede beløb) 16. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v. 17. Særskilte lånedispensation på 8,0 mio. kr. og 5,5 mio. kr. til henholdsvis kvalitetsfondsanlæg og ordinære anlæg udmeldt af Økonomiog Indenrigsministeriet den 31. august Efterregulering endelig skatteopgørelse 2010 iflg. SKAT 19. Efterregulering af tilskud og udligning for 2010 som følge af den endelige skatteopgørelse for 2009 jfr. ministeriets opgørelse. 20. Andel i dødsboskat fra 2010 iflg. opgørelse fra SKAT 21. Den samlede nettoafregning som følge af selvbudgetteringen for 2010 efter tilskud og udligning. 22. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,853 mio. 23. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på kr ,192 mio. Side 5

7 til det finansielle budget 24. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til 7,2 for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 970,782 mio. I 2011 blev indført et loft på 7,2 promille, som blev kompenseret i 2011 og 2012 i forhold til tidligere promille, men fra 2013 ydes p.t. ingen kompensation - og derfor fremgår et indtægtsfald fra 2013 og fremefter. 25. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2010 som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme 27. Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2012 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 30. juni Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2013 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere 28. Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 124 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Nyt tilskud fra 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Der er den 31. august 2012 modtaget svar på ansøgning om særtilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og tilskuddet udgør 21,996 mio. kr. I overslagsårene budgetteres med et tilskud på 0 kr., da kommunen har fået afslag på ansøgningen om en partnerskabsaftale. 31. I 2013 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden på kr. 11,544 mio., som vil være betinget af at kommunen bidrager med tilsvarende finansiering til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter. Tilskuddet forudsætter derfor, at der i budgetoplægget indarbejdes anlægsudgifter svarende til det dobbelte af tilskudsbeløbet på de tilskudsberettigede områder, og tilskuddet er derfor modsvaret af tilsvarende deponering til anlæg kendes. Der er givet lånedispensationer til kommunens andel i udgifterne jfr. ansøgning og dispensationsskrivelse fra ministeriet af 31. august Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 er der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2012 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2013 med 6,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen er anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling for 2012 og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i. 33. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2013 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 34. Saldo for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 35. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. 36. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 8 mio. kr. til styrkelse af de likvide midler. Lånet skal ses på baggrund af de likviditetsmæssige konsekvenser ved indfasningen af "Udbetaling Danmark", som vil medføre et samlet fald i de likvide midler på ca. 55 mio. kr., når denne er fuldt indfaset. Lånet skal tilbagebetales over 10 år på normale vilkår - d.v.s. ej afdragsfrit lån. Lånet forventes hjemtaget ultimo året og låneydelser er derfor først indregnet i budgetoverslagsårene Kassebevægelse efter låne til styrkelse af likvide midler og fratrukket låneydelser. Side 6

8 Budget i 2013-priser - Resultat af ordinær drift 2012 Vedtaget 2012-priser DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser Pris gange mængde-ændringer Effektiviseringer Udvidelser RENTER Diverse renteudgifter og indtægter Renter af lån Renter på nye lån/projekter - excl. likviditetslån SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING Skatteafregning 2009 og Skatter i alt Tilskud og udligning i alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt I 2013 indgår kvalitetsfondstilskuddet på kr. 11,544 mio. i opgørelsen over resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. Dette tilskud er forbeholdt anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne. Side 7

9 Budget i 2013-priser - Serviceramme Vedtaget Kor. ramme i 2012-priser 2013-priser Driftsudgifter i alt netto Heraf fratrækkes: Forsyningsvirksomhederne Overførselsudgifter excl. fors.ledige m.v Forsikrede ledige funktion Forsikrede ledige funktion Aktivitetsbestemt medfinans. på Ældreboliger på 5.30 netto Indtægter særligt dyre enkeltsager Korrektion 2012 til 2013 Bedre kvalitet i dagtilbud Demografisk udgiftspres -281 Afrundinger 66 I ALT SERVICERAMME RAMMEAFVIGELSE Fortegn for rammeafvigelse Positivt fortegn = merforbrug Negativt fortegn = mindreforbrug Side 8

10 Budget i 2013-priser - Bevillingsoversigt Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Besparelser til individuel fordeling mellem udvalgenes bevillinger: Yderligere besparelser og effektiviseringer - Direktionen udarbejder forslag I ALT DRIFTSBEVILLINGER Kommunens bevillingsniveau er lagt på udvalgsniveau, idet hvert udvalg er tildelt "en pose penge" til finansiering af udvalgets nettodriftsudgifter. Beløbet kan anvendes i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og til de aktiviteter, som Byrådet har vedtaget. I bevillingen indgår såvel udgifter til service som overførsler - og mindreudgifter til overførsler kan således ikke uden videre anvendes til at forøge serviceudgifterne. I forbindelse med halvårsregnskabet vurderes de budgetmæssige forudsætninger med det forventede årsregnskab og det samlede budget indgår her i totalfinansieringen af forventede merudgifter - d.v.s. ud fra fælles enhedsbetragtninger. Side 9

11 Budget i 2013-priser - Driftsbesparelser Overf. TVÆRGÅENDE BESPARELSER Rammebesparelse - ingen prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser fra 2012 til (x) 1. Yderligere besparelser og effektiviseringer - Direktionen udarbejder forslag I alt tværgående ØKONOMIUDVALGET Eksterne konsulenter Administrativt personale Elever - 3 mdr. ansættelse efter endt elevtid Barselsudligningspuljen Tjenestemandspension Forsikringspuljen - skadebegrænsningstiltag I alt Økonomiudvalget MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Kollektiv trafik Grønne områder, naturpladser, stier, offentlige toiletter Besparelse 50 % af pulje til vedligehold klimaskærmen på bygninger I alt Miljø- og Klimaudvalget BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Nedsætte tilskuds% til private dagpassere fra 85 % til 75 % Øge forældrebetalingen i SFO'erne med 5% Indføre 3 ugers sommerferielukket i dagtilbud Reduktion på 50 % af udviklingspuljen i Børne- og Undervisningsudvalget I alt Børne- og Uddannelsesudvalget Se særskilt specifikation af fordelingen af besparelsen på side 24. Side 10

12 Budget i 2013-priser - Driftsbesparelser Overf. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Rammereduktion Grønnehaven Lukning af cafe på Sundhedscentret Lukning af cafeer på Plejecentrene Daghjemskørsel Bonusordnng til SOSU-uddannelser Hjælpeordninger Servicelovens I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Blå Flag-aktiviteter Besparelse på aftenskoleområdet I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT BESPARELSER Side 11

13 Budget i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer Overf. Dokum. ØKONOMIUDVALGET Erhvervskonsulent i Projekt og Intern Udvikling Ø1 Prisændring på SKI-aftale - tidligere års manglende fremskrivning Ø2 KOMBIT - BBR - tidligere års manglende fremskrivning Ø3 Udbetaling Danmark Ø4 Lønopgave Odsherred Forsyning - manglende indtægt Ø5 Produktionsskoler Ø6 Erhvervsgrunduddannelser X Ø7 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv X Ø8 Kontanthjælp til udlændinge under integrationsprogrammet X Ø9 Førtidspensioner X Ø10 Sygedagpenge X Ø11 Sociale formål X Ø12 Kontanthjælp (passive & aktiverede) X Ø13 Dagpenge forsikrede ledige konto X Ø14 Revalidering X Ø15 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelse X Ø16 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats X Ø17 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige konto X Ø18 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Ø19 Seniorjob til personer over 55 år Ø20 Beskæftigelsesordninger X Ø21 Tilretning lønbudget - Voksensekretariatet Ø22 Tilretning lønbudget - Fra Social- og Sundhedsudvalget Ø23 Omlægning af aktiveringsindsatsen Ø24 Lønudgifter Projekt Serviceløft Ø25 KMD screening Jobcenter Ø26 KMD screening FØP Ø27 I alt Økonomiudvalget Side 12

14 Budget i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer Overf. Dokum. MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Ændringer af vejkapitalen i forbindelse med rute 21-projektet M1 Kollektiv trafik M2 Vejbelægninger - kontraktområde overført til anlægskontrakt M3 Vejbelysning overført til anlægskontrakt M4 Regulering asfalt M5 Naturprojekter M6 I alt Miljø- og Klimaudvalget BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Harmonisering af ejendomsbudgetterne skolerne B1 Økonomiske fripladser og forældrebetaling SFO B2 Lønreguleringer dagtilbudene øget kvalifikationer B3 Lønreguleringer SFO øget kvalifikationer B4 Lønreguleringer Dagplejen øget kvalifikationer B5 Pædagogisk Grunduddannelse - trepartsforhandlinger B6 Øget udgift til UPCN B7 1 time mere til klasselærerfunktion på alle overbygningsskoler B8 Undervisningsassistentordning videreføres VHS til B9 Tandplejen B10 Ressourcetildeling folkeskolerne-færre elever end forventet v/tildeling 11/ B11 Mellem kommunal afregning - frit valg skolevalg nettotilgang 8 børn B12 Regulering af lærernes gennemsnitsløn B13 Regulering på øvrige skolekonti B14 Ressourcetildeling SFO B klassecenter EUC-forløb B klassecenter studie-rettet forløb (10GYMN) B17 IT - leasingydelse B18 Statsbidrag til efterskoler beregnet for højt sidste budgetperiode B19 Statsbidrag til Efterskoler færre elever end forventet ved sidste budgetper B20 Statsbidrag Private skoler beregnet for højt sidste budgetperiode B21 Side 13

15 Budget i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer Overf. Dokum. BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET - fortsat Flere elever er på privat skole end forventet ved sidste budgetperiode B22 Statsbidraget Private skoler SFO beregnet for højt sidste budgetperiode B23 Private skoler SFO samt elevtilgang til Ny friskole A B24 Fald i elevtal i egne tilbud B25 Udligning af merudgifter til specialundervisning B26 3 elever fra andre kommuner i specialtilbud B27 Regionale specialtilbud B28 Kommunale specialtilbud i andre kommuner godkendt sager visudvalg april B29 Fritidstilbud specialskoler i andre kommuner B30 Private specialtilbud godkndt sager visudvalg indtil april B31 Skolebefordring specialskoler B32 Tengslemark fald i børnetal til 19 børn B33 Dagplejen indvirkning ny befolkningsprognose B34 Private dagpassere B35 Børnehaver og integrede institutioner B36 Pulje til Milde pladser B37 Teknisk medarbejder ordning ophørt B38 Private daginstitution - budgettilpasning B39 Socialpædagogiske fripladser B40 Forebyggende foranstaltninger - opfølgning B41 Døgnanbringelser - opfølgning pr B42 Merrefusion - ændret udgiftsloft faldet fra til konto X B43 Budgettilpasning forventet belægning B44 Øget udgift til tabt arbejdsfortjeneste B45 Korrektioner som følge af ny befolkningsprognose B46 i ALT Børne- og Uddannelsesudvalget Side 14

16 Budget i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer Overf. Dokum. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Høreapparater S1 Stomi/kateter S2 Genoptræning S3 Ældrepuljen S4 Tilpasning af indtægtsbudget for tilbagebetaling af billån S5 Tilpasning af antal pladser på nedjustering med 10 pladser S6 Tilgang af sager fra Familieafdelingen S7 Tilgang af sager fra STU S8 Tomgangsleje ikke udlejede ældreboliger S9 Tekniske hjælpemidler - fornyet opfølgning primo sept fokusområde S10 Omsorgs- og specialtandplejen S11 Vederlagsfri fysioterapi S12 Refusion af særligt dyre enkelt sager konto X S13 I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Egnsteateraftale med Odsherred Teater K1 Distriksrengøring K2 I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT PRIS GANGE MÆNGDE-ÆNDRINGER Side 15

17 Budget i 2013-priser - Effektiviseringer Overf. TVÆRGÅENDE Ikke disponeret effektiviseringspulje fra Tilbageførsel af halvdelen af effektivisering Park & Vej i I alt tværgående ØKONOMIUDVALGET Effektivisering af fakturabehandling i hele organisationen Indkøb I alt Økonomiudvalget MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Ingen I alt Miljø- og Klimaudvalget BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Optimering af interne arbejdsgange Lærernes arbejdstid Effekt af lukning af Asmindrup børnehave er vedtaget Effektivisering ved fytning af børnehave og juniorklub til Egebjerg Skole Effektivisering ved sammenlægning af børnehaver i Vig i ALT Børne- og Uddannelsesudvalget Side 16

18 Budget i 2013-priser - Effektiviseringer Overf. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forebyggende indsats på sundhedsområdet contra medfinansiering Hjælpemidler Servicearealer Ny teknologi til Plejecentrene Nattevagt i hjemmeplejen Lavere timepris i hjemmeplejen Hverdagsrehabilitering hjemmeplejen Nedsættelse af døgnkostprisen plejecentre Nedjustering af nattevagter på plejecentrene I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Ingen I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT EFFEKTIVISERINGER Side 17

19 Budget i 2013-priser - Driftsudvidelser Overf. TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER Frikommuneforsøget Velfærdsteknologi Geopark Odsherred Lokaldemokrati Bosætning - By til land Digitalisering, selvbetjening, ny hjemmeside Forebyggelse på tværs af alle fagområder I alt tværgående driftsudvidelser ØKONOMIUDVALGET Personaleudvidelse til kloakering af sommerhusområder Udviklingskonsulenter - implementering af UTA-strategi, ungekoordinator m.v Ledelsesudvikling - samarbejde - Holbæk/Kalundborg/Sorø Udvidelse af byfornyelsesrammen Kommuneplan VVM Detailhandelsstrategi Havørred Sjælland Innovationsprojekter Indkøbskonsulent Skabelonsysstem I alt Økonomiudvalget MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Nedbringelse af ventetider i byggesager Revision af trafiksikkerhedsplan Opdatering af vej- og stiregister Vandløbsvedligeholdelse Miljøgodkendelser og miljøtilsyn på landbrug Spildevandsplan Forskønnelse af Odsherred I alt Miljø- og Klimaudvalget Side 18

20 Budget i 2013-priser - Driftsudvidelser Overf. BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Dagtilbud 0-6 år uge mindre ferielukning i SFO Odsherred Ungdomscenter Sundhedsprofiler til alle elever i Odsherred Kompetenceudvikling og videnscenter på dagtilbudsområdet Videreuddannelse af sagsbehandlere, kuratorer og SSP-konsulenter De utrolige år - projekt i samarbejde med Socialstyrelsen i ALT Børne- og Uddannelsesudvalget SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Hus 6 - højere belægningsgrad Det gode ældreliv midler til partnerskaber med relevante foreninger I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Kreativt otium Odsherred Kulturfestival 2013 og Frivillighedskoordinator Stemmer fra Odsherred - kor og teater Danmarks Digitale Bibliotek I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT DRIFTSUDVIDELSER Side 19

21 Budget i 2013-priser - anlæg KV-fond Lån KATEGORI 1: ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2012 TILFØRT ENKELTE LOVBUNDNE OPGAVER: ØKONOMIUDVALGET Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger I alt Økonomiudvalget MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Lov/aftale-bundne: A3 - Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt x 1. A4 - Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt x 1. A11 - Rute 21 projekt Vig Parkvej - aftale x 1. A25 - Naturforvaltningsprojekter lov x 1. A30 - Genskabelse af sø om Næsholm Borgruin x 1. Anlægspulje til energiinvestering med 100 % lån X 2. A12 - Rute 21 projekt - trafiksik.på Rødhøj x 1. Følgeprojekt - regnvandsbassin Vig Øst - Vig Parkvej x 1. Oprensning af Nordkanalen og Hørve-Dragskanal x 1. Øvrige: A7 - Renovering af havnene med 100 % lån X 2. Renovationsanlæg x 1. I alt Miljø- og Klimaudvalget Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 5,5 mio. kr. i 2013 til ordinære anlæg - svarende til 13 % af anlægsudgiften. 2. Anlægsprojekter som er omfattet af låbekendtgørelsen regler for automatisk låneoptagelse svarende til anlægsudgiften. Side 20

22 Budget i 2013-priser - Anlæg KV-fond Lån SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET A6 - Renovering af boliger Asnæshvile (KV-fond) X x 1. A7 - Renovering Bakkegården Hørve (KV-fond) X x 1. A1 - Opret. af vaskehal i hjælpemiddeldepot x 2. A4 - Renovering, tag, isolering Sundhedscenter x 2. I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET A1 - Istandsættelse af malergården x 2. I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget KATEGORI 2: KVALITETSFONDSANLÆG TVÆRGÅENDE ANLÆGSPROJEKTER Kvalitetsfondsanlæg X x 3. I alt Tværgående anlægsprojekter KATEGORI 3: PULJE TVÆRGÅENDE ANLÆGSPROJEKTER Øvrige anlæg uden anden finansiering x 4. I alt Tværgående anlægsprojekter Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 8 mio. kr. i 2013 til kvalitetsfondsanlæg - svarende til 34 % af anlægsudgiften. 2. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 5,5 mio. kr. i 2013 til ordinære anlæg - svarende til 13 % af anlægsudgiften. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 8 mio. kr. i 2013 til kvalitetsfondsanlæg - svarende til 34 % af anlægsudgiften. 4. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 5,5 mio. kr. i 2013 til ordinære anlæg - svarende til 13 % af anlægsudgiften. Side 21

Vedtaget budget 2011-14

Vedtaget budget 2011-14 Budget 2011-2014 Vedtaget budget 2011-14 Side 1 DRIFT Serviceområder i alt 1.443.052 1.446.680 1.455.622 1.464.662 1. Overførselsområder i alt 420.300 414.586 408.968 404.112 2. DUT-områder iflg. aktstykket

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1 Budget 2012-2015 Budgetoplæg 2012-15 Side 1 Budget 2012-2015 i 2012-priser - Finansielt budget DRIFT Serviceområder i alt 1.498.872 1.513.266 1.513.714 1.514.078 1. Overførselsområder i alt 482.903 494.133

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

forslag til årsbudget 2014-2017

forslag til årsbudget 2014-2017 Budgetoplæg 2014-2017 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019

Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 0 25.588 18.045 10.423 BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet

Generelle tilskud. Økonomiudvalget. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning. Specielle bemærkninger til budgettet 1.000 k r. B u dg et B u dg et ov ers lag lø be n d e p r iser 2 0 1 3 2 0 1 4 2 01 5 2 0 1 6 U d gi ft 44.17 5 4 4.9 75 45. 702 46.44 5 In d tæ g t 1. 221.40 6 1.21 0.2 74 1.2 08. 690 1. 210.21 9 Refu

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Pixiudgave Budget 2017

Pixiudgave Budget 2017 Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Bilag 1 Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet d. 24. april 2013, her med foreslåede korrektioner marts 2014) Økonomi / Innovation og IT marts 2014 Ændringsforslag er tilføjet med rødt Skanderborg

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER... 2 KOMMUNEOPLYSNINGER... 2 REGNSKABSOPLYSNINGER... 3 REGNSKABSBEMÆRKNINGER... 5 1 - TILSKUD OG UDLIGNING SAMT SKATTER,

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2014 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2014... 3 Forudsætninger for budgetlægningen... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 4 Pris- og lønstigningsskøn... 4

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Ændringer i økonomien siden B2014-2017

Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet

Læs mere