Endeligt vedtaget årsbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016"

Transkript

1 Budget Endeligt vedtaget årsbudget

2 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt 9 Driftsbesparelser 10 Pris gange mængde-ændringer 12 Effektiviseringer 16 Udvidelser 18 Anlæg 20 Ændringsforslag 23 Bilag - af manglende fremskrivning 24 Side 1

3 Budget i 2013-priser - Finansielt budget 2012 Vedtaget 2012-priser DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene Forsyningsvirksomheder Buffer til overførsel af overskud tidligere år Ændringer til basisbudgettet: Driftsbesparelser Pris gange mængde-ændringer Effektiviseringer Udvidelser Ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling Serviceændringer I alt driftsudgifter - netto ANLÆGSUDGIFTER Serviceområder i alt Forsyningsområder i alt I alt anlægsudgifter ANLÆGSINDTÆGTER Serviceområder i alt I alt anlægsindtægter Side 2

4 Budget i 2013-priser - Finansielt budget 2012 Vedtaget 2012-priser RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Afdrag på nye lån/projekter - 3,1 % af lånesum - optaget 1/ Renter på nye lån/projekter - 1,1 % af lånesum - optaget 1/ Finansforskydninger og reguleringer Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning Deponering - kvalitetsfondstilskud I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I ALT TIL FINANSIERING LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen Lån til kvalitetsfondsanlæg og ordinære anlæg I alt låneoptagelse SKATTEAFREGNING 2009 OG 2010 Personskat - regulering af indkomsskat Tilskud og udligning samt skattelovsændringer m.v Dødsboskat Andel i korrektionsbeløb I alt skatteafregning 2009 og Side 3

5 Budget i 2013-priser - Finansielt budget 2012 Vedtaget 2012-priser SKATTER Personskat - 26,6 % af mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo + komp. I 2012) Selskabsskat Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning Statstilskud - ordinært og betinget drift og anlæg + str.und Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Udviklingsbidrag indb. a 124 kr Tilskud til generelt løft i ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kv-områder Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I ALT FINANSIERING I ALT SALDO SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE LÅN TIL KASSESTYRKELSE NETTO EFTER YDELSE SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE EFTER LÅN Side 4

6 til det finansielle budget 1. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg 2. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg 3. Buffer på 1% af serviceudgifter til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen vil blive budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 4. I alt driftsbesparelser i henhold til særlig speficikation 5. I alt pris gange mængdeændringer i henhold til særlig specifikation og udarbejdet forklaringsmateriale 6. I alt effektiviseringsændringer i henhold til særlig specifikation 7. I alt udvidelser i henhold til særlig specifikation 8. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 9. Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender Renteindtægterne er opjusteret som følge af væksten i de positive likvide beholdninger og den fortsatte lave rente på lån med variabel rente 10. Afdrag på kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og kurser på udenlandsk valuta for CHF. 11. Renteudgifter af kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF. 12. Renteudgifter af nye lån opgjort til dagsrente med fast rente i 5 år. Lån optages medio året og låneydelserne udgør derfor 50 % i første år. 13. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,453 mio. Endvidere indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler, som registreres under finansielle forskydninger. 14. Finansiel træk af de likvide midler til finanseiring af skatteefterregulering i Kvalitetsfondstilskud fratrukket anvendt tilskud i finansieringen af anlægsudgifter deponeres på funktion , grp. 001 jfr. IMS-konteringsregler, herunder anvendelse af deponerede beløb fra tidligere år (ikke disponerede beløb) 16. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v. 17. Særskilte lånedispensation på 8,0 mio. kr. og 5,5 mio. kr. til henholdsvis kvalitetsfondsanlæg og ordinære anlæg udmeldt af Økonomiog Indenrigsministeriet den 31. august Efterregulering endelig skatteopgørelse 2010 iflg. SKAT 19. Efterregulering af tilskud og udligning for 2010 som følge af den endelige skatteopgørelse for 2009 jfr. ministeriets opgørelse. 20. Andel i dødsboskat fra 2010 iflg. opgørelse fra SKAT 21. Den samlede nettoafregning som følge af selvbudgetteringen for 2010 efter tilskud og udligning. 22. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,853 mio. 23. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på kr ,192 mio. Side 5

7 til det finansielle budget 24. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til 7,2 for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 970,782 mio. I 2011 blev indført et loft på 7,2 promille, som blev kompenseret i 2011 og 2012 i forhold til tidligere promille, men fra 2013 ydes p.t. ingen kompensation - og derfor fremgår et indtægtsfald fra 2013 og fremefter. 25. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2010 som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme 27. Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2012 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 30. juni Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2013 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere 28. Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 124 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Nyt tilskud fra 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Der er den 31. august 2012 modtaget svar på ansøgning om særtilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og tilskuddet udgør 21,996 mio. kr. I overslagsårene budgetteres med et tilskud på 0 kr., da kommunen har fået afslag på ansøgningen om en partnerskabsaftale. 31. I 2013 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden på kr. 11,544 mio., som vil være betinget af at kommunen bidrager med tilsvarende finansiering til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter. Tilskuddet forudsætter derfor, at der i budgetoplægget indarbejdes anlægsudgifter svarende til det dobbelte af tilskudsbeløbet på de tilskudsberettigede områder, og tilskuddet er derfor modsvaret af tilsvarende deponering til anlæg kendes. Der er givet lånedispensationer til kommunens andel i udgifterne jfr. ansøgning og dispensationsskrivelse fra ministeriet af 31. august Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 er der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2012 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2013 med 6,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen er anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling for 2012 og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i. 33. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2013 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 34. Saldo for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 35. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. 36. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 8 mio. kr. til styrkelse af de likvide midler. Lånet skal ses på baggrund af de likviditetsmæssige konsekvenser ved indfasningen af "Udbetaling Danmark", som vil medføre et samlet fald i de likvide midler på ca. 55 mio. kr., når denne er fuldt indfaset. Lånet skal tilbagebetales over 10 år på normale vilkår - d.v.s. ej afdragsfrit lån. Lånet forventes hjemtaget ultimo året og låneydelser er derfor først indregnet i budgetoverslagsårene Kassebevægelse efter låne til styrkelse af likvide midler og fratrukket låneydelser. Side 6

8 Budget i 2013-priser - Resultat af ordinær drift 2012 Vedtaget 2012-priser DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser Pris gange mængde-ændringer Effektiviseringer Udvidelser RENTER Diverse renteudgifter og indtægter Renter af lån Renter på nye lån/projekter - excl. likviditetslån SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING Skatteafregning 2009 og Skatter i alt Tilskud og udligning i alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt I 2013 indgår kvalitetsfondstilskuddet på kr. 11,544 mio. i opgørelsen over resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. Dette tilskud er forbeholdt anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne. Side 7

9 Budget i 2013-priser - Serviceramme Vedtaget Kor. ramme i 2012-priser 2013-priser Driftsudgifter i alt netto Heraf fratrækkes: Forsyningsvirksomhederne Overførselsudgifter excl. fors.ledige m.v Forsikrede ledige funktion Forsikrede ledige funktion Aktivitetsbestemt medfinans. på Ældreboliger på 5.30 netto Indtægter særligt dyre enkeltsager Korrektion 2012 til 2013 Bedre kvalitet i dagtilbud Demografisk udgiftspres -281 Afrundinger 66 I ALT SERVICERAMME RAMMEAFVIGELSE Fortegn for rammeafvigelse Positivt fortegn = merforbrug Negativt fortegn = mindreforbrug Side 8

10 Budget i 2013-priser - Bevillingsoversigt Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Besparelser til individuel fordeling mellem udvalgenes bevillinger: Yderligere besparelser og effektiviseringer - Direktionen udarbejder forslag I ALT DRIFTSBEVILLINGER Kommunens bevillingsniveau er lagt på udvalgsniveau, idet hvert udvalg er tildelt "en pose penge" til finansiering af udvalgets nettodriftsudgifter. Beløbet kan anvendes i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og til de aktiviteter, som Byrådet har vedtaget. I bevillingen indgår såvel udgifter til service som overførsler - og mindreudgifter til overførsler kan således ikke uden videre anvendes til at forøge serviceudgifterne. I forbindelse med halvårsregnskabet vurderes de budgetmæssige forudsætninger med det forventede årsregnskab og det samlede budget indgår her i totalfinansieringen af forventede merudgifter - d.v.s. ud fra fælles enhedsbetragtninger. Side 9

11 Budget i 2013-priser - Driftsbesparelser Overf. TVÆRGÅENDE BESPARELSER Rammebesparelse - ingen prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser fra 2012 til (x) 1. Yderligere besparelser og effektiviseringer - Direktionen udarbejder forslag I alt tværgående ØKONOMIUDVALGET Eksterne konsulenter Administrativt personale Elever - 3 mdr. ansættelse efter endt elevtid Barselsudligningspuljen Tjenestemandspension Forsikringspuljen - skadebegrænsningstiltag I alt Økonomiudvalget MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Kollektiv trafik Grønne områder, naturpladser, stier, offentlige toiletter Besparelse 50 % af pulje til vedligehold klimaskærmen på bygninger I alt Miljø- og Klimaudvalget BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Nedsætte tilskuds% til private dagpassere fra 85 % til 75 % Øge forældrebetalingen i SFO'erne med 5% Indføre 3 ugers sommerferielukket i dagtilbud Reduktion på 50 % af udviklingspuljen i Børne- og Undervisningsudvalget I alt Børne- og Uddannelsesudvalget Se særskilt specifikation af fordelingen af besparelsen på side 24. Side 10

12 Budget i 2013-priser - Driftsbesparelser Overf. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Rammereduktion Grønnehaven Lukning af cafe på Sundhedscentret Lukning af cafeer på Plejecentrene Daghjemskørsel Bonusordnng til SOSU-uddannelser Hjælpeordninger Servicelovens I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Blå Flag-aktiviteter Besparelse på aftenskoleområdet I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT BESPARELSER Side 11

13 Budget i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer Overf. Dokum. ØKONOMIUDVALGET Erhvervskonsulent i Projekt og Intern Udvikling Ø1 Prisændring på SKI-aftale - tidligere års manglende fremskrivning Ø2 KOMBIT - BBR - tidligere års manglende fremskrivning Ø3 Udbetaling Danmark Ø4 Lønopgave Odsherred Forsyning - manglende indtægt Ø5 Produktionsskoler Ø6 Erhvervsgrunduddannelser X Ø7 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv X Ø8 Kontanthjælp til udlændinge under integrationsprogrammet X Ø9 Førtidspensioner X Ø10 Sygedagpenge X Ø11 Sociale formål X Ø12 Kontanthjælp (passive & aktiverede) X Ø13 Dagpenge forsikrede ledige konto X Ø14 Revalidering X Ø15 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelse X Ø16 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats X Ø17 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige konto X Ø18 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Ø19 Seniorjob til personer over 55 år Ø20 Beskæftigelsesordninger X Ø21 Tilretning lønbudget - Voksensekretariatet Ø22 Tilretning lønbudget - Fra Social- og Sundhedsudvalget Ø23 Omlægning af aktiveringsindsatsen Ø24 Lønudgifter Projekt Serviceløft Ø25 KMD screening Jobcenter Ø26 KMD screening FØP Ø27 I alt Økonomiudvalget Side 12

14 Budget i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer Overf. Dokum. MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Ændringer af vejkapitalen i forbindelse med rute 21-projektet M1 Kollektiv trafik M2 Vejbelægninger - kontraktområde overført til anlægskontrakt M3 Vejbelysning overført til anlægskontrakt M4 Regulering asfalt M5 Naturprojekter M6 I alt Miljø- og Klimaudvalget BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Harmonisering af ejendomsbudgetterne skolerne B1 Økonomiske fripladser og forældrebetaling SFO B2 Lønreguleringer dagtilbudene øget kvalifikationer B3 Lønreguleringer SFO øget kvalifikationer B4 Lønreguleringer Dagplejen øget kvalifikationer B5 Pædagogisk Grunduddannelse - trepartsforhandlinger B6 Øget udgift til UPCN B7 1 time mere til klasselærerfunktion på alle overbygningsskoler B8 Undervisningsassistentordning videreføres VHS til B9 Tandplejen B10 Ressourcetildeling folkeskolerne-færre elever end forventet v/tildeling 11/ B11 Mellem kommunal afregning - frit valg skolevalg nettotilgang 8 børn B12 Regulering af lærernes gennemsnitsløn B13 Regulering på øvrige skolekonti B14 Ressourcetildeling SFO B klassecenter EUC-forløb B klassecenter studie-rettet forløb (10GYMN) B17 IT - leasingydelse B18 Statsbidrag til efterskoler beregnet for højt sidste budgetperiode B19 Statsbidrag til Efterskoler færre elever end forventet ved sidste budgetper B20 Statsbidrag Private skoler beregnet for højt sidste budgetperiode B21 Side 13

15 Budget i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer Overf. Dokum. BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET - fortsat Flere elever er på privat skole end forventet ved sidste budgetperiode B22 Statsbidraget Private skoler SFO beregnet for højt sidste budgetperiode B23 Private skoler SFO samt elevtilgang til Ny friskole A B24 Fald i elevtal i egne tilbud B25 Udligning af merudgifter til specialundervisning B26 3 elever fra andre kommuner i specialtilbud B27 Regionale specialtilbud B28 Kommunale specialtilbud i andre kommuner godkendt sager visudvalg april B29 Fritidstilbud specialskoler i andre kommuner B30 Private specialtilbud godkndt sager visudvalg indtil april B31 Skolebefordring specialskoler B32 Tengslemark fald i børnetal til 19 børn B33 Dagplejen indvirkning ny befolkningsprognose B34 Private dagpassere B35 Børnehaver og integrede institutioner B36 Pulje til Milde pladser B37 Teknisk medarbejder ordning ophørt B38 Private daginstitution - budgettilpasning B39 Socialpædagogiske fripladser B40 Forebyggende foranstaltninger - opfølgning B41 Døgnanbringelser - opfølgning pr B42 Merrefusion - ændret udgiftsloft faldet fra til konto X B43 Budgettilpasning forventet belægning B44 Øget udgift til tabt arbejdsfortjeneste B45 Korrektioner som følge af ny befolkningsprognose B46 i ALT Børne- og Uddannelsesudvalget Side 14

16 Budget i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer Overf. Dokum. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Høreapparater S1 Stomi/kateter S2 Genoptræning S3 Ældrepuljen S4 Tilpasning af indtægtsbudget for tilbagebetaling af billån S5 Tilpasning af antal pladser på nedjustering med 10 pladser S6 Tilgang af sager fra Familieafdelingen S7 Tilgang af sager fra STU S8 Tomgangsleje ikke udlejede ældreboliger S9 Tekniske hjælpemidler - fornyet opfølgning primo sept fokusområde S10 Omsorgs- og specialtandplejen S11 Vederlagsfri fysioterapi S12 Refusion af særligt dyre enkelt sager konto X S13 I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Egnsteateraftale med Odsherred Teater K1 Distriksrengøring K2 I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT PRIS GANGE MÆNGDE-ÆNDRINGER Side 15

17 Budget i 2013-priser - Effektiviseringer Overf. TVÆRGÅENDE Ikke disponeret effektiviseringspulje fra Tilbageførsel af halvdelen af effektivisering Park & Vej i I alt tværgående ØKONOMIUDVALGET Effektivisering af fakturabehandling i hele organisationen Indkøb I alt Økonomiudvalget MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Ingen I alt Miljø- og Klimaudvalget BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Optimering af interne arbejdsgange Lærernes arbejdstid Effekt af lukning af Asmindrup børnehave er vedtaget Effektivisering ved fytning af børnehave og juniorklub til Egebjerg Skole Effektivisering ved sammenlægning af børnehaver i Vig i ALT Børne- og Uddannelsesudvalget Side 16

18 Budget i 2013-priser - Effektiviseringer Overf. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forebyggende indsats på sundhedsområdet contra medfinansiering Hjælpemidler Servicearealer Ny teknologi til Plejecentrene Nattevagt i hjemmeplejen Lavere timepris i hjemmeplejen Hverdagsrehabilitering hjemmeplejen Nedsættelse af døgnkostprisen plejecentre Nedjustering af nattevagter på plejecentrene I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Ingen I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT EFFEKTIVISERINGER Side 17

19 Budget i 2013-priser - Driftsudvidelser Overf. TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER Frikommuneforsøget Velfærdsteknologi Geopark Odsherred Lokaldemokrati Bosætning - By til land Digitalisering, selvbetjening, ny hjemmeside Forebyggelse på tværs af alle fagområder I alt tværgående driftsudvidelser ØKONOMIUDVALGET Personaleudvidelse til kloakering af sommerhusområder Udviklingskonsulenter - implementering af UTA-strategi, ungekoordinator m.v Ledelsesudvikling - samarbejde - Holbæk/Kalundborg/Sorø Udvidelse af byfornyelsesrammen Kommuneplan VVM Detailhandelsstrategi Havørred Sjælland Innovationsprojekter Indkøbskonsulent Skabelonsysstem I alt Økonomiudvalget MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Nedbringelse af ventetider i byggesager Revision af trafiksikkerhedsplan Opdatering af vej- og stiregister Vandløbsvedligeholdelse Miljøgodkendelser og miljøtilsyn på landbrug Spildevandsplan Forskønnelse af Odsherred I alt Miljø- og Klimaudvalget Side 18

20 Budget i 2013-priser - Driftsudvidelser Overf. BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Dagtilbud 0-6 år uge mindre ferielukning i SFO Odsherred Ungdomscenter Sundhedsprofiler til alle elever i Odsherred Kompetenceudvikling og videnscenter på dagtilbudsområdet Videreuddannelse af sagsbehandlere, kuratorer og SSP-konsulenter De utrolige år - projekt i samarbejde med Socialstyrelsen i ALT Børne- og Uddannelsesudvalget SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Hus 6 - højere belægningsgrad Det gode ældreliv midler til partnerskaber med relevante foreninger I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Kreativt otium Odsherred Kulturfestival 2013 og Frivillighedskoordinator Stemmer fra Odsherred - kor og teater Danmarks Digitale Bibliotek I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT DRIFTSUDVIDELSER Side 19

21 Budget i 2013-priser - anlæg KV-fond Lån KATEGORI 1: ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2012 TILFØRT ENKELTE LOVBUNDNE OPGAVER: ØKONOMIUDVALGET Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger I alt Økonomiudvalget MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Lov/aftale-bundne: A3 - Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt x 1. A4 - Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt x 1. A11 - Rute 21 projekt Vig Parkvej - aftale x 1. A25 - Naturforvaltningsprojekter lov x 1. A30 - Genskabelse af sø om Næsholm Borgruin x 1. Anlægspulje til energiinvestering med 100 % lån X 2. A12 - Rute 21 projekt - trafiksik.på Rødhøj x 1. Følgeprojekt - regnvandsbassin Vig Øst - Vig Parkvej x 1. Oprensning af Nordkanalen og Hørve-Dragskanal x 1. Øvrige: A7 - Renovering af havnene med 100 % lån X 2. Renovationsanlæg x 1. I alt Miljø- og Klimaudvalget Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 5,5 mio. kr. i 2013 til ordinære anlæg - svarende til 13 % af anlægsudgiften. 2. Anlægsprojekter som er omfattet af låbekendtgørelsen regler for automatisk låneoptagelse svarende til anlægsudgiften. Side 20

22 Budget i 2013-priser - Anlæg KV-fond Lån SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET A6 - Renovering af boliger Asnæshvile (KV-fond) X x 1. A7 - Renovering Bakkegården Hørve (KV-fond) X x 1. A1 - Opret. af vaskehal i hjælpemiddeldepot x 2. A4 - Renovering, tag, isolering Sundhedscenter x 2. I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET A1 - Istandsættelse af malergården x 2. I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget KATEGORI 2: KVALITETSFONDSANLÆG TVÆRGÅENDE ANLÆGSPROJEKTER Kvalitetsfondsanlæg X x 3. I alt Tværgående anlægsprojekter KATEGORI 3: PULJE TVÆRGÅENDE ANLÆGSPROJEKTER Øvrige anlæg uden anden finansiering x 4. I alt Tværgående anlægsprojekter Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 8 mio. kr. i 2013 til kvalitetsfondsanlæg - svarende til 34 % af anlægsudgiften. 2. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 5,5 mio. kr. i 2013 til ordinære anlæg - svarende til 13 % af anlægsudgiften. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 8 mio. kr. i 2013 til kvalitetsfondsanlæg - svarende til 34 % af anlægsudgiften. 4. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 5,5 mio. kr. i 2013 til ordinære anlæg - svarende til 13 % af anlægsudgiften. Side 21

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1

ØKONOMIUDVALGET 13. september 2011. Budget 2012-2015. Budgetoplæg 2012-15. Side 1 Budget 2012-2015 Budgetoplæg 2012-15 Side 1 Budget 2012-2015 i 2012-priser - Finansielt budget DRIFT Serviceområder i alt 1.498.872 1.513.266 1.513.714 1.514.078 1. Overførselsområder i alt 482.903 494.133

Læs mere

forslag til årsbudget 2014-2017

forslag til årsbudget 2014-2017 Budgetoplæg 2014-2017 Økonomiudvalgets forslag til årsbudget 2014-2017 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale 2 Finansielt budget 3 Noter til det finansielle budget 8 Resultatet af ordinær drift 10 Servicerammeopgørelse

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Vedtaget budget 2010-13

Vedtaget budget 2010-13 Budget 2010-2013 Vedtaget budget 2010-13 Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsårene 2010-2012 fra det budget, som Byrådet vedtog den 7. oktober 2008.

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019

Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 Budget 2016-2019 Odsherred Kommune Økonomiudvalgets oplæg 2016-2019 NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER 0 25.588 18.045 10.423 BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1

ØKONOMIAFDELINGEN, 7. oktober 2008. Budget 2009-2012. Vedtaget budget. Side 1 Budget 2009-2012 Vedtaget budget Side 1 Generelle budgetforudsætninger Udgangspunktet for budgetlægningen er det korrigerede budget for 2008 før sparerunde, men med genopretningen af Social- og Sundhedsudvalgets

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI 1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr.

STRUER ~- KOMMUNE. Ved udgangen af februar måned var der en kassebeholdning på 127,2 mio. kr. IFT!' ii& STRUER ~- KOMMUNE Likviditet og resultater 28. februar 2015 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Foreløbigt regnskab 2014 5 Forventet

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer:

Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: Notat 15. september 2010 Borgmesterens oplæg til budgetforslag 2011. Til økonomiudvalgets møde den 14. september 2010 har borgmesteren i oplægget indarbejdet følgende nye ændringer: 10-U-1 Innovationspulje

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af oktober måned var der en kassebeholdning på 127,9 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. oktober 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017

Politisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017 Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage

Læs mere

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE

1,11.,_,J STRUER KOMMUNE 1,11.,_,J STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2013 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2013 5 Lønbudget

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013

Budget 2010-2013. Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 Budget 2010-2013 Skattefinansieret budgetoplæg 2010-2013 2010 2011 2012 2013 - = overskud Ordinær drift (skatter, statstilskud og driftsudgifter) 2010 2011 2012 2013 Underskud på ordinær drift i h.t. budgetoplæg

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt.

Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 2017-2019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. Resultatet af budgetaftalen for 2016 samt overslagsårene 20172019 fremgår på overordnet niveau i nedenstående hovedoversigt. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Indtægter Skatter 1.236.561 1.245.598 1.270.128

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 28. februar 2015 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. Oprindeligt budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne.

BUDGETFORSLAG 2012-2015. -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. HVIDOVRE KOMMUNE Central- og Kulturforvaltningen Økonomisk Afdeling/PEJ 3. august 2011 Foreløbigt notat BUDGETFORSLAG 2012-2015 -oplæg vedrørende finansieringsmulighederne. STATUS PÅ BUDGETLÆGNINGEN FOR

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 143,8 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013

Budget 2014. - informationsmøde den 24. oktober 2013 Budget 2014 - informationsmøde den 24. oktober 2013 Dagsorden 1. Velkomst v/ Mogens Gade 2. De overordnede mål og processen vedr. Budget 2014 3. Budget 2014 de overordnede tal 4. De enkelte udvalgsområder

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018 Hillerød Kommunes budget bestemmes af Byrådets beslutning om serviceniveau og skatter for budgetperioden 2015 2018. En lang række andre faktorer har også betydning

Læs mere

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje.

Renter. I forbindelse med kommunens strategi om større økonomisk råderum er der i foråret 2015 placeret yderligere 50 mio. kr. i kapitalpleje. Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2016 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 3.458.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget:

Driftsbudgettet indeholder en række centrale puljer som administreres af Økonomiudvalget: 17 Generelle bemærkninger til budget 2015-2018. Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal

Læs mere