Endeligt vedtaget årsbudget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endeligt vedtaget årsbudget 2013-2016"

Transkript

1 Budget Endeligt vedtaget årsbudget

2 Indholdsfortegnelse Side Finansielt budget 2 til det finansielle budget 5 Resultatet af ordinær drift 7 Servicerammeopgørelse 8 Bevillingsoversigt 9 Driftsbesparelser 10 Pris gange mængde-ændringer 12 Effektiviseringer 16 Udvidelser 18 Anlæg 20 Ændringsforslag 23 Bilag - af manglende fremskrivning 24 Side 1

3 Budget i 2013-priser - Finansielt budget 2012 Vedtaget 2012-priser DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene Forsyningsvirksomheder Buffer til overførsel af overskud tidligere år Ændringer til basisbudgettet: Driftsbesparelser Pris gange mængde-ændringer Effektiviseringer Udvidelser Ændringsforslag til Økonomiudvalgets budgetforslag til 1. behandling Serviceændringer I alt driftsudgifter - netto ANLÆGSUDGIFTER Serviceområder i alt Forsyningsområder i alt I alt anlægsudgifter ANLÆGSINDTÆGTER Serviceområder i alt I alt anlægsindtægter Side 2

4 Budget i 2013-priser - Finansielt budget 2012 Vedtaget 2012-priser RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Afdrag på nye lån/projekter - 3,1 % af lånesum - optaget 1/ Renter på nye lån/projekter - 1,1 % af lånesum - optaget 1/ Finansforskydninger og reguleringer Hensættelse til imødegåelse af skatteafregning Deponering - kvalitetsfondstilskud I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I ALT TIL FINANSIERING LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen Lån til kvalitetsfondsanlæg og ordinære anlæg I alt låneoptagelse SKATTEAFREGNING 2009 OG 2010 Personskat - regulering af indkomsskat Tilskud og udligning samt skattelovsændringer m.v Dødsboskat Andel i korrektionsbeløb I alt skatteafregning 2009 og Side 3

5 Budget i 2013-priser - Finansielt budget 2012 Vedtaget 2012-priser SKATTER Personskat - 26,6 % af mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo + komp. I 2012) Selskabsskat Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning Statstilskud - ordinært og betinget drift og anlæg + str.und Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Udviklingsbidrag indb. a 124 kr Tilskud til generelt løft i ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Tilskud fra kvalitetsfonden til investeringer på kv-områder Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I ALT FINANSIERING I ALT SALDO SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE LÅN TIL KASSESTYRKELSE NETTO EFTER YDELSE SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE EFTER LÅN Side 4

6 til det finansielle budget 1. Total serviceudgifter opgjort for alle udvalg 2. Total overførselsudgifter opgjort for alle udvalg 3. Buffer på 1% af serviceudgifter til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen vil blive budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 4. I alt driftsbesparelser i henhold til særlig speficikation 5. I alt pris gange mængdeændringer i henhold til særlig specifikation og udarbejdet forklaringsmateriale 6. I alt effektiviseringsændringer i henhold til særlig specifikation 7. I alt udvidelser i henhold til særlig specifikation 8. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 9. Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender Renteindtægterne er opjusteret som følge af væksten i de positive likvide beholdninger og den fortsatte lave rente på lån med variabel rente 10. Afdrag på kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og kurser på udenlandsk valuta for CHF. 11. Renteudgifter af kommunens nuværende lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, kurser på udenlandsk valuta for CHF. 12. Renteudgifter af nye lån opgjort til dagsrente med fast rente i 5 år. Lån optages medio året og låneydelserne udgør derfor 50 % i første år. 13. Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregning mellem årene m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,453 mio. Endvidere indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler, som registreres under finansielle forskydninger. 14. Finansiel træk af de likvide midler til finanseiring af skatteefterregulering i Kvalitetsfondstilskud fratrukket anvendt tilskud i finansieringen af anlægsudgifter deponeres på funktion , grp. 001 jfr. IMS-konteringsregler, herunder anvendelse af deponerede beløb fra tidligere år (ikke disponerede beløb) 16. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v. 17. Særskilte lånedispensation på 8,0 mio. kr. og 5,5 mio. kr. til henholdsvis kvalitetsfondsanlæg og ordinære anlæg udmeldt af Økonomiog Indenrigsministeriet den 31. august Efterregulering endelig skatteopgørelse 2010 iflg. SKAT 19. Efterregulering af tilskud og udligning for 2010 som følge af den endelige skatteopgørelse for 2009 jfr. ministeriets opgørelse. 20. Andel i dødsboskat fra 2010 iflg. opgørelse fra SKAT 21. Den samlede nettoafregning som følge af selvbudgetteringen for 2010 efter tilskud og udligning. 22. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,853 mio. 23. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 for hele perioden med udgangspunkt i et grundlag på kr ,192 mio. Side 5

7 til det finansielle budget 24. Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes maksimumspromillen til 7,2 for hele perioden med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 970,782 mio. I 2011 blev indført et loft på 7,2 promille, som blev kompenseret i 2011 og 2012 i forhold til tidligere promille, men fra 2013 ydes p.t. ingen kompensation - og derfor fremgår et indtægtsfald fra 2013 og fremefter. 25. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2010 som udmeldt af Økonomi- og Indenrigsministeriet den 30. juni Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme 27. Tilskud og udligning opgjort efter selvbudgettering af tilskud og udligning for 2012 efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets tilskudsmodeller af 30. juni Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2013 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere 28. Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 124 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Nyt tilskud fra 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Der er den 31. august 2012 modtaget svar på ansøgning om særtilskud fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, og tilskuddet udgør 21,996 mio. kr. I overslagsårene budgetteres med et tilskud på 0 kr., da kommunen har fået afslag på ansøgningen om en partnerskabsaftale. 31. I 2013 modtages et tilskud fra kvalitetsfonden på kr. 11,544 mio., som vil være betinget af at kommunen bidrager med tilsvarende finansiering til at løfte de fysiske rammer for børn og unge på dagtilbuds-, folkeskole- og ældreområdet samt idrætsfaciliteter. Tilskuddet forudsætter derfor, at der i budgetoplægget indarbejdes anlægsudgifter svarende til det dobbelte af tilskudsbeløbet på de tilskudsberettigede områder, og tilskuddet er derfor modsvaret af tilsvarende deponering til anlæg kendes. Der er givet lånedispensationer til kommunens andel i udgifterne jfr. ansøgning og dispensationsskrivelse fra ministeriet af 31. august Som følge af finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet fra 2011 er der på grund af den stigende ledighed i Odsherred Kommune i 2012 anslået midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet i 2013 med 6,0 mio. kr. Midtvejsreguleringen er anslået med alle forbehold, idet denne vil være afhængig af dels den endelige udvikling for 2012 og dels udviklingen i den "kommuneklynge", som kommunen indgår i. 33. Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) fra 2013 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 34. Saldo for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 35. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. 36. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 8 mio. kr. til styrkelse af de likvide midler. Lånet skal ses på baggrund af de likviditetsmæssige konsekvenser ved indfasningen af "Udbetaling Danmark", som vil medføre et samlet fald i de likvide midler på ca. 55 mio. kr., når denne er fuldt indfaset. Lånet skal tilbagebetales over 10 år på normale vilkår - d.v.s. ej afdragsfrit lån. Lånet forventes hjemtaget ultimo året og låneydelser er derfor først indregnet i budgetoverslagsårene Kassebevægelse efter låne til styrkelse af likvide midler og fratrukket låneydelser. Side 6

8 Budget i 2013-priser - Resultat af ordinær drift 2012 Vedtaget 2012-priser DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser Pris gange mængde-ændringer Effektiviseringer Udvidelser RENTER Diverse renteudgifter og indtægter Renter af lån Renter på nye lån/projekter - excl. likviditetslån SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING Skatteafregning 2009 og Skatter i alt Tilskud og udligning i alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt I 2013 indgår kvalitetsfondstilskuddet på kr. 11,544 mio. i opgørelsen over resultatet af den ordinære driftsvirksomhed. Dette tilskud er forbeholdt anlægsprojekter på kvalitetsfondsområderne. Side 7

9 Budget i 2013-priser - Serviceramme Vedtaget Kor. ramme i 2012-priser 2013-priser Driftsudgifter i alt netto Heraf fratrækkes: Forsyningsvirksomhederne Overførselsudgifter excl. fors.ledige m.v Forsikrede ledige funktion Forsikrede ledige funktion Aktivitetsbestemt medfinans. på Ældreboliger på 5.30 netto Indtægter særligt dyre enkeltsager Korrektion 2012 til 2013 Bedre kvalitet i dagtilbud Demografisk udgiftspres -281 Afrundinger 66 I ALT SERVICERAMME RAMMEAFVIGELSE Fortegn for rammeafvigelse Positivt fortegn = merforbrug Negativt fortegn = mindreforbrug Side 8

10 Budget i 2013-priser - Bevillingsoversigt Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Besparelser til individuel fordeling mellem udvalgenes bevillinger: Yderligere besparelser og effektiviseringer - Direktionen udarbejder forslag I ALT DRIFTSBEVILLINGER Kommunens bevillingsniveau er lagt på udvalgsniveau, idet hvert udvalg er tildelt "en pose penge" til finansiering af udvalgets nettodriftsudgifter. Beløbet kan anvendes i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og til de aktiviteter, som Byrådet har vedtaget. I bevillingen indgår såvel udgifter til service som overførsler - og mindreudgifter til overførsler kan således ikke uden videre anvendes til at forøge serviceudgifterne. I forbindelse med halvårsregnskabet vurderes de budgetmæssige forudsætninger med det forventede årsregnskab og det samlede budget indgår her i totalfinansieringen af forventede merudgifter - d.v.s. ud fra fælles enhedsbetragtninger. Side 9

11 Budget i 2013-priser - Driftsbesparelser Overf. TVÆRGÅENDE BESPARELSER Rammebesparelse - ingen prisfremskrivning på varekøb og tjenesteydelser fra 2012 til (x) 1. Yderligere besparelser og effektiviseringer - Direktionen udarbejder forslag I alt tværgående ØKONOMIUDVALGET Eksterne konsulenter Administrativt personale Elever - 3 mdr. ansættelse efter endt elevtid Barselsudligningspuljen Tjenestemandspension Forsikringspuljen - skadebegrænsningstiltag I alt Økonomiudvalget MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Kollektiv trafik Grønne områder, naturpladser, stier, offentlige toiletter Besparelse 50 % af pulje til vedligehold klimaskærmen på bygninger I alt Miljø- og Klimaudvalget BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Nedsætte tilskuds% til private dagpassere fra 85 % til 75 % Øge forældrebetalingen i SFO'erne med 5% Indføre 3 ugers sommerferielukket i dagtilbud Reduktion på 50 % af udviklingspuljen i Børne- og Undervisningsudvalget I alt Børne- og Uddannelsesudvalget Se særskilt specifikation af fordelingen af besparelsen på side 24. Side 10

12 Budget i 2013-priser - Driftsbesparelser Overf. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Rammereduktion Grønnehaven Lukning af cafe på Sundhedscentret Lukning af cafeer på Plejecentrene Daghjemskørsel Bonusordnng til SOSU-uddannelser Hjælpeordninger Servicelovens I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Blå Flag-aktiviteter Besparelse på aftenskoleområdet I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT BESPARELSER Side 11

13 Budget i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer Overf. Dokum. ØKONOMIUDVALGET Erhvervskonsulent i Projekt og Intern Udvikling Ø1 Prisændring på SKI-aftale - tidligere års manglende fremskrivning Ø2 KOMBIT - BBR - tidligere års manglende fremskrivning Ø3 Udbetaling Danmark Ø4 Lønopgave Odsherred Forsyning - manglende indtægt Ø5 Produktionsskoler Ø6 Erhvervsgrunduddannelser X Ø7 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv X Ø8 Kontanthjælp til udlændinge under integrationsprogrammet X Ø9 Førtidspensioner X Ø10 Sygedagpenge X Ø11 Sociale formål X Ø12 Kontanthjælp (passive & aktiverede) X Ø13 Dagpenge forsikrede ledige konto X Ø14 Revalidering X Ø15 Løntilskud mv. til personer i fleksjob og ledighedsydelse X Ø16 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats X Ø17 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige konto X Ø18 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Ø19 Seniorjob til personer over 55 år Ø20 Beskæftigelsesordninger X Ø21 Tilretning lønbudget - Voksensekretariatet Ø22 Tilretning lønbudget - Fra Social- og Sundhedsudvalget Ø23 Omlægning af aktiveringsindsatsen Ø24 Lønudgifter Projekt Serviceløft Ø25 KMD screening Jobcenter Ø26 KMD screening FØP Ø27 I alt Økonomiudvalget Side 12

14 Budget i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer Overf. Dokum. MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Ændringer af vejkapitalen i forbindelse med rute 21-projektet M1 Kollektiv trafik M2 Vejbelægninger - kontraktområde overført til anlægskontrakt M3 Vejbelysning overført til anlægskontrakt M4 Regulering asfalt M5 Naturprojekter M6 I alt Miljø- og Klimaudvalget BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Harmonisering af ejendomsbudgetterne skolerne B1 Økonomiske fripladser og forældrebetaling SFO B2 Lønreguleringer dagtilbudene øget kvalifikationer B3 Lønreguleringer SFO øget kvalifikationer B4 Lønreguleringer Dagplejen øget kvalifikationer B5 Pædagogisk Grunduddannelse - trepartsforhandlinger B6 Øget udgift til UPCN B7 1 time mere til klasselærerfunktion på alle overbygningsskoler B8 Undervisningsassistentordning videreføres VHS til B9 Tandplejen B10 Ressourcetildeling folkeskolerne-færre elever end forventet v/tildeling 11/ B11 Mellem kommunal afregning - frit valg skolevalg nettotilgang 8 børn B12 Regulering af lærernes gennemsnitsløn B13 Regulering på øvrige skolekonti B14 Ressourcetildeling SFO B klassecenter EUC-forløb B klassecenter studie-rettet forløb (10GYMN) B17 IT - leasingydelse B18 Statsbidrag til efterskoler beregnet for højt sidste budgetperiode B19 Statsbidrag til Efterskoler færre elever end forventet ved sidste budgetper B20 Statsbidrag Private skoler beregnet for højt sidste budgetperiode B21 Side 13

15 Budget i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer Overf. Dokum. BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET - fortsat Flere elever er på privat skole end forventet ved sidste budgetperiode B22 Statsbidraget Private skoler SFO beregnet for højt sidste budgetperiode B23 Private skoler SFO samt elevtilgang til Ny friskole A B24 Fald i elevtal i egne tilbud B25 Udligning af merudgifter til specialundervisning B26 3 elever fra andre kommuner i specialtilbud B27 Regionale specialtilbud B28 Kommunale specialtilbud i andre kommuner godkendt sager visudvalg april B29 Fritidstilbud specialskoler i andre kommuner B30 Private specialtilbud godkndt sager visudvalg indtil april B31 Skolebefordring specialskoler B32 Tengslemark fald i børnetal til 19 børn B33 Dagplejen indvirkning ny befolkningsprognose B34 Private dagpassere B35 Børnehaver og integrede institutioner B36 Pulje til Milde pladser B37 Teknisk medarbejder ordning ophørt B38 Private daginstitution - budgettilpasning B39 Socialpædagogiske fripladser B40 Forebyggende foranstaltninger - opfølgning B41 Døgnanbringelser - opfølgning pr B42 Merrefusion - ændret udgiftsloft faldet fra til konto X B43 Budgettilpasning forventet belægning B44 Øget udgift til tabt arbejdsfortjeneste B45 Korrektioner som følge af ny befolkningsprognose B46 i ALT Børne- og Uddannelsesudvalget Side 14

16 Budget i 2013-priser -Pris gange mængde-ændringer Overf. Dokum. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Høreapparater S1 Stomi/kateter S2 Genoptræning S3 Ældrepuljen S4 Tilpasning af indtægtsbudget for tilbagebetaling af billån S5 Tilpasning af antal pladser på nedjustering med 10 pladser S6 Tilgang af sager fra Familieafdelingen S7 Tilgang af sager fra STU S8 Tomgangsleje ikke udlejede ældreboliger S9 Tekniske hjælpemidler - fornyet opfølgning primo sept fokusområde S10 Omsorgs- og specialtandplejen S11 Vederlagsfri fysioterapi S12 Refusion af særligt dyre enkelt sager konto X S13 I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Egnsteateraftale med Odsherred Teater K1 Distriksrengøring K2 I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT PRIS GANGE MÆNGDE-ÆNDRINGER Side 15

17 Budget i 2013-priser - Effektiviseringer Overf. TVÆRGÅENDE Ikke disponeret effektiviseringspulje fra Tilbageførsel af halvdelen af effektivisering Park & Vej i I alt tværgående ØKONOMIUDVALGET Effektivisering af fakturabehandling i hele organisationen Indkøb I alt Økonomiudvalget MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Ingen I alt Miljø- og Klimaudvalget BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Optimering af interne arbejdsgange Lærernes arbejdstid Effekt af lukning af Asmindrup børnehave er vedtaget Effektivisering ved fytning af børnehave og juniorklub til Egebjerg Skole Effektivisering ved sammenlægning af børnehaver i Vig i ALT Børne- og Uddannelsesudvalget Side 16

18 Budget i 2013-priser - Effektiviseringer Overf. SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Forebyggende indsats på sundhedsområdet contra medfinansiering Hjælpemidler Servicearealer Ny teknologi til Plejecentrene Nattevagt i hjemmeplejen Lavere timepris i hjemmeplejen Hverdagsrehabilitering hjemmeplejen Nedsættelse af døgnkostprisen plejecentre Nedjustering af nattevagter på plejecentrene I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Ingen I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT EFFEKTIVISERINGER Side 17

19 Budget i 2013-priser - Driftsudvidelser Overf. TVÆRGÅENDE DRIFTSUDVIDELSER Frikommuneforsøget Velfærdsteknologi Geopark Odsherred Lokaldemokrati Bosætning - By til land Digitalisering, selvbetjening, ny hjemmeside Forebyggelse på tværs af alle fagområder I alt tværgående driftsudvidelser ØKONOMIUDVALGET Personaleudvidelse til kloakering af sommerhusområder Udviklingskonsulenter - implementering af UTA-strategi, ungekoordinator m.v Ledelsesudvikling - samarbejde - Holbæk/Kalundborg/Sorø Udvidelse af byfornyelsesrammen Kommuneplan VVM Detailhandelsstrategi Havørred Sjælland Innovationsprojekter Indkøbskonsulent Skabelonsysstem I alt Økonomiudvalget MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Nedbringelse af ventetider i byggesager Revision af trafiksikkerhedsplan Opdatering af vej- og stiregister Vandløbsvedligeholdelse Miljøgodkendelser og miljøtilsyn på landbrug Spildevandsplan Forskønnelse af Odsherred I alt Miljø- og Klimaudvalget Side 18

20 Budget i 2013-priser - Driftsudvidelser Overf. BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Dagtilbud 0-6 år uge mindre ferielukning i SFO Odsherred Ungdomscenter Sundhedsprofiler til alle elever i Odsherred Kompetenceudvikling og videnscenter på dagtilbudsområdet Videreuddannelse af sagsbehandlere, kuratorer og SSP-konsulenter De utrolige år - projekt i samarbejde med Socialstyrelsen i ALT Børne- og Uddannelsesudvalget SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Hus 6 - højere belægningsgrad Det gode ældreliv midler til partnerskaber med relevante foreninger I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Kreativt otium Odsherred Kulturfestival 2013 og Frivillighedskoordinator Stemmer fra Odsherred - kor og teater Danmarks Digitale Bibliotek I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT DRIFTSUDVIDELSER Side 19

21 Budget i 2013-priser - anlæg KV-fond Lån KATEGORI 1: ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2012 TILFØRT ENKELTE LOVBUNDNE OPGAVER: ØKONOMIUDVALGET Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger I alt Økonomiudvalget MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Lov/aftale-bundne: A3 - Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt x 1. A4 - Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt x 1. A11 - Rute 21 projekt Vig Parkvej - aftale x 1. A25 - Naturforvaltningsprojekter lov x 1. A30 - Genskabelse af sø om Næsholm Borgruin x 1. Anlægspulje til energiinvestering med 100 % lån X 2. A12 - Rute 21 projekt - trafiksik.på Rødhøj x 1. Følgeprojekt - regnvandsbassin Vig Øst - Vig Parkvej x 1. Oprensning af Nordkanalen og Hørve-Dragskanal x 1. Øvrige: A7 - Renovering af havnene med 100 % lån X 2. Renovationsanlæg x 1. I alt Miljø- og Klimaudvalget Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 5,5 mio. kr. i 2013 til ordinære anlæg - svarende til 13 % af anlægsudgiften. 2. Anlægsprojekter som er omfattet af låbekendtgørelsen regler for automatisk låneoptagelse svarende til anlægsudgiften. Side 20

22 Budget i 2013-priser - Anlæg KV-fond Lån SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET A6 - Renovering af boliger Asnæshvile (KV-fond) X x 1. A7 - Renovering Bakkegården Hørve (KV-fond) X x 1. A1 - Opret. af vaskehal i hjælpemiddeldepot x 2. A4 - Renovering, tag, isolering Sundhedscenter x 2. I alt Social- og Sundhedsudvalget KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET A1 - Istandsættelse af malergården x 2. I alt Kultur- og Folkeoplysningsudvalget KATEGORI 2: KVALITETSFONDSANLÆG TVÆRGÅENDE ANLÆGSPROJEKTER Kvalitetsfondsanlæg X x 3. I alt Tværgående anlægsprojekter KATEGORI 3: PULJE TVÆRGÅENDE ANLÆGSPROJEKTER Øvrige anlæg uden anden finansiering x 4. I alt Tværgående anlægsprojekter Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 8 mio. kr. i 2013 til kvalitetsfondsanlæg - svarende til 34 % af anlægsudgiften. 2. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 5,5 mio. kr. i 2013 til ordinære anlæg - svarende til 13 % af anlægsudgiften. 3. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 8 mio. kr. i 2013 til kvalitetsfondsanlæg - svarende til 34 % af anlægsudgiften. 4. Økonomi- og Indenrigsministeriet har den 31. august 2012 meddelt lånedispensation på 5,5 mio. kr. i 2013 til ordinære anlæg - svarende til 13 % af anlægsudgiften. Side 21

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1

Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018. Generelle bemærkninger og taloversigter. Bind 1 Budget 2015 - samt overslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger og taloversigter Bind 1 Vi har styr på omkostningerne men har store udfordringer forude Ikast-Brande Kommunes Budget 2015-2018, hviler

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1

Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 Budget 2014-2017 Budget 2014 Budgetoverslag 2015-2017 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generelle bemærkninger til budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017... 5 Det skattefinansierede og brugerfinansierede

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr.

Renter. Renter af andre tilgodehavender vedr. konto 0-8 På baggrund af de senere års regnskaber forventes årlige renteindtægter på 50.000 kr. Renter Renter Renter af likvide aktiver Der er i 2015 budgetteret med renteindtægter af likvide aktiver på netto 2.496.000 kr. Renteindtægten er beregnet på grundlag af det historiske flow tillagt en budgetteret

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014

Budget 2011. Samt overslagsår 2012-2014 Budget 2011 Samt overslagsår 2012-2014 Indholdsfortegnelse 1. Budget 2011-2014 i hovedtal...side 3 2. Budgetaftalen...Side 4 3. Generelle bemærkninger...side 18 4. Budgetbemærkninger Pleje og omsorg...side

Læs mere

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik

Budget 2013. Budgetoverslag 2014 2015 2016. - i overblik Budget 2013 Budgetoverslag 2014 2015 2016 - i overblik Forord Alle partier i Silkeborg Byråd står bag Silkeborg Kommunes budget for 2013 og overslagsårene 2014 til 2016, som blev endeligt vedtaget den

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg

Budget 2014. Budgetoverslag 2015 2016 2017. - i detaljer. Donation Jorn, Silkeborg overslag - i detaljer Donation Jorn, Silkeborg Indledning Hermed foreligger og budgetoverslag - for Silkeborg Kommune. tet består af to dele: En kort udgave med titlen i overblik, som primært retter sig

Læs mere

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC.

BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. BUDGET 2011-2014 EFTER GENÅBNING (BYRÅDET 22 DEC. 2010) GENERELLE BEMÆRKNINGER... 5 KOMMUNENS SAMLEDE UDGIFTER OG INDTÆGTER... 6 Driftsudgifter...8 PL fremskrivning...9 Indarbejdede ændringer...9 Pris

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

e Ko Budget 2014-2017

e Ko Budget 2014-2017 Lejre Kommune Budget 2014-2017 Indhold Indledning... 3 Budgettet kort fortalt... 4 Økonomiudvalget...10 Udvalget for Kultur og Fritid...19 Udvalget for Børn og Ungdom...23 Udvalget for Teknik og Miljø...33

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014

Budgetopfølgning. Pr. 31. august 2014 Budgetopfølgning Pr. 31. august 2014 1 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017

Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Politisk aftale om Nyborg Kommunes budget 2014-2017 Indgået den 27. september 2013 mellem følgende partier: Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Det Konservative Folkeparti Venstre Bente Damhave

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere